De Rijnlandsche Courant 24-01-1914

No. 668 Zaterdag 24 Januari 1914 Tegen de Revolutie het Evangelie. (Groen van Prinsterer). Dit blad is het eigendom der Rijnl. Persvereeniging. Dit blad verschijnt eiken Zaterdagmorgen. Abonnementsprijs per 3 maanden franco per post ƒ0.45. Men abonneert zich bij H.H. Agenten, Boekhandelaars, Brievongaarders en bij den Uitgever Stukken aan de Redactie, te zenden aan het Bureau te Oudshoorn. UITGEVER: J. G. BAART, Oudshoorn. Prijs dar Advertentiën: Van 1—b regels 0.40, iedere regel meer 7 cents. Bij drie maal plaatsen slechts twee maal betalen. Bij 600 en 1000 regels belangrijke prijsrermindering. Inzending van Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagavond. Almanak der "week. Jan. 31 dagen. Feest- en Gedenkdagen. Markten enz. MAAN. opgang I onder 25 Zondag 26 Maand. 27 Dinsdag 28 Woensd. 29 Dond. 30 Vrijdag. 31 Zaterdag N. M. v. 86 8.28 8.44 8.56 9.6 9.14 9.23 v. n 3-14 4.36 5-55 7.11 8.54 9-36 10.45 Zonsopgang 'smorg. 8.1. Ondergang nam. 4.22. nummers van dit blad zijn a 3 cents verkrijgbaar bij den UIT GEVER te Oudshoorn, ter drukkerij van den heer C. VAN WIEKI\GE\ te Alphen en bij den A^eut, den heer C. A. VAN WIJK te Bodegraven. Staatsloterij. Dr. Scheurer heeft een kort, maar goed woord in de Kamer gesproken tegen de Staatsloterij. 't Baat niet, z^gt er een. Ze spotten er inee, meent ee n ander Is dat redeu tot zwijgen? Denk eens aan den strijd tegen de bordeelen. Heeft men niet ds. Pierson gesmaad en bespot, hem alleen laten staan en hem tegengewerkt? En was 't geen axioma, Links, dat de bordeelen waren een //noodzakelijk kwaad7'? Toch is de strijd gewonnen. Eu de Staten-Geueraal hebben een alge meen landsverbod op het houden van bordeelen goedgekeurd. Daarom nooit zwijgen. En dr. Scheurer verdient onzen dank, dat hij ojk thans weer, waar 't pas gaf, gesproken heeft. Tweeërlei weg. Er is tweeërlei weg. En 't ia te hopen, dat men daar ook in de Staatscommissie behoorlijk aandacht aan wijden zal. Rechtsgelijkheid tusschen openbaar en bizonder onderwijs eischt, dat deze laatste uit de gemeentekas denzelfden bijslag krijgt als de eerste. Dat krijgt zij nu niet. Uit de gemeentekas krijgt de bizondere school niets. Hoe vindt ze dan nu die gelden? Och dat weet ieder: uit contributiën, uit giften en uit schoolgelden. Let op dit laatste! Regel, kan men wel zeggen, is dat die schoolgelden op de bijzondere scholen naar evenredigheid veel meer opbrengen dan op de openbare. Nu is er tweeërlei weg. Men kan zeggen: De bizondere school moet uit de gemeentekas evenveel subsidie krijgen als de openbare en dan is het natuurlijk gevolg dat met een paar jaren de schoolgelden op de bizondere scholen zeer aanmerkelijk zijn gedaald. Een voordeel achten we dit niet. Doch men kan óók heengaan en zeggen: Laat de openbare school het goede van de bizondere school overnemen en een behoorlijk schoolgeld gaan heffen.... Dan wordt vanzelf de toeslag uit de gemeentekas kleiner, dan ze nu voor de openbare school ia en vraagt dus de finan- tieele gelijkstelling ook niet zulke zware offers. Geld- argument. „Het zal geld kosten!" Die verzuchting kan men reeds in tal van liberale bladen lezen. 't Zal n.1. geld kosten als de bijzondere scholen in alles met de openbare op éen lijn worden gesteld. Ja, dat zal het zeker I "Wat echter opmerkelijk is? Dat inzake de kosten van het openbaar onderwijs diezelde pers nóóit klaagde. Van 1878 af tot nu toe zijn er tonnen eouds weggegeven, die soms weggegooid moesten heeten. In elke streek van ons vaderland kan men u voorbeelden van die vrijzinnige schooldrijverij noemen en wie den naam wou hebben van recht zuiver te staan in de liberale leer, die moest vooral niet stemmen tegen eenigen post betreffende het openbaar onderwijs. Nu, ineens, schrikt men------ Nu ook de bijzondere school met haar aanspraken komt. Dat verstaan we maar Aaif. Drijvende doodkisten, zoo moeten wij de ENUELSCilE onderzeebooten van 't model A 7 noetuen. Daar ia weer zulk een gruwelijk ding met man on muis niet vergaan, dat kan ieder ze-jman met het beste schip overkomen, maar ellendig en onverwacht gezonken om nooit meer naar boven te komen. Dat is nu al de vijfde van die dure, akelige dingen, waar een ongeluk mee gebeurt en een zestiental fliuke nienschen onder luitenant Morrison boet alweer voor een fout, die geen mensch kan narekenen. Dit is toch wel erg en ergerlijk: de vader van den ongelukkigen luitenant heeft aan de bladen een schrijven gericht, waarin hij ode medtdxdiag doet van een brief, door zijn zteo 1 met Kerstmis geschreven, waarin deze vervolr, z,dat de A 7 onlangs bij oefeningen voor Piymouth plotseling in de diepte gezouken is en eerst na een uur van harden arbied weer aan de oppervlakte gebracht kon wordeen." Als dit waar is, treft de verantwoordelijke autoriteiten wel een zware beschuldiging. In Frankrijk is de generaal Piquart overleden tengevolge van een val van zijn paaud. Deze Picquart heeft ten tijde van de Dreyfus-geschi- denis veel van zich doen spreken. Toen Kapitein Dreyfus wegens landverraad naar het moordend klimaat van het Duivels- eiland werd gebannen, heeft Picquard tegeu de heele wereld volgehouden, dat deze onschuldig was en majoor Esterhazy het beruchte //Bor derel* geschreven had. Eindelijk, eindelijk, na jaronlangen strijd, na een proces, dat tot de verste einden der airde de gemoederen beroerde, dat Frankrijk tot de grondvesten deed schokken, zegevierde de gerech tigheid. Dreyfus werd uit zijn verbannini^soord teruggeroepen, de schuldige gestraft maar t' had Picquard een jaar strenge gevangonschap 'gakost. Nadien werd hij in eere hersteld tn bracht het in een vorig ministerie zelfs tot minister van oorlog. Om politieke redenen is van den dood des generaals maar weiuig notitie genomen en het voorstel om de begrafenis op kosten van het land te doen geschieden, heeftnog tot de noodige scheld- en schreeuwtoneelen aanleiding gegeven, zooals dat in Frrnkrijk tot een slechte gewoonte is geworden. Tot in zijn dood en bij zijn begrafenis toe moet Picquart eudervinden.datondank 's werelds loon is, en Salomo's woord waar blijft: Ik heb gezien hoe het den rechtvaardige soms gaat alsof hij onrechtvaardig was en de onrechtv aardi- gen met eere gekroond, hun dagen verlengende op de aarde. Waut de generaal die niet enkel D.eyfus maar ook Frankrijk in eer herstelde was tamelijk wel algemeen vergeten en is maar even 60 jaar oud geworden. Dank zij het krachtig toetasten van de generaals Botha, de Wet, Smuts ea anderen is de opstand en staking in ZUID-AFRIKA de kop ingedrukt en massa's kaftirs en andere kleurlingen worden aan de spoorwegen, in de mijnen en fabrieken aan 't werk gezet, terwijl tal van blanke arbeiders hun betrekking en loon kwijt zijn en als landloopers rondzwerven. De z. g. radicalen zijn vuur en vlam daar over en zeggen: //Zijn we in een Engelsch land of soms in Rusland, dat zoo tegen ons wordt opgetreden? Wat moet het beduiden, dat een mau als de bedaarde Creswell, lid van het Parlement en een weldoener van Afrika, ook al is gevangen genomen?" Ja maar mannen als de Wet zijn nu eenmaal kras, wanneer ze beginnen en als zelfs een eerwaardig man mee doet met lieden, die spoorwegen en bruggen met dynamiet in de lucht willen doen vliegen, dan moeten ze hebben, wat er bij staat. Toch blijft het te bejammeren dat die kleurlingen-kwestie nu weer lastiger dan ooit geworden is. Ze voelen zich onmisbaar en moorden, doodslagen en aanrandingen zijn weer op 't platte land aan de orde van den dag. Zoo blij was men al, dat op de een zame hoeven de lieden van hun parmantigheid verlost waren. Maar zoo sleept een misdaad een heele reeks van narigheden achter zich aan. Niet alleen daar; maar 't is 't gevolg van elke ongerechtigheid. Dat is wel een gemeene streek. Een handvol snuif werd den diamanthandelaar Max Flaxer in het gelaat geworpen, toen deze het Victoria- Station te LONDEN uitstapte om zich naar zijn hotel te begeven. Van den hulpeloozen toestand, waarin zich de handelaar een oogen- blik bevond, maakte de dief gebruik om hem een valiesja met juweelen te ontrukken. De Londensche politie, in de detective verhalen zoo beroemd om haar scherpzinnig heid, zoekt op 't oogonblik nog naar den laaghartigen dader. De beroofde man kwam uit Antwerpen en deze ongastvrije ontvangst boteekent voor hem een verlies van 6500 gulden, wat in dat artikel nog niet eens zoo ongewoon groot te Kngelschen bestelen die kamers gehuurd had den te Munchen in Beieren. Deze maal lukte hun toeleg niet. De En- gelschen kregen argwaan en de politie rekende de misdadigers in. Het merkwaardigste komt nog. Behalve inbrekerswerktuigen vond men ook op de kamer een half doodgehongerde boa consirictor of reusenslang. Waarschijnlijk hebben de dieven dit beest in de kamer van de E igelschen willen binnenlaten door een gat in den muur en tijdens de paniek, die daar van ongetwijfeld een gevolg zou zijn, hun slag willen slaan. Op dit oogenblik is de jeugdige en schoone groothertogin van LUXEMBURG de past van onze geëerde Koningin. Wel een beetje pijnlijk zou men zoo zeggen in een enkel opzicht voor onze Vorstin. Jaren en jaren hebben onze Koningin de waardigheid van groothertog uit geoefend en werden gehuldigd in hun opp<;r- hoogheid over dat kleine, maar werkwaardige bergland. Nu wil ieder mensch zijn rechts-en machts gebied toch liever zien uitbreiden dan beperken, zou men zoo zeggen. Maar geen spoor van verdriet zagen wij noch op 't gelaat noch in het optreden der beide elegante en minzame vorstinnen. Welnu, onze koningin Wilhelmina is ver heven boven deze wel menschelijke gevoelens van lager menschelijke orde. De beiangstelling en onverflauwbare ijver, waarmede onze koningin belangstelt in alles wat haar volk aangaat, bij groote rampen als eenvoudige genoegens, zooals het ijsvermaak, zooals dat volk leeft en doet, die belangstelling is een der opmerkelijkste eigenschappen van onze koningin. Wat kan een arm mensch soms zoo onaan genaam aandoen, wat kan tenslotte niemand best verdragen. Dat er zoo heel geen notitie van hem genomen wordt, dat men doet alsof hij niet bestaat. Zulk een doen door laten, daar spreekt ook duidelijk een soort verachting uit. Nu, over dien vorm van verachting hebben wij, Nederlanders, niet te klagen. Er was een ongeveinsde vreugde en voldoening, de Koningin en haar gemaal te mogen zien. Het is een kostelijke zegen van God dat onze Koningin zoo van zelf dergelijke gevoelens opwekt; we mogen er dankbaar voor zijn. Hofuieuws. H. M. de Koningin is einde der vorige week in Leeuwarden geweest voor enkele uren, om de hard- rijderijden op schaatsen bij te wonen. *V* Naar men verneemt bestaat het plan, om bij Bergen in N.-Holland een huis voor Prinses Juliana te bouwen, waar de Koninkl. Familie ook meermalen zal verblijven. H. M. de Koningin reed j.1. Zater dagmiddag schaatsen op het ijs van de Wetering achter het Huis Ten Bosch, welke baan ook was opengesteld voor de leden van de Hofhouding. H. M. de Koningin heeft Maandag een bezoek gebracht aan Amsterdam, en daar de stelling Amsterdam bezocht. Op dien tocht werden ook Muiden, Muider- berg, Weesp en Hoofddorp aangedaan. Deze week is aan het Hof gast geweest van onze Koningin H. K. H. de jeugdige Groothertogin van Luxemburg. Met groote hartelijkheid is deze jeugdige vorstin, het hoofd van het huis van Nassau begroet en ontvangen. H. M. de Koningin heeft met haar gast het ijsfeest bijgewoond te Leiden en is in den Haag, eveneens met de Groot hertogin van Luxemburg door het Ge meentebestuur van den Haag op een feest avond ontvangen. Tweede Kamer. De behandeling der begrooting voor Finantiën is einde der vonge week voortgezet en besloten met de aanneming. De begrooting voor Koloniën bepaaldelijk voor Suriname is ook aange nomen na eenige discussie, ook over Cu- «910. In b ide koloniën is de algemeene toestand alles behalve bevredigend. Iu de avondvergadering werd gehandeld over de begrooting voor Binnenlandsche Zaken. M arine waarbij door velen geklaagd werd over de slechte toestanden vooral onder de mindere rangen, door de socialisten over de slechte menschen in de hoogere rangen. De Minister heeft de begrooting ver dedigd en de sprekers beantwoord. Zondagsrust. Geruimen tijd geleden zijn door Minister Heemskerk maatregelen voorgesteld, om aan houders van en be dienden in apotheken Zondagsrust te ver schaffen, door in plaatsen, waar meer dan een apotheek gevestigd is, deze beurtelings op Zondag gesloten te houden. Deze maatregel werkt buitengewoon en verrassend gunstig. Van de 82 gemeenten, waarin meer dan één apotheek is, is er in 51 geheele of gedeeltelijke Zondags rust ingevoerd. Sommige apothekers heb ben 26 tot 40 vrije Zondagen. In 43 plaatsen is 1 apotheek, in één van die plaatsen is Zondagsrust gedeeltelijk toe gestaan. Plaatselijke kenze. Over het geheele land is een actie begonnen, om een ver zoekschrift te richten aan de Regeering, om zulk eene wijziging in de Drankxoet, dat in elke Gemeente de burgers recht zullen hebben, om door stemming uit te maken, of ze onbelemroerden, beperkten of geheel geen drankverkoop willen. Dat verzoekschrift dat overal ter tee- kening zal worden gelegd, moet druk ge- teekend worden door alle mannen en vrouwen, die iets beseffen van deu gruwel der drankzonde en van de ellende, die ze na zich sleept voor personen en gezin nen, ja voor de heele Maatschappij. Christenen zijn het aan hun beginsel verplicht te teekenen en alzoo mede te werken, dat althans de gelegenheid tot zondigen wordt beperkt. Niemaud blij ve achter. Er staat veel te veel op spel. Allerwegen worden ook vergaderingen gehouden, waarin de zaak bepleit en tot teekenen gelegenheid wordt gegeven. Deze actie wordt niet weinig gesteund door de Soc. democraten, wier hooge eere het is, dat ze meest afschaffers zijn." Als mede door openbare onderwijzers. Geen christen wil toch door deze menschen, die met het christelijk beginsel in 't pu blieke leven weinig of niet rekenen, in deze beschaamd worden! Doen zij 't, om den wille van den mensch, laten wij 't dan doen om Gods wille. Anti-christ zich openbaren, maar met die verschrikkelijke openbaring der ongerech tigheid, zal ook Christu* komen op de wolken des hemels. In Openb. 13 is sprake van een beest met zeven hoofden, waarmede de Anti-christ. bedoeld wordt. Meermalen hebben onze voorgeslachten gemeend den Anti-christ geopenbaard te zien, doch volgens den Bijbel was het deze nog niet, maar, volgens spreker, waren het enkele der hoofdea van den Anti-christ. Uit de wereldgeschiedenis haalt spreker nu een viertal van die hoofden, waarin men den Anti-christ dacht te zien, aan Ie. den Romeinschen keizer Nero; 2e. Mohammed; 8e. den Paus (ten tijde der hervorming); 4e. de Jeiders en veroor zakers der Fransche Revolutie, wier leuze was: //Geen God, geen meester//. Spreker toonde aan, hoe zich het kwaad in die vier hoofden geleidelijk al meer en meer openbaarde, doch zei, dat de eigen lijke Antichrist nog toeft. Nadat psalm 72 6 was gezongen, be gon spieker de tweede vraa? te beant woorden: H Hoe komt de Antichrist11. Judas was een zoon des verderfs. De Antichrist zal zijn de zoon des verderfs, in wien het kwaad tot volle rijpheid zal gekomen zijn. Toch zal hij komen in aantrekkelijke gedaante, als een engel des lichts. //Er zal ziju een stem van citer spelers en geluid der bazuinen//. Kunst en wetenschap zullen bloeien. Het uitwendige leven zal zich verrijken, het inwendige leven verarmen. Het karakter van den Antichrist zal zich openbaren, doordat hij dezelfde positie wil, niet zal, innemen, die Christus bekleedt. Hij zal Christus nabootsen en gelijk Luther sprak, de aap van Christus zijn. Christus vloekt de zonde, de Antichrist zal ze echter zoeken, hij zal Satan aanbidden. Velen zullen den Antichrist als een afgod ver eeren en zich voor hem buigen, want de mensch wil aanbidden. In bijzonderheden is de ontwikkeling van den Anti-christ ons natuurlijk on- bekeüd, doch volgens de Schrift zullen er dagen van beroering en vervolging komen. Met Voltaire zal men dan roepen //Weg met den ellendeling, weg met Jezus". De Anti-christ zal komen a s een geniaal mensch, doch als hij komt, komt ook Christus. De stiijd is dan welhaast ge streden, de wereldgeschiedenis afgebroken. De derde vraag: //Wat de komst van den Anti-christ bewerkt", wordt nu bezien. Door de vervolging en het lijden zal er een volledige breuk ontstaan tusschen de kerk van Christus en de wereld. De levend gemaakte kerk zal zich scharen om het kruis op Golgotha, staande op den rots der eeuwen en de Heere zal overwinnen en den Anti-christ te niet doen. Spreker mocht zich zeer zeker verheugen in veler belangstelling. De //Sts.-Crt.fl bevat de statuten van de betonfabriek //De Hoorn", voorheen Oosthoek Zoon alhier, bewilligd bij Kon. besluit van 10 December 1913. Directeuren zijn de heerenP. Duinker Jr. en W. C. Ninaber. De heer A. Veen, als klerk werk zaam bij den Rijksontvang^r alhier, is benoemd tot Rijksklerk en met ingang van 15 Februari a. s. geplaatst ten kan tore der directe belastingen te Delft. AARLA\DERVEE\. J.1. Zondagavond is door onbekende oorzaak de woning van den winkelier P. Benschop alhier tot den grond toe afgebrand. Daar de klok niet werd geluid en de brandspuit pas na afloop van den brand arri veerde, kwamen velen eerst laat in den avond te weten dat er brand in het Zuid einde van het dorp was geweest. Ook de godsdienstoefeningen in de Geref. en R.-C. Kerk konden daardoor ongestoord worden ten einde gebracht. Verzekering dekt de schade. J.1. Donderdagavond werd in de Chr. School alhier de algemeene vergadering van de Vereen, voor Chr. Nat. School- ALPHEN. De week begon voor bakker Kok vau Gouwsluis al heel onfortuinlijk. Met zijn wagen op weg om de klanten van versch brood te voorzien, schrok zijn paardje voor de tonen van een draaiorgel, 't Sloeg achteruit, met een ruk weer voor uit, brak daardoor het tuig en holde nu verder. Niets ontziende en blijkbaar niets opmerkende vloog het met zijn kop tegen een der boomen aan het begin der Stationstraat, sloeg hevig bloedend tegen den grond en had weldra opgehouden te leven. De bakker was van zijn voertuig gevallen, doch had geen noemenswaard letsel bekomen. Aan de Oranjeschool alhier is tot onderwijzer benoemd de heer Arn. Gelder- mans, thans onderwijzer aan de Chr. School te Vroomshoop (Overijsel), die de benoe ming heeft aangenomen en 1 April a.s. in funtie hoopt te treden. Op uitnoodiging der Chr. Jongel. Vereen. //Onderzoekt de Schriften" alhier, trad Woensdag 21 dezer op, de Weleerw. heer Ds. Hospes van Hilltgom, om een leziuff te houden over den //Anti-Christ.*. Achtereenvolgens werden de 3 volgende vragen door Z. E. W. nogal tamelijk breed bezien, vooral in het verleden, doch ook in het heden en de toekomst. Ie. Wanneer komt de anti-chrisi? 2e. Hoe komt de antichrist! 3e. Wat bewerkt de komst van den anti-christ? Beginnende met het stellen der eerste vraag, wees spreker erop, dat er in de geheele geschiedenis der menschheid een worsteling te bespeuren is tusschen Chris- onderwijs gehouden. Door den Secretaris tus en Satan, tusschen het licht en de noemen is. Ongelooflijk is de boozo vindingrijkheid vai dat verdurven geslacht. Een paar hueldieven wilden een paar rijke Allerlei onderwerpen werden daarbij ter duisternis. Langs lijnen der geleidelijk- sprake gebracht, teveel om op te noemen, heid zal die strijd steeds grooter omvang Overdag werd gewerkt aan de begroo ting voor aannemen en eindelijk als het hoogste punt in dien strijd bereikt is, zal de werd verslag uitgebracht over den toestand der Vereen, in het afgeloopen jaar, ter wijl door den Penningmeester rekening en verantwoording van het ünantiëel be heer werd gedaan, i
ALKEN IDE. De bevolking dezer ge meente veimeerderde in 1913 door: Vestiging met M. 70 V. 98, tez. 169 Geboorten 95 92, 187 Tez. M. 165 V. 191, tez. Zij verminderde door: Vertrek met M. 106 V. 118, tez. Overlijden met tt 25 t, 50, it 356 224 75 Tez. M. 131 V. 168, tez. 299 M. 34 V. 23, tez. 57 Bevolking op 1 Jan. 1913 bedroeg: M. 2500 V. 2595, tez. 5095. Bevolking op 1 Jan. 1914: M. 2534 V. 2618, tez. 5152. a BODEGRAVEN. Voor de Christelyk-Histo. rische Kiesvereeniging, alhier, trad Donderdag avond op Dr. J. Th. de Visser vao 's-Graven- hage oud-lid der Tweede Kamer, om te spreken over de Christelijk-Historisch-Unie en de Coalitie. Sprekers hoofddoel was de argumenten voor den scberpsten aanval tegen de Chr. Staat kunde ia 't algemeen en tegen de Chr. Hist. en de Auti-Rev. party in 't bijzonder te ont zenuwen nl, 't verwijt dat ze den Godsdienst mengt in de politiek. Spreker toonde aan op korte, zakelijke en niet minder boeiende en pakkende wijze't on zinnige van de tegenpartij om met dat ver wijt telkens weder voor den dag te komen, door er op te wijzen hoe elke wet aanvangt met de erkenning dat H. M. de Koningin re geert bij de Gratie Gods, hoe elke troonrede eindigt met plaatsen der Staten-Generaal onder Gods veilige hoede. Geen wetsvoorstel is aanhangig of Gods zegen wordt over den arbeid ingeroepen. Wilde men dus scheiding van Godsdienst en politiek, dan moest men uit zulks officieele stukken Gods naam ver wijderen of de godsdienst moet ook realiteit worden. Er w dus* samenwerking tusschen Godsdienst en Staatkunde. Verder toonde spreker aan de samenwerking van Godsdiensten Staatkunde uit: de eed, de zondagswet, e.d.g. om daarna de noodzakelijkheid er van aan te loonen door te wijzen hoe 't Burgelijk wetboek ous brengt in de Chr. levensfeer, evenals 't wetboek voor Strafrecht, boa in elke Grond wet een hoofdstuk gewijd wordt uitsluitend aan Godsdienst en Kerkgenootschappen, wat met geen enkel ander zedelijk lichaam 't ge val is Dan volgt hoe in organische wetten met Godsdienst gerekend moet worden. Bij Kon. besluit van 1852 werd 't Nederlandsche volk bevoleu den 18« Juni als dank- en bededag te houden. Spreker zegt: wie ijvert voor gods dienst buiten de staatkunde, gaat uit van modern, on-Hollandsch, revolutionair beginsel; wie 't verband handhaaft staat op 't recht onzer wetten. De staat ban geen Godsdienst missen zooals duidelijk blijkt bij de Kinderwetgeving, op voedingswezen, tuchtscholen; daar vindt de Godsdienst een eereplaats. Bij de legerbe- grjotiog van 't vorige jaar word o. a. f2000 uitgetrokken voor een garnizoens-predikant te Ede. Wat blijft er nu over van de „be schuldiging?" 't Is zonde, zwakheid, euvel, zegt spreker, van de Linker partijen, 't ver band vaa Godsdienst en staatkunde te willen verbreken. Er is geen Staat, waar men 't verband zoo tracht te verbreken als in ons land. In de vergaderingen, gepresideerd door Van Hoogendorp, (na Neerlands herstelling) werd steeds begonnen met gebed; een restant van dien godsdienst vindt men nog hier en daar sporadisch in* een dorps-gemeenteraad. Waarom kan nu 't gebed gemist? Is 't nu minder noodig? Vroeger schreef men uit dank- en boetedagen, waarom nu niet? VTater- loo moet herdacht, toch wordt 't niet gedaan, geen Commissaris en geen Burgemeester gelast het. 't Beginsel komt op, dat zich vierkant verzet tegen Godsdienst in de Staatkunde. Dit komt vooral uit op 't gebied van 't onderwijs. Vroeger was dat wel wat anders. Van Hoogendorp liet iu 't Hoofdstuk over Godsdienst in de Grondwet opnemen: *opdat de^ konnis van den Heer worde uitgebreid". 't Onderwijs is nu gekomen onder de opperheerschappij van een Godsdienst, die vloekt met de ware. Ze sluit de persoon van Jezus Christus uit; ze beledigt de per soonlijkheid der onderwijzers. Hij mag niet bidden. Een te duchten verschijnsel in de sociale politiek is 't verschijnsel: de Staat te proclameeren tot de alvoorzienende Godheid; 't dooden van 't particulier initiatief. In die politiek schuilt een anti-nationaal beginsel, hoewel *t niet zoo direct tast- en voelbaar is! Dat beginsel komt o. a. hierin uit, dat tal vaa zedelijke lichamen gesubsidieerd worden, doch dat er niet aan gedacht wordt de kerken te steunen, 't Is juist dit beginsel, dat de aanleiding is tot den band der Coalitie. Tegen werping tegen den bond der 3 partijen zijn er vele. Doch juist de diepe kloven, die de partijen kouden scheiden, zijn 't beste bewijs voor den ernst der coaliseering. Als men bij veel verschil tusschen de 3 partijen toch de eenheid behoudt, dan moet er wel een hoog begiusel aan ten grondslag liggen; de band tusschen godsdienst en staat kunde. Is 't niet merkwaardig, dat geen der 3 partijen ooit iets hunner eigene beginselen heeft behoeven prijs te geven, 't Komt er voor alles op aaa 't Christendom te stellen tegen 't ongeloof. De vergadering werd door Dr. de Visser geopend en gesloten met gebed. gegeven. Aan alle9 is te merken dat onze jongelingsvereeniging weer staat voor een bloei- tijdperk. Ons dunkt, tal van jongelui die nog geen lid zija, moeten wel door de werk kracht van „Eliëzer" geprikkeld worden, om ook lid te worden. We wenschen onzen jongelingen toe, steunende op 's Heeren hulp, voort te varen in allen eenvoud, maar niet minder met jongelingsvuur. Woensdagavond a.s. hoopt in de Geref. Kerk alhier op te treden Dr. J. G. Schreurer van Harderwijk, om een rede te houden in het belang van de Zending. Hoewel het misschien niet noodig is, willen we er toch even op wijzen dat Dr. Scheurer verbonden is als missionair-arts aan het Petro- nella-hospitaal te Djojakarta en wegens ziekte in Nederland vertoeft. We hebben dus niet te verwachten een gewone zendingspreek, maar wel bijzonderheden van 't zendingsterrein en van den zendiugsarbeid zelf. Tevens is 't pen kostelijke gelegenheid kennis te maken met een ouzer deskundigen in de Tweede Kamer, die opkomt voor 't goed recht der Christelijke politiek ook voor onze Kolonieën. We hopen dat 't kerkgebouw tot in de verste hoeken .bezet is. Dinsdagavond houdt voor de Midden- standsvereeniging de heer C. Visser, accoun tant te Leeuwarden een lezing over ,/Crediot- Coöperatie, ia het hotel r/van Haaf ten". BOSKOOP. Als lid der Gezondheids commissie, gezeteld te Bodegraven, is be noemd de heer C. H. Klaassen, in de plaats van den heer L. Tol. J.l. Zaterdag geraakte het zoontje van H. v. G. langs de Zuidkade door het ijs; met groote moeite is hij gered. Stand der bevolking op 31 Decem ber 1912; 3327 mannen, 3145 vrouwen, totaal 6472. Vermeerdering door geboorte 211, vestiging 402, geheele verm. 613. Verminderd door overlijden 63, door ver trek 450, geheele vermindering 513, alzoo vermeerderd met 59 m, en 41 vr., totaal 100. Totale bevolking op 31 Dec. 1913, 3386 m., 3186 vr., tezamen 6572. Er werden in het afgeloopen jaar 37 huwelijken gesloten. Aan den burgemeester, den heer J. C. van Voorthuyseu, is bij Kon. besluit toestemming verleend om tot 1 Nov. 1916 te Leiden te blijven wonen. In den loop dezer week werden enkelen in onze gemeente des nachts met een bezoek vereerd. De vereeringen waren echter van twij- felachtigen aard, wanueer men bedenkt, dat bij den een kippen, bij den tweede konijnen en bij een derde eenden werden vermist. 't Is te hopen, dat het de politie moge gelukken, die nachtelijke gasten te pakken te krijgen. De Jongel. ver. op Geref. grond slag hield een openbare vergadering onder leiding van haren voorzitter T. Molema Wzn. De heer C. H. de Blois leidde in: Het nut der Jongel. ver. voor Kerk, Staat en Maatschappij. De Bondsidee werd kortelijk toegelicht, het nut der J. V. voor Kerk, Staat en Maatschappij duidelijk aangetoond en de jongelingschap krachtig opgewekt zich ernstig voor te bereiden voor de taak, die hen wacht. Als tweede inleider trad op de heer J. C. Ketel, met het onderwerp: De beteekenis van het Wilhelmudied. Hij besprak: Ie den oorsprong van het lied, n.m. in benauwdheid geboren; 2e den schoonen, geestdriftigen, maar bovenal godvruchtigen inhoud; 3e den dichter, die niet met zekerheid kan genoemd worden, 4e de geschiedenis. Op beide inleidingen volgde een aangename bespre- k ng. Behalve de leden waren helaas slechts 20 personen tegenwoordig. De vergadering werd door den Eere- Voorzitter met dankzegging gesloten. GOl 1)1. Ter voorziening in de vaca turen in onzen Gemeenteraad, ontstaan door het overlijden van drie Raadsleden zal op Vrijdag 30 Januari a.s. stemming worden gehouden en zoo noodig op Vrijdag 6 Februari d.a.v. herstemming. Als candi- daten zijn gesteld: In district I: F. L. J. Lafcber (soc- dem.), F. Rietveld (chr.-soc), K. Wessels chr.-hist.), A. J. IJaselatijn Az. (lib.) In dütrict II: J. A. Donker (r.-kath.) G. van Middelkoop (chr.-soc), P. A. v. d. Paauw (soc.-dem.), Dr. J. G. Rups (lib.) In district III: L. F. J. Lafeber (soc. dem.), H. S. H. van Pelt (r.-kath) F. Riet veld (chr.-soc), I. van der Want (lib.) HAZERSWOUDE. Bij de Maandag in het café Boers gehouden veiling waren aangevoerd 718 kippeneieren, waarvoor werd besteed f 5.75 a f 6.40 per 100 stuks. In de Woensdag gehouden ver gadering van kerkvoogden der Ned. Herv. kerk werd benoemd tot Voorzitter de heer T. Wezelenburg, en tot secretaris de heer J. Dekker. Door het college van nota belen werd tot Voorzitter gekozen de heer P. Groen L.z. en tot secretaris de heer C. W. Oppelaar. Met 1 Februari a.s. zal eeue be langrijke wijziging gebracht worden in den postdienst op het dorp. Het aantal uren van openstelling zal des avonds met een uur worden uitge breid, zoodat het kantoor vanaf dien datum zal zijn opengesteld van 9—11, van 12__ 1, van 2—3 en van 6—8 uur. Mede zal met ingang van dienzelfden datum een verzending per dag meer plaats hebben, en wel des voorm. met den trein van 1-0.21 aan het station. Het aantal verzendingen wordt alzoo van 3 op 4 gebracht. Buslichtingen fcijn alsdan v.m. 9.45, n.m. 12.50, 4.45 en 8 45. De uren voor den Hulptelegraafdienst blijven onveranderd. LEIDERDORP. In „Irene" vergaderde het Bestuur van Patrimonium meteenige notabele ingezetenen om te bespreken de Volkshuisvesting. De Voorzitter, de heer W. Samson, heette alle aanwezigen welkom. Door den heer Mol werd het doel der vergadering uiteengezet en aangetoond, dat voor betere Volkshuisvesting in onze gemeente nog heel wat te doen is, Najbreed voerige bespreking werd besloten een comm>ssie te benoemen, die den toe stand zal onderzoeken en zoo noodig met voorstellen zal komen. Tot leden van het comité werden be noemd de heeren A. van Leeuwen Sr., Ds. M. Kramer, directeur van Voordorp, J. Koning Pz., A. Q. van Osuabrutrge, G. Groenendijk, J. Wessel en K. Mol. m— Voor de militie, lichting 1915, zijn ingeschreven 22 jongelieden, waarvan 2 broederdienst en 9 gebreken hebben. MEI WE WETERING Vrijdag 29 Jan- hoopt D<?. H. Thomas, Ger. Pred. te Leiden in de Chr. school alhier een op wekkende rede te houden in het belang van het Chr. onderwijs. Het onderwerp is: //De leering en vermaning des Heeren.* De vergadering begint om 7 uur. Ieder is welkom I Moge er een trouwe opkomst wezen De heer J. Pronk, thans Hoofd der Chr. school te Medemblik, die be noemd werd in gelijke betrekking te N. Wet., hoopt 1 April a.s. iu functie te treden. Londen gemaakt hee^t en de toestanden aldaar bestudeerd, belooft het onderwerp zeer interressant te zijn. Waar de bladen uit andere landen reeds meldden van strenge koude, van sneeuw en ijs, daar heeft de winter ook hier zijn intrede gedaan. De vorst heeft de wateren met een ijsvloer bedekt. De booten hebben lang getracht er door heen te boren. Dit wekte vooral bij de arbeiders ontevredenheid. Dinsdagavond kwam zij op hoogst afkeurenswaardige wijze tot uiting. Een waar bombardement met groote steenen werd aan 's Molenaars en ouder Koudekerk op de booten gehouden. Zeer af te keuren is deze handelwijze, omdat de kapiteins niet verantwoordelijk zijn; zij krijgen van de directie bevel tot varen. En tevens omdat menscheulevens in gevaar verkeerden. Een kapitein kreeg reeds een wonde aan het hoofd, gelukkig niet van ernstigen aard. Gelijk het voornemen reeds was, is sinds dien avond geen boot de Rijn meer gepasseerd. Vrijdag is de ijsclub aan den arbeid getogen om een baan te maken, wat ditmaal veel werk kost, omdat het ijs zoo is stuk gevaren. Vele arbeiders kunnen nu weer wat ver dienen. z/De Wognummers komen hier". Zoo ging het deze week van mond tot mond, toen in de boekwinkels, met de foto's der vereeniging zelve, het programma van optreden in het Ned. Herv. kerk gebouw werd bekend gemaakt. Het zeer gunstig oordeel der pers, zoowel in het binnen- als buitenland over hun optreden en het getuigenis van hen, die het koor mochten hooren, is eensluidend. Het is te verwachten, dat zoowel des middags hier als des avonds te Leiden, de opkomst zeer groot zal zijn. Voor tijd en prijs en waar kaarten verkrijgbaar zijn, verwijzen we naar ach terstaande advertentie. TER AAR. Door de IJsvereeniging //Nooit gedacht" werd Dinsdag een ijsfeest georganiseerd in Korteraar, hardrijderij op schaatsen voor ingezetenen van Ter Aar, Er waren 24 deelnemers. Prijzen waren uitgeloofd van f 15,—, f 10—, f 5,— en f 2.50. Na een hardnekkigen kamp werd de eerste prijs gewonnen door Joh. van Eijk Czu., den 2e prijs door H. Heems kerk, den 3e door Verzaal en de 4e door P. Vis. Een en ander werd opgeluisterd door het muziekcorps van Ter Aar. Donderdag hield de vereeniging //IJsvermaak ons genoegen" in de Kerk buurt hardrijderij op schaatsen voor paren. De eerste prijs werd gewonnen door J. Broer en Mej. G. de Bruin, bestaande uit een heerenhorloge en voor de dame een uurwerkstel. De tweede prijs werd behaald door J. Egbert en echtgenoote, bestaande in portret-album en dameshorloge. De derde prijs behaalden W. de Vogel en Mej. M. van der Bijl, bestaande in rookstel en dames-handtasebje. Ook dit feest werd opgeluisterd door hetzelfde muziekcorps, dat getoond heeft heel wat te kunnen presenteereu. boetp of 5 dagen hechtenis, wegens het ver voeren van ondeugdelijke melk. WOERDEX. Bij de gehouden hardrij derij op schaatsen te Woerden, voor be roepsrijders is de eerste prijs, 30 gld., behaald door P. Bosse van Abcoude, 2e prijs, 20 gld, W. Knosse van de Lemmer de 3e prij«», 10 gld.. Z. Bealde van Woerden en 4e prijs, 5 gld, J. van de Wiel RMam. WOLBRLGGE. Zondagavond was het kerkgebouw der Geief. Kerk voor het eerst electrisch verlicht. Het aantal lampen is hetzelfde, maar de verlichting veel beter. ZEVENHOVEN. Dr. J. had het onge luk aan te rijden tegen de brug van K. Het gevolg was, dat de as van het rijtuig brak en de beide achterwielen er af liepen. Het sloeg achterover en Dr. J. en diens echtgenoote maakten een heele buiteling, doch zonder zich te bezeeren. Er was veel materieele schade. Tot predikant der Geref. Kerk alhier is beroepen de heer P. Nomes, cand. te Zaandam. A.s. Vrijdag 20 Jan, zal hier schoorsteenschouw worden gedreven. ZOETERWOUDE. Het Electrische ka- belnet is uitgebreid tot over de geheele Weipoort. Zaterdagavond heeft bij de meeste particulieren aldaar voor 't eerst het licht gebrand. De straatverlichting zal spoedig volgen, ZWAMMEROAM. Woensdagavond zal Ds. van Dorp van Bodegraven een rede houden in het belang van het Christ. Onderwijs in de Geref. Kerk alhier. Dinsdag j.l. hebben alhier op de Nieuwe Wetering ijsfeesten plaats gehad, die prachtig zijn geslaagd. Onder veel belangstelling van grooten en kleinen werden op de mooie baan wedstrijden ge houden, 's morgens voor de jeugd in hard- rijden, rijden met hindernissen, enz. en 's middags voor volwassenen in hard- en ringrijden. Er zijn zeer fraaie prijzen gewonnen. MEIWVEEW Zondagmiddag 1.1. ge raakte het zoontje van A. v. Leeuwen in 'een bijt op de Ringvaart achter v. G. Gelukkig waren eenige jongens in de buurt, die den kleine op het droge brachten. .Woensdagmorgen overleed alhier de heer D. Eikelenboom, sinds 1 Jao. 1878 Gemeente-Ontvanger en van 15 Juli 1881 Secretaris dezer gemeente. Gedurende 56 jaren was hy op de Gemeente-Secretarie werkzaam. Van enkele polderbesturen was hij^ secretaris, o. a. van den Meye-, Noord en Zuidzijpold'-r. Hij bereikte den leeftijd van 71 jaren. Donderdagavond hield de Ger. Jongel. Vereeniging „Eliëzer" in de Geref. Kerk haar jaarvergadering. Zooals gewoonlijk was het er gezellig en opgewekt. Tal van opstellen, voordrachten en toespraken werden ten beste Woensdag werd alhier door de commissie die zich daartoe had gevormd, een inschrijving geopend om aan behoef tige ingezetenen eene uitdeeling van spek te houden. Hiertoe had een hardrijderij op schaatsen plaats, waarvoor zich 45 personen aanmeldden. Elk der deelnemers ontving eenige K.G., maar overigens werd om prijs en premie gereden. De gehouden collecte heeft opgebracht f 156,94 en 434- pond spek werd uitgedeeld. KOUDEKERK. Woensdagavond trad in het kerkgebouw der Herv. Kerk op de WelEerw. Heer Ds. M. van Grieken, van Delft, ten einde een rede te houden in 't belang van 't Chr. onderwhs. Genesis 24 6 tot uitgangspunt zijner rede nemende, werd duidelijk en klaar de zaak der Chr. opvoeding in aansluiting met het Chr. onderwijs besproken, en de onmogelijkheid aangetoond het neutrale onderwijs te gebruiken voor kinderen welke krachtens den doop en belijdenis der ouders behooren opgevoed te worden in de leering en vermaning des Heeren. Jammer dat zoovelen, voor wie eigen lijk de rede werd uitgesproken, schitterden door afwezigheid. In de op 16 dezer gehouden ver gadering van de IJsclub waren tegen woordig 8 leden. Uit de rekening van den penningm. bleek dat er ongeveer f400. in kas was. Met het oog op dit hooge bedrag werd besloten dit jaar geen contributie te heffen. Tot commissaris, in de plaats van den heer Bodegraven, overleden, werd gekozen de heer D. van Leeuwen Lz. als secretaris de heer Roeland en als commissaris de heer J. G. Konst. Voor eenj reglements-wijziging werd eene nieuwe vergadering uitgeschreven tegen 22 Jan. a.s. Een commissie heeft zich gevormd, om te trachten een nieuw orgel te ver krijgen in de Geref. Kerk alhier. Tot Voorzitter werd benoemd, de heer G. Quelle, Secretaresse Mej. Von Briel- Sasse, Penningm. de heer A. Schoneveld, Mevr. Schaafsma en de heer Chr. Jonker als gewone leden. OUDSHOORN. De Geref. Jongel. Ver. //Petrus^ alhier, biedt Woensdagavond weder de gelegenheid een gevierd spreker te kunnen hooren. Dr. Wielenga van Am sterdam is genoegzaam bekend; opwekking om hem te gaan hooren, is dan ook geheel overbodig. Waar Z.Eerw. een reis naar Deze week is alhier overleden, C. Hegeman, siüds 38 jaar werkzaam aan den polder Nieuwkoop, waarvan nu reeds vele jaren als vaste eerste stoker aan het groote stoomgemaal van dezen polder, staande in Korteraar. Dat de overledene in hooge achting stond bij het bestuur bleek wel hieruit, dat het een krans had gezonden en ook bij de teraarde bestelling vertegenwoordigd was. In de gehouden vergadering van de Christelijk Historiche kiesvereeniging alhier werden de aftredende leden de heeren G. Kesting, J. Kroon en H. van Vliet herkozen en de heer W. de Biuijn Jzu. tot afgevaardigen naar de vergadering der Unie te Amsterdam benoemd. Tot voor zitter werd in de plaats van den Heer G. Eskes wegens diens aanstaand vertrek benoemd de heer Ds. W. J. Kolkert alhier. Met dankzeggiug werd de vergadering gesloten. WADDHLYVEEX. Uit het jaarverslag der onderafdeeling der V. P. N. bleek, dat het ledental in 1913 was 54. De ontvangsten waren f 235,691/s, de uitgaven 254.47 ya en alzoo een nadeelig saldo van f 18.78. Geveild werden 115007 kippen- en 3378 eendeneieren, die een gemiddelden prijs opbrachten van: kippeneieren f4,59 en eendeneieren f4.22. Herkozen werden als bestuursleden de heeren C. A. Groene weg en Joh. de Zwart, en voor den heer van E len-Petersman, die niet meer in aanmerking wilde komen, werd gekozen de heer P. Koetsier. Van de lichting 1914 zijn inge deeld bij het Regiment Jagers te Den Haag W. Barendrecht, Abr. van den Ben, W. van Eijk, J. van der Laarse en J.M. H. Naber. Bij het Regiment Genietroepen te Utrecht J. E. van deu Heuvel en Hr van Nielen. De veehouder J. v. E., a'tiier, werd dezs week voor de üotterdawsche Recht- Vergaderioir vao den Raad der gemeente Aa planden veen. Daar we geen bericht ontvingen, dat de Raad vergaderen zou, nemen we over het kort verslag, dat in het Leidsch Dagblad voorkwam. Afwezig de heer S. Dompeiing. Besloten wordt den gemeentewerkraan M. den Hollander,* die tevens oabezoldigd ge meenteveldwachter is, in zija laatstgenoemde betrekking voortaan te bezoldigen en zijn jaarwedde te bepalen op f50. Üp voorstel van B. en W. wordt besloten een negeutal woningen, staande op den Aar dijk en toebehoorende aan de gemeente, aan verschillende personen te verhuren voor f 11.08 per week. Op voorstel van de commissie voor het uitbroidingsplan wordt besloten met den heer J. Vonk, alhier, een stukje grond, afkomstig van het vroegere eigendom van J. Spijkerman, te ruilen met een stuk grond, thans in eigen dom toebehoorende aan den heer J. Vonk, alhier. Vastgesteld worden de kohieren wegens hoofdelijken omslag, belasting op de honden en schoolgeld, alles dienst 1914. Op de reclames wegens hoofdel. omslag van F. Corse wordt guustig beschikt, die vaa J. vau Egraond wordt afgewezen. HAZERSWOUDE. Tot onderwijzer aan de Chr. School op het dorp is benoemd de heer P. J. de Vries, onderwijzer te Wouterswoude H. M. de Koningin op schaatsen. H. M. de Koningin heeft Vrijdagmiddag, te midden van een menigte schaatsenrijders op de vijvers van het Haagsche Bosch gereden met een hofdame en haar adjudant. Us-ongclukken. Een 15-jarig meisje beeft op den vijver in 't Oosterparkplautsoen te Amsterdam bij het schaatsenrijden een been gebroken. De echtgenoote van J. Gr. te Baren- drechat raakte onder het schaatsenrijden op een afgezette zwakke plaats op den Vliet en zakte door het ijs. Met moeite werd zij gered door de zoons van den heer Pot. Aan de Haringkade te Scheveningeu zakten twee knaapjes door het ijs. Zij werden door twee politie-agenten met handreiking op het droge gebracht en kwamen met den schrik vrij. Te lip (N.-H) is een 5-jarig dochtertje van den heer L. door het ijs gezakt en ver dronken. Te Haren bij Ter Apel (Gr.) zijn twee jongetjes van 9 en 12 jaar door het ijs gezakt en jammerlijk verdronken. Doodgevroren. In het bosch vau deu St. Jansberg, in de nabijheid van den Plasmolon (eem. Mook, L.) is, naar de Tel. meldt, het lijk gevonden vau den bekenden dwerg A. y. E. uit Oploo, schaapherder van zijn beroep, die echter dik wijls, met eene parapluie gewapend, tusschen Nijmegen en Oploo rondzwierf en den nacht in eene schuur of onder dan blooten hemel doornacht. De overigens oppassende oude man schijot in het bosch beschutting voorde felle koude te hebben gezocht en daar dood- gevroren te zijn. De kondc in Spanje. Madrid ziet er uit als eeu stad in het hoo*e noorden. De straten zijn geblokkjerd door sneeuw en ijs en 't straatverkeer is onmogelijk geworden. Levensmiddelen komen tlechts in geringe hoeveelheden aan, de afval kan niet meer worden weggebracht, zelfs kunnen geen begrafenissen meer plaats hebben. Vrceselijk ongeluk. Op de Rozengracht te Amsterdam had een ernstig ongeluk plaats. Een dame van om streeks 35 a 36-jarigen leeftijd, met haar 2 V«. jarig zoontje op den arm, trachtte de tram rails over te steken. De dame werd door een tram gegrepen, kwam er onder en wierp onder haar val haar j ,j ,i u "lürH ÜIluer «aar val haar bank veroordeeld tot vyfentwutig gulden kind van zich af. Daardoor redde zij deu
kleine het leven. Zijzelf werd door den mede „aar huis, in en School. H. C.^roft, 64 jr. ^ï1™ C. Hgeman, 65 r., ec^V ra*T M.'. Veer, 78 jr., w^%J- Z™--3HT U J Zwanoübueg, 2<r- Hoogervorst, 35 jr. en K.BM. Datn, jl 26 jr GEHUWD J 'rbagea en J- v- Vliet. 'arden d. Graaf, geb. Fol- van ea- De heer J. v. d. Meulen, onderwijzer te GroDiogen, vroeger aan de Chr. School M. L. O. te Alphen, is benqemd tot onder wijzer aan de Chr. School te Djoejakarta (Ned. O.-Indië.) Burgeriyke Stand. ALPHEN. BEVALLEN. A. d. Brave, geb. v. Leeu wen, Z. A. Moen, geb. v. Meerten, Z. C. v. Leouwen, geb. Kielenstiju, Z. A. G. Ankerna, geb. Boekman, D. J. C. v. Koekei, geb. Kalkman, D. G. Koemans, geb. de Koning, D. OVERLEDEN. M. Dam, wed. K. v. Nood, 80 jr. B. M. Beek, m. v. C. M. Stein, 65 jr. N. J. Th. v. Zeijl, jm. 18 jr. BODEGRAVEN. BEVALLEN. G. Witte, geb. Vogelaar, Z. W. Kuipers, geb. Weiten, D. C. Bakker, geb. v. d. Heiden, D. A, Boele, geb. de Jong, D. G. Boer, geb. v. Putten, Z. H. Sterk, geb. Kalshoven, Z. OVERLEDEN. D. Eikelenboom, geh. ro. H. v. Straalen, 71 jr. GEHUWD. P. H. M. Mak, 32 jr. en A. de Vos, 19 jr. BOSKOOP. BEVALLEN. N. Goudkade, geb. Kok, M. E. Paling, geb. Quint, D. GETROUWD. P. Deurloo, 23 jr. en P. Brouwer, 23 jr. OVERLEDEN. J. W. Konijn, 11 jr. HAZERSWOUDE. BEVALLEN. H. A. Koetsier, geb. v. Rijo, Z. A. J. v. d. Zon, geb. v. Diest, D. G. W. v. Klaveren, geb. Karreman, 2 zns. 3. Bol, geb. Tuis, Z. J. Matze, geb. v. Eooijon, D. A. K. v. Veen, geb. Francken, 1 C. v. d. Voort, geb. v. Meurs. ONDERTROUWD. H. Hoogeveen, jm. 88 jr. te Noordwijk en J. Streng, jd. 29 jr. OUDSHOORN. BEVALLEN. J. M. Westerbrink, geb. WirtS D. E. v. d. Bosch, geb. Stapper, Z. OVERLEDEN. J. Vis, 79 jr. TKR AAR. BEVALLEN. B. A. Kempers, geb. Bran denburg, D. C. C. Kelder, geb. v. Niekerk, 1 __ H. Verlaao, geb. Zandvliet, D. K. v. d. Pijl, ge». Egberts, D. M. J. van Leijden, geb. Oomen, Z. PREDIKBEURTEN 25 Junuari. 6VAIPWn- f\ 9V» D9- VeldhoeD, <>7«. Woensd. 7 Ds. Bus. G. K. 97, en 6 Ds. Gispen. ^arlandcrvecn. N. H. K. 9V„ 6V, Ds. «•Bho«n.9,/f,6,/ie,lWoei,,d-6,/.^W«. Bodegraven. N. H. K. 9V,, 6, D« Dorp, Dond. 6V, Ds. Jongebreur van vin G. K. 97,, 6 Ds. Wiss,,, Woensd. 7 Dr Scheurer (Zendingsrede.) Boskoop G K. 9i', 6, Ds. Eerdman*. N. H. K. 97, Ds. Tuinstra. Evang. 6 Ds. Tuinstra. lUC0Ud*ó n 5' (rTr0Ot0 Kork) 1° Ds' l)eur, 2 Ds. Berkoibach v. d. Sprenkel. o ua. van Aa van Moercapellu. Woensd. ia (Huw. inz.) Ds. Deur. (Kleine Kerk) 2 Ds. Bijl, Woensd. 8*/* (Bijbel!.) Ds. Berkelbsch v. d. Sprenkel. G. K. (Eben-Haèzerkerk) 10 Ds. Langen, 67, Ds. Sap. 6 (Noorderkerk) 10 Ds. Sap, 57, Ds. Langen. (Evang. lokaal Heerenstraat) Woensd. 87, Ds. Langen. (Lokaal Wilhelminastraat.) Vrijdag 87, Ds. Sap. Hazerswoude. N. H. K. 91/s, 67, Woensd. 67, Ds. Smelt. G. K. 972, 2 Ds. Joh. Jansen van Burum, Woeusd. 61/, Ds. Sybrandv van Zegwaard. Kondckcrk. N. H. K. '97,, 67, Dr. Los. G. K. 97,, 67, Ds. Rietberg. Leimuidcn. N. H. K. G. K. 97„ 27, Ds. v. d. Voet. Nieuwkoop. N. H. K. 97,, 67, Ds. do Bruijn. G. K. 97„ 67, preeklezen. Nieuwreen. G. K. 972 6 Ds. Schaafsma. Evaner. 972 on 672 de heer van den Berg. Noorden. N. H. K. 97, Ds. de Hoest van LHÏrnuiden. G. K. 97, (H. A.) Ds. Gunst van Woerden, 2 (Hankz.) preeklezen. Oude Wetering. N. H. K. 97,, 2 Ds. v. d. Hoeven. G. K. 97„ 2 Ds. Brouwer, Woensd. 7 Ds. Beukelaar van Utrecht (Zendingsrede.) Oudshoorn. G. K. 9%, 6 Ds. v. d. Hc-ydeo. Evaog. 97a. 679 Ds. Klomp van Hillegers- berg. Ter Aar. N. H. K. 97, en-2 Ds. Kolkert. G. K. 97j. 2 preekten. Waarder. N. H. K. G. K. 10, 6 Ds. Verrij. Woerden. N. H. K. 67, Ds. de Lange, 6 Ds. Eringa, Woensd. 61/, Ds. de Lange. G. K. 97,, 6, Woensd. 67, Ds. Gunst. Chr. G. K. 9V2, 6 en Donderd. 67, Ds. Woudstra. Woubmgge. N. H. K. 97,, 67,, Wroensd. 67, Ds. Ekering. G. K. 97, 67„ Woensd. 67, Ds. Elzenga. Ze venhoven. N. H. K. 91/,, 672 Ds. van Dorsseo. G. K. 97a preeklezen, 2 Ds. Gispen van Alphen. Zivammerdnm. N. H. K. 10 Ds. B. Bojl. G. K. 97a en 67a de heer Nomes, cand. BEVALLEN, mer, D. ONDERTRC1! en W. Vijfhui?' B8 O. v. 't Veer, 54 jr. Jr Er BIEDT ZICH AAN als Huishoudster, in een klein gezin iemand van 40 jaar, Gerei, godsd., franco br. Letter P O, Bur. van dit Blad. Gevraagd, in een bur^ergezin met 3 kinderen, tegen 1 Maart (liefst eerder een nette flinke 3Xa7c£t^>er^e*lteil# Bedegra0' 20 ^aD* Aangevoerd: 64- wageua k^» te zarcen 2636 stuks. Prils- oudsche lö soort f 34.50 a f 36.50, zwaard.' 37'50 a f 2ö kw- f 33'— a 33 5» Derby Ie soort f a f 2e 30*' f Edammer Ie soort f a f 2e soort f a f het scbPP0Qd' Handel vlug. VETTE VARKENSMARKT. Leiden, 20 Jan. Aangevoerd: 227 stuks vette 190, prijs 50 a 51 et. p. kilo; 37 lichte 47 a 48 et. Handel matig. Leiden» 23 Jan. Ter markt waren aange- govoord: Stieren 3 stuks f 180 af 275. Kalf- üd Melkkoeien 63 stuks f 230 a f366, Vare- koeien 225 stuks 17U af 315. Vette Osaeo en^Koeien 197 stuks f 240 a f 345. Gras- kalveren stuks f af-----. Kalveren (vette) 9 stuks f 55 af 145. Kalveren (magere) 47 stuks 7.— a 18.—. Hamels (vette) stuks f a f Schapen (vette) 505 stuks f22.— a f 40.—. Schapen (weide) stuks f—.— a f—.— Lammeren stuks f—-—af—.—. Varkens (magere) 150 stuks f 17.— a f 48.—. Varkens (vette)— stuk f a f Varkens (biggen) 106 stuks f 8.— a f 13.—. Paarden stuks. f-----af-----. Veulens stuks f af Bokken of Geiten 14 stuks f 2.— a f 7.— Vette Ossen en Koeien f 0.74 a f 0.80. Vette kalveren f 1.— af 1.10. Vette Schapen f 0.64 a f 0.74. Magere Varkens f 0.48 a f 0.50 per kilo. Ter wekelijksche kaasmarkt aangevoerd 34 partijen. Besteed werd voor 1ste soort Goud- sche kaas van f 34.— tot f36.—. 2de soort Goudscho kaas van f31.— tot f 83.—. Derby kaas van f tot f 1ste soort Leidsche kaas de 60 K.G. f 31.—tot f 33.— 2de soort Leidsche kaas per 50 K.G. van f 29.— tot f 30.—, mindere soort Leidsche kaas per 50 K.G. van i tot f—.—. Handel voor Goudsche kaas matig. Handel voor Leidsche kaas matig. Aan de stadswaag gewogen 16 partijen 555 stuks kaas, wegende 3S26 K.G. Dienstbode of een Burgermeisje. B Mej. STUT VOET, Boskoop. 5 neven fr. Dames en Heeren, die zich op gemak kelijke wijze (t^een Verzekering) eene Bijverdienste van minstens 10 Gld.'s weeks willen ver. schaffeu, gelieven zich te wenden onder lett- A H, Alg. Adv. Bur. D. Y. Alta, Den Haaff. Wordt gevraagd iu een christelijk gezin een flinke DIENSTBODE, om met behulp van een 2e meisje alle voorkomende werkzaamheden te verrichten, bekend met de wasch. G. G. of P. G., flink loon. Adres Mej. KONING-van Namen, Spekhoeve, LEIDERDORP. 1 GEVRAAGD in een klein gezin met Mei een De Heere verblijdde ons heden met de gebooite van een DOCHTER. P. WESTERBRINK. J. M. WESTERBRINK- WlRTZ Oudshoorn, 22 Jan. '14. Boerendienstbode, bij P. VAN 't RIET, Leiderdorp. GEVRAAGD terstond of later wegens huwelijk der tegenwoordige een flinke i P. G., goed kunnrnde melken, loon f 250 per jaar bij L. BOL te Aarlanderveen. e Tot onze diepe droefheid ontsliep te Apeldoorn in haren Heere en Heiland onze innig ge liefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder JENNEKE VAN DELDEN. wedmoe van Ds. W. E. Gispen, in leven predikant te Amsterdam, in den ouderdom van bijna 78 jaar. J. GISPEN. F. GISPEN-Kolvert. en Kinderen. Alpken a/d Rijn, 22 Jan. '14. GEVRAAGD tegen 1 Mei a.s. een Boerendienstbode, G. G. of P, G. tegen flink Jloon bij J» VAN TILBURG, Bent te Hazerswoude (dorp). Wegens huwelijk der tegenwoordige, met 1 Mei gevraagd een Dienstbode en half Maart een B I Heden overleed na eene kort stondige maar hevige ziekte ons ge acht medelid ALIDA VAN DAM, in den nog jeugdigen leeftijd van 17 jaren. God de Heere trooste hare diep- beproefde en bedroefde Ouders en zij de ledige plaats in onze nog pas op gerichte vereeniging een blijvende roepstem, den tijd onzes levens kos telijk te achten, door ook reeds onze jeugd den Heere te wijden. Namens de Geref. JongedocJiters- vereen. uDorkasu, L. SLEGTENHORST-Kroon, Presidente. M. BOL, Secretaresse. Koudekerk, 21 Jan. '14. Boerenknecht, bij H. VAN WIJK, landbouwer, Ter Aar. GEVRAAGD met 15 Maart vaste ARBEIDERS, P. G., goed kunnende melken, ploegen en zaaien. Huis en tuin beschikbaar, bij de Wed. JAC. VAN BEEK, Hazerswoude (dorp). BIEDT ZICH AAN een Boerenknecht, P.G., die goed kan melken. Brieven on der letter M, aan JAC. DE WILDE te Hazerswoude (dorp). GEBRUIKT voor uw Meelspij s nooit anders dan merk ARIE VERDÜYN (Mientje), dat is zuiver en heeft groote voedings waarde. Uw weSvaren koopt ge voor enkele centen meer. Indien uw winkelier het niet heeft laat U niet met minder tevreden stellen gij weet dan niet wat gij eet. Een Schippersknecht gevraagd bij G. SLOOTWEG Jacz. te Hazerswoude (dorp). EENIG ADRES van Schaatsen en Schaatsentuig vanaf f 0.B0 BIJ 0. RAAPHORST Gz. Van Mandersloostraat, ALPHEN l.z. waar alle soorten FABRIEKS-eu SV1IDS- SCHAATSEN in voorraad zijn. Eigen gemaakte schaatsen van J. de Bes van Nieuwveen. Sflflffigg*» VRAAG de ECHTE IP^F EILSTER-SCHAATSEN. CoDcurreerende prijzen, a contant. Op het optuigen kan ge wacht worden. BELEEFD AANBEVELEND. Schaatsenrijders! Hebt u last van springende handen, ge- barste lippen, ruw gezicht, wiuterhanden of -voeten, gebruikt dan Rosatum. Neemt proef! Beslist afdoende! Pr Js 20 cent per fleschje. Verkrijgbaar bij: M. HOOGEVEEN, DROGIST, Alphen, Julianastraat. IIRGER, Tandarts, Stationsstraat 378, ALPHEN. Spreekuur: op alle werk dagen van 10—I en 2—4 uur. Geen Heidemaatschappij I ook geen zand en dri'ikbakken, maar er is NU nog gelegenheid om vee te besteden op klpjgrond in N.-Brabant en kunneu uit slooteu of stroomend water drinken. Pinken.....f 22 Vaarsen 28 Oudere beesten 35.— Adres: H. W. Speelman en J.Jansen, Handel in Thorleyvoeder te Bodegraven. Spaarbank Koudekerk-Haserswoude. o- Bij pen Het Ie deel J. H. KOK te Kam verscheen compleet: (OUDE TESTAMENT) VAN Handboek voor Geschiedenis DOOR Dr. P. A. E. SILLEVIS 8MITT. Dit werk verschijnt in 20 aflev. h 25 cent. De inteekenaren ontvangen twee keurige stempelbanden gratis. 5|jjfi^- Zoodra het werk compleet is, wordt de prijs verhoogd. 2^^~ De gansebe Christ. pers heeft dit uitnemend^ werk dringend aanbevolen. H0T" De eerste afiev. of dit Ie deel is bij alle Boekh. ter inzage te bekomen. De COMMISSARISSEN van bovenden. Spaafbank zullen op Maandag 2ü Jan van 11—2 uur, bij den Heer J. VAN EUYlüXi), zitting houden tot uitbetaling of bijschrij ving van renten (3.6 pCt.). W. A. BAAR, Voorzitter. M. J. OPPELAAR, Secretaris* Fransch, Schoonschrijven, Ned taal, Wiskunde, opl. H. B. S. en Gymn. bij werken achterl. leerl. Couditiëu billijk. Br lett. R R, Bureau van dit blad. Lezing. Op uitnoodi^in? van de ü^—&r Afdeelihq ALPHEN en OMSTREKEN van den Geref. Boud tot verbreiding; en verdediging- ?an de waar heid in de Red. Hcrv. kerk zal D.V. op *a.s. Dinsdag 27 Januari, 's avonds half acht, in „Concordia" te ALPHEN l.z. als Spreker optreden de WelEerw. Heer D; P. -7. Toorn Ned. Herv. Predikant te Rotterdam, met het onderwerp: „Bouwen èn Strijden". Geestverwanten kunnen vragen stellen. Allen, die belang stellen in het kerkelijk leven onzer dagen en den. bloei en op bouw onzer Herv. kerk begeeren, worden beleefd uitgenoodigd, deze lezing bij te wonen. Vrije toegang, zoowel voor mannen als vrouwen. HET BESTUUR. Gevestigd te ALPHEN aan den RIJN, Julianastraat D 78, (tegenover de Nederl. Hervormde kerk): J. A. JACOBSEN, Tandarts. SPREEKUREN op alle werkdagen van 10—12 en van 4 uur. Voor minvermogende vourm. 1- vau 8 30—9.30, doch Dina !ag alleen van 2—4 uren. En te Bodegraven elke Dinsdag van 9—12 ure, in het Höte OUDEJANS. ZIHGEHDE VOGELS bet geheele j»ar met J. E. KIEM-VIS' verpakte Vogelzaden en Voeders- Deze zijn de zuiverste in hunne samenstelling. Z1NGZ4AD voor Kana ries 15 et. per pak, Papegaaien-voeder, rijk gesorteerd in noten, za den, pitten, enz., 20 en 25 Ct. per pxk. ÜXI- VERSEELVOEDERvoor Lijsters, Merels, Leeu weriken,Meezen, Rood borstjes enz. 25 en 13 ct# per pak. Verkrijgbaar bij Firma J. v. d. KOLK, Alphen. I. HOO- GENDOORN, Bodegraven, OOR SCHOT, Waddiugsveen. J. F. RIEM-VIS, Zaadhandel, Den Haag. i C. J. VISSER, Haarlemmerstraat 151, LEI OEN, Recht over de Janvosseusteeg. GROOTS KEUZE: Massief Eikenhouten Porte-manteaux, Kapstokken, Par apluie standaards Theekasten. Eikenh. Theetafels vanaf f 4.75. Ridder taf el tj es, Bloemtafeltj es, Zailen, Vogelkooien en Standaards Rieten Stoelen. i Lage Prijzen. Lage Prijzen. Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank. GORIJXCHEM. /o 5% pauclbrieveu winstaandeel 100 Coulante terugname zonder korting. Geplaatst tot einde Dec. aan paudbrieven f 1.532.850. Verkrijgbaar bij alle Comniissionnairs in Effecten.
DE WOGNUMMERS. BUITENGEWONE UITVOERING in de Ned. Herv. Kerk te Oudshoorn. op ^JRIJOAO 30 JAJNUARI 1914, des namiddags TWEE uur. Entree 75 Ct. f0f~ KAAKTEX dagelijks verkrijgbaar bij den heer J. G. RIJSHOUWER, koster der Ned. Herv. Kerk. Openbare Vergadering. Op WOENSDAG 28 JANUARI e.k. hoopt voor de GEREP. JONGELINGSVEREENIGING „PETRUS" te OUDSHOORN in het gebouw der GEREF. KERK aldaar op te treden de WelEerw. Zeergel. Heer Dr WIELENGA van Amsterdam, met het onderwerp: „Een. strijd- ojccl Xjorxd-ezi."- Aanvang der vergadering des avonds half 8 precies. Niemand, die kan komen, verzuime deze hoogst be langrijke vergadering bij te wonen. Toegang VRIJ Zegt het voort! Als tweede zending van dnr zeventienden jaarg'ang der CHRIS TELIJKE BIBLIOTHEEK ontvingen de abbonué's: EEN ZEEMANSVROUW door w. schippers, DE FAMILIE GOELING door jan veltman, Eben-Haëzerscheurkalender voor I9i4. Als eerste deel verscheen reeds vroeger het door de pers alom zeer gunstig beoordeelde prachtwerk van Dr. J. R. CALLENBACH: NEERLANDs ONAFHANKELIJKHEID HERSTELD. Dit is gedrukt op zeer mooi papier, kwarto formaat en geïllustreerd met ruim 70 platen, portretten, spotprenten etc. Het is een boek van blijvende waarde. Die zich thans als abonné laat inschrijven ontvangt de reeds ver schenen boeken omgaand en voor den kalender, welke is uitverkocht, een boekje van dezelfde waarde. Bovendien ontvangt men in den loop van deze jaargang nog LEVEXSBEELDEX VAX JEZUS CHRISTUS door J. E. SCHRöDER; DE VllAHSCIIE STOELENMATTER door JAN VELTMAN; NAAR DE HEIDE TERUG door D. SPECKMANN en 4 GROENE BOEKJES door JAN VELTMAN. Men vrage den catalogus der ^Christelijke Bibliotheek", welke ver krijgbaar is in eiken soliden boekhandel en bij den uitgever G. F. CALLENBACH te Nijkerk. WED. J. H. VAN R888ÜM DU CHATTEL Zn. SD^" Inkoop van Antiquiteiten, Goud, Zilver enz. HOOGSTE WAAROE. Haarlemmerstraat 82, Leiden. Bo&egravensche Bank Commissarissen: K. DOUWES DEKKER, J. A. HOOGENDIJK. D. TURKENBURG. Directie: H. AUGT. DRIJVER. G. BERN. FORTUYN. Proc. Houder: L. DE GRAAF. t- Kantoor geopend eiken werkag 9—4 en 7—9 unr uitgezonderd Zaterdagavond. Tandarts W. Schouten Beestraat 155, LEIDEN, heeft ALLEEN spreekuur te LEIDEN. J Vries Slevens Oude Singel 198, LEIDEN. Interc. Tel. 161 Electrische leidingen. Motoren, metaaldraadlampen. Alle merken tegen meest concurreerende prijzen. HAAN, in ruime keuze Met beleefde aanbeveling. Gevestigd als Advocaat Mr. H. E. La Gro, Directeur der Nationale Bank te Bodegraven. GEBRUIK STEEDS ZAAL'S echte Goudsche Siroopwafelen. Allerwege bekroond en verkrijgbaar. OVERIJSELSCHE Beddenfabriek. Sincta de oprichting onzer fabriek in 1S76 zijn onze RECLAME BEDDEN in ge heel Nederland en daarbuiten ingevoerd bekend geworden als soliede en goedkoop. De vele bewijzen van tevredenheid en nabestellingen bevestigen dit. Geen opge smukte raclame. Het Beddenvak is een vak van vertronwen# De goederen zelf moeten reclame maken. Niet de prijs alléén maar ook de kwaliteit beslist of het aangbodene goedkoop is. Wij verzenden franco naaste tations vrij zicht een degelijk en solied 2«persoons Veerenbed, Peluw, 2 kussens, 1 wollen-, 1 watten- 1 moltondeken, Bed en Pel uwo ver trek met mooie sluiting en 2 matrassen voor f 35.—| veel beter soort f 39-—, iets extra f 49.—y prima f 60.—, en prima no. 1 f 72.50. M$t kapok gevuld en dezelfde toebehooren f 26.—, f32.— en f 86.—. Een bijpassend f 6.50, zeer zwaar f 7.50. Een solied 2 pers. HOUTEN LEDIKANT, kleur noten of pitch-pine, met een Ie kwal. spiraal- veeren-gezoudsmatras met tegendruk vee ren, een Ie kwal. kapokmatras, peluw, 2 kussens, 1 wollen, 1 watten deken en een matrasbeschermer voor f 69.50. Niet te verwarren met de goedkoope soorten die wij ook kunnen leveren. Zwaar graslinnen LAKENS, 160 c.M. breed f 1.50, ditoCONGO-LINNEN f 1.25. Zeer fijne kwal. SL00PEN f 3.30 per 6 stuks. Goedkoop soort f 2.70. Ondoordringbaar GUTTA-PERCHA-LIN- NENf2.—pervierk.M. WINDKUSSENS f 5._, f 6.—, f 6.75 en f 7.50. Rijke keuze: WIEGEN, KINDERSTOELEN, LUIER MAND ARTIKELEN LEDIKANTEN, MATRASSEN, enz. CflHI Geïllustreerde prijscourant gratis. B. A. v. d. WQtiQ' Z^vartsliiis. Wijk 1 No. 137—140 Interc. Telefoon No. 4.-------- Gasfabriek De cokesprijzen zijn f 0.60 p. H.L. grof, kopmaat f 0.65 geklopt f 0.30 u n gruis Bezorgloon 5—10 ets. per H.L cc a 5 *Vt KANTOOR der Nationale Bank bijkntoor Alphen a. d. Run, is voortam iederen WOENSDAG AVOND va> 7 tot 9 uur geopend. vergoedt de BCDEGRAVEN- SCHE BANK, sedert Uuli 1913 voor gelden a deposito. N.V. LEIDSCHE TAPIJT- en MATTENFABRIEK, Heerensingel, LEIDEN. Cocostapijt en loopers, Cocosmatten. 3^" Levering ALLEEN aan winkeliers. Boek- en Handelsdrukkerij Bruggestraat D 98, en a. d. Rijn. VAN C. v. Wieringen Jr. beveelt zich aan tot het drukken van uevtJUit ziüii UiUiii tui uüi uru fel "1 5 I P c e- 3 2- K- S- Pr g i» g g 5J S- SSSï 5:"<S 5-P CD CO co CD CD B B CD te-CTQ 2 B P CD CD cd IJ o h <a n 3 to B S 8 o cd" 2 go B CD B CD 2 CO 3 CD CD B o a B- r+» g» 2 o ff CD 00 CD B o B- CD B OPZEXDLVG van ADVERTENTIES in alle Dag:- en Weekbladen, zoo wel in 't Binnen- als in 't Buitenland. Agentschap van de Nieuwe Rotterd. Courant en Het Nieuws van den Dag. leiden, Electro-TeclinischBureau "0TTERD*"' Breestraat 2 8. Nieuwe Haven 18. Tel. 1327. V I R fREMER Tel. 8610. K. J. B. GREMER. Speciale laadinrichting voor Accumulatoren. Groote keuze Electrische Ornamenten, Baden, Geijsers. Junker Ruh's Gascomforen en Fornuizen. S^P* Electrische Licht- en Krachtinstallaties. Bliksemafleiders, Schellen en Telefoons. PLANNEN en BEGROOTiNGEN KOSTELOOS.------------- Wessanen Laan. Wormerveer. Koninklijke Fabrieken. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk //STER// en //WL", en Soyaboonenkoeken, merk //WL", uit muntend door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. Nationale Bank Volg-estort kapitaal f 1.500.000. .....f 545.000.- Effecten. Coupons. Prolongaties. Vreemd geld en cheque s. Pirectcor Alphen a/d Rijn: Q. A. J. ROSKOTT. Directeur Bodegraven: Mr H. E. LA. GRO. N.B. Alle uitlotUgen worden uiterst nauwkeurig nagezie»
De Rijnlandsche Courant 24-01-1914

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Houtzaagmolens ZwammerdamZevenhoven en Noorden aan het einde van de achttiende eeuwHuis Beerendrecht KortsteekterpolderBerkenwoude