De Rijnbode 10-02-1937

No. 5761 Woensdag 10 Februari 1937 64e Jaargang Nieuws- en %4"\' voor ALPHEN a. d. RIJN Advertentieblad en OMSTREKEN, Dit blad verschijnt MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Men kan zich abonneeren "bij alle Boekhandelaren en Kantoorhouders P. en T. Abonnement per 3 maanden fr. p. p. 1, met geïllustreerd Zondagsblad 1.721/2. uitgever A. C. DE HAAN. Alphen aan den Rijn Raadhuisstraat Postbus 1 Telefoon 9 Postgiro No. 49330, Advertentieprijzen van 1—10 regels 1.50, ledere regel meer 15 cent. Bij 3 achtereenvolgende plaatsingen wordt de advertentie slechts 2 x berekend Grootere letters berekend naar plaatsruimte. De wereld in vogelvlucht De Duitsche garantie aan Nederland en België. Men is nog steeds niet uitgepraat over die passage in Hitler's Rijksdag- rede, waarin hij aanbood de neutrali teit van Nederland en Belgë te garan deeren. Zooals men weet, heeft dit aan bod nogal wat stof doen opwaaien. De regeeringen van beide landen hebben zich onverwijld door middel van hun diplomatieke vertegenwoordiger te Ber lijn tot de Duitsche regeering gewend met het verzoek om nadere ophelde ring, in de Eerste Kamer zijn van na tionaal socialistische zijde vragen ge richt tot den minister van buitenland- sche zaken, maar tot dusver is men nog niet veel wijzer geworden. De zinspe ling in Hitler's rede, dat dit aanbod een herhaling was van dat, hetwelk reeds eerder was gedaan, werd in het begin nogal vreemd gevonden, maar nu komt de „Times" met een artikel, waarin wordt meegedeeld, dat na een uitlegging van Duitsche zijde, thans erkend wordt, dat het aanbod feitelijk geheel nieuw Ls en dat het verschil van het aanbod, dat vervat was in het „Vredesplan" van Hitler van verleden lente niet alleen omdat het plan voor een West-Europeesch pact in Duitsche oogen sindsdien een ander aspect heeft gekregen, maar ook omdat er nog an dere overwegingen bij te pas komen. In de eerste plaats is het blijkbaar de bedoeling, dat de garantie van dc neutraliteit van België en Nederland door Duitschland opgenomen zal wor den in het voorgestelde West-Europee- sche pact, indien of wanneer dit ge sloten wordt. Dat zou dan de gedaante van dat pact wijzigen. Immers de voor gestelde bedoeling van het pact is, dat het een vervanging zal geven voor het Locarno-pact, dat de Westgrens van Duitschland en de Oostgrens van de andere landen garandeert, terwijl het pact in deze nieuwe gedaante België en Nederland zou neutraliseeren. Het is nauwelijks een geheim, dat in elk geval de Nederlandische regeering beslist van meening is, dat het onmo gelijk voor Nederland is zulk een plan in overweging te nemen. Ook zal het doel van de verklaring van koning Leopold van verleden jaar nauwelijks geweest zijn terug te keeren naar een gegarandeerde neutraliteit op de ba sis van voor den wereldoorlog. Hoe dit zij de waarborg van de neu traliteit van België en Nederland door Duitschland zou in de eerste plaats af hankelijk worden gemaakt van een ac- coord tusschen alle West-Europeesche mogendheden over een West-Euro peesch pact. Indien echter een West-Europeesch pact niet tot stand zou komen» en het is nog niet zeker hoe en wanneer die mislukkig vastgesteld zou moeten worden zou het Duitsche aanbod aan België en Nederland toch van kracht blijven, omdat Hitler verklaard heeft dat Duitschland bereid is te al len tijde de neutraliteit van deze lan den te garandeeren. FEUILLETON MARION'S GROOTE AVONTUUR Roman van I. P. J. Groothedde 20) Nadruk verboden. Steeds weer kwamen er nieuwe belang stellenden aan, die zich allen onmid dellijk aan den arbeid zetten. Hon derden emmers water werden in de vlammen geworpen, maar iedereen zag in, dat het vechten tegen windmolens was. De vuurgloed breidde zich steeds verder uit, er was geen redden moge lijk. De oude Bluecom stond met een droef, wanhopig gezicht te staren in de gloeiende vlammenzee. Met de ranch ging voor hem een stuk herinnering verloren van vele jaren. Plotseling keek hij om zich heen, zocht haastig tusschen de aanwezigen en riep dan met een stem, die boven alles uitklonk „Marion Marion Zij is nog in huis Met een sprong stond Hall naast hem, greep hem knellend bij de schouder en schreeuwde heesch „Wat zeg je, waar is Marion „Jij hier?'1 vroeg Bluecom verbaasd. „Dwaas, geef antwoord, waar is Ma rion „In huis, in haar slaapkamer, denk ik", jammerde hij nu, red haar Pen nock, red haar, ik neem je weer aan, ik doe alles voor je, wat je maar wilt. Red haar, snel dan toch Indien België of Nederland onafhan kelijk van elkaar of beide landen geza menlijk het Duitsche aanbod zouden aannemen zou het daaruit voort vloeiende accoord waarschijnlijk heel veel lijken op een van Hitler's gelief koosde bilaterale non-agressiepacten, die tot gevolg hebben, dat de verdrag sluitende mogendheden zich verplich ten af te zien van elke regeling en zich te verzetten tegen elke poging, die zou kunnen leiden tot het gebruik van hun grondgebied voor het vervoer var, trce- pen of het vliegen erboven van buifcn- landsche militaire vliegtuigen. Het schijnt, dat de zaak nog niet ver Jer ge komen is dan deze praeliminaire bepa lingen. Men voelt, volgens de Times, in Duitsche regeeringskringen dan oo^ een teleurstelling, dat het neutraiibeitsplan niet met meer enthousiasme is ontvan gen in de andere West-Europeesche landen, die betrokken zijn bij de eerst genoemde voorwaarden van een West- Europeesch pact. In het algemeen is men thans te Berlijn van meening, dat de geheele rede van Hitler, ondanks het voorbarige optimisme, dat in de afgeloopen week ten toon werd ge spreid niet zooveel aandacht in de Fransche en in het bijzonder de Brit- sche pers heeft ontvangen als men ge hoopt had. Men hoopte nl. op een pe riode van diplomatieke rust wat betreft de algemeene politiek, maar wellicht eenigszins naief hoopte men ook, dat Londen op zekere punten het initiatief zou nemen, hetgeen dan zou kunnen leiden tot liet stuk voor stuk behan delen van onderdeelen, zooals het aan bod van neutraliteitsgarantie, terwijl de openbare discussie van den kolo nialen eisch van Duitschland aan den gang gehouden zou kunnen worden zonder dat daarbij het algemeene beeld van de Duitsche politiek in h-et geding zou worden .gebracht, wat men immers wenscht te vermijden. De teekenen dat de Britsche regee ring geen initiatief op internationaal poltiek terrein overweegt, zijn de Duit- schers dan ook niet welkom. Men hoopt zonder twijfel, dat Van Ribbentrop, zij het dan ook langs informeelen weg, in staat zal zijn op te wekken tot een dis cussie over de vraagstukken, waarin Duitschland bijzonder belang stelt. Intusschen wordt elke gelegenheid om de discussie over de koloniën voort te zetten te Berlijn met graagte aange grepen en steeds duidelijker blijkt, dat Duitschland alleen tevreden zal zijn met teruggaaf van alle koloniën, die het voor den oorlog bezat. Territoriale schikkingen in Afrika en uitbreiding van het mandatenstelsel wordt onvol doende geacht. ERNSTIGE VECHTPARTIJ IN DE BELGISCHE KAMER. Vuistslagen, bokstrucs en inktkokers vervangen argumenten. De BrusseLsche correspondent van het „Handelsblad" meldt: Mardi Gras, Vastenavond___Voor onze Zuiderburen heeft dit woord een bijzonderen klank. Overal in België is gisteren de Carnavalsvreugde ten top gestegen overal viert men het feest der uitgelaten dwaasheid en overal ge voelt men zich voor dezen eenen dag ontslagen van de boeien der conventie. „Nathouden", bulderde Hall. Hij liet zich druipnat gooien en vloog dan, zonder op de lekkende vlammen te let ten naar binnen, rende in één vaart den zoldertrap op, dwars door vlam men en rook, bonsde in uiterste krachtsinspanning tegen Marion's slaapkamerdeur, die krakend bezweek en----- vond haar geknield midden in de kamer, de handen hoog geheven, badend in tranen. „Marion", riep Hall hartstochtelijk. Met een kreet vloog ze in zijn armen. Hall nam haar op, klemde haar ste vig vast en liep naar het venster, dat wijd open stond, omkronkeld door knetterende vlammentogen. „Eén woord, voor ik spring zei Hall gejaagd, „geloof je in mijn schuld?" ,Neen„" huilde Marion zacht, „daar om wilde ik in de vlammen sterven, omdat ik je nooit meer zou mogen zien." „Dwaze schat", mompelde Hall, ging op de brandende vensterbank staan, bulderde naar beneden „Opzij, maak ruimte!" sloot zijn handen als schroe ven om haar heen en wierp zich naar beneden. Met een veerkrachtig en sprong kwam hij op den grond te recht, zakte ver door in zijn knieën, balanceerde even en stond kaarsrecht. Onder het oorverdoovend gejuich der boys zette hij Marion naast haar vader neer, die hem de hand drukte met tranen in de oogen. Noch Hall, noch Marion had eenig noemenswaar dig letsel bekomen. Hall zette zich weer in de rij, maar de boys hadden het blusschingswerk Zelfs de Kamerleden hebben zich klaar blijkelijk aan deze algemeene Carna valsroes, die 't geheele volk gister be vangen hield, niet kunnen onttrekken, en zij hebben gistermiddag het zeer tal rijke publiek, dat de tribunes in de Ka mer vulde, vergast op een schouwspel, dat in de parlementaire geschiedenis van België zijn weerga niet vindt! Een schouwspel, dat veel stof tot vroolijk- heid schonk, maar dat, welbeschouwd, diep treurig en beschamend was. Na een reces van zes weken had de Kamer haar werkzaamheden hervat en voor deze eerste zitting de Vasten avondzitting, zooals men haar tevoren in parlementaire kringen schertsend had genoemd bestond zoowel van de zijde der Kamerleden als van den kant van het publiek groote belangstelling omdat te verwachten was, dat de op positie de eerste de beste gelegenheid zou waarnemen om den voorzitter, Ka- miel Huysmans, ter verantwoording te roepen terzake van zijn reis naar Spanje en hem te interpelleeren over de verklaringen, die hij te Valencia heeft afgelegd. Het feit dat de Belgi sche Kamervoorzitter in Spanje niet alleen onomwonden uiting heeft gege- *ven aan zijn sympathie voor het Fren- te Popular, maar daarenboven de non- inter ven tie-politiek van de Belgische .regeering heeft gelaakt, heeft in bree- de kringen hier te lande en waarlijk niet alleen bij de oppositie groote ont stemming gewekt. Het was dan ook te voorzien, dat de ontstemming tot een woelig debat zou leiden. Het begon inderdaad onmiddellijk nadat de gewone formaliteiten waren afgedaan. De Rexist Daye wilde den heer*Huysmans interpelleeren, maar deze verklaarde dat hij aan de Kamer geen verantwoording schuldig is, daar hij in Spanje als particulier en niet als Kamervoorzitter had gesproken. Toen de Rexist niettemin verder wilde spreken ontnam hem de voorzitter het het woord en nu had men de poppen aan het dansen. De Vlaamsche Na tionalisten verklaarden onder het ge huil der socialisten dat de heer Huys mans onwaardig was langer het voor zitterschap te bekleeden. De heer Carton de Wiart, de voorzit ter van de Katholieke fractie, betoogde dat de zaak op staanden foet diende tê worden afgehandeld, doch de voorzitter hield voet bij stuk en vond steun bij de socialisten. De spanning steeg. Men schreeuwde wild door elkaar. Ononderbroken ha merde de president. De politieke harts tochten laaiden hoog op en de parle mentaire atmosfeer was geladen met electriciteit. Ieder oogenblik kon de ont lading komen. Op een gegeven oogen blik begonnen de socialisten, zich wen dend naar de Vlaamsch-Nationalisten en de Rexisten, in koor te roepen „A Berlin a Berlin," en ze hielden dit spreekkoor wel vijf minuten vol. Toen zij ophielden was de beurt aan de op positie. Vlaamsch-Nationalisten en Rexisten klapperden met (hun lesse naars en riepen op de maat „Huys mans weg, Huysmans weg Aan alles komt een einde, ook aan het uithoudingsvermogen van de oppositie. Na tien minuten verflauwde haar ac tiviteit en eindelijk hield het lawaai op. Huysmans, die al dien tijd roerloos ach- gestaakt. In enkele minuten tijds was het huis één vlammenpoel geworden, waaraan alle arbeid verspild zou zijn. Onder donderend gekraak stortte plotseling het dak in. Een torenhooge vonkenzuil schoot omhoog. Dan viel alles in elkaar, knetterend, krakend en loeiend. De vlammen -grepen elkaar in kronkelende omhelzing, stijgend en dalend, vonken spattend en rook ver wekkend, vuilgele rook, grijs-zwarte, blauwe en mauve rook, vermengd met witte slierten. Alles verspreidde een gloeiende hitte,die de mensohen steeds verder achteruit dreef. De gloed der vlammen wierp spookachtige glanzen op hun rood-ruwe, verweerde gezich ten, maakte de trekken harder dooi de scherpe schaduwen en deed hun oogen schittereen als in koortsgloed. Marion stond onbeweeglijk naast haar vader en staarde onafgebroken in de vurige vlammen. Als Hall niet geko men was, zouden haar beenderen door diezelfde vlammen verteerd zijn ge worden, lagen haar overblijfselen nu te verkoolen. En dat om hem, die haar gered had. Het was zondig en dwaas van haar geweest in de ergste mate, om op die manier haar leven te wil len beëindigen. Maar de leegte in haar hart was ook zoo onnoemelijk groot geweest, toen ze hoorde, dat hij niet meer komen zou en ze had in haar wanhoop toegegeven aan dat in nig verlangen, om te scheiden van alles, omdat ze scheiden moest van hem. Maar nu Met afschuw dacht ze aan haar plan en een groote dank baarheid jegens hem, jegens Hall, ver vulde haar hart. Was ditniet pen terover in zijn zetel had geleund, meen de dat daarmede het incident was afge loopen en wilde de bespreking van de be grooting van Posterijen^ openen, maar nauwelijks had de eerste spreker, een communist, het spreekgestoelte beste gen, of de bom barstte. Een Vlaamsch- Nationalistisch afgevaardigde, die meende dat men zich zoo niet door den voorzitter kon laten afschepen, liep met opgestoken hand naar voren om nog het een en ander in het midden te kun nen brengen. De socialisten meenden, dat hij den communistischen spreker te lijf wilde en twee, drie socialisten snelden op den Vlaamsch-Nationalist toe. Twee zaalwachters, in hun plech tige gekleede jassen, de gouden ambts keten op de borst, wilden de opgewon den afgevaardigden scheiden, maar nog vóór ze daarin geslaagd' waren, schoten van alle kanten socialisten, Vlaamsdh-Nationalisten en Rexisten partij genooten te hulp en in minder dan geen tijd ontstond er een algemeene kloppartij, waaraan zeker wel een veer tigtal kamerleden deelnam. Als razenden sloeg men in het wilde weg op elkander in, maar verschillende afgevaardigden gingen methoidisch te wenk en bleken zeer bedreven in de edele bokssport. Een Vlaamsch-Natio nalist, volkomen „groggy" geslagen, moest door twee zaalwachters onder steund, naar ibuiten worden gebracht. Een andere vloog, getroffen door een „uppercut" van den pootigen socialisti- schen afgevaardigde Eekeiers, achter over over de voorste bank der katho lieken heen. Verschillende kamerleden, die niet aan het handgemeen deelna men, gevoelden al spoedig eveneens een wilden strijdlust in zich ontwaken en begonnen van hun verheven zitplaatsen af met wetboeken en reglementen naar hun tegenstanders te werpen. Een dezer projectielen vloog tegen het hoofd van burgemeester Max, die, waardig als steeds, in zijn bank zat en slechts een zeer verongelijkt gezicht trok. Zelfs de ministers, voor wier bank de vechtpartij zich afspeelde, -minister-president Van Zeeland' zat de menschenkluwen vóór zich verbijsterd te bekijken wa ren hun leven niet zeker. Minister Merlot, openbare werken, kreeg een stomp in de maagstreek, die kennelijk voor een ander was bedoeld en toen hij zich voorzichtig wat wilde terugtrekken, vloog hem een Burgerlijk Wetboek tegen het hoofd. Minister Bo- vesse, justitie, had1 alle moeite onr het telefoontoestel, dat op de ministerbank staat, te ontrukken aan de handen van de communistische afgevaardigde, ma dame Adère, die het als handgranaat wilde gebruiken. De heer Huysmans had den voorzit terszetel verlaten en daarmede de zit ting geschorst. Maar ongelukkigerwijs werd dit in de algemeene consternatie door de zaalwachters aanvankelijk niet opgemerkt, zoodat de tribunes niet wer den ontruimd en het publiek derhalve volop gelegenheid kreeg om de 'Verte genwoordigers des volks „aan den slag te zien". Pas nadat de vechtpartij reeds enkele -minuten aan den gang was, werd het publiek verwijderd. Het was een beschamend schouwspel. Het Belgische parlement heeft zijn waardigheid te grabbel gegooid, op een wijze, die nauwelijks overtroffen kan teeken, dat ze voor elkaar bestemd waren Ondanks 'het uitdrukkelijk verbod van haar vader waren ze toch met elkaar in aanraking komen en later misschien.... Het was, of haar vader haar ge dachten raadde, want hij vatte haar hand en zei zacht: „Maak je geen illussies, Marion. Ik herhaal het nog eens uitdrukkelijk, ik geef je niet aan een dief, al heeft hij je ook van een wissen dood gered.... misschien tegen je eigen wil." Ze keek hem met groote Verschrikte oogen aan en sloeg dan haar blikken beschaamd neer. „Ja^ kind, oude oogen zien veel, zelfs de diepste roerselen in een meisjes- hart. En wat dien jongen man betreft, als hij onschuldig is, zooals jij beweert laat hem dan zijn onschuld bewijzen en ik ben de eerste, die jullie zegenen zal. Diefstal van vee is altijd een van de ergste misdaden geweest in de prairie. Die zich daaraan schuldig maakt, schendt het vertrouwen, dat hier noodzakelijk is. Nu heb ik den johgen gespaard ter wille van jou, maar bij het minste, wat er weer ge beuren zou, zou ik hem niet meer spa ren." Marion gaf geen antwoord. Haar droeve oogen zochten hem, aan wien haar hart vergroeid was, zoo innig reeds, dat een scheiding haar zou doen sterven. Ongemerkt schoof ze van haar vader weg, om nog een enkel woord met hem te wisselen. Hij stond rechts van haar en juist, toen ze hem wilde aanspreken, schoof zich iemand tusschen haar en hem, Jim Pavlick, worden en waarvoor men zéker niet al leen de oppositie verantwoordelijk kan stellen zooals de socialistische „Peuple" probeert te doen. Zoo ooit dan geldt in het onderhavige geval het oude spreek woord „Waar er twee kijven, hebben er twee schuld". EEN NIEUW BOEK VAN REIVIARQUE. Verschijnt in April in verscheiden landen. Uit een mededeeling in de ,.Af ten- posten" omtrent nieuwe uitgaven van Gyldendal blijkt, dat er in April in Noorwegen en tegelijkertijd in een reeks andere landen een nieuw boek van Erich Maria Remarque, de auteur van „Van het westelijk front geen nieuws" en „Den weg terug", zal ver schijnen, dat „Drie Kameraden" heet. Remarque schrijft er niet in over den oorlog maar over drie jonge mannen en een vrouw. 23 DOODEN BIJ EEN AUTO-ONGELUK OP DE PHILIPPIJNEN. Op een bergweg in de buurt van de stad Beguio( ongeveer 220 km ten noor den van Manilla) is een autobus in een 70 meter diepe ravijn gestort. De 23 in zittenden, allen bewoners der Philip- pijnen, kwamen om het leven. De berg kloof is zeer ontoegankelijk, zoodat men met de bergingswerkzaamheden groote moeilijkheden ondervindt. BINNENLAND HET PRINSELIJK PAAR TE BOEDAPEST. Per auto uit Krynica vertrokken. Gisterochtend is het Prinselijk paar per auto naar Boedapest vertrokken. Prinses Juliana en Prins Bernhard zul len de reis via Tsjechoslawakije maken. Het afscheid van Krynica was bijzon der hatelijk. De directeur van de hotel- en badon dernemingen Nowotarski, de zanger Jan Kiepura en zijn vrouw Martha Eggerth. boden Prinses Juliana bloemen aan. De schoolkinderen stonden voor het hotel opgesteld. Zij wenschten het Prin selijk paar een goede reis. Prinses Juliana en Prins Bernhard werden tot de grens vergezeld door den vertegenwoordiger van het ministerie van buitenlandsche zaken, Zaleski. Uit Boedapest werd gisteravond ge meld Het Prinselijk echtpaar is vanavond om half negen hier aangekomen. Te Boedapest werd het hooge gezelschap reeds sedert eenige dagen verwacht. Naar den journalisten werd meegedeeld, waren reeds eenige dagen kamers in het "hotel op het eiland in den Donau voor hen gereed gehouden. Tegen aller verwachting zijn de Prinses en de Prins vanavond echter in het hotel Szent Gallert aangekomen. De Prinses en de Prins hebben 's mor gens te Bartfeld in Tsjechoslowakije ontbeten en zijn om twee uur te Hidas- nemetti in Hongarije aangekomen. Daar vandaan ging de reis verder naar Lilla- fured, waar in het wonderschoon gele gen zoogenaamde Paleis Hotel geluncht alsof'hij te verstaan wilde geven, dat hij het was, die hen scheidde. Met kloppend hart keek ze naar de twee gestalten, twee rivalen, strijden om hetzelfde bezit. Ze voelde Jim's tegen woordigheid als een hernieuwde nood lotsdreiging en wilde roepen, schreeu wen, maar kon niet, haar keel was als toegeschroefd. Stil, Jim zei iets. „Dat was een uitstekende troef, die je daarnet uitspeelde, Hal Pennock." Hall zweeg, maar uit zijn oogen sprak 'n duidelijke minachting. „Ik zeg, het was een goede troef, maar denk nu niet, dat je het spel ge wonnen hebt Ik heb je eens gezegd, je blijft van haar af en dat zeg ik nu nog. Ik heb de oudste rechten op haar. Je kaarten zijn goed. Pennock, beter dan de mijne, maar ik speel beter, vergeet dat niet!" Hall bekeek hem zijdelings en siste „Jij speelt beter, omdat je valsch speelt. Maar ik zal je ontmaskeren, vergeet jij dat niet! Eerlijke rivalen kunnen elkaar achten, voor jou heb ik niets dan minachting. Dit zeg ik je, ik blijf niet van haar af en wat er ook gebeurt, hoe valsch jij ook speelt, ik zal overwinnen. Saluut!" Hall werkte zich tusschen de boys door, sprong op Black Devil, die rustig wachtte en reed in gestrekten galop naar „The Rancher's Joy", om zich te verkwikken in een lang ontbeerde nachtrust. Twee paar oogen keken hem na, cogen, glanzend van liefde, nu gevuld met tranen, en oogen fonkelend van haat. Marion trok zich snel terug, bang, dat hij haar ontdekken en aan- 5-15 cK PER HALF ONS 25-75<hPEP HALF POND werd. Hier verbleef het Prinselijke echt paar twee uur, waarna direct naar Boedapest verder werd gereden. Naar verluidt, zou het plan zijn hier drie tot vier dagen te blijven. EEN NEDERLANSCH-TURKSCHE OVEREENKOMST. Uitvoering van openbare werken en in stallatie van industrieele toestellen in Turkije door Nederlanders. Gisteren is te Ankara een voorloopig contract onderteekend tusschen de ver tegenwoordigers van Nederlandsche in dustrieele bedrijven en den Turkschen minister van economische zaken voor de uitvoering van openbare werken en de installatie van industrieele toestel len in Turkije, aldus meldt de N.R.Ct. uit Istanboel. Het contract moet nog goedgekeurd worden door de Nederland sche regeering. Bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar het schijnt, dat de Nederlanders eenige radiozendstations zullen bouwen en de haven van Mer- sina en Eregli zullen aanleggen. Het gaat in totaal om een bedrag van 35 millioen gulden, te 'betalen in goederen, die uit Turkije zullen worden geïmpor teerd. ENGELAND EN DE OSLO-STATEN. Voorloopig geen vertegenwoordiger naar de Haagsche conferentie. In het Engelsche Lagerhuis heeft, al dus Reuter, een der afgevaardigden aan minister Runciman gevraagd, of hij zich voorstelde, binnenkort onderhan delingen met de staten van de conven tie van Oslo te openen, en of hij er zich van bewust was, dat volgens de over- heerschende meening het oogenblik voor de staten, die een vrij eren goede- ienruil wenschen, gunstig is voor sa menwerking. Runciman antwoordde „Ik begrijp niet zeer goed op welk soort onderhan delingen de afgevaardigde het oog heeft. De conventie van Oslo op zich zelf voorziet niet in een grootere vrij heid van onderling handelsverkeer. Mi nister Neville Chamberlain. heeft in No vember j.1. uiteengezet, dat de Britsche ïegeering voeling zou blijven houden met de Fransche en Amerikaansche re geeringen evenals met die van andere spreken zou. Jim balde zijn vuisten in zijn broekzakken en mompelde bin nensmonds „Wacht maar, Hall Pennock, nu speel ik een slag, die jou zal vernieti gen. t» Hij zocht tusschen de menschen, die al niet meer zooveel belang stelden in den voortgang van den brand, daar de totale vernietiging van alle gebou wen toch absoluut vaststond, naar en- kele van zijn boys, wien hij toeriep „Doe je plicht." De boys mengden zich onder het pu bliek en begonnen de kwestie van de oorzaak van den brand aan te roeren. De menschen haalden hun schouders op. Oorzaak van den brand Dat kon zooveel zijn. Men sloeg aan het ver tellen van vroegere branden en hoe die ontstaan waren. De boys hadden voor loopig hun zin. De belangstelling werd door die gesprekken gaande gehouden. Men begon nu vanzelf naar de oorza ken van den brand te gissen en de boys zorgden er wel voor. dat de aan dacht werd gevestigd op het feit .dat, de brand op zooveel verschillende plaatsen tegelijk uitgebroken was. In middels voegde Jim zich bij Bluecom. Marion week instinctmatig achteruit, maar toch niet zoo ver, of zij kon het gesprek nog volgen. „Wat hoor ik, Bluecorn, heb jij Hall Pennock in dienst genomen? Hij was eerst bij mij, maar hij stond mij niet aan. Ik heh hem laten gaan." „Met 129.000 dollar" lachte Blue corn. (Wordt vervolgd.)
Het minste tandbederF en de schoonste tanden, indien U poetst met de ontiseptische tandpasta IVOROL Tube 60 en 40 et. Doos 20 et. landen, ten einde voordeel te behalen bij alle gunstige omstandigheden, wel ke zich zouden voordoen bij de bevor dering van hun gemeenschappelijke doelstelling." Op een andere vraag antwoordde de minister dat hij het op het oogenblik niet noodzakelijk achtte, dat Engeland •vertegenwoordigd is op de aanstaande conferentie te 's-Gravenhage. GROND WETSWIJZIGING AFGEHANDELD. Donderdag a.s. eindstemniing. De Tweede Kamer heeft gistermiddag het laatste onderaeel van de gronaweis- wjjziging aigenanaeid. De einostem- •ming over de versenmenae ontwerpen bleet bepaald op Donaerüag a^s. SIK HENRY DETERDING NAAR DE PAAÖCUVEElEWTOUNÖTELLiiMG TE KOTTEKDAM De afdeeling Rotterdam-^Schiedam van de üonanasciie Maatscnappij van LandDouw heen óir Henry Dèoeramg uitgenoodigd een bezoeic te orengen aan de .Paascliveetenioonstelling, aie zij, als ieder .voorjaar, ook mi jaar houdt op de Rotteruamsche veemaiKt, z-uiiss uit sympathie met het plan-De- terding. OVERVAL OP EEN POSTAUTO IN DEN HAAG. Post besteller met bijtend vocht in de oogen geworpen. Gisteravond kwart vooor zes stond voor een postagentschap in de Jan Pie- terszoon uoenstraat in Den Haag een postauto stil. Toen de besteüer v. d. F. naast den auto stond, wend hij plotse ling aangevallen door twee mannen, die hem een bijtend vocht in de oogen gooiden en hem te lijf gingen met een stok, waarmee de onverlaten hem op het hoofd en de linkernand sloegen De besteller bleek voor geen kleintje ver vaard te zijn en verweerde zich hevig tegen zijn aanvallers, die klaarblijkelijK de bedoeling hadden een der postzak ken, die zich in den auto bevonden, te bemachtigen. De aanvallers hadden geen succes. Het gelukte hun niet den besteller te overmannen, noch aan een postzak te raken. De besteller maakte 'bovendien veel tumult en riep uit alle macht om hulp. Den beide mannen werd het toen te ge vaarlijk. Zij sprongen in een auto, die .vlak in de nabijheid stond en reden ijlings weg, zoodat zij wisten te ontko men. Bij den auto behoorde nog een an dere besteller, van der M. genaamd. Deze was tijdens den overval in het postagentschap, Toen hij buiten kwam, had een en ander zich reeds af gespeeld. NACHTELIJKE BELEGERING TE NIJMEGEN. In café „O Ké" was het niet in orde Een aantal vroolijke Nijmegenaars had zich Maandagavond verzameld in een café, dat door den ondernemenden eigenaar met den naam „OJCé" is ge doopt, aldus het Hbld. Het gezelschap liet zich 't bruisende nat goed sma ken, uit de radio galmden de klanken van een opgewekte carriavalsvieiing in het Rijnland, en de vrienden zongen uit volle borst de populaire liederen van den 'eeuwigen trouwen huzaar, den zwarten Zigeuner en het idyllische plekje bij den ouden molen mede. Het was er op en top O JCé De uren vlogen voorbij en vóór men er erg in had dreunden twaalf slagen van den Ste- 'venstoren over de stad. Maar het biertje smaakte zóó lekker, de stemming zat er zóó in, dat men van geen scheiden wilde weten. En de waard was al evenzeer door de fuif- stemming overmeesterd, zoodat hij om zichtig naar buiten gluurde of er geen onraad was, zorgvuldig de deur sloot en de gordijnen het zakken, zoodat geen lichtstraaltje naar buiten kon door dringen. En even later schuimde het bier weer in de glazen. Aanvankelijk was men zeer bedacht zaam. Men schoof wat dichter bijeen, de radio was afgezet en men onderhield zich met gezeUigen kout. Doch naar mate het aantal geconsumeerde biertjes steeg, dlaalde de voorzichtigheid en eenige malen schalde een luid gelach door het vertrek, dat in de stilte van den nacht op straat duidelijk hoorbaar was. Een politieman, die in de nabijheid naarstig speurde naar onraad, hoorde- rriieze uiting van vreugde en hij .begreep onmiddellijk dat het O.Ké was Hij riep eenige collega's ter assistentie, men wachtte even op een nieuw lachsalvo en zette daarna de uitgangen van het café, zoowel aan de voor- als aan de achter zijde af. Toen klopte een der agenten luide op de voordeur en vorderde toe gang. Men hoorde een verdacht ge- schuivel van voeten, het gerinkel van glasweilk en daarna werd het stil. Het geklop werd nog eens herhaald, maar niemand het zich zien. Een enkele maal meende een politieman een schim ach ter een gordijn van de bovenvertrekken te zien, maar diaarbdj bleef het. En toen begon een nachtwake___ Het café was zoodanig omsingeld, dat er niemand' meer uit kon. De politie mannen werden van tijd tot tijd afge lost, en het ging er nu maar om, wie het meeste geduld had. De mannen binnen hielden met den moed' der ver twijfeling stand', die daar buiten wisten van ^geen wijken. Traag kropen thans de uren voorbij en reeds begon de stad teekenen te geven van ontwaken. Vroe ge voorbijgangers zagen tot hun stom me verbazing de belegeraars in af wachting. Even later airiveerde nog >een politie man op het terrein van zoo verbeten volharding, gewapend met een bevel schrift tot huiszoeking. Weer werd ge klopt op de deur, maar ook nu bleef het zonder uitwerking. Toen werden de om wonenden gewekt door harde slagen en glasgerinkel en toen zij met slaperige en verschrikte gezichten voor hun ra men verschenen, zagen zij een aantal agenten zich door een opengebroken deux naar binnen werken. Politiemoto- ren daverden aan en na eenige oogen- blikken verschenen hevig ontdane ge stalten in de deuropening, die in de zij spannen plaats namen en hun tocht naar het politiebureau aanvingen. Daarbinnen het café was heel wat consternatie gewekt. De waard was be gonnen verwondering en verontwaardi ging te veinzen over de zonderlinge wij ze, waarop de politie zich toegang ver schafte, en hij -bezwoer, dat er niemand in huis was. Het bevel tot huiszoeking bracht hem echter alras de zekerheid, dat hier geen ontkennen mocht baten. De politiemannen deden hun werk grondig en telkens weerklonken kreten van schrik en opwinding, wanneer weer een slachtoffer ontdekt was. Men vond er in kasten, onder een tafel, onder het dekzeil van een motorfiets en___ op het dak. Deze laatste^luchteling werd na eemge acrobatische toeren eveneens achterhaald en naar het politiebureau getransporteerd. Hier volgde eenige uren van verhoor en vermaning en het was reeds bijna negen uur, toen een optocht van bleeke mannen, met rood-omrande oogen den zetel van den H. Hermandad verliet. OVERVAL TE BUDEL. Oude vrouw levensgevaarlijk gewond. De getuige bleek de dader te zijn. Gisterochtend omstreeks tien uur weraen te Buael omwonenden gewaar- senuwd, dat een öy-jarige vrouw het siacntoifer was geworden van een bru- cai-en en wreeden overval. De brenger van de jobstijding was een 23-jarige man, die vertelde, aat hy in de woning van de vrouw een kerel nad ontmoet, die de vrouw had inishan- aeld en met waen hij in een worsteling was geraakt. De marechausse, gemeente-politie en burgemeester waren weldra bij de wo ning van de vrouw, die alleen was naar zoon werkte op de zinkfabriek aangekomen. Daar vonden zij de .vrouw in oeerniswekkenden toestand. Het bleek, dat de dader in het wilde weg, met een zwaar broodmes op zijn slachtoffer -had ingehakt, waardoor zeer ernstige hoofdwonden waren ont staan. Ook had' zij een arm gebroken. In levensgevaarlijken toestand is de \touw naar het ziekenhuis te Weert vervoerd. De 23-jarige man, die volgens zijn zeggen van de misdaad getuige was ge weest, werd ter ondervraging naar de marechaussee-kazerne medegenomen, doch weldra liep hij door zijn eigen ver klaringen vast, zoodat hij van getuige verdachte werd'. Bij verder verhoor viel hij door den mand en bekende hij zelf den overval se hebben gepleegd. De man, die reeds terder met de politie in aanraking is gekomen, zal ter beschikking van de justitie worden gesteld. Plaatselijk Nieuws. ALPHEN AAN DEJ^RIJN. RAADSBESLUIT VERNIETIGD. In strijd met de Bouwverordening. Naar wij vernemen is bij Kon. Besluit d.d. 14 Jan. het besluit van den raad dezer gemeente d.d. 14 Dec. j.1. waarbij aan W. Verkerk vergunning werd ver leend tot den verbouw achter zijn huis vernietigd. Zooals men weet, heeft de burge meester dit raadsbesluit ter vernietiging voorgedragen, omdat het z.i. in strijd was met de bepalingen van de Bouw verordening. JAARVERSLAG ALPHENSCHE BANK N.V. Dividend 8 pet. Wij ontvingen het jaarverslag van de Alphensche Bank N.V. over 1936. Het verslagjaar, zoo wordt hierin op gemerkt, is voor onze instelling bevre digend verloopen. Niet .alleen is de net to-winst niet onbelangrijk hooger, maar ook de in de vorige jaren op ons eigen effectenbezit geleden verhezen werden yteder ingehaald. Behoudens goedkeu ring van de algemeen e vergadering van aandeelhouders hebben wij de uit dezen hoofde verkregen winst aangewend tot vorming van een Reserve voor Koers verschillen. De zaken namen in omvang toe, het geen in een verhoogde bedrijfswinst tot uitdrukking kwam. Voor zoover de plaatselijke industrie op de bouwnijverheid is ingesteld, kwam er in het verslagjaar nog niet veel op leving. Ook -voor de zuivelboeren was het jaar teleurstellend. De devaluatie heeft de prijzen van de zuivelproducten wei nig of niet gestimuleerd, terwijl daaren tegen de bedrij fslasten vermeerderd zijn door belangrijk verhoogde voeder- prijzen. Vermelding verdient nog, dat ten be hoeve van het personeel een regeling is getroffen voor oudendags-verzoi^ing, welke automatisch allen omvat die 10 jaar onafgebroken in onzen dienst zijn geweest. Voor zoover niet bij een Le vensverzekering-Maatschappij onder gebracht, zijn de gezamenlijke verplich tingen gedekt door het Ondensteunings- fonds voor het personeel. Voorgesteld wordt van de netto winst ad 50.858.941/2 ƒ2607.83 aan het On dersteuningsfonds toe te voegen 5000 bij de Extra Reserve 5000 bij het Fonds voor Bijzondere Belangen ƒ5000 bij de Reserve tegen Debiteuren. Het overblijvende bedrag laat een uit keering toe van 8 pet. Na reserveering voor belasting en tantièmes, gaat dan een bedrag van /'1325.24^ als onver deeld dividend op de nieuwe rekening over. Debet: Gebouwen en Kluisinrichting 1.— Kas, Coupons en Vreemd Geld ƒ37708.58. Bankiers, Postgiro ƒ56.825.45. Effecten 170.173.73^. Debiteuren tegen Effec ten 207.571.98. Diverse Debiteuren ƒ1.148.322.42. Credit: Kapitaal ƒ300.000. Statutaire Reserve 150.000 Extra Reserve ƒ45.000. Voor gesteld wordt uit de Winst ƒ5000 aan het bedrag toe te voegen. Ondersteu ningsfonds v. h. personeel 15.214.85. Voorgesteld wordt uit de Winst 2607.83 aan het Fonds toe te voegen. Fonds voor Bijzondere Belangen ƒ20.000. Voorgesteld wordt uit d£ Winst 5000 aan het Fonds toe te voegen. Crediteu ren in Rekening-Courant en Deposito 981.949.54i/2. Bankiers ƒ44.870.59. In casso Wissels 25.50. Overgangsposten Onverdeeld dividend ƒ499.6614. Onkos ten. Gereserveerd voor nog te betalen ƒ2000. Intrest ƒ1000. Reserve voor Koers verschillen f 9184.07. Netto Winst 50.858.941/2. CHR. SCHOOL-HOOFTSTRAAT. Ouderavond. Maandagavond werd er in de Chr. school aan de Hooitstraat een ouder avond gehouden, waarvoor zeer veel belangstelling bestond. De vergadering werd op de gebrui kelijke wijze geopend door den voor zitter, den heer C. Haasbeek, die er in zijn. openingswoord op wees dat er de zen avond een jubuaresse aanwezig was, nl. mej. van Dijk, die herdacht dat zij voor I2y2 jaar de leiding vaïi de atdeeling Kleuterschool op zich nam. Voor al den arbeid, welke zij in die jaren heeft verricht, werd zij har telijk dank gezegd, welke, woorden ver gezeld gingen van een stoffelijk blijk van waardeering. Het woord was daarna aan ds. J. Hartkamp, die sprak over het onder werp „Godsdienstig onderricht of de religieuze opvoeding onzer kinderen". Spreker stond daarbij stil bij de vol gende punten Ie. aan wie het onderwijs wordt ge geven 2e. wat de inhoud van dat onderwijs is, en 3e. de persoon, door wie dat gods dienstig onderwijs wordt gegeven. Na afloop van deze rede was er ge legenheid tot het stellen van vragen, waarvan door velen gebruik werd ge maakt. In de hierop volgende pauze werd het werk der. leerlingen bezichtigd, waarbij het onderwijzend personeel toelichting gaf. Na de pauze beantwoordde ds. Hart kamp de gestelde vragen, waarna de heer Dekker den ouderavond met oank gebed sloot. VERKOOPING. Ten overstaan van Notaris G. J. Stoop alhier is heden in hotel Centraal pu bliek verkocht de hofstede „Buiten Ge dachten" met bouwterrein en arbei derswoning aan den Rijksstraatweg en den Rijn onder deze gemeente, groot 26.17.29 ha. Het perceel was in bod ge bracht op 43335.— en werd voor de som van 44746.— toegewezen aan H. Markusse, notaris te Leiden. ROEKELOOS RIJDEN, Na aanrijding doorgereden. Hedenmorgen omstreeks kwart over tien heeft op den Kortsteekterweg ter hoogte van den Kerkvaartsweg eeii aanrijding plaats gehad. Een vrachtauto, bestuurd door D. M. uit Gouda, weoxl ingehaald en gepas seerd door een personenauto, welke by 't passeeren den vrachtwagen aanree^ waardoor deze tegen een langs den weg s taanden boom botste. De wagen werd dusdanig beschadigd, dat hij op eigen kracht niet verder kon. De bestuurder van de personenauto reed na de aanrijding door, doch blijkt volgens de registers te zijn L. O. te Rot terdam. Procesverbaal wordt opgemaakt BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem Hendrik, zoon van Arend Zoutman en van Wilhelmina Bruines Willem Marie, zoon van Pie- ter Jacob Söhouten en van Marijtje van der Lee Elisabeth, dochter van Dirk Bezemer en van Johanna Bertha Ver meulen. Overleden Leuntje Hus, oud 79 jaren weduwe van Dirk van der Zwart Marinus Kok, oud 68 jaren, echtgenoot van Huberta Schulp. BEVOLKING. Ingekomen van Hazerswoude, A-235, Wilhelmina C. van Dijk, Nesse 7 Lei muiden, Vriezeweg 360, Wilhelmina de Kleer, dienstbode, Kromme Aarweg 1 Nieuwkoop, D-23, Jaantje W. Vermeij, dienstbode, Steekterweg 230 Ter Aar C-4, Maria E. Velis, dienstbode, Prins Hendrikstr. 52. Vertrokken naar: 's-Gravenhage, Drebbelstraat 30, Wilhelmina J. de Heij, Hoornstraat 5 Bodegraven, Noord straat 78, Francientje van der Ende,' 's-Molenaarsb. 4 Boskoop, Laag Bos koop 2, Geertruidia J. Prins, Hoornstraat 2 's-Gravenhage, Weteringplein 8. Gatsche Visser, dienstbode, Hoorn 21. -A ARLANDER VEEN De huwelijKsfilm. Gisteren heeft ook in ons dorp de huwelijksfilm gedraaid. Zoowel voor de kindervoorstelling in den namiddag als voor die der ouderen 's avonds, be stond buitengewoon veel belangstelling Het vereenigingsgebouw was geheel ge vuld. V BOSKOOP Radion-Propaganda. i Op 17 en 18 Februari a.s. zullen in Hotel Klaassen alhier door de Sunlight Zeep-Fabrieken de bekende Radion- Propaganda- voorstellingen worden ge geven. Omtrent den inhoud van deze voorstellingen wordt ons medegedeeld, dat deze .bestaan uit: A Als eerste punt de vertooning van een boeiend journaal met de meeste ac- tueele onderwerpen van den laatsten tijd. Vervolgens de vertooning van een interessante film over het winnen van de grondstoffen 'door de Sunlight Zeep- Fabrieken. Deze film geeft een belang wekkend beeld van de zeden en ge woonten in onze overzeesche gewesten en is rijk aan schitterende natuur-op namen. Als derde punt van het programma volgt de verlovingsfilm van H.K.H. Prinses Juliana, waarna voorts nog zal optreden de bekende goochelaar, illu sionist, de heer Williams in zijn reper toire van Radion goochelaar-buikspre ker. Na de pauze vindt een zeer attrac tieve Radion-demonstratie plaats. In een zeer korten tijd wordt door een be kwame wasch-experte een volledige wasch- behandeling gedemonstreerd, waarbij niets onbeproefd wordt gelaten het besprokene practisch aan te toonen. Na afloop van de voorstelling wordt nog een gratis verloting van eenige huishoudelijke artikelen gehouden. Rijkstuinbouwschool Boskoop. Bij beschikking van den Minister van Landbouw en Visscherij zijn, voor het tijdvak van 1 Februari 1937 tot 1 Sep tember 1937, benoemd tot tijdelijk leer aar aan de Rijkstuinbouwschool W. C. van Gelderen te Rotterdam en B. C. van den Steenhoven te 's Gravenhage. NIEUWKOOP Het voormalige rechthuis. Het voormalige rechthuis alhier, dat van 1628 dateert, en nog in zijn gevel de spreuk .draagt: „Discite Justitiam", is sinds enkele jaren het eigendom van een particulier, te Bodegraven woon achtig. De gevel verkeert in een deso- laten toestand en ziet er treurig uit. Naar wij vernemen, zal de restauratie hiervan spoedig ter hand worden ge nomen. De tegenwoordige eigenaar heeft bij het departement van onder wijs, kunsten en wetenschappen subsi die aangevraagd hij wordt in zijn streven gesteund door het rijksbureau voor de monumentenzorg. TER AAR TRAGISCH ONGEVAL. Te water gereden en verdronken. Toen de 46-jarige groentenzouter C. Mank gisteravond niet thuis kwam maakte diens familie zich ongerust en het een onderzoek instellen. Na eenig zoeken vond men het li chaam van Mank in een sluis nabij Pa penveer. Dr. P.U. die spoedig ter plaatse was, kon slechts den dood constatee- ren. Vermoedelijk is Mank door de duis ternis misleid, met zijn rijwiel in het water gereden en jammerlijk verdron ken. EEN INTERESSANTE PROEFNEMING MET DE PEPERMUNTPLANT. Zal zij in Ter Aar gedijen Na een geruimen tijd van voorberei dend werk, laat het zich thans aanzien, dat in onze gemeente eerlang een proef zal worden genomen met de teelt van pepermuntkruid, een plant waaruit de z.gn. pepermuntolie wordt getrokken. Nu de teelt van verschillende tuin- bouwgewassen, vooral van boonen en augurken, -de laatste jaren zoo weinig loonend is geweest rees vanzelf de vraag, of de prachtige vochthoudende cultuurgronden, waaraan onze gemeen te zoo rijk is, niet op andere wijze, al thans ten deele, waren te benutten. De heer Pieksona, leeraar in de schei kunde aan de H.B.S. te Amsterdam, die zich zeer voor deze vraag heeft geïnte resseerd nam met de teelt van peper muntkruid gedurende een tweetal jaren proeven in deze gemeente, zij het op uiterst bescheiden schaal. En het schijnt, dat deze -proeven vrij goed slaagden, hoewel hieruit vanzelfspre kend nog geen conclusies omtrent ver bouw op grooten schaal te trekken zijn. Het Nederlandisch klimaat is nu een maal geheel verschillend van dat in landen waar deze plant thuisbehoort. In ieder geval hebben de resultaten van den heer Pieksma, waarvoor zich het gemeentebestuur, een tweetal Rijks- tuinbouwconsulenten en de Kamer van Koophandel geïnteresseerd hebben, ge leid tot de vorming van een commissie, waarin naast genoemde instanties ook de Veilingsvereeniging, .de Raad van Toezicht op de veiling en de tuinders organisaties vertegenwoordigd zijn. De ze commissie heeft benoemd een diage- lijksch bestuur, dat gevormd wordt door den burgemeester, den heer Hoogen- boom, ir. Kers, rijkstuinbouwconsulent voor Zuid-Holland en den heer Pieks ma. De commissie heeft besloten een proef op een totaal oppervlakte van 1 H.A. te nemen. De kosten hiervan zul len, naar berekend wordt, ruim 1000 bedragen en het laat zich aanzien, dat dit bedrag wel gevonden zal kunnen worden. Het behoeft geen betoog, d)at de me dewerking van verschillende tuinders een eerste vereischte is. Want hoewel de mogelijkheid bestaat, dat de proeven een onvoldoend' resultaat hebben, is het nemen ervan in de eerste plaats een tuindersbelang te achten. Na de teelt van champignons waarmede enkele tuinders in de laatste jaren zijn begonnen, zal dus thans de verbouw van de pepermuntplant wor den aangevangen, zij het dan ook bij wijze van proef. Het uit de plant gewonnen product." de peperaiuntolie, bestaat gedeeltelijk uit mentol, dat gebruikt wordt bij de vervaardiging van suikerpepermunt, likeuren, parfumeriën, geneesmiddelen enz. Noord-Amerika, Japan, Duitschland en Engeland produceeren tot dusver vrijwel de benoodigde hoeveelheden. De in Nederland verwerkte hoeveel heid pepermuntolie (ongeveer 10.000 kg per jaar) is in hoofdzaak uit Duitsch land afkomstig. Zal hy de toekomst mogelijk blijken, dat de in ons land te gebruiken peper muntolie uit planten van eigen bodem wordt betrokken Cursus E.H.B.O. Voor het diploma Eü.B.O. slaagden de dames B. Akerboom, P. Akerboom, T. van Straaien, M. van Straalen, C. Bontje, A. van Straalen, R. Valentijn, A. Hoogervorst, A. van Eijg, S. Nieu- wenhuizen, J. Mank, P. van Dam, R. Koeleman, G. Egberts, N. Uittewaal, Th. Verlaan, M. Hogenboom, A. van dei- Hoorn, A. Koeleman, W. Bielefeld, A. RADIO-PROGRAMMA DONDERDAG 11 FEBRUARI 1937. Hilversum I 1875 M. A.V.R.O. 8.00 Gram. muz. Kerkcon- cert 10.00 Morgenwijding 10.c0 Orjiroeporios• 12.30 De Octophcra- kers 2.00 Voor de VXOUffl 2.3u Dans er M?st 3.00 Naai- en Bcrduurcursus 3A6 Pianospel 4.00 Voor zieken en thu.rzittenden 4.30 Gram. platen 4.45 Radiotooneel voor kinderen 5.30 Acoleanorkest 6.30 Sportpraatje 7.05 Viool en Piano 7.30 Engelsche les voor gevorderden 8.00 Nieuwsbe richten 8.15 Concertgebouworkest 10.30 Gram. muz. 11.00 Nieuwsbe richten en Dansorkest. Hilversum II 301.5 M. K.R.O. 8.00 Concert 11.00 Gram. muziek 11.30 Godsdienst —12.00 Po litieberichten 12.15 Orkest en Gram. miziek. ^m N.CJLV. 10.00 Leger der Heils 10.15 Mofgendienst 10.45 Gram. muziek 2.00 Handwerkcursus 3.00 Gram. mu ziek 3.15 Vrouwenhalfuur 4.00 Bij bellezing 5.00 Cursus Handenarbeid 5.30 Gram. muziek 6.00 Concert 7.00 Politieberichten 7.15 Week overzicht 7.45 Causerie 8.00 Nuews berichten 8.15 Reportage of Gram. muziek 8.30 Concert 9.00 Causerie 9.30 Vervolg concert 9.45 Nieuws berichten 9.50 Orgelbespeling 10.30 Gram. muziek en Schriftlezing. Droitwich 1500 M. 12.10 Orkest 1.05 Zang 3.35, 5.35, 7.50 Orkesten 8.35 Variété 9.40 Orkest 10.40 Orgelcon cert 11.35 Orkest. Parus 1648 M. 7.20, 8.20 Gram. muz. 11.20, 12.35, 1.50 Concert 3.05 Zang recital 4.50 Radiotooneel 8.20 Con cert 9.20 Kamermuziek 10.05 Popu lair concert. VRIJDAG 12 FEBRUARI 1937. Hilversum I 1875 M. V.A.R.A. 8.00 Gram. muz. 8.15 Zes- daagsche te Antwerpen 10.20 Voor dracht en Gram. muz. 4.05 Opera Ta- viata" 5.00 Na schooltijd 5.30 „Les Ménétriers" 6.25 Politiek Radiojour naal 6.45 Zesdaagsche te Antwerpen 7.00 Gram. muz. 7.10 Lezing 9.00 Cinema Royal te Amsterdam 9.50 35 jaar Arbeiderszangcultuur 6.30 Nieuwsberichten 11.00 Jazz en Gram. platen. V.P.R.O. 10.00 Morgenwdjding 7.30 Persberichten V.G.P. 7.35 Cursus 8.00 Concert 8.30 Lezing 10.40 Avondwijding. A.V.R.O. 12.00 Gram. muziek 12.30 „Palladjans" 1.30 Accordeonensem ble 2.00 Modepraatje 2.20 Vervolg concert 2.35 Gram. muziek 3.05 Dansorkest. N.C.R.V. 8.00 Schriftlezing 8.30 Concert 10.30 Morgendienst 11.00 Zangrecital 12.00 Politieberichten. 12.15 Gram. muziek 12.30 Middag concert 2.00 Gram. muziek 2.30 Le zen Chr. Lectuur 3.00 Gram. muziek 3.15 Concert 4.30 Orgelbespeling 5.30 Declamatie 6.30 Causerie Tuin aanleg 7.00 Politieberichten en Ned. Chr. Persbureau 7.15 Literair half uur 7.45 Reportage of Gram. muziek 8.50 Nieuwsberichten 8.15 Orkest concert 9.00 Causerie 10.15 Nieuws berichten 10.20 Gram. muziek. Droitwicht 1500 M. 12.10 Orgelrecital 12.50—1.35—4.20—6.45 Orkest 10.00 Orgelspel 10.30 B.B.C.-Theaterorkest 11.35 Dansmuziek. Parijh 1648 M. 7.20—8.20 Gram muziek 1.35 Zangrecital 2.50 Radiotooneel 4.20 Kamermuziek 6.05—7.05 Pia norecital 9.05 Gevarieerd programma 11.20 Concert. Kempers, en de zusters Matthia en Je- rona. Als examinator trad op dr. Boonak ker van Oegstgeest, terwijl mede tegen woordig was dr. Lucardie van Zeven hoven en dr. Post-Uiterweer alhier, de leider van den afgeloopen cursus. Aangespoord werd tot het houden van bijeenkomsten op regelmatige tijden ter practische beoefening van het geleer de. Tentoonstelling Patronaatsgebouw. In het R.K. Parochiehuis wordt een tentoonstelling gehouden door de ver schillende R.K. Jeugdvereenigingen van Houtsnijwerk, dameshandwerken, bloe men enz. welke tentoonstelling geopend werd door pastoor Bilars. Een rondgang door de verschillende afdeelingen laat zien, dat ook thans weer fraaie werkstukken te bewonde ren vallen. Er zijn bovendien een twee tal inzendingen bloemen en planten aanwezig, die niet van leden der jeugd verenigingen afkomstig zijn, doch het geheel ten zeerste opsieren, n.1. een uiterst smaakvolle stand van de fa. G. C. Mank te Rijswijk en een prachtsor- teering getrokken tulpen, hyacinten enz. van den heer P. N. Bobbe alhier. Er bestond vrij veel belangstelling van de zijde van het publiek voor deze show. Burgerlijke stand. Geboren Franciscus Maria zoon van J. Maurits en M. W. van Velden. Overleden Marrigje Bouthoorn, wed van H. Boer. Gerard Holscher 71 j. Bevolking. Ingekomen van Beverwijk A. M. Hilbers. Amsterdam M. J. Jansen. Alphen aan den Rijn A. Voordouw. Vertrokken naar Alphen aan den Rijn M. A. Velis. Woubrugge N. Schoof. Leiden J. M. Bontje. Al phen aan den Rijn S. de Vries en ge zin. WOUBRUGGE Onderlinge Hulp. De vereendging „Onderlinge Hulp", A en B leden, hield haar jaarlijksche le denvergadering. Uit-de rekening en het verslag van den penningmeester bleek, dat het aatal A leden 50 bedraagt, waarvan 13 een uitkeering wegens ziek te hadden genoten tot een gezamenlijk bedrag van 245. Het voordeelig saldo bedraagt 168.25 met de overige saldi 2316.68. Het aantal B leden, dat zijn zij, die bij ziekte in een ziekenhuis verpleging behoeven, bedraagt 712, kinderen bene den den leeftijd van 15 jaar niet mede geteld. Het aantal verpleegden bedroeg 16, de duur der verpleging gemiddeld 28 dagen. Aan verpleeggeld is uitbetaald 1193.40. Reiskosten vergoeding 95.- Röntgenonderzoek 17.50. Het voor deelig saldo was 310.45, gevoegd bij de overige saldi bedraagt het 875.07. De reserve in kas bedraagt 195. Door den heer Chr. van der Nagel werd verslag uitgebracht namens de com missie van onderzoek der rekeningen en boeken, waaruit bleek dat een en an der correct in orde was bevonden. Door den voorzitter werd aan den penning meester dank gebracht. In de commissie tot nazien der rekeningen en boeken voor 1937 werden benoemd de heeren Chr. van dr Nagel, G. C. Timmers en A. Angenent. Tot bestuurslid werd herko zen de heer IJ. van den Boom en ge kozen de heer C. Westdijk. Na rond vraag werd de vergadering gesloten. ZWAMMERDAM Rijwiel ontvreemd. De 17-jarige werkster O.G. alhier, die 's avonds bij haar thuiskomst haar rij wiel onbeheerd voor de ouderlijke wo ning had gezet, kwam een uur later tot de ontdekking, dat haar karretje was verdwenen. Aangifte bij de politie volg de. Hoofdpijn, Kiespijn. Al wat U noo- dig heeft om deze pijnen te verdrijven is een Mijn- hardt's Poeder. Per stuk 8 et.; doos 45 et. Bij Uw Drogist. SPORT. SCHAKEN. Alphensche Schaakclub. Maandagavond werden de volgende partijen in de onderlinge borden wed strijd der Alphensche Schaakclub ge speeld Groep 1 D. Brunt R. Posthuma 1-0 W. v.d. Roest H. Vroom 1-0. Groep II: v Rietveld A. Breedijk 1-0 Rietveld J. Balk 2-0* J. Kempen B. Smit x/2~xh^ D. Vroom Jac. den Hoed 2-0* Verschuur G.v.d. Horst 0-1 W. den Hoed A. Breedijk 1-0 Groep m Schuurmans Amsterdam 2-0* Schuurmans Roggeveen 2-0* Goedhart J. v.d. Horst 0-2*. Uitslag beide gespeelde partijen. DAMMEN. Springer te Zwammerdam. In de Nutszaal te Zwammerdam, gaf de heer Springer, oud-wereldkampioen dammen, op uitnoodiging van de plaat selijke Dam- en Schaakclub, een simul taanseance. De heer J. Boeijenga, voorzitter der club, opende met een hartelijk welkom tot spelers en de vele belangstellenden en in het bij2?onder tot den heer Springer en burgemeester Hoogenboom die dezen avond de eerste zet op de verschillende borden zal verrichten. Spr. verheugt zich dat alle borden, 40 in totaal, bezet zijn en hoopte op een aangenamen strijd voor dezen avond. De heer Springer vangt hierna den strijd aan tegen zijn 40 mededingers. Twee personen moeten zich al spoe dig terugtrekken en hoe langer de kamp duurt hoe meer spelers hetzelfde lot moeten ondergaan. Om half twaalf is de strijd beslist, één, nl. de heer L. Dorrepaa.1 van Koudekerk slaagde er in zijn partij te winnen. Vijf heeren wisten het tot remise te brengen, nl. de heeren G. v. Muiswin kel, J. Verdijn, beiden alhier C. J. Scheer te Bodegraven en J. van Eijk en A. Hartveld, beiden te Ter Aax. De overige 34 spelers werden versla gen. Simultaan séance. Maandagavond speelde de bekende dammer, de heer J. v.d. Horst uit Alphen aan den Rijn, op uitnoodiging van de Damclub te Aarlanderveen in de zaal van den heer van der Berg een simultaan séance. Van de 19 partijen wist de heer v.d. Horst er 12 te winnen, speelde er 6 re mise en verloor er één. DE BONTE WERELD WONDEREN DER TECHNIEK. Zal de zon de Lybische woestijn bevruchten Het is een oude daroom der mensch- heid, om de krachten van de zon zoo wel als van eb en vloed der oceanen ten behoeve >van de imenschheid te exploi- teeren. Talloos zijn reeds de pogingen, al dan niet met succes bekroond, om de 'kracht der zonnestralen te benutten \oor de verwekking van verschillende energieën. Reeds in 1«76 bouwde Mouchot de eerste zonnemotor, waarmede men in derdaad bevredigende resultaten be reikte. In 1901 werxi in Los Angelos een zonnemotor gebouwd, waarmede men met behulp van een reusachtige holle
HAAGSCHE POLITIERECHTER Wederom oneerlijke steuntrekkers. Volgens zijn opgave, had H. V. uit Boskoop in de week van 24—27 Augustus ƒ7 verdiend, doch bij onder zoek was aan het licht gekomen, dat dit wel wat meer was geweest. Terzake deze 'benadeeling der steun verlening, had V. zich te verantwoor den. Naar de ambtenaar T. der-gemeente Boskoop mededeelde, had V, nog nim mer van dergelijke dingen gedaan; reeds de eerste mtaal was de benadee ling ontdekt. Daarmede Tekening houdend, vroeg de Officier van Justitie een week ge vangenisstraf, want in zulk een kleine plaats dient een voorbeeld voor ande ren gesteld te worden. De Politierechter meende dat twee maanden gevangenisstraf voorwaar delijk, met een proeftijd van twee jaar, voldoende was. Dan was er J. W. v. d. S. uit Bos koop, die eveneens het met de opga ve van inkomsten niet nauw genomen zou hebben. Dat werd een heel lastige geschiede nis, want verdachte 'had zijn totaal on- vangsten van eenige dagen verdeeld over de weken, waarvoor hij de op gaven deed. De kwestie waar het nu over -ging was, of opgegeven moest worden wat verdiend was, dan wel ontvangen in een bepaalde week. De Politierechter voelde meer voor de laatste opvatting. De gemeente ambtenaar van Boskoop vertelde dat een beslissing over dat vraagstuk niet genomen was, het werd aan den Poli tierechter overgelaten. Die zei evenwel zich daarmee niet in te laten, het geval moest adminis tratief worden uitgezocht. Waar bij verdachte geen opzet tot 'benadeeling aanwezig werd geacht, werd hij vrij gesproken. In dezelfde fout had ook A. V. uit Boskoop gedeeld; die had ook in komsten verzwegen volgens de tenlaste legging. Maar ook hij had geld verdiend, en dat over de weken verdeeld, zoodat ook nu de kwestie van de opgave der in komsten en verdiensten aan de orde kwam. De Officier achtte ook in dit geval den opzet niet aanwezig, en vroeg vrij spraak. De Politierechter deed dien overeen komstig uitspraak. De vierde ingezetene van Boskoop J. W. v.d. S., had opgegeven ƒ5 te heb ben verdiend, hetgeen niet juist -bleek te zijn. De Officier zei, dat het feit ernstig is, doch dat anderzijds de verdachte goed bekend staat bij de politie. Dit goede feit, werd aanleiding dat twee maanden gevangenisstraf voor waardelijk met een- proeftijd van twj? jaar werd gevraagd. De verdachte,.had daartegen geen bezwaar, en de Politierechter vonniste conform dezen eisch. Mishandeling. „Mussert wint nooit", had de 12- jarige H uit Alphen aan den Rijn tegen den koopman C. van B. geroe pen. Daarover had van B. zich zóó boos gemaakt, dat hij den knaap had ge schopt en op het oog geslagen. Voor deze mishandeling had van B. zich te verantwoorden. „Die jongen liep maar te schelden", betoogde verdachte. De Politierechter maakte een gemoe delijk praatje met den knaap, teneinde na te gaan wat hij had gezegd. spiegel water door de zon liet verdam pen. De stoom, op deze wijze verkregen, diende weer om 'n stoommachine van 10 paardenkrachten in werking te stel len. Nog betere resultaten -bereikte El Ma'adi te Kairo in 1931 met een ma chine, die een vijfvoudig vergroot aan tal P.K.'s kon verwekken. Maar in 'bijna alle gevallen ging het om technische merkwaardigheden zon der dlat loonende resultaten toereikt werden. In 1934 werd evenwel bij Tam- pieo in Mexico een zonnekracht-instal- latie aangebracht, -die alle fbouw- en bedrijfskosten zou kammen dekken en zelfs nog een flinke winst zou kunnen afwerpen. Dit resultaat moedigde de Italianen aan, om opnieuw proefne mingen te gaan verrichten op dit ge bied. In Milaan werd een enorme zonne- motor gebouwd, bestemd voor de Ly- bische woestijn. Ook bij deze machine werS een deel van de geweldige ener gieën der zon van niet minder dan 265 billioen paardenkrachten in een gewel dige hollen spiegel opgevangen om daarna groote hoeveelheden water te doen verdampen. Deze stoom bracht pompen in werking, die groote massa's water over de dorre vlakten van Lybië deden stroomen en haar in vruchtbare velden hebben herschapen. Dergelijke pogingen zijn ook in Spanje en andere landen aan den evenaar ondernomen. Minder goede resultaten bereikte men tot heden met de exploitatie van de eb en den vloed. De pogingen in deze rich ting gedaan, verkeeren allen nog in het begin-stadium en zij zullen waarschijn lijk nooit van eenige beteekenis worden. Een van de (merkwaardigste proef nemingen tot het exploiteeren van na tuurkrachten heeft de Amerikaansche ingenieur Philipps Thomas genomen. Hij trachtte te 'bereiken, dat electrische energieën op idfraadlooze wijize konden worden overgebracht, een poging, waar mede reeds vele geleerdten zich tot he den hebben bezig gehouden, evenwel nog zonder succes. Het resultaat, dat deze ingenieur na jarenlange studies wist te ibereiken zal op het Derde Con gres te Washington worden medege deeld. De Amerikaansche uitvinder „bouwt" zg". luchtkanalen, waardoor de electri sche energiën in den vorm van korte En dat bestond alleen uit de hier boven vermelde woorden. „Heb je heusch niet een keer „bloed hond" tegen hem gezegd polste de Politierechter. ..Vroeger weleens een keertje" gaf de knaap gewonnen. ,Hij liep maar te schelden „Musseit wint nooit", betoogde verdachte. „Dat is geen schelden" stelde de Po litierechter vast. Dan kan ik wel zeg gen dat „Mussert wint" schelden is. En dat zie je op iederen hoek van de straat." „Hij zei het telkens en tartend", ver telde verdachte. „Wat zou dat?" repliceerde de Po litierechter \l. uit Alphen had gezien dat van B. „flink door sloeg." De vader van het slachtoiiertje vroeg voor verdachte clementie hij vond een waarschuwing eigenliiK ;je- nceg. De Officier van Justitie vond h6t ge drag van verdachte ergerlijk, zoo'n groote man moet geen kleine jongen gaan slaan. Daarom vroeg hij ƒ5 boet, subs. 5 dagen hechtenis. De verdediger pleitte clementie, om dat verdachte driftig is, en nogal ge sard door de straatjeugd in Alphen. „Die man zal nooit iets goed worden, althans niet in een beweging die zegt uit flinke kerels te bestaan", meende de Politierechter, die het hoogst kwa- iijk nam, dat v. B. niet eens begreep, zich van het geroep van zulke kleine jongens niets te moeten aantrekken. Het vonnis werd ƒ10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Brandstichting. G. H. en M. van L. uit Alphe n a. d. Rijn waren met een geleende auto naar Amsterdam geweest. Toen zij des nachts omstreeks drie uur op den terugweg in Nieuwveen arriveerden, stopte de motor. Daarop gingen zij naar een nabij wonenden brugwachter, en vroegen om lucifers, teneinde een sigaret aan te steken. Met deze lucifers werd evenwel de auto in brand gestoken, die spoedig in lichter laaie stond. Terzake van brandstichting had het tweetal zich te verantwoorden. De brugwachter vertelde dat, nadat hij de lucifers had gegeven, hij plotse ling een vlammetje bij de radiateur van de auto zag, waarna het voertuig door verdachten alleen werd gelaten. Zij waren toen bij getuige om een em mer komen vragen. De garagehouder Koppenol vertelde, dat hij des nachts was gewekt, omdat vlak voor zijn garage, in de nabijheid der benzinepomp, een auto in brand stond. Met een spuit had 'hij het vuur gebluscht. Van den melkboer Hiemstra hadden de verdachten des nachts een rijwiel geleend, dat later defect was terug gebracht! Verdachten betoogden dat zij met een lucifer naar het defect van den motor hadden willen zoeken, maar toen plotseling de auto in brand was geraakt. De brugwachter had geweigerd om een emmer voor het blussohingswerk te geven. De Politierechter vonden dat ver dachten nogal onvoorzichtig -hebben gehandeld, bij een defecte auto ont wikkelen zich spoedig benzinedampen, die in brand kunnen vliegen. De Officier merkte op, dat beide ver dachten hoogst on verant woordelij k hebben gehandeld, en vorderde tegen elk van hen 14 dagen gevangenisstraf. De Politierechter meende dat er geen opzettelijke brandstichting heeft plaats gehad, en vonniste tot twee maanden gevangenisstraf voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar. golven, vanuit een zend toren worden uitgezonden door middel van hiertoe ingerichte spiegels. Als lichtstralen wor den deze energie-golven door het ont vangstation opgenomen. De ingenieur wil door „joniseering" ;van de lucht mo gelijk maken, dat de electrische stroom hierdoor wordt overgebracht evenals langs een metaaldraad, zonder eenig krachtverlies. De Amerikanen hoipen aldus de wereld' te verbluffen, door mil- lioenen paardtenkrachten gratis te ver wekken en over te zenden naar de plaats, waar zij kunnen worden benut! EEN PENSIONAAT VOOR VOGELS Tevens vogelkliniek. New York is bekend om zijn talrijke organisaties op het gebied d»er dieren bescherming. De Hudsonmetropool be zit een serie dierenklinieken die geheel volgens de laatste eischen der (medi sche wetenschap zijn ingericht en die geleid worden door vakkundige artsen voor ieder diersoort. De nieuwste stichting is een pensio naat voor vogels, dat in het leven ge roepen werd door een geestdriftige die renvriendin. In dfcn zomer als de trek- tijd .begint, is het pensionaat tjokvol. Het kan 500 vogels opnemen buiten den trektijd bedraagt het aantal vogels 200. Ook in geval van ziekte is de leidster behulpzaam. Zij is thuis op het gebied der dierheelkunde en is niet alleen in staat om diagnosen te stellen, maar ook om operaties te verrichten. Onder haar leiding werken vijf assistenten. Het pensionaat is overigens een zaak, die de moeite waard is. De wekelijksche pensionprijs is voor 'n kanarievogel een dollar, de 'bezitters van papegaaien moeten voor hun lievelingen zelfs drie dollar per -week 'betalen. HET EINDE VAN DEN LANGSTEN ROMAN TER WERELD. Een feuilleton, waar geen eind aan kwam. Een van de grootste dagbladen van de Japansche hoofdstad Tokio heeft zijn lezers medegedeeld, dat de roman, die dagelijks in zijn kolommen vervolgd wordt, binnen enkele weken een einde zal nemen. Deze mededeeling heeft groot opzien gebaard, daar niemand er op gerekend had, dat de langste roman ter wereld inderdaad zou eindigen, omdat er oogenschijnlijk geen enkele reden voor dit afbreken bestond. Enkele dagen geleden verscheen van dezen beroemden roman het 7300 ste „vervolg". Zeker is in ieder geval, dat het niet tot een 7500ste vervolg zal ko men. De roman begon twintig jaar ge leden en onafgebroken volgde iederen dag het vervolg. Vijf jaar geleden stierf de schrijver, doch de roman liep ongestoord verder, omdat de#zoon het werk van zijn va der had overgenomen. Intusschen zijn van de lezers, die het begin meemaakten reeds een groot aan tal overleden, zonder vermoeden te hebben, hoe het toch wel met de hel den van het verhaal zou afloopen. Zoo zijn er thans evenwel duizenden lezers, die niets weten omtrent de voorvallen, die zich in het begin van het verhaal hebben afgespeeld. ORIGINEELE STRIJDMETHODEN. De tram kon niet rijden. Te Marseille heeft dezer dagen een deel van de bevolking geprotesteerd te gen de verhooging van het tramtarief. 's Morgens vroeg hadden zich eenige honderden personen op de rails bij de tramremise geposteerd, teneinde zoo doende het uitrijden van het materiaal te beletten. De demonstranten weiger den ieder verzoek, om de rails vrij te laten, zoodat men tenslotte genood zaakt was geen wagens te laten uit rijden, vooral, omdat de politie zich ge heel afzijdig hield. Dit is evenwel niet voor het eerst in de geschiedenis, dat de rails van de tram als demonstratieplaats gebruikt werden. Jaren geleden reeds protesteer den de employé's van de tram te Cairo tegen een loonsverlaging door hun ge bedskleedjes op korten afstand van el kaar op de tramrails te leggen, ten einde zoodoende te beletten, dat het verkeer door werkwilligen in stand zou worden gehouden. De ter plaatse ge roepen politie waagde het in 't eerst niet de aan Allah om bijstand smee- kende Moslem in hun gebed' te ver storen. Toen ze hier ten slotte toch toe overgingen, nam de hier en daar zich opheffende tramconductuer ernstig zijn gebedkledeje op om het eenige passen verder opnieuw uit te spreiden en Allah wederom aan te roepen. Te genover dit echt Oostersche middel stond de politie machteloos. HOE UITGEWEKEN RUSSISCHE ARISTOCRATEN IN AMERIKA LEVEN. Onder de aristocraten, die New York overstroomden, nemen de Russische de eerste plaats in. Het gros der voor malige Russische aristocratie gaat in New York in .burgerlijke .beroepen en slaat zich zoo goed en kwaad als het gaat, door het leven. Bovenaan op de lijst van vertegen woordigers van den oudrussischen adel staat grootvorstin Marja Pawlowna, de dochter van grootvorst Paul Alexandro- witsj, kleindochter van tsaar Alexander II. Zij heeft een woning van drie ka mers in een voorname wijk d'er stad. Zij houdt radiovoordrachten over éti quette, is bedrij f slijdster van een schoon heidssalon, houdt zich 'bezig met arti stieke fotografie en schrijft nu en tdan. korte verhalen voor Amerikaansche „magazines". Dank zij deze werkzaam heden, kan zij een leven zonder zorgen leiden. Vorstin Tatjana Obolenr Ma ïkan men achter de toonbank van haai- zaak in Park Avenue vinden. Zij is eigenares van een magazijn van dameshandwer ken en de daarvoor benoodigde artike len, dat zij in het jaar 1929 heeft ge opend. Indertijd was zij te Parijs leid ster van een damesmodesalon onder de firmanaam „Tao". Haar echtgenoot, vorst Alexei Obo- lenski, is dirgent van een Russisch koor en is een bekend zanger. Haar zoon Alexei heeft dezer dagen een betrekking gekregen in de textiel-industrie te New Orleans. Vorstin Toemanowa, die zich een voudig Mrs. Toemanowa noemt, geeft voordrachten over de Fransche taal en letterkunde aan de Columbia Universi teit te New-York. Vorst Sidamon Eristow is eigenaar van het restaurant „De Kaukasische Adelaar" in de 57ste straat. De pianist in dit restaurant is de voormalige generaal Doebjato. Vorstin Ketto Mikladje ibegon als „show girr in de Ziegfeld-revues. Daar na werd ze mannequin dn een deftige modezaak en heeft onlamgs een mode- salon van haarzelf geopend'. Op alle groote bals kan men deze beeldschoone brunette zien. Vorstin Marina Matsjabelli 'bestuurt de parfumeriefabriek van haar overle den echtgenoot. Niet ver van het Central Park hebben de vorsten Sergei en Grigarij Sagarin,' voormalige garde-officieren, een ma nege geopend- Een afstammeling van graaf Leo Tol- stoi. graaf Andrei Tolstoi, is chauffeur. Een neef van den Russischen compo nist achterkleinzoon van den dichter Alexan-Tanejew is employé in een bank en een der Poesjkins, baron Iwan Poesj- kin, werkt eveneens op een der groote New-Yorksche .banken. Zoo leeft heden-ten-dage de voorma lige Russische aristocratie in de Ame- rikaansche metropool en leeft er geluk kig. dank zij den 'arbeid, welke zij in de V. S. heeft gevonden. Slachts weinige Russische aristocraten, zooals vorst Kaplanow, de gebroeders Mdivani, vorst Sergei Obolenski, hebben Amerikaan- sche multi-millionnaires getrouwd en. (behoeven dus niet meer voor het dage- lijiksch brood te werken. WAAR DE „GEMENGDE BERICHTEN" AL NIET GOED VOOR ZIJN. Een zeldzaam testament. Onder dte lijst van zonderlinge testa menten hoort vast en zeker dat thuis, dat Mr. Wükins, een rijke Amerikaan, die dezer dagen te Parijs overleden is, nagelaten heeft. Bij opening van het testament con stateerde men, dat de rijke zonderling zijn reusachtig vermogen verdeeld had in 2500 legaten van 100. 500 en 1000 dollar. Heden overleed in de volle verzekerdheid des geloofs, onze zeer geliefde Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, MARINUS KOK, in den ouderdom van bijna 69 jaar, Sterke de Heere ons in deze smart. Alphen a.d. Rijn. Wed. H. KOK-Schulp. L. H. KOK. G KOK—Turkenburg. H. A. HOOC7EN- DOORN-Kok. W. HOOGENDOORN 'S'Gravenhage. H. L. KOK. J. E. KOK-Bakker en Kleinkinderen. Alphen a.d. Rijn, 10 Febr. 1937. Steekterweg 55. De begrafenis zal plaats hebben op Maandag 15 Februari tusschen 1 en 2 uur Begraafplaats Schoolstraat. Heden overleed plotseling in den leeftijd van 52 jaren onze lieve Vrouw en Moeder, CORNELIA ANNA NOORLANDER. Uit aller naam: A. DE KROES Rijnzaterwoude, 10 Febr. 1937. Hiermede betuigen wij onzen wei gemeenden dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervon den bij het overlijden van onze geb liefde Moeder, [Behuwd-, Pleeg- en Grootmoeder MARIA DEN HERTOG, Wed. van M. KROES. Uit aller naam M. R. KROES. Woubrugge, Februari 1937. Verzachting van de Crisisgevolgen. Pluimveehouders voederen met BERTELS' Kunstkorrel het meest economisch en onder vinden het minst de nadeelen van de ongunstige tijdsomstandigheden. Zij verkrijgen bij lagere voeder- kosten een hoogere elerproductie, dan door voedering met ochtend voeder en gemengd graan of ge mengd graan alleen. Vraagt offerte bij Uw leverancier of direct aan de fabriek. 1TIL Oliefabrieken N.V. Amsterdam Welke -motieven dezen zonderlingen rijken Amerikaan geleid hebben tot een dergelijke vreemdsoortige verdeeling van zijn nalatenschap, bleef vooreent onbekend. Het grootste gedeelte der le gatarissen hadden den erflater niet eens gekend, ja zelfs nog nooit zijn naam gehoord. Uit mededeelingen van •een vriend van den overledene is thans echter gebleken, dat deze, een vrijgezel zonder directe 'bloedverwanten, jaren geleden reeds besloten had om zijn ver mogen, na zijn dood, te verdeelen aan ongelukkigen, kunstenaars, moedige levensredders enz. De namen van al deze lieden haalde 'hij uit de rubriek „Gemengde berichten". Vanzelfspre kend zijn tal van deze in het testament voorkomende lieden niet meer in leven, terwijl de 'adressen der meeste legata rissen'niet eens ibekend zijn. De execu- teur-testementair heeft geen gemak kelijke taak om de laatste wil van den erflater uit be voeren. MARKTBERICHTEN. Bodegraven. Aanvoer 84 partijen Goudsche kaas, 3780 stuks, 34020 Kg. Ie srt. met RM. 22—23 2e srt. 20—21. Handel nmtig. 'Leiden. Vette Varkensmarkt. Aan voer totaal 223 214 zware 47—46, 9 lichte 40. Handel tamelijk vlug. Ter Aar, 10 Febr. Centrale Veiling. Prijs per kist van 4 kg. Andijvie 24—42 et. Slavellen 20 et. per 100 kg. Breek- peen 1.60—3 Uien 1.30^-1.50 Spruitkool ƒ4.20—5.20; Witlof ƒ4.10— 7.60 per 100 bos Prey 3.50 per 100 stuks Sla 1.20—2.30 Boerenkool 10— 13 et. per kist Seldery 2.10 Groene kool ƒ1.30. Rotterdam. Veemarkt. Aangevoerd 187 paarden. 7 veulens, 1006 magere runderen, 558 vette runderen, 85 vette kalveren, 85 graskalveren, 1764 nuchtere kalveren, 175 schapen en lammeren, 1 zuiglam, 74 bokken en geiten. Prijzen per KG. Vette koeien Ie kw. 63, 2e 56, 3e 40-^8. Vette ossen 60, 54, 44—50. Stieren 59, 52, 45. Vette kalveren 93, 80 55—65. Schapen 47, 40, 33. Lanumeren 50 42, 32. Grasikalvenen 58, 48. Nuchtere kalveren 44, 38, 34. Slachtpaarden 50, 45, 40. Prijzen per stuk Schapen Ie kw. 26, 2e 20, 3e 15. Lammeren 23, 19,-13. Nuch tere slachtkalveren 11, 9, 5. Nuchtere fokkalveren 16, 14, 12. Slachtpaarden 205, 150, 110. Werkpaarden 245, 150, 100. Hitten 130, 105, 70. Stieren 275, 220, 110. Kalfkoeien 238, 190, 120. Melkkoeien 220, 190, 135. Varekoeien 170. 135, 95. Vaarzen 155, 115, 85. Pinken 130, 100. 75. Graskalveren 60, 40, 20. Bekken en geiten 11. 7, 5. Buitengewone aanbieding Mutsen van 17 cent af Dames-Handschoenen van 18 cent af FIRMA H.LAROS Pz VAN MANDERSLOOSTRAAT 50-52 Manufacturen Naaimachines smakelijke.bruineJus van MAGG tablet PER TABLET VOOR PASTOOR HEUMANN's GENEESMIDDELEN verkrijgbaar bij het Depot; L. Muller. Apotheek. Amsterdam C 377, Kalverstr. 199 Tel. 44674. Postgiro 58639 i i Het groote Pastoor Heumann- boek 345 bladzijden, 150 afbeeld. ontvangt gratis en franco leder lezer, die z(jn adres inzendt aan L. HEUMANN en Co. Staalkade 4 Amsterdam C 377 Gelieve af te icheurenl Duidelijk schrift BON, De geheel kostelooze toe zending van een Pastoor Heumann boek wordt gewenscht door: Naam en voornaam__________________ EIERKOLEN TOPKWALITEIT Stookt alleen de zuivere Anthraciet- Straat en huisnummer Woonplaats MAAGVERSTERKENDE pi 1 I K I SLUM AFDRIJVENDE ILLtZlN van L. J. GROOTENDORST APOTHEKER UTRECHT ELcbt dit Averen het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goe den atoelffang. Bij hoofd pijn, zoo vaak een gevolg van trage ontlasting, kunnen zij niet genoeg worden aanbevolen. Zij munten uit door hunne zacht* f.bH.k.merk. werking, zonder kramp of nadeellgev gevolgen, zoodat men in staat blijft zijne gewone bezigheden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 27X et en i et. omzetbel. Eischt merk •.Grootendor»t*#. Verkrijgbaar bi] de voornaamste Drogisten. o.a. te Alphen a.d. Rijn; bij: p. Laros L. Honselaar, L. Varossieau; Aarlanderveen ).Eikelenboom Jzn.t Bodegraven: C. Scheer, Boskoop: J.van Bergen, Dorpstraat W. Z' 9 Hazerswoude Gaarkeuken, v.d. Togt, Leiden D. W. E. F. de Waal. Mare, Zwammer- dam W. Hoogeveen 6 Co. Eierkolen (gemerkt T) (groot of klein model) Ook Wilhelmina- Anthraciet is onovertrefbaar! Weinig asch, veel warmte, en.....• totaal verbranden. Abonneert U op Het Nieuwe Modeblad Verkrijgbaar bij: de alléén- vertegenwoordigers der Staatsmijnen voor de Rijnstreek: Jongenburger en Zoon Prins Hendrikstr. 176 Tel 13 SUCCÈSJES (Maximum 30 woorden. Prijs bij vooruitbetaling 50 et. twee maal plaatsen 75 et. Brieven onder nummer 15 et. extra. Advertenties voor deze rubriek moeten uiterlijk Maandag-, Woensdag en Vrijdagmorgen 10 uur in ons bezit zijn om in ons blad van resp. Maandg, Woensdag en Vrijdag te worden opgenomen.) WACHT NIET tot de beste er uit zijn. Wij hebben gebruikte HEEREN-, DAMES-, Jongens- en Meisjes- RIJWIELEN en Aanhangwagentje. JAC. BOEIJENGA Benzine-Pompstation bij Zwammerdam. Radiotoestel wisselstr. 15. Toestel len v. anodeblok ƒ12.50 en ƒ6.50, koffersalon- kappathefoon 8.50, 6.50, 3.50, mooie pla ten 15 en 10 cent, ruilen 5 cent. Harmonica 2- rijer, Mandoline, Ra- diokasten, alles spot prijs. Janvosesteeg 41, Leiden Voor Uw dranken be slist naar fn vertrouwd en goedkoop adres. Spaansche Wijn 78 et. Samos 75 et. SchiUetje 75 et. In maathoudende fles- schen. G. SCHREUDER Hooftstraat SI. Circa 15 ton rotte VARKENSMEST te koop, bij W. WILLE Jzn., Koudekerk a. d. Rijn. ^Verkrijgbaar Zeeuwsche VOERAARD APPELEN tegen concurreerende prijs, bij Gebr. GOED HART, Raadhuisstraat 241, Alphen a. d. Rijn. Tel. 118. Waterdichte KAMPEERTENTEN, Demonstratie-tenten v. h. vorige seizoen voor 1/3 van den prijs (iets smoezelig) niet vuil of smerig, met nog volle schr. garantie. Dekzeilënfabriek „HELMOND" Zijlweg 111, Haarlem. Sepentines, confetti, mutsen, toeters, mirle- tons. handbommen. do- minomaskers, 'bekken, alle denkbare feestarti- kelen, ERATO, Oude Singel 14, Leiden. De nieuwste modellen, Hooge hoeden te huur, Jacquets, zwarte over jassen en alle verkleed- costuums. Mevrouw MUMSEN— de Ru te Woubrugge vraagt tegen 1 Mei a.s. een net DAGMEISJE, Onze nieuwe prijscou rant van tuinzaden, bloemzaden, graszaden voorjaarsbollen, kunst- metstoffen en tuin- bouwartikelen is ver schenen Interessant voor eiken tuinliefheb- ber. Op aanvrage gratis verkrijgbaar bij W. SE- GAAR Czn., zaadihan- del,,Diefsteeg 9, Leiden HJ1. LANDBOUWERS en melkhanüelaren, Melkbussen, Emmers, Teemsen, losse Zeef ten. Melkwatten, Roerders. Haren, Spantouwen, Koptouwen. Aüe soor ten Touw, Schoppen, Mestvorken. Klompen, enz. enz. H. v. d. STEEN, v.h. Wolff. Haven 36, Leiden. PAKPAPIER Zeeppapier, Bloemen- papier. Boterhampapier Vliegerpapier, Vetdicht- papier. Toonbank rol- lenpapier zijdevloei, Crèpepapier Gebakdoo- zen, Vleeschaaltjes, Automaatschaaltjes, Papierwol, Taartranden Plakband, Caisses Goud koord, Bastband, Ka toenkoord, Touw, Eles- tiekjes, Vloeiservetten. Fruitservetten. N. PANDENBURG, Nieuwe Rijn 11, Leiden. NET DAGMEISJE gevraagd, pl.m. 15 jaar. tot 3 uur. Aanmelden *s avonds na 8 uur. Adres te bevragen Bur. v. d. Blad. Te koop aangeboden een in goede staat ver- keerend AMEUBLEMENT v. 20 en een Salon-pathefoon met 15 platen v. ƒ7.50. Te zien Rhenanialaan 11. REGENKLEEDING Werkh andschoenen. Weder ontvangen groo te partij knie-, dij- en reuplaarzen, v.af ƒ2.90 Lederen jekkers 17.50. Jassen, broeken, ves ten, oliejekkers 3.95. Lange jassen, pijpen ƒ1.50 b^enkappen ƒ1.50. Lederhandel A. VER HOOG. Haarl-str. 57. t.o Roxy-theater. i
SCHITTERENDE jonge hennen en jonge eenden Moet zijn volgens advertentie, anders in volle 8 dagen op onze kosten retour zenden. Honderden dankbet, ter inzage Witte Lcgh. 8 mnd. f 1,05 p.stuk; Excheq. Legh Patr. Legh 8 mnd. f 1.15 p.st., Rh Isl. Reds 9 mnd f 1.25 p.st.; Khaki Campbell en Odan Sprenkeleenden 8 mnd 75 et. p.st.; Khaki Campbell br. '35 a 55 et. p.st. Witte Legh Kippen br.'35 a75ct. Alles uitsluitend kwaliteit. Aan en tegen den leg. Vrij zichtb. verpakking Vanaf 12 st. franco onder rembours IX A 82179. Geënt en attest van die renarts 2 cent duurder. Aanbevelend» MATH. v. HARDEVELD, Hoender- en Eendenbedrijf, Vendelscheweg 11 Veeneadaal RECEPT VOOR KOOPMANS' VLUGKOKENDE GORTMOUT als toespijs of ook des morgens bij het ontbijt. (Voor 4 personen) 75 gram Koopmans' vlugkokende gort- mout (plm. 7 a 8 lepels niet afgestre- ken) y2 liter half water, half melk, 3 g-ram zout. Zet de gortmout op, met het kokende water en melk en het zout. Laat ze, onder af en toe roeren gaar en bijna droog koken gedurende plm. 10 minuten .Geef ze met warme of koude melk, al naar het seizoen en naax keuze met suiker of zout. Koopmans' Meelfabrieken N.V. Leeuwarden. kunt grati adverteeren in het Gratis Advertentieblad van DeRijnbode. Oplaag 8000exempl. Verspreiding huis aan huis in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Zwam- merdam, Nieuwkoop, Noorden, Ter Aar, Langeraar Hazerswoude, Koudekerk, Woubrugge en RijnzaterwouHe Gratis Adverteeren in Gratis Advertentieblad Bureau Rijnbode Raadhuisstr. 277 Zen faaajLQ rwud'* iet anders dan EEH GEZONDE HUID Daarom stellen „schoon- heidsmiddelen" U zoo vaak teleur. „Zwitsal" -de zalf met onbegrijpelijke genees kracht- beschermt en ver- I fraait Uw huid en Uw gelaats- j tint. Probeert het nog heden. V N DOOZEN s ZWITSAL-POEDER40 éZuJi£teMoh& foaJA&m A-2 Geef de griep geen kans maar neem drie keer daags een weinig van de beroemde, genees krachtige Wortelboer's Kruiden of drie keer daags 1 a 2 Wortel- boer"s Pillen van Jacoba Maria Wortelboer van Oude-Pekela. Dat helpt! Zij zijn wereldbekend en kosten maar zestïg cent Uit het rijk der Fantasie Maskerade* Carnaval___ Tijd van. onbezorgde feestelijkheden, van vroolijke 'balpar tijen, van levendigheid en variatie van maskerade----- In de rijk versierde feestzaal heerschte een stemming van dolle uit gelatenheid en aantrekkelijke feest vreugde. De prettige sfeer, de charme van bonte toiletten, de geheimzinnige bekoring der maskers, de kleurenver- scheidenheid van serpentines en con fetti eA het gedempte geluid van d^ band, dit alles maakte dat het gemas kerde bal op onze CarnavaTs fuif een buitengewoon groot succes werd___ Frans Vermeulen zocht naar Irene Wilmink, een meisje met een rustig, sympathiek gezichtje, dat meestal koeltjes keek uit grijze oogen----- On danks haar ongewoon toilet en mas ker, vond hij haar spoedig, niet ver van het tooneel en herkende hij haar aan haar fiere en waardige houding. Zij droeg een coquet maskeradecos- tuum en een sierlijke bloem, hoog op gestoken in het prachtige, donkere 'haar, volmaakte het beeld van bekoor lijkheid___ Frans ging naar haar toe en be groette haar en toen de band een En- gelsche wals inzette en hij dit heer lijke meisje dicht tegen zich aan voel de, terwijl er natuurlijk ook weer dat sprankje humor in haar koele doch sympathieke, grijze oogen zou zijn, toen wist hij, dat hij voor dit meisje alles zou overhebben, zelfs het róóken zou willen laten. Toch zou het moei lijk zijn om Irene Wilmink, de jongste dochter van een rijk groot-industrieel, te veroveren, temeer daar haar vader er1 absoluut op stond, dat de gegadigde een ruim gesalarieerde positie be kleedde, teneinde zijn dochter een on bezorgd bestaan te kunnen aanbieden. Frans Vermeulen was van dit alles vol komen op de hoogte en hoewel hij wist dat Irene iets om hém gaf, wist hij ook dat zijn inkomen, als boekhouder kassier op het bankierskantoor Hulst Co., waarvan hij zelf behoorlijk kon rondkomen, toch zéker niet toereikend zou zijn om Irene Wilmink te vragen. Toen de wals geëindigd was, ging Frans Vermeulen aan een tafeltje, niet ver van den uitgang zitten peinzend keek hij den rook van zijn sigaret na.. Al dagen lang had hij met het plan rondgeloopen en hoewel hij zich nog geen volledige rekenschap had gege ven of er kans op ontdekking en zoo bestond, wat de eventueele gevolgen bij niet slagen zouden zijn en, wat het voornaamste was, of hij in deze stad zou blijven of naar het buitenland zou moeten vertrekken, besloot hij ten slotte, nog dezen avond, zijn plan te volvoeren___ Ongemerkt verliet hij de feestzaal, wandelde vlug naar het stille grachtje en opende de deur van het bankiers kantoor Hulst Co. met den sleutel welke hij steeds in z'n zak droeg. Hij liet de deur niet in het slot terugsprin gen, maar liet haar, tegen het slot aan, openstaan, zóó, dat het buiten moeilijk te zien was of zij open stond of niet, terwijl hij er straks zijn gemak van kon hebben hij zou trouwens met een paar minuten weer terue: ziin___ En zoo kwam hij tenslotte in het privé- kantoor, bij de brandkast, die hij ook al héél gemakkelijk kon openen met 9 BRANDSTOFFENHANDEL A. JONGENBURGER RAADHUISSTRAAT 75 ALPHEN AAN DEN Telefoon No. 44 Beveelt zich beleefd aan voor de levering van RIJN KWALITEIT BRANDSTOFFEN I den sleutel, welke hem, in verband met zijn vertrouwenspositie bij de fir ma, destijds persoonlijk werd overhan digd. Glimlachend voelde hij even naar het vuurwapen in zijn zak; het was een warenhuispistooltje maar zou eventueel indruk kunnen maken___ Dan liet hij zijn zaklantaarn voluit schijnen over den inhoud van de goed gevulde brandkast___ Juist wilde Frans Vermeulen een greep doen naar eenige bankbiljetten van groote waarde toen, héél onver wachts, de deur van het privé-kantoor geopend werd en iemand binnentrad, wie, kon hij niet zien die hem en de brandkast belichtte met een reus achtige schijnwerper. Instinctmatig liet Vermeulen, die hevig schrok, het licht van zijn zaklamp op den binnen- gekomene vallen en in het schijnsel van den lantaarn zag hij een man met stoppelbaard in wiens rechterhand een browning glinsterde___ De onbe kende zette rustig een zak met ge reedschap op den grond „Ziezoo, vrindje, wil jij nu eens als den bliksem maken dat je van die brandkast weg komt en vlug, want denk er om, ik 'ben iemand die' korte metten maakt. Frans Vermeulen was al weg en stond in den anderen hoek van het privé- kantoor.... hij hield niet van échte inbrekers----- De man met den stop pelbaard, hield den schijnwerper ook hier op hem gericht „Dat bespaart me heel wat moeite en zéker onnoodig lawaai; je hebt er toch nog niets uit gehaald vrindje". Even verlichtte de schijnwerper opnieuw den inhoud, maar daarna bleef hij weer op Ver meulen gericht. „O nee, ik zie het al. Prachtig; zoo'n buitenkansje heb ik nog nooit eerder gehad Een heer in smoking, met een masker en zoo je zou zeggen, direct uit een Carnaval's fuif ontvlucht maakt de deur voor mij open, opent vervolgens eveneens de brandkast om mij in de gelegenheid te stellen zoo 't een en ander weg te halen. Ik blijf zeggen, dat ik zoo'n bui tenkansje nog nooit eerder 'kreeg En fin, vrindje, welbedankt hoor, au re- voir___M Bliksemsnel had Frans Vermeulen zijn vuurwapen uit zijn jaszak geno men en dreigend hield hij de pistool op den indringer gericht___ „Handen omhoog" en vlug, of ik schiet___" Toen Frans Vermeulen daar in dat schijnsel van den schijnwerper stond en met ieede oogen had moeten aan zien hoe de indringer al het geld, dat hijzelf had willen weghalen, in zijn binnenzakken stopte, tóén begon hij pas te beseffen dat hij toch ook niet veel méér was dan een brutale inbre ker, al was hij „clean shaven" en ge kleed in smoking___Hij kreeg een ge voel van berouw en spijt en moest diep ademhalen om zijn aandoening mees ter te blijven. En toen kreeg een ge voel van razernij de overhand___een gevoel van woede toen hij realiseerde dat hier iemand aanwezig was die het geld van een firma, waarvoor hij se dert tien lange jaren zijn werkzaam heden had verricht en misschien nóg kón verrichten, wilde stelen, de firma, waarvan hij tiet volledig vertrouwen genoot. En nu was het natuurlijk niet alleen om de mooie oogen van Irene Wilmink, dat hij het vuurwapen op den verrasten inbreker gericht hield.. En zoo stonden zij beiden tegenover elkaar, twee gemaskerdeiï met ge strekte armen, terwijl en pistool en browning duidelijk zichtbaar waren.. Frans Vermeulen zag thans het ern stige van den toestand in bliksemsnel loomheid verdwenen. Jn hêt hort kan ik %t^gtn. dat Sanatogen mij er boven op huft gtholpen. Die ontzettend* moe- en loomheid 's ochtends bij htt opstaan is totaal ver dwenen. Mijn kleur is aan» merkelijk beter geworden en ik mocht een gotde gewichtsver- mterdering waarnemen". De Beer C H. T. t* Nieuwe Levenskracht ook voor Utl i Doe zooals die tienduizenden vóór U, die hun ver* moeidheid en zwakte zagen verdwijnen na het gebruik van Sanatogen en weer door en door gezonde men- schen werden. Dit is verklaarbaar, want Sanatogen vult de uitgeputte lichaamscellen met nieuwe levenskracht Ga nog vandaag een busje halen om die slapte en vermoeidheid te verdrijven. Tot uw verbazing zult ge dan weldra bemerken, dat ge weer even flink alt vroeger zijt geworden. SANATOCEM Het zenuwsterkend voedsel BU all* Apochak» «o DrocUuo vaaal f 1— par bua. 'n „VELO" TAFELBUJART brengt gezelligheid in huls, is van hoogste kwaliteit, belastingvrij en ongelooflijk goedkoopl ff VELO" 'K c dook hij, gaf zijn,rivaal een slag op den arm, zoodat de browning op den grond viel----- opnieuw dook hij om haar op te rapen, maar liet daarbij zijn pis tool vallen___ er was even een korte worsteling, maar in een fractie van een seconde stonden beide gemasker- den daarna opnieuw tegenover elkaar, waren alleen de vuurwapens van eige naar verwisseld, terwijl twee lichtstra- Hn nauwlettend op elkaar gericht bleven___ „Vrindje", zei de man met den stoppelbaard, „Denk er om, ik ver telde zoo juist, dat ik iemand ben, die korte metten maak nu vlug je han den omhoog of ik schiet___" „Ik demk er niet aan", was het kal me antwoord van Frans Vermeulen. En toen was er een droog geklik hoor baar, een geluid dat kinderen wel eens maken, wanneer zij een cadeautje pro- beeren, dat zij van St. Nicolaas heb ben gekregen.... De inbreker wierp het pistooltje verrast weg en daarna gingen twee handen langzaam omhoog terwijl daarbij de schijnwerper liet zien dat het plafond van het privé- kantoor keurig gewit was----- „Uitste kend", zei Vermeulen. „En nu onmid dellijk het geld weer in de brandkast.. Ik zal wel even bijlichten. De inbreker keek boosaardig op, maar toen hij zijn eigen browning dreigend op zich gericht zag, ging zijn rechterhand langzaam omlaag en wer den de bankbiljetten weer op de plaats gelegd waar zij behoorden----- Dan schoof hij weg___Vermeulen sloot de brandkast, stak den sleutel weer in zijn zak en volgde den man op een af stand; hij zag hem omzichtig de deur openen, daarna de lange hall doorloo- pen, zijn masker afdoen, en den schijn werper diep in zijn zak opbergen, waar na hij hem ook de buitendeur zag ope nen en sluiten___ Frans Vermeulen rende terug, raap te het pittige pistooltje van den grond, schikte hier en daar nog wat, waarna ook hij het bankiersgebouw van Hulst Co verliet___ „Mijnheer Hulst", zei Frans Vermeit- len den volgenden dag tot den ban kier, terwijl hij het geld van een pas geincasseerde cheque in de brandkast borg, „Mag ik U doen opmerken, dat er wel tweemaal zooveel geld in de brandkast aanwezig is, als het verze kerd bedrag, hetwelk bij voorkomende schade van de verzekerings-maat- schappij kan worden teruggevorderd." Mijnheer Hulst van de firma Hulst Co. keek even op. „Héél attent, héél attent, mijnheer Vermeulen" zei hij. „A propos, hoe lang bent U al bij de firma „Gedurende meer dan 10 jaren, mijnheer Hulst", antwoordde Frans, en ik hoop mijn werkzaamheden voor een. nóg langeren tijdsduur bij U te mogen verrichten." „Héél goed héél goed, mijnheer Ver meulen", repliceerde de heer Hulst. „Ik heb al eens meer bemerkt, dat U zich bijzonder voor onze firma interesseert; in verband' hiermede én met Uw groot aantal dienstjaren bij onze f h-ma, kunt U in het vervolg, te beginnen met deze maand, op een salarisverdubbeling re kenen. Frans Vermeulen wist spoedig dat vrouwenoogen tóch nog anders dan koel konden zijn___ En Irene Wil mink___? Wel, als men haar zag, zou men het avontuur van haar man wel moeten vergeven....
De Rijnbode 10-02-1937

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Korenmolen Windlust KortenoordNieuwveen in de negentiende eeuwNieuwe kerk van AlphenSmederij De Rooij Waddinxveen