De Rijnlandsche Courant 06-11-1909

446 Zaterdag November 1909 egen de Revolutie het Evangelie. (Groen van Prinsterer.) Dit blad is het eigendom der Rijnl. Persvereeniging. Dit blad verschijnt eiken Zaterdagmorgen. Abonnementsprijs per 3 maanden franco per post ƒ0.46. Men abonneert zich bij H.H. Agenten, Boekhandelaars, Brievengaarders en bij den Uitgever Stukken aan de Redactie, te zenden aan het Bureau te Oudshoorn. UITGEVER: J. G. BAART, Oudshoorn, o- Prijs der Advertentiën: Van 1—5 regels ƒ0.40, iedere regel meer 7 cents. Bij drie maal plaatsen slechts twee maal betalen. Bij 500 en 1000 regels belangrijke prijsvermindering. Inzending van Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagavond. Almanak der week. NOV. 31 dagen. Feest- en Gedenkdagen. Markten enz. MAAN. opgang I onder 7 Zondag 8 Maand. 9 Dinsdag Woensd. 1 Dond. 2 Vrijdag. Zaterdag Utrecht prdm. v. —.32 1.43 2.52 3-59 510 6.21 7-33 n. 3.02 3 15 3-27 3-39 3 51 4.06 4.24 N. M. Zonsopgang 's morg. 7.08. Ondergang nam. 4.19. BEKENDMAKING. —o— De Burgemeester van ALPHEN brengt ter al^emeene kennis, dat in de Politie-verordening dezer gemeente zijn opgenomen e volgende bepalingen: Art. 12. Het is verboden, op openbare straten, •wtgen en voetpaden het voetbalspel uit te oefenen. Art. 40. Het is verboden: a. voor het uitoefenen van het bedrijf van uielkventer, van groentenventer, van Slager of van bakker, in gebruik te heb ben een gebouw dat niet is aangesloten aan de gemeentelijke hoogdruk-bronwater leiding, of voorzien is van door Burge meester en Wethouders goedgekeurde wa tervoorziening; L voor het reinigen van vaatwerk, ge reedschappen of van andere voorwerpen welke voor de uitoefening dier bedrijven gebruikt worden, ander water te gebruiken dan sub a voorschreven. Art. 4>0öis. Het is aan groenten venters verboden, groenten te wasschen in rivierwater, in slooten welke met rivieren in verbinding staan, of in water dat door Burgemeester en Wethouders voor de gezondheid scha delijk wordt geacht. Overtreding wordt gestraft met geld boete van ten hoogste f 25.— of hechtenis van ten hoogste 6 dagen. De Burgemeester voornoemd, VISSER. Buiten heeft men daar geen last vao, maar vooral in de groote steden worden de straten loo ondermijnd door 't aanbrengen van gas- buizen, waterleidingbuizen, riolen, electriciteit kabels alles, op en onder elkander, dat de toestand voor de bovengrondsche bevolking bedenkelijk en gevaarlijk wordt. Heel PARIJS bespreekt dezer dagen een uiterst droevig geval, j L Zaterdagmiddag liepen een eenzaam huisvader en zijn vrouw kalm te wandelen, toen plotseling de straat onder het paar wegzakte. Beiden werden in den diepen kuil bedol ven. De man kon spoedig weer bovengebracht worden maar de vrouw viel wel 22 Meter diep. Ingenieurs, brandweermannen, politie, alles kwam ter plaatse. Het terrein werd afgezet en alleen de radelooze man mocht het opgravingswerk bijwonen. Tim uren lang groeven de redders, toen de ingenieur bevel gaf den kuil dicht te gooien. Wat was 't geval? Twee huizen, onder mijnd door de instorting, dreigden in te stor ten. De vrouw, de levend begravene moest nu maar opgeofferd worden om erger onheilen te voorkomen. De echtgenoot liep als een razende Parijs in, aan ieder toeschreeuwende: ,/Ze vermoor den mijn vrouw, ze hebben den kuil weer dicht geworpen." //Het koninkrijk SPANJE is van den con servatieven regen in den liberalen drup ge komen, aldus luidt het spottend oordeel van een hunner staatsmannen zelf. Het wa3 Zondag de beurt van de liberalen om een groote betooging te houden tegen den pas gevallen minister Maura. Ferrers zustér vertoonde zich te Jalincia bij het voorbijtrek ken van den langen stoet betoogers, in zwaren rouw gehuld op het balcon. Toch zal er nog wat meer moeten gebeuren dan betoogen en redevoeren. Zooals men weet zijn de Ie en 2e kamer, senaat en cortes naar huis gezonden en nu moeten eerst de nieuwe verkiezingen in het gansche koninkrijk plaats hebben. Tot nog toe bestond het onderscheid tus- schen beide regeeringen voornamelijk daarin dat beurtelings de voornaamste familiën de vetste baantjes inpalmden. Ging Spanje achter uit dan gaven beide partijen beurtelings el kander de schuld van dat achtoruitboeren en het volk is op 't laatst zoo onverschillig ge worden, dat de meest ontwikkelde menschen het: «Er is toch niets aan te doen", als op hun lippen bestorven hebben. Men moet zich verbazen dat over menschen en geheele volken, die aldoor achteruit gaan en niet eens moeite doen om met ernst te onderzoeken //hoe komt dat toch en is het ook te verhelpen?* Koning Alfonsns van Spanje over de Ferrer- zaak. De koning heeft zich ontevreden getoond omdat Europa zich zoo heftig had uitgelaten over de rechters die Ferrer hebben ter dood veroordeeld. Hij zei o.a. tot den man van 't Journal: wik spreek niet van de groote menigte, maar ik vind het droevig, dat ontwikkelde menschen in Frankrijk vooral, zoo zonder kennis van zaken hebben kunnen spreken en zich op winden. En dan de Spaansche officieren die den krijgsraad vormden, te verdenken. Dacht men soms dat Spanje door wilden werd be woond! Gelooft men soms, dat de Inquisitie daar nog hoerscht? Vergat men in Frankrijk de godsdienstoorlogen die men er zelf heeft gehad? Is het soms een Spanjaard geweest, die zeide (bij gelegenheid van een kettermoord): //Sla maar dood, God zal de zijnen wel her kennen \H Kom, laten wij de dingen toch op hun plaats zetten, vervolgde Alfonsus: Wij hebben krijgsraden, wier eergevoel men niet in twijfel mag trekken. Wij hebben een goede of slechte rechtspraak, een nuttige of verderfelijke pers, dat zijn feiten. Laat ons leven bij de feiten: het buitenland spare zijn raad aan landen, die het onvolledig kent. flebben wij ons met uwe Dreyfus-zaak be moeid Bijzonder duidelijk vinden wij dit konin klijke woord niet. Men weet dat er op een nadere vereeniging tusschen FRANKRIJK en ITALIË wordt aan gestuurd en er zelfs groote verbroederings feesten dezer dagea worden gegeven. De Italianen, die nog al aan voorteekenen hechten, werden te Napels dezer dagen te midden van de feestvreugde verschrikt en ge stoord door een bericht inhoudende den plot- selingen dood van de dochter van admiraal Aubert. Uit beleefdheid voor den treurenden vader die een der leidende personen was werd het feestmaal dat daags daaraan zou plaats hebben, afbesteld en teekenen van rouw aangebracht. Dan kwam er nog een droevig ongeluk met een Italiaauschen bestuurbaren luchtballon. Deze moest te Rome landen bij gebrek aan benzine. En toen dit luchtschip zijn tocht weer zou gaan voortzetten werd de genie-offi cier Rovette, die bij het luchtschip sloud, ge grepen door de draaiende schroef. De ongelukkige werd opgelicht en stortte neer met verpletterden schedel. Het vertrek van den ballon moest worden uitgesteld, de schroef was verwrongen. De ballon zou een beleefdheidsbezoek bren gen aan de Fransche vloot, ook al in verband met die Fransch-Italiaansche feesten. Of het aan de grootere bitte der zon, de warmbloedigheid dor inwoners ligt, wie zal het zeggen; maar bij die zuidelijke hebben telkens dingen plaats, treurig en tevens van licht komischen aard. Zoo eischten in GRIEKENLAND eenige officiereu het ontslag van eenige oude en onbekwaam geworden generaals en de koning gat toe. Ja, een paar dagen schreven zij koning George do wet voor! Zij vonden dat de Koninklijke prinsen wel wat veel Ie vertellen hadden ün het leger en genoemde prinsen hebben dan ook hun demissie genomen. Nu was er een zekere luitenant of kapitein Typaldas, die precies hetzelfde met de vloot ging beproeven. Hij maakte zich van een paar schepen en een arsenaal meester, de drie trouw gebleven pantserschopen en hij beschoten elkaar een half uur lang en de burgers van Athene hoorden een groot kanongebulder, alsof ze werkelijk in staat van oorlog waren. De muiters moesten zich overgeven; maar de luitenant ontsnapte en zit nu bij vrienden in ontoegankelijke bergen. Ja het gerucht loopt, dat hij in Athene zelf zit; maar de regeering hem niet wil ge vangen nemen omdat men met hem zitten zou en de roering weer zou beginnen. Zeker is, dat hij gepakt had kunnen worden, maar het is niet gebeurd. Koning George schijnt den toestand ook niet recht te kunnen beheerschen. Maar het volk is toch ook daar iu 't zuiden vrij raar. Haast gelukkig, dat Engeland er veel invloed heeft. Hofnienws. Van zijne reis is uit Duitsch- land Z. K. H. de Prins teruggekeerd op het Loo. Reeds is door Z. K. H. eenc te VGravenhage belegde vergadering van het Hoofdbestuur van het Roode Kruis bijge woond en gepresideerd ter installatie van twee nieuwe leden. *V* Eerlang zullen uitgegeven worden 2 portretten van H. K. H. Prinses Juliana. Op het eeue ligt de Prinses voorover op een wollen kleed, met de hand er in tas tend, het hoofd omhoog geheven, om naar boven te kijken uit een paar heldere kijkers, een toonbeeld van zuigelingskracht en schoonheid. Op het andere ligt het in den arm Harer koninklijke Moeder. Die por tretten zullen wel aftrek vinden. Ten paleize in Den Haag is, onder leiding van den Prins, eene vergadering gehouden van de Nederlandsche afdeeling der Jobanniter-Orde. Einde dezer week zal Z. K. H. de Prius in het Paleis op den Dam te Amsterdam vergaderen met het bestuur der Vereeni ging //Het Oranjekruis". H. J. Lovink. De heer Lovink, tot nu toe directeur van den Landbouw in Nederland, werd, voor zijn vertrek naar Iudië, waar hij gelijksoortige betrekking gaat aanvaarden, op treffende wijze gehul digd voor zijne groote verdiensten op land bouwkundig gebied. Het huldeblijk bestaat in een gedenk penning in goud, zilver en brons, vertoo- nende aan de voorzijde de beeltenis van den heer Lovink, aan de achterzijde de attributen (zinnebeelden) van land-, bosch- en tuinbouw en het onderschrift: Hulde aan den inau, wien Nederland zooveel ver plicht is. Z. K. H. de Prins heeft telegraphisch aan het uitvoerend Comité doen weten, dat hij aan het huldeblijk wenscht deel te nemen. Toch er uit. De heer J. W. Sleef, die dezen zomer niet gekozen werd als lid van den Gemeenteraad, is er toch in ge komen, omdat er protest werd aangeteekend tegen de verkiezing van[zijn tegencandidaat den heer Smit. Bij eene nieuwe verkiezing is toen de heer Sleef gekozen. Maar nu is genoemde heer bij Koninklijk Besluit benoemd tot controleur van den arbeid, en daar deze betrekking onvereenig- baar is met het Raadslidmaatschap, zal hij voor 't laatste moeten bedanken. Toch er uit. Toch er iu? Van verschillende zijden, o. a. in Middenstandskringen, worden po gingen aangewend, om eene beweging op touw te zetten, om den Burgemeester van Amsterdam alsnog op zijn besluit om af te treden te doen terugkomen. Men denkt zelfs over een adresbeweging. Zou hij er nu toch in blijven? De Cholera. Deze terecht gevreesde ziekte is nog niet geheel geweken. In ons land komen hier en daar nog enkele gevallen voor, in België had men ook enkele verschijnselen. Voorzichtigheid blijft dus steeds aanbe volen. Om tyd te winnen. In den Haag en in Amsterdam zijn bij het postkantoor automaten geplaatst, die dezelfde werk zaamheid verrichten als aan de stations de automaten voor perronkaartjes. Deze automaten bieden postzegels aan van 1 en van 5 cent, ook briefkaarten van 2 cent (stadsbriefkaarten), wanneer men dit bedrag in een daarvoor bestemde gleuf werpt. Alles moet vlug gaan! Tweede Kamer. In de Afdeelingen is bij de bespreking van het afdeelings- verslag op de begrooting van Binnen- landsche Zaken druk gesproken over de zoogenaamde lintjeskwestie. Schier allen waren 't er over eens, dat het moet worden betreurd, dat om deze zaak zulk eene felle lastercampagne tegen Dr. Kuyper is op touw gezet. Ook verlangden allen meer licht in deze zaak, maar er waren er, die het betwij felden, of er termen bestonden, om van Regeeringswege Dr. Kuyper tot spreken en zich nader verklaren te dwingen of te lokken. Men kan toch in dit geval niet spreken van een ataatsmisdrijf; hoogstens is er geheel persoonlijke onvoorzichtigheid in 't spel, die aan niemand en allerminst aan den Staat, eenig nadeel heeft bezorgd. Waarschijnlijk zal men nu wel meer van de kwestie vernemen. En dan zal ze waarschijnlijk buitenge woon opgeblazen blijken. Ook is verschenen de Memorie van Antwoord op het afdeelingsverslag, waarin druk gesproken wordt over het aftreden van Minister en het optreden van Gou verneur-Generaal Idenburg; over des heeren Lovinks verplaatsing naar Indië, kortom over alles, dat in verband kan gebracht worden met de Indische begrooting over 1910. De molen is dus aan 't malen. Er zal koren genoeg aangedragen worden. UIT DE RIJNSTREEK. ALPHEV Dinsdagavond, circa 5 uur, geraakte de eigenaar van de Eerste Ned. Stoomklompenfabriek alhier, de heer Jhr. Roëll, met zijn voet tusschen een drijfriem. Feuilleton. (Auteursrecht voorbehouden.) Zondagskind XIV. Luidtingelend ging de schel; 'n driftige hand had ze uitgetrokken en ook met forschen stoot weer teruggeduwd. Voorzichtig opent de dienstbode eerst even het deurraam; de algemeene opge wondenheid heeft haar zenuwachtig ge maakt en ze is bang, vooal mi, bij avond. //Doe gauw open!7' zegt 'n zware stem. De deur knipt los; de haastige bezoeker staat reeds in de gang vol ongeduld. //Burgemeester thuis?'' vraagt hij. 'k Wou 'm dadelijk spreken?" 'k Zal 't gaan hooren!" is 't antwoord. Maar reeds gaat een zijdeur open en burgemeester Van Heujfnagel, met 'n ge laat, bleek van zorg, komt de gang in en wenkt zijn inspecteur, hem te volgen. Even later staan ze in de studeerkamer. /7 Burgemeester dat loopt mis, van avond! 'r Zitten er zoo'n driehonderd bij Van Leeuwen; die groote schreeuwer uit Den Haag staat de lui weer op te hitsen en ze luisteren naar 'm met rooie koppeu van kwaadheid en van drank en als dat straks uitgaat, kunnen wij ze met ons zessen niet iu bedwang houden.* //Kun je ze niet met 'n zoet lijntje //Burgemeester, geloof me, dat k^n niet. De lui zijn dol. Ze loopen nu al zes weken op straat en ze zijn gewoon verwilderd. Gisteren hebben ze weer hun uitkeering gehad en daar is vandaag menige borrel op gedronken en wat die socialist ze nu staat te vertellen is veel erger dan 'n borrel. U weet: ik sta m'n man, maar wat wil je met je zessen, politie-agenten, tegen zoo'n bende beginnen!" Mr. Onno van Heuffnagel, denkt na en weifelt. z/Laat u nóg de huzaren komen," zegt de inspecteur, //n dringend telegram en met den laatsten trein zijn ze hier; ze kunnen noodig zijn!" Onno schudt afkeurend het hoofd. z/Dat verbittert de lui maar! Treed met bedachtzaamheid op en gebruik geen ge weld. Tegen 't uitgaan zal ik zelf komen en de menschen toespreken; een verstan dig woord zal hen wel neerzetten. Ik heb immers altijd het goede voor hen gezocht; ze zullen naar mij eer luisteren, dan naar zoo'n //vreemden redenaar" uit Den Haag. De politieman schudt bedenkelijk het hoofd. z/Dat kunt u tóch doen, burgemeester maar laat me om de huzaren seinen!// Maar Onno blijft bij zijn opinie. z/Dat zou olie 't vuur zijn! Je begrijpt toch wel, dat ik me voor altijd onmogelijk maken zou en nooit meer rust zou hebben, als er door mijn toedoen bloed vloeide hoe laat kan 't bij Van Leeuwen af- geloopen zijn?" //Tegen negenen denk ik". //Goed, ik zal er zijn.... bonjour!" 't Is Onno98 tweede gemeente, hier. Naar de eerste heeft hij gesolliciteerd op aandringen van Suze. Toen, op die zomermorgen had ze lang en ernstig met hem gesproken; al zijn tegenwerpingen weerlegd; had gezegd, dat hij 'n man moet zijn; hem gewezen op de talenten, die God hem gegeven had en die hij niet mocht ongebruikt laten; hem herinnerd aan zijn voorouders, die in Staatsdienst hooge amb ten hadden bekleed tot hij zich ge wonnen gaf en meedong. Weinige weken later kreeg bij de be noeming. Die eerste plaats, 'n rustig dorpje, was hem lief geworden; 't leven vloeide er voort als 'n rustig beekje, nauw even gerimpeld, hij had er geleefd met //zijn" volk, dat hem aanhing; had er den tijd gevonden 'n bundel studies te schrijven over gemeen tebeleid, die de aandacht op hem vestigden. Uit dat dorp der ruste kwam hij hier. In het woelige industrie-stedeken. Een jaar lang ging 't zoowat, al dacht Onno dagelijks met weemoed terug aan zijn vorige gemeente, met haar vredige omge ving en vreedzame bevolking. Maar ze was te afgelegen, 't belang der kinderen eischte de nabijheid eener groote stad De laatste weken waren zeer zwaar. In de grootste fabriek was een staking uitgebroken en Onno moest in z'n hart den fabrikant ongelijk geven, wiens hand altijd zwaar gedrukt had op zijn arbeiders. Hun eischen waren niet onmatig. Tot tweemalen toe had hij zijn tusschen- komst ter bemiddeling aangeboden, maar hooghartig was hij afgewezen. Eerst moeten de arbeiders zich volkomen onderwerpen, dan zou de patroon zien, wat hij voor hen kon en wilde doen. Koppig bleef hij op dezelfde plek staan. En de honger werd zwaar in vele ge- zinnen Het is kwart voor negenen. Onno doet z'n demie aan; neemt z'n stok en gaat de straat op. In dit oogenblik voelt hij weer ziju gemis aan energie, ge brek aan wilskracht, zijn weeke slapheid, waar zelfvertrouwen en doortastendheid alléén hem helpen kunnen. Laffe blooheid is het niet; zonder vrees gaat hij den volkshoop tegemoet. Maar de mannelijke vastberadenheid ontbreekt hem, die in den strijd des levens wordt verkregen en versterkt. Etn luid rumoer vervult de straat. 't Is de bende, die naar buiten stoof. Voorop gaan de belhamels, met verhitte koppen, dronken van opwinding, schreeu-, wend en tierend en achter hen aan drin gen de honderden op, beu van 't wachten, tuchteloos, redeloos, 'n straatdeun gillend van den //bloedzuiger", den //arbeidersbeul", den //geldzak", die naar geen rede hooren wil. Vlak bij 'n straatlantaarn treedt Onno hun in den weg. z/Sta, mannen!" roept hij //en luister toch!" De eerbied voor 't gezag werkt nog na. De voorsten blijven staan; sommigen tikken tegen de pet; persoonlijk is de burgemeester wel gezien en hij tracht zich verstaanbaar te maken; den troep naar huis te loodsen. Maar er zijn oogenblikken, dat alleen machtsvertoon indruk maakt. De achtersten dringen op; het lied wordt snijdender nog uitgegild; 'n jongen klimt in den lantaarn en draait 't licht uit; 'n brullend hoera! begroet die daad en als 'n wilde bergstroom raast de bende voort, zich niet bekreunend om den burgemeester, wiens kleeding in 't gedrang wordt ge scheurd en bemorst. 't Werd een angstige nacht. In de villa van den fabrikant bleef geen ruit heel; de huizen van zijn familieleden en vrienden werden eveneens gebombar deerd: woeste wraakkreten vervulden de lucht; aan de fabriek werd groote schade toegebracht.... Uren later pas verspreidde zich de me nigte; de storm was uitgeraasd. Machteloos had Onno met zijn politie macht erbij gestaan. Den volgenden dag bespraken alle bladen het geval. De houding van den burge meester werd scherp gelaakt. Hij bleek niet de rechte man op de rechte plaats! In den Raad kwam het tot 'n heftige scéue: zijn huis was immers gespaard en hij had geweigerd de gewapende macht te hulp te roepen, toen 't nog tijd was Een maand later vroeg Onno eervol ontslag aan. //Zondagskind// trok zich iu het ambte loos leven terug. (Wordt vervolgd*)
Dit ongeval schijnt vrij goed te zijn afge- loopen, daar de schoen wel vernield is, doch de voet slechts gekneusd scheen. Met de auto, gestationeerd in Hotel //De Ver gulde Wagen*, werd Z.Ed. naar Utrecht vervoerd. Bij Koninklijk Besluit van 29 Octo- ber is bepaald, dat artikel 1 van het Kon. Besl. van 16 Mei 1899, tot oprichting van eene Kamer van Arbeid alhier wordt gelezen als volgt: Voor de gemeenten Alphen, Aarlander- veen en Oudshoorn wordt eene Kamer van Arbeid opgericht, waarin vertegenwoordigd zullen zijn de navolgende bedrijven: het bewerken van steen, hout en metalen; het vervaardigen van steenen, pannen, tegels en ceinentsteen; de kalkbranderijen; het schildersbedrijf; dat art. 2 van dat besluit wordt gelezen als volgt: De Kamer zal den naam dragen van Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven te Alphen. Bij Kon. Besluit van 29 October is voor de gemeenten Alphen, Aarlanderveen en Oudshoorn een Kamer van Arbeid opge richt, waarin vertegenwoordigd zullen zijn de navolgende bedrijven: de olieslagerijen, de korenmalerijen, de vruchtensap- tabak en de sigarenfabrieken; de brood-, koek en banketbakkerijen, de slagerijen, het kruideniers- en gruttersbedrijf, de wasch- inrichtingen en de bleekerijen, de boek en courantdrukkerijen; de briquettenfabri- cage. De Kamer zal den naam dragen van Kamer van Arbeid voor de vocdiugs- en genotmiddelen te Alphen. De zetel van beide Kamers is gevestigd te Alphen; in beide zullen 10 leden zit ting hebben. Tot de bedrijven die in de nieuwe Ka mers (tot heden was er één Kamer) zullen vertegenwoordigd zijn behooren: het schil dersbedrijf, de brood-, koek- en banket bakkerijen, het kruideniers- en het grutters- bed rij f. Geslaagd zijn bij het examen voor surnumerair bij 's Rijks belastingen de heer Otter met No. 1, de heer de Beer met No. 2 en de heer C. Vreede met No. 4. Deze heereu werden opgeleid door den heer F. E. Vreede, vroeger ontvanger alhier, thans te Almelo. De eerste der winterlezingen door de beide Jongelings-Vereenigingen alhier te doen houden zal deze week plaats hebben. Op uitnoodiging der Geref. Jongelings- Vereen. //Sauiuël" treedt Vrijdagavond in de Geref. Kerk aan de Lage zijde op Ds. Schoemakers van Alblasserdam, met het onderwerp: //De Geref. Jongelings-Vereen. en de anti-christelijke verschijnselen./' Wij twijfelen niet of een groote schare zal zich tot het aanhooreu van deze lezing opmaken. Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand October inge legd f 21097.485, terugbetaald f 12347.51. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 8071. Gedurende de tweede helft der maaud October werden aan het postkantoor alhier de volgende brieven als onbestelbaar aangeboden en voor belanghebbenden ne- dergelegd: P. Vink, Middelburg. Mej. J. de Bruin, Baflo. AARLA\DERVEE\. J.L Dinsdag be kwam de slager C. H. bij het slachten van een koe door het uitglijden van het mes zoodanige wonde in het been dat ge neeskundige hulp moest worden ingeroepen. Eer het verband evenwel aangelegd was had de heer H. zooveel bloed verloren dat hij niet dan met groote moeite zijn woning bereiken kon. Deze week had de beroepsvisscher A. L. het buitenkansje een snoek te be machtigen met een gewicht van ruim 5 K.G. C. Schüller en K. van der Velden alhier zijn na afgelegd examen toegelaten tot de hoefsmidcursus te houden vanwege de afd. VGravenhage der Holl. Maatschappij van Landbouw. J.l. Donderdagavond had alhier de aangekondigde voorstelling plaats der Bios- cope-exploitatie //Anaja// van De Bilt. De kindervoorstelling te 5 uur gegeven vond bij de kleinen onverdeelden bijval en mocht dan ook als welgeslaagd beschouwd worden. Ander9 echter was het met de avond voorstelling die te zeven ure een aanvang nam. Na de vertooning van een drietal, weliswaar leerzame en onderhoudende ge- schiedenissen in beeld, raakten de levens- stoffen der machine teneinde en zag //Anaja// zich genoodzaakt haar //hooggeroemde" voorstellingen te staken, tot groot mis noegen der zeer talrijke schare belang stellenden. Op zijn zachtst uitgedrukt moeten wij deze handelwijze toch onverantwoordelijk noemen, daar de exploitant van een on derneming als bovengenoemde wel diende te weten hoeveel koolzuur en waterstof voor een avond als deze benoodigd is. (Lage Zijde.) Door den gemeente veldwachter J. Verseput werd alhier aan gehouden de lichtmatroos de J., die van zijn schip te Den Helder was weggeloopen. Zondagmorgen bemerkte de vee houder C. de H. te Gouwsluis alhier, dat de hooiberg zoodanig broeide, dat er gevaar voor braud ontstond. Onmiddelijk werd besloten den hooiberg uit te halen. BODEGRAVEN. De Zangvereeniging //Halleluja/' hoopt in de volgende maand een openbare uitvoering te geven. Voor het herhaliugsonderwijs zijn 36 jongens en 14 meisjes toegelateu. Met de leerlingen der Arabachtsteeken- school bezoeken nu ruim 90 leerlingen 's avonds school A. voor voortgezet on derwijs. Voor het examen vrije- en orde oefeningen te Rotterdam, slaagde de heer G. Kamp alhier. Een dame door Buitenkerk fiet sende, kwam in aanraking met een touw waaraan een geit graasde. De dame viel en brak een arm. In de woning vau S. binnengebracht, werd zij daar door den geneesheer verbonden en per rijtuig huis waarts gebracht. Aan den heer van Marel alhier is opgedragen de levering van hulpmest- stoffeii voor de landbouwvereeniging te Oudenrijn en Stolwijk. HAZERSWOUDE. De vereen. „Tot werkverschaffing7' hield de vorige week een algemeene vergadering in het café Roden burg. De voorzitter de heer J. Gaarkeuken Sr. opende de vergadering met een wel komstwoord, en gaf daarna een kort over zicht van de werkzaamheden vau dezen zomer, die zich hadden bepaald tot het aanleggen van een nieuwe algemeene be graafplaats. De vereen, die dit groote werk voor haar rekening had genomen, en onder de bekwame leiding van den heer J. Dekker had doen uitvoeren mocht het genoegen hebben, dat het tot groote tevredenheid van het Bestuur der Gemeente was in orde gebracht. Dat dit werk nog eenige bate voor de kas der vereen, had afgeworpen bewees het verslag van den Penningmeester, den heer J. Dekker, die, nadat door den secre taris de notulen waren gelezen, gelegenheid bekwam om rekening van ontvangsten en uitgaven te doen. Het totaal der ontvangsten had bedragen f 7960.24; en dat der uitgaven f 7766.11; alzoo een batig slot van f 194.13. De voorzitter dankte den heer J. Dekker voor zijn uitgebracht verslag maar inzonderheid voor de uitstekende wijze waarop dit werk door hem is uitgevoerd en voor al de op offeringen door hem in deze aan de vereen, gebracht. Tot bestuursleden werden daarna herkozeu de heeren A. ten Hoor, J. Velle- koop, en A. van Geest, die allen de her benoeming aannamen. Na een geanimeerde bespreking van de werkzaamheden voor den a.s. winter, sloot de voorzitter de vergadering- Moge deze vereen, waaraan het bestuur zich zoo geheel belangloos geeft en hare krachten wijdt, en die tot doel heeft den werkelooze in den winter aan werk, dat aan zijn gezin brood verschaft, steeds krach tiger worden gesteund door de ingezetenen onzer gemeente. De milicien A. Horstman, die in September j.l. bij het 4e regiment infanterie te Leiden werd ingedeeld, is door Gedep. Staten voor den militairen dienst afgekeurd en naar zijn woonplaats teruggekeerd. Tot bestuurslid van de vereen. V. P. N. alhier is in de plaats van den heer A. Vente, die naar elders vertrok, gekozen de heer L. O. van Geest. De eerste eieren veiling werd Dinsdag avond vanwege de vereen, gehouden, en zal voorloopig iederen Dinsdagavond om 8 uur in het café van mej. de Wed. Boers worden gehouden. In het begin dezer week had M. W., in dienst bij den heer Wezeleuburg, boomkweeker alhier, het ongeluk, bij het kisten laden op de vrachtboot Lastdrager II, zijn hand dusdanig te bezeeren aan een staaldraad, dat hij genoodzaakt was, zich onder geneeskundige behandeling te stellen. We brengen door deze in herinne ring dat a.s. Donderdag de Rijks-Ontvang^r zitting houdt op bekende plaats en tijd, en dat gedurende die zitting de laatste termijnen van de Personeele- en Grond belasting moeten worden afbetaald. We herinneren tevens hierbij, dat men op dezen zitdag niet alleen een belastingplicht, maar ook een kiezersplicht te vervullen heeft. J.l. Zaterdag werd van uit den Haag ter confrontatie naar hier overgebracht G. Stalenhoef, ook wel Boonenstam genoemd, verdacht van poging tot moord op het echtpaar Spijker alhier en als zoodanig gesignaleerd in het politieblad door den rechtercommissaris te 's Gravenhage. Voor dit doel was ook de justitie alhier aan wezig. Na korten tijd zag men den ver dachte weer met de politie vertrekken. Naar wij vernamen moet ook dit de schul dige niet zijn. KOUDEKERK. Er worden pogingen aan gewend om ook te dezer plaatse eene knapen- vereeniging op te richten. Dit plan moet zeker van de zijde der ouders worden toege juicht, aangezien deze tusschenschakel in onze vereenigingen tot dusverre nog werd gemist. Knapen, gevormd op een goed ingerichte knapenvereen., beloven flinke leden voor eene Jongel.vereen. te worden. NIEUWKOOP. Naar wij vernemen zijn van den landbouwer Verburg alhier een vijftal zijner runderen door het rijk over genomen, als lijdende aan tuberculose. Woensdag j.l. had te Zwammordam de jaarlijksche Inspectie der verlofgangers der Landweer uit deze gemeente plaats; andere jaren zagen we ze dan in beschon ken toestand huiswaarts keeren, doch dit jaar liep alles zeer kalm en netjes af. NOORDEN. Woensdagavond om 7 uur was een flinke schare in de Ned. Herv. Kerk al hier bijeen, om een lezing bij te wonen, welke op verzoek der Chr. Jongel. vereen, gehouden werd door den WelEerw. heer J. H. F. Remme pred. te Vinkeveen, welke de aanwezigen in hoofdzaak bepaalde bij hetgeen er geschiedde aan den voet van den berg //Karmel" tusschen de Baiilspriesters en Elia. Een rede welke door den spreker met vuur werd uitgesproken. De schare, die jmet aandacht luisterde zal ongetwij- tot de Chr. Jongel. Vereen, zeggen: bereid ons meer zulke avonden! De Chr. Jongel. ver. «Onderzoekt de Schriften" alhier heeft zich aangesloten bij de Verbondsring ^Rijnstreek." OUDSHOORN. Naar wij vernemen hoopt 18 November, des avonds 7 uur, op uit noodiging van het Bestuur der School met den Bijbel Prof. H* Visscher van Utrecht een rede te houden in het belang van het Christelijk onderwijs in het Evangelisatie lokaal alhier, dat daarvoor door het Bestuur welwillend is afgestaan. Zaterdagochtend vroeg had de pannen- perser V.an Breda, werkzaam op de fabriek van den heer D. van Oordt aan 's-Molenaars het ongeluk met zijn hand onder de pers te geraken, waarbij hem drie vingers ernstig werden bezeerd. Hoewel de vrees bestond dat hij één vinger zou moeten missen, bestaat nu alle hoop, dat dit lichaamsdeel behouden zal kunnen worden. TER AAR. Dinsdagavond vierde de jonged.-vereeniging //Martha" haar derde jaarfeest. Leider van de feestelijke verga dering was Ds. Eleurke. Vele begunstigsters en ook begunstigers hadden gevolg gegeven aan de uitnoodiging en waren tegenwoordig. Uit de verslagen van de secretaresse en peuningmeesteresse bleek dat het ledental iets miuder was geworden; toch bleek wel dat //Martha" levensvatbaarheid heeft. De begunstigers roemden het werk door //Martha" vervaar digd. De avond werd voorts heel aangenaam doorgebracht met het houden van Voor drachten en Samenspraken, afgewisseld door enkele zangstukjes. Ook voor de magen der aanwezigen werd ruimschoots gezorgd. Het feestelijk samenzijn werd ongeveer elf uur door Ds. Fleurke met dankzegging gesloten. WOUBRUGGE. Onze plaatselijke ge- neesheer W. A- Asman, arts alhier is in de algemeene vergadering van //Het Groene Kruis" benoemd tot lid van het hoofdbe stuur. Geen der lotelingen dezer gemeente heeft lust om bij de zeemilitie te dienen, al thans geen hunner heeft zich daarvoor aange meld; wel heeft een tweede zich opgegeven aan Gedeputeerde Staten voor de herkeuring n.1. P. M. J. M. die nomrner 13 trok en die te Haarlem voor den Militieraad voor den dienst werd aangewezen. zoo ongelukkig te vallen, dat hij zijn neusbeen brak. Hij moest zich onder geneeskundige behandeling stellen. Sedert een jaar zijn de gemoede ren hier in beweging omtrent het eigen domsrecht van het riet staande langs de oevers der wateren biunen deze gemeente, alsmede de grensscheiding van het visch- water. Oudtijds behoorde al het water in deze heerlijkheid met haar killen en inhammen aan den ambachtsheer. Indien er een kade om eenige landerijen gelegen werd, bleef toch het daarin bevindende water (behalve de slooten) het eigendom van genoemden heer. Wilde het bestuur van die ingedijkte landen het water van doel laten veranderen, dan moest zij het recht op dat water vergoeden aan de bezitter der heerlijkheid; tal van stukken hier kunnen dat bewijzen. Omtreut het riet, staande in het water langs de oevers, daar staat van opgetee- kend, //dat neijmandt dan de eigenaer van de vischerien voortaen geenrehande ruijchte (riet) en snijde, noch en hale uut die voorsz. vischerien." Verder staat er van de visscherij, dat //die ruijchte staende langs de vischerien, daer snouck inne wesende, neijmandt die snouck uut die ruijchte hale dan de eige naer vau die vischerien,// en dat niemand dan de eigenaar van het water daar mag //uutgoersen (uitgomen) ofte moerdiken// (vermoedelijk baggeren naar turf). De strijd omtrent het bedoelde riet alhier loopt, wie mag dat snijden? de eigenaar van het water of van het land? De eigenaar van het water heeft tal van jaren naar dat riet niet omgezien en nu vermoed de een, dat in den loop der tijden de golfslag de oevers heeft uitge beten en daardoor land, water is geworden, (hoewel de oude kaarten van voor een- en tweehonderd jaren geen andere vorm aan het water geven dan thans). De ander zegt, juist die breede zoom riet heeft afspoelen der landen voorkomen. Met verlangen zien vele hier de uit spraak der rechtbank in deze netelige kwestie tegemoet. WOERDEN. De drukkersjongen H. kwam Gemeenteraadsvergadering te Bo degraven, op Vrijdag: 5 November. Aanwezig de Voorzitter en 9 leden; afwezig de heeren vau Dam en Okkerse. Opening door den Voorz. en lezing der notulen. Ingekomen stukken: Procesverbaal kasop name op 1 Nov.; ontvangen was f21003.655, uitgegeven f 18387.il5, in kas f 2660.54. Mededeoling vau Ged. St. dat door onze ge meente in zake Rijksvereoeding L. O. over 1907 f 181.67 te veel genoten is. Bovenstaande voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter deelt mede, van de uuamgeviug aan eene straat loopende tusschen Juliana-en Willemstraat, welke voortaan zal heeten Mau- ritsstraat. In zake de inrichting van eon arres- tanteulokaal te Nieuwesbrug, is van de ge meente Rietveld Jen Barwoutswaarder bericht ontvangen dat zij aau deze inrichting niet zullen medewerken. De gemeente Waarder, besloot aanvankelijk f 50 bij te dragen, doch toen zij vernam dat ook de beide andere ge meenten niet medewerkten, trok zij ook nog deze f 50 in. Hieraan zal dus geen gevolg gegeven worden. In zake betere water voorziening te Nieuwerbrug, kan ook vau de drie genoemde gemeenten geene medewerking verkregen worden. Toch zou Nieuwerbrug nog niet behoeven te wanhopen want uit mede- deelingen op de vergadering gedaun bleek dat het niet zoo geheel on mogelijk was als de maatschappij dit voor hare rekening nam. In behandeling komt do begrootiug 1910. Namens de commissie van onderzoek, rappor teert de heer Boer, dat alles is iu orde bevonden, alleen over een paar postjes zou hij gaarne nadere inlichting verlangen, b.v. de post ver hooging salaris pulitie; tegen de verhooging is de commissie niet, doch zou gaarue zien dat er meer werk verricht werd voor dit geld, meer speciaal het toezicht en de nachtdienst. Bij post brandweer, werd jgevraagd. of alle uitgaven, dus ook de vergoeding aan de man schappen daaronder begrepen zijn. De post straten en pleinen is volgens deze Com. te laag geraamd. Voor de straatreiniging was 30 gld. meer uitgetrokken, ook voor dit werk wordt meerder arbeid gevergd. Speciaal het reinigen van de wegen en de urinoirs. Algemeene beschouwingen over de begroo ting worden niet gehouden, ook worden de posten niet alle afzonderlijk besproken. De Voorzitter autwoordt op de gemaakte opmerkingen inzake den politiedienst er worjt voor elk f 35 meer uitgetrokken, toch zou dit voor nachtdienst nog te weiuig zijn. De heer Boer zegt dat dan ook hot politie toezicht strenger moet zijn, voornamelijk tegen de straatschenderij; hij noemt eenige staaltjes daarvan. Bij de geldeu roor de brandweer was alles begrepen, ook de vergoeding voor de man schappen. Eeu indertijd gehouden bespreking had tot geen besluit vau verandering geleid. Onderhoud straten en pleinen is volgens raming van den gemeente-opzichter. De heer Rollman vraagt of er ook een bepaling is dat de trottoirs in goeden staat moeten zijn, want sommige zien er slecht uit. Bij post straatreiniging wordt gezegd dat deze werkman f 50 zou ontvangen, doch dat er van hem een nauwkeuriger naleving van zijn instructiën moest zijn. In verband met de urinoirs deelde de Voorzitter mede, dat er door B. en W. gesproken was over aanschaffing van Torphie-urinoirs. Gevraagd wordt hoe vaak dé vuilnisbakken geleegd moeten worden, de verordening luidt om den anderen dag. B. en W. zullen inzake dezen arbeid eon nader onderzoek instellen. De begrooting wordt vastgesteld met een ontvangst van f 37851.59y2 en uitgaven van f 37759.41, saldo f 82.18y2, Het percentage H. O. blijft zooals die was. Eenige wijzigingen in do politie-verofdening wordt voorgesteld. O.a. voortaan zal er geen maziek meer langs de straat gemaakt mogen worden dan met toestemming van B. en W. Er zullen geen liedjes langs den weg gezongen of gevent mogen worden. Voetbalspel op straten of pleineu mag niet meer plaats hebben. Met sijzen die niet bekleed zijn mag niet moer door het dorp geloopen worden. Voortaan mogen niet meer personen op oen rijwiel of motorfiets vervoerd worden, dan waarvoor het bestemd is; dit is hoofdzakelijk om het moe voeren van kinderen op de fiets tegen te gaan. Op dit voorstel was nog al bespreking; de heer Batelaan meende dat men zelf moest weten wat men deed, waartegen aangevoerd werd dat, als een vader zijn kind mishandeld er door de politie ingegrepen moet worden. Men meende hier ook wel degelijk met een onverantwoordelijke daad van zulk een vader te doen te hebben. Ten slotte werd dit punt met 6 tegeu 3 stemmen aangenomen. Evenzoo werd met 7 tegen 2 stemmen besloten dat men op een rijwiel gezeten geen paard mag meevoeren. Verboden is ook met een zoo hoog beladen handkar te rijden, waar men nie? overheen kan zien. Voor de kermis- en woon wagens is een staanplaats beschikbaar en mo gen ze niet meer op particulier terrein staan. Het artikel inzake het laten loopen van piuimgedierte op auderer terrein werd ook wat verscherpt. Deze wijzigingen werden goedgekeurd. De heer Veelenturf vraagt of er niets te doen is aan het rijden met te zwaar beladen wagens; de binnenwegen zullen er te veel onder lijden. B. en W. zullen deze zaak na der bespreken. Nog hebben eenige af- en overschrijvingen op de begrooting 1909 plaats, waarna nog medegedeeld wordt dat tot onderwijzeres aan de kerhalingsschool is benoemd Mej. Fortgens. De Raad gaat in geheime zitting tot onder zoek van de kohieren H. O. en Hondenbe lasting. die onveranderd worden vastgesteld en geteekend Ingekomen zijn de volgende stukken: 1. Van G. S. houdende goedkeuring om trent de regeling der schoolgelden met de ge meente Mijdrecht. 2. Van G. S. id. met de gemeente Uithoorn. 3. Van G. S. behelzende goedkeuring om trent de wijzigingen in de begrooting op de vorige vergadering. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 4. Vau A. J. Vink eeu bezwaarschrift tegen den aanslag in deu H. O. In handen der re clame commissie gesteld. 5. Van G. S. begrooting 1908 teruggezon den met twee opmerkingen, a. dat in 't opstel len der cijfers eou vergissing is begaan, zoo dat 't batig slot kleiner is, dan de begrooting aauwijst. b. een verschil tusscheu G. S. aan de ééne on B. en W. aan de andore zijde over de presentiegelden der Wethouders. 6. Een verzoek van Van der Breggen om de aschwerf te hureu tegeu f 15 'sjaars. Goed gevonden. 7. Een verzoek vau de Maatschappij tot verkoop van petroloum om een stukje gemeen- grond te huren naast den aschwerf. Dit ver zoek wordt door den Voorzitter toegelicht en vindt zijn oorzaak in de handeling van B. en W, om de Maatschappij een vroeger gedaan verzoek te weigeren. Met 6 stemmen voor en 1 tegen (de heer Van Leeuwen) besluit de ge meenteraad B. en W. te machtigen aan genoem de Maatschappij 't bedoelde hoekje grond, groot 5 M2 te verhuren a f 5 'sjaars, met 6 maanden opzeggens. 8. Een schrijven van 't hoofd der O. S. dat zich voor 't herhaliugsonderwijs 4 mann. leerlingen hebben aangemeld. Tot hoofd dior herhalingsschool wordt de heer Roeland be noemd. 9. Een verzoek van heeren Kerkvoogden der H. K. om achter de kork een stukje grond te huren, vau 1 M1, voor 't stellen van eou waterplaats. Besloteu zulk een stukje te ver huren a f I's jaars. Aan de orde wordt gesteld de begrooting voor 't dienstjaar 1910. Ouder 't voorlezeu der verschillende posten worden twee zaken uitvoerig besproken: a. een verzoek van de gezondheidscommissie om met de gemeente Ze venhoven een ziekenbarak op te richten. De Burgemeester deelt mee, dat Zevenhoven cp dt verzoek afwijzend beschikt heeft. B. en W. stollen voor dat de Kaad van Nieuwveen ook afwijzend beschikke. Dit voorstel wordt aan genomen, b. 't Adres van den Kerkeraad der Geref. Kerk alhier, houdende verzoek om de kermis te beperken en er den Zondag af te ne men. De zaak wordt uog eens breedvoerig be sproken. De heer Kiobert wil de kermis laten wat ze is. De heer Van Betnmel merkt nog maals op dat gevraagd is om den Zondag er af te hebben. De heer Könst ondersteunt 't verzoek vau den Kerkeraad, maar wil er dan een Oranjefeest voor in de plaats. De Burgemeester licht nog eens toe, dat gevraagd is om Zondag geen kermis te houden. De heer Könst wijst op naburige plaatsen, waar ook groote beper king is. De heer Habermehl meent, dat som mige ingezetenen van de kermis aardige gel delijke voordeelen genieten. De heer Van Bem- mel betwist dit en meent dat de kermismannen mot heol wat geld do gemeente uitgaan. Bo vendien wijst de heer Van Bommel er op, dat een gemeenteraad ook voor 't zedelijk gehalte der gemeentonareu waken moet. De heer Kie- bert houdt 't maar bij 't oude. De heer Könst meent dat do kermis nergens nuttig voor is, maar dat een Oranjefeest, vooral voor de jeue:d, een opvoedkundige waarde heeft. De heer Van Bemmel zegt, dat hij en zijn kinderen gerust een Oranjefeest durveu meevieren, maar dat hij zich schamen zou met 't kermisgejoel mede ta doen. De heer Könst is ook van dat gevoelen. De heer Kiebert blijft maar steeds kermisgezind. De hoer Habermehl beweert, dat niemand ge dwongen wordt naar de kermis te gaan. De Voorzitter meent er van den kant der kermis- bestrijders wel eenige overdrijving is. De heer Kiebert houdt zich maar altijd aan 't oude vast. Nog veel wordt 't voor en tegen bepleit. Eindelijk zijn er drie voorstellen: 1. Van den heer Könst: afschaffing van den kermiszondag, en in plaats daarvan een oranjefeest met gemeente subsidie. 2. Van den heer Van Leeuwen: kermis van Dinsdag t. e. m. Vrijdag. 3. Van den heer Kiebert: 't oude to behouden. Voorstel 1 verworpen; vóór de b.h. Van Bem mel, Könst en Vau Leeuwen. Voorstel 2 verworpen voor de h.h. Van Bem mel, Könst en Van Leeuwen. Vanzelf wordt 't voorstel Kiebert nu met 4 stemmen tegen 3 aangenomen. Do Begrooting wordt nu vastgesteld op een bedrag van ruim f 10.400, zoowel inkomsten als uitgaven. Bij de rondvraag vestigt de heer Van Bem mel de aandacht op een bepaling in de gemeen teverordening, wat betreft 't verontreinigen van water door beerputten. Spreker deelt dien aangaande iets mede en vraagt of daar niet eenige verandering in gebracht kan worden. Voor dat bezwaar voelt de Voorzitter veel. Hij geeft den heer Van Bemmel in overweging op de volgende vergadering met een voorstel te komen. De heer Habermehl wijst nog eens op den onhoudbaren toestand in de „Laan". De Bur gemeester belooft, nogmaak de diaconie der H. K. aan to schrijven en zoo dat niot helpt, tot vervolging over to zullen gaan. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorz. de vergadering. Verffaderinir van den Raad der gemeente Nieuwkoop. Vergadering van den Gemeenteraad te Nieuwveen. Alle leden zijn aanwezig. Na de opening leest de Secret, de notulen, De vergadering wordt geopend door den Voorzitter, Burgemeester H. B. Onderwater. Afwezig is met kennisgeving de heer H. van Niekerk. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Door den Voorzitter wordt mededeeling ge daan aan den Raad van het procesverbaal der kasopname bij den gemeente ontvanger. Hier uit blijkt dat op 1 October in kas was de som van f 1850 52. Da ontvangsten tot en met dien datum waren f 10954.75 en de uitgaven f 9104.23, blijft dus bovengenoemd saldo.
geviog Iugekomen is oen schrijven van Geel. Staten verzoekende hot schoolgeld voor het herhalings- onderwiJ3 in deze gemeente te verlagen van f 1.00 per maand op f 0.60 per maand en per kind, omdat de prijs van f 0.60 meer in over- stemmiog is met het bedrag dat in andere ge meenten voor dit onderwijs geheven wordten ook meer in verhouding met het schoolgeld dat hier voor het gewone lager onderwijs wordt geheveu. De Voorzitter adviseert den Raad aan dit verzoek te voldoeu, omdat deze verlaging op het geringe aantal leerlingen de totaal ontvangsten voor dit onderwijs niet van beteekenis zal doen dalen, tenmiuste niet in die mate dat de ge meente-kas er door bezwaard zou worden. Al- zoo wordt besloten. Namens de commissie tot het nazien der gemeente-begrooting voor het jaar L910 brengt do heer Augustinus verslag uit en rapporteert dat genoemde Commissie geen opmerkingen heeft of voorstellen te doen, waarom zij den Raad adviseert haar onveranderd vast te stollen. Conform dat voorstel wordt besloten. Iugekomen zijn eenige reclame's togen den boofdel. omslag, die in geheime vergadering behandeld worden, evenals ook het Supletoir kohier hoofdel. omslag. Na mededeeling van eenige af- en overschrij vingen op de begrooting 1909 die worden goedgekeurd, verlangt niemand meer het woord en sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Vergadering: van den Raad der gemeente Ter Aar. Aanwezig alle leden. Voorzitter de Burgemeester. Mededeel ingon: a. van de gehouden kasopnemiug bij den gemeente-ontvauger op dea 18den dezer, in orde bevonden en aanwezig een bedrag van f 2652.22Vs; b. goedkeuring van raadsbesluiten, betref fende wijziging begrooting en het aangaan eener geldleeniug van f 1640; c. dat door Ged. Staten do rekening der gemeente over 1908 is gesloten met een batig saldo van f 805.59V8. Genoemde mededeelingen zijn voor kennis- aangenomen. Vervolgens wordt restitutie verleend inzake aanslag Hondenbelasting aan L. van Tol e. a. over 1909. Hierna wordt vastgesteld het suppletoir ko hier Hondenbelasting tot een bedrag van f4.25. Verder komt ter tafel de iu de vergadering van 7 September j.1. aangeboden begrooting der gemeeute van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1910, in welke vergadering een commissie van onderzoek dier bögrooting is benoemd. Naar aanleiding daarvan wordt door den Voorzitter rapport gevraagd. Door den heer van der Hoorn wordt namens die commissie den wensch te kennen gegeven, dat zij gaarne eene verhoogiog zag van de kosten licht en braudstoften ten behoeve der telefoonkantoreu. Een bedrag van f 10 voor elk kantoor wordt te laag geacht. Door den Voorzitter wordt medegedeeld dat de kosten zijn verminderd, aaugezion ook door het Rijk aan de telefoonhouders eene vergoe ding wordt toegekend, welk bedrag door den heer Kroft op f 40 wordt genoemd. Vanwege de commissie wordt voorgesteld het bedrag voor ieder kantoor te brengen op f 20 per jaar. Dit voorstel in stemming gebracht wordt aangenomen. Niemand meer het woord verlangeude over de begrooting, wordt voorgestold deze vast te stellen in ontvangst en uitgaaf op f 12301.55, waartoe met algeraeene stemmen wordt besloten. Vervolgens komt nader in behandeling het adres van A. Dinckgreve om verhooging van zijne jaarwedde als- ambtenaar ter secretarie, waarbij is overgelegd een staat van trakte menten in enkele gemeenten. De heer van der Hoorn is voor eene ver hooging van f 50 en zijn salaris te brengen op f 250, hetwelk door den heer Kroon wordt ondersteund. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen, ingaande 1 Januari 1910. Hierna gaat de Raad met goedvinden van den Voorz. over in geheime zitting ter behandeling van het kohier en reclames Hoofdelijken omslag. De vergadering weder openbaar geworden zijnde wordt aan de orde gesteld de bespreking over de vergrooting van het telefoonkantoor te Lange- raar. De bescheiden over de gevoerde corres pondentie bij den bouw daarvan wordt gelezen. De Voorz. zegt dat de indertijd gezonden teeke- ning aan den Inspecteur de goedkeuring heeft verworven, waarna alstoen is overgegaan tot den bouw geheel in overeenstemming met het goedgekeurde plan, en de localiteit later voor de bestemming voldoende werd geacht. Er bestaat z. i. thans geen reden tot afkeuring van de localiteit doordien er maar vier aan sluitingen iu dat kantoor zijn. Het was ook te verwachten bij de oprichting van het kantoor dat er eenige zouden aansluiten. De heer Visser geeft te kenuen dat er indertijd volgens dezen wensch is gebouwd. De Voorz. stelt namens B. en W. voor op de hiervoren ge noemde beweegredenen niet op het verlangen van den Inspecteur tot vergrooting vaV het kantoor over te gaan. Tot dat voorstel wordt met algemeene stemmen besloten. De agenda afgehandeld zijnde wordt bij de rondvraag door den heer Visser de vraag gesteld of verplichtend is een ziekenbarak te doen plaatsen of wel dat ook de oprichting daarvan kan worden gewacht, tot nader bericht. De Voorz. ant woordt dat het daarstellen van een barak door het Dag. Bestuur reeds is besproken, en daaraan de aandacht zal worden geschonken. Vervolgens wordt door den heer Hoogervorst gesproken over de al of niet mogelijkheid dat door de gemeente worden betaald de kosten van het herhalingsonderwijs voor de ouders die hunne kinderen naar de herbalingsschool willen zenden, doch om de kosten van het schoolgeld hunne kinderen aan het onderwijs niet laten deelnemen. Ter bevordering van dat onder wijs zou hij liever zien dat de gemeente al de schoolgelden voor het H. O. voor hare reke ning neemt. De Voorz. zegt den wensch in overweging te zullen nemen, en nader op dit onderwerp te zullen terug komen. Hierna wordt door den beer Visser den Bur gemeester toegesproken, herinnerende dat den 1 October j.1. het 12V2 j*ar was dat Z.Ed. Achtb. aan het hoofd der gemeente stond en gedureude dien tijd getoond beeft met ijver en toewijding de belangen der gemeente te behartigen, waardoor hij de achting en geuegenheid van den Raad en de ingezetenen der gemeente heeft verworven, zoomede door zijn groote hulpvaardigheid. Hij hoopt, dat het den Burgemeester gegeven moge zijn nog vele jaren zijne functie waar te nemen, en voegt daarbij den wensch dat het hem en zijn gezin bij voortduriug wel moge gaan. De overige heeren betoonen hunne instemming met de gesproken woorden en bieden den Burgemeester hunne gelukwenschen aan, waarop Z.Ed. Achtb. den heer Visser en de overige raads leden zijnen hartelijken dank betnigt. Nie mand meer het woord verlangende wordt de vergadering gesloten. Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Geachte Lezer essm\ Mag ik U even als den voorgaanden winter, nog eens opwekken van onze Martha-Stichting in Alphen? En wel om, kon het, weder be hulpzaam te zijn in het kousen breien. In het voorjaar mocht ik negentien paar verzenden, die in #Onze Kinderen" verantwoord werden. Aan den Directeur gaf ik naam en paren op van de geachte inzendsters, aan wie ook in genoemd blad hartelijk dank werd gebracht. De lange avonden zijn weer daar; mag ik nog maals Uwe hulp inroepen? Gewillige arbeid valt niet zwaar, en wie volstrekt geen tijd heb bon, zenden misschien wel weer sajet, zooals twee dam«s in den afgeloopen winter ook de den. Zou ik ditmaal worden teleurgesteld? Ik hoop van niet. U bij voorbaat dankzeggende, Uioe dienstw. J. MEIJER—VAN ZANTEN. Hazerswoude (Rijndijk) Chr. School. KERK en SCHOOL. PREDIKBEURTEN 7 Nov. 1909. Alphen. N. H. K. 9y2en 6i/2 Ds. Wensink. Woensdag öVg de heer Korf, zendeling onder Israël te Amsterdam. Geref. Kerk. 9l/2 ea Ds. Schoemakers. Vrije Gem. Dinsdag 6l/ü in //Goucordia" Ds. C. de Jonge, van 's-Graveuhage. Aarl'veen. N. H. K. 9V3 en 6V2 Ds. Meerburg. G. K. 9V2 Ds. Warmenhoven, 6i/2 Ds. Fleurke, van Ter Aar. Woensdag 6y2 Ds. War- monhoven. Bcnthuizen. N. K. K. 9ï/2 en 6 Ds. v. d. Pol. Geref. Gem. 9y2, 2 en 6 predikatielezeu. Bodegraven. N. H. K. 9y3 Ds. v. Dorssen, van Zevenhoven, 6 de heer Muller. G. K. 91/2 eo 6 en Woensdag 672 Ds. Elshovo. Boskoop. G. K. 91/*, en 6 Ds. Eerdmans. Evangnl. 9Y2 0n 6 de heer van Drunen. Hazerswoude. N. H. K. 9Vs en 6Vs en Woensdag 6Y2 Ds. Warmolts. G. K. 9i/2 on 2 en Woensdag 6V2 D3.Bouma. Roudekerk. N. H. K. 9V3 en 6V2 en Woens dag 6Y2 Dr. Los. G. K. 91/2 en 6y2 en Woensdag 6V* (dank- uur voor 't gewas) Ds. Huizing. Nieuwkoop. N. H. K. 9Y2 Ds. Feenstra, van Alphen. G. K. 9^2 en 6y3 de heer Kroeskamp, van Utrecht. Nieuwveen. G. K. 9 Va en 6 Ds. de Vries- Evang. 91/2 en 6 Ds. te Winkel, van de Meorn. Noorden. N. H. K. 9V2 Ds. van Rootselaar. Oudshoorn. G. K. 9Vs en 6 Ds. v. d. Heyden. Dinsdag 7 Ds. Zwaan, van Djocja. (Zending.) Evang, 9V2 en &l/s Ds. Heemskerk, van Dordrecht. Ter Aar. N. H. K. 9y2 en 2 Ds. Wouters. G. K. Ds. Fleurke. Woerden. N. H. K. 9*/* Ds. van Endt, 6 Ds. Eringa. Woensdag 6 Ds. van Endt. G. K. 9Va en 6 en Woensdag 6 Ds. Gunst. Chr. G. K. 9V2 en 6 Ds. v. Drunen. Woens dag 6 Ds. Bijdemast. Woubruggc. N. H. K. 9 V3 en 6V2 en Don derdag 6Y2 Ds. van Ingen. G. K. 9V3en 6V3Ds. Elzenga. Donderdag 6Y2 Ds. Dalhuizen, van Nieuwerkerk a/d Usel, in het belang der krankzinnigenverpleging. Zwammerdam. N. H. K. 91/* Ds. R. B. Bolt. G. K. 9Va en 6 predikatielezeu. Bedankt Ned. Herv. kerk Waddingsveen: Ds. J. D. Paauwe te Bennekom. Zondag B Dec. zal D.V. Ds. Wissejbe- vestigd worden in de Geref. Kerk te Kampen door Ds. Westerbeek van Eerten aldaar. ie ALPHEN. BEVALLEN. H. Oostenrijk, Z. J. Riet kerk, geb. Versteegt, Z. A. van Zwieten, geb. van Muiswinkel, D. A. van Ommeren, geb. van Dam, D. OVERLEDEN. C. M. Kouwets, jd. 82 j. GEHUWD. G, Bergshoeff, jm. 25 j. en M. J. de Bruin, jd. 23 j. AARLANDBRVEEN. BEVALLEN. M. N. de Gans, geb. Mar- bus, Z. N. Reuraerraan, geb. v. Lingen, C. Akerboom, 55 j. C. J. A. Dongelmans, 2 j. GEHUWD. L. Broer, 22 j. en G. Hj Klokkers, 23 j. K. Verboom, 28 j. en C. Al. ,6oet, 25 j. w NIECWVEEN. BEVALLEN. A. F, R Rijneker, geb. Koose, D. OVERLEDEN. G. Kok, echtg. van S. Pant, 76 j. OUDSHOORN. BEVALLEN. M. Buitelaar, geb. Noordam, D. D. Bogerd, geb. Broer, D. Afloop publieke verkoopingen. Bij de jl. Donderdag ten overstaan van Notaris Korteweg in het hotel St. Joris te Alphen gehouden afslag van een bouwmans woning te Oudshoorn werden de verschillende perceelen niet gemijnd. Perc. III en IV werd gecombineerd gemijnd op f 3 door den heer H. Laros. Al de perceelen gecombineerd werden ook niet gemijnd. Kooper werd van perc. I—IV de beer H. Laros voor f56103; van perc. V de heer O. Offers voor f10200, en van perc. VI de heer P. Baltus voor f 12100. "\Toor de vele bewijzen van deelne- ming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw MARGJE DONKER, Wed. van den Fleer Jb. van Hellehond, betuigen wij onzen bartelijken dank. F. J. VAN WIJNGAARDEN- VAN Hellemond. P. VAN WIJNGAARDEN. K. VAN HELLEMOND. C. E. VAN HELLEMOND— VAN DER WlLK. M. VAN HELLEMOND. J. A. SPREIJ— van Hellehond. J. SPREIJ. Alphen, 6 November 1909. lT|e ondergeteekende betuigt zijn vrien- del ij ken dank aan allen, die op den 29en October 11. blijken gaven tan belangstelling. P. H. VERSLUIS. Alphen, 6 Nov. '09. Eerste o- De WelEerw. Heer Ds. H. H. SCHOEMAKERS van Alblasserdam hoopt D. V. VRIJDAG 12 NOVEMBER 1909, 's avonds 71/2 uur, eene lezing te houden voor de GEREF. JONGE- LINGSVEREENIGING „SAMUEL" te ALPHEN in de GEREF. KERK aldaar, over het onderwerp: „De Geref. Jongelingsver- eeniging en de Anti-Christe lijke verschijnselen". Boelhuis op WOENSDAG 10 NOVENBER 1909, des voormiddags 9 uur, op „Van Gul dens Hoeve'9 van den heer A. J. VAN DER ZON bij OÜD-ADE (VRIJE EN LAGE BOEKHORST) ten overstaan van den Notaris W. VEENSTRA te Oudewetering, VAN: Levende Have i D. C. v. d. Gaag, geb. y. Klaveren, Z. G. v. d. Neut, geb. Smit, D. BOSKOOP. BEVALLEN. N. Veerman, geb. Noord- hoek, D. A. Schipper, geb. Eikelenboora, Z. E. Bosman, geb. de Frankrijker, Z.— M. J. de Jong, geb. Top, Z. A. S. Massel, geb. de Bruin, D. J. v. d. Brink, geb. Schiedon, D. A. Hardijzer, geb. Lagrond, D. OVERLEDEN. M. v. Leeuwen, echtg. v. bestaande in: 16 kalfkoeien, 4 kalfpinken, 8 varekoeien en 6 kalveren, ONGEVEER 125000 halve kilo's H00. Bouwer ij- en Melkger eedschapp en, waaronder: karretje, 3 boeren wagens, hark- machine, ar met hanger, gierbak, bergheeft met spillen, groote en kleine karn, koek- inolen, groote koperen weiketel, 8 kaas- vaten, 2 kaaskuipen, 2 kaaspersen, 3 pekel- bakken, kaasplanken met schragen, kleine kaaskoppen, 10 koperen melkketels, 11 dito inelkmouwen, eenige houten dito, 10 emmers, 2 roomstaren, tuigen, trap, adders, jukken, zeisen, harken, vorken, enz. enz. Een baggerbok, Een ijzeren roeiboot. Op de werf geene gelegenheid tot uitspannen, doch in het café ,/KLEIN RUSTOORD// te OVD-ADE. Openbare Yerkooping bij VEILING op DONDERDAG 18 November 1909, bij AFSLAG op DONDERDAG 25 November 1909, beide dagen vooroo. 11 uur, in het koffiehuis van den heer A. L. KORTEKAAS te Aarlanderveeii, van: Ie. Eenige perceelen Groote Bii NETTE PERSONEN nit den burger- stand, die hunne inkomsten wenschen te vermeerderen met f 50.— a f 800— per jaar, gelieven hun adres met uitgebreide inlichtingen omtrent werkkring enz. in te zenden onder letters O. P. 8688 aan het Alg. Adv. Bur. A. DE LA MAR Azn. te Amsterdam. iland 9 WEG en WATERING, in den Zuid- en Noordeinder polder te in het Noordeinde, groot ruim 6 hecsaren. 2e. Een perceel Weiland en WATERING, gelegen als voren, aan de buitenwetering, groot ongeveer 1 heet. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen 6 Januari 1910. Nadere inlichtingen geven de notarissen Mr. C. V\\ DER LEE te Aarlandervcen en J. F. W. J. V\\ DER HEMDE* te Mijdrecht, terwijl ten kantore van eerstgenoemde tusschen den dag der vei ling en dien van den afslag, behalve 's Zondags, dagelijks van 9 tot 12 uur, verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van 1/5 der verhoogsom. Alléé een zlJ die na informatie solide en vertrouwd blijken, komen iu aanmerking. TE KOOF twee kleine Schuren 9 VERHURING Inschrijving. in goeden staat zijade en met cementen voet en vloer. Te bevragen bij G. BREEVELD, Aarlanderveen. Esschen Stalstaken in ruime keuze voorhanden bij J. A. VAN DER VELDEN, Koudekerk. De BESTUREN van de pold Steekt en Rijneveld geven ken nis, dat zij voornemens zijn voor den tijd van ZES jaren, iu vier perceelen te VERHUREN de Oud AlphenSy op voorwaarden welke van af heden lede ren werkdag ter inzage liggen ten huize van den Secretaris der beide polders te Alphen. Iusch rij vingsbiljetten moeten uiterlijk Zaterdag den 13 November a.s., des voormiddags ten half tien ure vrachtvrij bij den Voorzitter der beide polders te Alphen ingeleverd zijn en zullen op dien- zelfden dag des voormiddags ten 10 ure worden geopend in het lokaal achter //het Wapen van Gouda", aan het Goudsche Rij-pad te Alphen. Het Bestuur van polder Steekt, W. LOS, Voorzitter. D. DE KNEGT, Secretaris. Het Bestuur van polder Rijneveld, W. LOS, Voorzitter. D. DE KNEGT, Secretaris. Alphen (Z.-H.), 23 Oct. 1909. te Zwammerdam, Mr. F. E. Grooss, ADVOCAAT en PROCUREUR. SPREEKUREN van 10—4. een Burgerwoon-of Winkelhuis en eenige nieuwe WONINGEN, met gas- en waterleiding voor f 1.70 per week. II. LAROS Pzn. huur, in de Wiluelniinastraat, modem en goed ingericht, voorzien van gas- en waterleiding. Huurprijs f 175.— per jaar. Te bevragen bij OOSTHOEK ZOON, Alphen a/d Rijn. Agenten 7" Botende Wijnhandel vraagt in alle plaatsen werkzame Agenten voor den détail-verkoop van Wijnen. Br. lett. II. S. Bureau van dit blad. nette (26 jaar) BIEDT ZICH AAN, van zeer goede getuigen voorzien, goed kunnende koken, liefst geen wasch aan huis, in een Chr. gezin. Brieven lett. H H, bureau van dit blad. GEVRAAGD tegen Februari te Den Daag, een nette WERKMEID. Loon naar bekwaamheid. Goede getuigen vereischt. Adres: ds. M. SCHUURMAN, Gr. Hertoginnelaan 223. TER VERVANGING VAN Natuurboter neme men een proef met onze ONOVERTROFFEN PRIMA. MARGARINE merk Soeverein evenaart natourboter, is veel voordeeliger in het gebruik, zuiver van smaak, kost slechts 45 et. per pond en geeft bovendien nog recht op fraaie cuileuux. T V. p. Aanbevelend, Aarlanderveen, 1. z. JOH. VERDUIJN. s. v. p liCet iU)KMT@@R te A4PHEN a. Rt4N. Opent reken ing» couranten. Verleent credieten aan industrieëelen, landbouwers en kooplieden. Neemt gelden a deposito. Incasseert wissels en quitantiën op Ket binnen- en buitenland. Belast zich met den aan- en verkoop van effecten. Verzilvert coupons. Sluit prolongatiën. Verschaft hypotheken. Verstrekt reiscredietbrieven op meer dan 550 plaatsen. Verricht kosteloos uitbetalingen en neemt gelden in ont vangst voor hare clientèle: te Amsterdam bij de Heeren Patijn, Van Notten Co., te Rotterdam bij de Deposito- en Administratie-Bank, te 's-Grarenhage bij de Nationale Bank. ROOKWORST TIELEMAÜ DROS Prima Geldersche Telefoon No. 90. Beleefd aanbevelend, D. RIJSHOUWER
npenbare Uitvoering der Christelijke Zangvereniging „FXCELSIOR" te OUDSHOORN, Directeur de heer H. C.v. Grietüuijzen. op Donderdag II November a.s., 's avonds 8 uren, in 't gebouw der GEDEFORMEERDE KERK te Oudshoorn.. Het Bestuur. N.B. Programma's verkrijgbaar bij het Bestuur en aan den ingang. Wij zijn koopers van Hazen-, Konijnen-, Katten-, Bunsens- en Mol- lenvellen, Paarden- en Matrassenhaar en Koe staarten tegen de HOOGSTE prijzen. Won rite Nnnnl J? P° MAGAZIJ^: Houtkoopersburgwal No. 1. lUdUrilS WUpUl \J y BRIEFADRES: Oudeschaus 3, AMSTERDAM. TELEFOON 6590. 55 De Alphensche 55 N. V. Steenkolenhandel Kantoor: Van Borssum Waalkesstraat Telefoon Magazijnen: ALPHEN'wijk Hoorn- NEEMT PR OEF met onze Reclame-anthraciet, AARL ANDER VEEN, lage zijde. afmeting 25/45 m.m. ge heel steen- en gruis vrij, in qualiteit gelijk met Engelsche anthraciet, prijs f2.—. Hollandsche anthraciet, "S^ïsïïSSïïT prijs f 1.50. Alles per H.L. FRANCO thuis. Bij minstens 5 H.L. ineens EXTRA korting. wf WEGENS "VERPLAATSING van het bedrijf naar de Voorstraat. te Woerden worden alle nieuwe AMERIKAANSCHE ORGELS verkocht 15 pCt. beneden den Catalogusprijs. Zoowel in eenvoudige als luxe soorten, in verschillende prijs- hoogten vindt U de uitgebreidste keuze van aanbevolen fabri katen, o. m. Ann Arbor, Kimbal, Seybold, Worcester, met doorloopende Harp, doorloopende Pijptoon, Cello, Fluit enz. enz. De Ann Arbor fabriek is de voortzetting der voorheen beroemde Story en Clark Co., wier orgels 289 maal hoog; werden bekroond. De Wor cester Orgels zijn jl. Mei te Rotterdam bekroond met de gouden medaille. De Orgels kunnen ook op afbetaling gekocht worden. Heeft U een Orgel dat U wilt ruilen, zoo wordt de hoogste waarde betaald voor Uw Orgel, terwijl er van het nieuwe instrument nog 15 pCt. van den Ca talogusprijs afgaat. Veeljarige schriftelijke garantie. Inruilen, repareeren, stemmen enz. Schoon maken aan mijn magazijn, kleine Orgels f 2.50, middelsoort f3.—, groote Orgels f 4.—; aan huis f 1.— hooger. De reden waarom ik de Orgels zoo goedkoop kan verkoopen is, omdat ik de zaak voor eigen rekening doe en ik geen provisie geef aan depöthouders. Grootste, uitgebreidste, meest bekende en goedkoopste Woerdensche Orgelhandel. MART. VERMEULEN, Schoolstraat, WOERDEN. SOLAR en SMITS Carbid- en Kaars- LANTAARNS. Carbit 25 et. p. bus. Voor het Najaar- en Winter-seizoen, steeds groote voorraad: UNICUM NAAIMACHINES, vanaf 16 gulden. Ook termijnbetaling. Vetleeren Loop- v Kap* Bagger- Laarzen. Hoeden en Petten. Tevens HEEREN-, DAMES- en KINDER- VILT-PANTOFFELS en SCHOENEN. Aanbevelend, D. RAAPHÖRST Czn, ALIMII-X, lage zijde. Snel-Reparatie-Inrichting van alle soorten Schoenwerk. Jongens- en Meisjes-Baretten. Pluche-, Bont- en IJsmatsen. PARAPLUIES, van de goedkoopste tot de beste soorten. Reparatie's worden aangenomen. Fotografie» Die voor St. Nicolaas 12 Albumportretten laat maken bij Kerkhoven te OUDSHOORN krijgt een net afgewerkt CABINETFORTRET cadeau. aüSHOTOB 99 Door aanschaffing van electromotor te koop aangeboden een 6 p.k. GASMOTOR, In werking te zien adres Firma J. J. VAN HOEKEN Zn. ^T"^ Brandstoffenhandel VAN Het oudste en meest bekende adres is ongetwijfeld de Beeldenfabriek. C. JONGENBÜRGER ZOON. TELEPHOONNUMMER 13. Binnen enkele dagen in lessing een lading prima RÜHR-KACHELKOLEN. SPECIALITEITEN in EngeSsche en Belgische ANTRACIET, Giet» en Brechcokes voor Centrale verwarming van diverse Mijnen. UITSLUITEND PRIMA KWALITEITEN. BILLIJKE PRIJZEN. AMEK. ORGELS. Voor slechts f 32. wordt franco, naastbijgelegeu station, vrij zicht toegezonden, een DEGELIJK en SOLIED Peluw en 2 Kussens, linnen bewaste Tijk en prima gezuiverde nieuwe Veeren, 1 wollen-, 1 watten-, 1 molton Deken, Bed- en Peluwovertrekmet de nieuwste sluiting en 3 Matrassen. Een veel betere kwaliteit voor f39.—. Beslist iets extra voor f 49.—. In de allerbeste soorten leveren wij onze prima il f 60.— en prima 1 a f73.50, hetwelk onovertrefbare kwaliteiten zijn. Daar ons fabrikaat overal in ons land ingang vond, onthouden wij ons van elke opgesmukte reclame. Met de reclame moet de soliditeit der goederen samengaan. Zij, die nog met ons fabrikaat onbekend zijn, raden we in hun eigen belang aan, hiermede kennis te maken, daar men ver baasd zal staan over de degelijkheid onzer Bedden. Meer dan 15.000 stuks verkocht. Kapokbedstellen 2-persoons niet de zelfde toebehooren f 26.—, f 33.— en f 36.—, Prima dubbel Guttaperekaliu- nen f2.— de vierk. Meter, Windkussens f 5___, f 6.—, f 6.75, f 7.50. In 't gebruik in vele gestichten, beslist erkend best fabrikaat. Eenige gebruikte, doch zeer goede AMER. ORGELS in prijzen van 35, 40, 60, 80 en 100 galden worden onder garantie van drie jaar, en desverkiezende op af betaling, vanaf drie gulden per maand verkocht. MOOIE TOON. AANBEVELEND, DIRK VAM 5 BEKENDE WOERDENSCHE ORGEL- en PIANOHANDEL, Havenstraat 54, WOERDEN. Kussensloopen met Overslag 6 stuks f 2.70 en prima f 3.30, dito met overslag en feston f3 en f3.50 2-persoons Beddelakens, prima graslinnen f 1.45 per stuk. Rijke keuze in WIEGEN en KINDERSTOELEN. IJzeren- en houten Ledikanten, Closets, Bidets, Matrassen, Vouw- en Ruststoe- len, Meubelen, Luiermandartikelen enz. R. D." A. v. d. WOUDE, ZWARTSLIIS, Wijk 1 137/140. Iüterc. Telefoon No. 4. ii Vraagt geïllustreerde Prijscourant. Deposito ente. Nationale Bank, Bijkantoor ALPHEN a. i. RIJN. lederen werkdag opeischbaar 21/, °/0 Voor een maand vast 3 °/0 Voor drie maanden vast Zlj% °/0 Voor een jaar vast...... 4 °/0 De rente naar verkiezing in maande- lijksche, driemaandelijksche, halfjaarlijksche of jaarlijksche termijn. is cle prijs van een BUS inhou dende TWEE pond BLO O DA RS CACAO 5 een zuiver poeder van cacao. NOOIT LOS verkrijgbaar. Mocht uw leverancier bovengenoemd ariikel niet voorradig: hebben, vraag dan adressen aan BLOOKER'S CACAOFABRIEK te Amsterdam. 2e Groote Vrije op Vrijdag 12 November 1909. I I zijn Wat? Weer! Begrafenis-vereen» De goedkoope PRUIMEN van f 0.12 per pond. „Simplicitas 99 KETEL f Oudshoorn. KETEL i Koudekerk. VOORHUIS I> E IV EEN UITGEBREIDE KEUZE IN Heeren- en Jongens Demisaisons, Winteroverjassen en Colberts vervaardigd van de nieuwste stoffen naar de laatste mode, zoowel in zeer goedkoope alsook prima qualiteiten. RIJJASSEN gevoerd en ongevoerd. Capes enz. Groote verscheidenheid in Kinderjasjes, Heeren Dassen, Fronts, Boorden en Manchetten, Wollen en Zijden Cachenez. Mans- en Jongens Truien, Sport- lieinden en Sportrieuicn. Voor Kleeding naar Maat bieden wij eene ongeëvenaarde keuze aan, en wordt alles naar weiiöch ten spoedigste OP MAAT geleverd. EENE ELINKE SORTEERING IN de nieuwste DAMES- en KINDER REGEN- en WINTERMANTELS, alsook MEISJES CAPES, zoowel in GOEDKOOPE alsook PRIMA QUALITEITEN. Een ruim assortiment in Dames- en Kinder BONTEN en MOFFEN, Tricot en Laken ROKKEN, Gekleurde en Zwarte Wollen DOEKEN, HAND SCHOENEN en vele NOUVEAUTÉS voor het a.s. Seisoen. Stoffen en Sportflanellen. Vraag STALEN en gij ontvangt eene keuze die aan de meest gestelde eischen voldoen kan. OPRUIMING van BAAN's Alcmaria Cacao met 5 pCt. korting. Doe uw voordeelf Aanbevelend, Voorzitter: Z. v. d. WILK, Stationsstraat. Secretaris: J. VAN EIJK, Lage zijde. Bedienaars: D. RAAPHORST, Lage zijde. P. J. COUVÉE, Dorpsstraat te Alphen a/d Rijn. F. SNEEUW, Oudshoorn. Telefoon No. 8 bij den Heer W. C. VAN GIESSEN. ALPHEN, Dorpsstraat. Meel toenemend debiet van en Grutten, MERK Arie Verduyn, Oudshoorn, is een publieke erkenning van goede en goedkoope waar. N.B. J. G. RIJSROUWER te Oudshoorn is voor boven genoemde vereenigïng; niet meer werkzaam. De Koffie uit „OE kost thans 50 cent per 1/a per 2y2 Kilo tot 47 Vs cent. Slechts één soort voorhanden. Druk van C. van Wieringen Jr., Alphen.
De Rijnlandsche Courant 06-11-1909

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Korenmolen MoordrechtHervormde kerk SchoonhovenAdam en Eva KoudekerkSteenbakkerijen Hollandsche IJssel