De Rijnbode 23-07-1937

No. 5829 Vrijdag 23 Juli ,1937 Hóe Jaargang Nieuws- en voor ALPHEN a. d. RIJN Advertentieblad en OMSTREKEN Dit blad verschijnt MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren en Kantoorhouder* P. en T. Abonnement per 3 maanden fr. p. p. 1, met geïllustreerd Zondagsblad 1.721/2. Dltfferer A. C. DE HAAN. Alphen aan den RUn Raadhuisstraat Postbus 1 Telefoon Postgiro No. 49330. Advertentieprijzen van l—10 regels 1.50, ledere regel meer 15 cent. BJ) 3 achtereenvolgende plaatsingen wordt de advertentie slechts 2 x berekend Grootere letters berekend naar plaatsruimte. De wereld ia vogelvlucht CHINA EN JAPAN. De wereld is in gisting de tegenstel lingen tusscnen ae verscnillenae Deian- gengroepen dienen te woraen opgelost en ziuks Kan siecnts op twee manieren, hetzij of <ioor wapengeweld, hetzij ol door onderlinge regelingen. Er zou zelis een derae weg zijn en wel een combi natie van de twee genoemde plaatse- lijken strijd en innig onderling contact. De groote naties voelen mets voor een oorlog en ook niets voor oliicieele oor logsverklaringen. Er'bestaan genoeg on derlinge veroragen om een otficieele oorlogsverklaring te doen overgaan m een wereldoorlog. Deze wereldoorlog wordt niet gewenscht; wij kunnen in het midden later de redenen, waarom deze naties voor een oorlog niets ge voelen. Het feit is er. Toch wordt er hier en daar gevochten zonder off icieele oorlogsverklaring. In Spanje is de -bur geroorlog al een jaar oud... in China zijn schermutselingen tusschen Japan ners en Chineezen niet van de lucht. In Spanje zijn alle Europeesche landen er bij betrokken in het Verre Oosten trekken enkele groote landen achter de schermen aan de "touwtjes, terwijl de leidende buitenlandsche staatslieden geen moeite ongedaan laten om tot on derlinge overeenstemming te komen. Het is nu eenmaal een feit, dat Japan macht in China zoekt. Het wil China overheerschen en het wil de provincies van het Hemelsche Rijk, die aan Mant- sjoekwo grenzen, onder directen invloed krijgen. Zeer geleidelijk gaat Tokio in deze richting verder en dat geeft aan leiding tot de ondragelijke opening in het Verre Oosten, welke de laatste da gen gelukkig niet is toegenomen. De vij andelijkheden blijven beperkt, maar beide partijen wijken ook niet van hun standpunt. Steeds weer komt het er op neer, dat China, gelijk Tsjiang Kai-sjek onlangs reeds gezegd heeft, de onver minderde souvereiniteit eischt over het Noorden, terwijl Japan zich steeds weer op het standpunt stelt, dat Nanking zich met een regeling aangaande Noord China niet heeft te bemoeien. China is tot de grootst mogelijke inschikkelijk heid bereid, maar het is vastbesloten bij alle 'vredelievendheid niet meer aan het gebied te doen knagen. Heeft de Chineesche vastberadenheid, de bereidheid zoo noodig den oorlog te aanvaarden, de Japanners verrast De berichten uit Tokio wijzen er op, dat liet volk wel in een oorlogsstemming verkeert. Maar de regeering aarzelt. De Chineesche weerstand verstoort haar plannen, om de uitbreiding van het door haar gecontroleerde territoir langs vredelievenden weg tot stand te bren gen. Japan komt een oorlog niet gelegen. Hij zou een zwaren druk leggen op de economische en financieele krachten van het land, die het slechts met moeite zou kunnen* doorstaan. Vandaar ook, dat Japan zijn doel heeft willen berei ken door zoo weinig mogelijk te vech ten. Ieder gewapend avontuur, zelfs van beperkten omvang, zal het land veel schade doen. Al wil dit niet zeggen, dat er eenige zekerheid bestaat, dat niet gewacht wordt totdat voldoende troe pen en vlootmaterfaal op de belangrijk ste punten zijn aangekomen. Want voor de Japansche militairen is China door zijn groote tref baarheid als gevolg van de lange kustlijn een aantrekkelijk ob ject en men zou met de voorbereidingen niet voortgaan, wanneer daarmede geen 'bepaalde oogmerken werden nage streefd. Hoewel Japan zich daardoor niet van izijn weg zal laten afbrengen, gaat de rest van de werel^zich steeds meer met de kwestie bemoeïen. De commentaren zijn voor Japan niet gunstig. Amusant noemt de Times de Japansche 'bewering, dat de Chineesche troepenbewegingen om hun land te verdedigen provocee- ïend zouden zijn. Gelijk ook de Japan sche meening, dat het zenden van Chi neesche troepen in strijd zou zijn met afspraken van 1933 en 1935, niet houd baar is. Niet slechts de Engelsche pers geeft te kennen, dat zij het Japansche stre ven niet kan waardeeren, ook de En gelsche regeering heeft hiervan blijk gegeven. Zij heeft de Japansche regee- ring doen weten, dat het niet wensche- lljik zou zijn handelsbesprekingen aan te knoopen, zoolang de bestaande toe stand in Noord-China zou voortduren. Niemand, zeker in China niet, is er van overtuigd, dat Japan voor dit gebaar zal zwichten. Maar het is wel in staat de Japanners nog eens te meer ervan te overtuigen, dat het beginnen van een oorlog voor haar inderdaad wel eens een „totale oorlog" zou kunnen beteekenen, en dat de andere landen, hoewel de handen gebonden in allerlei Europee sche kwesties, toch nog heel wat na- deelen kunnen bezorgen. Al stuwt het krachtige besluit van Londen de kwes tie hoe langer hoe verder weg van het locale incident naar wat het werkelijk os een niet te aanvaarden poging om opnieuw een deel van het Chineesche rijk los te scheuren. FRANCO EN ZIJN LEGER. Indrukken uit het door de rechtschen bezette gebied. Dr. Rudolf Kirchner, de hoofdredac teur van de „Frankfurter Zeitung", die een bezoek heeft gebracht aan het door de rechtschen bezette gedeelte van Spanje, aan Salamanca en generaal Franco, geeft in zijn blad verslag van de indrukken, die hij er heeft opgedaan. Generaal Franco beschikt, evenals zijn tegenstanders, over een leger van vele honderdduizenden manschappen, voor het allergrootste deel Spanjaarden dit ter weerlegging van de schert sende hewering, dat de Spanjaarden de eenigen zijn, die 4n Spanje niet strijden. De Spanjaarden zijn over het alge meen dappere soldaten, vooral taai in de verdediging. Dit verklaart de hard nekkigheid van den strijd. De buiten landers, de z.g. vrijwilligers, spelen niet meer de rol die hun (ook wat hun aan tal betreft) toekwam, zoolang de Spaansche troepen nog niet voldoende georganiseerd waren. In vroegere sta dia van den strijd hebben buitenlan ders, -vooral ook aan de zijde der link schen, meermalen de beslissing ge bracht. Op het oogenblik is de mate riaal-voorziening (die aan de zijde der linkschen volgens schr. onbeperkt schijnt) veel belangrijker dan de 'kwes tie der vrijwilligers. In het Spaansche vreemdelingenle gioen, welks commandant Franco vroe ger is geweest, dienen o.a. zelfs Fran- schen en Amerikanen, maar het Spaan sche element is ook hier overwegend. Dat uit Italië vrijwilligers in grooten getale naar Spanje zijn gekomen, is ook in de Italiaansche pers reeds nadrukke lijk verzekerd ook veel goede vliegers zijn er onder hen. Het aantal Duitschers is niet groot. Aan de zijde der linkschen spelen de buitenlanders ook thans nog een rol, daar zij een (betrekkelijk groot deel van het leger vormen in het hoofdkwar tier van Franco schat men hun aantal op 40.000 a 50.000. De Marokkanen, die aan Franco's zijde strijden en hem zeer genegen zijn, kan men niet tot de buitenlanders re kenen, zegt Kirchner zij vormen even zeer een bestanddeel van het Spaansche leger als die uit Fransch Marokko van het Fransche. De Fransche Mooren stre den tegen Duitschland, waarom zouden dan de Spaansche Mooren niet onder het vaandel van Franco voor een natio naal Spanje mogen strijden vraagt schr. Van die troepen maken zij ove rigens slechts een zeer klein deel uit. Omtrent den persoon van Franco schrijft Kirchner, dat hij in den strijd tegen Abd el Krim heeft getoond1 een dapper frontsoldaat te zijn. Ook heeft hij zich een goed organisator en opvoe der getoond. Dit bleek niet alleen in Marokko en het vreemdelingenlegioen, maar ook te Saragossa, waar hij jaren lang leider ds geweest van de door hem zelf opgerichte krijgsschooï. Drie jaar geleden dempte Franco den opstand in Asturië, waaraan zijn broe der Ramon Franco aan de zijde der linkschen als vlieger deelnam, waarop Gil Robles, toen minister van oorlog, hem tot chef van den generalen staf benoemde. Volgens Kirchner zal Franco, die naar hij betoogt, van generaal tot Führer is geworden, onder geen omstandigheden rusten voor hij de overwinning heeft behaald. MAATREGELEN TEGEN KERKEN IN RUSLAND. Tal van geestelijken gevangen genomen. Op voorstel van de godloozenorgani- satles in Rusland heeft de Sovjetregee- ring het 'volgende besluit uitgevaar digd Alle maatregelen zullen worden getroffen ten einde de voorwerpen voor eeredienst, die in kerken, synagogen en moskeeën nog voorhanden zijn, in beslag te nemen, ten einde ze in het buitenland te verkoopen om deviezen voor bewapening in handen te krijgen". De Russische bladen rekenen bij het bekendmaken van dit besluit voor, dat de staat op deze wijze zich aanzienlijke deviezenvoorraden 'verschaffen kan, daar volgens officieele schattingen, de kerken, synagogen en moskeeën nog minstens 120 millioen roebel aan kost baarheden bezitten. Reeds is van 1—6 Juli in al deze gebouwen vanwege de Sovjetregeering een inventarisatie ge maakt. In het eerste halfjaar van 1937, werden in de Sovjetunie „op verzoek Q. BLEUS &Z01EN zuiveraars Noordeinde 17.Lei den, Telef. 1078 der bevolking" 812 kerkelijke gebouwen namelijk 402 Russisch-Orthodoxe, 181 Roomsch-Katholieke. 60 moskeeën, 55 synagogen een rij van gebouwen van verschillende protestantsche gemeen schappen en secten gesloten. Dit ge schiedde deels omdat „de gebouwen bouwvallig geworden waren" deels om dat de betreffende gemeenten „de dooi den staat gevorderde belastingen niet meer konden opbrengen". In Oost-Rusland zijn gedurende de laatste dagen ongeveer 200 geestelijken, meest van de Russisch-Orthodoxe kerk ook van de Roomsch-Katholieke kerk, van de Evangelisch kerken en enkele rabbijnen gevangen genomen onder be schuldiging van spionnage ten gunste van de vijanden der Sovjets. Zij zouden de bevolking tegen Stalin en het roode leger hebben opgezet. Een deel der ge vangenen, die in militair belangrijke streken wonen, zullen op dezen grond waarschijnlijk met den doodstraf ge straft worden. Voorts hebben de Sov jets gelast, dat in de betreffende mili tair belangrijke gebieden de gezamen lijke kerken, synagogen, tempels enz. geheel gesloten moeten worden en alle geestelijken daar moeten vertrekken. DE UITVAART VAN MARCONI. Honderdduizenden trokken langs de baar. De 'begrafenis van Marconi is een dei- meest indrukwekkende manifestaties geweest, die Rome ooit heeft gekend. Het is wel een bewijs voor de groote be wondering, die in alle klassen der be volking voor dfezen wereldberoemd en zoon van het Italiaansche volk leeft, dat niet alleen van regeeringsgebouwen, partijzetels en zetels van wetenschap pelijke instellingen, doch ook van vele particuliere woningen in deze dagen de vlag half stok waait en eigenaardig 'gre- noeg zag men te Rome en ook in an dere Italiaansche steden veel en veel meer vlaggen in volkswijken dan in de stadsdeelen, waar de meer gegoede bur gerij woont, Langs de baar van den groo ten doode zijn ook veel meer eenvoudi- gen voorbij getrokken dan voorn i men en de roerendste oogenblikken waren die, waarop arme volksvrouwtjes uit Trastevere op den marmeren vloer van de Farneina neerknielden om vooi' het zieleheil van den grooten uitvinder te bidden. De boeken, waarin handteeke- ningen verzameld werden -van bezoekers waren gevuld met 225.000 namen. Men mag gerust zeggen, dat de geheele vol wassen bevolking van Rome bij de uit vaart van den grooten doode tegen woordig was. Na een plechtige Mis van Requiem en de fascistische uitvaartplechtigheid op het plein voor de kerk van Santa Maria degli Angeli, werd 's avonds de baar op de schouders van eenige mannen ge dragen naar het station, waar hij ge plaatst is in een extra-trein, om ver voerd te worden naar Bolgna, waar van daag het stoffelijk overschot zou wor den bijgezet. EEN „ZIGEUNERPRINSES" DOODGESCHOTEN. Leidster eener bende, die gebrekkige kinderen roofde. Een jeugdige zigeunerin, die den poëtischen bijnaam van „Zigeuner prinses" voerde, maar niettemin de schrik was van vele moeders in Roe menië, is in een hevig gevecht met de Roemeensche politie bij het stadje Pitesti doodgeschoten. Haar eigenlijke naam was Liuba Cere- bowski. Ondanks haar jeugdigen leef tijd zij was pas 21 jaar oud stond zij aan het hoofd van een Zigeuner- bende, die zich specialiseerde in het ontvoeren van gebrekkige kinderen om deze dan tot beroepsbedelaars op te leiden. In den laatsten tijd had de acti viteit van dezen troep zulk een alar- meerenden omvang aangenomen, dat de politie besloot krachtig op te treden. Een afdeeling gendarmes omsingelde de tent van de „Zigeunerprinses", die zich echter niet wilde overgeven. Plot seling schoot zij uit haar tent naar buiten en vloog, met een vervaarlijk mes zwaaiend, op de gendarmes af. Met den moed der wanhoop ging zij de mannen te lijf en wist 'Vier van de gen darmes te verwonden. Na een laatste waarschuwing maakte echter de kogel een eind aan haar leven. Twintig andere Zigeuners werden daarop ge makkelijk overmeesterd en naar de gevangenis overgebracht. BINNENLAND PADVINDERS UIT SABA. Het kleinste eiland der Nederlandsche Antillen. Gistermiddag omstreeks drie uur is het contingent padvinders van Saba, het kleinste eiland der Nederlandsche Antillen, met het stoomschip Crijnssen, van de K.N.SJVL, te Amsterdam aange komen. Het troepje bestond uit een hopman, den heer van der Maarel, en zes padvinders. De heer van der Maarel heeft ons aldus de N.R.Crt., eenige mededeelin- gen over de reis naar Nederland ge daan. Op 26 Juni werd de reis aanvaard De overtocht heeft dus bijna vier weken geduurd, gedurende welken tijd het weer steeds bijzonder mooi was. De ontvangst in de verschillende havens, welke werden aangedaan, was uiterst hartelijk. Speciaal noemde de heer van der Maarel de ontvangst te Venezuela. De jongens hebben van den over tocht zeer genoten en veel geleerd. Alleen hebben zij het zeer koud gehad. Het eiland Saba is een zeer eigen aardig eiland, ging de heer van der Maarel verder. Er wonen slechts eenige honderden menschen, die vrijwel allen Engelsch spreken. Ook deze jongens spreken vrijwel uitsluitend Engelsch. Het weinige Nederlandsch dat zij ken nen, heeft de heer van der Maarel hen gedurende de laatste vier maanden geleerd. De huizen staan boven op een berg- plateau. Wegen kent men niet, wel in de rotsen uitgebeitelde treden, waar langs men naar boven kan klimmen. Op het eiland komen slechts vijf verschil lende familienamen voor, zonder dat nu allen, die denzelfden naam dragen, familie van elkaar zijn. De heer van der Maarel is eind 1935 in Saba gekomen, en is terstond begon nen daar een padvindersbeweging op te richten. Thans telt deze twintig leden, waarvan zes zijn uitverkoren om deel te nemen aan de Jamboree in Nederland. Zij hebben nog een passa gier meegebracht, dien wij vergeten hebben te noemen, namelijk een hond, die aan de padvinderstroep op Saba toebehoort. Na de douane te hebben gepasseerd hebben de Sabasche jongelui de reis voortgezet naar Utrecht, waar zij voor- loopig zullen vertoeven. EXPLOSIE IN EEN STAALFABRIEK. Eenige omstanders zwaar gewond. Gistermiddag omstreeks vijf uur is een ernstig ongeluk geschied in de Ned. Staalfabriek v.h, Muynck Keizer te. Zuilen, waarbij zes arbeiders min of meer hevige brandwonden opliepen. Zij hadden in de gieterij waar circa 200 man werken, een groot stuk onder handen, den achtersteven van een schip, die van vloeibaar staal moest worden gevormd. Naar schatting ston den 20 man rondom den huizenhoogen vorm te kijken hoe dit werkstuk zou worden voltooid, waarvan er ongeveer 10 ten nauwste bij de totstandkoming waren betrokken. Langzaam vulde zich de monstervorm met de kokende sub stantie, toen eensklaps, waarschijnlijk tengevolge van het samenpersen der lucht, een explosie ontstond. Een meters-hooge fontein van kokend staal spoot met ongekende kracht omhoog en trof bij het neerkomen zes arbeiders zeer ernstig op tal van plaatsen. Begrij pelijkerwijze ontstond in dit gedeelte der gieterij een ware paniek. Menschen sprongen in doodsnood van de trappen omlaag, daarbij niet lettend op den grooten afstand, die hen van den grond scheidde. Een brak daarbij dan ook zijn enkel. Onmiddellijk schoten kameraden toe om hun getroffen makkers de klee- ren van het lijf te rukken sommigen wilden zich in hun vertwijfeling naar de waterbassins begeven, maar werden hiervan door vrienden teruggehouden. Toen men van den eersten schrik wat was bekomen bracht men de gewonden naar de kantoorlokalen over, waarop de geneeskundige dienst werd gewaarschuwd. Deze arriveerde met een zestal auto's en vervoerde de zwaar gekwetsten naar de klinieken. Enkele doktoren uit Utrecht en Zuilen verleen den de eerste hulp. Het spreekt vanzelf, dat dit ongeval in wijden kring opschudding verwekte. In korten tijd verzamelde zich voor de omvangrijke fabrieksgebouwen een groote menigte, die angstig het gebeur de besprak. Niemand wist precies te zeggen van welken omvang de ramp was en hoeveel slachtoffers er bij waren betrokken. Aanvangelijk circuleerde het gerucht, dat er twee dooden zouden zijn, doch dit bleek bij nader onderzoek gelukkig onjuist. Wel is een der jeug dige bazen er zeer ernstig aan toe, zoo dat men voor zijn leven moet vreezen. Hij kreeg een diepe brandwond achter in den nek en verder wonden op borst en buik. Van sommige slachtoffers hing de zwartverbrande huid op tal van plaatsen los bij armen en beenen. Men vertelde ons, dat onmiddellijk na het gebeurde voortgegaan werd met gieten, zoodat het werkstuk op normale wijze is afgemaakt. Van een explodee- ren van den vorm of het breken van een ketting, zooals aanvankelijk werd gemeend, moet dan ook geen sprake zijn geweest. Dergelijke ongelukken kunnen, naar wij van deskundige zijde hooren, altijd voorkomen. Niemand weet precies te bepalen of de samen geperste lucht niet op een gegeven oogenblik het staal eensklaps zal uit drijven, zooals nu helaas is geschied. Dat zijn van die toevalligheden, waar tegen ,geen afdoende maatregelen te treffen schijnen. Dat het gebeurde de omstanders danig heeft aangegrepen bleek ons uit •mededeelingen, die wij van ooggetuigen vernamen. Enkelen waren na het ver- leenen van hulp zoo onder den indruk, dat zij het met hun zenuwen te kwaad kresen. BABY IN DE WIEG DOOR RATTEN GEBETEN. In een der Groningsche ziekenhuizen is opgenomen het 11 weken oude kindje van den veehouder P. de Poel uit Se- baldeburen, dat 's nachts, terwijl het in zijn wiegje lag, door ratten was gebeten en vrij ernstig aan het gezicht en de handjes gewond was geraakt. KLEIWARENFABRIEK TE TEGELEN AFGEBRAND. Schade is zeer groot. Woensdagnacht is de N.V. Klei- warenfabriek Russel-Tiglia, gelegen aan den Kalderkerkerweg te Tegelen, door brand vernield. Om ongeveer twaalf uur bemerkte een der nachtstokers, dat brand was uitgebroken in het nieuwe gedeelte van de fabriek. Hij waarschuwde onmiddellijk de brandweer van Tegelen en die van Venlo. Ofschoon de brand weer uit Tegelen spoedig ter plaatse was, stond het fabrieksgebouw reeds in lichterlaaie. De brandweer stond voor een moei lijke taak. Zij bestreed het vuur met alle kracht, doch kon niet verhinderen, dat ook het oude fabrieksgebouwen complex werd aangetast. Fel laaiden de vlammen op, zij waren tot op 25 km af stand zichtbaar. Het geheele complex werd een prooi der vlammen. De schade loopt in de duizenden. De firma was tegen brandschade verzekerd echter niet tegen bedrijfsschade. De oorzaak van den brand is niet bekend. Gemeenteraad Koudekerk* Grondaankoop voor wegver- breeding. Benoeming bij het Waterleidingbedrijf. Het werk in de Lagewaard. Gisterochtend kwam de raad der ge meente Koudekerk in openbare verga dering bijeen onder voorzitterschap van den burgemeester. Tegenwoordig alle leden. Ingekomen is een verzoek van de Vereeniging tot Stichting en instand houding eener Ned. Hev. School met den Bijbel voor Koudekerk en Hazerswoude (Rijndijk) te Koudekerk om medewer king voor uitbreiding van de speelplaats en voor het plaatsen van een nieuw hek op de speelplaats. De Voorzitter licht dit voorstel toe en adviseert namens B. en W. daaraan ge volg te geven voor wat 'betreft uitbrei ding van speelplaats en het daarvoor benoodigde hekweiflc. Een nieuw hek achten B. en W. echter niet noodig. Al dus wordt besloten. Wijziging wordt gebracht in de „Ver- keersverordening" wat de bebouwde kom betreft, waardoor de zaak eenigs- zins duidelijk wordt aangegeven. Hierna is aan de orde een aanbod van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Ge meente tot verkoop van grond bij de kerk. De Voorzitter geeft een breedvoerige toelichting,. Door de restauratie in en rondom de kerk, wordt het bestaande hek vervangen door een andere schei ding, waardoor een belangrijke strook grond aan het publieke verkeer ten goe de komt en juist op een punt waar hier aan groote behoefte bestaat. B. en W. vonden aanvankelijk de prijs van ƒ300 wat hoog. maar na onderhandeling wordt de richting van het hek nog weer zoo, dat nog meer ruimte beschiicbaar Komt. Door de A.N.W.B. 'zijn eenige sub sidies in uitzicht gesteld, vermoedelijk tot een bedrag van ƒ50, hetgeen de ge meentekas ten goede komt. De heer De Jong vindt de houding van de Kerkvoogdij niet royaal, en in formeert van wie de actie uitgaat. Spr. vindt ook het bedrag wat hoog, evenzoo de heer Lieverse, die er meer een middel in ziet om er eenig geld uit te slaan. De Voorzitter meent, dat dit aanbod een zeer gunstige gelegenheid vormt voor de zoo noodzakelijke straatverbree- ding op den hoek van de Bruggestraat en het dorp. Het is moeilijk in deze den juisten prijs te bepalen, maar waar voor wegverbreeding en verbetering reeds meermalen grond is gekocht, mag men deze gelegenheid niet vooi^bij laten gaan. Weth. Slegtenhorst achtte eerst ook den prijs te hoog, maar na de wijziging van het plan, dunkt hem dit wel^aan vaardbaar, temeer daar er vrij zeker ƒ50 van de andere zijde in wordt bijge dragen. Na breedvoerige bespreking stelt de heer Lieverse voor, op het voorstel niet in te gaan, welk voorstel evenwel niet wordt gesteund, waardoor het voorstel van B. en W. wordt aangenomen de heer Lieverse verklaart er zich tegen. In behandeling komt voorts een voor stel tot het aangaan van een gemeen schappelijke regeling met de gemeente Leiden, omtrent de toelating van kin deren uit deze gemeente tot het Open baar U. L. onderwijs. De Voorzitter merkt op dat voor leer lingen uit deze gemeente aan bijzondere inrichtingen van onderwijs te Leiden moet worden betaald. Tot dusverre gold dit niet voor het openbaar onder wijs ,waarvan heel weinig gebruik wordt gemaakt. Het verzoek van Leiden is overigens volkomen billijk, zoodat wordt besloten, voor elke leerling 27 per jaar toe te staan. B. en W. stellen voor te besluiten tot definitieve benoeming van den tijdelij ken administrateur van het Waterlei dingbedrijf. De heer Corts heeft sinds 1 Juni 1935 de opengevallen functie van den heer Rollema uitnemend vervuld. in dien tijd is steeds uitgezien of er soms iemand van de secretarie of daar buiten kon worden gevonden, maar tot dusverre zonder resultaat. Buiten de se cretarie zou de regeling veel moeilijk heden opleveren. De heer Oppelaar zou een oproep van sollicitanten wel gewenscht achten, maar gehoord de bezwaren, durft hij daarop niet aandringen. Na nog eenige toeneming wordt de heer Corts met al- gemeene stemmen aangesteld. De Voorzitter doet mededeeüng aan den heer Corts van diens benoeming, en hoopt dat hij bij vaste aanstelling, op een accute wijze de functie zal waarne men als tot dusver. De heer Corts betuigt den raad zijn dank voor het in hem gestelde vertrou wen. Aan de agenda wordt nog toegevoegd een voorstel tot regeling van de be ning van het brandweer-personeel, het welk wordt goedgekeurd, nadat eerst door den heer Lieverse is geïnformeerd of het brandweerpersoneel nog oefent. Deze vraag wordt bevestigend beant woord. Bij de gebruikelijke rondvraag infor meert de heer De Jong, of het waar is dat aan den schipper G. Moleman geen medewerking door den Voorzitter is ver leend tot het aanvoeren ;van steen voor de bestrating in de Lagewaard, en even min voor de aanvoer van zand door schippers in eigen gemeente. Voorts heeft het spr. verwonderd, dat in het bestek is opgenomen dat voor het lossen als uithakken enz. slechts een uurloon van 28 cent (minimum) per uur moet worden berekend. De voorzitter noemt het eerste een lasterpraatje en brengt een breedvoerig rapport, mondeling zoowel als schrif telijk uit, wat zijnerzijds in deze zaak voor Malema is gedaan. Hieruit blijkt, dat alles is aangewend, wat mogelijk was. Overigens hebben de schippers te dezer plaatse met hun aanbod zoolang gewacht tot anderen hun voor waren. Hoewel de aannemer in deze zaak vrij was, zou een aanbod uit de gemeente, mits concurreerend, zeker de voorkeur hebben gehad. Het minimum loon is in de voorwaarden opgenomen, omdat dit loon steeds in de gemeente werd gegeven. De heer de Jong dankt den voorzitter voor diens mededeelingen maar acht het loon voor dat werk te laag. De voorzitter belooft nog pogingen te zullen aanwenden om tot verbetering te komen. De heer van Vegten zou den geheelen Lagewaardschen weg willen beschoeiien wat door den Voorzitter onnoodig wordt genoemd. De heer Lieverse zou de gemeente schuit willen opruimen wanneer de
K* WEERBERICHT Medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt: Verwachting tot den avond van 24 Juli: Matige tijdelijk wellicht toene mende Z. tot W. wind. Zwaar 'bewolkt tot betrokken, weinig regen, later opklarend. Weinig verandering in temperatuur. Temperatuur van het water. De tenjperatuur van het water in Alphensch Zwembad was he den 211/2 gr. Celcius. Lagewaardsche weg klaar is, acht hij de schuit overbodig. De voorzitter zegt overweging toe, maar meent dat de schuit nog wel voor allerlei doeleinden gebruikt zal kunnen worden. Hierna wordt de vergadering ge sloten. Plaatselijk Nieuws, ALPHEN AAN DEN RIJN DE VERBINDING KANAALBRUG HEERENWEG. De nieuwe provineiaie weg aan de Oostzijde der gemeente. Het blijKt, dat door den Prov. Wa terstaatmet den aanleg van den nieu wen provincialen weg aan de oostzijde der gemeente, welke de verbinding zal vormen, tusschen üe nieuwe, vaste brug over het Aar kanaal en den Heeren weg, groote spoed wordt betracht. L>e weg is reeds uitgezet en de onder handelingen over den aankoop der be- nooaigae gronden zijn bereias begon nen. Verwacht mag worden, dat nog dit najaar het betrekkelijke onteige ningswetje zal worden ingediend, waar uit wel blijkt, dat de provinciale over heid niet van plan is veel tijd met onderhandelen verloren te laten gaan. De nieuwe weg is vrij dicht langs het bebouwde centrum geprojecteerd, al thans bij de Bloemhol buurt, waar hij vlak achter de Rozenstraat komt te liggen. Hij snijdt de Verlengde Aar kade tusschen de Noodslachtplaats en het even verder staande bemalings- gebouwtje van den Kortsteekterpolder. Op die hoogte zal dus tevens een brug over de Aar moeten worden gebouwd. Het is te hopen, dat de onderhande lingen over den aankoop der benoo- digde perceelen ditmaal eens een vlot verloop zullen hebben, want de nieuwe brug over het Aarkanaal zal eerst dan goede diensten kunnen bewijzen, wan neer ook deze nieuwe provinciale weg gereed is, zoodat het doorgaand ver keer voor de Haarlemmermeer hier- langs rechtstreeks den Heerenweg kan bereiken. DE O.L. SCHOLEN OP REIS. Naar Ouwehand's Dierenpark en Scheveiiingen. Gisteren maakten de leerlingen van de Openbare School aan de Raadhuis straat onder leiding van het personeel der .school en de Commissie uit de ouders hun jaarlijksch schoolreisje. Met een 4-tal groote autobussen werd 's morgens om half 9 de tocht aan vaard via Utrecht naar Driebergen. In de bosschen bij deze plaats werd eenige tijd rondgedwaald en vooral bij de Zwitsersche brug werd volop genoten. Verder ging het door deze mooie streek naar Rhenen, waar Ouwehand's dieren park werd bezocht. De kinderen vonden het daar uitteraard schitterend. Terug voerde de tocht over Woudenberg naar de Leusdensche hei, waar naar harte lust gespeeld werd. Vandaar ging men weer huiswaarts langs „Zeist en Utrecht. Natuurlijk werd de inwendige mensch op tijd bedacht. Stelilg zullen de kinderen nog lang een prettige herinnering behouden aan deze reis, die hen voerde naar villa dorpen en bosschen, dierenpark en heide, heuvels en zand. Een hartelijk dankwoord aan allen die medewerkten aan het welslagen van'deze reis, welke stellig een prach tige afwisseling vormde in de jaarlijk- sche schoolreisjes-serie. Ook de O.L. school in de Schoolstraat maakte gisteren haar jaarlijksch uit stapje. Ditmaal ging het naar Den Haag en Scheveningen. De ,Kagerplas' bracht het gezelschap naar Leidschendam. Hier zorgde de blauwe tram voor het verdere vervoer. De grooten stapten af bij de Hertenkamp en gingen de stad in om daar de vergaderzaal der Eerste Kamer en het Koninklijk Paleis aan het Noordeinde te bezichtigen. Qndertusschen waren de kleinen bezig zich te vermaken in „De Bataaf". Later bracht dezelfde tram de beide groepen verder naar Scheveningen, maar daar het weer niet meewerkte, ging men al spoedig het duin in waar een gezellige zandkuil voor de scholen is vrijgelaten. Hier genoten de grooten nog wat van de mooie vergezichten en toen werd het tijd voor de terugreis onder de vroolijke muziek van een groepje „Crescendisten". Een woord van dank voor de in zoo velerlei opzicht verleende medewer king is hier zeker op zijn plaats. De grooten hebben wat geleerd en gezien en allen hebben naar hartelust genoten. AANVARING IN DEN RIJN. Woensdagavond omstreeks negen uur voer de motorboot „Neeltje" uit Ouder kerk, geladen met zand en komende uit de richting Gouwsluis door de Al- phensche brug. Tegelijkertijd kwam uit de andere richting de motorsleepboot „Wini" met achter zich een groote Rijnaak. Deze moest geremd worden, wat de 'kleine motor niet gelukte deze trok de aak scheef, zoodat zij bijna dwars over het water lag, toen eerstge noemde motorboot door de brug voer. W>1 trachtte de schipper door direct achteruit te slaan een aanvaring te ivoor komen, maar deze was onvermijdelijk en de kleine motorsleepboot geraakte er tusschen. Een en ander liep gelukkig vrij goed af; slechts de motorboot „Neeltje" werd bij de Rijnkade tegen den grond gezet en daar zij den stroom mede had, geraakte ook de achterste ven vast, zoodat het verkeer gestremd werd. Het duurde een kwartier eer de motorboot weer geheel vlot was en het verkeer weer doorgang kon vinden. HET DREIGEND CONFLICT BIJ DE Fa. BOS ZOON. Arbeiders-ultimatum niet een week verlengd. Woensdag is op het departement van Sociale Zaken te 's Gravenhage onder leiding van <jpn Rijksbemiddelaar in het derde district, prof. mr. A. C. Jo- sephus Jitta, een bespreking gehouden van partijen, betrokken bij het dreigend confüct bij de betonfabnek van de fa. F. P. Bos Zoon, alhier. De Rijksbemiddelaar heeft aan par tijen een voorstel gedaan, waarop in den loop van. de volgende week zal wor den geantwoord. De arbeidersorganisaties hebben toe gezegd het door haar gestelde ultima tum met een week te zullen verlengen. EEN AL TE HAASTIGE AUTOMOBILIST. Handwagen in de sloot gereden* Woensdagmiddag is in den Gnephoek een handwagen van den koopman R. van 't W. aangereden door een auto van den Graanhandelaar S. uit Kou- dekerk. De handwagen, welke aan den kant van den weg stond en geladen was met kruidenierswaren e.d. kwam daar door in de sloot terecht. Van den in houd ging een groot deel verloren. De oorzaak van deze botsing lag in het feit, dat de autobestuurder wilde passeeren, niettegenstaande er geen ruimte was. Hij heeft echter toegezegd de schade te zullen vergoeden. BEROEPEN. De heer A. Donker, candidaat alhier, ontving een beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Hoogebeintum (Fr.) GESLAAGD. Van de leerlingen der M.UJL.O.-school aan den Oudshoornscheweg, hoofd de heer Gaillard slaagden dezer dagen nog voor het Mulo diploma A Lenie de Kroes en Jan den Hertog voor het diploma B: Frieda Petersen en Arie van der Meent. Hiermede zijn alle candidaten voor verschillende examens geslaagd. Voor het toelatingsexamen aan de H.B.S. te Woerden slaagde o.m. Arie van Driel, leerling van de O.L. school aan de Raadhuisstraat. BURGERLIJKE STAND. Geboren Maart je, dochter van Bou- dewijn van Zwieten en van Jannetje D. van Tol. Huwelijksaangiften Jacob Jelle de Grauw, oud 23 jaar en Cornelia Mag- dalena Carsjens, oud 27 jaar. Gehuwd Tammo Beishuizen, oud 29 jaar, wonende te Bellingwolde met Jan tje Elisabeth van Otterloo, oud 27 jaar Willem De veling, oud 29 jaar, wonen de te Leiden met Agatha Theodora Ver kerk, oud 29 jaar Martinus van Wie- ringen, oud 27 jaar met Trijntje Klazi- na van 't Wout, oud 25 jaar Kors Haak, oud 24 jaar met Aaltje Sampi- mon, oud 22 jaar Peter Ellens, oud 27 jaar met Itje Pasma, oud 23 jaar Dirk Verinaas, oud 22 jaar met Aaltje Verhagen, oud 21 jaar. BEVOLKING. Ingekomen van Leimuiden, Geer dijk 430, Abrahamina P. Visser, dienstbode, Dorpsstraat 102 Boskoop, Rozenlaan 15, Bardina Koelewijn, dienstbode, Ro zenstraat 47 Koudekerk, B-209, Die- derik Vonk en echtgen., kantoorbedien de, Aarkade 71. Vertrokken naar Hazerswoude, Riet veld 26, Arie Duiker en echtgenoote, landarbeider, Gnephoek 61 Belling wolde, Frieschloo K 58, Jantje E. van Otterloo, Toussaintstraat 3 Leiden, Hooigracht 63, Agatha Th. Verkerk, Gnephoek 43. 'AARLANDERVEEN Een jeugdige zandruiter. Het zoontje van den heer K. de Bruin reed op het paard van den landbouwer T. van Leeuwen, dat voor een boeren- wagen was gespannen. Plotseling viel de jongen van het paard, waarbij hij zich zoodanig bezeerde, dat hij zich onder dokters behandeling moest stellen. Het bleek, dat zijn arm uit de kom was ge raakt, terwijl bovendien de bovenarm een wond vertoonde De eerste dag van de vacantie zette dus al slecht in. BODEGRAVER Drenkelingen. Een kind van den heer B., wonende aan de Zuidzijde, was gistermorgen aan het zwemmen leeren op 'n luchtband, en spartelde zoo den Rijn over. Terug gaande geraakte het echter den lucht band kwijt, waardoor het in de diepte verdween. Toegeschoten hulp wist het kind nog tijdig te redden. Twee kinderen van den heer v. K., wonende aan de Rijnkade, zaten op 'n handwagen aan den Rijnkant. De wa gen kreeg een duw, en het gevolg was, dat zoowel de wagen als de twee kin deren te water geraakten. Daar zij onder den wagen terecht waren geko men, konden ze zichzelf niet redden. De heer B., die een en ander zag gebeuren, sprong gekleed te water en het mocht hem gelukken beide drenkelingen op het droge te brengen. Bedankt. Ds. P. A. A. Klüsener, alhier, heeft voor het beroep der Ned. Herv. Kerk te Zuid-Beijerland bedankt. Auto in de sloot. Woensdagmiddag is Dr. Kespel, die sinds kort hier gevestigd is, met zijn auto in een van de Meijesche sloten ge reden. In één van de vele bochten moest hij plotseling remmen met als gevolg dat hij slipte en via enkele paaltjes in een sloot terecht 'kwam. Dr. Kespel kwam er zonder eenige verwondingen af de auto werd zwaar beschadigd en ds later door de fa. van Bunningen weg gesleept. KON HAAR BEEN NAUWELIJKS GEBRUIKEN DOOR RHEUMATISCHE PIJN IN DE KNIE. „Ik heb altijd erg veel last gehad van rheumatische pijnen. Eén knie was zóó pijnlijk, dat ik mijn been nauwelijks gebruiken kon. Op aanraden van een vriendin probeerde ik de kleine dage lij ksche dosis Kruschen Salts en vond hierbij beslist baat. Ik voelde mij over het geheel veel beter en heb nooit meer een aanval van rheumatische pijn gehad". Mevr. A. G. te L. Rheumatische pijnen worden meestal veroorzaakt door een overmaat van urinezuur in het organisme. De zes zouten in Kruschen Salts zorgen er voor, dat dit gevaarlijke urinezuur, als mede alle andere schadelijke afval stoffen langs natuurlijken weg zacht en volkomen worden verwijderd, zoodat de oorzaak van Uw pijnen wordt weg genomen. Kruschen Salts is verkrijg baar bij alle apothekers en erkende drogisten a 0.40, 0.75 en 1.60 per flacon. Let op, dat op het etiket op de flesch, zoowel als op de buitenverpak king de naam Rowntree Handels Mij., Amsterdam voorkomt. Adv. De oudjes op stap. Gisteren naa ae jaanjj'&scne trip voor ouaen van oagen en geoxeKKigen naax 't uooi piaaus. De 2i4 deelnemers werden gereden in personenauto's en bussen, in totaal 44. De toent werd aangevangen op de Nieuwe Markt en ging via Utrecht eerst naar Hilversum. Deze radiogemeente werd geneel doorkruist onüer poure- geleide en hier werd ook gelegenheid gegeven den inwendigen mensch te ver sterken. Hierna trok de stoet door de bosschen en heidevelden van 't Gooi. Op de terugtocht werd nog eens gestopt te Utrecht en daarna keerde men zon der verder oponthoud terug naar de plaats van herkomst. De plaatselijke muziekvereeniging „Soli Deo Gloria" had zich aan het begin van het dorp opgesteld. Te ongeveer half tien arri veerden de oudjes zij werden met luid gejuich, pittige marschen en___stroo menden regen binnengehaald. In het "Beursgebouw kwamen allen weer bijeen. De voorzatter van het co mité, de heer P. van Ingen, dankte hier allereerst hem, die er voor gezorgd had dat de noodige gelden bijeen waren ge- komon, en daarvoor dag in dag uit on vermoeid zijn „klanten" had aangehou den en aangemaand, nl. den alom be kenden Piet Stoppelenburg. Als een stoffelijk blijk van waardee ring werden Piet eenige voorwerpen aangeboden, waarmede hij zich gedu rende de wintermaanden zal kunnen vermaken. Namens de Bodegraafsche oudjes sprak de heer W. Roerhorst een woord van dank en namens de Nieuwerbrug- sche oudjes de heer J. L. ivan Leeuwen. Na nog allen die aan dezen prettigen dag hadden medegewerkt, dank te heb ben gebracht, besloot de voorzitter met den wensch, dat hij allen het volgend jaar weer zal terug zien. Burgerlijke Stand. Geboren Simon Anthonius zoon van L. Bakker en M. J. Steenbergen. Overleden J. M. Vonk 9 jaar. Bevolking. Gevestigd P. J. van Dijk, boerenkn., van Barwoutswaarder, Oud-Bodegraven 11 b L. H. Stekelenburg, van Schoon hoven, Kerkstraat 45 M. Vat en echtg betonwerker, van Woerden, Emmakada 119 E. Verdooki en gezin, los werk man, van Waarder, Oud-Bodegraven 22 L. A. van Tilburg, van Waddinxveen, Zuidzijde 24. Vertrokken M. Lugtenburg en gezin, kruidenier, naar Gouda, Karrekietstr. 102 Wed. J. «van Os—Hol, naar Woer den, Ged. Binnengracht 3 A. Edel man, naar Haarlem, van Nesstr. 80 M. Boef, dienstbode, naar Lisse, Sta tionsweg 156 A. H. van Ravenswaaij en echtg., kapper, naar Barwoutswaar der no. 119 G. M. Pijnacker, dienst bode, naar Alphen a. d. Rijn, Julianastr. 25 W. van Velsen, winkelbediende, naar Aalsmeer, Weteringplantsoen 17 S. Bergsma en zoon, huishoudster, naar Wijmbritseradeel, Woudsend G. C. Ma ton en gezin, machinist, naar Waarder A. J. van der Zaan en gezin, arb. Ned. Spoorw., naar Utrecht, Lom- bokstr. 6 P. Looy, militair, naar Ban- doeng, N.O.I. A. IJdo, verpleegster, naar Reeuwijk, Weth. Venteweg 110. BOSKOOP Geslaagd. Voor het examen Nederlandsche Han delscorrespondentie slaagde de heer A.. van Barlingen alhier. De heeren T. Hooftman, M. Rosber gen slaagden voor het eindexamen der H.B.S. te Gouda. KOUDEKERK Gegund. De Directie van den Rijkswaterstaat heeft het uitvoeren van grond1- en straatwerken, en het maken van een duikerbrug met bijkomende werken aan den Rijksstraatweg onder de gemeente Hazerswoude gegund aan de firma Wed. H. van Driel alhier voor de som •van 13.676. Burgerlijke Stand. Gehuwd Bvert van Ettingen 28 jaar en Dirkje Antje Verdoold 22 jaar. LEIMUIDEN. f Autotocht voor ouden van dagen. De ouden van dagen uit deize ge meente hebben -weer hun jaarlijiksch uitstapje gemaakt en ook ditmaal is het •voor allen een onvergetelijke dag ge worden. Omstreeks 1 uur verzamelden zich 18 auto's in het -verlengde van den Hee renweg, en 1 autobus met het comité en de helpsters. Nadat allen een plaats hadden bekomen, vertrok men te on geveer half twee van hier met als plaats van bestemming Soest en omstreken, waarbij ook het koninklijk paleis in oosienschouw werd genomen. Er werd gereden over Uithoorn, Nieuwersluis, Baarn, Soestdijk en terug over Amster dam en Aalsmeer. Aan de grens der gemeente, nabij de ringvaart van den Haarlemmermeer polder stond het muziekcorps „Sym- phonie" opgesteld en onder vroolijke marschmuziek werden de oudjes inge haald. Vervolgens reed men naar de garage van de N.V. Maarse Kroon. Daar werd bij monde van den Burge meester een afscheidswoord gesproken. In het bijzonder een woord van dank aan degenen, die hun auto beschikbaar hadden gesteld of op andere wijze aan het welslagen van dezen tocht hadden medegewerkt. Er is door allen volop genoten. Met het spelen van een couplet van het Wilhelmus en een hoera voor het Koninklijk Huis werd wederom af scheid genomen tot het volgend jaar. Radio-centrale. Door den Minister ivan Binnenland- sche zaken is aan G. C. M. Spruiten- burg te Amstelveen machtiging ver leend tot het exploiteeren van een ra dio-centrale in deze gemeente en in de gemeente Rijnsaterwoude. De burgemeester met vacantie. De Burgemeester zal van 27 Juli tot en met 18 Augustus a.s. met verlof bui ten de gemeente verblijven. Bevolking. Ingekomen van Zeist: C. Swier, dienstbode, Bilderdam 403 van Ze venhoven C. van Ipreren, gehuwd met M. Schoenmaker, Oude-Weterlng. NIEUWKOOP Op reis. De leden van de R. K. Zangvereeni- ging voor meisjes maakten gisteren per touringcar van J. Pietersen uit Noorden een plezierreis naar Gelderland. Aange daan werden de Dom te Utrecht, het vliegkamp te Soesterberg, waar een ten toonstelling van vliegtuigen wordt ge houden, de echo-put te Uchelen, Bur- ger's dierenpark te Arnhem en de pyra- mide bij Austerlitz. Te ruim 11 uur keerde het gezelschap weer terug, zeer voldaan over hetgeen gezien en genoten werd. Cursus voor Smeden. Woensdag had de Inspecteur van het Nijverheidsonderwijs te Den Haag, de heer G. A. Groote Haar met een as sistent alhier een bespreking met het bestuur van de „Vereenigde Smeden- industrie" over het stichten van een avondschool, uitsluitend ingesteld op het Smedenbedrijf. Burgerlijke Stand. Geboren Helena Jacoba dochter van Th. van der Weijden en E. M. van Leeuwen. NOORDEN Polderverkiezing. Op Woensdag 4 Augustus zal in café Sluitkade van 10 tot 12 uur de verkie zing plaats hebben voor een vooraitter van de Gecombineerde Noordschebuur- ter en Voordij ksche Polders, om te voor zien in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer P. Koot. NIEUWVEEN Naar Antwerpen. De Chr. Mannenvereeniging „Obadja" heeft een reis gemaakt naar Antwer pen. Reeds 's morgens om 5 uur ver trokken de leden per autobus, waarbij eerst Breda werd bezocht. Daarna werd de reis voortgezet naar de Belgische havenstad, waar uitteraard zeer veel te bewonderen viel. Het was reeds na middernacht toen het gezelschap weer in Nieuwveen terugkeerde. Burgerlijke stand. Geboren Johannes Wilhelmus, zoon van E. G. v.d. Vlucht en J. Th. Lune- berg. Ondertrouwd Th. S. Haakman en Alida Nannings. B. P. Janmaat en J. M. Janmaat. Gehuwd Joh. Haeseker en An- toinette Nout. Bevolking. Ingekomen van Hilversum J. J. Schreuder Leimuiden G. v. Velsen Amsterdam J. M. Janmaat Gouda E. B. de Zeeuw Alkmaar J. D. Vol kers Maassluis E. Groen Amster dam G. E. v.d. Neut Amsterdam H. L. Vossepoel Crimpen a.d. IJssel E. M. Schouten. Vertrokken naar Nieuwkoop J. A. v.d. Lek Amsterdam G. v.d. Lek. REEUWIJK Geslaagd. Voor het eindexamen aan de H.B.S. te Gouda slaagden de heeren A. v. d. Berg en C. de Regt, alhier. TER AAR Kostelooze Belastingmerken. Voor het aanvragen van kostelooze rijwielbelastingmerken voor het dienst jaar 1937-1938 bestaat Donderdag 29, Vrijdag 30 en Zaterdag 31 Juli a-s., tel kens des avonds van 7—9 uur zomertijd gelegenheid ten huize van den heer L. Koning, Dienstgeleider der Directe Be lastingen, alhier. Ook voor de inwoners van Aarlanderveen op denzelfden tijd en plaats. Zal ook de Geerdijk verbeterd worden Een van de weinige wegen in deze gemeente althans voor de helft onder Ter Aar en voor de andere helft onder Leimuiden die nog in zeer slechten toestand vertceeren, is de Geerdijk. Zoo zelfs, dat de toestand van dit overigens schitterend tusschen de plassen gele gen weggetje stof heeft opgeleverd voor de bekende rijmkroniek van den K.R.O. Naar wij vernemen, is er thans sprake van ook dezen weg-onder handen te ne men en behoorlijk begaanbaar te ma ken. Als het nu maar mogelijk blijkt een oplossing te vinden voor de moeilijkhe den 'in verband .met eventueele over dracht enz. Voor het moment schijnt dit nog vrijwel hopeloos, doch met aller medewerking moet het mogelijk zijn ook deze zaak tot een goed einde te brengen. Laat ieder, die hier invloed ten goede kan uitoefenen mede de schou ders onder dit werk zetten. Naar wij vernemen, interesseert de burgemeester van Leimuiden zich zeer voor deze zaak. WADDINXVEEN Geslaagd. Te Gouda slaagde voor het einddi ploma der HB.S. onze plaatsgenooten E. Lycklema en M. de Waard. Burgerlijke Stand. Geboren Gerrit Sijbrand, zoon van J. Zekveld en van J. Huizer Cornelis zoon van A. Zwanenburg en vajn J. van Hofwegen. WOUBRUGGE BEGRAFENIS O. C. VAN HEMESSEN. Woensdagmiddag werd het stoffelijk overschot van wijlen den heer O. C. van Hemessen door den Kerkeraad van de Geref. kerk grafwaarts gedragen. Aan de gx^oeve werd allereerst gespro ken door ds. Dronkert, Geref. predi kant alhier. Spr. schetste de overledene als een mensch, wiens lust het was het Woord Gods uit te dragen waar en overal waar hij daartoe de gelegenheid had, wandelende als een profeet der liefde. Met een woord van troost tot de achterblijvende besloot spr. zijn rede, wijzende op het kruis van Christus. Daarna sprak de Burgemeester van Woubrugge, de heer Mumsen. Bijkans 53 jaar geleden, aldus spr., deed de af gestorvene in het toen nog zeer kleine Woubrugge zijn intrede als gemeente veldwachter, nadat hij elders reeds een eervollen diensttijd in het Nederland sche leger achter den rug had. En toen hij in 1920 na 36-jarigen plichtsgetrou wen dienst als veldwachter gepension- neerd werd, had hij Woubrugge lief ge kregen en bleef hij, hoewel geboortig uit Amsterdam, onze landelijke ge meente trouw, totdat God hem thans tot zich genomen heeft. Een zeer lang leven is hem bescho ren geweest, het levensdoel der zeer sterken en nu dit leven is afgesloten kunnen we getuigen, dat het naar men- schelijke waardeering ook een zeer vruchtbaar leven is geweest. Want veel zijdig waren zijn bemoeiingen en vele de vruchten daarvan. Het Kerkelijk-, school en politieke leven had steeds zijn volle belangstel ling, doch bovenal trok zijn hart hem naar de geschiedenis van deze streek van ons land en naar de oudheidkun dige documenten en voorwerpen, die daarvan de stille getuigen zijn met een haast aandoenlijke liefde heeft hij Jarenlang al die stille getuigen van een grijs verleden bijeen gebracht en geor dend in een verzameling, die in ons gemeentehuis bijeen is gebracht en daar een blijvende herinnering zal vor men aan den onbaatzuchtigen arbeid van den ontslapene. Hiervoor, beste van Hemessen en ook voor de bijzondere zorg en de ordening van ons gemeentelijk oud-archief, be tuig ik u den posthumen dank der ge meente. Doch ook tijdens uw leven heeft het u niet ontbroken aan bewijzen van waardeering voor uw arbeid. De Maat schappij van Nederlandsche Letter kunde nam u op onder hare leden en in Augustus 1934, bij uw 50-jarig jubi leum als gemeente-ambtenaar, mocht het H.M. de Koningin behagen u te be noemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Behalve de interessante oudheidkun dige verzameling, die ik reeds noemde, zullen voorts de steenen bank in den Vierambachtspolder op uw initiatief opgericht ter herinnering aan het ver dwenen dorp Jacobswoude en de Jan de Bakker-gedenksteen in de Ned. Herv kerk alhier van uw arbeid blijven ge tuigen. En nu beste van Hemessen, is uw aardsche taak volbracht. De Heer heeft u tot hooger leven ge roepen Woubrugge zal u blijven gedenken met dankbaarheid voor wat u de ge meente geschonken heeft. Rust zacht te midden van deze gemeente, die zoozeer uw liefde heeft gehad. Voor haar, die gedurende uw lange leven vreugde en smart met u heeft ge deeld en ook voor uw verdere nabe staanden, die zich thans deemoedig bukken voor Gods alwijze beschikking, moge het een.troost zijn te weten, dat, wanneer straks dit graf zich zal heb ben gesloten, de herinnering aan en de waardeering voor het aardsche werk van Van Hemessen nog lang zal blijven voortleven in Woubrugge en omgeving. Vervolgens sprak de heer Van Ree nen als voorzitter van de A.R. Kiesver- eeniging, waarvan de overledene secre taris is geweest en ten slotte werd het woord nog gevoerd door den heer Regt van Alphen als oud vriend. Dooi: den oudsten zoon werd alle aanwezigen dank gebracht voor de laatste eer zijn vader bewezen. Onder de aanwezigen merkten we op, behalve de genoemden, wethouder Lie- verse, den gemeente-secretaris, de oud predikanten van Woubrugge prof. Nau- ta en dr. Kajam, ds. Brouwer em. pred. van de Geref. Kerk van Oude-Wete- ring, den oud-tourgemeester van Woubrugge, den heer Boddens Hosang, den oud-wethouder den heer W. A. Boot, dr. Loth en een zeer groote schare van vrienden en bekenden. Gemeenteraad. Woensdagavond vergaderde de Raad. Qp voorstel van B. en W. werd z.h.s. be sloten een geldleening groot ƒ29650 te converteeren bij de N.V. Mij. voor gemeentecrediet te Amsterdam tegen een rente van 3 7/8 In de vorige ver gadering was -besloten tot aankoop van een woning voor den veldwachter te Hoogmade, waarbij tevens de mogelijk heid werd overwogen tot het aangaan van een rechtsgeding. Thans stelden B. en W. voor om, teneinde een minnelijke schikking te verkrijgen, de koop onge daan te maken en als vergoeding voor eventueel geleden schade een bedrag van ƒ250.— te vorderen. Met alg. st. werd aldus besloten. Hierna werden de rekeningen der gemeente en gemeente bedrijven over 1936 den Raad aange boden. In de commissie tot naziening der rekeningen werden benoemd de KERKNIEUWS Predikbeurten op Zondag 25 Juli. Ned. Herv, Kerk Aarlanderveen half 11 en 7 uur ds. van Beusekom. Jullanastraat 10 uur ds. Stehouwer-en half 7 ds. de Bruin. Gouwsluis half 7 ds. Scheer. Kinderkerk 10 uur de heer Van Vliet. Martha-Stichting 10 uur ds. Meijer. Oudshoornscheweg half 11 dr. Canne- gieter. Koorzang. ____ _____ Hooftstraat 10 uur en half 7 de heer Klaaysen van Dordrecht. Bodegraven 10 uur H.A, en half 7 Dankz. H.A. ds. Klüsener. Wijklokaal de Ster half 7 de heer Samsom van Waverveen. Hazerswoude 10 uur ds. Fortgens van Voorschoten en 7 uur ds; Lekkerker ker van Bennebroek. Koudekerk 10 uur en half 7 ds. Odé. Nieuwkoop 10 uur de heer van Beuse kom van Aarlanderveen. Nieuwveen 10 uur ds. Brink. Nieuwveen (Evangelisatie) 10 en 7 uur de heer van Scherpenzeel. Ter Aar half 11 en half 8 ds. Hoeufft van Velsen. Waddinxveen 10 uur en half 7 ds. Talsma van Kamperveen. Woubrugge 10 en 7 uur ds. Doornenbal. Zwam'dam 10 en 7 uur ds. v. Woerden. Rem. Ger. Gemeente Nieuwkoop 10 uur ds. v. Wijngaarden. Oude-Wetering half 11 ds. Heijn. Zwammerdam 10.15 uur ds. Makkink van Leiden. Geref. Kerken Aarlanderveen half 11 preeklezen en half 8 ds. Moolhuizen. De Ruyterstraat 10 uur H.A. en 6 uur H.A. en Danz. ds. Bosch. Raadhuisstraat 10 uur H.A. en 6 uur H.A. en Dankz. ds. Mulder. Hoof tstr. 10 uur en half 7 ds. Hartkamp Bodegraven 10 uur en half 7 ds. Dam. Koudekerk 10 en 7 uur ds. Haspers. Leimuiden half 11 en half 8 ds. Aalders Nieuwerbrug half 11 en 7 uur ds. Ligter Nieuwkoop 10 uur ds. Moolhuizen van Aarlanderveen en half 8 preeklezen. Nieuwveen 10 en 7 uur ds. Speelman. Noorden half 11 preeklezen en haJf 3 ds. Bosch van Alphen. Ter Aar half 11 preeklezen en half 8 ds. Warner. Waddinxveen 10 en 6 uur ds. Smidt. Woubrugge 10 en 7 uur ds. Dronkert. Zevenhoven half 11 ds. Warner van Ter Aar en half 8 ds. van Dijk. Zwammerdam 10 en 7 uur preeklezen. Chr. Geref. Kerken Van Reedestraat half 10 en 6 uur ds. Geleinse van Mamassa. Wad'veen 10 en half 7 ds, v.d. Kraats Van Mandersloostraat half 10 en 6 uur leesdienst. ~9' ,i, j Van Boetselaerstraat, Leger des Heils, 10 uur en half 8 kapt. Fennema. heeren Donker, Zwetsloot en Walraven. Van het bestuur der Chr. H.B.S. te Al phen was een verzoek ingekomen om ten .behoeve van een tweetal leexltngen uit deze -gemeente een bijdrage te ont vangen van ƒ26 over 4 maanden van 1936. Aangezien de verplichte bijdragen der gemeenten ingevolge de onderwijs wetten vele zijn, meenden B. en W., dat deze niet behooren te worden uit gebreid tot niet verplichte uitgaven. Dit College stelde daarom voor, afwijzend op het verzoek te .beschikken. Aldus z.h-s. besloten. Gedep. Staten gaven dfen Raad in overweging over te gaan tot vaststel ling van een uitbreidingsplan in de be bouwde kommen der gemeente. De voorz. zette uiteen, dat de hieraan ver bonden kosten minimaal gesteld kun nen worden op ƒ500.—, wat voor {Ie ge meente te hoog is te achten. Aan een behoorlijke bebouwing in de toekomst •wordt naar de ■meening van B. en W. reeds gezorgd door de vast te stellen rooilijnverordening en artikel 26 van de Bouwverordening. Zij zien daarom de urgentie van vaststelling van zulk een plan niet in en stelden voor voorloopig niet tot vaststelling van zulk een plan over te gaan, doch deze aangelegenheid in hun handen te stellen voor prae- advies. Aldus 'besloten. Enkele wijzigingen van de begrooting 3937 gingen daarna onder den hamer door, waarna bij de rondvraag de heer Walraven informeerde naar de te ver nieuwen brug in het Noordeinde te Hoogmade, meer met betrekking tot de aan te leggen noodbrug. De voorz. antwoordde hierop, dat het werk ongeveer 4 weken zal duren en dat een noodbrug zal worden gelegd voor voetgangers en rijwielen. De heer Anker bracht den slechten toestand van den weg Of wegen—Hoog made ter sprake. Deze weg ds volgens spr., levensgevaarlijk voor het verkeer en hij wilde daarom bij de provincie aandringen op spoedig herstel of ver nieuwing van dit gedeelte, temeer daal de gemeente voor dien weg toch ƒ600.— per K.M. en per jaar moet betalen. De heer Zwetsloot wenschte de aandacht van B. en W. te vestigen op den weg in het Noordeinde te Hoogmade. Daarin komen gevaarlijke bochten voor waar het uitzicht door houtgewas totaal is belemmerd. Deze weg zal volgens den voorz. worden verhard en geteerd en dan zal tevens met de eigenaren van het houtgewas worden gesproken over opruiming. De heer Donker besprak de mogelijk heid yan werkobjecten voor de <al weer steeds toenemende weridoozen, bijv. overleg met polderbesturen tot verbe tering van de watergangen. De levens standaard wordt hooger en de men- schen willen gaarne meer, verdienen dan steun ontvangen. Spr. vroeg een ernstige bestudeering van dit onder werp. De heer van Ruiten vroeg nog inlich tingen over de regeling van de wacht- weken voor werkloozen, waarna de ver gadering werd gesloten. Schoolreisjes. De drie laagste klassen vam de school met den Bijbel maaktgn per autobus een reisje naar Wassenaar. Volop werd genoten van het strand en duin en wei- voldaan keejden de kinderen 's avonds huiswaarts.
Ondertrouwd":' J. J. DE GRAUW en C. M. CARSJENS. Alphen ad. Rijn, 22 Juli 1937. Huwelijksvoltrekking 5 Aug. 1937. Inzegening des namiddags 2l/i uur, in de Ned. Herv. Kerk, Oudshoorn- scheweg, door den Weleerw. H*er Ds. A. Carsjens van Oudega (Small.) In jiïaats van kaarten. Ondertrouwd: NICO VAN DIEN Lzn. en ROSA KROON. Huwelijksvoltrekking 11 Augustus 1937, n.m. 1.30 in de Synagoge te Appingedam. Alphen a. d. Rijn Stationsstraat 3 Appingedam Hciligcgravenweg 18 Thuis te Alphen a.d. Rijn, 26 Juli, des avonds na 7 uur. Getrouwd P. ELLENS en I. PASMA, die mede namens hunne familie har telijk dank zeggen voor de vele en buitengewoon hartelijke blijken van belangstelling, bij hun huwelijk on dervonden. Aarlanderveen, 22 Juli 1937. Speciale Opruimings-aanbieding FIJNE MATZIJDEN Polo hemden, de nieuwste tinten, ook groen, voor ■i*5f| alle maten van Zanten, Gouwsl.weg 86. Doet Uw jonge hennen uitgroeien tot krachtige en goede legsters door Bertels' Kunstkorrel Volledig dagrantsoen. Indien niet ter plaatse verkrijgbaar geschiedt levering door de fabriek ongefrankeercJ onder rembours of na bestelling per postwissel. SKG 10 KG 50 KG Bertels' Kunstkorrel B (vastzittende 4 kippen) f. 0.90 1.50 5.75 Ratio Superstandaard Kunstkorrel (losloopende kippen) f. 5 20 Oliefabrieken Afd. Kunstkorrel, Amsterdam j Een dagje uit op de fiets? Dan Puroi meenemen Uit voorkomt verzacüc en geneest doorzitten en zonneorand. L>oos óO et. De leerlingen van de O. L. school met ae ouaers en vrienaen van da on derwijs maaKcen per auioous een reisje naar Arnuein en omgeving. De neernjKe /bosenen en net natuursenoon bezorgden hun een genotvollen dag. Burgerlijke Stand. Overleden Pieter Vromans echtg. van M. van Vuuren 75 jaar Otto Cor- .neiis van Hemessen echtg. van J. van der Laan 82 jaar. ZWAMlviÜKOAivi Burgerlijke stand. Geboren Hendrika Wilhelmina, dochter van Hendrik Cornelis Goebel een Neeltje van Tol Abraham, zoon van Pieter Adriaan Konijn en Neeltje Knoop. Overleden Cornelia Althena, oud 83 jaar, weduwe van Jan de Jong. Bevolking. Ingekomen van Weenen, Oostenrijk Gertruae Handler, Overtocht 46. Vertrokken naar Gouderak. B 99 Niesje van Mourik, dienstbode, Paral lelweg 139. Bodegraven Buitenkerk 6 Ensabeth Domburg, weduwe Andries B. Daniel, Utrechtsene straatweg 64. Reeuwijk Spoelwijk B 69 Maria P. Verbeij, dienstbode, Tempel 52. MARKTBERICHTEN. Aarlanderveen. Eierenveiling. Prijzen kipeieen 3—3.60 eendeieren 2.80—3. kaas 20—22 et. per pond. Nieuwkoop. Eierenveiling. Aanvoer 4599 stuks. Prijs kipeieren ƒ3.50—3.90 per 100 stuks. Eendeieren ƒ2.40. Woubrugge. Aanvoer 1700 eieren. Prijs kipeieren ƒ3.70—3.90 per 100. Nieuwveen. Eierenvedling. Aanvoer 1713 stuks kipeieren prijs 3.60—4 31 eendeieren ƒ2. Ter Aar, 23 Juli. Centrale Veiling. Prijs per kist van 4 kg. Spinazie 21 et. Andijvie 8—27 et. per 10 kg. Capucijners 1.25 Tuinboonen 50 et. Snijboonen 65—1.10 Prinsesseb. 1.30—1,65 Dubb Stampr. 0.65—1 Witte Pronkb. 20—45 .et. Spekboonen 60 et. per 100 kg. Poste lein 2—4.10 per 100 kg Roode kool 2.80—3.10 per 100 bos Kroten 1.40 Rabarber ƒ2.30; Peen ƒ2.50—5.30; Prey 1.50 per 100 stuks Sla 1—2.30 per stuk Bloemkool V/2—12 et. Kom kommers 1.50—2.10 per pond Toma ten A 2—5 et. per 25 kg. Augurken fijn ƒ2.70 1 ib&st 0.90—1.20 bast 75 et. Grof 30—40 et. Stipp. 15 et. Druiven 25 et. Zw. bessen 20 et. MASELAND GROOTE VOORRAAD: LAATSTE LAPPEN ZOMERSTOFFEN VLISCO PYAMAFLANEL VITRAGES EXTRA LAGE PRIJZEN TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJK SCHOUTEN. J. E. BOLLiN Breestraat 155a. LEIDEN, Tel. 674 Dagelijks te consulteeren. Dinsdags tot 12 uur. Oogarts Goekoop praktijk hervat. Dr. H. van der Hoeven, Vrouwenarts, praktijk hervat. Notaris H. G. BOKS te Oudshoorn, gemte Alphen a.d. Rijn (tel. 46) is voornemens op Woensdagen 4 en II Augustus 1937 publiek te verkoopen: De Papierwarenfabriek v.h. Fa. Paul Kelderman, te Alphen a. d. Rijn, t.w. fabrieksgebouw, terreinen, zeer gunstig gelegen aan de Willem- straat, zoomede opstallen en inventaris, w.o kapitale machinerieën. In perceelen en combinatiën. Catalogi verkrijgbaar. Het Tandheelkundig Instituut van Dr- J. POS Tandart. BREESTRAAT 51, LEIDEN TELEFOON 3608 Spreekuren dagelijks van 9—1 en 2—4 uur. Dins dag- en Donderdag avond van 7—9 uur. Spreekuur te Oegstgeest, Tel 3761, Oranjelaan 21 dagelijks van 4£—6 uur en volgens afspraak. Gevraagd tegen 1 Augustus te Bos koop een flinke Dienstbode voor dag en nacht, niet onder de 25 jaar Zonder goede getuigen onnoodig te reflecteer en. Brieven onder no. 1571 aan het Bureau van dit Blad. Mevr. ZWAAN, Geref. Pastorie Zwammerdam, vraagt met September nette Dienstbode. Dienstbode gevraagd Gevraagd te Utrecht in een gezin met 3 kinderen, een flinke DIENST BODE, P.G.. v.g.g.v., niet beneden 20 jaar. Loon f25.— p. maand. Zich te vervoegen Zaterdagavond na 6 uur bij Mevr. W. BOOT, Steekterweg 230, Alphen a/d Rijn LAATSTE DAG ONZER RECLAME Koffleruitjes.....15 cent h.p, Cocossterren 14 cent h p. Bitterkoekjes Princesies_____I 22* ccnt h'P' ncesjes Sneeuwwitjes Banketkoekjes. Mokkavingers. Rumboonen j in it )lü 25 cent h.p. cent p. ons Geglaceerd Fruit Spritskoeken 4 voor 10 cent PAMA JULIANASTRAAT x (fiottuct va* ck„TCcmüJ&fil. 'f De waker in Uw huisl Shelltox verdelgt motten, muggen, vliegen... Kortom alle ongedierte, de larven en eitjes incluis. Een kamerbeurt zonder Shelltox is slechts half werk. Haal een bus Shelltox bij Uw drogistl H. VAN DEN BOOM MODEMAGAZIJNEN In belde zaken SEIZOEN-OPRUIMING TOT 15 AUGUSTUS 59 gabardine Mantels 15so-30°<> 40 zijden Regenmantels van 275 675 15 Zomer mantels „990-12®° 127 Blazers „1'5-8»o 7 Mantelpakjes „8">-125o 10 Complets „7»°-11oo 225 Japonnen. „98°-16°° 160 Blouses „59°-;4°° 118 Rokken I48 6»° 35 Peignoirs. „125-875 Coupons voor Japonnen, Blouses, Rokken m Jongens Plusfourpakken 7-16 jaar halve prijzen Slipovers halve prijzen Trainingspakjes groen, bruin, marine, vanaf f 1.35 Kinder-0 verals. marine, korenblauw vanaf 95 c Polo's met korte en lange mouwen 64 c Tempouces van 1.25—4.75 DENK OM DE AMA-ZEGELS In de vacantie Boottochten naar Katwijk aan Zee over Brasemer- en Kagermeren per motorboot Nooitgedacht II vanaf 27 Juli tot nader aankondiging in Augustus Vertrek van Bodegraven 6.45 v.m. uit de sluis Zwammerdam 7 uur v.m. van de brug Gouwsluis l.z. 7.30 uur v.m. Alphen a. d. Rijn, 8 uur Rijnkade. Aanlegplaats Heul en 's Molenaarsbrug Woubrugge 8.30 uur vari de brug. Aankomst Katwijk aan Zee plm. 11 30 uur, Vertrek Katwijk 6 uur Prijs p.pers. van Bodegraven, Zwammerdam f 0.40 Kinderen tot 12 j. f 0.30 .....Alphen a/d Rijn. Woubrugge f 0.30 12 „f 0.30 ft n ff Ondernemer: A. NAGTEGAAL Mz., Aarkade 58, Teleff. 187, Alphen a.d. Rij Op Moeders Verjaardag: DEMOEDER PROZA EN POËZIE VERZAMELD OOOR W. L B0LDINGH-G0EMANS Wie een cadeau zoekt voor zijn Moeder of zijn Vrouw, laat hij dan dit uitstekend beoordeelde, met platen versierde boek q«- ven. Het zal buitengewoon ge waardeerd worden. Prijs f 2.90 m prachtband Uitg. J. PLOEGSMA, Zeist In den boekhandel voorhanden Naar plaatsen waar geen boek handel ïs gevestigd wordt ge leverd na ontvangst van. net pe- drag op giro 19599. SPECIALIST TANDTECHNIEK PRINSESTRAAT 55 DEN HAAG Prima Kunstgebit f 50__ SPREEKUREN dagelijks van 9-4 en van 6l/,-8 uur. HYPOTHFKFN Kapitaal beschikbaar voor Ie Hypotheek op KM. 1 r^J X lit-.lVJ-,i^. Hu.zcn en Landcrljen. Rcnte 4% (voor jaren vast). Geen erfpacht. Brieven onder no. 1568 Bureau van dit Blad. Opleiding Apothekers-Assisfeni(e) Volledige opleiding, theoretisch en practisch voor leerlingen MET OF ZONDER M.U.L.O-diploma. Voor leerlingen met Diploma H.B.S. of Gymnasium speciale kortere cursus. E. B. DE METZ, Apotheker, LEIDEN Kamerlingh Onneslaan 28 Telefoon 3553 (bij de nieuwe R.-K. kerk) Laat ons de zorg over Uw vreemd geld, touristcheques, buitenlandsche reischeques en Dollar-reiswissels. NE DER LANDSCHE mi 83 vestigingen» ndsbank SUCCESJES (Maximum 30 woorden. Prijs bij vooruitbetaling 50 et. twee maal plaatsen 75 et. Brieven onder nummer 15 et. extra. Advertenties voor deze rubriek moeten uiterlijk Maandag-, Woensdag en Vrijdagmorgen 10 uur in ons bezit zijn om in ons blad van resp. Maandag, Woensdag en Vrijdag te worden opgenomen.) J. L. O. licht Motorrijwiel te koop, in goede staat, loopt goed, en goede -banden, spotprijs ƒ25. J. BAKKER, Aarkade 51 Alphen a. d. Rijn. Te koop Transportrijwiel dubbele buis. Heerenrij wiel en Race-rijwiel, al len als nieuw. Billijke prijzen. Hooftstraat 86. Te koop Heerenrijwiel en Jon- gensrijwiel, slechts en kele malen bereden. Juiianastraat 29. Te koop prima dubb. loop JACHTGEWEER kal. 12, hammerless. Te bevragen bij W. C. van GIESEN, Hotel „De Vergulde Wagen", Al phen a. d. Rijn. Bezoekt Paviljoen „MEERZICHT" Gelegenheid -voor 100 personen, baden, spring toren en verder verma kelijkheden. Heerlijk zitje aan het Braassem- mermeer, Jachthaven Rijnsaterwoude R, GROENEWOLT Wegens .plaatsgebrek aangeboden Veeren bedden met nieuwe beddentijd, ook voor kinderledikanten geschikt, tegen billijken prijs. Br. onder no. 634, Bur. Rijnbode. Uw Geld terug wanneer niet alle in secten na bespuiting door D. O. V. I. zijn gedood. Per Liter ƒ1.50, halve liter ƒ0.90, alleen bij Drogistefrij M. BEZEMER v. Mandersloostraat 11. INVALIDENWAGENS Modern, sierlijk, solide, Rol-, ibeen-, closetstoe- len, groöte voorraad. Goedkoop adres Oök nog gebruikte zelf bewe ger. J. SIEPKES, Apel- doornschelaan 228, Den Haag. Nette JONGEN oud 14 jaar, in het bezit van Mulo-diploma A, zag zich gaarne op een kantoor geplaatst. Br. onder no. 627. Bur. v. d. Blad. weger. LANGE VINGERS Een fijne eier Biscuit Zeer licht in gewicht, lioht verteerbaar voor jonge kinderen. 2 ons voor 25 centen* Ook verkrijgbaar bij uw winkelier. JAC. VAN VLIET Zn. Hooftstraat 61. De nieuwste modelen (Hooge) Zijden HOEDEN vindt U steeds in 't Heerenmodehuis RAAPHORST van Mandersloostraat 43, Alphen a. d. Rijn. P.S. Wij hebben ook hooge hoeden voor -ver huur. Nieuwe machines mei 3-j. garantie. Hand- Inlaadmeubels vanaf machines vanaf 55. ƒ86 Salonkasten vanaf ƒ100. Deze koopt gij van vakmenschen met meer dan 50 jaar erva ring, v.h. WESTDORP Co., Morschstr. 41, Leiden. Heeft u broedsche kip pen Direct kuikens er bij, drie weken wachten onnoodig Broederij GRÖENEVELD v. 'dr. Valkboumanweg 26a, even over nieuwe Spanjaardsbrug, Lage Rijndijk, Leiden. Prima broedeieren, Jonge 'hen netjes. Bestel per bode. Levering franco. Zon dags gesloten. Voor Bruiloften Bruiloftsliederen 1 et., mutsen, guirlandes, schilden bruidspaar, bruidszkjes, bruidslint, serpentines, mirlitons, neuzen, snorren, lam pions, scherts- en fopr artikelen. H. VERSNEY Hoogewoerd 133, Leiden INKOOP VAN OUD GOUD tegen de hoogste waarde. B. F. G. SPORMANN, Alphensche Juweliers- en Horlogeriezaak, van Mandersloostr. 19-21. Tel. 207. Nieuwe Bootjesverhuurderü te Woubrugge. Prima Roeibootjes. Zondags ƒ1 per dag, in de week ƒ0.75. Werkloozen op vertoon van stempel kaart 1 per week. W. VAN DERMEER Sen Batalo Ne Venko Woubrugge. Enorme voorraad vloerhout, kraalhout, sponninghout, rabatde- len, geschaafde plan ken, palen, binten 2x3 rasters, tuinlatten, ron de stokken enz. Schaaf- en zager ij Vraagt prijs opgaaf Goedkooper dan „De HOUTWERF" bestaat niet! N. Rijn 87 Uiterstegracht 4 tot 8. Leiden. Te Huur in diverse af metingen Trek en Kampeertenten Bespreekt tijdig voor Uw aanstaande vacan tie. Billijke condities. Onderneming „Knijver" Steenstraat 2 en 11, Alphen a. d. Rijn. Te huur aangeboden BURGER WOONHUIS met tuin aan den Rijn. Te bevragen Hooftstraat 295. Enorme partijen zware en lichte BALKEN zeer geschikt voor het bouwen van hooi- en korentassen, in alle lengten en dikten. NIC. VAN DEN AKKER Zoeterwoude. Geen Uitverkoop, doch degelijke MEUBELEN tegen speciaal billijke prijzen worden door ons aangeboden. Het bekende adres DREEF, Hooigracht 47. h. Groenesteeg, Leiden. Handel in Verf, glas, kwasten, pensee- len, borstelwerk, zeep, eau de cologne, wasch- en poetsartikelen, enz.. boenwas 15 et. per ons. chloor 6 et. per half pond. Beleefd aanbeve lend, DE SCHILDER. Morschstr. 29. Leiden.
En? De kinderen u/eer in orde? O. ja, die krijgen nu SANATOGEN! ,Jfe kan U med^deelen, dat ons zoontje na het gebruik van Sanatogen wonderbaarlijk is opgeknapt". Zoo schrijft een verheugd vader en tienduizende moeders hebben dezelfde verrassende goede resultaten bij hun kinderen gezien. Geef Uw kind, als het wat zwak of prikkelbaar is, eens Sanatogen. Gij zult dan zien dat Sanatogen voor kinderen is, wat water is voor verdor de planten. Zij frisschen er geheel van op, worden spoedig weer sterk, krijgen nieuwe eedust en slapen weer rustig. SANATOGEN fy HET ZENUWSTERKEND VOEDSEL Verkrijgbaar in alle Apoth. en Drog. wan af F.L-p.but. Vraagt uw kruidenier *W*H^Ba&w0^ t iMufwtd KOOPMANS" MEELFABRIEKEN NV.. LEEUWARDl WEEK-END ALBERT HEIJN'S NIEUWE BISCUIT-MELANGE Petit Beurre, Oval Marie, Enny, Croquette, Demi Lune. Bijzonder fijn: PER POND 3 5 CT. Deze week ter kennismaking BIJ EEN POND WEEKEND BISCUITS EEN HALF POND GRATIS Iedere kooper van 1 pond ontvangt 1 pond. Voor een Blik a 3 pond betaalt U dus de uitzonderlijk lage prijs van 70 Cent. ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE Alleen Vrijdag en Zaterdag. Afgehaald uit de winkel FONDANT PEPERMUNT p. V. pond van 25 voor 22 Ct. PINDAKAAS. PRIMA.......' p.pot 13 12 EXTRA......... 23 21 FIJNSTE LEVERKAAS.........2 ons 25 ALBERT HEIJN MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER! Alphen aan den Rijn, Julianastraat 28, Tel. 277 R 461 Rijntax, Tel. 336 De schakel tusschen U en Uw vacantieoord. Uw adres voor alle voorkomende autotochten 4 en 6-pers. auto's A. KOOL. Prins Hendrikstraat 23 D rood Alphen aan den Rijn* Openbare Vrijwillige Verkooping op Dinsdag 27 Juli '37, des morgens 10 uur (n.t.) in het Zuid' einde A no. 51 te NIEUWKOOP, ten verzoeke van Mejuffr. de Wed*. R. VERHORST, om contant geld, worden verkocht: eenige Meubilaire Goederen, o.a.: tafels, linnenkasten, stoelen, bed den. ANTIEK CABINET en het- geen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen één uur voor den verkoop. NoUrla H. B, J. VAN DE KREKE Aarlanderveen. Openbare Vrijwillige Verkooping wegens sterfgeval -T TE Dlr. Ilg.i B. C. Hartman STEENSTRAAT 39 LEIDEN TELEF.1440 VOOR ONZE ZIEKEN. Wij weten, dat de Rijnbode in zeer vele gezinnen een gewaardeerde huisvriend is geworden, dien men ongaarne zou missen. En toch kunnen omstandigheden zich voordoen, dat men dezen huisvriend, hoe ongaarne ook, moet ontberen. Wij bedoelen het geval, dat een der huisgenooten in een ziekenhuis wordt verpleegd en het bezwaarlijk is, hem de Rijnbode regelmatig te bezorqen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen zijn wij bereid, aan abon* nê's op de Rijnbode of aan volwassen familieleden t huisgenooten van abonnê's, die in een ziekenhuis (niet Sanatorium) worden verpleegd, een exemplaar van ons blad U doen toekomen, zoolang zij als patiënt zijn opgenomen. Om dit mogelijk te maken, dienen de abonnes, die van deze ge~ legenheid gebruik willen maken, ons schriftelijk op te gevenx den naam van den patiënt en van het ziekenhuis, nummer of naam van de zaal of kamer, alsmede den vermoedelij ken duur van de verpleging. Aan deze extra bezorging zijn voor onze abonnës geen extra kosten verbonden Wij wachten aan ons kantoor gaarne schriftelijke aanvragen in. DE UITGEVER VAN DE RIJNBODE. E B B A PAULI De Kluizenaar VERT. N. BASENAÜ-GOEMANS Een vriend in den nood, een vriend die redt. 1 Tiende druk reeds verschenen Gebonden f2.90 UITG. J. PLOEGSMA ZEIST In den Boekhandel voorhanden Naar plaatsen waar geen boek handel is gevestigd wordt ge leverd na ontvanqst van het be drag op giro 19599. Notaris B. D. Krüsemann te Bodegraven zal op Dinsdag 3 Augustus 1937, v.m. 11 uur in Hotel Van Haaften te Bodegraven in ééne zitting publiek verkoopen Pcrc. I. Het Woonhuis met groote schuur en erf aan de Nieuwstraat nummer 39 te Bodegraven, groot 2.84 Are, laatst bewoond door nu wijlen den Heer J. VAN OS. Perc. II. Het perceel Bouwterrein, gelegen ten Noorden van perceel I, groot 1.96 Are. Aanvaarding in eigen gebruik bij de betalig der koopsommen voor of op 15 September 1937. Bezichtiging dagslijks, waarvoor sleutel te bekomen ten kantore van den notaris. Van VRIJDAG 23 JULI 1937 af: IRENE DUNNE en ROBERT TAYLOR in het schitterend gespeelde, sterk boeiende en tot in de kleinste details zuiver vertolkte filmwerk OBSESSIE (DOODE OOGEN) naar den Roman „Magnificent Obsession van Lloyd C. Douglas, onder regie van JOHN M. STAHL. Een origineele, romantische film, die op iedereen een onuit- wischbaren indruk zal maken, zoowel door het perfecte scénario als door het sublieme spel. Ons andere Hoofdnummer: DE ONWELKOME GAST met JACK HOLT, MONA BARRIE en de jeugdige JACKIE SEARL, die briljant spel te bewonderen geeft. Een uiterst spannend filmwerk, met een sterke sensationeele handeling Een van die films, waarvan U naar hartelust genie ten kunt. lederen avond 1 groote familie-voorstelling van 8.15 tot 11.15 uur ZONDAGMIDDAG doorloopende voorstelling van 2 tot 7 aar. Als U vóór half vijf binnen gaat, ziet U altijd het geheele programma, Zatardag en Woensdag half drie MATINEE met volledig- Avoadprogramma Geen toegang beneden 14 jaar WAT LIDO BRENGT IS ALTIJD GOED CITAX LUXE AUTO'S Te koop een zoo goed als nieuw WOONHUIS met erf, bevattende: kamer en suite, slaapkamer, gang, keuken, schuur en zolder. Voorzien van electrisch licht en waterleiding. Staande aan groot vaarwater. Voor solide koopers hypo- theek beschikbaar. Te bevr. bij CHR. v. d. NAGEL, beëedigd makelaar, Woubrugge, Tel. 22 Uw auto voor groote en kleine reizen Vraagt prijsopgaaf voor Uw vacantiereizen A. A. VAN DER SPEK Julianastraat 89 Telefoon 122 in termijnen betalen! Wij stellen U in de gelegenheid meubelen, vloerkleeden, gordijnen, haarden en kinderwagens, Dames-, Heeren- en Kinderkleeding enz. enz. te koopen in contantzaken en ons in termijnen te betalen. Vraagt om inlichtingen. alphen a/o run den Haag, loosduinschekode 397 MORTENiusTAAAT ij Tel. 392124, Tfoml 12, 14, bus P Rijswijk, Tel. 119930 Da Costalaan 52 Rie Mastenbroek 'n Kampioene In 't natte element. Gedé Likdoornzalf is niet te overtreffen, dat is bekend. Verkr. bij Apoth. en Drog. a 45 ets. Gedé-plelster. zeer aanbevelensw. a, 45 ets. Gedé-Voetbadzout, verkwikkend a 45ets- IgeroiIzïlmeïa) m^Z \icfi ftf V/ m Vervangt de grasbleek en maakt het gebruik van chloor overbodig. Zoo gaai hei spoelen ge makkelijker en vlugger! Ik neem een paar handenvol Sil, en voeg ze, koud opgelost, bij het eerste heete spoelwater. Het spoelen gaat dan veel gemakkelijker, het wasch- goed krijgt dadelijk een opvallend heldere tint en ruikt frisch en aan genaam. Ik kan Sil bij het spoelen niet meer missen. Sil is absoluut onschadelijk. ■•1 .e i; t 'n y> Hf S i'i C. Oslermcnn N.V., Amsterdam iZi TM "»-1 I ■1 I MODEL 5,98 DE NIEUW STB AANWINST in de uitgebreide collectie Zilmeta lepels en vorken. No. 598.... een eenvoudig model en toch zoo apart van lijn, een sieraad op tafel Uw leven lang. Want Zilmeta, het onovertroffen zilverwitte Gero-metaal is door en door vlekvrij, daardoor blijvend bestand tegen azijn, mosterd, enz., behoeft dus nooit gepoetst te worden en is onverslijtbeat«J Tafellepels of vorken I 7.50 per dorljn, Soeplepel f4.25, Sauilepel f 2. per stuk, Groente- of Aardappellepel I 2.1 per «tuk, Theelepels f3.-, Taartvorkjee f 3 60 per dozijn. Complete cassettes vanaf I 1 7.95., Elke goede zaak op dit gebied zal gaarne een geïllustreerd prljsboekj gratis verstrekken of U de volledig collectie voorleggen. ^lühkOlUlLMETA) VLEKVRIJ DOOR ft' NEÜERtANDSCR FABRIKAAT
No. 5829 Vrijdag 23 Juli 1937 65e Jaargang PALESTINA Verzet bij Joden en Arabieren. Het begrip komkommertijd hoort thuis in een grijs verleden. Tegenwoor dig- heeft 'het er juist veel meer van alsof In den zomer de politieke span ningen toenemen. In de zomermaan den zijn heden ten dage de flitsen van het weerlicht, is het gerommel van het onweer niet van de politieke lacht. Men denke slechts aan Palestina. Eens beschouwde het Britsche Rijk het niet slechts als een eere-zaak maar tevens als een onschatbaar voordeel, dat het zich tot mandataris over dat gebied aangewezen zag. Eenvoudig was de taak, die het daarmee op zich nam, zeker niet en evenmin licht. Want eenerzijds ging heel de regeling i.z. Pa- listina er van uit, dat de Joden als zoo danig recht op dat land hadden, ter wijl anderzijds de Arabieren zich rech ten in genoemd gebied toegekend zagen zulks, in hun hoedanigheid van bewo ners van Palestina op het oogenblik waarop het mandaat tot stand kwam. Tengevolge van een samenloop van allerlei omstandigheden zijn in den loop der jaren de verwikkelingen en botsingen tusschen Arabieren en Joden er niet bepaald geringer op geworden. En zoo ging Londen er, na de jongste bloedige geweldplegingen door de Ara bieren ondernomen, toe over een Ko ninklijke Commissie van Onderzoek in te stellen, niet slechts om na te gaan, wat er zoo al gebeurd en misdreven was, maar ook, ja bovenal, om te be- studeeren welke de diepere oorzaken van een en ander waren de commis sie kon dan meteen eventueel aangeven wat er te doen ware om in den ver volge een beteren toestand te schep pen en te kunnen waarborgen. Het resultaat van het onderzoek is, dat de Commissie, blijkens haar on langs gepubliceerd rapport, samensmel ting of aanpassing van de Joodsche en Arabische beschavingen uitgesloten acht en dat zij meent, dat de toch reeds breede 'kloof tusschen de rassen bree- der zal worden, wanneer het tegen woordige mandaat gehandhaafd zou blijven. Vandaar het advies om te trachten het huidige mandaat opgeheven te krijgen, ten einde vervolgens na over leg met de Arabieren en de Regeering van Transjordanië, alsmede met de Zionistische organisatie, tot een ver deeling van Palestina in drie stukken over te gaan. En wel, ten eerste een met Transjordanië vereenigd Arabisch ge deelte, een Joodsch gedeelte (voorna melijk langs de kust) terwijl er voorts een enclave zou komen, onder Britsch mandaat, zich uitstrekkend van een punt ten Noorden van Jeruzalem tot een punt ten Zuiden van Bethlehem, met een corridor naar zee. die zou moe ten loepen van Jeruzalem naar Jaffa. De Koninklijke Commissie wijst er o.m. op, dat aldus de Arabieren nationale onafhankelijkheid krijgen alsmede de mogelijkheid om op voet van gelijkheid met de naburige Arabi sche volken samen te werken, terwijl het voor hen voorts nog als voordeelig wordt voorgesteld, dat zoodoende de heilige plaatsen niet onder Joodsch'be heer komen en bovendien, dat zij zekere bedragen voor hun schatkist zullen ontvangen. En de Joden krijgen bij wijze van vertroosting te hooren. dat zij nu een werkelijk Nationaal Tehuis zullen ver werven, een eigen Joodschen staat, ter wijl zij ten langen leste zullen ophou den het leven van een minderheid te leiden. Wij laten op het oogenblik alle overige in het bewuste rapport geop perde denkbeelden rusten om slechts een paar kantteekeningen te maken met betrekking tot de kwestie van be ëindiging van het huidige mandaat en het scheppen eener nieuwe regeling, in groote lünen gelijk aan wat zooeven is aangegeven. In zijn eentje kan Engeland aan het mandaat geen einde maken. Het heeft daartoe de medewerking van den Vol kenbondsraad en van de Vereenigde Staten noodig, zoodat het dus ook niet voldoende voor de Britten is om te zeg gen, dat hun de vervulling van de taak die in de mandaatsovereenkomst is om schreven, te zwaar valt. Neen, zij heb-- FEUILLETON IN D1PL0MATIEKEN DIENST Roman van Johann D. Degreef. 44) Nadruk verboden. „Inderdaad", sprak hij na een oogen blik, „het zou een slechte belooning zijn voor uw optreden. Welnu, ik zal straks eens overleg plegen wat eraan te doen is. Heb vertrouwen, misschien is er nog iets op te vinden. Apropos, u zei dat uw moeder gestorven is, miss „Jawel, Sire", antwoordde Margatfeth, geheel opgelucht nu het waarschijnlijk leek, dat haar vader gered zou worden. „Ik werd opgevoed door pleegouders. Mijn moeder is reeds veertien jaar dood. Zij stierf twee jaar nadat mijn vader ontslag uit den dienst kreeg en naar Canada vertrok." De Koning wierp haar een verrasten Mik toe. „U zegt ontslag uit den dienst, heeft uw vader gediend „Als kapitein hij het vierde Regiment Killaney Fusiliers, Sire". „•Vierde Killaney Fuseliers... .kapi tein Norman vroeg de Koning. Is dat het Regiment, dat in den oorlog tot de paleiswacht behoorde. Waarom nam hij ontslag „Hij kreeg een wenk. speelschulden, Sire. En moeilijkheden die daaruit wa- ben bepaalde internationale medewer king noodig, om uit de impasse van thans te kunnen geraken. Want dat het Britsche Rijk de naleving van de mandaatsbepalingen vrijwel ondoenlijk acht, is niet goed voor ontkenning vat baar. De groote moeilijkheid is echter, dat op het moment over en weer, d.w,z. zoowel bij de Joden als bij de Arabieren sterk verzet tegen het plan der Ko ninklijke Commissie bestaat. De ge schiedenis nu heeft op overtuigende wijze geleerd dit geldt juist ook voor Palestina dat niets verkeerder ware. dan een plan te gaan doorvoeren, in dien men daarmee toch bij niemand den vrede en bevrediging zou bereiken. Vandaai', dat er nog heel wat onder handelingen noodig zullen zijn, eer het tijdstip zal kunen aanbreken, waarop men met kans op succes een zoo radi cale verandering der bestaande rege ling in het leven zal kunnen roepen. Bruin en niet verbrand. Bij zonnebaden, zwemmen, sport, fiets- wandel- en watertochten wordt zonne brand voorkomen met AMH-DA- zonnebruincrême. Bronst en bruint tevens Uw huid prachtig. Flacon 90 et. Tube 60 et. Doos 50 en 25 et. De „Leer-ziekte tt Teleurstellingen in examen tijd en daarna. Meer eer bied voor levenspractijk ge vraagd. Bij duizenden worden menschen van prille en van ver gevorderde leeftijd in deze weken weer onderworpen aan aller lei hersenproeven met de bedoeling, dat zij een of ander diploma zullen verwerven. Het is volop examentijd, de kranten staan vol met naamlijsten van geslaagden en men zou, die rijen met de wijsvinger langsloopende om te zoeken naar bekende namen, geneigd zijn om te gelooven, dat we toch wel een bijzon der gelukkig mensohdom moeten zijn met zooveel knappe koppen, en zooveel speciale takken van wetenschap en men snapt er niet veel van dat geleer de heeren klagen over ondergaande cultuur en ,.leven in een bezeten wereld". Maar als men even rustig doordenkt en er zich rekenschap van geeft, wat er aan het verwerven van diploma of graad vastzit en hoeveel duizenden na men niet in de rubriek „examens" ver meld worden, omdat de martelgang- naar de examenzaal niet met de papie ren zegepalm werd beloond, die twijfelt toch wel aan de gelukzaligheid. En als men dan, wat nog heel wat voornamer is, nagaat wat er in de prac- tijk van het leven terechtkomt van een groot deel der schoolsche wetenschap, dan is het geen wonder, dat steeds weer de vraag gesteld wordt, of we niet moe ten spreken van een nieuwe soort ziek te, die we leer-ziekte zouden kunnen noemen en waaraan'wij welhaast zon der uitzondering allen lijdende zijn. Schatten gelds wórden er uitgegeven door de overheid en door de ouders, die er dikwijls voor krom moeten liggen, terwijl het eenige resultaat in duizen den gevallen is, bittere ontgoocheling, omdat het leven vraagt om menschen en niet om diploma's. En het is nu een maal zoo. dat menschen, zooals de maatschappij die noodig heeft, geens zins door de schoolsche studie gemaakt worden, al heeft men daarvan geduren de lange tijd alle heil verwacht. Nu is het zoover gekomen, dat in de groote steden bepaalde firma's de functie van liftjongen slechts aan bezitters van een H.B.S.-diploma geven, dat politie-agen- ten, portiers, chauffeurs etc. meerma len een hoogeschool-opleiding achter de rug hebben en dat er bij wijze van spreken geen timmersmans-krulle- jongen meer is. die niet de ulo-school bezocht. We kennen het instituut werkver schaffing voor jonge intellectueelen en dames en heeren met een klassieke vorming sorteeren brieven in de groote postkantoren. Wat een levensleed gaat er achter al deze verschijnselen schuil, want een wereld van desillusie Het zou erg zijn, als die „geleerde" menschen begaafden ren voortgevloeid". 'De Koning stond plotseling op. En toen klonk er uit zijn mond een waar lijk Koninklijke sensatie___ „Arm kind, men heeft u het slachtof fer gemaakt van een laag gedrog. Had toch maar terstond iemand in ver trouwen genomen, toen die schurk zich op uw weg plaatste. O'Kelly is beslist niet identiek met kaptein Norman, dien ik mij nu weer zeer goed herinner. Uw vader had slechts een oog, zijn tweede was een kunstoog. Weet gij dat niet „Ik-----ik was zes jaar, Sire___" sta melde Margareth, geheel .buiten zich zelf. „Ik kan me hem niet meer voor stellen. En ik heb er nooit over hooren spreken___" „Dat begrijp ik. Hij verloor het in een gevecht aan de speeltafel. En aan dat gevecht had hij zijn ontslag te wijten. Hij werd toen terstond naar het hospi taal gebracht en daar kreeg hij later een kunstoog"___ „Ik herinner me. Sire", zei Margareth anet een snik, „een zaal met veel oor logsgewonden, mijn vadei's hoofd zat ook in vertoand"___ „J/uist", knikte de Koning, „ihet was een paar maanden na den wapenstil stand. En terstond na zijn genezing, zocht hij een nieuw fortuin in Oanad'a. Neen, wij hebben nooit meer iets van hem gehoord. Maar O'Kelly is in ieder geval niet met hem identiek, want ik herinner mij uit de stukken die mij waren, voor wie de maatschappij geen plaats had, maar het was in dit geval ten minste nog zoo, dat de betrokkenen hun aanleg, de drang van hun intel- lectueele natuur konden volgen in de studie en men zou niet kunnen spreken van een ziekelijke geleerdheidsmanie. Weet men echter, hoe op vele onder- wijs-inrichtingen meer dan de helft der leerlingen beneden het middelmatige blijft op de lycea behaalt slechts de helft der leerlingen het einddiploma dan is het duidelijk, dat het leeren geen genot, maar een kwelling wordt. Een kwelling, welke jaren duurt en tot resultaat heeft, dat de geestelijke kern van de samenleving meer en meer in waarde daalt, doordat in allerlei weten schappelijke beroepen de middelma- tigen talrijk worden. Om dat negatieve resultaat te berei ken, worden duizenden jonge levens in een dwangbuis gevormd en van waar- lijke levensvreugde beroofd, terwijl mil- lioenen guldens ervoor moeten worden opgebracht, die een heel wat nuttiger bestemming konden vinden. Lagere school, ulo-school, H.B.S. of lyceum, en tenslotte universiteit, 't we melt er van voor studie ongeschikten, zoo verzekerde ons een der weinige des kundige onderwijsmenschen, die het zelf te bar gaan vinden. Deze zegsman noemde het rondweg dwaas, zooals het land bezaaid is met ulo-scholen. Werkelijk goede leerlingen moeten, volgens hem, van de lagere school naar de H.B.S., voor wie het niet kan halen is meer dan lager onderwijs in de meeste gevallen nutteloos. En de selectie dient dan aldus te zijn, dat alleen de uitblinkers op de hoogere in richtingen worden toegelaten, terwijl de anderen hun vak kiezen en desge- wenscht aan de vakstudie beginnen. In het algemeen moest trouwens het onderwijs meer op een practischë leest geschoeid zijn, hetgeen enorme be sparingen zou teweegbrengen, meende hij. Men moet geen scholen bouwen om een school te hebben, maar vragen wat eischt de maatschappij van het onderwijs Dat ziet men teveel voorbij en ik wil het wel weten er gebeurt tegenwoordig heel wat op onderwijs gebied om andere belangen. Het onder wijzers- en leerarencorps heeft niets liever dan al wat jong is op de school banken, een stad of dorp is trotsch op de aanwezige onderwijs-inrichtingen, ja, zelfs beschouwt men het blcote feit van onze hooge onderwijs-uitgaven als iets, waarop we in Nederland prat mo gen gaan. Is het geen gekheid, dat er speciale inrichtingen zijn, om absoluut onbe- gaafden, te dom voor de gewone school, toch nog naai' een einddiploma en het recht van toelating tot de hoogeschnol te sleepen en dat de overheid daaraan steun geeft zoo vroeg onze zegsman. Men ikan zoo'n vraag moeilijk anders beantwoorden dan met de bevestiging, dat dit inderdaad even dwaas is als het dwaas zou zijn om onkruid zorgvuldig in de akker te planten, het speciaal te bemesten en nat te houden, opdat het toch maar met het koren kon op groeien Hoeveel menschen zouden er op groeien tot on-evenwichtige, tot zenuw lijder, alleen omdat zij „,wat leeren moesten", maar er niet de gaven voor hadden, terwijl zij als gewoon hand werker o.i.d. hadden kunnen slagen Hoeveel fouten worden er gemaakt ook onherstelbare doordat verant woordelijke geestelijke arbeid wordt toevertrouwd aan lieden, die wel een diploma, maar geen natuurlijke be gaafdheid hebben voor het intellectu- eele beroep, dat zij kozen En zoover behoeven we niet eens te gaan. Hoeveel jeugd is zonder zon. om dat zij worstelen moet met vijandige leerstof, die &ok h\ 't latere leven niet anders dan stof blijkt te zijn U.l.o.- scholieren, die hun vrije Zaterdagmid dag en een stuk van hun Zondag ver- blokken op thema's en taaie formules, arme slachtoffers zijn het van de „leer- ziekte." H.B.S.-ers, die tegen elke repetitie sidderen van angst, voor wie de over gangstijd een kwelling is en die dan tenslotte, na een einddiploma te heb- .ben bevochten, een baantje krijgei> waarin ze worden voorbijgeloopen door allerlei menschen. die geen diploma, maar een aantal jaren practischë erva ring opdeden, het zijn ook al slacht offers. voorgelegd zijn, dat zijn gezicht nor maal is. Welk geheim hier achter schuilt begrijp ik nog niet, maar dat zullen we terstond laten onderzoeken___" Van de duisternis tot het licht. De indruk die deze niededeeling van d'en Koning op Gordon en Margareth maakten, was aan die van een hemel- wonder gelijk. Zij ikeken elkaar geheel verwegen aan en allebei geloofden zij, het slachtoffer te zijn van een zinsbe goocheling. Zelfs hun adem hielden zij in, maar de vroolijke stem van den Ko ning bracht hen eindelijk een weinig tot zichzelf. ,,Wij zullen er nu maar een eind aan maken. miss. mylord. Het Recht kan nu zijn loop nemen zoo het wil, O'Kelly verdient in geen enkel opzicht ons medelijden. Ik zal orders geven dat men hem zoo spoedig mogelijk verhoort, hij •moet ophelderen, hoe hij in het bezit komt van papieren van kapitein Nor man. Straks, zoodra wij iets weten, zal ik ai laten opbellen, mylord Trevelyan" Gordon boog zich diep en wilde hem danken. Doch de Koning voorkwam zijn woorden met een kort gebaar „Ik heb u nog iets te zeggen, voor wij scheiden", ging hij glimlachend voort. „Ik geloof dat voor u beiden thans heel •veel moeilijkheden opgelost zijn. Niet alle. dat .begrijp ik. Uw opstanding zal nog heel wat stof doen opwaaien, miss Rechters, predikanten, dokters, die alleen maar leerden omdat ze leeren moesten en toen het vak kozen, waar zij de beste toekomst in zagen, zij hoo ren er ook bij. want hun werk mist de eenige ware drijfkracht, die van de roeping. Toch hebben zij aan de Staat per jaar honderden guldens gekost, want onder wijs is duur, ook al levert het niet het beste resultaat op. Gelukkig begint hier en daar het in zicht baan te breken, dat er heel wat moet veranderen, zoowel*aan de scholen als in de publieke waardeering van de schoolsche studie. De scholen boven de lagere moeten, zoo noodig onder dwang, ertoe komen om alleen toe te laten, wat beslist geschikt is en zich veel meer op het practischë leven richten en de pu blieke waardeering moet leeren, dat een ongeletterde, maar een goede boer, meer waard is voor de maatschappij dan een geletterde, maar slechte dokter of inge nieur. Er worden dan heel wat geestelijke ongelukken voorkomen, het peil van het. intellectueele volksdeel gaat omhoog, die van het niet-intellectueele vak eveneens en de Staatsbegrooting kan aanzienlijk dalen, terwijl toch voor de waarlijk geestelijk begaafden de studie nog gemakkelijker kan worden ge maakt. De begoocheling van „geen schade aan de onderwijsbelangen", „het volks kind heeft recht op zooveel mogelijk onderwijs" en meer van zulke clichc- meeningen, zullen we kwijt moeten worden. Want „onderwijsbelang" betee- kent de Telegraaf had het daar dezer dagen ook eens over te vaak ..onder wijzersbelang" en „het volkskind heeft recht op levensgeluk", daj kan heel wat anders verlangen dan een school en nog een school en nog een en dan de kwelling van het eene examen na het andere in de mooiste tijd van het leven Als inderdaad een andere waardee ring van onderwijs en practisch werk leven kon doorbreken, zou dit boven dien kunnen meebrengen dat van het nu nutteloos aan onbegaafdheid ver spilde geld een deel werd besteed ten beho?vc van weibegaafden, wie nu d* middelen ontbreken en ook van die kant bekeken ware er dubbele winst in plaaf.° van verlies te behalen. De Leugenverklikker Een Amerikaansche methode om de waarheid aan het licht te- brengen. Te allen tijde is het negende gebod „Gij zult geen valsche getuigenis spre ken tegen uwe naaste" wel dat, hetwelk het vaakst overtreden werd en wordt. Het gevolg er van was, dat menschen, die de waarheid lief hadden, gezocht hebben naar middelen om te kunnen vaststellen, of het gesproken woord de waarheid inhield dan wel een leugen was. Zij constateerden, dat poging tot -misleiding gewoonlijk gepaard gaat met zekere waarneembare physiologisch e veranderingen, zooals kloppingen in de keel, 'blozen, scheel gaan kijken, droogte van mond en lippen en tal van andere uitingen. De oude Chineezen lieten een ver dachte tijdens het verhoor rijst kauwen en dan uitspuwen, teneinde haar te on derzoeken. Was de rijst droog, dan nam men aan, dat de verdachte schuldig was, aangezien men veronderstelde, dat de spanning waarin zijn schuldbewust zijn hem bracht, tot gevolg had, dat de speekselklieren .geen vocht meer af scheidden. In Indië nam men aan, dat als een verdachte zijn grooten teen be woog, dit er op wees, dat hij onwaarheid sprak. Niet altijd echter hebben de onder vragers zich geheel op dergelijke reac ties verlaten. De historie op dit gebied heeft sommige grappige maar niette min doeltreffende psychologische proe ven geboekstaafd. De geslaagdste was -vermoedelijk die van een loozen Hindoe vorst, die zich, om vast* te stellen wde zich aan een bepaald misdrijf schuldig had gemaakt, de bijgeloovigheid van zijn onderdanen ten nutte maakte. Was er een misdaad bedreven, dan liet hij 'allen arresteeren, die er eventueel aan schuldig konden zijn. Zij werden naar een der vertrekken van zijn paleis ge bracht, waar men hun beval met het gezicht naar den muur te gaan staan en hun handen op den rug te houden. Dan Norman. En dat zou misschien uw ge luk in den weg kunnen staan. Ik voel het als een schoone plicht uw pad voor zoover het in mijn vermogen ligt te effenen. Wij zullen er dus bekendheid aan geven dat het gewichtige document door uw toedoen is terechtgekomen. Aan het geheim van uw verdwijning en vermeenden dood wordt daarmee nog wel geen redelijke grond gegeven, maar de publieke opinie, die maar al te gaarne den schijn voor een blijk laat doorgaan, tot nadeel van menige repu tatie, is artet genoeg verbeeldingskracht begiftigd om een verband tusschen het een en het ander te ontdekken, dat u niet tot oneer strekt. Ik verwacht ten minste spoedig in onze Londensche sen satiepers te lezen dat de verdwijning en de dood van miss Norman een coup de théatre was om de spionnen te mislei den en zich des te gemakkelijker van het document meester te kunnen ma ken___" De Koning begon vroolijk te lachen en vervolgde „Ter ibelooning voor de terugbezorging van het document zal ik Hare Majesteit verzoeken u te henoe- imen tot Dame du Palais, zij het dan oefle extra^honorair. Ook koningen zijn wel verplicht in dezen tijd zuinig te zijn. Maar ik verwacht ervan, dat na dit openlijk iblijk van onze waardeering nie mand het meer wagen zal uit iiw mys terieuze verdwijning en dood laster lijke gevolgtrekkingen te maken vertelde -men hun. dat zich in het aan grenzende vertrek een heilige ezel be vond, die luid placht te balken als een schuldige hem aan zijn staart trok. Een voor een moesten zij zich vervolgens naar het aangrenzende vertrek begeven, den schuld-onthullenden ezel :bij den staart grijpeii en vervolgens weer dn de andere zaal met het gezicht naar den muur en de handen op den rug gaan staan. Om de beurt ging elk der bijgeloovi- ge inlanders het vertrek met den zoo genaamd heiligen ezel binnen, dien zij aan den staart trokken, waarna zij met de handen op den rug weer tegen den muur gingen staan. Als allen hun beurt hadden gehad, moesten zij hun handen voor zich uitstrekken. Een snelle blik bracht dan aan het licht, dat maar een der verdachten met schoone handen uit het vertrek met den ezel teruggekeerd was. De vorst had namelijk vóór de proef den staart van den ezel flink met zwart poeder -bestrooid, zoodat degenen die het dier bij den staart hadden ge grepen, hun handen vuil hadden ge maakt. Heeft men met bijgeloovige men schen te doen, dan werkt zulk een me thode natuurlijk uitstekend, doch in onzen tijd zou zij waardeloos zijn. Sindsdien zijn lange jaren besteed aan nauwkeurige onderzoekingen, waar bij definitief is komen vast te staan, dat het opzettelijk vertellen van leugens zekere emotioneele storingen tot gevolg heeft, die men kan registreer en. In 1913 maakte William Moulton Marston in het psychologisch labora torium der Harvard Universiteit een aanvang met zijn proeven op het ge bied der leugenonthiilling. Na tallooze proeven kwam hij tot de overtuiging. dat een normaal persoon onmogelijk kan liegen, zonder dat het hem inspan ning kost. Deze inspanning, bleek hem. veroorzaakt en verstelrking van den hartslag en noodzakelijkerwijs een ver grooting van den systoüschen bloeddruk (den druk in de slagaderen op het oogenblik, dat het hart samentrekt en het bloed door het lichaam stuwt). Het jaar daarop ontwikkelde Ben- nussi te Graz een proef, uitgaande van het principe, dat bewust liegen van in vloed is op het tempo der ademhaling en dat men deze veranderingen nauw keurig kan meten. Deze methode werd drie jaar later in het laboratorium der Harvard Universiteit verder ontwikkeld. In 1921 combineerde dr. Larson, die met den vermaarden criminoloog dr. Vollmer samenwerkte, te Berkeley in Californië een sphygmo-manometer (een toestel dat de dokter gebruikt voor het vaststellen van den bloeddruk) met een pneumograaf (die voor de regis treering der ademhaling dient). De proeven welke hij hiermede nam be reikten een hoogen graad van nauw keurigheid. In 1925 nam een jong student aan de Stanford Universiteit, Leonard Keeler geheeten. de constructie van een instru ment ter hand, dat hij „Keeler poly graaf" noemde. In den loop der volgen de jaren perfectionneerde Keeler, die thans hoogleeraar aan de Noordweste lijke Universiteit en een bekend crimi noloog is, zijn apparaat zoodanig, dat het zonder haperen den bloeddruk, de ademhaling envde psycho-galvanische reflexen registreert van een aan een verhoor onderworpen verdachte. Van daar de naam „Polygraaf", een woord, dat „Veelschrijver" beteekent. Bij het publiek staat het apparaat echter be kend onder den naam van ..leugenver- klikker." De Keeler polygraaf bestaat uit drie eenheden, die tezamen in een kistje van 45 bij 2-31/2 <bij 171/2 cm geplaatst zijn. De eerste dezer eenheden dient voor de permanente registreering van de veranderingen in bloeddruk en pols slag, de tweede registreert ter controle eveneens den bloeddruk en de derde re gistreert de veranderingen in ademha ling. Het papier voor de m grafische voor stellingen is in horizontale richting eveneens in drie vakken verdeeld. In het bovenste komt de lijn der adem haling te staan, in het middelste de bloeddruk-controlelijn (dit vak wordt niet steeds gebruikt) en in het onder ste de bloeddruk-polslaglijn. In verti cale richting loopen een groot aantal lijnen over het grafische papier de onderlinge afstand tusschen elk dezer verticale lijnen komt overeen met een De Koning deed een stap naar de deur en___ Margareth, schier (buiten zichzelf van -vreugde en dankbaarheid, zonk op een knie. Maaar de Koning wenkte haar op te staan en gaf haar een hand. „Tot wederziens, miss Norman, my lord Trevelyan...." Nog voor zij een woord tot dank had den kunnen stamelen, was de Koning bij de deur. Hij verdween en gedurende een enkel oogenblik bevonden zij zich alleen in het vertrek. Zij keken elkan der aan. doch spraken niet. Hun harten waren te vol, hun gedachten te verbijs terd. Maar Gordon strekte zijn hand uit en Margareth bloosde. En heel even dreigde een eenzame traan. Dat was alles, maar die pantomime was in dit, bijna plechtig oogenblik. welspreken der dan woorden konden zijn. „Een opstanding", bracht Gordon ein delijk uit, zich het woord van den Ko ning herinnerend. ..Van de duisternis in het licht", ant woordde Margareth met een zachte snik Toen ging de deur open en trad de directeur binnen, stralend van trots, om de eer die hem met dit koninklijk 'be zoek ten deel was gevallen----- Een paar -uren later toen de William- .sons en de Hendons aangekomen waren om deel te nemen aan de vreugde over Margareth's waarachtige opstanding, werd Gordon opgebeld door mr. White. seconde. Het papier loopt automatisch met een snelheid van 15 cm per minuut van de rol af, zoodat de ondervrager dank zij de verticale indeeling onmid dellijk kan zien, hoeveel tijd de ver dachte noodig heeft gehad om op een kernvraag te reageeren, hoelang het gedtmrd heeft, alvorens zijn innerlijke toestand weer normaal werd en hoe groot het aantal hartkloppingen per minuut is geweest. Degeen, die aan zulk een verhoor wordt onderworpen, wordt zoodanig ge plaatst, dat hij den „leugenveitoikker" niet ziet, zoodat hij zich geheel op de beantwoording der gestelde vragen kan concentreeren. Om de halve minuut ongeveer stelt men hem een vraag, waarop hij enkel met „Ja" of „Neeen" moet antwoorden. De ondervrager be gint met hem in een normalen gemoeds toestand te brengen, door hem vragen te stellen, die op het misdrijf geen be trekking hebben, zooals „Hebt u van ochtend ontbeten .Het is nu toch Juni, nietwaar?", enz. Dan volgen vragen, die toespelingen inhouden op details van het misdrijf. Is de verdachte bij de zaak niet 'betrok ken en wordt de proef behoorlijk ver richt, dan zal hij uiteraard op deze vra gen niet anders reageeren dan op de aanvankelijk gestelde vragen. Blijkt echter uit de grafische lijnen, dat hij met de details op de hoogte is als hij dus op toespelingen reageert dan kan men hem vragen stellen, die recht streeks op het misdrijf betrekking heb ben. De vooruitstrevende politie der Ver- eeng'de Staten zag spoedig het nut van den Keeler polygraaf in. Aan een der gelijk apparaat bestond sinds lang drin gend behoefte. De oude methode van den zoogenaamden ..third degree" ter verkrijging van bekentenissen was on doeltreffend gebleken en niet slechts een verontwaardigd publiek, doch de politie zelf had aan deze methode liet land. Het hoofdbureau van politie te Wi- chita was de eerste politie-instantie. die in 1933 met een Keeler polygraaf werd uitgerust. Aanvankelijk was de nieuwe „leugenverklikker" het doelwit voor allerlei grappen, doch in den loop van een paar jaar waren ook de scep tici overtuigd van het nut van dit ap paraat. In 1936 werden te Wichita 1262 personen naar de polygraaf-afdeeling verwezen. Van deze 1262 verdachten bleken er 339 te liegen en 159 legden daarop een ^volledige bekentenis af. An derzijds bleek, dat 919 verdachten de waarheid spraken, zocdat zij onmiddel lijk op vrije voeten werden gesteld. Der halve wijst de „leugenverklikker" niet enkel de schuldigen aan,, doch tevens stelt hij de onschuld vast van hen, die ten onrechte onder verdenking staan. In December 1935 vervoegde zich aan het hoofdbureau van politie de onder directeur van een bank, met de mede- deeling dat een zak met een aanzien lijke geldsom sinds den vorigen namid dag was verdwenen. De kassier die den zak in ontvangst had genomen herin nerde zich, dat de zak tijdens de spits uren op den grond was gevallen. Daar hij het op dat oogenblik erg volhandig had, liet hij den zak liggen en vergat hem. Pas laat in den avond schoot hem het gebeurde te binnen. Hij snelde naar M*U rm> „Mylord, O'Kelly heeft bekend, dat hij de papieren en portretten, die hij miss Norman toonde, om zich te identifi- ceeren als haar vader, jaren geleden ontfutseld heeft aan een dronkaard in Toronto. met wien hij wel eens een en kele maal speelde. Hij was vrij goed op d'e hoogte van Norman's omstandighe den en door een toeval ontdekte hij hier. dat miss Norman 'betrekkingen met u onderhield. Hij zon op een middel .om daar profijt van te trekken en kwam zoodoende op het denkbeeld zich voor haar vader uit te geven. De werke lijke kapitein Norman is al een paar jaar dood. Hij was heelemaal aan lager wal geraakt en zwierf den laatsten tijd rond als een bedelaar. Uit die onthulling blijkt nu ook. waarom O'Kelly voor het High Court den naam van den geheim- zinnigen derde niet wilde noemen, my lord. In de eerste plaats had het High Court dan een nieuwe getuige voor zijn schuld gevonden en daarenboven was het la-'g'e bedrog uitgekomen, waarvan hij miss Norman tot slachtoffer heeft gemaakt-----n Toen Gordon de telefoon neerlegde, speelde er een vreugdige glimlach om zijn lippen. De laatste schaduwen van den nacht waren verdwenen en aan den hemel van Margareth's opstan ding gloorde een stralende morgen. EINDE.
RADIO-PROGRAMMA ZATERDAG 24 JULI 1937. Hilversum I 1875 M. V.A.R.A. 8.00 Gram. muz. 10.20 Uit zending voor Continubedrijven 12.00 Gram. muz. 1.00 De Flierefluiters 2.00 Melody Circle 2.45 Zang 3.00 Ben Kopartzky en zijn musette-orkest 3.45 causerie 4.00 Vervolg concert 4.20 Reportage 4.40 Esperanto- Uitzending 5.40 Letterkundig over zicht 6.00 Gram. muz. 6.30 Ram- tolers 7.10 Filmland 8.00 Nieuwsbe richten en Vara-varia 8.15 Vara-or- kest 9.00 Kolina Hawaiians 9.15 Zang met het Vara-orkest 9.45 Hoor spel 10.00 Nieuwsberichten 10.05 Orgel en harp 10,30 Fantasia 11.00 Gram. muz. V.P.R.O. 10.00 Morgenwijding 7.30 Cursus. Hilversum II 301.5 M. K.R.O. 8.00 Wij beginnen den dag----- 8>5 Morgenconcert 10.00 Uito. voor fabrieken 10.30 Symphonie-orkesten (gr.pl.) 11.30 Godsdienstig halfuurtje 12.00 Politieberichten en weerbericht 12.15 Kro-orkest 2.00 Halfuurtje voor de rijpere jeugd 2.30 Het Kro- orkest 3.00 Kinderuurtje 4.00 Gram. muz. 5.10 Causerie 5.30 De Kro-melodisten 6.20 Journalistiek weekoverzicht 6.45 Gram. muz. 7.00 Politieberichten 7.15 Causerie 7.35 Actueele aetherflitsen 8.00 Nieuwsberichten en mededeelingen 8.15 Lichtbakens 8.35 Het Russisch orkest „Slana" 8.55 Hoorspel 9.10 Vervolg concert 9.30 U belt----- wij draaien 10.00 De Kro-melodisten 10.30 Nieuwsberichten 10.40 Sportre- vue 10.55 De Kro-Boys 11.30 Op de vleugelen der nacht. ZONDAG 25 JULI 1937. Hilversum 11875 M. V.A.R.A. 8.55 Ochtendliedje 900 Postduivenbericht 9.05 Tuinbouw- halfuurtje 9.30 Gram. muz. 9.45 Van Staat en Maatschappij 10.00 Het Va ra-orkest 10.45 Voordracht 11.00 Fantasia 5.00 Zang 5.30 Uitz. voor de Centr. Bond voor Transportarbei ders 6.00 Sport 6.15 Sportuitslagen 6.20 Marschen (gr.pl.) A.V.R;0. 12.00 Klankschoonheid in Ned. Kerken 12.10 Gram. muz. 12.30 Kovacs Lajos 2.00 Boekbespre- Icing _ 2.30 Orgelspel 3.00 Residentie orkest 4.15 „Tour de France" 3.00 Nieuwsberichten, daarna mededeelingen 8.10 Gram. muz. 8.15 Residentie orkest 9.15 Radio-journaal 9.30 Gram. muz. 10.15 Radio-hoorkrant 10.00 Nieuwsberichten daarin Avro- darsorkest. V.P.R.O. 6 30 Toespraak 6.45 Kerk dienst. Hilversum II 301.5 M. N.C.R.V. 8.30 Morgenwijding 5.00 Gewijde gram. muz. 5.50 Kerkdienst. K 11.0. 9.30 Gram. muz. 10.U0 Hoog mis 11.30 Gram. muz. 12.15 Het Kro-orkest 2.10 Vragenhaifuurtje 2.30 Jubileumviering te Oldenzaal 7.50 Causerie 8.10 Nieuwsberichten en mededeelingen 8.30 De Kro-melodis ten 9.15 Hoorspel 9.50 Het Kro- onkest 10.30 Nieuwsberichten 10.40 Epiloog 11.00 Lezing in 't Esperanto. MAANDAG 26 JULI 1937. Hilversum I 1875 M. A.V.R.O. 8.00 Gram. muz. 10.00 Morgen wij ding 10.15 Gewijde gram. muz. 10.30 Ensemble Jonny Kroon, afgewisseld door voordracht 12.30 Gevarieerd concert 2.15 Omroepcon- cert 4.30 Discocauserie 5.30 Kovacs Lajos 7.00 Avro-dansorkest 7.30 Reportage 8.00 Nieuwsberichten, daarna mededeelingen 8.15 Residen tie-orkest 9.15 „Vierdaagsche" 9.30 Padvinders zingen voor padvinders" 10.00 Hoorspel 10.30 Avro-dansorkest 11.00 Nieuwsberichten, daarna Ko vacs Lajos (gr.pl.) Hilversum II 301.5 M. N.C.R.V. 8.00 Schriftlezing, meditatie en gewijde muziek 8.30 Morgencon cert 9.30 Gelukwenschen 9.45 Gr. pl.concert 10.30 Morgendienst 11.00 Lezen van Chr. lectuur 11.30 Gram. muz. 12.30 Concert 2.00 Gram. muz. 2.30 Zang-recital 3.30 Gram. muz. 3.45 Bijbellezing 4.45 Concert 6.00 Gram. muz. 6.30 Vragenuurtje 7.00 Politieberichten 8.15 Het N.CR.V.-orkest 9.00 Causerie 9.30 Vervolg concert 10.30 Gram. pl.con cert, daarna Schriftlezing. controle aangaande de juistheid van zulk een rapport door de geanalyseerde persoon zelf vrijwel nimmer mogelijk is. Zelfkennis met hindernissen. Zooals gezegd hebben de jongste ex perimenten bewezen, dat de mensch noch zijn eigen stem herkent noch in staat is een juist oordeel te vellen over de juistheid of onjuistheid van een rap port inzake zijn eigen karakter. Er be staan echter enkele eenvoudige, voor eiken mensch specifieke verschijnselen, die derhalve uitsluitend voor hem gel den, 'bijvoorbeeld zijn gelaat, zijn han den, zijn handschrift, de wijze waarop hij zich uitdrukt, en men zou nu mee- nen, dat deze volkomen persoonlijk ge tinte eigenschappen onmiddellijk door den proefpersoon herkend zouden wor den. Het antwoord hierop luidt, hoe vreemd dit ook moge klinken Niemand herkent zijn eigen hand, slechts enkelen herkennen hun eigen handschrift, ja zelfs zijn eigen gezicht herkent de mensch niet, indien ibepaal- de voorwaarden toij de „voorstelling" in acht genomen worden Men fotogra feerde gelaat en handen der proefper sonen, zonder dat deze het bemerkten. Vervolgens toonde men den proefper sonen een reeks gelaatsfoto's, waaron der een foto van het eigen gezicht; op deze foto's had men achterhoofd en wangen bedekt, zoodat slechts het pro fiel zichtbaar bleef. Bij deze proeven bleek, dat de proef personen slechts in uitzonderingsgeval len hun eigen profiel herkenden. Voorts bleek, dat niet een hunner zijn eigen handen herkende als men de foto ervan tegelijk met de foto's van andermans handen toonde. De schriftproeven legde men hun, teneinde de taak iets te verzwaren, in spiegelschrift voor. zonder eenigerlei verdere verandering aan te brengen. Vaak herkenden de proefpersonen hun eigen schrift in het geheel niet, in an dere gevallen slechts met groote moeite. Merkwaardigerwijs constateerde men daarentegen, dat de mensch van alle vormen waarin zijn wezen tot uitdruk king komt, het best en het zekerst zijn loop herkent. Filmde men de proef personen tijdens het loopen en legde men hun dan de film op zulk een wijze voor, dat het hoofd niet te zien was, dan herkenden zij zich onmiddellijk weer aan hun manier van loopen on danks het feit, dat tal van personen op dezelfde film te zien waren, die allen eendere kleeding droegen. Derhalve schijnt de mensch in zijn manier van loopen zooveel van zijn eigen wezen weer te geven, dat hij zich zelf 'beter herkent aan zijn loop, dan op grond van zijn handschrift of zijn stem. zijn afdeeling terug, doch de zak met het geld was verdwenen. Daar het pu bliek geen toegang tot het lokaal had, was de onderdirecteur er van overtuigd, dat men den scljjildige onder het perso neel van 50 man moest zoeken. Van hen waren er zeven die den diefstal gepleegd konden hebben, namelijk degenen die tijdens de namiddaguren bij den kas sier in zijn afdeeling waren geweest. Al len waren vertrouwde employé's en der halve stelde de politie voor, de geheele groep aan een proef met den „leugen- verklikker" te onderwerpen. Van zes hunner^ vertoonden de gra fische lijnen geen bijzondere afwijkin gen. Bij den zevenden echter, den ne gerportier, die het kassiershokje kort na sluiting der bank had schoonge maakt, sprongen de lijnen omhoog, tel kenmale als hem een vraag was gesteld, die op de daad betrekking had. Hij be kende en wees den rechercheurs de plaats aan, waar hij het geld verborgen had. Een ander geval. Laat op den avond wordt er inge broken in het warenhuis van een stadje nabij de grens van Colorado. Al het contante geld wordt gestolen en ten einde zich voor ontdekking te vrijwa ren, steekt de dief den winkel in brand. Boeren uit de omgeving slagen er echter in het vuur te tolusschen en een paar dagen nadien houdt de sheriff een jongmensch aan, dat kort tevoren als bediende in het warenhuis werkzaam was geweest. De jongeman ontkent echter heftig zich aan de inbraak en de brandstichting schuldig te hebben ge maakt. Tien dagen lang biedt hij weer stand aan den „third degree", dien de politie op hem toepast, zoodat de sheriff vrijwel tot de overtuiging komt, dat hij •een onschuldige gearresteerd heeft. Voor alle zekerheid echter past men de proef van den Keeler poly graaf op hem toe en het resultaat is verbluffend. De grafische lijnen vertellen, dat de jongeman liegt, dat hij de inbreker is geweest en tevens de bedrijver der brandstichting. Ook hij toekent daarop. Bovenstaande voorbeelden zouden met tallooze andere uitgebreid kunnen worden. Sommige er van hebben veel weg van producten der verbeelding en toch berusten zij in elk opzicht op waarheid. Kent gij U zelf? „Ken uzelf. Deze zin stond boven den ingang van den tempel te Delphi. Sindsdien heeft hij niet aan „actuali teit" ingeboet, want de moderne mensch streeft er in niet mindere mate dan de oude Grieken naar, zichzelf te leeren kennen. In den laatsten tijd heeft ook de wetenschap zich diepgaand met dit probleem der zelfkennis bezig gehouden. Vooral Duitsche geleerden hebben op dit terrein tal van belang wekkende resultaten verkregen. Niemand kent zijn eigen stem. De Berlijnsche geleerde dr. W. Wolff heeft onlangs versl%g uitgebracht over een reeks zeer interessante proeven, die hij.' in het psychologisch instituut der Berlijnsche universiteit genomen had •bij zijn onderzoekingen op het gebied der kennis van het eigen karakter. Sommige der door hem veikregen re sultaten zijn inderdaad verrassend Zóó weinig schijnt de mensch zichzelf te kennen, dat hij in het meerendeel der gevaJlen niet eens in staat is, zijn eigen stem te herkennen Bij deze proeven liet men een groot aantal personen in een parlograaf (een toestel voor het opnemen en weergeven \an het gesproken woord) spreken, waarna men elk der proefpersonen naar de stemmen, waaronder zijn eigen stem, liet luisteren. Daarbij bleek, dat de be trokkenen de stemmen van goede be kenden steeds direct herkenden; de eigen stem herkende van alle proefper sonen er slechts een en deze was van beroep recitator. Aanvankelijk had men den proefpersonen niet verteld, dat zich onder de stemmen waarnaar zij luister den, ook hun eigen stem bevond. Bij de tweede proef daarentegen verzocht men hun, hun eigen stem, op te zoeken. On danks deze aanwijzing slaagde niet een hunner, de recitator uitgezonderd, er in, zijn eigen stem zonder meer te ont dekken. Daarop nam men een nieuwe proef. Men liet de proefpersonen een aantal der stemmen naar karakter beoordee- len. Ieder moest zeggen, welke voorstel ling hij zich maakte van dengeen, wiens stem hij zoojuist had gehoord. De aldus verkregen karakterbeoordeelingen wa ren in het meerendeel der gevallen on derling en wat het,karakter der geana lyseerde personen aangaat, vrij goed met elkaar in overeenstemming. Het be langwekkendst echter was de wijze, waarop de proefpersonen hun eigen ka rakter op grond van hun evenwel niet door hen herkende stem beoor deelden. Daarbij bleek, dat de op deze wijze onbewust tot stand gekomen zelf- beoordeelingen buitengewoon grondig t waren, niet dat zij meerendeels juist waren zij waren integendeel in de meeste gevallen verkeerd. Meestal was het beeld, dat op grond van deze onbe wuste zelfbeoordeeling verkregen werd, te gunstig het weerspiegelde de wen- schen der (proefpersonen doch niet het werkelijke karakter. Zoo deelt dr. Wolff mede, dat het oordeel over een persoon „vervelende schoolvos", luidde, terwijl de betrokkene zelf als oordeel „een exact wiskundige" uitsprak. In een an der geval luidde het oordeel over een stem „oppervlakkig en slordig" de be trokkene zelf kenschetste den eigenaar der stem als „een geboren leidersna tuur". Het wenschbeeld van den mensch. Uit deze proeven blijkt duidelijk, hoe gemakkelijk de mensch zich tot een foutieve toeoordeeling van zijn eigen karakter laat verleiden hoe licht hij geneigd is, het wenschbeeld van zich zelf met de werkelijkheid te verwarren. Diezelfde resultaat verkreeg men ook met geheel andere proeven, die eenigen tijd geleden aan het psychologisch in stituut te Hamburg genomen zijn. Aan een aantal proefpersonen legde men een rapport over hun karakter voor, dat naar verzekerd werd op grond van hun handschrift was opgesteld, doch in werkelijkheid uitsluitend1 op fantasie berustte. Het rapport was nogal geflat teerd en inderdaad lieten alle proef personen (ruim 100 uit allerlei beroe pen) zich om den tuin leiden en ver klaarden, dat het foutieve rapport vol komen juist was. Ook deze zich telkens weer herhalende vergissing spruit voor een aanzienlijk deel uit de omstandig heid voort, dat de proefpersonen in dit „rapport" het beeld hunner droomen althans ten deele terugvonden. Boven dien hebben psychologische onderzoe kingen van den jongsten tijd ondubbel zinnig aangetoond, dat bij de ibeoordee ling van rapporten over het eigen ka rakter subjectieve factoren een zoo danige rol spelen (angst om te beoor- deelen, nieuwsgierige spanning, sugges tieve invloeden), dat een objectieve DE BONTE WERELD DE VERWISSELDE BRUID. •Het was algemeen bekend, dat Frede- rik Wilhelm I veel van groote menschen hield. Toen hij eens door een dorp reed, zag hij op het land een vrouw van buitengewone lengte en lichaamsom- vang. Hij steeg van zijn paard, maakte een praatje met haar en was blij te hooren, dat ze pas 19 jaar oud en nog ongetrouwd was. Hij haalde een stuk papier tevoorschijn en schreef met pot lood het volgend bevel aan den overste van zijn Lijfgarde „Brengster dezes moet onmiddellijk worden uitgehuwelijkt aan den knap- sten grenadier van mijn regiment. De geringste afwijking van dit bevel wordt gestraft. Frederik". Hij scheurde het -blad uit zijn notitie- boek, gaf het aan het meisje en beval haar. het zoo spoedig mogelijk af te ge ven aan den overste, daar het een zaak van groot gewicht was. Het meisje voel de eerst niet veel voor dde boodschap naar de stad, maar toen de koning haar rijkelijk beloonde, beloofde ze er voor te zullen zorgen. De koning reed verder. Het meisje, dat er geen flauw idee van had, dat zij met den koning had ge sproken, en bovendien niet lezen kon, dacht bij zichzelf, dat het eender was of zij of een ander de boodschap over bracht. Zij gaf het torief je aan een oude, lee- lijke vrouw die ze onderweg tegenkwam, verzocht haar het briefje af te geven, toeschreef haar nauwkeurig hoe de man, van wien zij het ontvangen had, er uit zag, en keerde naar huis terug. De oude «vrouw kwam, haar opdracht getrouw na. De overste was er zeer van onder den indruk, toen hij de eigenaar dige boodschap kreeg, maar er was niets aan te doen en hij liet den knapsten grenadier met de leelijke oude vrouw trouwen, die dit wel aardig vond. Toen de koning den volgenden dag thuis kwam wenschte hij het jonge -bruidspaar te zien en was bijna buiten zichzelf toen hij de oude vrouw zag. Hij riep den overste ter verantwoording, maar toen deze hem zei, dat hij de op dracht woordelijk had uitgevoerd, werd hij weer kalm, vooral toen het oude moedertje hem de heele toedracht ver telde. Hoe het afliep vertelt de geschie denis niet. MENSCHELIJKE BEZIENSWAAR DIGHEDEN. Dat men bij een reizend circus aller lei abnormale menschenkinderen kan bezichtigen, is een bekend feit, maar onder de reizende troep van Miss Sophie Ross uit Texas, welke troep ge heel Noord- en Zuid Amerika door kruist, bevinden zich toch wel de meest merkwaardige, personen, die er op de wereld rondloopen. Miss Sophie Ross stamt uit een artistenfamilie. Toen zij nog pas 9 jaar oud was. verrichtte zij reeds gevaarlijke toeren aan de trapéze en het was bij een dezer kunststukjes, dat zij een leelijken val maakte van een hoogte van tien meter. Met gebroken armen en inwendige kneuzingen werd het kind opgenomen. Haar ziekte duur de lange jaren en toen zij weer geheel hersteld was, vormde zij een groep zonderlinge personen tot een gezel schap, waarmede zij de wereld rond reisde. Miss Ross heeft hiermede reeds veel succes behaald. De meest beziens waardige persoon van de Ross-troep is Charlie Dunlop, een 12-jarige knaap, die den naam van Dunlop dankt aan het feit, dat de jongen zich werkelijk tot een gummiband kan opblazen. Hij kan zijn lichaam zoo opzwellen als een autoband, waarin men lucht pomp£. Hij blaast b.v. zijn arm op en terstond zet zijn huid zóó uit, dat menig toeschou wer zijn hart vasthoudt, dat de „band" zal springen. Dan vindt men onder hen een meisje van niet ouder dan 14 jaar. Deze jonge dame wordt het „reuzekind" genoemd, omdat zij ver uitsteekt boven een man van meer dan normale lengte en een abnormalen omvang bezit. De „vogel man" is ook de moeite van het „be zichtigen" waard. Deze man is iemand van middelbaren leeftijd, maar met een hoofd als dat van een jong kind. Zijn gezicht heeft meer weg van een vogelbekje, dan van een mensch. De liefelijkste vogelgeluiden brengt hij den bezoeker ten gehoore, terwijl zijn vin gers veel gelijkenis vertoonen met de pootjes van een musch. Deze gelijke nis wordt nog verhoogd door het feit, dat de „vogelman" zijn nagels zeer lang laat groeien om ze dan puntig af te knippen. Niet minder belangrijk is de Albino familie. Deze familie bestaat uit man, vrouw en twee knderen. De Albino familie bezit sneeuwwit haar en witte wenkbrauwen en oogharen, terwijl de oogen overdekt zijn met een roode vlies zoodat het lijkt, alsof zij werkelijk roode oogen hebben. Bij kunstlicht kunnen zij zoo goed als niets zien daarentegen voelen zij zich in het schemerdonker eerst op hun gemak. Zij lezen een boek met normale let ters in het halfduister, een bezigheid welke ons al heel gauw „bijziend" zou maken. Een merkwaardigheid is ook de In diër, Ali Ben Bajadur, die brandende sigaretten slikt en een wandeling maakt over glasscherven en spijkers, die op een plank, met de punt naar boven, zijn geslagen. Hij heeft een vrouw zonder beenen en één arm, die zich beroemd heeft gemaakt als slan- genbezweerster___De grootste attrac tie van miss Ross' gezelschap is echter de mechanische mensch. Als men voor dit menschelijk apparaat gaat staan, weet men niet of het nu werkelijk een mensch is, ofwel een machine. De man spreekt nimmer, maar wanneer men op een bepaald plekje drukt, heft hij den arm op en voert allerlei eigenaardige bewegingen uit. Zijn gezicht is dat van een normaal mensch, doch in zijn oogen schijnt het levensvuur te zijn gedoofd. Star en koud staart hij voor zich uit en wat men ook in het werk zou stellen om die uitdrukkinglooze oogen aan het lachen te krijgen, het is niet mogelijk En wanneer men dezen mechanischen mensch heeft be zien, vraagt men zich bij het heengaan nogmaals af. Was het nu een mensch of was het een automaat----- Miss Sophie Ross telt evenwel nog veel meer merkwaardige personen on der haar gezelschappen, doch de be langrijkste zijn hier genoemd. Miss Ross heeft ook een zeer gevoelig hart en verscheidene ongelukkigen, die door hun misvorming geen plaats in de maatschappij konden veroveren, nam zij tot zich en ze verzorgt hen zoo goed mogelijk. En van het geld, dat zij met haar reizend ensemble verdient, legt zij. altijd een zeker bedrag weg voor haar beschermelingen, die haar hun dank baarheid betoonen door bij haar in dienst te zijn en hun lichte werkzaam heden zoo goed mogelijk verrichten. VREEMDE WOORDEN EN UITDRUKKINGEN. Waar komen zij vandaan In het dagelijksche leven gebruiken wij heel wat woorden en uitdrukkingen, zonder dat wij er ons rekenschap van geven, waar zij vandaan komen. Eigen aardig is, dat zij niet zelden met oele- geringen hebben te maken. Het meest bekend is wel de benaming „Isabella- kleur". Het gangbaarste hiervoor is de anecdote, welke verband houdt met Prinses Isabella, dochter van Philips II, Regentes van de Nederlanden en de be legering van Ostende, niet van hemd te zullen verwisselen, voordat de stad zou zijn ingenomen. De belegering duurde van 1601 tot 1604, zoodat het hemd de kleur kreeg, welke thans nog met Isabella-kleur wordt aangeduid. Een dergelijke toelofte wordt echter ook met andere personen in verbinding ge bracht en wel met Koningin Isabella, de beschermster van Columbus en de belegering van Granada, in 1492. En volgens Herodotus zou Histalos van Mi- let gezworen hebben niet van kleed te zullen verwisselen voor hij Sardinië aan Koning Darius schatplichtig zou hebben gemaakt. De bekende Isatoella-paarden, de grauwe appelschimmels, zouden naar de anecdoten der Isabella's zijn ge noemd. Maar de geleerden zijn het hier over ook al niet in alle deelen eens. Zoo wordt de naam Isabella ook wel afgeleid van de samensmelting van de Fransche woorden isard en mirabelle. De gems en de mirabel hebben alle twee een helgrauwe kleur. De Isatoella's zou den dus geheel vrij uit gaan Wie denkt er echter aan, dat het woord mayonnaise aan oorlog zou zijn ontleend In het jaar 1576 kwam Du- plesis, Hertog van Richelieu, nadat hij een groote overwinning had behaald op de Engelschen, in het bezit van de stad Mahon op het 'Belearen-eiland Majosca, welke stad ongeveer twee dui zend-jaren daarvoor gesticht werd door den Puniër Mago, den. jongsten broe der van Hannibal. De verovering van Mahon werd in Parijs met groote fees ten gevierd. Madame de Pompadour versierde den degen van den terugkee renden Admiraal met een grooten strik en deze naam a la Mahon toleef langen tijd mode in Parijs. Tijdens de feeste lijkheden kwam een Parijsche kok voor den dag met een nieuwe saus, welke hij den naam gaf van Mahonaise. Later is h, die de Franschen niet kennen, ver dwenen en zoo ontstond mayonnaise. Niemand denkt er wel aan, wanneer hij zich aan mayonnaise-saus te goed doet. Heel wat localiteiten voor vermaak bestemd, dragen den naam van Troca dero. Voor den oorlog werden vooral dansgelegenheden er mee aangeduid. Wie denkt daarbij aan een toelegering Het fort Trocadero bij Cadix, viel op 30 Augustus 1823 in handen van de Fran schen. wat door de Parijzenaars feeste lijk werd gevierd. Het woord Trocadero was niet van de lucht en het groote Trocadero-gebouw in Parijs, tegenover den Eifeltoren, werd er naar genoemd. Aanvankelijk wed er een groote ten toonstelling gehouden Thans 's het af gebroken, om voor een nieuwe exposi- tiegelegenheid plaats te maken. Over de geheele wereld werden in den loop van den tijd lokalen en getoouwen met den naam Trocadero betiteld. Typisch is de herkomst van 't woord landauer. Het rijtuig met dien naam aangeduid, is het eerst gebruikt door Keizer Joseph I en wel toij de toelegering van Laiidau in 1702. Zoo zou landauer zijn ontstaan. Doch er zijn ook andere verklaringen. Zoo zou het afkomstig zijn van den Engelschman Landdow,, die dit wagentype zou hebben uitgevon den. Anderen zoeken het verder en ko men dan in het verre Oosten terecht. Uit het sanskrietsche hindola of andola zou door Perzischen invloed al andul dat is zachtheid zijn ontstaan. De Span jaarden namen van de Mooren het lando over, d.i. licht, door muildieren getrokken wagentje. Hieruit ontstond landon, landau en dan is het naar Lan dauer slechts een stap Welke militair denkt er ooit aan, waaraan zijn kuchje, zijn commiesbrood z'n naam*te danken heeft Het, moet zijn naam te danken hebben aan de beleeging van Stralsund, in 1623. Wal- lenstein had in de omgeving der stad door bijzondere commissies meel gere- kwireerd om brood te bakken. De sol daten zouden het commissiebrood heb toen genoemd. Maar ook hier haalt de geschiedvorscher het onderste uit de kan. Hij gaat terug tot 1552. Toen reeds was in een Straatsburger tijdschriwt sprake van 12500 commiesbrooden, die geleverd waren aan den Koning van Frankrijk. Onder Karel V komt de be naming van commies voor leger-voor raad herhaaldelijk voor. Het woord is dan afkomstig van het Latijnsche com- massum, toevertrouwd goed. Uit een en ander ziet men, dat alles een oorsprong heeft in onze dagelijk sche omgangstaal. Het hoe en het waar vandaan is vaak heel interessant. Een vacantie aan zee? Dan Purol meenemen 1 Dit geneest zonnebrand en voorkomt! vervellen. Doos 30 et. Landbouw en Veeteelt „losgooien" van de toerg, erger te voor komen. Een correspondent van de „Tel" informeerde bij verschillende boeren naar de oorzaak, dat juist dit jaar de gevaarlijke hooibroei zoo veelvuldig op treedt. De heer H. Otten, opperbrand- meester te Weesperkarpsel, die het boe renbedrijf in zijn geheele omvang ver staat, zei hem De hoofdzaak moet ditmaal gezocht worden in het bijzonder vroeg maaien, hetgeen mogelijk (en noodzakelijk) was door het groeizame weer in het voor jaar en de vrijwel vorstloozen winter. Het zoo vroeg gesneden gras is „te jong gemaaid", een dergelijk hooi droogt niet zoo gemakkelijk. Het komt dus niet vol komen droog in de berg, hetgeen de broei in de hand werkt. Het is wel voor gekomen, dat men pas op de 21e Juni voor de eerste keer kon maaien, en dit maal was men reeds einde Mei aan het hooien. Ook wordt het machinaal werken op de boerenbedrijven als toe vordering van hooibroei genoemd. Alle toewerkingen, welke het gras ondergaat, alvorens het als hooi op de toerg ligt, geschieden te genwoordig op de meeste boerenplaat- sen machinaal zoowel het maaien, schudden als opharken heeft meesten tijds niet meer met handkracht plaats. Met andere woorden dus 't hooi krijgt niet meer zijn volle eisch. Dan is er nóg een factor. Eertijds werd de hoog opgeladen wagen tot voor de berg gereden en dan maakte men een begin met het bergen van het hooi in de berg. Telkens nam een der man nen een „lok" hooi op zijn vork (soms, als de tooer over flinke krachten be schikte, had één lok weljiet gewicht van 70 pond) en wierp dat hooi in de berg, waar het door anderen onmiddel lijk verspreid werd. Nu doen op vele boerderijen de grijpers hun werk. Met toehulp van de grijper, toch worden tel kens enorme massa's hooi opgeheschen en op de berg geworpen. Die hoeveelhe den zijn zoo groot, dat veelal de noodige tijd ontbreekt, om het hooi voldoende te verspreiden. Toen het hooi nog uitsluitend met handkracht in de berg geborgen werd, had men voldoende tijd. om het be hoorlijk op zijn plaats te brengen. Als eertijds hooi gelost werd en men kwam aan een pak toe, dat nog niet geheel droog was, dan werd dat eerst terzijde gelegd, om het „tot in het hart droog" te laten worden. Nu pakt de grijper alles met één slag op en, nat of droog, het hooi komt op de berg terecht. De plek. waar de grijper het hooi laat vallen aldus onze deskundigen is steeds het meest kritiek voor het ontstaan van hooibroei. Inmiddels zijn in vele plattelandsge meenten de hooipeilers sdruk aan het werk, om te onderzoeken, of de berg reeds een temperatuur heeft, welke het noodzakelijk ma#kt, het hooi uit te gooien. Op deze wijze hoopt men bran den zooveel mogelijk te vooikomen. WERKGELEGENHEID IN DUITSCHLAND. In het bijzonder voor Nederlandsche melkknechten. Vanwege den Rijksdienst der Werk loosheidsverzekering en Arbeidsbemid deling is te Groningen een bespreking gehouden met de vertegenwoordigers van een groot aantal gemeentebesturen en agenten der arbeidsbemiddeling uit de provincie Groningen in zake werk gelegenheid voor Nederlandsche land arbeiders, in het bijzonder melkknech ten in Duitschland. De heer Th. van Lier, referendaris, chef van de afdee ling arbeidsbemiddeling en migratie van den rijksdienst, die de leiding der vergadering in handen had, wees in zijn inleiding op de voortdurende groo te vraag naar landarbeiders en speciaal melkknechten in Duitschland en de zeer aannemelijke voorwaarden, waar onder daar arbeid te vinden is. Dr. Kapma, d*r. van de Ned. Arbeids beurs in Oberhausen, besprak den aard van het werk en de loonen. Hij wees er op, dat het werk van een melkknecht in Duitschland in zooverre verschilt van dat van een melkknecht in ons land, dat het uitsluitend bestaat in het mel ken en de verzorging van het vee. Er zijn twee categorieën van melkknech ten, allereerst zij, die dadelijk geschikt zijn voor zelfstandig werk in het Duit sche boerenbedrijf en in de tweede plaats zij, die nog niet als voldoende zelfstandig kunnen worden gerekend en die daarom het best eerst in een gemengd bedrijf zouden kunnen wor den geplaatst. Aan zelfstandige arbeids krachten bestaat de grootste behoefte, daar in Duitschland de melkerij geheel aan de melkknechten wordt overge laten. Er bestaat werk gelegenheid zoowel voor gezinnen maar dan op bedrij ven waar werk is voor meer dan één arbeidskracht, zoodat de vrouw kan meehelpen in het bedrijf als voor ongehuwde knechten. Wat de gezinnen betreft raadde spre ker aan, dat de man eerst eens pools hoogte zou gaan nemen, voordat men tot gezinsverplaatsing zou overgaan wat de ongehuwden betreft, deelde hij mede, dat de mogelijkheid bestaat, dat ze in groepen, in één dorp b.v. worden geplaatst, zoodat ze niet alleen staan. Speciale voordeelen, als hooger loon, vacantie, vergoeding van reiskosten en dergelijke kunnen zij bedingen, die zich voor langeren tijd b.v. een jaar willen verbinden. De zelfstandige arbeidskrachten moe ten zeker 18 of 19 jaar oud zijn, terwijl bij in dienst nemen van jongens van 14 a 15 jaar deze worden opgenomen in Nederlandsche gezinnen, die goed be kend staan. Eenige aanpassing wat betreft taal en voeding zal in het begin wel nood zakelijk zijn. Voor eenige overlast be hoeft bij verstandig, normaal gedrag geen vrees te worden gekoesterd. t HOOIBROEI. Invloed der machinale bewerking. Reeds op tal van plaatsen zijn geval len van gevaarlijke hooibroei (hooi moet broeien) geconstateerd hier en daar waren hooiberg-toranden het ge volg elders wist men, door het tijdig SPORT. ATHLETIEK. Kampioenschappen van de Goudsche Athletiek-commissie. Deze wedstrijden zullen dit, jaar wor het eerst eens buiten Gouda worden ge houden, en wel Zaterdag a.s., op het terrein van de A.V. en A.V. Alphia, aan de Nieuwe Sloot, aanvang 4.30 uur nam. Het aantal inschrijvingen is buiten gewoon groot nl. 90 deelnemers(sters), zoodat men kan verwachten dat er goe de sport te zien zal zijn, de 100 Meter b.v. is zeer sterk bezet, en zal het aan spanning niet ontbreken, dit is even eens het geval met de 400, 800 en 1500 Meter, en het zal o.i. de titelhouders niet gemakkelijk gemaakt worden, kortom het zal Zaterdagmiddag span nen aan de Nieuwe Sloot. Ook de Technische nummers zijn heel goed 'bezet en zullen er dit jaar wel weer andere titelhouders naar voren ko men, gezien de prestaties op voorgaan de wedstrijden. Het programma 'voor de Dames is ook zeer aantrekkelijk, ook hier ds te ver wachten dat er verschillende andere titelhouders naar voren zullen komen. De deelnemende vereenigingen zijn, Vires et Celeritas, Achilles, Olympia uit Gouda en A.A.V. '36 en Alphia, Alphen a. d. Rijn. Moge het weer voor deze belangrijke wedstrijden eenigzins medewerken, dan zal het aan spanning en gezelligheid niet ontbreken aan de Nieuwe Sloot, daar de entree-prijzen zeer laag zijn. GYMNASTIEK. Openlucht uitvoering D.O.S. Gisteravond gaf de Chr. Sportver. D.O.S. een openluchtuitvoering op het terrein der A.V.V. „Alphen" achter het Boschpark. Het weer werkte jammer genoeg alles behalve mee, maar des ondanks viel de publieke belangstelling- mee en was de tribune, die het volgen van het programma vergemakkelijkte, goed bezet. Onder leiding van D.O.S.' directeur, den heer G. W. de Jong, werd een mooi programma afgewerkt, dat met aandacht gevolgd werd. Tot slot dankte de heer Groeneveld voor de be langstelling en allen, die hadden mede gewerkt. VOETBAL. Alphia A.R.C. 1-7. Alphia en AR.C. troffen het gister avond niet wat het weer betreft tijdens hun vriendschappelijke ontmoeting aan de Nieuwe Sloot en de publieke be langstelling was dan ook gering. In de eerste helft wist A.R.C, zich een 1-0 voorsprong te verschaffen met welken stand ook de rust inging. Na de pauze maakte Alphia gelijk 1-1 en langen tijd bleef de stand zoo. Het laatste kwartier bracht A.R.C, een onverwacht groote overwinning, vooral door toedoen van W. Bergshoeff en het werd niet minder dan 7-1 voor de roodbroeken, die aldus wel wat meer kregen dan hun toekwam gezien het vertoonde spel gedurende den geheelen wedstrijd.
De Rijnbode 23-07-1937

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Kazemat Kerk en ZanenKorenmolen De VlinderTer Aar in de negentiende eeuwAdventskerk Alphen