De Rijnbode 25-03-1933

No. 5231 Zaterdag 25 Maart 1933 J aargang Nieuws- en voor ALPHEN a. d. RIJN Advertentieblad en OMSTREKEN, Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAGMIDDAG. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren en Kantoorhouders P. en T. Abonnement per 3 maanden ir. p. p. ƒ0.85, met geïllustreerd Zondagsblad flJ>V/2. Uitgever A. C. DE HAAN. Alphen aan den Rijn Raadhuisstraat PMtbaa 1 Telefoon 9 Postgiro No. 49330. d^fz'Sr^2611/ Woen5da*s 1-5 regels 75 et., iedere regel meer 15 cent. Zf^Z g 1_5 regelS *l— iedere re*el meer 20 Oioottit letters worden berekend naar plaatsruimte. Bij 3 achtereenvolgende plaatsing wordt de advertentie slechts 2 x berekend. Buitenlandsch Overzicht Het „omtwa/akte Duitschland. Donderdag was het voor Hitler en oe zijnen ae groote dag. Aan het slot van twee vergaderingen, welke met een tusschenpoos van drie uur op elkaar voigaen, heeft de Ruksaag met een overweldigende meerderheid van 441— ö4 stemmen de machtigingswet aange nomen, waardoor aan de regeerrng- Hitier, zoowel in haar tegenwoordige gestalte als in een eventueel gewijzigae gestalte een macht wordt gegeven ais op het oogenbiik geen enkele andere regeering in Europa, buiten Rusland, bezit. Daarmee is de nationaal-socialisti sche revolutie gewettigd en bezegeld. De regeringsverklaring van Hitler, welke door aiie Duitsche radiostations werd uitgezonden, heeft een storm van enthousiasme ontketend. Alsof het niet woorden, maar daden waren, waarover het ontwaken van het nieuwe Duitsch land werd aangekondigd. De brnnenlandsche politiek bespre kend, zei Hitler o.m., dat het de regee ring niet te doen is om een negatieve bestrijding van het communisme, maar voor alles om de positieve taak, de ar beiders te winnen voor den nationalen staat. Slechts het herstel van een ware volksgemeenschap, aldus Hitler, ver mag deze neigingen in de kiem te ver stikken. Onder het verwezenlijken van een dergelijke volksgemeenschap be hoeven onze betrekkingen tot andere volken niet te lijden. Het uit den weg ruimen van het com munisme in Duitschland is een brnnen landsche aangelegenheid, waarbij d* overige wereld slechts in zooverre be lang heelt, dat het uitbreken van den communistischen chaos in Duitschland tot vreeselyke gevolgen voor het buiten land zou kunnen leiden. Voorts deelde de rijkskanselier mede, dat de regeering, fn verband met den' nu in het volk heerschenden nood, het vraagstuk van een monarchistische restauratie niet voor bespreking vat baar achtte. Zij zal pogingen om ent vraagstuk, in welk aizonoerlijk land ook, op eigen hand op te lossen, als een aanval op de rijkseenheid besenouwen en daarnaar haar gedragslijn bepalen. Op het gebied van het bedrnrsieven zal ae voom/amste taak van net geneeie handelen der regeering liggen m het toepassen van de opvatting, dat het voik er niet is voor het bedrrjisleven m het bedrij isleven niet voor het kapitaal, doch dat het kapitaal het bedrij isleven' dient en dit weer het volk. De regeering zal de verlevendiging van de oeconomische belangen des volks niet langs een omweg van een door den staat te organiseeren oecono mische bureaucratie trachten te berei ken doch aoor sterke bevordering van. het privaat bezit. De regeering zal stipt valuta-experi menten vermijden. Twee oeconomische aangelegenheden van de eerste orde staan voorop de redding van de boeren moet onder alle omstandigheden haar beslag krijgen, want een gezonde en levende landoouw is tevens de eerste voorwaarde voor den bloei van industrie, binnen- en buiten- landschen handel. Zonder het tegen wicht van den landbouw zou de waan zin van het communisme thans het land reeds hebben overwoekerd. Daar om behoort de brnnenlandsche koloni satie ook tot de taak der regeering. De overwinning van den oeconomischen nood hangt in ruime mate af van de inschakeling van het leger van werk- loozen in het produotie -proces. Hierin ziet de regeering haar tweede groote taak, die slechts vervuld kan worden met doorzetting van alle daarvoor noo- dige maatregelen. Alleen in samenhang hiermede is ook de redding van den middenstand mogelijk, want ook in den middenstand vinden millioenen arbei ders werk. Ten aanzien van de betrekkingen met het buitenland zei Hitler tenslotte nog het volgende Het Dultsohe volk heeft de verplich tingen van de vredesverdragen pijnlijk nauwgezet vervuld. Duitschland wacht nu al jaren op de inlossing van de be lofte der overige staten, dat zij onze ontwapening zullen volgen. Het is de oprechte wensch van de nat. regeering van een versterking van ons leger en onze wapening te kunnen afzien, mits de overige wereld geneigd is ook hare verplichting tot ontwapening na te ko men. Ons volk wil met de wereld in vrede leven. De regeering zal juist daarom met alle middelen streven naar oprui ming van een scheiding der volken in twee categorieën. Zij is bereid een ieder de hand te reiken tot een waarachtige verzoening. De nood der wereld kan pas eindigen als de volken weer vertrouwen in elkaar stellen. Daartoe acht de re- i geering noodig J Ie. een onvoorwaardelijk gezag van de poütieke leiding in het binnenland ter herwinning van het vertrouwen in. de stabiliteit oer toestanden 2e. De duurzame waarborging van den vrede door de westelijke groote staten, ,tot herstel van het vertrouwen der volken onderling 3e. Een redelijke organisatie en lei ding van het oeconomische leven, als mede een aigemeene internationale be vrijding van schadevergoedingen en van onmogelijke schuld- en rentever- piichtingen. Helaas is de principieele internatio nale oplossing van het ontwapenings vraagstuk steeds weer gestrand op het erbuhalen van afzonderlijke technische kwesties. Deze toestand van rechtson zekerheid kan echter niet langer voort duren. Wij erkennen het als een teeken van goeden wil, dat de Engelsche re geering te Geneve thans de poging heeft gedaan om de conferentie einde lijk tot een snelle beslissing te brengen. De rijksregeering steunt elke poging inzake een algemeene ontwapening bij haar verlangen naar waarborging van het Duitsühe standpunt van rechtsge lijkheid. Sedert 14 j aren hebben wij reeds ont-. wapend en sedert veertien maanden wachten wij tevergeefs op een resultaat van de ontwapeningsconferentie. De rijksregeering hecht er eveneens groote waarde aan, om vriendschappe lijke betrekkingen met den Heiligen Stoel te onderhouden en uit te breiden. De kanselier betoogde vervolgens, met verwijzing naar Oostenrijk, dat de rijks regeering z-ch bewust is van de ver bondenheid van alle Duitsche volken. Wat de andere mogendheden betreit, aldus ging hij voort, wij willen eerlijke pogingen doen om een vergelijk te vin den, ook al zyn de wederzijasche betre* kingen op het oogenbiik nog met ge- ïieei opgehelderd. Echter kan de grond slag by deze pogingen niet het onder scheid tusschen overwinnaars en over wonnenen zijn. Een volkomen vergelijk is ook met trankryk mogelijk, daar de regeering de daarop betrekking hebben de problemen van 'n ruim standpunt zal Dehandelen. Tegenover de Sovjetregee- ring is de regeering bereid, voor beide landen vriendschappelijke en nutge- vende wegen te gaan. De strijd tegen net communisme in Duitschland is ome Dinneniaridsche aangelegenheid, waar in wij inmengmg van buiten nooit zul len dulden. De rijksregering "zal steeds nadrukkelijk voor de aan de Duitsche minderheden internationaal gegaran deerde rechten opkomen. Wij juchen het plan van de oeconomische confe rentie toe, wij hechten aan de spoedige brj eenroeping onze goedkeuring. De rijksregeering is bereid daaraan mede te werken om eindelijk positieve resul taten te verkrijgen. Tot de belangrijkste problemen be hoort ook de regeling van onze schul den op korten en langen termijn en de aanpassing van onzen rentedienst aan den lagen rentevoet, die elders in de wereld bestaat. Slechts uit een nuttige samenwerking kan een werkelijke op heffing uit den algemeenen noodtoe stand groeien. Tien jaar van oprechten vrede zullen voor de welvaart van alle naties nuttiger zijn dan dertig jaar lange scheiding der naties in de be grippen van overwinnaars en overwon nenen. Vragen op het terrein van het recht. Hieronder TOlgrt de beantwoording: door onzen rechtskundigen medewerker van eenige, aan ons bureau ingekomen vragen op het terrein van het recht. Zooals wij reeds meedeelden, hebben wij uitsluitend voor lezers deze ru briek geopend, waarin de door onze rechtzoekende lezers gestelde vragen geheel gratis zullen worden beant woord. In verband met desbetreffende infor maties van ubonné's wijzen wij er op dat de naam van hem of haar, die vra gen wcasekt te stellen, strikt geheim blijft. Bij de beantwoording worden slechts de jititialen van den inzender, alsmede van diens woonplaats vermeld, zoodat <k»t> voor de lezers onbekend blijven, Desgcweirsoht kan men zelfs beant woording der vragen onder andere, dan de eigon voorletters verzoeken, in welk geval ae ze dan natuurlijk bij de vraag moeten worden opgegeven. Vragen moeten Woensdagmorgen voor 9 uur ui ons heuit zijn om in het num mer vam Zaterdag d.a.v. te worden be antwoord. schenkomst van een Notaris. Alleen wanneer *en der erfgenamen niet het vrije .beheer over zijne goederen heeft o.v. onder curateele staat, is deze tus- sahenKomst wel noodig. 2. Ieder der erfgenamen onüvangt on geveer 900 van een overleden moetter. Moet daarvan nog aangute worden ge daan voor de Successie en zoo ja, hoe veel bedragen dan de te betalen 'rech ten Van de nalatenschap moet aangute worden gedaan voor het reüht van suc cessie. I>aaroy moet ojn. worden ver meld de namen der erigenamen met opgave van hun verwantschap tot de overledene, het aotiei en het zuivu* saldo der nalaienschap, en dat er geene onroerende goederen tot de na latenschap benoor en. Reenten van successie zjjn in Uw ge val niet veiscnuidigd, ornaat een ver krijging, die de cu^end gulden niet te boven gaat, is vrygesteid. studeering dan ook geen sprake kon zijn. Terecht verzocht daarom de heer Lam een der voorstellen, nl. dat, om de onderwijzers te verplichten in deze ge meente te wonen wij meenen, dat ook dit voorstel verband houdt niet de bekende schooidcwesties van de agenda af te voeren, omdat den leden geen ge legenheid was gegeven het nauwkeun te bezien. De voorzitter kon niet anders dan dit verzoek inwilligen en beloven, dat in de toekomst de praeadviezen wat eer der aan de raadsleden zullen worden toegezonden. Als wy ons wel herinneren, zijn der gelijke beloften ook vroeger al eens af gelegd___! Schoonmaak HANDEN ruw, rood of bescha digd, worder. weer vlug gaaf en zacht met PÜROL Doos 30 en 60 et. Bij Apoth.en Drogisten. Ik bun eu jaar en heo voorheen zelf standig zaJten gedaan. Thans oen Us m ioonuiunst. Kan ik nu nog woiaen in geschreven voor de zoogenaamde ouder aomsronte V Zoo ja, hoe moet ik aan n and el en v. B. U valt, op grond van overschrijding van den iceityd van 3ö jaren, niet meer onder de bepalingen der lnvaliaiteittó- wet. Wel zou door U nog een vrijwillige ouaeidomoverziikerini; kunnen woraen gesioieu, maai ae preume is, in ver- oaiïd met oen Ixixeikcen leeityd. nog ai noog. Vvenat V maai eens tot den contro leur vam den Raad \an Aroeid oi tot dien Raad zeil om inlichtingen. 1. Een nalatoiuehap, groot ongeveer 3üUU aan spaargeiaen brj eenige Ban- Ken oetc-gd. moet woraen veraeeia on der vior «rigeiiuinen, die alien meer derjarig xyn. Kan nu do verdeeling geschieden zonder een Notaris daarin te halen Losse en vaste goederen zrjn er niet. D. B. De Wet «egt, dat indien al de erige namen liet vrije beheer over hunne goederen hebbe-n, m tegenwoordig zijn, ae boeaeiecheidins; ka.n plaats heaoen op de wya« en door midaei van zooaa- nige a.kte (dal, wd zeggen: overeen- isomit) ais z'ij goedvinden. In het door U genoemde geval kan de boedelscheiding; geschieden zonder tus- Hoe Engeland reageert. Dat de gebeurtenissen in Duitschland ook in Groot Bnttanaie den laats ten tijd met belangstelling zrjn gevolgd, ligt voor de hand en dat men daar de plan nen van Hitler en de zrjnen, ondanks diens van vredelievendheid doortrok ken redevoeringen, met eenige onge rustheid gadeslaat, is in de Donderda» gehouden zitting van het Lagerhuis ge bleken. Daar is men begonnen met het groo te debat over de bjiitenlandsche poli tiek en het algemeen aspect van den toestand in Europa, waarbij Mac Do- nald tevens verslag uitbracht van zijn reizen naar Geneve en Rome. Hrj wees er op, dat het Engelsche plan rekening hield met Duitschland's gerechtvaar digden eisch van rechtsgelijkheid De tijd was inderdaad voorbij, zoo zei hij, dat men een groot volk kon blijven iwingen, een toestand te aanvaarden en te erkennen, die met zijn gevoel van zelfrespect en eer in strijd was en het ieit, dat een bestendiging van den be staanden toestand in Duitschland ais een onrecht werd gevoeld, was ieder staatsman nu duidelijk. Deze verklaring heeft vooral bij de conservatieven een hevig protest uitge lokt. Wmston Ohur chili hield een sterk pro-Fransohe rede, die tegelijkertijd een bijtende satyre was op het beleid van de regeering. Churchill had Mac Donald reeds een paar maal geïnter rumpeerd en hem bijna van de wijs ge- Duitschiand en toen hij eindeirjk Dy net debat aan liet -woord kwam, barstte hrj zonder verdere inleiding los „Onze eerste en eenige plicht is om den oorlog van ons tijt te houden en volgens mijn oiuxue zijn we veel dichter bij den oorlog dan 4 jaar geleden". De reden is aal, buitcnlandsche zaken thans ivrywel onder leiding van den premier staal, en deze premier niets anders schijnt te doen te hebben dan frankrijk te willen dwingen tot ontwa pening. De pr&miei heeft een massa crjiers genoemd di.;.- met het Britschei ontwapeningsplan in verband staan. Uit de crjiers bli,kt, dat wij ontwa pend zijn, maar als ze zouden aanvaard, worden, dan zou het „gelijkgestelde Duitschland" spoedig weer een grooter leger hebben dan frankrijk. God zy dank is Frankrijk op het oogenbiik nog het aterkst gewapend en in staat toezicht aan den Rijn uit te oeienen en daarbij vredelievend, maar de politiek van den premier schijnt er slechts op gericht te zijn om Frankrijk, dat hechte bolwerk van den vrede dwars te xitten. Na een korten terugblik op de laatste weken van 1914, toon de Fransche vloot om het oorlogsgevaar af te wenden) naar de Middeharxlsche Zee was gedi rigeerd en aan Engeland had overge laten om de Duitsche bedreiging in o> Noordzee af te wenden, ging Churchill eensklapi over op de reis naar Rome en onder groote aarxlacht en een storm van toejuichingen riep hij uit: „Welk een schouwspel! De meesters van sen timenteel* woorden en de meesters van brutale daden, te Rome vereenigd om de Ontwapeningsconferentie te 'red den Churchill verweet den Premier dat hij zieh te Rome een nieuw plan in de hand h&a latun stoppen, dat hij nu Byna een jaar geleden vernam ik, dat iemand een georxukte motor te Koop naa. ik ging tyken en kocht deze motor voor 2uu. Na eenrgen tjja mee*. mrj, dat er een oreuik in ae motor zat en deze niet ?,oed werkte, vele malen heb ik den veikooper gevraagd wat er nu moest gebeuren, maar de man heeit mij axtjja met moo^e praatjes aige- seneept. Wat moet ik nu doen om m^jn geid terug te 'krrjgen U hebt door Uw lange wachten Uwe rechten verwerkt om teruggave van de koopsom of schadeveigoeamg ie Kun nen vordeien. Door U is een bepaaid -tevoren bezichtigd goed geüocht. Wan neer de breuic zoodanig venoorgen was, dat ze by ae bezicnt.gmg n*et te zien was, aan haat U teruggave van den koopprijs kunnen vomeren binnen een korten trja nadat U het gebrek ont dekte. Deze trjd loopt eivenwel met een texmrjn van zes weken zeker af. Door de buitengewone trjdsomstan- dxgneaen was üc vorig jaar met in staat om een knecht, die uc voor den tud van een jaar in dienst had genomen, zyn loon te betalen. Ik heb hem ait mede gedeeld toen uk hem voor 't laatst zyn loon uitbetaalde, met de mededeeling, dat zoodra ik weer zou kunnen betalen ny teiug kon komen. Nu vordert hy van my het loon ge durende den tyd dat de dienstbetrek king ingevolge de gesloten overeen komst nog had toehooren voort te du ren. Heelt hrj daartoe recht a. Ja. U zyt niet gerechtigd om zelf de dienstbetrekking, om de door U ver melde reden, tusschentyds te beëindi gen. U haat Olt mogelijk, door de tus- schenikomst van den Kantonrechter in te roepen, wel kunnen bereiken, want de Wet maakt het mogelijk dat in een geval als het Uwe de arbeidsovereen komst door den Kantonrechter ontbon den kan worden. verklaard. 3 „De Premier begint meer en meer over de ongeiukkge eigenschap te beschik ken, om het grootst mogelijke aantal woorden te gebruiken en om het ge ringst mogelrjke aantal concrete feiten te behandelen ^rv-^=^ ïmSKSSSS Uu Alphen's Raad. Steeds hoogere steunuit- keering. Een kalk- en plakverbod. Een oude kwestie opgerakeld. Schoolmisère. De kleine en vrij onbeteekenend e agenda heelt de raad der gemeente Al phen a. d. Rijn niet belet ongeveer 2U uur in openbare vergadering bijeen te blyven. Er waren eenige punten, welke een nogal vry drukke discussie uitlok ten en toen tenslotte ook bij de rond vraag de sluizen der welsprekendheid weer eens wagenwijd werden open ge zet men had in meer dan 7 weken niet vergaderd en de leden hadden dus heel wat op het hart! was het half tien, voor men er erg in had. Daarna is de raad nog twee uur m geheime vergadering byeen gebleven om de bekende schoolkwestie te be handelen, zoodat men onze plaatselijke regeer mg al weer niet van gebrek aan ijver kan beschuldigen. Wanneer er in dit verband al een te rechtwijzing gegeven moet worden dan dient deze uitsluitend te worden gericht aan het adres van B. en W., die, niettegenstaande men 7 weken tijd'had om de praeadviezen samen te stellen, het heel niet erg vonden om het mee- rendeel daarvan op den avond vóór de vergadering aan de leden te doen toe komen, zoodat van een behoorlijke be- De belangrykste 'kwestie was wel die, betreflende het verzoek van een aantal weikloozen tot verhooging der steunuitkeering. Dit adres was reeds ettelyke malen eerder aan de orde ge weest. Den laatsten keer werd besloten zich met den minister in verbinding ie stellen, teneinde te trachten de loonen m de Werkverschaffing verhoogd te krijgen. Dit was noodzakelijk, daar an ders aan steun nog meer zou worden uitgekeerd dan in de Werkverschaffln wordt verdiend. Edoch, de minister wilde er niet aan en B. en W. zagen dan ook geen andere oplossing dan den raad voor te stellen op het adres afwijzend te beschikken. De raad bleek er echter anders over te denken. De heer Den Uijl betoogde, dat men tenslotte toch met met alle ministeneele beschikkingen rekening kon houden en dat men de steunuit keering dan maar niet moest vastkop pelen aan de loonen in de Werkver schaffing. Hij wees er nogmaals op dat verhooging der steunuitkeering voor vele gezinnen dringend noodzake lijk is en stelde in verband daarmee voor aan het verzoek van adressanten te voldoen, of, wanneer de raad niet tot dit besluit zou kunnen komen, al- tflians den kindertoeslag te verhoogen. En met dat laatste voorstel kwam hij in het schuitje van den heer Boeren, die als verdediger van kindertoeslagen' in den raad een zekere reputatie ge niet. Natuurlijk wilde de heer Boeren niet zoo ver gaan als de heer den Uijl, maar een verhooging van een kwartje, zoa meende hij, voor de gemeente niet al te groote financieele offers mee brengen. De voorzitter nam onmiddellijk een lijst met cijfers om voor de zooveelste maal een somlber beeld op te hangen van den hcpeloozen toestand van Al phen's financiën, als gevolg van het nog steeds toenemende aantal werk- loozen. B. en W. wilden wel iets doen binnenkort zou er weer een bedrag van 2500.— van het Crisiscomité beschik baar zijn en dit zou dan kunnen wor den aangewend voor de aanschaffing van de allernoodzakelijkste kleed ing', dekking 'en schoeisel. Ook wethouder Sprey vestigde er nog eens de aandacht op, dat de gemeen telijke schatkist een verdere verhoo ging van de steun niet zou gedoogen. Het hielp allemaal niets. De meerder heid van den raad meende, dat een be drag van 5500.— per jaar er nog wel by kon en met 9-8 stemmen werd ten slotte het voorstel van den heer Boeren aangenomen. üe doorslag gevende stem kwam van den heer Kooren, wiens inconsequentie min of meer verwon dering 'baarde. Immers hij stemde in eerste instantie voor inwiliging van het verzoek van adressanten (omvattende verhooging van de steunuitkeering zoo wel als van den kindertoeslag), tegen het voorstel van den heer den Uyl, dat alleen verhooging van den kindertoe slag met 50 cent omvatte, dus veel mander uitgaven van de gemeente vor derde en tenslotte weer voor het voor stel van den heer Boeren. Maar misschien was de eerste stem ming een vergissing...... het vryzinnig beginsel met deze kalk en plakverordening niets te maken had en zoo werd het aantal gemeentever ordeningen dan weer met een ver meerderd. B. en W. hehtoen beloofd te zullen overwegen of van gemeentewege een bord voor het aanplakken van verkie- zingsmaniiesten beschikbaar kan wor den gesteld. Vermoedelyk zal dit bord voor de as Kamerverkiezingen echter zijn dien sten nog wel niet bewijzen. Men houde ons ten goede, dat wy de vele wenschen en inlormaties welke tezamen de rondvraag vormden hier niet meer herhalen. Slechts een kwestie trok in het by- zontier de aandacht, n.1. die van ver meende levering aan de gemeente door een raadslid. Men zal zich het gerucht, dat reeds ongeveer een jaar geleden de ronde deed ongetwijfeld herinneren. De heel den Uyl heeft er bij de behandelin" der oegrooting op gezinspeeld zonder een naam te noemen en daarom acht te de heer van Kleef het gewenscht op deze zaak eens het voile licht te laten schynen. De fractieleider der SD.A.P. noemde nu opënlyk den naam van den heer Boeren, zoodat B. en W. niets anders overbleef dan een onderzoek toe te zeggen. Voor omngewijden zij slechts mee gedeeld, dat het hier een leverantie betreft van zonneschermen aan de gasfabriek door een firma hier ter plaatse, waarbij ook de heer Boeren financieele 'belangen zou hebben. Wij meenen echter goed te doen niet op de zaak vooruit te loopen en eerst eens rustig het resultaat van het door B. en W. toegezegde onderzoek af te wachten. Zijn wy wel ingelicht, dan zou het college de zaak reeds eerder onder de oogen he-bben gezien, maar daarbij tot de conclusie zijn gekomen, dat van leverantie aan de gemeente door een raadslid, althans in den zin van de be treffende bepalingen der Gemeentewet geen sprake is geweest. Vermoedelyk zal dus het straks te verwachten offlcieele rapport ook wel in dien geest luiden. De naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer maakten het noodig tijdig maatregelen te treffen tegen het kalk- en plakgevaar, dat op dit oogen biik in tientallen gemeenten van ons land onder de oogen wordt gezien. De betreffende commissie van by- stand had dus in opdracht van B. en W. een verordening ontworpen, welke nu den raad werd voorgelegd. Zij lokte slechts critiek uit van de zijde der S.DA.P. De heer den Uijl verweet den heer v. Kleef, die als voorzitter dezer commissie, de verordening mede onder- teekende, zijn Vrijzinnige beginselen verloochend te hebben. Met een variant op het bekende punt dicht had den heer den Uijl kunnen zeggen Vrijzinnigheid is overal. Overal nujn vrinden 't Is de vraag maar, wie haar al En wie haar niet kan vinden Enfin, de heer van Kleef vond, dat In de geheime vergadering is, zooais wij Woensdag bereids meedeelden h*t tusschen het hoofd en het onderwij zend personeel van de o. 1. school aan de Schoolstraat heerschende conflict besproken. We behoeven daar niet veel meer aan toe te voegen. Missanien is met het woord „con flict" den toestand niet geheel juist weergegeven, want tenslotte heerscht er reeds sinds jaren aan de betrokken school tusschen de daaraan verbonden onderwijskrachten een gespannen ver houding, welke het onderwijs onmoge lijk ten goede kan komen. B. en W. hebben thans de koe bij de horens gevat en meenden door een mu tatie van een der onderwyzers aan den ongewenschten toestand een einde te kunnen maken. Dat de kwestie zóó een voudig is op te lossen, lijkt ons nl«t waarschijnlijk en anderen hebben daar eveneens een zwaar hoofd in Vooral ui de kringen der betrokken ouders schijnt ernstige ontstemming te heer- sdhen, zoodat wij wel met eenige zeker heid durven te voorspellen, dat ov»r deze zaak het laatste woord nog niet gesproken is. Wij zullen maar afwachten.... OBSERVER. Land- en Tuinbouw* Aardappel-inventairisatite in Noord- Holland en Zuid-Holland. De Gewestelijke Tarwe-Organisat.e voor Zuid-Holland en voor Noord-Ho'- land meldt: De voorraden niet verkochte con- sumptie-aardappelen in Nederland zul len op Maandag 27 Maart worden ge ïnventariseerd. De minister van oeconomische zaken en arheid heeft te kennen gegeven voornemens te zijn de Volks vertegen woordiging voor te stellen. 25 cen-tTper 100 K.G. consumptie-aardappelen be schikbaar te stellen, voor zoover deze nog in het bezit zijn der verbouwers De inventarisatie op Maandag 27 Maart
aal voor de vaststelling hiervan maat stal Kunnen zijn. In Noord-Hoiiand en Zuid-Holland hebben de tarwe-organisaties deze in ventarisatie op zich genomen. In geheel Noord-Holland en Zuid-Holland zullen op Maandag 27 Maart zitdagen worden gehouden, waarop de aardappeltelers zich kunnen vervoegen om het inven tarisatie-formulier in te vullen. Zij die nen dus vooraf hun voorraden zorg vuldig te hebben opgenomen. Er zal een specificatie gevraagd worden ai naar de soorten. Van iederen voorraad, in totaal door een teler op te geven, zal* bij de eventueele uitbetaling eerst 1000 K.G. in mindering worden ge bracht. Hieruit volgt, dat zij die nog slechts een voorraad (netto en zonder pootgoed) bezitten van 1000 K.G. minder buiten de regeling zullen val len en zich dus geen moeite behoeven te geven. De opgaaf door de telers op het for mulier vermeld zal ter plaatse worden gecontroleerd voor 1 April. Ook hiervoor zullen in Noord-Holland en Zuid-Holland genoemde tarwe-or- ganisaties zitdagen houden. Eventueele frauduleuze opgaven worden met uit sluiting gestraft. Plaatselijk Nieuws. ALPHEN A^SNTDEN^IJN. Diefstal. Door Mej. C. F., wonende te Nieuw veen, is by de politie aangifte geaaan van dielstal van een acietasch, mnou- dende diverse goederen en een porte- monnaie met geld. Zij had de tasch aan het stuur van haar fiets gehangen, welke zy Donder dagavond siechts een oogeiioük onoe- heerd had laten staan voor een perceel in de Hooitstraat. Bij haar terugkomst was de tasch echter verdwenen. Wie rust en vrede wenscht in 't land Die zal straks stemmen op Adv. MARCHANT. Luxor Bioscoop. Op het programma van den Luxor Bioscoop staan deze week twee hooid- nummers, nl. Mam'zeLe Witouche en CimaiTon, de groote avonturier, de on tembare. Eerstgenoemde film is ongetwijfeld een der vermakelijkste filmwerken van den laats ten tijd. Anny Ondra vertolkt hierin een rol, welke vol-komen bij haa: aardige verschijning past en de, uit tal van operette-iiims bekende Hans Jun- kermann zorgt voor de rest. Wie een avond smakelijk wil lachen, verauune niet deze bijzonder aardige films te gaan zien. Dinsdagavond 28 Maart om acht uur Oprichtingsvergadering van de afdee- ling Alphen aan den Kijn van de Libe rale Staatspartij in Hotel „De Vergulde Wagen". Spreker de Heer E. M. TEENSTRA, oud-lid van de 2de Kamer der Staten- Generaal Adv. Een onvoorzichtige chauffeur. Donderdagmorgen had een zoon van een aannemer van D. in de Kaaanuis- otraat de oavoorzicntigneid, terwjjl de luauneur van een viacntauto van ae .d. Lr. en Z. aan het hout teilen was, piotseiing m oe auto piaats te nemen .il deze net erl ai te rijden met de oe- .-jeuiig rechts de Kaaonuisstxaat in Iü -aan. in piaats van eenter te remmen cai ny vo;- gas by het nemen van oe jocht, zoodat iiy rechtuit tegen het t.'in&eipaiid van het sigaremnagazya „net Hoekje" van den heer V. reed. Het xechtergeoeelte van de winkelpui werd van onoeien geheel ingediuKt; terwyi tevens een spiegelriut brak. Iemand uie in de etalage aan het etaieeren was, zag de auto gelukkig aankomen en kon zien nog net oytyas in veijigneid stel- n. Op order van den aannemer D. is men terstond begonnen, de schade te herstellen. De aanrijding op den West-kanaalweg. Voor de rechtoank te 's Gravenha^e .3 behandeld de zaak tegen S. v. d. en A. Hl. oeiden uit Honegraven, die by vonnis van den Kantonrechter alhier aien veiooideeld ïeoer tot een geid- ooete van öüO suos. 4 weken hechtenis terzake van het houden van race-wed- ötrynen op den West-Kanaalweg op l Augustus ji., waarbij een meisje werd aangereden, dat aan de bekomen ver wondingen is overleden, nl. Méj.H. De oïiicier vond het feit zeer ernstig en vroeg bevestiging van het vonnis van oen Kantonrechter. Vonnis over 14 aagen. BIJ INLEVERING DEZER BON 1 Scliryitaiel voor 9.50 4 Stoeien en 2 fauteuils voor 19.ó'j ieerdoek bekleed. C. RAAPHORSÏ Dz. Adv. Raadhuisstraat 86—187. Chr. Vrouwenbond. De Ohr. Vrouwenbond hield 'haar eerste jaarvergadering. Het jaarverslag werd uitgebracht door de tweede secre taresse, inevr. Doornbos—Lani, terwyl net iinancieel verslag werd geleverd door mevr. v. d. Viist—Van t Wout, Mej Lioldsmit sprak over „Deborah". Voorts werden door een koortje verschillende iiederen gezongen. De vereeniging noopt zien DinnenKort verdiensteiyK te maken voor de behoeitige plaatsgenoo- ten door de stichting van een linnen kast, waarvoor reeds een groote hoe veelheid, goederen byeengebracht is door de leden. Deze kast zai dan ter beschikking staan by eventueele ziek tegevallen enz. wanneer, zooals dat vooral thans in veel gezinnen het ge val is, de linnenkast niet meer toerei kend is voor de dan ontstane groote oehoeiten. De raad dezer gemeente komt Woens dag 29 Maart in openbare vergadering byeen. De vergadering vermeldt de volgende punten. 1. Opening. 2. Onderzoek geloofsbrieven benoemd verklaarde leden van den Raad K. Stapper en M. Lugteniburg. 3. Vaststelling der Notulen. 4. Ingekomen stukken. 5. Stemming over het voorstel van B. en W. inzake een schrijven van den heer J. Huitkar. HAZERSWOUDE. Onder een auto. Het 7-jarig zoontje van den heer Sprayt, wonende in de Torenstraat alhier wera Woensdagmiddag bij het naar huis keeren uit de school aange reden door een luxe au*o. Het ventje liep ongemerkt vlak voor het voertuig en werd met een hevige smak tegen den straat geslingerd, en bekwam daarbij een hooidwond en een been breuk. Nadat een voorloopig verband was gelegd, werd de jongen naar het Acad. Ziekenhuis te Leiden overge bracht. LEIMUIDEN. Raadsvergadering. De Raad dezer gemeente vergadert Woensdag 29 Maart a.s. des v.m. te half eli uur. Agenda: 1. Notulen 2. Ingekomen stukken 3. Benoeming lid Commissie tot Wering van Schoolver zuim in de vacature van den heer A. van Loon. Voordracht: 1. C. P. v. d. Broek 2. P. H. Muller 4. Benoeming brugwachter aan den Bilderdam. Aan beveling in Alph. volgorde: 1. A. de Bruyn, 2. W. v. Dijk, 3. H. v. Hameren, 4. A. de Vos Rzn. te Bilderdam, 5. Jac. Zevenhoven.; 5. Verpleegkosten van een ingezetene in een sanatorium ti. Comptabel besluit. Begin van brand. Vrijdagmorgen omstreeks half 8 werd de brandweer gealarmeerd voor een be gin van brand in een perceel aan de Raadhuisstraat, bewoond door de fa milie v. E. De brandweer was onmiddellijk met twee motorspuiten ter plaatse, doch behoeide geen dienst te doen, daar men het vuur inmiddels met eenige emmers water had weten te blusschen. De brand bleek te zijn ontstaan op den zolder, waar vermoedelijk de kin deren van v. E. met lucifers hebben ge speeld, De aangerichte schade was ge ring. Jaarvergadering Ger. J.V. „Samuël". De Ger. J.V. „Samuël" hield Woens dagavond in Concordia haar 46e jaar vergadering. In zyn openingswoord wees de voor zitter er op, dat het van heel veel be lang is, dat wy weten waarvoor wij strijden, en, niet meegevoerd wordend door den z.g.n sterken man, zelf onze richting kunnen bepalen. De J.V. :s hiervoor by uitstek geschikt. Daar leert men kennen de beginselen voor Kerk, Staat en Maatschappij. Uit het gecombineerde jaarverslag bleek dat de vereenigmg in ledental is vooruitgegaan en zij over een batig saldo beschikt van ruim 100.—. Een tweetal inleidingen, en wel over „Het theocratisch Koningschap" ea „jDe arbeider en zijn loon", ingeleid door de heeren Spruyt en v. Keeken gaven stof tot een leerzame bespreking. De avond werd verder afgewisseld door declamatie en muziek, terwijl he^ slotwoord werd gesproken door het eere-üd, den heer Wybenga. Uitvoering „Sparta". Evenals vorige jaren gaf Woensdag avond de gymnastiekvereen. „Sparta" m de Martha-Stichtmg haar jaarlijk- sche uitvoering onder leiding van haar directeur den heer A. Metz. Nadat de eere-voorzitter, Ds. Voors met een toe passelijk woord en gebed geopend had, werd het programma geopend. De vrije oefeningen door de jongens werden keurig uitgevoerd. Vooral het hoogreK brugwerk en trempunpaardspnngen van groot Sparta was zeer goed. De werkmeisjes voerden daarop met mu- ziekbegeleiding eenige keurige dansen uit, welke bij het publiek zeer in o e smaak vielen, evenals de hierop vol gende standen. Het programma werd afgewisseld door een vijftal liedjes ge zongen door jongens der Martha- Stichtüng. Vooral het „Chor des chasseurs" was bijzonder aardig. De avond werd verder opgeluisterd door muziek van enkele leden der H3.S. Aan het einde sloot de eere-voorzit ter den avond met een woord van dank en gebed. Zeer te betreuren was het dat er ook nu weer eenige personen waren, die niet wisten, hoe zij zich behoorden te gedragen en daardoor nogal wat stoor nis verwekten. Wij koesteren nochtans de hoop, dat deze jongelui eens wijzer zull&n worden. Gevonden voorwerpen. Omtrent de voigende gevonden voor- weipen zyn ïniicntingen te oeikomen aan net bureau van ponue, alhier een noes van autooano, een portemonna^e met mhouü, een nikKeien armband horloge, een gouden horloge, een poi xiiet styisei, een kwast en communis tische lectuur, een Witte jas met bana en een bruine portemonnaie, inh. 1. BOUbGRAVüN. Schietwedstrijd van de B. V. L. Deze weos'trya, die zioh in het be- zoeK van een ouü-cai sonutters mocnu *exneugen behoort weer tot net verie- uen. Voor de aiaeeiing .boaegraven wa$ net een waar succes, aaar geen eiiKe.e opmerking omtrent ae regenng van v?en aex aeeinemers werd genoora. Aan ae jury en rcgeungscommissie komt voorzeKer een woora van nuiae coe, want een diensttijd vaak van lss uren aan een stuk is een zware presta tie en alleen mogelyk door de oe^ieien- ue 1'eiaing van aen voorzitter. Hieron- onder voi^t ae oxncieele uitslag. Pers. baan 1. F. Oskam 50-50 U. J. M. Brocmng 5ü—49 3. J. J. Hoogen- ooorn 5U-^±y 4. A. C. Mys o0—49 5. zoomen 50—49 6. C. v. d. Veer 50—49 F. v. d. Berg 50—48 8. A. H. v. Lans 50—48 9. J. Noomen Sr. 50—48 10. J. v. d. Ree 50—48 11. A. Veelen- curf 50—48 12. A. Jonker 50—48. 2—6 loten. 7—12 loten. Vaste baan 1. A. Veelenturf 150— 148 2. F. Oskam 150—145 3. J. Ale- wyn 150—144 4. J. van Dam 150—144; 4. J. van Dam 150—144; 5. Jac. Bro- ciung 149—144 6. D. Noomen 149—146 W. van Tilburg 149—146. Vrije baan 1. A. Veelenturf 150—7 x 30 10 x 29 2. F. Oskam 150—7 x 30 9 x 29 3. H. Gobel 150—7 x 30 9 x 29 4. D. Noomen 150—7 x 30 5. J. van Dam 150—6 x 30 6. A. d. Harder 150—5 x 30 10 x 29 7. J. Noomen ör. 150—5 x 30 9 x 29 8. G. Bergshoei 150—5 x 30 7 x 29 9. T. Zaal 150—1 x 30 13 x 29 10. F. Noomen 150—4 x <J0 13 x 29 11. J. A. v. d. rurey 150— 4 x 30 11 x 29 12. A. ie Clercq 150 —4 x 30 10 x 29 13 en 14. Jac. Broching en Th. de Jong (loten) 15 U. van Deuren 150—3 x 30 12 x 29. Korpsbaan. Aald. A. B. V. L. 1. Aid. Numansdorp 241; 2. Aiblasserdam 240 3. Hoornaar 239 4. Hiilesluis R. 239 5. Boskoop 238; 6. Rozenburg 237 7. Gouda 237 8. Sohiedam 237 9. Loos duinen 236. Afd. B. 1. Burg.w. Rotterdam 243; Burg.w. Bodegraven 242 3. Burg.w. Molenaarsgraaf 241; 4. B.V.L. Rotter dam 241; 5. B.Vi. Loosduinen 241; Burg.w. Boskoop 240 7. Burg.w. Lopi* 240 8. Burg.w. Overschie 240 9. B.Vi. Hoornaar 240. Rynstreekbeker afd. B.Vi. Bodegra ven 240, door driemaal achtereen win nen hiermede definitief eigenaar van den Beker. Aid. D. Eerekorps. B.Vi. Rotterdam 146 B.V.L. Hülesluis Ï45 B.Vi. Ro zenburg 145. Afd. E. Eerekorps. Burg.w. Bodegra ven 149 Burg.w. Rotterdam 149 B. V. L. Zoetermeer 148. SPECIALE AANBIEDINGEN LINOLEUM. 200 cM. br. ~2-els BOUCLÉ-KARPET 1.20 21- 27.50 _2-els wol TAPIS BELGE KARPET^. -14 50 MADRAS GORDIJNEN per paar.....4 30 MARQU1SETTE. prima..........0.35 COCOS, 100 cM. breed............ L— MARKTBERICHTEN. Alphen a.d. Rijn, 24 Maart. N.V. Tuin boüwveiiing. Prijs p^r 100 Kg. Spinazie ƒ12—16; Dunsel 16—20 Spriutkool I"ƒ 10—12; per 100 bos: Radijs ƒ4— 4.50; Selüery ƒ2—3; per 100 stuks: Kxopsla I &—12 idem H 4—6. Eierenveiling. Aanvoer 13200 stuks. Frys per 1U0 suiks kipeieren 2—2.80 ^endeieren 1.50—2. Gouda. Vee. Aangevoerd in totaal -s8Ud stuks, waarvan öi siaclitvarkens, i ette 14^15 cent per pond levend met i pet. korting Lonaensctie van 10—11 cent, lemen met 2 pet. korting 830 üiagere verkens prijzen van 10—20 iz34 biggen J 5—9 8 runderen 125— i50 6d2 nucM. kalveren 2.50—4 1 graska:*, 5 scHapen 8—10 12 bokken en geiten J 2—5. Aigemeene markt: 123 partijen kaas ie kw. met rijksmerk 24r—26 2e k*v. 21—23 zware 27 857 ponden boter aoeboter van 75—85 cent; Weiboter 80 —70 cent per pond 170.000 part. eieren prys kipeieren 1.75—2 eendeier-m 1.75—2. Leiden. Vee. Aangevoerd 986 runde ren, 502 kalveren, 782 schapen, 10 stie ren 30—175 319 kali- en melkkoeien 120—210 401 varekoeien 65—135 ^35 vette ossen ƒ85—220, 25—58 cent per Kg. sch. a.d. haak 21 pinken 13 vette kalveren ƒ25—45, 42—84 cent per Kg. sch. a.d. haak 489 vette schapen 12—16 162 weide schapen 9—12 37 lammeren, 709 mestvarkens ƒ11—23 678 biggen 5—9 6 paarden 75—215. Kaas. Aangevoerd 51 part. waarvan 42 part. Goudsche, 9 part. Leidsche. Prijs ie soort Goudsche 24—26.50 2e soort 21—23 Ie soort Leidsche 20— 23.50 2e soort 18—19. Handel matig. rELEF. 251 GEVESTIGD 1830 P. J. COUVEE ALPHEN AAN DEN RIJN jt Herv. Jongelingsvereen. „Calvijn Voor de Herv. JongeLvereen. „Cal* vyn" trji op luit.-gen. Duymaer vau Twist met een rede over „Weerloosheid'. Uitvoerig behandelde spr. voor een aandachtig en talrijk gehoor de ver schillende groepen die zich verzetten tegen het hebben van een weermacht. Speciaal de actie van „Kerk en Vrede' en aanverwante organisaties, die zulks op geestelijke gronden doen, noemde spr. funest. Tegenover de aangevoerde ^chitltaiuxlijke 'bewijzen, o.a. uit de Bergrede zette spr. de zijne sterk he kelend de losmaking van het Oude Tes tament uit Gods Woord. Op de rede volgde een levendige ge- dachtenwisseling. Nieuwe raadsleden. ■De heeren K. Stapper en M. Lugten- burg hebben hun benoeming tot leden van den gemeenteraad aangenomen. Chr. Schoolvereeniging. In de jaarvergadering van de Ohr. Schoolvereeniging is tot bestuurslid ge kozen in de vacature W. van Muiswin kel, de heer C. de Graal' en m de vaca ture G. van Leeuwen, de heer P. v. <1. Pol. 6. Voorstel' tot goedkeuring van de xtekenmg en Verantwoording der Ge- zondüeiascomimssie over het kalender jaar 1932. 7. Voorstel tct het verleenen eener oijdrage m de kosten van vervoer v<an ócnooi'kinderen. 8. Praeaüvies inzake het adres van de afdeeiing Bodegraven der O.S.P. be- treïienüe een extra-uitkeering aan de werkloozen. 9. Voorstel betreffende sluitinguur voor winkels. 10. Voorstel- inzake een adres om wij ziging van het uitbreidingsplan ui tfuitemkerk. 11. Voorstel tot wijziging van de ver-, ordening regelende de eischen van be noembaarheid enz. van de Gemeente veldwachters. 12. Voorstel tot verkoop van bouw terreinen aan de Nieuwe Markt. 13. Voorstel tot het verleenen van voorschotten op de vergoedingen be doeld in artikel 101 der Lager-Onder wijswet. 14. Pr ae advies inzake het adres van de Firma Baas en Domburg tot ver jaging der Slachthuistarieven. 15. Voorstel tot het verleenen van ontheffing van aanslagen in het school geld. 16. Voorstel tot het geven van een naam aan de straat ten Noorden van de Oranjestraat. 17. Voorstel tot aanvulling der Aige- meene Politieverordening. Vereeniging van Jong-Liberalen. Doordat de komst van verschillende leden uit Ajpnen en Boskoop nog al wat was vertraagd opende de voorzit ter, de heer Joh. van Logen, omstreeks naif negen deze bijeenkomst. Hy schetste net doel dezer vergadering die oelegd was om de geest van saanmoo- ngneid onder de vrijzinnige jeugd te veisterken. Het was hem een genoegea te ervaren, dat door de groote opkomst dit plan reeds geslaagd mocht heeten. Vervolgens gal spr. het woord aan Mr. Molenaar, hoofdbestuurslid v. d. Vry- neidsbond. De heer Molenaar sprak zijn genoe gen uit dat hem de geiegenneid werd gegeven het woord te rienten tot de jongeren in de vrijzinnige beweging. De jeugd van heden zijn de steunpnaren van de toekomst. Zyn rede vervolgen de, wees spr. op den roep om een ster ken man in de toekomstige regeering. De ondervinding van de naburige lan- ,den met een Hitler, en een Mussoliru deed hem betwijfelen of dit dictator schap den volksgeest in Nederl-and zou bevredigen. In verband met het proV gramma van den Vryheidsbond meen de spr. dat, wanneer bij de a.s. verkie zingen een parlement en daaruit een regeering gevormd werd, deze volgens het beproefde systeem van Thorbecke, dus volgens de bepaling van ons grond wettig staatsrecht zou moeten worden samengesteld. Spr. betreurde het, dat in den laatsten tyti de Kamer zoo me nigmaal de uitvoerende taak had over genomen en de regeering gedwongen had naar zijn besiuit vele regeerings- daden te wijzigen. Met verschillende voorbeelden werd dit kwaad aange toond. Spr. eindigde zijn rede met de wensch uit te spreken dat ieder"zooveel als in zijn vermogen ligt, zou meewer ken om de regeering en hare bestuurs taak te steunen en zich niet te laten beïnvloeden door de roep om een dic tator, wat een verkiezingsleuze zal blij ken te zijn, die de liberale gedachte niet zal versterken. Na de pauze volgde het meer afwis selend gedeelte waarvan wij, hoewel onberispelijk uitgevoerd, de hypnoti sche experimenten niet geheel* en al geschikt vonden ivoor dit jeugdige ge zelschap. Het oplossen der prijsrebus- sen, keurig in teekening gebracht, ver schafte veel vermaak en een welkome bijdrage voor de kas. Bij zooveel jeugd was het bal zeer geanimeerd. De IJsel- stein-toand deed buitengewoon zijn best en hield, de stemming er voortdurend WOUBRUGGE Verlaging van het watertarief. In verband met een bij het gemeen tebestuur ingekomen verzoek van de pl-aauseiyke Middenstandsvereeniging, heelt de Raad B. en W. de bevoegd heid gegeven in voorkomende gevai- len, waarin zulks naar hun oordeel ge wenscht voorkomt, af te wyken van de bepalingen der verordening op ae levering van water, door perceelen in een lagere klasse te rangschikken dan waarin zy volgens hun waarde be- hooren. Aan een aantal ingezetenen is medegedeeld, dat zy voor verlaging in aanmerking komen. Voor wat be treft de buurtschap Hoogmade zal ook een onderzoek worden ingesteld naar personen, die voor bovengenoem de regeling in aanmerking komen. Burgerlijke Stand. Geboren Jozef Mattheus Clemens Maria zjv. C. J. M. van Schagen en H. Th. van der Saimi Johanna Cor- nelia d.v. S. J. Zwetsloot en L. J. Borst ZWAMMERDAM- Personalia. Onze plaatsgenoot de heer F. L. van Muiswinkel, is gepromoveerd tot Dr. in de Handelswetenschappen na ver dediging van een proefschrift over „De verzamelde graanhandel in de Vereenigde Staten van Amerika, Cana da en Argentinië." Tot onderwijzeres aan de R.K. Meisjesschool voor L.O. alhier (Hoofd Mej. W. M. Leliveld) is benoemd Mej. P. K. van Eyk uit Alphen axl. Rijn. I Boomen voor werkloozen. Aangezien met de werkzaamheden tot omlegging van den Ryksweg ach ter de kom dezer gemeente over eeni- gen tijd een aanvang zal worden ge maakt, heeft het gemeentebestuur een aantal* boomen, staande op gemeente lijk terrein waarover bedoelde weg zal worden aangelegd, ter beschikking van de werkloozen gesteld. Deze zijn te gen genot van de opbrengst van het hout, thans druk bezig met het rooien. E.K. Volksbond. In een in het Patronaatsgebouw al hier gehouden vergadering van den R.K. Volksbond, hield na afdoening van enkele huishoudelijke werkzaam heden de heer Steinmetz uit 's-Graven- hage een lezing over den door Paus Pius XI gemaakten encycliek „Quadra- gesimo Anno". Spr. wees er op, dat deze encycliek in Mei 1931, dus 40 jaar na de encycliek „Rerum Novarum" is uit gekomen. In eerstgenoemde encykliek wordt een overzicht gegeven van den invloed die uitging van den „Rerum Novarum". De richtlijnen daarin aan gegeven hebben velerlei vruchten af geworpen en geven ook richting voor de velerlei vragen van dezen tijd. Naar aanleiding van het gesprokene, werden door de aanwezigen nog veie vragen gesteld, wel-ke tot volle tevre denheid werden beantwoord. Met dahk aan den spreker voor zijn leerzaam betoog, sloot de voorz., de heer S. J. Steenbergen, hierna de ver gadering. Burgerlijke Stand. Geooren Carolinus Simon Pieter zoon van Hendrik van der Graaf eu van Johanna Gerritdina van Griethui zen Annigje dochter van Dirk Hoo- gendoorn en van Fijt je van Muiswinkel Bevolking. Inge*komen uit: Leek, Midwolde, G. Slagter, veehouderskn., ütrechtfcche straatweg 85 Alphen a.d. Rijn, P. van Asselt en gecin, melikslijter, Kerklaan 115. Vertrokken naar: Bodegraven, Bui tenkerk t>6, G. van Dam en gezin, land arbeider van Oud-Bodegraafsche weg 125. Nieuwste modellen Electrische Kronen Perkament-, Zijde-, Glaslampen Alle soorten Zijde, Franjes, Koord, Kralen in diverse kleuren Het vernieuwen! van Zijden Kappen in den kortst mogelijken tijd, Aanbevelend. Fa. M. van den Hoek Alphen aan den Rijn KERKNIEUWS Predikbeurten op Zondag 26 Maart '33 NED. HERV. KERK Alphen a. d. Ri|n (AarTveen) half 10 de heer Broosgeest van Katwijk en half 7 Ds. van Bcusekom. Juliaoastraat half 10 en half 7 Ds Stehouwer Gouwsluis half 7 Ds. Jellema van Woubrugge Hooftstraat Evangelisatie, half 10 en hall 7 de heer Dekker. Oudshoornscheweg 10 uur Dr. Canoegteter Lokaal van Mandersloostraat half 10 en 6 uur de heer Wijnen van Oldenbroek Woens dag 7 uur de heer Beekman van Veenendaal Bodegraven half 10 Ds. Kruishoop en 6 uur de heer Muller. Boskoop 10 en 6 uur Ds. Jacobs. Koudekerk half 10 en half 7 Ds. Odé, Hazerswoude half 10 Ds. va« Wiokel van 's -Gravenhage, half 7 de heer Stroo van Kou dekerk. Nieuwkoop half 10 en half 7 Ds. v. Wijn gaarden. Nieuwveen half 7 Ds. Haumerscn van Woerden. Nieuwveen (Evangelisatie) half 10 en half 7 de heer Van Scherpenzeel. Woubrugge halt 10 en half 7 Ds. lellema Zwaromerdam half 10 en half 7 Ds. van Woerden. REM. GER. GEM. Boskoop 10 uur Ds. Mispelblem Beijer Nieuwkoop 10 uur Ds. Nienhuis. Zwammcrdam 9.45 Ds. Günther. GEREF. KERK Alphen a. d. Rijn, Aarl'veen half 10 en half 7 Ds. Moolhu'zen. Raadhuisstraat 10 uur Ds. Mulder, 6 uur D.«. Bosch. De Ruijterstraat 10 uur Ds. Bosch, 6 uur Ds. Mulder. Hooftstraat 10 en 6 uur Ds. van Reenen van Zeist. Bodegraven half 10 en 6 uur Dn. Dam. Koudekerk half 10 en half 1, Ds. Haspers Hazerswoude half 10 en h«lf 7 Ds. den Hartogh. Leimuiden half 10 en half 3 Dsv.d. Weerd Nieuwkoop 10 uur Ds. Ligter en half 7 preeklezen. Nieuwveen 10 en 6 uur Ds. Speelman. Noorden half 10 H.A. en half 3 H.A. en Dankz, Ds. van den Bos. Ter Aar half 10 en half 7 Ds. Warnink Woubrugge half 10 en half 7 Ds. van Eyk van Solo. Zwammcrdam half 10 en half 7 Ds. Zwaan CHR. GER. GEM. Van Recdestraat half 10 en 6 uur preeklezen Rijnzaterwoude Zaterdag half 8 en Zondag half 10 en 6 uur Ds. Janssen. ==9 „De Kleine Concurrent" 4 pond zeep voor 25 2l/t pinda's voor 25 1 Toffee's voor 25 3 Rijst voor 25 4 rol Beschuit voor 25 cent Voor Karpetten, Vloerzeilen, Meubelen, Ledikanten, Gordijnen, Cocos, naar C. RAAPHORST Dzn., Raadhuisstraat 86 -187 Let op het juiste adres. 99 Doet Uw voordeel. Raadhuisstraat 182 Telefoon 319 Beleefd aanbevelend* Th. A. v. Leeuwen Staatkundig Gereformeerde Partij AFD. TER AAR 1 'j M*s- i fr r 11 WOENSDAG 29 MAART hoopt D.V. op te treden den Weled. Heer Ir. C. N. v. niS Lid der 2e Kamer. in het gebouw JONATHAN aan de Kcrkweg. Aaavang 7.30 uur. TER OVERNAME EEN SLAGERIJ de helft contant, rest in termijnen. Gelegen Beeklaan 114 den Haag. Aldaar te bevragen. HET FRUITHUIS M Tel. 308 Raadhuisstraat 236A Alphen aan den Rijn 4 kilo blikken prima prima Spercïeboonen slechts 87 cent 1 kilo bik snijboonen 1 blik Doperwten 1 blik Spercïeboonen 75 cent 1 groot blik Spinazie (6 pond) voor 43 cent voor 1 Kiloblik Meikersen 70 cent 1 Kiloblik fijne Aardbeien 60 cent 1 Kiloblik Peren 1 Kiloblik Perziken 1 Kiloblik Abrikozen 1 Kiloblik Kwetsen 1 Kiloblik Ananas 50 cent 42 cent 42 cent 35 cent 40 cent 5 blikken Ananas 100 cent 10 blikjes Tomatenpurré 79 cent 2 blikken Zalm 32 cent JU 25 cent 3 pakjes Pudding 25 cent 1 groot blik (ijne Asperges 95 cent 1 Kiloblik Appelmoes 29 cent 1 doosje Vanillesluiker 1 Literpot fijne Vruchtenbowl 91 cent Prima Moesappelen 1ste soort Witlof Mooie Bladspinazie Jonge Worteltjes Mooie Kropsla Groote Kropsla^ Mooie Bloemkool 10 pond Uien 10 pond Wortelen 3 pond voor 25 cent 3 pond voor 25 cent 3 pond voor 25 cent 2 pond voor 15 cent per stuk 8 cent per stuk 10 cent per stuk 15 cent voor 20 cent voor 25 cent Alle bestellingen franco thuis in Alphen Koudekerk, Woubrugge, Ter Aar, Aardam, Aarlanderveen Nieuwkoop Noorden Nieuw veen, Zwammerdamen Bode graven. Porto wordt vergoed.
Ondertrouwd PIETER ADRIAAN VERHAGEN en DIRKJE ELISABETH VERBOOM. Alphen a.d. Rijn, Hooftstraat HO 23 Maart 1933. Bodegraven Z Z. 1 Thuis* Bodegraven 28 Maart, na half 8 n m. Huwelijksinzegening in de Ned. Herv. Kerk te Bodegraven op Don derdag 6 April des nam. te 1 uur door den Weleerw. Heer Ds. J. Ch. W. Kruishoop. Getrouwd Dr. P. J. GAILLARD Vlechtwerk Kippengaas Arts en JOOP SCHOUTEN. die mede namens wederzijdsche fa milie, hartelijk dank zeggen voor de belangstelling bij hun Huwelijkonder- vonden. Alphen a.d. Rijn, 23 Maart 1933. Hiermede betuigen wij onzen har- telijken dank aan allen voor de vele blijken van belangstelling en deel- nemiog ons betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen ge liefden Man, Vader en Behuwdvader Hermanusvan Harten- Uit aller naam: Wed. H. VAN HARTEN-Vls. Ter Aar, 23 Maart 1933. Geerweg. Voor de vele blijken van belang-* stelling betoond bij het overlijden van onze geliefde Vrouw, Moeder, Be huwd en Grootmoeder Anna Margaretha Habermehl- Hus, betuigen wij hiermede onzen harte- l(jken dank. Uit aller naam D.N. HABERMEHL. Amstelveen, 25 Maart 1933. Oude Karselaan 8. Boekhouden Nederlandsche Handelscorr. Stenografie, Machineschrijven Esperanto. Club- en Privaat- lessen. Opleiding Mercurius en Vereeniging van Leeraren G. Klok, s Molenaarsbrug 1, Alphen a.d. Rijn De grootste sorteering De Nieuwste kleuren Hoogte 45 c.M. 60 cM. 75 cM 100 cM |l20cM |l50cM |l80cM. 1/ 0.12 0.16 19 25 _- p M S 3/4" 09 11 13 17. p M CO 08 0.11 13 16 20 p. M «J 1 1/ 2 0.11 13 16 0,19 p. M 1^4 2" P' f 0.08 0.10 0.12 0.13* p.M Bij volle rollen van 50 Meter speciale pr(jzen. De Schoenen Mode. iaarsseizoen 1933. FIRMA VAN DEN HOEK Van Mandersloostr. 37, 39,41, Alphen aan den Rijn BUITEN ALLE LASTERPRAATJES OM ROEREN WIJ TOCH DE GROOTE TROM Ook nu Kapsalons „Modern" aan de spits. Vanaf heden het allernieuwste systeem blijvende Haargolf, PRIJS 4 GULDEN alles inbegrepen, 6 maanden gegarandeerd. Over heel de wereld door erkende vakgenooten gedemonstreerd en als één der beste aanbevolen. GEEN Wella. GEEN Werko. GEEN ammoniakbehandeling. Eischt dus ALLEEN E. F. behandeling. Beleefd aanbevelend, H, DRIESSEN DAMES- EN HEERENKAPPER. S Wilhelminastraat 15, Alphen a d. Rijn. Ontvangen de nieuwste schoenen van de zoo bekende 1. 2. 3. merken „Manna", „Timtur", „Rembrandt". nooit was de sorteering zoo groot, beter schoeisel, lager prijzen, zie vooral de Etalage's. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend, Firma D. RAAPHORST Czn. Schoenenmagazijn ALBINIANA" p van Mandersloostraat82 Telef 135 Alphen a.d. Rijn Alphensche Juweliers- en Horlogeriezaak Van Mandersloostraat 19 en 21, Tel. 207 Alphen aan den Rijn Steeds het nieuwste op gebied van Uurwerken, Goud, Zilver en Optiek Speciaal gesorteerd in Electrische Klokken met en zonder slagwerk. Zie onze étalages en overtuigt U van de ver bluffend lage pryzen, welke w(j heden noteeren. „Ons systeem is Lage Prijzen"* Beleefd aanbevelend» F. G. SPORMANN Gedipl. Horloger Tuweher Diploma Opticien V.V.O. 11 i n n t s IETS NIEUWS IETS STERKS IETS GOEKOOPS VERTO" Tapijt en Looper VRAAGT ONS ADVIES en modellen Firma A. Maseland v Alphenaan den Rijn ijl 5 cent per stuk: Fondant-e i e r e Schuim-eieren, Marse- pain-eieren, Marsh- mallow-eieren, Netjes met 6 eitjes. Geglac. suiker-eieren 5 voor 10 cent Gev* eieren 3 v. 10 et. Zangvogel-en conserf- eitjes, li ons 10 cent. Paaschcroquets 10 cent per ons Nougat-eitjes lè ons 15 cent Pral.-eitjes, 2 ons 15 c. Chocolade net-eitjes 2 ons voor 25 c. 2 cakes 35 cent A-v geeft serviesbon .bij iedere inkoop n ALLEEN PRIMA KWALITEITEN en daarom st eeds het voordeeligst. Firma Bosch-Quant e>u3Sse* ^•1 brengt steeds het ALLERNIEUWSTE In vanaf 1.90. Firma Bosch-Quant. Zie bij ons de groote sorteering echt Balatum mödeaf! TEL. 222 fe TEL. 222 183 breed 64 200 breed 71 p. el C. RAAPHORST Dz Raadhuisstraat 86,187 ZONECHT X LU voor wneschermen en i harkiesen LU Q. O 01 I- De ZeeuwscheJ Aardappelenhandel cvert 1ste kwaliteit Bravo's. Blauwen. Een partij Eigenheimers en Bevelan ders, „geen drielingen" geelvleezig a 11.20 per HO pond. thuis bezorgd f 1*30. per 10 kilo f0 20. Voorradig vroege poters a 10 cent p. kilo. Vroege blauwkop Eigenheimers 8 et. p kilo. Late poters alle soorten zoo lang de voorraad strekt f2.50 per 70 kilo. Tuinders en werkloozen extra korting. Wortelen per 25 kilo f 1 00 Uien per 6 kilo f 0.25. Alles vorst- vrij en verzending door geheel Ne- derlapd. Gratis te bezichtigen: Vlokken Bedstellen, 6-deelig 2-pers., kapok kussens Prima Java-kapok, gevulde 6-deelige Bedstellen 18.50 2-pers. 27,00 1-pers. 23.00 G. RAAPHORST Dzn. Raadhuisstraat 86, 187 Bij inlevering dezer advertentie 1 paar prima 2-pers. Stroo- matrassen voor 3 95 Loopevs, fapijten nen Aanbevelend, Jf Jong en Bel, Hooftstraat 23, Telefoon 203 Alphen aan den Rijn. N.V. SPAARBANK van de ALPHENSCHE BANK Alphen a.d. R{jn. Zie de Etalage, In het Speciaal Heeren MODEHUIS Heden ontvangen het nieuwste in t 3 pd. runderlappen f 1.00 3 n karbonade f 0.90 verkrijgbaar b(j de Vraagt gratis prijsopgaaf. Aanbevelend, Jt Jong en Eel, Hooftstraat 23. Telefoon 203 Alphen aan den Rijn. Alphensche Concurrent VAN DER PIJL Van Dijkstraat 2. SCHOONMAAK Ontvangen NIEUWE platen voor in te lijsten vanaf 5 cent. Ook losse houtsneden en etsen, zeer voordeelige partij. GRATIS keurig inlijsten van foto's. M. J. MARKX, Hooftstraat 87. De rentevergoeding wordt met ingang van 1 April e.k. gesteld op 2 10 PROCENT. De Directeur, L. DE GRAAF. Koopt Uw Behang hu Raadhuisstraat 156 Alphen a.d. Ryn Duizenden rollen in voor raad vanaf 8 cent per rol. JE ADRES VOOR: Touw, grond- en glansverf KMHMZH GO :ïï¥eki vanaf f 1.95 Heeren Petten vanaf f 0.60 Ook een mooie sorteering DURO PETTEN reeds vanaf f 1.50 alleen bij Raaphorst Sr. Van Mandersloostraat 43 Gevraagd: een Jongen van 14 jaar, liefst kunnende melken, bij A. RIJLAARSDAM, Alphen a.d. Ryn naby Woubrugge ■klokken roote De nieuwste modellen vindt U bij de Wed. W. TUYN HOOFTSTRAAT 55 ALPHEN AAN DEN RIJN Alles onder garantie H. VAN DEN BOOM MODEMAGAZIJNEN De vlag wappert ten'teeken van den GORDIJNENVERKOOP die ter EERE van de schoonmaak gehouden wordt. Mooie gordijnen voor LAGEN PRIJS is eisch des tijds. De étalages toonen U verschillende soorten Kleine en groote coupons liggen ook voor den verkoop gereed. Stalen op aanvraag. Voortzetting speciale Kousenverkoop Zondag a.s. aanvang 2.30 uur ALPHEN I DE SPARTAAN I 2c kl. K.N.V.B. CREOLIN-LYSOL- GLOOR Gloria waterverf voor muren Inge Kleedingverf Glansverf in bussen, koopt U zeer voordeelig bi] Drogisterij en Fotohandel Telefoon 84 P. LAROS, Van Mandersloostraat 48 ONZE jarenlange ervaring stelt U in staat by ons de volgende artikelen met vertrouwen te koopen. ONZE prijzen zijn lager dan elders. ONZE sorteering is buitengewoon groot, ONZE modellen en pasvorm van heerencostuums zijn schitterend. ONZE japonstoffen worden door iedere dame gedragen. ONZE karpetten, tapijten en loopers gaan jaren mee. ONZE vitrages hangen voor honderden ramen. ONZE linoleum? zijn onverslijtbaar; gratis leggen. ONZE bedden en matrassen zijn voor iedereen geschikt. ONZE kousen en sokken passen aan iedere voet. ONZE manufacturen zijn in 't heele land bekend. ONZE meubelen sieren iedere woning. ONZE zeldzaam mooie noten slaapkamer, bestaande uit lits jumeaux, toilet, 2 stoelen. 2 nachtkasten, tafel en linnenkast moet U deze week eens komen bezichtigen. ONZE magazijnen zijn dagelijks zonder eenige verplichting tot koopen te bezichtigen. Aanbevelend, TEL. 244 VAN DIEN ALPHEN AAN DEN RIJN
Heeren! Komt bij ons eens kijken naar een nieuw costuum, hetzij gemaakt of naar maat Wij hebben thans een reuzen sorteering in Costuums en Stoffen. U slaagt beslist Goed voor weinig geld Costuums vanaf 12.-, 15.-, 19.-, 23.- 27- 32-. 37.- 42- 46. 50.- Vraagt onze stalen voor Maatkleeding Zeldzaam laag in prijs FIRMA BOSCH-QUANT Roodband om het vlug te doen oplossen WASCHT HET GOED HELDERDER.....ZUINIGER IN GEBRUIK! Indien gij gelukkig zijt, kant gij winnen 3 X f 70000 Staatsgarantie. Trekkingen lO April a.s. 1 Prijs af 17.500.- 2 Prijzen a f 7.000. op 15 April a.s. Hoofdprijs f 70000.- Uitbetaling in contanten van het geheele bedrag, zonder aftrek. 20 April a.s. 2prijzen af 7.000.— 3 a f 3500- 15 af 700- De 4 pCt. en 5pCt. Premieloten van het KONINKRIJK BELGIË bieden U naast volledige zekerheid de GROOTSTE WINSTKANSEN. leder jaar 32 trekkingen, terwijl jaarlijks aan prijzen wordt uitgeloot f 1.565.000.- TREKK1NGSLIJSTEN WORDEN GRATIS EN FRANCO TOEGEZONDEN Neen» Uw kan» waar. Gij doet direct mede aan bovenstaande trekkingen en hebt mn«« ,!ie"i- i. ééD °f meerdere van deze groote prijzen te winnen. Vraagt ÜJrJ?ï a ,n,1,cn',DOen- Proipectos wordt U onmiddellijk toegezonden en laat U nog neder, inschrijven voor slechts een geringe uitgave per Baard bij: „HET GELUKSKANTOOR" C. LAFEBER, STOOFSTEEG WO, TELEFOON 2825 Actieve Vertegenwoordigers gevraagd GOUDA Aardappelen-lnventarisatie. Naar aanleiding van de publicatie hieromtrent in de plaatselijke dagbladen en groote dagbladen betreffende STEUN AAN DE AARDAPPELEN, zijn de zitdagen voor district 5 Noord Holland alsvolgt vastgesteld: MAANDAG 27 MAART. café Schreuder, van 9-11 uur smorgens Leenderts, van 13 uur smiddags Van Kasteren, van 5-7 uur smiddags DINSDAG 28 MAART Bussurn, Cafe-Rest., „De Gooische Boer" van 9-11 uur smorgens s'Gravenland, Hotel Ruimzicht (Th. J. Bever, van 12-2 uur smiddags Vinkeveen, Hotel M. A. v. Zuylen, van 4 6 uur smiddags. Nieuwveen, De Kwakel, Bovenkerk, IS JJ SUCCESJES (Maximum 30 woorden. Prijs bij vooruitbetaling 50 et. twee maal plaatsen 75 cent. Brieven onder nummer 15 cent extra. Advertenties vooï deze rubriek moeten uiterlijk Dinsdagmiddag 5 uur en Vrijdagmorgen 10 uur in ons bezit zijn om in het nummer van Woensdag resp. Zaterdag te worden opgenomen.) Geen vuile handen meer bij het poetsen van kachel of haard, OVALINE, doosjes met opener, poetst zoo ge makkelijk. Probeer eens een doosje van 'n dub beltje. Te koop gevraagd een gebruikte SCHRIJFMACHINE Ook koffermodel komt in aanmerking. Aanb. met opgave van prijs en merk onder no. 144 Bur. van dit Blad. Te huur sigarenzaak drukken stand. Over name goederen contant brieksprijs. Br. Bur. v. pl.m. 1700 tegen fa- d. Blad onder no. 137. Gevraagd in werk mansgezin, een nette KOSTGANGER, met huiselijk verkeer, en vrije frissche slaapka mer. Prijs nader over een te komen. Br. ond. no. 138. Gelegenheidsgedichten L. G. vAN DER HORST Oude Rijn 158, Leiden, vervaardigt gedichten, liederen, voordrachten in iederen vorm en voor elk doel. Tevens ceremoniemeester en humorist met eigen be schaafd repertoire. Gevraagd door 2 broers, werkenden stand, rui me gemeubileerde Zit- Slaapkamer met kas- vaste waschtafel% z. p. ten, liefst met gas en Br. met prijsopgaaf Bur. v. d. Blad onder no. 139. Voor direct gevraagd een DIENSTBODE bij MeJ.P.G.BORGERS Bruggestraat 5, Alphen aan den Rijn. Met Mei gevraagd een DIENSTBODE P.G., zelfstandig kunnende werken, by C. BOL, Ter Aar, Kanaal. KLEIN MAAR FIJN is ons gelegenheidsi-r gafartje, geen duurdere banderol om goedkoop sigaar, maar een prima 6-cent-sigoar voor 4 cent. Zie onze étalage, HET HOEKJE, Raad huisstraat 157. Tel. 287. Te koop aangeboden i een zoo goed als nieuwe j KINDERWAGEN Hooftstraat 30. Te koop wegens ziekte. In volkrijke buurt te Den Haag een ZAAK' in ijzerwaren, gereed schappen enz. Zaak. wordt verkocht als bij verdienste, doch is voor veel uitbreiding va:- I baar. Voor vakman op gebied van kachelwerk, electra en gas, goede vooruitzichten, ruime woning achter de win- kei. Huur voor winkel en woning 60 per j maand. Koopprijs win kel en inventarisgoe- deren 2500. Brieven onder no. 149 Bur. van dit blad. Te huur of te koop gevraagd, tegen Augus-> tus nieuw BURGERVVOONHÜIS van niet al te groote omvang, omtrek Oudsh. weg of Hooftstr. Br. m. prijsopgaaf onder no. 162 Bur. v. d. Blad. Te koop aangeboden een goed onderhouden Mahoniehouten Canapé Te zien en te bevragen Hooftstraat 158. HET ADRES voor Huishoudelijke artikelen, Galanteriën, Glas, Borstelwerk Email enz. is en blijft JOH. YKEMA, Pr. Hen drikstraat 29a, Alphen a. d. Rijn. Te Koop DOUGLAS MOTOR 234 p.K. Prima in orde. Prijs ƒ50. Adres P. v. VLIET, Z.Z. Bodegra ven. JE ADRES voor het bijvullen van Kapokmatrassen en Bedden, tevens het nieuw bekleeden van stoelen, is by B. YKEMA, Prins Hen^ drikstraat 29a, Alphen aan den Rijn. Vraagt prijsopgaaf. KAMERS te HUUR met of zonder pension. Mooie stand. Omtrek Station. Br. Bur. van dit Blad onder no. 155. TE HUUR BURGERWOONHUIS met flinke schuur, ge legen aan de Heimans wetering te Woubrugge a ƒ4 per week. Ter stond te aanvaarden. Te bevr. J. BONTEN BAL, Woubrugge. Mevr. H. VAN LEEU WEN, Hoorn 412, Al phen a.d. Rijn, vraagt tegen 15 April een NET MEISJE, voor halve dagen en Vrijdags den geheelen dag. 30 beste gebruikte Hooibouwmachines, Hooiharken, Ransomes, Sanglier, Vorkjesschud- ders, Saksornia, Ceres, Groenster, Maaimachi- nes, Cormick, Deering, Albion, Bamford, één- en tweepaards. Maai- machinebalken, Kam- wielen, Gebruikte on- derdeelen. Inruilen. Vroeg koopen goed koopst. W. BOS, Bode graven. Wegens verplaatsing mijner zaak naar Nieuwstraat, biedt ik de bekende salonnum- mers aan tegen 10 cent per nummer. Let op het adres voorh. Hooge- woerd, thans Nieuwstr. 30, over de Hartesteeg, H. VERSNEY, Leiden. Gebr. Draaischijven bijna niet van nieuw te onderscheiden, voor spoor van 50 en 60 c.M. Voor spotprijs. W. BOS, Bodegraven. Openbare Verkooping ten overstaan van Notaris B, D. Krüsemann te Bodegraven op Dinsdag 11 April 1933, v.m. 11 uur in het Hotel Van Haaften aan de Brugstraat aldaar, in ééne zitting, van Een blok van drie Woonhuizen met stalling, schuren en erf aan de Willemstraat achter de Ger. Kerk te Bodegraven, groot 3 10 Are, in huur bij P. van Roekei, Mej M. Ensink en Mej. Wed. Monna, in totaal voor f 11 60 p.w.» te veilen in 4 perc. en comb. Aanvaarding in genot der huur bij de betaling vóór of op 29 Mei a.s. Bezichtiging iederen werkdag nam. 2—4 uur. Biljetten en nadere inlichtingen ver krijgbaar ten kantore van den notaris. \y.:::-\ v+yyyyy.-. «tt♦*«* i*j•*•••* mm ■:mm. V::;. \v.y.%V.wS _'_•_•_*.* m I 4 ■\v _■-*_•.*_•.* ■.*_•.*_*. ROODBAND ZEEPPOEDER fe J-fèt goedkoopste. standaardinerk. WINKELHUIS TE HUUR, voor elk doel geschikt, geheel nieuw Bevragen: 105 Emmalaan, Alphen a/d Rijn Aanbesteding Ondergeteekende zal voor rekening van zijn lastgeefster aanbesteden: Den bouw van een Land bouwerswoning te Wad- dingsveen, op Woensdag 29 Maart a.s. ./wWïSSfoa N.V. WASCHOLINEFABRIEK AMERSFOORT 'S A.< KB ra;©?' R0 39-OI76H Openbare Verkooping (om contant geld) op Woensdag 29 Maart '33 vm. 10 uur, te Alphen aan den Rijn, Van Mandersloostraat 42, van een Schoenwinkel-Inventaris, wo. lederwals- uitpoets- haak- naai en schalmmachine, cassa en HUISHOUDELIJKE IHBOEDEL, __^. Bestek en teekening bij P. D. STUURMAN te Waddings- veen f 12.50 (restitutie f 10 van wijlen den Heer J. B. VAN HALDEREN. Te bezichtigen: Een uur voorden verkoop. Notaris Jhr. 6. J. STOOP m Dames of Heeren!^ rijwielen met terugtraprem, kettlngkast. bagagedrager, bel» reflector enz. Hollandsch fabrikaat. Katwijk model dienstrijwiel als boven gemon teerd f35.-—. Liberator grand Luxe Damesrijwiel met l vast aange bouwde remmen, weinig beschadigd van f 100.- voor ^,52.50. Ons onverwoestbaar Nelson r{jwiel met Torpedo, kast, enz. geheel rjjklaar f45.—» eigen fabrikaat» wegens opheffing Rijwielafdeeling. ALT, Mare 112, Leiden. Abonneert U op „Het Nieuwe Modeblad" hoe gering ook, die kan worden vermeden, moet gespaard worden Meer dan ooit is reclame noodig om het hoofd boven water te houden Maar men zorge er voor, dat zijn reclame gelezen wordt. Strooibiljetten en daarmee gelijk te stellen drukwerken worden verreweg in de meeste gevallen ongelezen weggesmeten. Zij zijn dus geheel waardeloos!
No. 5231 Zaterdag 25 Maart 1933. TW 60e Jaargang ft Ik zeep de heele Regeering in" De „Figaro" van „Kaiserhof" Sinds 25 jaar „erfkapper" van alle Duitsche regeerin gen De Berlijnsche correspondent van <ie Vereenigde Persbureaux •heeft een bezoek gebracht aan den „regeeringskapper" te Berlijn, die vrijwel alle bekende diplomaten in de Duitsche hoofdstad dagelijks „onder het mes" heeft. Wij laten hem hieronder aan het woord. ken stilzwijgend monopolie.. „Wie volgt, aistuouei l" Jsen poiuere woidt gesloten. Een mi nuut later is vice-Kansener Von Papen in een wit scnuimmasker gehuld___ „Wie volgi, alstuolieit!" Kyksmin^cer üonng iaat zich in de stoei daarnaast neer. &en houten wana scheiüt gedurende het scneien de beide kabinetscoiiega's. „Wie volgt, alstuoiiei l'J Freiherr tilvz von Kubenach, minister von Biomoerg, graal Scnwerin Krosig*, de Minister van Buitenl. Zaken von Neuratn, de Amerikaansche gezant Sackett, M. i-rangoi^ Poncet: kortom.. de geneeie Wuneimstrasse oezoekt winkel van meester Engoart, teneuide zijn uiterlijk te laten veriraaien. Niei gerekend ae tallooze ministers b.d., die ouder gewoonte ook tegenwoordig nog den „regeermgsiriseur" opzoeken Het gaat er zeer stilzwijgend en on opvallend toe. Wie niet weet, dat de peeren, dié achter de portieres verdwij nen, de „groote heeren" zyn, zou dat beslist niet vermoeden. Geen plichtple gingen, geen diepe buigingen verraden den oningewijde den rang van den be zoeker. De heer Enghart, die zijn groote zaak, op den hoek tegenover de Rijks kanselarij, in een deel van het geschied kundig vermaarde hotel „Kaïserhoi sedert een 25-tal jaren drijit, heelt nog het ongeschreven, stilzwijgende mono polie de heeren van de hooge politiek, diplomatie en economie als Figaro te mogen 'behandelen. Hitler schfcert zichzelf Van de bewoners van de Wilhelm- strasse ontbreekt er slechts één, de ge wichtigste, in de prominente klanten kring rijkspreawent Von Hindenbui-. De „oude, grijze heer" laat zich altijd door zijn kamerdienaar scheren. Rijkskanselier Hitler is een zeldzame gast, want hij komt alleen om zijn haar te laten knippen. Het scheren en het bijknippen van zijn beroemde snorre tje doet hij zelf. Dat was reeds zoo, toen hij nog gewoon hotelgast in Kai serhof was-----De ambtsplichten heb ben daarin geen verandering gebiacht! In de laatste dagen bestelt de rijkskan- selier de kapper in zijn dienstvertrek- ken, die schuin tegenover de Kaiserhof gelegen zijn. Over het algemeen brengt iedere mi nister dagelijks een half uur door in de behaaglijk ingerichte salon en wacht kamer va,n Engbart, waar zij van hun ambtelijke bezigheden uitrusten. Met trots toont de „hoffriseur der Duitsche regeeringen" de talrijke foto grafieën, die voorzien van opdrach ten en handteekeningen de wanden van de wachtkamer versieren. „Ik ken geen partijen ik ken alleen klanten, die met dezelfde zorg bediend worden", zegt Enghart. Dat is soms gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Het is geen kleinigheid om heeren, die el kaar nog kort tevoren in den Rijksdag met inktpofcten hebben geworpen, vreedzaam in de wachtkamer te ver eenigen Niet zelden gebeurt het, dat een minister met drie of vier van zijn voorgangers in de salon van Enghart samenkomt. Reeds menigen scherpen blik is daar gewisseld, maar tot twisten is het dank zij de vriendelijke voor komendheid en de rust van meester Enghart nooit gekomen. Politiek in den kappersalon. Wel heeft zich het tegenovergestelde voorgedaan. Politici hebben bij den „re- geeringskapper de krijgsbijl begraven, personen, die elkaar slechts van hoo- ren-zeggen bekend waren, hebben hier de eerste woorden met elkaar gewis seld----- Voor zulke doeleinden bestaat er op de eerste étage nog een kleine salon. Eigenlijk is dat een manicure- salon,' maar meester Engbart weet steeds met tact het juiste oogenblik te kiezen. Een wenk aan de dames-assis tenten en de heeren blijven onder vier oogen. En de deuren zijn goed ge sloten. „U moet de discretie zeker strikt in acht nemen „Discretie dat mag ik U gerujt verraden is mijn eerste en heiligste principe. Wij kappers zijn gewoon diai- gen te zien, die voor anderen verborgen blijven. Daarbij komt, dat de zwijg zaamste menschen onder de scheer kwast zienderoogen ontbolsteren en dikwijls meer loslaten, dan hen later wel lief is. Niet zelden gebeurt het, dat de „ongenaakbaren" met de bedienden zeer openhartig over de probleemen der politiek spreken, waarbij zij soms plan nen en gedachten laten doorschemeren, die zij anders alleen aan hun vertrou welingen of secretarissen mededeeleii. Op deze wijze zijn mijn bedienden steeds volkomen op de hoogte van de politiek maar ik kan hen volkomen vertrouwen Het komt wel eens voor, dat die of gene een van hen geld aan biedt, om een bepaald geheim te verne men, maar onder welke omstandighe den ook, zij laten nooit iets los Mijn personeel spreekt overigens zonder uit zondering de vreemde talen en is in den omgang met hooggeplaatste per soonlijkheden zoo geschoold, dat zij, zonder met de hand te trillen, den kei zer van China zouden scheren Uitgang door achterdeur.. De heer Engbart verontschuldigt zich een oogenblik. De bezoeker kan door de glazen toegangsdeur naar bui ten kijken-----Daar staat een nieuws gierige menschenmenigte. Niet lederen dag is er gelegenheid een pas-gescho- ren minister te zien. De fotographen richten ingespannen de lenzen op de ingangsdeur. Enghart keert terug „Ik heb even tjes den heer Vice-kanselier Von Papen door de achterdur naar buiten ge bracht zegt hij glimlachend. (Nadruk verboden.) Brieven uit Boskoop. Het crediet. Eindelijk! zullen velen uitroepen. Het wetsontwerp tot credietverleening ten behoeve van boomkweekers is dezer dagen bij de Tweede Kamer ingediend. Reeds bij de behandeling van de be- grootmg voor de gemeente Boskoop, dienstjaar 1932, werd door een dei- raadsleden voorspeld dat een onder steuning voor de boomkweekerij noodig zou blijken. Toen was er nog geen spra ke van welke vorm de steunverleening zou aannemen. Eindeloos is er in ver schillende instanties gepleit over den norm een afnemen van de overpro ductie, een steun in den vorm van een bijdrage, een verruiming, vergrootin^ van eventueele hypotheek, een garantie van minimum-opbrengst per H.A., een crediet. Ket is niet te veel gezegd, wan neer geconstateerd wordt, dat er in sommige bureaux gevochten is voor een of ander standpunt. Het is ten slotte een credietverleening geworden. Het is nu de vraag of men hei mag roepen. De weg vóór dat er werkelijk steun verleend wordt is nog lang. Vermoedelijk zal het wetsontwerp spoedig de beide Kamers passeeren. Dan komt er echter nog de langdurige periode van benoeming van centrale commissie, regionale commissie, de tijd van aanvragen, beoordeeling, toewij zing, zoodat er zeker nog een paar maanden verloopen zullen eer een tast baar resultaat verkregen is. En dan nog is de groote vraag of men zich bij hulp behoevendheid en toewijzing van een bepaald bedrag gelukkig mag prijzen. Want wat is het geval In normale omstandigheden is het bedrijf feitelijk opgespaarde arbeid. Moet nu bij de ge wone lasten nog een extra-uitgaaf ge voegd worden voor rente en aflossing, dan zal het voor vele credietnemers een bezwaar zijn aan de verplichtingen te voldoen. Wat dan nu Het bedrijf ver keert in veel slechter omstandigheden dan in normale tijden slechts de hoop dat de handel weer herleeft kan cre diet doen verstrekken. Indien deze hoop niet bestond, dan zou de steunverlee ning niet anders beteekenen dan een verstrekking van geld voor levensmid delen. Wat desnoods ook te billijken is, gezien het feit dat werkeloozen reeds lang steun genieten zonder tegen praestatie. Het crediet zal trouwens op voorzichtige wijze verleend moeten worden de mogelijkheid is niet uitge sloten dat men concurrenten van ge zonde bedrijven kunstmatig in leven houdt. Van heel veel gewicht zal het zijn wie in de diverse commissies wor den gekozen. Het is te hopen dat het onafhankelijke mannen zijn. Voor de handelaren is de zaak eenigs zins anders. Deze hebben te kampen met geblokkeerde vorderingen op hei Buitenland, opzegging van bankcre- diet. Hier is in den regel nog eenig be zit in den vorm van land, gebouwen, opstand. Toch moet ook hier voorzich tigheid worden betraaht. O.a. mag de vraag gesteld woeden of sommige be drijven niet topzwaar zijn geworden en een onduldbare concurrentie vormen voor bestaande handelshuizen. Op nog een omstandigheid mag de aandacht gevestigd worden. Bij den steun aan de bietenteelt, tarwéverbouw werd den vei^bouwers zekerheid gege ven een bepaalde prijs te bedingen. Hier, bij de boomkweekerij hangt alle.5 af óf er handel en uitvoer zal zijn. Dat maakt de beoordeeling nog moeilijker waar en wanneer in een bepaalde rich ting moet worden geadviseerd. Ook de gemeente Boskoop wordt in het steunplan betrokken doordat 10 pet. moet worden gedragen van het even tueel te lijden verlies. Bij vorige gelegenheden is bij de af wikkeling der credieten niet altijd juist opgetreden. In enkele gevallen kwam de ci<edietverleening ten slotte neer op een schenking. Dit zal nu niet mogen gebeuren. Gelijke monniken, gelijke kappen. Al is de beoordeeling vaak moeilijk er moet gestreefd worden naar een vaste maatstaf bij de beslis singen. Er zullen zich allerlei moeilijkheden voor doen bij de uitvoering en niet het minst voor de credietnemers zelven, maar voor velen wordt het toch een reddingsplank, als tenminste de han del over een paar jaar weer opleeft! Chronische ischias. Pijn nu weg. Stok overbodig. Niemand kan er aan twijfelen of deze man heeft voorgoed afgedaan met het loopen met een stok, want het is nu a! vier jaar geleden, sinds hij hem af dankte. Hij schrijft „18 maanden leed ik aan chronische ischias en rheumatiek en het was mij onmogelijk te loopen zonder stok. Maar nadat ik korten tijd Kruschen Salts had gebruik kon ik de stok wegdoen. Het is nu vier jaar geleden dat dit ge beurde de pijn is nooit teruggekeerd en ik heb geen dag meer behoeven te verzuimen op mijn werk. Ik zou dan ook nooit meer buiten Kruschen willen want het is zijn gewicht in goud waard. U kunt van dit schrijven naar goed dunken gebruik maken, want ik kan Kruschen Salts werkelijk aan ieder lij der aanbevelen". g. F. Als de afvoer-organen traag gaan werken wordt het schadelijke urinezuur vrijheid gelaten zich op te hoopen en zich te nestelen in de weefsels, spieren en gewrichten in den vorm van naald- scherpe kristallen. Deze kristallen zijn het, die, doordat zij de zenuwwanden doorboren, de ondragelijke rheumati- sche pijnen veroorzaken. Kruschen Salts lost de kwaadaardige urinezuur- kristallen op, om ze daarna zacht maar volkomen uit het lichaam te ver wijderen. Wanneer U dan trouw blijft aan de kleine, dagelijksche dosis, zullen de zes verschillende zouten in Kruschen Salts de afvoer-organen blijven aan sporen tot gezonde, geregelde werking. Het kwaadaardige urinezuur krijgt dan geen kans meer zich ooit weer op te hoopen. Kruschen Salts is uitsluitend ver krijgbaar bij alle apothekers en drogis ten a ƒ0.90 en 1.60 per flacon. Adv. FEUILLETON ALS IEMAND VERRE REIZEN DOET... Een avontuurlijk verhaal van drie studenten. DOOR ARNOLD BARTEL. 6) Nadruk verboden Zoolang men zich echter aan booid van het schip bevindt, is er geen. reden tot ongerustheid. Hier zou een diefstal natuurlijk onmiddellijk aan het licht komen en dan zat de dader als een muis in de val. Nochtans bood de reis op zichzelf uitstekend gelegenheid voor het verrichten van de, in dergelijke ge vallen steeds noodzakelijke waarne mingen___ „U gelooft dus werkelijk, dat met dien ,tricotgraaf in harden schaal' dien fabrikant in gebreide goederen uit Sak sen bedoeld wordt vraagt de heer van Berquem belangstellend. Maar deze rechtstreeksche vraag maakt zelfs Jean Martin onzeker. „Als hij een internationale diaman- tendief is, heeft hij zijn masker uitste kend gekozen. In elk geval zal ik hem in 't geheim van alle zijden fotografea ren en hem in Marseille laten schadu wen. Nini krijgt opdracht te trachten het geheimzinnige briefje machtig te wor den. Zij belooft het. En daarmee is bij alle drie de ware reisstemming verdwe nen, in het bijzonder bij Nini, die tot dusver het heele geval als een grapje heeft opgevat.. Een dek lager, achteraan in den hoek, waar de Chineezen hun wassche- rij hebben, waar de witte stewardjasjes vroolijk in den wind klapperen en de meeuwen het-luidst hun eentonig ge- krijsch om voedsel laten hooren, staan Snavel en Hilde Boersma. Zij is niet zoo knap als Nini Collyn, maar zij ligt meer binnen het bereik van de drie studenten. Men heeft geen Moorenjongen noodig en evenmin behoeft men verboden terrein te betreden om in haar nabijheid te komen. Zij hoort, evenals het drietal, in de Toeristenklasse thuis. En de Toe ristenklasse heeft °ok haar trots. Bij hen zijn de hutten kleiner, de eetzaal bescheidener en het eten eenvoudiger. En terwijl het in de eerste klasse ten eenenmale onmogelijk is om je door de angstwekkend uitgebreide spijskaart heen te eten, kom je in de Toeristen klasse gewoonlijk te kort. Maar daartegenover staan enkele voordeden, die van meer belang zijn dan eten, drinken en slapen. Men is er vroolijk en opgewekt; men kent de zor gen niet, die aan het bezit verbonden zijn en niets staat de passagiers daar in den weg om het leven met volle teu gen te genieten, ook al zijn hun mid delen dan beperkt. Hilde Boersma behoort ook tot die gelukkigen.. Zij maakt er zich niet be zorgd over, dat in Nederland voorloopig geen plaats als onderwijzeres meer te krijgen is. Er zijn immers nog andere plaatsen op de wereld, waar emplooi is te vinden. Met een koffer, haar wijs heid, op de Kweekschool vergaard en de Suaheli-grammatica maakt zij zich op naar Afrika. Daar is nog genoeg on wetendheid te bestrijden. Gemengd Nieuws Amsterdamsche Hitlervrienden vallen een Joodsch handelsman lastig. Dinsdag in den namiddag heeft zich te Amsterdam, met een Joodsch inge zetene een incident voorgedaan. De heer L. hoofd van een bekende handelszaak reed in een auto met een achtjarig kindje dat hij naar zijn zus ter zou brengen, op den hoek van de Hondecoeterstraat en de Bartholemeus Rudolffsstraat en werd daar aangeroe pen door drie oï vier als heer gekleede personnen van ongeveer dertig-jarigen leeftijd. Zij wenkten hem te stoppen en de heer L., niet kunnende vermoe den, dat hij moeilijkheden zou krijgen, voldeed hieraan. Een der heeren voegde hem toe „Breng ons naar P. C. Hooftstraat 20" en maakten reeds aanstalten het por tier van de auto te openen. Zij plaatsten zich aan den kant van de auto waar de heer L. achter het stuur zat en waar het portierraam open stond en voegde hem toe Je bent een Jood. Heil Hitler. Daarop staken zij hun misten door het portier-raam in de auto en den heer L. met de vuist bedreigende, wilden zij hem dwingen eveneens Heil Hitler te roepen. De heer L. reed weg, doch keerde en kele minuten later terug. Toen waren de helden echter verdwenen. De heer L. Snavel bewondert haar oprecht, vooral, omdat zij van alle bestaande wereld deelen juist Afrika uitverkoren heeft. Als zij dat hoort, lacht ze eens harte lijk en vertelt hem, hoe zij aan het stal letje van een tweede handsboekhande- laar voor twee dubbeltjes de Suaheli- grammatica op den kop heeft getikt eu hoe deze vondst het uitgangspunt ge worden is van haar plan om naar Afri ka te gaan. Met veel moeite is zij er üi geslaagd een bescheiden betrekking in Tanga te krijgen met vrijen overtocht en een contract voor drie jaar. Zij is niet de eenige aan boord van de „Ukami", die er een Suaheli-gramma- tica op nahoudt. De Engelsche missio naris van de High Church en de drie farmers brengen hun tijd eveneens met het, voor hen nuttige leerboekje door. Maar Hlde Boersma is de eenige, die van het geleerde praktisch gebru.k weet te maken. Zij heeft immers een leerling___ Hun vertrouwelijk onderhoud wordt plotseling verbroken door het snerpend geratel van een bel in hun onmiddel lijke nabijheid. Verschrikt kijken bei den om. Achter hen staat Jumbo, de kleine Moor. Zijn oogen rollen door hun kassen en zijn zwart gezicht voorspelt niet veel goeds. De matrozen hebben Jumbo van hun genegenheid blijk willen geven door hem een horloge cadeau te doen. Eigen lijk lag het in hun bedoeling hem een goedkoop bazarhorloge te geven, maar Jumbo voelde meer voor een wekker, dien hij voor hetzelfde geld kon krijgen. Dit instrument draagt hij nu aan een touw in zijn veel te groote broekzak en om de aandacht op zich te vestigen heeft hij het nikkelen uurwerk plotse ling laten afloopen. ontdekte echter dat uit het raam van de tweede verdieping van een perceel in de Bartholomeus Ruloffstraat eenige jongemannen hingen, die eveneens Heil Hitler schreeuwden, en hem op 't hoofd trachtten te spuwen. Een onderzoek wees uit, dat het viertal belagers uit dit perceel en van de tweede verdieping waren gekomen. Toen de heer L. zich op het trapportaal van deze woning be vond en een oogenblik met een jong- mensch had gesproken, kwam diens vader plotseling te voorschijn en dreig de den heer L. met een hamer op het hoofd te zullen slaan, indien hij zich met van het trapportaal verwijderde. De heer L. koos de wijste partij en ging, maar hij slaagde er niettemin in vast te stellen, wie de aanvoerder is ge weest, die de ontmoeting trouwens on der getuigen heeft erkend in een tele foongesprek, dat een paar uur later met hem is gevoerd. *E>e heer L. heeft een klacht bij de po litie ingediend. Moordaanslag te Haarlem. Woensdagmorgen heeft de 55-jarige boekdrukker J. A. Z. te Haarlem een moordaanslag gepleegd op zijn 45-ja- rige vrouw, die in de Voorhelmstraat aldaar woont. De man die reeds meer dan twee jaar van zijn vrouw geschei den leeft en in Heemstede woont, had haar opgezocht en haar gevraagd hem te helpen, daar hij in financieele moei lijkheden verkeerde. Toen de vrouw weigerde, heeft hij met een revolver twee maal op haar geschoten. De man is daarna de straat opgeloopen, waar hij aan twee passee- rende dames vertelde wat hij had ge daan. De dames waarschuwde een in de nabijheid wonende slager, die de politie waarschuwde en een dokter opbelde. Men vond de vrouw in de huiskamer op den grond liggen. Zij was door een schot in den rug getroffen. Haar toe stand is zorgelijk. De dader heeft zich zelf op het hoofdbureau van politie aangemeld. Brand op de „Maasstroom". Naar uit Londen gemeld wordt is brand uitgebroken aan boord van het Nederlandsche stoomschip „Maas stroom", liggende in de haven van Bristol. Het vuur verbreidde zich snel en l\1E U W VEENSCHE IN- EN UITKIJK Over gemeenschapszin en werkende werkloozen. Er zijn werkloozen en werkloozen. En dat dit zoo is, kan blijken uit het navolgende Zoo zag ik eenigen tijd geleden, de vraag beantwoord „hoe komen de werkloozen hun tijd door". Het bleek dat deze menschen op de meest uiteenloopende wijze hun tijd trachten door te wroeten. Zoo waren er bij, die houtjes kapten, de wasch „doordraaiden", kortweg, moeder de vrouw in 't huiswerk behulp zaam waren. Zoo waren er bij, die het eene boek na 't ander uitlazen, en dan weer op nieuw begonnen. Zoo waren er zelfs bij, die geheel op nieuw de schrijfkunst gingen beoefe nen, en onze moeilijke moedertaal, meer zuiverder probeerden te leeren zeggen en schrijven. En zoo waren er ook, die per radio, wetenschappelijke voordrachten volg den, soortgelijke bijeenkomsten per soonlijk bezochten, en met ijver en toe wijding probeerden, hun kennis te ver meerderen op velerlei gebied. Lang niet onaardig zou 't zijn om de vraag „hoe komen de Nieuwveensche werkloozen hun tijd door" beantwoord te zien. Misschien zou 't onderzoek uitwijzen, dat een niet onbelangrijke hoeveelheid van hun tijd, besteed werd aan het volgen van „wetenschappelijke bijeen komsten" bij „de Paal". AJthans van buiten af krijgt men wel den indruk, dat veel belangrijks en we tenswaardig bij „de paal" verhandeld wordt, want zelfs sneeuw en vorst, re gen en wind, kunnen niet verhinderen dat de „j ooibij eenkomsten" druk be zocht zijn. Maar we zouden 't hebben over wer kende werkloozen. Deze merkwaardige menschen moeten te vinden zijn in het stadje Olney, in Engeland. Ook daar trekken de werkloozen steun zooals te Nieuwveen en elders, maar, en dit is nu 't merkwaardige, zij gaan uit pure liefde en vreugde voor den arbeid en uit edele gemeenschaps zin voor die steun werken. Zoo hebben zij, een grooten zand kuil gegraven op een kinderspeelplaats en een pad van 400 M. lengte erheen aangelegd. En toen dit karwei „plat" was, zagen zij hi hun niet te houden liefa° en vreugde om, naar een grooter werk. Het stadje Olney beschikte over een zeer bekrompen en bouwvallig raadhuis en reeds eenige jaren geleden, He:*het gemeentebestuur plannen ontwerpen voor een nieuw en waardig stadhuisje. De „crisis" die overal roet in 't eten gooide, deed te Olney de ontworpen teekeningen oprollen en veilig werden zij opgeborgen in 't archief tot- dat een- „Missis----- schrijven!" zegt hij. Hilde een schrift en een potlood, dat hij van de drie studenten gekregen heeft, voorhoudend. Snavel staat perplex. Dat is de eenige leerling ter wereld, die vrijwillig onder wijs verlangt en het begin van de les zelf met een bel aankondigt. En Jumbo rust niet eerder voor dat Hilde in haar mooiste schoonschrift, zooals men haar dat op de Kweekschool voor Onderwij zeressen heeft bijgebracht, „Mohamed Ben Ali uit Afrika" in het schrift heeft gezet. Onvermoeid teekent de jongen deze letters na. Snavel gevoelt de aanwezig heid van een derde bij dit tête-a-tête, ook al is deze dan slechts een jonge kleurling, als een hinderlijke stooring. Maar deze jonge zoon van Afrika is zoo grappig, dat men onmogelijk boos op hem kan zijn. En zoo belasten zij zich dan maar beiden met de taak hem de eerste beginselen van de edele schrijf kunst bij te brengen. Afrika----- De drie studenten staan voor aan den boeg van de „Ukami". De verrekijker gaat van de eene hand in de andere, maar er is nog niets anders te zien dan een blauwe streep aan den horizon aan beide zijden van de straat van Gibraltar. Was men in den onmetelijken Oceaan niet veel meer geweest dan een een zaam schip, dat slechts zelden een an dere mailboot ontmoette, hier bevindt men zich in een der drukst bevaren zeestraten ter wereld. Oost-Azië-stoo- mers met lange rookpluimen, een trotsch zeilschip in volle tuigage, pen der laatste overblijfselen van de oude zeeromantiek, kleine, verwaarloosde tastte de passagiershutten, de eetzaal en de vertrekken van den hofmeester aan. Deze vertrekken, de eetzaal, be nevens twaalf hutten, werden volkomen door de vlammen verwoest. De bemanning van het schip en de brandweer van Bristol hebben den strijd tegen 't vuur aangebonden. Het schip heeft een lading papier aan boord. Hét stoomschip „Maasstroom" is eigendom van de Hollandsche Stoom bootmaatschappij te Amsterdam. Volgens een bericht van deze maat schappij heeft de brand geen ernstige gevolgen gehad. Volgens door haar ont vangen berichten is het schip niet be schadigd en geheel zeewaardig. Ook de lading heeft geen schade opgeloopen. De brand is vermoedelijk ontstaan in de hut van den steward. De oorzaak heeft men niet kunnen vaststellen. Het schip zal zijn reis gewoon voortzetten en via Swansea naar Amsterdam ko men. Ook daarna zal het schip gewoon in de vaart blijven. maal betere tijden zouden zijn aange broken. Intusschen besteedde het geir. bestuur veel geld, om het ai oude en practisch onbruikbaar gewogen raad huis overeind te houden en sukkelde zoo voort, totdat op zekeren dag met lang geleden eenige van de 300 aldaar zijnde werkloozen het bouwvallig bor- desje, van het zwak op de beenen staand gem. huisje betraden, by den Burgervader aanklopten en beleefd doch dringend vroegen, om voor den te ontvangen werkloozen steun......een nieuw Raadhuis te mogen bouwen. Groot was de vreugde van 's Raads voorzitter nu hij een mogelijkheid zag geboren worden om in zijn stadje het zoo begeerde en inderdaad hoognoodig stadhuisje te kunnen stichten. En even groot was zijn vreugde over de groote hoeveelheid gemeenschapzin, die bij zijn ingezetenen zoo rijk aanwezig bleek te zijn. Oogenblikkelijk werd de Raad gemo biliseerd om dit pracht idee u:itey/er- ken. Men haalde de reeds muffig en stof fig geworden teekeningen en plannen uit het archief, telde dadelijk de- gem. dubbeltjes na, en juist was er no voldoende geld om de bouwstoffen voo: de nieuwe veste aan te koopen waar toe dan ook besloten werd. De werkloozen sloegen nu ook aan 't Werk en sleepten van alle kanten ge reedschappen en werktuigen aan die hun door iedereen welwillend en oo': al weer vanwege de niet te temperen gemeenschapszin, werden beschikbaar gesteld. En thans moet Olney in 't bezit zijn van een keurig raadhuis, waar de Ol- ney'ers niet alleen op het bezit daar van, doch in 't bijzonder ook op de wijze waarop het tot stand werd ge bracht bovenmatig trots zijn. Bij de ingebruikneming moet de Bur gervader een gloedvolle rede uitgespro ken hebben en zich in 't bijzonder ge richt hebben tot de werkende werk loozen van zijn gemeente, die dit alles tot stand brachten. En zeer bescheiden en eenvoudig moeten die werkende werkloozen daar op hebben geantwoord „dat het zoowel voor hen als voor de gemeenschap beter is, indien zij iets uitvoeren, als alleen maar voor hun stempelen en niets doen" steun te ontvangen. Evenals Olney heeft Nieuwveen een raadhuis dat zeer veel te wenschen overlaat aan ruimte, doelmatigheid en hechtheid. Evenals Olney heeft Nieuwveen geen voldoende gelden om tot den bouw van een nieuw gemeentehuis over te gaan en sukkelt men voort en geeft handen vol geld uit om het oude onaanzien lijke gebouwtje en aanhoorigheden overeind te houden. Evenals Olney heeft Nieuwveen werk loozen. Evenals te Olney zou te Nieuwveen..... Verder laat ik dit ter invulling en bespreking over aan de „paal confe renties". kustvaarders en een Fransch torpedo- boot-üottille passeeren achtereenvol gens de „Ukami". Behalve door deze bonte verscheiden heid van vaartuigen wordt de aandacht der passagiers getrokken door *n school visschen. Groote visschen zijn het, die met de „Ukami" schijnen te wedijveren in snelheid, en daarbij zoo dicht bij den boeg blijven, dat zij elk oogenblik drei gen te worden verpletterd. Maar dan nemen zij plotseling een sprong, schie ten uit het water omhoog, duiken weer onder^ en zijn dan de „Ukami" ver vooruit. Het lijkt wel of zij een voor stelling geven aan de menschen, die hoog boven hen dit spel der behendig heid gadeslaan. Urenlang vormt dit voor velen een aangename afwisseling. Ook Lou Vol kers volgt met intense 'belangstelling de levenslustige capriolen van deze die ren, welke hij voor dolfijnen houdt. Een matroos vertelt hem echter, dat het z.g.n. zwijnsvisschen zijn, die zich hier steeds in groote scholen in de onmid dellijke nabijheid van passeerende schepen plegen op te houden. „Hoe kan men een zoo sierlijke visch nu zoo'n plompe naam geven merkt Volkers terechtwijzend op en als ook Snavel en Diesel hun afkeuring daar over uitspreken, blijken zij het weer eens met eïkaar etens te zijn. Zij zijn het er ook over eens, dat het saldo van hun gemeenschappelijke reiskas bedenkelijk vermindert, zoodat zij van het voor dezen middag en mor gen aangekondigde uitstapje van Ceut.* naar Tetuan en van Malaga naar Gra nada zullen moeten afzien. Jammer., vooral Volkers, die kunstgeschiedenis studeert, had zich zooveel van het Al- hambra voorgesteld. Maar veertig gul- De aan boord aangerichte schade zal tijdens de vaart worden hersteld. Conflict tusschen onderwijzer en hoofd der school. De afdeeling voor de geschillen van bestuur van den Raad van State heeft behandelt een beroep van een onder wijzer aan de openbare lagere school te Krimpen aan de Lek, die door B. en W. dier gemeente voor één maand is ge schorst met verlies van salaris, wegens het verstrekken van valsche rapporten aan ouders over leerlingen. Een beroep van den onderwijzer te gen deze beslissing hadden Ged. Staten ongegrond verklaard. Voor den appellant trad voor den Raad van State op de heer S. N. Posthu mus, hoofdbestuurslid van den Bona van Ned. Onderwijzers, die uiteenzette, dat er steeds moeilijkheden zijn tus schen onderwijzers op die school en het hoofd der school. In vier jaren tijds zijn van de acht openbare onderwijzers er vijf gestraft met een berisping of den per persoon voor dat uitstapje naar Granada neen, dat zou al te licht zinnig zijn. Maar Snavel is bereid zich op te offe ren. Hij zal wel in Malaga blijven de beide anderen k/.nnen dan rustig mee gaan, want voor twee man kunnen zij wel betalen. Volkers en Diesel zijn dipp getroffen door zooveel edelmoedigheid zij weten niet, dat de trip het onderwij zerestje ook te duur is en dat het daar om Snavel niet zoo heel zwaar valt van de reis afstand te doen. Als zij gedrieën hun geld nog eens natellen, voegt, zonder dat zij het be merken, Alexander Popodotschi zich bij hen. Hij neemt de groene zonnebril van zijn omvangrijke neus, veegt met een zeemlederen doekje zorgvuldig de gla zen schoon en zegt: „Als ik u, afgaande op mijn reiserva ringen, een raad mag geven, verzuimt u dan de gelegenheid niet om Granada met haar vele kunstschatten te gaan. zien. t Is werkelijk niet zoo duur als u denkt, wanneer u maar geen auto van de maatschappij neemt. Als u zich in de haven met den chauffeur van een huurauto in verbinding stelt, zult u voor de helft van den prijs klaar komen wanneer een van u tenminste een beetje kan handelen. Als ik u daarmee van dienst kan zijn, zal ik met genoe gen mijn bemiddeling verleenen. Ver moedelijk zult u met het Spaansch wel niet zoo heel erg vertrouwd zijn". Dit aanbod lokt het drietal wel aan Snavel informeert haastig, of zoo'n huurauto ook aan vier personen plaats biedt, hetgeen Popodoschi tot zijn vol doening bevestigend beantwoordt. En zoo komen zij dan overeen, dat zij den volgenden ochtend gaarne van zijn zoo
met schorsing. Dezen appellant zijn verschillende dingen ten laste gelegd. Wat nu de aanleiding tot schorsing was, deze bestond daarin, dat de onder wijzer aan ouders van sommige leerlin gen rapportcijfers verstrekt heeft, die hij als onderwijzer meende, dat dezen leerlingen toekwamen. Deze cijfers wa ren echter niet de officieele cijfers, hetgeen erbij werd gezegd. Het was altijd gewoonte geweest, dat de onderwijzer de leerlingen verhoog de, maar daarin was plotseling wijzi ging gekomen. Het hoofd der school wees in iedere klas buiten den onder wijzer om leerlingen aan, die moesten bl-ijven zitten. Dat was het recht van het hoofd, maar het recht van den onderwijzer was, de cijiprs aan de ouders te verstrekken. Nergens is dn verboden. Mr. G. A. Boon trad op namens het gemeentebestuur van Krimpen aan de Lek. Hij achtte de straf volkomen ge motiveerd. Op de school waren oproe- rige elemenien werkzaam, tegen wie het hoofd der school niet voldoende op trad. Bovendien vonden deze elementen waarvan deze onderwijzer er één is, steun bij den Bond van Ned. Onderwij zers. Deze appellant heeft geen flauw begrip van gezag, waarvan pleiter ver schillende voorbeelden noemde. Toen het hoofd der school tien dagen ziek was, had appellant de halve kla> van het hoofd erbij en in tien dagen is er niets anders-gedaan dan gelezen in boeken uit de bioliotheek. Toen de inspecteur van het lager onderwijs daar zelf eens les kwam geven in de klas, weigerde deze onderwijzer aan zijn chef op vragen te antwoorden. Toen het hoofd der school vier leer lingen in de klas aanwees, die moesten blijven zitten, heelt hij den ouders cyiers verstrekt die den mdiuü moesten vestigen, alsof hun kinderen toch over gingen. En nu het toppunt; Deze vier leerlingen werden ondanks alles toch meegenomen door den appellant naar een hoogere klas Het geldt hier een gebrek aan disci pline, opruiing en gezagsondermijning op een openbare Lagere school, dat streng gestraft moet worden, wil hier aan een eind komen. De Koninklijke beslissing volgt latei. Diefstallen bij h,et Leger des Heus te Hoogezaaid. Bij het Leger des HeiLs in Hoogezand is het 'n vreemde geschiedenis. Benige maanden geleden kwam men tot ce ontdekking dat pLm. 400 gestolen was, waarvan tot heden nog geen dadens) bekend zijn. Zaterdagmorgen kwam de kapitein bij de gemeente-politie wedea- om aaiDgiite doen van vermissing van een igeki'kistje met 180 ïimoud. Door de gemeentepolitie yan Hoagezand werd onmiddellijk een onderzoek inge steld. Zoowel de kapitein als de luitenant van het Leiger des Heils werden in be waking gesteld. De luitenant bekende den diefstal* alleen te hebben gepleegd. Hij is in arrest gehouden en wordt ter beschikking van den Of iicier Tan Justi tie te Winschoten gesteld. De oudste vrouw va\n Nederland. Nog enkele dagen en de oudste in woonster van Groningen en daarbij voor zoover ons bekend, de oudste vrouw van Nederland, wordt 104 jaar. Den 29sten van deze mia,and zal de weduwe Tjadens Postema voor de lO-We maal haar verjaardag vieren. En het laat zich hegrijpen, zoo meldt een cor respondent van de MSb., dat dien dag velen h,aar huisje in de Sint Janstraat met een bezoek zullen vereeren. De eerepoort zal aan den ingang der straat weer staan opgesteld en evenals andere' jaren zal het krasse vroutwje gereed staan om de talrijke gelukwen- schen in ontvangst te nemen. 't Is bijna ongelooflijk, zoo kras is zij nog. Bijna dagelijks wandelt ze nog door de straten van Gruno's veste, achter haar karretje, dat evenals de bc zitster de sporen van den ouderdom toont. Kwiek passeert ze de kruispun ten 't Drukke stadsverkeer hindert haar niemaendal, zij gaat haar weg alsof er geen auto's of fi-etsen waren. De agent tikt even aan z'n pet als hoj het oudje ziet passeeren en beantwoordt .haar groet met een knikje. En de menschen staren haar na___ Bij openbare feestelijkheden is zij steeds aanwezig, altijd zonder eenige geleide, Alleen haar karretje houdt haar gezelschap. De politie kent haar, evenals iedere Groninger. En het duurt dan ook met lang of zij is toLSSchen de. menigte doorgesehuifeld en de dienst doende inspecteur .bezorgt haar een goed plaatsje, opdat ze alles kan zien vriendelij k a angeboden hulp gebrui t: zullen maken, 't Is tenslotte een gewel dig meevallertje, want daar Popodo;- schi hen met de hand op het hart ver zekerd heeft, dat zij dan minstens vijf tig gulden goedkooper zullen uitkomen, kunnen zij vanmiddag, in plaats van in Ceut te blijven, dat weliswaar ook tot Afrika ^behoort maar zich overigens niet hi gunstigen zin van andere havenste den onderscheidt, een ontdekkingstocht in het donkere werelddeel maken. Popodotschi raadt hen vooral aan eens een bezoek te brengen aan Tetuan. Dat is de onvervalschte Oriënt. En alü zij daar prijs op stellen, is hij gaarne bereid hen als gxis terzijde te staan. Wellicht belooft hij geheimzinnig dat hij hen het een en ander Qcan laten zien, wat hun anders zeker ontgaan zou. Afgezien nog van het feit, dat zo liever onder el*kaar blijven, is de heer Popodotschi, ondanks zijn wat opdrin gerige bereidwilligheid, hun vrij on sympathiek en Lou Volkers wijst dit aanbod dan ook vriendelijk, maar ge decideerd van de hand. Dan haalt de heer Popodotschi de schouders op, maakt met zijn handen een beweging van „dan kan ik er ook niets aan doen" en zegt-: „Ik dacht, dat de heeren het geheimzinnige juist aan zou trekken, maar ik bemerk wel, dat ik mij met m'n menschenkennis ook nog kan vergissen. De jeugd zoekt de avon turen nu eenmaal daar, waar zij niet zijn. Bijvoorbeeld in papiersnippers. Apropos zoudt u mij die niet eens wil len laten zien Of bent u misschien al zoo verstandig geweest om ze overboord Parijsche Modebrief. Als de lente in het land komt. Hoedjes, die men niet au sérieux neemt. We beleefden juist enkele heerlijk zoele voorjaarsdagen toen ik, na een griepweekje, voor het eerst weer bene den kwam. Dat „beneden" is natuurlijk maar bij wijze van spreken. In een rechtgeaarde Parijsche woning bestaat er geen boven en beneden. Alle kamers oevinden zich gelijkvloersch, hetgeen, vooral in den winter, vele voordeeden biedt. En ook nu bleek het een groot gemak dat ik, een weinig knikkend in de knieën en duizelig in het hooM zooals men dat na een week bedrust zijn, heben kan niet eerst met moei te een trap behoefde af te klimmen, maar dadelijk in de gezellige, zonnige serre kooi plaats nemen. Ik werd naar een gemakkelijken stoel geleid, een gedienstige hand schoof een paar zachte kussens in mijn rug en daarna trachtte men met een kopje geurige bouillon de krachten van de arme zieke weer een weinig te herstel len. „Heerljjk is toch zoo^n dagje nazie ken", bedacht ik, toen ik droomerig naar buiten zat te staren. „Het is zoo rustig, je bent eens heelemaal uit het jachtige leven uit___" Maar tegeleij- kertijd bedacht ik reeds, wat het eerste werkje zou zijn, waarmee ik den vol genden dag zou beginnen. Ik zal eeitst maar eens de koffers uit pakken en ons voorjaarsgoed voor den dag halen. Dan zie ik meteen wat er veranderd dient te worden en wat ik nog gebruiken kan". Aan den hals, de ceintuur en de mouwen was de japon met hetzelfde satijn gegarneerd. Ooquet stond het lichtgrijs strooien hoedje, volgens de laatste smaak zéér naar vooren ge plaatst en met een effen blauw lint, in me klein:. va*n de moeeen, versierd. „Als jij de laatste mode vertegen woordigt, dan moet ik mijn tevreden heid betuigen. Je costuum is fijn en smaakvol. Wat zag je nog meer voox snufjes in de winkels Simone houdt ervan over de mode te praten en ze genoot zoo'n gretig gehoor te vinden. En zoo kreeg ik enthousiaste 'beschrijvingen van voorjaarstoiletjes die met fluweel en vooral weer in grij ze tiint, gegarneerd waren. Bij een ja pon van blauwe serge behoorde een pe lerine van decel'Me stof, met grijs flu weel afgezet en grijze zijde gevoerd een beeldje, volgens Simone. Ze hid ook gezellige Schotsche japonnetjes ge zien voor in huis. Felle Schotsche stof, tiezamen met zwart. „Maar nu stel je je zeker roor, dat de rok effen zwart is en het bovenge- deelte Schoüsch. Het is precies omge keerd", lichtte ze toe. „De geheede ja pon is van Schotsche stof, alleen een zeer breed schouderstuk is effen zwart. Daaruit komen dan Schotsche ballon- mouwen te voorschijn, die weer mét zwarte manchetten zijn afgemaakt. Als je zoo'n japon wilt hebben, mag je er wel vlug bij zijn. Ik geloof niet, dat ze er -veel van hebben", raadde ze me. „Maar het allerleukst zijn toch de hoedjes. Sommige zijn zoo grappig klein en, eventjes scheef, voor op het voorhoofd geplaatst dat je ze bijna niet meer au sérieux neemt het lijkt net of ze voor een verkfleedpartj e moeten dienen. Er is toch ai zoo'n neiging om zonder hoed te loopen. Dat wordt van, den zomer beslist nog erger. Want zul ke kleine hoedjes zitten niet gemakke lijk en ze houden al evenmin je kapsel in bedwang. De moderne matrozen- hoedjes met hun maliën rand, die van achteren even is opgewipt, vind ik anders heel- aardig. Precies in het mid den van voren prijken ze met een heel kleine bloemenkokarde. Maar het X 7/ J rris-r 'K mi i» f.s Daar weo^d gebeld en even daarna stonid Simone in de kamer, die mij een geurig toefje lelietjes der dalen toe reikte. „Simone, je komt als geroepen", zei' ik verheugd. „Ik zit juist oveu: de voor^ jaarsmode na te denken. Jij bent altijd zoo goed op de hoogte wat is de laatste mode „Wel, dat komt goed uit", zei mijn vriendtin, „doe je oogen wijd open en bekijk mij eens goed, ik draag vandaag. voor het eerst mijn nieuwe lentepakje en het is een snufje___" Simone zag er beeldig uit, een „stu die in het grijs" zou ik het willen noe men. Ze droeg een mantelcostuum van een heel fijne nuance lichtgrijs. Of eigenlijk was het meer een ensemble een lichtgrijze japon met een mantel, 'die tot aan de knieën reikte. Aan beide zijden op den schouder was een sjawl, van grijs satijn met blauwe moezen, bevestigd, die van voren door slipjes was getrokken en op zij vastgeknoopt. en er van kan vertellen. Want praten dat ze kan Vier jaren achtereen heb ben we ha-ar op haar verjaardag reeds een bezoek gebracht. Als ze temidden van haar familie troonde. Maar zij; doet het woord. Vertelt van haar be vindingen in de afgeloopen dagen. Van haar gezondheidstoestand, die steeds uitstekend blijft, Alleen de oogen zijn de laatste jaren minder gewootien. En öij het afscheid drukt zij ons steeds de hand en stfe^eotyp hooren we eik jaar weer „Tot het volgend jaar, meneer Psychologische vermageringskuur! Blijkens een bericht uit Boedapest werkt dr. Mihaly Balmt, een bekend te gooien Diesel heeft de geheimzinnige snip pers weliswaar zorgvuldig in zijn porte feuille geborgen, maar hij ziet er voor alsnog de noodzakelijkheid niet van in, waarom hij ze aan dezen nieuwsgieri gen vreemdeling ter hand zou stellen en daarom zegt hij eenvoudig „Na tuurlijk heb ik ze nog, want ik vind die geschiedenis lang niet zoo onschuldig als u. 't Spijt me echter, dat ik ze u met- kan laten zien, want ik heb alles bene den in m'n koffer geborgen". Popodotschi dringt niet verder aan. Met een van weinig belangstelling ge tuigend „Ach zoo", stapt hij van het onderwerp af en maakt hen dan op de breede Bocht van Tanger opmerkzaam en op de stad Tarifa, waarbij hij er wat overbodig op wijst, dt zij nu om het zuidelijkste punt van Europa varen. De drie studenten hebben met Europa echter afgedaan. Europa is dat, wau men altijd heeft, of het nu Andalusië of de groote Ypolder heet. Daar aan de overzijde echter ligt Afrika het an dere, onbekende werelddeel, zij het dan, dat zij er voorloopig nog niet veel meer van zien dan eenige, uit de zee oprij zende kale bergen, afgewisseld door strooken groen land en aan de kust een rij groene dennen. Snavel is enthousiast. „Dus hier draagt Atlas het hemelge welf', zegt hij pathetisch. „En dat zijn de zuilen van Hercules, als waarschu- wingsteeken opgesteld voor allen, die zich verder op den Oceaan wilden wa gen. Maar als hij aanstalten maast om de Odysseus van Dante te citeeren, valt Volkers hem onbarmhartig in de eigenaardige Vin4 ik de, hoeden in twee kleurden, van voren groen b.v. en van achteren zwart. Daarbij behoor je eigenlijk een japon te dragen met een swarten rug en groen voorgedeelle, •vind ik. Misschien gebeurt dat ook no^ wel, m'aar ik doe niet mee „Het kan anders ze€r verrassend zijn", dacht ik. „Ms je een dame tegenkomt, zie- je een roode gestalte, maax ais je haar b.v. in haalt, is ze zwart of don kerblauw. Het iö weer eens een varia tie. En natuurlijk doe je rae»e, als het mode workit. Daardoor ken. ik je ge noeg. Toen stond Simone op, kwam naar mij toe en omhelsde me. „Schat, ik ben zoo blij dat je me zoo goed kent en toch van mij houdt?___" WILHELMINE. Onze lezeressen, die uitvoerig wen- schen imgeilicht te worden over de laatste mode, zoowel voor dames als kantoeren, raden wij dringend aan een abonnement te nemen op „Het Nieu we Modeblad". Dit uiterst pifcctïsche Nedanlandschc modetijdschrift, hetwelk ook een schac van gegevens biedt voor handwerken in genres, is bij den uitgever van ,J>? Rijntode" tegen sterk gereduoeerden prijs verkrüj'gbaar. psyohoanalist aldaar, een psychologi sche vermageringskuur uit. Hij is van oordeel dat dikte niets an ders is dan een reactie van vreesach tige menschen tegen de gevaren van de wereld, een soort poging van het on derbewustzijn om zichzelf in een har nas van vet te verschansen. Dr. Balint gelooft, dat indien een geneesheer in staat is deze angst-complexen tegen te gaan, de patiënt onmiddellijk aan ge wicht begint te verliezen. Dit kan echter een langdurig proces zijn, in sommige gevallen zal het vol gens hem wel twee jaar duren eer eenige resultaten worden bereikt. Drama in een mijn. In de mijn Sophia Jakoba, Holland- sche onderneming, bij de Limburgsche grens, geraakten de hoofdopzichter en een machinist slaags. Deze sloeg zijn tegenstander zoodanig op het hoofd met een stuk ijzer, dat de schedel ge spleten werd en de hersens bloot kwa men te liggen. Onverwijld werd het slachtoiier naar het ziekenhuis ge bracht. Zijn toestand is zorgwekkend. De dader is gearresteerd. Doodelijk verkeersongeval. Te Haltern (Westfalen) reden Woens dag twee 'vrachtauto's tegen elkaar, als gevolg waarvan de benzinetank van een der wagens ontploite. Zeventien personen werden daardoor zwaar ge wond. Eéoi van hen is des avonds over leden, een an,der verkeert in Levensge vaar. rede. „Het scihijnt, dat ons Snaveltje zich voor deze reis uitstekend geprepareero heeft. Enfin, morgen in het Alhambra hoop ik me ook te laten hooren Popodotschi heeft met een minzame glimlach afscheid van hen genomen, maar zij blijven niet lang alleen, want zijn plaats wordt spoedig ingenomen door Nini Collyn. „U schijnt op de hoogte te zijn zegt zy waardeerend, zich tot Snavel wendend. „Dachten de oude Grieken, dat daar buiten de hel was „Neen integendeel; zij waanden daar het Elyzium, het verblijf der zali gen. De hel is altijd dat, wat men zeitf kent; slechts in het onbekende ver wacht men een paradijs". Allen zijn diep onder den indruk als zij den nauwen doorgang passeeren, welke Europa van Afrika scheidt. Slechts Diesel, die geen oog afwendt van de rotsen van Gibraltar, zegt: „Itc heb resepet voor het doorzicht van de Engelschen, die op deze zeestraat de hand hebben weten te leggen en daar mee als het ware drie werelddeelen in hun macht hebben". Steeds duidelijker komt Gibraltar in zicht. Steil- rijzen de massieve rotsen uit de zee omhoog. Recht ertegenover, oo de Afrikaansche zijde, ligt op een smal schiereiland de stad en citadel Ceuta, de Spaansche af weervesting, welke echter heel wat minder ontzag inboe zemt. In een breede, halve cirkel zijn de huizen er omheen gebouwd. Aan vankelijk ziet men niets anders dan het verblindend schitteren van een witte massa in de zon. Eerst wanneer het I Plaatselijk Nieuws* ALPHEN AAN DEN RIJN* Zilveren jubileum. 1 April a.s. hoopt onze plaatsgenoot de heer C. de Geus bruggeknecht aan de brug over den Rijn aan de Brugge straat zijn 25-jarig jubileum als zooda nig in dienst van den Prov. Waterstaat van Z.-H. te herdenken. Verkooping. Bij de Woensdag ten overstaan van notaris jhr. G. J. Stoop in hotel „Cen traal" gehouden verkooping werd* het w\>on- en winkelhuis staande in de Van Mandersloostraat alhier van wijlen den heer J. B. van Halderen m bod staande op ƒ5200 afgemijnd op ƒ1100, door den heer C. Y. Ponsioen alhier. Vergadering der S.D.A.P. De S.D.A.P. hield een drukbezochte openbare vergadering in het Nutsge- bouw. Na een inleidend woord van den heer C. den Uijl, kreeg het Tweede Ka- merlid K. ter Laan het woord, die de komende verkiezingen besprak en o.a. zeer uitvoerig stil stond bij de kwestie van de „Zeven Provinciën". Ten slotte stelde de heer Ter Laan de eischen der S.D.A.P. tegenover de politiek der *e- geering. Van de gelegenheid tot debat werd van communistische en antirevo lutionaire zijde geibruik gemaakt. Opbrengst Bloempjesdag. De opbrengst van de gehouden bloempjesdag door C. V. K. voor de uit zending van kinderen naar Chr. Va- cantiekolonies bedraagt 207.69y2. Burgerlijke Stand. Ge'boren Engel zoon van Pieter van der Leek en Dina Koper Sara doch ter van Siger Seinen en Alida Johanna. Verschuur (won. te Hoogeveen) Adriana dochter van Jan Pieter Hout-, man en Adriana Petroneila van Leeu wen Weissel zoon van Antoon Lam- mers en Wilhelmina Johanna Grul Martaen doclhter van Christiaan Du- soswa en Cornelia Maria de Bruijn Wilhelm Johannes zoon van Lieendert Koster en Wilhelmina Weber. Gehuwd Pieter Johannes Gaillard 26 jaar en Johanna Wilhelmina Schou-, ten 25 jaar. Bevolking. In'geikomen van Zwolle, A. Scholing, Concorcüastr. 24 Gouda, A. Lam en gezin, Éundeeringswerker, Raadwijkstr. 10 Koudekerk, L. Jongejan, dienst bode, Wilhelminastr. 25c Bodegraven A. Th. de Groot, veehouderskn., Noord einde 54 Leiden, G. Kikkert, brood- bakkersknecM, Emmalaan 5iois A Woubrugge, R. Ypma, veehouderskn., Kortsteekterweg 50 Zevenhoven, J. Rademaker, veehouderskn., West-ka- naai'weg 10. Vertrokken naar Oegstgeest, Regen- tesselaan 24, Dames M. en C. van Rijn, Oudshoornsoheweg 174 Rijnsburg, Moleneind 37, E. W. J. van Leeuwen Rozenstr. 15 's Gravenhage. Thom- sonlaan 78, M. E. J. van Louwen, Ro zenstr. 15 Zwammerdam, Kerklaan A 115, P. van Asse<lt en gezin, melkslij- ter, Kromme Ziendeweg 2 Schiplui den, J. J. van Leeuwen, slager, Stations straat 10 Waddmxveen, Zuidplaspol- der Z. Dwarsweg 7, G. van der Lee, vee houderskn., Steekterweg 94 Utrecni, Spiegelstr. 4, C. Oostrum, Visserstr. 13 Velden, Amstelstr. 7, A. J. van Dord recht, timmerman, Raadhuisstr. 44 Velsen, Amstelstr. 7, P. M. Bosloper, meubelmaker, Raadhuisstr.. 44 Vin keveen G. K. 30, H. van Spijkeren, vee houderskn., Ridderbuurt 25 Vinke veen, G. K. 30, M. van Spijkeren, dienso oog hier eenigszins aan gewend is, ont waart men eenige gebouwen. Hooge huizen zijn het met platte daken en daar zij boven den lagen bergketen uit steken, maken zy den indruk van wol kenkrabbers. ,/t Lijkt wel, of wij in Amerika aan komen", zegt Nini Collyn lachend. Gedienstig overhandigt Snavel haar den gemeenschappelijken kijker, want al gaat zijn hart ook naar een ander uit in Nini's nabijheid kan hij zich toch niet geheel aan haar bekoorlijken invloed onttrekken. „Neen dat i& Amerika toch niet:\ lacht ze, als zij hem den kijker terug geeft. „Kijk maar daar aan den over kant op de kade staat een sjeik een sjeik met een parapluie onder een stra lend blauwen hemel- en in een omge ving, waar vermoedelijk in geen maan den zelfs maar een druppel regen ge vallen is". „Dat zal het teeken van zijn waardig heid zijn", meent Diesel- ernstig. „Ieder mensch heeft nu eenmaal de behoefte om de aandacht op zich te vestigen. Zoo draag ik b.v. het sportinsigne cp m'n jas om de Rifkabylen te laten zien, dat ik op sportgebied van alle markten thuis ben. En u bent, zoovaak als wij u zien, getooid met een of ander kostbaar sierraad nu is het weer een arm bandhorloge, bezet met zulke schitte rende brillanten, dat m'n oogen er pijn van doen. En dat alles om een armen kerel aan het verstand te brengen hier heb je niets te zoeken en te ho pen----" Nini Collyn is plotseling ernstig ge worden. Zij staart eenigen tijd zwij- bode, Steekterweg 59 Harmeien, p.a. J. Hoogendoorn, G. van Harselaar. vee houderskn., Vinkebuurt 66. BODEGRAVEN, Arbeidsbemiddeling. Bij het correspondentschap der Ar beidsbemiddeling alhier staan heden als werkloos ingeschreven 25 landarbei ders, 24 bouwvakarbeiders, 9 schippers, 3 grondwerkers, 27 losse werklieden, 13 ders, 9 pakhuiskne'chts, 1 bakkers knecht, 1 huisknecht, 1 chauffeur, 1 fabrieksarbeiders, 2 electriciens, 3 schil stmid en 1 'Winkelbediende. Gevonden voofrwerpen. 1 Handbeschermer, 1 portemonnaie m. inhoud. 1 lapje katoen en 1 lichte grijze pet. Burgerlijke Stand. Geboren Cornelia Johanna dochter van M. C. Veelenturf en N. G. M. Plomp Adriana Josephina dochter van A. J. de Wit en J. P. Baas Han Martien zoon van L. Smit en G. Prins. Ondertrouwd P. A. Verhagen 32 jaar en D. E. Verboom 23 jaar. Overleden C. van Dam 49 jaar geh. met A. van Dam. BOSKOOP. Aanrijding. Aan het Rijneveld heett een aanrij ding plaats gehad tusschen een perso nenauto en een driewielige bakfiets, ge laden met brood van de Coöp. Brood bakkerij, Door de botsing kwam de fiets in de Wetering terecht. De schade werd onmiddellijk vergoed. Succes te Groningen, Te Groningen is onder leiding van den dirigent Kor Kuiler, met groot succes opgevoerd de „Suite Trilogie" voor orkest, van onzen plaatsgenoot den heer Max Weil. De componist, die in de zaal aanwe zig was, moest op het tooneel verschij nen, en weiVl luide toegejuicht. Nog goed afgeloopen. Door het schriikken van een blaffen- den hond sloeg aan de Voorkade het paard van den groentenhandelaar op hol. Het beest liep echfer spoedig vast tusschen het verhoogde wegdek en de woning van den heer H. De schade be paalde zich in hoofdzaak tot een ge broken ruit en een naambord. KOUDEKERK- Tweeling te water. Terwijl Woensdagmorgen de ruim 2- jarige tweelingen van den graanhan- delaar C. v. d. B. alhier op het afgeslo ten erf liepen te spelen, zijn beide kin deren in een onbewaakt oogen'bli'k door een openstaand hekje in den Rijn ge valden. Geluiklcig dat het ongeval door de moeder en omstanders spoedig ont- de'kt werd, terwijl inmiddels toegescho- ten personeel met een roeiboot de zin kende kinderen bewusteloos uit het wa ter ophaalden. Een toevallig passee- rende reiziger mocht het genoegen smaken door 'toepassing van kunstma tige ademhaling de levensgeesten bij be»ide kinderen op te wekken. LEIMUIDEN. De Spaatische schatgraver. Een inwoner dezer gemeente, de heer H., ontving dezer dagen een brief, die De Barcelooia gepost was. Uit dezen brief bleek, dat een ze'kere Duurt in de gevangenis zat. Hij zou eigenaar zijn van een koffer, welke zich in Duitsch- l<and zou ^bevinden. In deze ikoffer be vindt zidh een 'bedrag van 189.000 dol lars. Om weder in het betert van dit be drag te geraiken, verzoekt hij HJI. de proceskosten te 'betalen en zich in ver binding te stellen met een zijner ver- tüxorwensmainnen. Komt het 'bedrag dan, zou H. H. een derde deel ontvan gen. De onderteekening van den brief luidde als volgt Duart Lieta Ootrycos 947 Bemf^yo Velencia (Espana.) Veel liefhebberij. Voor de betrekking van terugwachter hebben izich 30 sollicitanten (aange meld. Liöht in 't Tolhuis. De Sted. Lichtfabrieken te Leidten zijn deze week met het leggen van den kaoel naar het Tolhuis 'begonnen. Bin nen eemge weken zal het Tolhuis van KectriBch lacht voorzien zijn. Bij dit werk zijn een 15-tal Leimuidensche, werkloozen te werk gesteld. Burgerlijke Stand. Geboren Aagje Bertha dochter van H. Liebeton en T. Maat Nicolaas Jo- 'hamies Jacobus zoon van J. Groen iu 't Wout en M. Bijlemeer Cornelia dochter 'van G. tvan Dam en A. Giroene- woud. Overleden Cornelis Brus 60 jaar Bevolking. Vertrokken naar Nieuwveen, D. Ze mel Ddam, J. M. Stam Benne- broek, M. J. C. van der Akker, Religieu- se. Koudekerk, K.Roelofls en gezin Akersloot, G. Trip en gezin Zwoller» keapel, J. Pldervaart Ter Aar, A. Aartman Amsterdam, P. M. van Graas Harlemmermeer, Wed. G. van Egmnd. Gevestigd uit: Nieuwveen, P. Rijne- ker, foakker Amsterdam, P. J. van Tol Wljchen, Mej. M. A. Bol, reli- gieuse Woubrugge, G. Stögter en gezm. REEUWIJK. Gemee n ter aa De raad kwaon in openbare verga- ruig bijeen. Aanwezig alle leden. De omxeiunse Bi-anaverzekering voor Reuwijk en LMi^^en, nad een be drag van 5ü.— aan de gemeente ge- scnon&en voor aan^eiiaaiings^o^cen van een alarmumriciWng voor de vrij- wudge branaweer. ts. en W. stellen aeai iaad voor du "bedrag in danK te auiwaanaen. Hiertoe wexxi besloten. Voor een doelmatige o^ooutfmg is het nooabg ,a&n den KorseruLijK een rooilijn vast te steiien voor de bebou wing. B. en W. stellen voor dit op 6 ivi. te .bepalen uit net hart van den weg. Staa- en LaixsoLiap vAidt dit ook vojaoende. Dt bouwers zullen de sloot uangB den dijlK moeven dempen, indien ae palaer hiervoor floesteninuiig geeit. .ttovenjaien zuilen de Douwers voor de vernaidmg snoeten zorg dragen. Zonder i\.s. aldus bepaald. B. en W. achten het wenschelijik dat voor de gemeente een uiiibreidmg^plan woMt gemaakt. .VoorgebteM woxüt ia arwachiing oiaarvan een besluit te ne men als bad-oeid in 'art 3ö suo 4 der Woningwet. Het desbetreffende be sluit lag voofi- de laaassleöem ter nnzage. De beslissing op bouwaanvragen (ban dan worden aangehouden, teiwijl met toetstemmong van Ged. Süaten, indien geen strijd me't het vost te stellen uit- oreidingspl-an aanwezig is, een vergun ning wonden verleend' Over deze aangelegenheid ontstond; een uitjgebire'kie discussie, waarbij de vootz. de wenschelykheid van de vast stelling uitdioikkeljjk betoogde. Met de stem van dein heer Van Roon tegen* werd het voorstel Van B. .en W. aan genomen. De heer IdSinga acht het'wënsdhe- üjlc de amldtowoning vlaai den Burge-. meester bij de secretarie te treVken en de bovenwoning te veutfuuren aan de conciërge. Met dit al kan dan een op lossing tot stempelen gevonden wor den, volgens spr. B. en W. zullen een en ander eens «nader bekijken wat tei doen is met een stempellokaal. Hierna weïrdi een PlakJ^er-ordenin^ aangeboden ter vaststelling. Uit de discussie .kwam naar voren dat het dan naodlg was aanpla&borden be schikbaar te Sftedlen. De' kosten hier voor liepen nogal hoog, waarom hier aan met kon worden voldaan. De plak veroirdening we>rd met de stemmen van de heeren Schouten en Idsmga tegen aangenomen. Op voorstel van de Mchtcommóssie werd B. en W. opgedTagen te onderzoe ken of lic!htprijsUrerla4gin'g mogelijk is en "wel voor '<t licht met 10 cent en voon ■krachtstroom met 5 ;cent per K.W.U. Hierna werd de vergiadea-üng gesloten. Ongeval, Bij het aohteruit rijden met de 'vrachtauto op het molenerf van L. M. Teekens alhier, storud het 8-jajrig zoon tje van T. met een rijwiel adhtex de, auto. Het ventje kwam te vallen en kreeg een der achterwielen over het been. Met een «gebroken dijbeen werd, het ventje opgenomen en naar het Van Itersonzi'e'kenhuis Ve Gouda vervoerd. WADDINXVEEN Burgerlijke Stand. Geboren Maria Magdalena dochter van L. G. Broer en J. van der Weijde Jan zoon van J. de Gier en G. van der Luiden Aaltje Maria dochter van C. Breedijk en K. Verstoep Ma ria Haantje dochter van G. C. 'van Vüet en M. Smit. Overleden Antje Loef 71 jaar echtg. van H. van Os Leijntje van Breugel 84 jaar wed. van W. van der Water Al<ida Johanna Sluys 8 dagen Teun- tje Visser 17 jaar. gend naar de verblindend-witte huizen van Ceuta en zegt dan peinzend „Mis schien moet een mensch af en toe ook weL eens de aandacht op zich vestigen door dingen, welker bezit hij niet direct als een behoefte gevoelt___" Diesel begrijpt niet, wat zij bedoelt en tracht door vragen een nadere verkla ring te krijgen, maar het meisje acht het onderwerp hiermee afgedaan. Han dig tracht zij het gesprek op het briefje te brengen, dat ook in het gezelschap, waartoe zij behoort, zooveel reden tot wantrouwen heeft gegeven. Diesel heeft zijn portefeuille al uit den zak gehaald, als hij haar plotseling vraagt waarvoor zij het eigenlijk noodig heeft. „Toch niet voor dien Adonis, die zich zoo ijverig bemoeit u te beschermen informeert hij wantrouwend. Nini beseft volkomen, dat zij het briefje nooit in handen krijgt, als zij zijn vraag, overeenkomstig de waarheid beantwoordt. Maar het liegen gaat haar toch ook niet gemakkelijk af en terwijl- zij nog overlegt hoe zij dezen las- tigen klip moet omzeilen, steekt Diesel zijn portefeuille alweer in den zak. „Ja, ja, dat zou die snaak wel willen", zegt hij met een geringschattend lachje. „DdCht hij werkelijk, dat ik zoo dom was hem dit corpus delecti zoo gemak kelijk in handen te spelen? Dan kan hij lang wachten Nini tracht het over een anderen boeg te gooien. „Wat denkt u eigenlijk van dien meneer en van mij vraagt zij beleedigd. Maar Diesel is niet van zijn stuk af te brengen en na een oogenblik aarze len, zegt hij gedecideerd: „Van u slechts het allerbeste van hem het te- gende el!" De „Ukamr is intusschen langzaam de vrijwel verlaten haven van Ceuta binnengeloodst. Aan de kade ligt slechts een Amerikaansch vrachtschip, dat kolen inneemt en in een afzonder lijk haventje ontdekken zij nog een kleine Spaansche kruiser. Op den wal echter is het een drukte van belang. Dertig, veertig auto's ma ken een helsch lawaai. Oude, verwaar loosde wagens zijn het, bestemd om de passagiers van de „Ukami" naar Tetuan te brengen. De vertegenwoordi ger van de stoomvaartmaatschappij onderhoudt zich vanaf den wal mei den purser aan boord in het Duitsch met de chauffeurs van de havelooze taxi's echter spreekt hij Spaansch. Hij schijnt nog ai opgewonden, want de „Ukami" is tengevolge van het zware weer in de Golf van Biscaye te laat aangekomen. Het is al vijf uur en de afstand tot Tetuan bedraagt minstens veertig kilometer. Spaansche militairen met groote, naar achteren oploopende kepi's en hei-gele koppels en riemen, soldaten van het Vreemdenlegioen in bruin veldtenue, breede kniebrook en vuil witte puttees, de Alpinemuts op één oor, kolonialen, kleurlingen met de fez, op het hoofd, Spaansche en Afrikaan sche havenarbeiders hangen slungelig rond en concentreeren al hun aandacht op het vreemde schip. (Wordt vervolgd.)
Gekozen zal worden: lom J Room boter-Beschuit VRAAGT ZE UWEN WINKELIER 9 CENT PER ROL Schoonmaaktijd! Hebt U wat op te ruimen Maakt dan gebruik van een Succesje! i Alléén bij vooruitbetaling. RLO JANVOSSENSTEEG 35-37-39 LEIDEN TEL. 1344 levert U prima Dames- en Heerenrijwielen Met vast tandwiel, bel en reflector, zon- ffO der kettingkast......| |Qi Met freewheel en band rem, kettingkast f bagagedrager, enz......| |3 et terugtrapremnaaf, bagagedrager en f 01 kettingkast.......|£| Met Komeet-terugtraprem-naaf, f QQ l)Q bagagedrager, kettingkast, enz. I Züi" en ZÖ De nieuwe Willys is een verrassing. Hij verrast U en laat U niet meer los, want hij is ver vooruit op alles, wat tot nu toe bekend was. Dit is pas met recht: toe- passing van vliegtuig-principes op auto- mobiel-constructie. Deze Willys is meer dan een nieuwe wagen 't is het type van de toekomst. Schoonheid van lijn, comfort en.......ongekende zuinigheid, alles in dit eene ontwerp ver-' eenigd, De Willys 1933 brengt U verder voor minder geld, overal waar een zware wagen komen kan en op vele plaatsen, voor groote wagens onbereikbaar-met hetzelfde gemak en even veilig, 't Is inderdaad de zware kleine wagen niet alleen een nieuwe wagen, maar ook een nieuw type wagen. En dan die prijs.... ------6 WILLIS Met torpedo-remnaaf, kettingkast, ba- f QQ gagedrager, enz. in standaard uitvoering I J J Met Torpedo-remnaaf, kettingkast. ba- f QQ gagedrager enz. in royal uitvoering I JÖ ZWAAR TRANSPORT-RIJWIEL met last drager f38 Vier cyhnder 48 PK; Benzine* verbruik 1 Liter op 10 d 12 KM; Vahlroom*Carburateur. Zwevende Kracht; Verbeterd Kruisframe. Duo Servo remmen; Geheet stalen Carosserte; Snelheid tot II? KM. il. 214©. Van Egmond's Telefoon 112 Automobielbedrijf Alphen a d. Rijn Twee jaar garantie op de rijwielen, één jaar garantie op de banden schriftelijk zonder bijbetaling Voor bijlevering van electrische lantaarn wordt f5.— meer in rekening gebracht Goedkoop en toch goed! Vitrages en Allovernets ALLE PRIJZEN Afgepaste Gordijnen Linoleum Karpetten Groote sorteering in Stoffen Mousselines Satinet Waschzijde Kraagjes Gespen Garheering FIRMA H. LAROS Pzn., Alphen a. d. Rijn U denkt toch aan de groote Schoenen-Opruiming bij Gebr. van Keeken Schoolstraat 8 Alphen a.d. Rijn steeds vollen gang LUXOR-THEATER (NUTSGEBOUW) Zaterdag 25 en Woensdag 29 Maart aanvang 8 uur precies: een Programma voor Iedereen. Als eerste Hoofdnummer: de WILD WEST-FILM CIMARRON de Ontembare; de sensationeele verBlming van EDNA FERBER's wereldvermaard bock met in de hoofdrollen RICHARD DIX en IRENE DUNN. Als tweede Hoofdnummer: MAM'ZELLE NITOUCHE naar de wereldvermaarde succes-operette van HENRI MEILHAC, BLUM en MILHAUD; met in de hoofdrollen de schalksche ANNY ONDRA en GEORGE ALEXANDER. Een leuke lachfilm, met de zotste verwikkelingen Verder Hollands Nieuws en een leuk Teekenfilmpje Toegang 14 jaar. Prijzen der plaatsen 0.40. 60. 80. ONTHOUDT DIT ADRES KRUIDENIERSWAREN WILHELMINASTRAAT 45 BODEGRAVEN GOEDKOOPST ADRES VOOR BODEGRAVEN EN OMSTREKEN Ziet deze week de Nederlandsch Fabrikaat-Etalage in Magazijn „Rió" Raadhulsstr. 208, naast Apotheek Allart, Alphen a/d Rijn Prima Bitterkoekjos Fijn gesorteerd Banket Prima grove Rijst Bruidsuikers Heerlijke Janhagel Prima Pinda's Frou-Frou-Wafels per pond 35 cent per pond 35 cent per 5 pond 35 cent per pond 25 cent per pond 29 cent per pond 10 cent per pond 32 cent Groote prijsverlaging van Zilmeta. Moderne verlichting der etalage DAMES 2 pond Zeep en 1 stuk Huishoudzeep (6 ons gewicht) samen 25 cent Bezoekt onzen stand op de E.L.D.A. No. 21-22 (Eerste Leidsche Damesbeurs) Stadsgehoorzaal 24—29 Maart Vele demonstraties. HET HAARDENHUIS JAN DE NIE ZONEN K. Rapenburg 10 Tel. 25 LEIDEN Smederij sinds 1894 Heerengracht 117 Tel. 1549 4de OPENBARE UITVOERING CHR. VAN HET KINDERKOOR „SURSUM CORDA" Directeur: J. VAN BEEK te WOERDEN OP DINSDAG 28 MAART en VRIJDAG 31 MAART as. des avonds 7.30 uur in het NUTSGEBOUW te ALPHEN a. d. RIJN. Hoofdnummer: „WOUDCANTATE11 van Em. Hullebroeck. Toegangsprijs (tekstboekje) f 50. (Programma's 28 Maart zijn uitverkocht). Plaatsbespr. 28 en 31 Maart nam. van 1.30—3 uur aan de zaal a 10 et. p. plaats ND Op het programma van Vrijdag 31 Maart staat Donderdag 30 Maart •U. Dit is abuis en moet zyn VRIJDAG 31 MAART. DROGISTERIJ Droge en natte verf- waren Behangsel en bjbehoorende ar tikelen Schoon- maak-Artikelen. TOUW, Julianastraat 42 Alphen a. d. Rijn Talens Schilder en Teeken-Artikelen Te huur EEN HUIS MET TUIN. Aan hetzelfde adres EETAARDAPPELS f1.~ PER MUD. D. C. SCHOUTEN. Pulmot Langeraar. AANGEBODEN, prima FORD-COACH, model 1928, met prima motor, 3 oieuwe buitenbanden. Brieven No. 647 bureau De Rijnbode. Of wat 'n galen Die kunt U thans zelf herstellen met Gupa. De moeite is klein, de kosten zijn gering, het resultaat is ver bluffend. Geen stuca- door kan dat ver beteren. Gud» in tuben van 25 et met volledige betcbrijving. QüRsrn CETA BEVER BEVERWIJK WOERDEN 1933. Publieke veiling op Vrijdag 31 Maart a.s., voorm. 10 uur, te Woerden aan den Leidschen Straatweg, van: de kapitale voorraden gereed schappen, booten en loodsen der Pannenfabrieken van de fa. B. VAN WIJK 6 Zn. als groote voorraden DAKPANNEN Vloertegels en HULPSTUKKEN. Van deze voorraden afzonderlijke beschrijving en noteering op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Voorts: 700 M3. panklei, 360 Meter smalspoor, 4 kipkarren. 1 wissel en draaischijf, alles zoo goed als nieuw. Verder 4 open IJZEkEN SCHUI TEN van 10 tot 14 ton. INVENTARIS 4100 planken, br. 36 cM. van div. lengten van 1 tot 7 M., 1150 delen van 17 cM. br. L. van 21/, tot 6 M.; 170 holle panrekken. 2170 M. golf- pannenhout, 1500 stuks mach. panrek ken, 2 eiken snijtafels, houten turftön enz. Verder een 6-TAL SOLIDE LOODSEN, ged. bezaagd hout en met pannen gedekt, in div. maten; 18 PK. zuiggasmotor merk „Cros- ley" met drijfriemen en kleimolen. Alles aan de fabrieken afgenummerd te zien. Beschrijvingen verkrijgbaar. Deurw. DE KOOL, Woerden. Openbare Verkooping krachtens art. 1223 B.W. op Donderdag 6 April 1933, v.m. 11 uur, in café van den Bosch te Nieuwkoop» van eene HOFSTEDE met wei- en hooilanden te NIEUWKOOP in deNIEUWKOOPSCHE DROOG MAKERIJ, tezamen groot 16.22.70 H.A.; in 6 perceelen, combinaties en massa. Aanvaarding en betaling uiterlijk 1 Mei 1933. Lasten vanaf 1 Januari 1933 voor koopers. Inlichtingen verstrekken de Nota rissen H. C. LABBERTON te Den Haag, Prins Hendrikplein 12 en Jhr, BOWIER te Oudewater. R. VAM 'T RIET SLAGERIJ Hazerswoude (Dorp) Telefoon 32» levert P/s pd. runderbiefstuk voor f 1 00 2 magere rundlappen -1.00 2% doorregen M n -1.00 3 M vette -1 00 2% doorr. varkensrollade -1.00 3 M varkenscarbonade of saucijzen -1.00 4 M vet varkensgehakt M -1.00 Beleefd aanbevelend. De Burgemeester van ALPHEN AAN DEN RIJN noodigt de consumptie-aard appelverbouwers in die gemeente uit, om hunne nog niet-verkochte voor raden consumptie-aardappelen op Maandag 27 Maart a.s. zorgvuldig op te nemen en het resul taat te vermelden op een daarvoor bestemd formulier, zulks in verband met een eventueel door het Ryk te verstrekken uitkeering. Dit formulier zal ingevuld kunnen worden op ZIT- DAGEN, welke vanwege de Tarwe- organisaties in Noord- en Zuid-Hol land op Maandag 27 Maart en soms ook op Dinsdag 2& Maart zullen worden belegd. Nadere inlichtingen zijn ter ge meente-secretarie te verkrygen. Alphen aan den Rijn, 24 Maart 1933 De Burgemeester voornoemd, LOVINK. Sigaren- Magazijn „Plenty" ORELIO 4 Cts..SIGAAR 100 stuks f3.25 AANBEVELEND, J C VELLEKOOP TELEFOON 228 Dagm Voor terstond gevraagd een meisje, voor halve dagen, niet ouder dan 16 jaar, door J. H. ROEST, Nieuwveen. VOOR DE SCHOONMAAK: Ammoniak Terpentijn Geschaafde Was Geest van Zout Marmerslijp Sorteering Borstelwerk enz. enz. W. SEIJSENER Rozenstraat 8 Prins Hendrikstr. 28 GYMNASTIEKSCHOENEN De beste kwaliteit Maat 21—22 Maat 23—24 Maat 25—27 Maat 28—30 48 et. 61 et. 68 et. 75 et. Maat 31-34 85 et. Maat 35-37 95 et. Maat 38-41 105 et. Maat 42—46 120 et. in de Goedkoope Schoenwinkel van J. Foekking, Hooftstraat 57
EERSTE LEIDSGHE DAMESBEURS van VRIJDAG 24 tot en met WOENSDAG 29 MAART 1933 in de Stadsgehoorzaal te Leiden. SCHITTEREND CABARËTPROGRAMMA in de foyerzaal kosteloos toegangkelijk voor bezoekers der tentoonstelling SPECIALE ATTRACTIEZAAL UITDEELING VAN MONSTERS 60 FRAAIE STANDS GRATIS PROEVEN Aan de EERSTE 10O BEZOEK(ST)ERSen vervolgens AAN ELKEN 10 den BEZOEK(ST)ER worden fraaie CADEAUX uitgereikt. GROOTERE CADEAUX waaronder rijwielen, stofzuigers enz. voor elke 250e, 500e en 1000e BEZOEK(ST)ER. GEOPEND: 's Middags van half twee tot vijf uur. (Zondagmiddag van twee tot half zes) 's Avonds van half acht tot elf uur. ENTREEPRIJZEN (alles inbegrepen) 's Middags 30 cent 's Avonds en Zondag 50 cent. ELKEN AVOND GELEGENHEID TOT DANSEN TANDHEELKUNDIG INSTITUUT J.J. DE JONG MONDARTS LEIDEN Gangetje 1 (hoek Breestraat) Spreekuren alle werkdagen van 10 tot 12 en 1 tot 3 uur en volgens afspraak. Inlichtingen kosteloos f4. MET VOLLE GARANTIE Permanent Wave f4. Wasschen, Knippen en Watergolf inbegrepen. (Oliebehandeling) MAISON HENRY Turfmarkt No. 5a, LEIDEN Telefoon No. 431 WATERGOLF f 1.~ AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders van ALPHEN AAN DEN RIJN zul- len op Zaterdag 8 April 1933, om elf uur in het Secretariegebouw, aldaar, onder ingezetenen der gemeente, in het openbaar aanbesteden: Volgens bestek no. 1, dienst 1933. Het maken van drie brug gen, een beschoeiïng en een stuwdam van gewa- pend-beton met bijko mende werken aan de Lindenhovestraat. Bestek en voorwaarden ligger ter inzage in het Secretariegebouw en zijn verkrijgbaar tegen betaling van f2.00. Aanwijzing en inlichtingen volgens bestek. Alphen a.d. R{jn, 25 Maart. 1933. Burgemeester en Wethouders voorn.» LOV1NK, Burgemeester. K. SALVERDA, Secretaris. Openbare Verkooping van Huizen met Erven en Tuin te Nieuwkoop, zijnde: Woon- en Winkelhuis met Bakkerij en eenige dito met Smederijen te Nieuwkoop in het Zuideinde. groot 9.03 aren, Eigendom van den Heer B. A. IMFELD c.s.) op Donderdag 6 April 1933, om 111/» uur in het café van Mej. A. Valkenet te Nieuwkoop. Notaris Van der Heijden, Mijdrecht. HIJ werd groot in zaken doordat hij tijdig het groote belang van geregeld advertee- ren heeft ingezien. Velen deden het niet dachten het er zon der te kunnen stellen en bleven klein, zoo ook IK OPENBARE VERKOOPING op Woensdag 29 Maart 1933, bij INZET en op Woensdag 5 April 1933, bij AFSLAG telkens des voormiddags te 11 uur, in het Hotel „De Rustende Arend,, te Zwammerdam, ten overstaan van Mr. H. M. A. GOEBERGH, Notaris te Leiden van De Bouwmanswoning met stalling voor 24 koeien, zomerhuis, karnhuis, boen- hok, paardenstal.pinkenstal wagenhuis, schuur en loods met varkenshokken, hooi berg, erf, werf, tuin, uiter- dijk (geschikt voor bouwterrein) plaatselijk gemerkt B No. 12, bene vens diverse perceelen uitmuntend WEILAND, alles staande en gelegen te Zwammerdam in de Dammebuurt, aan den Rijks straatweg en den Rijn in den Binnen- polder, kadastraal bekend Gemeente Zwammerdam Sectie A nummers 491, 492. 493. 494. 497, 498. 499. 1826. 8128, 1830. 1833. 1849, 1969, 1970. 2388. 2505. 3136 en 3137, samen groot 10.66 37 Hectaren. In gebruik geweest'lbij den heer R. A. van der HORST. Te veilen in 2 perceelen. Te bezichtigen alle werkdagen. Sleutel verkrijgbaar by den heer Dom burg, Ryndijk, Zwammerdam tegen over de Woning. Aanvaarding bfl de betaling der kooppenningen uiterlyk 5 MEI 1933. Grondbelasting f105.-. Polder- lasten 1932 incl. R. Bundergeld f8.- per Hectare. Voor soliede koopers geld als hy potheek beschikbaar op gunstige voor waarden. Meerdere inlichtingen worden ver strekt ten kantore van genoemden notaris. Stationsweg 8 Leiden, alwaar kadastrale teekening ter inzage ligt. BENZO RIJWIELEN Het allerbeste fabrikaat 4 maal gelakt, vergroomd _ __ nikkel. Alles half trans port, onverwoestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen van 1933. BENZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen Telef. 474 Verhuring. Het Bestuur van den polder Vier- Ambacht is voornemens op Donderdag 6 April 1933 des v.m. 11 uur in café SWAMA te Woubrugge over te gaan tot de ver huring van het Gras* en Rietgewas van de Buitenlanden Het Bestuur: C. KROON Bzn, Dijkgraaf. TOLK, Secretaris. Woubrugge, Maart 1933. Openbare Verkooping in het Notarishuis te Leiden, Hooge- woerd 144» bg opbod en afslag op Vrijdagen 31 Maart en 7 April 1933, des voormiddags te 11 uur, ten over staan van de Notarissen F. K. J. H. Hanrath te Rotterdam en Mr. H. M. A. Coebergh I. te Leiden, van Eene Bouwmanswoning, plaatselijk gemerkt D 53, met stallingen, schuren, zomer huis, 6 R. hooiberg en verdere opstallen, beneven diverse perceelen Weiland, Tuinland, Boomgaard, Bosch, een en ander gelegen onder de ge meente Alkemade inden VEEN DERPOLDER aan den Rtfpweteringdijk. den Ringdijk, de Ringsloot en den Langen Dwarsweg, totaal groot 19 52 65 Hectaren. Te veilen in 5 perceelen. II. Eene Openbare Vrijwillige Verkooping. Notaris H. B. J. van de Kreke te Aarlanderveen, zal op Donderdagen 30 Maart en 6 April 1933, telkens voorm 11 uur, in het Hotel „De Vergulde Wagen" te Alphen a d. Rijn b(j Inzet en Toewijzing ver- koopen: Het Heerenhuis met Garage en Voor- en Achtertuin, gelegen aan de Stationsstraat no. 28 te Alphen aan den Rijn, groot 5 aren 96 centiaren; onder architectuur gebouwd van den Heer Co.Brandes te 's-Gravenhage; bevattende: Ie etage: twee kamers en suite met keuken en bijkeuken, 2e etage: vier kamers en badkamer, ruime zolder en twee slaapkamers. Alles voorzien van gas, waterleiding en electriciteit. Onder het huis een ruime kelder, in de tuin een groot kippenhok. Garage afzonderlijk gebouwd met toegang tot het woonhuis. Aanvaarding btf de betaling der kooppenningen, doch uiterlyk 6 Mei 1933. Grond- en verdere zakelijke belas tingen vanaf 1 Januari 1933 voor rekening van kooper. Bezichtiging Dinsdag en Donderdag van 2—4 uur. Nadere inlichtingen verstrekt No taris VAN DE KREKE voornoemd. I Bouwmanswoning, plaatselijk gemerkt A 366, met stalling, hooitas, benevens diverse perceelen Weiland onder de gemeente Woubrugge in den VEENDERPOLDER, uitko mende aan de Rtfpweteringsche Vaart, de Ringsloot, den Middelweg en de Groote Wyde Aa, totaal groot 9.78.10 Hectaren. Te veilen in 2 perceelen. Een en ander behoorende tot den faillieten boedel van den Heer H. van Rijn Pzn. Te bezichtigen alle werkdagen. Sub I is deels geschikt voor afgra ving en voor bouwterrein. De perceelen worden In verschil lende combinaties en in massa afge slagen. Rijnland's bundergeld 1933 f3.~- per H.A. Polderlasten 1933 f 10.— per H.A. Grondbelasting 1933 I totaal f129 63; II totaal f60.20. Aanvaarding en betaling der koop penningen uiterlyk 1 Mei 1933. Voor solide koopers is geld als hypotheek op gunstige voorwaarden beschikbaar. Alles breeder bjj biljetten omschre ven, welke met situatieteekeniogen verkrijgbaar zijn ten kantore van de genoemde Notarissen: te Rotterdam Leuvehaven Wz. 39 en te Leiden Stationsweg 8, alwaar nadere inlich tingen worden verstrekt. TIMMERLIEDEN, VRAAGT PRIJS BIJ P. STAM, NIEUWKOOP Electrische Timmerfabriek Speciaal: Kozijnen, Ramen, Deuren, portieken. Broeiramen, Wenteltrap pen enz. Tel. No. 9, POSTZEGELS Inkoop van albums en verzamelingen B!i Zijlstra! 1 POT EXTRA FIJNE HUISHOUDJAM met 1 zegel voor bij aankoop van 80 cent boodschappen. Z U LST RA ALPHEN a/d RIJN, v. Mandersloostraat 9 Telef. 270 75 KRUIDENIERSWINKELS JAAR BE5TE WAAR Z'JLSTWl? mm G.V. HOU-VAST ALPHEN AAN DEN RIJN Groote Openbare Uitvoering ten bate van het Crisis-comité op Donderdag 30 Maart a.s. half 8 in het Nutsgebouw Kaarten voorverkoop 60 cents verkrijgbaar by het bestuur en de leden, 's avonds aan de zaal 75 ets NA AFLOOP BAL J. N. VREEBURG TANDHEELKUNDIGE Watersteeg 2a» hoek Hoogewoerd Leiden Spreekuur: Dagelyks van 11 12 en 2—5 uur. Maandag-, Woensdag en Vrijdagavond van 7 —9 uur Inkoop Verkoop 2ehandsch Boekhandel Hoogewoerd 50 Leiden VOOR CEBOS OP DE LEEUWENJACHT DOOR G. TH. ROTMANN 115. Op den hoek van een stille straat stond de verhuisauto voor de deur en de verhuismannen waren net bezig, de piano neer te laten. Het was een pronkjuweel van 'n piano, schitte rend in de lak en zonder smetje. Het neerlaten gebeurde dan ook met de meeste zorgvuldigheid, want stel je voor, dat er een krasje aan kwam 116. Rrrrr daar kwamen de twee dienders den hoek omstuiven en rrr de leeuwen vlak er achteraan. De diender, die het stuk vleesch trok, zag in één oogopslag de open auto deuren en slingerde in één zwaai het stuk vleesch tot vooraan in de auto. En de 1-eeuf/en sprongen wip! wip het vleesch achterna, ook de auto in, zoodat de verhuizers van schrik de heele piano lieten schie ten 117. Een daverende slag een laat ste slotakkoord van alle toetsen tege lijk, en daar lag het prachtinstru- ment als een vormelooze hoop plan ken en snaren op de steenen. Maar de dienders sprongen van hun motor, gooiden de autodeuren dicht en scho ven er de ijzeren staaf voor. Toen maakten ze, verrukt over hun hel dendaad, een rondedans, of er geen gebroken piano op de wereld bestond.
De Rijnbode 25-03-1933

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Remonstrantse kerk WaddinxveenStormramp 1953Dirck Volckertszoon CoornhertStiltecentrum Oudshoornseweg Alphen