De Rijnbode 15-02-1937

No. 5763 Maandag^lö Februari 1937 64e Jaargang Nieuws- en voor ALPHEN a. d. RIJN Advertentieblad en OMSTREKEN. Dit blad verschijnt MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren en Kantoorhouders P. en T. Abonnement per 3 maanden fr. p. p. 1, met geïllustreerd Zondagsblad 1.721/2. Dc wereld ia vogelvlucht Duitschland's verlangen naar de vroegere koloniën. Terwijl in de geheele wereld het streven van Duitschland om zijn vroe gere koloniën terug te krijgen als een der belangrijkste internationale kwes ties wordt beschouwd, doet zich in Frankrij k het merkwaardige ver schijnsel voor, dat men er slechts ma tige belangstelling voor toont. De gemiddelde Franschman trekt zich van Duitschland's koloniale eischen weinig aan, schrijft de Pa- rijsche correspondent van de „N.R.Crt" die hieraan een beschouwing wijdt. Hij leeft niet met de eigen overzeesche ge bieden mee, maar begrijipt zeker niet, waarom de te Versailles aan Duitsch- land ontnomen e geheel of gedeeltelijk worden teruggegeven, nadat eerst ver kondigd was, dat daar niet op zou worden aangestuurd. Hij is niet op de hoogte van de Duitsche kolonisatie methoden, maar leest nu, dat het be heer over die bezittingen hun onttrok ken werd, omdat ze zich onvoldoende van de taak zouden gekweten hebben; gezien de rassenleer zou er nu, alle kans bestaan, dat zij de zwarte en gele bewoners onwaardig behandelen, in dien hun verlangens ingewilligd wor den. Wie verder doordenken gissen bij lbedoelingen. Het is niet lang geleden, dat Hitler den Franschen openlijk voorhield, dat ze ten opzichte van de Westgrens niets meer te vreezen heb ben. Daar werd al uit afgeleid, dat zich geen twistpunt meer tusschen beide volken zou voordoen. Maar deze verze-* kering stemde op haar beurt tot wan trouwen, want met eenige achterdocht was eruit te lezen, dat Duitschland de handen vrij wilde hebben. Het was toch niet aan te nemen, dat het, na het eene hoofdstuk van het vredesver drag na het andere ter zijde gesteld te hebben, bij die aangaande de territo riale regelingen zou blijven staan. Deze moeten nu worden aangesne den en met welk nut Als daarmee een duurzame pacificatie kon worden voorbereid zou met kracht een oplos sing gezocht moeten worden op het in ternationale plan. Maar men heeft té Parijs den indruk, dat het aan Duit sche zijde voorwendsels zijn en dit land nooit uit die te herwinnen gebieden het voordeel kan halen, dat het voor geeft daarvan te verwachten. Om dit te bewijzen bieden zich de cijfers aan van het aantal blanke kolonisten vóór den oorlog alsmede van de indu- strieele artikelen, -die er geplaatst en de grondstoffen, die er vandaan ge haald kunnen worden- Men ziet niet voorbij, dat Duitsch land 19 iprimordiale grondstoffen niet produceert, maar uit het jaarboek van de Duitsche koloniën in 1910 blijkt, dat Togo, Kameroen en Oost-Afrika met betrekking tot het Duitsche verbruik slechts heel geringe hoeveelheden «rub ber, ruwe katoen en kopererts hebben uitgevoerd. En wat (het plaatsgebrek binnen de grenzen betreft, volgens de FEUILLETON MARION'S GR00TE AVONTUUR Roman van I. F. J. Groothedde 22) Nadruk verboden. „Hier bij de helling". Joe steeg af, kluisterde eveneens zijn paard en kwam op de helling toe. Hall liep hem tegemoet en spoedig zaten ze in het hol, waar Hall nu de petroleum- lamp ontstak. „Ja, waar zit je Joe keek verbaasd rond. „Is dit je nieuwe woning? De ranch, die ik be doel, is heel wat ruimer. Waarom zit je hier Het lijkt wel, of je je voor de menschheid verbergen wilt. Iets op je geweten Jim Pavlick soms neerge schoten Dat zou een weldaad geweest zijn/' Hall glimlachte. „Niets gehoord van den brand „Ja, er gaan praatjes, dat jij die aan gestoken hebt, maar dat geloof je toch zelf niet Wie het mij in mijn gezicht zou durven zeggen zou met mijn knuis ten kennis maken. Je wilt toch niet zeggen, dat je je verstopt, om aan die bakerpraatjes te ontkomen Hall vertelde hem, wat hij van Ma rien gehoord had. Joe trok zijn voor hoofd in vervaarlijke rimpels. ..Weer die vermaledijde Jim Ik denk, dat ik mijn revolver maar weer ga laden, ik heb er een paar jaar voor cijfers, waarover men beschikt, werden aüe Duitsche koloniën aia 30 jaren be heer precies door 24.389 blanken be woond en van hen waren nauwelijks 45 pet. Duitschers. Als bevolkingsgebieden zou door het koloniale hureau van Duitschland bevestigd moeten zijtn, dat het 'aantal kolonisten, hetwelk in die bezittingen ibij elkander een waardig bestaan zou kunnen vinden, die wapens verzamelen om zich bij voorbaat tegen de eischen te verzetten, stellen daar tegenover de vijf millioen Duitschers. die volgens een in Duitschland ver spreide propagandabrochure in die ko loniën een plaats zouden kunnen vin den en tegenover de 136 personen, die volgens een door Hitler te Neurenberg gehouden redevoering gemiddeld op één vierkante K.M. Duitschen bodem leven, de ternauwernood 37 bewoners per vier kante KM. in Mecklenburg-Strelitz. Dit argument dient om te ibetoogen, dat het den Duitschers niet aan ruimte be hoeft te ontbreken, mits zoj hum land „defeodaliseeren" en het Jbezit van en kele grootgrondbezitters onteigenen. Parijs is derhalve van oordeel, dat de weg, dien Berlijn inslaat niet leidt 'tot welvaart. Blum en Eden hebben al on geveer geantwoord „wij willen u hel pen uit de moeilijkheden te komen zon der van uw benarden toestand misbruik te maken indien u zich bekent tot een vredelievende politiek willen wij on derzoeken, hoe een betere verdeeling van de -grondstoffen verzekerd kan worden". Om de a.s. netelige onderhan delingen te laten slagen is het, zoo •meent men, in de eerste plaats noodig, dat Londen en Parijs nauw aaneenge sloten blijven. Na den oorlog kreeg het Britsche rijk van die gebieden 2.534.900 en Frankrijk 962.000 vierkante K.M. En een mogelijke herdeeling zou ge compliceerd worden door den lateren afstand van gebieden in Afrika aan Italië, dat te Versailles „ivergeten" was. door Engeland en Frankrijk. Het geeft, zegt men te Parijs, geen pas die bevolkingen klakkeloos aan een ander land, in dit geval Duitschland, over te dragen, zeker niet als dit we gens vermeend wanbeheer moest boeten en de Franschen zich in Togo en Ka meroen daaraan superieur getoond hebben door de zorg, ftan gezondheid en onderwijs en landbouw 'besteed. De bodem moet nu veel stelselmatiger ge ëxploiteerd worden, ten gevolge waar van de uitvoer van bananen, koffie, ca cao, palmolie en hout met ruze schre den vooruit zou zijn gegaan. Als Duitschland niettemin zijn zin kreeg zou het een soort middel-Afrika kun nen vormen, dat de Fransche en En- gelsche kolonisatie moet bedreigen. Om dit te voorkomen en wegens de on waarschijnlijkheid, dat Londen en over zeesche gebieden gelijk Zuid1-Afrika vroeger Duitsche gebieden afstaan heeft Sarraut een oplossing in den zin, die Duitschland met de andere ibetrok- ken mogendheden laat samenwerken om Afrika ten volle tot zijn recht te brengen zonder aan het beginsel van de bestaande soevereiniteiten te tor nen. Duitschland zou dan genieten van handelsvrijheid op den voet van de be- heerende landen, maar het valt te be twijfelen of men daarmee in Berlijn ge noegen zal nemen. De principieele mee- ningsverschillen, zooals die thans in de betrokken staten bestaan, wettigen dan over, om de wereld van een dergelijk sujet te verlossen." „Bega geen dwaasheden, Joe, we kunnen niets bewijzen. Het zou immers nog mogelijk zijn, dat hij er per slot van rekening niets mee te maken heeft, al geloof ik het niet. Maar luister nu naar mijn plan. Heb je papier, pen en inkt meegebracht Joe haalde het gevraagde te voor schijn. Hall zette zich aan de wankele tafel, Joe keek niet begrijpend toe. Een oogenblik was niets anders hoorbaar dan het gekras van de pen over het papier, dan zette Hall met een stevige haal zijn handteekening onder het ge schrevene, hield het bij de olielamp en las dan voor ..Bij deze verklaart ondergeteekende, Hall Pennock, dat hij al zijn geld, zijn de honderdzesduizend dollar, in volle vrijheid aan Joe Blaekburn geschon ken heeft." „Luister, Joe, de bedoeling is deze. Als ik vervolgd mocht worden om dien brand en ik zou veroordeeld worden, wat wel waarschijnlijk is, dan zal ik na tuurlijk de schade moeten betalen. Kunnen ze mij niet vinden, maar hoo- ren ze, dat jij voor mij den ranch hebt gekocht, dan zullen ze jou natuurlijk aanspreken. Nu heb ik geen zin om iets te betalen, wat ik niet schuldig ben en zoo de verzekeringsmaatschappij een voordeeltje te bezorgen en daarom krijg jij het geld in eigendom. Later, als het mogelijk geworden is, vraag ik dit papiertje wel van je terug. We zul len het ook nog laten teekenen door Marion en een van de boys. Hier is het uitgever A. C. DE HAAN. Alphen aan den Rijn Raadhuisstraat Postbus I Telefoon 9 Postgiro No. 49330. ook stellig het vermoeden, dat over deze koloniale kwestie nog heel wat ^al worden gesproken alvorens een oplos sing is gevonden. 700 DOODEN BIJ BIOSCOOPBRAND. Ontzettende ramp in Mandsjoekwo Een ontzettende ramp is gisteravond te Antoeng in Mandsjoekwo gebeurd. Een stampvolle bioscoop is in minder dan een uur tijds tot den grond toe af gebrand. Reeds zijn de lijken van 650 slachtoffers, bijna allen vrouwen en kinderen, geborgen. Vermoedelij k zal het aantal dooden echter tot meer dan 700 stijgen. Voorts zijn 28 zwaargewon den naar de ziekenhuizen vervoerd. Behalve het bioscooptheater is ook een aangrenzend' blok van 30 houten huizen een prooi der vlammen gewor den. Met betrekking tot deze ramp meldt ide „Tel." nog de volgende bijzonder heden De toeloop naai* den bioscoop was de zen Zondagavond 'Veel grooter dan an ders het geval pleegt te zijn, daar een speciale film werd vertoond in verband met de viering van het Chineesche Nieuwjaar. Een menigte van 1500 per sonen, bijna uitsluitend uit vrouwen en kinderen bestaande, vulde het gebouw tot de nok. Dat de ramp zulk een om vang heeft aangenomen, is grootendeels toe te schrijven aan de ontzettende pa niek, die onder de toeschouwei's uit brak, zoodra zij vlammen gewaar wer den. De brand was achter het doek ont staan en had wellicht bij onmiddellijk ingrijpen nog' zonder verdere ongeluk ken gebluscht kunnen worden. Dit werd echter verzuimd kostbare oogenblik- ken gingen verloren, zoodat het vuur met razende snelheid in het lich/. brandbare materiaal om zich heen kon <x rijpen. Een waanzinnige schrik beving de dicht opeengepakte menigte, zoodra zij bemerkte, dat er brand ontetaan was. Allen sprongen van hun plaatsen op en drongen in zinneloozen angst tegelijker tijd naar de weinige uitgangen. Vechtend en gallend trachtten de vluch tenden zich een doortocht te toanen, terwijl de vlammen intusschen steeds veirder omi zich heengrepen. Meedoogen- loos werden tallen vertrapt, die in deze schrikwekkende verwarring onder den voet geraakten. Aan blusschen dacht niemand, zoo dat teen ten slotte de brandweer arri veerde, het geheele gebouw reeds in lichterlaaie stond. Nog vóór het balkon ontruimd had kunnen worden, werd het door de vlammen bereikt. In een oogwenk was het door het vuur verteerd en met donderend gekraak stortten tientallen bezoekers, brandende planken en gloeiende metalen deelen neer op de vechtende menigte in het parket. Na korten tijd stortte ook het dak in den vuurpoel, allen onherroepelijk onder Zich bedelvend, die op dat oogenblik den uitgang nog niet bereikt hadden. In 50 minuten tijds was de bioscoop tot den grond afgebrand. Intusschen waren de vlammen ook naar de aangrenzende houten huizen overgeslagen, die alras als fakkels brandden. Van het eene huis naar het andere sprong het vuur over, zoodat geld. Ik zal zelf een paar duizend hou den. Ga nu en koop den ranch. Richt je in met de boys en breng het bedrijf tot bloei. Mijn dank zal zich later in daden omzetten.'" Ontroerd drukte Joe hem de hand. „U moet wel een groot vertrouwen in mij stellen, om zoo te handelen. Maar ik beloof u, dat ik dit vertouwen niet beschamen zal. U kunt op mij re kenen." „Nog een paar kleinigheden", zei Hall, „hier, neem jij het papier mee en laat het door een paar getuigen teeke nen. Ik zal even een volmacht daar voor schrijven." Hij reikte Joe het bedoelde over en voegde er aan toe „Laat Marion weten, waar de,ranch precies ligt. Neem Black Devil mee, het dier zou mijn aanwezigheid verraden. Als ik vluchten moet. kom ik hem op den ranch halen. Vaarwel, ik hoop je spoedig onder betere omstandigheden terug te zien." „Vaarwel", sprak Joe, „tot een spoe dig weerzien op den nieuwen ranch." Zij gingen naar buiten en floten hun paarden. Hall klopte Black-Devil op den nek terwijl Joe hem aan zijn paard koppelde. Joe stak nogmaals zijn hand uit en was spoedig verdwenen in den nacht, Hall met zijn eenzaamheid al leen latend. Deze strekte zich in het hol op den harden grond uit, maar, ofschoon hij daar wel tegen kon, hielden zijn storm achtige gedachten den slaap ver van hem. Toch sluimerde hij zoo nu en dan in, want toen hij op een gegeven mo ten slotte dit geheele blok van 30 hui zen eveneens verloren ging. Tegenover deze vuurzee stond de brandweer volkomen machteloos. Het Japansche garnizoen werd gealarmeerd in allerijl snelden de soldaten toe, ten einde aan de reddingspogingen deel te nemen, doch de verzengende gloed maakte het onmogelijk den vuurhaard te bereiken. De militairen moesten er zich dan ook toe bepalen den omtrek af te zetten. Pas toen het theater en alle 30 hui zen tot den grond toe verteerd waren, monden de bergingsmanschapyen met hun triest werk een aanvang malren. SPIRITISTISCHE SEANCE IN EEN GEVANGENIS. De geest wenschte geen koffie. Sedert eenige weken wordt te Ber lijn voor een bizondere rechtbank een proces gevoerd tegen een spiritistisch echtpaar en in den loop van dat pro ces is het gekomen tot een séance, welke bestemd was om den beklaag den gelegenheid te geven hun boven natuurlijke krachten te bewijzen, wel ke een getuige onder eede had beves tigd met de mededeeling, dat de gees ten „in en uit gingen". Nauwkeurig werd toegezien dat aan alle voorwaar den voor het slagen van het experi ment was voldaan, opdat niet later de beklaagden zouden kunnen beweren, dat de rechtbank door het kiezen van een te nuchtere entrourage het geluk ken bij voorbaat onmogelijk had ge maakt. Dies had men geheel naar dc aanwijzingen van het spiritistisch echtpaar de spreekkamer van de ge vangenis voor vrouwen (ongetwijfeld hoopte men op de verschijning van een geest van het mannelijk geslacht) door middel van gordijnen van het daglicht afgesloten. Een gezellige lamp met Lap goot haar bescheiden stralen oo hot midden van een lange tafel aan het hoofd waarvan het medium zat (de vrouw», aan beide zijden geflankeerd door adepten, die als getuigen badden gezworen de geesten te hebben gezien. Voordat de séance begon liet men de beklaagden nog eens nazien, of er nu ook werkelijk niets in of aan de kamer was, dat de komst der geesten kon be lemmeren en toen zulks niet het ^eva-1 bleek te zijn nam de zitting een aan hang met het uitspreken van een lang gebed door den man, gericht aan „God en de geesten". Den geesten werd ver zocht om door hun verschijning te ge tuigen voor de waarheid van het spi ritisme in het „belang van de bestrij ding van het bolsjewisme Een be roep op de geesten dus, om zich aan te passen bij de politieke conjunctuur van den dag. Het Amen werd door al le adepten nagesproken. Hierop ver viel de vrouw, schijnbaar onder den invloed van bepaalde bewegingen van haar man, welke overeenkomst ver toonden met die van den verkeers agent bij de kruising van den Coolsin- gel en de van Oldenbarneveltstraat in een toestand van trance, uiterlijk ge lijkend op den toestand, waarin iemand zich bevindt, die na een rijke lijk begoten diner insluimert en nacht merries krijgt, waardoor hij aan het bazelen slaat. De vrouw rilde, snikte, steunde, zakte naar voren en draaide zich naar links en rechts. Toen dit drie ment de oogen opende, lagen er vlak naast hem eenige dekens en daarop stonden een schaal met brood, boter en vleesch, een pak boeken en een kan petroleum. Ook was er een briefje bij van den volgenden inhoud „Vader stelt een vervolging te gen je in. Ze zoeken je overal. Blijf dus steeds in je hut. Joe is in alle vroegte met de boys vertrokken. Ik zal je van alles op de hoogte hou den. Veel liefs van JE MARION". Daaronder was bijna onleesbaar ge krabbeld ..Hou goeden moed, lieve ling, mijn gedachten zijn steeds bij jou" „Engel", fluisterde Hall, „de gedach te aan jouw goedheid geeft me de kracht om alles te dragen." Hij at met smaak en bracht verder den dag door met lezen. Het eerste boek, dat hij pakte, was een verhande ling over het leven van de pelsjagers in het hooge Noorden, met veel teeke- ningen en afbeeldingen. Hij las het heelemaal door en was toen besloten naar het Noorden te vluchten, als hij tot vluchten gedwongen werd. Met spanning wachtte hij op een vol gend bericht van Marion, maar de da^ ging voorbij en er kwam niets. Ook de nacht dreigde geen nieuws te brengen, tot even na middernacht, de^deur on hoorbaar geopend werd en een gestalte naar binnen glipte. „Marion", zei Hall verrukt en drukte haar in zijn armen. Een oogenblik liet zij haar hoofd op zijn schouder rusten. Advertentieprijzen van 1—10 regels 1.50f iedere regel meer 15 cent. Bij 3 achtereenvolgende plaatsingen wordt de advertentie slechts 2 x berekend Grootere letters berekend naar plaateruimte. kwartier had geduurd, liet de man een magnetische keten vormen, dat is alle deelnemers aan de séance gaven elkaar de hand. Hij fluisterde van tijd tot tijd iets voor de rechtbank onver staanbaars tegen zijn vrouw die er mid- delerwijl onfrisch begon uit te zien, zoodat een van de adepten voorstelde haar met een kopje sterke koffie wat op te fleuren. Plotseling klonk het tot verbazing der .neutrale" aanwezigen zeer duidelijk en gearticuleerd uit den mond van de vrouw, die tot dusver niets scheen te merken, van wat om haar gebeurde, „geen koffie". De man zei nog geruststellend, dat het beter zou gaan, als maar eerst de geest door gekomen was (zoodat men moet aan nemen, dat het bij de geesten net zoo is als bij de schapen, maar de eerste geest kwam niet en dus de volgende ook niet en na vijf kwartier verklaar de de man, dat van voortzetting van het experiment geen succes te ver wachten was. De vrouw deed haar oogen open, keek eerst een oogenblik als verdwaasd naar een hoek en was toen plotseling weer normaal. De rechtbank had. zoo werd ver klaard, met deze séance niet alleen voor gehad om den beklaagden het veile pond te geven, maar tevens om spiritisten te overtuigen, dat zij het slachtoffer zijn van een misverstand. SCHUSCHNIGG OVER DE OOSTEN- RIJKSCHE POLITIEK. Geen experimenten. Voor 1500 plaatselijke leiders van het Vaderlandsche Front heeft bondskan selier Schuschnigg in de groote zaal van "den ouden Reichsrat te Weenen zijn aangekondigde rede gehouden, waarin hij zich zoowel met het vraagstuk van de restauratie der Habsburgers als met de pogingen van de nationalisten en groot-Duitschers om zich weder te or- ganiseeren heeft beziggehouden. Het standpunt, dat Oostenrijk en het Vaderlandsche Front ten aanzien van de monarchale kwestie innemen, laat zich aldus Schuschnigg herleiden tot de drie volgende richtlijnen 1. Eerbied voor de historische tradi ties van Oostenrijk. 2. Slechts het Oostenrijksche volk zelf heeft de bevoegdheid, te 'beslissen over zijn regeeringsvorm, met inachtneming van de constitutioneele grenzen. 3. Er is geen plaats voor experimen ten. De menarchistische propaganda moet zich houden binnen het kader van de binnen- en buitenlandsehe politiek van het nieuwe Oostenrijk. Slechts de leiders van Oostenrijk beschikken over de bevoegdheid, in het voorkomende ge val een beslissing te nemen door raad pleging van het volk. Slechts door deze gedragslijn te vol gen, aldus de bondskanselier, handelt men in het belang van het volk en het Oostenrijksche Huis. Schuschnigg w&ar schuwde voorts tegen iedere voorbarige actie tot herstel van de monarchie. Vetwormpjes huidonzuiverheden en puistjes U R L doet ze verdwijnen I Gebruikt bij gelaatsverzorging witte Purol. Doos 30 en 60 et. Bij Apothekers en Drogisten. o och dan maakte zij zich los en keek hem aan. Hall zag tranen in haar oogen glinsteren en vroeg ongerust „Wat is er lieveling, slecht nieuws „Heel slecht," snikte ze, „je moet weg, Hall. Vader vermoedt, dat ik je schuilplaats weet. Hij is razend en dreigt mij wég te zenden. Ik wordt angstvallig bewaakt en ik kan je geen levensmiddelen meer zenden. Ik ben nu uit mijn raam geklommen, maar dat zal natuurlijk ook spoedig opge merkt worden. Je moet vluchten. Hall, dezen nacht nog, want morgen zal iedere duim grond in den omtrek on derzocht worde. Ze willen je vinden en dat zullen ze ook, als je niet spoedig vertrekt. Ik heb wat meegebracht. Kom eens hier." Heel handig plakte ze hem snor en baard aan, maakte een lidteeken over zijn rechterwang met behulp van was, zette hem een pruik op en lachte. ..Zelfs ik zou je niet meer herkennen. Buiten staat mijn merrie, bepakt met alles wat je noodig hebt. De ranch van Joe ligt honderd mijl van hier. Als je vanaf den populier recht naar het Noorden rijdt, kan je niet missen. En nu... moet je gaan. Tot___tot weer zien Hall, mijn lieve, lieve jongen". Ze barstte in tranen uit en viel in HalFs armen. Lang hield hij haar om klemd, te ontroerd om iets te zeggen. Maar weer maakte zij zich los. „Ga nu, Hall, iedere minuut is kost baar. Vaarwel, moge de Hemel ons weer tezamen brengen." „Vaarwel mijn lief dapper meiske. Ik zal steeds aan je blijven denken. Vaar- BINNENLAND HET SAMENTREFFEN VAN ONZE KONINKLIJKE FAMILIE. Prinses Juliana en Prins Bernhard vandaag naar Zeil am See. HK.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard zijn, in afwijking van het oorspronkelijk plan, Zondag nog te Weenen gebleven. Zij zullen zich heden, Maandag, naar Zeil am See begeven, waar zij HM. de Koningin zullen ont moeten. DR. H. COLIJN WORDT LIJSTAAN VOERDER VAN DE A.-R. PARTIJ. Op de Zaterdag te Aalsmeer gehou den 25ste partijdag van de A.-R. Kies- vereeniging in den ring Haarlemmer meer is door den voorzitter van de A.-R. Kamerclub, tevens waarnemend leider van het centraal comité der A.-R. Kies verenigingen in het land, de heer J. Schouten, officieel medegedeeld, dat de minister-president dr. H. Colijn, bij de a-s. Kamerverkiezingen voor de Tweede Kamer in alle achttien kieskringen de lijstaanvoerder der A.-R. partij zal wor den. TREFFENDE HONGAARSCHE DANK AAN NEDERLAND. Een open brief aan minister Colijn. In het Hongaarsche blad „Pesti Na- plo" is opgenomen een open brief van graaf Gabor Haller, een jongen Hon- gaarschen predikant uit een oud adel lijk geslacht, aan dr. H. Colijn, waarin in warme bewoordingen de lof van Ne derland gezongen wordt. Aanleiding tot den 'brief was een particulier schrijven van dr. Colijn aan den graaf, dat, zoo als de predikant zelf zegt „alles in hem wakker riep, wat hem zooveel vreugde heeft bereid tijdens zijn verblijf in Ne derland". De brief vervolgt dan Een half jaar is het geleden, dat ik van Nederland naar Engeland ben scheep gegaan en van daar naar mijn land ben teruggekeerd. De vele indruk ken, die de zorgen en vreugden van een zich voortspoedend, overvol leven ple gen mede te brengen, zijn na het lezen van uw brief verdwenen, om plaats te maken voor zooveel zuiverder en waar devoller herinneringen, welke God mij als een uniek schoonen en kleurrijken bloemruiker in uw vaderland heeft ge schonken. Ik hfrb het plan gehad het schrijven van Uwe Excellentie onmid dellijk te beantwoorden, maar ik wilde zooveel vertellen in mijn brief, dat de eene dag na den andere slechts de hoop heeft achtergelaten op een goede gele genheid tot rustige concentratie. Totdat de dag van heden kwam, waar op de ochtendbladen mij met de bijna lente-verwekkende vreugde verrasten, dat H. K. H. uw troonopvolgster te Boe dapest «is aangekomen. U zult het mij zeker niet kwalijk nemen, mijnheer de minister-president, dat ik deze gelegen heid tot schrijven aangrijp, een gele genheid, die niet alleen mij betreft, maar welke een geheel natie verheugt. Behalve omdat onze oprechte en lief devolle hoogachting diep in ons wortelt, verblijdt ons dit bezoek, omdat het voor ons de beeekenis heeft van een symbool. In de persoon van de toekomstige re- wel Marion." Ze gingen naar buiten, waar de mer rie rustig wachtte. Hall sprong op haar rug, bukte zich nog eens naar Marion over en galloppeerde weg. Marion liep met gebogen hoofd naar huis en schreide dien nacht haar kussen nat. Toen de ochtend aanbrak, had Hall ongeveer de helft van den weg naar den ranch afgelegd, zonder dat zich eenige stoornis had voorgedaan. De merrie was bepakt met dekens, voed sel, Marion's geweer en voldoende am munitie. Maar ondanks de bepakking liep het dier uitstekend. Hall ontdekte eenige papieren. Nieuwsgierig keek hij ze in. Het was een geboorte-akte ten name van Miles Bedford, Verbaasd keek Hall naar het stuk, maar een begeleidend sobrtfven maakte hem alles duidelijk. ITet geweer, de dekens en ook de merrie droegen de initialen M.B. en daarom had Marion een geboorteakte gefabriceerd voor Mi les Berford. Ze had ook overal aan ge dacht en dat het noodig was. bleek even later. Hij passeerde eenig struikgewas en aan het einde daarvan stond hij plotseling tegenover twee monschen van de Bereden Politie, die hem den weg versperden met het geweer in den aanslag Hall hield zijn paard in en vroeg wat ze wenschten. De oudste van de twee kwam naar voren en vroc<; „Wie ben je, waarvandaan, waar heen (Wordt wvvolgd.»
WEERBERICHT Mededegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Büt: Verwachting tot den avond van van 16 Februari Zwakke tot matige, later waar schijnlijk weer toenemende Zuid-Westelijke tot Zuidooste lijke, later waarschijnlijk rui mende wind. Betrokken tot zwaar bewolkt met regen. Wei nig verandering in tempera tuur. geerende vorstin van Holland worden wij Hongaren, die in geestelijke twisten zijn gewikkeld, door de beroemde Hol- landsche geestelijke en politieke sfeer gegrepen en tot denken gedwongen. Ja. wij zijn Holland niet alleen dank baar wegens de hartelijke pleegouders van 'de zwakke Hongaarsche kinderen. Wij denken niet alleen aan de grach ten, de tulpen en de windmolens, of aan. den zonsondergang aan de zee, als wij den naam van Holland hooren. Wij gevoelen dan niet alleen den culturee- len dank, welken de wereld verplicht is te gevoelen. Wlij zijn in hoofdzaak dank baar voor den Hollandschen geest, wel ken het Hollandsche volk in zijn vrij heidsoorlog tegen Philips II heeft ge wonnen en van het begin der zeven tiende eeuw af onafhankelijk, onge schonden en in de verte stralend heeft weten te bewaren. Wij zijn Holland dankbaar omdat dit land den adel van het leven m zijn historische opvatting heeft beleden, omdat het de hergeboorte der tmensch- Sheid niet aan Rome en Griekenland. onaar oon Bethlehem en Golgotha toe schrijft, omdat het de "vrijheid der we tenschap heeft verzekerd. Onzen dank aan Nederland, dat openlijk verkondigt dat de kunst „geen bandje aan het kleed is, geen spel, maar een genadig geschenk van God". Bemoedigend is voor ons de gedachte aan de bevrijding van Leiden, in het fatale jaar 1573, toen Alva en Willem de Zwijger hun geweldi gen strijd hebben gestreden, toen de bevolking zich met ratten en honden heeft gevoed, verklarend 'als één man „Als het noodig is eten wij onze linker hand op, opdat wij met de rechterhand onze vrouwen, onze vrijheid en onzen godisdienst kunnen verdedigen". Een verheffend voorbeeld is voor ons de vrij heidsliefde, de eerbied' voor de grondwet en de voorbeeldige bescher ming der vrijheid1 van het Nederland- sche volk. Zoo kunnen wij begrijpen, hoe Holland voor de wegens wapens hun godsdienst vervolgden in den loop der eeuwen zoo een groote gastvrije fa milie kon worden. Dit was mogelijk, omdat de Nederlanders zich aan hun godsdienst, aan hun constitutie en aan hun gewetensvrijheid onverzettelijk ble ven vasthouden. Mijnheer de minister-president, deze gedachten was ik zoo vrij in den vorm van een open brief te publiceeren, nu ons land door de vreugde is verrast, dat uw Kroonprinses het heeft bezocht. Wij weten dat Haar komst van zuiver par ticulieren aard is, doch ik kan u deze gedachte toch niet verzwijgen. De ge dachte van de volkomen vrijheid houdt ons sterk gevangen, wanneer wij de diepte en de stralende schoonheid van deze gedachten voor God meten. De gedachte van de vrijheid verschijnt voor mij met toenemende 'kracht, wan neer ik het ongelukkige Europa van alle kanten door het depotisme zie bedreigd. Na Groen van Prinsterer en dr. Abra ham Kuyper moge het aan u door Gods genade gegeven zijn om de gaxmdwet, de nationale deugden en het gezinsle ven van- Nedierland voor de toekomst te bewaren. Dezen dr. Hendrik Colijn, dien ik in de achterste banken van een der Gere formeerde kerken in Den Haag heb zien bidden, dezen man, die in zijn diep ernstig bewustzijn van zijn roeping een der grootste politici van Europa is, wensch ik Gods zegen op zijn werk en zijn persoon". HITLER's NON-AGRESSIE AANBOD AAN NEDERLAND. Duitschland begrijpt het Neder- landsche standpunt. In zijn laatste Rijksdagrede heeft de Duitsche rijkskanselier verklaard, dat Duitschland bereid is aan Nederland en België onaantastbare neutraliteit te garandeeren. Mede in antwoord op vragen naar aanleiding van deze uitlating van den rijkskanselier door het Eerste Kamer lid mr. Van Vessem gesteld, heeft mi nister de Graeff aan de Duitsche re geering medegedeeld, dat wij met alle waardeering voor de uit het aanbod spekende goede bedoelingen, niet be reid zouden zijn, nopens de onaantast baarheid van ons 'grondgebied met eenig land een verdrag te sluiten. Die onaantastbaarheid is voor Nederland een axioma dat zich niet leent als on derwerp voor een door ons te sluiten verdrag. Het Duitsche Nieuwsbureau ver neemt in welingelichte 'kringen te Ber lijn, ten aanzien van deze verklaring, in zake dat deel van de rede van den Führer van 30 Januari, waarin deze verklaarde dat Duitschland bereid was Nederland en België te erkennen als onaantastbare en neutrale gebieden en als zoodanig te garandeeren, dat de opvatting van Nederland geenszins in tegenstelling is met de opvatting van Duitschland over het recht van an dere staten een. vrije beslissing te ne men. De Führer heeft in zijn rede, waarop de verklaring van minisfeer De Graeff betrekking heeft ook nadruk kelijk te kennen gegeven, dat het tot stand komen van een dergelijke over eenkomst afhankelijk is van den wensch van Nederland. De Duitsche bereidwilligheid de on aantastbaarheid van Nederland even- zoo te garandeeren als die van België, houdt natuurlijk op, waar Nederland van meening is, dat het overeenkom stig zijn internationale positie geen wensch te kennen moet geven in de richting van het Duitische aanbod. Men begrijpt in Duitschland dit stand punt van Nederland volkomen. De Führer heeft in dezelfde rede in een ander verband ook gezegd, dat iedere staat zelf moet beslissen over zijn eigen veiligheid en over den vorm en mate hiervan. Voor Duitschland is slechts één ding van belang in alle openbaarheid te hebben duidelijk gemaakt, dat het op iedere wijze bereid is de onschendbaar heid van Nederland te garandeeren en hierdoor grondig een eind te hebben gemaakt aan alle gepraat over een an dere opvatting van Duitschland, aldus het D.N.B. DE OVERVAL TE BUDEL. De dader in de gevangenis plotseling overleden. Toen gevangenebwaarders Zaterdag morgen den in de gevangenis te Roer mond, den wegens moordaanslag ge pleegd op mej. de wed. Looijmans—tv. d. Wiel, opgesloten Th. v. d. Steen wilden luchten, ontdekten zij dat v. d. S. dood m zijn cel lag. Een beroerte had een einde gemaakt aan zijn leven. De aan leiding -van den aanslag op mej. Looij mans zal thans wel onopgelost blijven. De vermoedens dat v. d. S. zwaar gees tesziek was toen hij de snoode daad pleegde, winnen door dit zeer tragisch einde veld. De toestand der wed. L., die in het St. Jansziekenhuis te Weert wordt verpleegd, is nog steeds zorgwek kend. Plaatselijk Nieuws* ALPHEN AAN DEN RIJNv VERPLEGER DOOR EEN PATIËNT NEERGESLAGEN. Slachtoffer ernstig gewond. Men zal zich herinneren, dat in 1935 door de politie alhier is gearresteerd de 25-jarge H.G., die er een gewoonte van maakte passeerende auto's met steenen te bekogelen, zulks omdat hij naar hij later bij zijn verhoor mee deelde werkloos was en autobezit ters niet kon uitstaan. Door deze zon derlinge handelwijze veroorzaakte de jongeman op den Steekterweg een ern stig ongeluk. Een autobestuurder kreeg een door G. geworpen steen tegen het hoofd en reed in volle vaart tegen een boom, waarbij een naast hem zittende dame uit Reeuwijk zoo ernstig werd gewond, dat zij in een ziekenhuis ter verpleging moet worden opgenomen. G. is daarna overgebracht naar de stichting „Endegeest", een der inrich tingen der gemeente Leiden voor de verpleging van 'krankzinnigen, waar hij zich geruimen tijd zeer rustig heeft gedragen. Vijdagochtend heeft hij in een vlaag van waanzin echter plotseling een ver pleger, den heer Kruizinga, sociaal de mocratisch raadslid van Oegstgeest, met een schop neergeslagen en zeer ernstig verwond. Zijn plotselinge wilde bui was noch door de doktoren, noch door de ver plegers ook maar eenigermate ver moed. De minder ernstige verpleegden in Endegeest verrichten dagelijks groeps gewijs elke groep onder «leiding van een vasten verpleger werk in de buitenlucht op het terrein van de in richting graafwerk, hakwerk enz. Hij was met de andere patiënten van zijn groep bezig struikgewas te rooien en uit te graven op het terrein van het gesticht. Er was geen onaan genaam woord gevallen. Er was niet de geringste aanleiding en niets, dat er op wees, dat een der patiënten iets kwaads in het schild voerde. Kruizin ga is bovendien een voorbeeldig ver pleger. Reeds vijftien jaren is hij in deze functie in Endegeest werkzaam hij is getrouwd en woont in een der huisjes tegenover het gesticht. Nim mer had hij last met zijn groep. Toen men even van het werk uitrust te werd Kruizinga onverhoeds door den patiënt van achteren met de spade aangevallen. Hij kreeg daarmede een klap op het hoofd, welke zoo hard aan kwam, dat hij onmiddellijk bewuste loos neerzakte. Uit een gapende hoofd wonde gutste het bloed. Hij bleef be wegingloos liggen, terwijl de patiënten schreeuwend door elkaar liepen. G. bleef dreigend staan om het slachtof fer opnieuw aan te vallen. We} schreeuwden en gebaarden de andere patiënten, doch het bleef bij toekijken en het besef om den verpleger te be schermen drong niet tot hen door. Op het geschreeuw kwamen geluk kig spoedig andere verplegers toe schieten. Een van hen wist G.. die nog steeds dreigend bij zijn slachtoffer stond, van achteren vast te grijpen. Toen hij echter achteruitloopend den patiënt wilde wegsleepen kwamen verpleger en patiënt in de sloot te recht. Spoedig kon men echter den ge vaarlijken zwakzinnige overmeesteren en insluiten. Het slachtoffer werd. nadat hem de eerste hulp was verleend door een arts uit de inrichting, naar het Aca demisch Ziekenhuis te Leiden overge bracht, waar hij in ernstigen toestand is opgenomen. DE SCHEEPSWERF AAN GOUWSLUIS WORDT WEER IN BEDRIJF GESTELD. „Vooruitgang". Naar wij vernemen, zal binnenkort de scheepswerf „De Vooruitgang" van de firma D. en Joh. Boot aan den, GO'Uwsluischen weg weer in bedrijf worden gesteld. De firma ontving van den heer J. Boll te Winsum opdracht tot den bouw van een motorkustboot van 400 ton, welke voorzien zal worden van een 300 P.K. Industrie motor. Daar voor den bouw van dit schip verschillende klinkpartijen noodig zijn is besloten het werk uit te voeren op de werf aan Gouwsluis. Het is te hopen, dat met deze her nieuwde openstelling van „de Voor uitgang" een periode van meerderen bloei voor de scheepsbouwindustrie welke voornamelijk voor de kleine vaart werkt, zal worden ingeluid. Dr. LOVINK UIT DE POLITIEK. Naar wij vernemen, heeft de oud- burgemeester onzer gemeente, de heer dr. H. J. Lovink. aan hét-hoofdbestuur der Hist. Uniei doen weten, dat hij voor de a.s. verkiezingen geen Kamer- candidatuur meer wenscht te aanvaar den. DE SMALLE BRUGGESTRAAT. Rijwiel vernield. Zaterdagochtend wilde in de Brugge straat een groote zesWielige vrachtauto van den expediteur V. passeeren, ter wijl langs het trottoir een handwagen van de firma C. stond. De ruimte was daardoor zoo gering, dat de auto met den handwagen in botsing kwam, het geen weer tot gevolg had, dat een rij wiel van den heer v. Z., dat tegen een muur stond, het moest ontgelden. De fiets werd gedeeltelijk in elkaar ge drukt, waarvan door den eigenaar aan gifte werd gedaan bij de politie. CHR. HIST. KIESVEREENIGING. Bespreking Verkiezingsmanifest. Vrijdagavond kwam de Chr. Hist. Kies vereen ïging in het IJsclubgebouw in ledenvergadering bijeen. Na opening door den voorzitter, den heer J. Tuinman, werd in behandeling genomen het ontwerp-verkiezings gaan enkele mededeelingen moet ik tegenover u recht zetten. De geschiedenis der raadsvergadering •van 21 December, waarin de medediee- ling van den heer J. de Mars, dat art. 22 de eenige troef was, niet werd weer sproken, zoowel als de geschiedenis van •de vergadering van 28 December, waar in niet minder dan 10 raadsleden bleken het standpunt te huldigen dat Visser en Smit de concessionarissen zijn, he^ft wel uitgewezen dat zij die hun steun hebben gegeven aan de bekende motie- :Van Ghesel Grothe, althans in zooverre goed gezien hebben, dat inderdaad de grootst mogelijke meerderheid van den Raad, Visser en Smit nu als concessio narissen wilden beschouwen. Ik per soonlijk wil wel toegeven dat ik dat standpunt niet kon begrijpen, teminder waar men vanaf den aanvang der ex ploitatie 'Van de waterleiding tot 1936 geen andier 'als concessionaris erkend heeft dan uwe vennootschap, en men vroeger bij opdracht tot uitbreidingen, en betalingen overeenkomstig de con cessie, er niet aan dacht Visser en Smit te schrijven of te betalen, nog minder ;daaraan toe te voegen, gelijk nu im het officieele raadsbesluit is gedaan, dat Visser en Smit de concessionarissen zijn. Tweedens De heer De Mars zag in het uitstel van een maand geen heil, omneden B. en W. met de vennootschap pl.m. 1 jaar zouden hebben onderhan- manifest 1937 der Chr. Hist. Unie. Uit- IJ deld zonder resultaat. Zeer zeker wist voerig werd stil gestaan bij dat gedeel te van het manifest dat handelde over de bestrijding der werkloosheid. Vervolgens werden afgevaardigden benoemd voor de vergadering van de Kamerkieskring en de Groepsvergade ring te Hillegersberg, terwijl tenslotte nog in bespreking kwam de groslijst van de Chr. Hist. Unie voor de verkie zing van leden voor de Tweede Ka mer. Na de rondvraag werd de vergade ring gesloten. BURGERLIJKE STAND. Geboren Pietje, dochter van Gerrit Houtman en van Gijsje de Jong Yvonne Lydie, dochter van Willem Samsom en van Yvonne L. Golaz Annie Comelia, dochter van Johannes Bouthoorn en van Jannetje G. van Eg- dom Adriana, -dochter vain Lamber- tus van Beusekom en van Wilhelmina Hoogteijling. Overleden: Willem Gerardus van Wijk, oud 59 jaren, echtgenoot van Eli- sabeth C. W. Eigeman. BEVOLKING. Ingekomen van: Perwerderadeel, Wanwerd 113, Tabe W. van der Zwaag, boerenknecht, Kortsteekterweg 61 Nieuwveen, No. 80, Dirkje Brandse. wed. van Pieter Koren, Raadhuisstraat 178 Vertrokken naar Boskoop, Voorkade 24, Jan Smat en gezin, brugwachtea:, Goudsche Rijpad 180 Boskoop, Ga lerij, Jacob Kastelein, brugwachter, Bloemhofstraat 13 's-Gravenhage, Groenteweg 60, Anna E. den Uyl, hulp Ld. huishouding, Wilhelminastraat 11 -^Pijnacker, Oostlaan 5, Gijsbert van de heer De Mars zelf, dat die mededee- ling niet juist is. Al spoedig is door den Raad de zaak uit handen van B. en W. genomen en heeft de Raad de zaak toe vertrouwd' aan een commissie, die met ons nimmer onderhandeld heeft, en welke commissie tot December 1936 geen ander voorstel had, dan om de be weerde grond van niet-rrakoming van art. 22 de concessie in te trekken. Wel iswaar is ein<l November weer het voe ren van de onderhandelingen aan B. en W. opgedragen, welke opdracht he laas niet ten uitvoer is gebracht kun nen worden, omreden toen de situatie in dit college zoodanig was, dat niet met het college van B. en W. werd ge confereerd, maar met een burgemees ter en twee wethouders, die, gelijk werd meegedeeld, ieder voor zichzelf spraken. Ten derde De heer Noordhoek, die een moment art. 22 wilde doen verge ten, is ten zeerste verstoord over het door uwe 'vennootschap met alg. stem men aangenomen besluit., om ook een regeling te treffen bij onvoorziene om standigheden. De burgemeester heeft reeds gezegd' in de openbare raadsver gadering, dat tegen een dergelijke clausule geen enkel bezwaar is, en dit evenzeer in het belang van de gemeente als van uwe vennootschap kan zijn. Laat ik slechts zeggen dat een derge lijke clausule als door ons gewenscht is, en waarvan de redactie door de ge meente en uwe vennootschap gezamen lijk moest worden opgemaakt, in elk contract terzake van levering van wa ter, gas of electriciteit eeh plaats vindt. Ten aanzien van tilrade in het rap port der raadscommissie over de wijze om op de ook „voor de armsten onder Muijen, bakkersknecht, Raadhuisstraat 1 de armen" onontbeerlijke volksdrank 231, ^n zoo hoog mogelijke winst te maken, ^AARLANDERVEEN Vergadering van lidmaten. Maandagavond werd in het vereni gingsgebouw der Geref. Kerk een ver-, gadering van lidmaten der Geref. kerk gehouden. Ds. Moolhuizen opende de.' vergadering. Hierna werden de belan gen der kerk besproken en wel in het; bijzonder de financën. Hoewel het te-' kort aanmerkelijk lager is dan vorig jaar, brengt het bedrag van 500 toch nog zorgen met zich. 1 De vergadering werd op de gebrui- kelijke wijze gesloten. f A.R. Kiesvereeniging. Vrijdagavond vergaderde de A.R. Kiesvereeniging „Nederland en Oran je" in het Vereenigingsgebouw der Geref. Kerk. De voorzitter opende de j vejrgadering waarna werd behandeld de groslijst voor de a.s. verkiezing van leden voor de Tweede Kamer. Bij de bestuursverkiezing werd gekozen de heer A. van Doorn. De leden werden voor den komenden stembusstrijd op gewekt een werkzaam aandeel daar aan te nemen. De vergadering werd op de gebrui kelijke wijze gesloten. BODEGRAVEN. t DE WATERLEIDINGKWESTIE. Een proces tusschen de gemeente en de N.V. De waterleidingkwestie in deze ge meente, welke men reeds 'als een afge dane zaak beschouwde, is plotseling' weer in een nieuw stadium getreden, doordat in een buitengewone Aandeel houdersvergadering vaa de. 1}I.V. Bode- graafsche Waterleiding is besloten, niet accoord te gaan met het besluit van den gemeenteraad, welke op 28 Dec. jl. overeen kwam het particuliere bedrijf over te nemen. Dit besluit is, zooals men weet, in middels reeds door Ged. Staten goedge keurd, maar in 'de dezer dagen gehou den aandeelhoudersvergadering der N.V. bleek, dat men iij^ deze kringen ernstig ontstemd is over het feit, dat de raad besloot het bedrijf over te ne men van de oorspronkelijke concessio narissen, 'de heeren Visser en Smit, die 29 jaar geleden het bedrijf over deden aan de N.V. Bodegraafsche Waterlei ding. Zooals wij onlangs reeds meedeelden, is hiervan nooit officieel kennis gege ven aan ihet gemeentebestuur. Men heeft dit .verzuim 'echter over het hoofd gezien en van gemeentewege 29 jaar lang met de N.V.. die men toen dus wel erkende, gecorrespondeerd. In de aandeelhoudensvergadering is de handelwijze van het gemeentebe stuur ernstig gecritiseerd. De presideht- commissaris, de heer La Gro, hield, een uitvoerige rede, waarin hij o.m. het vol gende opmerkte De door de verschillende raadsleden in die openbare vergaderingen gedane mededeelingen zouden den indruk kun nen 'vestigen, dat dezerzijds niet dat gene is gedaan om op behoorlijke ma nier tot overeenstemming te komen. Het lust mij niet op dat alles in te wil ik slechts zeggen dat de armsten onder de armen water hebben, althans in Bodegraven en Zwammerdam had den, tegen een tarief zonder meberhuur, zoo laag. als in geheel Nederland niet te vinden is. Bij de onderhandelingen met B. en W. werd- dit blijkbar ook zoo gevonden en werd (van de zijde van dat college zelfs die meening geopperd dit tarief tot 10 minimum te verhoogen en dan nog geen vrij gebruik, gelijk tot dusverre, maar 25 M3. per jaar. Dezerzijds is toen schriftelijk 6 April 1936 geantwoord aan B. en W., dat een verhooging van de prijzen voor „de on ontbeerlijke volksdrank", zooals de commissie het noemt, bij ons geen weer klank ken vinden, en wij gaarne aan deze lage tarieven zouden willen vast houden. De heer v.d. Poll vertelt nu dat wy zoo rustig zijn en niet durven zeg gen evenals de Burgemeester, dat de houding van de Raadscommissie ten aanzien van de toepassing van art. 22 immoreel is. De gedachte van niet-dur- ven is geheel misplaatst; wij staan nu eenmaal op het standpunt dat alles ver meden moet worden wat zou (kunnen kwetsen. In alles wat in de raad verteld werd, kan men niet anders zien .dan het ma ken van een stemming tegen de water leiding. Weerlegden wij iets, deelden wij b.v. mede dat de gemeente Zwammer dam in -dezelfde verhouding in de winst en verdere voordeelen moest profiteeren als de gemeente Bodegraven, dan was niets gemakkelijker voor de raad, dan schouderophalen en doodzwijgen. Good will moest volgens de opvatting van den raad niet naar winst-capaciteit, maar naar de waarde van gebouwen berekend worden, ja. zelfs was men zoover dat een berekening over 20 jaren naar de maatstaf van 15 x de winst van Bode graven nadeeliger «voor de gemeente was.dian 20 x de winst van Bodegraven en Zwammerdam te samen Laten wij echter zorgen, dat onze houding, die tot dusverre, gelijk tot oor- deelen toevoegden verklaren, correct was, ook in de toekomst correct blijft. Met beleedigingen en grofheden als de uitlating „onwaairdige commissaris sen", enz. .behoeven wij gelukkig onze zaak niet te dienen. Ik moet u nog mededeelen dat aan het college van Ged. Staten een maand verlenging 'is gegeven van de termijn bedoeld in 'art. 21 der concessie. Wij mochten dat natuurlijk niet doen, ge let op het door u in de vorige vergade ring genomen beslint, dan na toezeg ging ook van het college -van Ged. Sta ten, dat art. 22 der concessie niet in- ge ding werxi gebracht. Deze eisch, pd'oor de raad1 met zooveel verontwaardiging afgewezen, werd direct na ampele be spreking door het college van Ged. Sta ten aanvaard De beslissing van het college van Ge- dep. Staten ter goedkeuring van het raadsbesluit is m.ï. juist, althans in dit stadium zou ik zelf ook niet anders handelen. Evenwel, het courantenbe- richt, dat het college van Ged. Staten de consequenties van dat raadsbesluit aanvaardt, is onjuist; wie dit denkt, moet aijn licht maar eens bij deskundi gen opsteken. Echter, het raadsbesluit van 28 De- RADIO-PROGRAMMA DINSDAG 16 FEBRUARI 1937 Hilversum I 1875 M. A.V.R.O. 8.00 Gram. muziek 10.00 Morgenwijding 10.30 Concert 11.00 Voor de huishouding 11.30 vervolg concert 12.30 Omroeporkest 2.00 Gram. platen 3.00 Knipcursus 4.00 Dansmuziek 4.30 Radio-Kinder-koor- 'zang 5.00 'Kinderhalfuur 5.30 Or kest 7.05 Concert 7.30 Engelsche les voor beginners 8.00 Nieuwsberich ten 8.10 Bonte Dinsdagavondtrein 10.00 Lezing 10.30 Avro-Dansorkest 11.00 Nieuwsberichten en Dansmu ziek 11.30 Aansl. met Grand Hotel „Gooiland" te Hilversum. Hilversum II 301.5 M. K.R.O. 8.00 Concert 10.00 Voor fa brieken 10.30 Gram. muziek 11.30 Godsdienst 12.00 Politieberichten 12.15 Kro melodisten en Gram. muziek 2.00 Vrouwenuurtje 3.00 Mode cursus 5.10 Kro melodisten 6.40 Esperantocursus 7.00 Politieberichten 7.15 Luchtvaartkroniek 7.35 Sport 8.00 Nieuwsberichten 8.15 Lijdens meditatie 9.15 Gram. mu2rtek 9.30 Solistenconcert 10.30 Nieuwsberich ten 10.40 Orkest 11.20 Gram. mu ziek. H.I.R.O. 4.00 Gram. muziek 4.05 Causerie 4.35 H.I.R.O-post 4.45 Causerie. Droitwich 1500 M. 11.20 Orgelconcert 12.10—1.10—4.40 Orkesten 7.30 Pianorecital 10.00 Concert 10.30 Orkestconcert. Parijs 1648 M. 7.20—8.20 Gram. muziek 11.20—1.50 Symphonieconcert 1.35 Zangrecital 4.20 Concert 6.15—7.05 Zangrecital WOENSDAG 17 FEBRUARI 1937 Hilversum I 1875 M. V.A.R.A. 8.00 Gram. muziek 9.30 Onze keuken 10.20 Voor de continu bedrijven 11.30 Voor werkloozen 12.00 Gram. muziek 12.35 De Fliere fluiters 2.00 Zangplaten 2.30 Voor de vrouwen 3.00 Voor de kinderen 5.30 Gam. muziek 6.00 Orgelspel 6.30 Cello en Piano 7.00 Zang 8.03 Nieuwsberichten 10.05 Orkest 11.00 Dansmuziek. V.P.R.O. 10.00 Morgenwijding. 7.30 Cursus. Hilversum II 301.5 M. N.C.R.V. 8.00 Schriftlezing— 8.30 Concert 10.30 Morgendienst 11.00 Concert 12.00 Politieberichten 12.15 Gram. platen 12.30 Vervolg Concert 1.30 Zangplaten 2.00 Or gelspel 3.00 Lezen Chr. Lectuur 3.30 Gram. platen 4.00 Chr. Liederen uurtje 5.00 Kinderuurt 6.00 Land bouw (6.30 Onderw. v. d. Binnen vaart) 7.00 Politieberichten en Ned. Chr. Persbureau 7.15 Boekbespre king 7.45 Reportage of Gram. mu ziek 8.00 Nieuwsberichten 8.00 Orkestconcert 9.25 Ouderuurtje 9.45 Vervolg Concert 10.30 Nieuwsbe richten 10.35 Schaakcursus 10.50 Gram. platen en Schriftlezing. Droitwich 1500 M. 11.05 Orgelconcert 12.0S—1.20 Or kesten 3.50 Piano-recital 5.10— 5.35 Orkesten 7.00 Orgelconcert 7.50 Dansorkest 8.35 Orkestconcert 10.45 Concert 11.20 Dansmuziek. Parijs 1648 M. 7.20—8.20 Gram. muziek 11.20—1.20 —1.50 Symphonieconcert 1.35 Zang recital 2.50 Concert 4.50 Piano recital 6.05 Zang 8 20 Pianorecital 8.50 Concert. cember brengt ook voor uwe vennoot schap veel arbeid met zich mee. Dat het voorstel moet gedaan worden om met de gemeente Bodegraven te procedee- ren ds aeer pijnlijk, doch nogonaals het is niet onze schuld, en de volle verant woordelijkheid rust op hen, die meenen hun heil te moeten zoeken in het ne men van een beslissing, ondanks vele door de raadscommissie ingewonnen ju ridische adviezen, dat Visser en Smit in plaats van uwe Vennootschap op heden concessionaris zijn, en dan praat ik er nog maar niet over in dit stadium, dat de gemeente gebruik wil maken van het recht van overname, niet onvoorwaar delijk, zooals art. 21 het voorschrijft, maar onder verschillend voorbehoud'. De vraag of dit een toelaatbare over name is, komt pas eventueel veel later aan de ordle. De heer La Gro brengt hierna een viertal 'Voorstellen in behandeling, n.L: 1. Antwoord te zenden aan den Raad der gemeente Bodegraven naar aanlei ding van het schrijven van 28 Decem ber j 1., t.w. dat met de inhoud daarvan niet accoord wordt gegaan en de N.V. zich alle rechten 'voorbehoudt uit wel ken hoofde dan ook. 2. De directie te machtigen' tot het voeren van een proces tegen de ge meente Bodegraven, in verband met het raadsbesluit van 28 December j.1., waar in de raad zich uitspreekt, dat Visser en Smit de concessionarissen zijn. 3. Vóór 1 Juli a.s. aan den raad' der gemeente Bodegraven mede te deelen, dat de N.V. Bodegraafsche Waterleiding als concessionaris gebruik maakt van haar recht, bedoeld in art. 21 der con cessie, nl. om het bedrijf gedurende 20 jaar voort te zetten, 4. De keuze van raadslieden over te laten aan het college van commissaris sen en directie. Nadat nog uitvoerig over deze voor stellen van gedachten was gewisseld, werden zij in stemming gebracht. De voorstellen 1, 3 en 4, werden zon der hoofdelijke stemming aangenomen, het voorstel om te procedeeren tegen de gemeente Bodegraven met de stemmen van1 alle aandeelhouders voor, op drie na. Deze stemden blanco, t.w. de heeren Hoogenboom, Scheer en Loman. BOSKOOP De a.s. Rozententoonstelling. B. en W. stellen den Raad voor, voor 400.— deel te nemen in het waar borgfonds van de voorgenomen 5-daag sche rozententoonstelling der verecni- ging „Nos Jungunt Rosae", onder be ding, dat de vergoeding aan de expo santen dan pas zal worden uitgekeerd, wanneer het waarborgfonds niet be hoeft te worden aangesproken, en dat, wanneer het waarborgfonds moet wor den aangesproken het daaruit te dek ken te kort worot verhiala op deel nemers üi dat fond? in rechte even redigheid met het bedrag hunner deelname. Melk voor de schooljeugd. Naar wij vernemen worden op het oogenblik onderhandelingen gevoerd over de verstrekking van melk aan de schoolgaande jeugd, gedurende de schooltijden. Conversie geldleening. B. en W. stellen den gemeenteraad voor over te gaan tot de conversie van een geldleening. Het schuldrestant hiervan bedraagt 67000.—. De hui dige rente bedraagt 4J£ pet. De ge meente heeft een aanbieding ontvan gen van 31/2 pet. tegen parikoers. De looptijd der leening zal 11 jaren be dragen. Personalia. Mej. W. P. M. Scherjon, onderwij zeres aan de openbare lagere school is in gelijke functie benoemd bij het openbaar onderwijs in de gemeente Hilversum. Ned. Herv. Schoolvereeniging. In de jaarvergadering van de Ned. Herv. Schoolvereeniging zijn als be stuursleden herkozen de heeren A. Cf Blonk en C. Spijker. In de vacature van den heer A. A. Nijveldt werd gekozen de heer H. Hen- driksen. Burgerlijke stand. Geboren Johanna, dochter 'van A. Verkaik en B. Ruitenburg. Anthonie Arend, zoon van T. Vermeul en H. de Geest. Overleden Arie van Wilgen, 59 j. Bemardus H. J. Brouwer 17 dagen. HAZERSWOUDE Burgerlijke stand. Geboren Dongema Maria Catha- rina, dochter van C. J. van Kempen en H. M. A. de Rooij Hubertus Cornelis zoon van A. J. van Mi! en J. M. Hyer- hoek. Maria Theodora, dochter van C. P. Heyker en A. K. M. van Vliet. Jacoba, dochter van H. van Meurs en G. M. Vreugdenhil en J. van Dorp. Ajdriana Wilhelmina Maria, dlochter van M. Steenpoorte en G. vxl. Steen. Alida, dochter van P. Blonk en M. A. v.d. Meer Joanna Adriana, dochter van A. H. van Amsterdam en H. J. Baak. Everina Geertruida Joanna, dochter van H. J. Straver en G. de Graaf. Aleed, zoon van C. Bos en M. M. Meerburg. Corstiaan Maria, zoon van P. J. de Groot en C. A. van der Poel. Maartje, dochter van H. Lan- geveld en M. Bogaards. Gerrit je, dochter van N. van Tol en G. van Tol. Overleden H. Rotteveel 66 j., ge huwd met A. Vriesekoop. C. Bos 84 j., weduwe van J. Wijfjes. C. Ede- laar 69 j., gehuwd met C. van Nierop. T. van Wieringen 4 j. L. A. Franc- ken 1 3. Th. van Wetten 82 j. wedr. van P. van der Holst. K. Ravens- berg 74 j., geh. met M. J. van Enk. M. Slootweg 8 3j., wed. van M. van Oostrum. Ondertrouwd T. de Graaf 31 j. te Leiderdorp en J. de Wit 25 j. alhier. Gehuwd A. T. v.d. Pouw 42 j. en W. C. van Dijk 39 j. NIEUWKOOP Vereeniging voor Riet cultuur. Nadat in December alhier in begin sel is opgericht een vereeniging voor de rietcultuur voor Nieuwkoop en om geving, is inmiddels ook voor de Noor delijke provinciën en wel te Oldemarkt •een zoodanige 'vereeniging gesticht, terwijl Vrijdagavond onder leiding van den Burgemeester dezer gemeente ook voor Kortenoef en omgeving een der gelijke organisatie is tot stand geko men. De vergadering werd gehouden in Hotel Ruimzicht nabij Hilversum en werd bijgewoond door den Voorzitter van de Nederlandsche Akkerbouwcen- trale te Den Haag, de Burgemeestef% •van Kortenhoef en Olemarkt en de le den van het comité alhier, de heeren W. Leliveld, C. Kwakkenbos en J. Z. van Hellemond. Statuten en reglementen zullen thans ontworpen worden voor den landelijke organisatie met drie afdee- lingen. REEUWIJK Spaar de vogels De politie heeft een einde gemaakt aan eeh wreede handeling van een tuinder, die tot bescherming van zijn producten,. brood met vergif uitstrooi de, waarvan een vergiftiging op groote schaal met vele slachtoffers onder de vogels het gevolg is geweest. Een tuinder uit Waddinxveen heeft aan den Nieuwdorperweg te dezer •plaatse een spinaziekweekerij. Hij on dervond veel schade van musschen en vinken, die op zijn groente afkomen. Om dit te bestrijden, heeft hij op tal van plaatsen in zijn kas, die open is, in vergif gedrenkt brood gestrooid. Zijn opzet slaagde, de vogels aten het brood hetgeen hun dood beteekende. Maar onder de dieren waren ook bescherm de vogels en zoo kwam de tuinder in aanraking met de politie, die terstond aan de verdelgingsmethode een einde maakte. Een halven dag heeft het ver giftigde brood in de kas gelegen, maar intusschen waren reeds vele slacht offers gevallen. In den tuin en in de
omgeving op weilanden, in de sloot en in de boomen zijn in totaal een kleine honderd doode vogels gevonden. On getwijfeld zijn nog meerdere vogels, die verder hebben kunnen vliegen, ge storven. Het brood is in beslag genomen en opgezonden om te kunnen vaststellen, welk vergif is gebruikt. Tegen den tuinder is proces verbaal opgemaakt. Brand in een woonwagen. Bij het naar bed gaan had de werk man A.S.. die een woonwagen be woont, staande op -het wonowagen- kamp in de afd. sluipwijk, natte kle dingstukken de kachel te drogen ge hangen. Omstreeks 11 uur 's avonds werd door buren een binnenband in de woonwagen ontdekt. S. die reeds te bed lag en sliep, werd gewekt, waarbij bleek dat hij bijna buiten bewustzijn was geraakt door de verstikkende rook Toegeschoten hulp bluschte den band met emmers water. De motorbrandspuit, die uitgerukt was behoefde geen dienst te doen. De brandschade wordt door assuran tie gedekt. WADDINXVEEN De schoolstrijd. Het bestuur van de Hervormde kies- vereeniging heeft zich met een uitvoe ringen brief tot den raad gericht tegen het beleid van B. en W. en de meerder heid der leden inzake het niet toestaan van besprekingen door den heer v. d. Hee over den schoolstrijd bij de al- gemeene beschouwingen voor de be handeling van de begrooting. Burgerlijke Stand. Overleden Abraham Jonge jan wedr. van Neeltje Hoogendoorn 90 jaar. WOUBRUGGE Gemeenteraad. De raad komt Woensdag a.s. in openbare veiTgadering bijeen ter be handeling van de volgende agenda 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling voorschot ex. art. 101 der L.O.-wet 1920 over 1937. 4. Vaststelling kohier straatbelasting over 1937. 5. Uitloting stukken der obligatie lening groot 40.000. 6. Benoeming leden stembureaux voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 7. Verzoek ex. art. 72 der L.O.-wet 1920 van het Chr. schoolbestuur. Verzoek van ouders van school gaande kinderen om een vergoeding ingevolge art. 13 der L.O.-wet. 9. Verzoek ontheffing schoolgeld. 10. Voorstel tot wijziging der alg. po litieverordening. 11. Idem der Motor- en Rij wiel ver ordening. 12. Voorstel tot vaststelling eener schoolgeldverordening. 13. Voorstel tot wijziging der veror dening op de heffing van besmettelij ke ziektegelden. 14. Idem van de Hondenbelasting- verordening. 15. Wijziging der begrooting voor 1936 en 1937. 16 Rondvraag. De nieuwe brandspuit. In tegenwoordigheid van het gemeen tebestuur, enkele raadsleden, den tech- nischen adviseur van den Z.H. Brand weerbond en andere belangstellenden werd de door de gemeente aangekoch te motorbrandspuit beproefd. Bij deze gelegenheid kwam ook voor het eerst het vrijwillige brandweercorps in ac tie. Met vier stralen werd water gege ven en over de werking was men te vreden. De spuit is een 8 cylinder Ford motor en geeft ruim 2000 liter per minuut met een opvoerhoogte van 80 m. De motor heeft een dubbele ontsteking, werkt met 6 stralen en dubbele aan- zniging. Deze spuit kan door 2 man met de hand worden vervoerd, rijdt op luchtbanden, kan zeer gemakkelijk achter een auto worden gekoppeld en is voorzien van een sterke schijnwer per met kabel om het terrein van den brand te verlichten. Het geheel werd geleverd door de N.V. Brandspuiten- fabriek voorheen A. Bikkers en Zn. te Rotterdam. ZWAMMERDAM Bevolking. Ingekomen uit Lekkerkerk, Opperdoiit 144, E. Hausel, onderwijzeres, Dwars straat 159 Reeuwijk, Notaris d'Aume- rielaan E 131, J. H. Boerefijn, echtgen van G. van der Wolf, Tempel 62. Vertrokken: -naar Uithuizermeeden, Roode School C 153, KI. K. Hekkema, veehoudersknecht, Lagenburg 12 's Gravenhage, Fred. RuijsstraaJ 53, A., Maagdelijn, Brugstraat 34 Bodegra ven, Prins Hendrikstraat 27, A. J. van Niekerk, handelsreiziger, Overtocht 56. SPORT. VOETBAL. De uitslagen. De uitslagen van de gisteren gespeel de wedstrijden Stijn als volgt: Eerste klasse. •Afdeeling I. A.D.O.—C.V.V................. 2—2 Xerxes—D F.C................. 7—2 Afdeeling II. K.F.C.—Herm. D.V.S............. 3—1 Afdeeling III. Ensche. Boys—Z.A.C........... 1—3 Wageningen—Heracles 0—-0 Tubantia—Go Ahead 2—3 P.E.C.—Enschedé 5—3 N.E.C.—A.G.O.V.V............. l-<-7 Afdeeling IV. Longa—B.V.V................. 3—1 M.V.V.—N.O.A.D............... 4—3 P.S.V.—Roermond 3—1 N.A.C.—Eindhoven 7—2 Afdeeling V. Friesland—Hoogezand 1—6 Veendam—G.V.A.V. 1—3 H.S.C.—Be Quick 3—5 Afdeeling II. 2de klas B. U.V.V.—The Rising H*pe........ 1—4 D.O.S.—Sliedrecht 3—5 Unitas—D.C.L................. 5—4 4de klasse A. V.D.S —Waddinxveen 4—0 Res. 2de klasse A. B.M.T. 2—H.B.S. 3 0—0 Res. 3de klasse A. Bodegraven 2—H.V.V. 3 3—6 A.D.O. 4— U.V.S. 2 4—3 3de klasse D. De Musschen—Goal 0—4 E.D.S.—S.V.C................... 2—4 Het weer werkte verschenen Zondag en Zaterdag goed mee voor het voetbal len, doch het was jammer, dat in de afgeloopen week de meeste terreinen te veel water hadden gekregen en zoo werden in die Zaterdagmiddagcompeti tie de wedstrijden van A. R.C. I en M. S. V. niet gespeeld. Doordat de K.N.V.B.-elftallen rust hadden, was er Zondag een klein programma. Alphen benutte den vrijen dag voor een friendly game tegen O. D. S. uit Dordrecht, dat zooals ook -verwacht werd met een goed elftal partij gaf. Na een veel belovend begin, konden on ze plaatsgenooten het gedurende een periode na de pauze niet bolwerken te gen de vooral goed plaatsende gasten en zoo zag men een voorsprong in een achterstand- veranderd. Wat de lagere elftallen betreft het volgende Alphia III kreeg een dikke nederlaag te slikken dn den thuiswedstrijd tegen het stetfke Rouwkoop I, dat met niet minder dan 9-1 in de meerderheid bleef Alphia IV bracht het er in de uit wedstrijd tegen Lugdunum VII beter af en wist in Leiden een 3—3 gelijk spel te bevechten. Alphen IV speelde in Leiden tegen L.F.C. IV en Weef met 5—2 in de meer derheid, nadat de rust met een gelijke 2—2 was ingegaan. Alphen V ging op het pad der over winning voort en bond nu Beresteijn II met 7—0 aam haar zegekar. De gasten hadden niet veel in te brengen. Ze trof fen vooral Hemrood goed op schot. Rust .ging in met 3—0, terwijl .na de pauze .nog vier maal het net,der tegenpartij .werd gevonden. De Alphen-adspiranten speelden te gen die van Rouwkoop 3—3 gelijk. Ze -openden de score, veroorloofden zich de weelde een penalty te missen en gingen onet 1—1 rusten. Na de pauze maakten ,de gasten er 1—3 van, maar een goede eindpurt bracht de partijen weer op ge lijken voet. Voor den Zaterdajgmidd'agbeker be hoefde A.R.C. I wegens terreinafkeuring niet naar Roodenburg II. Voor de com petitie had M.S.V. om dezelfde reden -vrij. A.R.C. IV speelde thuis tegen Fides Pacta II. De gasten kregen een dikke .nederlaag te slikken. De rust .ging hier in met 4—0. Na de pauze voerden de roodbroeken hun voorsprong op tot liefst 10—0, waarna de gastee tenslotte althans de eer nog wisten te redden. 10-1. De A.R.C.-jeugd deed' het minder goed. De B-adsjuranten speelden in Katwijk tegen die <van Katwijk en moes ten opnieuw flink in het zand bijten. Na een achterstand met de rust werd' het tenslotte 8—0 voor de kustbewo ners De A-adspiranten verloren eveneens in Katwijk met 5—2 van die van Quick- Boys. Met de rust was de stand hier 2—2 gelijk. ALPHEN I O.D.S. I 4-6. De liefhebbers van doelpunten heb ben tijdens den vriendschappelijken wedstrijd van Alphen tegen het Dort-' sche O.D.S. hun hart kunnen ophalen: niet-minder dan tien goals werden er gescoord. Dat de thuisclub met vier er van in de minderheid bleef, was wel hoofdzakelijk het gevolg van een in zinking na de pauze, toen men zich geheel door de gasten overspeeld zag en lijdelijk moest toezien, dat een 3-1 voorsprong, die voor de rust verkregen was in een 5-3 achterstand werd om gezet. Het was echter niet alleen het minder goede halfuur na de pauze, dat hierin den doorslag gaf. Het diikwijls uitstekende spel van de bezoekers wek te reeds het vermoeden, dat zij er waarschijnlijk wel in zouden slagen hun achterstand in te loopen. Een uiterst bewegelijke voorhoede, een goed positie kiezen en plaatsen, be zorgde Alphen handen vol werk. Wat de thuisclub betreft, het was jammer dat men er niet in kon slagen in de tweede helft het spel te ontplooien, dat men tegen de rust demonstreerde want dat was uitstekend. Telkenmale stuwde de halflinie met vd. Leek aan het hoofd de voorhoede ten aanval en men zag een Alphen op z'n best. Het was een prettig en fair gespeelde wed strijd, die door den heer Murman uit Utrecht goed werd geleid. Wat het spelverloop betreft het vol gende Alphen, dat Britsemer voor Tuinen- burg in het doel heeft, speelt eerst voor den wind. De eerste aanval is voor O.D.S. en Britsemer moet al dadelijk voor een fel schot in actie komen, dat hij op keurige wijze stopt. Aan de an ti ere zijde kan de doelman nog maar juisc Bezemer verhinderen-de score te openen, maar als het spel tien minu ten oud is moet hij toch zwichten, als de rechtsback een lage voorzet van Bezemer mist en Tuinenburg aldus in staat wordt geteld, zij het via den paal den stand op 1-0 te brengen. De voor sprong is echter niet van langen duur, want een weifelen in .de Alphen ach terhoede straft de O.D.S. middenvoor af als hij in het verlaten doel den ge lijkmaker deponeert 1-1. Alphen komt dan wat sterker in den aanval. Als Vri- sekoop, die als rechtsbuiten al aardig ingeburgerd raakt, snel doorloopt, kan hij den bal nog juist op de lijn in z'n bezit ki'ijgen. Na diens voorzet passeert Tuinenburg den back maar zijn schot gaat over. Nadat de gasten even wat meer aanvallend zijn geweest, waarbij hun voorhoede zich uiterst bewegelijk toont, maar op het beslissend moment weinig inschiet, verkrijgt Alphen een overwicht. In vlug tempo worden talrijke goede aanvallen opgezet, die de O.D.S. ach terhoede nog al eens onschadelijk maakt door op den keeper terug te spelen. Toch wordt het goede spel van Alphen beloond niet twee doelpunten. De eerste neemt van Leeuwen met een rnooi schot voor z'n rekening, voor de cwecde legt hij den grondslag en Tui nenburg passeert den doelman op kal me wijze in den uitersten hoek. 3-1. Spoedig is het dan rust. Na de pauze tappen de bezoekers uit een ander vaatje en de thuisclub kan het spel voor de pauze niet ont plooien. Het is duidelijk, dat dit niet 'zonder gevolg zal blijven en het duurt dan ook niet lang of de stand is 3-3 gelijk. Eerst een .mooie goal van den midvoor, dan een ver, o.i. wel houdbaar schot van den rechtsbinnen. Een goed doorgespeelde vrije schop levert den gasten een vierde doelpunt op en zelfs weten ze den stand op 3-5 te brengen, wel een teleurstelling voor de thuis club na een 3-1 voorsprong. Deze komt nu weer meer in den aanval en men treft het niet dat nu vooral de keeper ;n goeden vorm is, die talrijke goede schoten van Alphen's voorhoede weet te stoppen. Even verkeert dan het Alphen doel in groot gevaar, maar tenslotte wordt de bal na talrijke ma len te zijn ingeschoten, weggewerkt. Een goede aanval op het Dordtsche doel blijft dan zonder gevolg als Be zemer juist tegen de lat schiet, maar even later wordt een voorzet van- dien speler door Vrisekoop benut. 4-5. Tegen het einde gaat de O.D.S. linksbuiten er van door, wil blijkbaar de bal geheel in het doel spelen, hetgeen Britsemer hem weet te beletten, geeft tenslotte door aan den toegeloopen rechtsbuiten die den stand op 4-6 brengt, waarmee het einde komt. Voetbal te Nieuwveen. De uitslagen van de gisteren te Nieuw veen gespeelde wedstrijden zijn N.V.C. II—Nic. Boys I 0—1 G.S.V. III— Nieuwveen 14—3 G.S.V. 5—Nieuwveen II 2—7 Nieuwveen IV—Olympia IV 0—9. WIELERSPORT. Mometrainer kampioenschappen. Voor de aanstaande Hometrainer kampioenschappen van Zuid-Holland, welke a.s. Donderdagavond in café Sportrust worden gehouden hebben zich verschillende goede krachten op gegeven, o.a. A. v. Amsterdam, kam pioen van Antwerpen, J. Riethoven, Leiden, H. v. Heide, kampioen Den Haag en nog verschillende renners uit de zesavonden grasbaanwedstrijden, zooals L. Daene, A. Duqueszoij, Hof stede enz. Daar er dezen winter door de leden van de Rijnstreek op de Hometrainers flink is geoefend, zal het bij deze wed strijden zeker aan spanning niet ont breken. ZWEMMEN. Fantastische prestaties der Deensche Ragnhild Hveger. Zij verbetert het wereldrecord 200 Meter rugslag. Ragnild Hveger heeft thans vijf we- reldrecords op haar naam staan, nl. de 400 meter borstcrawl met een tijd van 5 minuten 14.4 sec, de 500 meter borst- crawl in 6 mtinuten 45.7 sec., de 800 m. 'borstcrawl in 11 minuten 11.7 sec, de 1000 meter borstcrawl in 14 minuten 35.6 sec en de 200 meter rugslag in 2 min. 41.3 sec Ragmihild Hveger, aldus wordt uit Kopenhagen gemeld, is de groote naam. die de laatste dagen alle zwem sters in de schaduw stelt. De Nederlandsche damesequipe, die zich van de week naar Kopenhagen be geven heeft, is voor de tweede maal voornamelijk door deze voortreffelijke Deensche zwemster verslagen. De prestaties van de 16-jarige Ragnhild Hveger grenzen aan het fan tastische deze week kwam zij in Ko penhagen voor het eerst van haar leven in een rugslagnummer uit en maakte een beste tijd. Gistermiddag in Aarhuus versloeg zij niet alleen de wereldrecord- houdster Olympisch kampioene, etc. Nida Senff, maar verbeterde boven dien het officieele en het nog niet ge homologeerde wereldrecord over 200 Meter rugslag met drie seconden Zij zwom deze afstand in 2 min. 41.3 sec, terwijl het officieele wereldrecord op naam staat van Eleanore Holm met 2 min. 48.7 sec en Nidia Senff pas 2 min. 44.6 sec. maakte, welk record echter nog niet gehomologeerd is. Maar dat w>as nog -niet alles zij sloeg 'bovendien Tiny Wagner op de 200 Meter crawl met de fraaie tijd van 1 min. 8.5 sec. Echter waren .dit niet de eenige ne- iderlagen, die de Nederlandsche dames te slikken kregen oök op de nummers 3 x 50 M. wisselslagestafette en op de ■200"-'Meter schoolslag moesten zij de' meerderheid ivan hun Deensche colle ga's erkennen. SCHAKEN. Schaakclub te Koudekerk opgericht. Op initiatief van eenige schaaklief- hebbers is Woensdagavond te Koude kerk opgericht een schaakvereeniging met aanvankelijk 12 leden. Het voorloo- pig bestuur is als volgt samengesteld A. Kuiper, Tom Basie. K. Vonk en J. C. van Egmond. Het ligt in de bedoeling wekelijks een speelavond te houden. Simultaanwedstrijd te Leimuiden. De heer W. J. Sieverding speelde in een simnltaanwedstrijd schaken tegen den werelkampdoen Dr. Euwe. Dr. Euwe Sfreelde tegen 35 borden. In 2y2 uur tijds won Dr. Euwe er 33, verloor een partij tegen den Leimuidenaar en speel de 1 partij remise tegen een lid van de Schaakvereeniging „De Amstel". Voor waar een mooi succes voor de Leimuidf- sche Schaak- en Damclub. De heer G. van Harten, vroeger even eens te Leimuiden woonachtig, speelde simultaan aan 17 borden. Hiervan won de heer van Harten er 13. Naar wij vernemen zal de heer van Harten ook te Leimuiden komen om een simultaanwedstrijd schaken te geven en wel op 1 Maart a.s. DAitfMEN. Keiler—Springer. De eerst partij van de match tusschen Keiler en Springer, die wegens ziekte van Keiler uitgesteld was, is nu vastge steld op 25 Februari te Dordrecht. D;j winnaar van deze match komt tegen M. Raichenbach uit. Kampioenschap van Alphen 1937. Donderdagavond werden de partijen voor het persoonlijk kampioenschap van Alphen vervolgd. De uitslagen waren als volgt: Afgebroken partijen J. Godthelp—J. van Oeveren 2—0 Joh. v. Ofwegen—Th. A. v. Leeuwen 2—0 5e ronde J. v. Oeveren—K. v. Leeuwen 1—1 J. Oosterman—J. Godthelp 2—0 M. P. Krumpelman—F. Oosterman 0—2 G. Pieneman—J. Lagerweij afgebr. J. v. d. Horst—Joh. v. Ofwegen 1—1 Landbouw en Veeteelt ONJUISTE TOEWIJZING VAN DE KALVERSCHETSEN Herhaald scherp gesteld adres aan minister. i Door een groot aantal zich gedupeerd gevoelende landbouwers-veehouders uit verschillende dorpen In de Betuwe is bij den minister van Landbouw en Visscherij geageerd tegen de toewijzing der kalverschetsen dienst 1937, aldus wordt uit Tiel aan de Crt. gemeld. Naar meening van adressanten is de toewijzing niet gebaseerd op de telling van 1933, hetgeen zij in hun adres met voorbeelden doen uitkomen. Verder constateeren zij, dat verschillende fou tieve boekingen in bedoelde tellingen zijn gedaan, waardoor bijvoorbeeld pinken in plaats van kalveren kwam te staan. Zelfs zou naar hun oordeel het geheel niet aan willekeur ontbloot zijn, voor welke opinie zij gronden aan voeren. Zij toonen verder aan, dat be ter gesitueerden bevororecht werden, terwijl anderen werdn gepasseerd. Ge vallen van, naar hun inzicht, minder gewenschte handelwijzen in zake de toewijzing, omlijnen zij in hun request meer in het bijzonder. Voorts dringen aadressanten er met nadruk op aan, dat door den minister een grondig on derzoek wordt ingesteld, althans dat overlegging van de boeken, houdende de tellingen van 1933 der plaatselijke adviescommissies, van zijnentwge ge vorderd zal worden, daar kwalijk ver ondersteld kan worden, dat toentertijd de tellingen niet goed zouden zijn ge schied. Adressanten tellen als eisch het on middellijk intrekken der kalverschets- kaarten 1937 en een toewijzing van kalverschetsen op de basis van 1933. Adressanten berichten den minister tevens, dat de Landbouwcrisisorgani saties te Arnhem een gelijkluidend adres ontvingen. In antwoord op dit adres schreef de minister aan de te Ingen (Gld.) domi cilie gekozen hebbende adressanten, dat ieder voor zich 'met een bezwaar schrift tot de L.C.O. voor Gelderland te Arnhem zich kon wenden. Eerst na de beslissing van deze instantie stelt de minister een beroep op hem in uit zicht. Adressanten hebben zich nu opnieuw tot den minister gewend met de mede- deeling, dat hun oorspronkelijk adres geen bezwaarschrift is, doch een aan klacht inhoudt. Zij verzoeken opnieuw onderzoek door een onpartijdig con troleur, die rapport aan den minster dent uit te brengen. Zij drukken „als gehoorzame Nederlanders", aldus het schrijven, er hun spijt over uit, dat bij niet-inwilliging van hun verzoek, zij uiteindelijk noodgedwongen zich zul len moeten wenden tot H.M. de Konn- gin en den premier, daar zij vermoe dens van niet toelaatbare boekingen in 1933 koesteren. H Ieder van de adressanten, aldus de mededeeling aan den miniister, neemt personolijk de volle verantwoordelijk heid van het aangevoerde op zich. Geboren: YVONNE LYOIE RECEPT VOOR KOOPMANS' VLUGKOKENDE GORTMOUT als toespijs of ook des morgens bij het ontbijt. (Voor 4 .personen) 75 gram Koopmans' vlugkokende gort- mout (plm. 7 a 8 lepels niet afgestre- ken) y2 liter half water, half melk, 3 gram zout. Zet de gortmout op, met het kokende water en melk en het zout. Laat ze, onder af en toe roeren gaar en 'bijna droog koken gedurende plm. 10 minuten .Geef ze met warme of koude melk, al naar het seizoen en naar keuze met suiker of zout. Koopmans' Meelfabrieken N.V. Leeuwarden. MARKTBERICHTEN. Amsterdam, 15 Febr. Vee. Aangevoerd 516 vette koeien prijzen Ie kw. 66---71 et. 2e kw. 58—64 et. 3e kw. 50—56 et. per kg. slachtgewicht 98 melk- en kalf- koeien 180—230 59 vette kalveren 2e kw. 52—60 et. 3e kw\ 44—50 et. per kg. yevend gewicht; 131 nuoht. kalveren 5—9 55 schapen en lammeren prijs resp. 22—26 17—22 639 varkens prijs vleeschvarkens 54—55 et. zware 53—54 et. vette varkens 52—58 et. per kg. slachtgewicht. 2 paarden. Voor De- terding werden 30 vette runderen aan gekocht. Rotterdam, 15 Febr. Vee. Totaal aan gevoerd 2244 stuks, waarvan 531 vette runderen. 190 vette kalveren, 20 nucht. kalveren. 679 schapen en lammeren. 822 varkens. Prijzen per kg. vette koeien 62 et. 2e kw. 58 et. 3e kw. 40—48 et. vette ossen 60 et. 54 et. 3e kw. 44—50 et. vete kalveren 93 et. 80 et. 55—65 et. varkens (levend gewicht) 47 et. 46 et. 45 et. schapen 48 et. 40 et. 33 et. lamme ren 50 et. 42 et. 32 et. Per stuk schapen ƒ25—15; lammeren ƒ23—13. Voor Deterding werden 32 vette run deren aangekocht. dochter van W. SAMSOM en Y.L.SAMSOM-Golaz Alphen a.d. Rijn, 12 Februari 1937. Wilhelminastraat 22. Gevraagd een bekwame Dienstbode f voor dag en nacht, v.g.g.v., tegen 1 Maart of hter. Adres: Mevrouw WITHOF KEUS, Alphen a. d. Rijn Zich aan te melden 's avonds na 8 uur Volksverzekering Mij. vraagt voor Leiden en Omgeving actieve Agenten. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten en kleine portefeuille aanwezig. Brieven onder no. 310 Bur. v.d. Blad. In het faillissement van J. DE JONG, winkelier te Noorden, is be paald lo. dat de schuldvorderingen moe ten worden ingediend vóór 27 Fe bruari a.s. 2o. dat de verificatievergadering zal worden gehouden Zaterdag 13 Maart a.s., te tien uur voormiddags in het Paleis van Justitie, Korte Voorhout 11 's Gravenhage. Alphen a.d. Rijn, 11 Februari 1937. Mr. H, P. VAN HEYST, curator MIJN WAS IS WITTER DAN EEN ZWAAN DAT HEEFT DE RADION GEDAAN OAO *-A PRIMA PRIMA HENNEN EN EENDEN met 8 dagen vrij zicht Witte Legh. 8 mnd. I 1.15 p. st. Excheq. L*gh. Patrijs Legh. Bar- nevelders, Rh. Is. Reds 8 mnd. f 1.25 p. st. Khaki Campell Een den 7 mnd f 0.75 p. st. Alles kern- gez., hooge legstam, aan en tegen den leg. Vrij zichtbare verpak king. Vanaf 12 st. franco onder rembours. Aanbevelend, Hoenderpark „De Molen" Veenendaal Telefoon 557 Het Tandheelkundig Instituut van Dr. J* POS Tandarts BREESTRAAT 51, LEIDEN TELEFOON 3608 Spreekuren: dagelijks van 9—1 en 2—4 uur. Dins dag- en Donderdag avond van 7—9 uur. Spreekuur te Oegstgeest, Tel 3761, Oranjelaan 21 dagelyks van 4l/ï'—6 uur en volgeni afspraak. TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJK SCHOUTEN. J. E. BOLLIN Breestraat 155a, leS.fcn, Tel. 674 Dagelijks te consulteeren Dins^Jaga tot 12 uur. Gevraagd: flink Dienstmeisje voor dag en nacht in doktersgezin. Dagmeisje aanwezig. Brieven of aanm. Mevr. HINNEN, Daendelsstraat 9 Den Haag. i loomheid verdwenen. Jn hii kort kan ik seggen. dat Sanatogen mij er beven op httft geholpen. DU ontutUnd* rno€~ en loomhad 'sochUnds bij htt opstaan is totaal ver dwenen. Mijn hlwr aan- merkelijk béter geworden en ik mocht ern goede gewichtsver- mterdering waarnemen". O. tL T. t* Nieuwe Levenskracht ook voor Doe zooals die tienduizenden vóór U, die hun ver moeidheid en zwakte zagen verdwijnen na het gebruik van Sanatogen en weer door en door gezonde men- schen werden. Dit is verklaarbaar, want Sanatogen vult de uitgeputte lichaamscellen met nieuwe levenskracht. Ga nog vandaag een busje halen om die slapte en vermoeidheid te verdrijven. Tot uw verbazing zult ge- dan weldra bemerken, dat ge weer even flink als vroeger zijt geworden. SAHAT0GEN Het zenuwsterkend voedsel BU t|^ SUCCES JES (Maximum 30 woorden. Prijs bij vooruitbetaling: 50 et. twee maal plaatsen 75 et. Brieven onder nummer 15 et. extra. Advertenties voor deze rubriek moeten uiterlijk Maandag-, Woensdag en Vrijdagmorgen 10 uur in ons bezit zijn om In ons blad van resp. Maandg. Wn^nsdag en Vrijdag te vorden opgenomen.) Maak zelf EEN KANO Wij leveren u de com plete onderdelen pre cies pas en sluitend, al- le 3 compleet, peddels inbegr. ƒ13 75 met hand leiding. Luxe paddels ƒ1.95 per stel. Mare 39, Leiden. Wegens vertrek ter overname aangeboden EIKEN Eetkamerameublement Hazeveld 26. Te koop. prima loo pend e Friesche Staartklok. Raadhuisstraat no. 11, Alphen a. d. Rijn. Dinsdag 23 Februari '37 Zangkoor Ned. Prot. Bond, veert op „POLLY PERKINS" in het Nutsgebouw. Houdt dezen avond vrij. Bespreekt tijdig plaatsen. Hooftstraat 203 rood. Kantoormach.-reparat. 25 jaar practijk is Uw waarborg* voor repara tie uwer Schrijfmachines lekenmachines en co- pieer-maehines. Volle garantie voor elke re paratie. Onderhoud in abonnement. „De Kantoormachine- Specialist", Oude Singel 68 boven, Leiden. Te koop 4-raams BROEIBAK, in goeden staat. Prijs ƒ7.50. Te 'bevragen J. VAN WIJK, Prins Hen drikstraat 118. Ds. J. H. F. REMME, Ned. Hea-v. Pred. te Am sterdam, hoopt D.V. Woensdag 17 Februari in gebouw ..Rehoboth" aan de Hooftstraat te spreken. Aanvang 7.30 uur. Afd. Geref. Bond. Nette BURGERDOCHTER P.G., v.g.g.v.. zag zich met Maart gaarne ge plaatst als hulp in huishouding of winkel. Uitvoerige brieven on der no. 101. aan het Bureau v. d. Blad. Inrichten, bijhouden en controleeren van administraties Alle Belastingzaken. Accountantskantoor G. KLOK, 's Molenaars 1. Alphen a. d. Rijn. Tel. 324.
■■CQVQ mCF WITTE BOORD IS HET KENTEEKEN VAN OEN GOED-GEKLEEDEN HEER Draagt derhalve een witte boord, want hij staat altijd keurig. Mey's Boorden zijn helderwit en in t gebruik zeer voordeelig, daar ze veel langer schoon blijven dan alle andere boorden. Is de boord smoezelig geworden, dan wordt hij eenvoudig door een andere vervangen. U draagt dus steeds een nieuwe boord; geen last meer van scherpe kanten! Vraagt echter steeds de echte Mey's Boorden, want deze zijn niet te evenaren. /A PER STUK 13-14 CENTS Ycfioiftden PRIWA LINNEN OVERTREK PER DOZIJN I 150 1.60 Alphen a/d Rijn: D. Raaphortt Sr, v. Mandersloostr. 46 Verder In alle plaatsen in winkels, die aan MEY's reclame herkenbaar zijn, Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot den Gen. Vert. J.W. Raeymakers, Clae» de Vrieselaan 12a, Rotterdam. Prijslijst met afbeelding veler modellen gratii. Abonneert U op Het Nieuwe Modeblad RAW 347 Bewaar deze advertentie! H.H. LANDBOUWERS! WEET GE WEL dat het nu tijd is om Landbouwkalk te strooien? Weet ge ook van hoeveel nut Landbouwkalk voor Uw grond is? En dat dit artikel thans niet duur is Mogen wij U eens inlichten omtrent het gebruik van Landbouwkalk? Het kost U niets en verplicht U tot niets. Wilt ge ons dan even Uw naam en adres sturen? Uw bericht zien wij gaarne tegemoet! N.V. v.h. J. W MAGGI FLACON FLACON UIT HET RIJK DER VROUW Parijsche Modebrief. VOOR DEN OVERGANGSTIJD. Het lijkt misschien wel een beetje vroeg, nu reeds over voorjaarskleeding te spreken. En toch----- wanneer men zelf een aardigen mantel maken en daar op de eerste lentedagen van plof i- teeren wil, zoo is het geraden, daar mee vroeg te beginnen. De lijn onder gaat voorloopig geen groote verande ringen. Zakjes zijn een moderne versiering, zoodat men er graag zelfs vier aan brengt al zijn het dan ook maar opge- stikte klepjes. De ceintuur blijft op z'n plaats. Bont wordt op de voorjaaxsmo- dellen zeer verminderd, of geheel weg gelaten. Van den vlotten sportieven mantel van effen wol of tweed in raglan model, dien we hierbij afbeelden, zijn patronen verkrijgbaar in 96 en 104 cm «bovenwijdte. De beide voorpanden worden van beleggen met een slap in- legsel van linnen voorzien, terwijl in het rechtervoo'rpand 2 knoopsgaten ge maakt worden. De rugbaan, die mid den achter tot in de taille wordt inge- knipt, krijgt een ingezet plooistuk, dat tot ongeveer 30 cm van onder af wordt platgestikt. Het onderste gedeelte springt uit. De mouwen bestaan uit 2 deelen. Bij 't dichtstikken van de bo- vennaad wordt aan den onderkant der mouw een klein lipje meegestikt, dat gegarneerd wordt met een knoop. Dan worden voor- en rugpanden met de mouwen verbonden en daarna stikt men mouw- en zijnaden dicht. De voor panden krijgen 4 opgestikte klepjes. De kraag wordt van dubbele stof gemaakt, eveneens met een inlegsel van linnen. De onderkant van mantel en mouwen heeft een inslag van 4 cm. De ceintuur, een rechte reep van 80 bij 12 cm., wordt geheel doorgestikt en met een gesp ge sloten. De voering knipt men volgens hetzelfde patroon na aftrek van de be leggen. Benoodigd 3 m stof, 130 cm breed, 4 m voering 90 cm breed. Een chique casaque van bedrukte zijde met zwart zijden rokje, breede ceintuur van zwart suede en dito 'knoopjes toont ons volgende plaatje. Patronen verkrijgbaar in 100 en 112 cm bovenwijdte. Het rokje, dat uit 2 banen bestaat, krijgt in beide zijnaden een uitspringend plooitje. De linker zijnaad blijft van boven 20 cm open, wordt als split afgewerkt en met drukkers geslo ten De bovenkant zet men op tailleband' de onderkant krijgt een zoom van 5 cm. De rokdeelen van de casaque 'be staan uit voor- en achterbaan. De on derkant krijgt een smal zoompje naar binnen, het gladde lijfje wordt met een weinig ruimte op den bovenkant gestikt HOUTVEILING te Woubrugge op Donderdag 18 Februari a s. des voormiddage 10 uur op het ter rein van Hotel „Het Oude Raedt huys" aldaar. Deurw. GEERTSMA. en krijgt middenvoor een opgestikte reep, waar tusschen-ujt een strook van dezelfde stof, die tevens de hals-uit- snede garneert. De lange blouse-mou wen worden aan den onderkant met ruimte op het strakke boordje gezet, terwijl de ruime kop naad op naad in het armsgat wordt gestikt. Benoodigde zijde voor het rokje 2 m van 90 cm breed, voor de blouse 2.50 m. 90 cm. breed. Van de roodbruin fluweelen ja pon met de aardige halsgarneering zijn patronen verkrijgbaar in 88 en 96 cm bovenwijdte. De rok bestaat uit een glad heupstuk en twee klokkende voor- en achterbanen. De linkerzijnaad blijft ongeveer 20 cm open en wordt later ge lijk met de zijnaad van het lijfje als split afgewerkt en met drukkers geslo ten. De onderkant krijgt een smal in- slagje en wordt met een boordlintje af gewerkt. Het lijfje vertoont in voor- en rugpand een klein keurstukje. Hierop wordt 't voorpandje met een weinig ruimte gestikt, waarna men zij- en schoudernaden dichtstikt, waarbij de rugschoudernaad iets wordt ingehou den. De hals-uitsnede wordt met een schuin biesje naar binnen afgewerkt, waarbij men gelijk twee smalle lipjes meestikt, die later de kraag bij elkaar houden. Deze is een rechte reep van 2 bij 6 cm, van voren met een strik ge sloten. De ingehaalde mouwen worden met een weinig ruimte naad op naad in het armsgat gezet, terwijl de onderkant met een smal biesje naar binnen wordt afgewerkt. Benoodigd 6 m fluweel 90 cm breed, een gesp voor de ceintuur (80 bij 8 cm) en 4 kleine knoopjes voor den hals. WILHELMINE. Onze lezeressen, die uitvoerig wenschen ingelicht te worden over de laatste mode, zoowel voor dames als kinderen, raden wij dringend aan een abonnement te nemen op „Het Nieuwe Modeblad". Dit uiterst practische Nederland- sche modetijdschrift, hetwelk ook een schat van gegevens biedt voor handwerken in alle genres, is bij den uitgever van „de Rijnbode" ver krijgbaar. De abonnementsprijs van „Het Nieuwe Modeblad, 2 x per maand verschijnende in 24 bladzijden met telkeinnale 2 gratis knippatronen- biaucn, 1 edraagt slechts 1.20 per kwartaal, franco per post 1.50. 'i HOTEL KLAASSEN Ks BOSKOOP Op 17 en 18 Februari in onze zaal zeer interessante RADION PROPAGANDA VOORSTELLINGEN Aanvang 2.30 en 8 uur De voorstellingen zullen worden opgeluisterd door filmvertoning, loterij en verdere attracties Iedere bezoekster ontvangt gratis aardige verrassingen Niets te kopent Niets te betalen! GRATIS tv U VOOR DAMES BOVEN 18 JAAR K Verzachting van de Crisisgevolgen. Pluimveehouders voederen met BERTELS' Kunstkorrel het meest economisch en onder vinden het minst de nadeelen van de ongunstige tijdsomstandigheden. Zi) verkrijgen bi) lagere voeder- kosten een hoogere elerproductie, dan door voedering met ochtend voeder én gemengd graan of ge mengd graan alleen. Vraagt offerte bi] Uw leverancier of direct aan de fabriek. BTIL Oliefabrieken N.V. Amsterdam 5* f^ t-^ '-V de volmaakte kauw- figicy, de yoimaakte WtigJ Wfiom. Met Mei gevraagd een Boerendienstbode, liefst kunnende melken, doch geen vereischte. T. ZEKVELD, Aarlanderveen. Ons wekelijksch knippatroon. EEN VLOTTE BLOUSE. Deze vlotte blouse kan vervaardigd worden van flanel, wachzijde of wollen mousseline. Het modelletje is zeer een voudig en gemakkelijk te maken. 781 m.4& Blouse en rok zijn nog altijd in de mode; van een goedkoop couponnetje kunnen we dus gauw een blouse maken, zoodat we „weer iets nieuws" hebben om aan te trekken. Benoodigd materiaal: 2.50 m van 90 cm breedte. Het patroon is te verkrijgen in (maat 48 bovenwijdte 112 cm, taillewijdte 96 cm, heupwijdte 128 cm. Door het al of niet aanknippen van naden kan men het patroon passend maken voor het eigen figuur. Teneinde het de dames gemakkelijk te maken met een Favoriet knippatroon te werken is bij ieder pa troon een korte handleiding ingesloten. Dit patroon is te verkrijgen bij het bu reau van dit blad a 25 ets., franco per post 0.30, plus leent omzet belasting. Ot die vlegeljaren! Moeilijke opvoedingsproblemen. Strengheid en humor. De meeste kinderen zijn in hun z.g. vlegeljaren vaak heel moeilijk en we ten zich geen houding te geven. Zij doen en zeggen, in het bijzonder in de aanwezigheid van anderen, soms din gen, die de ouders in hooge mate erge ren. Inderdaad zijn het niet slechts en kele weken, dat men de opgroeiende jeugd zóó geheel en al veranderd ziet, doch het is soms zelfs een kwestie van meerdere jaren. Ze weten met hun fi guur geen raad, doen onbeholpen, be moeien zich met alles en het heeft er soms veel van, alsof zij behagen schep pen in 9n ruwen omgangstoon, groote, niet altijd even parlementaire uitdruk kingen, e.d. Geestelijke belangstelling leggen zij niet aan den dag en hun grootste genoegen bestaat er vaak in het hun ouders, opvoeders en leeraren zoo moeilijk mogelijk te maken. Kinderen, vooral jongens, die tot 'n bepaalden leeftijd gemakkelijk en volgzaam wa ren, veranderen soms totaal en trach ten telkenmale weer te probeeren, hoe ver zij kunnen gaan. Vele ouders, vooral moeders, trekken dikwijls aan het kortste eind en weten hun prestige niet te bewaren. Zij ma ken zich boos en vangen telkens een weinig gevarieerd klaaglied aan. „Je mag dit niet doen", of „wij heb ben je dat verboden" en nog veel meer, hetgeen niet den minsten indruk maakt op 15- tot 16-jarige jongens. Fluitend en dikwijls met een geringschattend ge zegde gaan zij de kamer uit om zich een houding te geven, want „de oudelui" begrijpen hen immers toch niet! Zeker gaarne geven wij toe, dat deze jaren voor de ouders héél moeilijk zijn, doch een troost voegen wij er onmid delijk aan toe, dat nagenoeg alle jonge menschen de vlegeljaren doormaken en dat het volstrekt geen uitzonderingsge vallen zijn, wanneer jongens lastig en zelfs onmogelijk zijn, wanneer men zijn kind kent en vóór zijn puberteitsjaren zijn karakter bestudeert en tevens zijn vertrouwen gewonnen heeft, dan zal men het niet zoo ernstig behoeven op te nemen. Vele ouders nemen al deze veranderingen in het karakter van hun jongen, die langzamerhand den man- nelijken leeftijd zal gaan bereiken, veel te tragisoh op. In de ontwikkelings periode ontwaakt tevens het persoon- lijk bewustzijn, dat in den beginne nog strijd voert met zijn geheele omgeving. Natuurlijk kan men niet alles toelaten wat gedaan of gezegd wordt en moeten beide ouders eendrachtig samenwerken om paal en perk te stellen als het te erg wordt. Zij moeten zoo noodig streng doch vóór alles tactvol en met liefde op treden, want iedere zwakheid wordt door de jeugd benut in haar voordeel Reeds het feit, dat men een of ander, dat opgedragen is om der wille van den lieve vrede weer intrekt, is een groote fout, die door de ouders vermeden moet worden, willen zij hun autoriteit niet verliezen. Het is inderdaad noodig, zooals wij reeds zeiden, dat één lijn door beide ouders gevolgd wordt, hetgeen niet weg neemt, dat de vaderhand met een ze kere strengheid zal moet leiden, de moeder daarentegen niet steeds moet klagen, indien ze voelt, dat hare paeda- gogische kracht te kort schiet, doch te genover de jeugd humor aan den dag moet leggen. Van groot belang is het, dat men in deze jaren weet, met wie de kinderen omgaan en waarheen zij zich begeven. Juist in de puberteitsjaren zijn kinde ren zoo overgevoelig voor indrukken van buitenaf, en wordt hun fantasie zoo sterk geprikkeld, waarom ook con trole op hun lectuur gewenscht is. De vader moet blijk geven de beste vriend van zijn jongen te zijn en met hem verschillende levensproblemen hespre ken, voor zoover de moeder dit in de jeugdjaren niet heeft gedaan. Derge lijke gesprekken versterken den onder- lingen band en er gaat veel meer van uit, dan van alle goede voorbeelden, die men hen voor oogen houdt. 'In de puberteitsjaren is het noodig, dat de jongens veel aan sport doen, die hen lichamelijk krachtiger maakt. Wandel- en fietstochten en veel bui tenzijn werkt oneindig veel beter en gezonder op lichaam en ziel in, dan het bezoeken van bioscopen, waardoor hun fantasie vaak in ongewenschte banen wordt geleid. De veel besproken vlegeljaren moet iedere jongen en ieder meisje nu een maal doormaken, zij het dan ook, dat meisjes dikwijls volgzamer en meer voor rede vatbaar zijn. Zij zullen onge twijfeld een grooten invloed op de ka raktervorming uitoefenen en de ouders hunnerzijds moeten trachten met lief de, tact en geduld tot het innerlijke le ven hunner kinderen door te dringen en steeds bereid zijn de helpende hand te bieden. Neemt men deze moeilijke jaren niet te zwaarwichtig op, doch ziet men vol vertrouwen de toekomst tegemoet, dan zal zulks niet nalaten een zegenrijken invloed op den onderlin'gen band tus- schen ouders en kinderen uit te oefe nen. Vijf korrels wijsheid* Men zegt: „Honger is de beste kok" en toch wil niemand hem in dienst ne men. Geen gedachte is zoo nietig, dat ze niet een menschenhoofd zal kunnen vullen. Goede dingen verzuimen is even ver keerd, als verkeerde dingen doen. Ieder moet zijn weg vinden maar niemand behoeft in het duister te gaan, wanneer hij zijn pad verlichten kan met ervaring van anderen. De menigte is altijd de gehoorzame dienares van haar tijd.
De Rijnbode 15-02-1937

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Molen 't SlotKlooster van de Cellebroeders EmmausBoerderij NooitgedachtTabakspijpenmakers Aarlanderveen