De Rijnbode 15-04-1940

No. 6245 Maandag 15 April 1940 68e Jaargang Nieuws- en voor ALPHEN a. d. RIJN Advertentieblad en OMSTREK Dit blad verschijnt MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Men kan zich abonneeren .bij alle Boekhandelaren en Kantoorhouders P. en T Abonnement per 3 maanden fr. p. p. l, met geïllustreerd Zondagsblad 1.7214, HET WERELDGEBEUREN. De strijd in Noorwegen. Britsche aanvallen op Narvik. Zware verliezen der Duitsche vloot. Van week tot week kan de oorlog tot Italië komen. De positie van Amerika. De situatie in Noorwegen blijft nog steeds verward. Wel mag thans ais vaststaand worden aangenomen, dat door de Noren gewapenden tegenstand wordt geboden er wordt zelfs sinds Zaterdag een Noorsch legerbericht uit gegeven maar hoever deze tegen stand gaat en of men inderdaad in staat is den oprukkenden Duitschers langeren tijd het hoofd te bieden, vak niet met zekerheid te zeggen. Wel schijnt het geenszins aan twij fel onderhevig, dat de Duitsche bezet tingstroepen in een verre van benij denswaardige positie verkeeren. Vooral in de omgeving van Narvik worden he vige gevechten geleverd en naar de Britsche admiraliteit meedeelde, zouden hier niet minder dan zeven Duitsche torpedojagers tot zinken zijn gebracht. Het Britsche communiqué vermeldt echter niets over de verdere operaties ter hoogte van of in Narvik. Wel spre ken daarvan verschillende berichten van persbureaux. Zoo wordt uit Stock holm gemeld, dat er Britten te Narvik aan land zijn gegaan en dat er in de stad gevochten wordt. De oorlogssche pen zouden een artillerieduel voeren met op de heuvels opgestelde Duitsche tatterijen. Een aantal Duitschers zou de stad hebben verlaten. Ook het Duitsche communiqué ge waagt van „den grooten aanval" in de totaA terliezen van den vijand, zoowel ais onze'eigen verliezen, aldus het Duit sche communiqueé, zijn nog niet in vol len omvang te overzien. Wel wordt ge zegd, dat de Britsche torpedojager „Cossack" in brand is geschoten en gestrand. Het Duitsche communiqué luidt Duitsche torpedo jagers, onder leiding van commodore Bonte, die de landing in Narvik en de eerste installatie der troepen hadden beveiligd, hebben de laatste dagen, gesteund door Duitsche duikbooten en vliegtuigen, zware ge vechten geleverd tegen de herttiaalde pogingen der Britsche strijdkrachten om binnen te vallen. Op 13 April des middags deed de vij and wederom een grooten aanval. Te dien einde wierp hij een eskader, be staande uit twee slagschepen, vliegtuig moederschepen, (kruisers en talrijke torpedojagers in den strijd. Desondanks zijn onze eigen torpedojagers weer overgegaan tot den aanval op de ster- kere Engelsohen. Bij deze gevechten werd de Britsche torpedojager Cossack door marine- en ludhtstrijdltrachten in brand geschoten, waarna hij strandde. De jager „Eskimo", evenals nog een torpedojager, werden zwaar beschadigd, resp. vernietigd. De totale verliezen van den vijand zoowel als onze eigen ver liezen zijn nog niet in vollen omvang te overzien. In (het gebied van Oslo, zijn de Duit sche troepen naar het Noorden, Oosten en Westen in voortdurende actie. O.a. Dr. Burmesters Strijd en Overwinning Roman van Hans Hirthammer (Nadruk verboden) 46) Hij stond op en liep naar de weg kruising om te zien, of zijn zoon mis schien daarheen was afgedwaald. Niets De jongen was weg „Maar dat is immers onzin mom pelde Lorenz, terwijl hij nerveus aan zijn boord frommelde. „Zooeven speelde hij toch nog daar bij die kinderen Een zonderlinge verlegenheid weer hield hem er van bij de spelende kin deren op het grasveld naar Hansje te informeeren. Het zou te veel opzien baren, al die vrouwen zouden met den vinger naar hem wijzen en zich over hem vroolijk maken. „Zoo'n kwajongen trachtte hij bij zichzelf te schertsen. „Is dat even een bewijs van ondernemingsgeest! Zoo maar in het hartje van de wereldstad er van door te gaan en dat op zijn leef tijd Neen, het hielp niets of hij zich al wat wijs maakte. Hij had angst. Een angst, die onverwachts tot een waan zinnigen schrik aanzwol, toen hij be dacht, dat het park van alle kanten door drukke straten was omgeven. Het lawaaierig getingel der trams, het ge toeter van auto's, en het geknetter van motorrijwielen drong duidelijk tot hier door. Lieve hemel, als het kind in zijn werden Sarpsborg en Askim bezet. In Hsldstadonoen legden 100 officieren en 1500 manschappen der Noorsch e weer- macht de wapens neer. In Denemarken werden belangrijke punten aan de kust door de opstelling van zware batterijen voor afweer ge reedgemaakt. Een Duitsche duikboot heeft ten Noorden van de Shetland -eilanden een kruiser van de „Glasgow" -klasse met torpedo's getroffen. Groepen duikboot jager hebben in het Skagerrak drie vij andelijke onderzeeërs vernietigd. Brisohe luchtaanvallen zijn op 13 April op Narvik, Stavanger en Bergen gedaan. Hierbij werd ook de stad Ber gen met hommen bestookt. De aanval len op militaire doelen bleven zonder succes. Eigen gevechtstoestcllen hebben op verscheidene plaatsen Britsche zee- strijdkrachten aangevallen. Twee vij andelijke duikbooten, werden naar reeds gemeld is, door inslaande bom men vernietigd. Britsch communiqué. Het comomuniqué van de Britsche admiraliteit luidt: Thans kunnen eenige aanwijzingen v/orden gegeven omtrent buitengewoon succesrijk werk, dat in de afgeloopen week door Britsche onderzeeërs onder uiterst hachelijke omstandigheden is verricht. Het vestzak-slagschip „Admi raal Scheer" werd met succes door den onderzeeër „Spearfish" aangevallen. Het is waarschijnlijk, dat de „Scheer" door meer dan één torpedo werd ge troffen. De duikboot „Truant" heeft Dinsdag ji een Duitschen kruiser, naar men aanneemt de „Karlsruhe", getorpedeerd. Het zinken van dezen kruiser is al door de Duitschers toegegeven. De andere successen betroffen de volgende Duitsche transport- en ravi- tailleeringsschepen tankboot „Posido- nia" (39111 ton), „August Leonhardt" (2593 ton), „Kreta" (2359 ton), Rio de Janeiro" (5261 ton), „Ionia" (3102 ton), „Antares" (2593 ton), „Moorsund" (321 ten) en een onbekend Duitsch schip van ongeveer 4000 ton. Op 10 April werden nog twee onbe kende Duitsche schepen tot zinken ge bracht en vier andere schepen uit een konvooi door een torpedo getroffen. Het resultaat is onbekend. Verder is de „Alstar" (8514 ton) ver overd en zijn drie treilers, de Friesland Noordland en Blankenberg naar een Britsche *haven gebracht. Al deze schepen vallen buiten de zes ravitailleeringsschepen en de „Rauen- fels", die jl. Woensdag bij Narvik door het tweede torpedojager-flottilje tot zinken zijn gebracht, zooals de minis ter-president in het Lagerhuis heeft medegedeeld. Door de Duitsche bemanning zelf zijn onwetendheid nu eens de veilige paden van het park verliet en op straat te recht kwam Nerveus en zonder eenig overleg be gon hij de omliggende paden af te zoe ken. In zijn hoofd spookten fantasti sche voorstellingen, waarin krachtig remmende auto's, ontstellende kreten, zich midden op straat verdringende menschen en orde scheppende politie mannen een veel beteekende en angst wekkende rol speelden. Lorenz verliet het park en door kruiste gejaagd alle omliggende stra ten. Toen ook deze poging geen enkel re sultaat opleverde, voelde hij hoe een pijnlijke vermoeidheid zich van hem meester maakte. In zijn verbeelding zag hij den jongen hulpeloos ronddolen in het labyrint van wegen, overgeleverd aan de vreemde, vijandige wereld. Nu begon Lorenz van den westelijken ingang af het geheele park kris kras te doorkruisen. Zoodra hij een groepje spelende kinderen ontdekte, versnelde hij zijn pas. Nu en dan dacht hij Hans- je's lichtgrijze jasje in het gedrang te ontwaren, maar telkens, wanneer hij er met bonzend hart heensnelde. werd hij opnieuw teleur gesteld. Het kind scheen spoorloos van den aardbodem te zijn verdwenen. Eensklaps, toen de spanning en de martelende onzekerheid hem welhaast te machtig dreigden te worden, kreeg hij een idee. Misschien had een of an dere wandelaar zich over het verdwaal de kereltje ontfermd en het naar het dichtstbijzijnde politiebureau gebracht, zoodat de zoekende ouders hem daar in Uitgever A. C. DE HAAN. Alphen aan den Rijn Raadhuisstraat Postbus 1 Telefoon 9 Postgiro No. 49330. Advertentieprijzen van 1—10 regels 1.50, iedere regel meer 15 cent. Bij 3 achtereenvolgende plaatsingen wordt de advertentie slechts 2 x berekend. Grootere letters berekend naar plaatsruimte. De uit Denemarken naar zijn land terugkeerende Britsche gezant, Howard Smith, wuift bij het vertrek uit den Haag, waar hij een kort oponthoud had, den Engelschen gezant in Nederland, Sir Xeville Bland, vaarwel. de volgende schepen tot zinken ge bracht de tankboot „Skagerrak" (6044 ton), hetgeen is waargenomen door een Britschen kruiser de „Maine" (7624 ton), waargenomen door den Noorschen torpedojager „Draug", die ongeveer 60 Uden van de bemanning oppikte en raar een Britsche haven bracht. „De „Draug" maakt nu deel uit van de ge allieerde zêestrijdkrachten. Verder is bericht, dat de Duitsche tankboot „Kattegat" in 't Skagerrak door de Noren tot zinken is gebracht. Opgemerkt moet worden, dat geen melding wordt gemaakt van het verlies van Duitsche duikbooten. Het zou ech ter onjuist zijn te veronderstellen, dat geen positieve resultaten zijn bereikt". Tot zoover het Britsche communiqué. Reuter verneemt nog in gezaghebbende kringen te Londen, dat de „bewering van het Duitsche opperbevel, dat een Btritsohe 'kruiser van de „Glasgow"- klasse door een Duitsche duikboot ten Noorden van Shetland-eilanden getor pedeerd is, van eiken grond ontbloot is." Gevechten te land In het Zuidoosten van Noorwegen zijn, volgens United Press, tJhans Fre- derikstadt, Sarpsborg en Halden door de Duitschers bezet. De twee eerste ste den werden na hevige gevechten inge nomen Halden was tevoren reeds door de Noren, die alle voorraden hadden meegenomen, verlaten. Van uit Halden zijn de Duitschers opgerukt naar Korn- sjö aan de Zweedsche grens, waar zij de ontvangst zouden kunnen nemen. Na tuurlijk, zoo moest het zijn en zoo was het immers ook te verklaren, dat hij Hansje nergens vond. Het bureau lag dicht bij, direct aan den rand van het park. De kamers voor het publiek waren op de eerste verdieping en reeds bij het naar boven gaan, luisterde Lorenz, of hij Hansje's stem niet hoorde. Maar de dienstdoende politieman schudde het hoofd, wierp nog een vluchtigen blik in een of ander geheimzinnig kastje en verklaarde ten slotte zonder veel belangstelling dat tot dusver nog geen aangifte was ge daan. Lorenz was een zenuwtoeval nabij. „Maar mijn hemel., de jongen is al meer dan en uur zoek. Wie weet, wat hem overkomen is l" De politieman trachtte hem gerust te stellen. Dat kind zou wel terecht ko men hij moest nog' maar eens goed zoeken. Mocht de knaap aan het bureau worden gebracht, dan zou hij hem zoo lang bij zich houden. Toen Lorenz weer op straat stond, gingen zijn gedachten plotseling naar Mariene uit en nu, in de opwinding, waarin hij verkeerde, veroorzaakt door den angst om zijn zoon, dien hij onder zijn hoede had genomen, zag hij zijn liefdelooze, kinderachtige houding met ontstellende duidelijkheid. Hoe was het mogelijk geweest, dat hij Mariene zoo had laten gaan, dat hij haar zoo van zich had kunnen stooten Hoe zeldzaam kwajongensachtig, hoe gruwelijk minderwaardig had hij zich aangesteld En hoe wreed had het noodlot hem gestraft. Eiken dag ging grenswacht van de Noren hebben over genomen. Voorts zijn de Duitschers er in ge slaagd de rivier Vormen over te trekken en Eidsvold te bezetten, waardoor het front bij Kongsvinger met meer dan 20 K.M. verlengd is. Hamar en Elverum zijn nog Noorsch. Zondagmiddag zijn de Duitschers bij Skames (bezuiden Kongsvinger) tot den aanval overgegaan met een troe penmacht, die op 16.000 man geschat wordt. De Noren hadden de wegen ge barricadeerd met boomen, blokken gra niet en autobussen. De Duitschers ver kennen van uit de lucht de Noorsche stellingen met zwaar gepantserde vlieg tuigen, die tegen mitrailleurvuur be stand zijn. Wanneer de positie der No ren vastgesteld is, 'komen (bommen werpers hun bestoken. Beroep op Noorsche bevolking In een oproep, welken de opperbevel hebber der Duitsche strijdkrachten te Oslo, generaal von Falkenhorst, tot het Noorsche volk heeft gericht, zegt hij volgens het D.N3. o.a., dat hem is op gedragen Noorwegen tegen aanvallen van de zijde der Westelijke mogendhe den te beschermen. De Noorsche re geering, aaldus de oproep, heeft ver scheidene aanbiedingen tot samenwer king afgeslagen. Het Noorsche volk moet thans zelf over het lot van zijn vaderland1 beschikken. Wanneer men gehoor zal geven aan den oproep, zoo als Denemaricen dat gedaan heeft, dat Mariene met den jongen naar het park, maar haar was zooiets nog nooit over komen. Aan haar was de jongen steeds tenvolle toevertrouwd geweest. Zij leef de immers in het kind, zij was er als het ware een deel van. En hij had het over zijn hart kunnen krijgen dit na tuurlijke bondgenootschap te verbre ken, Eenvoudig uiteen te scheuren-----! Gekweld door gewetenswroeging dwaalde Lorenz door het park. In zijn handen droeg hij nog steeds het roode kinderemmertje en. zijn vingers om klemden het hengsel zoo stevig, alsof hij vreesde ook dit nog te zullen verlie zen. Hij bemerkte niet, dat hij de aan dacht trok van de vele wandelaars, dat de menschen hem spottend nakeken, zich afvragend wat dien zonderlingen man, die daar als een beschonkene langs de paden voortsukkelde, terwijl het blikken emmertje aan zijn slap neerhangende hand bengelde, bezielde. Nogmaals ging hij naar het politie bureau, maar wederom was een spijtig hoofdschudden van den man, die hem te woord stond, het eenige resultaat. Reeds half in de deuropening, keerde hij zich plotseling om. „Zou ik.... mag ik misschien even van de telefoon ge bruik maken De ambtenaar wees met een uitnoo- digend gebaar naar het toestel. Lorenz draaide het nummer van me- vvouw Helling. En dan hoorde hij Mar lene's stem. Hij trachtte zich zoo goed mogelijk te beheerschen. „Mariene----- schrik niet!.... Hansje.... ik ben hem kwijt geraakt in het Friedrichspark. Sinds een paar uren loop ik naar hem zich1 in dezelfde situatie als Noorwegen bevond, dan zal Noorwegen de ver schrikkingen van den oorlog bespaard blij.ven. Wanneer echter tegenstand geboden wordt, en de tot vriendschap pelijke samenwerking uitgestoken hand teruggeslagen wordt, zullen maatrege len genomen moeten worden. In dat geval, zoo gaat de oproep voort volgens U. P., zal de staat van beleg af gekondigd worden, en zullen Noren, die ?ich blijven verzetten, ter dood veroor deeld worden. De doodstraf zal ook van toepassing zijn op Noren, die aan den mobilisatie-oproep van de vroegere re geering gehoor geven, valsche geruch ten verspreiden, wapens dragen, sabo tage plegen of op eenige wijze tot op rukken der Duitschers belemmeren. Wie zich tegen de Duitsche bezetting verzet, staat Engelsche belangen voor en dient in dezelfde geallieerde legers, waarin ook Annamieten en gevluchte Polen en Tsjechen strijden. De nationale Noorsche regeering, zoo gaat de Duitsche oproep verder, begeert slechts het welzijn van Noorwegen te behartigen. Zij wenscht op grondwettige wijze te regeeren in samenwerking met den koning. Ten slotte wordt een uitnoodiging tot koning Haakon en den kroonprins ge- ncht om naar Oslo terug te keeren, aangezien „daden thans meer tellen dan woorden". Een speciale verslaggever van de te Turijn verschijnende „Gazetta Popoio" heeft een onderhoud gehad met „pre- te zoeken___" Toen hij voor hun huis op zijn vrouw wachtte, voelde hij zich veel minder ongerust. Nieuwe hoop maakte zich van hem meester. Zij, de moeder, zou hem wel weten te vinden, zij zou hem den jongen opnieuw schenken. Mariene stapte uit een taxi, trad snel op hem toe en drukte even zijn hand. Haar gezicht was bleek. Zij kwamen overeen, dat Mariene de zuidelijke helft en hij zelf de .noordelijke helft van het park zou doorzoeken. In het midden, bij het kleine rosarium, zouden zij elkaar dan over een half uur ontmoeten. Toen zij zich wilde weg spoeden, hield hij haar even bij den arm terug. „Mar iene, ik was vanochtend___kan je me vergeven „Maar Lorenz, dat is nu toch van ondergeschikt belang!" antwoordde ze met een weemoedig lachje. Met hernieuwden ijver begon Lorenz opnieuw te zoeken. Nu was hij niet meer alleen. Mariene hielp hem, alles zou goed worden. En geen enkel ver wijt had ze hem gemaakt!-----Nu eerst drong het tot hem door, dat zij niets had gedaan om hem het geleden on recht betaald te zetten. Het volgende oogenblik schaamde hij zich voor zijn eigen gedachten. Hij had haar schan delijk miskend. Het was gemeen zoo laag over haar te'denken.... Ook ditmaal bleef zijn zoeken tever- gfefsch. Maar toen hij eindelijk de af gesproken plaats naderde, zag hij Mar iene reeds van verre staan. En Hansje was bij haar. De jongen was bij haar Lorenz voel de zich aangegrepen door een zeldzame mier" Quisling. Hij verklaarde o.a. dat zijn bewind niet vijandig tegenover de dynastie staat, en dat haar rechten ge respecteerd zullen worden. Hij hoopte, dat de Noorsche koning een daad van vaderlandsliefde zou verrichten door de onbekwame vroegere regeering aan haar lot over te laten. De oude regee ring heeft, zoo betoogde hij, door haar fouten deze moeilijke situatie veroor zaakt en haar Engelschgezindheid heeft de dingen deze tragische wending doen ntmen. De Duitsche bescherming, zoo zeide Quisling ten slotte, is de beste oplos sing, die Noorwegen zich met het oog op de bestaande situatie kan wenschen. Italië wacht op het beste moment. Giovanni Ansaldo, de directeur van de „Telegrafo", heeft gisteren in een speciale radio-uitzending voor de Ita- kaansche strijdkrachten verklaard, dat van de eene week op de andere" de oorlog tot Italië kan komen. Ansaldo zeide „Na de gebeurtenissen van de afgeloopen week kan gezegd worden, dat thans geen natie in Europa buiten het conflict kan blijven. Het is een ver schrikkelijke oorlog, welke ieder oogen- biik kan neerkomen op diegenen, die meenden er buiten te kunnen blijven. Alle Italianen, die meenen, dat ons land tot het einde buiten het conflict kan blijven, vergissen zich, evenals diege nen, die denken, dat Italië niets anders moet nastreven dan een beetje geld verdienen. De oorlog, welke over Noor- v/egen is gekomen, kan ook over ons komen. Italië bereidt zich voor op de gelegenheid en het oogenblik, welke het meest opportuun zullen zijn. Een der gelijke gelegenheid, welke een maand geleden wellicht nog zeer ver af kon zijn, kan thans veel dichterbij zijn dan gij denkt". Ansaldo voegde er echter aan toe „Wanneer de trompet moet worden gestoken, zullen wij degenen zijn, die dat doen". Amerika en de oorlog. De Amerikansche bladen houden zich uiteraard intensief met de uitbreiding van den oorlog in Europa bezig en daarbij is de positie van de Ver. Staten tegenover den strijd in Scandinavië wel het voornaamste thema. De New York Times wijst er op, dat het optreden van Duitschland den neu tralen geen kans meer laat en dat de recente ontwikkeling der vijandelijk heden de Vereenigde Staten er toe brengt hun positie opnieuw te overwe gen. Wat voor Amerika op het spel staat gaat volgens dit blad ver uit bo ven de kwestie Groenland en IJsland. Het zou struisvogelpolitiek zijn den oorlog in Scandinavië te beschouwen als een gebeurtenis, die alleen van belang ,s voor de voorposten der Amerikaan- sche defensie. De gebeurtenis, die men thans meemaakt, vormt de ernstigste dreiging, die er ooit bestaan heeft te gen de vlootmacht van Engeland en het bestaan zelve van de Fransche en Britsche Rijken. De aanval, die Dene marken onderwierp en Narvik bereikte, is in werkelijkheid een poging tot alge- heele overheersching van Europa. De toekomst van millioenen en millioenen menschen hangt geheel af van de bot sing tusschen de nationaal socialisten en de geallieerden. ontroering, die hem tevens van een zwaren last bevrijdde. Zijn hart bonsde hem in de keel, toen hij op de zijnen toesnelde. „Mariene zei hij bijna juichend. „Hoe heb je dat klaar gespeeld Waar heb je hem gevonden Mariene glimlachte. „Hij speelde heel vergenoegd met een klein meisje in den zandbak". Lorenz streelde zwijgend, als om ver geving smeekend, Marlene's hand. Daarop namen zij den jongen in hun midden en gingen naar huis. Onderweg kocht Lorenz in een bloemenwinkel een groote bouquet roode rozen. Toen zij hun kamer betraden, lag daar een briefkaart van dr. Welken- laub. Hij verwachtte Mariene den vol genden ochtend weer bij zich. Toen zij den dag daarop de spreek kamer van dr. Welkenlaub binnen stap te, was zij echter niet weinig verbaasd, na een korte begroeting het verzoek te hooren even aan de schrijftafel te wil len plaats nemen. „Ik heb iets met u te bespreken begon hij wat geheimzinnig, terwijl hij zichzelf eveneens in een fauteuil liet vallen. Mariene, in een onbestemde vrees, dat haar iets onaangenaams boven het hoofd hing, herinnerde zich plotseling de scherpe terechtwijzing, welke hij haar den dag voor zijn vertrek in ver band met een of andere onhandigheid had toegediend. Zou hij haar ontslaan Moest hun nu ook dit laatste nog wor den ontnomen (Wordt vervolgd.)
De New York Herald Tribune schrijft dat thans, evenals in 1917 het Ameri- kaansche volk de gedachte afwijst van in den oorlog te trekken. Maar thans meer nog dan in 1917 bedreigt de oor log de Amerikaansche belangen. Het eenige, dat dit kan verhinderen is een volledige overwinning der geallieerden en een onherstelbare nederlaag van Duitschland. De Vereenigde Staten i loeten wennen aan de gedachte, dat zij zich gedwongen zouden kunnen zien aan den strijd te gaan deelnemen, wan neer dat het eenige middel zou vormen cm hun belangen te beschermen. NIEUWS UIT DE RIJNSTREEK. BONTE AVOND VOOR MILITAI REN IN DE MARTHA-STICHTING Vrijdagavond werd in -de kerkzaal der Martha-Stichting een bonte avond ge houden, door de Directie der Stichting aangeboden aan de Commissie voor O. en O. der alhier gelegerde militairen. Van de laats ten bleken velen aan den oproep gehoor te hebben gegeven, toen ds. Meijer met een woord van welkom opende? Hij vond het prettig zoovelen van buiten Alphen te mogen ontvan gen, niet alleen om hun, naar hij hoop te, een prettigen avond te bezorgen, doch ook cm toen, uit alle streken van ons land afkomstig, wat nader te doen kennismaken met het groote gezin ongeveer 430 jongens en meisjes en een blik te doen slaan op het werk der Martha-Stichting. In het bijzonder gold verder het welkomstwoord van ds. Meijer den commandant, kapitein Ahn en de andere officieren. Hij hoopte, dat de meisjes en jongens der Stichting, die aan het programma zouden mede werken, er in zouden slagen den aan wezigen een prettigen avond te bezor- geen. Hierin zijn deze zeer zeker geslaagd. Nadat allen het Wilhelmus hadden ge zongen, bracht de muziek der accor- deonclub en niet minder die der trom- petisten er al spoedig een goede stem ming in, gezien ook de vocale mede werking der militairen. Het blijspel „Een slaaf der Eubiotiek" oogstte een dankbaar applaus, vooral wel doordat de hoofdrol hier in goede handen bleek te zijn en deze speler zich bijzonder onderscheidde. Na wat afwisselende muziek werd vervolgens het 'bekende „Arme rijken" van Nono voor het voetlicht gebracht, dat vol geestige zetten en woordspelin gen bij den aanwezigen, w.o. ook ds. en ■mevr. Voors. zeer in den smaak viel. In de pauze werd thee gepresenteerd, na dat tevoren reeds een sigaar was aan geboden. De éénacter „Intervieuw met den dood" dat vanzelfsprekend aan de medespelenden hooge eischen stelde, liet niet na indruk te maken en in doodsche stilte werd dit ernstige stuk aangehoord. Van het décocr en de tooneelaanklee- ding was, evenals in de beide vorige blijspelen, veel werk gemaakt, hetgeen de opvoering zeer ten goede kwam. De filmflitsen uit het leven in de Martiha-Stichting werden met toelang stelling gevolgd en mede door de popu laire toelichting van den heer Offringa zullen velen nader kennis hebben ge maakt met het werk der Martha- Stichting. De heer Jac. Groeneveld bracht na mens allen, mede namens O. en O., ds. Meijev :ïank voor het gebodene en wees er op. dat de Martha-Stichting werke lijk een groot en prettig gezin is en dat vele kinderen dankbaar zijn voor het veelomvattend maatschappelijk werk dat daar wordt verricht. Hij sprak de hoop uit, dat de mobilisatie spoedig tot het verleden zou behooren, doch mocht dit niet het geval zijn, dan zou O. en O. een tweede dergelijke avond voor de militairen zeer op prijs stellen. Tenslotte sprak ds. Meijer een woord van dank tot allen, die aan het wel slagen hadden meegewerkt en met het zinden van het tweede counlet van het Wilhelmus werd de avond besloten. CHR. ORANJEVEREENIGING. Principieele bezwaren tegen opvoering van historisch spel. In gebouw „Concordia" is 'Donderdag avond de j aarlijksche ledenvergadering gehouden van de Chr. Oranjevereeni- ging, onder voorzitterschap van den heer W. J. v. d. Brink. De heer A. Groeneveld gaf een uit eenzetting, waarom de C.O.V. bij de on langs gehouden feestelijkheden een financieele garantie voor het algemeen feestcomité heeft geweigerd. Officieel v/as-de C.O.V. niet in dit feestcomité vertegenwoordigd. Bovendien was de bedoeling van het comité om de hier ter plaatse bestaande Oranjevereenigingen overbodig te maken door bij voorko mende gelegenheden algemeene feesten te organiseeren, een standpunt, waar mee de C.O.V. zich niet kon vereenigen en dit wel te minder, omdat men niet tevreden was over den gang van zaken bij de algemeene feestviering der laat ste jaren. In verband met een ander werd een afwijzend standpunt ingeno men. Blijkens het jaarverslag van den se cretaris is het ledental teruggeloopen, zoodat dit thans 626 bedraagt. De penningmeester, de heer J. Vier- bergen, bracht een financieel verslag uit. De inkomsten bedroegen ƒ898.74, de uitgaven ƒ381.06, zoodat er een ba tig saldo is van ƒ517.68. De finan^Tele uitkomst van de ge houden Oranjeavonden was minder gunstig. De ontvangsten hiervan be droegen ƒ230.28, de uitgaven ƒ608.07. Als bestuursleden werden herkozen de heeren J. Tolk en A. Groeneveld. In verband met het 20-jarig bestaan v/erd door het bestuur voorgesteld in het najaar weer eenige Oranje-avonden te geven, waarin dan zal worden opge voerd het historisch spel „Custo's Reli- gioni'1, een stuk, dat ontleend is aan het bekende wérk van Marjorie Bowen „Ik zal handhaven". Het bleek echter, dat in de vergade ring ernstige prin< ipieele bezwaren be stonden tegen tooneeluitvoeringen als deze. Met betrekking tot de over dit punt gevoerde discussie ontkenen wij het volgende aan de „Rijnl. Crt." Mr. Meijer wijst er op dat de voor standers niet kunnen zeggen dat het geen zonde is, maar ook de tegenstan- vis niet, dat het wèl zonde is. Daarom past hier groote voorzichtigheid. Spr. persoonlijk heeft geen bezwaar, en is van meenhig dat we hier niet uit zullen komen. Als we echter hiermede een deel der broederen ergeren dan zou het missclven beter zijn het niet meer te doen. Spr. stelt voor dat een commissie benoemd wordt uit bestuur en leden die hier een nader onderzoek zal instellen. Tusschen de verschillende sprekers door heeft de voorzitter regelmatig van antwoord gediend. We geven hiervan onzen korten indruk. Het ie in 't geheel niet de bedoeling van het bestuur nu regelma.ig derge lijke avonden te^ blijven seven. Uit den grooten toeloop der leden heeft men echter geconcludeerd dat een en ander ze-r in den smaak was ge/a-ien en dat mrii cok bij gelegenheid van het 20- jarig Lf staan iets dergelijks moest doen Inderdaad betreft het hier een ter rein waarop voorzichtigheid past. Maar tegenover de meening van hooggeleer den, die het veroordeelen, staat de mee ning van hooggeleerden die geen be zwaar hebben. Het bestuur heeft de lijn gevolgd welke hierin gegeven wordt door het hoofdbestuur van den Bond van Chr. Oranjevereeniginsen in Ne derland. Spr. is voorts van meen.ng dat de plaats waar het clubje repeteert niet gelukkig gekozen is en geiracht zal worden een andere gelegenheid te vin den. Wat het voorstel van Mr. Meijer betreft is spr. van meening; aat ook een dergelijke commissie niet tot overeen stemming zal komen. Het bestuur zal deze zaafc echter nader overwegen. Verschillende heeren repliceeren. Ds. Mulder is van oordeel dat men met de opvoering komt op den rand van de Christelijke vrijheid en men moet juist zoover mogelijk daarvan verwijderd blijden. Om aan een. einde te Konen stelt de heer v. d. Pol dan voor dot het bestuur het punt terug neemt en nadat in over weging zal nemen. De voorzitter zegt dat d* niet kan. Men kar niet omver keg*i-n wat in een vorige vergadering met algemeene stemmen besloten is. Hij gr:eft de ver zekering dat men zeer ?eker aan ds opmerkingen volledig aandacht zal schenken. Hierna wordt de discussie,, welke in aangenamen toon werd gevoerd, geslo ten. Na rondvraag werd de vergadering door Ds. Mulder met dankgebed geslo ten. _ Ds. Mulder waardeert het goede werk van de COV dat tot heden werd ver richt. Het spijt hem dan ook dat hij zich met het voorstel niet kan vereeni gen. Spr. ziet in het opvoeren van het historisch spel een gevaar, voorname lijk wel omdat de historie los gemaakt wordt van den geestelijken achtergrond De geestelijke motieven mogen in dit stuk niet uitgebeeld worden en dat kan ook niet. Voorts is er hier een afbuigen van de goede lijn en wordt een zeer gevaarlijk terrein betreden, waarop vele voetangels en klemmen liggen. De con sequenties hiervan zijn niet te overzien. Spr. is van oordeel dat de COV hier geen leiding mag geven. Voorts heeft spr. bezwaar tegen het repeteeren van de club in een café. Tegen drie dingen zijn onze vaderen steeds streng opgetreden en wel tege#i tooneel, dans en kaartspel. AUe drie worden deze steeds sterker in onze kringen geïntroduceerd. Spr. heeft deze dingen in het publiek willen zeggen en verzoekt het spel niet door te laten gaan en terug te keeren tot het oude. De h-eer Voskuilen onderschrijft het vorenstaande ten volle. Hij wijst op het gevaar ten opzichte van de kinderen. De heer E. van der Pol anerfet op dat in onze dagen veel dingen dtisputabel gesteld worden. Hij ziet in dit stitx. wel degelijik in beginsel tooneel en is van meening dat wat hier geïntroduceerd wordt, contra-bande geacht moet wor den. Over den geestelijken achtergrond van de geschiedenis die in beeld ge bracht wordt, ontwikkeld spr. dezelfde bezwaren als ds. Mulder. Spr. acht dat een groot deel der leden bezwaar heeft. De heer Overduin steunt het -bestuur. Spr. zegt dat hij als voorzitter van Oranje Garde het eerst het historisch spel heeft ingevoerd in Alphen. Hij is van meening dat de Christen een taak heeft ten opzichte van elk levenster rein. Tegen chr. radio heeft niemand hezwaar. De heeren v. d. Burgh en v. Leeuwen ontwikkelen hun bezwaren tegen het toestuursvoorst el. De heer Hoornenborg zegt dat het in 't algemeen wel juist is dat de Christen een taak heeft ten opzichte van de le vensterreinen. Maar dat moet men niet 2joo ver door gaan voeren dat de Chris ten zich nergens van zou moeten ont houden. Spr. ziet hierin dat de brug naar het tooneel geslagen wordt en de Christelijke levensstijl verbasterd. eenige belastingmerken, een ring met sleuteltjes, een duo van een motorrij wiel, een portemonnaie met inhoud, een zakmes en twee beenpijpen. BURGERLIJKE STAND. Overleden Maria Cornelia van der Wolf 85 jaar wed. van Willem de Jong. BEVOLKING. Ingekomen van Leiden, v. Slinger- lantlaan 8, Hillegonda M. van der Klein dienstbode, Dorpsstraat 50 Vreeswijk, Ovde Sluis 6, Klaas Knol, bouwk. opz., Stationsstraat 6 Lisse, Kanaalstraat Adrianus Q. M. Straver, rijw.-her- si eller. Aarkade 2. Ingekomen van Benthuizen, 73e, Thomas P. van der Maas, waterb.k. op zichter, Vondelstraat 14 'sGraven- hage, Ooievaarlaan 9, Maria Verhorst, huishoudster, Rulsdaelstraat 1 Am sterdam, Spreeuwenpark 20 n, Cornelis J. M. Kramer, Prins Hendrikstraat 69 Woerden, Groenendaal 27, Maria W. Boele, a.b. ,Maria", ligplaats Spoorha- ven. ^trokken naar Leiden, Thorbecke- 41, Clasina van Dijk, dienstbode, Ridderbuurt 14 Koudekerk a. d. Rijn, Kondsdijk 99. Hilligje Smitt, winkel- juffr., Julianastraat 77 Doorn, Kamp weg 71, Trijntje Smitt, winkeljufr., Ju lianastraat 77 Gouda, Voorwillens 16, Aïithonie L. Duits, Nieuwe Sloot 9 Leiden, Rijnsb. weg 111, Adrianus J. A. Hoogeveen, Dorpsstraat 26 Waalwijk, Laageinde 14, Johannes H. Figee, sla gersbediende, van Mandersloostraat 4tf Barneveld, Bloemendaallaan 22, Cor nelia de Heer Wed. D. v. d. Kraan, Jong kindt Coninckstraat 6 Renkum, Ha- vendorp, Beeklaan 19, Cornelis den Ouden en gezin, Stationsweg 4. Vertrokken naar Nieuwkoop, Zuid- einde 118a, David Mottier, Raadhuis straat 44 's Gravenzande, Sand Am bachtstraat 115, Pieternella Vis, Raad huisstraat 44 Rotterdam, 's Graven- dijkwal 57, Cornelia Haak, Raadhuis straat 44 Voorburg, v. Heurnstraat 99 Hendrik J. van der Kolk en gezin, Zeil makerstraat 5 Amsterdam, Z. v. Os- tadestraat 143,3 Aagje van Pelt, dienst bode, Hooftstraat 52 Ter Aar, Kerk buurt p.a. bakker Fuijk, Johannes W. G van Leeuwen, bakkersknecht, Rijn- kade 2 Maartensdijk (U.), Dorpsweg 220. Sander Hendrikse, monteur, van Reedestraat 7 Rijnsburg, Heerenweg 9, Sophia J. Wieman, 's Molenaarsbuurt 15 Koudekerk a. d. Rijn, B 227, Theo- dorus V. van Schaik en echtgen., vee- houdersknecht, Hoorn 436. GELDGEBREK. „Er moeten veei noodzakelijk uit te voeren werken blijven liggen, daar eenvoudig de middelen ontbreken". Weth. v. d. Poll tijdens de begrooting in den raad van Zwammerdam. Die centen Daar draait wat omheen in dit leven Er is geen beiangrijKer rol nog gegeven dan aan 't aarasche slijk, zoo men 't geid pleegt te noemen, en vrijwel gten aorp kan er zich op beroemen, dat het steeas genoeg heelt, zooals "l vroeger was vanaaar aie teKouen in iedere kas. En ook Zwammerdam heeft met geldnood te kampen, al geeit dit aen burgers nu niet bepaald rampen aiieen, wat noodzakelijk had moeten komen, dat hoort voorhanüs nog tot illusies en droomen. Veel arbeid biijlt liggen, zoo werd mij verteld, al zijn er wel werkers er is slechts geen geld Ook wij weten daarvan wel wat mee te praten, want kijk maar eens rond hier in d'Alphensche straten, gezwegen nog siecnts van veel erger dingen, die ons zoo in 't daag'iijksche leven omringen. Die Bruggesiraat heeft ook al velen gekweid, maar 't draait steeds op niets uit, alleen door het geld. Veel nuttige arbeid ligt zoo al te wachten, waarmee men veel meer spoed had moeten betrachten, bij ons in de Rijnstreek, in Limburg, in Twente 't loopt overal dood door gebrek aan de centen. Zoo is het in 't huidige leven gesteld, je kunt niets beginnen 't ontbreekt je aan geld. En nu de moraal die is spoedig bekeken, want wie heeft er steeds maar dat geld opgestreken En wie, wat veroorzaakte ons land zooveel schade Enfin, dat moet ieder maar zelve eens raden. Heel logisch wordt dan de moraal van dit lied Geld is er genoeg, maar w ij hebben het niet Henk van Heeswijk. "AARLANDER VEEN Geslaagd Bij het gehouden examen van de Naaivereeniging in het R. K. Gesticht is aan de dames M. van Egmond, T. de Jong en L. D. Stigter een diploma uit gereikt. Begin van brand Vrijdagmiddag werd een toegin van brand ontdekt in de boerderij van den veehouder J. H. Visser aan den Hooge dijk. Aagezien men op de boerderij aan het verhuizen is, waren enkele stoffen te kort bij de schoorsteen gelegd, met het gevolg, dat de brand ontstond. Doordat zulks terstond ontdekt weed, wist men ernstiger te voorkomen. De brandweer behoefde niet uit te nukken. BODEGRAVEN Hooivordering. Door den burgemeester is tegen den veehouder J. M. R. te Nieuwerbrug on der deze gemeente proces-verbaal opge maakt wegens het niet voldoen aan de door den Burgemeester krachtens de Inkwartieringswet gedane vordering tot leverantie van een hoeveelheid hooi ten behoeve van het leger. Zelfs toen R. door de gemeentepolitie nog eens nadrukkelijk was aangemaand om aan te vordering te voldoen, weigerde hij pertinent om de aangewezen hoeveel heid hooi naar de pers, staande op het •errein van de Nederlandsche Spoorwe gen alhier, over te brengen. Behalve dat daarop, op kosten van den weigerach tige, het gevorderde kwantum hooi toch is weggehaald, zal hij voor dit vergrijp ook nog met den strafrechter in aan raking komen. Binnen de wettelijke grenzen is ieder in deze ernstige tijden verplicht aan het algemeen landsbe lang meder'te werken en bovenstaand geval steekt wel zeer ongunstig af bij de andere veehouders in deze gemeente die hun laatste restje hooi aan het Rijk hebben geleverd, zonder daar zelfs iets tegen in te brengen. AANRIJDING IN DE BRUGGE STRAAT. Zaterdagavond is in de Bruggestraat een bejaarde juffrouw door den groen tehandelaar R., die met zijn bakfiets links van den weg reed, geraakt, waar door zij tegen mej. A. opbotste, die op haar beurt met haar hoofd tegen den muur van het café van den heer B. viel. Zij werd het café binnengebracht, vaar haar de eerste hulp werd verleend. Daarna kon zij naar haar woning aan den Gouwsluischen weg worden ver voerd. GEVONDEN VOORWERPEN. Omtrent de volgende gevonden voor werpen zijn inlichtingen te bekomen aan het bureau van politie, alhier Een klein wit hondje, een twerenrijwiel, een kip, een paar gebreide dameshand schoenen, een kinderportemonnaie, Mishandeling. De vroeger alhier wonende kellner v. d. M. bevond zich voor een dag in Bo degraven. In de omgeving van het ge meentehuis ontmoette hij den caféhou der J. de G. uit Nieuwerbrug. De ver standhouding tusschen deze twee per sonen bleek om bepaaalde redenen lang niet in orde. Nauwelijks hadden zij el kander dan ook ontmoet of er ont stond een woordewisseling. Terwijl de G. zich door de gemeentesteeg naar het distributiekantoor begaf, werd hij op oen gegeven oogenblik achter het ge meentehuis door v. d. M. zoodanig met den vuist bewerkt, dat het bloed hem uit en voorhoofd spoot. De politie, die juist in de omgeving was, heeft v. d. M. overgebracht naar den politiepost en daar proces-verbaal tegen hem op gemaakt. Patrimonium. De afdeeling Bodegraven van Patri monium hield in de Christelijke Be waarschool, onder voorzitterschap van den heer A. Blok, haar 47e jaarverga dering. Na opening op de gebruikelijke wijze sprak de waarnemend voorzitter een kort openingswoord, waarin hij o.m. herdacht het overlijden van den heer P. van der Weijden, die jaren lang een getrouw lid en bestuurslid van de af deeling is geweest. Hierna volgden de jaarverslagen van secretaris en pen ningmeester, welke beiden werden goedgekeurd. Een opwekkend woord v/erd vervolgens gesproken door den heer Dalmayer van Schiedam over het I ieder zich moet opgeven om actief deel te nemen aan het werk van „Patrimo nium". Hij wekte alle aanwezigen tot krachtige propaganda op. Ter afwisse ling werden door onzen plaatsgenoot, den heer Jac. de Vries, eenige actueele films vertoond. De Christelijke Zang- vereeniging „Halleluja" bracht vervol gens eenige liederen ten gehoore. De goed geslaagde avond werd hierna door den spreker met dankgebed geëindigd. Verkooping, Ten overstaan van notaris B. D. Krü- semann is publiek verkocht het café met stalhouderij, enz. van de familie Vink aan de Kerkstraat alhier. De per- ceelen werden door den heer F. Beijen te Woerden in bod gezet op ƒ6300 en bij afslag gemijnd door den heer C. Rijkaart alhier op ƒ5000. Bevolking Gevestigde personen: C. M. Wilschut, zonder beroep, Noordstraat 82d. van Utrecht A. Fortuin, slager, Kerk straat 144, van Uithoorn A. Leupen en gezin, chauffeur, Zuidzijde 23, van Alphen aan den Rijn P. van Gorkum, eohtgenoote van W. Vonk, zonder be roep, Prinsenstr. 64, van Hazerswoude. Vertrokken ipersonen: A. Hoogen- doorn en gezin, assuradeur, naar Zwammerdam C 160 L. Haverkamp en echtgenoote, op-zichter, naar Leid- schendam J. A. van Heeziik en gezin, hankwerker, naar 's-Gravenhage Stuw- straat 245 H. P. Mijderwijk, metse laar, naar Zwammerdam A 141 T. de Jong, transportarbeider, naar 's-Gra- venhage, Hekkelaan 70 P. A. van Egmond, dienstbode, naar 's-Graven- hage, Hekkelaan 70 Ph. van der Klok en gezin, onderbaas, naar Voorburg, Barbansonstraat 66 C. J. M. Buij- telaar kapster, naar Moordrecht H 108d —H. M. Verheul, dienstbode, naar Bar- woutswaarder No. 143. KOUDEKERK a*d* RIJN Jaarvergadering Voetbalvereeniging. De voetbalvereeniging „Koudekerk" heeft haar jaarvergadering gehouden in Hotel de Bruin onder leiding van haar voorzitter, de heer P. van Kem pen. Bij de bestuui-sverkiezing -wer den de aftredende leden, de heeren B. H. van Vegten en H. van Klave ren herkozen, terwijl in de plaats van den heer A. Vergunst, die niet her kiesbaar was, werd gekozen de heer J. de Wit. Na de pauze werd nog een kas- commissie benoemd en verkiezing ge houden voor de Elftallencommissie. Daarna volgde nog een geanimeerde be spreking, terwijl tenslotte den voorzitter f.og-, een bloemstuk werd aangeboden. •Het was omstreeks 11 uur toen de voor zitter de goed geslaagde vergadering sloot. Het bestuur is thans samengesteld als volgt P. van Kempen, voorzitter H. van Klaveren, secretaris; J. Fluiter, penningmeester, B. H. van Vegten, 2e voorzitter G. van Klaveren, Jac. Hak- kenbrak en J. de Wit, commissarissen. LEIMUIDEN Burgerlijke Stand. Ondertrouwd G. J. Folman 28 jaar en N. Witvliet 24 jaar J. van Leeu wen 31 jaar en A. A. Visser 24 jaar. Gehuwd L. H. van Velzen en A. A. Zeldenthuis. Bevolking. Vertrokken naar Haarlemmermeer. Venneperweg 42, P. J. Jansen naar Nieuwveen, 13, L. P. Rietveld naar Rijnsburg, Baron van Wassenaarstraat 3 P. M. van Tol. Bij -zieken zijn door de verpleegster af gelegd 964 bezoeken, bij -baby's voor controle van voeding en gewicht 848. Door de stijging van het ledental van de afd. Noorden kon de 'verpleegster geheel voor gezamenlijke rekening, ie dere afdeeling de helft of 525.— be kostigd worden. De finantieele positie van de afdeeUng is dan ook veel ver beterd en thans behoorlijk gefundeerd. Bd inkomsten aan contributiën be droegen j 614.41, aan subsidies 320.—, vormende met de .bijdrage van Noorden en nog enkele kleine posten tezamen 1526.76. Een batig saldo is aanwezig van 309.89. Bij de opricJhting is 100.— geleend. Hiervan is thans 25.— afge lost. De finantieele commissie, bestaande uit de heeren H. Markman en W. N. Bongenaar hadden de rekening in orde bevonden. Benoemd werden tot leden van de finantieele commissie voor 1940 de hee ren R. Hilhorst en C. van Koert Sr. De voorzitter leidt vervolgens een be spreking in over het oprichten van een cursus E.H.B.O., hetgeen door het Hoofdbestuur zeer is aanbevolen. Dit wordt zeer gewenscht geacht, mede met het oog op het oorlogs- en toenemend verkeersgevaar. Vanwege het bestuur is hierover ge sproken met den plaateelijken genees heer, Dr, Koert, die bereid is den cunsus te leiden. De hereidverklaring van Dr. Koert wordt op hoogen prijs gesteld. Het aan tal lessen zal het eerste jaar 20 a 24 be dragen, het aantal deelnemers moet tenminste 6 zijn. Besloten wordt, dat bode J. van der Laan in de volgende week zal rond gaan om deelnemers te werven. Medegedeeld wordt, dat het liggeld in het St. Elisabeth-gesticht te Leiden, evenals in 'het Diaconessenhuis voor de goedkoopste fclasse is verhoogd van 2.50 tot 3.— per dag. In dit verband wordt er op gewezen, dat bij een lig geld van 3.— in het St. Antonius- gestioht te Utrecht tevens de operatie- kosten zijn inbegrepen voor hem, die deze niet 'betalen kunnen. Het plaatse lijk ziekenhuisfonds vergoed f 2.50, het restant wordt alsdan door het Wit-Gele Kruis bijgepast. De periodiek aftredende bestuurs leden, de heer A. J. Verhaar, Mevr. G. van der Weijden—Braun en de heer J. Eijs worden bij acclamatie herkozen, waarna de vergadering wordt gesloten! Burgerlijke Stand. Geboren Johannes Gerardus zoon van Th. Pietersen en M. van Capel Maria Anna Cornelia dochter van J. Baas en G. C. H. Hartveld Martinus zoon van Jac. van Dam en M. Hooger- werff. Ondertrouwd: W. Kroesemeijer 27 jaar en M. J. van Leeuwen 21 jaar G. Vroonhof 24 jaar en E. Splinter 23 jr. NIEUWKOOP Wit-Gele Kruis In het Parochiehuis werd de jaarver gadering gehouden van het Wit-Gele Kruis. De voorzitter, de heer A. J. Vei'haar opende de bijeenkomst met een wel komstwoord, waarna de secretaris penningmeester, de heer Th. J. F. Teu- onderwerp „Spanningen". Spr. bracht I nissen, gelegenheid kreeg om het jaar- naar voren, dat vooral in dezen tijd een verslag en de rekening uiï te 'brengen. 3 NIEUW. VEEN Burgerlijke Stand. Overleden M. A. F. Sluijter 70 jaar. Bevolking, Vertrokken personen B. Bosch, naar Bloemendaal J. de Jong, naar Schie dam G. van Keulen, naar Hattem C. M. Speet, naar Breda. Ingekomen personen J. C. Blom, van Laren K. Bruines, van Zoeterwoude J. Lek en gezin, van Leiden A. Retel, van Alkemade J. Esselman, van Monnickendam P. M. Rogge, van Amsterdam T. Pijper, van Amster dam H. J. Wolmerstett, van Amster dam H. van der Peel, van Hendrik Ido Ambacht J. D. Kraa, van Zut- phen J. van den Oever, van Maurik. REEUWIJK Te water geraakt. Woensdagavond geraakte een schil- dersknecht, wonende te Boskoop, aan den Middelburgschen weg te Reeuwijk, die door een toeval werd getroffen, in de sloot. In zorgwekkenden toestand werd de man op het droge gebracht en naar zijn woonplaats vervoerd. Uitvoering kinderzangkoor. Onder leiding van haar directeur, de heer J. P. Oskam uit Gouda, gaf Don derdagavond de kinderzangvereeniging van de afdeeling Reeuwijk Volksonder- v/ijs in de zü*1 van de Wed. Van Riet schoten voor een goed bezette zaal een welgeslaagde uitvoering. Nadat ver schillende zangnummertjes ten gehoore waren gebracht, werd een operette ge titeld: „Sneeuw-Koningin" opgevoerd. Deze gezellige avond werd met een bal besloten. Burgerlijke Stand. Geboren Willem zoon van W. Kloos terziel en N. Hoogendoorn Maria dochter van KI. van Roon en M. van Dam Gerrigje dochter van P. E. Don ker en A. van Tilburg Ewoud Jan zoon van C. Verburg en W. Zegwaard. Ondertrouwd A. van der Vlies en Alb. Kroon. Bevolking. Vertrokken D. Reijneveld, uit B 76 naar Boskoop W. Oosterom, uit B 6 naar Papekop H. H. v. d. Quast, uit D 102, naar Boskoop J. N. Vane, uit H 50 naai- Gouda. Ingekomen H. Padmos, in H 172, uit Sint Philipsland H. W. v. d. Bosch, in D 26 uit Hazerswoude G. Bek, in Il 186/uit Ouderkerk a. d. IJssel M. A v. d. Bos, in H 220 uit Amersfoort F. Hoenderop, in H 220, uit Amersfoort H. van Dijk, in B 70, uit Waddinx- veen. JTER AAR^ Jaarvergadering Wit-Gele Kruis. Onder voorzitterschap van den heer M. Roberts vergaderde de afdeeling van liet Wit-Gele Kruis. Na een openings woord van den voorzitter ca eenige mededeelingen over een te ge\en moe dercursus, bracht de secretaris, de heer A. P. Uittewaal een jaarverslag uit. O.m. werd vermeld, dat het ledental is terug geloopen op 350 en dat door de wijk- verpleegster 2139 bezoeken waren afge legd. In verband met t.b.c.-bestrijding heeft de zuster 284 huisbezoeken afge legd. De kraamverpleegster heeft in 39 gevallen bijstand verleend. Het consul tatiebureau voor zuigelingen werd door 4Ï kinderen bezocht. Uitgeleend aan patiënten zijn 241 verplegingsartikelen. De penningmeester, de heer van der Kroon, bracht hierna zijn verslag uit. Instede van een kastekort, is er thans een batig saldo van ƒ60.15 te vermel den, terwijl de afdeeling t.b.c.-bestrij- ding een saldo van 391.73 vertoont. De aftredende bestuursleden, de heeren Vroonhof en Zwirs, zagen zich vervol gens als zoodanig herkozen, evenals de afgevaardigde van de Lidwinavereeni- ging Mej. van Zwieten. Nadat bij de rondvraag nog was ge sproken over de vraag of het plaatsen van verbandtrommels zin heeft, wat door het bestuur nader zal worden be zien, sloot de voorzitter de vergadering met een opwekking tot steun van de vereeniging door hiervan lid te worden en met dank aan het kerkbestuur voor den ondervonden steun. Burgerlijke Stand. Geboren Adrianus zoon van J. van der Haven en T. patsburg.^ Ondertrouwd C. Verbürg 25 jaar (won. te Nieuwkoop) en T. Kempenaar 25 jaar. Overleden: G. A. J. Speet 32 jaar (,won. te Nieuwveen). Bevolking. Ingekomen P. Laan, van Middelie J. C. Wesselman, van Alkemade A. A. M Baake, van Amsterdam. Vertrokken J. C. M. Kroon, naai Oudenbosch E. A. E. Kroon, naar Culemborg. WADD1NXVEEN Burgerlijke Stand Geboren: Philipma Belia, dochter van J. Móhle en van M. van der Knijff Olementia Joanna, dochter van L. J. Koot en van A. J. Baars Jchanna Cornelia, dochter van P. van den Eijk en van A. C. ivan der Maas Helena, dochter van A. van der Spek en van N. van Rooijen. Overleden: C. van Drimmeien, 77 jaar A. de Vos, geb. van Leeuwen, 45 jaar. Onaertrouwd: H. P. Gerts en C. J. M. Mulder J. P. van Velzen en M. P. Mulder— J. L. van Eijk en E. J. van Wichen J. A. van de Wind en A. Both P. van der Glas en A. G. Schel ling. Getrouwd: P. de Rooij en D .de Bruin W. C. van der Hoeven en D. de Brulit F. M. van Tol en J. Boonstoppel. WOUBRUGGB Burgerlijke Stand Geboren: Adrianus Johannes, zoon van J. B. Hoogenboom en van A. van Lammeren. Overleden: Adrianus van der Ploeg, echtgenoot van W. Schrame, 77 jaar Johanna Maria Bizot, echtgenoote va/i Th. Borst, 78 jaar. ZWAMMERDAM Rijwielcontröle. Zaterdagochtend werd door drie kom- miezen controle gehouden op de nale- ung van de rijwielbelasting. Ieder wiel- rijder, die de Brugstraat bereed, moest zijn plaatje vertoonen. Dit bleek voor zeer velen niet mogelijk te zijn, waarna prompt een bekeuring volgde. Eén der overtreders, die vier rijwielen in gebruik had en geen enkerbelastingmerk bezat hij had er nog nooit een gekocht werd eveneens gesnapt. Vele anderen, die gewaarschuwd waren, durfden zelfs met de fiets aan de hand niet de con trole te passeeren, maar gaven er de voorkeur aan hun stal ros zoolang bij anderen te stallen tot de bui over was. Burgerlijke Stand Ondertrouwd: Wilhelmus Gerardus Veelenturf, 28 jaar en Elisabeth Maria Voordoorw, 23 jaar. Getrouwd): Willem van der Pan, 23 jaar en Everdina de Jong, 22 jaar, te Amersfoort.
Haagsche Politierechter Nogmaals De bakker en de slagersvrouw. Er waren al heel wat moeilijkheden geweest met mej. J. A. v. Z. uit Al phen aan den Rijn, doch er schijnt nu een einde aan te zullen ko men. Alleen, nu komen er juridische moeilijkheden. Het laatste geval waarin mej. v. Z. betrokken was betrof een kwestie over het straatje. Een meer civiele aangelegenheid had mej. v. Z. er toe gebracht de steenen uit de straat te halen, zeer ten ongerieve van den bakker v. V. Bij verstek was de juffrouw tot een week gevangenisstraf veroordeeld, van welk vonnis zij nu in verzet kwam. Een politie-agent en de bakker gaven Éfoede inlichtingen over verdachte want, nu is er rust te Alphen, zoo kon de informatie luiden. En ook de verdachte scheen van zins Ie zijn die rust te handhaven. Helaas, er was een juridisch addertje onder het gras, dat de Officier naar vo- ien moest brengen. Want, als bezuiniging is ingevoerd dat, behoudens bijzondere redenen, van verstekvonnissen geen verzet meer mo gelijk is. De regeling is 1 Februari in gevoerd, en dit vonnis was van 5 Fe- bi'uari. En dus vroeg de Officier niet ontvan kelijk verklaring van het verzet. Het eenige, wat Mr. La Gro kon probeeren in deze wat gratie te vragen, want op de griffie had men ook fouten ge maakt. Om juridische redenen bepaal de de Politierechter het vonnis te zul len uitspreken op 10 Juni. Overleden Ariaantje Verduijn, 69 jaar, weduwe van Jacob Verburg Jan Denk ten Broeke, 78 jaar, weduwnaar van Aartje van den Broek. Bevolking Ingekomen: uit Nieuwveen No. 61, Pieter C. Verkerk en g-ezin, expediteur, Schoolstraat A 81 uit Rijnsaterwou- de, Vriezeweg 71, Cornelis Verhagen, zonder toeroep, Dwarsstraat A 160. Vertrokken: naar Rotterdam, Chris- ■pijnlaan 75, Johannes J. Willebrand en gezin, soheepskoker, Oud-Bodegraaf- soheweg C 111 naar Leidschendam. Smltslaan 18, Dooiwe Cuperus, veehou- dersknecht, Utreohtsohe straatweg B 96 naar Utrecht, Weerdsingel O.Z. 66, Cornelis L. van Niekerk, assistent- accountant, Overtocht C 56 naar 's-Giravenihage, Jacob de Graefflaan 16, Johanna M. KortenhoeVen, dienstbode, Dwarsstraat A 155b. SPORT Schoonhoven 1—Alphen 1 2-3 Met slecihts drie spelers van het eerste, n.1. v. d. Woensel, Blonk en Ram ver richtte Alphen gisteren goed werk door den uitweostrijd tegen Schoonhoven met 3-2 te winnen. Natuurlijk telde ook de thuisclub verscheidene invallers. De Alphen invallers hebben zonder uitzon dering hard gewerkt en vooral voor de rust, toen men den wind mee had, vlot te het meermalen vrij goed en zoo ging het met deae combinatie beter dan men aanvankelijk verwachtte, op grond van liet feit, dat deze spelers zoo goed als niet 'samengespeeld hadden. Uit een goed opgezetten aanval wist na tien minuten spelen Blonk Alphen de leiding te geven. Alphen kwam ook daarna nog menigmaal in den aanval, doch succes had men aanvankelijk niet en waar de thuisclub er evenmin in slaagde doel man van Klaveren te verschalken bleef het langen tijd 0-1. Een kwartier voor de rust had Alphen opnieuw succes, toen bij een scrimage voor het Schoon hoven-doel van Egmond den stand op 0-2 wist te brengen. Aan weerszijden kwamen de doelen nog in gevaar, doch gescoord werd er niet meer en zoo ging met 0-2 de rust in. •Na de hervatting had de thuisclub het windvoordeel en daardoor kwam zij al spoedig in den aanval. Bij een der Alphen uitvallen wist Blonk door te breken, doch hij werd ten val gebraxr-ht en Alphen kreeg een penalty toegewe zen. Deze, door Ram genomen, wist de Schoonhoven doelman te stoppen en de terugspringende bal werd door Vriese- koop ingeschoten, waardoor Alphen een wel zeer hoopvolle en onverwachte 3-0 voorsprong noteerde. Door den wind gesteund kwam de thxüsclub, die zich geenszins geslagen achtte, sterk opzet ten en de Alphen-verdediging kreeg het hard te verantwoorden. Bij een dier aanvallen veroorzaakte Ram even bul ten het 'beruchte gebied een vrijen schop, die door den Schoonhoven-mid- voor met een mooi schot goed werd toenut 1-3. Niet lang daarna kreeg mid- voor Blonk een goede kans, doch door naast schieten ging deze verloren. Door een misverstand in. de Alphen achter hoede en mede doordat een oneffen heid in het slechte terrein de Alphen verdediging parten speelde, slaagde de thuisclub erin andermaal te scoren en zoo werd het 2-3. Schoonhoven zag haar kans om op z'n minst nog te kun nen gelijk maken en het Alphen doel maakte meermalen gevaarlijke momen ten door. Ondanks het steeds forscher wordend spel der thuisclub wist Alphen echter stand te houden en zoo kwam het einde met een verdiende 3-2 zege voor Alphen. Scheidsrechter Kaptein leidde goed'. Alp h ia—Roinvkoop 3-1 Zoowel Alphia als Rouwkoop ver scheen met een zeer gehavend elftal. Door de militaire maatregelen had Alphia vijf invallers en de gasten zeven. Zoo was van een goeden en spannenden •wedstrijd, althans van een zuivere (krachtmeting geen sprake. Toch werd er in de eerste helft nog sohls vrij goed gespeeld, getuige de drie doelpunten, die hierin werden gescoord. Doch in de tweede helft was speciaal de thuisclub er hopeloos uit en het was een geluk, dat de Rouwkoop voorhoede er weinig van terecht bracht anders was de uit slag stellig anders geweest. Rouwkoop was gedurende de tweede helft soms niet voor het Alphia-doel weg te slaan. Dit was te wijten aan het zeer slechte opruimen der Alphia achterhoede en bet -was hard noodig dat de spil een handje kwam helpen. Rouwkoop be nutte ailoen een strafschop in de twee de helft en bvacnt hiermee den stand op 3-1, waarbij het bleef. Om half drie werd onder leiding van scheidsrechter Boon afgetrapt Het eerst kwam de thuisclub in den aanval en Rouwkoop moest alle zeilen bijzetten. Toen het eerste offensief op niets uit liep kreeg, Rouwkoop moed' en bracht het tot wat tegenaanvallen, welke niets opleverden. Spoedig bleek het, dat het bij de thuisclub in de voorhoede niet klopte. In deze linie, waarin de mid- voo> de eenige eerst-el f talspeler was, werd -het spel te veel in de breedte ge-4 speeld. Eenmaal dn het strafschopge bied, gekomen, werd nog eens rustig over en weer gespeeld en de Rouwkoop rechtsachter greep dan resoluut in. Toch was de Alphia-midvoor hem eens te vlug af en het was dan ook dadelijk 1-0. Het was dezelfde speler, die met nog twee mooie doelpunten den stand op 3-0 bracht. Intusschen hadden de gasten een paai' kansen om zeep ge bracht, en de rust ging ook met 3-0 in. In de tweede helft was Rouwkoop direct iets sterker. Zij speelden veel sneller dan voor de rust en Alphia kreeg niet veel kans meer. Wel brak de Jong van Alphia nog wel eens door, doch tegen de achterhoede der gasten moest hij het toen afleggen, doordat hij geheel alleen stond. Rouwkoop viel telkens aan, doch had voorloopig geen succes. Uit een strafschop, wegens te stevig aflhouden door Mulder, werd het 3-1. Veel viel hierna niet meer voor en het einde kwam met 3-1 voor Alphia. Z.L.C. 4—Alphia 3 2-3 Z.L.C, heeft de overwinningreeks van Alphia 3 niet kunnen stuiten; met 3-2 legde Alphia op beide punten beslag. Hiermede blijft zij haar fraaie kans behouden en het kampioenschap ligt nu binnen haar bereik. Alphen 6—A.S.C. 7 3-5 Witte wist hier voor Alphen de score te openen, doch de gasten maakten 1-1 gelijk. Nadat Tuinenburg met een mooi schot den stand op 2-1 had gebracht, werd een der Alphen spelers naar de fclefed'kam-^r verwezen. Het w-as toen spoedig 2-2 gelijk en voor de rust werd het nog 2-3. Na de hervatting scoorden de gasten driemaal, 2-5 en uit een penalty maakte Witte tenslotte 3-5. Alphia—Quick. Boys 5-1 Het Zaterdagmiddagelftal van Alphia dat vorige we£k een punt op Sleutels veroverde, wist nu over Quick.Boys te zegevieren. Met de rust stond het 4-2. In de tweede helft zag het er naar uit, dat de gasten zoudei^opholen. doch met inspanning van alle krachten wist Alphia een dMlpum voor te blijven en won ine* 5-4. Gemengd Nieuws. NED. MARINEVLIEGTUIG IN ZEE GESTORT. Beide inzittenden om het leven gekomen. De Regeeringspersdienst meldt Bij het beoefenen van nachtvluchten is het marinevliegtuig W 9 van Zater dag op Zondag te* hoogte van Petten in zee verongelukt. De inzittenden, de officier-zeewaar- nemer Ie klasse koninklijke marine reserve H. E. G. Langenhoff en de ser geant-vlieger C. H. J. Knaapen zijn daarbij waarschijnlijk beiden om het leven gekomen. Het. lijk van den sergeant-vlieger Knaapen kon reeds geborgen worden. LUCHTGEVECHT NABIJ DE GRENS Engelsch bombardementsvliegtuig neergestort Twee Britsche en vier of vijf Duit- sche vliegtuigen zijn Zondagmiddag boven Duitsch grondgebied, dicht langs de Nederlandsche grens bij Babberich, in gevecht geraakt. Een der Engelsche machines werd door een Duitsche jager in brand geschoten en is op een weide langs den weg van Babberich naar Di- dam op Nederlandsch gebied neerge stort. Het toestel, waarschijnlijk een bom bardementsvliegtuig, werd volkomen vernield. De brokstukken lagen wijd en zijd op het weiland verspreid. De be manning, vermoedelijk drie man, is om gekomen. Twee lijken konden reeds ge borgen worden. Omstreeks vier uur in den middag, aldus wordt aan de „Crt" gemeldt, de den drie -zware kanonschoten, vermoe delijk afkomstig van geschut, dat in de omgeving van Kleef of El-ten staat op gesteld, en het vuur op de twee Britsche vliegtuigen had geopend, duizenden grensbewoners in den driehoek Lobith, Zevenaar, Didam naar buiten snellen. Wat zij toen boven hun hoofden op een hoogte van slechte ongeveer 400 meter zagen gebeuren, was adembene mend. Een zestal vliegtuigen was in een hevig gevecht gewikkeld. Zwaar motor geronk doortrilde de lucht. Twee Engel- sdhe machines, die van den kant van Kleef kwamen en in de richting van de Nederlandsche grens vlogen, werden achtervolgd door vier Duitsche jagers, die pijlsnel door de lucht schoten en de beide vluchtelingen in een minuut of twee hadden ingehaald. Uit de Britsche vliegtuigen werd waarschijnlijk met een snelvuurkanon op de achtervolgers ge- .schoten, althans men hoorde enkele droge harde knallen, zonder resultaat evenwel. Drie Duitsche machines omringden een der Britten en dwongen den be stuurder steeds lager te gaan vliegen. Een Duitsch jachtvliegtuig ging schuin achter en iets boven de Engelsche ma chine vliegen en vuurde herhaaldelijk. Viermaal achtereen ratelden twaalf scihoten uit den mitrailleur. Zij bleken doel getroffen te hebben, want eens klaps vloog de Engelsche machine in brand. Het verdween even achter een wolk en stortte toen met een geweldige vaart neer. Het scheerde rakelings over de Woning van den landbouwer Bins^- bergen en boorde ziöh in de weide naast zijn boerderij, ongeveer drie meter in den grond. De klap was kilometers ver in den omtrek hoorbaar. Direct daarop hoor den de ontstelde toeschouwers, die d/fc op een afstand van nog geen honderd meter zagen gebeuren, een paar gewel dige explosies, waarschijnlijk afkomstig van munitie, die zich in het vliegtuig bevond. Een felle vlammenzee, veroorzaakt door de brandende benzine, was spoe dig gedoofd, dooh de resten van het toestel bleven onder een geweldige rookontiwlkikelin g nog mins tens een half uur doorbranden. Her en der lagen deelen van het vliegtuig verspreid. Zoo plotseling als het luchtgevecht begon nen was, zoo snel was het ook beëin digd. Binnen vijf minuten was de Brit sche machine neergeschoten. Het andere Engelsche toestel had' in tusschen kans gezien te ontvluchten. Het was blijkbaar wel geraakt, want scheef hangend vloog het langs de Ne derlandsche grens, in de richting van Kleef. De vier Duitsche jagers, waarbij zich een oogenblik nog een vijfde had gevoegd, cirkelde even boven het toestel dat zij hadden neergeschoten en ver dwenen toen weer even snel als zij ge komen waren. De weide in de buurtschap In 't Kwartier bij Babberich, waar de Engel sche machine nog lag te rooken, was binnen een half uur na het gevecht ge heel afgezet door marechaussee en sol daten van de grenswacht. Militaire au toriteiten, almede geestelijke en genees kundige hulp waren spoedig ter plaatse. Hulp mocht echter niet meer baten; de inzittenden waren allen omgekomen. De lijken waren onherkenbaar ver minkt en lagen over grooten afstand verspreid. Twee lijken konden geborgen worden, doch het vermoeden bestaat, dat er nog een derde lid van de beman ning geweest is. Naast den totaal vernielden romp van het vliegtuig lag een half verbrand en 'half geopend valscherm, waaruit ge concludeerd wordt, dat een der inzit tenden getradht heeft zich met een pa rachute in veiligheid te stellen. Deze poging is edhter mislukt. De identiteit der slachtoffers kon nog niet worden vastgesteld. Er werden wel een herkenningplaatje en een zakboek je gevonden, doch de namen, die hierop vermeld stonden, waren onleesbaar. Het' bleek, dat de bestuurder van het toestel zijn vliegibrevet in 1939 ontvangen had. De juiste datum was echter eveneens onleesbaar. Honderden meters van het toestel af heeft men later nog laarzen, hand schoenen en koptelefoons gevonden, alsmede stufcken kleeding met de let ter R.A.F. Op het stuk verbogen alumi nium stond vermeld, dat het vliegtuig in 1939 te Wolverhampton was ge bouwd. Laatste Berichten. Dr. H. Colijn naar het buitenland. 's Gravenhage, 15 April. Naar wij ver nemen, vertrekt dr. H. Colijn heden avond in zijn hoedanigheid van presi dent van het Centraal Economisch Vol- kenbonds-comité voor eenige dagen naar het buitenland tot het voeren van enkele besprekingen. VREEMDE VLIEGTUIGEN IN ONS RECHTSGEBIED. Protesten te Londen, Parijs en Berlijn. 's Gravenhage, 15 April. De Regee ringspersdienst meldt Gisteren zijn langs de Nederlandsche territoriale zeegrens Engelsche en Fran- sche vliegtuigen waargenomen, welke cp eenige punten de grens hebben over schreden. Ools enkele Duitsche vliegtuigen wer den binnen Nederlandsch rechtsgebied waargenomen. Van den grond af is op al deze vliegtuigen geschoten. Voorts zijn vliegtuigpatrouilles opgestegen. Te Londen, Parijs en Berlijn wordt geprotesteerd. DE KRIJGSVERRICHTINGEN IN EN OM NOORWEGEN. 27 procent der Duitsche oorlogsvloot vernield Stockholm, 15 April. Sinds gisteren zijn hevige gevechten gaande in het ge bied van Skarnes, het Noorsche district, waar de Duitschers optreden. De Duit schers hebben het front uitgebreid tot Mjosa. Undsvold werd vannacht om twee uur bezet. Aan de Zweedsche kust schijnt men den ondergang van de „Ad miraal Scheer" te bevestigen, zonder zich er evenwel over te kunnen uitspre ken, of het vestslagzakschip is getorpe deerd, dan wel op een mijn is geloo- pen. Terugkeerende op de kwestie van de „Gneisenau" oordeelt men, dat dit' slagschip met 1500 man aan boord is gezonken. Marinedeskundigen ramen de door de Duitschers verloren tonnage, de „Admiraal Scheer" niet inbegrepen, op 27 pet. van de totale tonnage der Duitsche oorlogsvloot. Wat de krijgsverrichtingen te land betreft, meldt het Zweedsche blad „So- cial Demokraten", dat de Duitsche troe pen na het Noorsche grensstation Kom- soe te hebben bezet, zich opnieuw op. Halden hebben teruggetrokken, waar schijnlijk uit vrees verrast te zullen worden door de Noorsche troepen, die nu op dit gebied opereeren. Volgens „Stockholms Tidninflcen" be gint zich schaarste te doen gevoelen in de Oostelijke gebieden van Noorwe gen. Te Kongsvinger heeft men reeds een buitengewoon strenge rantsoenee ring ingevoerd. Duitsche transportschepen tot zinken gebracht. Londen, 15 April. Officieel wordt meegedeeld, dat Erng&lsohe duikbooten nog twee Duitsche transportschepen tot zinken hebben gebracht. Londen, 15 April. Het communiqué der Britsche Admiraliteit luidt: Nadere berichten van onze duikbootcomman danten geven aan, dat nog twee Duit sche transportschepen tot zinken zijn gebracht en dat bovendien een convooi vijandelijke troepenschepen in het v Den 27en April a.s. hopen D.V. onze geliefde Ouders X JAN VAN SOEST X X en X DIRKJE SONNENBERG ft hunne 40-jarige Echtvereeniging x A te herdenken. y Dat zij nog lang gespaard Q mogen blijven is wensch" van A hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. v Nieuwkoop. 13 April 1940. X X X X X >*>k>k>k:^:>k>^:^:*o*o*c:*<:*<a SKagerrak is aangevallen, waarbij 4 tor pedo's doel troffen. Een verdere aanval op transportsche pen en vliegtuigen is in Bergen uitge voerd. Verschillende treffers werden ge plaatst. Een transportschip vloog in brand, een klein voorraadschip zonk en een groote vliegboot eveneens in brand. Een van onze vliegtuigen is niet te ruggekeerd. Narvik in Britsche handen Stockholm, 15 April. De berichten over den toestand in Narvik zijn schaarsch. In Zweedsche kringen ver luidt algemeen, dat Britsche marine troepen in Narvik aan land zijn gegaan eii bezit hebben genomen van de stad. Narvik door de Duitschers ontruimd Londen, 15 April. Volgens uit Noorwe gen ontvangen berichten, gelooft men, aat de Duitsche troepen Narvik hebben prijs gegeven, doch het is nog niet be kend, of er Britsche troepen zijn ont- scheept. De mobilisatie in Oostelijk Noorwegen is, naar het schijnt, thans voltooid en de uit Oslo oprukkende Duitschers stui ten op krachtigen tegenstand. Duitsche troepen bereiken de Zweedsche grens. Stockholm, 15 April. Duitsche troe pen hebben Zondag, tomende van Hal den het grensstation Kornsoe aan de Zweedsch-Noorsche grens bereikt. Duit sche troepen hebben de grensbewaking aan de Noorsche grens overgenomen. Duitsche „toeristen" in Belgrado en Sofia. Londen, 15 April. De correspondent van de „Times" te Belgrado meldt, dat daar bezorgdheid heerscht, naar aan leiding van de dagelijksche aankomst van zeer vele Duitsche „toeristen", waarvan er velen reizen op diploma tieke paspoorten. Ook uit Sofia komen berichten binnen, dat de stad vol Duit sche toeristen is. Duitsche mijnen in de Deensche wateren. Londen, 15 April. De Duitsche radio heeft vanmorgen meegedeeld, dat mij nen zijn gelegd in de Deensche wateren van de Groote en Kleine Belt, twee van de drie toegangen tot de Oostzee. Koning Haakon richt zich tot zijn volk. Stockholm, 15 April. Koning Haa- kon heeft een proclamatie tot zijn volk gericht, waarin hij mannen en vrouwen aanspoort om de vrijheid en de onaf hankelijkheid van het land te redden. Brandbommen, explosieve bommen en mitrailleurkogels, zoo heet het verder m de proclamatie, worden op de meest barbaarsche wijze op de burgerbevol king gericht. Tegelijkertijd heeft ,de koning den mmister-president "laten weten, dat hij niets met de Duitschers heeft te be handelen, ingeval de Duitschers hem onderhandelingen zouden voorstellen. Boodschap van President Lebrun. Parijs, 15 April. President Lebrun heeft aan Koning Haakon van Noorwe gen een boodschap gezonden, waarin hij uit eigen naam en uit naam van het Fransche volk aan Z.M. uiting geeft aan de gevoelens van sympathie en be wondering. Noorwegen kan er zeker van zijn, al dus de boodschap, dat Frankrijk in samenwerking met zijn bondgenoot op elk gebied en met alle middelen de meest volledige en doeltreffende hulp zal verleenen om door de overwinning de onafhankelijkheid en vrijheid van Noorwegen te verzekeren. MARKTBERICHTEN. I BOELHUIS. Openbare Verkooping om contant geld, wegens beëindiging van het bedrijf, op WOENSDAG 17 APRIL 1940, des morgens 9 uur, op de boerderij a d Zijldijk D 30 in de Boterhuispolder gemeente WAR MOND, bewoond wordende door den Heer Adr van Donk, van: Levende Have, bestaande uit: 22 melkkoeien, 3 varekoeien, 5 pinken, 1 twee jarige stier, 1 paard (schim mel 8 jaar oud en geschikt voor rijpaard) en 11 schapen met lammeren. Voorts: 2 boerenwagens, schud- machine, hooihark Kaas- en Melkgereedschappen, kruiwagens, enz. enz. Een en ander een uur voor den ver koop te bezichtigen. Geen gelegenheid tot uitspanning. S. J. RUIZEVELD, Notaris te Zoeterwoude Openbare Verkooping ten overstaan van Notaris H. G, BOKS, Alphen a. d. Rijn, (st pi. Oudshoorn) op Woensdagen 17 en 24 April 1940 telkens v.m. 1T uur in „De Vergulde Wagen" te Alphen a. d. Rijn, van: Twee Woonhuizen ca. met tuin a.d, Wilhelminastr. 27 en 29 te Alphen a.d Rijn, groot 10 A. 18 c A. Huuropbrengst f 10.18 p. w. In perc. en corob. II. Een Woonhuis met erf a.d. Concordiastr. 19 aldaar, groot 83 c-A. Vrij van huur. (sleutel te bevr. bij den Heer W. Kruyt, Raadhuisstr. 114.) III. Een Woonhuis met schuren en grond, a.d. Steekterweg 130 aldaar, groot 5 A. 18 c A. In eigen gebruik. In perc. en con*b. IV. Een Vordering tl. Erven B. Bouthoorn te ZWAM- MERDAM. groot f 3625. 4£% p. j. tegoed sedert 30 Juni 1927, waarvoor 2e hypotheek is verleend op een Bouwmanswoning ca. op Broekveld te Zwammerdam, groot 3.39.35 H.A., na een Ie hypotheek, p.r. groot f8775.*—. Breeder bij notities Aanv. bij de betaling voor of op 1 Juni 1940. Huizen ca. te zien Dinsdags en Donderdags van 2 4 uur. Inl. verstrekt de Notaris. Bekwame Strijksters gevraagd aan de Stoomwassebèrij „De Ster", fa. VAN HOFWEGEN Alphen aan den Rijn, Telefoon 169 Boelhuis te Boskoop (wegens beëindiging van het bedrijf) •Deurwaarders R. VAN BLOK LAND te Gouda en S. GEERTSMA te Alphen a. d. Rijn, zullen op Vrijdag 19 April 1940, des voormiddags 11 uur, ten ver zoeke en ten huize van den heer A. Verkaik, Reijerskoop no. 281 te Boskoop, publiek om contant geld verkoopen: 20 stuks Hoornvee: 17 gekalfd hébbende Koeien, 3 Pinken (met schets), 17 Varkens, alsmede: melkschouw, bergheef, 7 kaasvaten, kruiwagens, divers ge reedschap, drankkuipen, voerkisten, melkkarretje, emmers, varkenszeunings ku'kenshok, enz., enz. Een uur voor den verkoop afge- nummerd te bezichtigen. VOORLOOPIG BERICHT. Boelhuis op de hofstede bewoond door den Heer H. Fokker. Rietveldschepad 8 te ALPHEN AAN DEN RIJN. op Maandag 29 April 1940. Notaris Jhr. G. J. STOOP. Openbare Vrijwillige Verkooping Notaris Jhr. G. J. Stoop te Alphen a.d Rijn, zal op Dinsdagen 16 en 23 April 1940, telkens v.m. 11 uur, in Hotel „Het Oude Raedthuys" te Woubrugge bij inzet en toeslag verkoopen: Het Landhuisje met erf en schuur en eenig tuinland, te Woubrugge aan het Noordeinde A 55a; groot 770 Are. Eigendom van de Erven Angenent. Direct aanvaardbaar. Betaling bij de aanvaarding uiter lijk 15 Mei 1940.. Bezichtiging: iederen werkdag van 2-4 uur. Sleutel bij H. Angenent. Nadere inlichtingen bij den Notaris Boelhuis. Vrijwillige Verkooping te RIETVELD aan den Rijksstraat weg nabij Woerdrn. op de hofstede van den Heer L. M. Matse. op Donderdag 25 April 1940, van: stuks uitmuntend HOORNVEE, paard, enz. Voorts: geheel complete Bouw-, Kaas- en Melkerij-inventaris, alles in goeden staat. Uitgebreider publicatie volgt. Dfc KOOL Woerden MUZIEK-INSTITUUT VOORDRACHTS OEFENING te geven door eenige leerlingen van het Instituut op WOENSDAG 17 APRIL e.k., 's avonds 8 uur in het NUTSGEBOUW te ALPHbN AAN DEN RIJN. Kaarten verkrijgbaar: Muziekhandel PELTtNBURG en Sigarenmaaazijn .Dü TOKO" ad f 0.35. Aan de Zaal f 0.50. Plaatsbespreking f 0.10 dagelijks .DE TOKO". Telef-on no. 386. Amsterdam, 15 April. Vee. Aangevoerd 422 vette koeien, prijs Ie kw. 82—90 et. 2e kw. 70^80 et. 3e kw. 54—68 et. per kg. slachtgewicht; 85 melk- en kalf- koeien 180—260 45 vette kalveren 2e kw. 66—76 et. 3e kw. 56—64 et. per kg. levend gewicht; 215 nucht. kalveren 7—11 23 schapen 15—30 413 var kens prijs voor vleesch-, zware- en vette varkens 71—73 et. per kg. slacht gewicht Aangevoerd 3 wagons ge slachte runderen uit ^Denemarken. Rotterdam, 15 April. Vee. Totaal aan gevoerd 1725 stuks, waarvan 797 vette runderen, 174 vette kalveren, 52 nucht. kalveren, 167 schapen en lammeren, 535 varkens. Prijzen per kg. vette koeien Ie kw. 75—87 et. 2e kw. 60—73 et. 3e kw. 46—56 et. vette ossen 74—82 et. 2e kw. 60—72 et. 3e kw. 48—58 et. vette kal veren 125—135 et. 100—115 et. 85—95 et. varkens (levend gewicht) 63 et. 62 et. 60 et. schapen 62 et. 55 et. 40 et. lammeren 65 et. 50 et. 50 et. Prijzen per stuk schapen 39—20 lammeren 29—14. Ter Aar, 15 April. Centrale Veiling. Frijs per kist Spinazie 35—56 et. An dijvie 50—51 et. Slavellen 39—60 et. per 100 kg. Uien 1—1.60 Prei ƒ6 Witlof /&_10; per 100 bos: Radijs ƒ1.60— 2.20; Raapstelen ƒ0.90—1.20; per 100 stuks Sla ƒ4—7.10. SUCCESJES (Maximum 30 woorden* Prijs bij vooruitbetaling 50 et., tweemaal plaatsen 75 et. BricTen onder nummer 15 et. extra. Advertenties voor deze rubriek, moeten Maandags-, Woensdags- en Vrijdagmorgen 10 uur in ons bezit zijn om in ons blad Tan resp. Maandag, Woensdag en Vrijdag te worden opgenomen.) AMBROTOS Vloeibare vitaminen en voedingszouten. Voor maaglijders, lijders aan bloedarmoede of algem. zwakte, puisten of uit slag, etc, succes verze kerd. Verkrijgb. bij Drogist BEZEMER, v. Mandersloostraat 11, Alphen a. d. Rijn. Gevraagd een vaste ARBEIDER goed kunnende melken, tevens een DIENSTBODE gevraagd, bij M. VAN ZWIETEN, Verl. Aarka de 1, Alphen a. d. Rijn. Te koop 3 gebruikte SCHUIFKOZIJNEN compleet als nieuwe. C. KOPPE, Bloemstraat alhier. Wie helpt een groot gezin wegens gezond heid der kinderen aan een 1-persoons en een 2-persoons LEDIKANT. Br. onder no. 352 Bur. v. d. Blad. AGLUTONICUM Een tonicum in dragee vorm. Onmisbaar voor herstellenden of door lichamelijk of geestelijk overwerk verzwakten. Neem nog heden een proef. Verkrijgb. bij Drogist BEZEMER, v. Mandersloostraat 11, Alphen a. d. Rijn. HET ADRES voor Bruidsgroepen, Familiegroepen enz., is A. VAN ROOIJEN Stationsstraat 20. Zoo'n dun blaadje JANHAGEL V. JOLLIE bij de koffie of op de Boterham is smakelijk en voordeelig. De kinderen verlangen naar hun boterham. Heerlijk bros en niet zoo zoet. Leidsch Dierenasyl v. d. Valk-Boumanweg Leiderdorp. Voor Dierenvrienden te bekomen tegen billijke vergoeding honden en poesen in groote ver scheidenheid. Wie helpt een onzer zwervers aan een goed tehnis BOOTMOTOR aangeboden. Omge bouwde Ford T in goede staat. Inlichtingen te Woubrugge, B 116 en Gebr. van der Laan, scheepsbouwers aldaar. Gewapend betonnen BERGROEDEN in verschillende leng ten, bijna 30-jarige on dervinding op dit ge bied, behoeven geen on derhoud. Vraagt prijs opgaaf met of zonder stellen. J. BIERHORST, Kerkstraat Bodegraven Tel. 178. DE ZON IN HUIS Maar dan moeten uw schilderijen heel en schoon zijn. Laat ze daarom vakkundig op knappen of opnieuw omlijsten door L. DE WIT, B 82, Koudekerk a. d. Rijn Gevraagd m. 1 Mei een BOERENARBEIDER P.G., goed kunnende melken, mooi huis be schikbaar, by C. VAN RIJN, Hoogmade.
.naamste steunpunten van Noorwegen alleen door verraad mogelijk gemaakt is „Noorwegens hoofdstad en Noorwe- cens zeehavens zijn niet genomen door een gewapende macht, aldus de brief schrijver. Zij zijn met weergalooze snel heid door een reusachtige samenzwe ring in handen van den vijand geval len, een samenzwering, die men tot een van de meest stoutmoedige en meest volmaakte politieke conspiraties van de laatste eeuw moet rekenen. Door het land te doordringen met Nazi-agenten en door verraad van en kele hooggeplaaatste Noorsche burger lijke en militaire autoriteiten bracht de Duitsche dictatuur haar Trojaansche paard in Noorwegen. Toen het uur geslagen had, waren het de Duitsche en Noorsche verraders, die de kanonnen van de Noorsche vloot vernagelden en de sterke Noorsche for- rcn onmachtig maakten. Hiervoor was het noodig. dat een handvol sleutelposities in de admini stratie en in de vloot in handen van de verraders waren en alles was tot in de puntjes voorbereid. De samenzwering voldeed voor 90 pet. aan het te voren opgemaakte plan. Slechts hier en daar gebeurde iets, dat de samenzweerders niet verwacht hadden, maar de meeste Noorsche havens stonden toen reeds wijd open. Om het Duitsche plan te doen slagen, was de inneming van drie sleutelsteden noodig. Het waren Oslo, Bergen en Nar- vlk. Het is bekend, dat Narvik door zijn commandant aan de Düitschers is ver raden. Hoe Bergens haven is genomen, blijft een mysterie. Maar het gewich tigste doel van de Nazi-samenzwering was, zich het onmiddellijke bezit te ver zekeren van de Oslo-fjord met haar machtige forten en de practische on doordringbare engten bij Drobak te forceeren, tezamen met de verovering van de groote vlootbasis te Horten. Slechts op deze manier konden de Düit schers in Oslo doordringen en Noor- wegens parlementair gouvernement een geweldige "klap toebrengen. Te Oslo hoorde ik van zeer betrouw bare zijde, dat de Duitsche zeestrijd- krachten en troepen voor het Noorsche avontuur in den nacht van 4 April dus vier dagen voordat de Engelschen mijnen legden in zee gegaan zijn. Met indrukwekkende verzekerdheid verd mij verteld, dat de leiders van het Duitsche leger en van de vloot zeer tegen het plan van Hitler waren om Noorwegen te overvallen, omdat de ver bindingslinies tusschen Duitschland en Noorwegen onvoldoende verzekerd wa ren. De extremistische Nazi-leiders ech ter ondersteunden den Führer in zijn voornemen in een beslissing tegen den raad van de militaire autoriteiten. In deze dagen moet majoor Quisling te Berlijn vertoefd hebben, vanwaar hij op 6 April te Oslo terugkeerde. De Düitschers konden de-Oslo-fjord niet binnen komen zonder de Noorsche marinabasis te Horten te controleerc^. Om halftwee in den nacht drie en flpn half uur voordat het Berlijnsche ultimatum aan dr. Koht was overhan digd ontving de commandant van drie Noorsche oorlogsschepen te Horten een :"._mgende boodschap. Deze was oogenschijnlijk geteekend door Koht zelf en werd geacht via hst ministerie van buitenlandscihe zaken van de re geering zelve afkomstig te zijn. Er stond het bevel in, dat de Noorsche sdhepen niet moesten vechten tegen Duitsche oorlogsschepen, die de fjord binnen zouden varen, en dat zij al hun bemanningen onmiddellijk zonder wa penen aan land moesten brengen. De commad:ant twijfelde niet aan de echtheid van de order en gelastte al zijn mannen aan land te gaan, met uit zondering van de stokers en bedienden. Er was echter één fout begaan: de samenzweerders in Oslo wisten niet, dat de Noorsche mijnenlegger Olav Trygg- vason voor reparaties onverwacht de haven was binnengekomen. Dit schip ontving datt ook geen orders en bleef dus gevechtsklaar. De engten van de Oslo-fjord waren afgesloten met mijnen, die van Drcbak uit gecontroleerd werden. Om half twee in den morgen van den 9en April zijn al deze mijnen onschadelijk gemaakt door va»* DrobaTc uit electrisch uitge schakelde worden. Wie daartoe orders gegever£ei'.ad, was toen de correspon dent o£ verliet, nog niet opgehelderd, maar maakte mogelijk, dat een Duitsch^kruiser nog voor den avond de engtT^ binnenvoer. Om hatfvijf anderhalf uur voor dat de Duitsche gezant het Berlijnsche ultimatum aan dr. Koht overhandigde bereikten een Duitsche kruiser, waarschijnlijk de Emden, en twee on derzeeërs, Horten. De drie Noorsche oorlogsschepen konden geen weerstand bieden, maar de kleine mijnenveger Olav Tryggvason blokkeerde den in gang tot de nauwte. Zij schoot torpe do's af, die den kruiser en een duikboot deden zinken. De bemanning van de meeste oor logsschepen was aonder wapenen aan land' gegaan te Horten. Bij het aan breken van den dag zetten de Düit schers hier ook troepen aan land. Hier door lag de weg door de engten open en Oslo was van de zeezijde niet meer te verdedigen. Roemenië in de branding. Naar de „Times" uit Belgrado meldt, heeft men de laatste dagen een opval lende activiteit kunnen waarnemen van den Roemeenschen generalen staf en men meent daaruit te mogen afleiden, dat troepenbewegingen thans plaats grijpen. De algemeene opinie is, dat troepen worden verplaatst naar de Bes- sarabisci^ en Bulgaarsche grens. Im mers, sedert Duitschland het avontuur in Scandinavië is begonnen, acht men dit land niet in staat Ruslands aan spraken op Bessarabië en men her innert zich te Belgrado nog goed de toe spelingen in Molotow's rede te be daren. Bovendien zou men zich niet verbazen, wanneer Duitschland en Rus land op dit punt zelfs zouden samen werken teneinde gedurende de bespre kingen van Clodius nieuwe pressie op Roemenië „te oefenen. Ten aanzien van de Donau-kwestie kan op het' oogenblik gemeld worden, dat zoowel Hongarije, Roemenië als Zuid-Slavië alle maatregelen treffen om het normale verkeer langs den Do- nau te garandeeren. Van Duitsche zijde worden echter toespelingen vernomen, üat de mogelijkheid van een hernieuw den eisch van Duitschland, ten einde op den Donau te patrouilleeren, niet moet v/orden uitgesloten. Men meent ook te weten, dat Duitsche scheepswerven aan den Donau druk bezig zijn met den aanbouw van transport- en politiesche- pen, welke laatste van pantserplaten zijn voorzien en een kanon en machine geweer als bewapening dragen. Ook tinnen Albanië schijnen troepen bewegingen te worden uitgevoerd, afge zien nog van de aankomst van de "25.000 „werklieden", die Italië in groe pen daarheen zendt. Men maakt zich voorts bezorgd over de bedoelingen van Bulgarije, doch het is mogelijk, dat dit voortvloeit uit het feit, dat te Sofia een brandkast van den Zuid-Slavischen militairen attaché door onbevoegden was opengebroken. De dader daarvan heeft men nog niet te pakken kunnen krijgen. "T NIEUWS UIT DE RIJNSTREEK. ALPHEN AAN DEN RIJN KON. NED. MIDDENSTANDSBOND. Ledenvergadering. Gisterenavond werd in Hotel ,,Cen traal" door de afdeeling Alphen a. d Rijn van den Kon. Nederl. Midden standsbond een ledenvergadering ge houden, die eigenlijk bedoeld was als een voortzetting van de gehouden jaar vergadering. Na de opening der vergadering door ö.en voorzitter, den heer W. B. Kroon, werden eenige ingekomen stukken be handeld, waarvan een mededeeling van den Economischen Voorlichtingsdienst de bijzondere aandacht vroeg. De voor zitter wees op de goede diensten, die deze Rij ksinstelling, geheel kosteloos, aan ieder die daarom vraagt verricht. Dit bureau verstrekt inlichtingen om trent overheidsmaatregelen op econo misch gebied (in binnen- en .buiten land), adressen van handelaren en fa brikanten enz. In de vacature, ontstaan door het bedanken van dfen heer M. v. d. Hoek Jr. werd voorzien door de verkiezing van den heer W. den Hertog Azn., die zich nu bereid verklaarde deze benoeming te aanvaarden. Hierop werd door den heer van Leeu wen een keurig verslag uitgebracht van de laatstgehouden Districtsverga dering te Leiden. Nadat door den voor zitter de aandacht was gevestigd op de totstandkoming der V.Z.K. (Vereeni- ging tot bestrijding van Ziektekosten voor Alphen a. d. Rijn en omstreken) en de belangrijke taak, die deze ver- eeniging in Alphen a. d. Rijn en om liggende plaatsen zal kunnen vervullen, werd door den secretaris ook nu nog weer het doel der V.Z.K. nader toege licht. In 't bijzonder werd daarbij ge wezen op de groote mogelijkheden, die bereikt zullen kunnen worden door deze onderlinge samenwerking. Wat nu in de tarieflijst genoemd wordt, moet be schouwd worden als het minimum, dat gegarandeerd wqrrtt. Deze methode wordt gevolgd, om volkomen veilig te zijn. Blijken de financieele resultaten zoo te zijn, als verwacht mag worden, dan zullen de uitkeeringen hooger ge steld worden, met terugwerkende kracht voor die leden, die reeds bij den aanvang toetraden. Met voorbeelden werd aangetoond, hoe reeds jiu de contributie zeer voor- deelig is, en men bij een serieuze over weging tot de conclusie zal moeten ko men, dat het onverstandig geacht moet worden, zelf het risico te blijven dragen nu deze gelegenheid geboden wordt. Een veraekering tegen Ziektekosten is de meest noodzakelijke verzekering, omdat ziekte, niet zooals brand, auto ongelukken en vele andere objecten maar weinig voorkomt, maar een nor maal geval is. Ieder gezin loopt regel matig de kans op ziekte en op de daar uit voortvloeiende financieele gevolgen. Deze vereeniging kan de kwade .kan een wegnemen, door al die kwade kan sen over al de leden om te slaan. Aan het eind van deze uiteenzetting, sprak de voorzitter de hoop uit, dat vele ingezetenen, die reeds in het bezit zijn van de tarieven, aanvraagformulier enz. ten spoedigste zullen toetreden tot de „V.Z.K.", opdat met dit mooie sociale werk binnen zeer korten tijd begonnen zal kunnen worden. De vergadering eindigde met de ge bruikelijke rondvraag, waarbij enkele kwesties van huishoudelijken aard ter sprake kwamen. PUBLIEKE VERKOOPING. Ten overstaan van Notaris Jhr. Stoop is hedenmorgen in Hotel Centraal pu bliek verkocht de hofstede aan het Rietveldsche pad nr. 8 onder deze ge meente, groot 12.17.18 H.A. Het geheel, dat in bod stond op ƒ26.475, werd op ƒ225 af gemijnd door den heer J. Kool te Kethel, doch niet gegund. DE WEG LANGS DE GOUWE. Weer een klein gedeelte aanbesteed Door Gtfd. Staten is te 's Gravenhage aanbesteed het maken van een weg van gewèpend beton op paalfundeering met bermen van grond, twee viaducten, een loswal en een voorhaven, een en ander met bijbehoorende en bijkomen de werken in de gemeenten Boskoop en Alphen a. d. Rijn. De laagste inschrij ver was G. Verzijden te Waddinxveen met ƒ388.000. Deze aanbesteding betreft een klein gedeelte van den nieuwen provincialen v/eg langs de Gouwe, nl. tusschen den Biezenweg en den Groeneweg, met SPORT nc*» De oudste inwoner van Woerden, de heer J. Blok. vierde Dinsdag zijn honderdsten verjaardag. Het muziek corps van het ter plaatse gelegerde regiment kwam den jubilaris een muzikale hulde brengen. welks bestrating dus eerstdaags zal worden begonnen. Van verderen aanleg van den nieu wen weg zal, naar wij vernemen, in ver- tand met de ongunstige bodemgesteld heid, voorloopig nog geen sprake kun nen zijn. CHR. GEREF. GEMEENTE De Kenkeraad van de Chr. Geref. Gemeente alhier heeft het volgende tweetal opgemaakt: ds. J. van Doorn te Ouderkerk aan den Amstel; ds. J. P. Meyering te Zwijndreoht, LUXOR BIOSCOOP. Paula Wessely, bekend uit eenige voortreffelijke Oostenrijksche films we behoeven slechts te herinneren aan „Episode" vertolkt ook de hoofdrol in !,Julika", het hoofdnummer van het programma in de Luxor Bioscoop. „Julika" is een film, Paula Wessely waardig aangrijpend, romantisch en schitterend gespeeld tot in de kleinste rollen. In het voorprogramma draait o.m. een belangwekkende opname van de Koninklijke Marine, waarvoor stellig eveneens veel belangstelling zal be staan. Voorts het gebruikelijke Para- mount Wereldnieuws, een mooie sport film, een musical en een komische twee—acter. PERSONALIA. Aan de R.K. school aan de Paradijs laan is tot .-iJidcrwijzeres benoerie mej. J. van Engeie;-'. alhier. Tot Conciërge van de Mulo School met den Bijbel aan het St. Jorlspleih Ls benoemd de heer P. G. Harts. BURGERLIJKE STAND. Geboren Klazina Catharina Maria dochter van Johannes Gerardus van den Elshout en van Johanna Maria van der Zwaan Petrus Theodorus Jozef zoon van Johannes Gerardus van den Eishout en van Johanna Maria van der ZWaan Hendrika dochter van Ja- cobus van Ofwegen en van Hendrika Oostenbruggen Guusta Janny doch ter van Teunis de Jong en van Klazina Johanna de Jonge Marion Inge dochter van Franciscus Petrus Bos en van Wietsche Jeltje Swart Kurt Erik zoon van Franciscus Petrus Bos en van Wietsche Jeltje Swart. Overleden Jan Horstman 62 jaar wedr. van Jantje Jacoba Nobbe. BEVOLKING. Ingekomen van Delft. Hugo de Grootstraat 178, Jacob A. C. Alblas, Toussaintstraat 50 Kruiningen, B 292 Klaas Buizer, Steekterweg 47 Naald wijk, Fred. Hendrikstraat 33, Abraham Hofland, ambtenaar afd. soc. zaken ter secretarie, Jongk. Con.straat 1 Wou- brugge, Noordeinde A 19, Jacobus Zaal, boomkw.knecht, Groeneweg^ 43 Maastricht, Tongweg 135, Jan S. A. Ro- zestraten, Stationsstraat 12 Koude- kerk a. d. Rijn, B 34b, Jacob Schellin gerhout, slagersknecht, Groeneweg 19. Vertrokken naar Koudekerk a. d. Rijn, Hooge Waard, p.a. slager A. van Walderveen, Marinus Tatje, slagerskn., Pidderbuurt 47 Zaandam, Bouw manspad 34, Daniel Rijfers en gezin, schipper, aan boord Katwijk, Mr. Fochstraat 25, Johannes M. Ekelschot, uitvoerder, Schoolstraat 20 Wad dinxveen, Dorpsstraat 140, Bastiaan Belt, hakker, Hortensiastraat 21 Utrecht, Zandhofschestraat 35, Fran- cisca M. Vreeswijk, winkeljuffr., Aar kade 2. BODEGRAVEN Polder Noordzijde Het Bestuur en Stemgerechtigde In gelanden van den Noordzijderpolder alhier, kwamen in Hotel van Haaften onder voorzitterschap van den heer H. Los, in gewone jaarvergadering bijeen. Nadat de voorzitter de vergadering met een woord van welkom had geopend, werd mededeeling gedaan van de in het afgeloopen jaar bij den penningmees ter gedane opnamen van boeken en kas en van het besluit van Gedeputeer de Staten dezer provincie houdende goedkeuring van het ingelandenbesluit tot verkoop van dirie 3°/o 40-jarige obli gaties, elk groot 1000.—, ten laste van de N.V. Maatschappij voor Gemeente- Crediet. De rekening over 1939 werd vastgesteld aan ontvangsten op f 9582.75, aan uitgaven op 8635.15, batig slot 947.60. De door het bestuur aangeboden begrooting voor het dienst jaar 1940 werd zonder hoofdelijke stem ming in ontvangst en uitgaaf /astge- steJd op 7755.89 met een omslag van /G.50 per H.A. (v. j. 7.—;. Aan het be stuur werd vervolgens machtiging ver leend tot het doen van betalingen uit den post van „Onvoorziene Uitgaven". Tot leden der financieele commissie 1940 werden bij acclamatie benoemd de heeren C. >van Dam, W. F. Brunt en C. S. P. van Griethuizen en tot hun plaatsvervangers de heeren H. W. Speelman, J. H. de Bruijn en J. van Briemen. Het bestuur werd gemachtigd tot het doen van verschillende her stellingen ten behoeve der machine. Tot voorzitter werd met 71 van de 78 uitgebrachte stemmen herkozen de heer H. Los. Hierna volgde na -de gebruike lijke rondvraag, die geen bijzonderhe den opleverde, sluiting der ve^rgadering. Te water gereden In den nacht van Zaterdag op Zon dag is de korporaal J. de N. met zijn fiets in den Rijn terecht inkomen. N. wilde zich naar huis begeven, toen hij ter hoogte van de Molenbrug, door de duisternis misleid, in den Rijn reed. De korporaal, die zwemmen kon, heeft zich zelf uit het natte element verlost en zich thuis van droge kleeren voorzien. De fiets werd des morgens uit den Rijn opgevischt. Geref. Kerk De Eerw. Heer W. C. P. den Boer. candidaat en hulppreddker alhier is be noemd tot hulpprediker bij de Gerefor meerde Kerk te Montfoort. Collecte Een door de Stichting tot ondersteu ning en zedelijke ontwikkeling van hulpbehoevende blinden te Utrecht in deze gemeente gehouden collecte heeft opgebracht 22.—. HAZERSWOUDE Weer een inbraak In den nacht van Zondag op Maan dag hebben ongewenschte bezoekers voor de tweede maal binnen korten tijd een bezoek gebracht aan de woning van den Kaashandelaar S. d. H. aan den Hoogen Rijndijk. Door het uitnemen van een ruit zijn de inbrekers binnen gekomen en hebben daar alles door zocht. De familie de H. was dien nacht afwezig, zoodat ze vrij spel hadden. Het was hen echter blijkbaar alleen om geld te doen, wat na de eerste ondervinding, begrijpelijk niet was achtergelaten. Er wordt dan ook niets vermist. De politie heeft de zaak in onderzoek. Publieke verkooping De boerderij van den heer J. van der Vis aan den Hoogen Rijndijk alhier, groot 9.60.96 H.A., welke in bod stond op 24000.—, is heden ten overstaan van Notaris Engelberts in Hotel de Bruijn te Koudekerk aan den Rijn op 2000.— afgemijnd door den heer P. Peeters, rentmeester te Voorschoten, aan wien een en ander is toegewezen. KOUDEKERK a-d- RIJN Voor de Diaconie De collecten voor de Diaconie in de Ned. Herv. Kerk over de maand Maart brachten op 168.16. REEUWIJK Verbreeding Randenburgschenweg gereed Met de werkzaamheden der verbree ding van den Randeniburgschenweg in de afdeeling Randenburg Ls men thans gereed gekomen. De smalle bruggetjes zijn door een drietal breedere bruggen vervangen. Het geheel ziet er goed uit en de openstelling is voor de bewoners aldaar een uitkomst. Voorheen was het ■maar een smal weggetje, waarover met een auto zeer voorzichtig kon worden gereden en zelfs een gedeelte weg ge heel onberijdbaar was voor auto's. De 'boeren daar hadden ook de grootste moeite tot vervoer en aanvoer van hun producten. Zij hebben alle medewerking tot het afstaan van gronden tot ver breeding van den weg verleend. Het ge meentebestuur van Reeuwijk kon dan ook hierdoor gemakkelijk tot zijn be sluit voor verbreedimg van dien weg komen. Echter zat hierbij wel het ver langen voor, dat het1 verdere gedeelte weg, hetwelk onder de gemeente Bos koop is gelegen, door Boskoop zou wor den aangepakt, om zoodoende een door- gaanden weg door het zoogenaamde „Zuik" van Reeuwijk naar Boskoop te verkrijgen, docih de gemeente Boskoop heeft tot nog toe geen aanstalten ge maakt om hiertoe te komen, zoodat de verbreeding onder Reeuwijk nog slechts van belang is voor -bewoners onder deze gemeente. Zooals de toestand nu is, kan men slechts te voet of per rijwiel Boskoop bereiken. Voorts hebben wel eens plannen be^ staan om een weg door te tretoken over het zoogenaamde padland naar de Gouwe in aansluiting aan den Provin cialen weg, maar daarover hoort men reeds lang niet meer. Bij uitvoering van dit plan zou eveneens een goede verbin ding met Boskoop worden verkregen. Laten we hopen, dat het nog niet ge heel van de baan is. A.R.C. 1—Q.'i ekBins 1-4 Het \va.~; de wedstrijd' tiu'schen AR.C en Quick.Boys, che Zaterdagmiddag plaats vond gced aan te zien. dat het niet meer de elftallen van weleer wa ren, cue elkaar de zege betwistten. Van de b.g-match tusschen twse ri jn was niet veel meer te bespeuren en de ciaai bij gebruikelijke spanning ontibralk ook nu zoo goed als geheel. Hol wel de leiders der afdeeling de zege wel verdienden, was het verschil in rikte toch niet zoo groot als de ge in.nikte goals zouden doen vermoeden, doch in de tweede helft, nadat de rust n .1-1 waa in-gegaan, moest de A.R.C.- ki :v Ciriemaal betrekkelijk kort na elkaar vis-chen, terwijl de A.R.C, voor hoede de Katwijksche verdediging niet kon verschalken. Nadat was afgetrapt werd A.R.C, langzamer wat sterker en kon zij meerdere aanvallen opzetten. Toen er tien minuten gespeeld was, wisit Koopman met een mooien omhaal A.R.C. de leiding te geven. Meerdere aanvallen.van de thuisclub hadden ver volgens geen succes en ook de pogingen van de gasten leverden geen resultaat op. Deze kwamen echter langzamer hand in de meerderheid' en ongeveer tien minuten voor de rust-wist mid voor Vis de achterhoede van AH.C. te passeeren en gelijk te maken, een doel punt dat de A.R.C, doelman wellicht door tijdig uitloopen had kunnen voor komen. Reeds spoedig na de hervatting kreeg midvoor Vis een goede kans z'n club de leiding te geven, doch hij schoot kei hard hoog over. Even later deed links binnen Boon het uit een serimmage beter. Kort d'aarop maakte rechtsbin nen Mol na een goed opgezetten aanval 1-3. Dat werd de A.R.C, te bar en een heele serie aanvallen, vooral door H. Bergshoeff op den linkervleugel geleid, volgde. Deze laatste wist tot ver voor het doel door te dringen, doch schoot juist tegen den paal. Even later for ceerde hij een corner, die niets oplever de. Telkens weer kwam A.R.C, terug, doch men had geen succes. Aan den anderen kant wist Vis na goed werk van Duijvenbode 1-4 té maken, met welken stand het einde kwam.'J Ter Leede—M.S.V. 0-2 M.S.V. had alle moeite zich aan den kop* te handhaven, want Ter Leedl bood sterken tegenstand en het was vooral aan de M.S.V. achterhoede te danken, dat de rust met O-O inging. Vooral Versluis was er goed in, en Pasdeloupe en Wold'ers sloten zich hierbij goed aan. Zoo had M.S.V. het in de eerste helft niet zoo gemakkelijk en doordat het niet vlotten wilde, ging men wat onbeheerscht spelen, waar door de thuisclub veel in den aanval kon komen. In de tweede helft vlotte het aanmerkelijk beter en na ruim twintig minuten spelen had Kramer succes 0-1. Terleede viel daarop sterk aan, doch de M.S.V. achterhoede liet zich evenmin als in de eerste helft terugdringen. Zeven minuten voor het einde wL?t Rombeek de aege veilig te stellen 0-2 en was M.S.V. weer nader tot het kampioenschap. ARC. 3 R.C.L. 2 Juist met de cijfers, waarmee het eerste verloor, wist het derde van A.R.C, tegelijkertijd van R.C.L. 2 te winnen. In de eerste helft ging de sstrijd vrijwel gelijk op en al spoedig wist van Rijn 1-0 te maken. Na de her vatting was A.R.C, sterker en met een mooi schot maakte Schollaart al spoe dig 2-0 en even later 3-0. Daarop scoorden de gasten 3-1, waarna Koster den eindstand op 4-1 bracht. Koudekerk adsp. A.R.C. adsp. 0-1 De A.R.C, jeugd wist nu in den uit wedstrijd tegen die van Koudekerk opnieuw op beide punten beslag te leggen. Na ongeveer twintig minuten spelen gaf Spek A.R.C, met een kopbal de leiding, met welken stantf ook de rust aanbrak. In de tweede helft liet de thuisclub door het niet benutten van een penalty een goede 'kans op de ge lijkmaker glippen en waar Ait.O. ook niet meer scoorde, kwam het einde eveneens met 0-1. Voetbal te Koudekerk. Zaterdagmiddag speelde Koudekerk 1 tegen Rijnsburgsche Boys 2 van Rijns- burg. Beide ploegen waren volledig en direct na de aftrap ontwikkelde zich een forch spel. Rijnsburgsche Boys laagden er in de leiding te nemen maar Koudekerk 1, hierdoor niet ontmoedigd, maakten al poedig gelijk en vlak voor de rust scoorde de midvoor het 2e doel punt 2-1. Na de rust maakte Rijnsburg sche Boys- door een penalty gelijk 2-2 Daarna bleefKoudekerk veel sterker Herhaaldelijk was het doel der gasten in gevaar en de linksbuiten wist in deze periode dan ook door een fraai schot het winnende doelpunt te scoren, zoo dat met 3-2 voor de thuisclub het einde Koning Haakon VII van Noorwegen. De eenige Koning in Europa, die gekozen werd Bij de gebeurtenissen in Scandinavië is de persoon van den Noorschen koning Haakon VII reeds verschillende malen op den voorgrond getreden. Koning Haakon werd op 3 Augustus 1872 geboren te Charlottenburg als tweede zoon van Koning Frederik VIII van Denemarken. Hij ontving den naam van Prins Karel van Denemarken en, eerst toen hij tot koning van Noor wegen gekozen werd, aanvaardde hij den naam van Haakon VII. Koning Haakon is door bloedver wantschap nauw verbonden met het Engelsche Koningshuis. Op 22 Juli 1896 trad hij in het huwelijk met prinses Maud van Engeland, die dochter van Koning Eduard VII en van koningin Alexandra. Zijn vrouw was dus een tante van vaderszijde van den huidigen koning van Engeland. George VI. Koningin Maud overleed op 20 November 1938 op 68-jarigen leeftijd. De wijze waarop koning Haakon VII op den Noorschen troon gekomen is, kan merkwaardig genoemd worden. Op 13 Augustus 1905 werd gestemd over de scheiding van Noorwegen en Zweden. Geruimen tijd waren deze lan den verbonden geweest. Met overweldi gende meerderheid (368.200 tegen 184' gaven de Noorsche kiezers uiting aan hun verlangen om absoluut onafhan kelijk te zijn. Bijna een eeuw lang had den de Noren en Zweden zijde aan zijde gestaan onder het bewind van de Zweedsche monarchen, afstammelingen van den Franschen generaal Berna- dotte. Nu kwam het er voor de Noren nog op aan, een eigen monarch te kiezen. Op 12 en 13 November van het jaar 1905 werd opnieuw een plebisciet ge houden voor de verkiezing van een mo narch. Tachtig procent van de Noorsche kiezers brachten hun stem uit op Haa kon, zoon van den Deenschen koning. Het juiste stemmenaantal 'bedroeg 259.563 voor Haakon en 69.624 stemmen voor andere candidaten. Reeds enkele dagen na de verkiezing werd de uit slag van het plebisciet geratificeerd en nog op denzelfden dag (18 November 1905 aanvaardde Prins Haakon van Denemarken de souvereine macht over Noorwegen. Op 25 November 1905 arriveerde hij met zijn gemalin koningin Maud in Noorwegen. Hij kwam op het jacht „Dannetoorg" dat geëscorteerd werd door Deensche, Engelsche en Duitsche kruisers. De Duitsöhe keizer Wilhelm had een vlaggeschip gezonden, dat on der commando stond van zijn broer Prins Hendrik van Pruisen. Een groot aantal particuliere vaar tuigen volgde het jacht van den nieu wen koning. Op 27 November legde konin? Haakon den eed af op de grondwet, doch het duurde nog tot Juni van het jaar 1906 alvorens Haakon te Dronbheim plechtig gekroond werd als de eerste koning van Noorwegen na de scJheiding met Zweden, Er ontstohd' toen een zeer merkwaar dige toestand. Vader en zoon regeerden beiden over een land. Koning Frederik over Denemarken, koning Haakon over Noorwegen. Toen koning Frederik van Denemar ken in Mei 1912 plotseling overleed, werd hij opgevolgd door den broer van koning Haakon, prins Christiaan. En zoo hebben Noorwegen en Denemarken hetzelfde koningshuis Sleeswijk-Hol- ste-in-Sondertourg-Glücksburg. Zeer delicaat was echter in den be ginne de verhouding tusschen Noorwe gen en Zweden. Tijdens de regeering van den vader van den huldigen Zweedschen koning kwam de scheiding tot stand, en deze scheiding verbitter de den toenmal'igen Zweedschen mo narch. Koning Haakon heeft alles ge daan om dieze verbittering in Scandi navië weg te nemen en hij is hierin geslaagd. De huidige Zweedsche koning stemde er in toe, dat de erfprins van Noorwegen in het huwelijk trad met een Zweedsche prinses. Hierdoor zijn de dynastiën van Scandinavië (Noor wegen, Zweden en Denemarken» zeer nauw met elkaar verbonden. Koning Haakon is chef van het Noorsche leger en van de marine, hij is admiraal -van de Deensche vloot, Britsch eere-admiraal en eere-kolonel van de 108ste Engelsche brigade van de Roday Artillerie Company. Koning Haakon van Noorwegen is een zeer democratisch vorst, die zelfs met de meest radicale partijen van zijn land in vrede weet te leven. Koning Haakon is een uitstekend pianist en een bekwaam schilder. Bo vendien is hij een uitmuntend talen kenner, die niet alleen de talen der Scandinavische landen perfect be- heerscht maar zeer gemakkelijk Fransch, Engelsch, Russisch en Duitech kan spreken. De erfprins van Noorwegen, prins Olav, werd reeds geboren voordat zijn vader tot boning van Noorwegen werd gekozen. Zijn wieg stond op Engelschen bodem in het Appelton House in de nafoijheid van Sandringiham. Hij werd hier geboren op 2 Juli 1903. Prins Olav trad op 21 Maart 1929 in het huwelijk met prinses Martiha van Zweden en uit dit huwelijk werden drie kinderen ge boren, namelijk prinses Ragnhild, die nu tien jaar oud, is, prinses Astrid, acht jaar, en de jonge prins Harald. Zoowel in Noorwegen als daarbuiten is het Noorsche 'vorstenhuis zeer be mind en Noorwegen is overtuigd, dat het hij het plebisciet van 35 jaar ge leden geen sledhte keus heeft gedaan. Gemengd Nieuws. HET VLIEGTUIG KEMPHAAN UIT OSLO TERUGGEKEERD Een onderhoud met gezagvoerder van Dijk Gisteren in den namiddag is cp Schiphol het K.LJ^.-vlietuig de Kemp haan geland, hetwelk op het vliegveld van Oslo, Fomebö, Dinsdagmorgen in de vroegte is geland, toen niet minder dan heel Noorwegen verrast was door den inval van Duitschland en de bezet ting <van de hoofdstad door een Duit sche troepenmacht. Het gevolg is na tuurlijk geweest dat de Kemphaan, die van Stockholm kwam, de terugreis naar het -vaderland niet kon vervolgen. Eerst eergisteren heeft de gezagvoer der, de heer van Dijk, van het com mando van de bezettingstroepen toe stemming gekregen, om van Oslo te vertrekken, met de uitdrukkelijke waar schuwing, dat het niet dan geheel voor eigen risico gebeuren zou. Gistermiddag is hij op het vliegveld van Kopenhagen geland, en vandaar weer vertrokken. Na aankomst op Schiphol van de Kemphaan, die uiteraard zonder pas sagiers teruggekeerd is, heeft gezag voerder van Dijk iets van zijn ervarin gen meegedeeld. Te Oslo, zoo vertelde hij, had hij eerst vergeefs gezocht naai den Nederlandschen gezant, die met de regeering de hoofdstad veaiaten had. Ook 'het Nederlandsche consulaat had hij verlaten gevonden. De Duitsche luchtvaart-attaché was doodgeschoten,
Haagsche Politierechter De gekheid. De kantonnier C. Uitenbroek uit Boskoop was mishandeld. Dac had J. C. v. E. uit Benthuizen ge daan. Deze had zich blijkbaar kwaad gemaakt over het feit, dat de weg bij Fenthuizen opgebroken en afgesloten was. Hij moest wat omrijden, maar in- plaats van dat te doen, gaf hij den kan- lunnier een stomp tegen den kin. Dat was althans de lezing, die de mishan delde gaf. Maar v. E. had een ander verhaal. Hij betoogde, dat hij erg werd gehinderd door de versperring, want hij kon niet op zijn land komen. En dan die klap, veen, dat was zoo erg niet geweest, e.genlijïc een beetje gekheid. De Officier vatte dat zoo niet op. Hij vond het optreden van verdachte on behoorlijk en vorderde ƒ20 boete subs. Du dagen hechtenis. Het vonnis werd conform dezen eisch gewezen. Haagsch Gerechtshof HAAGSCHE GERECHTSHOF Tijdens den brand Tijdens een brand die te A1 k e m a d e woedde, had de zoon van den wethou der de K. niet voldaan aan het bevel van den veldwachter, om zich te ver wijderen. Hij meende daar te kunnen helpen en zou bovendien niet dadelijk het bevel hefoben gehoord. De Politierechter had den jongeman veroordeeld tot 25.— boete subs. 25 dagen hechtenis. Van dat vonnis kwam verdachte in hooger beroep bij het Hof, dwaar de Proc. Generaal bevestiging van het vonnis vorderde. Het Hof heeft thans uitspraak ge daan, en de straf verhoogd tot 50.— boete subs. 50 dagen hechtenis. Wederspannigheid Terzake wederspannigheid en ver zet tegen de politie heeft terecht ge staan G. van R. uit Alkemade. Toen de veldwachter hem het bevel gaf zititk te verwijderen van een erf, waai' brand was, had hij daaraan geen gehoor gegeven. Volgens verdachte had hij den veldwachter niet verstaan, en de kuap was eigenlijk maar bedoeld als afwering. De politierechter had hem veroor deeld tot drie weken gevangenisstraf, en in hooger beroep vorderde de Proc. Generaal 'bevestiging van dat vonnis. Het Hof heeft thans uitspraak ge daan en de opgelegde straf gewijzigd in twee weken gevangenisstraf. maar diens opvolger, von Winterfeldt, die jarenlang vertegenwoordiger van de Deaitsche Lufthansa op Schiphol ge weest is, dus een goede bekende, heeft alle mogelijike medewerking verleend om het mogelijk te maken dat de Kemphaan zoo spoedig mogelijk ver trekken kon. Over de medewerking en de hoffelijkheid van de Duitsche be- zettingsautoriteiten, aldus de heer van J Dijk, hebben wij ook allerminst te kla gen gehad, Toen hij des morgens in zijn hotel opstond, hoorde hij het afweergeschut boven Oslo dreunen en cirkelden er bo ven het vliegveld eenige Duitsche vlieg tuigen. In de stad was geen sprake van paniek; de stemming bij de burgerij meende de heer van Dijk het best te kunnen karakteriseeren als die van een welbeheerschte ontzetting. Toen tot hem goed doordrong welke ramp Noor wegen getroffen had, gaf hij zich er ten volle rekenschap van, zoo zeide -hij ons, wat een land te wachten staat dat zich niet voldoende op zijn verdediging voorbereid heeft. Overigens was hij vol bewondering voor de beheerschte dis cipline, waarmede de burgerij van Oslo zich in haar zware lot schikte. Taxi's reden niet; een vriend heeft gezagvoerder van Dijk en de verdere bemanning van de Kemphaan dien morgen in zijn eigen auto naar het vliegveld gereden. Hier waren inmid dels de In vliegmachines, aangevoerde Duitsche stoottroepen reeds lang ge land. Op het vliegveld vond hij de nog na- brandende wrakken van twee Noorsche militaire vliegtuigen, die door de Duit- schers onmiddellijk van de lucht uit in brand geschoten waren, vóórdat zij de gelegenheid gehad hadden om op te stijgen en de wijk te nemen. Het K.L.M. toestel stond er geheel onbeschadigd, wat het wel aan zijn oraje-beschilde ring en zijn duidelijke nationaliteits- kenmerken te danken zal hebben. Bij ons vertrek uit Oslo en gister middag eveneens toen wij van Kopen hagen opstegen, kregen we, aldus de heer van Dijk verder, van de Duitscihe luchtvaartautoriteiten den raad om veiligheidshalve zoo hoog mogelijk te vliegen teneinde oorlogsgevaar zooveel mogelijk te vermijden. Men vroeg mij of ik blind kon vlie gen, een kunst waarin elke K.L.M.- bestuurder uitnemend thuis is. Bij zeer slecht weer, in dit geval een gunstige omstandigiheid, omdat het mogelijk gevaar van vliegtuig-aanval len uit de lucht hield, heeft hij zoo goed als het geheele traject op 4000 M. hoog te, dus hoog boven de wolken en zonder zich aan de aarde te kunnen verkennen, gevlogen. HET NEERGESCHOTEN BRITSCHE VLIEGTUIG Kan niet worden geborgen Tevergeefs hebben militairen gisteren getracht de wrakstukken van het Zon dagmiddag bij Babberich neergeschoten Britsche verkenningsvliegtuig op te graven. Het weiland, waar de romp en de neus van het 'toestel zich ongeveer drie meter diep in den gmod hebben gedrongen, blijkt door den hoogen waterstand in dezen winter zoo drassig te zijn, dat graven onbegonnen werk is. Evenals bij Herwen, waar op Goeden Vrijdag een Britsche jager in den zach- ten bodem van de ondergeloopen uiter waarden verdween, is ook hier thans besloten het bergingswerk te laten rus- ten, totdat het waterpeil voldoende ge zakt zal zijn. Daar er dus nog steeds geen zeker heid bestaat, of zich nog een derde man in het vliegtuig bevonden heeft en ook de beide geborgen lijken nog niet ge ïdentificeerd konden worden, hebben de militaire, autoriteiten de bemiddeling ingeroepen van den EngeLschen mili tairen attaché te Den Haag. Zoodra voldoende inlichtingen verkregen zul len zijn, zal de datum van de teraarde- bestelling der slachtoffers, die in een gemeenschappelijk graf op de begraaf plaats „Moscowa" te Arnhem zal ge schieden, worden vastgesteld. Het ver moeden bestaat, dat de Britsche jager afkomstig is van een der vllegtuigbases aan het front in Frankrijk die na een verkenningstocht over het Rijnland uit den koers gedreven is. MENSCHEN DIE IN DE BUIZEN WONEN. Huissleutels ter grootte van een wandelstok. Terwijl het Noord-Oosten van Tunis tamelijk dicht bevolkt is, vindt men in de dunbevolkte steppengebieden van het Zuiden, die grootendeels door no maden of half-nomaden bewoond wor den, maar zeer weinig plaatsen. Er be staat in Zuid-Tunis echter één grootere stad. Deze stad is Medenine en kan aanspraak maken op het feit, een der merkwaardigste nederzettingen op den 'aardbol te zijn. Hier wonen de men- schen namelijk in onsystematisch op elkaar gestapelde buizen, die een wei nig overeenkomst vertoonen met een bijenkorf. Alle woningen zijn even groot en buisvormig, zooals de cellen in een bijenkorf, aan elkaar en op elkaar ge voegd. Men zou de bevolking van Mede nine, die tot de Berbers behoort, als holbewoners kunnen betitelen, indien deze buizen zich niet boven den grond bevonden. De bewoners van hooger ge legen woonhuizen moeten dikwijls hals brekende toeren over de muren van de lager gelegen buizen ondernemen, om hun kamer te bereiken. Vensters zijn er hier niet. Iedere woning heeft een deur met een vierhoekige klep er in, die dient voor de ventilatie. De deuren zelf zijn altijd gesloten en om ze te openen be dient met zich van houten „sleutels" ter lengte van een wandelstok, die den grendel in den muur moet opheffen. Men zou dus in Medenine den huissleu tel niet gemakkelijk in den zak kunnen steken, maar men draagt hem aan den arm, zoodat hij tevens als wapen dienst doet. Een Europeesche brievenbesteller zou zeker wanhopig worden, wanneer hij zijn ronde moest doen in dit hals brekende buizensysteem over smalle als trappen dienende muuruitsteeksels. In Zuid-Tunis echter is de post een onbe kend begrip en zelfs de oude vrouwen hebben er ge%n last van duizeligheid. Al zijn deze buiswoningen daar ze donker zijn en slechte weinig ventilatie hebben uit het oogpunt van hygiëne niet voorbeeldig, toch hebben ze het voordeel, dat ze bijzonder koel zijn en dit is in Zuid-Tunis, waar de felle zon verlammend op mensch en dier werkt, zeer belangrijk. Men bestaat hier van den verkoop van dadels, die in de oasen in het Zuiden prachtig gedijen. Naast den kameel, die als huis- en transport dier dienst doet, zijn er de bergschapen, de jakhals en de gazellen. De leeuwen en olifanten werden hier reeds in den tijd van het Romeinsche keizerrijk uitgeroeid en hebben zich daarna hier nooit meer kunnen vesti gen. Zoo leven de buizenbewoners van Medenine ver van de hedendaagsche beschaving, in hun merkwaardige wo ningen, die voor duizenden jaren terug er precies zoo moeten hebben uitgezien als tegenwoordig. En ook de bevolking is niet veel veranderd in den loop der tijden innerlijk zoowel als uiterlijk niet. Zij stellen geen belang in de tech niek, noch in iets anders, behalve in kameelen en dadels. Eeuwenlang heb ben zij geestelijk eigenlijk meer gesla pen dan geleefd. Thans is het waar schijnlijk al te laat, om hun nog te kunnen wekken. Als een beeld uit een voorwereldlijk landschap ziet het buizendorp er uit. Uit de verte lijken de bewoners, die in en uit hun woningen klimmen of krui pen, deel uit te maken van een mieren kolonie___ Laatste Berichten. DE KRIJG SVERRICHTINGEN IN SCANDINAVIË. Noorwegen in tweeën gesneden. Londen, 17 April. De Londensche bladen publiceeren berichten uit Stock holm, volgens welke de Duitschers van Drontheim uit de Zweedsche grens heb ben bereikt, waardoor zij Noorwegen in tweeën hebben gesneden. Op verschillende plaatsen, o.a. te Dombaas, zijn valschermspringers ge land, doch zijn allen gedood of gevan gen genomen. Volgens de laatste berichten uit Stockholm is Kongsvinger gisteren in handen der Duitschers gevallen, doch in de dichte wouden bestoken de Noor sche skipateQJJilles de Duitsche afdee- lingen, die van de sneeuw veel hinder ondervonden en wier verbindingen wor den afgesneden. De opmajj&ch van 16000 man Duitsche troepen naar Elverum is tot staan ge bracht. De Nooren voor Elverum versterken hun stellingen. Zoodra de Duitschers zich weer kunnen rangschikken, wordt voor Elverum in Hamar een beslissende slag verwacht. Ook de burgerbevolking dwarsboomt de Duitschers door de levensmiddelen voorraden uit de stad naar de provincie over te brengen. In het uiterste Noord-Oosten van Noorwegen hebben de Duitschers, naar verluidt, thans de geheele provincie Oestfelei bezet. De totale sterkte der Duitsche troe pen in Noorwegen wordt thans op zes tigduizend man geschat. Geen vreemde oorlogsschepen in Zweedsche wateren. Stockholm, 17 April. Op grond van de neutraliteitsbepalingen van 1935 heeft de Zweedsche regeering verordend, dat het aan oorlogsschepen van oorlogvoe rende landen is verboden binnen de Zweedsche territoriale wateren te va ren. Turksche oorlogsvloot vaart uit. Strockholm, 17 April. Een deel van de Turksche oorlogsvloot is op de zee van Marmora uitgevaren. „Geen Engelschen in Narvik", zegt Berlijn Berlijn, 17 April In Narviik is de toestand onveranderd. De Londensche propaganda berichten, dat Narvik door Britsche troepen zou zijn bezet en de Duitedhers zioh teruggetrokken zouden hebben naar de Zweedsche grens be rusten op fantasie. De ertesipoorlijn van Narvik tot de Zweedsche grens bevindt zich in Duit sche handen. De in en om Narvik oipereerende Duitsche troepen staan in permanent contact met het hoofdkwartier in Noorwegen. Berlijn, 17 April. Engelsche zee- strijdikrachten hebben op 16 April des avonds opnieuw de stad en de haven van Narvik beschoten. Er werdenv echter geen pogingen ondernomen Britsche troepen aan land te zetten. Proclamatie van den Noorschen opper bevelhebber Stockholm, 17 April Het Noorsche telegraafagenteóhap (ergens in Noor wegen) meldt, dat de Noorsche opper bevelhebber, Generaal Rüger, een pro clamatie heeft gepubliceerd, waarin hij zegt: „Wij werden verrast, hetgeen de ver warring der eerste dagen verklaarde, doch wij hebben de orde aan het front en daarachter thans hersteld. Wij heb ben vede harde Mappen gehad en zullen er nog meer krijgen, doch wij zijn niet meer alleen, daar Engelsche en Fran- sche troepen te hulp zullen komen. De Britsche troepen bevinden zich reeds in het land. Qnoe taaik is weerstand te bieden tot de hulpdoel'treffend is geworden. Wij zullen succes hebben als wij volhouden en een zijn. Omtrent de krijgsverrichtingen deelt de opperbevelhebber o.a. mede, dat de Noorsche troepen in het Zuid-Oosten door sterke Duitsche afdeelingen zijn aangevallen en zich in Oostelijke rich ting hebben teruggetrokken. De strijd duurt voort ten Westen van Kongsvin ger aan het Mjoesameer en nabij Hake- dolj waar afdeelingen met succes de Duitschers in de flank hebben aange vallen. Twee Duitsche vliegtuigen werden neergeschoten. Nieuwe valschermtroe pen zijn vernietigd of gevangen geno men. In de andere deelen des lands is de tpestand ongewijzigd. Engelsche troepen zijn in het Noor den van Noorwegen ontscheept en heb ben contact gekregen met de Noorsche troepen. Het geallieerde expeditieleger. Londen, 17 April. Militaire des kundigen deelen mede, dat de voor hoede van het geallieerde expeditieleger zich thans in Noorwegen bevindt, doch dat de positie, die men zich heeft uit gekozen, geheim moet blijven, omdat de Duitschers in het onzekere moeten blijven tot de troepen aan de kust vas ten wal hebben gekregen. Daar de Duitschers reeds troepen in Westelijke richting sturen, is snelheid voor beide partijen van zeer groot be lang. België versterkt zijn weermacht Brussel, 17 April Afdeelingen re servisten der frewakingstroepen voor verbindingswegen en stellingen zijn on der de «wapenen geroepen om de veilig heidsmaatregelen aan te vullen. Britsche duikboot vermist Londen, 17 April De Britsche duik boot „Thistel" wordt vermist. Vreemd vliegtuig beantwoordt afweervuar. Brussel, 17 April. Volgens mededee- lmg van den Persdienst van het Mini sterie' van Landsverdediging heeft Maandagavond een vreemd vliegtuig in de streek van Huy het vuren van lucht afweer mitrailleurs beantwoord. Een mitraillist werd hierdoor niet ernstig gewond. De strijd om Kongsvinger. Parijs, 17 April. Naar hier van be voegde zijde wordt verklaard, is het zeker, dat Kongsvinger zich gisteren nog in handen der Noren bevond en dat, wat Narvik betreft, na de landing van de geallieerden de Duitsche troepen zich naar de Zweedsche grens terug trekken. De Heer en Mevrouw BOS-Swart geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van een dochter MARION INGE en een zoon KURT ERIK. Alphen ad. Rijn, 16 April 1940. Huize MDe Start" Ondertrouwd: JAN DE GROOT Jr. en GEERTRUIDA W. HEEMSKERK Huwelijksvoltrekking te Haarlem 25 April 1940. Inzegening in de N.-H. kerk te Oudshoorn door Dr. J. P. Canne- gieter, 25 April, 's nam. half drie. Alphen a.d RHn, Schoolstr. 12, Haarlem, Aelbertsbergstr. 43, 10 April 1940 Toekomstig adres: Duivendrecht, Burg. van Damstr. 8 LIKDOORNS Ook Uw likdoorns en eelt verdwijnen on feilbaar zeker door de onweerstaanbare1 werking van Gedé-zalf. Per doos 45 cent olj Apothekers en Drogisten. s \1 V m -^r- Zijn vrouwen werkelijk voor „pijn" geboren? *n Ouderwetsche gedachte! Een moderne vrouw bestrijdt perio dieke pijnen afdoende met een WITTE KRUIS. En wat zoo prettig is, WITTE KRUIS poeders, tabletten of ca- chets zijn gemakkelijk in te nemen, daar ze practisch smakeloos zijn en ook de gevoeligste maag zal er geen hinder van ondervinden. pe doos van Tabletten ver koker Tabletten of cachets von 12 stuks 50 cent per koker van 24 stuks 90 cent ^'tllVl^v^J^^^- alle êoede I \VRIGLET*S PJL stelt U in staaf Uw krachtsinspanning te verdubbe ien, het verhoogt Uw uithoudings vermogen en houdt U frisch. fCantr de verkwikkende P.K. na eiken maal tijd, het sterkt Uw zenuwen en bevordert I- rpüsvcrtering. Bovendien helpt 1\K. U ur tanden achoon, gaaf en sterk te houden. boktoren en tandartsen bevelen het aan. Ivnopt vandaag nog enkele pakjes en houdt «ir st*e<*i een paar bü de hand. m f^ cent. MARKTBERICHTEN. Amsterdam, 17 April. Vee. Aangevoerd 187 vette kalveren, prijs Ie kw. 78—86 et. 2e kw. 67—74 et. 3e kw. 52—64 et. per kg. levend gewicht; 167 nucht. kalve- ïen 7—11 80 varkens prijs vleesch-, zware en vettevarkens 71—73 et. per kg. slachtgewicht. Aangevoerd 5 wa gons geslachte runderen uit Denemar ken. Bodegraven, 16 ApriL Kaas. Aange voerd 61 part. Goudsche kaas, alle met rljksmerk, totaal 2745 stuks, wegende 24.705 kg. Prijs Ie soort 23—25.50 2é soort ƒ20—22. Handel matig. Hazerswoude. Eierenveiling.. Aange voerd 11595 stuks. Prijs kipeieren ƒ3.15 —3.80; eendeieren ƒ2.80—2,95 per 100. Koudekerk a.d. Rijn. Eierenveiling. Aanvoer 7019 stuks eieren en 40 pond boter. Prijs kipeieren 3.30—3.80 eend eieren 3—3.30 per 100 stuks; boter 68—74 et. kaas 23—29 et. per pond; kippen 55—95 et. per stuk. Leiden. Vette varkens. Totaal aan gevoerd 141 stuks, prijs 61, 63 en 64 et. per kg. levend gewicht. Rotterdam, 16 April. Vee. Totaal aan gevoerd 5149 stuks, waarvan 128 paar den, 1557 magere runderen, 916 vette runderen, 50 vette kalveren, 64 graskal veren, 2165 nucht. kalveren, 142 schapen en lammeren, 22 varkens, 105 bokken en geiten. Prijzen per kg. vette- koeien Ie kw. 76—88 et. 2e kw. 62—74 et. 3e kw. 48—58 et. vette ossen 76—84 et., 62 —74 et. 50—60 et. stieren 72—76, 64—70, 115, 85—95 et. schapen 65, 58, 45 et. 56—62 et. vette kalveren 125—135, 100— lammeren 70, 60, 55 et. graskalveren 62, 56 et. nucht. kalveren 43, 38, 33 et. slachtpaarden 75, 65, 15 et. Prijzen per stuk schapen ƒ40—21 lammeren ƒ30 —15 nucht. slachtkalveren 10—6 s-achtpaarden 325—165 werkpaarden ƒ390—165; hitten ƒ285—150; kalf- koeien ƒ290—140; melkkoeien ƒ285— 140 varekoeien 215—135 vaarzen ƒ160—95; pinken 105—65 graskal veren 65—40 bokken en geiten 15 —6. Woerden, 17 April, Kaas. Aangevoerd 59 part. Prijzen Ie kw. met rijksmerk ƒ22—23; 2e kw. ƒ20—21.50. Handel matig. Ter Aar, 17 April. Centrale Veiling. Prijs per kist Spinazie 43—53 et. An dijvie 50—60 et. Slavellen 37—40 et. per 100 kg. Prei /4.50--4.70; Witlof ƒ5— 10.60 Radijs ƒ2 Seldery 2.40—2.90 Raapstelen f 1 per 100 stuks Sla 4 —7.10. MULO-SCHOOL m. d. BIJBEL Alphen a. d Rijn Aan sollicitanten wordt mede gedeeld, dat in de vacature van CONCIËRGE is voorzien. Het Bestuur. BEGRAFENIS-ONDERNEMING „EENVOUD" Sedert 1910 Tarieven vanaf f 71.— W. DE RIÖDER Voorheen D. H. GöBEL Javastraat 1 Telefoon 420 JONGE KRACHT met flink kapitaal gevr. in beroemde fabriek we gens gebrek aan opvolger Brieven onder No. 959 Bureau van dit Blad. Wegens teleurstelling gevraagd een Meid-Huishoudster. B. G. DE LOOIJ. Hooftstraat 51 Zoo spoedig mogelijk gevraagd: een nette Huishoudster. van G.G. en boerenstand, in gezin van één persoon. Werkster aanwezig Leeftijd ca. 40 a 50 jaar. Br. no. 968 Bureau van dit Blad. Abonneert U op Het Nieuwe Modeblad ti «H 44 -j-i 44 4- ->l -Hl -Hl 4-1 -H «W ft Alle soorten Zaden Poot- aardappelen Bloembollen worden door ooi gele verd in prima kwaliteit tegen lage prijzen. Let op het vertrouwde adres; sinds 1906: F. de Vries* Zoon Zaadtelers Alphen aan den Rijn Raadhuisstraat 243 Telefoon 108 U'S* IK* x?4*****H»m^*^ Het Modehuis Dames- en Heren-Maatkleding RegenMantels Regenjassen Heeren- en Kinder-Confectie Modeartikelen Reparatie Pr. Hendrikstraat 23a Telefoon 292 Alphen aan den Rijn Stoppage Persafdeling J.S.v.d.Sandt Luxor Bioscoop, Nufsgebouw, Alphen a.d, Rijn Vrijdag 19 en Zaterdag 20 April aanvang 8.15 presenteeren wij als Hoofdfilm JULIKA met in de hoofdrollen PAULA WESSELYen ATTILA HöRBIGER Een aangrijpend, romantisch en schitterend gespeeld filmwerk In ons voorprogramma het iilmdocumcnt ONZE KONINKLIJKE MARINE Toegang 14 jaar. Plaatsen 30. 45, 60. 75 Rente-tarieven Rekening-Courant Deposito: direct opvraagbaar 8 dagen opzegging 1 maand opzegging 3 maanden opzegging 6 maanden opzegging 1 jaar vast 1 jaar opzegging 1 »|4 3I« 1 1 1|2 1 3|4 2 •f 2 1 2 3 2 Nederlandsche Middenstandsbankn.v. Kantoor Alphen aan den Rijn, van Mandersloostr. 84, Tel. 195 SUCCESJES (Maximum 30 woorden. Prüs bij vooruitbetaling 50 et., tweemaal plaatsen 75 et. Brieven onder nummer 15 et. extra. Advertenties voor deze rubriek, moeten Maandags-, Woensdags- en Vrijdagmorgen 10 uur in ons bezit zijn om in ons blad van resp. Maandag, Woensdag en Vrijdag te worden opgenomen.) Uk ZiOaX ijs HÜiS i IVicLüi' uaü iuucbt;il uW öcniiuei Ajen ucei cu uaaiuiii Vua.A.miu±ö *-*P~ Kiiapy eU Ui upiiic u W ouuijomsii auor ij. Uiu Wxx, B 82, Kouucheiti a. u. ivijn AGLUTONICÜM Een Donicum in arageé vorm. Onmisbaar voor herstellenaen of door lichamelijk of geestelijk overwerk verzwakten. Neem nog heden een proef. Vericrijgb. hij Drogist BJbZEMER, v. Manderslooscraat 11, Alphen a. d. Rijn. Zoo'n dun blaadje JANHAGEL V. JOLLIE bij de koffie of op de Boterham is smakelijk en voordeelig. De kinderen verlangen naar hun boterham. Heerlijk bros en niet zoo zoet. Zoetstoftabletten Dr. E. J. Swaao ter vervanging van sui ker, absoiuut zonder eenige bijsmaak, per doosje a 100 suiks 7 cl. Drogisterij „Hazeveld" Jb. VAN WIJK. Te:. 385 Pr. HendriksDiaat hoek Zaalbergstraat i _ Gevraagd NETTE JONGEN 16 jaar, voor magazijn en bakfiets. W. VER- DULJN, Grossier, van Mandersioostraat 43. Moeder zoekt plaatsing voor een 16-jarige dochter, om opgeleid te worden, als 2e MEISJE liefst bij particulier, P.G. Adres B. BRAN DENBURG, Noorden, 145 (Z.-H.), bij- Nieuwkoop. Leidsch Dierenasyl v. d. Valk-Boumanweg Leiderdorp. Voor Dierenvrienden te bekomen tegen billijke vergoeding honden en poesen in groote ver scheidenheid. Wie helpt een onzer zwervers aan een goed tehuis KASTPAPIEIC diverse kwaliteiten, 14, 15, 22is 2» 27 4 en 40 et. per roi. Ook rood. Drogisterij „HazevelcT Jb. VAN WIJK. Tel. 385 Pr. Hendrikstraat hoek Zaalbergs^raat Gevraagd 2 bekwame IJZER WERKERS f il. Amsterdamsche Scheepswerf G. DE VRIES LENTSCH Jr., Emmalaan 38, Alphen a. d. Rijn. w Gevraagd een BOERENARBEIDER goed kunnende melken en met alle boerenwerk bekend. Huis met tuin beschikbaar. Tevens WEIDE GEVRAAGD voor 5 pinken. bij C. VERHAGEN, Rijndijk A 261, Hazerswoude. AMBROTOS Vloeioare vitaminen en voecungszouuen. voor maagijjuers, njuers aan bioeuiumoeue ui aigem. zwaKce, puiscen oi uit slag, etc., succes verze kerd. Venuujgo. by Drogist *fcZdc*i\I£R, v. Manaersioustraat 11, Aipnen a. a. Rijn. Gewapend betonnen BJLKGKOEDuN in veiscmiienue leng ten, bijna 3U-jarige on dervinding op oit ge bied, behoeven geen on derhoud. Vraag t prijs opgaaf met oi zonder stenen. J. BIERHORST, Kerkstraat Bodegraven Tel. 178. Gevraagd met 1 Mei een nette flinke DIENSTBODE niet beneden 18 jaar, op Gouasche kaasboer derij, P.G., 8 a 9 gld. p. week. Behoeft niet te melken. Huiselijk ver keer. Klein gezin, bij B. KAPTEIJN Dz., Acht- hovenerweg 23, Leider dorp. NET MEISJE gevraagd v.d.e.n. voor Amsterdam, in klein gezin, geheel zelfstan dig kunnende werken. Aanmelden schriftelijk Mevr. PELS, N. Kerk straat 108, Amsterdam C. of mondeling na 7 uur Bloemhofstraat 22, Alphen a. d. Rijn. BESTELWAGENTJE Austin (Engelsch) van 1935, 4 cylinder, benzine verbruik 1 Liter op de 16 KM., banden best, geen olieverbruik. Koopje ƒ150.—. JAC BOEIJENGA Zwammerdam Telefoon 4 en 11. Te koop circa 15 a 16 ton RUIGE KOEMEST. Te bevragen bij A. VUIJK, Westkanaalweg b 56, Ter Aar.
Openbare Kennisgeving. Aanmelding en aangifte voor de Bevolkingsregisters. Burgemeester en wettiouders van ALPHEN AAN DEN RUN; gelet op het bepaalde in artikel 112 van het besluit bevolkingsboekhouding Staatsblad 1936 No. 342; herinneren de bevolking aan haar ver plichtingen, omschreven in de artikelen 3 tot en met 16 van genoemd besluit; brengen als voornaamste ter openbare kennis: 1. dat, behoudens afwijkingen, ieder, dde dn Nederland nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet, onverwijld moet worden opgenomen in één der bevolkings registers; 2. dat ieder moet worden opgenomen in' het bevolkingsregister der ge meente waar hij voornemens is duurzaam of voor ombepaalden tijd als regel zijn nachtrust of de daar voor in de plaats tredende rust te genieten; 3. dat ingeval van onzekerheid om trent het onder 2 vermelde bijzon dere voorschriften gelden; 4. dat, behoudens afwijkingen, ieder die Nederland verlaat onverwijld van de bevolkingsregisters moet worden afgevoerd; 5. dat bij adresverandering binnen de gemeente de noodige wijzigingen in het bevolkingsregister moet worden aangebracht; Voorts in verband met het boven staande: a. dat aangifte van vertrek uit of van verhuizing binnen de gemeente, mondeling of schriftelijk moet ge schieden op den dag, van, of uiter lijk 5 d*agen na het vertrek (bij het verlaten van Nederland, ten hoog ste 5 dagen te voren) of na de adresverandering, met opgave van het laatste adres en van de naam der gemeente, of van het land, en de plaats waarheen vertrokken en het nieuwe adres (zoo noodig met opgave van den naam van het hoofd van het gezin) I dat aan den aangever van het ver trek behoudens bijzondere gevallen onmiddellijk een verftiuiskaart wordt uitgereikt of toegezonden, welke hem dient als bewijs van af melding en welke binnen 5 dagen moet worden ingeleverd bij het be stuur der Nederlandsche gemeente in welke bevolkingsregisters de per soon moet worden opgenomen; c. dat ieder die in de gemeente nacht rust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet en die nog niet in een bevolkingsregisters is opgenomen of die ten onrechte nog in het bevolkingsregister eener an dere gemeente is opgenomen zich binnen 5 dagen na zijn aankomst in persoon moet aanmelden bij het gemeentebestuur onder overlegging van een paspoort of ander identi teitsbewijs, indien hij -uit een plaats buiten Nederland en van een verhuiskaart of legitimatiebewijzen, indien hij uit een andere gemeente van Nederland is gekomen, tenzij hij overeenkomstig de desbetreffen de bepalingen is vrijgesteld van aanmelding d. dat bestuurders van instellingen, gestichten of schepen waarin per sonen onder eenig bestuur inwonen alsmede hotelhouders, pensionhou ders en kamerverhuurders uiterlijk 5 dagen na de opneming of huis vesting of na het vertrek, mededee- ling moeten doen van den ge slachtsnaam en de voornamen van ieder persoon, die langer dan 14 dagen in de instelling, het gesticht, schip, hotel, pension of huis wordt of is opgenomen of gehuisvest, alsmede van ieder zoodanig persoon die daaruit vertrekt, tenzij de per soon is vrijgesteld van aannmel- ding; e. dat overtreding van de voorschrif ten wordt gestraft volgens dê wet; f. dat vooir persoonlijke aanmelding en mondelinge aangifte voor het bevolkingsregister gelegenheid zal worden gegeven op werkdagen van des voormiddags 9-12|/2 en des na middags van l^"21^ uur ter se- meente-secretarie, loket Bevolking. Alphen aan den Rijn, 15 April 1940. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De burgemeester, P. A. COLLTN. De secretaris, Mr. F. A. HELMSTRIJD. MUZIEK-INSTITUUT VOORDRACHTS-OEFENING te geven door eenige leerlingen van het Instituut op WOENSDAG 17 APRIL e.k., 'savonds 8 uur in het NUTSGEBOUW te ALPHEN AAN DEN RIJN. Kaarten verkrijgbaar: Muziekhandel PELTEN BURG en Sigarenmagazijn .DE TOKO" ad f 35. Aan de Zaal f 50. Plaatsbespreking f 0.10 dagelijks „DE TOKO". Telef-on no. 386. BRANDSTOFF£MHANDEL A. JONGENBURGER RAADHUISSTRAAT 75 ALPHEN AAN DEN Telefoon No. 44 Beveelt zich beleefd aan voor de levering van RIJN KWALITEIT BRANDSTOFFEN Abonneert U op Het Nieuwe Modeblad Bliksemoorlog. „Blitzkrieg" of bliksemoorlog is niet een Duitsche term voor elke soort snel ondernomen feilen oorlog. Het is de benaming voor een bepaald soort snel ondernomen feilen oorlog, die een eigen techniek heeft. De denkbeelden, welke aan deze techniek ten grondslag liggen, begonnen in Duitschland vorm aan te riemen in de periode, toen nóch de geallieerden noch de Duitschers gedu rende 1915 en 1916 aan het westelijk front een doorbraak hadden kunnen forceeren die denkbeelden rijpten na het uitbreken van den burgeroorlog in Spanje. De techniek van den bliksemoorlog, zoo schrijft Henry J. Reilly, die hieraan in het Amerikaansche tijdschrift „Fo- reign Affairs" een beschouwing wijdt, berust op het beginsel der verrassing, als tegenstelling tot de poging een vij and te verpletteren door een overweldi gende meerderheid in getal en bewape ning tegen hem in het veld te brengen. Men kan haar vergelijken met den snellen en doodelijken stoot van een rapier, in tegenstelling tot den verplet- terenden slag met een strijdbijl of een knots. Het doel is niet de vijandige bur gerbevolking, maar de vijandelijke ge wapende troepen, zoowel te land als in de lucht. In den wereldoorlog hebben de tank, ae pantserwagen en het vliegtuig bij de Duitsche aanvallen slechts een beperkte rol gespeeld. De Duitschers hadden maar weinig tanks. Hun vliegtuigen hebben in beperkte mate troepen ge bombardeerd en met machinegeweren bestookt; de techniek was toen nog niet zoover ontwikkeld, dat vliegtuigen bij een aanval voldoenden steun konden verleenen. De Engelschen en Franschen echter hadden het tankwapen wel ontwikkeld en groote aandacht besteed aan de vraag, hoe zij er het beste tactische ge bruik van konden maken. Van den aan vang af waren er twee opvattingen. De Franschen beschouwden de tanks als een wapen, dat de infanterie moest hel len aan de vijandelijke machinegewe ien het hoofd te bieden en op te ruk ken. Daarom verspreidden zij de tanks langs de linie der aanvallende infan terie. De Engelschen pasten deze tank- tactiek ook toe, maar in Engeland ont wikkelde zich meer en meer de stelling, dat tanks in groepen gebruikt moesten vorden, teneinde door de vijandelijke linie volkomen heen te breken; de tanks moesten dan met hun eigen snel heid en vuurwapenen oprukken, zonder aan de geringe snelheid van de begelei dende infanterie gebonden te zijn. Over het algemeen wenschten de voorstan ders van deze tactiek ongeveer de her leving van de verpletterende charge der gepantserde ridders tegen de ongepant serde voetknechten. Op 8 Augustus 1918 werd zoo'n aanval ondernomen. Hij was een groot succes. Het gebrek aan moreel, dat de Duit sche infanterist bij die gelegenheid toonde, bracht Ludendorff er toe 8 Augustus den zwaren dag van den oor log te noemen. De voorstanders van de tank als zelfstandig wapen juichten. Teneinde een verrassenden aanval der Duitschers te verhinderen, werd de Maginot-linie ontworpen en aangelegd. In de wetenschap, dat gedeeltelijk be mande vestingen bij verrassing geno men kunnen worden, vormden de Fran schen een speciaal troepencorps, ten einde deze forten blijvend te bemannen. Abessinië verschafte nieuwe ervaring en nieuwe ideeën. De Italianen consta teerden, dat vliegtuigen-alleen wel den vijand ernstig nadeel konden berokke nen door het bombardeeren van pun ten, die militaire beteekenis hadden, maar dat die bombardementen geen beslissende resultaten opleverden. Slechts wanneer de luchtvaart directen steun verleende aan de troepen, die te land opereerden, werden beslissende overwinningen behaald. Zij constateer den ook, dat tanks, die afzonderlijk opereerden, niet alleen geen beslissende resultaten verwierven, maar vaak in groot gevaar verkeerden, als zij door de vijandelijke infanterie werden omsin geld. Voorts zagen de Italianen, dat tanks, in samenwerking met infanterie, cavallerie, artillerie en luchtmacht, uit- itekende resultaten boekten.' Met andere woorden, de conclusie waartoe men in Abessinië kwam was, dat tanks en luchtmacht, wel verre van de troepen te land op eenigerlei wijze te vervangen, aan een modem leger eenvoudig twee gewichtige óteun- middelen extra verschaften. Toch waren de conclusies, getrokken Belangrijk Boelhuis. Notaris A. H. J. Lohman te Oudewetering zal ten verzoeke van den Heer A. J. Bontje te Langeraar op Donderdag 18 April 1940. v.m. 10 uur te LANGERAAR A 164 in het openbaar om contant geld ver- koopen: 14 KOEIEN (w.o. 4 vaarzen, prima melkvee, zui vere uier, vierkant); best Werkpaard (aftands lichte Bels bruin), kettingeg, boeren wagen, 3 wielde kar met af z. gierbak, beste brik, zoogoed als nieuwe bieteosnijmachine, 10 schrammen, paardentuig, grampels, ijzeren staken, koeriemen, slobberkros, kruiwagens, landhok, kuipen, rieken, bergheeft, spil, hekken, melkgereedschap, naad- looze ketels, 3-deelige teems. Kijkdag: 18 April 1940 te 9 uur (vóór 9 uur wordt geen toegang ver leend). Vrijwillige Verkooping (wegens vertrek) op Maandag 22 April a.s, v m. 10 uur vóór het perceel van Boetselaerstraat Nr. 35 te Alphen aan den Rijn van: meubilaire goederen, w.o* buffet, stoelen, haardkachel enz. Te bezichtigen 1 uur vóór den verkoop. Deurwaarder GEERTSMA. INZET van het LANDHUISJE met erf, schuur en eenig tuinland te WOUBRUGGE ......f 2700.- op AFSLAG Dinsdag 23 April 1940 v.m. 11 uur in het Hotel „Het Oude Raedthuys" te Woubrugge. Notaris Jhr. G. J. Stoop. _______________________________&______________________________________________ N.V. MONTFOORTSCHE WAALSTEENFABRIEK voorheen Gebr. Wiegerinck WILLESKOP. Tel. Montfoort 46 leveren alle soorten Met selsteenen Waalformaat. Concurrerende prijzen. Gevraagd: net Dienstmeisje, bekend met alle huish.werk, in gezin van 3 personen. Salaris 30gld. Brieven of pers. aanmelden Mevr. ST1GTER Prinses Marielaan 8, Wassenaar. uit de Italiaansche campagne in Abes sinië, nog voorloopig. Zij konden niet beslissend zijn, omdat de Abessmiërs gebrek hadden aan geschut van alle soorten en vrijwel geeneriei tanks of vliegtuigen bezaten. Maar nieuwe gele genheden voor proefnemingen werden weldra in Spanje geboden. Tot aan den slag van Teruel in den winter van 1937-T38 nam de burgerstrijd in Spanje riet het karakter aan van wat men een grooten oorlog kon noemen hij be stond louter uit geïsoleerde operaties. Te beginnen echter met den slag van Teruel en gedurende de laaLsto cam pagne in Catalonië, was het aantal troepen, geschut, tanks en vliegtuigen groot genoeg, om er eenige besliste con clusies uit te kunnen trekken. In den Spaanschen oorlog werd be wezen, dat tanks, pantserwagens en vliegtuigen alleen geen beslissende re sultaten konden bewerken dat bij een hevigen strijd hun steun van groot be lang is, maar dat zij toch ondergeschikt zijn aan infanterie en artillerie, daar hun snelheid niet opweegt ttgen hun onvermogen om zware slagen te incas- seeren en te geven, zooals infanterie en artillerie dat wel kunnen en voorts dat bij een vervolging, of in den strijd tegen een vijand, die niet beschiki over geschut van verschillende soorten en over de tanks en vliegtuigen, noodig voor een succesvolle verdediging, lichte en gemechaniseerde troepen, gesteund door vliegtuigen, verrassende slagen kunnen toebrengen, die beslissend kun nen blijken. Toen de Duitsche en Itaiiaansche generale staven de juistheid van deze derde conclusie hadden aanvaard en hun gewapende macht dienovereen komstig hadden georganiseerd, was de lange evolutie der Blitzkrieg-theorie teneinde. Zij was gereed voor het ge bruik, als een afgerond begrip in de militaire strategie. Het is van belang het verschil op te merken tusschen de derde en d* tweede conclusie, die we zoo juist vermeldden. De derde ligt ten grondslag aan het denkbeeld van den bliksemoorlog de tweede geeft de omstandigheden aan, waaronder hij geen effect kan sorteeren en dus niet beproefd moet worden. Tegen de Maginot-linie zal een blik semoorlog niet ondernomen worden. Waarschijnlijk evenmin tegen een vij- Gevraagd tegen 1 Mei a.s. een Dienstbode, v.d.ofd.enn Adres: J.D DE KORT Hazerswoude, Rijksstraatweg A 212 Bekwame Strijksters gevraagd aan de Stoomwasscherij „De Ster", fa. VAN HOFWEGEN Alphen aan den Rijn, Telefoon 169 Gevraagd wegens ziekte der tegen woordige een net Dagmeisje niet beneden 16 jaar. Mevrouw Ph. BOOT, Wilhelmlnastraat 43 Gratis ontvangt men bij ieder fleschje NEC- TAR-ESSENCE een receptenboek] e, waarin de bereiding van limonade stroop, borstplaat, likeur, ijs, puddlngs enz. wordt aangegeven. Prijs per fleschje ƒ0.25. Bij ieder fleschje NECTAR BLOEMENOLIE recepten voor Eau de millefleurs, haarwaters, odeurs, huidcrêmes enz. Prijs per fleschje ƒ0.40. By apothekers en drogisten verkrijg baar. s Huiduitslag, Jeukv m i Krabben verergert de kwaal en maakt U on toonbaar. Bestrijdt de oorsaak van uw on dragelijke last en fol terende Jeuk. Neem direct D.D.D.. het re cept van Dr.D.Dennis. Reeds de eerste drup- ^ls doen de ondrage- te jeuk bedaren. D.D.D. dringt diep In de poriën door en doodt de ziektekie men, zoodat de huid zich kan herstellen. Flacons 76 et., f. 1.60 en f. 2.60 bfl Apot hekers en Drogisten. _ Gratis een Luxe Bus bij aankoop van pond Koffie van lift 7° mel Woensdag a.s. van Donde-d-9 AU-n 71* GENEESMIDDEL TEGEN HUIDRRHDOENIHGEH Nationaal-Socialistische Beweging m Nederland Leider: Mussert GROOTE OPENBARE VERGADERING in het Nutsgebouw te Alphen a.d. Rijn op DINSDAG 23 APRIL 's avonds 8 uur. sp«k„ ROST VAN TONNINGEN, lid der Tweede Kamer der Staten-Geoeraal Onderwerp: „HET KOMENDE EUROPA" Kaarten verkrijgbaar a 20 cent, werklooren 10 cent, bij de leden en bij D. J. den Hertog, Hooftstraat 138a, Alphen a d. Rijn. Zaal open 7.30 uur. Na een luchtaanval op Oslo, Een toestel, dat in brand geschoten werd, gaat op het vliegveld in vlammen op. (Telegrafische foto.) v and met een sterke luchtmacht en veel luchtafweergeschut van groot kaliber en anti-tank kanonnen met andere woorden, tegen een vijand, die niet alleen bereid is een harden strijd te aanvaarden tegen infanterie en artil lerie, maar ook tegen tanks, pantser wagens en vliegtuigen. De verovering van Albanië gaf den Italianen de gelegenheid een generale repetitie van een bliksemoorlog uit te voeren. Zij wisten precies hoeveel troe pen Albanië in het geweer kon brengen en hoe lang een mobilisatie zou duren. Zij wisten, dat de Albaneezen, eenmaal gemobiliseerd, wel een respectabele strijdmacht aan infanterie en veldartil- lerie in den strijd konden werpen, maar niet beschikten over vliegtuigen, groote tanks, anti-tank geschut en luchtaf weergeschut van zwaar kaliber. Met an dere woorden, de tijd, dien de Albanee zen noodig hadden voor een mobilisatie v/as voldoende om een succesvollen overval bij verrassing te volvoeren. Ge brek aan materiaal voor een zwaren strijd beteekende, dat de Albaneezen riet in staat waren zich krachtig te \erzetten tegen aanvallen van lucht macht en lichte troepen daarom be hoefden de Italianen niet de troepen en het materiaal, noodig voor een zwaren strijd, over de Adriatische Zee te zen den. Zij stuurden dan ook 23.000 man lichte troepen, gesteund door gemotori seerde pantser-divisies en luchtmacht. De berichten, dat deze troepen talrijke aanvallen moesten doen, alvorens zij konden landen, worden niet door be trouwbaar bewijsmateriaal geschraagd. Binnen een' paar dagen hadden de lichte tank- en motorrijwieltroepen, gesteund door zwaarder bewapende en gemechaniseerde troepen en door vlieg tuigen, geheel Albanië bezet. Twaalf honderd man grenadiers, volledig be pakt en bewapend, vlogen over de Adriatische Zee en landden bij de hoofdstad, juist toen de voorhoede der lichte troepen de stad binnentrok. In dien de lichte troepen op eenig verzet der Albaneesche soldaten waren ge stuit, hadden de grenadiers voor de noodige versterking gezorgd. Maar al les was al voorbij, eer de gemiddelde Albanees wist wat er gaande was. De generale repetitie in Albanië leer de, dat de bliksemoorlogtechniek zich op de gewenschte wijze ontwikkeld had. De verovering van Polen heeft bewe zen dat een dapper, goedbewapend, goed-uitgerust en goedgeoefend leger toch onder bepaalde omstandigheden niet bestand is tegen een bliksemaan- val. De Polen hebben weliswaar strate gische fouten gemaakt door te trachten geheel Polen te verdedigen, in plaats van de invasie van het westelijk deel van hun gebied als noodzakelijk kwaad te aanvaarden en hun leger te concen- tieeren daar, waar het op doeltreffende wijze verzet kon bieden. Maar zelfs als zij deze strategisch juiste gedragslijn hadden gevolgd, zouden zij ook versla gen zijn. De reden hiervoor is, dat de Polen niet beschikten over de lucht macht, de zwaargepantserde tanks, an- ti-tankgeschut van zwaar kaliber en luchtafweergeschut, welke noodig wa ren om een strijdmacht, welke optrekt voor een bliksemoorlog, te weerstaan. De techniek van den bliksemoorlog, welke in Polen met succes werd toege past, doorloopt de volgende stadia 1. Er wordt een luchtaanval gedaan op alle vijandelijke luchtvaartbases en vliegtuiggen. 2. Er wordt een luchtaanval gedaan cp alle spoorwegknooppunten en sta tions, kazernes, depots, bruggen en auto-convooien op wegen d.w.z. op alles wat een leger noodig heeft voor mobilisatie en concentratie. (Indien de luchtmacht sterk genoeg is, voert zij 1 en 2 tegelijk uit). 3. Intusschen gaat geschut van alle kalibers, dat al bij de grens is opge steld, alle vijandelijke batterijen, loop graven en verdere versterkingen zwaar bombardeeren, terwijl de geregelde in fanterie ze bestormt en vermeestert. Deze voorbereidingen gaan gepaard met bombardementen en machinegeweer vuur van alle soorten vliegtuigen. Deze operaties van troepen, die bewapend en geoefend zijn met het oog op een feilen strijd, effenen den weg voor de blik- sem-troepen. Indien er geen kleine ves- tmgwerken of georganiseerd verzet van eenigerlei aard aan de grens zijn, is deze voorbereiding natuurlijk niet noo dig. In die omstandigheden beginnen de bliksemtroepen hun invasie terstond nadat de stappen 1 en 2 zijn uitgevoerd. 4. De lichte divisies, bestaande uit gemotoriseerde infanterie met machi negeweren, lichte tanks en licht ge schut, rukken op. 5. Na de lichte divisies komen de zwaardere, elk bestaande uit 400 tanks van middelgrootte, gemotoriseerde in fanterie, artillerie, anti-tank en lucht afweergeschut en genietroepen. De lichte en zware divisies krijgen \oortdurend steun van de luchtmacht, aie te allen tijde gereed is met machi nes van allerlei soort om vijandelijk verzet te breken. 6. Dan komen de infanterie en de aitillerie in vrachtauto's. Italië heeft ook materiaal om infanterie-eenheden per vliegtuig te brengen waar zij noo dig zijn. Volgens betrouwbare gegevens heeft Duitschland minstens vier lucht vaart-regimenten, .bestaande uit volle dig uitgeruste en bewapende afdeelin- gen infanterie troepen, met de trans portmachines, die noodig zijn om alle manschappen tegelijkertijd te vervoe ren. Het doel hiervan is de lichte en pantser-divisies snel te versterken, in dien deze op sterker verzet stuiten dan zij zonder stëim uit de lucht kunnen breken. De troepen zouden niet met parachutes in de achterhoede van den vijand landen, een methode welke maar weinig militairen goedkeuren, omdat die troepen slechts een geschenk voor den vijand vormen. De vliegtuigen zou den integendeel in de achterhoede van de eigen troepen landen, en wel net buiten het bereik van de vijandelijke artillerie. De hliksem-troepen ondernemen geen strijd van man tegen man, geen gerek- ten strijd met troepen, die speciaal voor die soort gevechten zijn geoefend. Zij ondernemen flankbewegingen en laten de rest over aan de geregelde divisies, die de achterhoede vormen. Geen land in midden-Europa en den Balkan is zoo bewapend, dat het een bliksemoorlog beter zou kunnen weer staan dan Polen het kon. Turkije is het evenmin. Daarom bestaat de mogelijk heid, dat in een niet verre toekomst hetzij Duitschland of Italië, of beide, hun speciale lichte en pantserdivisies en luchtmacht zullen gebruiken om in deze gebieden hun plannen uit te voe ren, wanneer een van de betrokken tonden in economisch of militair op zicht onhandelbaar mocht durven zijn.
De Rijnbode 15-04-1940

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Aarlanderveen in de negentiende eeuwVeerpoortOorlogsmonument ZwammerdamAdam en Eva Koudekerk