De Rijnbode 13-10-1939

No. 6169 Vrijdag 13 October 1939 67e Jaargang U Nieuws- en voor ALPHEN a. d. RIJN Advertentieblad en OMSTREK Dit blad verschijnt MAANDAG., WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Men kan zich atoommeeren foU alle Boekhandelaren en Kantoorhouders aement j>er 3 maanden fr. p. p. 1, met geïllustreerd Zondagsblad Ultf ever A. C. DE HAAN. Alphen aan den Rjtfn Raadhuisstraat Postbus 1 Telefoon I Postgiro No. USSt. AdvertentieptrUaen van 1—10 regels 1.50, U Btf S achtereenvolgende plaatsingen wordt d Grootere letters berekend naar plaatsruimte. DE OORLOG Chamberlain's antwoord op het Duitsche vredes- aanbod Voortzetting van den oorlog schijnt on vermijdelijk Toenemende spanning in Noord- Oost Europa Amerikaansche stap te Moskou Ohamberlain .heeft -gesproken en de woorden, die hij tot de leden van het Lagerhuis richtte vormden slechts een herhaling van hetgeen Dinsdag door den Franschen minister-presi dent Daladier in diens radio-rede werd ■betoogd: Engeland en Frankrijk wen- schen niets liever dan den vrede, maar men verlangt eerst herstel van het ge dane onrecht en daarnaast waarbor gen, dat in de toekomst geen nieuwe daden van agressie te verwachten zijn. Chamberlain begon, met op te mer ken, dat de voorstellen, welke de Duit sche rijkskanselier geopperd heeft om, wat hij noemt, „de Europeesche veilig heid te verzekeren", gebaseerd zijn op de erkenning van zijn veroveringen en van zijn recht met de overwonnenen te doen wat hij «wil. Vervolgens zeide de minister-presi dent, dat het gemakkelijk zou zijn de passages uit de redevoeringen van Hit- ler in 1935, 1936 en 1938 te herhalen, Waarin hij in besliste bewoordingen zijn vaste wil te kennen geeft Oosten rijk en Tsjecho-Slowakije niet te an- nexeeren of geen territoriale eischen te. stellen, nadat de kwestie der Sudeten zou zijn geregeld. „Wij kunnen het niet vergeten, dat Hitler is afgeweken van zijn langen tijd beleden politieke beginselen. Hit- lers herhaalde woordbreuk en de plot selinge wendingen in zijn politiek zijn de oorzaak dat het voor mij zeer moei lijk is te spreken over de verdere voor stellen in de rede van den rijkskan selier". zoo vervolgde Chamberlain. „De waarheid is, dat na onze onder vinding in het verleden, het niet langer mogelijk is te vertrouwen op het woord van de huidige Duitsche regeering. Het ligt niet in de lijn van onze politiek om een Duitschland, dat in vriendschap wil leven met andere landen, uit te slui ten van de plaats in Europa, waarop het recht heeft. Integendeel, wij gelooven dat er geen geneesmiddel voor de nooden der we reld te vinden is, als piet rekening wordt gehouden met de rechtvaardige eischen en behoeften van alle landen en als de tijd komt om de richtlijnen voor een nieuwen vrede uit te stippelen, zal de regeering van Zijne Majesteit als haar oordeel te kennen geven, dat de toekomst weinig hoopgevend zou zijn als niet een regeling kan worden ge troffen langs den weg van onderhan delen en overleg. Wij zijn niet ten strijde getrokken met een wraakgierig doel, doch alleen tot verdediging van de vrijheid. Niet alleen de vrijheid van de kleine mo-" gendheden staat op het spel, ook het vreedzame bestaan van Groot-Brittan- nië, de Dominions, Indië en de rest van het Britsche imperium, Frankrijk en in het algemeen alle vrij heidlieven- de landen, is er bij betrokken. Wat ook de uitslag van den huidigen strijd moge zijn, op welke wijze deze strijd ten einde wordt gebracht, de wereld zal niet gelijk zijn aan die welke wij tevoren kenden. De Britsche regeering weet maar al te goed, dat in een modernen oorlog tusschen groote mogendheden, de over winnaar en de overwonnene beiden gruwelijke verliezen lijden. Doch buigen voor onrecht zou het einde beteekenen van alle hoop, en vernietiging van die levenswaarden, welke eeuwen door het kenmerk en de bezieling geweest zijn van den menschelijken vooruitgang. Ik ben er zeker van, dat alle volken van Europa, het Duitsche volk incluis, verlangen naar vrede. Wij zijn niet al leen uit op de overwinning, wij willen verder zien en er naar streven den grondslag te leggen voor een beter in ternationaal stelsel, waarbij oorlog niet het lot behoeft te zijn van elke ko mende generatie. Wij zoeken geen materieel voordeel voor ons zelf, wij verlangen van het Duitsche volk niets dat zijn zelfrespect zou kunnen kwetsen. -De vrede, welke wij besloten hebben tot stand te brengen, moet een- waar- lijke en stevig gegrondveste vrede zijn en niet een onzekere wapenstilstand, telkens onderbroken door onrust en herhaalde bedreiging. Wat staat een dergelijken vrede in den weg Dat is de Duitsche regeering en de Duitsche regeering alleen. Chamberlain herhaalde voorts, dat vredesvoorwaarden, welke beginnen met het goedpraten van den aanval* niet aanvaardbaar zijn. De voorstellen, die de rijkskanselier deed in zijn rede zijn vaag en onzekei*. Zij bevatten geen aanduidingen om trent herstel van het kwaad, dat Tsje- cheslowakije en Polen is aangedaan. Zelfs wanneer voorstellen daartoe zou den zijn gedaan, dan moet men nog vragen, door welke practische middelen de Duitsche regeering de wereld wil overtuigen, dat de agressie zal worden gestaakt en dat zij haar beloften zal nakomen. Na hetgeen is geschied, kan geen vertrouwen worden gehecht aan de verzekeringen van de huidige Duitsche regeering. Derhalve moeten er daden en niet alleen woorden komen, alvorens wij, het Britsche volk en Frankrijk, gerech tigd zouden zijn op te houden met oorlogvoeren met inspanning van al onze krachten. Pas wanneer net ver trouwen der wereld hersteld is. zal het mogelijk zijn oplossingen te vinden voor de kwesties welke de wereld ver ontrusten, de ontwapening in den weg staan, het herstel van den handel ver hinderen en de verhooging van de wel vaart der volkeren onmogelijk maken. Er moet dus voldaan wordes aan een primaire voorwaarde en alleen de Duit sche regeering kan hieraan voldoen. Indien zij niet wil. kan er voorloopig geen nieuwe of betere wereldorde ko men van het soort als waarnaar alle landen verlangend uitzien. Het ligt dus voor de hand ofwel de Duitsche regeering moet een over tuigend bewijs geven van haar ver langen naar vrede door ondubbelzin nige daden en door het. verschaffen van doeltreffende waarborgen voor haar voornemen haar verplichtingen na te komen, ofwel wij moeten in onze taak volharden tot het einde. Berlijn acht oorlog" onvermijdelijk. Merkwaardigerwijze schijnt deze rede van Chamberlain in Berlijn veel meer indruk te hebben gemaakt dan de woorden van Daladier, die, zij het in wat ander bewoordingen, toch vrij wel hetzelfde betoogde. Volgens den Berlijnschen correspon dent van het „Hbld." heeft Hitler nog gisteravond, zoodra de woordelijke tekst der rede van Chamberlain ont vangen was, zijn voornaamste mede werkers in de Rijkskanselarij om zich vereenigd. Ofschoon in de latere avond uren nog geen officieel commentaar van Duitsdhe zijde bekend was gewor den, kan, aldus de correspondent, toch reeds worden gezegd, dat in de Wil- helmstrasse de opvatting heerscht dat aan eert vredelievende oplossing van het conflict niet meer mag worden ge dacht, dus een oplossing door wapen geweld <lo eenig denkbare is. Men neemt aan, dat Berlijn nu met Moskou en Rome zal confereeren. Maar afgezien daarvan acht men in bevoegde Duitsche kringen den oorlog im den scherpsten vorm heden reeds onvermijdelijk. Men meende in den loop van den nacht een Duitsche ver klaring met deze strekking te kunnen verwachten. De rede -van Ohamberlain, zoo be sluit de Hbld.-correspondent, heeft in de Wilihelmstrasse een verpletteren- den indruk gemaakt. Ook zij, die nog gehoopt hadden, dat de vredeskansen niet geheel behoefden te worden op gegeven, zijn thans er van overtuigd, dat Engeland -de vernietiging vah het Duitsche Rijk wil, en voor geen enlP&l vredesvoorstel, hoe concreet ook ge steld, te vinden zou zijn geweest. Hit ler ziet daarom nog slechts één moge lijkheid: strijd tot het bittere einde. Finland's verzet. De bijzondere aandacht vraagt voorts op dit oogenblik nog steeds de Russi sche bedreiging der Oostzee-Staten, meer in het bijzonder van Finland. Gistermiddag is het eerste onderhoud tusschen Molotov met den vertegen woordiger der Finsche regeering, Paasi- Kivi, begonnen. Het werd mede bijge woond door Stalin en duurde meer dan een uur. Voor het begin der onderhandelingeri bracht de ambassadeur der Vereenigde Staten, Steinhardt, een bezoek aan het Kreml, waar hij een onderhoud had met Molotov, met wien hij, naar ver luidt, de Russisch-Finsche verhouding besprak. Uit gezaghebbende kringen te Was hington verneemt Reuter, dat de re geering der Vereenigde Staten aan die van de Sowjet-Unie haar „ernstige hoop" te kennen heeft gegeven, dat er niets zal gebeuren, wat de vreedzame betrekkingen tusschen Rusland en Fin land zou kunnen benadeelen. Ook de Scandinavische landen heb- r m Op weg naar het vijandelijk gebied..- Een escadrille Engelsche legervliegtuigen is van zijn basis in Frankrijk opgesteg om het terrein van de Siegfried-linie te gaan verkennen sn, ben een dergelijken stap ondernomen, Het Deensche ministerie van buiten- landsche zaken heeft althans bekend gemaakt, dat de gezanten van Dene marken, Zweden en Noorwegen gisteren afzonderlijk ingevolge de instructies van hun regeeringen tot de regeering der Sowjet-Unie het volgende vertoog hebben gericht „Alle Scandinavische regeeringen volgen met bezorgdheid de onderhandelingen tusschen de Sowjet- Unie en Finland. Zij verwachten, dat Finland volkomen onafhankelijk zijn neutrale positie kan handhaven, welke dit land tot nu toe in nauwe samen werking met de andere Scandinavische staten heeft ingenomen en zij spreken den wensch uit, dat de Finsch-Russi- sche onderhandelingen de vriendschap pelijke betrekkingen tusschen Finland en de Sowjet-Unie mogen bevestigen". Intusschen worden de mobilisatie en de evacuatie der Finsche steden voort gezet. Het Finsche goed-uitgeruste en ge oefende leger van '300.000 man werd gisteren in defensieve positie gebracht op de strategische punten langs de Russische grens, waar de Sowjets tanks, troepen en artillerie hebben samenge trokken, zoo meldt United Press. Den geheelen nacht en morgen waren de straten van Helsinki vol militair rumoer. De voorbereiding der defensie verliep op ordelijke wijze. De regeering vermijdt nog steeds over „mobilisatie" te spreken en er worden geen bijzon derheden gegeven over den aard der defensieve maatregelen. Terwijl de Fin sche afgezant op het Kreml confereert bereidt de opperbevelhebber, generaal Hugo Oestiman, zich voor aan iedere situatie het hoofd te bieden. Over de beschikbare troepen worden geen in lichtingen verstrekt, maar waarschijn lijk zijn zij opgesteld in het woudrijke gebied der duizend meren langs de Rus sische grens, waar op de smalle stroo- ken land tusschen het water een leger van slechts een paar honderd duizend man een inval zou kunnen afslaan. Haagsche Rechtbank De gevonden revolver. D. N? uit Boskoop was in het be zit van een gevonden revolver. Op zich zelf is dit al abnormaal, doch het feit was te erger, omdat de revolver verdwe nen was tijdens een inbraak welke ge pleegd werd in een villa te Wassenaar. Niet ten onrechte verdacht de politie dus N. ervan dat hij meer van dezen in braak wist. Dit werd echter absoluut door N. ont kend de revolver had hij gevonden, zoo zei hij. Maar later kwam hij op die verkla ring weer terug, en zei dat hij het wa pen voor iemand moest verkoopen. De Officier vond al die beschouwin gen wel verdacht, en merkte op dat in ieder geval de revolver door N. aan de politie overhandigd had moeten wor den. In verband met vroegere veroor* deeling, vorderde de Officier nu ander half jaar gevangenisstraf. De rechtbank heeft thans uitspraak gedaan, en N. veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. BINNENLAND SUIKERDISTRIBUTIE INGAANDE MAANDAG. Eén pond in de 14 dagen. De minister van Economische Zaken deelt mede, dat met ingang van 16 Oc tober a.s. als eerste artikel met de dis tributie van suiker zal worden begon nen. Van dien datum af zal men in den winkel slechts suiker kunnen koo- pen tegen inlevering van een nader aan te wijzen bon der rijkisdistributie- kaart. Het rantsoen, dat men op dien 'bon, die geldig is van 16 October tot en met 29 October kan verkrijgen, be draagt y2 kg. suiker per persoon. De bon is het geheele land door geldig; -men kan dus koopen in welke plaats em bij welken winkelier men wil. TUNNELS IN PLAATS VAN BRUGGEN. Een onderzoek bij Nieuwe Wetering. In Januari van dit jaar richtte de K.N.A.C. zich tot den minister van Waterstaat met een adres, waarin zij wees op het feit, dat beweegbare brug gen in wegen voor autosnelverkeer zoo wel voor het landverkeer als voor het scheepvaartverkeer nieuwe en gevaar scheppende belemmeringen vormden. Zij verzocht den minister derhalve te willen bevorderen, dat op die pun ten, waar de aard van het scheepvaart verkeer het bouwen van vaste hooge bruggen over scheepvaartkanalen on mogelijk maakt, te willen doen over gaan tot den bouw van tunnels in plaats van beweegbare bruggen. In antwoord op haar verzoek ontving de K.N.A.C. thans bericht van den mi nister van Waterstaat, dat de veelal hoogere kosten van tunnelbouw, de dik wijls aanwezige bebouwing, de nood zaak tot het maken van verbindingen met andere belangrijke wegen, alsmede de bezwaren van de bij een tunnel voorkomende lange op- en afritten er toe hebben geleid om in de vorenge noemde gevallen de voorkeur te geven aan den bouw van beweegbare bruggen. Voor de kruising van den nieuw aan te leggen Rijksweg Rijswijk—Burger veen, ten Oosten van Leiden met de Ringvaart van den Haarlemmermeer polder bij Nieuwe Wetering, zullen thans echter vergelijkende plannen voor den bouw van een tunnel en een beweegbare brug worden opgemaakt. Indien deze plannen met de daarbij behoorende kostenramingen zulks aan nemelijk maken, zal daar tot den bouw van een tunnel worden besloten. AMOK IN DE RAADSZAAL. Waar de gemeenteraad al niet goed voor is In de gemeenteraadsvergaderingvan Heerhugowaard was een zeej eigen aardige brief onder de ingekomen stukken. Een jongeman uit een andere ge meente in Nederland had n.1. tot den raad het verzoek gericht den naam en het adres te willen opgeven van een meisje, waarmede die jongeman eeni- gen tijd geleden had kennis gemaakt. Haar naam en adres was hij echter vergeten. Wel wist hij een beschrijving te geven van de woning en van de buurt, waar de jongedame woonde. Aangezien het verzoek aan den raad was gericht, werd het ook in den raad behandeld. De voorzitter, burgemees ter B. J. F. Sutman Meijer, meende dat men den van liefde smachtenden jon geman zoo mogelijk., met het adres* van de onbekende geliefde bekend moest maken. Mitsdien stelden B. en W. voor hun op te dragen, een onderzoek in te stellen. Waartoe de raad besloot. Een vroolijk intermezzo in deze don kere tijden. PT Gemeenteraad Bodegraven, Reconstructie van den Zuid- Zijdschen en Weypoortschen weg. Voorloopig geen nieuw raadshuis. Onder presidium van den Burgemees ter, kwam de Raad der gemeente Bo degraven Woensdag in openbare verga dering bijeen. Ingevolge raadsbesluit van 7 Septem ber 1932 wordt door de Incasso-Bank N.y. over rte gelden van de gemeente in rekening-courant ontvangen tegen ver strekking van efiecten-onderpar.d, een rente van y2 boven de gemiddelde prolongatie-rente in ieder kwartaal met een maximum van 3y2 vergoed. Nu sinds enkele weken de prolonga tie-rente zeer sterk is opgeloopen (van naar éy2 tengevolge van de in ternationale spanningen, kan het in dertijd gesloten contract met de ge meente niet langer worden gehand haafd. Met het oog hierop stellen B. en W. voor vanaf 1 October 1939 een nieuwe overeenkomst aan te gaan en een daartoe strekkend besluit te nemen in dezen zin, dat door de Incasso-Bank' N.V. voor de door de gemeente te stor ten gelden een rente wordt vergoed van y2 boven de vastgestelde 1 daags deposito-rente, thans bedragende y2 Den heer La Gro komt het gewenscht voor de deposito rente nader vast te stellen, b.v. overeenkomstig de rente van de Amsterdamsche Bankiersver. en dit niet over te laten aan het oordeel van de I.B. N.V. Voorts acht hij het gewenscht ook eens met andere bankeri in relatie te treden en niet steeds met de I.B. N.V.; het zou b.v. zeer goed mogelijk zijn volgens rooster te werk te gaan. De Voorzitter zegt, dat de nu gelden de regeling voor haar tijd tot stand is gekomen momenteel is het een mo- reele plicht om in relatie te blijven met de Incassa-Bank N.V., doch de zaak kan nader bekeken worden en wellicht bestaat er dan aanleiding met een an dere Bankvereeniging een contract aan te gaan. De Voorzitter zegt toe dat B. en W. deze kwestie nader zullen bezien. In verband met afgraving van een gedeelte van de oude begraafplaats, stellen'B. en W. voor van den heer J. van der Giesen onderhands aan te koo pen een perceeltje grond aan de Toren laan voor de som van een gulden. De Voorzitter zegt dat dit besluit practisch geen verandering zal brengen in den bestaanden toestand. Het gaat er om iets schriftelijk vast te leggen wat destijds mondeling overeen is ge komen. De heer La Gro wil zich tegen het voorstel niet verzetten, doch vraagt, omdat straks door de gemeente weer van denzelfden grond een strook zal moeten worden teruggenomen voor den aanleg van een trottoir, dit nu gelijk bij één akte te regelen. Verschillende heeren nemen nog aan' de discussie deel, waaruit blijkt dat de Raad eenstemmig van oordeel is, dat een algemeene regel dient te worden toegepast. Het voorstel van B. en W. wordt hier na zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Hierna wordt bij monde van den heer La Gro rapport uitgebracht door de Financieele Commissie omtrent het onderzoek van de Gemeente-rekening en de Rekeningen van de Bedrijven. Uit het gehouden onderzoek is komen vast te staan, dat de administratie in goede handen is en de financieele toe stand der gemeente gunstig. Dit laatste wordt aangetoond met verschillende cijfers en een opsomming van hetgeen meer en minder is uitgegeven dan oor spronkelijk geraamd. Naar aanleiding van dit rapport, maakt de heer Jongeneel de opmerking een overzicht van den financieelen' toestand van het slachthuis te hebben gemist. De slachthuiscommissie is vol gens de bestaande verordening ver plicht de rekening onder de loupe te nemen, doch er is geen vergadering uitgeschreven, waarvoor hij den Voor zitter van de Slachthuiscommissie en B. en W. verantwoordelijk stelt. De Voorzitter zegt dat het Slachthuis geen afzonderlijk bedrijf is en zijn fi nanciën daardoor verwerkt zijn in de gemeente-begrooting. Een afzonderlijke rekening is dan ook niet noodig Dé heer Jongeneel zegt, dat het al-* tijd de gewoonte is geweest, dat een financieel overzicht werd overgelegd het lijkt hem ongewenscht van deze gewoonte af te wijken en vraagt B. en W. er alsnog voor te zorgen dat een zoodanig overzicht aan de leden van de Slaphthuiscommissie woirdt ter hand gesteld. Het is hem niet bekend waar aan de minder goede uitkomsten van het slachthuis in het afgeloopen jaar te danken zijn en als lid van de Slacht- huiscomtnissie is hij verplicht dat te weten. De Voorzitter maakt de opmerking dat het financieel overzicht gemaakt is en het de bedoeling was geweest te vergaderen. In aansluiting hieraan zegt de heer Batelaan, dat hij de convoca tiebiljetten reeds klaar heeft gehad, doch door familieomstandigheden ver hinderd is geweest te vergaderen. Toe gezegd wordt voor het vervolg de oude gewoonte getrouw te blijven. De Gemeente-rekening en de reke ningen voor de bedrijven worden hierna voorloopig vastgesteld. Bij het volgende punt der agenda stellen B. en W. voor, mits de noodige goedkeuring van de militaire autoritei ten tijd over te gaan tot reconstructie
van den Zuidzijdschen en Weypoort- schen weg. Het totaal bedrag dat met de verbetering van die wegen gemoeid zal zijn, bedraagt pl.m. ƒ45.000, het geen neerkomt op pl.m. ƒ11.000 per K.M. voor dit 4 KM. lange gedeelte. Jaarlijks zal gedurende 15 jaar moe ten worden betaald 1100 als rente en aflossing voor een aan te gane geldlee- ning en voor onderhoud. Van deze ƒ1100 zal de gemeente ƒ400 moeten betalen en draagt de Provincie ƒ700 bij. B. en W. vragen nu machtiging tot het nemen van de voorbereidende maat regelen, waartoe om. zal behooren het' confereeren met de betrokken polder- besturen en het aankoopen van de noo- dige materialen. De Voorzitter deelt mede, dat de be trokken polderbesturen bereid zijn mede te werken en de aanleiding tot dit voorstel is geweest de belangrijke sub sidie die de provincie in dit werk zal verleenen. De heer La Gro kan het voorstel niet steunen. Althans niet geheel. Er zijn veel moeilijkheden de bedoelde weg is er een met voetangels en klemmen, terwijl er maanden overheen zullen gaan alvorens men overeenstemming zal hebben bereikt met de eigenaren. Bovendien vraagt hij of gerekend kan worden op een bijdrage van Defensie en op een bijdrage van de A.N.W.B. in verband met het aan te leggen rijwiel pad. De Voorzitter zegt, dat men verschil lende dingen moet weten, b.v. aan vangsdatum en vermoedelijke eindda tum van het werk, alvorens toestem ming aan de militaire autoriteiten kan worden gevraagd. Daarom is het nu ook gewenscht, dat de raad een besluit neemt. Wat de medewerking van de eigenaren'betreft, die zal wel meeval len, in verband met de medewerking van Rijnland. De voorwaarden waarop de provincie subsidie zal verleenen zijn geregeld in een provinciaal blad. Dat B. en W. komen met een voorstel om hen te machtigen tot aankoop van ma terialen (in hoofdzaak steenen), vindt zijn oorzaak in de tijdsomstandigheden, waardoor er slechts één fabriek te vin den was die de noodige steenen voor de normale prijzen kan verschaffen. Ook andere heeren voorzien moeilijk heden, doch zijn het er over het alge meen mee eens, dat er verbetering moet komen. De Voorzitter merkt nog op, dat 3 of 4 menschen wel moeilijkheden in den weg kunnen leggen doch de uitvoering van het werk niet verhinderen. Het voorstel van B. en W. wordt hier na zonder hoofdelijke stemming aange nomen, echter met de aanteekening dat de heer La Gro geacht wenscht te worden te hebben tegen gestemd. Vervolgens stellen B. en W. voor, met het oog op de huidige tijdsomstandig heden, de plannen voor den bouw van een nieuw raadhuis voor onbepaalden tijd uit te stellen en eenige noodige ver beteringen aan te brengen aan het be staande gebouw. De Voorzitter deelt mede, dat het in de bedoeling ligt bij eventueelen aan koop van meubilair e.d. er rekening mede te houden dat dit ook in het nieuwe raadhuis kan worden gebruikt. De heer Jongeneel acht het noodza kelijk, dat er een brandvrij archief wordt gebouwd, hetgeen den heer Beijen ook voorkomt. De Voorzitter zegt toe, dat B. en W. met deze opmerkingen rekening zullen houden. In de nu volgende discussie komt de wensch naar voren, dat B. en W. niet zullen staken met het zoeken van een geschikte plaats voor het nieuwe ge meentehuis en wordt besloten, dat in de eerstvolgende vergadering plannen ter tafel zillen worden gebracht voor de noodzakelijkste verbeteringen aan het bestaande gemeentehuis om te kun nen beoordeelen of men den nieuw bouw niet beter voortzetten kan. Tenslotte worden de Gemeente-Be grooting en de begrootingen voor de bedrijven voor 1940 den raad aangebo den met de toezegging van den Voor zitter dat zij den raadsleden zoo spoe dig mogelijk in afschrift zullen worden thuisgezonden en in handen gesteld van de financieele commissie. De heer Jongeneel verzoekt over de begrooting van het slachthuis de Slacht huiscommissie alsnog te hooren en een vergadering van die commissie uit te schrijven. De heer Batelaan zegt toe aan deze wensch gevolg te zullen geven. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering te vier uur gesloten. ASPIRIN y TABLETTE Plaatselijk Nieuws ALPHEN AAN DEN RIJN LUCHTBESCHERMING. Vorming van Buurtorganisaties. Op initiatief van de afdeeling Alphen aan den Rijn, van de Ned. Vereeniging' voor Luchtbescherming, kwam Woens dagavond in het Nutsgebouw een groot aantal vertegenwoordigers van reeds gevormde of nog te vormen buurtorga nisaties (z.g. blok-organisaties) bijeen. De voorzitter van genoemde afdee ling, de heer A. J. Overbeek, opende deze bijeenkomst en gaf een uiteenzet ting van het doel daarvan nl. om door onderlinge bespreking en voorlichting meer eenheid te brengen in de werkme thoden der verschillende blokken. Door de afdeeling Alphen a. d. Rijn van de Ned. Vereen, voor Luchtbescherming werd tevens besloten, een contactcom missie in te stellen, die zorgt, mede door vergaderingen als deze, dat er een verband bestaat en blijft bestaan, tus- schen de blokken onderling. Spreker deed een beroep op de aanwezigen, om dit streven te steunen. Vervolgens gaf hij het woord aan den heer W. den Hertog, die in de eerste plaats aantoonde, wat het doel van de Luchtaanvallen is en wat de gevolgen, ook hier voor de burgerbevolking, in tijd van oorlog, kunnen zijn. De ver schillende vernietigingsmaterialen (gas, brisant en brandbommen) werden door spr. uitvoerig behandeld, waarbij vooral op het gebruik van brandbommen de nadruk wordt gelegd. Reeds één enkel vliegtuig kan tientallen branden doen ontstaan de bestrijding daarvan zal dan in de eerste plaats aankomen op de bewoners der getroffen huizen zelf, zoodat de gezinsbescherming primair is. Daarnaast is dan onmisbaar de blok- organisatie d.w.z. de onderlinge hulp verleening in buurt, wijk of straat. Wil men -gunstige resultaten verwach ten, dan is de organiatie van een en ander reeds in dezen tijd dringend noodzakelijk. Vervolgens werd door den heer Den Hertog uiteengezet, hoe deze organisa tie moet geschieden en waarbij werd aangetoond, hoe reeds met eenvoudige middelen en materialen, zeer veel be reikt kan worden. Ook het registreeren van de bewoners der huizen, het maken van eenvoudige schetsjes der woningen (aantal vertrekken, zolders enz. be hoort tot de voorbereidende werkzaam heden. Nadat door den spreker nog ge wezen was op de noodzakelijkheid, dat alle bewoners zich reeds nu voorzien van zand, het brandbestrijdingmiddel bij uitnemendheid, werd de gelegenheid geboden om vragen te stellen of van gedachten te wisselen. Hiervan werd een dankbaar gebruikt gemaakt. Daar bij bleek nog, dat door bemiddeling van deze afdeeling van de Ned. Vereen, voor Luchtbescherming de gelegenheid geboden zal worden om aan kleine groepen uit de blok-organisaties onder richt te geven in het verleenen van eer ste hulp bij ongelukken. Van medische zijde werd reeds medewerking toege zegd. Nog werd o.m. een klacht geuit, over de geringe belangstelling van som migen, wat ook gebleken zou zijn, bij een verzoek om een bijdrage. Mede in antwoord daarop werd gewezen op het groote belang, ook op financieel gebied, dat ieder heeft bij deze preventieve voorbereidingen. Geen enkele verzeke ringsmaatschappij toch zal in die om standigheden het verloren gaan van huizen en inboedels terug betalen. Dit alleen al is een klemmend argument, om alle pogingen tot afweer der geva ren, ook financieel te steunen. De heer Overbeek sloot de bijeen komst met de toezegging, dat over en kele weken een soortgelijae vergadering zal worden gehouden. UITVOERING VAN HET RIOLEERINGSPLAN Het werk gegund. Na gehouden openbare aanbesteding is de gedeeltelijke uitvoering van het' rioleeringsplan (het aanbrengen van het stamriool aan een gedeelte van de Hooge Zijde naar het terrein van de zuiveringsinstallatie aan de dr. Lo- vinklaan) door B. en W. voor de som van ƒ91.500.— opgedragen aan de op één na de laagste inschrijvers, de hee ren H. Oudenes en H. Turkenburg, alhier. COLLLECTE CHR. MILITAIR TEHUIS De deze week gehouden collecte ten bate van het te openen Ohr. Militair Tehuis, heeft een verrassend resultaat opgeleverd. Niet minder dan ƒ947.43 heeft men ontvangen, terwijl nog en kele nagiften moeten volgen. Voorts werden nog tal van voorwerpen toege zegd, die kunnen dienen om het tehuis tot een werkelijk ,.thuis" te maken, zooais stoelen, tafels een piano, diverse tijdschriften, enz. Begrijpelijk is het comité de inwo ners van onze gemeente voor deze daadwerkelijke bewijzen van medele ven in het belang van de militairen, zeer dankbaar. REMONSTRANTENAVOND Woensdag is de reeks Remonstran ten-avonden voor den kring Alphen ad. Rijn begonnen. Den tweeden Woensdag van elke maand zullen deze bijeenkomsten worden voortgezet, waarbij ds. Günfcher eenige avonden zal spreken over den Bijbel. Als inleiding behandelde spr. de vraag „Wat is de Bijibel voor ons Spr. ging na, welke opvattingen daar over bestaan, en constateerde, dat wij in den Bijbel God kunnen ontmoeten en dat dit waarlijk heilige boek zoo belangrijk is om te lezen. Vervolgens werd medegedeeld het ontstaan van den Bijbel, waarna over de vertalingen werd gesproken, als daar zijn de Sta tenvertaling, de Leidsche vertaling en de vertaling van prof. Otobink, terwijl thans de vertaling zal verschijnen van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Na een aangename gedachtenwisse- ling werd deze vrij goed bezette bijeen komst gesloten. KIND DOOR AUTO AANGEREDEN. Hedenmorgen omstreeks half elf is op den Steekterweg het ruim 2-jarig zoontje van de familie Goedhart, toen het kind plotseling naar links den weg overstak, aangereden door een perso nenauto, bestuurd door den heer A.H. uit Rotterdam. Hoewel de automobilist alle moeite deed een aanrijding te voorkomen kon hij niet verhinderen, dat het kind door de voorzijde van de auto werd geraakt en op den weg werd geslingerd. Merkwaardigerwijze bleek het jon getje daarbij geen ernstig letsel te hebben opgeloopen. Dr. S., die de eer ste hulp verleende, kon slechts een flinke buil aan het voorhoofd consta- teeren. VOORLOOPIG GEEN NIEUWE BEWAARSCHOOL. Hedenmorgen zou de onderhandsche aanbesteding plaats hebben voor den bouw van een nieuwe R.K. bewaar school aan de Paradijslaan. De bouwprijzen bleken echter der mate te zijn opgeloopen, dat het R.K. Kerkbestuur heeft besloten voorloopig van den bouw af te zien en de oude school nog voor onbepaalden tijd in gebruik te houden. COMMISSIE VOOR ONTSPAN NING VAN R,K. MILITAIREN In een gisteravond gehouden verga dering is een commissie gevormd welke zich ten doel stelt gepaste ontspan ning te bieden aan de alhier gelegerde RX. militairen. In.deze commissie hebben, behalve kapelaan Klaver, zitting de heeren Jos. van Gils, Adr van Leeuwen, J. Liefheb ber, A. F. Ruyssenaars, G. van Schalk, L. Scheerder, W. Scheerder en J. F. Valk. De commissie stelt zich tot taak er voor te aorgen, dat de militairen hier een eigen ^thuis" zullen vinden, waar zij aangenaam, kunnen worden bezig gehouden. De St. Jozefzaal is inmid dels voor dit doel opengesteld. OVERTREDING IJKWET. Bij een gisteren door rijksambte naren gehouden controle op de nale ving van de IJkwet is tegen een vrij groot aantal winkeliers, wier maten en gewiöhten niet in orde waren, proces verbaal opgemaakt. GEVONDEN VOORWERPEN. Omtrent de volgende gevonden voor werpen zijn inlichtingen te--, bekomen aan het bureau van politie, alhier een bosje ijzerdraad, een kinderportemon- naie met inhoud, een gouden dames- ring met inscriptie, een rooden vulpen houder met gouden pen, een kinder- portemonnaie, een belastingmerk in étui, een portemonnaie, inhoudende eenig geld en een rijwielbelastingmerk en twee belastingplaatjes met en zon der étui. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN Als nieuwe abonnee zijn aan het Rijkstelefoonnet aangesloten 425, Gem. Distributiekantoor, Wilhel- minastr. 12 424, Gem. Luchtbescher- mingsdienst, Schoolstraat; 423 J. de Geus, Levensmiddelenbedrijf, v. Boet- zelaerstraat 5; 190, Jelle de Grauw, Wijn- en Distilleerderij, Wilhelminastr. 30 429, J. W. de Jong, Exped. Vis en de Jong, Toussaintstr. 47 422, A. Kruidenier, Zaalbergstr. 37 430, T. Los v. Boetzelaerstr. 56 52, Exped. Nood Donker, Jongckindt Coninkstr. 20 426, Raaphorst Dzn., Manufacturen en Meu belen, Raadhuisstr. 86 428, P. J. Schouten, Waag en Exped.-bedrijf, Hooftstraat 208. BURGERLIJKE STAND. Geboren Comelia dochter van Cor- nelis Goedhart en van Aartje Karssen Nicolaas Gerardus zoon van Simon Petrus Mens en van Wilhelmina Loo- mans Teunis zoon van Willem van Leeuwen en van Comelia de Vries Cornelis zoon van Cornelis den Braber en van Geertrui Keizer. Huwelijksaangiften Pieter Bergmeijei' 64 jaar (won. te Onstwedde) met Hen- riette Cornelia Maan 49 jaar Adria- nus van der Hulst 31 jaar met Johanna Maria Markx 24 jaar Albert Simon Sampimon 27 jaar met Marijtje Haak 2i jaar Leendert Koster 25 jaar (won te Boskoop) met Grietje Houweling 25 jaar Arie Leendert Zaal 28 jaar (won te Achttienhoven) met Marrigje Zui- dam 26 jaar. Gehuwd Adrianus van Gils 29 jaar met Barbara Gerarda van Hemert 31 jaar (won. te Velsen. BEVOLKING. Ingekomen van Deventer, mr. H. F. de Boerlaan 5, Evert J. Udink, boekbin der, Ruisdaelstr. 46 Rotterdam, Goudscheweg 43/15, Emma van der Velden, Raadhuisstr. 44 Rotterdam, Goudsche weg 43/15, Pieter J. van der Velden, Raadhuisstr. 44 Smilde, B 293, Theodorus C. Hansink, hulpopzich ter Ned. Heide Mij., Raadhuisstr. 44 Schiedam, Nic. Beetsstr. 48a, Wilhel mina Th. Hanssen, Raadhuisstr. 44 Doetinchem, K 35, Jan H. Witsenburg, Raadhuisstraat 44. Vertrokken naar: Ter Aar, Kerk buurt 67b, Gerrit van der Haven, land arbeider. Kromme Aarweg 2 's Gra- venhage, da Costastraat 27a, Elisabeth Rijsdam, dienstbode, Prins Hendrikstr. 76 Voorhout, bissch. Nijverheids- school, Johannes Th. J. van Niekerk, Steekterweg 89 Leiden, Hooge Rijn- dijk 120, Geertruida B. van der Tol, dienstbode, Hoorn 57 Brussel (B.)( 12 rue Souveraine, Marretje Huisman, kinderjuffrouw, Gouwsluischeweg 5 Oosterland (Z.), p.a. P. Kesteloo, smid, Pieter de Bruijn, Raadhuisstr. 44 Delft, Bieslandpolder 1, p.a. J. Maan, Pieter A. Brussee, Raadhuisstr. 44 Wassenaar, Rust en Vreugdlaan 9, hyg. melkstal „rust en vreugd", Hendricus P. Verkerk, Gnephoek 43 Loenen, Loenersloot, „Gerrie's hoeve", p.a. Mw. J. Kroon, Cornelia van Leeuwen, Hoorn 7. •AARLANDERVEEN* R.K. Volksbond- In de zaal van den heer W. van den Berg hield de R.K. Volkshond gisteren een vergadering. Na een openingswoord van den voor zitter, den heer M. Heyman, werd o.m. medegedeeld, dat de zittingsdag van het adviesbureau voortaan Dinsdag is inplaais van Donderdag. Vervolgens werd een commissie be noemd voor den aankoop van brand stoffen en aardappelen. Hierin werden gekozen de heeren A. Honout, J. Aart- man en W. Verhagen. Voor de a.s. St. Nicolaasfeestviering voor de kinderen, werd de bestaande commissie herkozen. Aangezien verschillende leden der tooneelvereeniging in militairen dienst zijn, stelde het bestuur voor, om een filmavond te geven, doch dit vond geen instemming bij de vergadering. Besloten werd, dat de bestaande too neelvereeniging een feestavond ?al or- ganiseeren, Vervolgens werd het winterprogram bekend gemaakt. Nadat nog eenige zaken van huishoudelijken aa&d waren behandeld, werd de vergadering door den voorzitter gesloten. Schaap gedood Bij den landbouwer T. Kempenaar werd een schaap dood in een sloot ge vonden. Vermoedelijk is het dier door een tweetal honden in het water ge dreven. De politie stelt een onder zoek in. BODEGRAVEN Burgerlijke Stand. Geboren Paula Angela Augusta Ma ria dochter van J. G. Spaas en A. C. M. Okkerse Schrevelina dochter van A. van Eist en P. M. de Vlieg Jacobus Arie zoon van R. Rietveld en IJ. J. N. van Grol. Ondertrouwd A. A. Epping 23 jaar en P. C. Huisman 21 jaar. Overleden Bastiaan van Dijk 80 jaar Maria Sterk 68 jaar. NIEUWKOOP Kaasdag. Donderdag werd in de voormalige kolfbaan van „De Hollandsche Leeuw" een Kaasdag gehouden voor de dorpen Ter Aar, Langeraar, Nieuwveen, Aar landerveen, Zevenhoven, Noorden en Nieuwkoop, uitgaande van de drie boe- renorganisaties, voor welk initiatief groote belangstelling bestond. De leiding was gelegd in handen van een comité uit deze organisaties. Het aantal deelnemers was 75, zoodat 75 kazen, genummerd, doch zonder ver melding van de namen en in tweeën gesneden, lagen uitgestald. In een kort woord van inleiding heette de voorzitter de aanwezige auto riteiten welkom, het lid van de Tweede Kamer, den heer M. P. v. d. Weijden, den Landbouwkundig Ingenieur, den heer Huisman met een tweetal assisten ten, den Voorzitter van het Kaascon- trole-station, den heer W. Boer uit Bo degraven en het Gemeentebestuur van Nieuwkoop, vertegenwoordigd door den burgemeester, den E.achtbaren heer P. M. M. van der Weijden. De burgemees ter van Ter Aar had bericht van ver hindering gezonden. Spr. gaf hierop het woord aan den heer M. P. v. d. Weijden, Kamer- en Statenlid, ter officieele opening van den Kaasdag. Onze persoonlijke en standsbelangen* zoo zei spr., zijn nietig en onbeduidend in vergelijking tot hetgeen er in de groote wereld zich thans afspeelt. •Naar buiten wordt onze onafhanke lijkheid en onze neutraliteit beschermd door hen, die aan hun werk en hun gezin onttrokken zijn, wij boeren en zakenmenschen hebben naar binnen de plicht onze onafhankelijkheid en neu traliteit te beschermen door het ver zorgen van de voedselvoorziening. Juist in deze dagen, nu de aanvoer van buiten de eigen grenzen weer pro blematiek is, blijkt weer overduidelijk van hoe groote waarde de landbouwen- de bevolking is voor ons land, niet al leen uit sociaal en economisch oogpunt, doch evenzeer uit strategische overwe gingen. En nu de prijzen langs natuur lijken weg wat aantrekken moge de Overheid wel bedenken om dit niet dermate tegen te gaan, dat de zeer slechte belooning voor de landbouwpro ductie gecontinueerd wordt. Nu eerst blijkt zonneklaar het groote nut van de steunmaatregelen voor den landbouw ze zijn te beschouwen als een volkomen gemotiveerde risico-pre mie om Nederland in tijden van oorlog voor hongersnood te vrijwaren. In stedelijke kringen is wel eens de boeren het verwijt gemaakt, dat zij de aandacht te zeer spitsen op de prijzen politiek en te weinig zich inspanden om hetere producten en betere op brengsten te verkrijgen. Niets is min der waar, zij het, dat er op dit terrein nog veel te doen is. Deskundig en ratio neel boeren met een ledige portemon naie is een vak, dat op het leerplan van onze landbouwscholen nog ontbreekt. In stedelijke kringen leeft men tegen over den boer al te veel in den gedach- tengang van den Zuid-Afrikaanschen schooljongen, die in een opstel over de koe, vrij vertaald, schreef: „de koe heeft erg weinig voedsel noodig, want als zij gegeten heeft, eet zij weer door alles te herkouwen, tot ze dik is". Niettemin mogen wij gerust zeggen, dat de Nederlandsche boer met zijn op brengst, zijn qualiteit en zijn vee ge middeld tegenover geheel de wereld bo venaan staat, zij het, dat hem ook steeds moet worden voorgehouden, dat er onder hen zijn, die door gestagen arbeid, ondanks onvermijdelijke tegen- slapen, waarvan een buitenstaander moeilijk begrip kan hebben, toch een eind bij de andaren voorstaan. De landbouwwetenschap heeft de boeren groot nut bewezen en over groote obstakels heen geholpen. Wij weten, hoe de organische mest met al zijn problemen is opgelost door de kunstmest, voorts het grondonderzoek, de proefvelden, de ziektebestrijding bij plant en dier, kwaliteitsbevordering, mede ten behoeve van de export. Sport hadden wij genoeg, maar aan export mankeerde veel. Het is te hopen, dat indien de kaasexport weer nieuwe kan sen zou krijgen, de Overheid zal begrij pen dat uitvoer voor hooger prijzen niet alleen een veehoudersbelang is, maar evenzeer een Nederlandsch be lang, om daarmede ook duurdere im port te kunnen betalen. Voorzo'oveel noodig zou men voor het binnenland een deel voor redelijken prijs kunnen reserveeren. Ook op het gebied van de zuivelbe- reiding kan de wetenschap niet ont beerd worden, omdat daarbij vaak scheikundige en bacteriologische reac ties optreden, welke de boer of boerin zonder meer niet doorgronden kan. Het is dan ook de overheid als een Pas op Er is een R. in de maand CTT^ de R van EUMATIEK Regenachtig en guur herfstweer staat voor de deur dat weer waar U zoo gevoelig voor hent. Neem bijtijds Uw maatregelen. Nü Is 't nog tijd Uwe fheumatische pijnen in hun oorzaak aan te vallen en ze te voorkomen. Be gin vandaag nog Uw bloedzuiverende kuur. Neem Kruschen Salts. De aan sporende werking van de zes minerale zouten die Kruschen bevat, brengen Uw lever, nieren en ingewanden tot hernieuwde actie. Daardoor wordt Uw bloed gezuiverd van alle overtollige en schadelijke zuren, die zich anders in Uw spierweefsels vastzetten en die de oorzaak zijn van die ondragelijke pij nen, die U het leven vergallen. Wacht niet tot de klachten zich weer open baren Begin nü Kruschen Salts te nemen, ieder en morgen, zoovéél als er op een cent gaat. Kruschen Salts, ver krijgbaar bij apothekers en drogisten a 0.40, 0.75 en 1.60 (extra groot pak). Fabrikanten: E. Griffiths Hug hes Ltd., Manchester (Engeland). Opgericht 1756, verdienste aan te rekenen, dat zij in dit opzicht de practijk de behulpzame hand biedt door middel van de rijks- zuivelbureaux en de zuivelconsulenten, die onvermoeid in de weer zijn om de boeren te helpen om de gebreken in het zuivel op te sporen en te verhelpen. Het is ook hier weer een quaestie van aanpakken en om nu voor deze voorlichting, welke geheel gratis gege ven wordt, belangstelling te wekken, daarvoor is het houden van een kaas dag zoo uitermate geschikt. Daarom bracht spr. hulde aan dege nen, die het initiatief^ namen voor het houden van dezen kaasdag. Hier heb ben de consulenten gansch den dag gelegenheid om les te geven voor de practijk, voor wien dat maar waardee ren wil. Op zoo'n dag vinden de fabrikanten van zuivelwerktuigen gelegenheid om hun nieuwste vindingen te demonstree- ren, Hulde bracht spr. aan den Burge meester van Nieuwkoop, die een ver guld zilveren medaille beschikbaar stel de voor den winnaar van den eersten prijs. Met den wensch, dat deze kaasdag volledig mag beantwoorden aan de ge stelde verwachtingen, zeer bijzonder wat betreft de verbetering van het pro duct met als gevolg'een verhoogde wel vaart vaneden boerenstand in ons ge west verklaarde spr. dezen dag voor geopend. De heer W. Boer uit Bodegraven ver kreeg vervolgens als vertegenwoordiger van het kaascontrole-station het woord. Spr. zegt den tijd te hebben gekend, dat ons land op het gebied van kaas dreigde zijn goeden naam te verliezen. Met vereende en met intense kracht is er gewerkt om dezen ramp te voorko men en dit is voorkomen, doch we wer ken nu met inspanning van alle krach ten om de qualiteit tot in den hoog- sten graad op te voeren. De taak 3 thans nog meer uitgebreid, want er wordt nu ook gewerkt om den afzet te bevorderen door reclame enz. Twee jaar geleden werd in Nieuwkoop ook een kaasdag gehouden en opmerkelijk is de groote vooruitgang. Ir. Huisman deelt vervolgens mede, dat 2 jaar geleden van de 75 kaasin- zendingen er 18 behoorden tot het eer ste soort en thans bij een ongeveer ge lijk aantal niet minder dan 31. Hierbij moet rekening gehouden worden, dat dit jaar deze kaas geproduceerd is in een ongunstig tijdperk, wat de weers gesteldheid betreft. Spr. gaf nog tal van vakkundige aan wijzingen o.a. over het gebruik van salpeter en zuursel en over het bestrij den van bacteriën door het beiorderen van de zindelijkheid. Voorzitter van Tfenhoven spreekt eer? dankwoord, waarna den geheelen dag gelegenheid bestond om mede aan de hand van de aanwezige kazen voorlich ting te vragen aan de rijksdeskundigen, die zich hiervoor gratis beschikbaar stelden. Het hoogste aantal punten werd be haald door J. Kool te Aarlanderveen, die daarmee de medaille verwierf, ver-^ volgens door J. van Woudenberg te Ze venhoven, J. C. Verkaik te Nieuwkoop, A. van der Vaart te Nieuwveen en J. van Leeuwen te Aarlanderveen. Het comité deelde ons nog mede, dat op den gehouden kaasdag in 1937 onder de Ie klas gerangschikt konden worden 18 inzendingen, en thans 32, en onder de 2e klas in 1937 29 en nu 36. Het hoogste aantal punten, dat gehaald kan worden is 84 in 1937 waren er 12 inzendingen onder de 70 punten en thans slechts 1. Burgerlijke Stand. Geboren Cornelis zoon van A. A. v, d. Kleij en S. v. d. Voorn Johannes Wilhelmus zoon van H. W. van Zoest en J. C. C. Bunnik. Ondertrouwd J. Sannes te Nieuw koop en A. Immerzeel te Zevenhoven. NIEUW VEEN Jaarvergadering Zwemvereeniging. De Zwemvereeniging „De Verbete ring" hield haar jaarvergadering in het vereenigingsgebouw. De voorzitter Dr. B. Nout, opende de vergadering met een toepasselijk woord. Onder de ingeko men stukken was een schrijven van het bestuurslid S. Visser, die wegens ver trek naar Katwijk, ontslag nam als be stuurslid. Na een uitgebreid jaarver slag van den secretaris, den heer C. Udo, volgde het verslag van den pen ningmeester, den heer J. Hoogervorst, die een batig saldo van 43.59 kon ver melden. De commissie tot nazien der KERKNIEUWS Predikbeurten op Zondag 15 October Ned. Herv. Kerk. Alphen aan den Rijn, Julianastraat, 10 uur dr. Scheers (Doopsbediening) half 7 ds. Stehouwer. Hulpkerk GouwsluLs half 7 dr. Scheers Hooftstraat, Evangelisatie, half 10 en 'half 7 ds. Steenbeek van Oudewater Oudshoornscheweg 10 uur dr. Canne- gieter. Aarlanderveen half 10 de heer van der End, ber, pr. te Melissant, half 7 ds. van Beusekom. Hazerswoude half 10 (H.A.) en half 7 (Dankz. H.A.) ds. Kiehl. Koudekerk aan den Rijn half 10 en half 7 ds. van Binstergen (H.A.) Nieuwkoop half 10 en half 7 ds. van Wijngaarden. Nieuwveen 10 uur ds. Brink. Nieuwveen Evangelisatie, 10 uur en half 7 de heer van Scherpenzeel. Ter Aar half 10 ds. de Vree van Rijn- saterwoude. Woubrugge half 10 ds. van Sinderen van Hoogmade, half 7 ds. Kooimans em.pr. te Leiderdorp. Zwammerdam half 10 en half 7 ds. Pop. Ned. Protestantenbond. Woubrugge 7 uur de heer Angenent van Leimuiden. Rem. Ger. Gem. Nieuwkoop 7 uur ds. van Wijngaarden Zwammerdam 9.45 uur ds. Günbher. Geref. Kerken. Alphen aan den Rijn, Raadhuisstraat, 10 uur drs. Attema van Hilversum, en half 6 ds. Bosch. De Ruyterstraat, 10 uur ds. Bosch, half zes drs. Attema. Hooftstraat. 10 en 6 uur ds. Hartkamp Aarlanderveen half 10 en half 7 ds. Moolhuizen. Bodegraven 10 en 6 uur ds. Dam. Koudekerk aan den Rijn half 10 en half 7 ds. Haspers. Leimuiden half 10 en half 3 ds. Aalders Nieuwkoop half 10 d8. Speeiman, half 7 preeklezen. Ter Aar half 10 en half 7 ds. Warner. Waddinxveen 10 en 6 uur cand. de Bruin van Rotterdam. Woubrugge half 10 en half 7 ds. Dron- kert. Zwammerdam half 10 en half 7 ds. Zwaan. Chr. Ger. Kerk. Alphen aan den Rijn, van Reedestraat half 10 en 6 uur preeklezen, Woens dag 7.15 uur ds. van Minnen van Huizen. Nieuwlkoop gewone tijd preeklezen. Donderdag 6.45 uur ds. Driessen van Rotterdam. Leger des Heils. Alphen aan den Rijn, Hortensiastraat 10 uur Heiligingsdienst, 8 uur Ver lossingssamenkomst. Lokaal van Mandersloostraat half 10 en 6 uur leesdienst. boeken bestond uit de heeren W. Kroesse en W. Bruyne, die alles in orde bevonden. Bij de .bestuursverkiezing wer.den Mej. Genis en de heeren H. Nout en J. Spijker herkozen. In de va- ture S. Visser werd gekozen Zusters Wortel. Nadat de voorzitter nog een opwekkend woord had gesproken, om toch vooral meer leden te werven, werd de vergadering gesloten. Burgerlijke Stand Geboren Jannes Cornelis, zoon van D. Zemel en G. Kok. Overleden Adrianus Keijzer. 4 md. REEUWIJK Geen bijdrage van den polder Stein. Het bestuur van den polder Stein, tot hetwelk door het gemeentebestuur van.Reeuwijk het verzoek was gericht om een bijdrage in de kosten voor ver betering van den Noorder- IJsseldijk in de afdeeling Stein, welke weg dooi de provincie als tertiaire weg is aan gewezen, heeft op dit verzoek afwij zend beschikt. De waterleiding. De waterleidingbuizen, waarop ge wacht werd voor uitbreiding van de waterleiding voor bewoners aan den Nieuwdorperweg, zijn mi aangekomen zoodat spoedig een aanvang met het leggen der buizen zal worden gemaakt. Aangezien Mannesmannbuizen, die uit Duitsóhland moeten worden be trokken, niet konden worden afgezon den, zal nu als proef de leiding worden gelegd met Eternietbuizen van Neder landsch fabrikaat. Door de uitbreiding van dit werk zal worden verkregen, dat een ringleiding tot stand wordt gebracht, waardoor de hinderlijke en van slecht water voorziene aangeslotenen aan de eind punten, doorstralend water zullen ontt vangen, hetgeen .gezien de opgedaife ervaringen van aangeslotenen aan de eindpunten, een groote verbetering zal zij. Burgerlijke Stand. Geboren Adrianus Martinus, zoon van J. Anker en M. G. Wollensky. Cornelis Godefrid'us, zoon van J. Hoo- geveen en C. J. Verlaan. Hendrika Adriana, dochter van J. Sloof en A.de Groot. Ondertrouwd Arie Tol, 28 j. te Wad- dinxveen en Margarebha Jongeneel, 19 jaar. TER AAR Overtreding van de IJkwet Bij de controle op de ijk en herijk van maten en gewichten werden eenige overtredingen geconstateerd en de niet geijkte of afgekeurde exemplaren in beslag genomen. Tegen enkele perso nen is proces-verbaal opgemaakt. Het „geel" heerscht nog steeds. Nog steeds is een groot aantal per sonen vooral kinderen, het slachtoffer van de ziekte „het geel", die al gerui- men tijd in deze streek heerscht. Ook volwassenen worden hier en daardoor
Ondertrouwd: ARIE L. ZAAL en MARRY ZUIDAM Alphen a.d. Rijn, 12 Oct. 1939. Gouwsluische weg 23 Bloemstraat 8 Toekomstig adres i Hoogendijk 103, Maartensdijk, post Utrecht. Ondertrouwd ARIE v. d. HULST en JO MARKX Alphen a.d. Rijn. 11 October 1939 Hoorn 81. v. Mandersloostraat 58. Huwelijksinzegening Dinsdag 31 Oct. 9.30 uur in de H. Bonifacius Kerk te Alphen a.d. Rijn. Toekomstig adres: Van Manders loostraat 56. Den 29 October a.s., hopen, D.V., onze geliefde Ouders HERMANUS DEN HERTOG en X NEELTJE VERGEER A hunne 25-jarige Echtvereeniging ft te herdenken. Dat zij nog lang voor ons X gespaard mogen blijven is de v innige wensch van hun dank- bare kinderen. X X X X X X X X PIET COR JANNY Nieuwkoop. 15 October 1939. A X X X X X X X X X Grafkisten Kistbeslag H. B. v. WIJKJr. Telefoon 387 Pr. Hendrikstraat 118-122 de ziekte aangetast. Het verloop is als regel gunstig; een paar weken bed- rust met warmhouden doet de ver schijnselen verdwijnen. De ziekte, die gelijkt op griep, openbaart zich door het geel worden der oogen. Gevonden voorwerpen m Als gevonden voorwerpen zijn hij de politie aan gegeven: een bankbiljet en eenige vischfuiken. Burgerlijke Stand. Geboren Maria, dochter van G.van Harten en A. Vis. ZWAMMERDAM Burgerlijke Stand. Geboren Johanna Elisabeth Maria dochter van Simon Josephus de Rijk en Johanna Boere. Ondertrouwd: Nicolaas Theodorus v. Benten, 34 ,j. te Bodegraven en Ocrne- lia Johanna DLsseldorp, 23 jaar. Getrouwd Ohmtoffel Gijisfoertas Sluijter, 25 jaar, te Rotterdam en Mar- garetha Johanna Verweij, 28 jaar. Overleden Arie Duits, 70 j., echtg. van Dirkje Benschop. SPORT VOETBAL Het programma voor Zaterdag en Zondag a.s. luidt als volgt K.N.V.B.: Woerden Alphen. Alphia Roodenburg A.S.C. 2 Alphen 2 L.V.B., Zondag Alphen 3 Morschkwartier 1 U.V.S. 6 Alphia 3 Alphen 5 Morschkwartier 2 L.VjB., Zaterdag M.S.V. A.R.C. 2 A.R.C. 3 Noordwijk 3 A.R.C, adisp. Noordwijk b adsp. MARKTBERICHTEN. Alphen aan den Rijn. Eierenveiling. Aanvoer 2200 stuks. Kippeneieren 4.80-5.60, Eendeieren ƒ4.- per 100 st. Aarlanderveen. Eierveiling. Kip- eieren 5.00-5.40, Kuikeneieren ƒ3.70- 4.00, Goudsclie kaas 32 p.pd, Leidsöhe kaas 20 p,pond. Nieuwkoop. Eierenveiling. Aanvoer 2100 stuks. Prijs kipeieren ƒ5.30—5.90. Ter Aar, 13 Oct. Centrale Veiling. Prijs per kist Spinazie 19—42 et. An dijvie 5—12 et. Boerekool 7—8 et. per 10 kg. Snijboonen 0.40—2.60; Witte Pronkb. 30—57 et. per kg. Druiven 16—: 18 et. per 100 kg. Waschpeen 1.50 Uien 1.50—3 Prei 1.90—2.20 Roode kool ƒ2.60—3.10; Savoye kool ƒ3.10; Chineesche kool ƒ2.10; Groene sav. ƒ3.30; per 100 bos: Kroten ƒ1.90; Peen 1—3 Seldery 60—90 et. per 100 stuks Sla 0.30—1 Bloemkool 1.50 —16 Meloenen 5—10 Tomaten 2—8; Natuurtomaten ƒ2.20. Woubrugge. Eierenveiling. Prijs kip eieren ƒ5.30—5.90; kalkoeneieren ƒ6. Een attractie voor Zaterdagsavonds is Jollie's warme Croquetten en Slagroomgebakjes Kaaslabletten, zoute Krakelingen, Stokjes, Palmiers. Onze BOTERSPECULAAS is iets anders dan het gewone Patisserie H. JOLLIE U vervangt suiker door Sacharine Sukretten Crystallosetten Drogisterij P, Laros, v. Mandersloostr. 48. Alphen a.d. Rijn Keuring voor den dienstplicht bij den herkeuringsraad. De burgemeester van ALPHEN AAN DEN RIJN maakt bekend, dat aan voor den dienstplicht ingeschre ven personen, die nog niet bij de land- of zeemacht zijn ingelijfd, of die wel reeds daarbij zijn ingelijfd, doch nog niet als dienstplichtige in wer- kelijken dienst zijn geweest, de ge legenheid openstaat om bij den her keuringsraad, welke in December 1939 in eenige gemeenten zitting zal hou den, een onderzoek naar hun geschikt heid voor den dienstplicht te onder gaan. Zij, die voorgoed ongeschikt voor den dienst zijn verklaard, worden niet tot een nader onderzoek toe gelaten. Behoudens bijzondere machtiging van den Minister van Defensie wor den tot het onderzoek niet toegelaten personen: a. die bestemd zijn tot buiten gewoon dienstplichtige of als zoodanig zijn ingelijfd, b. die in December 1938, dan wel in 1939 tijdelijk ongeschikt voor den dienst werden ver klaard, c. die als vrijwilliger behooren tot de landmacht, tot de zee macht of tot de overzeesche weermacht. Tot het onderzoek worden overi gens slechts toegelaten zij, door wie of te wier behoeve daartoe een aan vraag wordt gedaan. In de schrifte lijke aanvraag, welke niet gezegeld behoeft te zijn, doch gefrankeerd verzonden moet worden, zoo spoedig mogelijk in te dienen aan den Voor zitter van den Herkeuringsraad, ge bouw Departement van Defensie, Casuariestraat 16 te 's-Gravenhage, moeten redenen aannemelijk worden gemaakt, waarom door betrokkene keuring gewenscht wordt. Bij de aanvraag, zoo mogelijk, een genees kundige verklaring te voegen. Omtrent de redenen voor herkeu-* ring en hetgeen verder in de aan vraag te vermelden is, wende men zich desgewenscht voor inlichtingen ter gemeente-secretarie. Alphen a.d. Rijn, 11 October 1939. De burgemeester voornoemd, P. A. COLIJN. WRIGLEY'S P.K. stelt U in staa* Uw krachtsinspanning te verdubbe len, het verhoogt Uw uithoudings vermogen en houdt U frisch. Kauw de verkwikkende P.K. na eiken maal tijd, het sterkt Uw zenuwen en bevordert 4e epüsvertering. Bovendien helpt r.K. üw tanden schoon, gaaf en sterk te houden» Doktoren en tandartsen bevelen het aan. Koopt vandaag nog enkele pakjes en houdt «r steedt een paar bü de hand. Weel genot voor tceinig geld: 5 cent* J. N, VREEBURG TANDHEEL KU NDIGE Speciaal voor kunsttanden en gebitten LEIDEN Water■ teeg 2a, hoek Hoogewoerd Spreekuren: 11 —12 en van 2—5 uur Maandag- en Vrijdagavond van 7—8 uur Telefoon 2522 Mooie Bananen, Mooi Witlof, Bleekseldery, Knolseldery, Rammenas, de van ouds bekende prima Zuurkool. Extra fijne Peren 10 en 12 cent per pond. Zoete Druiven 25 cent per kilo. Sinaasappelen, Citroenen, Noten, enz. enz. WED. G. BURGERS's Fruithandol. Gevraagd een nette Jongen. WIJNBERGH Co. alleen Vrijdag en Zaterdag ons fijne Leverworst 10 10 grote Eieren 52 Heropening MARKX Boekhandel Zaterdag 14 October 3 uur Van Mandersloostraat 58, Telefoon 274 Onze groote voorraad Brilmonturen en Glazen stellen ons in staat ondanks de tijdsomstandig heden zonder eenige vertraging of prijsverhoo- ging alle recepten precies en direct uit te voeren. DAAROM VOOR UW BRIL NAAR: Fa. A. R. VAN DER HEIJDEN Opticien met V.V.O. Diploma. Alphen aan den Rijn Leverancier Mij. Ziekenfonds „Alphen en Omstreken". Koffie zonder suiker smaakt lekker maar dan een GEBAKJE er bij van Jac. van Vliet Zonen Wij hebben ruime sorteering. Café- Restaurant „'t Schuttershof" _________STATIONSWEG 55, LEIDEN. ledere Zondag een GEZELLIGE DANSAVOND in de groote zaal met medewerking van „THE BLACK AND WHITE RAMBLERS" Aanvang 8 uur. Entree 50 et. NAAR Voor Piano-, Orgel-, Viool-, Mandoline- en Banjolessen J. A. VAN BEEK, Prima onderricht voor MUZIEK ONDER WIJZER biiiyken prijs. Toussaintstraat 39 &zn wxzww §>z>vz>ozw fecnaï Deze week étaleeren wij: ii^ otoMe>n> vooz, £1 Chique Mantelpluche f 2— en f 1.60 Prima Fluweel f 0.90 Zijden Kantstof f 1.35 vonajaponnen. Moderne Taft in kleuren f 0,42 Fijne wollen Ruitstoffen f 60 Geborduurde Zijde f 1.75 Koopt nu een SANTEGA WINTERJAS, deze zijn voordeeliger door langere levensduur. Met één van onze NIEUWE SHAWLS vormt dit een chique combinatie. Prima 2 pers. wollen Dekens in effen en gebloemd f 15.— tot f4.— Een buitengewone mooie Engelsche Slaapkamer. f 200.— Het laatste nieuwe model Mahonie Slaapkamer f 155 Speciale Jaarbeurs aanbiedingen: Moderne 2-persoons Lacque Slaapkamer in 3 kleuren, prima afwerking f 37.— Wiegen, Reiswiegen, Linnenbankjes, Rieten en Rottingstoelen, Kinderstoelen, enz. nu nog 35 beneden de normale prijzen. Zware eiken Rookstoel met Velours-kussens f 6.85 Nieuwe eiken Dressoirs.........f 25.— f 16.— FIRMA L. N.VAN DIEN Telefoon 244 Van Mandersloostraat 98—100 Het voordeeligste en smakelijkste ver- vangmiddel voor suiker is en blijft Sukretten comprimés o.a. ook voor diabetici met streng dieet. Handig vestzakdoosje f 0.25. Alleen bij apothekers en drogisten. Drogist M. Bezemer, v.Mandersloostr. 11, Alphen a.d. Rijn. Zoo spoedig mogelijk gevraagd te Alphen a. d. Rijn, een Vrouwel. kweekeling met acte. Zich aan te melden bij het hoofd der o.l. school Oudshoornshe weg J. L. J. GAILLARD. MANDOLINE- en BANJOLESSEN Privé- en Clublessen. Instrumenten desgewenscht in huur koop a 50 cent per week. J. A. VAN BEEK TOUSSAINTSTRAAT 39 Vrijwillige Verkooping (wegens sterfgeval) voor de erven van Mej. de wed. P. de Kwaasteniet—Kroon te Wou- brugge, t.o.v. Notaris H. G. BOKS, Alphen a. d. Rijn (st. pi. Oudshoorn( A. op Woensdagen 18 en 25 October 1939 telkens v.m. 11 uur in „Het Oude- Raedthuys te WOUBRUGGE. vani Eenige Woonhuizen (waarvan 2 met winkel) met erven en tuinen a.d. Woudwatering te WOUBRUGGE. Deels in eigen gebruik geweest; huuropbrengst overigens f 13.50 per week. Breeder bij notities. Aanvaarding de gebouwen bij de betaling vóór of op 1 Dcc. 1939, de tuinen op 1 Jan. 1940. Te zien Dinsdags en Donderdags van 2 tot 4 uur. B. op Donderdag 26 October 1939 v.m. 9l/s uur ,n bet woonhuis B 131 te Woubrugge, v.d. gedeeltelijken INBOEDEL Te zien één uur voor den verkoop lol. verstrekt de Notaris. Vit m aan uit aan Uw Shelter blijft zichzelf! U kunt Uw regenjas moeilijk aan 'n kleerhanger meedragen. Het eene oogenblik hebt U hem achteloos over de arm, -het volgende dreigt er een bui en schiet U hem aan. 'n Shelter kan daar tegen. De onberispe lijke pasvorm en het aparte cachet, verliest Uw Shelter nooit 1 f 19.75 f 22.75 f 26.75 f 32.75 en hooger Ook in de goedkoopere kwaliteiten brengen wij een mooi en moderne Collectie..... Heeren Gabardine Regenjassen 18.75 16.50 15.90-13.75 Voor Regenkleeding naar Winninghoff Van Mandersloostraat 7 TANDARTS J. P. KOOREMAN Breestraat 163, t.o.Gerzoo Leiden Spreekuur 9—1, 2—5 uur Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond van 7-8 uur Telefoon 3119 Te koop aangeboden: 10 HeA. Suikerbieterblad (ook bij gedeelten) af boerderij Nieuw Vennep. Aanvrage van prijs en ver dere conditiën aan JAN VRIJLAND, Halfweg, Telefoon 150. SUCCESJES (Maximum Sf woorden» Prijs bij vooruitbetaling 60 et., tweemaal plaatsen 75 et Brieven onder nummer 15 et. extra. Advertenties voor deze rubriek, moeten Maandags-, Woensdags- en Vrijdagmorgen li uur In ons bezit zijn om In ons blad van resp. Maandag, Woensdag en Vrijdag te worden opgenomen.) MAISON JACQUES Raadhuisstr. 273 Wegens verlof, Dinsdag 17 en Woensdag 18 Oct GEOPEND. J, A. VAN ELK. Te koop prachtige E. M. Jaarsma HAARD, „Economie", geschikt voor groote kamer en Bekker HAARD, onaf brandbaar gelakt voor lagen prijs. H. BOTTER, Alphen a. d. Rijn, Emmalaan. ii i Mevr. B. LAM, Hooft- straat 102, vraagt een MEISJE voor heele of halve da gen. Voor direct gevraagd een flinke DIENSTBODE voor d. en n. Hotel „De Vergulde Wagen". Te koop groote partij AFBRAAK als deuren, ramen, pa len, balken, ijzeren gootsteenen, dakramen, closets, waschbakjes veldvuur, aambeeld, bankschroef, domme kracht, schroeftakel, boormachine, een-tons vrachtwagen, enz. J. VAN KOERT, Slooper, Nieuwkoop. SUKRETTEN ter vervanging van sui ker per ons busjes 35 cent, zoolang de voor raad strekt. Drogisterij M. BEZEMER. Tel. 350. Te huur een Middenstands Woning Zaalbergstraat 48, hoek Dwarsstraat. Te bevra gen Hoorn 48. Ruime Bijverdienste. Voor het thuis verrich ten van schrijfwerk, eenige actieve PERSONEN gevraagd. Br. ond. no. 1088 Bur. Rijnbode. VERLOREN ACTETASCH m. irfhoud s.v.p terug te bezorgen. C. L. P. JANMAAT, Alphen a. d. Rijn. Te koop beste Winteraardappelen ƒ2.50 per mud, bij W. VAN BRAAK, Oostka- naalweg 4, Alphen a. d. Rijn. TWEE JONGENS gevraagd, leeftijd 14— 17 jaar, Fa. A. BLOM, fabriek van Zuivel- werktuigen, Aarlander veen. ZIT- SLAAPKAMER met kookgelegenheid gevraagd te Alphen a. d. Rijn, door dame met een kind. Br. met prijs, onder no. 1066 Bur. v. d. Blad. SINDS 1891 zijn wij inkoopers van OUD GOUD Inkoop per gewicht, dus u ontvangt de hoogste waarde. Fa. WED W. TUYN Hooftstraat 55. Heeft U al een H.D.Z.- prijsvraag H.H. KAPPERS Gevraagd een BEDIENDE, goed kunnende scheren en bekend met knippen en een LEERLING bij A. P. J. v. d. LIN DEN, Kapper, Wilhel minastraat 25 E, Al phen a. d. Rijn.. Te koop MOTORCARRIER in prima staat, 500 cc, vakkundig onderzoek toegestaan. B. v. HEIJ- NINGEN, Boskoop. Te koop een goed on derhouden VULKACHEL en TRANSPORTRUWIEL. N. BLOUPOT, v. Man dersloostraat 24. Te koop wegens ge dane werkzaamheden een 5-jarig PAARD, Vos-Bles merrie. Beslist mak voor alles. ADR. MAAS, Woubrugsche weg 17,* bij Woubrugge. Mevr. VAN MUISWIN KEL—Jüng Stations straat 40, vraagt een FLINKE DIENSTBODE
t I Privé Dansles 4 a 5 Privélessen a f 1.50 per uur en U danst perfect in elke dancing mede! Ook vrijblijvend per keer f 1.50. Dagelijks te reserveeren van 9 tot 23 uur. I Club Dansles I Onze gezellige leerzame dansclub's hebben reeds een aanvang ge nomen. In enkele lessen is nog plaatsing o.a. Zondagmiddag 20 lessen f 12.00 Dus f 0.60 per 2 uur lessen. Maandag en Donder dagavond 20 lessen f 15.00, dus f0. 75 per 2.30 uur lessen. -------1 Dansschool H. Jf Visser 1 Prijswinnaars Internationale danswedstrijden. De meest toon aangevende Dansstudio* Plantage 7, Leiden, Tel. 24781, Giro 87084 I BALAVOND Stadsgehoorzaal Leiden a.s. Zondag 15 Oct. 8 uur n.m. Twee Dansorkesten. Dansdemonstrntie Entree f 0.60 Zondag j.1. 300 danslustigcn. Entree f 0.60 V_______________________________-/ Vrijwillige Verkooping Verstopping S (wegens sterfgeval) Notaris H. G. BOKS te Alphen aan den Rijn (st pi. Oudshoorn), is voornemens op Donderdag 19 October 1939, v.m. 9 30 uur in het woonhuis Prins Hendrikstraat 27 te Alphen a d. Rijn, voor de Erven van wijlen den heer A. H. van den Bosch publiek a con tant te verkoopen: Den zeer goed onderhouden Inboedel, w.o. tafels, stoelen, kasten, haard, orgel, ledikanten met toebehoorren, karpetten, glas en aardewerk, wasch- machine, enz. Te bezichtigen één uur voor den verkoop. Breeder bij biljetten. Inlichtingen verstrekt de Notaris. Gevraagd voor direct te Oegst- geest flink Keuken-werkmeisje, ervaren kracht, v.g.g.v., voor d. en n. Salaris f 25.- a f 30.- Brieven onder No. 2437 Bureau Rijnbode. 9 Aambeien Huiduitslag Overtollig vet? DAN Dr. Schieffer's Stofwisselingszout Men voelt zich vrijer en gezonder KI flacon f L05. Gr. flacon f 1.75 bij apothekers en drogisten. Voorradig bij: Fa. M. BEZEMER, Drogisterij, v. Manderslooitraat 11 Alphen a. d. Rijn. -Gevraagd ervaren CHAUFFEUR, ook goed op zes-wielen kunnende rijden. Br. met opgaaf van verlangd loon onder No. 2442 Bur. Rijnbode. Gevraagd NET MEISJE voor halve dagen. Liefst boven de 18 jaar. WED. G. BOER, B 68. Ter Aar. ^J-SVi HET THEATER DER BELANGRIJKE PREMIÈRES BREESTRAAT 31 '-ie?;! VANAF VRIJDAG 13 OCT. AANVANG 8.15 IN ONS GEHEEL NIEUW GERESTAUREERD THEATER fcS i t -i* J I 1 in de Hederlandsche M l BRUSSE S V BOEFJE" thans NIET [•I »14:1 14 31 nlA •n CITY-FIIM PlODl*CT*t KOMT ALLEN NAAR TRIAN0N om deze OVERWIN NING DER H0LLANDSCHE FILM KUNST te zien. Vrijdagavond wordt voor de Film „BOEFJE" een inleidend woord gesproken door Prof. Mr. J. M. VAN BEMMELEN, Hoogleeraar in 't Strafrecht bij de Rijles-Universiteit te Leiden Voorzitter „Pro Juventutie". Schitterend voorprogramma waaronder NIARCH OF TIME Prijzen der plaatsen van fI. 0.30 tot fl. I.—, Zaterdag en Woensdag Matinee. Zondags doorloopende voorstellingen van 2 tot 7 uur Aanvang avondvoorstelling 8.15 PtAATSBESPREKING AANBEVOLEN CASSA GEOPEND VAN 11 2 UU Lido-Theater Steenstraat Leiden Vanaf Vrijdag 13 October. De machtige en ontroe rende film van een ongetwijfeld onovertroffen pracht EEN HOOGTEPUNT VAN DIT SEIZOEN Prinses Tarakanova De hoofdrol wordt vervult in deze Lumina-film door de nieuwe groote aanwinst der Fransche filmindustrie, de 17-jarige ANNY VERNAY Voor de pauze Het toppunt van Sensatie en Sluwheid De strijd om den Omar Diamant („Dangerously Yours") met Ccsar Romer o, Pkylli» Brooka, Jane Dar wel 1 Militairen beneden de rang van onderofficier reductie Toegang 18 jaar. Abonneert U op Het Nieuwe Modeblad MAISON NELLY DAMES-KAPSALON PERMANENT WAVE met en zonder electriciteit vanaf f2.50 SPECIALITEIT: HAARVERVEN MASSAGE Tel. 25185 Breestraat 171a, t.o. Gerzon, Leiden Hier ziet u een mantel, een hoed, een sjaal, een vest, een tasch en een paar handschoe nen zooals U ze zeker graag draagt. Het zijn maar zes voor beelden. U vindt er nog veel andere, even aardig, in onze mode-afdeehngen. v ■i ft yMtff' Damesmantel van flausch mêlé, met die elegante nieuwe coupe; verkrijg baar in grijs, blauw en roestbruin, maten 38/46 i 27.50 hm "fc"! v. fa dm Damesvest van zwaar sa« tijn, eenvoudige kraag en strikje, met zeer fijn stiksel gegarneerd 1.95 tfiMU Damestasch van fraai saf- iiaanleder, sac-a-main-mo- del, met nikkelen beugel 2.90 frffw Handschoenen van imita- tie-suède, met opgestikten witten en qekleurden rand, in bijzonder aardig con- trasteerende tinten............. 1.95 'ft, tyM**~ V Lainex-sjaaL vervaaraiga van zacht-gerüwde wol, in allerlei modieuze kleuren- j combinaties uitgevoerd, alléén verkrijgbaar bü V.&D. ..........95 clm^f Dameshoed, het vlotte pos tillon-model, van zeer soe pel vilt; in alle mode- kleuren voorradig 3.90 LEIDEN !.-*"'-.fT
De Rijnbode 13-10-1939

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Uitgeverij Van Goor en Zonen GoudaBegraafplaats Lage Zijde AarlanderveenKlooster SteinVeerdienst Schoonhoven-Gelkenes