De Rijnlandsche Courant 26-07-1913

No. 642 Zaterdag 26 Juli 1913 Tegen de Revolutie het Evangelie. (Groen van Prinsterer). Dit blad is het eigendom der Rijnl. Persvereeniging. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag morgen. Abonnementsprijs per 3 maanden franco per post ƒ0.45. Men abonneert zich bij H.H. Agenten, Boekhandelaars, Brievengaarders en bij den Uitgever Stukken aan de Redactie, te zenden aan het Bureau te Oudshoorn. UITGEVER: J. G. BAART, Oudshoorn. Prijs der Advertentiën: Van 1—5 regels 0.40, iedere regel meer 7 cents. Bij drie maal plaatsen slechts twee maal betalen. Bij 500 en 1000 regels belangrijke prijsrermindering. Inzending van Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagavond. Almanak der week. Juli. 31 dagen. Feest- en Gedenkdagen, Markten enz. MAAN. opgang I onder 27 Zondag 28 Maand. 29 Dinsdag 30 Woensd. 31 Dond. 1 Vrijdag. 2 Zaterdag N. M. n. xo 64 s IX .11 11.48 0.44 1 2. 2 3 3-33 V. 1 2.33 3-54 513 6.22 7.15 752 8,16 Zonsopgang 'smorg. 4.15- Ondergang nam 7.58 Losse nummers van dit blad zijn 3 Cents verkrijgbaar bij den UIT GEVER te Oudshoorn, ter drukkerij van den heer C. VAN WIERINGEN te Alphen en bij den Agent, den heer C. A, VAN WIJK te Bodegraven, Japan en de neutrale school. Langs een obscuren weg ontpopt zich telkens uit het zijden weefsel, waarin de rups zich gaat begraven, de goud geschubde vlinder, die vroolijk opvliegt, het licht tegemoet. (Beeld vin de opstanding der dooden eenmaal!) Zoo is ia het verre Oosten langs een voor ons verborgen weg want wij hebben het proces ia deze niet kunnen volgen een veelkleurige vlinder opgevlogen en gaat moedig opwaarts met flinken vleugel slag. Door Japan en China- neemt zij haar vlucht. Orer den muur van China is zij heengekomen, door de uitgestrektheid van Japan is zij niet afgeschrikt. 't Ts de veelkleurige vlinder van Wes- tersche besóaving. Dartel is haar vlucht. Onzeker is haar gang. In Japan heeft zij gebracht de neutrale volksschool, in China heeft zij overgedragen vrijheid vm Godsdienst, ook voor het Christendom. Voor De. Otte's hospitaal en voor de zending in China in het algemeen kan dit laatste van groote beteekenis worden. Maar ddórover wilden we niet spreken. "We wilden even het oog slaan op de neutrale schol van Japan. De volksopvoeders in het Oosten waren jaloersch op de beschaving in het Wes ten. En de school, de volksschool, zoo be greep men moest dienstbaar gemaakt wor den aan de volksbeschaving. Waarom men uit het Westen overnam de op Westersche wijze ingerichte volksschool waar van godsdienst geen sprake was. Dat zou geven, wat men verlangde. En met jeugdig vuur werd de gods dienstloze volksschool gepropageerd. Totdat men nu 30 jaar dat heeft aan gezien. Om na 30 jaar bij monde van den minister Tokonami te verklaren een school, waar geen Godsdienstzin wordt Feuilleton (Auteursrecht voorbehouden). Na vele dagen. 11) o— 'n Diplomatiek, wijszinuig keelgegrom, waar men alles en niets uit maken kon, was 't antwoord, 't Was ook ds. Van Velderen 'n raadsel. Er móést wat zijn. Uit MarlAa's mond werd echter Woudma's naam niet meer gehoord; ergens naar vragen of visschen wilden de Rozensteiners niet; Rein stuurde af en toe 'n mooie prentkaart, maar liet verder niets van zich hooren en zoo werd weldra zijn naam zelden meer gehoord. Nu, ineens kwam het telegram. 't Bleek nu, hoe hij in 't predikants gezin niet vergeten was. Dominee deed drie dingen tegelijk, wat hem zelden overkwam: hij at, wond zijn horloge op en keek in zijn spoorboekje de treinverbindingen na. En 'n halfuur later zag Martha zijn bruine city-bagnet om den hoek van Rozenstein verdwijnen, toen ze naar school ging. In Indië had ds. Van Velderen op afgelegen plaatsen gestaan en was daar door geworden 'n man met een resoluut karakter, die niet gauw verlegen stond en van handelen hield. aangekweekt, is een ramp voor de natie, daar men hoe langer hoe meer dan los raakt van de hoogere dingen en wegzinkt in het materialisme en in den dienst der gruwelijkheden. Japan verklaart het nu: de Wester sche neutrale openbare school is een mis lukking. Opvoeding zonder godsdiest is een vloek voor het volk. (De Belvenaar.) Verwilderde zeden als Jan Rap 'en zijn maat verkiezingen leidt en gekozen wordt. De Burgemeester van Saiat-Floreut in FRANKRIJK, heeft het volgende merkwaar dige bevel uitgevaardigd. Wij Burgemeester van Overwegende, dat het plicht is van den gemeenteraad, te voorkomen dat de betreurenswaardige inci denten, die plaats hebben gehad in den loop van vroegere raadszittingen, herhaald worden, bevelen Artikel I. Niemand (raadslid ot niet) raag de raadszaal binnen komen, als hij een voor werp bij zich heeft, dat zou kunnen dienen als wapen, zooals een wandelstok, parapluie enz. Deze voorwerpen zullen door den zaal wachter in ontvangst genomen en gedurende de raadszittingen in de vestibule bewaard worden. Art. II. De zaalwachter is met het ten uitvoer leggen van dit besluit belast. Was geteekend: De Burgemeester. Dit bevel werd uitgevaardigd, omdat een der socialistische raadsleden, Raisoir genaamd, 'a knuppel bezit, die hij, om zijn redevoerin gen kracht bij te zetten, dikwijls onzacht doet nederdalen op de tafel in de raadszaal. Zelfs deed hij zijn stok dikwijls neerkomen op de hoofden van zijn in de nabijheid zittende collega's. Hel doel van bovenstaand bevel is dus de hoofden der raadsleden en de meubelen van het stadhuis te beschermen, waar de Burse- meester groot gelijk in heeft. Maar ook in ENGELAND moet men voor zorgsmaatregelen van dien aard nemen. Zie in Londen en waar ge ook zelfs het deftigste restaurant binnentreedt een opmerke lijke zaak. De hebren treden ongehinderd binnen met al hun hebben en houden, bagage, stokken, en wat dies meer zij. Men loopt immers ook vaak zulk een grootsche inrichting bianen om zijn bagage eens kwijt te wezen. Nu de heeren dan, gaan ongehinderd gaan en staan zoo ze willen; maar als er een dame binnen komt, wordt haar oogenblikkelijk stok, para pluie, tasch, handtaschje, al die dingen af genomen, anders mag ze en moet ze oogen blikkelijk plaats nemen. Waarom Uit vrees, dat men met een suffragette te doen heeft natuurlijk. Een dame, een naar het uitzien zeer aan zienlijke lady, zei verontwaardigd: ffDat kan niet, ik heb een aanzienlijke waarde in dat taschje". *Dan er maar uit", zei de chef, en zonder complimenten werd de onthutste dame buiten deurs gezet. Zoo gaat het daar uu toe. Waar in Parijs alles pracht, weelde, schoon heid en vermaak uitdrukt ea Zondags een De hotelier omspon hem al dadelijk met klachten en bezwaren: 'n Hotel was geen ziekenhuis; was er ook niet op in gericht; men moest altijd denken aan de mogelijkheid van besmetting; collega's- concurrenten mochten hem er eens schade mee doen mijnheer, al was hij blijkbaar geen familie, zou hem 'n gróót genoegen doen, als hij raad wist, om den gast- patiënt te verwijderen, 'n rekening zou niet gepresenteerd worden Blijkbaar popelde de man, om den on- gewenschten gast kwijt te raken. //Naastenliefde: nul... egoïsme: tien*, overlegde de predikant bij zich zelven, maar sneed hem verder 't woord af met de kort-bruuske vraag: z/Waar is uw telefoon?" Nog vóórt-lamenteerend brengt de kla ger hem bij .'t toestel, zoodat dominee zeggen moet: //Houdt u nu stil, dat ik spreken kan". 'n Kwartier bracht hij hier door en had toen gesproken met 't ziekenhuis, met 'n paar leveranciers en met 'n stal houder, die 'n zieken-auto had. z/Ziezoo", kwam hij nu bij den hotel houder terug, //als ik nu 'n medisch advies heb, dat mijn vriend vervoerd kan worden, dan zijt ge met 'n uur van hem verlost". 's Mans gelaat blonk van zonneschijn. ,/'k Ben mijnheer erg dankbaar 'k mag zeker straks mijnheer 'n lunch. ware Babel vertoont, daar ziet men in Londen 's ochtens een overvolle dienst in de beroemde Minster-Abdy, die echter maar een half uur duurt en 's middags een lange rij van straat- predikers, wel 40 of meer naast elkaar ge schaard op Trafalgar-Square. Men weet hoe ieder daar op een stoel mag gaan staan en het publiek toespreken. Na van allerlei slag, sprekers van 't Heilsleger, van de Non-Conformisten of tegenstanders der Staatskerk en dat staat t« oreeren van belang. De een in zijn hemdsmouwen (hoe wel het koud en miserig is), slaat met zijn rechterhand op een Bijbel, dien hij in de uitgestrekte linkerhand houdt. Dat wonrd, dat woord, roept hij maar heel veel meer is er van zijn rede niet te verstaan. Sommigen uit 't publiek staan te lachen, anderen scharrelen heen en weer, maar de meesten luisteren belangstellend en allen zijn overtuigd, dat hier niets bijzonders gebeurt, het recht om zich uit te spreken van ieder die meent, dat hij wat te zeggen heeft, een der rechten van een vrij volk, van den En- gelschman, die zich zelf opvoedt. De open bare verzamelingen, de hooggeprezen gedenk- teekenen voor Engelauds groote mannen in die vermaarde kerk, monumenten en straten, gebouwen en pleinen, alles ver achterstaande bij hetgeen het brillante Parijs te aanschouwen geeft. Maar bovenal het kenmerkend onder scheid tusschen een ernstigdenkend protes- tantsch volk (al loopen er Ghamberlains en suffragettes onder) en anderen. Geen geschreeuw, geen rumoer, er loopen drie treinen in 't geheel op Zondag. In Edinburg is 't nog karakteristieker. Een Amsterdamsch heer liep in Edinburg op Zondag op straat te fluiten, hij was dan toch voor zijn pleizier uit; maar een politieman lei zijn hand op den arm van den fluitenden Hollander: ,/Mijnheer, U weet toch dat het Zondag is?" Men duldt het niet. Welk een ontzettende schande voor de Christenheid. Het staat nu vast dat de befaamde Turk, Eaver Bey, Dinsdag aan het hoofd zijner vliegende collonne, ADRIANOPEL heeft her- ?iomen, bijna zonder eenigen tegenstand te ontmoeten en de 6000 Bulgaren binnen de stad door hem zijn gevangen genomen. Zie, werkelijk is nu aan de Christenen aldaar vervuld: een huis, dat tegen zich zelf verdeeld is, kan niet bestaan. Adrianopel, dat was het eindpunt, de gloriekroon der Bulgaren. En nu alles, alles verloren en de Christenen S tegen 1 en een tegen allen in staat van hopelooze verwarring en vijandschap. Zoover moest het komen. En de mogendheden? Zij hopen op de mogelijkheid, dat de Turken Adrianopel weer loslaten. Zij zeggen: Enver Bey heeft nu een gelofte afgelegd, dat hij nog overwinnaar Adrianopel weer zou trekken en nn heeft hij zijn gelofte Voor de rest zal hij wel begrijpen, dat hij het toch niet kan houden. Jawel, mooie praatjes; maar als hij dit nu eens niet wil begrijpen en stand houdt? Zoo ziet men nu, hoe de nieuwe stichters van groote vorstenhuizen te werk gaan. Onder al die schavuiten en lafaards is er één, die zijn land liefheeft en kracht en moed b izit, om zijn voornemen uit te voeren. Een aanbieden... en wat dat advies betreft: 'k wacht den dokter elk oogenblik!" Van Velderen kijkt hem onderzoekend aan. //Dat is zeker zooveel als uw huis dokter vraagt hij. En gaat dan voort: z/'k Heb 'n vriend van me getelefoneerd, die aan 't ziekenhuis is en binnen 'n half uur hier zou zijn". 'n Uur later was de hotelier van z'n nachtmerrie: 'n ernstige ziekte, besmette lijk misschien, verlost. Geoefende handen hadden Rem Woudstra met de meeste voorzorgen in de auto gedragen, en weldra lag hij, onder trouwe bewaking, eerste klas in 't ziekenhuis. 's Avonds kwam dominee op Rozestein terug; Martha zat bij z'n vrouw. //Hij is nu goed bezorgd'', vertelde hij. u Marlens kon er nog niets van zeggen. 't Kan voorbijgaand zijn; 'k kïin hoogst ernstig worden. O/ermorgen ga ik weer heen; dan zullen we zien". Martha werd plotseling doodsbleek en moest zich vasthouden, om niet in elkaar te zakken. Mevrouw geeft haar water en laat haar ruiken. //'t Is niets", zegt ze, zich herstellende, z/'k Heb dat enkel méér en 't is zoo ijzig, 'n man, die nog kort geleden hier gezond en wel met ons aan tafel zat!" Dr. Murkens verschoof zijn lorgnet. Dat was zoo'n gewoonte van hem, als hij in gesprek was. Dan leek het wel, of eenmaal eens als binnen vervuld. volk, dat niet versuft is roept de zoodanigen toe: tGij heht ons gered, U zullen we volgen, we zullen met en voor U sterven, U geven we de macht!" Of hij neemt het oppergezag, wat feitelijk al zoowat op hetzelfde neerkomt. Wat daarvan ^ij: Enver Bey heeft voor een 60 millioen gulden aan kanonnen en ammu nitie alvast naar Konstantinopel gezonden, die kunnen te pas komen en al wat Christen is wijd en zijd laten vermoorden, dat was punt 2 op het program. Wat zal er volgen? Schande voor de volken van Europa, die dit alles lieten begaan en de opening van het Vredespaleis wordt een bedrog, een paskwil, goed bedoeld door een verstandig man; maar die geen eerlijke en krachtige mannen vond, gekroonde noch ongekroonde, om hem voor belaching te bewaren. Ja, zoo weinig dank ontvangt ANDREW CARNÉGIE, die toch 6 millioen voor dat Vredespaleis gaf, behalve de daad van 't voorbeeld, dat hem Dinsdag 1.1. per post een ontplofbare bom werd thuis gezonden. Hij liet het gevaarlijk instrument onmid dellijk door de politie weghalen, die er niet in slaagde, den bom te openen ea hem daarop in den Oceaan liet werpen. Vreeaelijk is ook die noodlottige brand in de fabriek te BINGHAMPTON (Amerika). Waar, door het onverschillig wegwerpen van een sigaret in een hoop rommel, een reus achtige fabriek vernield werd. Zestig meisjes werden levend verbrand. Ze waren opgesloten geraakt in het z.g. trappenhuis en konden er niet uit. Tal van meisjes sprongen van boven neer op straat en werden verpletterd. Twaalf werden nog levend, maar met verschrikkelijke brandwonden naar 't hospitaal gebracht. Ver schillende meisjes, die aan de achterzijde vele meters diep in de rivier gesprongen waren, kwamen er levend af. De brandweer was net bezig een anderen brand te blusschen, toen de ramp daar plaats had. Dit zijn de risico's van het leven in een groote stad. Niet allen treft zulk een onheil; maar zoo iets komt nog al eens voor, meer dan op de dorpen. HofoieuwSt H. M. de Koningin heeft aan het nieuwe Militair Invalidenhuis te Lsiden geschonken 2 vlaggen van 6 Meter lengte, één in de nationale kleuren en één oranjevlag en de daarbij behoorende stok ken, wit porselein geschilderd en gedekt met zwaar vergulde knoppen. H. M. de Koningin heeft aan //Ne- halennia", de vereeniging tot in stand houding en bevordering van Walcherens Natuur- en Stedenschoon een bedrag van f 50 doen toekomen voor haar nuttigen arbeid. Z. H. H. de Prins heeft ter be schikking gesteld van de Vierjaarlijksche, de bekende schilderijen-tentoonstelling te Arnhem, twee groote zilveren medailles. Z. K. H. zou de tentoonstelling ditmaal niet bezoeken. Deze laatste teleurstelling is der tentoonstelling niet bereid, daar H, M. de Koningin en Z. K. H. de Prins de tentoonstelling bezocht hebben. De crisis. Heel veel plezier beleven de liberalen nog niet van hun overwinning. Ze zijn den uit de loterij getrokken olifant nog niet kwijt. De socialisten believen geen portefeuilles te aanvaarden. Deden ze dat wel, dan werden de overige ministers, liberalen na tuurlijk, compagnons der socialisten. Nu ze dat niet doen, worden al de liberale ministers knechtjes van Troelstra. Niet heel prettig, maar er valt niets aan te ver anderen. Wie met socialisten zaken doet of liever beginselen verkwanselt, kan daar lang plezier van hebben. Zooals vanzelf spreekt, zijn de liberalen heel boos en verwyten den socialisten, dat ze het landsbelang opofferen aan het belang van hun partij. Dat de liberalen nooit anders gedaan hebben, en dit vooral in de laatste jartn uitkwam, dat komt in de vrijzinnige hoof den niet op. Nu komt het echter uit, dat alle socia listen volstrekt niet op dit stuk van de zelfde opinie zijn. Er is dus reeds ruzie tusschen de socialisten onderling. Ruzie ook tusschen de socialisten en liberalen. En als alle voorteekenen niet bedriegen, dan krijgen we straks nog ruzie tusschen de liberalen onderling. Een fijne overwinning, die behaald werd. Dat komt er van, liberale leiders, als het landsbelang aan 't partijbelang wordt op geofferd. De ruzie onder de socialisten gaat ook hierover, dat velen meenen, dat het aan gekondigd buitengewoon Congres in elk geval had moeten plaats hebben, al is er reden, om aan te nemen, dat het Congres toch niet anders zou geoordeeld hebben. Jaarvergadering. De Ned. Bond van Chr. Prot. Post- en Telegraafbeambten f,Door Plicht tot Recht" heeft te Apeldoorn zijn jaarverggadering gehouden en dat wel onder teekenen van belangstelling van de zijde der autoriteiten, alsmede van Patri monium. Met 3/s ^er stemmen werd be sloten in den Boud geene vrouwen op te nemen. Over Zondagsrust werd uitvoerig gehandeld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land. De Commissaris de Koningin in Zbid-Holland, de leden van Gedeputeerde Staten, de griffier der staten en de hoofd ingenieur van den provincialen Waterstaat hebben bezoeken gebracht aan de Rozen- tentoonstelling te Boskoop, aan den proef tuin aldaar en aan de provinciale werken aan de Gouwesluis. De Gedep. staten hebben ter vervan ging van Mr. J. R. de Monchy, die tot griffier der Staten is benoemd, met in gang van 1 September tot chef van de eerste afdeeling der provinciale griffie ge kozen Mr. S. H. Bloembergen, hoofdcom mies aan die afdeeling. de glazen dan nooit naar den zin stonden en hoe vaker en onrustiger hij ze recht trok, hoe levendiger de woordenwisseling was, waaraan hij deelnam. //Ik geloof, amice dat het goed afloopen zal met den patiënt. Den eersten dag vreesde ik; de verschijnselen waren on rustbarend genoeg. Maar gister was hij al heel wat kalmer en beter; blijft het zoo doorgaan, dan kan hij met 'n week het ziekenhuis verlaten." Ds. Van Velderen's gelaat helderde op. Hij tikte met z'n wandelstok, nadenkend op den glad-steenen vloer der vestibule, waar hij nog net zijn ouden vriend Murkens tegen 't lijf liep, die z'n ochtendbezoek had gebracht; Rein was hem in de weinige maanden, dat hij kern kende, 'n vriend geworden. Ineens heft hij 't hoofd op en kijkt den dokter onderzoekend aan. //W&t is 't eigenlijk geweest vraagt hij. Dr. Murkens laat nu z'n lorgnet met rust en draait aan zijn knevel. Hij kijkt door de breede vensterramen in den tuin en toeft even met antwoorden. y'n Ander, amice zou ik een ontwijkend antwoord geven, dat feitelijk niets zegt. Maar met jou wil ik volkomen oprecht zijn: Ik weet het niet,—ziedaar!" Oogeloovig kijkt de predikant hem aan. Hij heeft, daar in Indië de bladen be hoorlijk bijgehouden en wéét, dat zijn vriend niet de minste is onder de medische broederen. h't Is, als ik je zeg", gaat deze voort. //Ik weet het niet. 'k Zou met veel plomb wat kunnen zéggen en zelfs zeker zijn, dat de medici't niet tegenspraken, maar 't zou geen waarheid zijn. Zie, jullie leeken, meenen wel, dat wij de ziektegevallen netjes gerangschikt in loketjes hebben, maar zoo is 't niet. Zeker, er is orde. Er zijn hoofdsoorten en nevenverschijnselen, maar als wij meenen aardig gevorderd te zijn in onze kennis, dan komt er eens klaps 'n ziektebeeld, dat met de gansche classificatie spot en dan is ook voor ons afwachten en voorzichtig probeeren de hoofdzaak. Zoo is 't ook hier. Eerst wezen de verschijnselen op 'n zeer ernstige aan doening, maar dra wijzigden ze zich zóó, dat ik den patiënt als zich niets nieuws voordoet met enkele dagen genezen kan verklaren." //'t Is me 'n waar genoegen. Nu 'k houd, je niet langer op; 'k ga hem met een verlicht hart bezoeken A propos, zien we je nog op Rozenstein, eer ik terugga ,/k Zou 't wel willen.... wie weet: met Paschen, als ik geen ernstige zieken heb". Met een warmen handdruk neemt ds. Van Velderen afscheid. Bij de trap roept dr. Murkens hem terug. (Wordt vervolgd.)
Uitslag: Gemeeuteraadsverkiezinjjeii. Ia den Haag is de uitslag zoo, dat de socialisten en de liberalen ieder 3 zetels gewonnen hebben. De rechtschen verlo ren er 4. In Arnhem verloren de liberalen 2 zetels, die door de Chr. hist. gewonnen werden. Arnhem is dus wel een van de weinige gunstige uitzonderingen. Tweede Kamerverkiezingen. In Am sterdam II is de uitslag, dat herstemming moet plaats hebben tusschen den socialist en den Chr. hist. en in VI herstemming tusschen den liberaal en den Chn hist. Er is in beide districten allerellendigst slecht gestemd, nog geen derde deel der kiezers was aan de stembus. Statenverkiezing:. Iu Rotterdam I heeft eene verkiezing plaats gehad voor de Prov. Staten, daar de heer Spiekman, socialist tweemaal gekozen was. Er zal herstem ming plaats moeten hebben tusschen den socialistischen en de Chr. hist. cand. Als nieuwer gewoonte de socialist de stemmen der liberalen krijgt, brengt deze verkie zing geen gewenschte verandering. Rood Zaandam. Zaandam zendt 1 soc. dem. naar de Kamer; 4 van die kleur naar de Staten van Noord-Holland en 10 dezer hebben zitting in den Gemeenteraad. Die Gemeenteraad is in meerderheid socia listisch. De eenige in ons land. Want wel hadden de socialisten tot op dezen zomer de meerderheid in Goor, maar dat is dezen zomer anders geworden. De kiezers hadden er genoeg van. De bekende roode heer Duys heeft nu in Zaandam eene rede gehouden, waarin hij allerlei fraaie beloften aan de werklieden deed en ook beloofde hij te zorgen, dat op 1 Mei de dierbare roode vaan van het stadhuis zou wapperen. De 1° Mei zal opgenomen worden onder de officieele gemeentefeestdagen, en dan vlagt de ge meente niet rood, wit en blauw, maar enkel rood. Dat komt vrij wel overeen met wat een Haagsch openbaar onderwijzer dezer dagen ten aanhoore der schoolkinderen zei: de koningin kan nu ook wel naar huis gaan! Heerlijk toch, als rood baas is. Brave liberalen! Uit de Rijn- en Gouwestreek. Wij hadden niet gedacht, zoo iets moois in een vrachtmotorboot te vinden. Werden op de E. N. T. O. S. bekro ningen uitgereikt, deze uitzending zou zeker een hooge onderscheiding te beurt vallen. Maandag werd door losse arbeiders aan de vruchtensapfabriek der firma L. Varossieau het werk gestaakt. De eisch was hooger loon. Ook op een paar andere fabrieken staakten een deel der arbeiders. Na bsspreking met patroons, gingen een deel weer aan den arbeid, ter wijl de ledige plaatsen door andere werk lieden werden ingenomen. De Heer W. Los is benoemd tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk alhier. De Heer E. Drielsma leeraar bij de Israël, gemeente alhier, is als zoodanig benoemd te Zevenaar. AARLANDERVEEN De herijk van maten en gewichten zal voor deze ge meente worden gehouden: in het gebouw z/Concordia" aan de Concordiastraat op 28 Juli a.s. van 9y2—12, en van lV/2—4 uur; op 29 Juli a.s. van 9—12, en"van 12y2—4 uur; op 30 Juli a s. van 9—12, en van 12y2—2 uur; in het hotel vau den heer A. L. Kortekaas in het Dorp, op 31 Juli a. s. van 9—12, en van 12 3 uur. ALPHEN. Ook ditmaal mochten weer alle exameu-candidaten van de School met den Bijbel voor M. U. L. O. aan de Lage Zijde slagen. Deden in 't voorjaar reeds een paar leerlingen met goed gevolg examen voor Ie en 2e klasse van een kweekschool, thans slaagden Chr. Meijer te Oudshoorn voor eerste klas ff. B. S. Gouda, JV. &m- som te Alphen voor tweede klas Gymn. Leiden, P. Cals te Ter Aar voor derde klas II. B. S. Leiden, terwijl deze week de leer lingen H. J. Foors te Alphen l. z. en J. G. Warmenhoven te Aarlanderveen het M. U. L. O.-examen met goed gevolg aflegden; eerstgenoemde behaalde Diploma B, de tweede Diploma A. Voor het sloopen van huizen met aanhoorigheden en het bouwen van twee catechisatiekamers en kosterswoning aan de Schoolstraat, voor rekening van heeren kerk voogden der Ned. Herv. Kerk, onder lei ding van den architect J. Hengeveld Jzn. zijn de volgende inschrijvingen ingekomen: Timmer- en Sleenhouwwerken. voor gebouw in massa. E. Stigter, Alphen f6400. H.Turkenburg, Alphen -6395. J. Gesman, Alphen -5239. J. v. Wieringen, Aarl'v. 4999. Pb. Stapper, Alphen -4915. Metsel' en Stukadoorswerken. K. Tolk, Alphen -9491. -8291. C. de Jeu, Aarl'veen -8888. Smidswerken. P. v. d. Bos, Alphen 530. J. de Haan, Alphen 509. C. v. d. Velden, Aarl'v. 500. Loodgietersioerken. J. Verhoeff, Alphen 408. A. Blonk, Alphen 299. H. Baarslag, AlpLsn 299. Glas-, Schilder- en Behangwerken. C. Bauer, Alphen -1200 -1100. K. v. Hellemond, Alphen 975 860. De laagste inschrijvers tesamen in massa f 15577; de begrooting was in massa f 15877. Naar wij vernemen zal het in den loop van dit jaar 50 jaar geleden zijn, dat de Chr. School alhier geopend werd. Niet onwaarschijnlijk zal dit feit op eenigszins feestelijke wijze herdacht worden. BODEGRAVEN. Donderdag vierden de kinderen der beide Chr. Scholen op het dorp feest, ter herdenking aan onze 100- jarige onafhankelijkheid na de Fransche overheersching. Er werd prettig binnen en buiten ge feest. Vrijdagmorgen vertrokken met den trein van hal f negen bijna 300 kinderen en geleiders, naar Amsterdam. De vol gende week melden we er misschien wat meer van. Dinsdag werd ten overstaan van Notaris Krüzeman verkocht een perceel in de Wilhelminastraat, waarin banket bakkerij en melksalon. Kooper tterd de heer Fris te Zaandam, voor f 5200.— Bij de Dinsdag gehouden tusschen- tijdsche stemming, werden in de vacatures Rollmau en Okkerse gekozen de heeren D. A. de Jong (A.-R.) met 417 st. en A. de Vos (R.-K.) met 417 st. De heer C. Brunt W.Pzn. (L.) verkreeg 341 st. f 4.55 a f 4.70 per 100, eemleneieren f 4.60 per 100 stuks, jonge eenden f 0.45 per stuk. Bij gelegenheid der rozententoon- stdliug te Boskoop was het autoverkeer door onze gemeente verbazend druk. Dezer dagen geraakte op den Gemeeuuweg een auto, die te ver door den graskant uit haalde, in den grond vast. Hulpvaardige handen hielpen het zware voertuig weer op den griutweg. Een der inzittenden schonk voor belooning f 2.50, wat ter hand gesteld werd aan een persoon die juist voorbij fietste, doch niet geholpen had. Zich verder niet om de redders der auto bekommerend, vervolgde hij zijn weg in de richting Rijndijk. De Unie-collecte zal dit jaar aan de huizen der ingezetenen wordeu gehou den op Maandag 4, Dinsdag 5 en Woens dag 6 Augustus a.s. Zondagavond nam Ds. H. S. Bouma, prodikant bij de Geref. Kerk alhier, af scheid van zijne gemeente. Z.fierw. had voor deze gelegenheid tot tekst gekozen Joh. 17 vers 17 //Heilig ze in Uwe waar heid, Uw woord is de waarheid." Naar aanleiding hiervan bepaalde spr. zijne hoor ders er bij, hoe Jezus bidt om heiliging en toonde aan, dat deze bede ons leert Ie om Gods doel met zijne gemeente te verstaan, 2e om Gods Woord op de rechte wijze te waardeeren, om ten slotte er op te wijzen dat deze bede ons noodzaakt om Gods werk in ons eigen hart te beproeven. Aan het eiude dezer rede richtte Z.Eerw. zich met hartelijke afscheidswoorden tot den kerkeraad, zijn chatechisanten en de gemeente. Door ouderling D. de Bruijn werden daarna namens Kerkeraad en gemeente tot den scheidenden leeraar woorden van dank en waardeering gericht, waarna hij de gemeente verzocht haren leeraar toe te zingen Ps. 121 vers 4. Een groote schare belangstellenden, zoowel van hier 'als uit den omtrek, was hierbij tegen woordig. HOOGMADE. De heer J. de Vries, Rijksveldwachter alhier, wordt met ingang van 4 Augustus a. s., overgeplaatst naar Sassenheim. alleen. f5500. -4795. -4685. 4449. -4415. 7153. 483. 475. 323. 253. 249. Vrijdagmorgen had een groote ontstel tenis plaats ia de Ned. Herv. kerk. Bij ht;t aanbrengen van enkele veranderingen in du zit plaatsen, behoorde ook het verplaatsen van den preekstoel. Eenige werklieden waren op het klankbord bezig, toen dit op eens losbrak en mot groot geraas naar beneden viel, den preek stoel meenam en geheel verbrijzelde. 3 werk lieden zijn ernstig gekwetst, naar we vernamen niet levensgevaarlijk. BOSKOOP. De stoomboot „Vooruit gang// is weer in botsing geweest met de verhoogde spoorbrug te Gouda. J.l. Dins dagmiddag even over twee uur was de brug open, toen genoemde stoomboot er bij kwam. Niettegenstaande dat, liet men toch den schoorsteen zakken, maar de brug- geman draaide de brug weer dicht, terwijl de boot nog in de opening was. De pi laren die aan het eind van die brug zijn, kwamen tegen den schoorsteen met het ge volg, dat die de stuurkast in elkaar drukte. De stuurman kon zich nog tijdig bergen, zoodat alleen'eenige materieele schade werd veroorzaakt. De directeur van de Mij. //Vooruitgang^ was juist ook aan boord. Deze kon zich nu overtuigen dat het per soneel van de boot er geen schuld aan had. Aan ons dorp valt de eer te beurt vertegenwoordigd te zijn op de E. N. T. O. 8. te Amsterdam. Gisteren n. m. ver trok van de werf van den heer D. Boot alhier een vrachtmotorboot, die van nu af in de haven, links van de hoofdge bouwen van E. N. T. O. S. tentoongesteld wordt. De boot heeft een draagvermo gen van 123 tonnen bij een lengte van ruim 28 M. en een breedte van 5 M. Een 60 P. K. ruwe oliemotor (twee cylinders) uit de motoren-fabriek van den heer Joh. Boot alhier, geeft de boot een snelheid van ruim 15 K. M. Boot en machine zien er beide keurig uit en tonnen, dat het de ondernemers met hun expositie ernst geweest is. Ons, leeken, trok de achterkajuit, die geheel betimmerd is met fijn eikenhout 't meest de aandacht. J.l. Dinsdagmiddag werd de Rozen- tentoonstelling bezocht door H. M. de Koningiu-Moeder Te drie uur kwam H. M/s auto in 't zicht; onder groot gejuich der menigte werd langzaam naar de ten- tsonsteliing gereden. H. M. werd bij de brug door den Burgemeester verwelkomd. De heer J. H. van Nes werd aan H. M. voorgesteld en in de ontvangkamer het gansche bestuur. H. M. werd door den heer J. H. van Nes rondgeleid. Na ruim een uur rondgewandeld te hebben, werd H. M. de thee aangeboden in de ontvang kamer. Onder luide hoera's nam H. M. weder plaats in haar auto en vertrok weer in de richting Zwammerdam. H. M. heeft van alles goede nota genomen, en voor ieder had zij een woord. De tentoonstelling werd dien dag druk bezocht, vooral gedurende het bezoek van H.M. Woensdagavond omstreeks 11 uur werd de tentoonstelling met een rede van den heer J. H. van Nes gesloten, waarna ook door de heeren de Ruyter en Koster het woord werd gevoerd. De tentoonstelling is door ruim 65000 personen bezocht. Evenals voor 2 jaar zal ook deze tentoonstelling een batig saldo opleveren. Ze is in één woord eengroot succes geweest voor Boskoop. Met iugang: van 1 Aug. a.s. is tot brievengaarder alhier benoemd de heer M. Hillebrand. LEIDERDORP. Tot onderwijzeres aan de Chr. School alhier is benoemd, Mej. C. W. Loeber, van Leiden. Na 40-jarigen dienst, hebben Burge meester en Wethouders op verzoek eervol ontslag verleend aan den heor C. Meerburg, als brandmeester aan spuit no. 3 en is in zijn plaats benoemd de heer J. G. Meerburg, thans commandeur. NIEUWKOOP. Naar wij vernemen heeft Ds. de Bruyn, predikant der Ned. Herv. Kerk alhier het voornemen voortaan ook des Zondagsavonds godsdienstoefening te houden, Afloop der aanbesteding voor de levering van grind en keislag ten behoeve der wegen alhier; ingeschreven was door: L. Kwakkenbos alhier voor grind f 2.98, voor keislag f5.90 B. van Wilgenburg alhier voor grind f 2,79, voor keislag f5,59, per kub. Meter. Aan den laagsten inschrijver gegeven. Ten gevolge van hooibroei brak er Zondagmorgen j.l. bij den melkboer J. Ham alhier brand uit; de berg met hooi' brandde geheel af, terwijl de woning ge lukkig gespaard bleef. Hoewel deze brand uitbrak, terwijl al de kerken aan waren, had er toch geen ordeverstoring plaats. De verbouwing van de voormalige Gemeentelijke aschschuur, tot een stoom- smederij voor rekening van de heeren W. Pijper, C. v. d. Helm en A Breedijk, is wat betreft het metselwerk opgedragen aan L. Kwakkenbos, terwijl het timmer werk uitgevoerd wordt door de Wed. D. v. d. Helm, beide alhier. zellig aan bet strand en in de duinen werd door gebracht. Met den trein van kwart over zes was men, vol pret over het genotene, weer terug. ROELOFARENDSVKEN. Alhier werd Don derdagmiddag eeu persoon in het arrestanten lokaal op hot Raadhuis gebracht, ilie, terwijl hij langs het dorp Oude-Wetering liep, bij den winkelier M. een pond gemalen koffie uit den winkel stal. Later werd dit door den winke lier bemerkt en aangifte van dien diefstal ge daan. Procesverbaal is opgemaakt. De man werdnaar Haarlem overgebracht, daar bij onderzoek vermoed wordt, dat hij nog aan grootere diefstallen schuldig is eu ter secretarie een valschen naam opgaf. TER AAR. De veiling van erwten en peulen is voor deze plaats afgeloopen en voor boonen en augurken begonnen. Het ongunstige weder is echter voor de tuinderij zeer schadelijk, zoodat het zich laat aanzien dat de aanvoer van boonen en augurken dit jaar niet groot zal wezen. Ds. W. J. Kolckert te Zundordorp heeft het beroep naar de N. H. kerk aangenomen. WOERDEN. Van Donderdag op Vrijdag ziju alhier gekampeerd geweest eeuige Kngelsche padvinders in tenten, die op een stuk land, aau den Gravenlandschen weg, waren opgeslagen. Een eigenaardig gezicht bood deze kleine tenten-kolonie. Het wareu jongens, die door deze oefening in het vrije veld, bewijzen gaven, van gehard te zijn tegen elke weersgesteldheid en zichzelf iu alles te kunnen helpen. WOUBRUGGE. Daer gaet een groet (groot) dinc ghebueren in die Woubrugghe, daer sal een gantsche dagh gejubilecrt worden van die verlossinghe, noe 100 jaeren ghelecn. Daer sal men sich versaemen tot een groete scaren (optocht) in 'n langhe li- nien J) ende trecken lancks die ackers naer die Heirbaene (Heerenweg) in dine pol- derkijn „Vierambachte". Die diekghraef ende die Heijmraede van die polderkijn thoonde gheneigdheijt om aen dio Heir baene die monumente te laeten stichten, waerup staet: //Herinnering aan het verdwenen dorp Jacobswoude" ende //Geen muren verdu ren der uren geweld" anno 1747 ende anno 1913. Daer sullen sich up 30 July versaemen die ghebueren ut hunne husekens ende mooie bij. De eerste prijs voor de ver siering viel ten deel aan J. v. d. Heuvel, die op z'n rijtuig in rozen en groen had aangebracht het wapen van Zwammerdam. De volksspelen hadden een geregeld ver loop. Er waren er bij, die zelfs menschen met kiespijn, aan het lachen brachten. De gymnastiekvereniging had veel succes met hare uitvoering. De //Standen// vooral ontlokten velen een uitroep van verbazing. De zang van plm. 100 zangers en zan geressen deed velen zoowel 's morgens als 's avonds genieten. Den ganschen dag blies ons fanfarecorps //Wilhelmina" er lustig op los. //Onze jongens" hadden een zware taak, maar.... ze hebben dien dag vele begunstigers gewonnen! 's Avonds de bioscoop. Jong en oud genoot, 't Program was zeer goed. Alleen een beetje te weinig historie. En kele ingezetenen hadden werk gemaakt van illuminatie, inzonderheid de tuiu van den heer G. v. Dam maakte een schitte rend effect. Een woord van dank aan de verschillende commissie's, die samenwerkten om het feest te organiseeren, is hier zeker niet misplaatst. Met voldoening kan Zwammerdam op het gevierde feest terugzien! Tot secretaris onzer gemeente is, daar beide heeren, die door B. en W. op de voor dracht waren geplaatst, 3 stemmen op zich ver- eenigden, na loting benoemd de heer P. Hoo- geboom, gom.-secretaris te Bunnik. Vergadering van den Raad der gemeente Aarlanderveen, op Maandag: 21 Juli. Voorzitter is de heer J. H. Ruting, loco- Burgemeester. Afwezig zijn de heeren M. v. Muiswinkel en Mr. C. v. d. Lee. De vergadering wordt geopend met gebed. De notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Ingekomen zijn enkele missives van Ged. Staten, goedkeuring berichtende van kohieren Hoofdel. Omslag, hondenbelasting en school geld en enkele Raadsbesluiten, en een missive van den Commissaris der Koningin, berichtende dat aan den heer J. W. van der Lee, burge meester, verlof is verleend om zich van 10 Juli tot 1 Augustus buiten de gemeente op tot w o________ hoevëkens altemael hyer versprevd in onsej te.fh,ouJe"; e;Dd~e,flk eeo koninkirbesïuTCdat >i -Kijks kas een voorschot wordt verleend polderkijns. Ende daer sal georeert worden met woirden ut 't verleden ende musiceeren het Wilhelmus dattet clincken sal over die ackers. Ende die hogelickeu festijn vieren allen ghebueren mede, want Godt en heeft groete dinghen gedaen, Hij re- giert, ende daeromme deser daghen een singulier feestgescal ende inne den ygen- licken sin des woirds eene alghemeine jolyd (vreugdebetoon.) M. De optocht zal bestaan uit 85 personen, 27 paarden en 9 oud-model rijtuigen. NIELWVEEN. De vorige wtsek Vrijdag maakten de kinderen der Openbare School een reisje naar Zandvoort, waar zij zich recht vermaakten. Mej. Bakker, onderwijzeres aan HAZERSWOUDE. Bij de Maandag in het café Boers gehouden veiling waren aangevoerd 30 partijen kippeneieren, te samen 2063 stuks, waarvoor werd besteed onze Christelijke School, vertrok na ruim vier en een half jaar aan deze school verbonden te zijn geweest, tot tevredenheid van allen die haar kenden. Ook de kleinen zagen haar noode gaan. Mej Bakker vertrekt na haar huwelijk naar Indië. NOORDEN. Door den wagenmaker P. L. Pietersen is aan het gemeentebestuur vergunning gevraagd tot het plaatsen van een Amerikaansche windmotor, dienende tot het drijven van een zaagmachine. OUDSHOORN. Tot onderwijzer aan de School met den Bijbel alhier is benoemd, de heer A. Fopma van Zwammerdam, die de benoeming heeft aangenomen. OUDE WETERING. Begunstigd door schoon weer maakten het bestuur en het personeel van dó School met den Bijbel met do kinderen een reisje naar Zandvoort. Moest vroeger altijd een boot worden gebruikt voor dergelijke school reisjes, thaus vertrok men met den trein van half negen naar Zandvoort, waar de dag ge- Ds. O H. Elzenga ontving een beroep naar de Geref. Kerk te Houwer zijl (Gr.) De historische optocht zal a.s. Woensdag de volgende route nemen Hussonshoeve, Batenweg, Kerkbuurt, Brug en Groote Baan, Heerenweg tot het monument, terug naar het feestterrein (aanbieding van den eerewïjn) Achterweg tot de woning van de heeren J. Noordam, terug langs de Woudwatering tot de Kleine Baan (de oud-model rijtuigen volgen in dat traject den achterweg). Keerpunt voorbij de //IJzerwerf", Groote Baan, Brug, Voet pad tot de laan van den heer Anker, Batenweg, Hussonshoeve. (Het laatste traject kunnen de rijtuigen niet volgen). Woensdagmiddag werd de familie P. Boot alhier in droefheid gedompeld doordat hun dochtertje van 4 jaar al spe lende te water geraakte en alle pogingen om de levensgeesten weer op te wekken helaas mislukten. ZEVENHOVEN. In de j.l. gehouden ver gadering van de Noordsche en Voordijksche polders, word rekening gedaan over 1912. De ontvangsten bedroegen f 3184,liy9 en de uitgaven f 2316,431/s, alzoo een batig saldo van f 867.68. Het bijna 5-jarig zoontje van den land bouwer F. Looy, is in een onbewaakt oogen- blik te water geraakt een verdronken. Donderdag zal schouw worden gedreven over de Riugsloot. ZWAMMERDAM. //Uitstekend geslaagd!// In dit tweetal woorden is weer te geven de indruk, die de feestviering te Zwam merdam op ons maakte. Ean prachtig zomerzonnetje, een frisch koeltje, een op gewekte stemming, een eendrachtige samen werking, alle factoren om een feest te doen slagen, waren aanwezig. In een pret tige causerie vertelde de heer Joh. Been van den Frauschen tijd en van het herstel onzer onafhankelijkheid. Leuk gezicht, al die menschen op een weiland te zien rondom een man, die zoo aardig vertellen kon van onze Vad. Geschiedenis! De optocht van de kinderen der 3 scholen had veel bekijks. Een dankbaar werk zoo'n kinderoptocht! En wat genoot de jeugd op het feestterrein! Hoe heerlijk hebben ze daar gesmuld, en hoe mooi waren die platen, boekjes en prijejes! Neen maar! Fijn hoor! Veel werk was er gemaakt van de ver siering van tilbury's en fietsen. Er waren van f 2550, ten behoeve der Bouwvereeni- ging voor het bouwen van 2 woningen. De heeren A. van Dam, C. v. d. Berg en B. W. Knape hebben bericht gezonden, dat zij hun benoeming als lid van den Raad wen- schen aantenemen. Gelezen wordt proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger op 3 Juli, iQ kas was f 669.19, boeken en bescheiden waren in orde. De directie der Vechelsche schroefbootmaat- schappij heeft bericht f 300 te zullen ver goeden, voor het beschadigen van dea aan legsteiger bij het Stoomgemaal ,/Neptunus." De Voorzitter benoemt de heeren J. d. Bosch, J. v. d. Knijff en C. v. Muiswinkel voor het nazien van de geloofsbrieven van de herkozen leden van den Raad, de heeren A. v. Dam, C. ,v. d. Berg en B. W. Knape eu schorst de vergadering. Na heropening rap porteert de Commissie bij monde van den heer van den Bosch, dat de stukken in orde zijn bevonden, waarom zij adviseert de heeren toetelaten. Alzoo wordt besloten. De Voorzitter biedt namens B. en W. den Raad aan, de gemeenterekening over 1912, in ontvangst op f 68149.13y3, in uitgaaf op f 66539,05, batig saldo f 1610,081/,. Deze wordt gesteld in handen der fin. com missie ter flne van onderzoek en rapport. Naar aanleiding van een schrijven van den districts-schoolopziener, dat de openbare school aan do Raadhuisstraat, wat betreft de privaten niet voldoet aan de eischen, gesteld bij Ko ninklijk Besluit van Maart 1912, stellen B. en W. voor de noodige veranderingen aante- brengen. Do schoolopziener wenschte water- closets, doch B. en W. stellen voor een water doorspoeling als aan de Chr. school te Hazers- woude is. De schoolopziener heeft verklaard bij zulk een verandering zich ook neer te zullen leggen. Ook wordt in overweging gegeven een gedeelte van het schoolplein te bestraten, voor de vrije- en ordeoefeuingen en in de onderwijzerswoning een W. C. aan te brengen. Deze laatste twee zaken zijn niet verplicht. De kosten zullen zijn voor de verbouwing der privaten f 1430, bestrating f 240 en W. C. f 50. De heer van Dam kan zich met de verbouwing der privaten wel vereenigen, doch is niet voor de bestrating van een ge deelte schoolplein, als het aan de Lage Zijde ge beurt, moet het ook op het dorp geschieden. Daar het aantal leerlingen slechts 120 be draagt, dus 24 beneden het vereischte getal, zou een onderwijzer op wachtgeld gezet en het ledigkoraende lokaal voor vrije- en orde- oefeningen gebruikt kunnen worden. Hij zal zulks evenwel niet voorstellen, om het onder wijs niet in den war te brengen. Met den Voorzitter acht hij een W. C. een eisch des tijds; als er nieuw gebouwd moest worden, zou hij er zeer voor zijn, doch daar de toestand niet dringend die verandering noodig maakt, zou hij daarmede liever wachten. Met algemeene stemmen wordt de verbou wing der privaten goedgekeurd; het bestraten en het aanbrengen van W. C. in de onder wijzerswoning zal nog niet plaats hebben. Op aandrang van den Arrondissements schoolopziener stellen B. en W. voor in het derde lokaal nieuwe banken te plaatsen, de kosten daarvan zullen zijn f 267.60. De school opziener wenscht successievelijk in de andere lokalen ook nieuwe (Amerikaansche) banken. Na eenige bespreking stelt de heer van Dam voor deze zaak nog aantehouden, welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. Zonder hoofdel. stemming wordt aangenomen het voorstel der gascommissie, om de kosten van onderzoek der electriciteitsvoorzieninz.
zijiule f 451,91 te voKloeo uit de kas der gasfabriek en bij totstandkoming te brengen bij het oprichtingskapitaal. Ged. Staten hebben bericht, bezwaar te hebben tegen een afllossing van f 1000 te beginnen in 1917, van de geldleening van f 10000 voor uitbreiding der stokerij gasfa briek. Zij zouden zich kunnen vereonigen met een ailossiug van minstens f 500 gedurende 19U—1916, f 1000 gedurende 1917—1925 en na dien lijd van f500 per jaar. Zij geven B. en W. iu overweging, te bevorderen, dat de Raden der gemeenten Alphen en Oudshoorn een gelijk besluit nemen. B. en W. stellen voor overeenkomstig den wensch van Ged. Staten te besluiten, welk voorstel zonder hoofdel. stemming wordt aan genomen. B. en W. stellen voor de bouwlijn aan de polderzijde vanaf Rijnstroom tot de onder- wijz^rswoning te bepalen op 8.75 en hiervan tot de brug over hot Aarkanaal op 13.25 M. uit het hart van den weg, voor den bouw van series, die niet meer dan 2 M. vooruit steken, kunnen B. en W. ontheffing verleenen. In dit gedeelte is dus verplichtend het bouwen van huizen met voortuintjes. De Commissie van het uitbreidingsplan ver dedigt bij monde van de heeren van Dam en v. d. Bosch dit voorstel. Het wordt zonder hoofdel. stemming aan genomen. De Raad besluit een stukje grond te ver- koopen voor f 5 aan den gemeenteveldwachter J. de Bruin en van den heer S. Kop enkele perceeltjes weg reeds bij de gemeente in onder houd, te koopen voor f 5. Bij de rondvraag merkt de heer Knape op, dat het in de zomermaanden toch niet noodig is, dat alle lantaarns brauden. De Voorzitter en de leer van Egmond autwoorden, dat zulks dit jaat als proef geschiedt, wat geen kosten meebreigt, omdat de gemeente nog niet is aan hel gegarandeerd verbruik. De leer Dompeling vraagt bescherming van de ieptoboompjes aan de Rijnkade, waaraan de schapers hun schepen vastleggen. In geheime zitting worden vastgesteld de suppletiire kohieren plaatselijke belastingen en woden behandeld de reclames tegen de Hoofd. Omslag. tegen geen bewaar, doch zou echter willen dat werd aangedrongen op het beter aanstampen van den weg en onder beding, dat het werk met 1 October a.s. in orde is, anders adres santen te doen wachten tot April. De Raad kan zich hiermede vereenigen en besluit onder die condities vergunning te verleenen. Bij de rondvraag niemand der leden meer het woord verlangende, sluit de Voorzitter de openbare vergadering en gaat deze over in geheime zitting, ter vaststelling van het sup pletoir Kohier van den H. O. Kerk Vergadering: vau den Raad der ge- meeuie Hazerswoude, op Woens dag ii Juli 1913. Voorritter de Weled. Achtb. heer Mr. C. S. van Dolben de Bruijn, burgemeester. Aanwszig 9 leden. Afwezig de heeren C. Kortewej en C. Pilippo. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. De nrtulen worden gelezen en goedgekeurd. Ingekjmen stukkon Missive van Ged. Staten dat de Rijksbijdrage voor het herhalings- ouderwijj is bepaald op f 28,88; idem goed keuring kohier hoofdelijke omslag, hetwelk bedraagl f 5971,89B; idem dat in hetcollege van zetlers in plaats van wijlen den heer C. Oppelaai is benoemd do hee* L. van Gaaien; idem gcedkeuring vau de afsluiting van den Laag Biskoopschen weg voor motorrijtuigen. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenonen. Ingekomen is rapport van het onderzoel van het water der waterleiding, wat uit een chemisch en bacteriologisch oogpunt goed is Avonden. Voorts zijn ingekomen eenige reclames tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag, die in geheime atting zullen worden behandeld. De Voirzitter biedt namens B. en W. den Raad aan de rekening over 1912, in ontvangst op f 32642.04, in uitgaaf op f 28023.82, alzoo ma een batig saldo van f 4618.22. Een comoiasie, bestaande u t de heeren C. de Bruin, A Francken en A.W. Straathof wordt gekozen bt het nazien der rekening. Do Voirzitter biedt namens B. en W. aan de begroeting dienst 1914 in ontvangst en uitgaaf gffaamd op f 36.076.16. Tot leden der comoissie voor het nazien, worden ge kozen de heeren A. de Jong, P. F. Veelonturf en C. tfezelenburg. Ter sprake komt de pensioensregeling der gemeentembtenaren. Bij de behandeling der begrootinj zal deze kwestie definitief geregeld worden. De Vocrzitter stelt aan de orde het onder zoek van de geloofsbrieven van de herkozen raadsleden, de heeren D. de Bruyn, C. Korte weg en J.B. Wesselingh, en benoemt daarvoor de heeren C. de Bruin, A. de Jong en P.F. Veeleuturf, de vergadering wordt geschorst. Na heropwing brengt de heer C. de Bruin namens de commissie rapport uit en adviseert tot toelati^ ?an de gekozenen, met welk ad vies de Riad zich kan vereenigen. De VoofZ'tter deelt mede, dat het school geld kohiet voorloopig door B. en W. is op gemaakt tot een bedrag van f 417.60. Daar echter met het oog op de verbouwing van de openbare school 5 weken vacantie wordt ge geven, wordt het kohier schoolgeld vastgesteld over 11 mianden tot een bedrag van f 388.65 Aan de orde komt een wijziging van de verordening regelende de voorwaarden voor de levering van drinkwater. De Voorzitter wijst erop dat de hoofdzaak, waarom deze kwestie aan de orde is gesteld, is, dat een abonné die vervolgd was, is vrij gesproken. De huurder had toen opgezegd. Indien de Haad bij zijn vroeger uitgesproken meening wil blijven, dan zou artikel 14 aldus moeten worden gewijzigd: De abonnementen kunnen alloen met den eigenaar worden aan gegaan. Na eenige bespreking; wordt besloten op de volgende vergadering dit punt andermaal aan de orde te stellen. De Voorzitter deelt mede, dat een stukje berm, behoorende bij den Loetweg, welke grond reeds eigendom der gemeente is, nog niet op naam der gemeente staat en stelt voor, ter voldoening aan een formaliteit, dit te doen. Aldus besloten. De Voorzitter deelt mede dat is ingekomen een verzoek van de stedelijke fabrieken voor gas- en electriciteit te Leiden. Zij moet gas leveren aan de gemeente Bonthuizen. Daar voor zou noodig zijn het leggen van een buizen* leiding van deu gashouder in deze gemeente naar Bonthuizen. De Voorzitter heeft daar- PREDIKBEURTExN 27 Juli. Alpben. N. H. K. 9y9, 6i/2 Ds. Veldhoen. G. K. 91/3 en 6 Ds. Gispen. I Aurlandervecn. N. H. K. G. K. 9i/2 Leeskerk, 6*/* en Donderd. 3 (Huw. bev.) l)s. Warmenhoven. Bodegraven. N. H. K. 91/3 Ds. van Dorp 6 de heer Muller. G. K. 91/3 en 6 Ds. Drost van De Bilt. Boskoop. G. K. 9y9, 6 Ds. Eerdmans. N. H. K. 9y3 Ds. Tuinstra. Evang. 6 Ds. Tuinstra. Gouda. N. H. K. (Groote Kerk) 7V3 Ds. Bijl, 10 Ds. van As van Moercapelle, Ds. Doornveld van Oudewater. Woensdag 12 (Huw. inz.) Ds. Bijl. (Kleine kerk) 2 Ds. van Doorn van Sluip- wijk, 5 Ds. Bijl (Kinderpreek.) G. K. (Coll. suppletiefonds (Eben-Haëzer- kerk) 10 Ds. Lange», ('s avonds alleen dienst in de Noorderkerk.) (Noorderkerk) 10, 5ï/3 Ds. Teerink van Amersfoort. Hazerswoude. N. H. K. 9y% en 6y3 de heer Ai. E. de Koning van Hillegom. G. K. 9Vs en 6y2 de heer S. P. Dee, cand. te Amsterdam. Koudckerk. N. H. K. 9y9, 6y3 Dr. Los. G. K. 91/3 en 6V2 Ds. Rietberg. Nieuwkoop. N. H. K. 91/3 en 6V2 Ds. de Bruyn. G. K. 9Y2 Ds. Warmenhoven van Aar- landerveen 6y2 preeklezen. Nieuwveen. G. K. 91/3, 6i/2 Ds. Netelen bos, Missionair Dienaar des Woords te Wono- sobo. Evang. 91/2 Ds. Heemskerk van Dordrecht. Noorden. N. H. K. H/g Ds. v. Dorp van Bodegraven. G. K. 9l/ü en 6V2 preeklezen. Oudshoorn. G. K. 9ys en 6i/2 Ds. v. d. Heyden. Evaug. 9Y2 en 6Ys de heer v. d. Berg. Ter Aar. N. H. K. 91/3 Ds. Eriuga van Woerden. G. K. 9^2 en 6Y2 preeklezen. Woerden. N. H. K. 9i/3 Ds. Hengeveld van Zoeterwoude, 6 Ds. Eringa. G. K. 9^/g, 6 preeklezen. Chr. G. K. 61/2 en 6y3 preeklezen. Woubrugge. N. H. K. 91/2 en 61/2 Ds. Ekeriug. G. K. 9V2 en 6V2 Ds. Elzinga. Zevenhoven. N. H. K. 9y2 en 6V2 Ds. van Dorssen. G. K. 9% en 6a/2 de heer Veenstra, cand. te Koudum. Zwammerdam. N. H. K. 91/2 Ds. B. Bolt. G. K. 9i/2 en 6 Ds. van Dijk. Nolenaar's Kinderweel. //Op de Wereldtentoonstelling te Gent is de Firma P. Molenaar Co. te Westzaan wederom met haar bekend Kindermeel met de Gouden Medaille bekroond gewor den. Dit is nu reeds de 14e medaille, die zij heeft verworven en wanneer men ook den otnzttziet, die zij d<n laatsten tijd heeft verkregen en met welk succes het Kindermeel ook verschillende andere lauden wordt ingevoerd, dan kan men zeer goed begrijpen, dat de nieuwe, naar de eischen des tijds ingerichte fabriek, noodig bleek om deze voorraden te fabriceeren". Invoer van fokgeiten van Zwitsersch ras. Evenals in voorgaande jaren zullen de heeren J. Zuurbier te Alkmaar en R. Visser te Berkhout zich in het midden van de maand Augustus naar het Groot hertogdom Hessen begeven, ten einde al daar een aantal fokgeiten en -bokken van bet Zwitsersche Saanenras aan te koopen. In geen geval zal de prijs van een volwassen geit of bok tot nader op te geven quarantaineplaats, alle onkosten in begrepen, f45.- te boven gaan. Ook op deze reis zullen genoemde heeren de medewerking ontvangen van de Hessische Kamer van Landbouw. Landbouwvereenigingen of particuliere personen, welke fokgeiten wenschen is te voeren, kunnen zich vhbr 5 Augustus wenden tot den heer J. Zuurbier te Alk maar. offi cieele GIDS Zoo spoedig mogelijk GEVRAAGD een aankomend Bakkersknecht van de te houden Onafhankelijk- G G. of N. H., bij B. A. C. ZAAL te neidsfeesten en Historische Nienwkoop. Optocht 1 is tegen toezending van 10 cent franco per post verkrijgbaar bij den heer BIK te Woubrugge. ZENOINGSOAG te SASSENHEIM. Burgerlyke Stand. alphen. BEVALLEN. E. de Boer geb. Sibrijns, D. A. v. d.Velden geb. Broer, D. J. Roest geb. Domburg, 2 Z., waarvan 1 levenl. OVERLEDEN. A. v. Gulik. j.m. 27 jr. AARLANDERVEEN. TBEVALLEN. T. vaa Harten geb. KrooD, D. N. Koenekoop geb. Voordouw, D. A. W- Laros geb. Nagtegaal, Z,—J. Hooge- boom geb Bunnik, Z. BODEGRAVEN. BEVALLEN. A' Lagard geb. Vester, D. M. Burger geb. Teunisseo, D. A. Aberson geb. Bos, D. C. H. Stolwijk geb. Zappeij. D. BOSKOOP. BEVALLEN. S. Trimp geb. Asscheman, D. M. J. Kroesmeijer geb. v. Hevelingen, Z. A. Boer, geb. Vermeul, Z. J. Fase geb. v. Egmond, Z. ONDERTROUWD. J. Visser en N. C. Hooftmau. GETROUWD. S. FUmeling 34 jr. en D. Bartels, 19 jr. A. C. Bosman, 1 jr. HAZERSWOUDE. BEVALLEN. A. v. d. Bosch, geb, Oppe- laar J. E. Lourier, geb. Vink, Z. L. E. van Rijn. geb. Griffioen. Z. M. Staring, geb. Heerkens, Z. S. Slootweg, geb. Hor- tensius, D. H. A. Willemsen geb. Rutgers, D. A. Fokker geb. v. Gorkucn. Z. P. Olierook geb. Voskuil, D. M. J. v.Dam geb. v. d. Akker, Z. GEHUWD. L. van Klaveren, jm. 29 j. en E. v. d. Spek, jd. 28 j. L. v. d. Ak- kej, jm. 26 j. te Zoeterwoude, en J. A. Am- merlaan, jd. oud 26 jr. alhier, doch binnen de laatste 6 maanden te Zoeterwoude. OVERLEDEN. N. Harkes, jm. oud 22 jr- A. Verkley, jd. 11 jr., overleden te Leiden. NIECWVEBN. BEVALLEN. K. Schraverus geb. Bol, D. TER AAR. BEVALLEN. M. Jansen geb. Huigsloot, Z. A. Egberts geb. v. d. Boogaard. Z.— C. Valentijn geb. Witteman, Z. A. Koele- man geb. Wildenburg, D. A. Angenent geb. Vis, D. C. de Haan geb. Zaal, Z. OVERLEDEN. C. v. d. Meer, ongeh. 63 jr. WOUBRUGGE. OVERLEDEN. C. D. v. d. Velde, echtgen. v. K. Weeland. GEHUWD. D. N. de Vos, jm. 33 jr. en P. Vonk, jd. 29 jr. WOERDEN. BEVALLEN. G. v. d. Vaart, geb. v. d. Vaart, D. J. Hage, geb. Verkerk, Z. G. Kopier, geb. Werff, D. C. Ultee, geb. Visser, D. J. Th. Tourné, geb. Voor- douw, Z. E. Tronik, geb. Kemp, Z. ONDERTROUWD. W. J. Hoenselaar 30 jr. en J. Lemmers, 35 jr. Woensdag 30 Juli zal D. V. de dertiende Zendingsdag van de Geref. Kerken in de Classis Leiden, gehouden worden te Sassen- heim, op de bekende buitenplaats /;Ter Leede/,. Ze begint des morgeus te ÏO1^ uur. Het Chr. Muziekkorps //Crescendo" heeft wederom medewerking toegezegd. Ds. Woudstra vau Leiderdorp zal de ope ningsrede houden, terwijl achtereenvolgens zullen sprekeu Ds. Roorda vau Leiden, over z/Zendingstranen" Ds. Meyster van Rotterdam over: „Strijd der geesten of strijd des Geestes" Dr. Eerdmans van Boskoop over //Bidden en Werken"; Ds. Breukelaar van Zaandam over „De geopende deur groot en de tegenstanders vele"; Ds. Koers van Noordwijk over: „Eerst den Jood en ook den Griek"; Ds. Gispen van Alphen over: „Zoude iets voor den Heere te wonderlijk zijn?", terwijl Ds. Thijs van Sassenheim de slotrede zal houden. Er vertrekt te 6.30 een boot van Boskoop, langs Alphen, Oudshoorn, Woubrugge, O.- Wetering; te 7.30 van Koudekerk langs Leiderdorp enz. en te 6.45 een van Katwijk langs Leiden. De prijs der retourkaarten is zeer gering. Moge deze dag, door schoon weder be gunstigd, een rijken zegen brengen voor het work der Zending. -A^dvertentieii. GELD TER LEEN verstrekt van Particulier, in ieder bedrag, met en zonder borg, naar omstandigheden, aflossing zelf te re gelen. Adres franco brieven onder No, 1334, bureau van dit blad. TE KOOP een goed onderhouden Huis-orgel, voor 25 gulden, bij GERA.RD VAN HARSKAMP, Hoogewa&rd, Koudekerk. TulpT SUB-AGENTEN gevraagd in Zuid-Holland en Utrecht voor den verkoop van PULP. Brieven onder B. K. 8070 Alg. Adv. Bur. D. Y. ALTA, Warmoe9- straat 76-80, Amsterdam. Zendingsdag van de CLASSIS LEIDEN op „TER LEEDE" te SASSENHEIM. op Woensdag 30 JULI a.s. Reisgelegenheden als vorige jaren. Het GEMEENTEBESTUUR van AL* KEMA DE is voornemens, behoudens goedkeuring, voor 5 jaren en 5 optieja ren ingaande l October 1013, onder hands te verhuren Landerijen Kost en Inwoning AANGEBODEN, met toezicht en hulp bij studie aan één of twee leerlingen, die in LEIDEN eene inrichting van onderwijs bezoeken. Brieven no. 1453 aan het Bureau van dit Blad, Geboren: Hendrik, Zoon van C. LAROS en A. W. LAROS Nagtfgaal. Alphen, 1. z., 24 Juli 1918. Een eenvoudige Juffrouw, Geref. gods dienst zoekt plaatsing, als HUISHOUDSTER, in net Chr. gezin of bij bejaard Heer of Dame. Br. fr. onder letters A. K. aan BAART's boekhandel te Oudshoorn. Heden behaagde het den Heere plotseling van mijne zijde weg te nemen na eene gelukkige Echt- vereeniging van 15 jaar en 5 maan den in den leeftijd van 37 jaar mijne geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgdragende Moeder, Jannetje Marijtje Kok. geb. de Jong, mij nalatende zeven kinderen nog te jong om het groote en smartelijke verlies te beselfen. Mede namens wederz'ijdsche familie^ ouders, zusters, broeders en kinderen.' Uit aller naam, A. KOK. Scherpenzeel, 21 Juli 1912. I Op een HANDELSKANTOOR te Alphen wordt gevraagd een Bediende. Brieven met opgave van verlangd salaris aan het Bureau der Rijnl. Crt.,no. 1458. Gevraagd met 1 Augustus een flinke Dapeid, bij C. DE JEU, Raadhuisstraat, Aarlan- derveen. dezer Gemeente te Huigsloot, gemeente Haarlemmermeer, bestaande uit 40 per- ceelen bouwland, weiland, tuinland en bloembollenland en l perceel weg, sa men groot ongeveer 67 Hectaren. Kaart en conditiën zijn ter inzage en tegen 25 ets. te bekomen ter Gemeente- secretarie te Roelofarendsveen en bij No taris VEENSTRA te Oude-Wetering. Gegadigde huurders kunnen daaromtrent vóór 1 Augustus 1913 schriftelijke ver klaring inzenden aan het Gemeentebestuur of deu Notaris voornoemd, met opgaaf van hun naam en woonplaats en van twee of meer gegoede borgen of wel verklaring van jaarlijksche vooruitbetaling der huur, nummers en grootte der perceelen en jaar- lijkache huursom voor elk perceel. Openbare Vrijwillige Verkooping van een Burgerwoonhuis met Schuur, benevens eenige perceelen uitstekend WEILAND, ter grootte van ongeveer 5% HECTARE, staande en gelegen aan de LAGE ZIJDE en in den KORTSÏEKER POLDER on der de gemeente N DIRECT een Noodhulp of later een ten overstaan vau gevraagd, P. G., bij G. J. SPIJKER, Boskoop. "\7"oor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden vau onzen geliefden Vader en Behuwdvader, betuigen wij onzen hartelijken dank. J. HENGEVELD Jzn\ J. HENGEVELD— Fontein. G. HENGEVELD. Alphen (Z.-H), 26 Juii 1913. Terstond gevraagd s Timmerlieden, bij WED. W. VAN HEMSBERGEN, te Alphen. WORDT GEVRAAGD in een druk gezin, een flinke Hulp in de Huishouding of een nette Brieven lett. P. G., bureau van dit blad. Notaris C. KORTEWEG te Hazerswoude, op Woensdag; 30 Juli 1913 bij opbod, en op Woensdag 6 Aug-ustns 1913 bij afslag;, beide dagen des voormiddags om 11 uur, in het Hotel DE VERGULDE WAGEN te AARLANDERVEEN, lage zijde. Te veilen in 5 PERCEELEN PERCEEL I, verhuurd aan J. RIJ- LAARSDAM tot 1 Mei 1916 voor f 300.— per jaar. PERCEELEN II en III, verhuurd aan H. KOMPIER tot 1 December 1918 voor f 280.— per jaar. PERCEELEN IV en V, verhuurd aan J. MULDER tot 20 December 1914 voor f 370.— per jaar. Aanvaarding der perceelen, onder gr- standdoening der huur, bij de betaling der kooppenningen op 15 September 1913. Alles breeder bij biljetten omschreven, terwijl inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van Notaris KORTEWEG voorn. Coöperatieve Vereeniging 8ti an allen, die bij gelegenheid van ons Zilveren Feest van hunne belang stelling deden blijken, onzen hartelijken dank. J. VEERMAN en Echtgenoote. Zevenhoven, 23 Juli 1913. A Hen, van wie wij bij ons Zilveren feest blijken vanbelangstellingen toegenegenheid ontvingen, betuigen wij bij deze onzen hartelijken dank. C. VAN MUISWINKEL Mzn. E. J. W. VAN MUISWINKEL- Bos. Zwammerdam, 25 Juli 1913. -J M. M. Wageningkn, Juli 1913. Hiermede hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij aan deu Heer A. GERRITSEN voorheen G. EIKELENBOOM, Handel in Koloniale Waren, den alléén-verkoop hebben opgedragen voor ALI*HE\ aan den Rijn en omstreken van onze prima gepasteuriseerde ROOMBOTER voorzien van 't Rijks-Boter merk, echter uitsluitend verpakt in onze gewaarmerkte carton-verpakking volgens bijgaande afbeelding. Voor boter buiten deze verpakking verkocht, stellen wij ons niet aansprakelijk. Onder minzame aanbeveling, Hoogachtend, Coup. Vereen. Stoomzuivelfabrieken „COMORMA", J. WESTERMAN, Directeur.
Prima Zeisen, Hooivorken en andere Hooi- en Tuintouw-artikelen bij P Haarlemmerstraat Handel in IJzerwaren en Gereedschappen LEI EN Notaris R. Tan den Berg; te OUDSHOORN is voornemens op Woensdagen 6 en 13 Augustus 1913, v.m. 11 aar in het Hotel ,/St. JORIS/' te Alphen, bij inzet, ver- hooging en afslag PUBLIEK TE VER- KOOPEN: No. 1. Een DUBBEL Zevende Zendingsdag YAN DEN daarachter gelegen ARBEIDERSWONING, WAGENSGHUUR, GROOTE SCHUUR met STALLING voor 14 koeien, PAAROENSTAL- LING, ruim ERF, TUIN en STEEG, op den besten stand van Alphen, aan de JULIANASTRAAT, tegenover de Herv. Kerk en uitkomende aan den Rijn, wijk D nrs. 78 en 79 groot 1001 centiaren. Gedeeltelijk verhuurd, gedeeltelijk in eigen gebruik geweest bij wijlen den heer J. OOSTHOEK. No. 2. E EMC. E PEKCEELEN UITM CNTEND Hooi- of Weiland, in den polder RIETVELD te ALPHEN, groot 7.32.70 HA. Verhuurd tot Kerstmis 1915 voor f 695 per jaar. No. 1 zal worden geveild in 3 perceelen, comb. en massa, no. 2 in 3 perc. comb. en massa. Aanvaarding en betaling 1 October 1913. Omtrent perc. 1 kan worden overeen ge komen dit met 1 September kan worden aanvaard en betaald. Breeder bij biljetten omschreven. lederen werkdag te bezichtigen. Inlichtingen verstrekt de Notaris. 3fry No. 1 is door zijn zeer punstiije ligging en grootte voor vele doel einden geschikt. Het perceel heeft een gevelbreedte van 17 JU. Notaris R. van den Berg; te OUDSHOORN, is voornemens op Woensdagen 6 en 13 Augustus 1913, telkens voorm, 11 uur, in het Hotel „St. JORIS/' te Alphen, bij inzet, v«rhooging en afslag, PUBLIEK TE VERKOOPEN: Het hecht, sterk en goed onderhouden „Gereformeerde Zendingsbond", I>.V. op Donderdag: 31 Juli 1913, IN HET Rijsenburgsche Bosch, nabij het station Driebergen. x Aanvang IOV2 uur. SPREKERS: Dr. J. D. de LIND van WIJNGAARDEN van Putten, Openingsrede; Ds. P. BOKMA van Schiedam; Ds. G. BENES van Delft; Ds. A. LUTEIJN van IJsel- monde; Ds. N. v. d. SNOEK van Vlaardingen; Dr. P. G. DATEMA. van Delfshaven; Ds. A. J. W. v. LNGEN van Klundert; Ds. A. v. d. SLUIS van Huizen; Ds. H. A. de GEUS van Wilnis en Zendeling-leeraar A. A. v. d. LOOSDRECHT, Slotrede. Toegangsbewijzen, tevens uitvoerige programma's a 25 cent ver krijgbaar bij de boekhandelaren: H. v. d. KOLK, Alphen a. d. Rijn; H. MEL DER, Gaardburg; FISSCHER, Elisabethstraat en RUTTEN, Nachtegaalstraat te Utrecht; AARTS, te Rijsenburg; J. W. KRAAL te Zeist, en aan het terrein. T!vtrn trpjn^n loopen van Leiden, vertrek 7.16 V.M. %>x van Rotterdam, vertrek 6 35 V.M. en tusschengelegen plaatsen naar Driebergen en terug, tegen veel verminderden prijs. Biljetten voor deze treinen zijn aan de stations verkrijgbaar van Woensdag 23 tot Woensdag 30 Juli, namiddag 3 uur. N.B. Consumptie is op het terrein verkijgbaar. Bodegravensche Bank vergoedt de BODEGRAVEN S C HE BANK, sedert 1 Juli 191É voor gelden a deposito. Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank 5% pandbrieven winstaandeel a 1001/* 9/0. Coulante terugname zonder korting. Geplaatst sedert einde Mei 1912 f 1.214.250. Verkrijgbaar bij alle Cominissionnairs in Effecten. Bodegraven. Woerden. Raad van Commissarissen: K. DOUWES DEKKER. J. A. HOOGENDIJK. D. TURKENBURG. Directie: H. AUGT. DRIJVER. G. B. FORTUYN. Proc. Houder: L. DE GRAAF. __ Kantoor geopend eiken werkdag 9—4 en 7—9 VF uur uitgezonderd Zaterdagavond. Vries Stevens Oude Singel 198, LEIDEN. Interc. Tel. 116. Electrische leidingen. Motoren, metaaldraadlampen. Alle merken tegen meest concurreerende prijzen. 1* Deposito Rente. par Wij vergoeden thans rente. BLOOK be WINKELHUIS I tevens WOONHUIS. met SCHUUR, open grond en halve steeg, zeer gunstig staande en gelegen te Alphen aan dea fóyp, aan de Lrpe Zijde, en achter uitkomende aan den Rijn, plaatselijk gemerkt gemeente Aarlanderveen, wijk IV No, 130, groot 154 centiaren. Het perceel bevat beneden: ruimen winkel, woonkamer, achterkamer, keuken en grooten kelder; boven: voorkamer, 4 slaapkamers en zolder; verder gas- en waterleiding enz. Aanvaarding bij de betaling of eerder zooals wordt overeengekomen. Betaling 1 October a.s. lederen werkdag te bezichtigen, waar voor men zich vervoege tot den eigenaar, den Heer Job. Verduijn Az., kruidenier aan de Julianastraat te Alphen. Inlichtingen geeft de Notaris. Gevestigd als Advocaat Mr. H. E. La Gro, Directeur der Nationale Bank te Bodegraven. Over het gestorte bedrag; kan iederen dag schikt worden. Nationale Bank, bijkantoor te ALPHEN a. d. RIJN. G. A. J. ROSKOTT, Directeur! CACAO j Tandarts W. Schouten Breestraat 155, LEIDEN, heeft totnadere aankondiging ALLEEN spreeknnr te LEIDEN. en beste Heerenhuisen met Tuin TE HUUR en TE KOOF, tegen gemakkelijke contracten. J. N. BOTERMANS, LEIDEN Groenhovenstraat 24. Wessa sten Laan. Wormerveer. Koninklijke Fabrieken. Opgericht 1765 Administratie- en Commissiekantoor. J. A. Rijsdijk. Prinsegracht 134. DEN HAAG. Advies kosteloos. Kantooruren 10—3. Zaterdag niet. VERSTREKT GELD OP HYPOTHEEK, BORGTOCHT ERZ., in gunstige gevallen zonder borg. Conditiën billijk. Raad en bijstand in Rechts- en Burgerlijke Zaken. Opmaken van koop- en huur contracten, requesten, volmachten enz. Assurantiën. Heden ontvangen Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „STER// en „WL", en Soyaboonenkoeken, merk ,,WL', uit muntend door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diploma Parjjs 1900. Negen Gouden Medailles. mooie GEBRUIKT voor uw Meelspij s nooit anders dan merk ARIE VERDUYN (Mientje), dat is zuiver en heeft groote voedings waarde. Uw welvaren koopt ge voor enkele centen meer. Indien uw winkelier het niet heeft laat U niet met minder tevreden stellen gij weet dan niet wat gij eet. 25 cent per stuk, bij 50 stuks 20 cent per stuk, Wane Schroten van af 4 cent per stuk, bij H. BOER te Koudekerk. GEBRUIK STEEDS ZAAL'S echte Goudsche Siroopwafelen. Allerwege bekroond en verkrijgbaar. COCOSTAPIJT COCOSLOOFEB HLV. Leidsche Tapijt- en Mattenfabriek, Heerensingel, onmiddellijk bij het nieuwe Station E E. S. M. sraaELTeVsooRBAND COCOSMATTEN Druk van C. VAN WIERINGEN Jr. Alphen.
De Rijnlandsche Courant 26-07-1913

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Korenmolen De EendrachtPlateelbakkerij SchoonhovenDorpskerk Nieuwerkerk aan den IJsselAdam en Eva Koudekerk