De Rijnbode 01-11-1924

No. 4369. Zaterdag 1 November 1924. f 52e Jaargang v Nieuws voor ALPHEN a. d. RIJN Advertentieblad eirOMSTREKEN. Dit blad Terschijnt WOENSDAG- en ZATERDAG MIDDAG. Abonnement per 3 maanden fr. p. p. f 1.20, met geïllustreerd Zondageblad f 1.92% Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren en Kantoorhouders P. en T. a. o. UITGEVER. Bureau Raadlmisstr., Telef. No. 9. Postbus No.1 AdTertentieprgzec: des Woensdag! Tan 1-5 regel» 75 et., iedere regel meer 15 et des Zaterdagg van 1—5 regel« f 1.—, iedere regel meer 20 et. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzendingen van advertenties tot Dinsdag- en Vrijdagavond, Agent voor LEIDEN: de Heer J. C. BENDER. Nieuwsteeg 25. Agent voor BOSKOOP: de Heer M. A. WIEGAND BRUSS. De reorganisatie van onze Brandweer. Evenals alle takken van ons ingewik keld maatschappelijk leven is ook de be strijding van het vernielend vuur aan een sterke verandering en verbetering onderhevig geweest. Van de allerprimi- tiefste emmer water die men elkander in do middel-eeuwen met groot misbaar en helsch geschreeuw aanreikte om de onge- wenschte vlammen te dooven zijn wij langs de slangenspuit van Jan van der Heijden gekomen tot de handpompspuit vandaar tot de puffende en blazende stoomspuit en tenslotte tot de lichte, keu rig werkende, krachtig persende mo torspuit. Van deze laatste bezitten wij hier in onze plaats twee exemplaren die wel goed maar niet perfect en van nieuw ste makelij zijn, de rest onzer uitgestrek te gemeente ziet zich behoed, door de be ruchte handspuiten. Berucht Zeer ze ker. Doch populair ook. Helaas een niet al te vleiende populariteit In den volksmond heeft men er een term voor ontleend aan het zeemans leven welke aanduiding, ietwat gefatsoe neerd, luidt het pompen-of-verdrinken- systcem. Bij het aanschouwen van dit ge zellig bluschmaniert.je hebben wij ons wel eens afgevraagd of men hier wel van „systeem" mag spreken. Dit woord voor ondersteld een goed geregelde zaak en.. dat is bij de brave pompeniers die de handspuit bedienen vaak ver te zoeken. Kortom de handspuit moge een goed toe stel voor arm-gymnastiek zijn en een kostelijk ding om er grapjes bij te ver- koopen doch als doelmatig brandblusch- middel heeft het geringe waarde en hoort dit thuis in de musea. Duur is de handspuit ook. Wanneer de motorspuit met veel grootere capaci teiten hoogstens 7 bedieningsmanschap pen eischt, dan moet het logge, slecht te hanteeren handspuitje er minstens drie of vier-en-twintig hebben. Een stuk of wrat bevelhebbers plus twee ploegen van 10 man die elkander om 't half uur moe ten afwisselen. Want langer dan 30 mi nuten houdt de sterkste man het pompen niet uit Op dezo illustere apparaten waren wij hier tot nu toe hoofdzakelijk aangewe zen. Geen wonder dat van de branden die plaats vonden, practisch gesproken, niets terecht kwam en een puinhoop van stee- nen, zwartverkoold^ balken en vorm- looze afval het povere resultaat van de brandweer optreden was. Men moet nu niet denken dat er geen moeite werd ge daan. De brandweerlieden werkten zich menigmaal in 't zweet, hun ijver wras boven verdenking en voorbeeldig doch.. gebrek aan snelheid om ter plaatse te ko men, gebrekkige middelen en vooral ge brekkige organisatie "waren de oorzaken van dit mislukken der blusschingspogin- gcn. Welk een verlies aan goederen dit meestal beteekende zouden de verzeke ringsmaatschappijen beter kunnen ver tellen dan wij Welk een schrikbarende bedragen aan blueschingskosten deze gansche, meestal vergeef sche, blusschingsgeschiedenis, eiSchte, daarvan moeten de gemeente- rekeningen kunnen spreken. Verbetering was dringend noodig. En het verheugde ons dat B. en W. dit vraagstuk ter hand namen en op de jong ste raadsvergadering met een doortas tende en zorgvuldig uitgewerkte reorga nisatie ter tafel kwamen. Van deze be langrijke verbeteringsplannen der Al- phensche brandweer willen wij thans iets meer vertellen. Wel is het geheele plan nog niet door den raad aangenomen en zullen er wijzigingen op de proppen ko men, doch bij de gehouden besprekingen over dit onderwerp hebben wij voorzich tig de neuzen geteld en dat doet ons het beste voor dit noodzakelijk verbeterings systeem, dat thans werkelijk een zorg vuldig geordend systeem is, hopen. Onder technisehen bijstand van den directeur der water- en lichtbedrijven, den heer Hildernisse, heeft het dage- Jijksch bestuur der gemeente dat natuur lijk samenwerkte met de commissie van bijstand voor openbare werken, een ge heel veranderd, verbeterd en voor zoover de financiën dit toelieten, uitgebreid brandbluschsysteem voor onze gemeente ontworpen. „Zal de brandweer werkelijk effect hebben en dus in staat zijn branden te blusschen en belendingen te bescher men, aldus lichtten B. en W. hun plan toe, dan dient zij meer te worden toege rust met modern brandweerroaterjaal en zal er rekening mee moeten wrorden ge houden dat men, voor zoover mogelijk is, binnen kort tijdsverloop op de plaats van den brand aanwezig kan zijn met het blusehgereedschap. Zeer juist Taferee- len* zooals wij het hier hebben beleefd dat men links en rechts naar paarden liep te zoeken en er eindelijk maar eentje van een verhuiswagen afspande of dat wel de motorspuit kant en klaar stond om uit te rukken doch zonder olie en benzine, die toestand en moeten de wereld uit. Hoe men zich dat voorstelt te doen daarop komen wij straks terug. Doelende op de moderniseering onzer brandweer zullen do handspuiten moeten worden afge schaft. Alleen voor twee vrij afgelegen buurtschappen, n.1. de Ridderbuurt en het Rietvcldseho pad, wil men ze, voor- loopig althans, nog bestendigen. Zij kun nen daar d;enst doen bij het uitbreken van brand, zoolang de molorspuit niet ter plaatse is. iroor de andere handspui- ten bestaat die behoefte niet, omdat de brandkranen in den regel voorloopig dienst kunnen doen. Ten aanzien van de bestaande motor- spuiten en de uitbreiding daarvan heeft men het volgende plan ontwrorpen. Een van de bestaande motorspuiten wordt te Aarlanderveen geplaatst ter vervanging van de handspuit. De andere van de bestaande motorspuiten zou om gebouwd moeten worden op een auto- onderstel, zoodat deze als automobiel- brandspuit vlug verplaatst baar zou we zen. Dit is een roeien met de riemen die men heeft, te prefereeren zou zijn een ge heel moderne spuit welke één motor voor beweging en waterpersing heeft. Nu zit men met twee aparte motoren die elk weer meer onderhoud etc. eischen. Naast deze spuiten zouden B. en W. dan 2 klei nere motorspuiten (2-wielige), maar van even groote capaciteit als de bestaande motorspuiten, willen aankoopen. Eén daarvan zou moeten vervangen de mo torspuit welke naar Aarlanderveen wordt verplaatst de andere zou ter vervan ging van de handspuit aan den Groene weg moeten dienen. Het is gebleken dat èn aan den Groeneweg èn te Aarlander veen aan een motorspuit behoefte is en dat men deze daar zeer op prijs stellen zou. De spuit welke voor den Groeneweg gedacht is, is gemakkelijk over het water te vervoeren en kan alzoo dienen bij brand aan de overzijde van de Gouwe. De kosten welke gemoeid zijn met den ombouw van de bestaande motorspuit en de aanschaffing van 2 motorspuiten op 2 wielen met plunjerpomp en de aan schaffing van cenig daarbij behoorend materiaal zijn zooals wij ons raadsver- slag reeds hebben vermeld geschat op 9000. Zooals wij reeds opmerkten vervallen, behalve in de Ridderbuurt en aan het Rietveldschepad, waar zij voorloopig nog blijven bestaan, alle handbrandspui- ten dat zijn dus drie. De slangenwagens voor de brandkranen blijven in voldoend aantal bestaan, zoowel om de uitgestrekt heid van de bebouwing langs den Rijn, als om de goede diensten, welke zij kun nen doen bij mindel* ernstige branden en voor wacht bij nasmeuling. Een tweede o.i. het belangrijkste, punt is in de nieuwe waarschuwings- en bedie ningsorganisatie. Wil de brandweer in den minst moge- lijken tijd het meest mogelijk effect heb ben, dan is het noodig in de eerste plaats, dat gelegenheid bestaat tot spoedige waarschuwing aan een centraal punt, vanwaar de spuiten uitrukken en het personeel opgeroepen wordt. En in de tweede plaats i6 noodig, dat de leiding en het opzicht bij de blussching is in ééne hand. Als centraal punt nu, waar van eiken brand kennis moet worden gegeven, van waaruit het personeel gealarmeerd wordt en het materiaal uitrukt, zou men de gas fabriek willen aanwijzen. Dit kan, al thans voor het gemeentedeel langs den Rijn, zeer doeltreffend werken, merkt het plan terecht op. Persoonlijk hebben wij deze centralisa tie onderzocht, wij hebben ons deze tech nische voorbereiding laten uiteenzetten en inderdaad dit systeem moet, indien goed gecontroleerd doeltreffend werken. In de eerste plaats al wat de alarmeering betreft. Tot nu toe zijn wij hier aangewe zen op de publieke activiteit. Er\ die is niet bepaald altijd even groot. Voor van mond tot mond het bericht van) den brand is overgebracht hebben de gretige vlammen haar prooi reeds verslonden. Temeer waar onze gemeente thans een tïumidabele uitgestrektheid heeft. Dat men bij de reorganisatie al dadelijk aan de telefoon heeft gedacht is goed gezien. Om 9 uur 's-avonds en Zondags nog langer is het telefoonnet in zoete rust. En nu is het opmerkelijk dat de meeste branden bij voorkeur 's-nachts uitbreken, op uren dus dat telefonische waarschu wing is uitgesloten Hierin voorziet het reorganisatieplan op eenvoudige ma nier. Men heeft als 't ware in de gasfa briek een aparte kleine telefoon-centrale gedacht, welke na sluitingsuur de taak van het telefoonkantoor overneemt dat zij in voortdurende verbinding staat met bepaalde vèrverwijderde punten onzer gemeente. Zoo zou dus de gasfabriek, waar altijd personeel is, ook op elk wil lekeurig uur opgebeld kunnen worden. Deze ver verwijderde punten zijn in het plan als volgt gedacht naar den kant van Zwammerdam, de houtkooperij van den heer Herngreen, in den Hoorn kan de telefoon van het Pompstation der water leiding dienen, van 's-Molenaars uit kan de telefoon van „Hotel 's-Molenaarsbrug' dienen, terwijl van Aarlanderveen uit eveneens telefonisch Alphen kan worden gewaarschuwd. Hoewel de afstand niet zoo groot is overweegt men nog een aan sluiting met de Lage Zij naar den kant van de fabriek van den heer P. van Dijk. Geven de genoemde ingezetenen toe stemming om hun telefoon voor dit doel af te staan, welke toestemming vrij wel verzekerd is, dan heeft men hier dus reeds een zeer belangrijke-verbetering Natuurlijk blijft men, vooral wanneer de brand zeer ver verwijderd is, ook aange^ wezen op de publieke medewerking. De aldus met de hoofd-brandweer verbonden punten der gemeente zullen worden aan geduid door bijzondere kenteekens, zoo dat ieder weet daar moet ik zijn om even aan den slinger der telefoon te draaien om direct de brandweer te heb ben Bij nacht zal de dichtstbijzijnde lan taarn een speciaal lichtsein bevatten. De brandweer zelve, het hoofdstation is dus gewaarschuwd. Reeds kunnen de aanwezige mannen der fabriek, die zoo gekozen worden dat zij de eerste bedie ningsvoorschriften kunnen opvolgen de spuiten klaar maken, de brandweer-com mandant wordt-even gebeld en nu., maar neen, men heeft ook de spuitgasten noodig Ook hiervoor is een eenvoudig doeltreffend middel gevonden en wel door toepassing van een zeer accuraat werkend toestelletje op de gasleiding. De brandweerlieden die dit signaalkastjc thuis op de gasleiding geschroefd krijgen worden snel gewekt of gewaarschuwd doordat men aan de fabriek even de druk op de gasleiding verhoogt. Daardoor rijst in het toestel eeh plaatje omhoog, dit veroorzaakt contact met een door accu's gevoeden sterk klinkende bel en de rest van de goê gemeente merkt er niets van. Alleen de brandweerman hoort het aan houdend luidgerinkel en zonder dralen heeft hij zich maar naar de gasfabriek te spoeden waar, wanneer alles goed loopt, de spuit reeds klaar staat om uit te ruk ken. Gaat dit nog niet snel genoeg, welnu zes menschen, noodig voor de bediening der motorspuit staan steeds ten dienste hetgeen bij een goed georganiseerden dienst voor den gang van zaken aan de bedrijven geen bezwaar behoeft op te leveren. Bij al deze maatregelen om het cen traal brandweerhuig te waarschuwen vergeto men niet dat zoowel Aarlander veen als de Groeneweg onder Boskoop van een eigen motorspuit zijn voorzien welke al dadelijk in die buurt kan ingrij pen terwijl de Ridderbuurt en het Riet veld voorloopig desnoods nog met de twee hun tijd overlevende handspuiten kunnen werken. Wij veronderstellen dat men hier „zuinig" heeft willen zijn en ho pen dat deze zuinigheid de wijsheid niet bedrieg. Beter hadden wij het gevonden wanneer men het heele ouderwet sche stel letje maar ffad opgeruimd. Als men op dezen grootschen voet aan het reorgani- seeren gaat, dan liever geen halve maat regelen. Behalve deze spuitenverdeeling be schikt men tenslotte nog over de brand kranen, aangeduid met een B op een plek aan het perceel er juist tegenover, die men met de daar in de buurt gesta- tionneerde slangenwagens en standpijpen kan benutten voor blussching in de on- nrddellijke omgeving. Dat de voorgestelde centralisatie veel voor heeft, mits er een voortdurende con trole op alles gehoudeu wordt, 6preekt vanzelf. Goede organisatie is het halve werk en dat hier een ernstige poging is gedaan tot een vlot werkende brandweer te komen zal niemand kunnen ontkennen! Wij komen thans tot de verdere orga nisatie zooals is voorgesteld. De rege ling van het bedienend personeel is als volgt Elke motorbrandspuit heeft ten hoogse zeven personen, die door Burgemeester en Wethouders voor bepaalde functiën als monteur, trompvoerder, slangenlei der enz. worden aangewezen. Bij de mo torspuit en, welke geplaatst worden te Aarlanderveen en aan den Groeneweg wordt een brandmeester aangesteld die bij afwezigheid van den Commandant en den Opperbrandmeester de leiding heeft bij oefening en brand en wiens bevelen door het andere personeel moeten wor den opgevolgd. Elke handbrandspuit heeft een eerste brandmeester, een tweede brandmeester, en zooveel manschappen bij de spuit (slangenleiders, pompers en pijpleiders) als Burgemeester en Wethouders, na overleg met den Commandant en den Opperbrandmeester noodig oordeelen. Elk bluschmiddel hetwelk door de brandkranen wordt gevoed bestaat uit een brandmeester, twee slangenleiders, een pijpleider. De vergoeding voor den dienst, welke werklieden, die in dienst van de gemeente of van hare bedrijven zijn, bij de brand weer doen, wordt berekend naar het loon hetwelk zij genieten in hunne gemeente lijke betrekking. Gedurende den tijd van hun dienst bij de brandweer hebben zij geen recht op loon als gemeentewerkman. Voor het andere personeel wordt jaar lijks bij de behandeling van de gemeente- begrooting een uurloon vastgesteld. Dit loon wordt met 50 pCt. verhoogd voor Zondag- en nachtarbeid. Met den Zondag wrorden voor de toe passing van vorenstaande bepaling gelijk gesteld de beide Kerstdagen, de tweede Paasch- en Pinksterdag, de Hcmelvaarts dag en do Nieuwjaarsdag. Onder nachtarbeid wrordt verstaan die verricht tusschen 10 uur namiddags en 6 uur voormiddags. „Van het uitbreken van een brand geeft de Commandant of zijn plaatsver vanger onverwijld kennis aan den Bur gemeester, aan het Bureau van Politie en, wanneer hij dat in verband met de plaats waar de brand woedt en den om- \ang van den brand noodig oordeelt, aan den koster van de Ned. Herv. Kerk voor het luiden van de klok." Zoo vermeldt nog art. 16 der nieuwe verordening welko voorts verschillende, regelingen omvat in verband met het uit- leenen der spuiten aan andere gemeen ten. Die assistentie van en spuit wordt n.1. alleen verleend tegen afgifte van eene schriftelijke verklaring van den Burge meester der gemeente waar brand is uit gebroken, dat deze voor de voldoening van kosten zich aansprakelijk stelt. Deze kosten bedragen, buiten de betaling van Bi hade aan het materiaal, 100 voor een motorspuit, ƒ25 voor een handspuit en 10 voor een brandkraanmonteering, alles berekend naar een half etmaal of gedeelte daarvan. Zal de voorgestelde regeling tot si and komen Wij achten het voor onze uitge strekte gemeente noodzakelijk. Overal, in plaatsen heel wat kleiner nog dan Alphen, beschikt men thans over een per fecte brandweer, men schuwe niet om wat geld uit te geven voor de bescher ming van huis en have der inwoners. Nu of later zullen we moeten volgen. Bij een brandweer zooals wij nu hebben kunnen wij tenslotte toch niet blijven. Daarom is aanpassen aan den tijd en moderne, betere middelen voor onze Al- phensche brandweer geboden. Hoe eer hoe beter Buitenlandsch Overzicht. De verkiezingen in Engeland. Woensdag en de volgende dagen zijn voor onze buren aan de overzijde van de Noordzee weer vol van verkiezings- spauning. De in ons vorig overzicht ge schetste kwestie van den Russischen ge- heimo brief heeft die spanning nog wat opgevoerd ook De verkiezingen zijn zeker een van de hevigst-bestredene se dert menschen heugenis. Terwijl tot kort geleden de arbeiderspartij slechts een ondergeschikte plaats innam bij de ver kiezingen en alleen de vraag of conser vatief of liberaal zou-winnen moest wor den beslist zijn er thans drie partijen dingend naar de regeering. Uit de offi- cieele berichten bij de besturen der par tijen ontvangen blijkt, dat het aantal opgekomen kiezers zeer groot is geweest en dat vooral zeer veel vrouwen van het stembiljet gebruik hebben gemaakt. Van ordeverstoring is over het algemeen gee» sprake geweest, niettegenstaande de opwinding. De conservatieven leggen het meeste vertrouwen aan den dag en hopen een absolute meerderheid te ver krijgen, waartoe zij ten minste 308 zetels noodig hebben, terwijl zij er bij de jong ste verkiezing slechts 258 verkregen. De conservatieven beweren, dat de stroo ming ten hunnen gunste zoo sterk is, dat duizenden kiezers», die verleden jaar thuis zijn gebleven of die zelfs nog nooit zijn gaan stemmen, thans hun biljet zullen afgeven. Zij schrijven hun hoop op een overwinning toe aan de geschiedenis met den brief van Zinowjef, en aan hun over tuiging, dat de kiezers hun misnoegen zullen toonen ovei' het tekortschieten der regeering ten aanzien van maatrege len tot bestrijding van werkloosheid en woningnood. In het hoofdkwartier van de arbeiders partij verwacht men daarentegen een be langrijke versterking van het aantal ze tels, niettegenstaande de geschiedenis met Zinowjef en de kritiek, door andere partijen uitgeoefend op de binnenland- sche politiek van de tegenwoordige re geering. Men gelooft, dat de arbeiders de regcering ook verder zullen steunnen om haar in staat te stellen, de maatregelen ten opzichte van werkloosheid en woning nood uit te voeren, waartoe, naar het heet, de regeering nog niet voldoende tijd heeft gehad. De liberale partij verwacht blijkbaar geen versterking van haar parlementaire positie. Men is van meening, dat de con servatieven meer dan de liberalen zullen profiteeren van lieden, die de arbeiders partij in den steek laten. Zij verwacht liberale verliezen in Schotland, doch ge looft dat ober het algemeen hun aantal zetels gelijk zal blijven. Overbodig te zeggen, dat de uitslagen, die door alle partijen met spanning wor den verwacht. 9 Voor zoover het thans is na te gaan behaaldeh de conservatieven een opmer kelijke overwinning. De liberale partij stortte als 't ware ineen, waarvan ook de arbeiderspartij profiteerde. De stand was toen wij dit schreven en er nog 20 uitsla pen ontbraken als volgt 400 conserva tieven, 151 arbeiders, '40 liberalen en 4 onafhankelijken. Dat we bij deze conser vatieve meerderheid op een regeer:ng van Baldwin kunnen rekenen is vrijwel uitgemaakt. 8iio*4«f* *oord««Un toof op \m rlcftUn Muiitkhorptan. M-J-H- KESSELS'TILBURG NCO. FABRIEK van KOPEREN1*^*** enHOureN SIAA$ fNSTRU*t'ENrEN OTRffH en andere SnaaaiNSm. Wnxjt Uïn Vtrrrou**n mr hef oude en »tto*kinde ^cfres* Vrwgr CATALOQEN' m rs.T.er^r^--ft'-- Frankrijk heeft intusschen de Sovjet- regeering erkend. Net op 't goede mo ment Want nu de Engelsch-Russische onderhandelingen door de nare Zinowjef- geschiedenis neergeslagen zijn en er dus tijdelijk geert gevaar is dat Engeland met de Russische "bodemschatten gaat strij ken weet Frankrijk heel handig de Rus sische sympathie naar zich toe te trekken door deze erkenning. Wel komen de Pa- rijsche bladen ons heel onschuldig ver tellen dat zulks allang in de pen was doch dat zijn handigheden die men on middellijk doorziet als men bedenkt dat die beruchte geheime instructies der roo- de heeren uit Moskou feitelijk uit___ Polen komen. Polen is een boezemvriend van Frankrijk, de rest laat zich denken. •I Zijn de verkiezingsdagen voor Enge land van ongemeen groot belang ge weest, niet minder zullen ze dat zijn voor Duitschland, omdat het er bij dezen stem busstrijd zal gaan tusschen de republi- P. SLEGTENHORST4 v/h M. BONGENAAR ATELIER VOOR MODERNE FOTOGRAFIE SPECIALITEIT IN VERGROOTINGEN NIEUWE RIJN 46 LEIDEN keinsche en de democratische partijen eenerzijds, de anti-democratische en anti- republikeinsche partijen anderzijds. De meerderheid van het Duitsche volk, aldus verklaarde kanselier Marx op het Cen trumcongres, wenscht een rustige en vreedzame ontwikkeling van Duitsch land, Europa en de wereld. Dezo meer derheid streeft naar overeenstemming met hare vroegere tegenstanders en hoopt zoodoende niet alleen Duitschland te bevrijden, doch ook de vreedzame ont wikkeling van Europa en de wereld te verzekeren. Marx zeide verder, dat Duitschland tot een loyale medewerking in den Volkenbond bereid is, ook al kle ven den Volkenbond nog vele onvolko menheden aan. De gedachte van den Volkenbond is zuiver christelijk en het is te betreuren, dat die gedachte in de .krin gen der ernstig christelijke mannen en vrouwen niet met meer warmte wordt ontvangen, verklaarde Marx en besloot met als zijn overtuiging uit te spreken, dat de beteekenis der buitenlandsche po- litiek bij den a.s. Duitschen verkiezings strijd op den voorgrond moet staan. ITALIË. Slecht voorbeeld. In het stadje Naro op Sicilië hebben twee studenten een moord gepleegd, die in elk opzicht aan de door Loeb en Leo- pold te Chicago gepleegde misdaad her innert. De 21-jarige Simon Amorecco en de 19-jarige Tadeo Salvatore, oeiden zoons van rijke kooplieden, hadden het proces tegen Loeb en Leopold met de grootste spanning gevolgd en daarop be sloten, hun 19-jarigen collega Gallia Callegora op dezelfde wijze om te bren gen als dezen het Frank hadden gedaan. Zij lokten Callegora naar buiten, vielen hem onverwachts aan en doodden hem met messteken. De familie van het slacht offer ontving enkele dagen later dreig brieven waarin een hoog losgeld werd gevraagd. Door deze brieven kwam de politie op het spoor van de daders, die gearresteerd werden en reeds volledig hebben bekend. Daar de doodstraf in Italië niet bestaat, zullen zij vermoe delijk, evenals hun voorgangers Loeb en Leopold, tot levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld. F R A N K R IJ K. Hyena's van het slagveld De politie te Laon en Chalons-sur- Marne maken jacht op een bende vreem delingen, meestal Polen, Portugeezen en Arabieren, die beschuldigd waren van schandelijke wandaden op de slagvelden. Reeds zijn twee personen gearresteerd. Daar gebleken is, dat uitgestrekte streken land, waar de groote slagen ge leverd zijn, niet meer voor den landbouw geschikt zijn, zoolang zij niet gezuiverd zijn van de geweldige massa's ijzer, staal en koper, welke in den bodem bedol ven liggen, zijn bepaalde aannemers aan gesteld om die terreinen te zuiveren. Door hen aangenomen arbeiders nu wor den beschuldigd de beenderen, die zij bij hun op- en uitgravingen vinden, een voudig op hoopen te gooien, lijken te be- rooven enz. Het schandaal is aan het licht geko men door de klachten der bewoner* van de betrokken streken, die in hun groote verontwaardiging over zulk optreden, aandringen op een onmiddellijk en streng onderzoek. H O N G A R IJ E. _i. Anders dan bij ons. Uit Boedapest wordt gemeld, dat de afgevaardigde Wild in de Nationale Ver gadering een nadere uiteenzetting gege ven heeft in antwoord op de redevoering van het lid Goemboes, waarin dezo op kwam tegen de door Wild geuite be tichting, dat hij een poging tot omwente ling zou hebben voorbereid. ?s-Morgens vroeg hebben de tegenstan ders buiten de parlementszaal verder „gepraat". Met scherpe sabels kreeg Goemboes twee ernstige hoofdwonden, waarop zijn secondanten verklaarden, dat hij niet in staat was het gevecht voort te zetten. De partijen gingen on- verzoend uit elkaar,
Plaatselijk Nieuws. Alphen aan den Rijn. Tot leeraar l>ij de Israël. Gemeente alhier Ts benoemd de heer Ph. Dikker, te RijBsen. De rederijkerskamer „Tol Nul en Genoegen" zal Dinsdagavond IL Nov. a.s. iu. het Nutsgebouw opvoeren „11> Generaalsvrouwtje*1 blijspel in 4 bedrij ven door Henry 't Sas, Donderdag vierde onze oudste in woonster de wed. J. Mook—Heemskerk haar lOOsten verjaardag. Droevige om standigheden hebben alle uiterlijk ver- loon van vreugde over dit zeldzame feit verhinderd; toch kwamen velen bet krab- -e oudje gelukwensehen. Ouder deze be vonden zk-h onze burgemeester dr. Lo- vink en echtgenoot e. De Martha-Stichtiüg heeft gisteren in eigen kring ïeest gevierd ter gelegen heid van het 12MrJarig bestaan van het Prinses Juliana-kinderhuis en tevens is op prettige wijze herdacht dat de dames M. Kidderikhof, A. Schotel—Van Piggo- leiu M. Qlaafisen, J. Luudslrolh, L. Sut- torp en de heer Al. Emmelot 12J£ iaar geleden hun werkzaamheden bij de Stich ting aanvingen. s-Morgens kwam men samen in de Kerkzaal waar na het zingen van Ps. 150 1 de directeur een feestwoord sprak. 's-Middags was er een aardig ge organiseerde samenkomst der kinder tjes en 'fi-avonds vierden de grootere kin deren feest. Reisbeschrijvingen kunnen, toege licht met mooie foto B, zeer boeiend zijn. Den beschrijver staan echter daarbij twee geheel verschillende wegen open hij kan, toegerust met de gave een fleurige, geestige, causerie te houden, den indruk op het, woord, het gesprokene dus, leg gen hij kan ook het beeld laten spreken veel foto's vertoonen en met een sobere beschrijving daarbij volstaan. Den laat st en weg volgde de heer J. Otten uit Amsterdam die op uitnoodiging van de Alphensche amateur-fotogratenvereeni- ging Woensdagavond in „De Vergulde Wagen" een beschrijving kwam geven over een reis naar Noorwegen. Voor een fotografeuvereen. was dit zeer zeker de beste weg, de heer Otten, blijkbaar een uitnemend amateur op het enorme ter rein dat de lens bestrijkt, beschikte over een lange reeks beelden, waarbij zich bijzonder goed geziene en knap „gno men" natuuropnamen bevonden zoodat de opgetogen bezoekers herhaaldelijk hun bijval te kennen gaven. Niets was in deze reeks vergeten. Van de afvaart te Rotterdam tot aan Stavanger, verder over de beroemde Hardanger-Fjeld naar Bergen en vandaar over de hoofdstad Christiana naar Denemarken, Hamburg naar Holland terug was de heer Otten bezig geweest interessant foto-materiaal te verzamelen. Dat deze serie foto's de Alphensche amateurs zal hebben opgewekt om, zij het dan voorloopig in ons lang niet te versmaden eigen vaderlandje, hun kunst te beproeven mogen we wel veronder stellen. Het dankwoord dat de heer Milo ten slotte tot den spreker richtte was dan ook welverdiend. GcTonden voorwerpen. Porte- monnaies met en zonder geld Cein tuurs 1 mattenklopper 1 kosteloos belastingplaatje étui voor kaartjes 1 zweep 1 bankbiljet 1 gummijas 1 gouden broche 1 zwartlederen mantelriem 1 mandje 1 zilveren beursje 1 zilveren ketting 1 hee renrijwiel. Inlichingen te bekomen aan het Politiebureau. ♦Boskoop. Bij Kon. Besluit is aan den heer H. L. Maarschalk op zijn verzoek, met ingang van 30 April 1925 eervol ontslag verleend als notaris alhier. Hazerswoude. Een luxe auto, komende van Leiden en op weg naar RoUerdam, had het ongeluk in het Westeinde van ons dorp bij den heer B. de Vogel, juist op een punt waar de weg erg smal is, en deze auto voor een vrachtwagen moest uitwijken, tegen een boom op te rijden met het gevolg dat de voorruit der auto brak, zoodat de glasscherven den heer F. die naast den chauffeur zat, tegen het hoofd kreeg en zich vrij ernstig wondde. Dr. Doornbos verleende hulp. .Koudckerk. De Vereen, tot verbetering van Ziekenverpleging in het huisgezin vergaderde Dinsdagavond op de boven zaal van het café De Bruin. De ontvang sten waren met inbegrip van het batig saldo des vorigen jaars 163.47, nu ƒ424.47, terwijl de uitgaven bedroegen ƒ189.84. Zoodat het batig saldo nu was ƒ234.63. Het aantal leden waren nu 118. Door een commissie bestaande uit de hee ren P. Qualm en N. P. Slegtenhorst wor dden de boeken en bescheiden nagezien en bij monde van eerstgenoemde werd tot goedkeuring geadviseerd. Enkele zaken, de belangen der vereen, betreffende, werden besproken waarna de voorzitter, de heer Ant. van Engmond, de vergadering sloot, de leden opwekken de zooveel mogelijk deze nuttige instel-* ling bij niet-leden te propageeren. De ,OVanjeverecn. vergaderde 1.1. Woensdagavond op de bovenzaal van het café de Bruin. De opgehaalde gelden werden den penningmeester ter hand ge steld en wel een bedrag van 284.75. Het aantal leden is met 31 vermeerderd en telt nu 340. O.m. werd meegedeeld dat twee prachtige eer?poorten zijn aange kocht, welke bij de jongste Lustrum- feesten in de naburige Sleutelstad zijn gebruikt en welko voor omliggende ge meenten bij eventueele feestelijkheden voor matige prijs te huur zijn. Xnkele huishoudelijkd zaken werden pog besproken, waarna de voorzitter dq vergadering sloot, de aanwezige leden dankend voor de trouw.' opkomet- BftBftwqk. De hi A. v. Bokknm, tij- lijk onderwij ;ei aan sdhool A alhier, is li,.,!, d bij de wiskcmlige afdeclin eener Leven rzekeringbank Ie Amster dam, en heefl deze benoeming aang< nomen. Tol bestuursleden der Groene Kruis- iliN'liug zijn herkozen de heeren Dr. J. \l. van Staveren, I,. J. Lucasse en Am. :U Vliet. Waddinxveen. Bij den Raad is ingeko men een venioek van de directie der Ned. Spoorwegen om vergunning tot het ma ken van een vaste en een beweegbare brug in den Kerkweg alhier. Door B. en W. wordt aan den Raad voorgesteld om aan den heer A. Kwaak alhier op te dragen hel toezicht op den stoombooteteiger tegen een vergoeding van 120. "Woubrcgso. Aanstaande Woensdag avond zal de Ohr. Jongelingsveieeniging „Timotheus" in het Geref. iverkgebouw alhier haar 10-jarig to an herdenken. Van de oprichters zijn nog in leven, de heeren Arie Peters Hz., Jacob Morits, \rie Maat en J. Peters. De eerste Eere voorzitter dezer vereeniging was wijlen Ds. Bolkesteijn. Zwammerdam. De heer B. kaashande laar te Bodegraven, ieed rnel zijn motor niet zijspanwagen langs den Rijksstraat weg alhier toen plotseling de verbin- dingsbuis brak tengevolge waarvan het voertuig met kracht tegen een loods van de si lenfabriek alhier aankwam. Geluk kig i adden hierbij geen persoonlijke on geil n plaats. De motor werd ernsti beschadigd. Mej. M. Enste, hoofd der R. C. Mei- hooi voor lager onderwijs aan den 'Overtocht alhier, is met ingang van 1 Nov. benoemd tot hoofd der nieuw gestichte R. K. Meisjesschool aan de Ha venstraat te Rotterdam. In de vacature van Mei. Enste is thans tot hoofd der school alhier benoemd Mej. W. M. Leliveld, onderwijzeres aan die school. Zevenhoven. Maandag j.1. vergader de afd. Nieuwveen—Zevenhoven van h Groene Kruis bij den heer H. v. Eik te .ïeuwveen, tot hei afdoen van de jaar- lijksche teiugkeerende zaken. Deo:- den waarnemend secretaris werd het jaaiver- ,^lag en door den penningmeester de re kening en verantwoording over 1923 uit gebracht. Enkele cijfers willen we hier aanstippen. Aanschaffing van nieuw materiaal, Iigtent, ligstoelen, babyschaal enz.. 328. Bewaarloon ƒ80. Afdracht hoofdbestuur ƒ39.05. Drukkosten 38.50. Bodeloon enz. ƒ42.55. Totaal aan (nkonifi n 889.76% 4 waaronder begrepen 250 van de Rijkspostspaarbünk en ƒ-10 door Kerkbesturen geschonken voor do nieuwe Iigtent. Batig saldo over 1023 14.99%. De begrooting over 1925 loopend co-er een bedrag van ƒ405, werd gi keurd. Besloten werd een sva; Ie (er algem, vergadering te Rotterdam ie /en den, waartoe gekozen werd Dr. Nam en ak plaatevervanger Dr. Lucardie. Te trachten de post drukkosten te ver lagen door de convocaties voortaan te htectoï Eeerèn, waai een der feden zich bereid verklaarde. Herkozen werden Dr. Nam, als voor/. en de heer Hulzebos als penningmeester. Tot secretaris werd gekozen Dr. Lucardi in de plaats van den vertrokken secre taris Dr. Mensing. Na afloop van dit zakelijk deel der agenda werden lichtbeelden vertoond, en wel een serie beelden, de oude genees kunst betreffende, toegelicht door di voorzitter en een serii I i over hel bekende werk van Dikkens Marlie'e geest, door don heer Houtkamp. De voor zit! er brachl een woord van dank aan Hen, die hadden meej erki om dezen avond te doen slagen, io 't bij der den heer Quelle, die de platen had verstrekt. Voorts vestigen wij de aandacht onzer lezers nog op hel feit, dat de minimum contributie thans ƒ1 bedraagj, (voor reen ƒ0.50) waartoe besloten is op de Algemcene Vergadering te Rollerilam. De heer v. d. Bosch zegt, dal volgens hem 'de Commiaise voor de werkverschaffing een reden van bestaan meer heeft, daai; de gemeente 13 weken uuder&tttiuit, eu ter plaatse i> geen wrik i- Ie vinden. Wordl algemeen i"t opheffing besloten. V, oi ili bet loten elk jnax in 'i vooi jaar ulle i" verrichten vverl imheden te doen opnemen en aa te 1" den. Aan de Zifid-Noord-Holl. Bedding-Mij. en Roode Kruis wordt een subsidie van ƒ10 t oeg( kend. Hierna sluiting. C RRESPONDENTIE. Wij ontvingen nog verscheidene inge zonden stukken betreffende de conferen ties voor niet-Katholieken te Bodegra ven. Waar wij dn ondei rp thans vol doende toegelïchl achten zullen wij dienr- aan i inde d beschouwingen meer op nemen Gemeenteraad Zevenhoven. rgadering van l londerdag. Aanwezig :ille leden. Nu opening en lezing van hei gebed,j£«&1 ,1». secretarie de ni.iul.-n der laatste verga dering, welke onveranderd worden va-. ;_■«■- Bteld. Ondei- de ingekomen tukken bevond aich i».a. Rapport van den Keuringsdienst voor Waren te Leiden over het tijdvak l Januari 80 Si ptember. Volgens dit rapport werden iu dit tijdvak ondorzocht 1106 partijen, waarvan én werd afgekeurd, gedroogde vruchten. MedtL'i deeld wordt dat door B. en W. de kasopname l«ij den gemeente-ontvanger heeft [.laats gehad en alles in orde is bevonden. De gemeentebegrooting voor 1925 wordt ïiiuigebodrn en zal ter visie worden gelegd Op voorstel van B. en W. zullen de wo nineen nofi lïKi en J06 onbewoonbaar wor- den verklaard, nadat eerst hel advies van de Gezondheidscommissie zal zijn iugewon- aen en indien blijkt, dal door het aanbren- ■n van verbeteringen de woningen niel mier in bewoonbaren staat zijn te brengen. Bij de rondvraag iui<»rmiTrt de heer Koe- Li man naar de si raatreparatie in het Xoord- «iinli, waarop de Wior/. antwoordt, dat '..i. deze reparatie 't best in 1925 kan worden verricht, daar de dienst 1924 reeds is be Last met andere niet eerst geraamde uitga ven intusschen kan dan onderzocht wor den, welke wijze van reparatie hier het beste is. Na nog eenige bespreking wordt beslotrn te doen repareeren op een nader te bepalen wijze te doen onderzoeken door den heer .Mol te Nieuwkoop, en de reparatie in den dienst 1925 te doen plaats hebben. KERKNIEUWS. Ds. IT. de Geus te Veenendaal heeft ijn beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Waddinw een aangenomen. Ds. .1. Meijerling te Nieuwpoort heefl bedankt voor het beroep n.\n- de Ned. Herv. Kerk te Boskoop. Predikbeurten op Zondag 2 November 1924. Ned. Herv. Kerk. Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, half 10 i-ii hall 7 ds. Klomp. Julianastraal half 10 ds. de Bruin en half 7 ds. Veldhoen. Elooftstraat half 10 de lieer Van Dijk van Harmeien. Dins 7 uur ds. Bieshaar van Den Haag, Zendings i Ie. Oudsh.weg l" uur Ds. van Linsohoten, Doo^ bediening Bodi ven half 10 en tl uur ds. Pott. koop 10 uur dr. Gla Boskoop Ned, Her*. Gerf. Evangelisatie hall 10 en 6 uur ds. Beekenkamp van Leiden. Bos! Ralvatori" hall 10 de heer De Jonge, G uur ds. Lutein van Apeldoorn. II -woud.' half 10 en half 7 ds. Luurin Woei gavond ds. Bieshaar van Den Haa Zending£ rede in „Salvatori". [voudekerk half 10 d-. Luteyn van Apel- dooi n, half 7 ds. Israël, Nieuwkoop half J ds, Elzenga. Nieuwveen 10 uur ds. van den Broek. Noorden half 10 ds, de Lange van Woerden. Ter \.i hall 10 en half 7 ds. Enkelaar. Waddinxveen half 10 ds. ïlospers van Gouda, Doop, half 7 ds. Bijl van Gouda. Woubrugge half 10 dankuur voor 't gewas half 7 Hervormingsherdenking, ds. Kijne Zevenhoven half 2 ds. Sidree van Oude-We- tering. Zwammerdam 1«» uur en half 7 ds. Klooi- Remi Geref. Gem. Nieuwkoop i uur ds. Tjal.-ma. Waddinxveen ïeeu dieiuft. Zwammerdam ïeen itfeust'. Be-'."Op 10 uur ds. Hou' 3t. Geref. Kerk. Ds. W. M. Ie Cointre, predikant der Ger. Kerk te \fouhrugj ho pi Zondagmidda Hazerswoude. lir\all«Mi L. van de Water geb. van Ueurs, Z. C. M. bjaptein geb \an der .rI. d. J. 1'. R li-i geb, Ballatlng, Z I i huwd M..Ki ijgsmnn 23 jaar en P. an den Bosch 22 jaar. Woubrugge. Overleden R. de Jong echtg. vat A. Vos jaar 11. Nf. van Rijn jm. 6 mnd. Zevenhoven. Gehuwd Joanues de Jong jm. 30 jaar en ('oi aelio Morin van Dijk jd. 20 jaar. Gehuwd: Mario Theodora dochter van G. Maurits en M. J. Maurits -Ekelschot. Overleden: Goverl Eoon van G. Rijneker en A. v. d. Ham 8 w. Advertentiën. Groote Aftakveilin aan den STEEN EN MOLEN to HAZERSWOUDE, t^novecstaan van deurwaarder's-Gra- vendijk, op WOENSDAG 5 NO VEMBER a.s., 'smorgens 10 uur. Groote partij EIKEN PLANKEN 5 Meter 2 duim. Makelaar VAN DIENr T^v Geboren: LEENDERT, ZOON van J. P. VAN GAALEN. D. VAN GAALEN— Schouten. Nieuwkoop (Meije). 29 October 1924. Getrouwd: H. L. VAN LEEUWEN en M. A. OUDENES, die, ook namens wederzijdsche fami lie, hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Rotterdam, Messchertstraat 11B. Ondertrouwd MICHAËL J. M. MARKX en ANNE Th. R. M. WUBBELS 27 Oct. 1924, I Alphen a.d. Rijn ^Hooftstraat 87 Oldenzaal Bisschopstraat 14' Huwelijksvoltrekking Dinsdag 18 Nov. a.s in de Parochiekerk St. Plcchelmus te Oldenzaa 9 November des middags om half 3 zijn af- rede n' houden. Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, half 10 en half 7 de heer rispen van Schetenfhgen Dinsdag ds. De Geus van Zaandam, Unie- rede. Hooftstraat iu uur preeklexen, uur d-. Wientjes, Dinsdag 7 uur dankuur voor i •_■« !M o ds. Wientjes. Raadhuiss raai 10 uur en (i uur ds Schouten Bodegraven half 10 ds. Dam, dankuur voor 't e< (i uur ds. Dam. Hazerswoude half 10 en haïf 7 ds. Sterling van Apeldoorn. Woensdagavond 7 uur Dankuur roor 't gewa"B"door ds. \ran "i Sant van Watergraéfemeer, Koudekerk half 10 il-. Le Cointre van Wou- brugge, half 7 <is. Has] s, Woensdagavond 7 uur dankstond voor '1 gewas ds. Ilaspers. Leimuiden half 10 eu half 3 ds, Ringnalda. Vrijdag 7 uur dankuur voor 'i gewas ds. Ringnalda. Nieuwkoop 10 uur en half 7 preeklezen. voorber. 1 [.A. C^ieuwerbrug half 10 en 6 uur ds. Ligter. Woensdag half 7 dankuur voor 't gewas ds. Ligter. Nieuwveen 10 uur en uur de lieer Los van den Haag, Noorden half 10 ds. Wientjes van Alphen, 2 uur preekle; i n. i ir Aar hall 10 en half 7 J-. van Ileiningen. Woensdag dankuur voor gewas ds. van lli-i ningen. Waardei half 10 en o uur ds. Longen. Waddinxveen half 10 en half il ds. van Dijk te Nieuweroord. Woubrugge half H> d.-. Haspers van Kou- dekerk, hall 7 ds( l-<- i ointre. Zevenhoven half H* en half 7 ds. Ubbin*. Zwammerdam half 10 en hall 7 ds. Van Andel van Hilversum. Chr. Ger Gem. Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, half H» en halt 7 preeklezen. Din>dag 1 \ov. half l<i en kwart nïi il Dankuur voor 'i j'v.i- door ds. Bijleveld van Haarlem. \';in lleedestraat half 10 *-ii t> uur d>. Barth Donderdag 10 uur en 7 uur ds. Barth, dankdag voor 't -«was. Nieuwkoop half 1" <'u half 7 preeklezen. MARKTBERICHTEN. Alphen aan den Rijn, 30 Oei. Kaasmarkt'. Aangevoerd wagens. soorl ƒ72—74; 2e soort ƒ66—70; Rijksmerk ƒ7"»—77. Handel matii Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer SSffiOÜ VAN VEEN, in den ouderdom van ruim 70 jaren. Uit aller naam: Wed. S. VAN VEEN-Verkerk Alphen a/d Rijn. 29 Oct, 1924. Heden overleed zacht en kalm, in haren Heer en Heiland, onze lieve Vrouw, Moeder, Doch ter, Behuwddochter, Zuster en Behuwdzuster, Mejuffrouw GERRITJE VAN DEN HOOGENBAND geb. Goor op deu leeftijd van 41 jaar, nala tende 4 kinderen, te jong om dit smartelijk verlies te beseffen. Uit aller naam: J. N. VAN DEN KOOGENBAND. VGravenhage 28 October 1924. Roggeveecstraat 83 Voor de zeer vele bewijzen van belangstelling en deelneming, tij dens de ziekte en na het heengaan van onzen geliefden Zoon, Broeder ea. Zwager Willem Nicolaas van Keeken, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam: Wed. K. v. KEEKEN- v. Buul. Alphen a.d. Rijn, Nov. 1924. Plaatsing gezocht voor een NET MEISJE, oud 16 jaar, voor dag en nacht. Br. onder No. 5054 Bur. Rijnbcde. Mevrouw STENFERT KROESE, de Hoeve, N o o r d w ij k (B) vraagt een Keukenmeid, goed kunnende koken en werken. Tweede meisje aanv/ezig. Alphen aan den Rijn, 30 Oct. Kn-renveiliug Langevoerd 000 eieren. Kipeieren ƒ11— 13.50, eendeieren ƒ8.50- 8.70. BURGERLIJKE STAND Alphen aan don Rijn. Bevallen: M. M. Boogaard ,u<'b. van dor Nagel, D. II. i;< oga.ard geb, Florij, '2 Z. E. van den 1- b li<'1». Stapper, D, A. Rademaker geb.de Wit, D. P. Houtman. eb, Tijsterman, Z. G. Verduyn geb. Ver beek, l>. dt- Korte geb. van Deuren, Z. M. E. Ham geb. de Vlieger. Z. J. Ph. Martene geb, Lammers, D, _\. Eek geb. \.(u Dam, D. J. C. Vijfhuizen geb. v. d. Laken Dr \V. de Groot geb. Burggraaf, Z. Lagerweij geb. Koolmees, D. Boskoop. Greboren: Jannetje dochter van J. Boer 1 Q J: V'erfeade Jansje Gijsherdina docliter \an E. van /oomoren en 6. iM. van det" eldè. Getrouwd O. de Bruin 2S jaar en G. Geers 19 iaarf t GEVRAAGD een flinke DIENSTBODE, voor dagf of dag en nacht, met December a.s. Brieven DEKKERS Boekhandel, Hazerswoude (Dorp.) Schuld, Lankmoedigheid en Genade. Over dit onderwerp zal zoo God wil de Heer KRUITHOF uit Den Haag een BIJBELLEZING houden, waartoe een ieder vrien delijk wordt uitgenoodigd. Vrijdag 7 November a.s., Vavonds HALF ACHT Jn het Vergaderlokaal, Raadhuisstraat 210. TOEGANG EN PLAATSEN VRIJ. Wegens opheffiog van het bedrijf Tijdkoeien te koop bij M. J. DEN HERTOG. „Bron- Hoeve", Ridiecbuuct, Alph:n a.dRijn TE KOOP Burgerwoonliul met WagenschisiiE* en Paai*deiisial, ruime vee- stalling (50 koeien) vap- kensschupen9 Hooiberg, enz., door haar gunstige ligging tus- schen Rijn en Straatweg voor ver schillende doeleinden geschikt. Te bevragen bij^ Mej. de Wed. P. DE GRAAF, Hooge Rijndijk, Zoeterwoud e. In een klein gezin gevraagd een Burgerdiensiode, met huiselijk of later. Fr. Rijnbode. verkeer, voor dadelijk Br, letter B. C. Bureau Op een zeil schuit van 10 ton een bekwaam, ervaren SCHIPPER noodig. VAN LEEUWEN Anthonie's zoon Alphen a.d. Rijn. BOELHUIS. De Notarissen R. VAN DEN BERG te Oudshoorn gem. Alphen a/d Rijn en Jhr. P. J. VAN WINTER te Woerden, zijn voornemens op DONDERDAG 13 NOVEMBER 1924, v.m. 9Va uur- °P boerderij bewoond door den Keer C. WATER DRINKER a/d Nicuwvecnscheweg te NIEUWKOOP, publiek a contant te verkoopen wegens vertrek 25 STUKS BEST Hoornvee, als: 13ka8ficoeien,2vaaB*- Loeiei, 4 klamvaarzen en 6 Üuispinken. voorts: 9 S®hapen9 2 zeugen anet biggen, 2 guisf e zeugen, 1 dekbeei» 16 Schrammen. 60 Kippen. kaasbrik, dresseerkar, driewielde kar hooibak, grasmaaimachine (Cormick) hooischudder, hooiharkmachioe, berg- heeft, tuigen, varkenshokken, praam, .complete Landbouwers- en Melkerij-lnventaris, koemest, 100.000 x/2 K.G. best ge wonnen HOOI, en den geheelen, goed onderhouden INBOEDEL. Breeder bij biljetten. Een uur te voren te zien. Gelegenheid tot uitspanning en fietsenstalling. Wordt gevraagd een Rijwielreperateur bij J. KOK, Rijwielhandel, Boskoop. Om gezondheidsredenen moeten wij onze zaak opheffen en alle voorradige goederen opruimen. Vanaf 1 November a.s. begint onze uitverkoop tegen BUITENGEWOON LAGE PRJJZE&. KOM. ZIE EN GIJ KOOPT. Beleefd aanbevelend. Firma F. P. HAAfg, v. Mandersloostr, A!ph?n a.d. Rijn. t i I Haariemmsrsfra 132 LEIDE anufacturen Onderkleeding WAT EDKOO 'S mL :a Wit Katoen 27. 25, 120 c.M. breed wit Ka- toen voor sloopen en schorten 42, 38, Prima Graslinnen 150 c.M. breed 75, 66, 90 cM. breed ruw Ka- QQ1 toen 36. 28 tÜ2 Geel Laken-katoen 51.001 33 55 23 Raticè in 18 diverse tinten JlQ v. Jurken en Manteltjes 52 Witte en bl. Blokdoeken OO 27V- 24, tU Grauwe Keukendoeken 27 Tafellakens vanaf m Wit Flanel Jaeger Molton 40, 34 47, 35, 27 H 2 26 ken 17L 21. 112 64 85 93 1 2 19 Geel Manshemd, 1.40 L10, Geel Vrouwëahemd 1.35. 1.05, Witte dameshemden 95, 80 7C Modern fagon m. ajour Bijpass. Combinations ^Hfll 1.75, 1.35, Damespantalon m. kant 132 95 Zwaar geel Keper-29-Vs 25 Schortenbont in verschil- Oi lende stepen 57, 38'., ui In OiNDERG&EDËRE&l hebben wij het grootste assortiment, de beste kwaliteiten en voor de de prijzen verzoeken wij bezichtiging onzer Etalages Origineele Amerikaansche gemoltonneerde fO QQ Pantalons enHemdrokken merk „High Rock" \L\LL c- m ~r HAARLEMMERSTRAAT Nos. 132-134-136 LEIDEN. i >*\'S\ /V J2H XX X XX X >oc w
l»f 1§ waarin vroeger gevestigd het Venduh Het Centrum I Wij hooren hef van onze klanten, hef is reeds een gevleugeld woord, dat van mond tot mond gaat 5 GAAT DE PRIJZEN BIJ WAALS EENS ZIEN, EN WAT PRACHTIG GOED. Het is ook geen wonder, hef publiek merkt het op en is er over tevreden. Wij gaan voorop in de actie tegen hooge prijzen steeds GOEDKOOPER, dat is ons devies. Zalen staan voor ieder ter bezichtiging open. Alle goederen staan tentoongesteld en met duidelijke prijzen eens goed af en U zult dan evenals reeds duizenden voor W, die ook overtuigd waren nergens voordeefiger te kunnen slagen, BIJ ONS KQGPEK. Wij herhalen het nogmaals, onze opgeteekend. Kijk dus eerst|alles Wit lak Engelsch Ledikant] met uiterst solide draadmatras.......... Wit lak ijzeren Kinderledikant Zeegras Matras, prima tijk gevuld met het best gevischt zwart zeegras, bewerking als Kapokmatras......... Zeegras Hoofdkussens Twee persoons Kapok-Bedstel Bed, Peluw en 2 kussens 8.75 5.75 8.90 0.88 18.50 Molton Kinderdekens..........0.22 Wollen ............1.15 Zuiver Witte Wollen Dekens......4.15 Zuiver Wollen Fantasiedekens fraaie dessins C "7C in diverse kleuren........u« I U Gewatteerde Dekens in de nieuwste dessins schitterend bewerkt met satinet rand Onze sorteering in Wollen- en gewatteerde Dekens in de betere soorten is ongeëvenaard. De voorraden zijn overweldigend £)e prijzen zijn zoodanig gesteld dat ze moeten gaan. 5.35 Jute Loopers vanaf f 0,35 Schitterende collectie Wollen-, Velvet- en Moquette Loopers. Cocoslooper 50 c.M. breed .......0.29' Cocoslooper 70 c.M. breed.......0.67 Cocostapijt 100 c.M. breed.......0.75 Tapis Beige karpetten in fraaie moderne Dessins en Kleuren 12 els f9.40. 16 els f 12.40. ONS SUCCES KARPET „LUXOR". Het voordeeligste der bekende Driedoeks-Karpetten, J uisluitend Smyrna dess., 12 els f 16.90, 16 els f 22.— Prima Gestreepte Tijken per el 0.42 Landhui s-S t o f f e n, 125 c.M. breed nieuwe strepen........»♦ 0.54 Gord ij'n -Ribscn, 125 c.M. breed diverse kleuren........ft t9 0.51 China-mat........per el 18x/a ct- Karpet-matten 12 els per stuk 3.20 16 els....., 4.70 20 els....., 7.65 Kapok voor Kussens, Theemutsen bijvulling enz. p. pond. 59 et. garandeeren in al onze Beddengoederen vulling met de allerbeste onvermengde Java-Kapok VRIJ ENTREE Alle goederen worden tSiuisbezorgd franco gezonden. w&~ Zondag ALPHEN II a.s. aanv. 2 uur L. F. C. II, Leiden. Voor Comp. N.V.B. 3e kl. Res :j i BRANDSTOFFEN O ndergeteekende geeft hiermede kennis aan het geachte publiek, dat hij zijn Overzetveer heeft overgedaan aan J. M. KALSHOVEN, met in gang van heden. Met dank voor het genoten vertrou wen, hem zoo ruimschootsgeschonken, beveelt bij zijn opvolger in Uwe gunst beleefd aan. L. D. ROODENBURG. Mij refereerende aan bovenstaande, beveelt ondergeteekende zich beleefd in Uw gunst aao, hopende dooreen nette, vlugge bediening het vertrou wen, zijn voorganger zoo ruimschoots geschonken, waardig te worden. Beleefd aanbevelend, J. M. KALSHOVEN. Alphen a.d. Rijn, 's-Molenaars. N.B. Zondags den GEHEELEN DAG GEOPEND, ook voor Motorrijwielen. BAHLMANN's Heeren- en Kinderkleeding, Dames- en Kinder-Mantels H. van den Boom v.h. fa. Niekerk v. d. Boom HOOFTSTRAAT 122-129-131-133 ALPHEN AAN DEN RIJN Bericht van Inzet. Bij de 1.1. Donderdag ge houden veiling van een TUINDERSWONING ca. met uitmuntend tuin- en weiland a.d. Middelweg. no. 7 in den Vrouw- geestpolder, te ALPHEN a.d. RIJN, zijn in bod gebracht» I. Woning met 0.81.02 HA. tuinland op slechts f 4400.— II. 0.67.23 H.A. weiland op f 1300.—, vehoogd met f 100.—, samen slechts f 1400.— III. 0.82.20 H.A. weiland op f2000.—, verhoogd met f400.— samen slechts f2400.- De AFSLAG blijft bepaald op DONDERDAG 6 NOVEMBER 1924, v.m. 11 uur, in Hotel „De Vergulde Wagen" te Alphen a. d. Rijn. Verhoogingen als gebruikelijk. R. van den Berg, Notaris. FLUWEEL STOF ZIJDE FLANEL VOOR JAPONNEN. BLOUSES EN MANTELS. is 1e klas voor alle niassen. Onverschillig of men weinig of veel voor z'n kleeding mag uitgeven altijd vindt men in _ Iets bijzonders in eiken prijs. Zie de mooie modellen en lage prijzen in onze étalages. LU Altijd ruim voorzien van Anthraciet, Eierkolen, Geklopte en Parel cokes, Steenkolen, Briketten, Houtskool EN ALLE SOORTEN droge Turf. Turfstrooisel. A. WILLE, ALPHEN a. d. RUN, Telef. 73. BRUGSTRAAT ALPHEN a.d. RIJN. il a.d. Rijn Op aanvraag ontvangt U een groote collectie stalen, waarin U alle be staande mode weefsels en kleuren in rijke sortee- ring bijeen vindt. BORDUUR-ATELI HOOGE RIJNDIJK 86, LEIDEN. Tel. 851. Filiaal Breestraat 26 Borduren, Ajouren, Plisseeren, Festonneeren, Soutacheeren. Er biedt zich aan: een nette Dienstbode voor dag en nacht, goed kunnende koken en v.g.g.v. Brieven bureau van dit Blad onder No. 5062. HEER zoekt KA met ontbijt of volledig pension te Alphen a.d. Rijn, liefst centrum dorp. Brieven onder No. 5072 Bureau Rijnbode. Bouwgrond te koop. Enkele blokken BOUWGROND te koop, gelegen aan de Hooftstraat, Van Reedestraat, Nieuwstraat en een nieuw aan te leggen straat. Te be vragen bij C. PANNEVIS Sr, Hooft- ptraat 225a, Alphen a.d. Rijn. SNSLUITHAARD. Aangeboden een gebruikte, doch in besten staat zijnde INSLÜITHAARD, merk „Jaarsma". Prijs f 45.^—. Adres: M.C. PIEK, Alphen a/d Rijn. REDERIJKERSKAMER „TOT KUT EN GENOEGEN" (voorheen eenige leden van „Volksonderwijs".) HOUDT ZITTING des Maandags van 12—1 en des Woensdags en Zaterdags van 7—8 uur nam. Het kleinste rente-gevend bedrag is f3.-, het grootste f4000.- Zij vergoedt een rente van 4 pCt. 'sjaars en maakt het sparen, ook van de kleinste bedragen mogelijk. Inlichtingen worden gaarne tijdens de zittingen verstrekt. ABY-ART1KELEN Uitgebreide sortering Teddy Bear Manteltjes met bijpassende Hoedjes. Te koop of te huur Een groot en klein Pakhuis met Woonhuis voorzien van gas en waterleiding, gelegen aan den Rijn en spoor, te Bodegraven. Brieven onder No. 5067 Bureau van de Rijnbode. 1 Op DINSDAG 11 NOVEMBER 1924, 's avonds 8 uur, zal in het Nntsgebouw te Alphen aan den Rijn opgevoerd worden „Het Generaalsvrouwtje", Blijspel in 4 bedrijven, door HENRY T. SAS, np Met welwillende medewerking van het Alphensche Muziek Ensemble „INTER NOS". ENTREE fl.— per persoon. Plaatsbespreking op vertoon van pro gramma op den dag der uitvoering 's namiddags van 1 tot 3 uur aan de zaal a 15 ets. p. plaats. Een persoon kan niet meer dan 6 plaatsen bespreken. NA AFLOOP BAL. PROGRAMMA'S tevens bewijs van toegang, zijn te verkrijgen aan het NUTSGEBOUW en bij de Heeren H. TABERNEE, '-Molenaars, JAC. GROENEVELD. Tuinstraat. L. VAN GOCH, Hedastraat en JAC. J. BONTE, Hooftstraat. H e t B e s t u u r. Wollen Luierpakjes kleinste maat 165 Wollen Bébé pakjes vanaf 2.60 WOLLEN CAPE met de hand gehaakt 2 40 Vraagt onze speciale Baby-Katalogus Tricot Slob-Broeken kleinste maat 2.65 Zuiver wollen Bcbé- Mantel met capuchon en zijden lint, in wit, rosé en del, geh. handwerk 3.90 Wollen Truitjes kleinste maat 95 c GERZON BREESTRAAT LEIDEN Wollen Schoentjes vanaf 55 c Wollen Mutsen en Kapertjes handgehaakt, vanaf 85 c Wit wollen Ijs- mutsen m pom pon 1 65
m GROOTE VRIJE NAJAARS- PAARDENMARKT te GOUDA. Burgemeester en Wethouders van GOUDA maken bekend, dat aldaar VRIJDAG 7 NOVEMBER a.s. eene o Firma BOSCH-QUANT. ENGLISH. Miss HELEN CARTER, Witte Singel 16, LEIDEN. Wegens vertrek naar Amerika te koop een prachtig HUISORGEL zonder gebreken. Te bevragen bij C. WATERDRINKER, D. 24, Middelweg te Nieuwkoop. Brieven worden beantwoord. Kantoorbediende BIEDT ZICH AAN, bekend met het vak en machineschrijven, leeftijd 17 jaar. Br. onder No. 5056 Bur. Rijnbode. Vrije Paardenmarkt zal gehouden worden. STAANGELD zal NIET worden gevorderd. Gouda. 22 October 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ULBO J. MIJS. De Secretaris, G. J. J. POT. R. K. Kerk Bodegraven Conferenties uitsluitend voorNIET-KATHOLIE- KEN, door Paters Dominicanen van het; Klooster te;Zwolle. Aanvang .der Conferenties des avonds te HALF ACHT (precies). Maandag 3 November: ROOMSCHE GEBRUIKEN, (Pater F. Otten). Duur der Conferenties ongeveer één uur. TOEGANG VRIJ. Onvolwassenen alleen onder ver antwoordelijk geleider. HET TEGELHUIS te Alphen a.d Rijn, vraagt voor direct een aankomenden JONGEN voor magazijnwerk. Aanbiedingen aan het kantoor. GEVRAAGD nette DIENSTBODE voor dag en nacht v.g.g.v. Adres: OUDSHOORNSCHEWEG 170. Alléén bij den RlibbeTkOflEÏ19 OudTveTt^EIDEN. 1 paar Rubberzolen en -hakken 29 et. Ook verkrijgbaar de Wonderzool 35 et. per paar. Tandarts ScIlOUfen BREESTRAAT 155 LEIDEN, Telefoon Interc. 674 Spreekuur op alle werkdagen tot 5 uur. Dinsdags tot 12 uur. FirmaBOSCHQUANT BRENGT HET ALLERNIEUWSTE f SOLIEDE en toch SPOTGOEDKOOP. Taal zonder woorden. Eigenaardig is de wijze waarop som mige onbeschaafde volken van oude tij den tot op onze dagen handel drijven, schrijft de H. P. Zij maken daartoe n.1. gebruik van een taal zonder woorden hun handel i6 de zoogenaamde „stomme handel." Herodotus verhaalt ',dat de Carthagers door de Zuilen van Hercules voeren in den Westelijken Oceaan. Zij landden aan de Westkust van Lybië (Afrika) om met de daar wonende vol ken handel te drijven. Dit geschiedde op de volgende manier. Ze brachten hun waren aan land, legden deze neder in de nabijheid van de kust en keerden naar hun schepen terug, nadat ze eerst een vuur hadden ontsloken, waarvan dikke rookwolken opstegen. De inboorlingen kenden dit teeken.- Weldra kwamen zij naar den zeekant met hun goud, en leg den* daarvan,1 zooveel naast de waren neder als zij er voor wilden geven. Ver volgens verwijderden ze zich. Nu kwa men de Carthagers van hun schepen om te zien of de prijs hoog genoeg was. Konden ze tevreden zijn, dan namen ze het goud mee zoo niet, dan keerden ze voor de tweede maal naar hun schepen terug en wachtten af wat de inboorlin gen zouden doen. Dezen kwamen te voorschijn en voegden er zooveel goud bij dat de Carthagers den ruil konden sluiten. Onrecht of diefstal had hierbij niet plaats de eene partij raakte het goud niet aan, voordat het de waarde der koopwaren vertegenwoordigde, en de andere eigende zich de goederen niet toe, voordat de Carthagers het goud hadden genomen. Nog in de 18de eeuw dreven de Mooren van Marokko stommen handel met neger stammen in den Soedan. Wol, wollen stoffen, tabak, zout enz., werden geruild tegen slaven, si ruisveeren, stofgoud. In het Z.-O. van Sumatra, tusschen de La- lang en de beneden-Moesi, wonen de Orang-Koeboe, een op zeer lagen trap van beschaving staande volksstam, die geen landbouw: >kent. Deze schuchtere bruine menschen drijven een stommen handel met andere. Maleiers, met Chinee- zen en Arabieren. Ze leggen op bepaalde plaatsen benzoë, gummi, drakenbloed, ivoor, slaan dan met een knots tegen een hollen boomstam als reclamemiddel en vluchten het woud "in, om door geen vreemden te worden opgemerkt. Na eenigen tijd keeren ze terug, om te zien hoeveel gekleurde katoentjes, bundels ijzerdraad enz. de ander voor de goederen heeft geboden en nemen de koopsom mede, als zij daarover voldaan zijn. Op eenigszins hoogeren trap staat de stom me handel, waarbij de belanghebbenden elkander zien, zonder een woord-te spre ken. Dit heeft b.v. plaats aan de kust van Zuid-Timor, waar bergbewoners hun waren, was en honig, brengen. Maleische kooplieden naderen met bun prauwen Onze voorraad Kinderjassen, Jongensjassen Heerenjassen is OVERWELDIGEND GROOT. Het ALLERNIEUWSTE vindt U bij ons. Uitsluitend goede kwaliteiten tegen buitengewoon lage prijzen. FIRMA BOSCH-QUANT. 'W--W-W w f V. /v E f*"" 7V /V>A!/V /V7V7V S\ •V ^V S\ S\ /V /V|/\ /V/\ /V/% /S /V/\ X Xj Firma A. Maseland heeft steeds ruime keuze inc DAMES-en KINDERMANTELS Wollen Vesten Blouses Jumpers Fluweelen en Wollen geruite Japonnen Wollen Ondergoederen voor Dames, Heeren en Kinderen. Wollen Truien Shawls en Mutsen Handschoenen Kousen Heeren- en Jongeheeren Overjassen Regenjassen Parapluies De bekende PRIMA Cheviot gevoerde schoolbroeken in alle maten. V Effen en gebloemde Fluweelen en Wollen Stoffen voor Blouses en Costumes. Prachtige geruite Wollen Stoffen. Knoop- en Bontgarneeringen. Uitsluitend prima Kwaliteiten. Voordeelige prijzen. 281 Raadhuisstraat ALPHEN AAN DEN RIJN. m Effecten- en Incassobank Alphen aan den Rijn. Belast zich met den aankoop en verkoop van effecten. Verzilvert coupons Incasseert wissels en kwitantiën. Het kantoor is ook Woensdagavond van 7—9 uur geopend. Scheikundige Analy Onderzoek van verf waren, Veevoeder, Kunstmeststof" f en, Levensmiddelen, enz. Adviezen op chemisch gebied. C. VAN DEN POL, chem. docts. Leeraar Scheikunde Chr. H.B.S. Van Boetselaerstr. 23, Alphen a/d Rijn het land en leggen een deel van hun koopwaar in een klein aan een touw be vestigd bootje dat ze naar den wal stoo- ten. De inboorlingen nemen de koopwa ren er uit, en leggen er hun artikelen voor in de plaats. Is de koopman tevre den, dan neemt hij deze in ruil door het bootje naar zijn prauw* te trekken. In het tegenovergestelde geval is de inboor ling gehouden den prijs nog te verhoo-- gen. Bij sommige zwarte stammen in Afrika en Zuid-Amerika bestaat de trommel- taal. Zij wordt o.a. gebruikt door de in boorlingen in de buurt van den boven loop der Volta, een rivier in Afrika bij de Goudkusl. Het is een armoedig taal tje men heeft een bepaalde afspraak ge maakt omtrent, de beteekenis van be paalde roffels, en zoodoende kan men zich op een afstand verstaanbaar maken. Uit een fluitje kan men echter veel meer tonen halen, en de Franschman Maitre heeft dit ondervonden bij de Mandjia's. Men wilde hem niet ontvangen, en de tolk vernam door middel van fluiten dat men hem geen levensmiddelen en geen gids wilde verschaffen. Het meest ontwikkeld echter is de fluittaal op Gomera, een van de Cana- rische eilanden. De bewoners dier eilan den kunnen allen fluiten en" elkander hierdoor teekene geven maar alleen op Gomera kan men door te fluiten met el kander converseeren over alle mogelijke onderwerpen. Waarschijnlijk is deze KOMT EEM IEDEP TOT D^ OVERTUIGING dat een LEWEM5TEIITS NAAIMACHINES IN OE HUI5M0UDING 0MMI5BAAR 15. ca co CD GO AM5TERD. NA AIMACMINENHAHDEL A.LEWENSTEIN. kunst al heel oud zij schijnt al te hebben bestaan voor de Europeanen het eiland voor het eerst bezochten. Gemengd Nieuws. De vliegtocht Nederlan d— I n d i e. Naar het comité van den vliegtocht Nederland-Indië aan het Haagsche Anetakantoor mededeelt, zijn, nadat, dank zij de medewerking van het departement van Buitenlandsche Zaken, het oponthoud aan de Servische-Bulgaar- sehe grens slechts kort geduurd heeft, de motor van „Het Leven" en de andere on- derdeelen voor de herstelling van de ,.F. VII" te Philippopel gearriveerd, waarna de monteurs onmiddellijk aan de werk zaamheden begonnen zijn. Tevoren reeds* had de bemanning met den heer Guilo- nard alles in gereedheid gebracht. Indien geen bijzondere tegenslagen door weers omstandigheden optreden, waardoor drassigheid van den bodem het vertrek onmogelijk zou maken, zal op Zaterdag •1 November de tocht hervat kunnen wor den. Op dien dag zal de etappe naar Con- stantinopel ongeveer 400 kilometer, worden afgelegd. Van der Hoop denkt dan de vlucht op regelmatige wijze te kunnen voortzetten. Bank o p g e 1 i c h t. In den loop van de vorige week vervoegde een Duit- fleher, een zekejre Karl Ecke< zich aan bet Stoom- Wasch- en Strijkinrichting B. SPRONK Witte Singel 14 LEIDEN Telefoon 1035 Fa. Wed. M. KOPPESCHAAR, Breestraat 26, LEIDEN. Het beste enjgoedkoopste adres voor Verven en Stoomen van Goederen. TANDHEELKUNDIG INSTITUUT J. J. DE JONG» Mondarts. LEIDEN, Maarsmanssteeg 16, hoek Breestr., Tel. 2144. Voor mond- en tandziekten, gebitten van caoutchouc of goud, kroon- en brugwerk, foutieven stand der tanden, enz., enz/ u Inlichtingen kosteloos. SPREEKUREN: Alle werkdagen van 10—12 uur voorm. en van 1—3 uur nam., alsmede Dinsdag en Donderdagavond van 7—8 uur nam. THE UNIVERSAL CAP Steeds alle modellen uit voorraad leverbaar. N.V. „He* Motorhuis", Lelden. OFFICIAL FORD DEALER. STREMMING van het verkeer in de gemeente BOSKOOP. Burgemeester en Wethouders van Boskoop brengen ter kennis van be langhebbenden, dat de ZUIDKADE binnen de gemeente Boskoop vanaf Maandag 10 November tot en met Zaterdag 22 November a.s. afgesloten is, voor alle RIJ- en VOERTUIGEN. Boskoop. 29 October 1924. Burgemeester en Wethouders van Boskoop, P. A. COLIJN, Burgemeester. C. VAN HEESEN. Secretaris. NAAIMACHINES. Ruim gesorteerd in alle machines, zoowel hand- als trap- en inlaad- machines: Pfaff, Gritzner, Singers, Naumann. Concurrentie onmogelijk, zoowel voor nieuw als reparatie is 45 jaar ervaring in 't vak je zekerste waarborg. WESTDORP Co., Morschstraat 56, Leiden. Donderdag 6 November a-s. VENDU in de Stalhouderij St. Joris te Alphen aan den Rijn. Bezichtigen Woensdag vanaf 1 uur. Goederen kunnen ingebracht wor den tot Woensdagmorgen 12 uur. Makelaar VAN DIEN. gebouw van de Duitsche Bank te Ber lijn en presenteerde een cheque, op een firma aldaar van 30.400. Hij verlangde dit geld in Hollandsch papier te ont vangen. Daar zulks tot dit bedrag niet aanwezig was, werd de cheque na samen spraak en goedvinden van Ecke betaal baar gesteld op het filiaal te Amsterdam, hetwelk gevestigd is aan de Hceren- gracht 380—382. Hier verscheen Ecke, die zich van een pas had voorzien, pre senteerde weer de cheque en nam het geld in ontvangst. Even later bleek, dat hier oplichting in het spel was. Op de aan houding of het geven van zoodanige aan wijzingen, waarop de aanhouding volgt, met in beslagneming der gelden of een deel daarvan, heeft de' bank een bedrag van 1000 uitgeloofd of een evenredig deel daarvan, naar gelang van het opge spoorde bedrag. De „inbraak" te L e i d o n. De polilie te Leiden is er na veel moeite in geslaagd, het geheim van de inbraak in den juweliers- en goudsmidswinkel van M. de Ridder in de Donkersteeg te Leiden te ontsluieren. Het stond bij de politie reeds van den aanvang af vast, dat hier van een eigenlijke inbraak geen sprake kon zijn. Daarvoor was allet;, wat was ontvreemd, te zorgvuldig van zijn plaats genomen. Geen enkel voorwerp, dat niet was meegenomen, was ook maar in de geringste mato van zijn plaats verschoven. De politie dacht aanvanke lijk, dat de broer van den juwelier die bjj Firma BOSCH-QUANT dezen geruimen tijd werkzaam was ge- v/eest, de dader moest zijn. Zooals reeds gemeld, is hij toen gearresteerd en nadat iemand had verklaard, dat hij hem in den avond van de inbraak uit den winkel had zien komen, vastgehouden. De broer van den juwelier kon echter zijn alibi bewijzen. Hij had omstreeks dien tijd in Oegstgeest vertoefd bij een familie. Hij werd daarop op vrije voeten gesteld. Nadien adverteerde de juwelier in het Leidsch Dagblad, dat het .kletskousen waren, die zijn broer van de inbraak had den verdacht, en dat deze, als hij wilde, weer bij hem in betrekking kon komen. Dinsdagavond vroeg hij in e^n adverten tie een nachtwaker, om 's-Zondagt'\owls op zijn winkel te passen. Dat "alles ver sterkte het reeds dadelijk mede geopperde vermoeden, dat de juwelier zelf de in breker wel eens zou kunnen zijn. Van daar dat de polilie opnieuw een grondige huiszoeking ten huize van den winkelier deed. Zij vond toen onder den vloer van een kamer in een gemetseld gat alle gou den voorwerpen en juweelen, zooals reeds gemeld ter gezamenlijke waarde van ongeveer 13.000, Tegen den winkelier zal nu een ver volging worden ingesteld wegens valsche aangifte en poging tot oplichting van de assurantiemaatschappij, bij welke hij verzekerd was.
No. 4369 Zaterdag 1 November 1924 52e Jaargang RIJN Tweede Blad. Keuring voor den Dienstplicht. De Burgemeester van ALPHEN AAN DEN RIJN maakt bekend, dat aan ingeschrevenen voor dep dienst plicht, die nog niet zijn ingelijft, en aan gewone, zoowel als aan buitengewone dienstplichtigen, die nog niet in wer keiijken dienst zijn geweest, de gele genheid opeu staat om bij den Her- keuringsraad, welke in November en December van dit jaar in verschil lende gemeenten zitting zal houden, een geneeskundig onderzoek naar hun geschiktheid voor den dienstplicht te ondergaan. Behoudens bijzondere machtiging van den Minister van Oorlog worden tot dit onderzoek NIET toegelaten personen, die als vrijwilliger bchooren tot de landmacht (de vrijwillige land storm hieronder begrepen) de zeemacht of de overzeesche weermacht. Tot het onderzoek worden slechts toegelaten zij, door wie of te wier behoeve daarfte een aanvraag weidt gedaan. In deze schriftelijke aanvraag, zoo spoedig mogelijk in te dienen aan den Voorzitter van den Herkeurings- raad, Departement van Oorlog, Plein no, 4 te 's-Gravenhage, moeten re denen aannemelijk worden gemaakt, waarom door betrokkene keuring wordt gewenscht. Omtrent die redenen en hetgeen verder in de aanvraag te vermelden is, wende men zich voor inlichtingen ter gemeente-secretarie, kamer no. 5. Alphen aan den Rijn, 30 October 1924 De Burgemeester voornoemd, LOVINK. Raadsvergadering Bodegraven Vervolg. Na heropening wordt het bedrag oji ƒ3500 onveranderd vustgesleld. ,_ Bij de post subsidie Burgerwacht f 150 drukt de hoer v. Pin aren er zijn spijt over uit, dat de/e post verlaagd is, vooral ten opzichte van de Burgerwacht te Nïeuwer- iirug. Spr. wees op den internen toestand van deze vereeniging, en stelt voor het be drag voor de Burgerwacht te Nieuwerbrug van ƒ50 op ƒ75 te brengen. De Voorz. zegt, dat er nog een strooming was om dezen post nog meer te verlagen, doch teu slotte is deze zoo gebleven. Het voorstel van den lieer v. Baaren wordt niet gesteund en komt dus niet in stemming. Bij de post bijdrage in de kosten van tu berculose bestrijding ƒ300 komt een adres in behandeling van de vereeniging tot be >t rijding der t. b. c, waarin een bijdrage «.-root 350 \vor<Jt gevraagd. Besloten wordt dit bedrag op ƒ.500 te handhaven. Bij de post keuringsloonen merkt de heer v. d. Marel op 'dat in 1926 in deze aangele genheid een verandering zal komeu. Waar wij hier ook een gedeelte export-3lnchterij hebben, welke men dient te behouden, g*»eft spr. in overweging te dezer zake urgent te blijven, wil men de slachterij voor export niet verliezen. De Voorz. zegt toe, dat B. en W. in deze zaak urgent zullen blijven. Bij de pust subsidie Zwem vereeniging ƒ250 komt in behandeling een adres dezer vereeniging. waarin wordt aangevoerd iat door bijbouw ing een extra-uitgave groot ƒ1000 is gemaakt terwijl door de minder gunstige weersomstandigheden het seizoen niet goed was hierdoor is een tekort van f..\\ FEUILLETON. Het verdwenen testament Uit het Duilsch. 13) Henny beefde van aandoening, de heele kamer scheen om haar rond te draaien, zij zonk half bezwijmd in den diepen leuningstoel, niet in staat, ook maar even helder na te denken. Zij sloot een oogenblik haar oogen. Zou dat werkelijk mogelijk zijn Vol gens dit geschrift was tante Klarissa de onrechtmatige eigenares van Dymeck, en de Wackerath's, die sedert tientallen van jaren moeizaam werkten voor de karige vruchten van hun klein stukje grond, wa ren de rechtmatige eigenaars van deze rijke bezitting. Dan was het dus toch waar, wat Eckart von Wackerath haar vertelde, dat graaf Dymeck zich voor zijn dood nog met zijn neef verzoend had. Maar hoe was het mogelijk, dat zulk een gewichtig notarieel geschrift zonder meer verdwenen was, toen graaf Dymeck stierf Had de haat de voormalige ver loofde van Jürgen von Wackerath zoo ver gevoerd, dat zij dit geschrift eenvou dig had laten verdwijnen En ineens werd het Henny duidelijk Dus daarom werd haar oud-lante telkens weer naar de torenkamer gedreven, in welker muur het fatale papier rustte, goed verborgen. f B31.94 ontstaan zij vragen voorts een subsidie van minstens ƒ250. Waar door vaststelling dezer post reeds aan het adres was voldaan, wordt dit voor kennisgeving aangenomen. Bij de post 1400 garantie voor water leiding vestigt de heer b. Batelaau er de aandacht op. dat deze post is ontstaan, door de garantie, welke de gemeente heeft moe ten geven voor hel doortrekken der leiding naar Nieuwerbrug. Wanneer komt nu een voorste] tot verplichte aansluiting De raad is niet verantwoord daarvoor een bedrag van 1200 op de begrooting te brengen» De ove rige is garantie \oor de doortrekking in Oud-Bódegraven. Spr. wenscht vooral de verplichting op te leggen voor die personen, uelkV om water vroegen en thans niet wil len aansluiten. Ook de heer Beijen Ia voor verplichte aansluiting. De heer v. d. Marel voelt zich teleurgesteld, dat nu tegelijkertijd geen voorstel is ingediend. De heer v. Baa ren meent te weien, dat verschillende aftü- sr\iitingen in de laatste ï"ïjd nog hebben plaats gehad en zou daarvan willen verne men, hoeveel dat aantal thans bediaagt. De Vuorz. merkt op, dat 3 maal per maand csn opgave van de directie der waterleiding ivordt ontvangen, Spr. kan dan ook het juis te getal niet opgeven. Overigens wil spr. er de aandacht op vestigen, dat deze po-.1 slechts een raming is. Het heeft met de ver plichte aansluiting niets te maken, e»- wordt slechts zooveel uitgegeven als inderdaad noodig is. Spr. L9 persoonlijk tegen verplichte aansluiting, Spr. rele\eert het destijds ge voerde proces op de Zuidzijde. Toen, ?egt spr., betrof het hoofdzakelijk het dorp met .sloppen en stegen, waar inderdaad wantoe standen waren. Na een levendige discussie dient de heer Van der Marel een motie in waarbij B. en worden uitgenoodigd 700 spoedig mogelijk met voorstellen tot wijzi ging aan te komen. De Voorz, wilde de regeling liever aan de nieuwe burgemeester overlaten. De heer Beijen i* het hiermede zeker niet eens, de nieuwe burgemeester is uit den aard der /aak niet op de hoogte, de tegenwoordige burgemeester wel IJ.- Voorz- acht de motie v. d. Mare! over bodig omdat de raad kan besluiten de verordening dusdanig te wijzigen dat de aansluiting verplichtend' wordt. De heer v. d. Marel trekt de motie in. Met de stemmen der heeren Van Baaren en Batelaan tegen wordt besloten de veror dening aldus te wijzigen. Bij de post stichting Woningbouw dringt de heer Batelaan aan op verkoop van grond aan de 1'rrnsenstraat. Weth. Beijen zegt, dat deze zaak met het Bestuur der Stichting besproken zal worden. Noor straten en pleinen is ƒ4000 geraamd. De lieer Bu. Batelaan wijst op de onvolle digheid van de naambordjes in de H. Ie (ïoultrestraat. De heer v. d. Marel vraagt, of pogingen zijn aangewend om het jaagpad, dat nu her steld v.ordt, te doen bestraten, waarop de Voorz. antwoord, dat reeds onderhandelin gen geopend zijn met de Provincie over dit punt. Op voorstel van den heer J. V. d. Marel wordt Insloten pogingen aan te wenden om een partij gein nikte steenen aan te koo- pen, liggende aan hel nieuwe overpad Zuid- Zijde. De heer Iiortensius zegt te zijner tijd te /nlleu voorstellen het jaagpad te noemen: Kijnkade. waarop de Voorz. zegt, dat ook B. en W. leeds besloten hebben met een derge lijk voorstel te zullen komen. Voorts hoopt de heer Hortensius dat de Van Tolstraat verbeterd /al worden, en de Emmakade. De Voorz. deelt mede, dat meermalen onderhandeld is geworden met eigenaren van de Emmakade, echter blijkt het erg lastig tot overeenstemming te komen, omdat som mige eigenaren geen cent schijnen over te hebben om bij te dragen in ue kosten van verbetering. Indien alle eigenaren de helft, oi desnoods een derde willen bijdragen, en Door het achterhouden vau deze gewich tige documenten had zij zich op haar vroegeren verloofde trachten te wreken. Waarom echter had de gravin het pa pier niet eenvoudig vernietigd Henny wist voorloopig geen antwoord op deze vraag te vinden. Bijna machinaal vouwde zij het ge- schrift toe en greep naar den bovensten brief, die in hel kistje lag. Het was een brief op sterk vergeeld papier geschre ven Potsdam, 2 Juni 1850. Waarde Oom Kaspar Ik weel, da! hetgeen ik u (hans ga mededeelen, u leed zal veroorzaken. Ik bezorg u heel ongaarne verdriet, weer- reef slechts noode uw hartewensch, maar ik kan niet anders. Ik kan mijn loven, dal misschien nog zoo lang is, niet aan dat van een vrouw ketenen, van wie ik nooit zal kunnen houden. Toen" ik mij, volgens uw wensch, met Klarissa ver loofde, ofschoon ik niet van haar hield, meende ik, dat ik mettertijd, en met een beetje goeden wil, toch wel wat warmere gevoelens voor haar zou opvatten. Ik heb het eerlijk geprobeerd, maar ik zie nu in, dat het onmogelijk is. Niet alleen dat wij geheel verschillen de karakters bezitten, daar zou nog wel overheen te komen zijn, maar ik kan niet naast een vrouw leven, die innerlijk zoo koud is, zoo egoistisch en zoo hoogmoe dig als Klarissa. Zij kan geen warmte, in mijn huis brengen, omdat zij geen ware, zich zelf verloochenende liefde kent, ik kan mij zulk een vrou\V niet als moeder mijner kinderen indenken. Ik wil duizend je nrlijks 15 cent ppr strekkende nieter voor onderhoud willen vergoeden, kun deze k.ide bestrnat worden. Miar laatst is nog gebleken dat slechts 8 bewoners wilden bijdragen. Ook de hei-i Bn. Batelaan dringt aan op verbetering van de Van Tolstraat, en geeft middelen aan. op welke wij/e zulks kan plantti Lebben. De Voorzittei fcegl overweging toe, en be spreking bij lï. en W. Bij wegen en voetpaden zegt de Voorzitter dat ruim voldoende keislag zal worden aan gekocht om aan de klaagtonen uit de Meije over den slechten weg al aar, tegemoet te komen. Weth. Turkenburg zegt, dat de wandehveg langs het station tol aan Qoudschen weg ook verbeterd zal worden, echter niet door bestrating, maar begrinding. Vervolgens worden zeer veel posten aan- genomen verband houdende met het onder wijs, waarmede hooge "bedmgen gemoeid zijn Zoo moe^t o.a. worden uitgetrokken voor viei leerlingen, welke buiten de gemeente onderwijs ontvangen op een gymnasium (Gouda) bijna BOOG. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. e.n oproep hebben gedaan voor een vroed vrouw, en vraagt of ook de R:iad op het st;i ml punt staat, dat weïïerom tot een be noeming moei worden overgegaan. Het blijkt dat de Raad anoniem van meening is, dat Bodegi;i\eu weer een vroedvrouw moet heb ben. Vastgesteld wordt hiervoor en salaris van ƒ300 met o-juarlijksche verhoogingen ui r>0 uit te trekken. Gekozen werd Mej. Noaeh die echter ook jio, 1 op de vooidracht te Mijdrecht staat, zoodat niet zeker is of zij de benoeming zal aanvaarden. Voor geneesmiddelen werd 500, en den Gemeente-arts ƒ550 uitgetrokken; voor ziekenverpleging ƒ000, en voor verpleging van behoeftige krankzinnigen S500. Voorts werd voor steun aan behoeftigen ƒ4001) uitgetrokken, en ƒ6000 tot bestrij ding win werkeloosheid. De heer Beijen (weth.) geeft namens B. en \V. eenige toelichting en wijst op het on gezegd adres van de S.D.A.P.. een partij welke toch goed georganiseerd, In dit adres werd ook aangedrongen op tijdige maatre gelen tot regeling en bestrijding van werk loosheid. Echter hadden B. en W. reeds vóór het adres was binnengekomen, de ƒ4000 en ƒ6000 uitgetrokken, omdat de gemeente ge reed moet staan, waar noodig, ondersteuning of hulp te verschaffen. B. en W. vragen den Raad machtiging, wanneer de tijd daartoe gekomen zal zijn, iu samenwerking met de commissie voor werkloosheid, en aan de hand van de daartoe vastgestelde verordening, over te kunnen gaan met het nemen van maatregelen, om te ondersteunen of werk verschaffing open te stellen, b.v. bij het in orde maken van het nieuwe marktterrein. De gemeente, aldus de heer Beijen, is bij Kon. Besluit verplicht, aan georganiseerde werklieden bij werkloosheid eenige uitkee- ring te geven. Kunnen straks de werkloozen productief werk doen bij het nieuwe markt terrein, dan wordt spoedig een flink bedrag aan uitkeeringen bespaard. De Voorz. vraagt, of de heeren van der Marel, Beijen en Bn. Batelaan opnieuw in de commissie zitting willen nemen. Indien de eerste bijeenkomst door B. en \V. zal wor den bijgewoond, verklaren deze heeren zich tot medewerking bereid. Voorts werden in deze commissie benoemd de heeren K. Stap per en F. v. d. Maat. De heer Bn. Batelaanwijst er nog nadruk kelijk op, dat het adres van de afd. der S.D.A.P. niet het minst heeft bijgedragen tot het nemen van dit besluit. Daarna komt aan de orde de begrooting \an het electr. bedrijf. Na een toelichting van den Voorz., gaat de Raad mee met de cijfers door B. en W. voorgesteld, en sluit deze begrooting met 7000 nadeelig saldo. De heer Beijen wijst er op, dat in 1922 begonnen, tiet jaar 1923 bijna 10 mille te kort aanwees, maar dat vrij zeker in ""1924 maal liever arm zijn en mijn braod me( handenarbeid verdienen, dan eeu leven in rijkdom aan zulk een vrouw te danken (e hebben. Wanneer u werkelijk, waarde Oom, de erflating uwer goederen van de tot stand koming van dit huwelijk afhanke lijk wilt stellen, dan moet ik mij daar natuurlijk bij neerleggen. Ik blijf echter steeds, wat er ook gebeuren mag, uwr gehoorzame, en u vereerende neef Jürgen von Wackerath. Henny legde den brief weer in het kistje zij kende haar tante voldoende om te begrijpen, hoe diep de woorden uit dezen brief haar gegriefd moesten heb ben, het vernietigende oordeel van den man, dien zij zoo vurig had liefgehad. Zeker was deze brief eerst na den dood van oom Kaspar in handen van haar tante gevallen, gelijktijdig met het ge schrift, behoorende bij het testament, en haar haat, door den brief tot het uiterste aangewakkerd, had haar in dit geschrift een goede gelegenheid doen zien, om wraak te nemen op Jürgen von Wacke rath. Maar hoe was het mogelijk geweest, dat tante Klarissa de erfenis, die na bet eerste, den neef ontervende testament, aan haar ten deel viel, kon aanvaarden, zonder dat notaris Bachmüller zulks ver hinderde Daarover kon Henny het niet eens worden, zij voelde zich ook niet in staat, daarover nog verder te tobben, alleen stond bij haar vast, dat de Wac kerath's deze geschriften moesten lezen. Zij nam ook de andere papieren uit het kistje er lag nog een oud couvert in, Rheumatiek, Influenza, Gevatte Koude, Kiespijn Geen beter middel hiertegen dan Mijnhardt's Sanapirin-Tabletten. het tekort kleiner zal wezen, en met grond Vi r wacht kan worde*, dat in 1925 een bij passen vau 7 mille voldoende zal zijn. Mocht de toeneming van aansluitingen blijven voortgaan als lot nu 't geval is geweest, dan zal binnou enkele jaren wellicht niet ineei bijgepast behoeven te worden. Nadat de Voorz. het voorstel van B. en \V. om over te gaan tot aansluiting bij de Vereeniging van Ned, Gemeenten heeft toe- gelicht, besluit de Raad met alg. stemmen t<>i aansluiting. JSij de post keurloonen steil de heer Van Baren voor de buisslachtingen vrij van keur loon te stillen. )>it voorstel wordt ondersteund. De heer Bn. Batelaan bestrijd dit voorstel. terwijl ook andere leden als hun meening te kennen geven, dal deze loonen niet.gemist kunnen worden. Ten slotte trekt de heer v. lï-iren zijn voorstel in, nadat meerdere leden de meening bestrijden van den heer v. d. Marel. dal op dit oogenblik een .inzinking valt te conatateeren in het landbouwbedrijf. Bij de hooge ka a spr ij zen en. varkensprijzen hebben de hoeren niet te klagen. Bij de post marktgelden zegt de heer Beijen met het voorst 1 te zullen komen, straks bij de nieuwe markt, de groote viachtautomobielen met een hooger markt- geld clan 25 ct^. te belasten. Om ten slotte voldoende gelden te hebhen, hielden B. en W. voor, bij de ontvangsten On mille te plaatsen, komende van de plaat selijke inkomstenbelasting. Wordt goedgevonden. De Voorz. licht deze post toe, en geeft als zijn meeniug te kennen, dat vermoedelijk het vermenigvuldigingscijfer niet hooger dan 1 zal zijn. Met algem. stemmen wordt cie begrooting aangenomen. sluitende met ƒ208944.541/, in ontvangst en uitgaaf. Ken crediet, noodig voor beplanting van de begraafplaats, en aan\ulling aan den Spoorlaan. werd toegestaan nadat weth. Turkenburg het voorstel had toegelicht. De post is 208.50 groot. Öok komt voor het station S.S. een nieuw perk rododendrons, met eeu soliede omrastering. Bij de rondvraag dringt ue neer v. d. Ma rel aan op demping van het slootje achter de panden gelegen van de oostelijke bewo ners d^r Brugstraat. Getracht zal worden, om in overleg met de Provincie, dit in orde te krijgen. Voorts uil de heer v. d. Marel zich in scherpe woorden tegen de wijze waarop aan den Schoordijk rails gelegd zijn voor grond- vervoer. Ook dit zal zegt de Voorz. verbeterd worden. De heer Leliveld klaagt opnieuw over de los- en laadplaats aan den Meijeweg, waar voor de gemeente alle ruimte in beslag is genomen met keislag. Spr. dringt krachtig aan op \erbetering. De heer v. Baren spreekt over aansluiting der waterleiding in Buitenkerk de heer Kelfkens zag gaarne een spoedig bezoek van den heer Hoofd-ingenieur, om de marktter reinen te zien. voor uitbrengen van rapport aan Ged. Staten. De Voorz. zegt, dat B. en W. reeds geschre ven hebben om spoed, en zullen binnenkort, zoo noodig, persoonlijk in Den Haag op spoed gaan aandringen. De heer Bn. Batelaan geeft in overweging aan B. en W. een regeling te ontwerpen, om aan anderen gemeenten hulp te verleenen oij brand met de autospuit. De Voorz. zegt overweging toe, en sluit ce kwart over 2 uur de vergadering. Raadsvergadering Woubrugge Voorzitter de burgemeester, de heer Bau- waarin een verbleekte photo stak een jonge, slanke man in uniform niét ener gieke gelaatstrekken en trouwe, verstan dige oogen, sprekend gelijkend op Eckart von Wackerath. Dat was de vroegere verloofde van haar tante. Verder was er nog "Ben oude verloving* aart m steendruk, van den eersten luitenant A. D von Wackerath met mejuffrouw Lize Ulmann §n de geboorte-aangifte -'an een zoon, den tegenwoordigen eigenaar van den Olmenhof. Henny deponeerde deze papieren weer in het kistje, de beide andere stak ze bij zich en haastte zich daarna haar koffers zoo snel mogelijk te pakken. Het kistje, beroofd van zijn beide ge wichtigste stukken, bracht Henny, nadat zij zich overtuigd had, dat er niemand in de buurt was, moedig naar de torenka mer op het oude schuilplaatsje terug. Toen liep zij, reeds in reiscostuum ge kleed, naar den tuin, en vroeg den tuin man, haar koffers naar het station te brengen en daar in bewaring te geven. Daarna liep zij, met een klein reisiaschje in de hand, het park uit en vervolgens langs het smalle pad door de wei naar het rlennenboschje. Alles in haar ver zette er zich tegen, om na alles wat zij nu te weten gekomen was, tante Klarissa nog eens te ontmoeten. Henny was zoo in gedachten verdiept, dat zij bijna werktuigelijk den haar wel bekenden weg ging. Zij had de grenzen tu6schen Dymeck en den Olmenhof reeds overschreden, toen een groote bruine jachthond plotseling naast haar opdook, op den voet gevolgd door een heer in IIIIHIIIIIIIIlHllllllllllllllMIIIIIIIIIMIIIIIMilllillllllllllli;ilhllllllllllllilillIIIIII Na het rootten verdwijnt de onaangename smaak in den monddirectdoor gebruik van de verfrisschende WYBERT TABLETTEN Groote dooien 'S ö5 Ct* I I K IMIIMIIIIMIIIIIMIIIIMMII.....IIIHIIIMII t IIU Ml 1111H111111II IH1111111 HIJ 111IHJ inn. Pp VööTzïtter opent de vergadering met umbtsgebed. Aanwezig alle leden. Naar ;i.inleiding van de notulen merkt de heer Boot op. dat volgens 7ijn oordeel be sloten was de luxe auto's «»p de 's-Molenaars weg vrij te laten. Door eer^t ontheffing daar v.in te vragen, komt er belemmering. De Voorzitter i* die meening niet toege daan. Ook weth. Lieverse niet. De Voorzitter zegt dat voor deze vrijstelling reeds gele genheid is geopend. De aanvragen daarvan zijn ter seeretarie te verkrijgen. Thans wor den de chauffeurs nog gewaarschuwd dien weg niet te berijden. De notulen worden goedgekeurd. Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd hel kasgeld te beleggen bij de Bank van Ned. Gemeenten. De commissie voor de Knip- en Naai school brengt haar dank voor de toezegging en gebruik van het vereenigingslokaal, en legt daurbij de rekening over. Ontvangen wat aan lessen ƒ93 en uitgaven ƒ94.50. Tevens verzoekt men weder op den ouden voet voor twee maanden het lokaal te mo gen gebruiken. Het verzoek was telaat inge komen voor praeadvïes van B. en W. De heer Lieverse is daarom niet voor behande ling, volgens het besluit van den Raad in een vorige vergadering genomen. Hoewel weth. Van 't Riet er voor is, dat die zaak gesteund wordt, oordeelt hij dat van een ge nomen besluit geen afwijking geschieden mag. De heer Van Dam licht de oorzaak dat het verzoek zoo laat inkwam, toe, en stelt voor het te behandelen. De heer Boot steunt dat voorstel. Ook de heer Vau 't Riet. De laat-te zou het wen selijk achten dat na twee maanden, zoo- als het verzoek luidt, er meer vastheid ko men zal in de regeling om niet telkens in het onzekere te verkeeren, of de cursus wordt opgeheven of blijft bestaan. Daar niemand stemming verlangd wordt het verzoek toe gestaan, nadat eerst met meerderheid van stemmen besloten was het verzoek te be handelen. Op het verzoek van de heeren Hoogeu- doorn en Van Merkensteijn om lfet keur loon te verlagen, wordt op advies van B. en W. afwijzend beschikt. Tn de vacature lid commissie van school verzuim, stellen B. en W. wegens bedanken van Dr. Loth voor, de heeren Van Straalen en M. van Zaal. Eerstgenoemde wordt ge kozen. Na het verslag van de commissie, voor- loopige vaststelling balans en verlies en winstrekening electriciteitsbedrijf boekjaar 1023, wordt goedgekeurd, alsmede van het waterleidingbedrijf 192."!. Bij de voorloopige vaststelling der gemeen- terekening dienst 1923 bespreekt de Voorz. de oninbare posten. Besloten wordt deze kwestie in besloten vergadering af te han delen. Daarna wordt ook deze vastgesteld. Punt 7. Vaststelling begrooting gemeen telijk electriciteitsbedrijf. 1925, idem water leidingbedrijf 1925. De Voorz leest de besluiten daaromtrent jagerscostuum, het geweer over den schouder. Henny's hart stond bijna stil van verrassing en zij, kon zelf niet na gaan of die verrassing veroorzaakt werd door een blijdschap of door schrik. Eckart von Wackerath werd donkerrood, toen hij haar groette. „Ik heb U iets heel, heel gewichtigs te vertellen, mijnheer von Wackerath," zei- de Henny met bevende stem en legde in de opwinding van het oogenblik haar hand op zijn arm. Hij keek met verbaasden blik naar haar reiscostuum en reistaschje, en Hen ny, dien blik bcgrijeud, zeide haastig „Tante Klarissa heeft mij weggezonden, omdat ik mijn verloving met graaf Ro- leneck verbroken heb." „Is dat waar, is dat werkelijk waar, Henny riep Wackerath verrast uit, en een blijde glans gleed over zijn sympa- lliiek, mannelijk gelaat. Henny was bleek geworden, toen zij, hem mei haar mooie, groote oogen ern stig aankijkend, zeide „Geloofde U werkelijk, mijnheer von Wackerath, dat ik, na hetgeen gij mij van graaf Roleneck verteld hebt, nog zijn vrouw zou kun nen worden „Ik weet niet, wat ik geloofd heb, ik weet alleen, dat ik het niet verdragen zou hebben, jou als zijn vrouw te zien", riep Wackerath uit, met zoo'n nadruk, dat Henny diep bloozend haar oogen neersloeg. „Ik moet U nog van ganscher harte danken, dat U mij den afgrond hebt ge toond, dien ik tegemoet ging, gij hebt mij een oprechten vriendendienst bewezen.'' zeide zij met licht bevende stem. voor van de commissie, deze stelde voor de begnmtingeD aan te nemen, eooalfi »-n \V. deze Lebben voorgesteld. De heer Boot stelt daarbij nog voor, om liet kabelnet uit te breiden op den Achter weg tot de Swetweg. JJ. en VV. zullen du voorstel behandelen in hnu vergadering. Daar geen'aan- oi opmerking bij deze be grooting wordt gemaakt, wordt deze goed gekeurd Bij de behandeling Gemeente-begrooting 1925* is door de commissie op de schrijfbe hoeften, een vermindering gebracht, niet goedkeuring van den Voorzitter. Ook sa] een nieuwe regeling gemaakt worden met dfn vrachtrijder naar Alphen, voor -het me debrengen van bureaumateriaal* Het voorstel van B. en W, opheffing van vrijdom van tolgeld voor ingezetenen voor de brug over de Woudwatering, als bezui- nigingsmaatregel, gaf een breedvoerige lx spreking. De heer Boot was daartegen, wees reeds op de dure tol onder Leiderdorp. WoubftUg&e ir oc* wordt daardoor geïsoleerd voor vaartuigen. De heer Vau Dam was da;u- ook beslist tegen. wees*op Leiderdorp en Hazerswoude, waar de ingezetenen ook vrijdom hadden. De heer Lieverse heeft het steeds een groote onbillijkheid gevonden, dat een klein deel der ingezetenen profiteoren van die brug, terwijl een groot deel aan die vrij stelling geen behoefte heeft. Op de ambte naren wordt bezuinigd, en terecht, om de financiën te steunen der gemeente, waarom moet die bron vau inkomsten gestopt wor den tot nadeel der kas De heer Van 't Riet motiveert, wanrom hij zijn goedkeuring aan het voorstel van B. en W. had gegeven. Om alle onbillijkheid weg te nemen n.1. De heer Boot noemt het lö-eeuwseh. al die tollen op den weg. Het voorstel van B. en \V. wordt verworpen, met vier stem men tegen de heeren Boot. Aan Dam, Van Leeuwen en Vromans. De post onvoorziene uitgaven, wordt met 3G0 verminderd. Daar niemand bij de bo- grooting algemene beschouwingen wenscht te houden, wordt deze goedgekeurd. De uitkeeringen aan de bijzondere scholen zij n 1922 Chr. School te Woubrugge ƒ1197.10 en over 1923 ƒ1954.58. R, K. school te ïloogmade over 1922 /927.3G1^, en over 1923 /1545.501/2. Beide na aftrek der schoolgelden. De raad ga.it over in besloten vergal ring ter bespreking verniewing van de brui over De Dors te Hooginade. Na heropening deelde de Voorzitter mede, dat met alge- meene stemmen is besloten die brug te ver nieuwen en sluit de vergadering Gemeenteraad Hazerswoude. Dinsdag kwam de lïaad dezer gemeente des voormiddag?» om 10 uur iu openbare ver gadering bijeen. Voorzitter burgemeester Van der Meulcn. Aanwezig alle leden. t Xadat de Voorzitter de vergadering met ambtsgebed heeft geopend leest de secretaris de notulen, die onveranderd worden vast gesteld, a j£K Een missieve van Ged. Staten houdende goedkeuring van een •jenomen raadsbesluit, en dankbetuigingen van den heer A. II. Goldberg en H. van Hoft voor de toegekende gratificaties Een vriendendienst Henny, je moet het toch wel begrepen hebben, dat Het niet alleen vriendschap was, die mij zoo deed spreken, besef je dan niet, dat mijn hart niets anders voelt, en ik zelf over niets anders denk dan over jou, dat ik je liefheb warm en innig Hij greep haar hand en ging diep be wogen voort „Ik weet, het is vermetel van me, je nu reeds van liefde te spre ken, want ik ben je weet het arm en heb je geen huis aan te bieden, dat je waardig is maar wij zijn beiden jong, gezond en moedig, zou er niet een weg zijn, die ons tezamen brengt, wanneer ik maar weet, Henny, dat jij ook iets voor mij voelt." Henny had haar tascb op den grond laten vallen. Zij leunde tegen een boom stam, sloeg haar handen voor haai' oogen en brak in een heftig snikken uil. De spanning, de opwinding der laatste dagen en dit overweldigende geluk het was te veel. Wackerath werd er verlegen onder, hij trachtte met zacht geweld haar handen voor haar betraande gelaat weg ^e nemen. „Heb ik je zoo doen schrikken, Henny, ben je boos op me P" Onder tranen schudde zij haar hoofd. „Ik ben zoo gelukkig", stamelde zij. Toen verdwenen al zijn bedenkingen, en er bestond op dit oogenblik voor hem niets anders, dan zijn groote, jonge liefde. Voorzichtig-'en toch innig hield hij haar omvat, vleide haar bevallig kopje tegen zijn breede schouder en bedekte haar oogen en mond met vurige kussen.
Aan de orde wordt gesteld de behandeling en vaststelling der begrooting Waterleiding bedrijf en Gemeentebegrooting voor 1925. De commissie van onderzoek, welke in de vorige vergadering was benoemd tot onder zoek van het Waterleidingbedrijf en der ge meentebegrooting kan zich met de voorge stelde begrootiug vereenigeu, doch weuscht daarbij de opmerking te maken, dat de twee bestaande palen voor de Alg. begraaf plaats vervangen moeten worden door palen van gewapend beton voort* wenscht men palen aan te koopen voor de verbetering van den Loeteweg, en eindelijk 200 uit te trekken voor ondersteuning van behoef- tigen. Tegen het eerste en derde punt hebben B. en W# geen bezwaar, doch wat de verbe tering van de Loetweg betreft, zijn B. en W. voornemens om eerst den Voorweg en daarna den Loetweg te verbeteren, waar mede de commissie zich kan vereenigen. Daarna leest de Voorzitter verschillende posten voor van de begrooting Waterleiding bedrijf, waarna deze wordt vastgesteld in den gewonen dienst op 12.S23.80 in ont vangsten en uitgaven en in den kapitaal- dienst op 1370.52 in ontvangst en uitga ven. Aan de orde komt nu de Gemeentebegroo ting, waarbij de Voorzitter de verschillende posten opnoemt. Bij de post „druk- en bindwerk" vraagt de heer Patijn, of de boekhandelaars te dezer plaatse daarvan niet zouden kunnen profiteeren, .waarop de Voorzitter ant woordt, dat de firma Samsom te Alphen het materieel voor de gemeeuteadministratie levert, en dat daarvan niet kan worden af geweken, aangezien deze firma in het bezit is van de officieele, door Ged# Staten goed gekeurde modellen. Het salaris van de schoonmaakster var de secretarie wordt verhoogd met 1 gld. en van 3 op 4 gld. gesteld. Voor de huur van "het raadhuis wordt ook thans 200 uitgetrokken, waardoor het con tract met de heer Rodenburg zal worden vernieuwd. Als premie voor verzekering tegen dief stal van kasgelden moet een bedrag van 18.75 per jaar worden betaald. Bij de post van 60 als kosten van 't uit- pad in 't Rietveld vraagt de heer Van Dam, of dit niet afgekocht kan worden. De Voorzitter zegt dit in overweging te zullen vernemen. De verlichting in de gemeente is aanmer kelijk uitgebreid. Het aantal lantaarns dat het vorige ^aar brandde was 101, dit aantal 19 thans 138 geworden- De heer Patijn vraagt bij de post „Onder houd van wegen" of de bestrating door werkloozen kan worden verricht, aangezien hij meent dat daarvoor geen vakkennis ver- eischt is. De Voorzitter zegt -dat de gemeente-op zichter juist voor dit werk een vakman noodig acht, en die zielfs van buiten laat komen. Aangezien de opzichter verantwoor delijk ia dient daarmede rekening te wor den gehouden. Niettegenstaande wil de Voor zitter, dit ook al* ajntwoord op de vraag van den heer Van Beejk, een proef te nemen, en deze zaak met Jen opzichter eens be spreken. De vergoeding uit te keeren aan de bij zondere scholen, die ten vorigen jape ruim 16000 bedroeg is thans 9500. De post „Ondersteuning aan behoeftigen in geld" was pro memorie uitgetrokken, doch wordt overeenkomstig den wensch der commissie vastgesteld op 200, aangezien thans reeds een gezin van gemeentewege in geld wordt gesteund. Bij dit punt brengt de Voorzitter ter sprake het voorstel door Mevr. v. d, Meulcn in eene vorige vergadering gedaan tot het instellen van een Burgerlijk Armbestuur. De Voorzitter wijst op de kosten, en acht dit instituut niet noodig. Mevr. v. d. Meuh*i zou het evenwel toch wenschelijkheid achten en wijst er op, dat er nog een gezin is dat geen steun van B. enW. ontvangt en het toch wel noodig heeft. Deze vrouw is geen lid van de kerk. De Voorzitter antwoordt dat de kerk zich nog niet zoodanig heeft onttrokken aan haar roeping, dat het noodig is tot instelling van een Burg. Armbestuur over te gaan. Het zou onteerend zijn voor de kerkbestu ren, dat tot dusverre zoo goed voor de ar men heeft gezorgd. Mevr. v. d. Meulen stelt toch voor om tot instelling over te gaan, d«ch aangezien het voorstel niet ondersteund -wordt, vervalt dit. Als nadeelig slot der werkverschaffing staat „Henny, liefste Eeicmy zeg toch, dat het geen droom is, "waaruit ik straks zal ontwaken, dat het ,-werkelijk waar is, dat jij van mij houdt." „Altijd, zoolang ik je ken heb ik je al liefgehad, ik heb het alleen niet geweten, eerst toen ik de verloofde van den graaf geworden was en jij voor eeuwig voor mij verloren was toen pas werd ik er mij van bewust. Daarom was ik zoo on gelukkig en je verachting kon ik niet verdragen." Hij kuste haar telkens en telkens weer, zij hadden tijd en plaats vergeten plotseling maakte Henny zich uit zijn armen los „ik moet je immers wat laten zien, Eckart", zeide zij en bracht de beide belangrijke geschriften te voor schijn. Hij vloog de bladen door, die zij hem overhandigde, zijn gezicht werd bijna bleek van verrassing, zijn oogen werden steeds grooter van grenzenlooze verba zing „Waar heb je die papieren vandaan vraeg hij opgewonden. „Maar kom, het is koud, je zoudt hier een ziekte op je hals kunnen halen, ga mee naar huis naar mijn ouders vader moet voor alle6 deze papieren lezen." Hij nam haar reistaschje en nam haar hand in de zijne. Gevolgd door Diana, liepen zij lang6 den 6mallen landweg naar den Olmenhof, terwijl Henny in op gewonden woorden van het geheimzin nige licht en haar ontdekking in de to renkamer vertelde. Toen zij het eenvoudige landhuis bin nentraden kwam Eckarts moeder hen al tegemoet, die vanuit het raam tot haar groote verbazing, Ecikart met een jonge een bedrag van ƒ1000 op de begrooting, zulks in verband met de uitbreiding der werkverschn f fing. De Voorzitter deelt bij de post „opbrengst tor* mede dat de uitslag van de gehouden verprtchtin» het volgende resultaat had hoogste inschrijver de heer Tijhuis vau Eijs- sen voor 2460. Daarop volgen Van Wijk voor /2'2:.r>. Niekerk voor ƒ2220, Plomp voor ƒ2010, Vau Geest voor ƒ1812, en Dorsman voor 1350. I De heer Buitenhuis informeert bij de post ..Opbrengst opcenten op de vermogensbe lasting" of de 100 opcenten niet kunnen verminderd worden, er op wijzende dat er haast geen gemeente is die zoo'n zware ver mogensbelasting heft. De Voorzitter^ dSelt daarop mede dat deze zaak ook de aandacht heeft vau B. en YV. maar dat eerst getracht moet worden om tot vermindering der inkomstenbelasting te komen, en dat daarna tot vermindering van vermogensbelasting kan worden overgegaan. Spreker begrijpt niettemin ook Eet druk kende van dit laatste. De begrootiug sluit wat den gewonen dienst betreft in ontvangst en uitgaven op een bedrag van 80.430.005, waarbij ƒ4887.40 \oor „onvoorzien" en wat den kapitaaldieust betreft op 4581.77. De begrooting wordt met algemeene stem men vastgesteld. Op advies van den nieuwen keurmeester zal het afgekeurde vleesch op het terrein dat eigendom der gemeente is, begraven worden, B. en W. stellen daarom voor een terrein aan den Rijndijk bij het jaagpad te huren, waar het afgekeurde vleesch onder toezicht zal begraven worden. Dit terrein zal voorloopig gehuurd worden voor den tijd van 1 Oct. 1924 tot 31 Dec. 1925 voor ƒ20 De raad kan zich hiermede vereenigen. De vergoeding aan de bijzondere scholen i»ver 1922 en 1923 wordt vastgesteld voor Chr. school aan den Rijndijk op resp. 2212.651^ en 2939.ü71/2. R. K. School, oostbuurt, ƒ1937.97 en 1099.471^. R. K. hooi Westeinde ƒ3960.69 en ƒ2830.06. Chr. School Dorp ƒ3157.301/2 en 1921.0G. R. K. School Groenendijk ƒ1451.47 en 911.491^. Bij sommige dezer scholen is het school geld afgetrokken, aangezien de eene school dit zelf int, en de andere de inning door de gemeente doet geschieden. De vergoeding is berekend voor 1922 naar ƒ28.09 en voor 1923 naar 19.93 per kind. Voor het vervolgonderwijs zal aan de Chr. School, Dorp, voor de jaren 1922 en 1923 resp. 86.02 en 53.46 worden uitgekeerd, en aan de Chr. School Rijndijk ƒ31.28 en 19.78. Voorts deelde de Voorzitter mede, met het oog op den komenden winter een onderhoud te hebben gehad met het bestuur' van de vereeniging „Tot Werkverschaffing" en dat deze vereeniging de leiding van de werkver schaffing aan de werkloozen wenscht op zich te nemen, zulks echter met steun van de gemeente. Den vorigen winter kwamen de "Dij een organisatie aangeslotenen bij de ge meente en de niet-aangesloteneu bij de ver eeniging. Thans komt de leiding in zijn ge heel aan de Werkverschaffing. Door de ge meente zal evenwel eenige bevoorrechting plaats hebben van de georganiseerden. Hier op is een regeling gebaseerd. De heer Patijn spreekt er ziju blijdschap over uit, dat de bevoorrechting van de aan gesloten landarbeiders boven de bouwvak arbeiders nu opgeheven is. De landarbeiders kunnen n.1. volgens het reglement van hun werkloozenkas 3 dagen werken en 3 dagen trekken bij de bouwvakarbeiders was dit niet mogelijk die moeten voortdurend trek ken. Weth. de Bruijn stelt voor, dat B. en W. met vertegenwoordigers der vakvereenigin- gen zoo'n regeling zullen opstellen, overeen komstig de door den raad aangenomen be ginselen. Daarop komt de regeling Werkverschaf fing ter sprake. De heer Buitenhuis vraagt of de bedoe ling van de Vereen. Werkverschaffing is we derom circulaires bij de ingezetenen te zen den met verzoek om steun of toetreding als lid, waarop de Voorzitter toestemmend ant woordt. Besloten wordt B. en W. te machtigen deze zaak met de vereeniging te regelen en op de e.v. vergadering hiervan mededeelinsr te doen. Daarop deelt de Voorzitter mede dat 27 sollicitanten zich hebben gemeld voor Ge meentewerkman, J. van Veen Pzn. wordt be noemd. dame het erf op had zien komen. Zij her kende Henny dadelijk, maar dat zij daar zoo arm in arm met haar zoon aankwam, benam haar bijna den adem. Eckart liet haar geen tijd tot een begroeting „Waar is vader, kom binnen moeder lM In de gezellige huiskamer verhief zich de oude Wackerath van achter zijn schrijfbureau. Bijna zoo verwonderd als zijn vrouw, liet hij zijn verbaasde blikken over het jonge paar gaan. „Ik breng U hier Henny Koning, mijn lieve verloofde", zeide Eckart ontroerd, en Henny omhelsde luid snikkend de een voudige, moederlijke vrouw, die de ar men naar haar uitstrekte. Toen de eerste opwinding en aandoe ning voorbij waren, nam de oude Wacke rath met de papieren, die zijn zoon hem gegeven had, in den hoek van de huis kamer op de sofa plaats en las den in houd der documenten met luider stemme voor. „Mijn vader, mijn arme vader", zeide hij diep geschokt, terwijl hij het papier liet zakken, „hoe heeft hij moeten lijden, hij en moeder, en dan te moeten beden ken, dat die vrouw op DymecK zich alles heeft toegeëigend. Wanneer niet een hoogere macht Henny deze papieren had doen vinden, dan zou waarschijnlijk ons rechtmatig erfdeel naar de windstreken verstrooid zijn geworden. Het was inder tijd heel gemakkelijk voor gravin Dy- meck, die verduistering te plegen, want notaris Bachmüller is enkele maanden voor mijn oudoom gestorven. Ik herinner mij nog nauwkeurig, hoe mijn vader dat toenmaals vol spijt vertelde, want hij had hem, die altijd heel vriendschappelijk met hem had omgegaan, nog om zijn be- Bij de rondvraag deelt de heer Brugman mede van de bewoners uit de Roemer klach ten te hebben gehoord over de onvoldoende verlichting. Weth. de Bruijn antwoordt dat de verlichting van deze wijk eerder verbe terd dan verminderd is. Voorts informeert de heer Brugman of door B. en W. reeds plannen ziju overwogen voor een losplaats bij den Middelweg ter tegemoetkoming van landbouwers en schippers bij het bieten- vervoer. Na gehouden bespreking wordt besloten deze zaak over te laten aan de betrokkenen en ze te regelen met particulieren. Daarna vestigt de heer Brugman nog de aandacht op de poort die toegang geeft tot het ge- meenteterrein naar de aschschuur, welke in minder gunstige positie verkeert, waarop de Voor*, den heer Brugman belooft den ge meente-opzichter hierop attent te zullen maken. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. Advertentiën. _>/ r-3Sfct «A-* «tik kÏV* fc^iV» iins *3V* AdHh» mXm JSL Heden herdenken onze gc- j j liefde Oom en Tante (Prins Hen- r drikstraat 84) hunne 12l/s*jarige K j Echtvereeniging. j K. P. KOOIJ. 1 J. G. KOOIJ. DANKBETUIGING. Mijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, on dervonden bij het overlijden van mijn innig geliefde Echtgenoot. In 't bijzonder aan den Wel Ed. Zeergel. Heer Dr. J. Munting voor de zorgvolle en liefderijke behan deling gedurende zijn ziekte, als ook aan de begrafenis-onderneming „Een voud" voor de nette ter-aarde- bestelllng. Uit aller naam: Wed. H. MOOK- geb. Bos. Alphen a.d. Rijn, 1 Nov. 1924. GEVRAAGD een Adres: FRANS VAN DAM, 's Molenaars. TE KOOP: Een partij f BEST K0EH00I bij L. VERGUNST Cz., Alphen a.d. Rijn, L.z. Een Winkelhuis TE KOOP- Te koop: een ruim Win kelhuis met pakhuis en aanlegplaats aan den Rijn. Te bevragen: Oudshoornscheweg 5, ALPHEN a.d. RIJN. Abonneert U op het I Geïllustreerd Zondagsblad van „De Rijnbode". middeling willen vragen, tot verkrijging van een klein familie-aandenken." „Maar waarom Tante Klarissa het noodlottige gedeelte van het testament, dat haar verraden kon, niet vernietigde, is mij onbegrijpelijk," zeide ïïenny opge wonden. De oude Wackerath schudde het hoofd. „Kind, wie* eenmaal een blik geslagen heeft in den afgrond van meq^chelijke dwalingen en misdaden, wie zich ooit eenigszins voor de strafrechtteer interes seerde, dien schijnt het in 't geheel niet yreemd. Je zult bijna altijd zien, dat de schuldige zich door de een of andere groote onvoorzichtigheid zelf verraadt. Ep bij gravin Dymeck kwam er wellicht nog iets anders bij, dat meer tot het ge bied van' de ziekteleer behoort de wensch, om de documenten, die toch eigenlijk haar heele lot inhielden, tast baar te bezitten, ze steeds weer te kun nen zien, haar haat, het gevoel van triomf over haar wraak telkens weer op nieuw daaraan te doen ontvlammen. Kind, wie kan weten, wat er in het hart van deze vrouw is omgegaan, die vrouw, die ondanks alles en alle6 toch ook diep te beklagen is." Tot laat in den nacht zat de familie von Wackerath bijeen, overleggend en beraadslagend met Henny, die zich recht thuis en veilig voelde bij deze vriendelij ke, hartelijke menschen. Er werd besloten, dat Henny den vol genden dag voorloopig naar huis zou reizen, om haar ouders alles te vertellen, wat er in de laatste dagen gebeurd was en zulk een ^geweldigen ommekeer in haar leven had teweeggebracht. Eenige dagen later wilde Eckart met zijn vader ÈEEÏUI ivrT:n i V ••oooeoo0«OQ9«ooo M- t 'X\ 'N V Het oudste en vakkundig adres voor PIANO'S en HARMONIUMS, Vraagt onze nieuwate condities voor levering kontant of in huurkoop. Sinds 1850 gevestigd: Leiden, HOOGEWOERD 90. KENOER AMSTERDAM ftSK ROTTERDAM MUftMfcSSAOt |>3 WTTTC «WPHim 51 ANNO Vereeniging tot voorziening in de Onkosten van Ziekenhuis- verpleging, gevestigd te Alphen aan den Rijn. Oproep tot deelname aan onze verzekering, vooral voor hen, die in onze gemeente zijn komen wonen. Goede gelegenheid om lich en de zijnen te verzekeren tegen de gelde lijke gevolgen van ziekenhuisverple- ging. Bijna 10.000 pers. traden toe! Waarom GIJ nog niét? TARIEF BILLIJK! Ook aan T.B.C.-lijders kan steun geboden, voor uitzending naar Sana toria. Inlichtingen bij het Bestuur. Hierbij wordt herinnerd aan de verplichting, om van alle ver* pleging binnen 3 dagen kennis te geven. KOFFIE ONZE BEKENDE KWALITEIT per pond f 1.30, bij 5 pond 21/, cent lager. Aanbevelend, Fa. K. VAN DER LINDE. Ten Kantore van Mrs. FOKKER, DE HAAN en ESKENS te A1 p h e n aan den Rijn wordt gevraagd een Typist(e), in diensttreding vóór 1 December a.s. Sollicitatiën met opgave van refe- rentiën en verlangd salaris voorloopig schriftelijk, Julianastraat 75, Alphen aan den Rijn. haar volgen, om gemeenschappelijk met Henny's ouders over- de maatregelen te beraadslagen, die er tegen gravin Dy meck genomen moesten worden. Want dat er iets gebeuren moest, om het begane onrecht te herstellen, daar over verkeerde de oude Wackerath niet in twijfel. „Het verheugt mij bijzonder voor jul lie, jongens", zeide de vader tot zijn drie zoons, die de groote veranderingen, die op til waren, nog maar niet begrijpen konden en steeds weer het geschrift van hand tot hand lieten gaan. „Jullie kunt nu je krachten aan grootscher werken beproeven voor moeder en mij zouden wij altijd nog wel genoeg gehad hebben, maar een zorgelooze oude dag is heel mooi, niet waar, Elizabeth, ook al heb ben wij Dynieck's rijkdommen nooit ge mist." „En wij behoeven zoolang niet te wachten, Henny," fluisterde Eckart haar toe, onder tafel haar hand drukkend. Elizabeth von Wackerath echter zat met glanzende oogen te midden van dit gelukkige gezin, haar lijdende trekken schenen ineens verjongd. „Alle rijkdom men die wij misschien zullen krijgen, zijn mij toch niet zooveel waard als mijn lieve schoondochter," zeide zij innig. Het was drie dagen later, toen Eckart von Wackerath thuis bij professor Ko ning hand in hand met zijn verloofde, in den kring der familie zat, 'en wanneer Henny's ouders het gelukkige paar aan zagen, dankten zij in stilte God, dat haar levenslot toch een andere wending had. Want dat graaf Roleneck als schoon zoon nooit dat voor hen zou zijn gewor- Openb. Vrijw. Verkooping bij inzetting en afslag, op Vrijdagen 7 en 14 November '24 in „Zomerzorg" te LEIDEN, des morgens ELF uur, van: De nieuwe Bouwmanswoning met diverse perceelen uitmuntend WEILAND, tezamen groot ongeveer 6' hectaren langs Mde Drecht" l/d Wassenaar- sche Polder onder LEIMUIDEN (Vriesekoop) te veilen in 3 perceelen, in het verkoopbiljet breeder om schreven. Aanvaarding bij de betaling der koopsom, 15 November 1924. Inmiddels uit de hand te koop. Nadere inlichtingen, bij den eige naar den Heer J. G. EGBERTS te Leimuiden en ten kantore van onder- geteekende. S- J. RUIZEVELD, notaris te Zoeterwoude. ii'.i h.:,;..L' mol .,-.....«>)l SPECIALE AANBIEDING JAPONZIJDE B m I 1 IN 50 KLEUREN, PRIMA 1 KWALITEIT VOOR LAM- I PENKAPPEN. 92 CM. BREED ]95 PER METER GERZON BREESTRAAT LEIDEN I den, wat Eckart von Wackerath eens zou zijn, gevoelden zij maar al te goed. Ook de oude Wackerath was met Ko- |*ning en zijn vrouw dadelijk zoo ver trouwd, alsof hij reeds jaren hun vriend was. „U weet, dat ik eigenlijk met Eckart hierheen kwam, om met U te beraadsla gen over de maatregelen tegen gravin Dymeck deze beraadslagingen zijn niet meer noodig," zeide Eckarts vader, en toen allen hem verwonderd aankeken ging hij voort „Toen Eckart jou, lieve Henny, naar het 6tation gebracht had, ontmoette hij dokter Döpler, onzen 'ouden vriend. Hij kwam, naar hij ver telde, van het ziekbed van gravin Dy meck, die zich door een verkoudheid esn longontsteking op den hals gehaald had gisteren hoorde ik aan de stamtafel van rechter Wellelrmann, dat gravin Dy meck gestorven was." „Dus* is de torenkamer, waarheen haar haat gravin Dymeck steeds weer dreef, om zich te verheugen over het bewijs van haar wraak, tenslotte toch haar noodlot geworden", zeide Eckart, „want dat zij zich bij haar nachtelijke wande lingen in die tochtige gang deze verkoud heid op den hals gehaald heeft, is na tuurlijk zoo goed al6 zeker." In den kleinen kring was het een oo gen blik heel stil. „Hier ontsliep een armzalig wezen," zeide Henny's moeder ontroerd, „want bestaat er iets droevi- gers, dan alleen zichzelf te beminnen, zijn geheele leven met haat te vullen, met een haat, die zelf6 tot onrechtvaardig heid en zonde verleidt „En wij kunnen tevreden zijn, dat haar onrechtvaardigheid voor de wereld niet BOELHUIS. F. A. MINKEMA Notaris te Woerden, zal op Donderdag 6 November 1924, v.m. 9 uur aan de hofstede „Johanna- I Hoeve", bewoond door den heer T. OOSTERLING, gelegen op Achttien kavels onder NIEUWKOOP, wegens beëindiging van het bedrijf, publiek a contant verkoopen: 20 KALFDRAGENDE KOEIEN 4 Vaarkoeien, 10 Klamvaarzen, Pinkstier, 6 Kalveren, 7 DRACHTIGE ZEUGEN, 23 SCHRAMMEN, (Grasvarkens) Vosmerriepaard oud,[10 jaar), mak bij den weg en inmiddels uit de hand te koop. 10 TEXELSCHE Hooilammeren. 1 VOORTS: Utrechtsch wagentje. kaasbrik, blok wagen, 2 driewielige karren, 4 kruiwagens, 5 landhokken, hooiharkmachine, (Ramsones) Schud- machine (Sacsonia), rolblok, sleephek, lankhekken. gereedschappen, benevens Bouw-en Melkgereedschappen als: kaasvaten, wringtobben, kaas- pers, 2 pekelbakken, weikuipen, sta ren, kaasplanken, schragen, standerds, EENIG HUISRAAD, en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles 's morgens voor den verkoop te bezien. GEEN UITSPANNING. OPENBARE VERKOOPING wegens vertrek naar het buitenland, op WOENSDAG 5 NOVEMBER 1924. 's morgens 10 uur, te NIEUW KOOP, op de hofstede van den heer A. v. d. HORST, van: 14 MELKKOEIEN, 3 PINKEN, 1 KALF, EEN BRUIN Merriepaard (aftands), ongeveer 40 VARKENS, nieuwe kaasbrik, boerenwagen, drie- wielde kar, hooischudder, hooihark, kruiwagens, bascule,kaaspers, kuipen, vaten, pekelbakken, handwerk, enz. en Jrf INBOEDEL, als: kasten, tafels, stoelen, ledikanten, bedden met toebehooren, glas- en vaatwerk, ijzer- en houtwerken en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden, OM CONTANT GELD, door de Notarissen J. F. W. J. VAN DER HEIJDEN te Mijdrecht en Mr. C. VAN DER LEE te Aar- landerveen. D^T" Op de hofstede gelegenheid tot uitspanning. ontdekt wordt zooals de rechter mij zeide, heeft de gravin, ofschoon zij er steeds over sprak, ten slotte geen testa ment gemaakt, en zoo komen wij zonder twisten en püocessen toch in het bezit van Dymeck, waarop mijn goede vader reeds zijn rechten kon doen gelden. Want wij, beste Toni," Wackerath gaf Henny's moeder de hand, „zullen, daar wij de eenige bloedverwanten en erfgenamen zijn, en nu door onze kinderen nog na der tot elkaar worden gebracht, zonder moeilijkheden tot overeenstemming ge raken." Mevrouw Koning schudde het hoofd „Toch niet, neef Wackerath, want de rechtskracht van het testament is nog steeds wettelijk onaanvechtbaar, dus zijt gij de erfgenaam van tante Klarissa." „Henny wordt meesteres op Dymeck als Eckarts vrouw," zeide Wackerath, „en wat de overige bezittingen betreft, daarmede zullen wij handelen alsof dit testament niet bestond, want zonder Henny's doorzettingsvermogen on moed zou voor ons Dymeck door tante Klarie- 6a's testament verloren zijn gegaan, en de papieren zouden nooit gevonden zijn." „Dat ik den moed vond, tegen den wil van tante te handelen, is op den keper beschouwd, geheel aan Eckart te dan ken," zeide Henny blozend. „Wil je graag op Dymeck je tehuis hebben, Henny vroeg Eckart, „want het was geen gastvrije plaats voor je en het is misschien een sombere herinnering aan een leven vol haat, dat zich daar af speelde." „Waar jij bent, is mijn tehuis, Eckart, en waar eenmaal haat woonde, zal thans liefde heerschen." EINDE.
De Rijnbode 01-11-1924

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Krimpen aan den IJsselMoordrechtKoninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken MoordrechtAdam en Eva Koudekerk