de Schakel 30-01-1946

2e Jaargang No. 289 Directeur-Hoofdredacteur Ph J. G. Roest Redactie en Administratie van Mandersloostraat 1 Aiohen a.d Rijn. Tel. 8 Postbus 1 Uitg.: Commanditaire Vennootschap „De Pers'" NIEUWSBLAD VAN DE RIJNSTREEK Woensdag 30 Jan, 1946 Verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs: 3.50 p. kwart., 27 et p. w. Losse nummers 10 cent Advertenties 15 c. p.m.m. Brieven onder nr. 30 et p. advertentie extra. 1 l l l l l/ooc Beatrix Kind, dat geluk belooft in een geteisterd land, haast was ons vuur gedoofd door een barbaarse hand. Waar eens Oranje, gloed blies in Hollands hart, werd ons onstuimig bloed in slavernij verstard. Kind, dat geluk belooft aan een verslagen volk, dat, van zijn eer beroofd, prooi werd van vuur en dolk, k zie om je blonde hoofd weerschijn van helder licht: Licht dat weer heil belooft waarvoor het onheil zwicht. Naam, die geluk verspreidt Beatrix zonnekind Boven een land dat lijdt, boven begrip en tijd, rijst er een zaligheid voor wie bemint Willem van Breeland X X X X X X X X X X X X X X X X X X Dr. v. Mook over zijn bezoek aan Nederland Een plan van 15 punten aan Sjahrir? In een korte persconferentie heeft dr. van Mook gisteren de indrukken samen gevat, die hij in Nederland heeft opge daan. Hij zeidc, dat, hoewel men in sommige kringen heftig gereageerd heeft op het feit, dat geïnterneerden, die ge durende de Japansche bezetting zoo veel geleden hebben, nu nog onder zulke moeilijke en treurige omstandigheden moeten leven, men er zich toch volle dig van bewust is, dat een verandering in de betrekkingen tusschen Nederland en Indonesië in de lijn der geschiedenis ligt. Hij zeide tevens, dat hij dit bewust zijn zelfs had opgemerkt in ,,wat men gewoonlijk reactionnaire kringen noemt. „Na mijn aankomst in Holland ont moette ik daar heftige critiek, zoowel op de Nederlandsche regeering, als op mij persoonlijk, voor zoover het recht en orde betrof, niet echter op mijn beleid/' Dr. van Mook verklaarde, dat er veel begrip en verantwoordelijkheidsgevoel be staat door de noodzaak om zoo spoedig mogelijk een toestand van autonomie in Nederlandsch Oost-Indië te bewerkstel ligen. Hij herhaalde, dat er vollediye overeenstemming bestond tusschen het standpunt, dat hij na zijn aankomst in Holland uiteenzette en dat van de Ne derlandsche regeering. Vervolgens zei hij: „De gedragslijn, die door ons is uitgestippeld, zal bekend ge maakt worden, op het oogenblik, dat de besprekingen weer kunnen beginnen." Hij deelde mede, dat hij. tot dusverre nog geen contact met de Indonesiërs had gehad en dat hij de komst van Sir Archibald Clark Kerr afwachtte. Hij be sloot met te verklaren, dat hij onder den indruk was van de verbetering in den algemeenen toestand en van het feit dat de bevolking weer in veiligheid leefde. Een radiorede In een radiorede, die dr. van Mook gisteren over den zender van Batavia heeft gehouden, heeft hij onder meer het volgende gezegd: Een toestand van ter reur belet nog iedere vrije gedachtenwis- seling. De gevolgen van afzondering en Japansche overheersching zijn nog niet overwonnen. In Nederland ben ik in de gelegenheid geweest veel dingen waar te nemen en veel menschen te hooren. Het zal iederen objectieven beschou wer duidelijk zijn, dat het onverdiende lijden van zoo velen van onze landge- nooten het Nederlandsche volk diep heeft geschokt, des te dieper naarmate de over tuiging sterker is, dat beide deelen van het koninkrijk op voet van gelijkheid moeten samenwerken. Dezelfde menschen, die het er^st de weerslag ondervinden van de berichten over hun naaste en dierbaarste verwanten en van wie men oppervlakkig zou denken, dat zij slechts hun aandacht kunnen schenken aan her stel van wet en orde, in den zin van strafoefening, zijn nu overtuigd van de noodzaak om een nieuwe verhouding te scheppen en de koloniale gedachte uit te bannen. Het is de tragedie van het oogenblik, dat de diepste bedoelingen van de menschen schuil gaan achter de re acties op de verwarring, onmiddellijk na de overwinning en achter de persoonlijke grieven, die vele menschen koesteren. Afgezonderd van al deze dingen vond ik echter in Nederland een zuiver en klaar begrip van de wijze waarop Neder land en Indië hun eeuwenoude betrekkin gen moeten handhaven in overeenstem ming met den geest des tijds en tot gemeenschappelijk voordeel. Degenen, die in staat zijn om zich boven hun onmiddellijke gevoelens te verheffen, zijn ervan overtuigd, dat het in de eerste plaats noodzakelijk is door middel van overleg en wederzijdsch be grip een situatie te scheppen die het her stel van het koninkrijk mogelijk zal ma ken. Degene echter, die deze vruchtbare en opbouwende gedachte verwart met den wensch tot herstel van den ouden gang van zaken of van de koloniale be- langenpolitiek, begrijpt den geest van vernieuwing niet, die zoowel in Neder land als in Indonesië heerscht. De Nederlanders hebben over het al gemeen de koloniale gedachtengang ver worpen en zijn bereid om het volledige deelgenootschap, waarvan Hare Majesteit meer dan drie jaar geleden heeft ge waagd, voor te bereiden en te verwe zenlijken. Bij de komende onderhandelingen, zoo besloot dr. v. Mook, zal er ruimschoots gelegenheid zijn voor die groepen, die tot nu toe weinig on den voorgrond tra den, om hun denkbeelden naar voren te brengen. Evenzeer zal met die millioenen, die reeds openlijk en bewust den weg tot samenwerking hebben gekozen, ten volle rekening worden gehouden. In vol ledig begrip zal toegevendheid worden betracht voor alles, wat onder invloed van opgezweepte hartstocht en diepge worteld misverstand mag zijn geschied. In naam van de regeering doe ik op u een beroep om in de komende dagen in opbouwende geest te denken en te handelen en aldus aan het proces van verwording en ontbinding, dat de toe komst van Indië en Nederland in gelijke mate bedreigt een einde te maken. Reactie der Indonesiërs op de nieuwe benoemingen. De ,,New-York Times' meldt uit Ba tavia, dat Sir Archibald Clark Kerr en Luitenant-Generaal Sir Montague Stop- ford binnen drie dagen aldaar worden verwacht. De nationalisten vreezen, dat hun gelijktijdige aankomst een verstar ring van de Britsche houding en de Britsche politiek beteekent ter voorbe reiding van het naar voren brengen van „onverkwikkelijke*' Nederlandsche voor waarden. Volgens hetzelfde bericht moeten zoo wel de heer Maberly Denning als gene raal Christison het bed houden tenge volge van voedselvergiftigingen, die de meeste bewoners van het huis van ge neraal Christison ziek heeft gemaakt. Sjahrir zou gezegd hebben: „Wanneer het Nederlandsche aanbod niet voldoende is, weten wij wat ons te doen staat: Wij hebben onze plannen gereed. Overhandiging van voorstellen aan Sjahrir Volgens een bericht van Reuter zal dr. van Mook aan Sjahrir een plan in 15 punten overhandigen, dat hij uit Ne derland heeft meegebracht. Deze over handiging zal geschieden in de eerste week van Februari, terstond na de aan komst van Sir Archibald Clark Kerr t^ Batavia. MINISTER MANSHOLT NAAR ENGELAND De export van land- en tuinbouw producten Tegen het einde van deze week zal de minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening een bezoek van eenige dagen aan Engeland brengen teneinde belangrijke besprekingen te voeren met zijn Engelschen collega voor voedselvoorziening, Sir Ben Smith. De besprekingen zullen over voor ons land zeer belangrijke onderwerpen gaan, o.a. over den export van land- en tuinbouw producten en de veevoederpositie. Mi nister Mansholt zal vergezeld worden door den heer Ir. A. H. Boera, regee- ringscommissaris voor de buitenlandsche agrarische betrekkingen. HOPKINS OVERLEDEN Harry Hopkins, intieme vriend en raadgever van Roosevelt, die 11 weken geleden in een ziekenhuis te New York werd opgenomen, is gisteren op 55 jari gen leeftijd overleden. Donderdag: LEZING met lichtbeelden 8 uur in de Sint Josephzaal Alphen aan den Rijn (Adv.) Nederland als zeemogendheid Thans op de vierde plaats Ondanks de groote oorlogsverliezen van de Nederlandsche Koopvaardij is Nederland van de vijfde naar de vierde plaats onder zeevarende mogendheden opgeklommen, aldus een publicatie van de maritieme commissie van de Vereenig- de Staten. Vóór den oorlog had het Brit sche rijk een koopvaardijvloot van 2.892 schepen met een totale tonnage van 17 millioen brutoton. Daarop volgden de Vereenigde Staten met een vloot van 1.301 schepen met ruim 8V2 millioen bru toton, Noorwegen met 803 schepen (ruim 4 millioen brutoton) Frankrijk 497 sche pen (2.6 millioen ton) Nederland met 461 schepen (ruim 2.5 millioen brutoton). Thans staan de Vereenigde Staten aan de top met 5.529 schepen (40 millioen ton), dan het Britsche Rijk met 2.347 schepen (bijna 15 millioen ton), Noor wegen met 4.65 schepen (2.6 millioen ton), Nederland met 272 schepen (V/2 millioen ton). Frankrijk is thans gedaald tot de zevend plaats. Na Nederland komt nl. Zweden en de Sowjetunie. De Grieksche vloot is bijzonder zwaar ge- tijsterd: ruim een millioen bruto-ton ging verloren-. SECRETARIS-GENERAAL VAN DE UNO Noorsche minister benoemd De Noorsche minister van buitenland sche zaken, Trygve Lie is gisteren op een onofficieele bijeenkomst van den Vei ligheidsraad tot secretaris generaal van de UNO benoemd. De benoeming ge schiedde door middel van een geheime stemming en was unaniem. RADARVERBINDING MET DE ZON Australische natuurkundigen hebben een radarverbinding met de zon tot stand gebracht. Zij hebben een speciaal soort uitstralingen terugontvangen, geheel an ders dan bij de jongste radarverbinding met de maan, waarvan een normale uit straling terugkwam. Ditmaal kregen de geleerden geluidsgolven terug, die ofwel aan de oppervlakte of in het inwendige van de zon werden voortgebracht. Een der deelnemers aan deze onderzoekingen verklaarde, dat het leven van elk indivi du op aarde door het resultaat van deze unieke proefnemingen waarschijnlijk ma terieel beinvloed zal worden. Herstel van het kapitaalverkeer Uiteenzetting van den Minister van Financiën Nadat de Minister van Financiën, prof. mr. P. Lieftinck, een bezoek aan de Am- sterdamsche Effectenbeurs had gebracht, hield hij gistermiddag in een der zalen van het gebouw van de Vereeniging voor den Effectenhandel een uiteenzet ting voor vertegenwoordigers van de Ne derlandsche dagbladpers over het thema: ,.Herstel van het 'kapitaalverkeer". Bij een beschouwing ten aanzien van de Effectenbeurs stond de minister uit voerig stil bij de situatie, die thans ter beurze bestaat. Weldra zal het ook mo gelijk zijn met vrij geld obligatien en pandbrieven te koopen. Aangaande den handel in aandeelen verklaarde prof. Lieftinck, dat deze nog niet kan worden toegestaan. Wanneer nl. beurstransacties in aandeelen zouden kunnen worden uitgevoerd, zou een aan merkelijke koersstijging te verwachten zijn. Daarbij staat op het oogenblik de reëele waarde van de aandeelen nog in het geheel niet vast. De overdracht van aandeelen zal pas kunnen worden toegestaan, zoodra de bij zondere heffingen bekend zijn, en de in trinsieke waarde der aandeelen kan wor den vastgesteld. De inleveringstermijn der effecten zal gedurende de Maand Februari plaats vinden. De minister verwacht, dat de re gistratie, wanneer de fiscus in staat is, het tempo bij te houden, ongeveer een jaar zal duren, behoudens ten aanzien van de gevallen, waarover moet worden geprocedeerd. Het geblokkeerde tegoed De geblokkeerde tegoeden moeten zoo worden opgevat, dat zij uit de sfeer van het geld naar de sfeer van het kapitaal worden overgebracht. Het ligt niet in de bedoeling, geblokkeerde tegoeden vrij te geven in het gewone verkeer. Zij kun nen in beginsel worden gebruikt voor in- vesteeringsdoeleinden, d.w*z. voor finan ciering van nieuwe objecten van produc tieven aard, die niet op andere wijze kun nen worden gefinancierd. Aanvragen tot deblokkeering voor de ze doeleinden zullen worden beoordeeld door een daartoe binnenkort op te richten Investeeringscommissie. Na van deze in stantie goedkeuring te hebben verkre gen, zal deblokkeering mogelijk zijn. Van groot belang is, dat per 1 Maart a.s. de restanten op geblokkeerde reke ning, die minder dan 100.— bedragen, in vrij geld zullen worden vrijgegeven. Hypotheken Hypotheekverleening uit geblokkeerd tegoed is thans reeds mogelijk voor het geven van zekerheidsstelling en tot vol doening van belastingschulden. Hypo theekverleening is alleen toegestaan op geblokkeerde rekening van den crediet- nemer, die geleidelijk deblokkeering kan krijgen. Wanneer hypotheeken met vrij geld worden afgelost, dan kan deze aflossing op vrije rekening geschieden. Buitenge wone aflossingen komen op geblokkeerde rekeningen.
Twee verraadsters voor het Bijz. Gerechtshof Vrouwen uit Oudewetering en de Haarlemmermeer Gistermorgen stond voor het Amster- damsche Bijzondere Gerechtshof terecht Antje Johanna M. van Haastrecht, een 30-jarige huisvrouw uit Oudewetering. In Februari 1945 schreef zij een brief aan de Feldgendarmerie te Leiden, waar in zij de adressen en de illegale activi teit openbaarde van zeven harer dorps- genooten. Dank zij een stille werkster van „Trouw" is, op het postkantoor ie Leiden, deze brief onderschept en zijn de rampen die anders dit concentratiecen trum van het verzet zou hebben getroffen, uitgebleven. De advocaat-fiscaal maakte gebruik van de omstandigheid, dat in het besluit buitengewoon strafrecht de poging (evenals de medeplichtigheid) in straf baarheid met het voltooide misdrijf gelijk staat. Mr. B. J. Besier eischte 20 jaar gevangenisstraf met levenslange ontzeg ging van de kiesrechten. •Barbara Helena van Rijswijk, 46 jaar, wonende in de Haarlemmermeer, schreef in October '43 een brief aan den N.S.B.- er, hulpagent C. M. Dol, om menschen te verraden, die Joden herbergden. Twee Joodsche onderduiksters en het gpstvrije echtpaar werden opgehaald. De jongste Jodin ontsnapte onderweg. De oudste keerde nimmer terug. Mr. Besier eischte tegen Barbara tien jaar gevangenisstraf met levenslange ontzegging der kies rechten. BRITSCH EEREDOCTORAAT VOOR PROF. KRAEMER Op 1 Maart zal vanwege de St. An- drews-universiteit het eere-doctoraat in de Godgeleerdheid worden verleend aan professor H. Kraemer te Leiden, Uit de stcuk i/at* TUfH en fyauwe DE TREIN EN DE TIJD. In de vertrektijden van enkele treinen en die der Autobusdienst Alphen-Leiden is eenige wijziging gekomen. Ten ge rieve van onze lezers vermelden wij hieronder de tijdstippen van aankomst en vertrek der treinen en autobussen. De met X gemerkte diensten rijden alleen op werkdagen, de met gemerkte al leen op Zon- en Feestdagen. De auto busdienst Alphen-Leiden v.v. alleen op werkdagen. Alphen Boskoop Waddinxv. Gouda Gouda Waddinxv. Boskoop Alphen Alphen Bodegr. Woerden Utrecht x 6.56 7.04 7.11 7.20 7.45 7.55 8.03 8.11 8.20 8.29 8.37 8.46 8.55 9.06 9.15 9.23 x 7.21 7.33 7.45 8.04 c. Utr. Wrd. Bgr. x 6.07 6.26 6.40 9.28 9.40 9.52 10.12 x 6.32 7.22 6.51 7.41 7.05 7.55 11.59 12.08 12.16 12.25 13.10 13.21 13.30 13.38 13.45 13.57 14.09 1430 11.06 11.26 11.40 11.50 15.31 15.40 15.48 15.57 16.14 16.24 16.32 16.40 16.45 16.55 17.06 17.36 14.42 15.01 15.15 15.25 18.06 18.14 18.21 18.30 19.00 19.10 19.18 19.26 19.33 19.44 19.56 20.15 17.10 17.40 17.53 18.01 Alphen 6.50 7.15 8.05 De vertrektijden van de autobus Al phen-Leiden v.v. zijn als volgt: van Alphen: 6.30, 7.00, 8.10, 8.30, 9.30. 10.30, 12.00, 13.00, 13.45, 15.00, 15.30, 16.20, 16.50, 17.40, 18.35, 20.05. Aan komst te Leiden 30 min. later. Van Leiden: 6.10, 7.20, 7.35, 8.45, 9.30, 11.15. 12.00, 13.00, 14.00. 14.45, 15.40. 16.10, 17.00, 17.50, 18.30, 19.50. Aan komst te Alphen 30 minuten later. DE POST OP 31 JANUARI In verband met den verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix zullen de P.T.T. kantoren, wat den postdienst betreft, Donderdag 31 Januari na 12 uur geslo ten zijn ALPHEN AAN DEN RIJN NEDERLAND HELPT INDIE. Nieuw-Guinee-film in het Chr. Lyceum In het kader der Indiëweek werd gis teravond onder zeer groote belangstelling in de aula van het Chr. Lyceum een Nieuw-Guinee-film vertoond. Zendeling de Neef wees er in het begin der bijeenkomst op, hoe Nederland door het bezit van Indië tot een mogend heid van den eersten rang is geworden, en ons Insulinde velen een leven van welvaart heeft geschonken. Dat Indië op deze wijze Nederland hielp, was te danken aan de toewijding van vele eminente figuren, die moeite noch tijd ontzagen om hun arbeid in de tropen te verrichten. Daarom mag thans het hart van Nederland nog kloppen van trots, want wij zijn van hetzelfde ras als zij, die het vaste geloof en de taaie volhar ding bezaten om Indië te maken tot een koloniale parel tusschen andere koloniën. Dat alles, zoo vervolgde spr., is thans voorbij, veel goeds is weggevaagd en tot een ruine geworden. We kunnen klagen over wat Indië is geworden door het schrikbewind van Japan, want het leed in de kampen der Japanners was zeker niet minder dan in die der Duit- schers. Velen komen thans uit Indië in ons Vaderland terug; hun thuiskomst is an ders dan van de gefortuneerden, die voorheen met verlof of pensioen Indië verlieten. Met leege handen staan straks weer tallooze gerepatrieerden en het is, aldus de heer de Neef in het slot zijner toespraak, aan ons om hen tegemoet te treden met datgene, waaraan zij behoefte hebben. Zij hebben het aan ons verdiend om afdoende te worden geholpen, voor zij zich genoodzaakt zien ons die hulp af te smeeken. Vervolgens werd de film gedraaid, die vóór de pauze een indruk gaf van het leven en de gewoonten der Papoea's en waarop de zeldzame schoonheid te be wonderen viel, van wat ook dit deel van Indië siert. Na de pauze liet de film een prauw- tocht zien langs de kust van het Noorde lijk deel van Nieuw-Guinee, waar zen deling de Neef jarenlang in dienst der zending heeft gearbeid. Op interessante wijze gaf de heer de Neef toelichting bij de beelden op het witte doek en het vertoonde leverde het duidelijke bewijs van het zegenrijke werk dat door de zending reeds tientallen ja ren is verricht. Tenslotte dit: Reeds meermalen was het gedrag der jeugd op openbare bijeen komsten in onze gemeente een oorzaak van ergernis voor de ouderen. Deze avond, waarin het aantal jeugdige perso nen opvallend groot was, toonde duide lijk dat het ook anders kan en het was o.i. zeer juist gezien van den heer Stout- hamer, toen deze aan het slot der bijeen komst, de jeugd een waardeerend woord toevoegde voor haar correcte houding. koperwerk uit het Djocjasche, van zulk een verfijnde uitvoering, dat dit werk ons wel bewondering moet afdwingen voor de daar heerschende cultuur, welke zelfs de ambachtsman zoo draagt, dat ook de ge bruiksvoorwerpen, die hij maakt, den adel van zijn cultuur verraden. Ook als wij het snijwerk zien, zoowel van Baliërs, als van Chineezen, dan voe len wij ons ten achter gesteld met al wat wij meenen te mogen weten of kunnen. Op de expositie zagen we eveneens al lerlei bezienswaardigheden uit de Indo nesische flora en fauna, van schelpen, opgezette vlinders, en een krokodil tot een echte tijgerhuid toe. Een mooie stand van het missiewerk is de aandacht over waard. Al met al is het een zeer belangwek kende tentoonstelling die, naar wij hopen, door velen bezocht zal worden. Het be zoek wordt bovendien aantrekkelijk ge maakt door het feit, dat de bezoekers in de gelegenheid zijn aan een verloting deel te nemen, met een radiotoestel als hoofd prijs. Nog een attractie is, dat elke 25ste en 100ste bezoeker een souvenir ontvangt Filmnieuws. Velen, die niet behooren tot de regel matige bioscoopbezoekers, kennen toch de naam Harry Bauer. Zij kennen hem uit bladen en tijdschriften, die nooit nalaten de films te beschrijven, waarin hij speelt. Deze bekendheid is niet gebaseerd op een ,,Stardom" doch op het feit, dat Harry Bauer elke film waarin hij speelt, tot een onvergetelijke maakt. In de Luxor-bioscoop nu, draait deze week zoon Bauer-film. Een film van Fransch maaksel voor den kenner, een aanbeveling waarin.de ondergang der Romanoffs wordt beschreven. Jubileum. Op 2 Februari zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer J. J. C. Verhorst als schipper in dienst trad bij de Houthan- del v.h. Jb. Spreij. Personalia Onze plaatsgenoot, dhr. H. Dool, onderwijzer aan de school, Paradijslaan en tevens leeraar aan de R.K. Landbouw-avondschool, uit gaande van den L.T.B., is met ingang van 1 Maart e.k. benoemd tot hoofd van de R.K.'L.O. school te Waddinxveen. Af deeling van den Ambtenaarsbond opgericht. Onder auspiciën van den Alphenschen Besturenbond werd een vergadering ge- M. v. d. R.K.L.O. Nederland in den Wereldbrand! Vijf jaren Nederlandsche Geschiedenis die ieder Nederlander zien moet en nooit mag vergeten!!! „VRIJ EN ONVERVEERD" (scenario van Robert Kiek en Hans Barnstijn, regie Mr. Cummins) De Nationale documentaire film die U alles laat zien, nog eens laat mee- en beleven!! KOMT (Adv.) De expositie. De loco-burgemeesterf de heer J. Spreij opende Maandagavond de, door het plaatselijk comité „Nederland helpt Indië" in de toonzaal van de fa. Couvee georga niseerde, expositie van kunst en gebruiks voorwerpen uit Indonesië. Na het ontstaan van het comité ge schetst te hebben, memoreerde de spreker de dagen van de bevrijding, hier in Hol land, waarna ook de Japansche nederlaag kwam en hier te lande bleek hoeveel er moet worden gedaan om de repatrieeren- den van het allernoodigste te voorzien. Namens het gemeentebestuur uitte spreker' zijn blijdschap over deze actie en hij hoopte, dat de resultaten alle verwachtin gen zullen overtreffen. Daarna verspeidden de aanwezigen zich in de zaal langs de verschillende stands. Later op den avond sprak nog de heer A. Grijpma, een der comiteleden. Deze bracht dank aan de inzenders, die hun veelal kostbare voorwerpen hadden afgestaan in het vertrouwen, dat er niers beschadigd zou worden. Spreker drong er dan ook op aan, dat er niets van het ge- exposeerde zou worden aangeraakt. Tot zoover het officieele gedeelte. Bij een rondgang over de expositie valt het ons op, dat hier inderdaad een heel mooie collectie is bijeengebracht. Elke in zending komt uit Alphen aan den Rijn, waaruit we mogen concludeeren, dat er hier bij velen een diepgaande belangstel ling voor Indische kunstvoorwerpen be staat. Het is ondoenlijk om een gedetail leerde beschrijving te geven van al wat er te zien is. Het aantal voorwerpen is er te groot en te verscheiden voor. We vonden er bijlen en andere gereedschappen uit het steenen tijdperk dat zich tot in het he den voortzet op Nieuw Guinea, maar ook houden om te komen tot oprichting van een afdeeling van den Ambtenaarsbond. De voorzitter, de heer H. van den Akker, opende de vergadering met een woord van welkom aan de bezoekers en speciaal aan den Hoofdbestuurder van den Ambtenaarsbond, den heer H. Freen, uit den Haag, die daarna het woord Verkreeg en het nut van de organisatie voor de ambtenaren uiteenzette. Spr. gaf een overzicht van de werkzaamhe den door 'het N.V.V., de Stichting van den Arbeid, en het groote verschil met het werk van voor den oorlog. Na de rede van den heer Freen wei den verschillende vragen gesteld en be antwoord, waarna de afdeeling werd op gericht en een voorloopig bestuur ge vormd uit de heeren E. G. v.d. Vegte, voorzitter, J. L. de Visser, penningmees ter en L. Luursema, secretaris, waarna de voorzitter de vergadering sloot. BOSKOOP Distributie van klompen De Buurtvereeniging „Irene" schrijft ons: Het zal de meeste Alphensche ouders van te Boskoop schoolgaande kinderen wel bekend zijn, dat hun aanvragen voor klompen op het distributiekantoor te Bos koop niet worden behandeld. Zij behoe ven die formulieren ook niet naar Alphen a.d. Rijn te brengen, daar ons bij in formatie op het distributiekantoor bleek, dat men nieuwe aanvragen op eigen formulieren wenscht. Die formulieren worden verstrekt aan de hoofden der scholen, na opgave van het verlangde aantal. De hoofden zijn hiervan op de hoogte gesteld, zoodat de zaak wel in den kortst mogelijken tijd in orde zal komen. HAZERSWOUDE Personalia, De heer G. Kerkhoven te Hazerswoude R. slaagde voor het eindexamen M.T.S te Dordrecht. Burgerlijke stand. Geboren: Adrianus Jacobus Maria, z.v. Th. G. van der Ven en Regina van Fulpen; Willemina, d.v. D. Sol en A. M. Langhout; Jacobus Theodorus Maria, z. v. F. J. Kouwenhoven en Sh. A. Spie renburg. Gehuwd: Johannes van den Berg, oud 22 j. en Stefania Jarzabek, oud 21 j. KOUDEKERK Uitvoering „Kunst na Arbeid" Voor een volle zaal gaf de muziekver- eeniging „Kunst na Arbeid'1, haar jaar- lijksche uitvoering in ,,Hotel de Bruin". Na opening door den eerevoorzitter, bur gemeester G. Verheul werden de ver schillende nummers uitgevoerd en met belangstelling door de aanwezigen ge volgd. Na de pauze werd opgevoerd het blij spel in drie bedrijven ,,De schurkenstre ken van Scopin". Na afloop mocht de vereeniging een daverend apolaus in ontvangst nemen als dank voor deze welgeslaagde uitvoering. NIEUWKOOP Remonstrantsche kerk Ds. L. W. Wijngaarden alhier, heeft het beroep naar de Remonstrantsche kerk te Groningen aangenomen. NIEUWVEEN Loop der bevolking in 1945. Op 1 Januari 1945 bedroeg het aantal inwoners onzer gemeente 2385, en op 31 December: 2096. In den loop van dat jaar zijn 28 kinderen geboren en hebben 191 personen zich in onze ge meente gevestigd. Door overlijden ver minderde het aantal inwoners met 219; 397 personen zijn uit onze gemeente ver trokken. De daling van het bevolkings cijfer met 289 personen vindt haar oor zaak in het feit, dat de patiënten van ,,Huis ter Heide", die sedert 1941 in de Johannes-Stichting waren ondergebracht, in den loop van den vorigen zomer naar hun vroegere woonplaats zijn terug gekeerd, i RIJNZATERWOUDE >*|IIV' De raad dezer gemeente kwam onder voorzitterschap van burgemeester J. A. Bakhuizen in vergadering bijeen. De voorzitter wenscht alle leden een voorspoedig jaar toe en hoopt dat 1946 een jaar zal zijn waarin door de leden van den raad weder aan den bloei van Rijnsaterwoude zal worden gewerkt. De oorlog heeft ook op de financiën van Rijnsaterwoude zijn stempel gedrukt, het geen bij de aanbieding van de gemeen te-begrooting blijkt. De inkomsten bedragen 32441,30 en de uitgaven 42811,49; een nadeelig saldo dus op den gewonen dienst van 10370,19. De heeren J. Groeneveld, S. J. Weststeijn, W. Compeer en N. Disseldorp worden aangewezen om zit ting te nemen in de commissie van on derzoek van de begrooting 1946. De voorzitter doet dan nog eenige mededeelingen omtrent den slechten toe stand, waarin zich de wegen der gemeen te bevinden. Aanvankelijk hebben B. en W. er over gedacht om de weqen voor het verkeer af te sluiten. Hiertegen heeft de Prov. Waterstaat van Zuid- Holland ernstige bezwaren aangevoerd, zoodat B. en W. dit plan weder heb ben laten varen. Thans is er een mogelijkheid dat er wat materiaal komt, zoodat de ergste gaten in den weg weer gedicht kunnen worden. De vergadering wordt hierna gesloten. TER AAR Poging tot inbraak Hedennacht hebben inbrekers getracht zich meester te maken van een voor hen zeker aantrekkelijke voorraad boter en/of kaas in de zuivelfabriek „Aardam". Door het boren van een gat in een tot de fa brieksgebouwen toegang gevende deur, waardoor zij de grendel van deze deur konden verwijderen, kregen ze toegang tot de fabriek. De deur van de boterkel- der hebben ze getracht op dezelfde ma nier te forceeren hetgeen echter niet zoo gemakkelijk ging, althans verder dan tot een poging is het hier niet gekomen. Waarschijnlijk zijn de inbrekers gestoord in hun werk door de thuiskomst van den directeur der fabriek, daar ze hun „werk" half afgemaakt in de steek hebben gela ten
De politie, die de zaak in handen heeft, tracht de dader(s) op te sporen, waar voor elke aanwijzing echter tot dusver ontbreekt. WOUBRUGGE Uitbreiding waterleidingnet Binnen zeer korten tijd zal begonnen worden met den aanleg van waterleiding in het aan Roelofarendsveen grenzende gedeelte van deze gemeente. Enkele bewoners van dit gedeelte wa ren nog altijd van goed drinkwater ver stoken, zoodat deze aanleg in een drin gende behoefte zal voorzien. EK: straatverlichting Regelmatig hooren wij klachten over de slechte verlichting der straten. Deze klachten zijn zeker gegrond want in ver schillende gedeelten van het dorp heerscht 's avonds een Egyptische duis ternis. Het is van het gemeentebestuur echter geen onwil, zooals sommigen den ken, maar veeleer onmacht; zulks in ver band met de schaarschte aan materiaal. Er worden echter plannen gemaakt om in de naaste toekomst de straatverlichting grondig te herzien en dus mogen wij ver wachten dat ons dorp den volgenden winter weer behoorlijk verlicht zal zijn. Collecte „Nederland helpt Indië" De collecte van de actie ,,Nederland helpt Indië" welke van 23 26 Januari j.1. in ons dorp gehouden is heeft opge bracht de som van 1.374.80 ZWAMMERDAM Burgerlijke stand. Geboren: Wilhelmina Johanna, d. van J. van der Laan en A. Beekhuizen. Overleden: Allegonda Catharina Jo hanna van Breda, 54 jaar, ongehuwd, overleden te Gouda. Ondertrouwd: Willem Niesing, 23 jr. en Adriana van der Bijl. 22 jr.. te Ha- zerswoude. Collecte „Nederland helpt Indië". De geldinzameling voor de actie „Ne derland helpt Indië" heeft in onze plaats het zeer mooie bedrag, opgebracht van f 1148,421/2. BRAMMETJE FLAPOOR EN Z'N VRIENDEN (Nadruk verboden) aoor G. TR ROTMAN DISTRIBUTIENIEUWS- Het tweede ei Op de komende nieuwe bonnenlijst komt weder een bon voor een ei voor, ook ditmaal uitsluitend voor jeugdige personen tot en met 20 jaar. Alleen suikerwerk op den snoepbon Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat op bon V 11 der versnape- ringenkaart uitsluitend 100 gram suiker- werk kan worden gekocht, chocolade is op dezen bon niet verkrijgbaar. Weer een bon voor zuidvruchten De volgende week zal nogmaals een 'bon voor 100 gram zuidvruchten voor alle leeftijdsgroepen worden aangewe zen. Pindakaas voor leeftijdsgroep 14—21 jaar Het is mogelijk, binnenkort voor jeug dige personen van 14—21 jaar een potje van 370 gram pindakaas beschikbaar te stellen. Op 10 Februari zal een voor- inleveringsbon bekend gemaakt worden, welke tevens als koopbon zal gelden. Binnenkort meer lucifers De productie van lucifers in ons land kan nog steeds niet op volle toeren ko- -men, als gevolg van het gebrek aan voldoende arbeidskrachten, terwijl ook populierenhout nog niet in voldoende mate beschikbaar kan worden gesteld. Natuurlijk zou invoer mogelijk zijn, doch schaarschte aan deviezen gebiedt de grootste beperking. Uit Zweden verwacht men echter bin nenkort 'het eerste gedeelte van het voor 1946 overeengekomen kwantum. In het algemeen is de positie zoo, dat waar schijnlijk weldra kan worden overgegaan tot verhooging van het rantsoen. Textielpunten aangewezen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat met ingang van 1 Februari a.s. de punten 16 t.m. 25 van de Tex- tielkaart geldig worden verklaard. Op deze punten zijn dezelfde artikelen ver krijgbaar, welke men op de punten 1 t.m. 15 van genoemde kaart kan be trekken. De bonnen 1 t.m. 15 van de textielkaart blijven geldig. Petroleum voor kookdoeleinden Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat zij, die in het bezit zijn van kaarten voor kookdoeleinden of verlich ting op de bonnen 21 t.m. 24 van de kaarten UA 510, 21 en 32 van de kaarten UB 510, 66 van de kaarten UC 510 gedurende de maand Februari 1946, 4 liter petroleum kunnen koopen en op de bonnen 119 en 120 van de kaarten UD 510, 3 liter. BOERENLEVEN Min. Mansholt over landbouwproblemen Mededeelingen aan de Tweede Kamer Minister Mansholt heeft gisteren in de Tweede Kamer de sprekers beantwoord bij dat deel der Regeeringsnota, dat han delt over den landbouw, de visscherij e:i de voedselvoorziening. Hij betoogde, dat de toekomst van onzen land- en tuinbouw niet in strakke lijnen te schilderen is. Veel zal afhan gen van de internationale verschuivingen in de productie. De moeilijkheden van dit jaar acht hij secundair. Primair is de ontwikkeling in de toekomst. We zullen ons moeten richten naar de vraag van onze afnemers en een ander standpunt moeten innemen dan bij den grooten landbouwcrisis in 1930—1932. Wij dach ten toen met een tijdelijk verschijnsel te maken te hebben, maar kwamen daar mede bedrogen uit. Eén ding hebben wij in den oorlog kunnen behouden: de pa raatheid van onze boeren en tuinders om den strijd opnieuw aan te binden. Spr. noemde eenige lichtpunten. Zoo is het prijspeil in het buitenland meer ge stegen dan hier en men heeft in het bui- tenland meer belangstelling dan vroeger voor kwaliteitsproducten voor wat de zuivel betreft. Voorts is er een steeds sterker stijgende behoefte aan zuivel producten in Engeland. Al deze factoren bepalen de richting waarin onze land bouw zich zal moeten ontwikkelen. Het zal op den duur zoo moeten zijn, dat wij onze productieprijzen aanpassen bij die van de wereldmarkt. De kostprijs kan nog aanmerkelijk gedrukt worden door opvoering van de intensiteit. Dit strekt zich veel verder uit dan mecha nisatie. Er moet een waarlijke rationali satie doorgevoerd worden. Met één ding zijn we achter, namelijk de versnippering van de gronden. Onze bodem dient zoo spoedig mogelijk herverdeeld te worden. De tegenwoordige wettelijke regeling is daarvoor niet voldoende. Er komen ook wetsontwerpen betreffende de koopprij zen en ongewenschte splitsing van bedrij ven. Wat den tuinbouw betreft zal het areaal worden teruggebracht tot 1939, waarbij bijzondere teeltvergunningen in het algemeen zullen vervallen. Overtol lige producten dienen geconserveerd te worden. De conserveeringsindustrie dient te worden gesteld in dienst van den tuinbouw. Wat den aanstaanden oogst betreft dient de groentendistributie te vervallen en verder zal er een zekere vrijheid in de prijzen worden gelaten. In verband met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie merkte de minister op, dat den boeren en tuinders het recht dient te worden gegeven zich bij de voor hen meest geschikte organisatie aan te sluiten. Het ambtenarenapparaat is reeds ver minderd van 20.000 tot 16.000. Binnen kort zal het weer met 4.000 kunnen wor den verminderd. Het vooroorlogsche ge bruik van kaas was 125 gram per week per hoofd. Thans zal worden gestreefd naar 100 gram per week en dan zullen wij trachten te gaan exporteeren. De achteruitgang van de groentenpro- ductie is gelegen in het stikstofgebrek. Straks zal er echter weer overvloed zijn. Schapenschurft breidt zich uit Het aantal gevallen van schurft onder de schapen is den laatsten tijd zeer ver meerderd. Hoewel deze ziekte, die zeer besmettelijk is, ook voorheen veelvuldig voorkwam, heeft deze zich de laatste jaren dermate uitgebreid, dat er reden is tot ernstige bezorgdheid. De groote oorzaak is het gebrek aan bestrijdingsmiddelen, waarvoor de grond stoffen (o.a. zwavel, zeep) uit bet bui tenland moeten worden aangevoerd, waarbij men onder de huidige omstandig heden op groote moeilijkheden stuit. Het ministerie van Landbouw, Vis scherij en Voedselvoorziening doet alle moeite om verbetering in deze situatie te verkrijgen. Zoo kan nog worden mede gedeeld, dat de veeartsenijkundige dienst uit Amerika een hoeveelheid van een hier te lande nog onbekend bestrijdings middel verwacht, waarvan echter hoe veelheid en datum van aankomst nog onbekend zijn. In ieder geval zal er een oplossing dienen te worden gevonden, daar de kwaal zich voortdurend uitbreidt en zon der bestrijdingsmiddelen het ophokken en afslachten van de besmette dieren -als eenig „redmiddel" overblijft. HAAGSCHE POLITIERECHTER Hout diefstal W.S. te Boskoop zat om brandhout verlegen, en hij roofde hetgeen hij niet bezat. Er was al gas in Boskoop toen de diefstal werd gepleegd, en de Offi cier bij den Haagschen politierechter vond dat dus ook verdachte maar moest zien dat hij met zijn rantsoen uit kwam, en voor het koken geen hout moest gaan stelen. De eisch luidde een maand ge vangenisstraf; het vonnis twee weken. Diefstal voor de grap? E. van W. te Ter Aar, beweerde dat hij eigenlijk maar een grapje had willen uithalen toen hij een hoeveelheid tabaks bladeren wegnam. Maar de Officier nam het als een gewone diefstal aan, en vor derde zes maanden gevangenisstraf. De politierechter wilde het geval nog eens onderzoeken en besloot een reclassee- ringsrapport aan te vragen. UIT ONZEN LEZERSKRING De „Rijnkring"-liederenavond. In verband met het schrijven van den heer B. in het nummer van 26 dezer, zij het ons vergund het volgende op te merken: Wij hebben het bedrag der kosten, groot 110,— welke voor een kunst zinnig verantwoord decor uitsluitend voor den liederenavond „Euphonie Max Kloos zouden moeten worden ge maakt, op andere wijze besteed. Met welken maatregel zoowel de leden, die het prettig vonden ditmaal een avond aan te bieden tegen een te lagen en treeprijs, maar waardoor ook meerderen in de gelegenheid werden gesteld dezen avond bij te wonen, als de solisten, die onze persoonlijke relaties zijn, zich vol komen konden vereenigen! Voor het bestuur „Rijnkring" E. v. Elk. Wat brengt de Radio 1 WOENSDAG 31 JANUARI: Hilversum I 301 M. 17.35 Bel Canto; 19.00 Nieuws; 19.20 Guitaarmuziek; 19.30 Eng. les; 20.00 Nieuws; 20.05 Concert; 21.00 Deel.; 21.15 Conc; 22.00 Nieuws; 22.15 Act. halfuur 22.45 Orgelconcert; 23.15 Gramofoon- platen; 23.50 Schriftlezing; 23.57 Sluiting Hilversum II 415 M. 18.00 Nieuws; 18.20 Gramofoonmuziek; 18.30 Liedjes van vroeger en nu; 18.45 107. Gelukkig verliep de reis nu verder zonder on gelukken, en de volgende dag legde de boot te Tu nis aan. En nu volgde de grote verrassing! Want toen Bram en z'n vrinden aan wal stonden, zagen ze, dat ook de vliegmachine, waar ze mee naar Europa gevlogen waren, van boord gehesen werd! ,,Ja,ja" zei Mr.Habberton, „die heb ik stilletjes opgespoord! We moeten den eigenaar proberen te vinden en hem z'n eigendom teruggeven! 108. „En tot zolang kan de machine ons nog goede diensten bewijzen!" besloot hij. De machine werd naar 'n geschikt terrein gebracht en daar stegen ze op. Het was prachtig weer. en met kloppend hart za gen ze de oude stad Tunis beneden zich verdwijnen. Koninklijk Besluit en Wet; 19.00 Men vraagt... en wij draaien; 20.01 Nieuws; 20.05 Veertig jaar N.V.V.! 21.15 De Patriot; 21.30 Ensemble;22.00 Instrumen tale soli; 22.10 A-CaDella-koor; 22.30 Geestelijk leven; 22.45 Ouvertures; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram.muziek; 23.30 Dans muziek; 24.00 Sluiting. DONDERDAG 1 FEBRUARI Hilversum I 301 M. 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymn.; 7.30 Inleiding; 7.45 Morgengeb.; 8.00 Nieuws 8.15 Gram.; 9.00 De Heilige van den Daq; 9.10 Viool; 9.30 Don Kozakken: 9.45 Voor de vrouw; 10.00 Gram.; 10.15 Morgendienst; 10.45 Orgel; 11.00 Vroo- lijke plaatjes; 11.15 Ziekenhalfuur; 11.45 Krijgsgevangenen; 12.00 Prinses Beatrix 12.30 Hoe Nederland den vrede wint; 12.35 Ensemble; 13.00 Nieuws; 13.15 Kamermuz.; 13.45 Mission. keeren terug; 14.00; Jarig Prinsesje; 14.20 Kinderfeest; 16.00 Bijbellezing; 16.45 Omroep-orkest; 17.30 Anti-gifhandel; 17.35 Gooilanders: 18.00 Kinder-zangklasse; 18.30 Gooilan ders; 18.45 A. Stapelkamp; 19.00 Nieuws 19.20 Vaderlandsche liederen; 20.00 Nieuws; 20.05 Alevel zal zij princesse zijn; 21.00 Vreugdeklank.; 22.00 Nieuws 22.15 Kerkconcert; 22.50 Gram.; 23.50 Schriftlezing; 23.57 Sluiting. Hilversum II 415 M. 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymn.; 7.30 Gram. 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 9.30 Politieber.; 9.45 Gram. 10.30 Van vrouw tot vrouw. 10.35 Jetty Cantor; 11.00 Kookkunsten; 11.15 Jetty Cantor; 11.30 Gram.; 11.45 Cello en piano; 12.15 En semble; 13.00 Nieuws; 13.15 Renova- septet; 14.00 D vrouw binnen en buiten haar huis; 14.20 Pierre Palla; 15.00 Re portage; 15.20 Confetti; 16.30 Gram.; 17.00 Kaleisc. 17.30 Ork.; 18.00 Nieuws; 18.15 Ork. 18.45 Soortnraatje; 19.00 Rn nu naar bed! 19.05 De Romancers; 19.45 Gram.; 20.00 Nieuws; 20.05 De R.V.D. antwoordt; 20.20 Concertgeb. te Am sterdam; 22.15 Lezinq; 22.30 The Red, White and Blue Stars; 23.00 Nieuws; 23.15 Hallo Amerika; 23.45 Nocturne; ZON EN MAAN 31 Januari: Zon op: 8.23 onder 17.25. Maan op: 7.39 onder 15.19. Officieele publicatie VERPLICHTE LEVERING VAN RUNDVEE. Besloten is voor de periode van 1 December 1945—1 September 1946 we derom een aanslag in de verplichte le vering van rundvee op te leggen. De handhaving van deze leveringsplicht is noodzakelijk om een redelijke vleesch- voorziening aan de burgerbevolking te kunnen waarborgen. Naar het Bedrijf schap voor Vee en Vleesch mededeelt, zal de aanslag gemiddeld 90 kg per vrouwelijk rund boven één jaar bedra gen. Er moet echter op gerekend wor den, dat de aanslag voor de verschil lende bedrijven binnen een gewest sterk zal varieeren. Nader zal worden beslist, of het noodzakelijk is na 1 September 1946 een aanslag op te leggen. Van veel invloed hierop zal o.m. zijn hoe veel vleesch uit den varkensstapel ter beschikking komt, hetgeen een zeer on zeker factor is, aangezien de veevoeder positie waarvan de ontwikkeling van den varkensstapel in hooge mate onaf hankelijk is nog zeer moeilijk is. De veehouders dienen bij hun bedrijfsvoe ring met bovenstaande rekening te hou den.
Langs dezen weg betuigen wij onzen h artelij ken dank voor de deelneming betoond ^tijdens het ongeval en na het overlijden van onzen innig geliefden A^vfan en Vader, den Heer MATTHIJS VAN EIJK, Inzonderheid een woord van dank aan de directie, commissa rissen en fabrieks personeel der N. V. Ned. Asphaltfabriek voor het hartelijk medeleven ons betoond. Uit aller naam: Wed. E. W. van EIJK-Verzaal Alphen a.d. Rijn, 30 Januari '46. Prins Hendrikstraat 6 B. Wij ontvingen: Heerenjassen Heerencostuums Opknooppakjes voor leeftijd 2—7 jaar. BOSCH-QUANT Alphen aan den Rijn In Alphen ad. Rijn te huur gevt.: Werkplaats(je) met cementen of steenen vloer, electriciteit en waterleiding. Br. onder no. 794, bureau v.d. bl. •TE KOOP: Prima Ameublement Bed met toebehooren Rieten Salon-ameublement Eiken legkast Kofferpatheioon Willemstr. 5a, Alphen a.d. Rijn. Levenspositie Te openen winkel te Alphen a.d. R. voor stoomen en verven, vraagt actief betrouwb. persoon Tevens WINKELJUFFROUW alsmede STRIJKSTER gevraagd. Indien geen routine, wordt strijken wel geleerd. Brieven onder no. 795, bureau van dit blad. F 25.- belooning Vermist: Zwarte poes, klein for maat, luistert n;iar den naam „Piet". Vermoedelijk omtr. Bie zen of Ham. Steller dezes was aan het dier zeer gehecht en verzoekt dringend alle inlichtin gen die tot spoedige terugkeer kunnen leiden. MAX WEIL, Nieuwstraat 122, Boskoop. Wie kan ons helpen aan een Koptelefoon voor een slechthoorende Techn. Bureau L C. van Eijk, Zijde 374, Boskoop, Telef. 389. Gevraagd een Arbeider met ingang van half Maart, goed kunnende melken. J STAPPER, Kortsteekterw.52a, Alphen a.d.R. Belastingsadvies- en Accountantskantoor J. C DE VRIES Lid Bond van Bel. Cons. Stationsstraat 29, Alphen a. d. Rijn Telefoon 286 ZACHTE STOFFERS ZACHTE LUIWAGENS ZACHTE KAMERBEZEMS Bij vooruitbestelling. H. B. van Wijk Jr. Prins Hendrikstraat 122, Alphen. Stop- en Breiwerk aan huis gevraagd. Vinkebuurt 92, Alphen a.d. Rijn. Aangeboden: Accordeon 120 bas en 80 bas, z.g.a.n. ELSTGEEST, Zuideinde 76, Roelof arendsveen. Het Prijzenbureau voor Onroer. Zaken in het Ambtsgebied Alphen aan den Rijn zal met ingang van 1 Februari 1946 worden verplaatst van Zaalbergstraat 15a naar het Raadhuis der gem. Alphen a.d. Rijn Afd. Bouw- en Woningtoezicht. De spreekuren blijven bepaald op Maandag-, Woensdag- en Vrijdag van 10 tot 11.30 uur voorm. Het Hoofd van het Prijzenburean voornoemd, WAARDENBURG. Laat nu Uw boekhouding in orde maken door het bekende Accountantskantoor JAC. STOL Rapenburg 122 Leiden, Tel. 20400 Privé-adres: v. Slingelandtlaan 1 Tel. 24891 Belast zicb tevens met alle belastingzaken. lÖlet ingang van 1 FEBRUARI is APOTHEEK ALLART Alphen aan den Rijn (met toestemming v.d. inspecteur der Volksgezondheid) des avonds om 6 uur gesloten Na 6 uur alleen voor spoedgevallen. 's LANDS BELANG IS OOK UW BELANG! Bevordert de gezondmaking onzer publieke financiën door in te schrijven op: 3°o Grootboekschuld 1946 211 Oj 2 O Spaarcertificaten waardoor U geblokkeerde en vrije gelden rentegevend kunt maken. Inschrijvingen worden door ons gaarne bezorgd. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK n.v. Kantoor te Alphen aan den Rijn: van Mandersloostraat 84, Tel. 195 ._ Uw vischhandel! KOren Hooftstr.l7,Tel.395 Alphenaan den Rijn TE KOOP: Massieve bakfiets- en rijwielbanden, loopvlakken, enz. Schoenrubber zeer billijk NIC. J. v. d. MEER, Reijerskoop 351, Boskoop. Laat ons morgen ook bij L bezorgen... dan eet U lekker brood, dat lang versch blijft Bakkerij J. Verheul Telef. 466, Waddinxveen HUWELIJK Eenzame! Blijf toch niet langer doorleven met Uw stil verlangen naar een LEVENSKAMERAAD! Door onze bemiddeling kunt U direct in contact komen met iemand, die evenals U zelf op recht verlangt naar een ernstige en oprechte KENNISMAKING. Wij hebben immers „massa's inge schrevenen uit alle plaatsen en dorpen in Zuid-Holland, ook in Alphen en directe omgeving en geheel Nederland. Onze bemidde ling is voor jong en oud, voor werkenden, gegoeden, midden- en boerenstand. Wij hebben een spe ciale, prettige bemiddeling voor jongelui en kunnen heeren, die in een moederloos gezin {met huwe lijk als doel) een serieuze huis houdster zoeken of dames, die als zoodanig geplaatst wenschen te worden, ook direct van dienst zijn. Schrijf ons toch direct en wij antwoorden in blanco couvert! Geheimhouding verzekerd! Nederlands grootste Huwelijks- bemiddelingskantoor „EXCELSIOR" Kampersingel 4Srood, Haarlem. Zoolang de treinen niet normaal Ioopen, alleen op Woensdag en Zaterdag van 2-—4.30 geopend. Te koop: 3 deelig veeren Bed Prins Hendrikstraat 118. II kunt nu reeds bestellen een grenenhouten Kinderstoel (tafelstoel) Aflevering over ca. 8 dagen. H. B. van Wijk Jr. Pr. Hendriksü 122, Telefoon 387, Alphen aan den Rijn. SCHOENEN, TASSCHEN EN LEDEREN JASSEN VERVEN wij weer in alle kleuren, onder volle garantie. Schoenmakers be langrijke korting. v. Eijk's Schoenreparatie v. Mandersloostraat 12, Alphen. Gasgloeikousjes voorradig. J. W. DE JONG, Steekterweg 142, Alphen a.d. R. Tevens een beste WRINGER te koop. ONTVANGEN: diverse soorten KWASTEN H. B. v. WIJK Jr., Alphen aan den Rijn, Op Yoghurt van „Den Tol" is iedereen dol. ZUIVELHUIS „DEN TOL", Pr. Hendrikstraat 126, Tel. 329, Alphen aan den Rijn. Vraagt Uw leverancier. Flinke nette Meisjes GEVRAAGD. Stoomwasscherij ,,DE STER", Pr. Hendrikstr. 132-134, Alphen. Ontvangen: kleine partij Windbukskogeltjes tegen verlaagden prijs. H. B. van Wijk Jr. Alphen aan den Rijn. Wegens huwelijk gevr, een flink Burgermeisje van Chr. beginselen, als huis houdster, Mevr. D. v.d. Bijl, Wilhelminalaan 11a, Alphen. A.V.V. „ALPHEN" LA7infl te 'louc'en °P Vrijdag I Februari 1946 in café ^^~""SJ „Zomerzorg", Stationsstraat, Alphen a.d. Rijn, aanvang 8 uur, door den heer J. v. d. LECK, Bondstrainer K.N.V.B. en Trainer „Volewijckers". Alleen toegankelijk voor leden der A.V.V. „Alphen". MENSCHEN GAAN WIJ GELUKKIG MAKEN! Wij legden beslag op 500 werkmanshemden, extra zware kwaliteit, met een klein foutje erin. Daarom voor de halve puntenwaarde, dus slechts 8 punten. De prijs bedraagt per stuk f 7.60 WIE ZIJN DE GELUKKIGEN? Mag. „Voka' J Prins Hendrikstraat 67 Alphen aan den Rijn LUXOR-BIOSCOOP ZSZÜTiZ VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 en ZONDAG 3 FEBRUARI, aan vang ACHT UUR en bovendien ZONDAGMIDDAG aanvang DRIE UUR brengen wij ,„De tragedie van een Keizerrijk" In de hoofdrollen HARRY BAUER en Marcello Chantal. Een film die getuigt van kunst en volmaakt is van regie en grootsch van spel. Prijzen der plaatsen 45, 65, 85 en 1.05. Plaatsbespreken uitslui tend Hooftstraat 164 op Donderdag, Vrijdag, Zaterdag van half negen tot half een en van twee uur tot half zes en bovendien Donderdagavond van 7—9 uur. Toegang 18 jaar DENKT U ER AAN? Alle doorloopend besproken plaatsen welke Donderdagavond om 9 uur niet zijn afgehaald, zijn VERVALLEN. Wij leveren nog steeds zuiver Interl. Jongens Onderbroeken per stuk 6 punten. Maat ƒ1.00 1 ƒ1.10 2 ƒ1.20 3 ƒ1.25. Ook voor U HET ADRES: Magazijn „VOKA" Prins Hendrikstraat 67 Alphen aan den Rijn. VOLKSHERSTEL. Bureau: Raadhuisstraat 244, Alphen aan den Rijn. STOFKAMMEN voor gezinnen met 5 kinderen en' meer. Prijs 0.80 per stuk- Uitreiking alleen op a.s. Donderdag, 31 Januari en Vrijdag 1 Fe bruari van 9—12 en 2—4 uur op ons Bureau, Kamer 12. TROUWBOEKJE MEEBRENGEN. Geeft uw kinderen DEN TOL's" FLESSCHENMELK die vinden zij lekker. Prins Hendrikstraat 126 Telefoon 329 Alphen aan den Rijn. U)
de Schakel 30-01-1946

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Gemeentehuis ZwammerdamHervormde kerk ZevenhovenOorlogsmonument Zacharias de KorteDe betonnen muur in Lekkerkerk