De Rijnbode 08-04-1933

No. 6235 Zaterdag 8 April 1933 61e Jaargang Nieuws- en voor ALPHEN a. d. RIJN Advertentieblad en OMSTREKEN Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAGMIDDAG. t)Men kan zich abonneeren WJ alle Boekhandelaren en Kantoorhouders P. en T. Abonnement per 3 maanden fr.p.p. ƒ0.85, met geïllustreerd Zondagsblad ƒ1.57 Uitgever A. C. DE HAAN. Alphen aan den Rijn Raadhuisstraat Postbus 1 Telefoon 9 Postgiro No. 49330. Advertentieprijzen des Woensdags van 1-5 regels 75 et., iedere regel meer 15 cent, des Zaterdags van 1—5 regels 1,—f iedere regel meer 20 et. Grootere letters worden berekend naar plaatsruimte. Bij 3 achtereenvolgende plaatsing wordt de advertentie slechts 2 x berekend. Buitenlandsch Overzicht Engeland en Sovjet Rusland. De verhouding tusschen Engeland en Sovjet-Rusland is de laatste weken in groote mate verscherpt, wat zijn oor zaak vindt in de z.g. Vlokers-affaire. Tot goed begrip hiervan diene het volgende: Door de Vickers maatschappij werden krachtwerken voor de Sovjets uitge voerd aan de Dnjepr, waarbij Britsche ingenieurs werkzaam waren. Nu bleken er fouten te zijn begaan, althans de re sultaten beantwoordden niet aan de verwachtingen der Sovjets. Als zonde bok moesten de Engelschen dienen zij werden gearresteerd onder beschuldi- y.'glng van sabotage, terwijl ook gespro ken werd vian spionnage en hoogver raad. In Engeland maakte men zich onge rust over het lot der Britten de regee ring bemoeide er zich mee en de Engel sche gezant te Moskou Ovey kreeg op dracht stappen te doen bij de Sovjet- regeering, waarbij zelfs met het ver breken der handelsbetrekkingen werd gedreigd. Litwinof het zich hierdoor evenwel niet afschrikken en hij be steedde aan den Engelschen gezant een predikatie, waarvan de inhoud kan worden samengevat met het gezegde commandeer je hond en blaf zelf. Ovey was zoo on Maan over de minder vrien delijke ontvangst door Litwinof, dat hij zijn koffers pakte en naar Londen reis de om daar verslag uit te brengen over zijn wedervaren. De onheusche behandeling van den Engelschen gezant te Moskou maakte den toestand er niet beter op. De En- gelsche regeering wijdde lange bespre kingen aan de zaak en toen het Lager huis bijeenkwam deelde Sir John Si- mon mede, dat de regeering l.a.v. Rus land een. beslissing had genomen. En MaoDonald kondigde aan, dat een wetsontwerp zou worden ingediend, dat aan de regeering volmacht gaf beslui ten te nemen met betrekking tot den invoer van Russische goederen in En geland. •Het wetsontwerp is inmiddels in eerste lezing behandeld en aangeno men. Het verbiedt den invoer van al le Russische goederen, behalve die voor welke de toestemming is ver kregen van het ministerie van Handel. Goederen, welke ten deele in de Sov jet Unie en ten deele in andere staten worden geproduceerd moeten voor minstens 25 pCt. van hun waarde heb ben verkregen na den uitvoer int de Sovjet-Unie. Op 18 April wordt het ontwerp van kracht, dit is de dag na het explreeren -van de bestaande han- J delsovereenkomst. Op dit oogenblik is nog niet bekend, of het geheele regeerlngsvoorstel door het Lagerhuis zal worden aangeno men, maar de kans daarop is zeer groot. Of dit van zoodanïgen invloed zal zijn, dat de Sovjets een meer tege moetkomende houding zullen aanne men ten opzichte van de gearresteer de Britten dient te worden afgewacht. Het proces zal over eenige dagen be ginnen. Merkwaardig is echter wel, dat FEUILLETON 2) DE STAD ZONDER JODEN Een roman van overmorgen door HUGO BETTAUER. Nadruk verboden Groot en slank, trots den wat gebo gen rug, stond de bondskanselier op de sprekerstribune; de handen, tot vuis ten gebald, leunden op den lessenaar, onder de grijze, borstelige wenkbrau wen glinsterden de oogen, die niets schenen te zien. Zoo stond hij eenigen tijd onbeweeglijk, tot hij plotseling net hoofd in den nek wierp en met zijn for- sohe stem, die zelfs in de rumoerigste vergaderingen een aandachtig gehoor wist af te dwingen, zijn rede begon „Dames en heeren Deze zitting van het parlement is speciaal bijeengeroe pen met het doel mij in de gelegenheid te stellen u een wetsontwerp ter behan deling voor te leggen, dat niets meer of minder beoogt dan de uitwijzing van de niet-Arische duidelijker gezegd de Joodsche bevolking uit Oostenrijk. Al vorens ik daartoe overga, zou ik echter eerst eenige zuiver persoonlijke opmer kingen willen maken. Sinds vijf jaren ben ik thans leider der nationalistische partij, sinds één jaar door den wil van de overgroote meerderheid van het parlement, bonds kanselier. En gedurende al die vijf jaar hebben de zoogenaamde liberale Wa de arrestanten allen op één na tegen borgtocht weer voorwaardelijk in vrij heid zijn gesteld. De laatste drie zijn tegen borgstelling van 55.000 roebels vrij gelaten; alleen voor W. H. Mao Donald zal geen borgstelling worden aanvaard. De Engelsche advocaat Syl- vester Gates, die vloeiend Russisch spreekt, is bereid om ieder oogenblik naar Moskou te vertrekken in verband met de Vickers-affaire, maar het is nog niet bekend of de Russsche auto riteiten zullen toestaan, dat hij ten behoeve der beschuldigde Engelschen zal optreden. Hoe deze kwestie zich verder zal ont- wikicelen, valt moeilijk te voorspellen, maar het lijkt ons in dit verband niet ondienstig eens de aandacht te vesti gen op het volgende Reeds maanden geleden werd van verschillende zijden de aandacht ge vestigd op de groote betalingen, die de Sovjet-Unie in den loop van 1933, voor al in den zomer en het najaar, moest verrichten uit hoofde van wisselver- pLichtingen, die reeds eenige jaren ge leden zijn ontstaan. De Sovjets hebben steeds hun inkoopen in het buitenland op crediet geplaatst, waarbij betaling termijnen werden vastgesteld, die tor. twee en drie jaar hepen. Zij hebben wissels afgegeven voor de betreffende bedragen, waarvan de vervaldatum thans bgint te naderen. Daarentegen hebben zij steeds tegen contante beta ling verkocht, vaak zelfs voorschotten op de toekomstige levering ontvangen. Dientengevolge zijn de bedragen der thans vervallende wissels een gevold- van de prijzen, die eenige jaren gele den werden vastkesteld. Wat de Sov jets echter thans vioor hun export ontvangen berust op de tegenwoordige prijzen, doe tientallen procenten lager liggen dan een paar jaar geleden. Daar de Sovjet-Unie voor <*e oetalingen over goud of buitenlandsche deviezen moet beschikken, die alleen door export ver kregen kunnen worden, hangt de be- talingsmogelijkheid geheel af van de 'bedragen, die thans met den export van Sovj et-producten worden verkre gen. Niet alleen zijn de prijzen ge daald, vooral voor de grondstoffen, die de Sovjet-Unie exporteert, maar bo vendien is de omvang van den Sov- jetuitvoer sterk achteruitgegaan, dooi de mislukking van de collectivisatie beweging, wat betreft de verhooging van den bodemopbrengst. Alle geruchten omtrent onvermogen tot betaling werden echter vanuit Mos kou categorisch ontkend. En inder daad is de Sovjet-Unie nog niet in ge breke gebleven, tenminste met direct. De zaak is echter stellig niet geheel in orde. Dezer dagen heeft de Sovjet- Unie met Duitschland een transactie afgesloten, waarbij zij zich verplicht te nagenoeg de volle productie van goud van dit jaar aan Duitschland te leveren. Dit goud zou als goudslik naar Duitschland worden vervoerd, en daar verder worden verwerkt. De productie in Duitschland kon blijkbaar goed- kooper geschieden dan in Rusland. De Sovjets hebben, op grond van die le- veringshelofte, een crediet gekregen van de Duitsche regeering, waarmede zij hun verplichtingen ten aanzien van vervallen wissels konden voldoen. Men ziet, dat het er veel op lijkt, alsof Mos kou inderdaad zonder deze nieuwe Vragen op het terrein van het recht. den, zoowel als de sociaal democrati sche pers, in welker redacties voor het meerendeel Joden zitting hebben, mij als een soort boeman voorgesteld, als een aartsvijand der%Joden en als een tanatieke vervolger van het Jodendom en van alles wat met den Israelitischcn godsdienst samenhangt. Welnu, juist vandaag, nu de macht van deze pers voor goed aan banden zal worden ge legd, voel ik mij gedrongen te verkla ren, dat dit alles niet zoo is. Ja, ik durf zelfs nu, vanaf deze tribune, u te ver zekeren, dat ik veeleer een vriend dan een vijand van de Joden ben Er ging een zacht gemompel en ge zoem door de zaal, alsof plotseling een koppel vogels uit een korenveld op vloog. „Ja, dames en heeren, ik weet de Joden te waardeeren. Ik heb, toen net glibberige pad der politiek nog terra incognita voor mij was, Joodsche vrien den gehad, ik zat eens in de gehoorza- len van onze Alma mater aan de voe ten van Joodsche hoogleeraren, die ik vereerde en die ik nog steeds vereer, ik ben te allen tijde bereid de autochthone Joodsche deugden, hun buitengewone intelligentie, hun vooruitstrevendheid, hun voorbeeldige familiezin, hun inter nationalisme en het merkwaardige ge mak, waarmee zij zich in elk milieu we ten aan te passen, te erkennen, ja, zelfs te bewonderen Uit de zaal klonken eenige kreten van protest, een emotioneele spanning maakte zich meester van de afgevaar digden, zoowel als van het auditorium op de tribunes en de Engelsche journa list Holborn, die niet alles verstaan Hieronder volgt de beantwoording door onzen rechtskundigen medewerker van eenige, aan ons bureau ingekomen vragen op het terrein van het recht. Zooals wij reeds meedeelden, hebben wij uitsluitend voor lezers deze ru briek geopend, waarin de door onze rechtzoekende lezers gestelde vragen geheel gratis zullen worden beant woord. In verband met desbetreffende infor maties van ubonné's wijzen wij er op dat de naam van hem of haar, die vra gen wenscht te stellen, strikt geheim blijft. Bij de beantwoording worden slechts de initialen van den inzender, alsmede van diens woonplaats vermeld, zoodat dezo voor de lezers onbekend blijven, Desgewensi^kt kan men zelfs beant woording der vragen onder andere, dan de eigen voorletters verzoeken, in welk geval deze dan natuurlijk bij de vraag moeten worden opgegeven. Vragen moeten Woensdagmorgen voor 9 uur in ons lieuit zijn om in het num mer van Zaterdag d.a.v. te worden be antwoord. Als werkgever meen ik het recht te hebben de prenue van de Ziektewet voor de heirt te laten dragen door den werknemer. 1* dit nu neg aan eenige Deper kende bepalmgen gebonden oi kan deze premie nog te allen tijde worden verhaald S. Ingevolge de Ziektewet is in het al gemeen van de premie de helft ver schuldigd door den werkgever en de helft door den verzekerde (werknemer), doch voor de betaling oer geheele premie moet de werkgever zorg dragen. Hij heeft evenwel het recht om het dooi den verzekerde verschuldigde deel der premie van diens loon af te houden, met dien verstande echter, dat zulks alleen mag geschieden over den tijd, waarover het loon wordt uitbetaald. Dus geschiedt de loonbetaling weke lijks, dan behoort de afhouding ook wekelijks plaats te vinden. Mag een dienstmeisje, dat per maand haar loon ontvangt en dat bij de in diensttreding geen afspraak gemaakt heeft omtrent een termijn van op zegging, haar dienst met 14 dagen ver laten L. W. Het dienstmeisje behoort een opzeg gingstermijn van eén maand in acht te crediethulp want het geheel is niets anders dan een z.g. overbruggingscre- diet aan de vervallen verplichtin gen op grond der vroegere credieten had kunnen voldoen. Ook is er sprake geweest van een transactie, waardoor Engelsche bevro ren credieten aan Duitschland, die on der de Stillhalte-overeenkomst vielen, ter beschikking van de handelsdele gatie der sovjets te Berlijn zou worden had, vroeg dr. Wiesel geïnteresseerd ot die man daar beneden de vertegen woordiger van het Jodendom was. De Kanselier vervolgde „Desondanks, neen eigenlijk juist daardoor, vatte in den loop der jaren steeds meer de overtuiging bij mij post, dat wij niet-Joden, niet langer met, onder en naast de Joden kunnen leven, dat het er om gaat te buigen of te barsten, dat wij of ons zelf, onze christelijke geaardheid, ons wezen en ons bestaan of de Joden moeten opge ven. Geachte afgevaardigden De zaak is eenvoudig deze, dat wij, Oostenrijksche Ariërs, niet tegen de Joden zijn opge wassen, dat wij door een kleine min derheid beheerscht en onderdrukt wor den, omdat juist die minderheid eigen schappen bezit, welke ons ontbreken De Romanen, de Angelsaksen, de Yan- kee's, ja, aelf« de Noord Duitschers, zij allen kunnen de Joden naast zich ver dragen, omdat zij aan doorzettingsver mogen, vasthoudendheid, mercontielen zin en energie de Joden nabij komen, ja, hen zelfs vaak overtreffen. Wij ech ter kunnen hen niet verdragen, voor ons blijven zij vreemdelingen, die over ons heen groeien en ons tenslotte toi hun slaaf maken. Ons volk komt voor een groot deel uit de bergen, ons volk is een naïef, trouwhartig volk, dat zijn leven droomend en spelend doorbreng:, onvruchtbare idealen nastrevend, mu ziek- en natuurminnend, vroom en eenvoudig, goed en vriendelijk Dat al les zijn mooie, voorbeeldige eigenschap pen, waaruit een schitterende cultuur, een kostelijke levensvorm kan voortko- nemen Doet zij dit niet en gaat zij toch weg, zonder dat U daaraan Uw goed keuring geeft dan beëindigt zij de dienstbetrekking onrechtmatig. In dat geval is zij aansprakelijk voor de wet telijke schadeloosstelling of schadever goeding, die door den werkgever pok kan worden verrekend met het haar nog toekomende loon. Ik was aan iemand 250 schuldig en kon dit bediag op den vervaldag niet betalen. De senuideischer, die wist dat ik ook een vordering, groot ƒ400 op iemand had, drong er toen bij mij op aan deze vordering aan hem over te dragen, dan had hij volgens zijn zeg gen, dekking. Dit is toen gebeurd Thans heeft mijn schuldeischer van laatstge- melde vordering een bediag van ƒ350 binnen gekregen. Bij herhaling heb ik hem nu reeds om betaling gevraagd der 100 die hij meer heeft ontvangen, dan hij van mij had te vorderen. Maar hij zegt ronduit, dat ik de ƒ100 niet krijg, want ik hierop geen geen reent heb. Wat moet ik hieraan doen M. Het is de vraag of U wel iets kunt doen. Van de overdracht Uwer vorde ring is natuurlijk een acte opgemaakt en wanneer daarin staat vermeld, dat U deze vordering verkoopt voor ƒ250, dan hebt U geen recht meer op het oversenot. Vermeldt de acte daarentegen geen koopprijs of valt uit de acte te lezen, dat de overdracht alleen is geschied tot zekerheid voor de vordering van Uw schuldeischer, dan kunt U in reen ten de betaling van het overschot vor deren* Alles hangt dus af van den inhoud der acte. Heelt een toeziende voogd het recht van den voogd te eischen dat deze de gelden van de minderjarigen belegt op de bij de Wet bepaalde wijze En zoo neen, kan dan de toeziende voogd aan sprakelijk worden gesteld voor de na- deelige gevolgen van een verkeerde be legging 2L De verplichtingen van den toezien den voogd zijn duidelijk in de wet om schreven. Daaruit blijkt niet, dat de toeziende voogd een recht heeft ais door U bedoeld. De toeziende voogd heeft echter vooral toe te zien, dat de voogd vol doende zekerheid stelt voor zijn be heer. Alsdan kan er voor den toezien- den voogd ook geen nadeel ontstaan uit een verkeerde belegging van de gelden der manderjarigen. plichtingen uit hoofde van verschil lende leveranties te ontduiken. Plot seling hebben de Sovjets uitgevonden, dat de buitenlandsche producten, die jaren zijn geleverd en goedgekeurd, en die in kwaLteit oneindig ver boven de inheemsche voortbrengselen van gelij ken aard stonden, ondeugdelijk waren. Er is zelfs een scherpe circulaire aan de leiding der verschillende staats- trusts rondgestuurd, waarbij deze op dracht ontvingen scherper toe te zien op fouten in leveranties uit het buiten land. In die circulaire wordt er de Sovjet-amtotenaien ronduit een ver wijt van gemaakt, dat zij nooit fouten in dergelijke leveranties ontdekken. Deze omstandigheden maken de on verwachte beschuldigingen tegen de Engelsche ingenieurs wel begrijpelijker, al worden de beschuldigingen er niet fraaier door. Men zal moeten afwach ten, hoe het proces verloopt, en of de Sovjets daarin aanleiding kunnen vin den om aan de bestaande verplich tingen wegens vroegere leveranties te gaan tornen. Naar verluidt is men reeds beztig soortgelijke pretenties te gaan opstellen wegens leveranties uit Duitschland en Italië, zij het zonder sabotageprocessen tot nu toe. Het is evenwel de vraag, of het toch reeds zoo geschokte crediet der Sovjets hier door niet den genadeslag zal krijgen. Dus Uw~adres voor Hoeden en Petten IS DONKERSTEEG 3 LEIDEN gesteld, zoodat deze op haar beurt haar Duitsche crediteuren zou kunnen be talen. Rusland zou deze hulp in üe vorm van houtleveranties betalen. Men heeft al deze factoren in het oog te houden bij de beoordeeling van het aanstaande proces tegen de Engel sche ingenieurs in Müskou. Meer en meer gaat het er oplijken, alsof dit heele sabctageproces geen andere be doeling heeft dan de fmancieele ver- men, wanneer men ze slechts laat voortbestaan en tot ontwikkeling laat komen Maar de Joden onder ons dul den die stille ontwikkeling niet. Met hun angstwekkend scherp verstand, hun, alle traditie vreemde werkelijk heidszin, hun katachtige buigzaamheid, hun, door eeuwenlange onderdrukking gevormde geslepenheid, hebben zij ons overweldigd, zijn zij onze meesters ge worden en hebben zij het geheele maatschappelijke, geestelijke en cultu- reele leven in hun macht gekregen". Stormachtig applaus, bravo-geroep, kreten als „Zeer juist!" en „Zoo is het!" schalden door de zaal. Dr. Sohwertieger bracht met den be- mgen rechterhand een glas water naar de dunne lippen en zijn half spottende, half bevredigde blik kruiste de zaal. „Laten wij het kleine Oostenrijk van nu eens nader 'bekijken. Wie hebben de pers en daarmee de openbare meening in de hand De Joden Wie hebben sinds het verderfelijke jaar 1914 mil- liarden op milliarden gestapeld De Joden Wie controleeren den geweldi gen bankbiljettenomloop, zitten op de leidende plaatsen bij de groote bankin stellingen, wie staan aan het hoofd van bijna alle industrieën De Joden Wie bezetten onze schouwburgen en con certzalen De Joden Wie schrijven de stukken, die daar opgevoerd worden De Joden! Wie rijden in schier onbetaal bare auto's rond, wie bezoeken de in richtingen van amusement, de dure restaurants en de vacantieverblijven Wie behangen zichzelf en hun vrouwen met juweelen en paarlen 't Zijn allen de Joden BINNENLAND. Dr. Lovink over de crisis in land en Tuinbouw. Dr. H. J. Lovink heelt te Goes een rede gehouden over: De Christelijk Historischen en de crisis in land- en tuinbouw. Spr. wees op den ernstigen flnanci- eelen en ceconomischen toestand wair door we ons zeker moeten wachten voor het opmaken van lange lijsten met allerlei desiderata. Het komt er nu vo<>r de Christelijk Historischen op aan te leven uit het Christelijk beginsel. Spr. ging na, wat vele landen om ous heen op oecononiisch gebied hebben gedaan (invoerbeiemmeringen, tolmu ren, enz.) het praktisch mislukken der oeconomische conferenties te Genève en wat onze regeering noodgedwongen moest doen om onzen land- en tuin- Geachte aanwezigen Ik heb gezegd, dat ik de Joden, objectief beschouwd, voor waardevolle individuen houd. Maar is niet ook de gouden tor met zijn schitterende vleugels op zichzelf een vol, waardevol schepsel en wordt hij door den zorgzamen tuinman niet des ondanks verdelgd, omdat de roos hem liever is dan de tor Is niet de tijger een prachtig dier in al zijn kracht, moed en intelligentie? En wordt er niet toch voortdurend jacht op hem gemaakt, omdat de strijd om het eigen leven zulks dringend noodza kelijk maakt Van dit en slechts van dit standpunt uit moet bij ons het Jo- denvraagstuk bekeken worden. Of wy of de Joden Of wij, die negen-tiende deel van de bevolking uitmaken, moeten te gronde gaan öf de Joden moeten ver dwijnen En daar wij nu eindelijk de macht in handen hebben, zouden wij dwazen zijn, neen, misdadigers tegen over ons zelf en tegenover onze kin deren, als wij van die macht geen ge bruik maakten en de kleine minder heid, die ons dreigt te vernietigen, niet zouden verdrijven. Hier gaat het niet om mooie phrases en mooie woorden als menschelijkheid, gerechtigheid en tolerantie, maar om ons bestaan en om ons leven, het leven van een toekom stige generatie De laatste jaren heb ben onze ellende in ongekende mats doen toenemen, wij zitten midden in een volledig staatsbankroet en wij gaan den ondergang tegemoet. Nog een paar jaar en onze naaste buren zullen, onder het voorwendsel bij ons orde te moeten scheppen, over ons heenloopen en ons kleine land in stukken scheuren douw van den ondergang te behoeden. De toestand woi-dt voor Nederland, als exportland, met den dag moeilijker. Onbuujk is de klacht, dat zuiveiwet, varkenswet enz. zoo weinig heooen op- geleveid. We stonden hier voor groote moeilijkheden, daar artikelen als zui- veipioüucten, varkensvleesch, enz een groot exportoverschot aanwezen. Met tarwe stond het er veel gemakkelijker voor. We moeten ons maar eens afvragen wat er zou gebeurd zijn als de regeerang niets had gedaan. Dan zouden land- en tuinbouw en veeteelt meen zijn gestort. Er zijn er ook cue een veenttarief willen, dus veel hoogere beschermende rechten. Maar deze rechten nemen de kwaal (tekort aan koopkracht) met weg. Waar het kan moeten we bedacht zijn op behoud van onzen export. Er zijn er ook die roepen om inflatie, vooral in landibouwkringen. Maar spr. waarschuwt daartegen ten sterkste. Men zie maar eens naar Denemarken, waar men inflatie heeit maar waar de toestand nog erger is dan hier. Spr. is persoonlijk voorstander van vrijhandel, maar we kunnen in dezen tijd met al te zeer aan onze principes vasthouden. Hierna was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan druk ge- oruik werd gemaakt. Dr. Lovink advi seerde, zich inzake behoud van de bes- sencultuur te wenden tot het dep. van oinnenlandsche zaken. Spr. gaf ook nadere inlichtingen over het ontwerp Machtigingswet. Dit grijpt zeer sterk in de vrijheid in, maar we zullen ons dit oiler moeten getroos ten, omdat we den steun niet kunnen missen en de regeerang dien zoo effec tief mogelijk moet verdeelen. Het bui tenland gaat in de richting van autar kie en zeer schoorvoetend zullen we moeten volgen, noodgedwongen. We zullen daarbij zeer geleidelijk te werk moeten gaan, want het goedkoope buitenlandsche graan hebben we b.v. noodig om den broodprijs niet te hoog te maken. Komt die prijs te hoog te liggen, dan wordt er minder brood ge geten en komen we niet uit de moei lijkheden. Steun aan de werkgevers in den vorm van bijslag op het loon ontmoet bij ae regeering bezwaar, gezien wat daarmee is voorgevallen. Voor sommige gemeen ten (b.v. voor kleine land- en tuin bouw) zou het stelsel toepassing kun nen vinden, mits onder zeer strenge controle. Men kan hij het departement een proef aanvragen. Spr. verklaarde zich voorstander van bescherming van het Nederlandsche fruit. De tariefcommissie waarvan spr. voorzitter is, heeft hieraan reeds aan dacht geschonken. Duitsch-Joodsche vluchtelingen t« Amsterdam. Wie gedacht heeft dat het aantal Joden, dat Duitschland verlaat, zou gaan verminderen nu de boycot nie^ meer doorgaat, heeit zich vergist. Nog steeds komen zij zich in grooten getale melden aan het Hulpcomite op de Prins Hendrikkade. Onder deze vluchtelingen zijn er die 40 uren en langer hebben geioopen om ons land te bereiken. De vluchtelingen zijn meest middenstan ders en intellectueelen. Het comité maar totaal onberoerd van alle gebeur tenissen zullen de Joden bloeien en ge dijen, de situatie beheerschen en, wijl zij immers nooit Duitschers in hart er. nieren waren, onder de gewijzigde om standigheden meesters blijven, als wij slaven zijn I" De geheele zaal barstte nu in een geestdriftig gejubel uit. Wüde, harts tochtelijke kreten klonken door de zaai. „Dat mag nooit gebeuren Laten wij onszelf en onze kinderen redden En als een echo klonk het vanaf de straat uit duizenden kelen „Eruit met de Joden Dr. Schwertfeger liet de opgewonden gemoederen kalm tot rust komen, nam van de andere leden van het kabinet handdrukken in ontvangst en sprak daarna over de uitvoering van de wet. „Overeenkomstig de eischen van menschelijkheid en de bepalingen van den Volkenbond, zal met alle zachtzin nigheid te werk worden gegaan. Ieder een zal het recht hebben zijn vermogen mee te nemen, voorzoover dit uit con tant geld, effecten of juweelen bestaa:-, terwijl onroerende goederen en zake lijke en industrieele instellingen vrij willig zullen mogen worden verkocht. Ondernemingen, welke niet verkoop baar zijn, zullen door het rijk worden overgenomen en wel op die wijze, dat, overeenkomstig den belastingaanslag van het laatste jaar de zuivere winst tegen vijf procent zal worden verkapi- taliseerd. Wanneer dus b.v. een zaak In het afgeloopen jaar een winst heeft op geleverd van een half millioen, dan zal voor die onderneming door het rijk Itien millioen worden betaald. (Wordt vervolgd.)
heeft allen verboden hier aan het werk te gaan. Ook heeft het verboden te spreken over den toestand in Duitsch- land. ODe volgende week zal men trachten een oplossing te vinden, wat men met deze vluchtelingen, er zijn er nu onge veer 1500, zal gaan doen. Het comité is van meenüig dat zij niet in ons Land mogen blijven. 300 tot 400 gulden maandelijks! zonder z{jn beroep op te geven, door verkoop aan particulieren, Belgische Firma biedt aan vlgtige, eerlyke Vertegenwoordigers een duurzame existentie. Onmiddeliyke hooge verdiensten 1 Geen vakkennis! Brieven aan: Boite Postale 365* Brussel (België Plaatselijk Nieuws. ALPHEN AAN DEN RIJN. Verbetering Kerkvajartsweg. Door Gemeentewerken^ werd deze week begonnen om, op het rijwielpad langs den Kerkvaartsweg een aspnait- beüekking aan te Drengen, hetgeen een belangrij Ke en gelijk afdoende verlote- ring beteekent. De Schoolkwestie. Zoo als door ons kort geleden gemeld is, is ingevolge besluit van den raad in geheime zitting door de minder aan gename verhouding van het hooiti van de open'bare school in de Schoolstraat met het onderwijzend personeel, een der onderwijzers der genoemde schooi overgeplaatst naar de O. L. school aan de Kaaohuisstraat en een onaeiwjjzer van deae school naar de Schoolstraat. Thans vernemen wy echter, dat ne« raadslid, de heer H. van Kleef, aan den Kroon veizocht heeft dit besluit te yer- nietigen. Wie aan ons volk zijn recht wil laten Stemt de VRIJZLNN1G- Aüv. DEMOCRATEN! i- Verkooping. Bij de Donderdag ten overstaan van notaris JH. B. J. v. d. Kreke te Aarlan- derveen gehouden verkooping in het hotel „De VerguxLe Walen" weixi het heerenhuis mei- garage aan de Sta tionsstraat Dij aisiag verkocht ak» volgt: Het perceel in bod staande op /&iU0 weid ai&emijnd op ƒ2200 dooi den heer H. Jongenburger alhier. Luxor üe filmliefhebbers krijgen deze week gelegenheid Hans Albers in een van zijn beste cretaties te zien. De directie van de Luxor Bioscoop in het Nutsgöbouw geelt nl. in het nieuwe programma als hooltinummer de be kende Ufa-film „F. P. 1 antwoordt niet". In verband met de te verwachten groote belangstelling zal-, behaïve he- -denaivonti, ook Maandag- en Woens dagavond een voorstelling woiden ge geven. Verkojop vafn kerkschapen. Door het R. K. Par. Kerkbestuur wer den Dinsdag een 28-tal schapen ver kocht waarvan de opbrengst bedroeg ƒ504. Gevonden voorwerpen* Omtrent de volgende gevonden voor werpen zijn inlichtingen te bekomen aan het bureau van poütie alhier een gouden horloge, een portemonnaie, inh. een rijwielbelastingplaatje, een ijzeren petroleumvat, een knipmes, een gouden armband, een mes, een gouden bril in étui, tien boompjes. Liberale Staatspartij de Vrtfheidsbond. Ih de op Vrijdag 7 deoer gehouden gecombineerde vergadering der Vrij zinnige Kiesvereeniging en de afld. der Liberale Staatspartij „de Vrijheids- bond" Is met algemeene stemmen be sloten de Vrijzinnige 'kiesvereeniging te doen Samensmelten met de afti. dei- Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond. Na de daarop Volgende toestuursver- lcieeing namen de volgende beeren in 't bestuur zitting G. van Gulik, voor zitter N. C. A. V. d. Linden, vice-voor- zitter R. K. W. Kuipers, secretaris; J. M. van Dijk, 2e secretaris J. Jong en Eel, penningmeester W. BraJber, 2e penningmeester; A. Vermijt, W. A. Lam, J. Nagtegaal, leden. Ten slotte kwam in "bespreking de te voeren propaganda voor de a.s. Kamer verkiezingen. Bij dit punt werd opge wekt de open'bare vergadering op Dinsdag 11 April a.s. in 't Nutsgebouw btf te wonen, waar den heer C. G. Roos, burgemeester van Lekkerkerk en can- didaat voor de 2e Kamer t wooid zal voeren over *t onderwerp „De eenheid in 't land en de a.s. verkiezingen". Na de aanwezigen dank te heWben ge bracht voor hun opkomst, sloot de voorzitter, de heer Van Gulik, deze druk bezochte vergadering. Bazaar voor het Comité „Hulp in Nood" Op initiatief van eenige ingeeetenen, weid dezer dagen een comité gevormd om door het houden van een bazaar m het a.s. najaar gelden bijeen te brengen voor het Comité „Hulp in Nood" en de instandihoudang van „Ons Huis" uit gaande van den Ohr. Besturenbond. Versehillfcnde plaatselijke vereenlgin- gen he'bben hiertoe hun medewerictng toegezegd. Er Is een comité gevormd van ,een 35-tal dames, terwijl de na volgende heeren zich bereid hebben verklaard om zitting te nemen In een éere-comité. Dr. H. J. Lovink, Burge meester, de beide wethouders de heeren Hemgreen en Sprey, Notaris R. van den Berg en de heer J. B. Samsam. Het bestuur werd samengesteld uit de dames Mevr. L. Zonneveld-Figee, presidente; Mej. H. Munting, secre taresse; Mevr. G. Belgraver-van Ree nen Mevr. M. C. J. W. Bol-Meyer Mevr. E. Bos—Huisman Mevr. G. Dekker—Uyterlinde Mej. L. van Leeu wen Mevr. S. Mulder—Boersma Mej. B. Spreij. Er zullen ook een tweetal leden aan het bestuur worden toegevoegd uit de Chr. Besturenbond. Examens Mode vakschool. Aan de Modevakschool der Eerw. Zusters van het St. Josephgesticr.t slaagden .Donderdag voor acte Lingerie de leerlingen Tr. Spek, M. Huisman, S. Niekerk, M, Remmerswaal, Tr. .Nierop, M. Vulpen, en voor Costumière J. Janmaat. Aanvaring. Door een schipper van de fa. v. d. H. en B. werd met een door hem bestuur de motorooot, een vlet, toebehoorende aan de gemeente, aangevaren. Dit werd veroorzaakt dooraat de net gemeerd aan een steiger aan de Hooxtstraat, was losgeslagen zij dreef madden ui den Rijn. ^Na de aamvaiung voer de vlet niet kracht tegen de steiger die hier door grootendeels werd vernield. Wilhelmus vam Nassou we -herdenking. In de deze week gehouden vergade- ding van het Wilhelmus van Nassouwe- Conute waren reeds een groot aantai inschrijvingen voor de te houden her- denkingsoptocht op 24 April ingeko men. O.m. hebben eenige vereenigingen 2ioh opgegeven om met praalwagens en aüegoiLscne vooisiehingen uit te ko men. Het geheel zal, vooral omdat de vereenigingen met viaggen en vaan dels zullen optrekken, een bijzonder neurigen indruk maken. Met het oog op de regeling van deze optocht is het noodzakelijk dat de ver eenigingen, die zich nog niet opgaven, dit zoo spoedig mogelyk doen, daar na 15 April geen inschrijvingen meer kun nen worden aangenomen. De secreta ris, de heer B. Knaapen, zal deze in schrijvingen gaarne noteeren. Diefstal van een fietstantaarn. De 19-jarige S. wonende aan den «Steekterweg, heelt bij de poutie aan gifte gedaan, dat van zijn rijwiel, het welk hij een oogenblik onbeheerd oy het St. Josephgesticht had laten staan, een electrische rywiellantaarn is ont vreemd. Kwajongensstreek. Donderdagavond werd de politie ge waarschuwd, dat in wyk Hoorn eenige jongens zich den tijd trachtten te ver drijven door baidaoagheden. Zij hadden nl. een levensgroote pop gemaakt en deze werd midden op den weg gelegd, zoodat elke passeerende .automobilist stopte, omdat hij in de meening verkeerde, dat er een man op den weg lag. De pop overigens een waar kunst stuk, want zells hoed, schoenen en wandelstok waren niet vergeten i is door de politie meegenomen en „in ver zekerde bewaring" gesteld. Tegen de ontwerpers en uitvoeiders van dit pseudo verkeersslachtoffer, die bij de politie bekend zijn, zal waar schijnlijk proces verbaal worden opge maakt. Terwijl de vrachtautobestuurder G. v. d. M. uit Zoeterwoude het erf afreed 'bij den landbouwer v. d. M. in den Hoorn met zijn vrachtauto werd hij aangereden door een personen-auto be stuurd door S. uit Voorburg. Het linker voorwiel der vrachtauto werd geheel vernield. Mishandeling. Door M. W. de W. te Woubrugge werd bij de politie aangifte gedaan van het feit te zijn mishandeld door zeke ren H. Kr., Woubrugsche weg alhier, waarbij W. bloedend werd verwond. De politie stelt een onderzoek in. De aanrijding adn den Westkanaalwcg. De rechtbank te 's Gravenhage Tieeit uitspraak gedaan in de zaken tegen S. v. d. Z. en A. B., beiden uit Bodegraven, tegen wie de officier van Justitie üe- vestiging van een vonnis van den Kan tonrechter alhier, waarbij beide ver dachten waren veroordeeld tot een geld boete ieder van 300 subsidair 40 dagen, hechtenis, tereake van het houden van race-wedstrijden op den Westkanaal- weg op 2 Augustus van het vorige jaar, waarbij een meisje doodeiijk werd aan gereden. De Rechtbank veroordeelde de ver-< dachten ieder tot 300 subs. 30 dagen hechtenis en ontzegging om motorrij tuigen te <besturen op 2 wielen voor den tijd van 1 jaar. Coöp. Boerenleenbank* Gisteravond is in het Nutsgebouw de jaarMjksohe ledenvergadering gehouden van de Coöp. Bioerenleenbank. Na een openingswoord van den heer B. Lemkes, werden de rekening en ba lans over het afgeloopen jaar goedge keurd. Het saldo winst bedraagt 4595.94. De winst- en verliesrekening sluit op een bedrag van ƒ48.826.32. ALs bestuurslid werd herkozen de heer G. v. d. Meer en als lid van den raad van toezicht de heer J. H. deWit. In de vacature van wijlen den heer L. C. Jongenburger weid als lid van den raad van toezicht gekozen de heer W. J. Spreij. Na eenige mededeelingen van huis- houdeiijken aard en de gebruikelijke rondvraag werd de vergadering door den heer B. Lemkes gesloten. BODEGRAVEN. Schipbreuk op den Rijn. iDe motorschuit Onrust I van den veerdienst J. M. Pfautfh zoo juist van hare dienst op Amsterdam terugge komen, zou en pasant aan de oliefa- briek alhier eenige vaten olie aan boord nemen. Door tot dusver niet op gehelderde oorzaak geraakte de boven- last aan het rollen en kapseisde het vaartuig, zoodat alleen een gedeelte van het roer zichtbaar bleef. Naar men ons meedeelde was de schade aan de lading, die voornamelijk uit groote par tijen kruidenierswaren bestond, nog aanzienlijk en werd deze niet door ver zekering gedekt. Het ongewone schouwspel om het schip weer boven water te brengen, trok veel belangstelling. Verkeersongeval. Dinsdagavond werd een kalme huis waarts fietsende juffrouw door een al te haastige bakker in de Spoorstraat aangereden, waarvan een in elkaar gereden voorwiel het gevolg was. Daar geen der beide partijen lichamelijk let sel had bekomen weid de materieele schade door den schuldige vergoed. diefstallen.,__ Van den heer B. uit Boskoop, die zijn fiets even onbeheerd had laten staan voor een caie, is dit rijwiel door onbe kende daders ontvreemd. Ten nadeele van den heer v. d. B., alhier werd op Nooidzijde een pakje met kleerèn, dat op diens rijwiel, dat onibeheerd stond, was gebonden, ge stolen. De politie stelt een onderzoek in BOSKOOP. Afnemende werkloosheid. Als een verblijdend teeken kan wor den vermeld dat door de verschillende voorjaarswerkzaamheden in de kwee- kerijen, zooals sp:t- en pootwerk, de werkloosheid belangrijk is gedaald. Hoewei dit slechts van tijdelijken aard is, geelt het toch een belangrijke oe- sparing voor de gemeente. Nieuwe brug. De ^nieuw^, door de provincie ge stichte brug over de sluis van den Ver- eenigden Folder is gereed gekomen, zoodat spoedig de nieuwe provinciale weg langs de Gouwe van Boskoop tot Gouda voor het verkeer zal worden opengesteld. De nieuwe brug, die geheel vtan gewapend beton vervaardigd is heeft ongeveer de breedte van den weg. Benoemd. Tot tijdelijk hoofd van de nieuwe open'bare lagere en Mulo-school is be noemd de heer Arn. Frank. NIEUWKOOP. Burgerlijke Stand. Geboren Adriana Maria dodhter van A. A. Ruiterman en C. W. van Beek Overleden; A. van der Weijden öfc jaar wed. van W. Kooijman. NIEUW VEEN. Bazar in de Joha^nnes-Stïohting. Donderdagmiddag werd* in de Jo- ihannes-Süchting de Bazar geopend, ten bate van de verpleegden. De heer J. Douwes Jr. uit Amster dam, voorzitter van de Stichtingcom missie sprak daarby een openings woord waarbij hij allen dank bracht, die aan het welslagen van dezen bazar nun medewerking hebben verleend. Het bezoek was in den middag groot, eveneens in de avonduren; er werd dan ook veel verkocht. De bazar bhjit geopend tot Zaterdagavond, Goedkoop reizen. Nu de Spoorwegen de reizigerstarie- ven hebben verlaagd is de directie van den autobusdienst Nieuwveen-Amster dam eveneens tot tariefsverlaging over gegaan. Voor bijzonderheden verwijzen wy naar de elders in dit blad voorkomen de advertentie. Geboren Hendrika d.v. Dirk Spek en W. v. Harten. Getouwd Jac. v. Leden en N. H. Jon ker. Burgerlijke stand. Vertrokken naar Santpoort M. Ze mel Reeuwijk C. M. Bakker War mond C. Vlaskamp Ryswyk D. de riooy Steenbergen M. Hus Alke made G. v. Vliet. Ingekomen van Amsterdam J. W. Alberts Renkum J. H. Wclmerstett. TER AAR* De veiling. Met het oog op de grootere aanvoeren wordt thans drie maal per week groen- tenveiling gehouden. Werkverschaffing. Het eerste werkverschafftngsobject, n.1. de weg tusschen Papenveer en de veiling is thans vrywel voitooid. Uit verkeersoogpunt bezaen, heeft de toe stand daar ter plaatse ongetwijfeld •en groote verbetering ondergaan. i>och ook uit schoonheidsoogpunt is veel verbeterd. Behoudens een ontsierende paal van het Electriciteitabedrijf komt het veilingsgebouw, bezien vanaf Pa penveer, thans veel mooier uit. Dit re-I sultaat is mede bereikt door het weg- breken van een oud gebouw. Als vol gende punt staat thans op het werk- verschaifingsprogramma verbetering van den weg door Langeraar. Hierme de «al, naar wij vernemen, dezer dag^n •een begin worden gemaakt. Inlevering vuurwapens. Er viel dezer dagen een bizondere drukte waar te nemen rond het ge-' meentehuis waar de ingezetenen, al Dl niet 'bevoegd tot het voorhanden heb ben van vuurwapenen zich volgens voorschrift aanmeldden tot het ver- krij'gen van een nieuwe machtiging. De collectie meegebrachte wapenen was van een groote verscheidenlheid. Enkel- en dubbelloopsgeweren met of zonder hanen, automatische- en cy- linderrevolvers van allerlei leeftijd en model, wapenen die in verband met een in den loop der jaren vastgezette roestlaag bij gebruik ernstig gevaar voor den schutter zouden opleveren en moderne pistolen wisselden elkaar in bonte volgorde af. De meeste becitters konden, na ver toon van hun vuurwapen, dit weer mee naar huls nemen, terwijl enkele in voorloopige bewaring werden genomen. Aangetzien gegrond vermoeden ba- staat, dat verschillende bonafide eige naars van vuurwapenen verzuimd heb- J ben zich aan te melden, heeft de Bur gemeester dezer gemeente bepaald dat hiertoe alsnog tot en met 15 April as. gelegenheid bestaat. Wie zijn plicht in deeen verzuimt, beloopt kans in aanraking te komen met den strafrechter. En___ de be dreigde straffen zijn lang niet malsch. WOUBRUGGE Been gebroken. Tijdens het voetbalspelen kreeg hes zoontje van den heer C. een zoodanige trap tegen het been, dat dit licJhaams- deei brak. Dr. Loth verleende heelkun dige hulp. Paard op hoL Op den Achterweg is het paard van den veehouder N. dat voor een wagen was gespannen op hol geslagen. D. knecht werd van den wagen geslingerd en kreeg een wiel over de beenen. Per auto werd hij naar zijn woning ver voerd. Het paard kwam aan de hoeve tot staan. Burgerlijke stand. Geboren; Dirk z.v. D. Hoogendoorn en P. de Vries. Ingekomen van Alphen P. J. Zwaan Zevenhoven J. van Egmond Den Haag E. M. van Arkel Alkemade P. D. Bogaard Bennenbroek D. Ph Bon- tenbal Rijnsburg E. Jongenus jtfieuwveen A. Rosmalen en gezin Wassenaar P. C. Hoogendoorn Kou- dekerk J. C. van Dongen en gezin Rynzaterwoude D. Evers Bodegraven G. van Ravenhorst. Veytrokken naar Leimuiden G. Stigter en gezin Mechelen E. Otto Wassenaar K. Hiilebrand en gezin Alphen W. B. van der Pouw Kraan Koude kerk T. Leenhouts en gezin Alphen P. van Rysdam Berkel R. J. Bïoemberg Rynzaterwoude G. van der Zwan Alphen J. A. Oostra Alphen H. Upma AlphenJ. Kruize en gezin Wassenaar J. Veraaal Rynzaterwoude G. M. Grandla en ge zin Ouderkerk a.d. IJssel M. Grandia ZWAMMERDAM* Verlaging van den melkprijs. Door onderlmge concurrentie tus schen de meikslyters alhier, is de oon- sumptiemelk deze week van 8 op 6 cent per liter gebracht. Op heeterdaad betrapt. Meermalen was het reeds voorgeko men, aai uit de kas van het öpoorweg- station aüuer geld werd vernust zonuer dat het gelukte den dader te ontaeK- Ken. Wel was het opgevallen dat deze vermissingen juist waren voorgekomen na het vertrek van goederentreinen. Daarom was de recherche uit Utrecnt met een en ander in kennis gesteld, Ue Woensdag den dader, üen aroeider- remmer H. V. uit Utrecnt op heeter daad betrapte toen hy een bedrag van 6 uit de kas wegnam. Bedoelde H. V., die inmiddels naar Utrecnt Is overge- oracht, heeft ook de vorige dieistaiien -bekend. Burgerlijke Stand. Geboren Johannes Egbertus zoon van Gystoertus Jozeius Vink en van Margaretha Marie van den Broek Wulemina dochter van Willem Niesing en van Corneüa Schouten. Bevolking. Ingekomen uit; Schipluiden, M. vau Diepen religieuse, Overtocht 46 Al phen a.d. Ryn, C. F. Bahlmann, manu- ïacturier, Ovei tocht 73. Vertrokken naar Reeuwyk, B 77, p.a. T. van Veen, M. Helder, veehou- derskn., van Spoelwyk £8 Beckum, Duitschl., E. Reiiing.van Overtocht Hemngiiausen, Duitschl., M. Fa*- kenstein, van Overtocht 46. Advertentiën* MARKTBERICHTEN. Alphen a.d. Rijn, 7 April-. N.V. Tuin- bouwveiling. Prys per luO Kg. Spinazie 7—10 Postelein 21—29 per lüO bos Radys 2—3.50 Seldery 3—3.80 per 100 stuks Kropsla 1/4—5 idem H 2 —3.50. Eierenveiling. Aanvoer 16200 stuks. Prys per loo stuks kipeieren 1.90— 2.6U eendeieren 1.70—2. Gouda. Vee. Aangevoeld in totaai 2684 stuks, waarvan 49 slachtvarkens, vette van 14.5—15.5 cent per pond, le vend met 2 pCt. korting; Londensche van 11—12 cent per pond, levend met 2 pCt. korting; 904 magere varkens. Pryzen van j 12—20 1400 Diggen ƒ6—9, 6 runderen, 125—150 511 nucht. kal veren ƒ2.50—4. Algemeene markt. 185 part. kaas Prijs Ie kw. met ryksmerk 24—26 2e kw. 20—23 1106 ponden boter. Goelboter 70—85 cent per pond Weiboter 55—65 cent; 169.500 partijen eieren prijs kipeieren 2—2.50 eend- ederen 1.75—2. Handel matig. Koudekerk. Eierenveiüng. Aangevoerd 9940 stuks. Prijs kipeieren 2.20—2.60 eendeieren 1.80—2.10 boter 55—60 cent; kaas 18—24 cent. Leiden. Vee. Aangevoerd 1485 runde ren, 465 kalveren, 751 schapen, 7 stieren prijs ƒ40—185; 362 iLalf- en meik- eieren eendeieren 1.90—2.40. koeien 115—195 795 varekoeien 60 —125 305 vette ossen 95—230 23— 60 cent per Kg. sch. a.d. haak 16 pin ken, 25 vette kalveren ƒ30—45, 42—84 cent per Kg. sch. ad. haak 440 nucht. kalveren 2.50—4 751 vette schapen 12—14 53 lammeren, 591 magere varkens 10—24 663 biggen 5—10 4 paaiden, 11 bokken en geiten ƒ2—6. Kaas. Aangevoerd 50 part., waarvan 39 part. Goudsche en 11 part. Leidsche. Prijs Ie soort Goudsche ƒ24—26; 2e soort 21—23 Ie soort Leidsche ƒ20-- 24 2e sort 18—19. Handel kalm. Nieuwkoop. Eierenveiling. Aange voerd 10432 stuks. Prys kipeieren 2— 2.60 eendeieren 1.65—1.85. Rynzaterwoude. Eierenveiling. Aan gevoerd 7320 kipeieren 2—2.50; 725 eendeieren ƒ1.80—2.10. Woerden. Kaas. Aanvoer 72 part. Prijs met rijksmerk Ie kw. 24—25 2e kw. ƒ21—23. Handel matig. Reclame-aanbiedingen bij Piet van Leer Raadhuisstr 263 Alphen a.d. R(jn van 8—13 April Koffiepotten, goudlijn van L«— voor 64 Theepotten van 48 voor 39. Kop en schotels pracht decor van 12 voor 9 Goudlyn Dessertbolden porcelein van 24 voor 14 Kinderborden, diep, van 11 voor 7 Waterglazen, grèc en cirkel van 12 voor 8 Limonadeglazen van 7 voor 4 Waschstelkannen, goudlijn, van 140 voor 72 Tandenborstels van 25 voor 14 Kinderlepels, 't beste van 't beste, van 20 voor 8 Boldoot Eau de Cologne-Zeep van 15 voor 10 Poffertjespannen van 70 voor 45 Gegalv. Gieters, zwaar, van 195 v. 120 Groote witte emaille Emmers van 100 voor 72 Wijnglazen grèc en cirkel van 18 voor 14 Vleeschmolens van 250 voor 145 Alles beslist 1ste kwaliteit en wordt onder volle garantie geleverd. Alphensche Juweliers- en Horlogeriezaak v. Mandersloosfraat 19-21, Tel. 207 Uitsluitend Hollandsen gewaarborgd goud Verkoop per gewicht. MÖ Graveeren gratis Klaar terwijl U wacht B. F. G, SPORMANN Nieuwe zending Gebreide Kleeding voor Dames en Kinderen A. Maseland Manufacturen Modemagazynen Alphen aan den Rijn BAKFIETS te koop voor heel weinig. H. DE ROOIJ, Ter Aar KERKNIEUWS Predikbeurten op Zondag 9 April'33 NED. HERV. KERK Alphen a. d. Ri)n (Aarl'veen) half 10 Ds Timmer van Bodegraven, half 7 Ds. v. Beuskom julianastraat half 10 H.A.en half 7 H.A en Dankz. Ds. Stehouwer. Gouwsluis half 7 Ds. de Bruin. Martha-Stichting 10.15 Ds. van Meer van Utrecht. Hooftstraat Evangelisatie half 10 en half 7 Ds. Kleyne Willige Langerak. Oudshoornscheweg 10 uur Dr. Cannegleter Lokaal van Mandersloostraat half 10 en 6 uur de heer Schoonderbeek van Edervtcn Woensdag 7 uur de heer Redelijkheid van Ouderkerk a.d. IJsel. Boskoop 10 en 6 uur Ds. Jacobs. Hazerswoude half 10 en half 7 De. Kiehl Koudekerk half 10 en half 7 Ds. Odé. Nieuwkoop half 10 Ds. v. Wijngaarden. Nieuwveen half 7 Ds. Nienhuis van Nieuw koop. Nieuwveen (Evangelisatie) half 10 en hal 7 de heer v. Scherpenzeel. Ter Aar half 10 Ds. v. Beusckom van Aar- landerveen, half 7 preeklezen. Woubrugge half en half 7 Ds. Jellema. Zwammerdam half 10 en half 7 Ds. van Woerden. REM. GER. GEM. Boskoop 10 uur Ds. Mispelblom Bei]er. Nieuwkoop 10 uur Ds. Nienhuis. Zwammerdam 9.45 uur Ds. Günther. GEREF. KERK Alphen a.d. Rijn, Aarl'veen half 10en half 7 Ds. Moolhuizca. v Raadhuisstraat 10 uur H.A. en 6 uur H.A en Dankz. Ds. Bosch. De Ruijterstraat 10 uur H.A. en 6 uur H.A en Dankz. Ds. Mulder. Hooftstraat 10 uur en half 7 de heer Tlemens van Arnhem. Bodegraven half 10 de heer Batelaan en 6 uur Ds. Dam. Hazerswoude half 10 en half 7 Ds. den Hartogh. Koudekerk half 10 half 7 Ds. Haxpers Leimuiden half 10 en half 3 Ds. v.d. Weerd Nieuwveen 10 en 6 uur Ds. Speelman. Nieuwkoop 10 uur Ds. Nauta van Wou brugge en half 7 preeklezen. Ter Aar half 10 Ds. Warnink en half 7 preeklezen. Woubrugge half 10 preeklezen en half Ds Nauta. Zevenhoven half 10 Ds. Dam H.A. half 7 preeklezen. Zwammerdam half 10 en half 7 Ds. Zwaan CHR. GER. GEM. Van Reedestraat half 10 en 6 uur Ds. Zwltr Boelhuis. Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld op Donderdag 20 April 1933, des v m. om half 10 uur precies aan de woning van Mej. de Wed. A. RIJKE- L1JKHUIZEN aan den Heerenweg te Rijnzaterwoude, ten overstaan van Mr. H. M. A. COEBERGH, Notaris te Leiden, van stuks Hoornvee, bestaande in 36 Melk-en Kalf koeien 4 pinken, 12-jarige Stier, 1 Pink- stier, eenige Fokkalveren, 1 aftands bruin Merriepaard (mak). Voorts: 3 Zeugen met biggen, 3 jonge Zeugen, 12 Schapen met lammerem* 3 boerenwagens, 2 drlewielde karren, 1 tilbury, 1 kaasbrik, 1 hooischudder 1 harkmachine, 1 arretikker, 2 schou wen, bergheeeft met spillen, melk- en bouwgereedschappen en hetgeen ver der ten verkoop zal worden aange boden. Geen uitspanning. Te zien 2 uur voor den verkoop Bij vonnis der A rrondissements Rechtbank te 's Gravenhage d d. 30 Maart 1933 is wegens gebrek aan actief OPGEHEVEN het faillissement van A. STEMPELS te Alphen a.d. Rijn. Lelden, 4 April 1933. Breestraat 81. De Curators Mr. F. J. J. TRAPMAN ft Magazijn 50 Hooigracht 50 Dames Kleeding Heeren Kleeding Kinder Kleeding Meubelen Bedden Dekens Karpetten Nederland Leiden Levering op Gemakkelijke Betaling Balatum 64 et. p. el Bij aankoop van f50.- Kinderwagens oen fraai geschenk
ANDRIES POSTHUMES en HERMIENA NAGTEGAAL, hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waar van de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 20 April a.s. Alphen ad. Rijn, 6 April 1933. Gouwsluischeweg 17 Huwelijksinzegening in de Geref. Kerk Raadhuisstraat door den Wel Eerw. Heer Ds. G. Mulder, des nam. 2 uur. Thuis in Eestrum van 8 tot en met 11 April. Getrouwd P. A. VERHAGEN en D. E. VERBOOM. die, mede namens wederzijdsche fami lie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelyk ondervonden.. Alphen a d. Rijn, 6 April 1933. Voor Karpetten, Vloerzeilen, Meubelen, Ledikanten, Gordijnen, Cocos, naar C. RAAPHORST Dzn., Raadhuisstraat 86-187 Let op het juist adres. Ondergeteekenden berich ten dat hunne kantoren Vrijdag 14 April (GOEDE VRIJDAG) den geheelen dag zuilen gesloten zijn. Alphensche Bank N.V. Coöp. Boeren Leenbank. Effecten en Incasso Bank N V. Bern. Knaapen Ned. Middenstands Bank N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging N.V Voor TE KOOP Burgerwoonhuis met tuin gelegen te Bodegraven aan de Willemstraat No. 63. Bewoond geweest door wijlen den heer B. Vink. Geheel voorzien van gas- en waterleiding en Elect. licht. Te bevragen bij: JOH. VINK Pr. Hendrikstraat 76A Alphen aan den Ryn. Verlovingsringen vindt U de mooiste modellen btf Wed, Tuyn Hooftstraat 55, Alphen aan den Rijn Graveeren gratis OPROEPING. VAN SULDEISCHERS. ZENUWLIJDERS! Gebruikt tegen Zenuwoverspan ning, Zenuwtoevallen enz. „ANTINERVIN" van Dr. Le- sage, a f 1.50 p flacon (Ged. merk 4 vlaggen) Verkrijgbaar bij H. SPETTER Co Rotterdam Jonkcrfransstraat 72. Vraagt gratis volledigeprijscourant Gevraagd met 1 Mei een net Dagmeisje, niet beneden 16 jaar. Adres Bureau van De R(jnbode onder No. 842. kt De bekende en onbe kende schuldeischers van de onder voorrecht van boedelbe schrijving aanvaarde nalatenschappen van den Heer G. H PEULER en Mejuffrouw DIRRJE KOORN, gewoond hebbende te Alphen a. d. R{jn, Steekterweg 78, en aldaar over leden resp. 14 November 1932 en 28 Mei 1929, worden bij deze op geroepen, om op Donderdag 13 April 1933, te lluurvoorm. te verschijnen ten kantore van den Notaris H. B. J. VAN. DE KREKE, Dorpsstraat 9, Aarlanderveen, teneinde kennis te nemen van de rekening en verant woording door de erfgenamen in deze nalatenschappen af te leggen en in geval geen tegenspraak wordt gedaan, het hun toekomende, voor zoover de baten zullen strekken, te ontvangen. Groote Openbare Vergadering op Donderdag 13 April 1933 's avonds half acht in Concordia Sprekers: DS. J. Fokkema van Amstelveen PrOf. J. W. GeelS van Apeldoorn Wij wekken iedere man en vrouw van Anti-Revolutionaire beginselen op, deze samenkomst bij te wonen Het Bestuur der Anti-Rev. Kiesvereeniging te Alphen a. d. Rijn J. N. VREEBURG TANDHEELKUNDIGE Watcrsteefl 2a. hoek Hoogewoerd Leiden Spreekuur: Dagel(jks van 11 12 en 2—5 uur. Maandag-, Woensdag en Vrijdagavond van 7—9 uur (O o Nouveauté's Glaswerk Leerdam Waterstellen, Bonbonstellen (Q Bloemvazen, GLASSERVIESEN LEERDAM 30 stuks vanaf f 5.00. Bowl- en Likeurstellen. Groote sorteering. Aanbevelend, O CD O o Firma M. VAN DEN HOEK O Van:Mandersloostraat 37-41. Alphen a.d. Rijn. <D O N 3 3" KAPSALON „MODERN" W W* W W.W-.W \S- W^W WW <-\S W WW W W W W WW wvw w;w V DE ZAAK VOOR UW BETERE PERMANENT. Twee systemen. Binnen- en buiten verwarming. Prjjs slechts 4 gld. alles inbegrepen. 6 mnd. gegarandeerd. Knippen 35 ets. Wasschen 45 et». Onduleeren 60 ets. tezamen f 1.25 Watergolf f 1.25 WÜhelminastr. 15 TcL 171 Alphen a.d Rijn U FOTOGRAFEERT WIJ DOEN DE REST ONTWIKKEL- EN AFDRUK-INRICHTING P. LAROS v. Mandersloostraat 48, Alphen aan den Rijn, Tel. 84 CITROEN TRUCK's en LUXE AUTOMOBIELEN Zuinig Goedkoop Solide OOK U SLAAGT ZEKER VOLKOMEN NAAR UW GENOEGEN WANNEER U ONZE COLLECTIE KAR PETTEN, LINOLEUM, VITRAGES, ENZ. BEZICHTIGT RUIME KEUZE IS PRETTIG KOOPEN Gevestigd 1830 Teleff. 251 P. J. Couvée I Alphen aan den Rijn SENSATIE-AANBIEDING Door aankoop van cen failliete fabriek bieden wtf aan, zoolang de voorraad strekt: Dit salon-ameuble ment, bestaande uit 2 eiken Bak-cra- peauds geh. veerend en 4 stoelen, bekleed met prima velours naar keuze 49.- Groote Chesterfield Ameublementen, zwaar eiken, compleet 74.- Divans vanaf 5 90, Schuiftafels 8.75, Eiken Dressoirs 16.75 Eiken Rookstoelen 3.90. Eiken Linnenkasten 19.75 Stoelen met leer, per 6 stuks 16.90 met pluche 19.75 Tafelkleeden, Divankleeden, Karpetten, Vloerzeil Kamermatteo haast voor niets. Kapstokken. Spiegels Ook in Bedden, Slaapkamers en Dekens hebben wij groote fabriekspartijen gekocht, welke wtf voor onderstaande prtfzen zullen verkoopen, zoolang de voorraad strekt: Opklap- bedden 5.90, 6.75 8.75 2-persoons Ledikanten 4.68 Wit lak Ledikant met spiraal 4.95 2-persoons compleet Matrasstel 8.90 2-persoons 3-deelig Java kapok Matrasstel 19.75 SLAAPKAMERS compleet, 18 modellen voorradig 39 75. 45.50, 52.50, 59.50, 89.-, 115.- 135-., 159.-, 178.- Vraagt ons zwaar linnen damast Javakapokmatras- stel. 2-persoons 3-deelig matras, schuin peluw en QQ Cfi 2 kussens, compleet...........Üfc.OU Denkt U er om, al deze aanbiedingen zoolang de voorraad strekt Alles wordt met garantie verkocht. Onze zaak bestaat 71 jaar III Leeuwin Grootste Speciaal bedden-, tapijt- en Meubelmagazijnen. Haarlemmerstraat 54 te LEIDEN, Telef. 2074 VOOR PRIMA KWALITEIT Wijnen, Gedistilleerd. Likeuren, enz., Slijterij „DE KROON" H, SCHOUTEN, TELEFOON 249 Hooftstraat 105 ALPHEN a.d. RIJN LINDA PENAAL 6 Een nieuwe 6 cents sigaar Iets goeds voor redelijken prijs H. VAN DER LINDE, BRUGGESTRAAT 2 TELEPHOON 29 ALPHEN AAN DEN RIJN Zondag a.s. aanvang 2.30 uur ALPHEN 2 BODEGRAVEN 2 Entree 14 cent. Voor competitie reserve 3e kl. K.N.V.B. D. K. W. Motorrijwielen vanaf f295— compleet met licht. Gaarne verstrekken wij U alle gewenschte inlichtingen Vraagt ons gemakkelijk betalingssysteem. A. A. VAN DER SPEK, TELEFOON 122 ALPHEN AAN DEN RIJN W7 WW-W-W w w y\ •v r\ s\-*x-s\t.*\ w w w www w w:w w w.w FURORE Bruggestraat 2, EEN NIEUWE 5 CENTSSIGAAR VAN PRIMA KWALITEIT, IN DOOSJES VAN 5 STUKS. H. VAN DER LINDE, Tel. 29 Alphen aan den Rijn Paascheieren eet men op en... WEG ZIJN UW CENTEN. Een Electr. Kroon Waschmachine en Kroon Wringers blijven en zijn voor U een groot gemak en BEHOUDEN HUN WAARDE! Aanbevelend, WASCHMACHINEFABRIEK „DE KROON", Alphen aan den Rijn. ONZE DRESSOIRS van f 21- f29.- en f33.- zijn heden geëtaleerd. Alle soorten Linoleum, Vloerzeil, Karpetten, Meubelen, Cocos, vaste Tapy ten Vitrage enz. vindt U in groote verscheidenheid tegen de laagste prjjzen Zoo juist ontvangen de nieuwste modellen Heeren- en Jongenscostuums Vanaf Maandagavond 7 uur tot Woensdagavond 7% uur wegens feestdagen gesloten. L. N. VAN DIEN ALPHEN AAN DEN RIJN, TEL. 244 Hooftstraat 99 DE DRUIVENTROS Hooftstraat 99 Groote overvloed van Aardappelen Van puikbeste alsook van slechte. Gioote kwantums zullen worden gebruikt voor veevoeder. Koopt dus geen slechte maar goede kwali teit, daar deze door ieder kunnen worden betaald. In DE DRUIVENTROS kunt U de beste kwaliteiten koopen voor f 2.00 per H.L. Probeert nog heden, en g(j z(jt tevreden. Franco thuii Aanbevelend D. VERZAAL SUCCESJES (Maximum 30 woorden. Prijs bij vooruitbetaling &0 et. twee maal plaatsen 75 cent. Brieven onder nummer 15 cent extra. Advertenties voor deze rubriek moeten uiterlijk Dinsdagmiddag 5 uur en Vrijdagmorgen 19 uur in ons bezit zijn om in bet nummer van Woensdag resp. Zaterdag te worden opgenomen.) Slaplanten, Bloemkool- planten, Groote Boon- planten en Pootuieu- planten, dagel. versch verkrijgbaar. Pootaard appelen „Schotsche Muizen" en plantsja- lotten. Eenorme sortee ring bloemzaden en Voorjaarsbloembollen. Pioenen, Spirea's, Chry santhen enz. W. SEGAAR Cz., Zaad- handel, Lange Dief- stee« 8, Leiden. APRILKÜIKENE 15 cent, ƒ12 per 100. Heden weer witte Leg- horns, Patrtfsleghorns, Barnevelders, 15 cent met kunstmoeder ƒ3.75. Opfokvoeders enz. enz. Centrale Broederij GROENEVELD, Boogl. Kerkgraoht. Tel. 2590, Leiden. Smid Bankwerker vraagt deelgenoot om Fietsreparatie en wat voor gezamenlijke re kening een smederij m, verder in het vak voor komt te beginnen. Br, Bur. v. d. Blad, onder letter K. Prima Sigaar 50 stuks 1.50. Kaboutertjcs zeer goed 10 stuks 15 cent. President Elegant 5 cent. Oude Kwaliteit 4 cent. Wederverkoo- pers fabrieksprijzen Al les prima kwaliteit. JOH. ROOZEBOOM, Doezestr. 15, Lelden. Voor uw bloementuin 25 bloeiende violen, 10 margriet, 5 duizend- schoonen, 5 Anjers, 5 Herfstasters, alles uit ettgen kweekerij. Deze collectie voor 1.25. Dubbele collectie ƒ2. Franco tot Leiden. C. VAN BERKEL Czn., Hillegom. Eigenheimer-poters met spruiten en Uien- zaad aangeooden door: N. ZAWDüERGEN Wz. Rijnsburg. Autokappen vernieu wen gaat net vlugst en goedkoopst bij de DE RIDDER's Woning inrichting, Kerkstr. no. 3, Alpnen aan den Rijn Tel. 133. 's Avonds brengen, 's morgens klaar. Te Huur Ruim BOVENHUIS Van Boetzelaerstr. no. 2, bevattende kamer en Suite, keuken, plat, 3 slaapkamers, Badka mer en zolder. Te bevr. Raadhuisstraat 78, al llier. Matrassen bijvullen gaat het vlugst en goed Koopst bij DE RIDDER's Woning inrichting, Kerkstr. no. 3, Alphen aan den Rijn Tel. 133. In 1 dag retour. Verwerken alleen 1ste kw. JA VA-KAPOK. NET DAGMEISJE gevraagd ca. 16 jaar. Zich te melden adres Mej. ZLJERVELD, Prins Hendriks tr. 3c, alhier. Heeren Bloemisten! Het goedkoopste adres voor uw graszoden Vraagt prijsopgaaf bij J. G. VAN EVERT, Bo- termarkt no. 8, ingang Dwarskor en bru gst eeg no. 8, Parkstraat 15a, Leiden. Groote sorteering Dressoirs, vanaf ƒ19.— Modern massief eiken huiskamerameublement met moquette ƒ450—. Solide eigen Schuifta fels 8.90. 2 Crapeauds 4 Stoelen geheel vee rend 69. Meubelm a gazij n B. PADDENBERG, O.- Singel 116, Leiden. Met 1 Mei of eerder een BOERENDIENSTBODE gevraagd, goed kun nende melken, bij J. W. DE BRUUN, ,3urcht", Zwammerdam. Wegens huwelijk der tegenwoordige, begin Mei een flinke DIENSTBODE P.G., gevraagd. Voor dag of dag en nacht. Mevr. JOH. BOOT—v. Egmond, Wilhelmin a- straat 64. .Hooge Bijverdienste.. Een ieder die over vrijen tijd beschikt, verzuime niet om in lichtingen te vragen, Bureau v. d. Blad, on der no. 187. Wringers Wringers Waschmachines Ie kw. dikke rollen, 5 j. garantie, vanaf ƒ7.75. Prima Waschkuipen, spotprijs. Betaling over een te komen. J. V. SCHERPENZEEL, Hoflaan 12, Alphen aan den Rijn.
i »*x_ ^m J 4 i I >i r VERS EDEN goedkoopste standaar slechts •i i i RQ<r3-0238« N.V. WASCHOLINEFABRIEK AMERSFOORT
No. 5235 Zaterdag 8 April 1933. 61e Jaargang TW De pijp in de loop der eeuwen. De mensch uit onze dagen heelt zich omringd met honderden en hon derden voorwerpen, waarvan hy het butaan stilzwijgend aanvaart en het gebruik als van zeil sprekend beschouwd Daar zijn onze tafels en stoelen, daa:- is ons eetgerei, onze wandbespanning* en vloerbedekking. Daar zijn onze kle dingstukken en sieraden, gereedschap pen en bergingsmateriaal. Al die dui zend en één kleinigheden werden op een bepaala oogenblik uitgevonden. Ze hebben hun meer of minder merkwaar dige geschiedenis, en vaak kunnen ze bogen op een ontwikkelingsgang, die de moeite van het uitpluizen waard ?s. Neem, om een voorbeeld te noemen, de pijp. Een doodgewoon ding, een voorwerp, dat in een oneindig aantal exemplaren over de wereld verspreid is. Hebt ge wel eens nagedacht over den oorsprong van zoo'n pijp? Zeer waar schijnlijk niet. Toch valt er heel veel van te vertellen, want de pijp is vele eeuwen oud en in den loop van haar ■bestaan heeft zij heel wat gedaante verwisselingen ondergaan. Die wijs heid is niet van ons maar van Alfred H. Dunhill, den leider van het Ameri- kaansohe tabaksooncern, dat de alom populair geworden Dunhillpijp inder tijd introduceerde. Alfred Dunhill dan heeft van het artikel, dat zijn onderneming fabri ceert, een uitgebreide studie gemaakt, en op grond van zijn navorschingen iheent hij te kunnen vaststellen, dat de Roodhuiden het eerst den brand in een neuswarmertje hebben gestoken. Het alom in de wereld bekend ge worden gewoonte om door het rooken van een pijp een twist te beslechten schijnt oer-oud te zijn. Het materiaal- voor die pijpen bestond aanvankelijK uit een soort speksteen, zooals uit een opgraving in Wisconsin is gebleken. Ook in Azië en Afrika heeft men eeuwenoude pijpen gevonden. Waar schijnlijk werden ze gebruikt voor het rooken van een hennepsoort, hasheesh of dacca geheeten, de tabaksplant was in die lang vervlogen dagen ten minste nog niet bekend. In onze schooljaren werd ons ver teld, dat Sir Walter Raleigh de tabaks plant in Europa importeerde, een me- dedeeling, die wij, en met ons waar schijnlijk millioenen andere schoolkin deren grif hebben aanvaard. Toch schijnt zij onjuist of althans aanvecht baar te zijn. Want aLs wij in Dunihil-1's mededeelingen bladeren, lezen wij, dat niet de Engelsche edelman maar twee handeldrijvende avonturiers, -Lane en Hawkin genaamd, in de zestiende eeuw de tabaksplant naar Europa overbrach ten. Zij toonden haar aan Sir Wal ter Raleigh, die er aanstonds het nut van inzag en al spoedig een zoo verwoed rooker werd, dat hij zelfs, naar de over levering wil, de verleiding niet kon weerstaan om op het schavot nog een paar trekjes aan zijn pijp te doen. Toen het rooken populair begon te worden, duurde het niet lang meer of er ontstond een groote luxe in pijpen. De gegoede stand gebruilcte by voor keur züveren rookgerei. Het volk daareti tegen stelde zich met minder kostbare spullen tevreden. Er waren zelfs arme drommels die kans zagen om uit een notedop en een stukje hout een instru ment te fabriceeren, dat hen in staat stelde „toebaok te suighen", zooals onze eigen Hollandiche voorvaderen dat zeer ter snede noemden. De van klei vervaardigde pijp dateert uit het jaar 1580 een zoo grooten op gang maakte het nieuwtje, dat om streeks 1619 in Engeland reeds een pij Purol er op! Dan zijn in een ommezien handen, ruw ea rood van huishoudelijk of welk ander werk ook, weer zacht gaaf en blank. FEVILLETON penmakersgilde kon worden opgericht, ondanks het feit, dat vele verwoede rookers ook toen nog de voorkeur gaven aan een ijzeren of koperen tabakshou der, vanwege geringere breekbaarheid. Ondanks de oppositie van Jacobus I: die in decreten en ordonnanties het rooken in het openbaar verbood, kwam „het goddelijke kruid" steeds hooger m aanzien, zelfs geneeskrachtige kwali teiten schreef men het in die dagen toe. Samuel Pepys bijvoorbeeld vertelt in zijn memoires, dat hij gedurende de pestepidemie, waardoor Londen in 1666 werd geteisterd, telkens als hem een lijkstoet passeerde, tabak ging kauwen teneinde zich tegen besmetting te vrij waren. In onzen tijd zal geen verstandig mensoh het in zijn hoofd halen om on der de schooljeugd propaganda voor het rooken te maken. Integendeel: de schooljongen die door vader of leeraar op het rooken van een eigaret wordt betrapt, heeft het dikwijls zwaar te verantwoorden. Wat dat betreft, waren zijn voorgangers in de zeventiende eeuw er beter aan toe. In die dagen ging de vereerinig voor de tabak zoover, dat men de schoolkinderen in het be lang van hun-gezondheid, gewoonweg dwong van tijd tot tijd den brand in een pijp te steken. De Rochefort die, scherpzinnig als hij was, op zijn vele reizen zijn oogen den I kost gaf, vertelt, dat hij in Engeland dikwijls schooljongens ontmoette die, behalve hun boterham, ook een gevulde pijp mee naar school namen, zij werd dan in het vrije kwartier, op bevel van den meester, opgestoken. Ook in de kerken rookte men in die dagen ijverig. Met Willem van Oranje, den prins stadhouder, deed, omstreeks 1690, >ok de gouwenaar zijn intrede in Engeland. In de deftige koffiehuizen uit die dagen bood de waard den gasten, op wier aan- wezigheid hij bijzonder veel prijs stelde, zoo'n lange pijp ten geschenke en te vens stelde hij een rek tot hun beschik king, waarin de gouwenaar kon worden bewaard tot de edele heer opnieuw zijn opwachting kwam maken. In de tweede rangs café's en in de bars uit die dagen stond houten rookgerei ter beschikking van de bezoekers. In het begin van de achttiende eeuw was de pijp alom in de wereld zóó po pulair, geworden, dat 'de salet-jonkers zich er eigenlijk een beetje voor geneer den en graag aanvaardden zij het nieuwtje dat hun in den vorm van snuiftabak werd geboden. De zilveren snuifdoos verdrong, al thans in de hoogere standen, de pijp, tot in de tweede helft van de negen tiende eeuw de snuiftabak het weer moest afleggen tegen de sigaar, een verbastering van het Spaansche woord „oigarro". Langen tijd stond dit opge rolde rookkruid bovenaan de pijp be gon pas weer terrein te winnen toen meerschuim de plaats van hout en ge bakken klei kon innemen. •De meerschuimpij p is uit Boedapest afkomstig en dankt haar ontstaan aan een armen schoenmaker en een rijken edelman. De hooge heer, graaf Andras- sy was zijn naam, kreeg in 1723 in Tur kije, dat hij m opdracht van zijn re geering had bezocht, een gróót brok meerschuim ten geschenke, en in zijn vaderland teruggekeerd, kwam hij op de ori'gineele gedachte daarvan nu eens een pijp te laten maken. Het werk werd, wonderlijk genoeg, toevertrouwd aan 's graven schoenmaker, die de op dracht uitvoerde, en tevens de vrijheid nam om voor zich zelf, bij wijze van extra belooning, uit wat er overbleef van het meerschuim ook een pijp te maken. Hij rookte haar dagelijks onder het werk en niet lang duurde het of de man kwam tot de ontdekking, dat het meerschuim geleidelijk aan een prach tige goudbruine kleur kreeg. Bij wijze van curiositeit stelde hij de pijp, die zich thans nog in een museum te Boe dapest bevindt, in zijn uitstalkast ten toon. Het nieuwtje trok geweldig de aandacht en tal van rookers wenschten een dergelijke pijp te bezitten. In den beginne werden voor bijzonder fraaie exemplaren fabelachtige sommen be taald. Dunhill noemt zelfs een bedrag van 5U0. Het bovenstuk van dergelijke pijpjes werd dikwijls met waschbaar leder overtrokken om vingerafdrukken op het meerschuim te voorkomen. De bezitters van meerschuimneus- warmers stelden er een eer in ze gelijk matig te laten verkleuren, hetgeen, naar men beweerde, alueen kon gebeu ren, als er dagelijks, gedurende eenige uren, uit werd gerookt. Vandaar dat n Oostenrijiksch officier op de gedachte kwam zijn sergeant 'n meerschuimen pijp ter hand te stellen met het bevel, haar onder zijn regiment voor dage- lijksch gebruik te laten circuleeren. Na verloop van zeven maanden kreeg de authentieke eigenaar zijn pijp, prach tig gebiumd, terug maar tevens werd hem een tabaksrekening van meer dan duizend gulden gepresenteerd. In geen land ter wereld wellicht heei't de pijp zich een zoo groote populariteit verworven aLs in Engeland. Toch heelt zij ook daar te allen tijde tegenstand ondervonden. Koningin Victoria bij voorbeeld had er een geweldigen afkeer van. De lucht van een pijp, verklaarde zij, maakte haar gewoonweg ziek. Hoewel men aan gene zijde van het Kanaal dagelijks honderden mannen uit alle rangen en standen van de maatschappij ontmoet die op straat hun pijp rooken, wordt deze ingeroeste gewoonte toch ook door velen sterk ver oordeeld. Enkele voorname restaurants bannen zelfs de pijp uit hun lokaien, al zal misschien voor een beroemdheid als Stanley Baldwin, dien men zach zonder pijp eenvoudig niet kan voor stelden, een uitzondering worden ge maakt. Niet minder ongewoon dan de ge schiedenis van de meerschuimpij p is die van de „briar", zooais dit uit hout vervaardigde rookgerei alom in de we reld wordt genoemd. „Een Franschman", zoo vertelt men, „die een reis naar Corsica had onder nomen om het geboortehuis van Napo leon den Groote te bezoeken, had het ongeluk onderweg zijn meerschuimpijp te breken. Ten einde raad verzocht hy een herder hem een pijp te fabriceeren uit den harden wortel van een heide struik, die hij onder den naam bruyére ook in Frankrijk had gezien. De pijo bleek aangenaam in het gebruik en de daarin gerookte tabak smaakte zoo lek ker, dat de reiziger dadeldjk een heeie vracht bruyére-wortels mee naar zijn land nam. In Frankrijk teruggekeerd, stelde hij zich in verbinding met eenige houtsnij ders in Ste Claud, een dorpje in de Vo gezen, van waar uit in 1857 de eerste „briars" in den handel werden ge bracht. reld veroverd. omdat er van de zijde van 't Koninklijk Huis meermalen levendige belangstel ling is getoond voor Boskoop en Bos- koop's bevolking. Hoevele malen zijn er geen medailles beschikbaar gesteld door het Konüïkiojik Huis voor tentoonstel lingen en hoe dikwijls is Boskoop be- aoent door leden van het Koninklijk Gezin. Onder de vele vereeniglngen en par tijen in Boskoop, die de koningsgezind- heid in hun statuten en ui hun vaan del schrijven, komt er zelfs een voor, die af en toe een lezing laat houden met de uitgesproken propaganda voor de oude pnnsenvliag oranje-blanje- bleu in plaats van rood, wit en blauw. Qp dagen dat er Koninginnefeest is kan men bij de verwoede propagandis ten de oude vüag zien wapperen 'De oude geschiedenis van Boskoop levert ook nog bewijzen op hoezeer men oranjegecind was. Oude familieover leveringen verhalen van strijd van pa triotten en oranje klanken, hoe men el kaar niet alleen met het woord maar ook de wapenen te lijf ging. Wachten werden er dag en nacht betrokken om de gehate, vreemde Fransche sans culottes uit het dorp te houden Kerk genootschappen zijn er in Boskoop uit- eengerukt, omdat men al of niet de zijde van de regenten koos Het is voorgekomen, dat men er ernstig over dacht een predikant af te zetten omdat hij te veel patriotgezind was Merkwaardig is het na te gaan hoe anders vroeger de scheidingslijn liep. Zooals het in Boskoop is geweest, zoo was het vermoedelijk ook elders. Nu kan men vrijwel bij de staatkundige partijen af zeggen welke er koningsge- zind zijn en welke niet. Vroeger was dat niet zoo duidelijk afgeteekend. Zoo is er althans één partij die toen zeer patriottisch was, die nu zweert bij de eenheid van partij en koningshuis. Boskoop gaat dus feestvieren en om dat het een oranjefeest is, zal het een waardig fleest zijn. Altijd als er wat te doen was in ver band met de historie of met het Oran jehuis wist men van wanten Hoor de ouderen onder ons over de herdenking van de slag van Waterloo vóór 50 jaar Over het feest ter gelegenheid van de geboorte van de Koningin Over de kroning van Koningin Wilhelmina Hoeveel oude families zijn er niet, die nog oude herinneringen bewaren van vroegere feesten Oude zwaar kokardes, oude vaandels, emblemen, zelfs wapens Het is echter in hoofdzaak een feest voor de kinderen. Laten we hopen dat er na jaren nog iets is blijven hangen van de feestvreugde en van de vele ver- 9* o NIEUWVEEJVSCHE IN- EK UITKIJK Leergierigheid. Zoo werd op Donderdagavond 30 Maart 11, in het geheelonthoudersge bouwtje alhier, de emdles gehouden van de twee jaren geleden aangevan gen land- en tumbouwwinteravondcur- sus. Het nut van een dergelijken cursus zal wel niemand onderschatten in deze tijden, waar geheel andere hulpmidde len den landbouwer ter beschikking staan als voorheen en de omstandighe den in het geheel genomen zoo'n ge weldige verandering hebben ondergaan. Maar, om tot den Donderdagavond te blijven. Bij dit gedenkwaardig oogen blik waren behalve de leider van den cursus, de heer B. Jonker te Ter Aar mede aanwezig, de Rijkslandbouwcon- sulent, de heer A. Neeb te 's Graven- hage en de Burgemeester en Secretaris van Nieuwveen. Daar zaten dan verder achter de bijna vemooze stoffige tafels op kale eveneens stoffige stoelen in het armoe dig en hoogst ongezellige zaaltje, een tiental leerlingen die in de twee afge- loopen winters, één avond per week dezen cursus volgden. Mij bleek in den loop van decen avond, echter, dat deze minder pretti» aandoende omgeving, waarin dan de wijsheden over land- en tuinbouw en aanverwante artikelen, verkocht wer den, weinig nadeeügen invloed op de leerlingen moet hebben gehad. Want ik heb mij verbaasd over de uitgebreidheid van kennis, waarover de jongelui op dezen eindles bleken te be schikken. Zij waren vertrouwd geraakt met de leer van bemesting van grond de leer van de veeteelt en van de melkberei- met hetgeen op 'n gegeven ding M halen, die nu ten beste worden gegeven. S^™^?*1^ d€Ce pu**n we- Misschien blijft er in de herinnering der kinderen althans nog dit leven, da:, alle scholen samenwerkten voor het groote feest. merkte het onheil niet, daar hij de lad der bestijgend, met zijn rug naar de heistelling was gekeerd. De ongelukki ge, die juist op de bovenste sport was gekomen, werd door een zwaren paa^ verbrijzeld. Hij was op slag dood. De overige arbeiders die in den put waren en in de omgeving van de hei stelling, zagen gelukkig kans te ontko men. Aanstonds schoot men te hulp Slechte het stoffelijk overechot kon on der den paal- worden verwijderd. oogenblik wel- en niet goed is voor plant en dier, voor grond en water, wat wel goed doch duur is en wat goed is en niet duur uitkomt in de dubbeltjes. Kortom, ik heb paf gestaan over de verkregen kennis op dit gebied, die den leerlingen practisch gesproken gratis werd bijgebracht. Want u weet immers dat dezen cur sus, door Rijk-, Provincie en Gemeente wordt betaald, en dat de leerlingen na genoeg niets, maar dan ook mets zelf behoeven -te bekostigen. Om deze reden stond ik op dien avond van 30 Maart IJ. nog een keer paf. Van die tien leerlingen, die daar achter die tafels zaten, telde ik zegge en schrijven vier Nieuwveeners en de overige 6 waren Zevenhovenaars. Vier Nieuwveeners/waarde lezer, iet wel 4 stuks. Ik liet mij vertellen dat voor het oprichten van een dergelijke cursus een getal van 15 leerlingen ver- eischt wordt. Dit getal van 15 werd twee jaren geleden, na veel krachtsin spanning en zeer veel moeite van het gemeentebestuur, bij elkaar gebracht. Aan 4 Nieuwveeners werd op den be wusten Donderdagavond het diploma uitgereikt. Aan zegge en schrijve vier. Maar „de paal" conferenties zijn ook in de Winteravonden druk bezocht. Zoo liet ik mij ook vertellen dat het gemeentebestuur in het begin van het najaar 1932, getracht heeft op de zelfde wijze, voor meisjes een huishoudcursus op te richten. Niemand zal het nut van een derge lijke cursus onderschatten. En om dan tot dit doel te geraken verzond het ge meentebestuur een 100-tal uitnoodi- £ingen, aan die jonge dochteren, die het meest voor den cursus in aanmer king kwamen. En raad eens hoeveel meiskes zich opgaven Eén stuks, waarde lezer, één enkel maagdelijn. Voor de derde maal stond ik op dien avond paf een baantje zoeken, dan dat lieden van elders hun aantal nog zouden komen vermeerderen". De rechter gelastte ten slotte de po litie een nader onderzoek naar den man uit Manchester in te stellen. Brieven uit Boskoop. ALS IEMAND VERRE REIZEN DOET,... Een avontuurlijk verhaal van drie studenten. DOOR ARNOLD BARTEL. 10) Nadruk verboden Hoewel Diesel het betreurt de zoo even betoonde vriendelijkheid van den man op een dergelijke ondankbare wijze te moeten beloonen, blijft hem toch geen andere keus dan het mannetje met den grooten stroo- hoed een welgeplaatste upper cut onder den kin te geven, waardoor deze ach terover tuimelt en nog vóór de chauf feur het hem kan beletten, is hij ach ter het stuur gesprongen en een secon de later suist de Citroen reeds de berg af. De eigenaar rent hen nog een stuk na, maar ziet spoedig het nuttelooze van deze poging in en geeft het dan vloekend op. Diesel heeft nog nooit een „Citroen" bestuurd, maar spoediger dan hij had durven hopen, heeft hij den wagen in de derde versnelling en met een vaart van zestig kilometer rammelen en schokken zij voort in de richting van Malaga___ De sirene van de „Ukami" loeit reeds voor de derde maal. Het schip ligt ge reed om zee te kiezen. Alle passagiers, die de stad bezocht hebben en de an deren, die met de, door de maatschap pij gehuurde auto's een uitstapje naar Granada maakten, zyn reeds <aan boord j De steward van de Toeristenklasse echter hangt over de verschansing en tuurt met een ontstemd gezicht naar den wal. Vier van zijn passagiers ont breken nog. Hij moet het op de brug melden. De Kapitein is woedend „Altijd het zelfde liedje met die lui, die er op hun eigen houtje vandoor gaan! Dat is nu voor de laatste maal geweest. We kun-, nen toch hier niet blijven liggen Hoewel hij het recht heeft onmid dellijk weg te stoomen, vertraagt hij de voorbereidingen, die voor het vertrek getroffen worden. Het is intusschen bekend geworden, dat nog vier passagiers van de Toeris tenklasse ontbreken en spoedig ver dringt zich aan dek een dichte menig te, die met verrekijkers de drukke kade en de toegangsstraten tot den haven afzoekt. Vooral Nini Collyn helpt daarbij dap per mee. M'n hemel als de kapitein alsjeblieft nog maar even wil wachten, denkt zij. Wat komt het er op aan, of de ^kami' nu een half uur vroeger of later in Kaapstad arriveert! Alexander Popodotschi echter denkt er heel anders over. Hij laat zijn blik gejaagd over de kade dwalen en denkt, innerlijk Verdraaid waarom wacht die ezel van een kapitein nu nog Elke. minuut is kostbaar Plotseling zien beiden een huurauto Jn woeste vaart de kade opzwenken en onder het voortdurend geloei van de claxon, die de menschen haastig opzij doet springen, nadert de rammelende wagen met de drie studenten en hun reisgenoote den aanlegsteiger. Een oogenblik later 'zitten zij reeds in een roeiboot, welks eigenaar hen, aange spoord door de toezegging van een goede fooi, met ongekende haast naar Prins Willem-herdenking. Op initiatief van den Burgemeester zal ook hier ter plaatse een flink opge zette Prins Willem-herdenking plaats vinden. In overleg met het comité, das geregeld het Koninginnefeest viert, en met de hooiden van scholen wordt een herdenking voorbereid op 25 April a.s. Daar het in hoofdzaak een feest voor de kinderen zijn zal, is door den ge meenteraad een bedrag ter beschikking gesteld. Echter zal ook het gemeente huis verlicht worden en een versiering worden aangebracht op het plein voor het gemeentehuis. Vermoedelijk vindt er een officieele herdenking plaats op den avond van den 25en, waart>ij de Burgemeester het woord zal voeren. Het is een goede gedachte het over- groote deel van Boskoop's ingezetenen nog weer eens te vereenigen er is im mers veel te veel verdeeldheid. Te veel worden de verschillen op allerlei ge bied op den voorgrond geplaatst. Boskoop is in doorsnee zeer konlngs- gezind niet alleen omdat de bevolking nu eenmaal monarchaal is en het cen trale gezag wil steunen, maar meer nog Echt en goed zijn Poeders alleen, wanneer zij de handteekening dragen van den fabri kant A. Mijnhardt. Maagpoeders, Hoofdpijnpoeders, Kiespijnpoeders, Hoestpoeders, Wormpocders enz. Per poeder 8 cent. Per doos45ceot Bij uw drogist. het schip roeit. De auto laten zij een voudig aan zijn lot over. ALs zij aan boord willen gaan, blij kt het, dat de valreep reeds is ingehaald, zoodat zij langs een touwladder naar boven moeten, maar dat deert hun niet. Slechts Hilde Boersma is door alie opwinding een onmacht nabij en een maal aan dek verdwijnt zij onmiddel lijk in haar hut om in de slaap verge telheid te zoeken van alle doorgestane emoties. Eenige passagiers meenen, dat zij aan de omstandigheden verplicht zijn de laatkomers een bestraffenden blik toe te werpen, maar vanaf het zonne- dek worden de drie studenten verwel komd door Nini Collyn, die hun toe roept „Gelukkig, dat jullie er zijn. Ik was toch zóó bang, dat er een ongeluk gebeurd was!" Vooral Harry Diesel is met deze be groeting bijzonder ingenomen. Hij schrijft Nini's angst voor honderd pro cent toe aan ongerustheid over zijn uit blijven, denkt aan den sinaasappel in het Alhambra en is met dezen dag, on danks alle onaangename incidenten op den terugweg naar Malaga, meer dan tevreden. Alexander Popodotschi besoekt hen in eigen persoon op het promenadedek. Hij kan geen verwenschingen genoeg vinden als hij de avontuurlijke beleve nissen van het drietal verneemt en be toogt telkens weer, dat men „dien schoft Van een chauffeur moest op hangen". En dat meent hij werkelijk, want inwendig vraagt hij zich woedend af, waarom hij dien kerel zoo'n grooten fooi gegeeven heeft, terwijl hij toch niet in staat was om te beletten, dat die drie lastige jongelieden nog op tijd aan boord terug kwamen. Tenslotte laten de drie studenten nog Gemengd Nieuws Opzichter gedood* Op de terreinen van de fabriek HaKa onder de gemeente Jutphaas is een ernstig ongeluk gebeurd. Verschillende arbeiders waren in een put van pl'.m. 5 Meter diepte aan het werk. De ruim vijftigjarige opzichter Klaassen uit den Dolder begaf zich uit den put naar den beganen grond. Toen hij boven op de ladder gekomen was brak op tot nog toe onopgehelderde wijze plotseling een heistelling. De zware palen vielen met een geweldigen slag op den grond, alles in hun val verpletterend. De heer Klaassen be- een flinke uitbrander van den kapitein over zich heen gaan. Als hij hen den rug heeft toegekeerd, schudden zij dU als natte poedels van zich af. Waartoe is men jong en waarom trekt men ae wereld in als men niet ook wat beleven mag? Voor de passagiers der eerste klasse staat een bal op het programma van dezen avond. In de eeteaal zijn reeds de noodige voort>ereidingen getroffen de tafels zijn opzij geschoven en langs de muren zijn slingers van bont gekleur de lampjes opgehangen. AUes, wat aan bladplanten aan boord is, wordt naar de danszaal gesleept en voor de muziek is een klein podium gebouwd. D* ste wards draven in hun witte jasjes heen en weer en de dikke hoofd-steward, die zich in zijn gala uniform gestoken heeft, transpireert daarbij het meest, hoewel hij eigenlijk niets anders doet dan commandeeren. Het is hem aan te zien, dat hij zich verantwoordelijk voelt voor den goeden gang van zaken. De heer van Berquem heeft via Nini Collyn van de avontuurlijke reis der drie studenten van Granada naar Ma laga gehoord en daarbij heeft Diesel's tegenwoordigheid van geest zoo'n in druk op hem gemaakt, dat hij hem persoonlijk gaat uitnoodigen om aan het bal in de eerste klasse deel te ne men. Hij vindt het drietal in ligstoelen op het tusschendek en wendt zich met zijh invitatie rechtstreeks tot Diesel, maar deze is alleen bereid daaraan gevolg te geven, als ook zijn beide ka meraden van de partij zullen zijn zij vormen nu eenmaal een onverbreek- bare drie-eenheid. Van Berquem glim lacht begrijpend en zegt, dat de invi tatie natuurlijk voor hun drieën geldt. Vergiftiging van 15.000 tomaten. In een warenhuis van den tuinder P. Los te Dirksland zijn door een kwaad willige 15.000 jonge tomatenplanten, gereed om te worden geplant, door zwaveldamp vergiftigd. De totale'soha- de bedraagt ƒ2000. Er bestaat sterke verdenking tegen een bewoner van Dn-ksland, welke reeds door de politie is verhoord. Verschillende personen hebben bezwarende verklaringen jegens den verdachte afgelegd. Londen voor de Londenaars. Voor den politierechter in Marlbo- roughstreet te Londen stond iemand uit Manchester terecht, die getracht had eenige stuivers te verdienen met op auto's te passen, zonder daartoe ver gunning te hebben van overheidswege. Toen de man zei, dat hij uit Manches ter kwam, vroeg rechter Mead, wat nij te Londen was komen doen. „Ik zoont een baantje", zei de man, waarop de rechter antwoordde, dat Londensche baantjes niet voor lieden uit Manches ter zijn, maar voor Londenaars, „voor de inboorlingen". De man keek vreemd op. „Waarom vroeg hij. „Zelfs een wild dier wordt niet belet zijn voedsel in een ander veld te zoeken als in het zijne niets meer te vinden is". „Neen" zei de rechter, „maar iet baat dat dier niet als het naar een veld gaat, dat ook reeds afgegraasd is". ,,Dus u beschouwt mij als een vreem deling „Wat Londen aangaat, ja. Er zijn reeds genoeg menschen hier, dde naar Hij weet wel, dat de scheepsleiding uit principieele overwegingen ernstig be zwaar heelt tegen dit „vermengen van klassen", maar hij weet ook, dat een wensch van hem zeker zal worden in gewilligd. Eerst als van Berquem vertrokken is, denken zij er aan, dat zij eigenlijk geen passende kleeding bij zich hebben voor een dergelijke festiviteit. In de eerste klasse draagt men zelfs bij het diner reeds een smoking en zij hebben slechts een donkerblauw colbert bij zich. Ge- ruimen tijd wordt nu over dit probleem van gedachten gewisseld, maar als Vol kers tenslotte vraagt: Zijn wij nu uit- genoodigd of onze Meeren blijft er niets anders over dan te erkennen, dat met van Berquem over het toilet geen woord gesproken is, zoodat zij deee fac tor gevoegelijk kunnen uitschakelen. En zoo begeven zij zich dan 's avonds, na el'kaar eerst nog eens zorgvuldig af- geborsteld te hebben, in hun blauwe pak naar de balzaal. Na het orkest zijn zij de eersten. De hoofd-steward ont vangt hen met ijzige reserve. Het Is hem aan te zien, dat hij hen voor een schandvlek van zijn, op zoo grootsche wijze opgelet feest houdt. Onder zijn vernietigenden blik voelen zij zich wer kelijk een oogenbLik klein en minder waardig. Maar daar komt gelukkig Hendrik van Berquem, die hun harte lijk beide handen toesteekt en onmid dellijk na hem verschijnt Nini ten too- neele. Nini Collyn heeft vandaag haar groo ten dag. Zij draagt een avond toilet van> witte crëpe georgette. Diesel vindt het den eenvoud zelve, maar de, in de zaal aanwezige dames steken de hoofden bijeen en zijn het er spoedig over eens, dat deze „eenvoud", welke van een der eerste Parijsche modehuizen afkomstig Poolsch diamanthandelaar te Antwer pen gearresteerd. Woensdag heeft het parket te Ant werpen gevolg gegeven aan een klacht en ingegrepen tegen een diamanthan delaar, Bernhard Gutwirtn, een 38- jarigen Pool, die beweerde niet meer te kunnen betalen, noch aan zijn ver plichtingen tegenover zij n schuld- eischers te kunnen voldoen, daar hij geruïneerd zou zijn, een tekort achter latend van meer dan 40 millioen francs Tal van huiszoekingen zijn gedaan. Ook is een gerechtelijk commissaris naar Amsterdam vertrokken voor een nader onderzoek en eventueele inbe slagnemingen. Daar ter stede heeft hij bij verscha lende "bankinstellingen een onderzoek ingesteld naar de grootte der bedragen, welke voor het faillissement was uit gesproken, door den gearresteerde of zijn agenten bij deze instellingen zou den zijn gedeponeerd. Dit onderzoek is geschied in samenwerking met de hoofdstedelijke politie. Arrestatie vatn een internationalen juweelendief. Naar aan het Internationale Bureau der juweelenvereenigmgen wordt oe- richt uit Griekenland, heeft de polatie te Athene een internationalen juwee lendief gearresteerd, die een groote hoeveelheid juweelen by zich had. De dief gaf zich eerst voor Italiaan uit, met den naam Marinus de Grandi; en als hij daarmee geen succes meer had, voor Duitscher (Johann Pilsene- ge-4 tot hij toegaf Rus te zijn en m werkelijkheid Marinus Wüanowite te heeten. De bij zijn arrestatie bij hem gevon den juweelen zouden naar schatting een waarde van meer dan 15 millioen is, een burgermansteapitaaltje moet hebben gekost. Nochtans schijnt dit smaakvolle toilet slechts te dienen om de schat van juweelen, welke Nini bij zich draagt beter tot hun recht te doen komen. Aan haar beide polsen glinste ren een paar schitterende armbanden, bezet met de fijnst geslepen briilanten en enkele harer vingers zijn getooid met de kostbaarste ringen, die men zich denken kan. Om den slanken hals draagt zij 't is haast niet te gelooven," dat het echt is een ketting van be-' tooverend glanzende solitairen en zelfs de wit zijden schoentjes zijn voorzien van gespen uit louter edelgesteenten. Zij gelijkt een prinses uit een sprookje en wederom bekruipt het drietal, en in het bijzonder Diesel, een gevoel van minderwaardigheid. Beklemd vragen zij zich af, of zij in hun blauw colbertje, dat bovendien nog het stempel van confectiewerk vertoont met een dame, die zul-ke walgelijk dure sieraden draagt, kunnen dansen. Alle drie zeg gen zij Neen.... Maar Nini, die zich een klein beetje over hun verlegen be wondering amuseert, lacht hun aan moedigend toe en dat lachje zegt zeer gedecideerd Ja___ Van Berquem heeft sinds eenige da gen vriendschap gesloten met een automobielfabrikant, die in Ceuta aan boord is gekomen. Deze, die naar den naam Spörcke luistert, heeft met een klein wagentje geheel Marokko door kruist. Hij raakt niet uitgepraat over zijn reis en nog minder over zijn auto'tje, dat hem, naar hij telkens weer beweert, geen minuut in de steek heeft gelaten. (WOrdt vervolgd.)
Humeurige en knorrige vrouw. Ongeschikt om mee om te gaan. Herstelde zichzelf volkomen. „Bc ben 39 jaar", schrijft een vrouw, „maar een tijd lang heb ik er uitgezien en me gevoeld of ik 100 jaar was. 1* kreeg nu en dan zonder eenige reden een gevoel van totale uitgeputheid Ik was niet geschikt om mee te gaan, omdat ik altijd humeurig en knorrig was. Ik had absoluut geen iust meer om mijn huishouden te doen en even min om eens hier en daar heen te gaan. Ik was altrjd maar doodmoe, zoodat ik het leven als een voortdurenden last begon te voelen. Twee jaar geleden kreeg ik ischias langs mijn geheele linkerzij vanaf de heup naar beneden. Ik nam Kruschen Salts en vond dat het me uitstekend hielp. Sedert ik het begon te gebruiken ben ik een heel ander mensclv gewo;- den. Ik ben gaan inzien, dat het leven waard is om geleefd te worden. Mvjn werk valt me gemakkelijker en ik heb veel meer energie". Mevr. G. M. In negen en negentig van de honderd gevallen is een slechte gezondheid de oorzaak van een slecht humeur. Een ziekelijke geest vindt zijn oorzaak in een ziekelijk innerlijk het gevolg van traag werkende organen, waardoor de afvalstoffen eich in het lichaam ophoo- pen. Jüsine, dagelij ksche dosis" Kra- ^schen maakt e5ir-«öca~affirint-aTPFs, omdat het de afvoerorganen tot gere gelde werking aanspoort. Het gevolg van deze inwendige schoonheid is, dat vfcrfrischt en vernieuwd bloed door Uw aderen stroomt. Uw lichaam en geest zullen van deze zuiverende werking den weldadigen invloed ondervinden U voelt zich gezonder en gelukkiger. Kruschen Salts is uitsluitend ver krijgbaar bij aUe apothekers en drogis ten a 0.90 en 1.60 per flacon. Stra lende gezondheid voor: één cent per dag- (Adv.) drachmen hebben zij zijn voorloopig door de nationale Grieksche Bank in bewaring overgenomen. Wilanowitz moet de juweelen uit na genoeg alle Europeesche landen gesto len hebben. Langen tijd hield hij zien in Duitschland op. De mantel van Mohammed. Ongeveer anderhalf jaar geleden pu bliceerde de wereldpers het opzienba rende bericht, dat men bij een prinses te Parijs een mantel van den proleet Mohammed had gevonden. Deskundi gen geloofden er niet aan. Men stuurde daarom stukjes stof voor onderzoen aan verschillende Europeesche musea, maar ook dit leverde geen resultaat op. Toen herinnerde men zich, dat te Duitschland een Instituut bestaat, waaraan uitnemende deskundigen zijn vertoonden: de Hoogere Textielschool te Krefeld aan den Beneden-Rijn met haar beroemde verzameling weefsels. Men stuurde nu een stukje stof, het welk ongeveer zoo groot was als een vingernagel aan het Museum. Studien- rat Ernst Rank, de leider van de ver zameling, een deskundige van interna tionale vermaardheid, onderzocht het stukje stof microscopisch, vergeleek het met andere weefsels en verstrekte daarna de gewenschte analyse. Hij stel de vast, dat men te doen had met een weefsel van de ,3yssus" uit Antiochip. Deze plant is in de Xlde eeuw door ziekte uitgestorven. Daar men het weef sel eerst had gehouden voor een arbeid uit de Xrvde eeuw, was deze opvatting hiermede reeds weerlegd. Volgens de structuur en de techniek van het weef sel, moest dit in de VUde of de VTIlsw eeuw in Egypte of Syrié zijn ontstaan. Een geschriit, hetwelk over het gan- sche weefsel viel waar te nemen, werd onderzocht door verschillende bekenoe Engelsche en Fransche geleerden. Het voornaamste resultaat van dit onder zoek was, dat ook het geschrift uit de VIEde eeuw afkomstig moest zijn. Hier mede werd het resultaat van het on derzoek van Krefeld bevestigd. Uit de verdere onderzoekingen, welke afhan kelijk van elkaar werden gehouden, bleek nu, dat men inderdaad te doen had met een mantel, welke een Egypti sche vorst den grooten Profeet, kort na de „Hedsjra" (de vlucht van Moham med op 19 Juni 622), met andere kost bare voorwerpen had geschonken. De mantel bezat dus niet alleen groote materieele waarde. Thans bevindt hij zich te Mekka. Parijsche Modebrief. Wie het eerst kuoopen droegen. Iets over moderne dessous en tafellinnen. Wie droegen het eerst knoopen Dat deden de pianten De eerste knoopen waren bloemknopjes, waren verdiJuun- gen en gezwellen aan pluntenstengeiö. Deze vorm werd door de menschen na gemaakt en als siiuUng gebruikt. En nog later iantaseerde men een wem^ op het thema, maakte de knoopen, in plaats van bolrond, vol-komen piat, gal ze drie- en vierhoekige vormen en fin, op de natuurlijke leek ze er nog slechts weinig meer. Maar ze was in elk geval een leuke versiering, die op de meest velschillende wijzen het toilet garneeixien. Op het oogenbUk leven we in een pe- tel is. Geen enkele sluiting wordt meer riode, dat de knoop buitengewoon in verstopt; hoe opvallender ze as, des te meer is ze volgens de I-aatste smaak, tflke lijn van japon of costuum wordt als het ware door knoopen geaccen tueerd Knoopen 1-angs mouwen en schou dernaad, langs zakjes en plooien. Soms wordt een rij van kleine stalen knoop jes Langs het geheele schouderstuk ge zet en boven langs de manchetten. Ol de schuine overslag van een bolero ver toont over de geheele lengt-e een rij knoopen, soms in de tint van de japon, dikwijls ook in een fel afstekende kleur geen stevigheid noodig hebben, zag Ik zelfs van watten en lapjes zyde ver vaardigd. Men moet slechts vindingrijk zijn Past de mode zich aldus vrij goed aan de tijdsomstandigheden aan, ook in het ondergoed en zelfs ten opzichte van het huishoudlinnen vinden we hetzelfde streven. Weinig ondergoed maar zooveel mogelijk aangepast aan de kleur van het toilet, vooral wanneer het gelegenheidsjaponnen betreft. Wel mo gen de dessous versierd zijn, maar al leen met vlakke garneeringen, waar van de japonlijn geen hinder onder vindt. Licht, teer, soepel is het moderne >n- dergoed. Prettig in het dragen, gemak kelijk in het meenemen en daardoor aan het moderne leven geheel- aan<*e- pas.t stam, doch haar moeder zooais vol gens zigeunergebruiken geoorloofd Is nam haar weg van haar echtgenoot en verkocht haar aan Muja, een man van een anderen stam. Deze wisselde de „Zwarte Koningin" op zijn beurt uit aan zijn jongeren broer.. Dit wekte ech ter den toorn van den eersten man van de „Zwarte Koningin". Hy riep al de mannen van zijn stam bijeen en trok erop uit om de beleediging te wreken. Tusschen de twee kampen ontstond daarop een verwoed gevecht waaraan ten slotte ook vrouwen en kinderen deelnamen. De eerste echtgenoot van de „Zwarte Koningin" werd met bijl slagen afgemaakt en nog twee mannen liepen verwondingen op waaraan zij later bezweken. Een politie-patrouille wist ten slotte de rust te herstellen, waarbij 80 zigeuners gearresteerd wer den, die allen min of meer ernstig ge wond waren. Ook de „Zwarte Konin gin", die in de voorste rangen mee streed ter verdediging van haar derden echtgenoot, werd gearresteerd. Is een toiietje met een andere tint gegarneerd, zoo wordt deze ook voor de Knoopen gekozen. We behoeven wei niet te zeggen, dat deze knoopenmode een groote gelegenheid tot variatie biedt. Wanneer we een japonnetje een tijd lang met roode knoopen hebben gedra gen, zoo ziet 't er heel anders uit, wan neer we deze eens door exemplaren van gele, of groene kleur vervangen. We zagen een snoezige garneering van koraalroze knoopjes waarbij een das van dezelfde tint behoorde. Een heele japon was met groote, bruine houten knoopen van voren gesloten, hetgeen zeer ongemeen deed. En een Schotsc.i costuumpje, in groen en wit, vertoonde knoopen die in groen en wit beschil derd waren. Een handige vrouw zo± haar voordeel weten te doen met deze mode, die haar in de gelegenheid stelt voor weinig geld leuke japonnetjes sa men te stellen. Ta;looze dames bespa ren zich zelfs de uitgaaf voor de knoo pen door ze zelf te faibriceeren. Goedkoope houten bolletjes over trekken ze met gekleurde lapjes stof en beschilderen ze in de gewenschte tint. Kleine, krentvormige knoopjes, die Trap v^n een paard gekregen. Toen Woensdagavond de heer H. Bre- mer te Oudenhaske (Fr.) (behulpzaam Was bij het probeeren van een jong paard, kreeg hij toen het paard schrok een- trap tegen het hoofd. Met gebro ken kaken werd het slachtoffer over genomen en naar het ziekenhuis te Heerenveen vervoerd, alwaar hij later is overleden— 05O Een dure weddenschap. In een dorp nabij Cadiz had een 28- fj'arige j'ongeman met een vriend een weddenschap gesloten, om zonder tus- stihenpoos Veertig -glazen wijn op te drinken. Ofschoon zijn vrienden hem, nadat luj zes glazen gedronken had, aanraden er mede uit te scheiden, ging hij door met drinken en stortte nadat hij zijn veertigste glas had uitgedron ken, 'bewusteloos neer. Na eenige minu ten -bleek hij overleden te eijn. Ongelooflijk staaltje vani oplichterij. Op werkelijk niet te gelooven manier is een Bredasche ingezetene het slacht offer geworden Van een zich in de Ba ronie zwervend ophoudende Zigeunerin Ze 'was bij hem gekomen om onder stand en deed allerlei wonderlijke ver halen. 'De medelijdende Bredanaar voorzag haar van noodzakelijk levens onderhoud en deelde haar tevens mede, ti'at hij aan een ongeneeslijke 'kwaal leed. De Zigeunerin beweerde echter, dat zijn ziekte wel te genezen was, door 'bidden, waarvoor geld moest worden gegeven. Na eenig tegenstribbelen gai de Bredanaar de gevraagde som en geen kleine. Na eenige dagen kwam de vrouw weer terug. Ze wist den zieke te sug'gesteeren, dat hij al- aan het bete ren was. De genezing zou echter een vlugger tempo nemen, wanneer ze nog meer had. En opnieuw moest gege ven worden. Een week later verscheen ze ander maal thans in het bezit van een wor tel, door haar opgegraven 's nachts om 12 uur 'bij volle maan. Deze wortel, die tooverkraoht beaat, moest hij op z'n hart dragen. Hij behoefde er maar ƒ1300 voor neer te leggen. De zigeu nerin het haar prooi niet meer los. Aan houdend kwam ze terug, overreedde den man, dat hij zienderoogen beter werd en---- ging door met hem han denvol geld af te persen, zoodat hij ten laatste niets meer over had. De zigeu nerin begon te begrijpen, .dat de tijd gekomen was voor den laatsten slag. Zij deelde den man mede, dat zijn ge nezing volkomen zou zijn, indien ze voor hem kon gaan bidden In een ka pel, ergens in Italië. De Bredanaar, die geen roeden cent meer aan contafaten had, nam een hypotheek op z'n bezit tingen en voorzag de vrouw van een groote som gelds voor het maken der verre reis. Hij heeft haar nooit meer te ruggezien. Duizenden guldens heeft ze den man weten af te troggelen. Beeldenstorm. inbrekers hebben voor de tweede maal ingebroken in de R. K. Kerk te Wateringen. Ditmaal bemerkte de kos ter des morgens, dat de inbrekers zien door een klein zij raampje toegang tot de kerk hadden verschaft en daar eeni ge offerblokken hadden gelicht. Met dezen buit stelden de inbrekers zich dit maal echter niet tevreden, want tot zijn ontsteltenis moest de koster der kerk ervaren, dat de ongenoode gasten zich ais ware vandalen gedragen had den en verscheidene kruisen in de keik hadden vernield. Twee beelden waren aan gruizelementen geslagen koperen kandelaren waren moedwillig tegen den grond geworpen en gedeeltelijk ver nield. Dé" koster waarschuwde onmiddellijk de gemeentepolitie, die een uitgebreid onderzoek instelde. Hieruit bleek, dat; de daders enkele kruisen van het al taar hadden genomen en deze naar buiten hadden gebracht, waar zij in de sloot, langs de kerk liggende, werden neergesmeten. Door middel van dreg gen zijn zij later door de politie gevon den. Langs en naar het altaar van de kerk zijn verschilende sporen van ver nieling zichtbaar. Uit het voorloopig politie-onderzoek is reeds gebleken, dat de inbrekers met de plaatselijke situa tie volledig op de hoogte moeten zijn Het zoeken van de grootst mogelijke harmonie betreft ook, en vooral, het tafellinnen. Men verlangt kleuren, die met het servies overeenstemmen, met de bekleeding der meubels met het be hang zelfs. Om daaraan tegemoet te komen, brengen de fabrikanten ons zoowel effen taielgoed in verschillende nuancen, roze, lichtgroen, blauw, geel en lila, maar ook twee- en driekleurig, ja zelfs bontgekleurd taielgoed. Wei is het modern tafellinnen wat qualiteit oetreft, met meer zoo mooi als net prachtige ouderwetsche linnen en da mast. Daarentegen zijn de kleuren aar dig en vroolijk en maakt zoo'n modern gedekte tafel dikwijls zoo'n gezelhgen indruk, dat men heusch niet naar de pracht van den ouden tijd terugver langt. Of deze mode lang zal aanhou den V Niemand kan het zeggen, maar voor de moderne huisvrouw is het ui elk geval geen catestrophe, wanneer er in deze mode verandering komt. We zijn ver van de tijden dat we van eik stuk stapels in de kast hadden we zouden er ook in de meeste moderne appartementen geen plaats voor heb ben. We bezatten slechts enkele exem plaren van alles en wanneer die op zijn< koopen we nieuw. En op deze wijze is het ons mogelijk, zonder extra onkosten aan elk modenieuwtje mee te doen. WTT,HELMPJE. Onze lezeressen, die uitvoerig wen- schen ingelicht te worden over de laat ste mode, zoowel voor dames als kin deren raden wij dringend aan een abonnement te nemen op „Het Nieuwe Modeblad". Dit uiterst practische Nederlandfiche modetijdschrift,- hetwelk ook een schat van gegevens biedt voor handwerken in alle genres, is bij den Uitgever van „De Rijnbode" tegen sterk gereduceerden prijs verkrijgbaar. geweest. De wijze waarop zij zich tot de kerk toegang wisten te verschaffen be wijst dit zeer duidelijk. Diefstal kan men moeilijk ais de directe drijfveer aanmerken. Het is n.1. zoo goed als ze ker dat hier wraakzucht in het spel Is. Levend verbrand. Aan boord van het uitgaande stoom- scïup Dalfon een Noorsch schip, dat Dinsdagmorgen de Rotterdamscheha- ven heeft verlaten, is op zee op 60 mijl afstand van den Waterweg een ernstig ongeluk gebeurd. Een lid van de be manning, een stoker, werd vermist. Bij onderzoek werd de man dood in den donkey-keted gevonden. Een der machi nisten had hem opgedragen dezen ke tel te bikken. Later is een andere macni nist op wacht gekomen, die niet we tend, dat er iemand in den ketel was, daarin stoom heeft toegelaten, waar door de stoker is verbrand. Het schip dat op weg was naar Hamburg heeft de reis voortgezet. De levensredder van Napolecjn. Frankrijk heeft opnieuw betaald voor het redde/V van het leven van Napo leon. Voor deze edelmoedige daad, die 128 jaar geleden in den slag van Aus- terütz ten uitvoer is gebracht heeft Frankrijk in totaal reeds 128.000 francs uitgekeerd, aldus Reuter. Toen een Duitsch korporaal, Franz Spohn, in 1805 Napoleons leven redde, kende de keizer aan zijn redder en diens nakomelingen een jaarlijksch pensioen toe, waarvan het bedrag bij de wet op 1000 francs werd vastgesteld, te betalen in twee halfjaarlij ksche ter mijnen. Dit jaar is dit pensioen uitgekeerd aan den Duitschen beeldhouwer Lud- wig Gervin, die de erfgenaam is van Franz Spohn. Slechts tweemaal is het pensioen niet uitgekeerd, n.1. gedurende den oorlog van 1870 en gedurende den wereldoor log. In 1927 werden echter de achter stallige termijnen van den oorlog oe~ taald. Een zigeunergericht. Nabij Tuxia in Bosnië heeft een ver woed gevecht plaats gehad tusschen 100 zigeuners van twee vijandelijke stammen om een zigeunermeisje, die om haar schoonheid bekend stond als de „Zwarte Koningin". Zij was ge trouwd met een man van haar eigen Plaatselijk Nieuws. ALPHEN AAN DEN RIJN. Burgerlijke Stand. Geboren henna ooenter van Govert van de haar en Wuneiniina Scneixeio Aaltje aoenter van hastiaan Mor genrood en Anna Cornelia van der naven Anna Wilnemuna Carolina dochter van Aren Cornens Mys en Ma rie Lniidle Ott Jannetje docnter vaa Gijsoertus van Ginkel en Antje Vooroij Catharina Aariana Liuwina dochter van Corneiis A-aam van Vliet en Catha rina Antonia Koot Aariana doen ter van Ai ent Houtman en Cornelia Wii- heiniuia Jacoba Mo en Kudolf Erik zoon van Jacoous Didenk Jan Waar- denbuag ten Henxiette Cornelia van Cappeile Cornelia dochter van Teu- nifi van der Roest en Hendnka Ariana Johanna Goebel. Overleden: Maria Geers 65 jaar echtg. van Gerrit van Winkel Klaas Hoogteijlmg 78 jaar echtg. van Styntje Olfers Lambertus van Zwieten 6 we- ken Johann Bernard Gustav Neer- schulte echtg. van Heiena Pouw. Ondertrouwd Jan Bernardus Wijers 25 jaar en Aartje van Keeken 28 jaar Andries Posthumus 26 jaar en Her mina Nagtegaal 23 jaar. Bevolking. Ingekomen van Haarl. meer, Tukker, landarbeider, Hooitstr. 242 Amsterdam, J. van Zwieten, Ouds hoornsene weg 54a Katwijk, A. W. P. Zamibeek, verpleegster, Julianastr. 62 üoudekerk, S. C. van den Hoorn, huis houdster, Groeneweg 26 Hazersw- woude, A. Ritmeester en gezin, veehou der, Steekterweg 84 Oostdongeradeel P. Steegstra, landarbeider, Zuideinde 10 Borne, A. en A. Haak, Raadhuisstr. 44 Hengelo lOj, A. en C. Haak, Raadhuisstr. 44 Leiden, M. van der Neut, dienstbode, Hoornstr. 9 Zeven hoven, G. J. van der Helm, dienstbode, Groeneweg 20 Woubrugge, G. Uithol, dienstbode, Woubrugsche weg 62 tfwammerdam, J. T. Langelaar, veehou- derskn., Vinkebuurt 25. Vertrokken naar Krimpen a.d. Lek, Onder de Waal 29, W. van Wijnen, brooabakkerskn., Raadhuisstr. 44 Nieuwer Amstel, Nassaupark 2, A. G. Schumacher, dienstbode, Raadhuisstr. 44 Sassenheim, Jacoba van Beieren laan 11, A. M. Wilbrink, kinaerjuitrouw, Raadhuisstr. 44 Utrecht, Mgr. v. q! Wetenngstr. 68bis, A. M. P. Quint- Knaap x en dochter, tiliaalhoudster, Bruggestr. 7 Zwammerdam, B 53, B. van der Wal, veehouderskn., Zuideinde 45 Zoeterwoude, Hooge Rijndijk F 242f, L. Vink en gezin, Kruidenier, Oranjestr. 28 Ter Aar, p.a. Wed. Voorthuyzen, R. Nauta, dienstbode, Dorpstr. lil Vlaardingen, P. K. Dros- testr. 119, H. A. Zekveld, Rozenstr. 18 Hellendoorn, Reggeberg, J. Dubbink, diensübode, Raadhuisstr. 201 Wym- britseradeel, Woudsend, J. G. Kingma, veehouderskn., Aarkade 14a Nieuw koop, Zuideinde 13, W. P. Tijsterman, huishoudster, Stationsstr. 17 Zedhem Smitstr. 85, J. Verduijn, manufactu- rier, Bloemhofstr. 24 Apeldoorn, Chr. Geurtsweg 6, W. J. Bauer en gezin, kan toorbMiende, Van Dijkstr. 19 Sloch- teren, Overschild, Afwateringskanaal, Sj. Meijere Raadhuisstr. 44 Benne- broek, Stichting „Vogelenzang", S. P. Westmaas, kantoorbediende, Hoorn 246a Leusden, Doornsche weg A 10, J. van Dam, bouwk. opzichter, Raadhuis straat 78 Boskoop, Burgem. Colijnstr 275, A. van Sprang en gezin, boom- fcweekerskn., Otweg 2 Leiden, Oost- havenstr. 9, C. Korenhof, Willemstr. 7. ontzegging om motorrijtuigen te be sturen voor den tijd van 3 maanden. De Officier van Justitie had op 23 Maart j.1. bevestiging gevraagd. De Rechtbank veroordeelde verdachte tot een geldboete van 30 subs. 15 dagen hechtenis. NIEUW VEEN, Vdndel's „Lucifer". 2e Paaschdag zal in de Herv. Kerk alhier een uitvoering plaats hebben van Vondel-'s „Lucifer" (velen zeker nog bekend door wijlen Rooyaards initiatief). Daar zal volgens de beoordeelingen van elders, hooge kunst worden gege ven, op voortrefiedijke wijze gedecla meerd, terwijl de zeggingskracht der uitvoerenden wordt verhoogd, door de muzikale illustratie van den gunstig bekenden Haagschen Organist, den heer Secrève. Die wijze om de schoonheid te ont plooien van het heerlijk werk van den Koning oii2er dichters, is zeker iets bi- zondt|.-s. Tot nog toe zagen we „Luci fer" op het tooneel opvoeren, maar een vertolking van Vondels treurspel in de kerk behoort tot het nieuwste op het gebied van religieuze kunst. Een werk als dat van Vondel- is alleszins in de gewijde ruimte op zijn plaats en maact daardoor een dieperen indruk. En cte recessenten van verschillende bladen die een uitvoering bijwoonden, verkla ren dan ook, dat het werk bij hen een dieperen indruk achterliet dan toen het stuk in den schouwburg werd op gevoerd. Vooral de door mevrouw Se crève voorgedragen party van Rafael en de Rijzangen kinken als muziek in den mond van deze voordraagster, ter wijl de door de heeren Hans Schmidt en Jan van Steenbergen (beiden Theol. Cand.) voorgedragen partijen van „Lucifeip Apollion, Belial, Belzebuö, met hun mooi genuanceerd geluid, Lu cifers trots en afgunst even scherp deed uitkomen, als den neergebogen eerbied der Engelen bij het loven van Gods naam. De door den heer Secreve ter juister plaatse aangebrachte inleidingen, tus schen- en naspelen, voeren het werk tot een grootsch geheel op. Gaarne wekken wij dan ook allen, die iets moois, iets verheven wenschen te hooren, tot bijwoning dezer uitvoe ring op. WADDINXVEEN Burgerlijke Stand. Geboren Matthijs zoon van J. van Rijswijk en D. Wolvers Elizabeth dochter van G. Neven en E. Groen Hermann Aart Walter zoon van W. C. H. Schildt en G. Smidt Cornela Èli- sabeth dochter van J. Fens en C M. Traats. Gehuwd B. van der Hoeven 25 jaar en H. de Pater 24 jaar A. Hoogen- doorn 22 jaar en A. C. van Nielen 19 jr. Landbouw en Veeteelt s BODEGRAVEN. Burgerlijke Stand. Getrouwd P. A. Verhagen 32 jaar en D. E. Verboom 23 jaar. Bevolking. Gevestigd: J. P. F. Messer, cand.- •notarïs, van Utrecht J. A. Koning, van Smt-Laurens H. van Wensveen, schilder, van Reeuwijk P. Verduijn en gezin, landarbeider, van Vlist S. Meeroo en gezin, landarbeider, van Koudekerke J. M. Fokker, dienstbode van Zevenhoven A. J. Walraven, dienstbode, van Kamerik Wed-. Schneider-Krejoik en gefcin, van Zeist. Vererokken J. M. van Velzen, han delsreiziger, naar Driebergen-Rijsen- burg A. van de Berkt, landarbeider, naar L. R. Weide A. en C. Edelman, rijwielherstellers, naar Oudewater T van Halen, arbeider, naar Amster dam E. J. van Velzen en gezin, vee houder, naar Zwammeixiam. BOSKOOP. Een beschenken autobestuurder. De rechtbank te 's Gravenhage heeft uitspraak gedaan tegen A. den U., van beroep grondleverancier alhier, die op 23 Maart j.1. terecht stond terzake dat hij op 6 September j.1-., terwijl hij ondor den invloed van sterken drank ver keerde een auto heeft bestuurd op den Hoogen Rijndijk te Leiden. Verdachte was door den Leidschen Kantonrechter veroordeeld tot 8 dagen hechtenis en Steun aa*n boomkweekers. De Tweede Kamer heeft Donderda^ de door de regeering voorgestelde ont werpen tot steun aan land en tuin bouw .behandeld. Aan de discussie over het wetsont werp inzake crediet verleening ten be hoeve van de boomkweekers ontleenen wij het volgende Minister Verschuur deelt mede, dat in verband met de geopperde bezwaren tegen de nota van wijziging deze nota door de regeering wordt teruggenomen De regeering behoudt zich voor daar over terug te komen. De heer van den Heuvel (a.r.) zou de afneming van boomen onafhanke lijk willen zien gesteld van de crediet- verschaffing, daar anders de kwee kers, die het zonder crediet kunnen stellen, worden benadeeld in hun le veranties. De heer Knottenbelt (v.b.) vraagt ot het den oredietnemers geoorloofd zal zijn, hun goederen door hypotheken te bezwaren, en of ook anderen dan de zwakkeren crediet kunnen vragen, zoo neen, dan is hij het met den heer van den Heuvel eens. De heer van Dis (st.ger.) hoopt, dat men de verspreid wonende kweekers niet zal uitsduiten, aangezien zij even veel recht behooren te hebben als de bij elkander wonenden. Overigens slaut hij zich aan bij den heer van den Heuvel. De heer K. ter Laan (s.d) acht de voorwaarde van 10 pCt. gemeentelijke garantie onnoodig. Ook zonder dat Boskoop want daar gaat het hier toch om 10 pCt. bijdraagt, komt de terugbetaling wel in orde. Voorts meent hij, dat ook de arbei ders in de commissie van advies be hooren te zijn vertegenwoordigd. Zij hebben evenveel -belang bij de instand houding van de bedrijven, waarin zij werkzaam zijn, als de werkgevers. Den heer v.d. Heuvel wijst hij er op, dat het erom gaat, de zwakken te beschermen. Minister Verschuur acht het van be lang, dat de gemeenten ten volle mede werken; daarom is inschakeling vaa de gemeenten het zijn er toch altijd nog meer dan één) wenschelijk. Wan neer we toch voor 10 pCt. door de ge meente laten deelnemen, dan mag het in het kader van het algemeen belang niet te hoog worden genoemd. Spr. moet dus aan die luttele 10 pOt. blojven vasthouden. De geheele streek en met alleen de boomkweekers zal er van profiteeren. Het betrekken van kweekgoed van kweekers, die crediet hebben gehad, berust op de overweging, dat aldus de terugbetaling worc^t vergemakkelijkt. Intusschen erkent spr. het bezwaar van den heer Knottenbelt, dat dan ook kweekers, die eigenlijk geen crediet noodig hebben, erom zulen vragen, ten einde van de leveranties niet te worden buitengesloten. Dit bezwaar zal nader onder de oogen worden gezien. De vraag wat voor de in de te steu nen bedrijven werkzame arbeiders zal worden gedaan, hangt samen met het geen de bedrijven zullen kunnen doen. De regeering kan de betrokken kwee kers niet dwingen tot lasten, die boven hun krachten gaan. Het wetsontwerp wordt z.h.s. aange nomen. Ook de andere ontwerpen zijn zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Uitvoer van boter en kaas naar Duitschland. De Staatscourant bevat een Kon. besluit voor de regeling van uitvoer naar Duitschland van nader door den minister van oeconomische zaken en arbeid aan te wijzen goederen. Op grond van dit besiuit zijn eenige ministeneele beschikkingen getroffen, waarbij de uitvoer van boter en kaas naar Duitschland wordt geregeld, certi ficaten woiden slechts verleend aan hen, die zich in het tijdvak van 1 Juli 1930 tot 1 Juü 1931 met den uitvoer van boter naar Duitschland hebben bezig gehouden. Het bedrag ter bestrijding van de kosten aan het afgeven dezer certifi caten is vastgesteld op 2J/2 cent per 100 K.G. met een minimum van 10 cent per zending. Voorts is bepaald, dat met ingang van 7 April 1933 certlficatien zullen worden afgegeven voor den uitvoer vau kaas tot een zoodanige hoeveelheid als waarvan de invoer in Duitschland Lot een beperkt invoerrecht is toegestaan. Hierdoor bestaat de mogelijkheid, dat het lage tariefcontingent gelijkmatig 9ver jde Nederlandsche exporteurs wordt verdeeld. Tenslotte krijgt de commissie-Po6- thuma voor den uitvoer van boter naar Duitschland, thans een uitgebreider werkterrein, zoodat ook de kans er on der valt, in verband waarmede zij voor taan zal heeten Commissie voor den uitvoer van zuivel- en melkproducten naar Duitschland. De voorzitter dezer commissie, dr. F. E. Posthuma, is oe- last met het uitgeven van de bovenbe doelde certficaten. Advertentiën. NICOLAASVAN ZWIETEN en GRIETJE DORREPAAL hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 20 April a.s. Alphen ad. Rjjn r __ Koudekerk 6 APcil 1933' Huwelijksinzegening des namiddags half 3 in de Ned. Herv. Kerk te Koudekerk, door den Weleerw. Heer Ds. A. W. M. Odé. Toekomstig adres: Hoeve „Bye Lust' Hazerswoude Rijndijk &teë Av van opzij- 5 cent per stuk: Fondant-eieren, Schuim-eieren, Marse- pain-eieren, Marsh- mallow-eieren, Netjes met 6 eitjes. Geglac. suiker-eieren 5 voor 10 cent Gev. eieren 3 v. 10 et. Zangvogel-en conserf- eitjes, lè ons 10 cent. PaaschcroquetslOc.ons Nougat-eitjeslèonsl5c. Pral.-eitjes, 2 ons 15 c. Chocolade net-eitjes 2 ons voor 25 c. 2 cakes 35 cent geeft 'n seruiesbon bij iedere inkoop MODEVAKSCHOOL der Eerw. Zusters St. Josefgesticht Alphen a.d. Rijn. VRIJDAG 21 APRIL nam. 2 uur begint de TENTOONSTELLING van de vervaardigde kleedingstukken Bovenschool Paradijslaan Begin der nieuwe lessen 2 Mei. tr t-_ Weder beschikbaar drie prima hengsten met VEEL GANG. Drumbach" br. witv. zware Oldenb. Peterhaed" zwartbont, luxe Oldenb. „Hercules II" dr. vos, Belg. „Hercules" komt, op verzoek, aan huis op Maandag, Donderdag of Vrij dag. „Drumback" en „Peterhaed" staan (evenals de niet-genoemde da gen ook „Hercules") alle werkdagen op de boederij in den Legmeerpolder. Dekgeld 6 gld. contant en nog 10 gld. na gebleken drachtigheid. M. W. VAN DER SCHANS
n v_ Even attentie inwoners van Alphen a. d. Rijn en omstreken!!! Sl^hTiJ Ke,a,SnPaSChenuZ6ker ee" Paar Van de nieuw»* «00rt s«=hoenen nood.g hebt. hetzij Dames-, Heeren-of Kinderschoenen, bezoekt dan het groote KENT GIJ REEDS ROYALTEX SPECIAL SCHOENENMAGAZIJN Groote voorraad JJ ALBINIANA tt EN ROYAL TRIPLE? 2. Een uitgebreide sorteering 3* Steeds het nieuwste 4. Prima kwaliteit DE FIJNSTE HEERENSTOFFEN VAN DIT SEIZOEN ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ DE Ie KLAS MAATZAKEN ALLEENVERKOOP 5* De allerlaagste prijzen Beleefd aanbevelend» VAN FIRMA D. RAAPHORST Cz Van Mandersloostraat 82, Telefoon 135, Alphen aan den Rijn________________ Geef, ons even Uw adres en wij komen ook gaarne aan huis bezoeken III NjXOR"THEATFR met een schitterende collectie Schoenen Bl ,-UAU,, IHi-HILn Zonen GOUWSLUISCHEWEG 22-29, ALPHEN AAN DEN RIJN NUTSGEBOUW ALPHEN a. d. RIJN Aanbesteding. |pC7nri/T ifHÉR** Dijkgraaf en Hcemraden W^^F van Polder Nieuwkoop zullen aanbesteden op Donderdag 20 April a.s., des voorm. 11 uur, in het café van Mej. Wed. Th. J. v. d. BOSCH te Nieuwkoop: De levering van 915 M3 onderhoudsgrint in 2 per- ceelen en het onderhouds werk van bovengenoemden Polder tot 1 April 1934. Bestekken verkrijgbaar b(j J. van Vliet te Zevenhoven. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, A. VAN DAM, Dijkgraaf. H. MOL. Secretaris. DE OPENBARE VERGADERING van de-afdeeling Alphen aan den Rijn k"-!i ue liberale Staatspartij „de Vrij- heidsbond" op DINSDAG 11 APRIL des avonds acht uur, in het Nutsgebouw. De Heer C. G. ROOS ee 1 van dTf"9 4 Maa,nda9 10 e" Woensda° ,2 aanvang 8 uur. de ld6H ««vee Superhorssenefilms der U.F.A.; de geweldige, de alles over vleugelende, de buitengewoon technische film, waarover thans iedereen spreekt: F. P. 1. ANTWOORDT NIET. De vraag die thans op aller lippen ligt is: WAAROM ANTWOORDT F P 1 NIET? ^P>^^^^t^%^^^^^^^^^^^ dat ook „we In één woord EEN REUZE FILM. Toegang 14 jaar en ouder. Prijzen der plaauen 0.40, 0.60. 0.80. Water- en Lichtbedrijven Alphen aan den Rijn ISGEVING De Directeur der Water- en Licht- bedrijven te Alphen aan den Rijn maakt bekend dat in het vervolgal leen electrische geleidingen op het kabelnet van het G.E.B, worden aan gesloten, welke aangelegd zijn door de bij het bedrijf ingeschreven „erkende installateurs" Ingeschreven volgorde: Jac. J. Bonte A. den Braber H. O. Doornbos _vw^ W. den Hertog Azn. AlphcVaXïijn C Koeiewijn A. J. v.d Linden Fa. Ponsioen en Zn. Th. Oosterom Fa. C. van 't Riet wtfk Aarlanderveen Jac. Rozenstraten Gebr. Schuller W. Tromp Alphena.d. R(jn J- C. Vermeulen Woerden. zal spreken over i Burgemeester van Lekkerkerk en Candidaat voor de Tweede Kamer in den Kieskring Leiden, „De eenheid van het land en de aanstaande verkiezingen" TOEGANG VRIJ. Het Bestuur Nieuwe 199 :i.c in alphabetische Alphen a.d. R{jn N Bodegraven tel? 7hifn HoaVi^ Van de bekend* goede kwali teit zijn de prijzen van onze Tabakssoorten met ingang van 1 April aanmerkelijk verlaagd s Maryland 1 Maryland 2 Maryland 3 Maryland 5 Maryland 7 20 15 3 pd. runderlappen f 1.00 karbonade f 0.90 3 10 aryland 8 8 Portorico 2 grof en middel 20 PortorïCO 4 grof en middel 14 Baai 3 20 Baai 4 15 Prijzen Oude pr(js 275 cent '5 fl II II 11 Jj II II II II oer half ons Nieuwe prijs 25 cent 20 16 13 8 6 16 12 16 13 ^,EoLoKoE DAG ,S DE GELUKKIGSTE IN UW LEVEN MISSCHIEN 10, 15 of 20 APRIL as In 3 dagen worden M05.000.- aan prijzen uitgeloot Betaling in contanten van het geheele bedrag. Ko^fnlfri,?' rS" Staf 5e«arande"? PCt- en 5 pCt. Premieloten van het bS£ l u9'I 2ÜnLde m00iste die er bcstaaQ en bieden U naast vol ledige zekerheid en hooge rente, de grootste winstkansen. 32 trekkingen per jaar. Jaarlijks wordt uitgeloot f 1.565.000.- Een millioen vijfhonderd vijf en zestigduizend gulden irekkingslysten worden U gratis gezonden. Neemt toch. vooral in dezen tijd. Uw kans waar en laat U nog heden inschrijven voor de trekking op y ucucu J9. APril as- 15 April as. 20 Aoril as IPr,jsèfl7 500.. 1 millicen francs 2 prijzen è7000.- 2 prijzen f7000- is 3 f 3500.- V Vi'i f70?°°" l5 ii 700. _ geheele loten voor slechts f 3 per maand. tB- Vraagt omgaand prospectus, hetwelk U gratis wordt verstrekt door „HET GELUKSKANTOOR" C LAFEBER Stoofsteeg 8 10 TEL. 2825, GOUDA, TEL. 2825 HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN Burgemeester en Wethouders van ALPHEN AAN DEN RIJN maken bekend, dat dit jaar voor den herjjk van maten en gewichten zitting zal worden gehouden j. in een lokaal van de Openbare Lagere School aan de Schoolstraat op 24 April 1933 van 10 tot I2>£ en. van 17, tot 47, uur en op 25. 26. 27, 28 April. 1 en 2 Mei. telkens van 9% tot 127, en van 1 tot 4V. uur. H. in een lokaal van den heer N. Delfos. Dorpstraat 40 te Aarlander veen op 21 April 1933 van 10V9 tot 12 en 1 tot 3 uur. ii ii ii ii ii ii ii ii EEN UITKOMST VOOR DE HUISVROUW verkrijgbaar b(j de Alphensche Concurrent N. VAM DER PIJL Van Oijkstraat 2. H. VAN DER LINDE Bruggestraat 2, Tel. 29, Alphen aan den Rijn Prijsverlaging BOLDOOTS TOILETZEEPEN No. 363 10 cent per «tuk. Eau de Cologne 10 cent per stuk. W. SEIJSENER, Rozenstraat 8 Pr. Hendrikstraat 68 Er biedt zich aan een BOEREN ZOON ter opleiding in het Slagersvak. Brieven onder no. 17 aan Drukkerij J. VAN MIDDELKOOP. Nieuwkoop Gevraagd: een flinke Boerenknecht, beslist best kunnende melken, liefst G.G. of P.G.. bij W. KLOMP. Noordzij. Nieuwerbrug a.d. Rijn Cocos Loopers van het allerbeste Nederlandsch Fabrikaat. 50 cM. breed, extra qualiteit, 40 en 28 cent 50 cM. breed Jacquard blok patroon 70 cM. breed, Bouclé Modern bijpassende matjes en boorband zé4r voordeelig. Ongekend lage prijzen voor beste kwaliteiten en nieuwste patronen in Karpetten, Linoleum, Gordijnstoten?TuHe Marquisette enz. enz. Bedden, Tijken, Matrassen, Kapok, Zeegras. N.V. GLIMFABRIEK Na jarenlang zoeken is het ons eindelijk gelukt een Zeilwas samen te stellen, die 1o. geen indrukken van voetstappen opneemt, zelfs niet van rubber- hakken. 2o. in een oogwenk uitwrijft. zoodat nu aan aller wensch voldaan is. De nieuwe samenstelling verpakken wij alleen in onze bussen, kwaliteit A de prijs is onveranderd OVERSCHIE 52 cent 60 cent De nieuwe was Is reeds in de meeste winkels verkrijgbaar maar misschien zijn er nog enkele bussen met oude samen- stelling in omloop, dit kan echter slechts van korten duur zijn. v. Mandersloostraat 50-52 fa. H. LAROS Pz. c o nSc u r r°e e rïï& l^ootS?"* STOFFEN, KOUSEN, ENZ. DAMES Heden ontvangen de NIEUWSTE MODELLEN „TITAN" „TITAN" „TITAN" „TITAN" „TITAN" TEL. 4192 Rubberslangen Z'JQ onovertrefbaar in kwaliteit. _ ztfn buitengewoon sterk en duurzaam KUDDerSlangen geven een besparing van Rubberslangen met schriftelijke g.rJÏÏT"1 5° Rubberslangen J,"rborfle" U een ,an*en ,eveDS' Rubberslanaen ?,n de v,©ordeeligste slangen voor a den tuinder. ALEX A. LOGGERS DORDRECHT TECHN. RUBBERWAREN VOORSTRAAT 77 Schoenen Opanken Week-end Pumps Riem Molières in de GOEDKOOPE SCHOENWINKEL van J- FOEKKlftG, Hooftstraat 57, Alphen aan den Rijn. ^____________ Eerstdaags groote prijsverlaging der prijzen van den Autobusdienst Nieuwveen-Amsterdam. Retour Nieuwveen-Amsterdam 85 cent. Enkele Reis Nieuwveen-Amsterdam 55 cent. De Ondernemer: G. KOPPENOL. Nieuwveen. Aan belanghebbende wordt in herinnering gebracht: 1. dat aan de herykplichtigen briefjes zullen worden uitgereikt vermeldende het t(jdstip, waarop men zyn maten en gewichten ten herijk kan aan bieden. Men houde zich in z(jn eigen be lang aan dit tydstip. 2. dat de maten en gewichten schoon droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kun nen worden; dat Jjzeren maten van binnen en van buiten geverfd dienen te zijn, koperen gewichten afgewas sen en ook de gaten gereinigd; dat ijzeren gewichten niet gepotlood mo gen zijn. doch roestvrij moeten zijn gemaakt en daarna ingewreven met gekookte hjnolie; 3. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1931. gestempeld moeten zijn met de letter g en dat er. bij ver zuim of verhindering om van de zit ting gebruik te maken, nog gelegen heid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan het gkkantoor te sGraveohage, Varkenmarkt lb, el- ken Maandag en Dinsdag van 9-12 en 1-3 uur; 4. dat de maten en gewichten, welke zjjn gestempeld met het afkeuringsmerk 4 niet in winkels enz: mogen worden teruggebracht; 5. dat ten bate van Rijks schat kist betaald moet worden voor het onderzoek der maten en gewichten (IIKLOON) en voor het justeeren der gewichten (IUSTEERLOON) en 6. dat de miligramgewichten niet op de herijkzitting. maar alleen aan het ijkkantoor herijkt kunnen wórden. (Opzending per post franco met in sluiting van een postbewijs tot een bedrag, overeenkomende met de som van 10 cent voor elk gewicht. Ook is mede te zenden de gezegelde enve loppe, afgegeven bij de vorige veri ficatie, daar de gewichtjes anders aan de eischen. gesteld voor de nieuwe, moeten voldoen). Alphen a.d. Rijn. 4 April 1933. Burgemeester en Wethouders voorn.. De Burgemeester. LOVINK. De Secretaris. K. SALVERDA. Abonneert U op het Geïllustreerd Zondagsblad.
M 500 GEDEPONEERDE w worden door ons verkocht voor 21 Gulden per stuk zoowel Dames- als Heerenrijwielen Ze zijn gemaakt door Nederlandsche monteurs, van goed materiaal en worden geleverd met terugtrapremnaaf, reflector, bel, bagagedrager en kettingkast. Met garantie! AAST U, VOOR ZE UITVERKOCHT ZIJN Nederlof- Leiden JANVOSSENSTEEG 35-37-39 TELEFOON 1344 Abonneert U op Het Nieuwe Modeblad C O R S ET 2006 mooi lang model gesloten in den rug T Ö.OU BUSTEHOUDER laag in den rug f 0.69 TANDHEELKUNDIG INSTITUUT J.J.DEJONG MONDARTS LEIDEN Gangetje 1 (hoek Breestraat) Spreekuren alle werkdagen van 10 tot 12 1 tot 3 uur en volgens afspraak. Inlichtingen kosteloos en GEVEN MÉÉR CHARME Leiden, Maarsmansateeg 23, Tel. 577 Den Haag, Rotterdam, Arnhem, Groningen. Delft, Dordrecht Een nieuwe lente NDERWIJZER zonder betrekking vraagt werk. On verschillig welk gebied. Ook lesgeven, bijwerken voor overgang e.d. Vraagt nadere inlichtingen onder No. 787 bureau v.d. blad. TIMMERLIEDEN, VRAAGT PRIJS BIJ P, STAM, NIEUWKOOP Electrische Timmerfabriek Speciaal: Kozijnen, Ramen. Deuren, portieken. Broeiramen, Wenteltrap pen enz. Tel. No. 9. GELD AANGEBODEN door particulier als Ie Hypotheek op panden met flinke overwaarde. Brieven met referenties onder no. 788 bureau Renbode. KLEUREN BUSSEN 16.25/*0.6bcUn ___ Noten x»\n O-"" A v/a\noten 1 p0nd h°^n0,en 28' po' ^examen voor tezamen** and»\vie spercieb •«tn 3 hee\e tperaeboonen. tezamen vaar 3 met vlo' Abr\Uoxen met „„d ah**»*" ''$■o—S 20' VoOT lmen'bV,k fijne sord,ne Ao< *e xa^üJs^^rt^^B JAAR BE5TE Y/AAR ALPHEN a/d RIJN, v. Mandersloostraat 9 Telefoon 270 ZüLSTRAf"- I Mll lllll' Openbare Verkooping ten overstaan van Notaris B. D. Krüsemann te Bodegraven op Dinsdag 11 April 1933, v.m. 11 uur in het Hotel Van Haaften aan de Brugstraat aldaar, in ééne zitting, van: Een blok van drie Woonhuizen met stalling, schuren en erf aan de Willemstraat achter de Ger. Kerk te Bodegraven, groot 3.10 Are. in huur b(j P. van Roekei. Mej. M. Ensfcik en Mej. Wed. Monna, in totaal voor f 11.60 p.w., te veilen in 4 perc. en comb. Aanvaarding in genot der huurby de betaling vóór of op 29 Mei a.s. Bezichtiging iederen werkdag nam. 2—4 uur. Biljetten en nadere inlichtingen ver krijgbaar ten kantore van den notaris. H.H. Veehouders, Wij hebben nog voor regelmatige evering aan te bieden een kwantum WEI. Prijs billijk. Belangrijk Boelhuis wegens sterfgeval. De Notarissen J. F. W. J.v. d. Heyden te Mijdrecht en D. Muurling te Uithoorn, zullen op Donderdag 20 April 1933, des voorm. 10 uur. ten sterfhuize van den heer H. BUYS. op de Hofstede „ODESSA" te Mijdrecht, (Blokland) contant in het openbaar verkoopen: den geheelen Inventaris aanwezig op voormelde Hofstede, als: 38 Melkkoeien, 9 pinken, 3 stieren, 3 paarden, een schuit, kaasbrik. dresseerkar, 3 boerenwa- gens, 4 driewielde karren waarvan 1 met gierbak, harkmachine, schud machine, grasmaaimachine, ijzeren rol- blok. dorschmachine met motor (6 P.K Lister, 4 bergspillen. ladders, varkens- hokken, varkensbox. kaaskuipen, melkgereedschappen, enzoovoort en tevens: eenige Meubilaire Goederen, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags vóór en op den verkoopdag. PV Op de hofstede is gelegen heid tot stalling. Openbare Verkooping van een N.V. Zuivelfabriek „Aardam" Ter Aar Abonneert U op het Geïllustreerd Zondagsblad. Landbouwerswoning met ongeveer 27 H.A. Weiland en ongeveer 1\ H.A. Bouwland te Hazerswoude (Dorp). De Notaris F. G. Engelberts te Hazerswoude zal op Donderdagen 20 en 27 April 1933, béide dagen des voormiddags 11 uur in het koffiehuis van de erven C. M. Natzijl te Hazerswoude (Dorp) pu bliek verkoopen: Landbouwerswoning met SCHUREN. HOOIBERG en verdere getimmerten, benevens di verse perceelen uitmuntend Wei- en Bouwland, alles staande en gelegen in de Hazers- woudsche Droogmakerij onder de ge meente Hazerswoude, groot 29.25.27 H.A. Te veilen in vier perceelen, com- binatiën en massa. De perceelen zijn in gebruik by den Heer W. OOMS te Hazerswoude en z(jn te aanvaarden onmiddellijk na de toewijzing met bybetaling van 41/, pCt. rente van af den dag der aanvaarding tot den dag van betaling. Betaling der kooppenningen op 26 Juni 1933. Lasten voor koopers rekening van 1 Januari 1933 af. BSF" Veilingboekjes met situatie- kaart verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris. Te koop of ter ruiling tegen auto SPARBROOK sportmodel, starter en 3 versnellingen EN INDIAN-SCOUT, prima loopen en goed op de banden, te zien 's avonds na 6 uur b(j v.d. VOORT. Buitendorpstraat Zwammerdam. Belasting betalen vindt iedereen leuk. 't Bedrag is steeds te klein. Gedézalf verlost oud en jong van d'hevigste likdoornpijn. 45 et. per doos bjj apothekers en dro gisten. SuCCeS- advertenties moetenvooruit worden betaald. Abonné's bui ten de plaats kunnen dat doen per postwis- sel, per postgiro No. 49330 en desnoods met postzegels. Succes advertenties waarvan het bedrag niet tege lijkertijd is gestort, wor den ter zijde gelegd AVONTUREN VAN JOOSJE PINDA EN PIETJE ROET DOOR G- TH. ROTMAN Nadruk verboden WJi/WUJ LJ U U U Q.n Du «^«o*-^-*. 4. Zoo gebeulde het. Joosje en Pietje maakten een groot 'bord, waarop ze in groote letters den firmanaam schilder den, en ieder die voor Vijf cent pinda Kocht, mocht gratis het marmotjie zien. En dat hielp, hoor De klanten stroom den van alle kanten toe en de concur renten keken zoo nijdig als een spin. 5. Maar na gedanen arbeid is het zoet rusten. Als Joosje en Pietje 's avonds met hun negotie klaar waren en iiet verdiende geld verdeeld en thuisge- bracht hadden, gingen ze samen wan delen. Zoo kwamen ze op zekeren dag ,bij een hooge heining met twee groote deuren er in. Voorzichtig loerden ze naar binnen 6. Hfet erf, dat er achter lag, behoorde zeker aan een timmerman. Tenminste er lagen stapels planken en lusten en er stond een slijpsteen. Een, twee, drie glipten de jongens naar binnen en maalrten van een 'kist en een lange plank een fijne wip. Hup Hup Op en neer Hoe langer hoe doller ging het!
De Rijnbode 08-04-1933

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Gemeentehuis ZwammerdamHuis Beerendrecht KortsteekterpolderHoogeveen in de negentiende eeuwHet beterhuis Over-Rijn