De Rijnbode 12-11-1927

No. 4679 Zaterdag 12 November 1927 55e Jaargang Nieuws- en voor ALPHEN a. d. RIJN Advertentieblad en OMSTREKEN. Dit blad veredhijnt WOENSDAG- en ZATERDAGMIDDAG. Men kan zioh abonneeren bij -alle Boekhandelaren en Kantoorhouders P. en T. Abonnement per 3 maanden fr. p. p. ƒ0.85 met 'geïlllmstreerd Zondagsblad' f 1.57J^ A. C. DE HJAAN UITGEVER. ALPHEN AAN DEN RIJN, Bureau Raadhuisstr., Telef. No. 9, Postbus Nol Advertentieprijzen dee Woensdags vaa 1—5 regele 75 et., iedere regel meer 15 cL öeb Zaterdags van 1—5 regele 1.—, iedere regel meer 20 et. Groote lettere worden bereikend naar plaatsruimte. Bij 3 adhteo-eenvolgende plaatsingen, wor dt de advertentie alechts 2 maal berekend TIEN JAREN HEILSTAAT. Tien dagen lang viert Moskou feest ter gelegenheid van den tien den jaardag der Sovjet-revolutie, en men heeft gelezen hoe uitbundig het er toegaat een indrukwekkende parade, wapperende vaandels, in- fanterietroepen met helmen, mitrail- leursafdeelingen, Kozakkenruitbrs, en 's avonds illuminatie, zoodat de bevolking in den waan kan verkee- ren, dat het de verjaardag is van den Tsaar Tien jaren geleden, op den zeven den November 1917 slaagden de bolsjewiki er in zich meester te ma ken van de macht, die een achttal maanden te voren door de democra tische partijen van het parlement aan den Tsaar was ontrukt. De re volutie van Maart, die den Tsaar ten val bracht en de Tsaristische re geering wegvaagde, had Rusland niet alleen een democratisch be wind, maar ook nieuwe kracht ter voortzetting van den oorlog moeten geven. Maar het bleek weldra, dat de revolutionaire beweging, een maal ontketend, niet kon worden ge houden binnen de perken, die de burgerlijke democraten meenden te kunnen stellen. De bolsjewiki tracht ten, gebruik makend van de oor logsmoeheid van het Russische volk, zich van deze beweging meester te maken. Tevergeefs poogde de so ciaal-revolutionair Kerenski, die in Juli, de burgerlijke revolutionaire leiders ter -zijde schuivend, zich aan het hoofd der regeering stelde, den gewelddadigen loop der revolu tie ie stuiten. Tegenover de doelbe wuste actieve'propaganda van een Lenin door den Duitschen gene ralen staf Ier bevordering van de verdere verzwakking van Ruslands oorlogskracht naar Rusland doorge laten bleek zijn door geen daden ondersteunde welsprekendheid machteloos. Op den zevenden November was zijn lot beslist___en dat van Rus land. De Bolsjewiki, onder de krach tige leiding van Lenin en Trotzki, namen het opperste bewind in het in uiterste verwarring en anarchie zich bevindende Rusland in handen. De politieke revolutie was tot een sociale revolutie geworden. Met woest geweld braken de in eeuwen lange onderdrukking opgekropte haat en wraaklust los en op de puin- hoopen van het door dit geweld vernietigde sociale en economische stelsel hoopten de bolsjewistische leiders hun nieuwen socialistischen staat te kunnen opbouwen. Binnen enkele maanden, zoo too- verde Lenin zijn helpers en volgers voor, zou het socialisme in Rusland kunnen worden verwezenlijkt. Tien jaren zijn sedert verloopen. De bolsjewiki zich vastzettend als de Russische communistische partij hebben zich in de in November 1917 veroverde macht weten te hand haven. Het door hen ingestelde regi me, dat ze wel de „dictatuur van het proletariaat" noemden, maar dat in werkelijkheid niet anders is dan de dictatuur van de communis tische partij, waarin op haar beurt, weer een kleine groep van leiders onbeperkt gezag uitoefent, heeft zich in al die jaren staande kunnen hou- d.en Allen profeten ten spijt, die telkens weer het naderende einde er van voorspelden, maar die daarbij steeds vergaten, dat men de toestan den en gebeurtenissen in Rusland niet met Westerschen maatstaf mag meten. Men vergat dat in dit land waar de ontbindende werking van een eeuwenlang heerschend stelsel4 van lijfeigenschap nog geenszins was overwonnen, in een land waar men aan onderdrukking gewoon was, geen gebeurtenissen konden worden verwacht, gelijk elders in hooger ontwikkelde landen. Men vergat eveneens, dat de revolutie den boe ren het lang begeerde landbezit had gebracht, voor welks behoud zij be reid bleken de heerschende regee ring dat zooal niet theoretisch dan toch practisch dat bezit erkende te steunen tegenover alle pogin gen tot herstel van het oude regime. Zooals de verschillende generaals die de bolsjewiki bestreden moesten ondervinden. Bovendien had de revolutie haar werk goed gedaan. Adel en bour geoisie, van alle bezit beroofd, wa ren uitgemoord of verdreven, de an- tibolsjewistische arbeiders- en boe renleiders, sociaal-democraten en sociaal-democraten en sociaal-revo- BEZOEKT ONZE GROOTE TENTOONSTELLING TE HOUDEN BIJ DE GELEGENHEID VAN HET 60-JARIG BESTAAN ONZER ZAAK. Wij toonen U een buitengewone collectie BOEKEN. ETSEN, KUNSTPLATEN en SCHILDERIJEN, zooals U nooit bijeen hebtgezien. De Tentoon stelling wordt a.s. Dinsdag 15 November geopend en ieder, die belang stelt in HET BOEK, verzuime niet van deze gelegenheid gebruik te maken. Toegang Vrij. Geen verplichting tot koopen. J. PONTIER BOEKHANDEL J. DU PON -----------------------DENK AAN UW ST. NICOLAAS-CADEAUX HAARLEMMERSTRAAT 81 LEIDEN lutionairen, waren gedood, gevan gen of naar het buitenland uitgewe ken-----wie zou de bolsjewiki moe ten en kunnen vervangen Ook de tegenstanders van hun stelsel moesten erkennen, dat hun val slechts anarchie zou beteekenci. Zoo is het te verklaren, hoe een bestuur zich kon handhaven, dat door zijn onbekookte proefnemin gen, door zijn pogingen ter plotselin ge verwezenlijking van de commu nistische theorieën land en volk in de diepste ellende stortte en Rus land aan den rand van een volko men ondergang bracht. Trouwens aan deze pogingen maakten de bolsjewiki zelf een ein de toen ze de gevaren inzagen, waar in ze dreigden te zullen worden meegesleept. Lenin besloot tot een onmiddellij- ken ommekeer op den ingeslagen weg. De nieuw economische politiek werd ingevoerd, die in zekere mate het herstel bracht van particulier bezit en particulier bedrijf en die ook in het bijzonder den boeren stand nieuwe mogelijkheden van ontwikkeling bood. Van communisme was geen spra ke meer integendeel een nieuw kapitalisme werd geboren en al de jammer, al de ellende, al de gruwel, welke dfi vernietiging van de oude maatschappij in Rusland met zich bracht, had geen ander gevolg dan de opkomst van een nieuwe klasse van „nep-lieden". Beziet men nu dit nieuwe Rusland met zijn „Schieber"-lokalen, renba nen, speelholen, zwarte beurzen, drankhuizen en corrupte ambtena ren, dan moet men inderdaad meer nog dan anders er aan beginnen te twijfelen, of dan die ontzaglijke om wenteling in den naam der hoogste menschheidsidealen eigenlijk al de offers waard geweest is, die zonder bezwaar haar zijn gebracht. Men kan de vraag niet onderdrukken of de terechtstelling van duizenden, de maatschappelijke vernietiging van honderduizenden, de verwoesting van heel het volksvermogen, waar lijk tot niets beters heeft kunnen voeren dan tot deze wereld van nieuwe rijken, van scherpe sociale tegenstellingen en van geestelijke en lichamelijke terreur, welke er naar streeft elke vrije uiting van millioe- nen menschen te onderdrukken. Om hun macht te handhaven, om niet door de volkomen mislukking van hun theorie te worden meege sleept, wierpen de bolsjewistische leiders hun leerstellingen overboord en kwamen ze tot steeds verder gaande tegemoetkomingen aan het kapitalisme, dat ze met meedoogen- looze wreedheid hadden getracht te vernietigen. Zeker, het was de bedoeling van Lenin, dat de nieuwe economische politiek slechts een maatregel van tijdelijken aard zou zijn, alleen be stemd om de productieve kracht van Rusland met behulp van het particulier initiatief en het parti culier kapitaal te herstellen. Men was te overhaast geweest. Maar men zou thans via de nieuwe economi sche politiek naar socialisme en communisme komen.... De werkelijkheid in Rusland wijst in andere richting. En in de Russi sche communistische partij is een felle straijd ontbrand over de verder te volgen tactiek. In dezen strijd is op het oogenblik Stalin, de secreta ris-generaal van de partij, nog de sterkste met zijn gewillige meer derheid in het partijbestuur en met behulp van de vreeselijke Tsjeka, deze politiemacht, die onder het communistische bewind eenzelfde rol vervult als onder het Tsaristisch regime de gevreesde Ochrana ver vulde, tracht hij de oppositie volko men te vernietigen. Terwijl deze oppositie in geheime vereenigingen zich organiseert en langs onwette lijke wegen tracht de heerschende machthebbers ten val te brengen. Dat is er van Rusland geworden na tien jaren „dictatuur van het proletariaat. Het volk zwijgt of roept gehoor zaam hoera niet omdat het wer kelijk in een arbeidersparadijs woont, maar wijl het den smaak van vrijheid en het geloof in zijn kracht heeft verloren. Dat het dagelijksch leven in Ro land weer zijn gewonen gang gaat is allerminst een bewijs van de prac- tische bruikbaarheid der communis tische leerstellingen. Waren deze in volle zuiverheid en consequent toe gepast, er zou op het oogenblik geex^ sovjet-rijk en geen Russisch volk meer zijn. Juist omdat in de afgeloo- pen 10 jaren de onmogelijkheid is gebleken de communistische ^theo- rieën te verwezenlijken en omdat men, onder den dekmantel van het communisme weer allerlei kapitalis tische maatregelen is gaan invoeren, heeft men ten slotte uit de scher ven, welke de revolutie van 1917 had veroorzaakt, nog gered wat er te redden viel. Als men dan ook in Rusland feest viert, dan viert men feitelijk het overwinningsfeest der oude, sinds eeuwen beproefde burgerlijke maat schappelijke instellingen, die ten slotte gezegevierd hebben over de communistische fantasiën en droom beelden. Zoo beschouwd is er ook voor ons reden om dit 10-jarig herdenkings- feest van de Russische revolutie met stille voldoening mede te vie ren. Niet omdat die revolutie voor millioenen dood en leed beteekende, niet omdat deze revolutie den vroe- geren welstand in Rusland heeft vernietigd, maar wijl 10 jaren sov- jet-bewind de rest der wereld onaan getast hebben gelaten, wijl dit sov jetbewind zelf tot onherkenbaar wordens toe is veranderd. Zoo keert langzaam aan het plotseling ver stoorde evenwicht in de wereld te rug en worden door den tijd de scherpe kantjes van de tegenstellin gen afgeslepen. Schrijfmachines. Smitü Premier f 75.- Mercedes, f 95.- Rsmington. f125.- Smitü Bros f105.- En alle andere merken met garantie. Origincele machines, 'n vertrouwd adres. TECHN. BUR. „SUCCES" PI. Kerklaan 67, Telefoon 50234, Amsterdam Buitenlandsch Overzicht Wapenstilstandsdag. Gisteren is in tal van landen over de geheele wereld wederom den dag gevierd dat in 1918 het vernielend oorlogsmonster tot zwijgen werd ge bracht. Wij behoeven over dit feit thans weinig te zeggen wat deze oorlog voor de volkeren, zoowel de overwinnaars als de overwonnenen heeft beteekend, we weten het wel. Trouwens, een veelzeggende onthul ling van iemand die het weten kan vindt men onder dit overzicht. Wel echter verdient de toekomst aan dacht Een nieuwe groote Europeesehe oorlog.... Engelsch-Amerikaansche bewape ningswedstrijd ter zee, juist zooals vóór den oorlog Engeland en Duitschland met elkaar wedijver den Kans op een Engelsch-Ameri- kaansch conflict over de vrije zee., wanneer het met de internationale aangelegenheden blijft gaan zooals thans, negen jaar na den Wapenstil stand. Dit zijn eenige der voorspellingen van Commander Kenworthy, lid van het Lagerhuis, diens jongste boek „Zal de beschaafde wereld ver nietigd worden in geheel Europa groot opzien heeft verwekt. Ken worthy behoorde, als lid van de ver maarde plannen-afdeeling, tot den oorlogsstaf van de Britsche admira liteit. Hij is een erkende autoriteit op het gebied van buitenlandsche en marine aangelegenheden. „Zooals het thans in Europa gaatt moeten er wel nieuwe oorlogen ko men op enorme schaal", zeide Com mander Kenworthy tot den verte genwoordiger van de United Press. „Op het oogenblik zijn er in Euro pa een half dozijn gevaarlijke plek ken. Elk dier plekken kan een voor wendsel voor een oorlog bieden. Wanneer op een van die plekken een oorlog uitbreekt, zal hij zich auto matisch uitbreiden. Niets kan hem tegenhouden. De toestand doet denken aan een berghelling met losjes daarop lig gende rotsblokken wanneer er een aan het rollen wordt gebracht, ko men de andere als een lawine naar beneden. Zoo is thans de situatie in Europa". Een van de belangrijkste en ge vaarlijkste plekken is Bessarabië. Wordt het niet aan Rusland terug gegegeven, dan zal er om gevochten worden. Dan heeft men nog Honga rije en zijn nabuurstaten met de millioenen Hongaren, die onder Roe meensch, Cechisch of Joegoslavisch bewind zijn gesteld. Verder bestaat de kans, dat Italië en Joegoslavië in conflict geraken over de Adriatische kwestie, voor namelijk over Albanië. Voorts is de Poolsch-Duitsche grens een gevaarlijke plek de Pool sche corridor en het Poolsche be wind over Opper-Silezie en Posen zullen onvermijdelijk tot een oorlog leiden, wanneer de huidige toestand wordt bestendigd. Ook Tanger gelegen aan de poort der Middellandsche Zee, Gibraltar, is een teer punt, evenals de Fran- sche en Italiaansche belangen in Noord-Afrika"". Commander Kenworthy schetst daarop met enkele woorden een toe stand, welke een Europeeschen oor log zou kunnen uitlokken, waarbij zoowel Engeland als de V.S. zouden worden betrokken. „Stel, dat Rusland en Roemenië slaags geraken met elkaar, Wanneer Hongarije mobiliseert, zullen ook de andere staten, Joegoslavië en Cecho- slovakije, mobiliseeren. Italië echter is met Hongarije bevriend en zal niet achterblijven. Frankrijk op zijn beurt is Joegoslavië's vriend en bondgenoot en zal eveneens ingrij pen. Zoodoende staat half Europa in vlammen. Nu de Duitsch-Poolsche grens. Duitschland zal zich bij de huidige November-Aanbieding! Elegante Vilthoed modekleuren f2.90 Engelsche Fluweelen Hoed.....f2.90 Origineele Velourette Hoed.....f3.75 HET MODEHUIS v.h. in gev. Fa. BEUZEMAKER 143 Breestr.143 LEIDEN. situatie niet blijven neerleggen, evenmin als Engeland dat zou doen, wanneer Duitschland beschikte over een doorgang van Huil naar Liver- pool. Stel, dat Duitschland en Polen met elkaar in oorlog komen. Frank rijk zou Polen dan te hulp moeten snellen en, wanneer Frankrijk en Duitschland slaags raken, moet En geland tusschenbeide komen aan de zijde van dengene, die den ander niet heeft aangevallen, overeen komstig de verdragen van Locarno. Krachtens artikel Ui van het Vol kenbondsverdrag zal de Volkenbond tegen den aanvaller maatregelen moeten nemen. Dit beteekent een blokkade of met andere woorden de Britsche vloot. De Vereenigde Staten evenwel zijn geen lid van den Volkenbond, even min als Rusland. Amerika heeft ver klaard niet te zullen toestaan, dat in een toekomstigen oorlog moei lijkheden in den weg worden gelegd aan zijn wettigen handel. Het eischt de vrije zee. De Britsche admirali teit echter verlangt ter zee de onver korte rechten der oorlogvoerenden. Deze kwestie kan in d„e toekomst tot zeer groote moeilijkheden leiden. De conferentie te Genève was een mis lukking. Men heeft ons niet verteld in hoeverre die kwestie ter conferen tie besproken is, doch dat zij bespro ken is staat vast. Engeland heeft meer oorlogssche pen op stapel staan dan op eenig oogenblik sedert den wapenstil stand de V. S. eveneens. Alles wijst op een bewapeningswedstrijd ter zee tusschen Amerika en Engeland. De beroepsmilitairen der V. S. dringen aan op een vloot, die voor geen an dere behoeft onder te doen en er wordt een campagne gevoerd voor pariteit in de bewapening. De Engel sche beroepsmilitairen en marine deskundigen eischen een vloot, wel ke even sterk is als de grootste an dere vloot ter wereld. Het is precies dezelfde verhouding als tusschen Engeland en Duitschland in 1902 en 1903. Tien jaar duurde het alvorens een zoodanige atmosfeer was ont staan, dat elke vonk een ontploffing kon veroorzaken Wanneer het zoo voortgaat als thans, wanneer alles wat Engelsch is belachelijk wordt gemaakt en verkeerd wordt voorge steld in Amerika en wanneer alles wat Amerikaansch is geridiculi seerd wordt en onjuist wordt weer gegeven in Engeland, wanneer men voortdurend de vlootsterkten met elkaar blijft vergelijken, dan wordt dezelfde atmosfeer geschapen als die welke vóór den oorlog tusschen Engeland en Duitschland bestond. De Engelsche vloot-autoriteiten zullen moeite hebben, de marine- begrootingen door het parlement te doen aannemen. Zij zullen dit be proeven door het publiek angst aan te jagen met de V. S. en door te spreken over Engelsche voedsel voorziening. Zoo zullen ook de Amerikaansche marine-autoriteiten moeite hebben met haar begrootingen bij het Con gres. Zij zullen de aanneming ervan trachten te verkrijgen door het pu bliek angst aan te jagen met de rub ber-, tin- en mangaanvoorziening en met Amerika's toenemenden buiten- landschen handel, welke, zoo zeggen zij, in tijd van oorlog door Britsche kruisers zal worden onderschept. Tot dit alles moet het wel komen, zoolang de oorlog een erkende, wet tige, geëerbiedigde instelling blijft. De leden van een machtig beroep zijn druk bezig met het voorbereiden van een oorlog, zoowel in Engeland als in de V. S. Het is hun taak, een oorlog voor te bereiden. Om die re den hebben zij een machtigen vijand noodig. En slechts twee naties zijn thans rijk genoeg om er machtige vloten op na te houden. Als vanzelf beschouwen de man nen van het beroep in elk der beide landen het andere land als zulk een machtigen vijand Wanneer zij nu maar lang genoeg over den oorlog denken en wanneer zij hun vreed zaam publiek ertoe brengen, even eens over een oorlog te denken, dan zullen de beide naties aan dat denk beeld gewend raken. Voor de dwa zen in Engeland en de V. S. is er dan slechts een onbeteekenend misver stand noodig om hen aan het praten te krijgen over de „eer der natie". En dan neemt het gepeupel in beide staten het heft in handen. De eenige uitweg is het onwettig verklaren van den oorlog. Door dat te doen zouden Engeland en de V.S. den oorlog uit het wereldgebeuren kunnen verbannen. ENGELAND. De ijdelheid van den oorlog. Veldmaarschalk Sir William Ro- bertson, die chef van den generalen staf van het Britsche rijk van 1915 tot 1918 is geweest, heeft een treffen de rede over de ijdelheid van den oorlog gehouden. Hij deed een beroep op alle man nen en vrouwen om krachtig al ie pogingen te steunen ten einde ver standiger middelen te vinden voor het bijleggen van internationale ge schillen. Wij zijn het er ook niet meer onvoorwaardelijk mee eens, dat de beste manier om een oorlog te voorkomen is, dat men er zich op voorbereidt. Oorlogstoobereidselen verhaasten den oorlog. Nooit in de geschiedenis zijn de oorlogstoebereidselen zoo volledig en algemeen voorbereid geweest als in de vijftig of zestig jaren, die aan 1914 vooraf zijn gegaan en toch zijn er nooit meer oorlogen geweest dan in dat tijdvak. De geweldige kosten van den mo- dez-nen oorlog en tevens den rijkdom dienen afschrikwekkend te werken. Robertson vermeldde dat het Brit sche artillerie-bombardement vóór den infanterie-aanval in den sla^ van Atrecht 156 millioen gulden gekost, te Meessen ruim 210 millioen gulden en in den derden dag van Yperen 265 millioen pond, bij elkaar dus bijna een half milliard gulden voor deze drie operaties alleen. Te Meessen werd een gewicht van 85 millioen KG. aan artillerie-mu- nitie afgevuurd en in de eerste ne gen weken van den slag van Yperen 480 millioen KG. De oorlog is iets volkomen verfoei- lijks geworden, iets vrijwel even rampspoedigs voor overwinnaars als overwonnenen. MEXICO. Dappere generaals. AUe opstandelingen-generaals, die den laatsten tijd in den staat Vera Crusz zijn gevangen genomen en te rechtgesteld hbben, blijken gegeven van grooten moed. Met kloeke on verschrokkenheid zijn deze men- I schen den dood ingegaan. Tot het al lerlaatst bleven zTi zelfs schertsen. Een der veroordeelden, generaal Pu- lido, verzocht aan een der aanwezi gen, hem enkele pesos te willen voorschieten hij zou die zonder mankeeren teruggeven. Toen hij het geld had ontvangen, deelde hij het uit aan de soldaten van het execu- tie-peleton. Hij ontblootte zich de borst en verzocht hun, hem op een bepaalde plek te treffen. Een andere generaal, Fernando Reyes, een beroemd opstandeling nog uit de woelige dagen van Pan- cho Villa, gaf, toen het zijn hom-t was, zelf het bevel tol schieten. Een nader bericht uit Mexico (stad) vermeldt, dat het overschot van de revolutionaire strijdmacht met veel spoed wordt achterhaald en omsingeld. BINNENLAND. Het cadeau-stelsel bij den verkoop. Te Utrecht is een vrij druk bezoch te vergadering gehouden van het Comité van actie tot bestrijding van den verkoop met radeaux, met ver tegen woordiger> van Kamers van ACCOUNTANTSKANTOOR WESSELING Co. VOORHEEN J. L. DEUMENS LEIDEN Mooi Japiksteeg A BELASTING BOEKHOUDING CONTROLE Zitdag zoo mogelijk: voor belastingzaken: s-Zaterdags 10—12 uur. Telefoon 2092
M Koophandel en de organisaties en firma's, die de actie hebben ge steund, ter bespreking van de vraag, wat, nu de actie op een mislukking dreigt uit te loopen, verder in dit op zicht kan worden gedaan. De heer H. Leemhuis secretaris van het comité, zette het doel der bijeenkomst uiteen. Gezien de weini ge resultaten durfde het comité niet adviseeren belangrijke bedragen verder voor dit doel beschikbaar te stellen. De vergadering, zoo zeide hij, zal moeten beslissen over de vol gende drie punten zal de actie worden voortgezet; zal men de actie omschakelen naar een streven voor wettelijke maatregelen of moet de actie worden stopgezet. Intusschen garandeert het comité niet, elk be sluit van de vergadering te zullen uitvoeren, zoodat het denkbaar is, dat het comité eenigszins anders zal moeten worden samengesteld. De vergadering sprak zich ten slotte uit tegen algeheele stopzetting der actie en vereenigde zich met de volgende motie van den heer Leem huis de vergadering enz., gehoord de discussies, draagt het comité op zijn actie voort te zetten en daarbij een ernstig onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om het euvel van den verkoop met cadeaux door middel van een wetsbepaling te be strijden". Telefoneeren met Indië. Vanwege het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie wordt me degedeeld Maandag j.1. is via den kortegolf- telefoniezender te Kootwijk met Ne- derlandsch-Indie een schitterend geslaagd kruisgesprek gevoerd, dat duurde van 14.45 tot 16.15 uur Am- sterdamsche tijd. Het was van zoodanigen aard dat, indien dit peil gehandhaafd zou kunnen worden, het telefoonverkeer van Nederland met zijn Koloniën verzekerd is. In dit gesprek, dat in Indië ge voerd werd door de heeren Van Wis sel en De Haas, werden belangrijke technische gegevens uitgewisseld. Pijnloos Scheren Vlug Scheren Schoon Scheren zonder dat Uw huid stukgaat of caschrijnt, ook al is Uw baard nog zoo zwaar en hard. indien U slechts vóór het inzeepen de baard- oppervlake inwrijft met een weinig PUROL schillende steden een zeer groot succes geboekt. Het is geschreven om te amuseeren en voor onze be kende actrice Mevr. De Boer—Van Rijk, die als de plotseling rijk ge worden juffrouw Dribbel een onbe daarlijk lachsucces heeft mogen boeken. De levenslust dezer 74-jari- ge is onuitputtelijk. De Kunstkring zal dan ook wel op een volle zaal kunnnen rekenen. Aarlanderveen. Toen de veehouder A. B. in het begin dezer week met paard en kar uit den polder terug keerde, sloeg het dier op hol. De heer B. viel in de Stationsstraat van de kar, had echter de tegenwoordig heid van geest de teugels in handen te blijven houden en sprong weder op de kar. Maar bij den hoek van de Dorpsstraat kwam hij weer te val len. Gelukkig hield hij ook hier de teugels in handen en met behulp van den heer K. werd het paard tot staan gebracht, waardoor verder on heil werd voorkomen. Doos 30,60. Tube 80 et. Plaatselijk Nieuws. Alphen aan den Rijn. Vanwege Prov. Staten van Zuid-Holland is het verbod voor autoverkeer langs het Rietveldsche pad alhier thans opgeheven. De afd. Rijnstreek van de Ver. van Chr. Onderwijzers bestaat in November 25 jaar. Dit feit is 11 dezer in de kerkzaal der Martha-Stiching herdacht. De „Stcrt." no. 217 bevat de sta tuten der fokvereen. „Alphen aan den Rijn" alhier. In de vergadering van de Pluimvee- en Konijnenfokvereeni- ging „Alphen aan den Rijn" werd in de plaats van den heer Vink, wel ke had bedankt, tot bestuurslid ge kozen de heer S. Gorree. In dezelfde vergadering welke wederom groote belangstelling van de leden had. werd o.m. besloten om in het begin van het volgende jaar een kring tentoonstelling te houden. Dat wil zeggen dat er nu ook uit de aan grenzende gemeenten liefhebbers kunnen inzenden. De werkzaam heden daarvoor zullen worden aan gevangen. Met het oog op de te houden tentoonstelling werd een liehtbeeldenavond en een tafelkeu- ring van Pluimvee tot nader uitge steld. Aan het einde der vergadering had de gewone verloting plaats. NATIONALE BANKVEREENI6ING ALPHEN AAN DEN RIJN. Verstrekt Handelscredieten. Een winkelweek in 1928. Het schijnt in de bedoeling der Midden- standvereeniging alhier te liggen in 1928 wederom een Winkelweek te organiseeren. Dit punt zal op een ledenvergadering op Maandag a.s. onderwerp van bespreking uitma ken. De agenda bevat voorts nog een bespreking over het wetsontwerp regelende de winkelsluiting en werktijden. De opbrengst van de bloempjes verkoop ten bate der Vredesactie, gehouden door de pi. afdeeling van de Vrouwenvreclesbond heeft bedra gen ƒ37.73. Door de politie werd bij de ovens der fa. Oosthoek iemand inge rekend, die nog wat op z'n kerfstok had en deswege in het Algem. Poli tieblad gesignaleerd stond. De man is naar Den Haag overgebracht. Na ruim 16 jaar voorganger der Ned. Herv. Gemeente alhier te zijn geweest zal Dr. Mr. N. G. Veldhoen onze gemeente gaan verlaten. Ds. Veldhoen heeft gehoor gegeven aan het beroep der Ned. Herv. Gemeente te Voorburg. Alhier komt een geval van kin derverlamming voor. Op Vrijdag 25 Nov. a.s. geeft de Alphensche Kunstkring haar eerste tooneelavond van dit seizoen. Dit maal is gekozen het nieuwe stuk van Henri van Wermeskerken „De tante uit Indië". Het Haagsch Too- neel heeft met dit blijspel in ver- Uit goede bron vernemen we, dat de R. K. Tooneelvereeniging „Oefening Kweekt Kunst" den 23e en 24e dezer een uitvoering hoopt te geven in de zaal van den heer Del fos, Bunnik. Dinsdagavond j.1. vergaderde bij den heer Delfos de Bond van Oud-leerlingen van landbouwwin- tercursussen „Ons Belang". Slechts één lid was verhinderd bij de ver gadering tegenwoordig te zijn, zoo dat de opkomst schitterend was. Bovendien waren nog aanwezig eenige gasten, die naderhand wel als lid toetraden. De agenda bevatte belangrijke punten. Wederom zal getracht wor den proefvelden aan te leggen met steun van den L. T. B. Voorts zal het bestuur van den H. M. v ,L„ af deeling Alphen a.d. Rijn verzocht worden steun te bieden voor het in stellen van een melk-examen. De ver eeniging besloot zich aan te sluiten bij den Provincialen Bond van Oud- leerlingen van landbouwwintercur- sussen. Aan de afdeeling Bodegra ven zal gemeld worden, dat deze iemand moet aanwijzen als bestuurs afgevaardigde naar de algemeene lid van den Provincialen Bond. Als vergadering, te houden te Rotter dam, in de maand December, werd aangewezen de heer J. A. Affourtit, die nog verslag uitbracht van de excursie naar Leeuwarden, j.1. September tijdens de landbouwten- toonstelling aldaar gehouden. Voor de excursie naar de Zaanstreek in de maand December gaven zich eenige deelnemers op. Op voorstel van den heer Ouderkerk zal ge tracht worden een pulverisator, ge schikt voor allerlei doeleinden, aan te schaffen. Boskoop. De Raad dezer gemeente zal op Donderdag 17 Nov. a.s. des nam. 2 uur eene openbare vergade ring houden ter vaststelling van de gemeen-tebegrooting en de begroo-^ tingen van het Èlectriciteitsbedrijf, de gasfabriek en de waterleiding. De heer C. Koelmans, onderwij zer aan de Chr. School in de Nieuw straat alhier is benoemd tot hoofd der Chr. School te Bruinisse. Bodegraven. In de maand October zijn ingevolge de Vleeschkeurings- dienst ter keuring aangegeven 145 koeien, 87 varkens, 117 graskalve ren, 560 nuchtere kalveren, 6 geiten en 4 schapen. In de maand October zijn in het gemeentelijk slachthuis geslacht 139 koeien, 06 varkens, 11 geiten en schapen, 560 nuchtere kalveren en 121 graskalveren. Enkele leden der Geref. Kerk alhier sympathiseeren met de z.g. groep in „Hersteld Verband". Hoe wel zij daarbij niet zijn aangesloten traden toch verleden jaar enkele predikanten dier richting voor hen op. Dezen winter zal deze actie blijk baar worden voortgezet. Gister avond trad als eerste spreker op Ds. J. C. Aalders van Amsterdam, in het zaaltje der Darbisten in de Wil lemstraat. Op een laten avond zag een der commiezen in de buurtschap De Meije licht in een schuur. Dat wekte zijn wantrouwen, hetwelk nog ver sterkt werd, toen hij, door een kier tje glurend, zag, dat een koe werd geslacht. Onmiddellijk ging de man versterking halen en zoo, onder ge leide van een rijksveldwachter, de den de commiezen een inval. De koopman T. bleek bezig met 't slach ten van een niet-aangegeven koe. Voor 4 verschillende overtredingen werd de man verbaliseerd. L.Dgbl voor het aanschaffen van school banken benoeming commissies tot wering van schoolverzuim. Koudekerk. De heer B., motorrij der te Woubrugge kwam Woensdag morgen in vliegende vaart door de Hoogewaard, reed tegen een paar spelende honden, en kwam zooda nig te vallen, dat zijn linkerarm uit de kom schoot. Hij moest zich onder heelkundige behandeling stellen. Te haastige spoed, gaat zelden goed De A.-R. kiesvereen. zal ook in dezen winter een 4-tal vergaderin gen houden, en wel op den tweeden Maandag van Nov., Dec. en Jan. en Febr. A.s. Maandag zal de heer C. van Leeuwen Hz. het onderwerp in leiden „Ons partijleven B. en W. onzer gemeente hebben in hun vergadering van Woensdag jl. besloten, nu de aannemer van de wegbestrating het werk niet vol tooit, dit in eigen beheer af te wer ken. Leimuiden. Van de geldleening,; oorspronkelijk groot ƒ62250, zijn de navolgende aandeelen uitgeloot, elk groot ƒ250 en wel de nummers 165, 177, 74, 50, 67, 82, 178, 70, 59, 223 en 12. Deze stukken zijn op 2 Januari a.s. losbaar ten kantore van den Ge meente-ontvanger alhier. Nieuwkoop. De heeren P. Stam en Gebr. Kwakkenbos hebben bij in schrijving aangenomen eenige ver bouwingen aan het station te Lei den van de Ned. Spoorwegen. Een tiental leerlingen van de Mathesis school te Leiden hebben onder leiding van hun leeraar de heer Van Dijk een bezoek gebracht aan onze gemeente ten inde de recht zetting van den scheeven toren bij te wonen en daaruit leering te trek ken. Door een samenloop van om standigheden, was deze reis die op Dinsdag jl. bepaald was, uitgesteld tot Woensdag jl. met het gevolg, dat de toren reeds gerecht was en het eigenlijke doel van de excursie der halve gemist werd. Naar we vernemen zijn van B. en W. van Den Haag nog dit jaar definitieve voorstellen te wachten inzake de levering van straatvuil voor demping van de plassen alhier. Nienwveen. In de plaats van Mej. v. d. Belt, onderwijzeres aan de Open bare school alhier, wie een ziekte verlof is verleend van 6 weken, werd tot tijdelijk onderwijzeres aange steld Mej. Vliegenthart van Alphen a.d. Rijn. De Amusementsvereeniging Nieuwveen en Omstreken gaf Dins dag j.1. een gezellige avond in hotel Schreuder. Het cabaret Lucien uit VGravenhage trad voor de vereeni- ging op. Na opening door den voor zitter, den heer M. Karssemeijer, kwam de heer Lucién met een origi neel monoloog. Wie de heer Lucien heeft gehoord zal weten op welke aangename wijze hij het publiejc be zig houdt. Als „grootste wonder' van den avond trad op Lö Hong Lö, Chineesche goochelaar. Wat deze te zien gaf ging ons verstand te boven, uit een vel papier b.v. voorzag hij het geheele tooneel van bloemen tot er een waar park ontstond. Tot slot haalde hij uit een oogenschijn lijk leege doos een menigte vlagge tjes en groote vlaggen van alle na tionaliteiten. Aan het applaus kwam dan ook schier geen einde. Na de pauze kwam Lucien als leuke moppentapper op het tooneel. Z'n optreden was zeer amusant. Mr. Charley Ie Cocq, handschaduw- beeldkunstenaar, had ook veel suc ces, onbedaarlijk werd er gelachen om 3 pantomimes, ware kunststuk jes. Tot slot liet Lucien zich hooren in zijn karakter coupletten. Het ca baret Lucien heeft iets moois, be- schaafds laten zien en hooren. De heer Karssemeijer sloot deze hoogst gezellige avond, welke beëindigd werd met een even gezellig bal. Door de Geref. Gemeente alhier is 'n dubbeltal gemaakt voor ouder ling en wel de heeren de Haans en Ensing en een dubbeltal voor dia ken, de heeren K. Kok en H. Schel lingerhout. —7 Op 17 Nov. a.s. zal in de Geref. Kerk een spreker optreden voor de Geref. Drankbestrijding. Dinsdag 15 Nov.-a.s. zal liet 25 de heer Dekking uit Rotterdam. Het Nutsgebouw was niet tegenstaande het slechte weer, geheel gevuld. De voorzitter de heer Kroon opende de vergadering en riep de aanwezigen een hartelijk welkom toe. O.a. werd door hem medegedeeld, dat thans 108 leden waren toegetreden en 15 nieuwe leden hedenavond waren aangenomen. Het bestuur heeft ge meend het honderdste lid bloemen te moeten aanbieden en zegt, dat Mej. Kroes uit Woubrugge de geluk kige is. Mej. Kroes in de zaal aan wezig werd door den voorzitter een bouquet fraaie chrysanten aangebo den met een toepasselijk woord, waarna Mej. Kroes het bestuur har telijk dank betuigde. Door den heer Dekking werd voor de pauze voor gedragen „De blaauwe vogel" van Maeterlinck, dat door hem op mees terlijke wijze werd gedaan na de pauze droeg hij eenige anecdoten voor. De aanwezigen volgden met groote aandacht den spreker. Na afloop besloot een zeer geanimeerd bal dezen avond. Ter Aar. De vergadering van den Raad is belegd op Maan lag 14 Nov. voorm. half elf. De agenda vermeldt o.m. Vaststelling begrooting 1928 vaststelling begrooting Electriciteits bedrijf 1927 wijziging begrooting 1927 herziening besluit heffing op centen personeele belasting. Woubrugge. Onze voormalige leer aar Ds. A Meijers trad in de Herv. Kerk alhier op voor de Chr. Jongel.- Vereen. „Obadja" met een predikatie over Matth. 7 van 24 tot 27. De jon gelieden in *t bizonder wijzende niet alleen hoorders maar daders des woords te zijn en dit in hunnen da den te toonen. Deze ernstige leerrede werd door een aandachtige schare gevolgd. Zwammerdam. Het bestuur der Vrouwenvereen. v. Weldadigheid al hier, geeft kennis dat diegenen, die voor een wintergave in aanmerking komen, zich vóór 20 Nov. a.s., kun nen opgeven bij een der bestuurs leden. Evenals verleden jaar wordt er wederom uitdeeling van kleeding- stukken gehouden, terwijl er steeds aan zieken en zwakken melk en eieren wordt verstrekt. Zevenhoven. Door de Chr. Jonge- liedenvereen. „Zijt Getrouw" worden pogingen in het werk gesteld om te komen tot de stichting van een eigen gebouw. In verband met het feit, dat de heer C. Muller 40 jaar geleden hier zijn loopbaan als godsdienstonder- w ijzer begon is van hervormde zijde een comité gevormd om hem op den dag van zijn jubileum een hulde blijk aan te bieden. THU Gemengd Nieuws. Hazerswoude. Een paard van den heer J. B. kwam op de Zijde in een sloot terecht. Menschelijke krachten waren niet in staat het dier op het droge te brengen, zoodat de vracht auto van den heer Groen er aan te pas moest komen, om het dier op den weg te trekken. Vergadering van den Raad de zer gemeente op Dinsdag 15 Novem ber a.s. des voorm. 10 uur. Onder werpen ter behandeling onderhand sche verhuring voormalig tolhuis onderhandsche verhuring van de woning bij het raadhuis voorstel tol Gemeenweg weder voor een jaar in eigen beheer te houden en benoe ming tolgaarder voor 1928 vaststel ling jaarwedde van den keurings veearts behandeling en vaststelling begrooting voor 1928 behandeling en vaststelling begrooting Waterlei dingbedrijf voor 1928 verlenging en verhooging opstalrecht brandspuit- huis Groend. publieke verpachting van het vischwater bij het station Aanvraag van de Chr. school aan den Rijndijk om gelden voor de ge deeltelijke overkapping van de speelplaats aanvraag van de R. K. school i.d. Groenendijk om gelden jaar geleden zijn, dat de Werklieden vereniging „Eigen Hulp" werd op gericht. Het bestuur heeft gemeend dezen dag niet onopgemerkt voorbij te moeten laten gaan, de jaarlijk- sche ledenvergadering zal een fees^ telijk karakter dragen. Drie Be stuursleden, n.1. de heeren A. van Leeuwen, Ph. Kreijling en G. v. d. Breggen zijn vanaf de oprichting be stuurslid geweest. Op die vergade ring zal door de leden een vaandel aan de vereeniging worden aange boden. Naar wij nog vernemen zal een van de oprichters, de heer G. A. L. Spelberg uit Amersfoort, op de Feestavond tegenwoordig zijn. De heer Spelberg was tijdens de oprich ting hoofdonderwijzer aan de Open bare school alhier. Het zal een ge zellige avond worden. Donderdagavond j.1. 'had in de Concistoriekamer der Ned. Herv. Kerk de verkiezing plaats van twee Notabelen. Aftredend waren de hee ren J. v. d. Wal en J. Habermehl Az. Bij de gehouden stemming verkreeg alleen de heer v. d. Wal de volstrek te meerderheid zoodat er een nieuwe stemming moet plaats hebben in de vacature J. Habermehl. Reeuwijk. In de plaats van den heer P. den Ouden is tot president kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente van Reeuwijk gekozen de heer J. P. Rutienburg. I Rijnzaterwoude. Donderdagavond trad voor de leden van het Nut op Diefstal van postzakken De stoomtram van Heemstede naar- teiden-vervoert o.m. ook zen dingen der posterijen, waartoe ach ter de personenwagens een klein ouderwetsch tramwagentje aange haakt is. De conducteur der tram is tevens met het toezicht op het post- wagentje belast. Bij de plaatsen Hil- legom, Lisse en Sassenheim komen postmenschen in- en uitladen, ter wijl bij aankomst te Leiden ambte naren van het postkantoor aldaar den wagen komen ledigen. Dit geschiedde ook met de tram, die Woensdagavond jl. te 7.20 uur uit Hillegom was vertrokken, maai de dienstdoende beambten consta teerden, te Leiden, dat 4 postzakken uit Hillegom verzonden, verdwenen waren. Een onmiddellijk ingesteld onderzoek in alle plaatsen tusschen Haarlem en Leiden heeft tot resul taat gehad, dat de postzakken ge opend in den omtrek van Bloemen- daal werden teruggevonden, terwijl de geopende paketten langs den weg verspreid lagen. Of alle paketten te ruggevonden waren kon men ons nog niet mededeelen. Van de daders is tot heden nog geen spoor gevon den. Vermoed wordt, dat gedurende den rit dieven op het primitieve wa gentje gesprongen zijn en er 4 post zakken hebben uitgehaald, in de meening, dat een dier zakken wel geldswaardige stukken zou inhou den. Met de zakken zijn de dieven naar Bloemendaal gevlucht, waar de buit werd onderzocht, maar waar het bleek, dat de paketten slechts handelswaren, voornamelijk bloem bollen inhielden hebben zij de paket ten weggegooid. Men deelde ons nog mede, dat de verzending van gelds waarden in tegenstelling met die van 'hanclelspaketten steeds onder bijzonder toezicht geschiedt. Een huwelijk. Rochefort- aan-zee is op stelten gezet door het huwelijk van een kruideniers-be diende. Niet omdat een kruideniers bediende niet zou mogen trouwen, maar omdat de jongeman in kwes tie, die achttien lentes telt, ge- trouwd is met een vrouw van zeven- en-zeventig winters. De ironische belangstelling voor dit huwelijk is, volgens de Quotidien, zóó groot ge weest, dat er in de buurt van het stadhuis, lang vóór het plechtige uur, allerlei bijzondere orde-maat- regelen moesten worden getroffen. De bruigom en de bruid, de laatste aan den arm van een politie-agent, werden door een aparten ingang het stadhuis binnengelaten en weldra was de trouwzaal overstroomd door een luidruchtig publiek. Temidden van lawaai werden de jongen en de oude vrouw in het huwelijk verbon den. Langs een aparten trap en weer door den achteruitgang bereikte het ongelijksoortige echtpaar de straat, maar daar stond al een groote me nigte het op te wachten om het on der luid gejoel naar de echtelijke woning te geleiden. Een slachtoffer der justitie.! Op Maandagavond, 21 December 1908, werd een bejaarde ongetrouwde dame, Marion Gilchrist, die in een flat in het centrum van Glasgow woonde, onder dramatische omstan digheden vermoord. Zij woonde er alleen met een dienstbode, die de gewoonte had 's avonds even naar de nabijgelegen hoofdstraat te gaan om er een avond blad voor haar meesteres te koopen. In dien tusschentijd verschafte de moordenaar zich toegang tot de woning. Alles duidt er op, dat mej. Gilchrist hem zelf binnen liet. De benedenburen hoorden plotseling een hevig tumult en zwaar gestommel op de zoldering alsof iemand bezig was hout te hakken. Op aandringen van zijn huisgenooten, begaf de mannelijke bewoner Mr. Adams. zich naar boven. Hij belde aan bij Miss Gilchrist, doch werd niet opengedaan. Hij ging weer naar beneden, denkende dat de dienst bode thuis was en de deur niet wilde opendoen. Zijn huisgenooten, wier ongerustheid niet verminderde, stuur den hem weer naar boven. Terwijl hij nog stond te beraden wat te doen, kwam de dienstbode met haar krant terug. Zij opende de deur van de flatwoning. Een goed gekleed man kwam rustig uit een der slaapkamers, beleefd en welwillend glimlachend op een wijze, die alle verdenking ontwapende. Hij schoof onderwijl door de hal naar de deur en nau welijks had hij die bereikt of hij vloog bliksemsnel de trappen af, de beide anderen in stomme verslagen heid achterlatend. Deze stelden nu een onderzoek in en weldra ontdek ten zij de oude dame in stervenden toestand, liggend op den vloer van haar zitkamer. Zij was gruwelijk ver minkt. Haar hoofd toonde afschu welijke wonden, alsof er met een zwaar voorwerp op was getimmerd, de beide oogen waren ingeslagen. Het slachtoffer ademde nog doch gaf weldra den geest, zonder tot bewust zijn te zijn gekomen. De moordenaar had onderwijl kans gezien in het straatgewoel te ver dwijnen. Een nader onderzoek wees uit dat hij, na zijn afgrijselijke daad te heb ben verricht, zich naar de slaapkamer begeven had, waaruit Mr. Adams en de dienstbode hem hadden zien komen. Hij had er blijkbaar haastig onder de papieren der oude dame, die op den grond verspreid lagen, naar iets gezocht. Volgens de dienstbode werd een kostbare met edelsteenen bezette broche vermist. Merkwaardig is in tusschen dat andere waardevolle ju- weelen, die voor den dader voor het grijpen lagen, onaangeroerd waren gebleven. In Mei van het volgend jaar sprak een jury met 9 tegen 6 stemmen, een meerderheid die in Engeland een revisie zou hebben noodig gemaakt, het schuldig uit over Oscar Slater, een Duitschen Jood, beschuldigd van den moord op Miss Gilchrist. Reeds toen werd het bewijsmateriaal zoo aanvechtbaar geacht, dat de autori teiten het beter ooreeelden geen uit voering te geven aan het doodvonnis dat hem wachtte, en dit in levens lange gevangenisstraf wijzigden. In het jaar 1914 voelde een der meest begaafde en om zijn speurders- kwaliteiten vermaarde detectives van de politie te Glasgow, luitenant John T. Trench, zich gedrongen den raad in te gaan winnen van een bekend advocaat in zijn woonstad. De er varing door hem opgedaan met de onbetrouwbaarheid van getuigen, wanneer het aankomt op het her kennen van slechts vluchtig waarge nomen personen, bracht hem tot dien stap. In eenige gevallen, welke hij te behandelen had gekregen en waarin hij een belangrijke rol had gespeeld bij het opsporen van de daders, was hem gebleken, dat op de zelfs perti nente herkenning van getuigen niet met zekerheid kan worden afgegaan. Nu berustte Slater's veroordeeling juist alleen op zulk een vermeende herkenning, waarbij nog dient opge merkt, dat de meest betrouwbare ge tuige, Mr. Adams, die het best in staat was geweest de trekken van den moordenaar op te nemen, ge durende het geheele proces standvastig bleef in zijn verklaring, dat Slater wel iets van dien man weg had, doch dat hij onmogelijk kon verklaren, dat Slater de man was geweest, dien hij in de hall der woning van de onge lukkige oude dame had gezien. Boven dien wist luitenant Trench, dat de politie bij het voeren van het proces verschillende getuigenverklaringen die niet in het kader van haar theorie pasten, had verdonkeremaand en de verdediging onkundig had gelaten van het bestaan van deze getuigen. Waar hij tenslotte ten aanzien van den moord een theorie had opgebouwd, die niet met op opvattingen van zijn superieu ren strookte, vestigde zich meer en meer bij hem de vaste overtuiging, dat die Slater een onschludige veroor deeld was. Hij verzocht zijn rechtgeieerden raadsman voor hem bij den Schotschen Lord Advocaat (den minister van Justitie voor Schotland) te bewerken, dat hij zou worden gevrijwaard van een vervolging, nu het voor hem noodig was teneinde een herziening van het proces tot stand te brengen, aangelegenheden te openbaren, die slechts in zijne officieele functie te zijner kennis konden zijn gekomen en welke openbaring het politie- reglement hem verbood. Deze ver- AGENDA. LEZINGEN, UITVOERINGEN, ENZ. WoenfciLi^ lö Nov. Coneordia l.m»coop- voorstelling. Vrijdag 25 Nov. Niit&zaal AKK „De Tanle uit Tndië". Nutibibliotbeek. Gelegenheid tot ruili boekon op Zaterdagmiddag van 3—i lur en dvs avonds van 7—9 uur. Verkoopingen, etc. Verkooping boerenwoning Woensdag 16 Nov. 11 uur De Dubbele Sleutel*' Woerden Verkooping vijf hofsteden. 23 en 30 Nev. 11 uur „De Dubbele Sleutel" Woerden. ea«i'»r zekering tegen een eventueele ver volging werd hem verstrekt, althans Trench had alle reden aan te nemen dat zij verstrekt was. Hierop zond hij de gegevens, waarover hij beschikte aan den minister, die moeilijk anders doen kon dan er op een^of andere wijze op te reageeren, want de ont hullingen waren van te schokkenden aard. Deze liet daarop een enquête in stellen door den sheriff van Lanarks- hire, die evenwel de opdracht kreeg om niet de wijze, waarop het proces gevoerd was in zijn onderzoek te be trekken, een eigenaardige restrictie, die de investigatieve bevoegdheden van den enquêter tot een doode let ter maakte. Bovendien kon hij geen getuigen onder eede hooren, er was geen openbaarheid, terwijl de ver dediging van den veroordeelde niet vertegenwoordigd was. Ten slotte om de maat vol te meten, verzocht de sheriff den twee hoogste politie-auto riteiten van Glasgow, wier optreden door de onthullingen van Trench in een hoogst eigenaardig daglicht was komen te staan, hem bij het onder zoek behulpzaam te zijn! Zelfs de „Times" protesteerde tegen een der gelijke justitieele aanfluiting, evenwel zonder resultaat. De enqête werd op boven omschreven wijze gevoerd en de conclusie kon worden voorzien voor een herziening van het proces werd geen aanleiding gevonden. Doch de enquête had ook een ander gevolg, dat niet was verwacht. Trench werd ondanks de gegeven immu niteitsverzekering uit de politie dienst ontslagen en zonder pensioen weggejaagd. Erger zou nog komen. Zoowel luite nant Trench, als Mr. Cook, de advo caat die hem van advies gediend had, werden nadien gearresteerd op de be schuldiging van bedriegelijke hande lingen, een zoo schandalige op 'geen* enkel feit berustende aantijging, dat de rechter niet alleen de beschuldiging volkomen ontzennwde en de jury zon der de gerechtzaal te verlaten het „Niet schuldig' uitsprak, doch de ma gistraat zich gedrongen voelde op heldering te verlangen omtrent deze procedure, die met alle gerechtigheid spotte. Mr. Cook trok zich de zaak erg aan, hij overleed kort daarna en beweerd wordt dat zijn einde er door verhaast werd. Trench was een ge broken man, van den slag, die hem: was toegebracht, herstelde hij nimmer. Sedertdien hebben verscheidene vooraanstaande personen, waaronder de bekende schrijver Sir Arthur Conan Doyle, telkens opnieuw en steeds te vergeefs gepoogd de zaak aan het rollen te brengen. Hun protesten werden in de officieele dossiers ver smoord. Thans is de zaak wederom in net brandpunt van de publieke belangstel ling geplaatst door de publicatie van een boek ,,The Truth about Oscar Slater", geschreven door WilliamPark een Schotsch journalist, die bet proces van begin tot einde heeft meegemaakt en nadien niet stil heeft gezeten om ma teriaal ten bewijze van Slater's on schuld te verzamelen. Wat ook de persoonlijke conclusie is, die men bij lezing van dit boek in zich voelt opwellen, slechts een nieuw gerechtelijk onderzoek, onpar tijdig gevoerd, zou met stelligheid kunnen uitmaken of Slater schuldig is.... of onschuldig. Trench is overleden; diens advo caat. Mr. Cook, is niet meer; de ad vocaat, die Slater verdedigde en ook verschillende getuigen zijn reeds ge storven, doch Slater leeft nog steeds. Van achter de gevangenismuren klinkt zijn stem nog zwak door als het ge klaag van een zwerver die in een put is gevallen en den voorbijganger om hulp smeekt. Zijn straf of zijn marte laarschap duurt thans reeds bijna twin tig jaar. Meestal worden de tot le venslang veroordeelden na 15 jaar op vrije voeten gesteld, doch in zijn geval schijnt de gevangenis het einde te moeten worden. Tenzij een nieuwe en thans openbare en grondige en quête nog licht brengt in deze duis tere, treurige zaak..... Toen Slater na de uitspraak der jury het doodvonnis over zich hoorde uitspreken, stond hij wankelend op en in gebroken Engelsch deed hij; een pathetisch beroep op zijn rechters. Hij protesteerde tegen het vonnis en betuigde zijn onschuld op een wijze, die een gevoel van onrust bij alle aanwezigen achterliet. Zoo diep was de indruk van die stamelende toe spraak, dat drie weken later een wet werd aangenomen, waarbij een ge vangene, na het uitspreken van zijn vonnis, onmindellijk naar zijn cel teruggevoerd kan worden, zonder te wachten op de verdere formaliteiten, die met een dergelijk vonnis gepaard gaan. Slater's protest liet zijn stem-
pel achter op de justitieele procedure in Schotland. Indien hij inderdaad onschuldig bleek te zijn, zou zijn lijden niet ge heel vergeefsch geweest zijn, wanneer dit een hervorming van de gerech telijke behandeling ten gevolge zou hebben, die in de toekomst een her haling van de bij deze zaak gevolgde methodes onmogelijk zou maken. En deze week is inderdaad ge bleken dat de man onschuldig was! Hij is reeds op vrije voeten gesteld. KERKNIEUWS. Ds. Dr. X. G. Vddhoen te Alphen aan den Rijn heeft het beroep naar de Nod. Herv. Kerk te Voorburg aangenomen. Ds. H. A de Geus te Waddinxveen heeft een beroep ontvanoon van de Ned. Her\. I lerneente te Nijkerk Predikbeurten op Zondag 13 Nov. 1927- Ned. Herv. Kerk. Alphen ald Rijn, Aarlanderveen. half 10 en half 7 Ds. Klomp Juliinnastraat 'half 10 Ds. Veldhoen, half 7 Ds. Voorsteegh vem Oouda ïïulpkerk half 7 Ds. De Br.uin Hooftstraat half 1 en half 7 (Ds. LammerinJc vaiii Delft Oudsh.weg 10 uur Ds. Van Linschooten. Bodegraven half 10 en G uur Ds. Pott Boskoop 10 uur Dr. Glas Boskoop Salvatori half 10 en uur De. Reynders van Rotterdam Hazerswoude Kalf 10 en half 7 Ds. Luuring Koudekerk half 10 en half 7 Ds. Israël Leinnuden half 10 Ds. v. d. Flier Nieuwkoop half 10 en half 7 Ds. Keiler Nieuwveen 10 uur Ds. van Dooren Nieuwveen Evangelisatie half 10 en half 7 de heer De Jong Xoorden half 10 Ds. Sidrée van O.-Wetering Reeuwijk half 10 de heer Lijclema van Wad- dinrveen, 2 uur Ds. Verheul van Gouda Uijuzaterwoude half 10 en half 7 de heer De Groot van Rotterdam Sluipwijk half 10 Ds. Luyendijk van Nieu- werkerk ad ÏJssel, voorber H.A. en Doop Ter Aar half 10 preeklezen, 2 uur Ds. Van Dooren van Nieuwveen Waddinxveen 10 uur de heer De Geua Woubrugge geen opgave Zevenhoven half 10 de heer Muller van Bo degraven. Gedachtensirede. hall 7 D*. WoL fensberger Zwammerdam 10 uur de heer De Jong van Boskoop half 7 Ds Kloot-j Rem. Ger Gem Xieuwkoop 10 uur Ds. Smit Sybinga Z .vammerdam 10 uur Ds. Cramer Oud« Wetering 10 uur Dr. Sax Ev. Luth. Kerk. Bodegraven Ds. De Meijere van Haarlem Geref Kerk Alphen ad Rijn, Aarlanderveen, half 10 en half 7 preeklezen Hooftstraat 10 uur en 6 uur Ds. Wientjes Raadhuisstraat 10 uur de heer Kamper. .r> uur Ds. Boöoh De Ruijtestraat 10 uur Ds. Bosch, 5 uur de heer Kamper Bodegraven half 10 en 6 uur Ds. Da-m Haaerswooi'de half 10. H A, en half 7, H A en Dankz. p$ r.i.pfn "Koudekerk half 10 en Ir.ili'7 Ds. TIaspers Leimuiden half 10 en half 3 Ds. Drenth von Zuid-Laren. Nieuwkoop 10 uur Ds. Nauta van Woubrug- ge half 7 preekU/cn Xieuwerbrug 10 uur en'6 nur Ds. Ligter Nienwveen half 10 en#2 uur Ds. Speelman Noorden half 10, H A, en half 2 Dankz Ds. Langen van Woerden Reeuwijk half 10 en half 7 voorber H Ds. Houtzagers Ter Aar half 10 en half 7 Ds. Van Heiningen Waddinxveen 10 uur en half fi Ds. Veder Woubrugge half 10 preeklezen, half 7 Ds. Xaula Zevenhoven half 10 en half 7 Ds. Ubbink Zwammerdam half 10 en half 7 Ds. Wissink Chr. Ger. Kerk Alphen ad Rijn, Aarlanderveen gewone tijd preeklezen Van Reede-nuat half 10 en b uur preeklezen Donderdag 7 uur Ds. Barth Xieuwkoop gewone tijd preeklezen. Vrijdag 6.15 uur Ds Barth Waddinxveen half 10 en 6 uur Ds. Grienigt BEVOLKING. Alphen aan den Rijn Geboren Goverdina dochter van A II Koelewijn en H van Rijswijk Jacoba dochter van J Wijfje en C G Jongeneel Maria dochter van R Bus-ser en W Oostrum Comelis J zoon van J Redegeld en G de Rijk __ Johanna Th dochter van C J van der Post en J C Roinijn Stijntje dochter van H Bouthoorn en A van Leeuwen Paulus D zoon van C Mooij en T J Bakker Anna J dochter van C Moij en T J Bak ker Martiua D dochter van M C Laman «•n^.Niugteren Adriana doc-htor van A 1 K van Doorn en D ivan Sprang Johanna dochter van A van der Wiefl en C S v Capel Overleden Jlendrika Jongen'burger eclitg van J G Klling 58 jaar _ Aroout H HiL dernisse 49 jaar __ Roelof Munsterman 82 jaar __ Johanna van der Wiel 2 dagen Ingekomen van •Hazerswoude, T S de Groot, Oranjestr 54 Apeldoorn, G van Baureu, wed J M Sohanidt huish.- Hooftstr 130 Valkenburg, J Baer- veldt-, boordbakkerskn, Dorpstr 64 Zwarn. merdam, J A D Auerbaeh, auto- en rijwiel- her^t el-Ier, Vinkebuurt 12 Hazerswoude, II W Muller, echtg <van J A D Auerbach. Vinkebuurt' 12 Gouda, T Terlouw, 'bloe mist k-n., Willemstr 7 Ter Aar, J A Sloot weg, dienstbode. .Steekterweg 202 _ Rot terdam, kinderen Kraaijenbr.ink, Raadhuis straat 44 __ Leiden, J F Dinnewet, Pr Hen- drikstr 69 Woubrugge, M M C v d Ploeg, dienstbode. Pr Hendrikstr 47 Apeldoorn. CFG Moquette, wed W Grootehuis. Stevin- straat 22 Putten, J van de Poll, mole naarsknecht. Hooftstr 327 Zegwaart, W B van der Sijs, Tuinstr 14 Rotterdam, A A Pels. Oudsweg 96 _ Den Haag, J A '.robbe, Oud-hweg 176 Nieuwveen. C Ze venhoven, dienstbode. Noordeinde 50 Hil- \ersum, K TI v.in Dijk, winkelbexl., Gouwsl- weg 73 Rotterdam. M TTuizer echtg van W M Schmeders, De Ruijterstr 41 Bos koop, L van Leeuw en, echtg van A van Leeuwen, De Ruijterstr 27 Voorbruug, G Thoinasse. bakkerskn., Hooftstr 17 Gou da, J Oo^terwijk, dienstbode. Julianaslr 117 __ Winschoten. L J A Kier-;, onderwijzeres Hooftstr 32 __ ITazoi>woude, J M van der Werf, Tolstr 10 Leimuiden. P van 't Wout echtg van J van der Bijl, Stationsweg 4 Harderwijk. J van Putten. Pr Hendrik^tr 69 Mijdrecht C Verweij en gezin, arbeider* Hooftstr 199 Gouda. E N de Jong, on derwijzeres. Bloemhofstr 39 Den Haag. Th J Kuijf. Julianastr 7. Vertrokken naar Gouda, Jaagpad 55, J Verdouw, arbeider Rijnzalerwoude A van Dijk en ge2in, arbei der __ Rotterdam, Beijerlandschestr 6 M M van Donk Bloemendaal, H G v d Sloot Leiden. Plantsoen 13. W Bakker Zeist, J CE Lontzendorffer Zaandam, Prins Hendrikkade 24, A W Voors _ Soest. M vun der Ent Braat, reiziger __ Hoogeveen, G Ter Steege, arbeider Utrecht, J de Haan Reeuwijk, C Brok, arbeider Utrecht. P J de Haan, loodgkn. Amers foort, J M Gieling, Barneveld, H Plomp, smidskn Oegstgeest, G Verhorst, ver pleegster Zwammerdam, A Zwaneveld. dienstbode. Hazerswoude Bevallen A Visser echtg van J L Vonk, D Overleden J v «d Werf 3wk G Kroes G3 jaar wed van II de Graaff Gehuwd W v Leeuwen 25 jaar en T Plomp 25 jaar Nieuwveen Geboren Margaretba Maria Afra doch ter van Korstiaan Petrue van Rijn en Maryaretta Gesina Bouwman Overleden Maryeretta Anna Zekveld 31 jaar Jan vain der Doe 60 jaar Nieuwkoop Geboren Maarten en Joost zoons van Ds J H SmitSibinga en M J Smidt Theresia Wilhelmina dochter van C Vork en H C de Heij Ter Aar Geboren Cornelia Adriana dochter van L Egberts en A Burgmeijer Antonius Pe trus zoon ivan C D Bos en C van der Jag4 Gehuwd J Rodenburg 32 jaar en C Es- veld 25 jaar Ingekomen van Ursum. T de Vries Den Haag, C van Viegen. Vertrokken naar Den naag. Rothemstr 23. gezin C. Kroon. MARKTBERICHTEN. Alphen aan den Rijn, 11 Nov. Tuinbouw. veiling. Per 100 Kg. wSpinazie ƒ15,30—20.50 Kleiperen ƒ2.40—4.10 No\o plateuaperen ƒ15,10 Appelen Bellefl ƒ13—13,10 Peen /2,60_3.50 Spruitkool I /13_1.">.80 idem II ƒ8,10—8,50 Kroten ƒ5,80—5,90 Uien ƒ8—9.30 Per 100 bos Peen ƒ11,10 Kroten ƒ3.20—3.50 Andijvie ƒ1,30—2,70 Per 100 stuks Kropsla I ƒ1,10—2.10 Savo>ekool ƒ4—8; Per 100 pond druiven ƒ30. Alphen a.d. Rijn, 10 Nov. Eierenveiling Aangevoerd 1300 stuks; per 100 «tuks kip_ eieren ƒ12,50—14.20 eendeieren ƒ6,50— 7,20 kalkoeneieren ƒ12. Alphen aan den Rijn, 10 Nov. Kaasmarkt. Aangevoerd 48 wagens Prijs met rijksmerk l soort ƒ53—57.50 2e soort ƒ48—52. Han del matig. Aarlanderveen, Veiling. Kip- en Kuiken- eieren ƒ12,50—13,35 eendeieren ƒ6,60— 7,20 per 100 stuks kaas 25__48 cent per pond peren 21/£—9 cent appelen ó—7 cent cent per pond. Koudekerk. Veiling. Aangevoerd 730 eieren. Prijs kipeieren ƒ11 —13 eendeieren ƒ6,50_7.30 hanen ƒ1 Nieuwkoop. Veling. Aanvoer 700 kipeie ren prijs /10,S0_11,30 160 eendeieren prijs ƒ6,50—6,65. Handel vlug. Leiden, 11 Nov: Vee. Aangevoerd 1059 runderen, 73 kalveren, 10<}6 schapen. 632 magere varkens-, 582 biggen, 2 paarden en 7 bokken of geiten. Prijzen 9 stieren ƒ190__ 300 145 kalf- en melkkoeien ƒ200—380 467 varekoeien ƒ160—275 217 vette ossen en koeien ƒ250—425, schoon aan de haak 58 —100 cent; 221 graskalveren ƒ35—110; 3 vette kalveren ƒ90—1S0. schoon ad haak ƒ1.30—1.45 70 nuchtere kalveren ƒ10—16. 700 vette schapen ƒ26—44 306 weidescha pen ƒ24—36 412 magere varkens ƒ13—42, 60 Londensche 50—52 cent en 160 zouters 55 —57 cent per Kg. levend gewicht 582 biggen ƒ4—10 7 bokken of geiten ƒ3__12 Advertentiën. m* Aa iX *9&* Jv* *X» Jdjra M. RIJNSBLRGER en i Den 21sten November a.s. j hopen onze Broeder en Zuster i A. KRANEBURG te Ter Aar hunne 121js -jarige J* Echtereeniging in stilte te her- U- denken. l. P. RIJNSBURGER. J. RIJNSBURGER- Schellinaerhout. TT T TT T T T *JT ^T T Uithoorn, November 1927. i i 4 4 4 4 4 4 4 Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders WILLEM OPREL en SOPHIA OPREL- van Beijeren den' 27en Nov. a.s. hun 25~jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mo gen blijven is de wensch van hunne dankbare Kinderen: D. C OPREL. C E. OPREL en Verloofden. Woubrugge, 13 Nov. 1927. Voor de vele blijken van belang stelling, ons betoond bij het overlijden van onzen dierbaren Echt genoot en Vader, betuigen wij onzen oprechten dank. Familie W. C ALLART. Alphen a.d. Rijn, 12 Nov. 1927. Nederlandsch Hervormde School te Koudekerk. Uitgeloot zijn de volgende aandeelen: Nos. 8 en 49. elk groot f 100— Nos. 11 en 62, elk groot f50.— Betaalbaar bij den Penningmeester J. D. DE KORT te Hazerswoude (Rijndijk). '/WV /V /V/\VV /V A /V Voor eenige dagen per week VRACHTAUTO beschikbaar, bij A. v. d. MEER. IJshandel. Steekterweg 124. Alphen aan den Rijn Mej. G. VAN DER NEUT. Boek- handel Nieuwkoop, vraagt tegen 1 December a.s. wegens huwelijk der tegenwoordige een net flink DAGMEISJE. Met 1 December gevraagd een aankomende DIENSTBODE, tegen flink loon, bij J. A. VAN GRIETHUIZEN. Zijde E144, Hazerswoude Dorp. Uit de hand te koop een goed onderhouden BURGERWOONHUIS met schuur en erf. Te bevr. bij B. en W. VAN VEEN, Korteraar D 104. Landbouwers- en Veehouders- boekhoudingen. Inrichten en bijhouden. Juiste over zicht op winst of verlies in Uw bedrijf. Juiste belastingopgave. Vraagt inlichtingen G. MICHELS, Den Burg, Texel. Ford Sedan nog geen jaar oud, circa 10000 K.M. geloopen, zeer mooie gesloten wagen, niet van nieuw te onderscheiden, prijs........f 925*-— Ford Sedan gesloten, '24, geheel origineel, zooals zij de fabriek heeft verlaten f490.— Citroen 5 P.K. Cabriolet, dito f61S.— T. VAN VLIET, Autohandel. Aarlanderveen. Tel. 3. H.H. KWEEKERS. Verwarmt Uw kassen kunstmatig. KETELS, PIJPEN, AFSLUITERS ENZ., alles voorradig. C. BREEDIJK, Nieuwkoop. Abonneert U op „Het Nieuwe Modeblad Eischt goede kleeding toch niet duur? KOOP DAN IN HET Alphensch Kleeding-Magazijn Firma Bosch-Quant. s/ s w U vindt bij ons een geweldige sorteering Winterjassen, Overjassen, lekkers, Regenjassen in Gabardine en Loden Wij noteeren LAGE PRIJZEN voor GOEDE KLEEDING. w w w w w rv /v /V^^ r*>* AANBESTEDING. Op DINSDAG 22 N0VEBER a.s. nam. 3 uur, hoopt ondergeteekende in Hotel „VAN DEN BOSCH" te Oude-Wetering, namens de N.V. „Muskator" te Leiden, de uitgestelde aanbesteding te houden van het maken van een kantoor, ketelhuis, trans formatoren bijbehooren- de werken aan hare in aanbouw zijnde fabrie ken te Oude-Wetering. Inlichtingen volgens bestek. Bestek met teekening verkrijgbaar tegen betaling van f 5.—, fr. p. post f5.40, (Rest. tot 30 Nov. f3.—) bij ondergeteekende. W. BROUWER. Architect, v. Boetzelaerstr, 9Brood, Tel. 186, Alphen a. d. Rijn. Voor maand November noteeren wij voor onze bekende 1e. Kwaliteit Belgische Anthraciet 1e. Kwaliteit Belgische Anthraciet 1e. Kwaliteit Eierkolen. 20/ /30 30/ /50 f2.75 f3.00 f 1.80 Alles per H.L. Gruis- en Steenvrij franco thuis. Geklopte en Parelcokes volgens fabrieksprijs. Beleefd aanbevelend SLAGERS en WINKELIERS! Te koop aangeboden: zoo goed als nieuwe Berkels Snijmachine en Snelweger voor den halven prijs. Brieven onder No. 7349 Bureau van dit Blad. V V ALPHENSCHE KUNSTKRING. VRIJDAG 25 NOVEMBER 8 uur. Zaal Nutsgebouw, Hooftstraat: HET VEREENIGD HAAGSCH TOONEEL Buitengewone opvoering van het blijspel „De Tante uit indië" In de hoofdrol Mevr, Ester de Boer— van Rijk, Zie nadere aankondiging en biljetten. Alphensch Kleeding-Magazijn .1 Firma Bosch-Quant I 1 C. JONGENBURGER <fc Zn. Telefoon Snierc. No. 13. f t SPINNEWIEL BREESTRAAT 9 LEIDEN Handwerkdoozen voor Kinderen. Cruydenwijn De Haas herstelt zenuwen, bloed en slaap. Prijs f2.50 per 400 gram. Hoofdk.: Huis De Vlijt, P. J. H PIERRON. Schenkwcg 11 Den Haag. Tel. 72690. Bij H.H. Apothekers en Drogisten. Te huur gevraagd voor 2 menschen 2 Kamers en een Serre. Brieven met opgaaf van prijs onder No. 7350 Bureau „Rijnbode". Donderdag 17 November is de winkel van BAREND VAN ZWIETEN gesloten. M. VAN DEN HOEK, Van Mandersloostr. 41, Domino's. Schaak- en Damborden. Gezelschapspelen. Vliegende Hollanders Kinderfietsen. Alphen aan den Rijn. Damestasschen. Manicure-Etui's. Rooktafels. Inktstellen- Handwerktafels. UITGEBREIDE COLLECTIE SPEELGOEDEREN. MECCANO. La^L J-L Wij brengen nieuwste KINDER- en JONGENS JASSEN en Jekkers voor eiken leeftijd. IttK** De Verzekering-Maatschappij „VESTA" ge- w^*" vestigd te Amsterdam, opgericht 1863, Maat schappij voor Brand" en Inbraakverzekering, geeft hierbij kennis, dat tengevolge het overlijden van den Heer W. C. ALLART, in leven Agent der Maatschappij voor Alphen en omstreken, tot diens opvolger is benoemd de Heer S. VAN LEEUWEN. Ondergeteekende bericht hiermede, dat het Agent schap van bovengenoemde Maatschappij van wijlen den Heer W. C. ALLART op hem is overgegaan. Met beleefde aanbeveling, S. VAN LEEUWEN. JULIANASTRAAT 19, ALPHEN AAN DEN RIJN
P. J. HÜEBER SCHRIJVERS Nieuwe Rijn 37 Leiden WOLL DEKENS Qroote keuze in Hand werken met bijpassend materiaal. Het goedkoopste adres voor alle D. M. C. artikelen. MASELAND ALPHEN AAN DEN RIJN DAMES- EN TOONEELKAPPER PIET VAN DER PIJL Bobbed, Champooïng, Shiogled, Ondulatioos, Watergolf, Postiches desgewenscht binnen twee dagen gereed. Billijke prijzen. Verhuur van alle soorten pruiken 8^* Kaiserstraat 5 Leiden ^f 3 Schouwen TE KOOP. G. HUISMAN. a.d. Gouwe, Alphen a. d. Rijs. NICOLAAS-CADEAUX. Zeep gpoote sorteering. Zie onze Etalages. Onze artikelen zijn: In kwaliteit de beste. terwijl alles EIGEN FABRIKAAT, dus In afwerking de mooiste* geen minderwaardig fabriekswerk is. In modellen de fraaiste. Onze uitstekende reputatie In prijs de de laagste. is Uw waarborg. Als U onze magazijnen bezoekt, dan ziet U pas wat kwaliteit beteekent en U koopt nooit meer bij anderen. Wij leveren alles uit voorraad en uit een zeer groote keuze. REPARATIE-INRICHTING. STOFFEERDERIJ. Alléén-verkoop der onovertroffen COLUMBIA-platen en machines. PIANO-, ORGEL- EN MEUBELFABRIEK Hooftstraat167 A. J. MARKX ZOON Alphen a. d. Rijn Firma BOSCH-QUANT brengt steeds het nieuwste. Wollen Vesten Wollen Pullovers Wollen Jurkjes Wollen Truien In nieuwe dessins en kleuren vindt U de grootste sortee ring bij MASELAND ALPHEN qop II IJm I fe ta j-n-n "•"in -V- r-v ^fj Xü' fW >T 7 ....en li bezegelt Uuj kcop met een Kans op schitterende cadeaux ^oeen Chevrolet auto Geldig tol Kerstmis 77 7, PER EL LUXE KWALITEIT f150 NORMALE KMLITETr fl.19 6REEDTE 1ö3cM 77 <7 B*" ÈalatuniA \rVaagtUxu u)inkeliér naar de i>ele uoórdeelen üöh Aalatürn Vraagb ons den dichtelbyzynden mederuerkooper Datetum, Bloemgracht 117 i^nsterdam-Telefoon 35724* Verkoop meer. Breidt Uw zaken uit. Maak meer reclame. Volgens het rapport van den Neder- landschen Rijks-tuinbouwconsulent te Londen, wist de Fruit-Trade-Federation door een intensieve reclame-campagne haar omzet over 1926 met 24millioen gulden te vergrooten! De uitgaven dezer advertentie-campagne bedroegen door de stijging der inkomsten slechts 2 pCt. der onderneming Dit voorbeeld uit de practijk zegt U wat met reclame valt te bereiken. Plaats Uwe advertenties in onze Bladen. Met één advertentie bereikt U ieder huisgezin in de geheele bloeiende Rijnstreek. Terstond gevraagd flinke Boerenknecht j P.G., goed kunnende melken en rijden. A. KOETSIER, Gouwsluis H.z., Alphen a. d. Rijn, Gevraagd tegen 15 December een Nette Dienstbode (liefst Dagdienstbode). Adres: Mevr. Th. SPREY-van Heiningen, Hoorn 198, Alphen ad Rijn. Er biedt zich aan een Burgerdienstbode P.G., om direct in dienst te treden, liefst omtrek Alphen. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 7321. Administratie. BESCH. JUFFROUW, 30 jaar, in 't bezit van Dipl. Boekhouden en Mach. Schrijven, goed bekend met Duitsch, werkz. in Kaas-Exportzaak, gewend zelfst. en accuraat te werken, zoekt een haar passende werkkring, onversch. in welke branche. Br. onder No. 7318 Bur. v. d. Blad. AANGEBODEN: Zit-Slaapkamer MET VOLLEDIG PENSION te ALPHEN a.d. RIJN. Br. Bur. v. d. Blad onder No. 7323. Bericht van Inzet. Bij de 1.1. Donderdag door ondergeteekende gehouden veiling zijn in bod gebracht: I. Het HEERENHUIS ca. aan de Prins Hendrikstr. 172 en den Rijn te Alphen a.d. op slechts f6800.- II. Het WOONHUIS ca aan de Hooftstr. 309 en den Rijn aldaar, op slechts f 1600..— III. 15.25 Are WEI LAND en uitweg, nabij de Heul aldaar, op slechts f 500.— IV. 32.40 Are WEI LAND achter no. III, op slechts f 1025.- De TOESLAG blijft bepaald op DONDERDAG 17 NOVEMBER 1927. voorin. 11 uur, in „De Vergulde Wagen" te ALPHEN a.d. RIJN. R. VAM DEN BERG, Notaris. SPEGULAAS f 1.00 PER BLIK INHOUD 3 POND. i) DE MAGNEET 99 RAADHUISSTRAAT 187. Aanbevelend, D. VAN LEEUWEN. Door het verbindend worden van de eenige uitdeelingslijst, is het faillisse ment van J. SCHENKEL, voorheen wonende te Noorden, thans te Leiden, GEËINDIGD. 7 November 1927. Mr. C. J. J. W. VAN GROENINGEN, Curator. Janskerkhof No. 1, Utrecht. ELECTRISCHE Bioscoop-Voorstelling in de zaal Concordia, Alphen a/d Rijn, geleid door Comm. VOORTMAN, op WOENSDAG 16 NOV. van het Nationaal Reddingsleger. PRACHT-PROGR AMMA: Natuur opname, Prachtfilm van David Cop- perfield*(naar aanleiding van het boek van Charles Dickens), Kartonnen doo zen, „Het Weesmeisje met grooten zielenadel", enz. enz. B^P* Een pracht-avond voor U allen. Kinderen aanvang om 5 uur. Toegang 10 cent. Volwassenen aanvang om 8 uur. Toegang 35 cent. Wasschen van Wollen Dekens f 1— per stuk. zijn Eng. Ledikanten Tevens gemakkelijk verplaatsbaar Daarom uiterst geschikt voor logeer- en slaapkamer. Een groote sorteering in alle prijzen vindt U bij: BEDDENMAGAZIJN KORT, Breestr. 121 LEIDEN. Ontsmetting- en Reparatie-inrichting KOOPT BIJ WAALS BEDDEN. 1-pers. Zeegrasmatras f 4.90 2-pers. Bedstel..... f18.75 3-deelig Matrasstel, schuin peluw en 2 kussens, imitatie paardenhaar...... f 18.75 Kapok matrasstel, compleet f38.75 Wij verwerken uitsluitend prima Java-kapok. VRIJ ENTREE. VRIJ ENTREE. WAALS HAARL.STRAAT 130-136 LEIDEN GELDZAKEN worden bezorgd door KANTOOR VERGOUWEN Leiden, Heerengracht 53 (Spreek uur 9—12) als: CREDIETEN (Han dels, Bedrijfs-, Auto-, Bouwcrediet ca.) en HYPOTHEKEN, eerste en tweede. Tevens BUREAU VAN ADVIES voor financiëele en adm. zaken. Zoekt U het adres voor een Wieg of Ledikant? Ga dan eens kijken bij C. Raaphorst Dzn. Raadhuisstraat 86, Alphen a. d. Rijn- Wiegen vanaf f4.95 Kinder-Ledikanten f9.25 2-pers. mooi geschilderde Ledikanten f8.90 Dito 1-persoons f8.40 2-persoons prima eiken Ledikanten f 25.-— Groote keuze Matrassen Bedden Karpetten Wollen Gewatteerde Dekens Molton Beleefd aanbevelend. 03 QJ CO ca E eo KOMY feÉh IEDEP TOf JJ© OVERTUIGING dat eeu LEWEM5TEIITS MAAIMACHIMES» i IN'DC HUISHOUDING 0NMI5BAAR 15. r' AM5TERD._NAAiMACMIMENMAM^L: ■■v/„ A.LEWENSTEIN. Te koop aangeboden: een Eikenhouten Linnenkast. Raadhuisstraat 32, Alphen a.d. Rijn. Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van ALPHEN AAN DEN RIJN maken bekend, dat de Stationsstraat met ingang van MAANDAG 14 NOVEMBER 1927 en tot nader aankondiging, wegens verstrating GESLOTEN zal zijn voor het doorgaand verkeer met rij- en voertuigen, uitgezonderd rijwielen. Alphen aan den Rijn, 8 Nov. 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LOVINK. De Secretaris, K. SALVERDA. RADIO TOESTELLEN EN ONDERDEELEN HET ADRES VOOR AMATEURS EN ZELFBOUWERS. VRAAGT PRIJSCOURANT. INLICHTINGEN GRATIS. A. A. VAN DER SPEK ALPHEN AAN DEN RIJN. F. HAALEBOS LEIDEN POSTGIRO 3370 OUDE RIJN 86 TELEFOON 1589 beeft In depot: Bloem en Tarwe van de Meelfabriek „De Korenschoof". Amerlk. Patenten Zeeuwsche Bloem. Zuidvruchten. Moutextract Olie en vet steeds voorradig. FIRMA WED. M. KOPPESCHAAR BREESTRAAT 26 LEIDEN TELEFOON 851 Het beste en goedkoopste adres voor Verven en Stoomen van Goederen The American Stoppage Cy. ONS GESCHENK! Aan elke nieuwe abonné, die zich vanaf 1 October, en zulks vóór 15 October a.s., abonneert op HET NIEUWE MODEBLAD, voor minstens één kwartaal, wordt gratis toegezonden een DOOS MET 3 STUKS TOILETZEEP fabrikaat der welbekende firma C. J. E. REDELE, EINDHOVEN. Men ontvangt deze doos zoo spoedig mogelijk, nadat men een postwisseJ heelt gezonden van 95 cents aan DE UITGEVERS DEZER COURANT, waarop vermeld „voor één kwartaal Modeblad met gratis doos toiletzeep". Het Nieuwe Modeblad verschijnt 2 x per maand. Prijs: 95 cents per kwartaal. In p'aat- se^, waar deze courant uitsluitend per post komt, f 1.25 per kwartaal.
No. 4680. Zaterdag 12 November 1927. 55e Jaargang. TW Brieven uit Boskoop. Het Boschkoopsche dialect- Op Boskoop wordt zuiver Neder- landsch gesproken, althans door al degenen die men tot de gestudeerde wereld kan rekenen en tot de ge zeten of kleine burgerij. Vóór ongeveer 60 jaren ging reeds van Boskoop het gerucht dat men daar het boersche plattelandsche Hollandsoh niet kon vinden. Het feit, dat toen de boomkwee- kers omgang hadden met buiten plaats bezitters, met aanleggers van parken en plantsoenen en veel reis den, >zal 'daartoe wel bijgedragen hebben. Het gemeentebestuur zorg de trouwens voor uitstekende leer krachten, waarvan velen later hoo- gerop gingen als gouverneur en in stituut-onderwijzer. De toenmalige hoofden der ééne en onverdeelde openbare school begrepen wat ter noodig was, want zij gaven vrijwil lig les in talen en steunden een par ticuliere Fransche school (beter een curus waar Fransche les ge geven werd) tegen de wenschen der autoriteiten in., Wanneer thans rijksambtenaren, predikanten enz. zich op Boskoop vestigen bemerken ze tot hun ver rassing dat de uitspraak van het Nederlandsch niet* te wenschen overlaat. Ook nu nog kan veilig worden ge constateerd, dat het onderwijs, voor zoover het de moedertaal betreft, goed is en rijke vruchten afwerpt Toch dreigt er een klein gevaar, dat geweten moet worden aan het soms langdurig verblijf in het bui tenland. Buiten beschouwing willen we la ten de minder juiste benamingen van sommige planten of planten- dcelen die een licht buitenlandsch tintje vertoonen. Zoo spreekt men van afleggers ofschoon zinkeling juister is, van wildelingen, ofschoon zaailingen bedoeld wordt, van ro- zenoogen terwijl het rozenspruiten (om te oculeeren) moet zijn Men zegt en schrijft 1 voet en op, in plaats van 1 voet en hooger, mon sters vrij in plaats van monsters kosteloos. Voor hem, die Duitsch of Engelsch kent is heel gemakkelijk na te speuren uit welke taal de min der juiste namen afkomstig zijn. Nog een heele reeks ware te geven, maar dat hoort meer thuis in een tuinbouwvakblad. Wat we niet buiten beschouwing willen laten is het gebruik van on juiste woorden, evenzeer uit 't Bui tenland geimporteerd. Dit gebruik komt voort uit de lust om interessant te schijnen of om te bewijzen dat men zoo vaak elders vertoeft dat men moeite heeft zijn moedertaal te onthouden. Gebruikte men nu nog de juiste buitenland- sche term, dan ware het te verge ven. Maar men zegt U hebt recht inplaats van U hebt gelijk. En naast dit Germanisme komt een Anglicisme voor Ik was verkeerd inplaats van Ik had ongelijk. Nog gekker feitelijk is het je bent recht inplaats van je hebt gelijk. Vaak hoort men het heeft geen doel ('o hat kein Zwesh) terwijl het in 't Hollandsch moet zijn het is nutteloos, het dient nergens toe evenvaak hoort men het laat zich begrijpen inplaats van het is dui delijk. Soms is het niet bepaald on juist, maar minder sierlijk zoo b.v. dat is wat ik ervan denk een FEUILLETON VREES. 12) Het had haar toegeschenen, dat Ethne haar „ja" met meer spanning dan met verlangen uitge sproken had haar houding toen zij zich uit het venster boog, had bijna van vrees getuigd en ofschoon mevrouw Adair er niet geheel zeker van was- meende zij op te merken, dat Ethne verlichting verried, tel kens wanneer een rijtuig het huis voorbij reed en niet stil hield. „Het verwondert mij, dat je niet naar het station gegaan bent om Kolonel Durrance af te halen11, zeide zij langzaam. Het antwoord liet niet op zich wachten. „Hij zou op de gedachte kunnen gekomen zijn, dat ik hem kwam af halen, omdat ik hem als hulpeloos beschouwde, en ik wil niet, dat hij dat denken zal. Zijn bediende is bij hem." Ethne keek wederom uit het ven ster- en hoewel zij een of twee ma len een beweging maakte als wilde zij iets zeggen, scheen zij het beter te achten, te zwijgen. Eindelijk was zij het met zich zelve eens. „Herinnert u zich het telegram, dat ik u liet zien „Van Luitenant Calder, mededee- lende, dat kolonel Durrance blind geworden was „Juist. U moet mij beloven- nooit daarover te spreken. Ik wil niet, dat hij ooit weet, dat ik het ontvangen heb:' Daarvan begreep mevrouw Adair niets, en dat had zij niet gaarne. Het telegram was haar getoond, doch hetgeen haar niet verteld was, was, dat Ethne bij de ontvangst ii 11 duidelijke vertaling van de Engel sch uitdrukking men zegt nim mer dat denk ik. Bij kwesties over levering haalt men de woorden onjuist, onbillijk, en onrechtvaardig op schromelijke wijze dooreen. Met de kleuren is het ook al zuinig gesteld. Zoo zegt men roomig wit creamy white in plaats van roomwit roodig red- dish inpl .v. rood blauwig blaulich inpl. v. blauwachtig vurig rood in pi. v. vuurrood. Het plan was echter over het Bos- koopsche dialect te schrijven. Wan neer men dit nog hooren wil, moet men bij voorkeur ronddolen aan Boskoop's buitenkant en in 't bi zonder bij de jeugd. Daar hoort men dat een jongen „zijn eigen" heeft vuil gemaakt en dat hij het „zijn gezegd heeft. Het woord „niks wordt niet alleen in den zin van niets gebruikt, maar ook van een ontkenning zelfs in pi. v. nooit. Ty pisch Boskoopsch is ook wel het ge bruik van allegaar (allemaal) en heelegaar (heelemaal). Iets dat ge broken is altijd „stuk". In plaats van modder spreekt men van „slik1; men loopt niet op klompen, maar op „bloken". De „d's" verdwijnen altijd in woor den als paden, bladen, goede, doode, kwade, zoodat het wordt paaien, blaaien, goeie, dooie, kwaaije, maar dat komt nog wel in de beste fa milies voor. Schaften kent men niet het is altijd schoften. Voor den niet-Boskooper hebben de vaktermen geen bekoring, maar toch is het typisch te hooren van cardielen voor wieden, schrappen voor oculeeren, pikken voor vuil- rapen. Men bindt er niet met raffia, maar met bast ofschoon Chinabast heel wat anders is dan raffia. Dat zijn vaktermen waar men in moet zitten. De eigenaardigheid van het dialect zit niet zoozeer in de uit spraak, want die kan beschaafd ge noemd worden, maar meer in de totaal afwijkende woorden met bi- zondere beteekenis en ongrammati cale merkwaardigheden. Aanmerkingen moet men niet ma ken, want dan krijgt men te hooren „Je mot mijn wat vertellen zoo fijn weet ik het niet, maar ik heb 't van zijn geleerd en me vader en me grootvader zijn der gekommen en ik zal der ook wel kommen." Gemeenteraad Leimuiden. De Ra.vd 'dezer gemeente ver»iwlerde op DiiLsdagar-oiid. Afwezig wethouder J. A. Bemand. Voorzitter de burgemeester. Ingekomen stuk-ken Verschillende stuk ken van Ged. Staten. De Voorzitter deelt motie, klal een schrij ven ds ontivangen van het Bestuur van den Bond tegen het schenkLen door het vloeken v«in 'Gods iheiligen Naam, waarin verzocht wordt .regelingen te treffen, waarbij het xloeken en ijdel gebruik van Gods heiligen Naam in woortl en -geschrift uortit verbo den op alle terreinen waar <le plaatselijke Overheid bevoegd ds haar gezag te doen gelden. De Voorzitter zegt, dat hij niet weet hoe hierover de Raadsleden 'denken. Wat spr. zijn persoonlijke meening is kan hij mededee len dat hij er tegen i- strafbepalingen in het leven te roepen, niet omdat vüoeken geen 7.eer ernstige zontie is. maar de Raad moet dit terrein niet betreden. Eerst moeten de ouders der kinderen de onderwijzers en de geestelijken dit terrein betreden. Spreker vreest dat in de practijk weinig terecht zal komen van eventueele strafbepalingen. Wanneer iets verboden is. osijn sommige daarvan, terstond aan Durrance ge schreven had, dat zij in hun verlo ving toestemde. Toen Ethne haar het telegram toonde, had zij eenvou dig gezegd >,Ik ben met hem ver loofd/' Mevrouw Adair had terstond gedacht, dat de verloving reeds eeni gen tijd bestaan had, en in dat ge loof werd zij gelaten. „Belooft u het mij T» drong Ethne aan. „Zeker, lieve, indien je het wenscht", gaf mevrouw Adair ten antwoord met een rukje aan haar schouders. „Je zult er waarschijnlijk een reden voor hebben. Doch waar om ik het moet beloven- begrijp ik niet." „Omdat ik niet wil, dat er om mijnentwil twee levens verwoest worden." .idoQuabkram en en en Er was eenigen grond voor het vermoeden van mevrouw Adair, dat Ethne den blinden man, met wien zij verloofd was, met vrees ver wachtte. Het is waar, dat zij een weinig bang was. Precies twaalf maanden waren verloopen, sedert Ethne, in deze zelfde kamer, op een zelfden zonnigen namiddag, aan Durrance verzocht had- te trachten haar te vergeten, en iedere brief, die zij sedert van hem had ontvangen, had aangetoond dat, hij mocht het getracht hebben of niet, hij niet ver geten had. Zelfs die laatste, die zij drie weken geleden had ontvangen, dat vodje, met een handschrift als van een kind, uit Wadi Halfa, de lange woorden scheef en onvast op het papier gezet- de letters ineen- loopende, en waarbij hij haar ver telde van zijn ongeluk, en dat hij voortaan van haar afzag zelfs deze bewees, in misschien sterker- mate dat hij niet had vergeten. Terwijl zij aan het venster stond, begreep zij zeer duidelijk, dat zij de gene zijn moest, die zich de zware juist van meening «het te moeten doen. Wanneer alhier een vloekverbod in de Po litieverordening zou woTden opgenomen dan i- de strafbepaling hechtenis van ten hoog_ -Ie zes dagen of geldboete fvan ten hoogste ƒ2;"). Wanneer nu niemand de Koningin be- lwd'i«;d wordt hij zwaai gestraftL Hel Op perwezen, dat zooveel hooger staat en door iemand beleedigd' wordt, kan slechts ge. fit ra ft worden met hechtenis van ten hoogste zes dagen De Regeering moet die taak op zich noemen. De heer Rietdijk deelt mede, dat hij ook liever een Lande*wet zag, maar wij moeien het kwaad, toch beteugelen. Hij is het 'niet <met Spr. eens. dat een vloekverbod het Icwanld in de hantt «zou werken. Men kan toch toezien op het personeel in dienst der ge meente enz. •De Voorz. zou bij stemming willen laten uitmaken of de Raa'd een vloekverbod wenscht. Spr. is er van ovcxtoigicL, dat B. en 'W. zeker met een ontwerp bij den Raad zullen komen. Uit de stemming ;blijkt dat- met vijf tegen één stem wordt besloten een vloekverbod in het leven te roepen. Tegen stemde de heer H. Heenik. Thans komt aan de orde het voorstel tot wijziging vaai de opcenten op de Personeele Belasting. De heeren zulüen misschien wel vreemd opgekeken hebben, aldus de Voorz., dat zulk een voorstel wordt gedaan, maar dnt «vindt hierin zijn oorzaak, dat door de wet houdende wijziging van de wet op de Pensoneele belasting 1896 en van de Ge meentewet, het noodzakelijk is, wil de ge meente niet voor eene mindere opbrengst komen te staan, dat de opcenten die op de Personeele belasting geheven worden een ver hooging ondergaan. B. en W. zijn van oor deel 100 opcenten te moeten heffen en niet. zooals thans, een progressieve heffing, loo. pende van 50 tot 80 opcenten. Gegevens om eene behoorlijke raming te maken hebben we niet. de autoriteiten kunnen niet de noodige gegevens verstrekken. Mocht uit de praktijk blijken, dat 100 opcenten te hoog is dan kan de verordening wederom gewijzigd worden ook wanneer het blijkt, dat de opcenten te laag voor deze gemeente zijn. tDe heer Rietdijk neemt het öp voor de minder bedeelden en zou toch nog gaarne eene speling wilden zien in het aantal te heffen opcenten. De Voorz. stelt voor het voor een jaar te probeeren. De Raad besluit daarna zonder hoofdelijke stemming met het voorstel van B. en W. mede te gaan om 100 opcenten te heffen De Voorz. deelt mede, dat B. en W. met een voorstel komen om aan W. Buskermolec cp zijn verzoek wederom voor den tijd van vijf jaren te verhuren een perceel rietland, tegen een huursom van ƒ12 per jaar. Alklus besloten. Thans komt aan de orde vaststel 1 ing van eenige comptabele besluiten. O.m. moet de dienst 1927 gewijzigd worden en wel de .post ;m onderhoud van wegen zal ƒ400 hooger moeten zijn. De -wegen gaan aan onderhoud steeds meer kosten. De -wethouder de heer Reiyaarld die met den zorg van de wegen belast is heeft medegedeeld, dat de Heeren- weg dringend voorzien moest -worden van keislag en kolenasch. dat niet meer aanwe zig was. Deze weg eisoht veel onderhoud. B. en 'W. hebben daarom besloten het mate rieel direct te laten komen en hierdoor is de betrokken post overschreden. Ook de post onderhoud van torens is met ƒ153 overschre den, daar de leien op den toren geheel ver nieuwd zijn. Ook voor den Vileeschkeurings- dien-t moet ƒ100 geraamd worden, daar na ingebruikneming van de noodslachtplaats nog eenig materieel moest aangeschaft worden. De Raad keurt de verschillende bedragen goed. De Voorz. deelt nog mede, dat het hem gelufct is een stukje grond in huur te krijgen in A. van Poelgeest voor het begraven van afgekeurde dieren en wel aan het Traantje taak van vergeten op de schouders moest laden. Of zoo dat onmogelijk was, zou zij altijd zorgvuldig moe ten waken, dat zij in een achteloos oogenblik met geen woord verried, dat zij niet had vergeten. ,-Neen," zeide zij, „ik wil niet, dat er om mijnentwil twee levens ver woest worden," en zij keerde zich lot mevrouw Adair. „Ben je geheel zeker, Ethne," zei Je deze, „dat de twee levens niet nog meer verwoest zullen worden, door die handelwijze door dit huwe lijk Ben je niet bevreesd, dat je Kolonel Durrance- ondanks je goe den wil, als een lastpost en eeh blok aan je been zal gaan beschouwen Bestaat de mogelijkheid niet, dat hij van zijn kant, dit ook zal gaan voe len? Daarnaar ben ik zeer benieuwd. Zeer benieuwd." „Neen," hernam Ethne beslist. „Ik zal het niet voelen, en hij mag het niet voelen." Zooals mevrouw Adair het begreep ging het niet om de levens van Dur rance en Harry Fevershamv doch om die van Durrance en Ethne zelve. Daarin vergiste zij zich, doch Ethne hielp haar niet uit den waan* zij was eerder blij dat haar vriendin zich vergiste zij liet haar dus kalm in haar dwaling. Ethne had haar wachtpost aan het venster hernomen, haar leven voor zich afbakenende, het zoo in- kleedende ,dat zij nooit op een fout kon betrapt worden. Ongetwijfeld zou de taak een zeer moeilijke zijn, en het mocht geen wonder heeten, dat in deze minuten van wachten, zij bekropen werd door ide vrees, dat haar krachten te kort zxmden schie ten. Doch het einde waj; al die moei te waard, en daarop hield zij de oogen gericht. Durrance had in het oogenblik waarin hij blind werd, alles verloren wat in h<et leven waar de voor hem had alles, behalve voor een huursom van ƒ30 per jaar. Besloten ^ordt tot huur over te gaan. Ook worfdt besloten tegen ƒ100 over te nemen van de -aWeeling Groene Krui* de >chuur staande op gemeenteterrein achter het Rauulhuiö. Naar aanleidring ivan de geuite klucht over den VleefcchkeuringsJdienst door het raadslid den heer Visser, deelt de Voorz. mede. dit ^eval ondderzocht te hebben en leest de betrekkelijke rapporten voor. Uit dat onderzoek blijkt dus dat de ambtenaren van iden Vleeschkeuring-dienst geen blaam treft. De Voorz. geeft den Raad in ernstige overweging geen klachten in de openbare raadsvergaderingen, uit te brengen over de Vleeschkeuringsdiens-t maar eerst bij hem te komen om alles eventueel grondig te kunnen onderzoekeu. 'Daarna .sQuiting. Gemengd Nieuws Opzienbarende valse h e munterszaak. Te Parijs is een valsche munterszaak ontdekt, die veel lijkt op den geruimen tijd geleden aan het licht gekomen ver- valsching van Hongaarsche bankbil jetten. Ofschoon de autoriteiten niets mededeelen staat het vast, Jat te Parijs 3 personen zijn gearres teerd. Een van hen is de bankier Blumenstein uit Berlijn. Het ver luidt, dat de 3 gearresteerden Hon- gaarsch bankpapier in Frankrijk hebben ingevoerd met het doel ver- valschingen te maken en op groote schaal op de Fransche markt te wer pen. Vele Fransche en Hongaarsche bankbiljetten zijn in beslag geno men. Verder verluidt, dat deze zaak een politieken achtergrond zou heb ben. De vervalsching zou bestaan uit het voorzien van afgestempelde Hongaarsche bankbiljetten met op drukken van Fransche of Engelsche bankinstellingen. Daardoor zou het mogelijk zijn het bankpapier te ver- koopen. De Fransche autoriteiten zouden zich in verband met deze zaak in verbinding hebben gesteld met de Hongaarsche regeering. Eeregericht van misda digers. Dieven houden er ge woonlijk een aparte moraal op na, wanneer het geldt hun gedragingen tegenover collega's. Hetgeen dezer dagen te Warschau gebeurd is, is daarvan wederom een bewijs. In de Poolsche hoofdstad is op straat een zwaar gewonde man ge vonden in bewusteloozen toestand, die, bijgekomen, weigerde ophelde ring te geven omtrent zijn persoorr en zijn wedervaren. Het misdadigers album echter bracht uitkomst; de gewonde bleek een beruchte boef te zijn, Leon Mothya. Eenmaal her kend had hij ook geen bezwaar meer zijn lotgevallen te vertellen. Zijn ver wonding was de straf, welke het veemgericht van den „Zwarten Ade laar" hem toebedeeld had voor ge pleegd verraad aan deze fraae ver- eeniging. De „Zwarte Adelaar" is, zoo vertelde Leon, een groot Apa chen-organisatie, die een fonds ge sticht heeft, waaraan elk lid 10 pet. van zijn „inkomen" stort. Het op die wijze bijeengebrachte geld dient om de gezinnen van collega's, wien bij de uitoefening van hun beroep een ongeval is overkomen en die dien tengevolge eenigen tijd buiten ver dienste zijn, te ondersteunen. Ver der worden er losgelden uit gesteld voor gearresteerde kameraden of wel geroutineerde advocaten in dienst genomen, enz. Het beheer van dit fonds berustte één ding. ,-Wat zou ik moeten be ginnen, wanneer ik verminkt werd?1 had hij tot Harry Feversham ge sproken, dien morgen waarop zij voor het laatst in elkanders gezel schap door de Row hadden gereden. „Een verstandig man zou zich daar in weten te schiken. Doch wat moet ik doen, wanneer ik al mijn dagen aan een stoel gekluisterd zit Ethne had de woorden niet gehoord doch zij begreep den man voldoende zonder deze. Hij was door geboorte de erfgenaam van het verlangen om in vreemde streken avonturen te beleven, en had zijn erfenis ver loren. De dingen waarin hij het meest behagen schepte, de lange reizen, het zien van vreemde lan den, het kampvuur als een roode plek te midden van duisternis en ledige stilte, Se uren van slaap bui ten de tent onder fonkelende ster ren- en de arbeid, dien zijn beroep medebracht al die dingen had hij verloren. Slechts één ding bleef hem over zij, en dan nog slechts zooals zij zeer goed wist, alléén zij, zoo lang hij geloofde, dat zij hem noodig had. En terwijl zij nog bezig was met haar besluit, hield het rij tuig waarop zij wachtte, onopge merkt voor de deur stil. Niet voor dat de bediende van Durrance aan de schel getrokken had, werd haar aandacht opnieuw naar de straat geleid. „Daar is hij I" riep zij, met een schok. Durrance, dit was waar was niet bizonder scherpzinnig; hij was nooit veeleischend geweest; hij nam zijn vrienden zooals hij hen vond hij plaatste hen niet onder een mi croscoop. Het zou te allen tijde zeer gemakkelijk geweest zijn, meende Ethne, zijn verdenking af te wen den, zoo hij er ooit eenige mocht koesteren. Doch thans zou het ge makkelijker zijn dan ooit. Er be- bij Mothya. Maar Mothya had zijn handen niet kunnen thuishouden en had „geleend" bij het fonds, zoodat, toen onlangs geld noodig was voor een cautie, de kas ledig bleek. Onmiddellijk werd de misdadiger gearresteerd de rechtbank van de organisatie hield zitting in optima forma, net als in de gewone maat schappij Leon werd veroordeeld en dadelijk werd het vonnis geëxecu teerd. Met het bekende gevolg. Een noodlottige ballon vaart. Op 4 Mei van dit jaar slaagde Je Amerikaansche ballon commandant Hawthorne C. Gray erin, met een vrijen ballon tot een hoogte te stijgen van 12.500 M., door welke verrichting het wereldhoog- terecord voor ballons, dat sedert 31 Juli 1901 met 10.800 M. op naam stond van de Duitschers Berson en Süring, op krachtige wijze werd ge slagen. De Amerikaan dankte zijn succes hoofdzakelijk door gebruik te maken van parachutes. Wordt on der normale omstandigheden bij op stijgingen tot groote hoogten vol doende ballast overgehouden, om bij het weer dalen de vallende bewe ging van den ballon te remmen, capt. Gray wierp, om zoo hoog mo gelijk te kunnen stijgen, al zijn bal last over boord. Na flink gasuitla- ten, volgde de daling. De snelheid waarmede de ballon omlaag kwam, zou den ballonvaarder zeker het leven hebben gelost. Gray had er echter dit op gevonden, door eerst de zwaarste uitrustingstukken, be vestigd aan kleine parachutes, over boord te werpen. Totdat op 2500 M. ook Gray zelf door middel van een parachute den ballon verliet. Aan het eind van de vorige week heeft capt. Gray een nieuwe poging gedaan om het reeds meer dan een kwart eeuw oude wereldhoogtere- cord voor vrije ballons, thans offi cieel, te slaan. Deze poging is den Amerikaan helaas noodlottig ge worden. De ballon werd des middags met de vernielde mand en het ver minkte lijk van capt. Gray terugge vonden aan den voet van eenige hoo rnen in de buurt van Nashville, 111. Door het onderzoek naar de oorzaak van dit ongeluk is komen vast te staan, dat capt. Gray op meer dan 12.000 M. hoogte, bij het doorsnijden der ophanging van een zak ballast, tengevolge van de lichte verdooving waarin hij op die hoogte moet heb ben verkeerd en het daaraan ge paard gaande loodzwaar gevoel der ledematen, met zijn scherp mes ook de gummibus heeft doorgesneden, die zijn zuurstofmasker met den zuurstofcylinder verbond. Door het ophouden van den automatischen toevoer van zuurstof, volgde onver mijdelijk de dood door verstikking. Uit Gray's logboek bleek, dat de bal lon op 19.500 voet door zware sneeuwstormen voer en daar het vriespunt bereikte. Hooger stijgende hoorde Gray door zijn ontvangin richting radiomuziek, en ontving hij de groeten van de radio-stations, die hem een goede reis toewenschten. Op 40.000 voet hoogte bedroeg de temperatuur 32 graden onder nul. Dit ongeluk brengt in herinnering de destijds in <le geheele wereld zoo veel ontroering verwekkende tragi sche hoogtevaart van den Franschen ballon „Zenith" op 10 April 1875 met de luchtvaarders Grocé Spinelli, Si- vel en Tissandier. Na een hoogte te hebben bereikt van 8<>00 M., was de ballon naar 6300 M. teruggevallen. De ballonvaarders die, als gevolg van de primitieve uitrusting der stond geen reden tot vrees. Aldus was haar redeneering, doch in weer wil van haar argumenten, zag zij zenuwachtig tegen de ontmoeting op, en hield zich toen gereed, haar verloofde te verwelkomen Mevrouw Adair had het vertrek verlaten, zoodat Ethne alleen was, toen Durrance binnentrad. Zij ging hem niet terstond tegemoet, zij bleef in dezelfde houding- in de verwach ting dat d emet hem plaats gegrepen hebbende verandering haar in het eerst een schok zou bezorgen. Doch zij werd verrast, want de bizondere veranderingen, welke zij verwacht had, vielen alleen op door hun afwe zigheid. Zijn gelaat was ongetwij feld zorgelijk, zijn haren waren grijs geworden, doch er was niets wat hulpeloosheid of onzekerheid ver ried, en dat was het, waarom zij om zijnentwille het meest bezorgd was geweest. Hij liep door de kamer als zagen zijn oogen zijn geheugen scheen hem de juiste plaats te zeg gen, waar ieder meubelstuk stond. Hoogstens stak hij één of twee ma len de hand uit naar de plek, waar hij dacht dat een stoel zich bevond. Ethne was zwijgend teruggegaan naar het venster, omdat zij eigenlijk niet wist, met welke woorden hem welkom te heeteiv en onmiddellijk lachte hij en kwam recht op haar toe. „Ethne", zeide hij. „Het is dus niet waar", riep zij uit. „Je bent hersteld De woorden werden haar ontlokt door zijn snel heid van beweging. „Het is volkomen waar, en ik ben niet hersteld"- antwoordde hij. „Doch je bewoog bij het venster, en zoo wist ik, dat je daar was". „Maar hoe wist je het Ik maakte geen geluid". ,Neen, maar het venster staat open Het lawaai in de straat werd eensklaps luider, dus wist ik, dat zuurstofapparaten, half versuft wa ren, begingen toen de onvoorzichtig heid te veel ballast over boord te werpen, zoodat de ballon opnieuw naar groote hoogte voer. Bij deze tweede stijging verloren Crocé Spi nelli en Sivel het leven. O, die HOEST-buien! Grijp in Uw vertwijfeling niet naar een van die „kalmeerende" middelen, die in werkelijkheid Uw longen verlamnen. Toch behoeven Uw hoestbuien U niet uit den slaap te houden. Neem slechts de geheel onschadelijke, maar snel verzachtende en shjmoplossende AKKER'S ABDUSIRÖOP Voorde Borst Een lugubere vondst te Valkenburg. In de bosschen bij Valkenburg zijn twee in verge vorderden staat van ontbinding ver- keerende lijken aangetroffen, die waarschijnlijk reeds een viertal maanden daar gelegen hebben, zij waren door een zware laag boombla deren bedekt. Het betreft een man en een vrouw en men veronderstelt moord, gevolgd door zelfmoord van den dader, daar in de nabijheid van de bewuste plek een revolver gevon den werd. Het parket uit Maastricht is ter plaatse geweest. De lijken zijn ge vonden in het z.g. Kooboschje, door een zekeren Hofman uit Valken burg. Zij waren onder de bladeren nagenoeg geheel tot skelet vergaan. De lijken zijn, zooals later is ont dekt die van de 17-jarige A. P. M. uit de Boomgaardstraat te Rotterdam en van den 29-jarigen J. A. F. uit die zelfde straat. Het meisje werd sinds 12 September vermist. Bij de sectie is komen vast te staan, dat het meisje een schotwond had in den linkerschedel en de man een in den rechterslaap. Er is een revolver gevonden, geladen met vier scherpe patronen, en de man had nog 11 patronen in den zak. Een kind. Een verschrikke lijk verhaal wordt uit Duitschland gemeld Het heeft zich afgespeeld in een arbeidersgezin, dat uit de ouders en drie kleine kinderen bestond. Een jongetje van acht jaar was alleen in een kamer met zijn broertje van achttien maanden, dat in den wieg lag en voortdurend huilde. Het kind van acht jaar heeft toen een flesch benzine over het broertje in den' wieg omgekeerd en vervolgens den wieg in brand gestoken. Het jonge tje, dat er in lag verbrandde en stierf. Toen de achtjarige jongen werd ondervraagd, zeide hij, dat hij niet meer op een broertje in den wieg wilde passen en dat hij, als hij <oms op zijn andere broertje moest passen, hetzelfde zou doen. Een S a 1 o m De Britsch-In- dische bladen vertellen uitvoerig van 'n drama, dat in zijn details aan de bijbelsche Salome herinnert, en waarin de hoofdpersoon en haar medeplichtige door de jury-recht bank te Calcutta ter dood zijn ver oordeeld. Hadimah was een schoone danse res, die te Calcutta in besloten ge- iemand vlak voor het venster ter zijde was gegaan. Ik vermoedde dat jij het was". Hun woorden waren dus niet de meest gebruikelijke bij een begroe ting van een paar, bij de eerste gele genheid nadat zij zich hebben ver loofd- doch zij voorkwamen alle go- dwongenheid. Ethne wilde zich ont houden van iedere betuiging van spijt, wetende dat er geen noodzake lijkheid toe bestond, en Durrance verlangde er geen te hooren. Want er waren vele dingen, die deze bei den even goed van elkander verston den, als werden zij gezegd. Toen zij gesproken hadden, deden zij niets meer dan elkander de hand druk ken, en Ethne keerde in de kamer terug. „Ik zal je een kop thee inschen ken", zeide zij, ,-dan kunnen wij pra ten. „Ja, wij moeten eens praten, niet waar antwoordde Durrance ern stig. Hij wierp zijn ernst evenwel van zich af, en vertelde met opge wektheid van zijn wederwaardighe den onder de thuisreis. Hij vond zelfs aanleiding te schertsen over zijn hulpbehoevend heid, den eersten dag, waarop hij blind was en de vrees van Ethne nam weldra af. Zij was bijna geheel van haar afgenomen, toen iets in zijn houding haar plotseling deed herleven. ,Ik schreef je uit Wadi Halfa", zeide hij. „Ik weet niet, of je den brief kon lezen". „Heel goed", zeide Ethne. „Ik verzocht een vriend van me. het papier vast te houden, en mij te zeggen, wanneer ik op de vloeimap schreef"- ging hij lachend voort. „Calder, van de Genie maar je kent hem niet". Hij had den naam eenigszins haas tig uitgesproken, en met een schok kwam het Ethne voor. dat hij een
zelschappen voor een uitgelezen pu bliek danste. Weinig omsluierd be lichaamde zij in haar dansen de fi guren der Aziatische dichtkunst. Te vergeefs hadden de rijkste jongelie den der hoofdstad getracht, de gunst der mooie Hadimah te verwerven. De liefdegod nam echter op de schoone danseres wraak. In Mei van dit jaar werd Hadimah op een jongen Hindoe van voorname afkomst verliefd. Zij gaf hem te ken nen, dat 'hij de uitverkorene was, maar de jongeman, iemand van uiterst strenge zeden, scheen daar voor niet ontvankelijk en wees haar af. Hadimah's liefde veranderde in onverzoenlijken haat. Tot verbazing van een ieder schonk zij na een tijd een harer geestdriftigsten aanbid ders gehoor, en beloofde zijn gelief de te worden, als hij den Hindoe doodde en haar zijn hoofd bracht. De jongeman, krankzinnig van hartstocht, nam het aan. Gehuurde moordenaars maakten voor goed geld den Hindoe af en brachten zijn hoofd aan de moderne Salome. Kindje komt in vlammen o m. Woensdagavond omstreeks zes uur ontstond, waarschijnlijk door het omvallen van een petro- leumlamp, brand in de kajuit van het schip „Louis Pierre", gelegen in het kanaal Uük^JVtaastricht aan. de St. Pieterskade te Maastricht. De brandweer was weldra ter plaatse en bluschte het vuur in de kajuit, welke geheel is uitgebrand. Een kind van 14 maanden, dat zich in de kajuit bevond, is echter in de vlammen omgekomen. De vader had. zich nog in de brandende kajuit wil len begeven, om zijn kind te redden, doch werd door enkele personen uit alle macht tegengehouden. Mijnongeluk. Toen de 43- jarige mijnwerker Stepski uit Hoens broek in de ondergrondsche werken van de mijn Emma te Treebeek be zig was met het losmaken van een ijzeren betimmering, sprong plot seling een der stijlen weg, waardoor de kap naar beneden viel De man kreeg een breuk van de halswervel kolom en overleed enkele minuten later. Hij was weduwnaar en laat een kind van 10 jaar achter. Moord te T i 1 b urg. Dezer dagen werd bij den heer Pijnenburg op het Piusplein te Tilburg een ruit ingegooid. De heer P. loste uit een bovenraam een revolverschot om de daders op de vlucht te jagen. Even later ging zijn broer, de heer J. Pij nenburg, even naar buiten. Hij werd toen aangevallen door twee perso nen, die hem een slag op het hoofd gaven en hem een bloedende wonde boven het oog toebrachten. De po litie bracht den gewonde en de beide aanvallers naar het politiebureau. Na verbonden te zijn, kon de heer P. naar huis worden vervoerd, terwijl beide daders, G. v. H. en P. O., na het opmaken van proces-verbaal weer op vrije voeten werden gesteld. Woensdagmorgen is de heer J. Pijnenburg echter aan de gevolgen van de toegebrachte wonden overle den. De beide daders zijn in ver band hiermede weer in arrest en ter beschikking van de justitie te Breda gesteld. Een tekort van ƒ700.00. Don derdagochtend kwam onder de te behandelen zaken voor de Haagsche Rechtbank voor de faillissements aanvrage van de nalatenschap van wijlen notaris A. Treub, die eenige weken geleden te Den Haag is over leden. De faillissementsaanvrage geschiedde door mr. Rolandus Ha- gedoorn, advocaat te Den Haag voor een bedrag van ƒ400.000. Het ver luidt echter, dat het passief onge veer ƒ700 000 zou bedragen, terwijl er een vermoedelijk actief zal zijn van ƒ150.000. Het faillissement is uitgesproken. Naar men verneemt, moet het te kort van minstens ƒ700.000 het ge volg zijn van minder nauwkeurige administratie ten opzichte van par ticuliere gelden, welke aan notaris Treub werden toevertrouwd. ,Van de ontvangst en het beheer van deze gelden schijnt in het geheel geen boekhouding te hebben bestaan, ter wijl het voorts moet vaststaan, dat notaris Treub op zeer lichtvaardige wijze hypotheken en credieten ver strekte van de hem toevertrouwde gelden. Het gevolg hiervan zou dan ge weest zijn, dat notaris Treub het eene gat met het andere moest stop pen, zoodat het ontstaan van een aanzienlijk tekort dan ook onver mijdelijk was. Verschillende personen, die veel met notaris Treub in aanraking kwamen, bewezen dan ook thans, dat zij deze catastrofe reeds langen tijd hebben zien aankomen. Voorts verneemt men, dat het steeds zeer moeilijk voor cliënten moet zijn geweest, hun zaken weer uit handen van notaris Treub los te krijgen. Deze laksheid moet ook oor zaak zijn geweest, dat eenige jaren geleden een Haagsch advocaat tegen notaris Treub een klacht heeft in gediend bij de Kamer van Toezicht op notarissen en candidaat-notaris- sen, van welke Ivamer notaris Treub zelf lid was. Deze Kamer van Toe zicht heeft toen den notaris ge dwongen zijn verplichtingen ten aan zien van de betreffende cliënten na te komen. Notaris Treub heeft daarop deze zaak met die cliënten geschikt, doch daarvan is uit de boeken ook al weer niets gebleken, zoodat de waarnemende notaris dezer dagen nog aan bedoelden advocaat moest vragen of de zaak wel afgewikkeld was. Ten slotte vernemen wij, dat de bescheiden welke notaris Treub in zijn qualiteit als notaris moest op maken, alle volkomen in orde zijn. Door een luchtkoker ge troffen. Op de N.V. Frank Rijs- djjks' Industrieele Onderneming te Hendrik Ido Ambacht is een ernstig ongeluk gebeurd. Doordat een stuk ijzer tegen een luchtkoker stootte, viel deze om en kwam terecht op den 24-jarigen scheepsbrander Ter- lauw te Hendrik Ido Ambacht. De getroffene kreeg een hersenschud ding en bevindt zich thans in de ziekenbarak op de scheepsslooperij. Hij mag niet vervoerd worden. Tusschen de lift bekneld geraakt. Donderdagnacht wilde de zestienjarige leerling-bankwer ker van de staatsmijn „Maurits" J. M. Driessen, zich per lift bij schacht 2 naar beneden 'begeven, toen de lift ongeveer twaalf meter boven het maaiveld bleef staan. Toen Dries sen uit de lift wilde klimmen, kwam deze plotseling in beweging, waar door hij tusschen de schacht en de lift bekneld geraakte en~zijn borst kas werd ingedrukt. De jongen, die afkomstig is uit Elsloo, was binnen enkele minuten dood. Vliegongeval. Tengevolge van een defect aan den motor van een Engelsch militair vliegtuig, dat van Farnborough naar Croydon vloog, sprongen de piloot en de waar nemer nabij Imberhords, op een hoogte van 700 meter uit de ma chine met een parachute. De parachute van den piloot ging niet open en de vlieger viel neer en was onmiddellijk dood. De waarne mer kwam met een geopende para chute veilig op den grond terecht.' De machine ging in vlammen op. De gevaarlijke radio. De Fransche radio-omroepers zijn geor ganiseerd in een vakvereeniging, en dit lichaam hield voor eenigen tijd een algemeene vergadering tot het bespreken van de klachten en be zwaren, welke de radio-omroepers hadden jegens hun werkgevers, de directeuren der zendstations. Tot dit doel waren de ontevreden heeren op een laat avonduur bijeengekomen in de zendkamer van het station Eifeltoren. De heeren namen geen blad voor hun mond en er werd flink uitgepakt over de directeuren De bijeenkomst had ongeveer een uur geduurd, toen men er door de mededeeling van een „luistervink" opmerkzaam op werd gemaakt, dat de zender blijkbaar bij vergissing niet uitgeschakeld was, en dat de vertrouwelijke discussies voor de ooren van half Europa had plaatsge vonden ea Mijnhardt's Hoofdpijn Kiespijn tabletten Stillen spoedig de hevigste pijnen. Beide in buisjes van 30 en 60 et- Bit Apothekers en Drogisten. t val voor haar uitzette. De eigenaar dige strakheid van zijn gelaat scheen haar te zeggen, dat hij ge spannen zat te luisteren naar den een of anderen uitroep, half onder drukt misschien, welke hem zou verraden, dat zij iets van Calder van de Genie afwist. Vermoedde hij iets? vroeg zij zich af. Wist hij iets van het telegram Zij keek in he^gelaat van Durrance, doch het zeide haar niets, behalve dat het zeer op zijn hoede was. In vroeger dagen* zouden zijn oogen haar stellig hebben ge antwoord, al hield hij zijn mond potdicht. „Ik kon den brief zonder moeite 3ezen", antwoordde zij teeder. „Hel was juist de brief dien jij zoudt ge schreven hebben. Doch ik had je eerder geschreven, en natuurlijk maakte jouw slechte tijding geen onderscheid. Ik neem geen woord terug van hetgeen ik schreef'. Durrance zat met zijn handen op zijn knieën, een weinig voorover ge leund. Wederom was Ethne de kluts kwijt. Uit zijn houding of uit zijn gelaat kon zij niet opmaken, of hij haar antwoord overwoog, dan wel het aanvaardde en wederom kwam het bij haar op, dat een jaar geleden zijn oogen haar niet in twijfel zou den hebben gelaten. „Ja, ik ken je. Jij zou nooit iets terugnemen", sprak hij eindelijk. „Doch mijn standpunt is er ook nog'. Ethne zag naar hem met angst in de oogen. „Ja, en hernam zij, trachtende onbevangen te spreken. -Mag ik dat weten ?M Durrance gaf toe, en begon met de overtuigende stem van een man, die zijn onderwerp goed overdacht heeft het van buiten kent, en het met zich /.elven eens is, in welke volgorde hij de punten het best tot hun recht kan laten komen. „Ik weet wat blindheid voor alle menschen beteekent een toene- Bliksem ingeslagen. Donderdagnacht te ongeveer één uur is de bliksem ingeslagen in den toren van de Ned. Duitsch Herv. Kerk t*e Amstelveen. Brand werd niet veroorzaakt. De toren en het uurwerk werden grootendeels ver nield- Op ruim 100 Meter afstand werden steenbrokken teruggevon den. Het resteerende gedeelte van den toren vertoonde tal van scheu ren en zal moeten worden afgebro ken. Persoonlijke ongelukken kwa men niet voor. De schade zal vier a vijfduizend gulden bedragen. De slag moet ontzettend zijn ge weest vele bewoners van Amstel veen verkeerden in de meening dat de kruitfabriek te Ouderkerk in de lucht was gevlogen. Men beschouwt het als een wonder, dat geen enkel huis door de zware brokken metsel werk, tot op betrekkelijk verren af stand weggeslingerd, ook maar in het minst beschadigd is. Dat er geen brand is ontstaan, schijft men hieraan toe, dat de blik sem vermoedelijk afgeleid is door het metaal van het electrisch gedre ven uurwerk en vandaar verder zijn weg gevonden heeft langs de licht- leiding, waarmee dit uurwerk in ver binding staat. De klok is blijven staan op precies kwart na 1. De ge- heele verlichtingsinstallatie der kerk is vernield op de knooppun ten der leiding is het pleisterwerk van de muren overal weggeslagen. Het bovenste gedeelte van den to ren, die niet van een bliksemafleider voorzien was, zal zoo spoedig moge lijk worden gesloopt. EEN VREESELIJKE POOLLAND- EXPEDITIE. mend, kleinzielig egoïsme, tenzij men voortdurend op zijn hoede is Dat beteekent blindheid voor alle mensehen", herhaalde hij met na druk. „Doch voor mij- wien iedere bezigheid ontzegd is, beteekent zij veel méér. Indien ik schrijver was, kon ik dicteeren. Was ik een zaken man, dan zou ik mijn zaken kunnen leiden. Doch ik ben soldaat, en niet eens een knappe soldaat. Jaloersch- heid, een aanhoudende en prikkel bare nieuwsgierigheid er bestaat geen zulk een grooten bemoeial als een blinde man een veeleischend beroep op je volle aandacht dat zijn mijn bizonaere gevaren". En Ethne lachte weemoedig, in tegen spraak van zijn argumenten. „Doch mischien kan men zich te gen hen inzetten," gaf hij toe, „maar zij moeten onder de oogen worden gezien. Ik heb ze onder de oogen ge zien. Ik spreek niet tot je in het wilde. Ik heb nacht aan nacht se dert ik je brief ontving over de ge- heele zaak nagedacht en gepeinsd, mij afvragende ,wat ik behoorde te doen. Je weet hoe verheugd, hoe dankbaar, ik je zou hebben geant woord. „Ja, laat het huwelijk door gaan," indien ik durfde. Indien ik durfde Doch ik geloof en jij ook niet dat een groot e ramp iemands verstand scherpt. Ik placht te Cairo wakker te liggen en te den ken de weinig om het lijf hebbende bizonderheden vielen van mij af, en een paar ware en eenvoudige waar heden, stonden mij levendig voor den geest. Men voelde dat men zich met alle kracht moest houden aan deze, omdat niets anders overbleef.1 ,Ja, dat kan ik begrijpen," ant woordde Ethne met zachte stem. Zij had juist zelve zulk een ervaring opgedaan. Zij zelve had het kunnen geweest zijn die gesproken had, en niet Durrance. Zij zag naar hem op, en voor de eerste maal begon zij te begrijpen, dat zij en hij eigenlijk Wie een kaart van Noord-Amerika voor zich heeft, vindt ten Westen van het Noordelijk deel van Groen land een langwerpig eiland, ge naamd Grinnell- en Ellesmere- land. Het was hier dat majoor Gree- ly met 25 Amerikaansche militairen landde in den herfst van het jaar 1881. Hij zou in Franklin's Baai (boven Kane Bekken) één der sta tions stichten, die tijdens de Pool- conferentie van 1879 rondom de Pool-zee w aren aangestipt. Het Noorden van Groenland werd door luitenant Lockwood in kaart ge bracht, Dr. Pavy bereikte 82° 56' en een schat van wetenschappelijke ge gevens werd verzameld. Het volgend jaar zeilde de „Neptune" Noord waarts om de bezetting van de Franklin-baai van levensmiddelen en andere benoodigdheden te voor zien. Na zes vergeefsche pogingen om het pak-ijs te doorbreken, gaf ze het bij de zevende op. Zullen Greely en de zijnen het kunnen houden vroeg menigeen in Amerika zich met angst af. Niet voor den volgen den zomer kon een nieuwe poging, worden gewaagd. Toen vertrok de „Proteus". Deze werd in het ijs ge-" kraakt bij Kaap Albert, de beman ning trok over de ijsvelden naar het Zuiden terug, na op verschillen de plaatsen voorraden te hebben op gestapeld. Weinigen betwijfelden het of de heele Greely-expeditie was tot den hongerdood opgeschre ven. Hoe stond het intusschen met de leden van de expeditie Ze waren naar het Zuiden getrokken om de verschillende depots aan te spreken die ze zelf hadden aangelegd, en in de hoop een schip te zullen ontmoe ten. Augustus 18S1 zijn ze vertrok ken, het is nu Januari 1884. Ze heb ben de ontzettende, de meest troos- telooze plek op den aardbodem be reikt Kaap Sabine. Jaar na jaar is de reddings-illusie in rook opge gaan nog hebben ze voedsel, nog zijn ze in leven. Maar de traditie zet in. Van de drie sloepen hebben ze drie primitieve hutten gebouwd, in den gletscher ruimte voor de voor- raadschuur gehouden. Ze zijn nu op rantsoen, want het voedsel is schaarsch en de jacht levert weinig op. Er zijn er die verschijnselen van scheurbuik vertoonen sergeant Elison ligt in zijn slaapzak met af- gevroren handen en voeten, de tem peratuur in de hutten is rondom het vriespunt en buiten is er 50 gra den vorst. En in d,eze collectiviteit beginnen alle zwakheden van den eeuwig gepijnigden mensch naar bo ven te komen de honger ontkleedt het egoisme tot een sinistere naakt heid. Dr. Pavy wordt er voortdurend op betrapt dat hij het extra-voedsel, hetwelk den bevroren Elison is toe gewezen, zichzelf toeeigent telkens worden diefstallen in de voorraad- schuur geconstateerd. Wie is de schuldigd De achterdocht kruipt rond en verpest de atmosfeer. Maar al worden de zwakken ook tot schurken, de sterken daarentegen worden helden. Daar is de ontroe rend nobele figuur van den Eskimo Jens, die zijn leven opoffert om zijn stervende makkers van voedsel te voorzien, daar is de fanatieke ener gie van soldaat Long, daar is de al tijd beheerschende en rustige figuur van commandant Geely. Er sterven er nu verschillenden niemand heeft genoeg kracht de lijken te be graven, ze worden op het ijs bijge zet. De sterkste man is en blijft sol daat Henry. Waarom is hij zoo ge zond en sterk Hij blijkt de dief te zijn die de voorraadschuur plun dert. Drie maal wordt hij door Gree ly gewaarschuwd dan wordt zijn doodvonnis geteekend. Maar hij is de sterkste van allen, dus gevaar lijk. Voorzichtig wordt hij beslopen en.... gefusilleerd. Het kon niet anders, er stonden een dozijn le vens op het spel. Maar ook het laat ste dozijn levens slinkt angstwek kend, telkens verhuizen er nieuwe cadavers naar de ijsvlakte. Sommi gen der overlevenden eten tegen het verbod de uitgekookte thee bladeren op, een enkele maal wordt een geschoten eend in kleine por ties verdeeld, maar al spoedig zijn de schoenen aan de beurt om te wor den gekookt en opgegeten. Aldus verdwijnen ook langzamerhand alle sealskin-jassen in de maken. Zeg niet dat dit fantasie is gedurende de tragische Jeannette-expeditie geschiedde hetzelfde. Enkele krui den, mos en wat garnalen vormen overigens de basis voor het dage- lijksch voedsel. Ze kunnen nauwe lijks meer op hun beenen staan toch is de energie van een enkelen bovenmenschelijk. Soms gaan er twee op jacht; meestal keert er slechts een terug en dikwijls met leege handen. Ze liggen verdaasd in hun slaapzakken, ze kunnen geen woord meer spreken, één staat wag gelend op om mos of garnalen te verzamelen, hij valt neer een an der werkt zich naar buiten, een der de tracht te koken, een vierde sterft. Uit het dagboek van sergeant Brainard, 23 April 1884 „Dit leven is absoluut ondragelijk geworden het is niet te beschrijven. Ik denk dat we allen in krankzinnigheid zul len eindigen. Ik had vroeger altijd gedacht dat zelfs de helft van een dergelijke misère iemand al lang tot zelfmoord zou hebben gedreven". Den 21en Juni zijn er van de zes en twintig nog zes in leven, de com mandant, vier soldaten en de hof meester. Drie stervenden liggen in de zomertent, die gedeeltelijk is neergewaaid en over hen heen is ge vallen. Sinds twee dagen woedt een hevige storm en sinds vier en twin tig uur hebben ze geen voedsel tot zich genomen. De drie anderen zijn, gedreven door hun laatste krachten, een heuveltje opgekropen om uit te zien naar het reddingsvaartuig. Im mers, Smith Sound is juist vrij van ijs. Niets niets te zien. Ze keeren te rug naar de tent en een heftige twist breekt onder hen uit over een futiliteit. „Luistert zegt plot seling de commandant ik hoor een stoomfluit „Onmogelijk zegt soldaat Long. Maar hij kruipt naar buiten, weer zwoegt hij het heuveltje op, hij ziet, hij ziet.... een stoombarkas. De storm werpt hem met zijn vlag op de rotsen. Hij krabbelt overeind en danst als een waanzinnige rond. Mannen naderen en grijpen hem beet. „Geef me wat te eten hakkelt hij gesmoord de anderen zijn stervende". Norman, de ijsloods van het red dingsvaartuig, daalt snel af naar de tent. Hij snijdt er met zijn mes een opening in en tuurt naar binnen. „Greely, Greely I" schreeuwt hij luidkeels. Een verwilderde man met een grooten baard, vuil als een dier, kijkt op en zegt laconiek „Hallo, Norman, ben jij daar Maar de emotie is zelfs dit ijzeren mensch te sterk, dikke tranen rollen langs zijn wangen. Norman gaat naar rechts, een mensch met geamputeerde voe ten groet hem. Norman wil een hand grijpen, hij grijpt naar een stomp van een arm waaraan een eetlepel is vastgebonden sergeant Elison. Eén is bewusteloos, de an deren schreien___ Een uur later zijn allen overgebracht naar de „Thetis". Gered Deze recordhou ders van bet menschelijk uithou dingsvermogen worden levend in Amerika gebracht slechts de he roïsche sergeant Elison, de man met de geamputeerde handen en voeten, sterft tijdens de operatie. Eenige dagen later zeilt de „Thetis" weg van de sinistere Kaap Sabine, na alle lijken aan boord te hebben ge nomen. En Schley de kapitein van de „Thetis" heeft later geschreven „Toen we de lijken praepareerden bleek het lat van zes het vleesch was afgesneden". Noch Greely, noch Brainard spreken over dit feit in hun dagboek. Melville, een der red ders zwijgt er over. Was Henry of een der andere verdier lijkten mis schien schuldig aan dit gruwelijke» kannibalisme VORT MET HET VUIL. In Den Haag vormt de vuilnis kwestie en vooral de vraag of het vuil verbrand moet worden, of naai de Nieuwkoopsche plassen gebracht een brandend vraagstuk. Het vuil in de oven of 't vuil op het land Zoo luidde de vraag die ik las in de krant. Geen varken zpo smerig zoo wordt er beweerd Dat net zooveel vuil als de Mensch produceert. Men wil het graag kwijt, maar waar heen dan, en hoe Waar moet men met zóó'n massa vuilnis naar toe___ Dat kostbare vuil Wel, gebruik het als mest! Het vuil naar den akker dat is nog het best. O, schoone landouwen, o, liefelijk veld, Hoe hebt gij het ooit zonder stads vuil gesteld Eens rook het naar klaver, naar boekweit en vlas, Toen lag men te droomen in 't geu rige gras Toen hebben de bijen hun honing gehaald Uit bloemen, en niet uit het vuil van de vaalt. Een dagje naar buiten Ga zélf maar. Ik dank, 't Groeit allemaal prachtig. Maar foei, wat een stank Met hartstocht hervat men den vuil- nisbeltstrijd. Het vuil in het water dan zijn wij het kwijt De meren en plassen met vuilnis gedempt. En zoo tot een nuttiger taak nog bestemd. Ons landje is klein, maar ons vuil maakt het groot Zoo winnen wij land aan (de vis- schen gaan dood). En daarna vol eerbied en vader- landslust Dien heiligen bodem van Holland gekust r------- ___________________________H. P. Nieuwkoop's scheeve toren veel met elkander gemeen hadden. In zich zelve herhaalde zij met nog grooter vastberadenheid „Twee le vens zullen ter wille van mij niet worden verwoest „Nu, en vroeg zij. „Nu ziehier één van die ware en eenvoudige waarheden. Huwelijk tusschen een hulpbehoevend man zooals ik, wiens leven gedaan is, en een vrouw als jij, jong en bedrijvig, wier leven in zijn bloei is, zou ge heel verkeerd zijn, tenzij ieder méér dan vriendschap inbracht. Het zou geheel verkeerd zijn, indien het voor jou, een opoffering was." „Het is geen opoffering", ant woordde zij met vaste stem. Durrance knikte. Blijkbaar klonk het antwoord bevredigend voor hem, en Ethne voelde, dat hij meer naar den klank van haar woorden geluis terd had dan naar de woorden zelf. Zijn geheele houding van concen tratie verried het. Zij begon zich af te vragen of het, nu hij blind was, wel zoo heel gemakkelijk zou zijn zijn vermoedens te sussen zij be gon in te zien, dat het juist om zijn blindheid wel eens veel moeilijker kon worden. „Dus jij brengt méér dan vriend schap in vroeg hij plotseling. „Je zult volmaakt eerlijk zijn, dat. weet ik. Zeg het mij dus." Ethne zat op heete kolen. Zij moest antwoorden en wel dadelijk en zonder dubbelzinnigheid. En bo vendien, zij moest eerlijk antwoor den. „Er is niets", antwoordde zij met een vaste stem als te voren, „niets ter wereld, wat ik met meer ernst, zou willen, dan dat jij en ik met eR kander huwden". Het was een oprechte wensch, enq ze werd oprecht uitgesproken. Zij wist niets van het gesprek, dat tus schen Harry Feversham en Luite nant Sutch in de grill-room van het; Criterion Restaurant had plaats ge vonden zij wist niets van de plan nen van Harry zij had niet gehoord van de brieven van Gordon, die te ruggevonden waren in den leemen muur van een verwoest huis in de stad der Derwischen aan den Nijl- oever. Harry Feversham was voor zoover zij wist en meende, voor al tijd volkomen uit haar leven ver dwenen. Daarom was haar wensch een oprechte. Doch het was geen on middellijk antwoord op de vraag van Durrance, en zij hoopte, dat hij wederom meer naar den klank dan naar de woorden zou luisteren. Doch hoe dan ook, hij scheen tevreden. „Dank je Ethne", zeide hij en hij nam haar hand en drukte deze. Zijn gelaat Jachte haar toe. Hij deed geen verdere vragen. De twijfel was weg gevaagd, dacht zij zijn vermoedens waren gesust; hij was geheel tevre den. En hier meldde mevrouw Adair zich bescheiden aan. Zij bezat den tact, Durrance te begroeten als iemand die volstrekt niet met een gebrek behept is, en sprak alsof zij hem een week gele den nog ontmoet had. „Ik veronderstel, dat Ethne onze plannen aan u heeft medegedeeld", zeide zij, een kopje thee van haar vrienden aannemende. ,Neen, nog niet", was het ant woord van Ethne. „Welk plan vroeg Durrance. „Alles is reeds geschikt", zeide mevrouw Adair. „U zult naar uw landgoed Guessens in Dovenshire wenschen te gaan. Ik ben uw buur vrouw er liggen een paar stukken bouwland tusschen ons in dat is alles. Dus blijft Ethne bij mij, in den tusschentijd tot gij getrouwd zijt". „Dat is heel vriendelijk van u, me vrouw Adair", riep Durrance uit. „Omdat er natuurlijk een tusschen tijd zaJ zijn". „Doch stellig een zeer korte", meende mevrouw Adair. „Ziet u, het zit zoo in elkaar. Wan neer er kans mocht bestaan, dat ik mijn gezichtsvermogen terugkrijg, dan zou het beste zijn, dat die kans terstond door mij werd aangegre pen. Tijd beteekent in dergelijke ge vallen zeer veel". „Dus die kans is er riep Ethne. „Morgen ga ik hier naar een spe cialiteit", antwoordde Durrance. „En natuurlijk, dan is er nog die oogarts te Wiesbaden. Doch mis schien is het niet noodig, zoo ver te gaan. Ik verwacht, dat ik te Gues sens zal kunnen blijven en naar Londen reizen, wanneer het noodig is. Ik dank u zeer, mevrouw Adair. Het is een fraai plan". En langzaam liet hij volgen „Van mijn stand punt af, zou ik geen beter weten". Ethne zag Durrance met zijn be diende naar zijn oude kamers in St. James' Street wegrijden, en bleef na zijn vertrek bij het venster staan, nagenoeg in dezelfde houding en stemming als waarin zij vóór zijn komst had verkeerd. Buiten op straat keerden de rijtuigen thans uit het Park terug en dan was er nog een verandering. De vrees van Ethne had een meer vasteren aan genomen. Zij meende dat in ieder geval, voor vandaag alle vermoedens in Dur rance waren weggenomen. Zij had zijn gesprek met Calder te Cairo niet gehoord. Zij wist niet, dat hij ge loofde, dat zijn gezichtsvermogen onherstelbaar was verloren. Zij had niet het flauwste besef, dat de mo gelijkheid van genezing, de gering ste verontschuldiging zou aanbie den. Doch niettemin was zij onge rust. Durrance was scherpzinniger geworden. Niet alleen zijn zintuigen waren scherper geworden dit was iets, wat inderdaad te verwachten was doch de ran^p en het naden ken hadden ook zijn geestvermo gens gescherpt. Zij lieten hem thans dieper voelen. Zij voelde, dat het een strijd zou worden tusschen hun recht gezet. Onze dorpstoren heeft vooral in de laatste jaren naam gemaakt, schrijft criticus in de L. Crt. Niet allereerst als erfstuk onzer voorvaderen of als monument onzer gemeentelijke ge schiedenis, doch om zijn scheeven stand. Passeerde men per spoor ons dorp, dan had men van uit de trein een mooi gezicht daarop, evenzoo vanaf de plassen, als men dobberend in zijn bootje den blik liet vallen op ons dorp, dan toch kon men zien en viel het op hoezeer hij overhelde. Langs de dorpsstraat viel dit min der op. Sedert een tiental jaren hing een vernuft, en was bevreesd dat zij daarbij het onderspit zou delven. „Twee levens zullen niet om mij nentwil worden verwoest", herhaal de zij, doch thans was het meer een gebed dan een besluit. Want van één ding was zij stellig overtuigd nu Durrance blind was, zag hij veel helderder dan vroeger. HOOFDSTUK XIV. Kapitein Willoughby verschijnt weer. Gedurende de maanden Juli en Augustus nam de vrees van Ethne toe, en in ieder geval kwam deze minstens één maal over haar lippen. ,Ik ben ongerust", zeide zij op ze keren morgen, toen zij in het zon licht stond bij een geopend venster, in het huis van mevrouw Adair, dat aan een inham aan het strand van Salcombe gelegen was. Om den mond van mevrouw Adair, die ach ter haar zat, verscheen een flauw glimlachje. „Over wat Dat aan Kolonel Dur rance gisteren een ongeluk is over komen „Neen", gaf Ethne langzaam ten antwoord, „daarover niet, want op dit oogenblik komt hij over het gras perk hierheen". Wederom lachte mevrouw Adair, doch zij hief het hoofd niet op van het boek dat zij zat te lezen, zoodat het even goed een passage uit het boek had kunnen zijn, die zij grap pig vond en haar deed lachen. „Ik dacht het wel", zeide zij, doch zoo zacht, dat de woorden nauwe lijks de ooren van Ethne bereikten. Zij drongen niet tot haar door, want toen zij over het met steenen gepla veide terras naar de breede, weinige treden van de trap, die naar het grasperk voerde, keek, vroeg zij op eens (Wordt vervolgd.)
schietlood in het gebouw en zoo kon men nauwkeurig controleeren in hoever hij steeds meer ging overhel len zoo was dan ook het metsel werk boven sedert 1924 precies 8 c.M. overgekomen. Het is vooral de correspondent van het Rijksbureau voor Monu mentenzorg en van de Provinciale Zuid-Hollandsche Archeologische Commissie, de heer W. M. C. Regt te Alphen aan den Rijn, die daarop voortdurend de aandacht vestigde en de belangstelling, zoowel ter plaatse als in Den Haag .daarvoor gaande maakte. Op zijn aansporen werd reeds in 1924 door Burgemeester en Wethou ders de Gemeente-opzichter opge dragen de fundeering bloot te leggen en te onderzoeken vanwege het Rijks bureau voor Monumentenzorg werd toen door architect Van Heeswijk mede een onderzoek ingesteld. Het resultaat van dit onderzoek door den Gemeente-opzichter in een. rapport neergelegd, uitgewerkt en aan de verschillende autoriteiten, alsook aan de leden van den gemeenteraad toegezonden. In dat rapport was te vens een begrooting en omschrijving opgenomen voor het te verrichten herstel. Gebleken was dan, dat de toren stond op een fundeering van hei palen, welke echter aan drie zijden door de zakking van het polderpeil tot 40 c.M.' boven water was geko men, wat natuurlijk tot gevolg had, dat de koppen dezer palen, voorzoo ver boven water, tot rotting over gingen. Aan de vierde zijde, tot waar de toren overhelde, was de qualiteit der fundeering nog zeer goed en niet in 't minst ingedrukt, daar deze voor ongeveer 80 jaren verdiept is door het aanbrengen van nieuwe kespen en platen, doch het heiwerk was aan deze zijde te zwak en zakte weg. Vermoedelijk is bij den bouw reke ning gehouden met het kasteel als steun tegen deze zijde, daar het aan tal heipalen aldaar ongeveer 10 minder was dan op de andere drie zijden. Het eerste wat thans dan ook ge schied is, is het inbrengen geweest van een nieuwe heifundeering aan twee zijden waarop 7 stalen balken gebracht werden, met T uiteinden rustend op deze nieuwe fundeering waarop de toren dus kwam te staan, waardoor de oude fundeering ge heel werd ontlast en de oude heipa len konden worden afgezaagd. Vooraf was de toren in een corset geplaatst van ijzeren balken, stevig met spanschroeven aangedraaid en met een ijzer raamwerk onder in den toren verbonden, welk raam werk aan alle zijden ongeveer 5 M. buiten den toren uitstak. Onder deze acht eindpunten wer den 32 heipalen ter lengte van 10 M. ingeslagen en op die eindpunten van dat raam. werden .in. schuine rich ting tegen het ijzeren corset om den toren 1G stempels of schoren'aange bracht, 8 daarvan met een lengte van 9 Meter en 8 met een lengte van 15 Meter en met een dikte van 28 X 28 c.M. Deze stempels of schoren werden onderling en aan den toren weder met stevige schoren en kruis houten verbonden, alles voorzien van de noodige beugels, stroppen en spanschroeven, zoodat aan alle zij den onwrikbare driehoeken werden verkregen, waartusschen de toren als 't ware werd opgehangen. Zelfs al zou de fundeering geheel bezweken zijn, dan nog was onmo gelijk eenig gevaar aanwezig voor instorten of omvallen. Dit maakte, dat het inbrengen van de stalen balken vrij eenvoudig kon gebeuren en in 't minst geen gevaar opleverde, zij het dat het weghak- ken van het metselwerk, ter verkrij ging van de noodige ruimte, veel kracht vereischte, zelfs kwam het voor, dat voor één balk vier men- schen twee dagen moesten hakken. Deze balken werden gelegd naar de helling van den toren, terwijl de nieuwe fundeering waterpas was ingebracht, zoodat de balk aan de hellende zijde rustte op deze fundee ring en die aan de andere zijden on geveer 21 c.M. van deze los bleef. De ruimte tusschen balken en fundee ring werd aangevuld met eiken sta pelstukken. Op de afgezaagde palen der oude fundeering werden aan de hooge zijde kespen en platen aangebracht, waarop een zestal vijzels werden geplaatst met een draagvermogen van ieder 35000 K.G., terwijl boven- dieü een zestal van dezelfde vijzels, alsmede twee zware dommekrach ten onder het reeds genoemde raam werk werden geplaatst. Voorts werd de toren, zoowel in als uitwendig, als het ware ingepakt en gestut tegen alle mogelijke inzet ting of scheuring. Toen dit alles gereed was kon op Dinsdag j.1. tot het recht zetten wor den overgegaan. In totaal waren hiervoor nooclig 18 menschen. Allereerst werd deze mensehen de noodige aanwijzing ge geven, waarna te 9 uur met het eigenlijke werk begonnen kon wor den. Men begon met de hoogste zijde ongeveer een centimeter omhoog te brengen, teneinde de stapelstukken te kunnen verwijderen, daarna kon tot de zakking worden overgegaan. Dit was het moment, wat uit den aard van de zaak groote belangstel ling trok. Langzaam, heel langzaam kon men nu den kolos van stand zien veranderen en om half tien reeds kon men zien, dat de helling verminderd was en om 12 uur was hij reeds 00 c.M. overgekomen. Het werk werd te 1 uur hervat en te 2 uur had de toren reeds zijn rust punt verkregen en was hij 90 c.M. overgekomen op de hoogte van het metselwerk, een hoogte van onge veer 20 M. Wanneer men hierbij bedenkt, dat de toren met zijn schoren en steun- werken een gewacht vertegenwoor digt van ongeveer 500000 K.G., dan zal men de beteekenis van dit werk des te meer begrijpen. Het geheele plan is ontworpen en uitgevoerd door den Gemeente-op zichter, den heer Fr. Pieterse, alles onder goedkeuring van de Rijks commissie voor het Behoud en Her stelling van de Nederlandsche Mo numenten van Geschiedenis en Kunst, vertegenwoordigd alhier door het lid dier Commissie, den reeds eerder genoemden heer H. van Heeswijk. Deze was ook Dinsdag den geheelen dag aanwezig, alsme de de correspondent van de Prov. Z.-H. Archeologische Commissie, de heer Regt uit Alphen aan den Rijn. Deze heeren feliciteerden na af loop den heer Pieterse voor het uit stekend welslagen van het werk en het buitengewoon succes, daarmede behaald, van welke hulde de heer Pieterse een groot gedeelte voor re kening stelde van de Gebrs. Kwak- kenbos alhier, die in hoofdzaak met de uitvoering zijn belast en die steeds een ongekenden ijver aan den dag legden en in het werk geheel op gingen. Burgemeester en Wethouders be sloten ook tot het inmetselen van een oorkonde. BEVOLKING Bodegraven Geboren Anthonius Johamnes .zoon van J J de Wit en O J M Bakker Clasina Fre- derika dochter van W F van Dort en J F A Tonen Catharina dochter van T Zaal en J van der Neut Ingekomen van Zwammerda.m. K Freijee en gezin Arbeider. O B 9 Nijmegen, J Muller. T> S 47 Weert, J A Wildenburg, befckenkn, DZ 3 Vertrokken naar Maarn, H Splinter onderwijzeres Mont. foort W A Roest, hakker Alphen axl Rijn, M Molenaar Alphen ad Rijn. J Kruit. dienstbode __ Zwammenlam, E M Jansen. Zuilen, G de Wit. veehouder Boskoop. Geboren Jan Adrianus zoon van J A v d Spek en J Frieeel __ Hendrik zoon van J Voskuilen en M v Daalen Getrouwd N Wilschut; -Jl jaar en J J v Beek 21 jaar K Slootjes 27 jaar en C A de Vogel 23 jaar II Oroeneveld 19 jaar en E Oppelaar 17 jaar J J Noordermeer 21 jaar en C A Verkade 21 jaar Overleden J iNederhof' wed \an N Stra- 93 jaar P Nederhof SS jaar _ Q ver Ramp SI jaar M van Kleef 77 jaar Gevestigd A G Stol wijk Reyerskoop 193 _ J van Tol. Gouidsche Rijweg 12 C v d' tTeerik, Torenpad 10. ■Vertrokken J P Heeonelacir naar Gouda JL Hendriks naar Den Haag Koudekerk Gevestigd N van Veen can Den Haag —"N Moermain en gezin van Vlaardingen C de Rooij van Alphen a d Rijn •Vertrokken A Wille oiaar Ter Aar P W van Burik <na<ar de Waal, Texel E -T van Varik jia/ar Alphen 'd Rijn G de Jong naar We&t_Terschelling Woubrugge Gevestigd S van der Kilouw, van Leiden J P Bochoven van loeiden DJ Schijf, van Alphen a d Rijn K den Brave van Weesperkarspel __ M Krimp van Vinkeveen Vertrokken P A Baak naar Lisse M Hebby naar Oegstgeest J M E Verstap pen naar Brammen Wed C Rook en ge zin naar Alphen ad Rijn MAC van der Ploeg naar Alphen ad Rijn __ G Vromans en echtgenoote naar Bussum Waddinxveen Geboren Martina Wilhelmina dochter van X Bontetibal en Chr Hoogendooru Cornelia Theodora dochter van J van Gils en A J Zweerman Overleden Aaltje den Boer 03 jaar echtg van W Schipper Gehuwd A C de Joode en A A Hofman Advertentiën. RADIO DEMONSTRATIE op Zaterdagavond 19 Nov. te geven door den Heer P. C. BIERSMA, Komeet straat 40, Utrecht, in de zaal van J. P. BIERSMA, Café „Spoorzicht", ieuwkoop. tf=%> o 0> co CO ra ui E- u top co fjj a N zé EL si ZH Gevraagd een Boerend ienstbode liefst kunnende m< dken, omstreeks Kerstmis, bij A. HOOGENDOORN, Burcht, Zwammerdc im. Spaarbank van JULIAN ASTRAAT ALPHEN AAN DEN RIJN. RENTEVERGOEDING 4 pCt. Het kantoor is ook Woensdag avond van 7—9 uur geopend' Pracht-Kanaries. Prima zingende jonge mannen, broed 1927 a f3.—, f4.—, f5.~. Extra prima cloeckstam f 6.—. Grootste kweekerij en kooienhandel. L. MOENE, Genestetstraat 31, LEIDEN, Tel. Int. 2146. Vraagt MOENE'S primaZANG- ZAAD enz. met letter voor gratis prima zingende kanarieman f 10.—. Alom verkrijgbaar. DE AMSTERDAMSCHE Wie op jeugdigen leeftijd een Levensverzekering bij de Amsterdamsche, N. Spiegelstraat 17, Amsterdam, sluit, komt bijna zeker tot welstand. Het met de jaren toenemend inkomen maakt het betalen van de premie gemakkelijk. Het bewustzijn van zelfvertrouwen bevordert spaarzaamheid en ondernemingslust. De is Amsterdamsche is zeker. Inspecteur: T. SCHEER Tzn., Stevinstraat 14, Alphen a. d. Rijn. 33 Te koop gevraagd voor geldbelegging: Twee Hofsteden, met ieder circa 20 H.A. weiland. CIRCA 20 H.A. WEILAND zonder woning. Moet gelegen zijn aan den Rijn. Gebruikers kunnen blijven huren. Gelden beschikbaar voor eerste hypotheken. Volledige inlichtingen te zenden onder No. 7315 Bureau v. d. Blad. IJzeren Buizen voor duikers of leidingen, gegalvan. zwart, oud of nieuw, kranen, enz. Veevoederfornuizen 150 L., 30.—, nieuw. C. BREEDIJK, Nieuwkoop. Maison SUSAN BASOSKI Vrouwensteeg 3, LEIDEN. SEDERT JAREN DE KAPSALONS voor Dames en Kinderen. HET HUIS voor de verzorging van Uw Coiffure. Telefoon 866. Zeer Belangrijke Verkooping. De Notarissen VAN HEYST te Wijk bij Duurstede en MINKEMA te Woerden zullen op WOENSDAG 23 NO VEMBER e.k. bij inzet, en op WOENSDAG 30 NOVEMBER d.a.v. bij afslag, telkens aanvangende te elf uur v.m. in het hotel „De dubbele Sleutel" te Woerden publiek veilen en verkoopen: genaamd „Odessa", „Petersburg", „Kazan", Moskou"en „Smolensk", bestaande in welonderhoudene Landbouwerswoningen met ruime VEESTALLINGEN en verdere BIJGEBOUWEN, vruchtbare Wei-, Hooi en Bouwlandenf enz., gelegen in den polder ZEVEN-* HOVEN aan den;Bloklandschen weg onder Mijdrecht, ter totale grootte van 154 Hectaren 82 A. 11 c.A.f benevens 3.29.40 H.A. Weiland onder Nieuwveen. In perceelen, combinatiën en massa. Verhuurd aan diversen voor f 17562.— per jaar in totaal, welke huren eindigen op verschillende tijdstippen. De huurpenningen vangen aan ten voordeele der koopers te loopen bij de betaling der kooppenningen op Woens dag 1 Februari e.k., van welken datum ook de grond- en andere lasten voor koopers rekening zijn. Bezichtiging van de gebouwen op 10,15,17,22 Nov., v.m. van 10-12 uur, nam. van 1-4 uur; van de landen dage lijks behalve des Zondags. Aanwijzing der perceelen door G. HEIKAMP, jachtopziener te Zeven hoven. De gedrukte notitie, bevattende uit voerige omschrijving der perceelen met kaarten en uittreksel der veilingsvoor- waarden, wordt op aanvrage tegen overmaking van 50 cents door voor noemde Notarissen toegezonden van 12 November af. WASCHKOFFERS FIETSMANDEN co MOM. P. MEIJERS Nieuwe Rijn 14 LEIDEN Telef. 2444 VAKKUNDIGE SPECIALIST ALTIJDDURENDE GARANTIE. REPARATIE-INRICHTING. Ruimste keuze St. NICOLAAS-GESCHENKEN. co N STOELEN LIGSTOELEN ENZ. TANDHEELKUNDIG INSTITUUT J. J. DE JONG MONDARTS M aars man steeg 16 hoek Breestr. Leiden Tel. 2144 Spreekuren: alle werkdagen van 10 tot 12 uur voorm. en van 1 tot 3 uur nam., en volgens afspraak, 's Avonds geen spreekuur. Inlichtingen kosteloos Zondag a.s. aanv* 2 uur ALPHEN I L GOUDA I (3e klas N.V.B.) Terrein gelegen aan de v. Boetzelaerstraat. GEBRs. MULDER LEIDEN FIJNHOUTHANDEL i* m -------r~~ No Eiken Rondklossen en Plangons, ge zaagd en ongezaagd voor Meubelindustrie. Kistenmakerij, Scheepsbouw en Timmerwerk. lepenhout in diverse maten Loonzagerijen Wij zagen electrisch met moderne horizontaal zaagramen DELFTSGHE VOEDERKALK wordt geleverd onder de allerbeste waarborgen voor de kwaliteit. H.H. Veehouders, indien U DELFTSCHE VOEDER- KALK wenschtte ontvangen, let dan op de verpakking, de zakken zijn steeds voorzien van het fabrieksmerk en daaren boven met roode letters DELFTSCHE VOEDERKALK. Brochure over het artikel wordt gaarne verstrekt Vraagt Uw leverancier van Veevoeder of VERHEUL's KRAGHTVOEDERHANDEL ROTTERDAM. 52 TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJK SCHOUTEN VAN DER VOORT-BOLLIN Breestraat 155a, Leiden, Telef. 674 Spreekuur op alle werkdagen tot 5 uur. Dinsdags alleen tot 12 uur. TIJDIG BEGINNE Met één adverten tie bereikt U ieder in de geheele Rijnstreek. zijn reclame voor de a.s. Feestdagen. Laat U niet voorbij streven en doe het verstandig! De Rijnbode, Aarlanderveensche Courant, Boskoopsche Courant, Hazerswoudsche Courant, Kou- dekerksche Courant, Leimui- densche Courant, Nieuwkoop- sche Courant, Nieuwveensche Courant Rijnzaterwoudsche Courant, Ter Aarsche Courant, Woubrugsche Courant, Zeven- hovensche Courant, Zwammer- damsche Courant. Ten overstaan van F. A. MINKEMA, Notaris te Woerden, zal op Woensdag 16 November 1927, drs voorm. ELF UUR in Hotel „DE DUBBELE SLEUTEL" te Woerden publiek worden verkocht: De twee kapitale Bouwmanswoningen met schuren, bergen en uitmuntende Wei- en Hooilanden, gelegen nabij WOERDEN aan den Rijksstraatweg in de gemeente RIETVELD, in 2 perceelen. Betaling 28 December 1927. Aanvaarding landerijen 28 Dec. 1927. Gebouwen 1 Mei 1928. Meerdere inlichtingen geeft voorn. Notaris. Breeder bij biljetten. Met onze ALIMONDA-GENEES WIJZE zijn al honderden genezen van Asthma, Bronchitis, Rheumatiek, Galsteenen en ZENUWAANDOENING enz. Ook voor HOPELOOZE GEVALLEN is het voortreffelijk. U kan zich in huis behandelen. Ü^T" Schrijf direct om gratis- inlichtingen aan P. DE JONG, Specialist in de galvanische geneeswijze, kantoor van Limburg Stirumplein 61 Amsterdam. Degelijke attesten ter inzage en demonstra tie-behandeling. Spreekuur iedere Dindagmid- dag van 2.15-3.30 uur in Hotel GROSSAT bij het Station. Dr. H. NANNINGS Zetpillen tegen Aambeien werken pijnstillend en genezen in korten tijd de ontstoken slijmvliezen. De maakt het inbrengen zeer gemakkelijk. Verkrijgbaar bij alle Apothekers en Dro gisten a f 1.75 per doosje van 12 stuks. Dames, denk er niet langer over, zendt een PROEFWASCH naar de STOOM-WUCH-INRICHTING SPRONK WITTE SINGEL 14 LEIDEN TELEFOON 1035 die zonder prijsverhooging de wasschen persopmaak aflevert- INMAAKKRUIDEN dagelijks versch voorhanden voor UITJES, AUGURKEN, KOMKOMMERS, T. F. VLIELAND Speciaal adres voor Vogelzaden NIEUWE RIJN 50 LEIDEN TELEF. 824
Y\ Va o X Yi >A dat U zich, alvorens nu een Ulster te gaan koopen, nauwkeurig op de hoogte stelt van de groote kwali* teitss en prijsvoordeelen onzer NovembersAans bieding. Gaat kijken en vergelijken waar Ge wilt. Uw conclusie moet zijn: C.cxA.is toch voordeeliger. K wc 2: S \b^ A ?Va A f V V m ^^yy rv* >t' V -V r mm KW &5 c^l sr» .v. fc V'I S!??> uil •^rr ■i VT'. Vv 1 1/ WW* m x t* VJ BREHNINKMEYER _: m am ie i k .V ->-,rs< &x 1 *r;r J&C i r /I* #V*. SC. V-T V.''" SS ssaa fl». ■>,S-X L.d 3 i MV J K' i r j 'n -r. i>" rt! -tf J M i t f t: V i. 'M ■<s m f* e: ïïSE %-«B« *_ Hf v? f^i :$$A ;'\y. v-V■' U r l 'r: pï -U ir tï* 1*1'. BS .-5 ♦.v v.- •W Ksm A'i' s^ N.y '^^V'ï V^ rt« tf'. f.l i »fi>i i 1 i i' v tftrm V-:I I -r^-f S V S' X8 r»T'_ _V --vv;. BBSm L 1' FX '7X- 3 'T If-V:-?* >v-; .MÜI- t*-^' H/ATfc',1 1 v -ft rCj m*™ CE J tfc CÜ ET- 1 rf ^V:J Vftil ;^r h r<v ras ..-V V.,"., f. I tWi i *J« 1 f r L.« r f SXj Lv^J ^p^ e*®^! w>N V.> 'f: r_ l i 'i i •Mi rV 4» 1 VS 5? ^r^ x I *-*tl ï*3S r- i i m i r J ■;n:tJ h f. »_* r \i*v:i e&M&i tl A 1 t I A- i 'v» i H-'J> SÏJ" 'T' I I, :'5V k®m ïzmï^' 1 r V« c& V f| M' v* i i i r ^_ r Ï-*'J y".^ V 1 ft I_U* v •5- ?*ft i »>y' f:Tt'/3« WJ ■ÏHK'J rj j? O '*V> i-i i- 1^3 r1 i,v t'J SWWTï B^ .'B i rf.' r^öX' -^'i-, Cf'^AiS" I SI I T3 pJa"*1 f 4 il*' rtanr- ïfi 4ÖTÜ Sb ^r- ^'»V tj l^** '11 TfJ i" Sib 0>1?^ 'fcr '1 7;^ «-r' -TI l-« *S r^-»j fZ t ^55 _ P r <<s j V*i* f-, t] Wi i^? r: aS^. sa KW;-1 3jj r::-r. S Ij ra' t 4 tfï ^rfrf '_ ?Jr .-_.! Si.*d vr ft- :V: ifi'N 'Vv a «Kv •;f' W «Tl i* v; lil aa 9 .mm &M MH "p 1 ^tó i J\,U*t r^rn', i«ïïf»f v. r5ri^ l". S1V< P ir Jïl Mr- UB Ki ?fi V'J ^«iü? ^ss r: RVW g.1 ■TJ.'. U;V x«, £i:ï ;*»*i -•^^5-:^?M r>ij m Ï1N j-i •r-, -JK; ^MfI;M 4 f* \i, 1 m I V ive sw i« Sttl "f f J-'.M i':. y te; ^SflB^ï^ «fr a: In aparte dessins van prachtige Fantasie^ stoffen m.aangeweven binnenruit kunt U dezen chiquen Ulster met het zoo gezochte,' rechte rugmodel.degej 5 lijk ver* m 45 i ir 1 fc* .A1 L rï?. I**4 .V 1 1 N r ui. 1 Rfeï Yrt\ werkt, p kiezen v. o? j», jfi fr 1 s i 4,Ttól ■^KÖB M^as :.v ftVtr ('j ■*-M S{^ we fc.'fr «lCiLS> fi «s* siiï BSKWM ra r( 1*--*. 1 '_ flff. ,>-V aë xW-^ a i« Wfé^ rv.'j ■V' ■iiiW^ @K '■L '-<c- fö iSffcKï jfi i-C tl t-alf ?>.L öWs ^Sï S T va ö*-H5 S vi A: stw *f *1 K F"-- h'. Li/. MA "»r. S ft? V i ^'l. :^«ffi I' 'y ^/251i Als* maatwerk; 'maar jVoordeeliger! Deze ïware Reis^Ulster v. 'prachtige Velourstof* ren in de mod herfsü tinten en met mooie, gedekte ruitdessins kosf toch slechts C/rk 'V' SM ft.- Jf m 1 r jj' m ia ï?j:i r^ M -VrWi K feSö 1 a ')S. m tin -l'iïiitf.-v'.: -&.,j 1 !S êÉsïSP .•ioiiJftWi. ,fiw .-/.rr ''il' V .^;i-a« B.i?-,: T H^S >i. ■-1 EV* f* kY.' ïfi 1 t •A J*- ■ffl V s f 1 ft? as I I- \rf i- ^1 1. I' ïfl c?ls SI':!'*' »x> 7:*:_ o \VV2'; 1 mm-. I Ht •^:t» w Ir il-» p 1 '-1 NI' ïirt E !**a: roj t :VAÖ% ^M M T ,'J töj:^ mm *M &1 m \t V T '■^;.i .f:; 8' i.:. cC:V«^ VAM i-uji'.p a Voor iedere beurs is bij ons ruime keuze! Dezen Melton Ulster, chique v coupe, mooi van pasvorm en dege* lijk afgewerkt, kunt U ook in donkers grijs kies _/1 ■}-j zen vo^-r slechts n>! KW iA T r ITi f J -V. im ■1— Am :l*> tr-K.-t yWrt /J-:'.V> RfeW ■*j 1* Waarom zoudt U meer betalen? Gedu= rendeonze November Aanbieding kunt U dezen voordeeligen Ratiné Ulster in mo= l derne tinten, ook blauw, al koopen v. slechts v '«89*- (av y.SJ '»j av^A ^isss Wij Bewijzen opnieuw en overtuigend het: C. 61 A. is toch voor* deeligerl Deze Ulster van warme winter5 stoffen in verschil* lende mooie kleuren en dessins ^-*-c kost immers '5 slechts u l r! k^* ^s n& :#ftj Motorjekkers van zware Winterstoffen, geheel ges ivoerd, voor den prijs van 1 tot ra Ulsters van warme Winterstoffen, Melton en Ratiné 6.50 9.75 12.75 tot 29.75 Ulsters, als maatwerk met prima pas= vorm in Velours en Fantasiestoffen met aangeweven ruit 32.75 38.- 45.~ tot 68.- Winterjassen met en zonder fluweel? kraag (blauw 5 zwart en marengo) 14.75 19.75 24.75 tot 55.- Motorjekkers, met en zonder band, gevoerd met prima Bukskin, Ratiné of imitatiesbont 90 7.75 12.75 tot 29 50 Kinder Ulsters in Velours en Ratiné leeftijd 3 jaar 1.90 3.50 5.75 tot 18.- (Met kleine stijging per maat). Kinder Jekkers van prima kwaliteit Ratiné, leeftijd 2 jaar 2.10 3.75 5.20 tot 14.50 (Met kleine stijging per maat). Heeren Mode Artikelen Overhemden pr. Zephir en Silcoline 1.25 1.50 1.90 tct 5.50 Hoeden met mooien pasvorm, in de nieuwste modellen 1.75 2.25 2.90 tot 7.50 Pullovers zuiver wol, in moderne teekening en kleuren .2.75 3.90 4.50 tot 7.90 w\ Uj\ m. 'M ïi j-: W A ift: f*w SI WL i> ^o 'A i;»fe M.^ «Y. »f;. M m êêêémy B i 'i*a m '4 t f 'S l/.u \'i ï'i ril ■Ji: 't i V Www mm «Rh» ffi! v> N't' ■y^* ^7] Zoudt U niet iederen dag f 10.— willen sparen? Den dag, dat U een Ulster koopt, kunt U het door de keuze van dezen keurigen Ulster van moderne Velourstoffen, in aparte, _^ ^B^ gedekte ruitdessins en met aange* ^J 50 weven binnenruit voor slechts 4bé r AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG HAARLEM LEIDEN UT T ARNHEM GRONINGEN i f 1K7< L
De Rijnbode 12-11-1927

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Korenmolen Nieuw Leven HazerswoudeGoudaC.P.W. Dessing (1844 - 1913)Kalslagen in de negentiende eeuw