de Schakel 05-04-1946

I 2e Jaargang No. 345 Directeur-Hoofdredacteur: Ph. J. G. Roest Redactie en Administratie: van Mandersloostraat 1 Alphen a.d. Rijn, Tel 8 Postbus lf Giro 433148. llitg.: Commanditaire Vennootschap „De Pers" DAGBLAD VOOR DE STREEK VAN RIJN EN GOUWE Vrijdag 5 April 1946 Verschijnt dagelijks. Ab onnemen tsprij s: 3.50 p. kwart.. 27 et p. w. Losse nummers 10 cent Advertenties 15 c. p.nun. Brieven onder nr. 30 et p. advertentie extra. D Perzische kwestie opgelost Russen verlaten Perzië vóór 6 Mei De (lRusland-Perzië" crisis is voor bij. De Veiligheidsraad heeft in zijn zitting van gisteren de overeenkomst, die tijdens de geheime zitting infor meel gesloten was, openlijk geregis treerd. De geheime zitting werd nog door den Perzischen en den Russischen afgevaar- digde bijgewoond. Gisteren, vroeg in den morgen, stond het vast, dat een formeele regeling was bereikt, toen n.1. de Perzische ambassa deur Hussein Ala, den secretaris-generaal van, de Vereenigde Naties, Lie, er van in kerïnis stelde, dat zijn regeering be reid was de belofte van generalissimo 'Stalin, dat alle Russische troepen vóór 6 Mei a.s. uit Perzië zullen zijn terugge trokken, te aanvaarden als een „onvoor waardelijke garantie". Dit opende den weg voor het plan, dat in de geheime zitting was uitgewerkt- De Raad heeft gisteravond <dan ook ter kennis genomen: Ï.Den brief van Gromyko waarin werdt aangekondigd, dat de Russische troe pen uit Perzië zullen woeden terugge trokken en dat deze evacuatie „onaf hankelijk en zonder verband is" met De ontmanteling van de Duitsche Industrie Het oorlogspotentieel uitgeschakeld. Het Ameiikaansche Departement van Oorlog heeft thans den tekst beschikbaar gesteld van het plan van den geallieer den controle raad voor de schadeloos stellingsbetalingen en het niveau van Duitschlands economie na den oorlog, dat op 28 Maart in Berlijn werd aan gekondigd. In het algemeen voorziet het plan in een verlaging van het niveau van de Duitsche industrie in haar geheel tot ongeveer 50 of 55 procent van het peil in 1938, met uitzondering van de bouwnijverheid 'en de industrie voor bouwmaterialen. Het leidend beginsel van het plan is, in overeenstemming met" de 'overeen komst van Potsdam, als volgt: uitscha keling van het Duitsche oorlogspotentieel en industrieële ontwapening van Duitsch- land. Betaling van schadeloosstelling aan de landen, die van de Duitsche agressie te lijden hebben gehad;''ontwik keling van den landbouw en van indus trieën voor vreedzame doeleinden; hand having in Duitschland van een gemid delden levensstandaard, die niet mag uit gaan boven den gemiddelden levens standaard der Europeesche landen, (met uitzondering van Engeland en de Sow- jet-Unie); behoud in Duitschland, na be taling van schadeloosstellingen, van vol doende hulpbronnen om het in staat te stellen zichzelf te onderhouden zonder hulp van buitenaf. Behalve primaire oorlogsindustrieën voor wapenen, ammunitie, alle typen van vliegtuigen en zeeschepen, zullen de vol gende veertien industrieën worden uit geschakeld: Synthetische benzine en olie, rubber en ammoniak, alle soorten kogellagers, zware machinegereedschap pen en tractors, aluminium, magnesium, berylium, vanadium uit het Thomas stadium geproduceerd, radio-actieve stoffen, waterstof-peroxide boven een I sterkte van 50 procent, speciale oorlogs- I chemicaliën en gassen, en radio zendin stallaties. Wat de export en import aangaat is de controleraad overeengekomen, dat de waarde van den export uit Duitsch land voor 1949 zal gesteld worden op Rm. 3.000.000.000.~ (waarde 1936) en dat er een voldoende industrieële capaci teit gehandhaafd zal worden om goede ren tot dit bedraq te oroduceer.^n en de binnenlandsche behoeften van Duitsch land te dekken in overeenstemming met de verklaring van Potsdam. De invoer man den uitvoer niet overtreffen, ver geleken met den invoer van Rijksmark 4.200.000.000,— in 1936. het resultaat van eenige andere on derhandeling. 2. Dat de zaak zal worden verdaagd tot 6 Mei de datum, waarop Moskou beloofd heeft de evacuatie voltooid te hebben en dat beide partijen op dien datum aan den Raad verslag zul len uitbrengen over den dan heerschen- den toestand. 3. Dat, wanneer er onverwachte ontwik kelingen zich voordoen, de secretaris generaal van de V.N. het -recht heeft, de zaak tusschentijds voor den Raad te brengen. I De Raad zal de belofte, vervat in den brief van Gromyko, als bindend beschou wen, en hij zal niet verder aandringen op een formeele verklaring van Stalin. De gedelegeerden in den Veiligheids raad zijn tevreden over dezen gang van zaken. Men heeft kunnen bereiken dat Perzië gevrijwaard is voor druk van de Sowjet-regeering door de interventie van den raad. Men is van meening, dat on derhandelingen over politieke en olie concessies, zoolang zij zonder bedrei gingen gevoerd worden, buiten de juris dictie van den raad vallen. Men is ver der van meening, dat nu dit compromis bereikt is, de weg voor volledige sa menwerking van Rusland met den Vei ligheidsraad openstaat. De Engelsche en Amerikaansche re geering zullen niet verder aandringen op de behandeling van hun klacht over de inbreuk die de Sowjet-regeering op het Driemogendheden-verdrag van 1942, waarbij werd vastgesteld, dat alle bui- tenlandsche troepen op 2 Maart van dit jaar het land verlaten zouden moeten hebben, heeft gemaakt. Vredesconferentie uitgesteld Naar te Parijs verluidt, bestaat de mo gelijkheid, dat de vredesconferentie, die op 1 Mei geopend zou worden, wegens de bezwaren der Sowjet-Unie zal worden uitgesteld. Het Fransche ministerie van Buitenlandsche Zaken verwacht binnen kort antwoord op zijn nota aan Rus land, Engeland en de Vereenigde Staten, waarin het die landen verzoekt mede te willen deelen, of zij bij den oorspronke lijk vastgestelden datum blijven, Of schoon het antwoord der Sowjet-Unie nog niet schriftelijk is gegeven, neemt men aan, dat Rusland van meening is, dat de conferentie „prematuur" is, Lon den en Washington hebben de Fransche regeering er van in kennis gesteld, dat zij geen redenen aanwezig achten om de conferentie uit te stellen. In gezagheb bende Fransche kringen is men van meening, dat uitstel van de vredescon ferentie ook een uitstel van de vijfmo- gendheden-conferentie der ministers van buitenlandsche zaken met zich brengt. AFSCHAFFING VAN MONARCHIE IN BULGARIJE? Georgiëff, de minister-president van de nieuwe Bulgaarsche regeering, heeft in zijn regeeringsverklaring voor de nati onale vergadering o.a. gezegd, dat de noodige wijzigingen in de Grondwet dienen te worden aangebracht, teneinde de monarchie in Bulgarije af te schaf fen. De regeering zal de buitenlandsche politiek van het vorige ministerie voort zetten, t.w. een vredespolitiek met alle democratische volken, een politiek van blijvende vriendschap met de Sowjet- Unie, van vriendschap met Engeland en de Vereenigde Staten en van nauwe samenwerking met alle Slavische landen, in de eerste plaats met Joego-Slavië, Po len en Tsjecho-Slowakije. KONING GEORGE NAAR NEDERLAND? Naar „Trouw" verneemt, zal Koning George van Engeland in den loop van deZen zomer vermoedelijk in Juli een bezoek brengen aan ons land. Het is nog niet bekend of hij vergezeld zal zijn van zijn gemalin, Koningin Eliza- beth. OMVANGRIJKE HANDEL IN VALSCHE BONNEN. Drukkerij vervaardigde ze bij duizenden. De Hilversumsche Economische re cherche is er in geslaagd een omvangrij ken handel in valsche bonnen op het spoor te komen, waaruit gebleken is, dat vele duizenden valsche suiker-, bo ter-, vet- en margarinebonnen op een speciale drukkerij zijn vervaardigd en in groote kwanta in omloop zijn gebracht. Een winkelier aan de Vosmaerlaan te Hilversum ontving onlangs een valschen suikerbon 127 en deed aangifte bij de recherche, wier onderzoek, in samenwer king met de Amsterdamsche politie, via een ketting van handel in deze valsche bonnen, leidde tot enkele arrestaties. Op het Rembrandtplein te Amsterdam werd gisteravond een zekere H. H. bij genaamd „Bonnen Harry" gegrepen, aan wien 1100 suikerbonnen waren besteld en die op deze wijze in den val liep. De valsche bonnen werden in groote hoe veelheden verkocht voor 4.— per stuk. Ze werden verhandeld op opplakvellen en waren vrij slecht vervalscht. Het on derzoek naar verdere daders en naar de drukkerij waar deze bonnen vervaardigd zijn, is nog gaande. De eerste vrouwelijke Burgemeester Beers de gelukkige gemeente. Naar het A.N.P. verneemt, is met in gang van 16 April 1946 benoemd tot burgemeester van Oost-, West- en Mid- delbeers (Noord-Brabant) Mevrouw G. C. TH. M. Smulders-Belien. Zij is de eerste vrouw in Nederland, die aan het hoofd van een gemeente zal staan. De gemeente Oost-, West- en Mid- delbeers is een dorp van 1800 inwoners. Mevrouw Smulders is de weduwe van den vroegeren burgemeester, J. W. A. Smulders, die aan het hoofd dier ge meente stond sinds 4 Juni 1927. De heer Smulders, die weigerde de Duitsche maatregelen ten aanzien van den arbeids- inzet uit te voeren, werd in Juli 1944 door onze onderdrukkers gearresteerd en naar een concentratiekamp gebracht, waar hij het leven liet. Mevrouw Smul ders is voor haar huwelijk onderwijze res geweest en is in het bezit der-fcoofd- acte. De komst van Dr* van Mook Besprekingen op „De Hooge Veluwe". Naar wij vernemen, zullen de bespre kingen van de Nederlandsche regeering met de dezer dagen in gezelschap van dr. van Mook gearriveerde Indonesische vertegenwoordigers gevoerd worden op het landgoed „De Hooge Veluwe". De Nederlandsche regeering stelt zich voor Sir Archibald Clark Kerr a.s. Maandag een diner aan te bieden. Geen vrij op nationale feestdagen Doorwerken noodzakelijk. Ondanks de groote vorderingen, die de wederopbouw van ons land in het afgeloopen jaar heeft gemaakt, mag geen oogenblik uit het oog worden verloren, dat _ slechts met inspanning van alle krachten Nederland er weer bovenop kan komen. Om dit gemeenschappelijk ideaal te kunnen bereiken, is het voor alles noodzakelijk onze nationale pro ductie zoo hoog mogelijk op te voeren. Van verschillende zijden is thans op de regeering aandrang uitgeoefend om te bepalen, dat op den morgen van den nationalen feestdag 4 Mei a.s. en aan degenen, die dit wenschen, tevens op den 1 Mei-dag, v-ijaf gegeven zal worden. Hoewel de regeering de tot haar gerichte wenschen volledig begrijpt, meent zij in het belang van het land niet te mogen afwijken van het door haar in genomen standpunt, dat op den 1 Mei dag en den ochtend van den 4den Mei met uitzondering van de scholen door gewerkt moet_ worden. Indien het werk in het land een dag volledig wordt stil gelegd, beteekent dat een verlies op on ze productie van circa 30 millioen gul den. Het beteekent tevens een verlies van ongeveer 27.000 ton kolen, van welk product het herstel van ons vader land eveneens voor zulk een belangrijk deel afhankelijk is. De regeering is van meening, dat alleen reeds deze cijfers den plicht opleggen om dit jaar geduren de bovengenoemde dagen zooveel mo gelijk normaal te werken. In dit verband brengt de regeering tevens ter kennis, dat het de wensch van het Koninklijk Huis is, dat op de ver jaardagen van al zijn leden dit jaar eveneens zal worden doorgewerkt. DE A.R. CANDIDATENLIJST VOOR DE TWEEDE KAMER. In de deputatenvergadering der A.R. Partij, Woensdag j.1. te Utrecht gehou den, is de volgende candidatenlijst vast gesteld voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer. 1. J. Schouten, 2. mr. J. A. de Wilde, 3. mr. A. B. Roosjen, 4. H. W. J. A. Meyerink, 5. mr. J. Terpstra, 6. C. van den Heuvel, 7. A. Stapelkamp. 8. C. Smeenk, 9. dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, 10. mr. J. Algera, 11. mr. dr. E. P. Verkerk, 12. ds. C. v. d. Zaal, 13. ds. J. Fokkema, 14. mr. T. A. van Dijken, 15. J. Smallenbroek, 16. mr. J. J. Hangel- broek. De namen dezer candidaten zijn in alle kieskringen gelijk, hoewel de 'volgorde van de plaatsen 2 t.m. 12 verschillend kan zijn. In de kamerkieskring Leiden komen op de plaatsen 17 t.m. 20 de na men der volgende candidaten: 17. A. Warnaar, Hazerswoude, 18. mr. dr. N. G. Geelkerken, 19. mr. C. J. Woudstra, Leiden, 20. mr. A. J. Meijer, Alphen aan den Rijn. Grondwetswijziging op komst Wetsontwerp Bij de Tweede Kamer is thans inge diend een wetsontwerp tot het in over weging nemen van een voorstel tot ver andering %i de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen betreffende veranderingen. Volgens dat ontwerp wil de regeering een Bijzondere Kamer doen verkiezen, die over de verandering zal hebben te beslissen. De regeering acht een beroep op de kiezers voor het tot stand brengen van een verandering in de Grondwet voor alsnog onder alle omstandigheden gebo den. Daarbij zal men echter ontbinding en verkiezing van nieuwe Kamers moe ten en kunnen vermijden in de eerste plaats omdat uit verkiezing van nieuwe Kamers weinig of niets kan worden af geleid ten aanzien van het volksoordeej over de aanhangige grondwetswijziging: in de tweede plaats omdat tusschentijd- sche ontbinding uit een oogpunt van continuïteit van het staatsbeleid onge- wenscht is. Met het oog hierop volgt de regee- Tweede Kamer ingediend ring gaarne het voorstel van de meer derheid van de staatscommissie, om een Bijzondere Kamer voor grondwetsherzie ning over de verandering te doen be slissen. Deze Kamer, welke uitsluitend met het oog op de aanhangige wijziging zal worden gekozen binnen twee maanden na afkondiging der wet en welke zal worden samengesteld op de wijze, in de Grondwet voor de samen stelling der Tweede Kamer voorgeschre ven, maar geacht worden een zuiver en volledig beeld te geven van de in het volk, met betrekking tot de wijziging levende opvattingen. De regeering meent, dat in deze Kamer een meerderheid van drie vijfden van het wettelijk aantal leden voor het aan nemen der grondwetswijziging noodzake lijk moet worden geacht. Voorgesteld wordt, dat de beraadsla ging en stemming over de grondwetsver andering in eerste instantie in een ver eenigde vergadering zullen plaats vinden.
De heilige waarde van het brood Radiorede van den Paus. De Paus heeft over den zender van het Vaticaan een rede gehouden, waarin hij hulp inriep voor de slachtoffers van den honger. Hij richtte zich daarbij voor al tot de belijders van het Christelijk ge loof en begon met er op te wijzen, dat volgens" uitkomsten der statistiek meer dan een kwart gedeelte van de bevol king der aarde door hongersnood wordt bedreigd. Er zijn uitgestrekte gebieden, die meer produceeren dan de bewoners behoeven. Dezen moeten bijstand bieden, waarbij voor wraakgedachten geen plaats mag zijn- De Paus deed in het bijzonder een be roep op de Zuid-Amerikaansche landen. Hij legde er den nadruk op, dat de menschen opnieuw de heilige waarde van het brood moesten leeren kennen. ,tOnze tijd heeft deze te zeer verwaarloosd. Hij heeft zich bewogen van een eerba ren levenseenvoud naar een houding» welke het zoeken naar en het genieten van ongezonde vreugden en kunstmati ge behoeften impliceert". PARTIJ VAN DE VRIJHEID. De Partij van de Vrijheid heeft voor de verkiezing der Prov. Staten voor den kieskring Gouda, de volgende' candida- tenlijst samengesteld: 1. Mr. H. P. C. M. de Witt Wijnen, Gouda; 2. W. C. Hage, Boskoop; 3. J. de Groot Jac.zn., Berkenwoude; 4. Mevr. F. T. van der Torren-Veendorp, Wad- dinxveen; 5. Mr. G. C. J. Varenkamp, Voorburg; 6. P. den Hertog Bzn.t Alphen aan den Rijn; 7. A. C. Streefland, Lek- kerkerk; 8. F. A. Minkema, Woerden; 9. J. G. Dirkzwager Nzn., Moordrecht. PROTESTANTSCHE UNIE. De Protestantsche Unie heeft de vol- ogende candidatenlijst voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen samengesteld in de kieskringen 's Hertogenbosch, Am sterdam, Haarlem, 's Gravenhage, Rot terdam, Leiden, Dordrecht, Middelburg en Tilburg: J. M. Krijger, Vriezenveen, mr. W. H. van Helsdingen, Apeldoorn, H. E. Gravemeyer, Amsterdam, W. J. Talsma, Overveen, drs. A. A. van Ruler, Hil versum, mr. P. J. Somer, Amsterdam, dr. ir. H. G. van Beusekom, 's Graven hage, ir. R. R. Bijleveld, 's Gravenhage, N. Kraak Steemannt 's Gravenhage, ir. C. M. van Dam, Voorburg, J. van der Pol, Veen (N.Br.), mr. A. C. Knook, Almelo, mr. A. W. M. Niemeyer, Haar lem, K. Eelderink, Vianen. NEDERLAND LEENT FRANKRIJK 70.000 TON GRAAN EN BLOEM. Volgens een bericht van radio Parijs is Nederland, in verband met de Fran- sche voedselpositie, bereid gevonden aan Frankrijk 70.000 ton graan en bloem te leenen, welke in Juni zullen worden ge restitueerd. Minister Mansholtf die momenteel met het oog op de internationale voedsel- conferentie in Londen vertoeft, kon dit bericht aan den A.N.P. redacteur aldaar bevestigen. Zooals bekend, was aanvankelijk over eengekomen, 50.000 ton te leenen aan Frankrijk, dit met het oog op de reser- ve, die Nederland voor zichzelf moet aanhouden. De verruiming der toezeg ging is mede gebaseerd op de verwach ting, dat de door Nederland ter voedsel- conferentie aangevraagde 90.000 ton zullen kunnen worden geleverd. Deze zijn noodig om de periode tot aan den vol genden oogst te kunnen overbruggen. WARMSTE APRILDAG IN HONDERD JAAR. Zoowel in ons land, als in Engeland zijn gisteren voor den tijd van het jaar abnormaal hooge temperaturen geregis treerd. Iö De Bilt wees de thermometer 75 gr. Fahrenheit en te Londen zelfs 76 gr. Fahrenheit. De Londensche bladen melden, dat het de warmste Aprildag sinds honderd jaar is geweest. Ook het K.N.M.I. in De Bilt heeft sedert 1397, het jaar dat de afdeeling registratie van Utrecht naar De Bilt werd overgebracht, in de eerste dagen van April nog nooit een dergelijken warmen Aprildag gere gistreerd gekochte grond bestemd is voor het bouwplan „Aardam". Bij monde van den heer Volgering verklaren B. en W. dat in de toekomst de nu gevolgde weg niet meer zal worden bewandeld doch dat meer overleg met den raad zal plaats vinden. De heer Bos vraagt of bij den bouw van huizen de gemeentenaren voorkeur, zullen krijgen en of particulieren voorkeur genieten bij de gemeente. De voorzitter zegt dit toe doch meent dat de gemeente het voor beeld zal moeten geven daar deze het eerst voor vergoeding van exploitatie tekorten in aanmerking komt. Tot slot wil de voorzitter nog een enkel woord wijden aan het in de pers verschenen artikel over het in gebreke blijven van de brandspuit bij een kortge leden uitgebroken brand. Deze zaak is grondig onderzocht aldus de burgemees ter; de erbij betrokken personen zijn op hun tekortkomingen gewezen en alle maatregelen zijn getroffen om een her haling te voorkomen. Bij de rondvraag vestigt de heer Hoogervorst de aandacht op het stukje gemeenteweg langs het veilingsterrein, dat bij groote regenval onbegaanbaar is omdat het water niet weg kan. De heer Sassen vraagt, of de zich aan het kerk- pad bevindende hydrant voor het blus- schen van brand in dat gedeelte van de gemeente, kan worden nagezien omdat in jaren niet is geprobeerd of alles goed functioneert. Temeer daar geen brand spuit op die plaats kan komen is het zeer gewenscht dat de andere blusch- middelen intact zijn. De heer Bos vraagt tenslotte of reeds een onderwijzeres is benoemd voor het geven van handwerk- les aan de openbare school." In al deze gevallen zegt de voorzatter een onder zoek toe, waarna de vergadering wordt gesloten. Gemeenteraad. ALPHEN a.d. RIJN. De raad dezer ge meente komt op Woensdag, 10 April 1946, des namiddags 7 uur bijeen ter behandeling van de volgende agenda: Opening; Notulen; Mededeelingen; In gekomen stukken; Voorstellen van B. en W. tot het verleenen van medewerking aan het bestuur der vereeniging tot op richting en instandhouding eener school mee uitgebreid leerplan, in welke het on derwijs Gods Woord tot grondslag heeft, voor de aanschaffing van schoolbanken voor haar scholen voor g.l.o. en u.l.o. aan het St. Jorisplein; Benoeming van een onderwijzeres aan de openbare school voor g.l.o. aan de Schoolstraat. Door B. en W. worden voorgedragen: 1. me vrouw M. Vink—Walrabenstein, 2. mej. D. H. Stikkel, 3. mevrouw C. D. Dek ker-r Visser; Benoeming van leden der drie commlssiën tot wering van school verzuim; Voorstel van B. en W. tot vaststelling van een verordening op de heffing van schoolgeld voor de gemeen telijke nijverheidsschool voor meisjes; Voorstel van B. en W. inzake verlen ging van de overeenkomst met de N.V. t,Gekró", destructiebedrijf te Rotterdam, betreffende het destrueeren van cadavers enz.; Voorstel van B. en W. inzake de vaststelling van presentiegeld voor de voorzitters en leden van hoofdstembu- reaux en stembureaux; Voorstel van B. en W. tot wijziging der gemeentebe- g rooting, dienst 1945. Nijverheidsschool voor meisjes» ALPHEN a.d RIJN. Voor de* gemeen telijke Nijverheidsschool voor meisjes is een nieuwe ontwerp verordening op de heffing van schoolgeld vastgesteld. Bij het ontwerpen van de verordening is de oude verordening zoo goed als ge heel gevolgd, behoudens enkele door de Gedeputeerde Staten aangegeven wijzi gingen. De voornaamste wijziging be treft een aanvulling van artikel 8, be trekking hebbende op de heffing van schoolgeld, voor de cursussen voor leer lingen, die min- of onvermogend zijn. Deze bepaling was in de oude verorde ning niet opgenomen. Met betrekking tot de financieële zijde merken B. en W. het volgende op. Bij de begrooting voor de school zijn de uitgaven voor 1946 geraamd op 48.658 Hiertegenover staat een ontvangst van 4.128,38, zoodat er een nadeelig ver schil is van 44.529,62. Bij deze raming is uitgegaan van een leerlingental van 250 voor de dagschool en van 40 voor de cursussen. Het aantal lesuren kan ge steld worden op 360.000 uren per jaar. De gemiddelde kosten bedragen alzoo 0,12 a 0,13 per lesuur. Voor de dag school kunnen de kosten per jaar per leerling gesteld worden op rond 168. Voor die school mag dus geen hooger schoolgeld gerekend worden. Bij het ta rief, opgenomen in artikel 7 der veror dening, is het maximum te heffen school geld gesteld op 165.^. Bij de oude verordening bedroeg het maximum 153.^-. De opbrengst van het schoolgeld wordt geraamd op 3800.— per jaar. Commissies tot wering van schoolverzuim. ALPHEN a.d. RIJN. B. en W. hebben den raad de volgende aanbevelingen voor de benoeming van de leden van de drie commissies tot wering van school verzuim doen toekomen: Ie commissie (hooge zijde) 1 J. P. Hutjes, 2 H. M. Kasbergen. 1 A. Tollenaar, 2 P. Smits. 1 G. A. Bahlmannt 2 J. J. M. van Gils. 1 H. van Dongen, 2 Chr. Dusoswa. 1 P. van Leeuwen, 2 M. van Tol. 1 A. van Driel, 2 K. Eijkelenboom. 1 W. van den Bosch, 2 C. Annaars. 1 E. D. Lodder, 2 P. Kruijt. 1 A. van den Berg, 2 Jb. van Dijk. 2e commissie (lage zijde) 1 T. Raaphorst, 2 Th. A. van Leeuwen, 1 J. Schouten 2 J. Snel. 1 W. de Jong, 2 J. de Hoed. 1 P. Houweling, 2 L. Kleiweg. 1 C. H. Knook, 2 T. H. Th. Jasperse. 1 F. W. van Loo, 2 L. D. Schouten. 1 L. van Beusekom, 2 T. Dekker,. 1 W. J. de Wit, 2 A. Huijgens. 1 W. J. van den Brink, 2 D.G. Vaartjes. 3e commissie. (Aarlanderveen) 1 P. M. van Egmond, 2 H. Sloothaak. 1 P. Verdonk, 2 C. Kempenaar. 1 P. Ellens, 2 Mej. T. Klees. 1 H. Haring, 2 J. Broekhuizen. 1 L. van Berkel, 2 C. Verduijn. Geen sigaar en geen amandelbroodje. Presentiegeld van leden der stembureaux. ALPHEN a.d. RIJN. Tot nu toe is het in deze gemeente gebruik geweest, dat de voorzitters en leden van het hoofd stembureau geen presentiegeld ontvin gen. Door het gemeentebestuur werd voor de maaltijden en enkele verver- schingen tijdens de zittingen der stem bureaux gezorgd. Ook voor de komende verkiezingen zouden B. en W. de voor keur gegeven hebben aan het toepassen van hetzelfde systeem.-In verband even wel met de heerschende moeilijkheden zoowel met betrekking tot de beschik baarstelling der noodzakelijke grondstof fen als ren aanzien van het vervoer naar de bureaux, is zulks dit jaar niet moge lijk. B. en W. achten het dan ook ge wenscht den leden en plaatsvervangende leden der stembureaux een presentiegeld toe te kennen. Wij zouden dit bepaald v/enschen te zien op 1.— per uur en doen den raad daartoe het voorstel. La belle Equipe ALPHEN a.d. RIJN. „La béte humai- ne", „Quartier des brumes" zijn films ge weest, die voor den oorlog het hoogste kunnen toonden van de Fransche filmin dustrie. Iedere liefhebber kent ze nog. En wie zich realiseert, waardoor deze films een blijvenden indruk maakten, ziet in zijn herinnering achter deze namen de figuur opdoemen van den grooten Jean Gabin. „Zoon film/ hoewel, misschien iets minder bekend, Js ook f,La belle Equipe". Ook hier is Jean Gabin een der dragende figuren. Zijn medespelers zijn haast van dezelfde klasse, en dit ga randeert dat de Luxor-bioscoop aan de liefhebbers deze week iets goeds presen teert, want de Luxor-bioscoop wist op deze uitnemende film beslag te leggen. „Het licht in den nacht". BOSKOOP. De tooneelvereeniging: „Den zwakke tot steun" bracht Woensdag- avond jl. het prachtige spel „Het licht in den nacht." Het stuk geeft de weder waardigheden weer van een gezin in een Duitsch dorp, tijdens den vorigen we reldoorlog. Een onderwerp als dit eischte vrij veel van de spelers, die zich echter op een keurige wijze van hun taak kwe ten en daarmede op soms ontroerende wijze gestalte gaven aan de conflicten die onherroepelijk rijzen als men, zooals in het onderhavige geval, met den oor log in al zijn verschrikkingen, gecon fronteerd wordt. Jammer was het dat rumoerige jonge lui voor spelers en publiek hinderlijk wa ren. Jaarfeest Herv. Jeugdvereenigingen WOUBRUGGE. De zaal van hotel Swama was tot in alle hoeken gevuld toen Woensdagavond de meisjesvereeni- gingen „Van knop tot bloem" en „Helpt elkander", tezamen met de jongensclub „Samuël" hun jaarfeest hielden. De heer P. J. Rijpstra, die dezen avond de leiding had, opende met gebed en las een kort Bijbelgedeelte. In zijn openings woord sprak hij over het kind in het christelijk gezin en het kind op de jeugd vereniging, naar aanleiding van Lukas UU de siccek vat* JU^h t*% fyouwe BURGEMEESTER VAN BODEGRAVEN BENOEMD BODEGRAVEN. Tot burgemeester van deze gemeente is benoemd mr. J. J. Croles, te Voorburg (Z.H.), secretaris der commissie tot behande ling van bezwaren tegen geadviseer de schadevergoedingsbedragen buiten Rotterdam. TER AAR KRIJGT EEN TUINBOUWSCHOOL. Gemeenteraadsvergadering. TER AAR. Gisteren kwam de raad de zer gemeentet onder voorzitterschap van den burgemeester, den heer B. J. Hogen- boom bijeen. Van de Ged. Staten van Zuid-Hol land was een schrijven ingekomen waar-* in de door den raad voorgestelde ver hooging van presentiegeld voor het bij wonen van de raadszittingent tot 5.— niet werd goedgekeurd. Dit bedrag mocht tot 3.50 worden verhoogd. Met algemeene stemmen werd de be staande commissie tot wering van school verzuim herbenoemd. De voorzitter deel de vervolgens mede dat thans het geheele toegewezen bedrag van het aan de bijzondere lagere scholen, zijnde 10 per leerling, ineens zal worden uitgekeerd. Het aantal leerlingen bedraagt thans te Langeraar, Aardam-Kanaalweg en Aar- dam-Kerkweg resp. 557, 132 en 87, waarmee een bedrag van 7760.— is gemoeid. Ten behoeve van de wederinstelling van het nijverheidsonderwijs in deze ge meente is het noodzakelijk dat de raad een urgentie verklaring afgeeft waarna wederom met het onderwijs, omvattende knip- en naailes, koken en gezondheids leer, kan worden begonnen. In 1941 werd deze cursus onder den druk der omstandigheden tijdelijk stop gezet. Op een vraag van den heer Bos, of leerlingen van alle gezindten aan deze cursus deel konden nemen verklaarde de voorzitter dat dit het geval was en dat ook inderdaad door alle gezindten van deze lessen werd geprofiteerd. Aan de orde komt thans de stichting van een tuinbouwschool. De voorzitter deelt mede dat het voormalige stations gebouw voor 4000 voor dit doel werd aangekocht en nu zoo gauw mogelijk, door enkele verbouwingen geschikt zal worden gemaakt voor het beoogde doel en 25 leerlingen zal kunnen bevatten. Het ligt in de bedoeling de volledige cursus over vier jaren te verdeelen, zoodat na 4 jaar 100 leerlingen tot de school kun nen worden toegelaten, d.i. 25 per leer jaar. Op een vraag van den heer Bos of ook dit een neutrale onderwijsinrichting zal worden antwoordt de voorzitter be vestigend. Behalve de aankoopsom vragen B. en W. een crediet aan den raad van 6000 voor de noodige verbouwingen. De hee- ren Hoogervorst, Egberts en Bos drin gen er op aan de verbouwingen en ver beteringen grondig te laten doen daar men beter één maal goed kan ver anderen dan twee of meerdere malen slecht, en vinden in dit verband een be drag van 6000 erg laag, gezien de hooge prijzen der bouwmaterialen. De voorzitter zegt toe zich op dit punt zeer vakkundig te zullen laten voorlichten. Toch waarschuwt spr. tegen 't steken van al te groote bedragen in de verbeteringen omdat dit gebouw niet gezien moet wor den als een permanente inrichting voor het geven van tuinbouwonderwijs in de ze gemeente; later zal wellicht -een be ter gebouw ter beschikking kunnen ko men, hetzij door nieuwbouw of anders zins.^ Verder deelt de voorzitter mede dat 3/4 H.A. land werd aangekocht voor huizenbouw in deze gemeente en vraagt den raad zijn goedkeuring te hechten aan het voteeren van de koop som groot "37.500 plus de overschrij- vingskosten. Verder wordt een bedrag van f 40.000 gevraagd voor het bouw rijp maken van den aangekochten grond zoodat dit jaar, wanneer daarvoor ver gunningen worden afgegeven, ook onze gemeente van deze vergunningen zal kunnen profiteeren om den huizennood te leenigen. Nu de voorzitter heeft medegedeeld dat de verschillende transacties op het ge bied van den aankoop van een gebouw voor tuinbouwschool en grond voor volkshuisvesting reeds hebben plaats ge had vragen verschillende raadsleden welk doel het nog heeft daarvoor het benoodigde geld aan den raad te vra gen. De heerei? hebben het gevoel een beetje achter de feiten aan te loopen en wisten over het algemeen weinig of niets van de bouwplannen af. Pas na de gehouden besprekingen blijkt dat de aan-
31 vers 42—52 en wees op de groote plaats die het jeugdwerk bij de opvoe ding kan innemen. Een der leidsters gaf in een kort verslag een overzicht van 'het vereenigingswerk. Het uitgebreide programma werd hierna keurig en vlot afgewerkt. Er waren opstellen die ge tuigden van ernstige studie en enkele voordrachten welke zonder uitzondering zeer goed genoemd kunnen worden. Van de „groote" nummers in het programma noemen wij in het bijzonder het sym bolisch spel „Lenteleven" en het prach tige tableau, voorstellende geloof, hoop en liefde, van de meisjesvereenigingen. De jongensclub heeft ons doen genieten van een vroolijk stukje „De slimme Ara bier" en de marmergroep, voorstellende het kampeerdersleven. In de pauze wer den alle aanwezigen op gebak getrac- teerd. Na het gezamenlijk zingen van Ps. 133 3 sloot de heer Rijpstra dezen mooien avond met dankgebed. Deze bui tengewoon geslaagde vergadering vormde een waardige afsluiting van het vereeni- gingsjaar en de leidsters en leider kunnen met hun vereenigingen dankbaar terugzien op een prettig en gezellig jaar- eest. N.V.H^H.A.R.K. WOUBRUGGE. Door het vertrek van den heer H. E. M. Schaminée naar Ze venbergen, zijn de functies van voorzit ter-secretaris van het N.V.H./H.A.R.K.- comité Woubrugge opengevallen. Hierin is thans voorzien door de be noeming van den heer J. van Seventer als voorzitter, en den heer R. Besse als secretaris. Het secretariaat blijft gevestigd op het gemeentehuis. Burgerlijke Stand ZWAMMERDAM, Geboren: Cornelis, z.v. D. W. van Dam en A. C. Verburg; Trijntje, d.v. H. P. de Jong en I. van Greuningen, Overleden: Wilhelmina Hendrika van Os, 6 jr.; Jentien Vonder, 61 jr.t echtg. v. Nicolaas Waasdorp, (overleden te Gouda); Emmetje van Dam, 62 jr., echtg. v. Jan Bouthoorn. t MEDEDEELING No 76b van den Distributiekr. Alphen a.d Rijn DISTRIBUTIE VAN SCHOENEN. Inwoners van de gemeenten Ter Aar, Koudekerk aan den Rijn en Woubrugge (benevens Hoogmade) kunnen uitsluitend op Zaterdagmorgen 6 April 1946 van 9—12 uur v.m. schoenenbonnen afhalen, voor zoover zij volgens de hieronder ge geven richtlijnen in aanmerking komen. Bij het afhalen der schoenenbonnen dienen te worden medegebracht: De betreffende tweede distributiestam' kaart met daarbij behoorend nieuw (klein) inlegvd G 605. De uitreiking vindt plaats"te: Ter Aar: in de C.N.-School; Koudekerk aan den Rijn: in lokaal Wille; "Woubrugge: in het gemeentelokaal. Uitsluitend de navolgende houders van distributiestamkaarten komen in aanmer king voor een schoenenbon naar keuze (geen werkschoenen), voor zoover zi*na 1 Januari 1945 geen bon voor gewone- of beroepsschoenen hebben ontvangen: 1. Zij, wier stamkaartnummer eindigt op het cijfer 3 (drie) en ouder zijn dan 10 maanden; 2. Kinderen, geboren op of nó 1 Januari 1945, die den leeftijd van 10 maanden bereikt hebben, ongeacht het nummer van hun stamkaart. Men is volkomen vrij een keuze te maken tusschen de bestaande bonsoorten. Wanneer b.v. het stamkaartnummer van het hootd van een gezin met het cijfer 3 eindigt, kan hierop desgewenscht een bon voor kinderschoenen worden ver strekt Aan kinderen van 0^ 10 maanden wordt, ook al eindigt het stamkaartnum mer op het cijfer 3, geen bon verstrekt. Zoodra zij echter den leeftijd van 10 maanden hebben bereikt, wordt on geacht of het laatste cijfer van hun stamkaartnummer is of wordt aangewe zen, steeds onmiddellijk een bon ver strekt, waarbij dan ook keuze mogelijk is. Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn (benevens Aarlanderveen) ont vangen de bonnen bij de uitreiking van nieuwe inlegvellen en textielkaarten, welke van 2 t.m. 12 April plaats vindt Voor de letterindeeling wordt verwe^ zen naar de betreffende publicatie. Van deze leiterindeeling wordt NIET afge weken, ook niet voor het afhalen van schoenenbonnen. A.S. MOEDERS. A.s. moeders kunnen vanaf 6 maan- den, doch niet later dan 2 maanden vóór den vermoedelijken datum der bevalling efen aanvraag indienen. Formulieren hiertoe zijn verkrijgbaar aan het kantoor te Alphen aan den Rijn of in de agentschappen (tijdens de zit tingsdagen) en wel onder overlegging van de stamkaart. De volledig ingevulde for mulieren dienen, onder overlegging van de stamkaart, weer te worden ingediend, waarna een oproep tot het afhalen van een bon zal worden toegezonden. Toe zending van aanvraagformulieren per post of deponeeren in brievenbus is NIET toegestaan. Indien de laatste verstrekking van een schoenenbon eerst kort geleden plaats vond, zal echter een bepaalde wachttijd in acht moeten worden genomen. Met nadruk wordt erop gewezen, dat alle terzake reeds eerder gedane aanvra gen zijn vervallen. WERKSCHOENEN. Bonnen voor beroepsschoenen worden niet meer verstrekt, zoodat hiertoe ook geen aanvragen kunnen worden inge diend. In de regeling ten aanzien van werk schoenen komt voorloopig geen wijziging. Aanvragen hiertoe kunnen gedurende de eerste 10 dagen van elke maand worden ingediend en wel onder overleg ging van de tweede distributiestamkaart, voor zoover belanghebbende een beroep uitoefent, dat toewijzing van een derge- lijken bon wettigt. ALGEMEEN. Nadrukkelijk wordt er nogmaals op gewezen, dat gedurende de eerste 10 da gen van elke maand onder overleg ging van de nieuwe stamkaart aan vraagformulieren kunnen worden afge haald en ingediend voor de volgende dis- tributieartikelen: 1. rijwielen en rijwielbanden; 2. rubber laarzen; 3. klompen (niet voor school kinderen); 4. werkschoenen. (Voor zoo ver belanghebbende een beroep uitoefent, dat uitgifte van een bon wettigt. NA-UITREIXING INLEGVELLEN EN TEXTIELKAARTEN. De na-uitreiking van nieuwe inlegvel len en textielkaarten vindt uitsluitend plaas op Zaterdagmorgen 13 April 1946 van 9—12 uur in het Vergaderlokaal, v. Mandersloostraat te Alphen a.d. Rijn. DISTRIBUTIE VAN TEXTIELPRODUCTEN. Alle in omloop zijnde speciale punten voor textielproducten verliezen na 30 April a.s. hun geldigheid. In verband hier.mede worden na 1 April geen aanvraagformulieren voor textiel meer in behandeling genomen, waarbij puntenverstrekking noodzakelijk is. Aan a*s. moeders zullen als uitzon dering tot en met 13 April a.s. speciale punten worden verstrekt. MEDEDEELING No. 77. Inleveringsovcrzicht voor winkeliers in de week van 7 tan. 13 April 1946. INLEVERING WINKELIERS. Jam 137, 637, rest. bon 073( 567, toeslag 50%, toew. 791; Melk A, B, C, D, E 22, rest. bon A, B, C, D, E 20, toeslag 10%f toew. 792t 793; Lucifers 139, 638, rest. bon 055, 554, toeslag 10%, toew. 796, 797, 798; Eieren 167, 671, toew. 799, rantsoenbonnen art. 37. Voor de artikelen jam, melk, lucifers wordt het nieuwe voorschot berekend op basis van 1 maal de inlevering. ATTENTIE! Voor het artikel jam wordt in het tijd vak van 7 t.m. 13 April a.s. wederom vergoeding voor handelsverlies toegekend en wel op dezelfde manier als in de week van 13 t.m. 19 Januari 1946. Voor elke 20 bonnen, welke normaal geplakt zouden moeten worden, behoeven slechts 19 bonnen ingeleverd te worden. De vakjes 20, 40, 60, 80 en 100 van de opplakvellen blijven dus onbeplakt. In dien de inlevering niet precies een veel voud van 20 bonnen bedraagt, mogen slechts 19 bonnen worden ingeleverd voor de heele veelvouden van 20 bon nen. Bakkers, uitsluitend op Vrijdagmorgen van 9—11 uur, in te leveren de bonnen: 152 t.m. 157, B 34, B 35, C 34, 652, 653 (8 rts. per bon); D 34# D 35 (4 rts. per bon). Uitgereikt worden coupures: 769 (Am. bloem); 770 (Inl. bloem); 771 (Reductie). Aardappelhandelaren uitsluitend op Vrij dagmorgen van 8.30—9 uur, in te leve ren de bonnen: 595, 095, B 36 met een restant van de bonnen 588, 088, B 32. Uitgereikt worden coupures no. 794/795. MARKTBERICHTEN Leiden, Veemarkt. 5 April 1946. 18 Fok- stieren; 7 Slachtstieren; 185 Kalf- en melkkoeien ƒ500—ƒ825, handel goed; 265 Varekoeien e.a. ƒ300—ƒ425 handel goed; 70 Vette koeien; 131 Pinken ƒ170 -ƒ250; Graskalveren /90^/175; 230 Slachtkalveren; 327 Vette schapen ƒ60— ƒ100; Weideschapen ƒ30—ƒ60; 101 Lam meren ƒ80—ƒ110; 1 Zeug; 12 Mestvar- kens ƒ40-ƒ80; 557 Biggen /20~/36; 39 Paarden ƒ300-1250; 2 Veulens; 104 Bokken en geiten ƒ30—ƒ70. Handel in kalveren, schapen, varkens, bokken en geiten matig. Wat brengt de Radio? ZATERDAG 6 APRIL 1946. Hilversum I 301 M. 7.00 Nieuws; 7.15 Gymn.; 7.30 Muziek bij het ontbijt; 8.00 Nieuws; 8.20 Gram; 9.15 Symphonie No. 6 in G gr. t.; 10.00 Morgen wij ding; 10.20 Voordracht; 10.35 Ouverture „Si J'etais Roi"; 10.45 Voor arbeiders in de continubedrijven; 11.45 Krijgsgev.; 12.01 Gram; 12.30 Kalender; 12.35 Cantabile-Septet; 13.00 Nederl. Strijdkr.; 13.30 Strijdlied; 13.32 Amuse mentsorkest; 14.00 Een ijselijk praatje; 14.15 Accordeonorkest en zang; 14.45 Van boek tot boek; 15.00 Radiopotpour ri; 16.00 Maleische les; 16.15 Men vraagt... en wij draaien; 16.45 Nat Go- nella and his Georgians; 18.00 Nieuws; 18.15 Weeroverz.; 18.18 Eddy Walis; 18.35 De discussies rondom het vooront werp op de bedrijfsschappen; 18.50 Stabat Mater; 19.30 Ned. Strijdkr.; 20.00 Nieuws; 20.05 Lezing L. de Jong; 20.10 Meisjeskoor; 20.30 Doodenhuis; 21.05 Ensemble; 21.25 Binnenl. politiek; 21.40 Dansorkest; 22.10 Gevarieerd progr.; 23.00 Nieuws; 23.15 Novelty Serenaders; 23.45 Rustige avondklanken. Hilversum II 415 M. 7.00 Nieuws; 7.15 Gymn.; 7.30 Morgen gebed; 7.45 Gram: 8.00 Nieuws; 8.20 „Maria ter eere"; 8.35 Heilige v.d. dag; 8.45 Gram; 9.00 Pluk den dag; 9.30 Po- litieber.; 9.45 Ensemble; 10.30 Fluit, klarinet en piano; 11.00 Radio zieken bezoek; 11.00 Zeg het met platen; 11.15 Toespraak; 11.30 Muzikale primeur; 11.45 Gram; 12.00 Harmonie-orkesten; 12.15 Maria, Moeder van smarten; 12.30 Lunchconcert; 13 00 Nieuws; 13.20 Lunchconcert; 13.45 De tooneelkijker; 14.00 Walsenprogr.; 14.15 Eng. les; 14.45 Vaderlandsche klanken; 15.00 Kin deruur; 16.00 Fransche orkestmuziek; 17.00 K.R.O.-kiosk; 17.15 Ballroom Me- lodians; 17.45 De zorg voor onmaat- schappelijken; 18.00 Dinermuziek; 18.30 Rijk Overzee; 18.45 Dinermuziek; 19.00 Nieuws; 19.20 Tegenstellingen; 19.40 Journalistiek weekoverz.; 20.00 Nieuws; 20.05 Lichtbaken; 20.30 Omroeporkest; 21.00 Prof. Sof's problemen; 21.15 Om roeporkest; 21.45 Slagwoorden van onzen tijd; 22.00 Nieuws; 22.15 Kwartet; 22.35 Avondgebed; 23.00 Gramofoonmuziek. Ook voor fijne H. A. van ENGELEN, Hendrikstr. 144, Alphen a.d. n Prins Rijn. Ambtenaar, die wenscht te trou wen, zoekt Zit- en Slaapkamer met kookgelegenheid. Br. onder no. 2485, bureau van dit blad. Te koop: een SmythZaaimachine zoo goed als nieuw, 2 m. breed, en eenige KAASVATEN J. A. de Bruijn, Rijnzaterwoude Spaden Harken Schrepels Pootlijn Schommeltouw Zwarte lak Drooglijn Blokwitters Amarilpapier Plafondbord Witborstels Witkalk Waterverf Verfkwasten Vergasser-pitten Meubelknoppen Kinderstoelen 13.95 Keukenstoelen 10 90 Kinderledikantjes 29.50 Verfkrabbers Nachtspiegels Winkelscheppen Raamkoord etc. etc. H. B. van Wijk Jr. Pr. Hendr.str. 122, Alphen a;d. Rijn BELANGRIJK 80ELHÜIS (wegens beëindiging van het be drijf) op de Hofstede ,,Veld en Dam" Hoorn 79, te ALPHEN AAN DEN RIJN, bewoond door den Heer W. Verkleij, op MAANDAG 15 APRIL 1946, v.m. 9.30 uur, om contant geld van: 50 stuks uilmuntend HOORNVEE als 33 kalfdr. of gekalfd hebbende koeien, 4 guste koeien, 1 pink- stier en 12 kuiskalveren, zeug met biggen, verder: compl. Landbouw-, Malkerij- en Kaasmakerij-inventaris, alsmede eenig 1 Huisraad w.o. eikenh. kabinet. Breeder omschr. bij bilj. 's Morgens van af 8.30 uur te zien. Gelegenheid tot stalling. H. G. BOKSt notaris. tel. 366, Alphen a.d. Rijn. Ned. Protestantenbond Afd. Woubrugge Kerkdienst zaal Swama, op Zondag 7 April, 7 uur n.m. Voorgangster: MEVR. TONY DE RIDDER van Oosterbeek Gevraagd: een Openbare Uitvoering; te geven door de Chr. Gem. Zangver. ,Looft den Heere' te TER AAR óp WOENSDAG 10 APRIL a.s., des avonds h-*lf acht, in de Ned. Herv. Kerk. Onder leiding van den Weled. Heer M. J MARKX. Opening kerkdeuren 715 uur HET BESTUUR. Sloopersbedrijff Gebr. Annaars Gouwsluischeweg 86 Telefoon 397 Alphen aan den Rijn. In- en verkoop van HOUT ERENHOEDEN **n*<*« reinigen appreteeren modelleeren vervormen nieuw leer nieuw lint Enorm succes aan alle merken naaimachines Ta. tHucpoel BREESTRAAT 171- LEIDEN TELEFOON 24815 Te koop gevraagd: nette Jongen A. v. d. Bosch Hzn., Handel in groenten en aardappelen, Hooft- straat 180, Alphen a.d. Rijn. 2-pers. Opklapbed liefst met ombouw. Brieven onder no. 2469 bur. van dit Blad. BOSCH-QÜANT Alphen aan den Rijn VOOR VOEDERS voor al Uw dieren naar: SROER's Dier- en Zaadhandel. Gevraagd: een nette Dienstbode of Werkster voor heele of halve dagen, en een RIJWIELREPARATEUR of LEERLING Voor beiden rijwiel aanwezig. Br. bur. v.d. blad onder no. 2475. Zoojuist ontvingen we een tweede zending Zakkamman van oude kwaliteit a 75 ceut per stuk G. v.d. HORST Parfumerieën, Alphen a d. Rijn Raadhuiss raat 247 Telef. 354 Schildersknecht gevraagd, bij J. Hoogendjorn, Hoorn 97, Alphen aan den Rijn Uw RADIO defect? v. Zwieten herstelt het perfect Alphen aan den Rijn.
8 5 Den 22en April a.s. hopen onze geliefde ouders M. Borreman en B. K. Borreman-Poot hun 40-j arige echtvereeni- ging te herdenken. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge spaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Alphen a.d. Rijn, Hugo de Grootstraat 14. s s Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een ge duldig lijden^ mijn innig ge liefde Moeder JACOBA JAHÏÏTA ALWINA VAN ZWIETEH-Donker Wed. v. J. J. B. v. Zwieten in den ouderdom v. 72 jaar. J. B. L. VAN ZWIETEN Alphen a/d Rijn, 4 April '46. Hooftstraat 58. De begrafenis zal plaats hebben Maandag 8 April a.s., op de Oosterbeg^aaf- plaats. Aankomst Aula: half drie. Geen bloemen. BOELHUIS wegens beëindiging van het bedrijf. Notarissen H. Bax te Aalsmeer en D. Muurling te Nieuwer-Am- stel, zullen op Donderdag 11 April 1946, des morgens 10 uur, ten verzoeke van den heer G. van Dorp op de hofstede i.d. Schin kelpolder 21 t.o* Schiphol te AALSMEER, in het openbaar a contant verkoopen: 16 stuks Rundvee \vaaronder 3 klamvaarzen, gebe terd van m. en kl.zeer, 6-jarig zwart Merriepaard witte bles, witte voeten, mak, een drachtige zeug (op aank. verg.) voorts Landbouw-inventaris omnibus brik (coll. patentassen en raamveeren) kaasbrik (coll. pa tent-assen gierwagen, hooischud- der, hooihark, grasmaaimachine, (Mc. Cormick, oliebad en stalen disselboom), kettingeg, ijzeren rol- blok (twee-deelig), twee 3-wielige karren, kruiwagen, ladders, slob- berkros, tweepaardzwing, hooi vorken, zelfvoederbak, bergheeft, koggen, slijpsteen, varkenslandhok, meeltonnen, tuigen en een zeer groote Kaasmaak-inventaris kaasvaten, maten 8-^22, wringtob (400 L). idem (250 l), weikuipen, alles teakhout, ijzeren kaaspers, roermes, pekelbakken, groote par^ tij kaasplanken en schragen, ijze ren staken en rampels en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Bezichtiging 's middags vóór (2— 4 uur) en op den verkoopdag., Te koop aangeboden Kinderledikantje, f 25.- C. Verkerk, Jk. Coninckstraat 19, Alphen a.d. Rijn. Evangelisatie samenkomst D.V. Zondag 7 April te 3.30 in het IJsclubgebouw te Alphen aan den Rijn SPREKER: De HearP. BAAL van Delft Ieder hartelijk welkom. Gevraagd: een Waschmachine in goeden staat; klein model. J. van Harten, Geerweg C 135, Langeraar, „Ik kom zoo terug kapper.' Er is een nieuwe koffiebon bekend. Eerst zorgen, dat ik Niemeyer's Koffie op miin bon krijg!'» Drogisterij en Fotohandel p. LAROS van Mandersloostraat 48 Alphen aan den Rijn. Personeel gevraagd voor diverse werkzaamheden. Aanmelden: Zuivelfabriek „Aardam", Ter Aar. UeH U uw fa&adfr? Ja, dat wel. Het is echter zoo moeilijk om er een lekkere en gezonde belegging -voor te vinden. In dat geval is onze radijs voor U een uitkomst. H. A. VAN ENGELEN Prins Hendrikstraat 144 Alphen a.d. Rijn Aan de verzekerden van het Algem. Ziekenfonds ÏJ ALPHEN EN OMSTREKEN" Overleg met de bij het Ziekenfonds aangesloten tandartsen heeft er toe geleid, dat van 1 April af tot nader bericht weer dezelfde tarieven zullen gelden als vóór 1 Februari jl. De tusschen 1 Februari en 1 April aan de tandartsen- betaalde bedragen (behalve de meerdere dan van Overheidswege vastge stelde bedragen voor kunstgebitten en onderdeden daarvan) worden tegen inlevering van de kwitanties door de ziekenfondsboden uiter lijk tot 1 Mei in haar geheel terugbetaald. De tarieven worden de verzekerden per circulaire medegedeeld. HET BESTUUR. Wij yaeren goede waer'en Zijlstra-Levensmiddelenwinkel Alphen aan den Rijn: Van Mandersloostraat 9, Tel. 270 STAATK. GEREF. PARTIJ, Afd. Boskoop OPENBARE VERGADERING D.V. te houden op MAANDAG 8 APRIL a.s. 's avonds half acht, in de Chr. Bewaarschool, Nieuwstraat. Spreker: Oe Weleerw. Heer Ds. P. J. DORSMAN, Ned. Herv. Pred. te Schelluinen, Onderwerp: „Wachter, wat is er van de nacht? HET BESTUUR. Laat nu Uw boekhouding m orde maken door het bekende Accountantskantoor JAC. STOL Rapenburg 122 Leiden, Tel. 20400 Privé-adres: v. Slingelandtlaan 1 Tel. 24891 Belast zich levens mei alle belastingzaken. Laat Uw waschmachine, stampkuip en alle andere soorten Kuipwerk repareeren door de Waschmachinefabriek „DE KROON" bij de Hofbrug, Alphen a.d. Rijn. Wij hebben nog een kleine hoeveelheid platte en ronde RIEMEN voor Waschmachines ontvangen. Oude meebrengen voor maat. Alphen's Chocoladehuis van Mandersloostraat 60 Alphen aan den Rijn Wij hebben ontvangen een groote partij Paaschmanden, ^Eenden en ^Kippen 9 tegen inlevering van]/2 ons suiker of 2 stuks op een snoepbon. Diverse prijzen Verder: groote sorteering Chocolade, Suikerwerk en Kindersnoep alles verkrijgbaar op suiker of snoepbon. Beleefd aanbevelend, J. VERHAGEN Effecten- en Incassobank N.V. Julianastraat 65 Alphen aan den Rijn Belast zich met het innen van alle voorkomende kwitanties, ook huren en contributies. C.P.N. „DE WAARHEID Afdeeling ALPHEN AAN DEN RIJN 33 Jan Lemaira komt op 11 April met in Hotel „CENTRAAL". TOT 2 UUR GROOT BAL. groot Cabaret Spreker: HOVENS Kaarten f 1.25 (a.r.i.). Verkoop bekende adressen. Zaal open 7.30 uur. UITVOERINGEN der Chr. Sportvereeniging „D.O.S." OP MAANDAG 15, DINSDAG 16 EN WOENSDAG 17 APRIL, 1946, in het NUTSGEBOUW. Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf Maandag 8 April bij „de Toko". ENTREE 1,— Het Bestuur Schoenen, die U niet kunt koopen, kunt U op de Jaarbeurs met levensgevaar gaan bekijken. Bekijkt U op uw gemak onze etalages eens en wij leveren U uit voorraad, wat U het beste lijkt. natuurlijk Van Keeken SCHOOLSTRAAT 8 ALPHEN a.d. RIJN t SERVICE Wij bieden U dit ook op ASSURANTIE-GEBIED Alphensche Bank N.V. Afdeeling assurantie Alphen aan den Rijnt Onze groenteprijzen zijn dalende "74 J _• 1 J 1**1 kropsla en spinazie zen. af tegen steeds lagere prij H. A. VAN ENGELEN Prins Hendrikstraat 144 Alphen a.d» Rijn GEMEENTELIJKE PUBLICATIE v VASTSTELLING DER KIEZERSLIJST Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend, dat de op heden door hen vastgestelde kiezerslijst voor het jaar 1946—1947 van 6 April tot en met 29 April a.s. op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage wordt nedergelegd. Tot en met 20 April a.s. is een ieder bevoegd bij het gemeente bestuur verbetering van de door dat bestuur vastgestelde kiezers lijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voorkomt, niet behoorlijk voorkomt, of al dan niet voor eenige verkiezing aangewezen is als bevoegd bij volmacht te stemmen. Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier gesteld worden. Er wordt op gewezen, dat nu, meer dan vroeger, aanleiding be staat zich er van te overtuigen of de kiezerslijst geen onvolkomen heden vertoont. Als gevolg van het vele, dat 'in de achterliggende jaren met de bevolkingsadministratie is geschied, moet er mede gerekend worden, dat deze mogelijk nog niet in alle onderdeden juist is. Aangezien de kiezerslijst aan de hand der bevolkingsadministratie wordt op gemaakt, geldt daarvan hetzelfde. Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat na 20 April a.s. verbetering der kiezerslijst niet meer mogelijk is. _ Ontvangt men dus bij de komende verkiezingen geen oproeping omdat men niet op de kiezerslijst voorkomt, dan kan derhalve hier aan niets meer veranderd worden, ook al zou het niet op de lijst voorkomen ten onrechte zijn. Alphen aan den Rijn, 5 April 1946. Burgemeester en wethouders van Alphen a.d. Rijn, De burgemeester, J. SPREIJ Thzn., Lo.B. De secretaris, A. VEENHUIJSEN.
de Schakel 05-04-1946

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Agnietenkapel GoudaUitgeverij Van Goor en Zonen GoudaSint-Janskerk GoudaHet witte huis Koudekerk