De Rijnbode 04-04-1906

a: 2446. in ■I Woensdag 4 April 1906. 34' Jaargang >E Nieuws- en VOOR ALFEN, AARLANDERVEEN, Dit blad verschgnt eiken Woei.é.g- en Zaterdag. »Hd g« Iboanament per drie maanden 75 ets. fr. p. p, met Oenia.tr. Zondagsblad 7Mi HAM b-AM k!A «lA«aJ----------------1- 11 I m _ Brievengaaréi Advertentieblad OUDSHOORN EN OMSTREKEN. W. GAMSIEg Ni IOOTEN. UITGEVER. Agent voor Leiden: de Meer J. C. BENDER, Nieuwsteeg 25!-----------------------------------------"--------------— 10 ets Advertentiën van 1 te r: Groote letters naar plaatsruimte Inaending Tan AfrerteetM, t, Dl,.*.* en Vrij d ag. vond. Buitenland. ie hun m te DXJIT8CHLAND. I Kassei zal een nieuw schilderg'en- 12 jum worden gebouwd. De 200,000 Jwelke door een rijken inwoner ran n ter besohikking van den Keker gesteld, heeft Z. M. voor de g van genoemd museum bestemd. gisteren was het voor de stad d een gedenkwaardige dag. Toen ke/erd door kei*er Wilhelm de be- iunlTe'7uld» door Z' M' in 1902 b9 ining van een museum aldaar n.1. dat Z. M. te Krefeld een n-regiment zou vestigen. 11e regiment werd daartoe be en door den Keizer op dien dag lgk naar het nieuwe garnizoen t. Dat de Krefeldera in hun aren laat zioh denken, zij gaven bink door een zeer kwistige en versiering van den weg, langs de ruiters de stad binnentrokken, lis langs dien 4 K.M. langen as versierd. Uit elk venster hing an fluweel in één kleur, tuBschen enjen hingen van het dak tot aan ieping gelijkvloers satijnen linten Ifde kleur en alles ornlgst door tan dennengroen met rozen, refeldsche fabrikanten hadden en meters van de kostbare stof erkrijgbaar gesteld, die in hare lende kleuren een aardigen in- sakte. rst-.ldtoden sohoolkicderen opgesteld zuivel reusachtige tribune op den isplatz zongen begeleid van &mde muziek den Keizer eenige [toe. Koningin Wilhelmina zond hooggeplaatste officieren naar om namens Haar den Keizer ilijden intocht te begroeten, otblid „Simplicssimus" heeft Ïjooht in prent gebracht onder brift „Krefelder danu-kuzaren." aren-officier zit op een koord fabrikanten-dochters, ieder met zwaren bruidschat bij zioh, de handjes naaj hem uit, zoo- maar heeft te kiezen. Voor a 150,000 Mark is hg eohter Agent voor Boskoop ENG van v rk mi i-i zcojiijgen Ook in tweede lezing is het wets voorstel, dat de vakvereenigingen geheel voor eisohen tot schadeloosstelling bg arbeidsgeschillen vrgwaart, door het Lagerhuis aangenomen en wel met over- groote meerderheid: 416 tegen 66 stemmen. Men verwacht niet dat het Hooger- huis het voorstel zal verwerpen, daar het in dat geval bijna het geheele Lager huis tegenover zioh zou vinden. Bij de Parlementsverkiezing te Lei- oester is, gelijk men wel verwachtte, de Liberale candidaat H. Broadhurst Thomasson met een aanzienlgke meer derheid van stemmen gekozen. Hij verwierf 10.766 stemmen ea de con servatieve candidaat Sir John Rolloston 7206. Dit groote verschil in stemmen- ogfer wordt verklaard door het feit dat een aanzienlgk getal werklieden niet heeft mede gestemd. Vier mannen te Londen hebben op zich genomen om een proef te nemen, of zij het drie maanden kunnen vol houden met zioh van vier stuivers daags te voeden. Zg zullen gedurende dien tjjd uitsluitend groenten en fruit eten. De proef, waarmede zg de vorige week Maandag zgn begonnen en waarvoor zg een huis hebben betrokken, dat zg ge durende al dien tgd niet zullen verlaten, bevalt hen voorloopig uitstekend. De oacaoboter speelt bg de bereiding hunner spijzen een groote rol. FKANERUE. Dat uit de zoo vreeselgk verwoeste mgnen te Courrièrres nog levende slacht offers zouden te voorschijn komen____ er was niemand die het had durven ver wachten. En toch, de groote bladen braohten Zaterdagmorgen de verbaste rende, doeh niet minder vreugdevolle tijding, dat dertien meer op sohimmen dan op menschen gelijkende wezens uit de mijngangen waren opgehaald, van welke men waande, dat zg slechts lijken herbergden. Omtrent de omstandigheden, waar onder zij werden gevonden, wordt het volgende gemeld. 5S! bigde Berichten. Wktll IJS, uaiï o vero umtyds i uena Krerti i de Amsterdamsohe politie wordt e ter algemeene kennis gebracht: avond van den 21n Maart 1.1. do Tolstraat alhier eene vronw gewone lengte, gekleed in don- el of cape en grooton sobninen ed, die een schreiend kind bij lerwgl eenige oogenblikken kzaam) vrouw vaadaar verdweaen was, Drogiabot aan die straat, nabjj de ie, naMD6*i oen kind van het man- speuidl8Cüt gsvonden werd, hetwelk nn als lü öa£en oad te Kunnen zijn. Vrgdagmorgen om half aoht wilde een ploeg arbeiders, die den gehelen nacht bezig was geweest met het be- strgden van brand, naar boven gaan. toen zij een groep van 13 mannen door een der duistere gangen zagen naderen met ingevallen gezicht, diep ingezonken oogen, stekeligen baard, zich met moeite voortsleepend. Op een vraag aan hen antwoordde de sterkste onder hen, de opzichter Nemy, dat zg van put no. 3 kwamen, en tot hun verbazing bemerkten toen de anderen dat zg dertien nog levenden der bedolven mgnwerkers voor zich hadden. In allerhaast werd de kooi met stroo zoo genefelgk mogelijk ingericht, en werden de uitgeputte mensohen naar boven gehaald. Ze konden boven nog alleen uitstappen, maar zeer moeilijk en het daglioht verblinde hen «oo, dat ze de handen voor de oogen moesten houden. Dadelgk werd hun genees kundige hulp toegediend en tot verwon- dering der geneesheeren bleken allen nog verstandig antwoord te geven, hoe wel hun oogen schuw stonden. Ontzettend is de ellende, welke deze ongelukkigen gedurende bgna 3 weken lang hebben geleden. Het weinigje proviand, dat zg ten dage dat de ramp plaats had (10 Maart) bg zioh hadden was natuurlijk spoedig verteerd en toen moest in bgna volslagen duisternis voedsel en drinken worden gezoebfc. De hiervoren genoemde opzichter JNémy, de man, die zioh het best heeft gehouden, verhaalt o. a.: Op den dag der ontploffing zocht ik, half waanzinnig van angst, een sohuil- plaats tegen de verstikkende gassen en tevens een uitweg. Ik viel herhaal- delgk over de lgken. Eindelgk kwam ik boven m de put en hoorde daar stemmen. Ik liep voort in die richting en vond daar de kameraden, die thans bg me zgn. Zg hoopten, dat ik van boven was gekomen om hen te redden en ijeelgk was hun teleurstelling, toen ze vernamen, dat ik bedolven was, evenals zij. Acht dagen bleven we in de nis, waar ik de kameraden had gevonden, weet het preoies, want ik wond iepen, 4 Ha ;ew»ird WOIKZ gevoel emvns 1 en n i bewe kind werden geen 4uiterhjke an geweld bespeurd, en was I met een fl -nellen hemsje en en bemaje, wollen borstrokje, katoenen luiara en mohon te nachtjapon, achtjapon, het hemdje en de 's werden spoten gevonden van merkea in rood ka toe j. lissaria van politie in de 5# iterdam, verzoekt beleefd doch jenen, die omtrent deze vrouw lil f» (inlichtingen kunnen verstrek U1U' Pobriftelgk, hetzij in persoon, verwaredoeh*g te willen doen aan ris t(?re'u **n den Amateldijk. bloeds.orgen vond men mevrouw H. de Sasaenatraat te Zwolle, te bed liggen tengevolge van n eener gaskraan, letheeren waren spoedig aan- lden alle pogingen m het werk ustiijn te brengen, dat hoe- ttctdi örswo seii; ,,de eu, J. I wel 's middags nog niet gelukt, later toch het getvenscht sucees had. Een klein hondj*, dat op die kamer wae, vond men dood. 't Is eenige dagen na de ramp, welke Zeeland 12 Maart getroffen heeft. De miliciens van de 3e comp. Ie bat. 3e re*, inf. te Bergen op Zoom, staan gereed hun vgfdaagsehe soldij in ontvangst te nemen. Eén hunner zegt zijn geheele soldij te willen geren voor de slnohtoffers der overatrooming. Onmiddellijk slaiten allen zich eenparig bij hem aan en verzoeken hun kapitein, den heer Lienders, hun soldij te? beeohikking van de noodlijdenden te willen stellen. De kapitein kan echter aan dit verzoek niet voldoen, het aeld wordt hun uitbetaald, maar met de pas opgestreken vijftig cent in de hand ver voegen zij zich oogenbhkkelij; bij den fourier der compagnie en overhand!*» hem de soldg Niet één die achterbleef. ,N. K. Ct." In vele plaatsen is de eerste April m«t de noodige grappen gepaard gegaan. Een peer goei geslaagde wordt uit Middelburg bericht. Versohillende personen waren met een behoorJjjk gedrukt kaartje uitgenoodigd om Zondag a. s. (de datum 1 April stond er met bg vermeld) des middags ten 1 ure op de Loskade alhier tegenwoordig te zgn, om ee» proefrit mede te maken met de nieuwe Bloomtram naar Domburg Velen hadden aan da beleefde uitnoo- digiag gevolg gegeven, allerminst ver moedende dat de 1 April-dag hun parten zou spel" r Aardig was ook de Aprilgrap die te Haarlem plaats had. 1..,ZatLe,rd*«*vond bevatt« een der plaatse- Igke bladen de volgende advertentie: Buitengewoon oonoert* Zondagmiddag te 2 uur, zal de stafmuziek der Zwitsersehe marine, uit Geaève, een openbaar concert geven op het terrein der kazerne, aan den Sohoterweg. Namens de directie: N. Irepool. En niettegenstaandde het er aardig dik op lag en ook de onderteekening: N. Irepool (loop er ia) te denken moest geven, zijn er nog aardig wat lui ingevlogen. Tegen 2 uur z*g j* ze vóór de kazerne staan, turende naar de deur, en er waren er bg, die men voor wijzer zou heb bon aangezien, van wie men zou hebban ver- wacht, dat zij wel wisten dat er geen Zwitsersehe marine bestaat. Die gaven zich op het laatst toch nog een air, door te doen of het hun voornemen was geweest langs de Kleverlaan Bloemendaal om te loopen. Maar, er in gelaopen waren zij teel. r a geregeld mijn horloge op. Onze levens middelen waren al spoedig op. Tastend langs den grond zoohten we naar iets eetbaars. We aten alles op, wat on. in handen viel, zelfs aarde en boom schors. En maar steeds bleven we zoeken naar een uitgang, zonder resul taat eohter. Nu en dan hielden we appèl, om te weten of er ook iemand ontbrak. Op een avond kwamen we in een stal, daar vonden we haver en aten die op. Twee dagen later ont dekten we een dood paard, met onze messen _sneden we stukkan daaruit en verslonden die met haver en boomschors. We leden gselijke dorst, we dronken alles, wat maar vloeibaar was. De laatste dagen gevoelden we, dat we het niet lang meer zouden kunnen uithouden, we hadden ons in drie groepen verdeeld om een uitweg te zoeken, maar we riepen elkaar dikwgls het een en ander toe, ten einde toch in verbinding te big ven. Donderdagavond bemerkten we fris- aohe lucht. We kregen weder hoop J^ndelgk kwamen wg bg het ingestorte deel en werden we gered." Het is waarlijk niet te verwonderen, dat de meest nauwlettende zorg, vooral wat de voeding betreft, noodig zal zgn om te voorkomen, dat de zoo ternau wernood geredden, alsnog aan de ge volgen van hun afgrijselgke gevangen schap bezwijken. Dr. Lourtit te Lens, die hen lang durig onderzooht, verklaarde, dat zg door het teren op boomsohors, haver, bedorven vleesoh en het walgelijke water dat zij dronken, hun organisme in de war braohten en dat z|j vol slechte stoffen waren. Hg was beduoht, dat de reactie zioh zou openbaren in kwaad aardige koortsen, en bjj voedde hen enkel met melk, een lepel om de 20 minuten. Aan enkelen, wier pols zeer zwaK was, gaf hg een wekig koffie. De dokter had echter hoop hen te kunnen behouden, en volgens de laatste beriohten was hun toestand bevredigend. Nemy, aan wien volgens zgn eigon mjaedeelingen de redding der anderen te danken is en wien daarvoor het ridderkruis van het Legioen van E ar was toegekend, heeft moeten erkennen, m¥ nWa!? reader Pruv08t Minister Barthou, die gekomen was om ««ny genoemde onderscheiding te over handigen heaft daarop zoowel dezen als ±;ruvost de hooge deooratie verleend en eigenhandig het teeken daarvan op de borst gespeld. r SPANJE. Het gevaar, dat de onderhandelingen te Algeciras zouden uitloopen op vtiande- gkheden .tusechen Frankrgk en Duiteoh- 7.* l8.eelokkig o« voor goed afgewend. Zaterdag zgn de afgevaardigden der Mogendheden op alle punten tot over eenstemming gekomen. De rechten van de obligatiehouders der leening, door het Frassche oonsor- tium in,1904 met Marokko afgesloten, ■ge erkend en gewaarborgd, doordat net consortium vertegenwoordigd zal zgn ia do commissie der douanesohattera. /.oo zal er namens de o aligatiehouders worden toegezien, dat het privilege, dat hun m 1904 op de opbrengst An 60 percent der domnerechtea ie toegezegd, onverkort gehandhaafd blgft. Omtrent de verdeelicg der aoht havens Toor de pohtio is nu vastgesteld, dat Spanje er twee krggt voor zioh alleen en twee te zamon met Frankrgk a.1. de bekende havens Tanger en Casablanca. ue vier overige havens krggt Frankrijk voor zich alleen. In den loop dezer week zal het pro- toool, dat voor een en ander wordt opgemaakt, geteekend worden. Uit Tanger, dat te kampen had met langdurige droogte, komen beriohten van overvloedige regens, die daar de laatste dagen gevallen zgn, evenals in de kust- streken. Men begint daardoor weer hoop te koesteren omtrent den oogst Al zijn vele vruchten bedorven, het gevaar van een hongerjaar schijnt afgewend te zgn. l6«eu de op vele plaatsen optredende sprinkbane&zwermon wordea van regee- riïgswege maatregelen genomen. ITALIË. 't Gebeurde dezer dagen in een klein Uélderioh plaatsje, zoo meldt de Tel" dat een norsoh uitziend heer in het" post en telegraaffcantoor binnenkwam, het pu bliek, dat zioh daar bevond, op zij schoof ey van uit de voor het publiek bestemde ruimte tegen dea ambtenaar schreeuwde- „Dye jij die pgp uit je faier word «en woord gebezigd, dat in een be8oha*fd biad met thuis behoort, en tagende direo- •eur: „Zeg ken jg je instruotiss niet?" Dit beleefd, beschaafd, welopgevoed mensen was... een iwpacteur der poste- en stuzaooors rgen e. f legraphie. Is h.t niet droevig, j loonsverhoogbg. 9 dat superieuren op een dergelijke wijze tegenover hun ambtenaren treden en dat nog wel in tegenwoordigheid van het pu bliek. r Kan het verwondering baren, dat de mindere ambtenaren op sommige kantoren op een mindere wijze het publiek te woord staan. Dragen sommige hoofdambtenaren daar van niet de schuld. Zoo „heer", zoo „knecht". Voor de Paasch-tentoonstelling, welke morgen 5 Apni te Zaanda» gehouden wordt zijn ingeschreven: 173 stuks hoorn vee, waar onder 100 stuka vet vee, 31 stieran 27 melkkoeien en 15 kalfdragende ronder^. Verder zgn opgegeven 13 nummers wolvee, aismede mooie inzendingen bokken, geiten vette varkens, kippen, kongnen,landbouw- werktuigen, kunstmeststoffen en veevoeder. De „N. B. Ct." meldt, dat de Botter- damache Bechtbank rechtsingang met last tot instructie heeft verleend te^en Frans ttosier mzake de poging tot moord, ss~ valgd door diefstal ten huize van de Wed Overgauw te Gouda. Tevem zijn er des' kundigen benoemd om zijn geestestoebtasd te onderzoeken. Hij weigert nog steeds alis voedsel, dat hem daarom nog steeds kunstmatig wordt toegedieud en bewsart maar altgd door «en hardnekkig stil- zwggen. Maandagmorgen is te Groningen een werkstaking ui(gebrokea onder de metse laars voegers, oppeil.eden, grondwerkers en stukadoors. De eisoh der stakers is Het eiland üstioa wordt nog voort durend door aardschokken geteisterd. Ugna de geheele bevolking heeft het eiUnd verlaten. Nog slechts eeniee ambtenaren en een vijftigtal personen, nood.g voor de bewaking van het vee zun overgebleven. Het eiland ziet er vreeselgk doodsch uit met zgn leege huizen, gesloten winkels en holle straten. Öp de reede ligt nog het oorlogssohip Agoidat om, zoo noodig, de achtergebleven aan boord te nemen. Ook te Catanzaro in Calabrië is weer eea hevige aardschok gevoeld. Zondagnacht hebben dievon zich door t verbreken van een ruit toegang weten te verschaffen tot de hulpkerk te Bijen. Oatv.eemd worden drie zilveren H. vaten, twee zilveren ompullen, een zilveren aohenk- blad en eane verzilverde altaarbel. D'. Kuyper, die na zijn langdurige bui- tonludsehe reis Vrijdag in des Haag terug- keeide, zal. zoo melden d<* bladen, voor- leopig aldaar blijven wonen en over eenige waken de redactie zoowel van den .Heraut" als van dea „Standaard" wear op zich nemen. F Eergisteren is te Ameterdam een ond9 Sn TV6* iQwelier e3n 80m *»n f4000 de Twentse Bank was gaau halen, cjor 3 Enxelsohen beroofd Hü was oven m een molÜnricht.Eg aan de Oamstraat gaan rusten, eB werd, toen hij w«ggiug, in de deurpost <W het 3-tal opgedrongen. Het gelukte hem een der beroovers aan te houden, m.ar het geld werd met op dezen bevonden. vn#B if
RUSLAND. Mag men de mededeelingen van het TelegraafagentBchap gelooven, dan *ijn er nn toch eindelijk door de regeering maatregelen genomen tegen een herha ling van de Joden gruwelen. Genoemd agentschap vernam nl., dat de minister van Binnenlandaohe Zaken op bevel van Graaf Witte door soldaten een rondsohrgven heeft gezonden aan de gouverneurs der provinoiën met Joodsohe bevolking. Daarin wordt de plaatselijke overheid voor het uitbreken van onlusten aan- sprakelgk gesteld en aan het gerecht overgeleverd, bijaldien zij zich mochten voordoen. Als die maatregel nu maar streng en rechtvaardig wordt toegepast. Het volgend berioht uit Odetaa geeft eenig denkbeeld van de vrjjheid gegund aan de kiezers voor de Rijksdoema De gouverneur-generaal uit genoemde stad heeft alle kies vergaderingen voor de rijksdoema verboden, naar hij beweert met het doel, om alle ongeregeldheden te keeren. Men meent, dat het werke lijke doel van deze maatregel is, om de activiteit der liberale partgen te verlammen. Het is den dagbladen verboden over dit bevel van den gouverneur te spreken. De voor-verkiezingen moesten eergis teren plaats hebben voor 66 fabrieken, maar de 46 candidaten waren den vorigen naoht gevangen genomen en achter slot en grendel geborgen, omdat ze te liberaal waren bevonden. De overheid heeft de kiezers uitgenoodigd andere candi daten to kiezen, behoorende tot de reactionnaire party D.t lezende kan men zich waarlijk niet verwonderen dat er velen zijn. die van de verkiezingen niets willen weten en beslist, weigeren er aan deel te nemen. proeven worden genomen om een snelle verbinding te verkrijgen tussehen Leiden en Bodegraven lange den Rijksstraatweg. Alsdan zal tot een proefrit daartoe dienst doen een motor-omnibus van de firma Verweg Lugard te 's-Gravenhage, welke des morgens te 10,15 van het station Leiden zal vertrekken naar Bodegraven en terug naar Alphen, waar in Hotel „St Joris" een samenkomst van genoodi>den zal plaat»? hebben tot het verstrekken van inlichtingen en het wisselen van gedaohten over deze zaak. Het is te hopen dat deze proef beter aan do verwaohting zal voldoen dan die welke verleden jaar met den Renard- trein gehouden, daar een snel en bruik baar vervoermiddel langB den Rijks straatweg niet alleen het verkeer met Leiden en het tramverkeer Bodegraven— Gouda, maar ook het lokaal verkeer zeer zon vergemakkelijken. Binnenland. 4 APRIL. Na vooraf nog een afscheidsbezoek te hebben gebraoht aan H. M. de Koningin- Moeder, is het Koninklgk echtpaar Maandagmorgen ten 9.56 uur naar het Loo vertrokken voor het gewone zomer- verblgf aldaar. De vorstelijke personen reisden met den onlangs geheel gere- staureerden Koninklijken trein en kwa men om half een op bet Loo aas, waar zij werden begroet door den burgemeester van Apeldoorn. Zg wandelden met ge volg te voet naar het paleis onder het hoerageroep eener talrijke menigte. Aan de Rijksuniversiteit te Lei is benoemd tot assistent in het zieken huis (afdeeling heelkunde) de heer A. A. Boonacker, arts, voor het tgdvak van 1 April tot en met 31 December 1906. Gisteren werd te Rotterdam, beguns tigd daor prachtig voorjaarsweer, de gewone jaarlijksohe vee-tentoonstelling gehouden vanwege de afd. Rotterdam, Sohiedam en Omstreken van de Hol!. Maatschappij van Landbouw. üit onze omgeving werden aldaar bekroond: voor de fijnste en zwaarste koe, nits ui tend met hard voeder gemest: Ie prijs C. C. Braukink te Voorschoten, 2e prijs J. W. Clant te Alfen a/é Rijn, 3e pr. Gebrs. Dorrepaal te Koudekerk, 4e pr. stal Hees- wijk te Voorburg; voor de fijnste en zwaarste schot, uit sluitend met hard voeder gemest (geboren in 1903): Ie prijs Gebrs. Dorrepaal te Koudekerk, 3e pr. D. Op 't Land te Nieu- werbrug bij Woerden; yoor het fijnste en zwaarste varken, onversohillig van welk ras: 2e en 3e prgs Gebrs van der Geest te Zwammerdara; voor de beste vaarkoe: Ie prgs stal Heeswgk to Voorburg; voor de beste guiste sohot (geb. in 1903): Ie prgs Gebrs. Dorrepaal te Koudekerk; voor de beste melkkoe, gekalfd hebbende in 1906: 2e prgs stal Heeswgk voorn.; voor de beste melksohot, gekalfd heb bende in 1906 (geb. 1903): Ie prgs stal Heeswgk veorn., 3e prgs M. C. Piek te Oudshoorn; voor de beBte melkvaars, gekalfd heb bende in 1906 (*eb. i904): Ie prgs E. van der Vring te Oudshoorn, 3e pr. J. W. Clant te Alfen a. d.Rgn; voor de bsste kalf dragende koe, minstens 7 maanden drachtig: 2e prgs E. van der Vring te Oudshoorn; voor het beste pink-kuiskalf (geboren in 1905): 3e pr. C. O Breukink te Voorschoten; voor den bestefi rijstier (geb. in 1904): 2e prgs J. Verweg te Alkemade, 3e prgs K, Ruting te Alfen a.d.Bgn; voor den besten rijstier (gob. in 1905): 2e prgs M. C. Piek te Oudshoorn; voor den besten springram (geb. in 190é): Ie prijs N. H. J. van der Loos te Rijswgk, 3e prgs J. Hoogeveen te Haastrecht; voor den besten springram (geb. ia 1905): 2e prgs E. van der Vring te Ondshoorn); voor merriepaarden (geboren in 1905): 2e prijs J. Groenewegen Pz. te Zoetermeer; voor merriepaarden (geboren in 1904): 3e prgs J. Noordam en 4e prgs P. F. Noordam, beiden te Wou brugge; voor merriepaarden (geboren in 1903): 4e prgs J. Groenewegen Pz. te Zoetermeer. Alphen. Dinsdag den 10n April a. zal naar wjj vernemen, nogmaalz Mej. M. E. de Mildt, onderwg- zeres aan de Chr. school te Bergen-op Zoom, is als zoodanig benoemd aan de nieuw te bouwen Chr. school alhier en aan die te Kaatsheuvel. Zg heeft de benoeming te Alphen aangenomen Na afgelegd examen is de korporaal J. G. J. van der Sande, van het 2e Regt. Veldartillerie te 's-Gravenhage, dezer dagen bevorderd tot waohtmeester. Bodegraven. In de vergadering van de Gezondheidscommissie alhier, van 27 Maart jl., waren mede tegen woordig do Heer Inspecteur van de Volksgezondheid de Heer W. van Boven en het Dagel. Bestuur van Boskoop In behandeling kwam het rapport van de Subcommissie voor het woningonder- zoek te Boskoop, dat tot uitvoerige beraadslagingen aanleiding gaf. Tot de ingekomen stukken behoorde •en bericht van den Heer Zeehandelaar te Zevenhoven, meldende zgn ontslag name als lid der Commissie, wegens vertrek naar Amsterdam. De voorzitter wijdt eenige waardeerende wcorden aan dit lid, dat een krachtige steun voor de Commissie is geweest. Verder zijn in gekomen eenige formulieren artikel 9 woningwet van Woerden, Barwouts- waarder en Nieuwkoop, terwijl Oudewa- ter een negatief bericht inzond. Van Oudewater is berioht ontvangen dat de perceelen wijkA, 5—8, onbewoonbaar zgn verklaard door den gemeenteraad, ingevolge ons advies. Door het gemeente bestuur van Reeuwgk is een schrgven ingezonden aangaande den minder guns- tigen toestand van de sohool te Sluipwijk. Een verzoek om advies van Boskoop in zake eene tot Gedep. Staten te richten aanvrage om ontheffing van het bepaalde bij art. 28, Ie alinea der woningwet uitbreidingsplan zal behandeld worden zoodra meer volledige inlichtingen zgn verkregen. De oommissie tot nazien van het archief brengt rapport uit, dat gunstig luidt. Medegedeeld wordt hetgeen sedert de laatste vergadering door voorzitter en secretaris is gedaan tot uitvoering van genomen besluiten. Enkele klaohten zgn ingekomen, waaronder een onge- teekende. De Commissie besluit om ongeteekonde klaohten in den regel niet in behandeling te nemen. Een klioht over 't water te Waddingsveon, een over een sloot te Bodegraven en een over stank van varkens te Waarder zullen onderzooht worden. Wordt medegedeeld dat in Februari zgn voorgekomen: te Zevenhoven 8 roodvonk, te Zwammerdam 1 febr. typh., te Weerden 1 febr. typh., 2 roodvonk es 1 diphtheritis, te Bodegraven 1 febr. typh te Boskoop 1 febr. typh., 1 rood vonk en 2 diphtheris en te Waddinxveen 1 febr. typh. De rekening over 1905 wordt vastge steld in ontvangst op f 2008.43%, in uitgaaf op f 2007.03%, aldus met een saldo van f 1.40. Besloten wordt in April of Mei het plaatsonderzoek te honden. Na het gewone onderzoek van de woningkaarten wordt de vergadering gesloten. 29 Maart. Ook nu weder hield de Werklieden-vereeciging „Een- draoht maakt macht" hare jaarlgk sche ledenvergadering. Het ledental bedraagt thans 169 tegen 167 in het vorige jaar. Uit de rekening van den Penningmeester bleek, dat de finantiëele toestand van de Vereeniging gunstig mag worden genoemd en deze rekening sluitende was met een ruim batig saldo. De vereeniging verloor door den dood 1 lid, door vertrek of bedanken 11 leden, terwijl 14 nieuwe leden werden aangenomen. Aan 33 leden, die wegens ziekte of verwonding gedurende korteren of langoren tijd hun arbeid niet konden verrichten, werd tot een getal van 877 dagen uitgekeerd een bedrag van f 591,12. Tot leden van hot Bestuur werden herkozen de heeren Dr. C. Dekker; K. Douwes Dekker en H. Wessels, respectievelijk als Voorzitter, Penning meester en lid van het Bestuur. Tot leden van de commissie tot het nazien van de rekening over 1906 werden benoemd de heeren P. van Noort, T van der Neut en J. P. du Croix. Ten slotte werd in beginsel aange nomen, dat de leden in de maand Aug. a. s. met hunne vrouwen gezamentlijk een dag zullen uitgaan. Waarheen is nog niet bepaald. Het Bestuur aal een en ander voorbereiden. Bij de heden gehouden verkoo- ping is het peroeel in de Noordstraat, vroeger bewoond door wijlen den heer Brand, opgehouden op f 3700 Mede is verkooht eenig Weiland, groot 2 HA. 56 A. 30 o.A., liggende aan de Zuidzgde, voor f 7200.— aan B. C. de Rugter. In ons berioht over den uitslag der de vorige week alhier gehouden Stierenkeuring is een zetfout geslopen. Onder de bekroonden werd genoemd M. van Beieman, dit moest zgn M. va» Briemen alhier. Wg wensohen dat deze vereeniging nog vele uitvoeringen geven mag. Wg weneohen ook, dat de heer van Griet huizen nog vele jaren gespaard mag worden voor zgn vaak zoo moeilijke taak en voor de uitoefening van zgn heerlijk werk het beoefenen der aohoone muziek. Reenwijk. Het kohier van den hoofdelijke** omslag, dat gedurende vijf maanden voor een ieder ter inzage ligt, vermeldt een totaal bedrag van f 5301,50. Het evenredig oijfer bedoeld bij art. 4 der verordening op de heffingen is 2,2 procent. Niet belastbaar is een inkomen van f 300. Benthuizen. De vorige week werd door den Raad dezer gemeente een nieuwe plaatselijke politieverorde ning vastgesteld, omdat de tegenwoor dige, van zeer ouden datum zijnde, niet meer aan de eischen des tijds voldoet. Tevens werden de bedragen van Hoof del. Omslag en Hondenbelasting geregeld. Vervolgens werd behandeld een ver zoek van Ged. Staten om advies inzake het verpachten van het grasgewas van een gemeenteweg. In een vorige vergadering was door den Raad besloten om genoemden weg onderhands te verpachten aan een in gezetene, dooh aleer dit besluit door Gedep. Staten was goedgekeurd, was aldaar een verzoekschrift van eenige ingezetenen ingekomen, strekkende om het besluit niet goed te keuren en den weg publiek te verhuren, aangezien zij bereid waren daarvoor een hoogere pacht te geven als thans was bepaald en zij door de onderhandsche verpachting niet in de gelegenheid waren geweest om mede te dingen. Na bespreking besloot den Raad om op het vroeger genomen besluit terug te komen en om hot gras- gewas alsnog publiek te verhuren. Woensdag-avond jl. was in de consistorie der Ned. Herv. Kerk ver gadering der leden van de Vereeniging „een school met den Bijbel" alhier. De vergadering werd geopend met het lezen van Deut. 6 en gebed; de notulen werden voorgelezen en goedge keurd, de rekening over 1905 werd door een oommissie uit de leden onderzocht en eveneens goedgekeurd. Voorts eenige besprekingen in verband met het onder wijs, opvoeding, schoolbouw enz., waarna de vergadering met dankzegging werd gesloten. Boakeop. In de vergadering van Ingelanden van den polder „Middelburg" en door het bestuur van den Tempel polder werd besloten het bovenstoom- gemaal, zijnde een vijzel ge ma al, te ver anderen in een direct werkende centri- fugaalpomp met eompoundmachine, naar de plannen van den ingenieur Paul te Leiden. Leiiiiniden. Een van uit Leeu warden naar deze gemeente verzonden brief, met geldswaardigen inhoud, werd niet aan zgn adres bezorgd. Oude Wetering. Vrijdagavond 31 Maart gaf de Chr. Zang vereeniging „Halleluja" te Oude Wetering hare 3e uitvoering. Deze vereeniging onder leiding van den heer H. C. van Griet huizen, gaf een zeer goede uitvoering en dit moet te meer gewaardeerd worden, als men weet, dat zij telkens en telkens door vertrek, familieomstandigheden enz. van hare beste krachten verloor. Door dat herhaaldelijk weggaan van leden was de vereeniging zeer verzwakt en was het getal zangers en zangeressen klein. Vooral de bas- en tenorpartijen waren klein. Vandaar dat wg het zeer waardeerden, dat een 4*tal leden eener andere vereeniging medezongen. Hun daarvoor onzen dank. Ook een woord van dank aan de heeren kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk, dat zij zoo welwillend de kerk er voor afstonden. Wg spreken den wensch uit, dat zg dit ieder keer willen doen. Ook Ds. Pothoven danken wij, voor zgn kernachtig inleidend woord, en stemmen met ZEerw. in, dat het lied moet strekken tot Gods eere. Van het rgk voorziene programma wjjzen wij op „Levenslust" „Zomer avondlied" en „Kerstzang" voor de pauze en op „Blijft een" „Zondag" „Het Geuzenvendel op den thuismarsoh" en „Eere zij God" van het tweede ge deelte. Deze liederen werden zeer goed, met goode voordracht gezongen. De dames gaven blgk, dat zg met ijver gestudeerd hadden en ook dat zg heel goede stemmen hadden, alleen zouden wij wel gewensoht hebben, dat zij wat minder zacht hadden gezongen. Bij 't jl. gehouden overgangs examen aan de Rijks Normaalöchool te Gouda, zgn onze plaatsgenooten M. Goudswaard en Nelly Lammens respec tievelijk van de 3e naar de 4e en van de Ie naar de 2e klasse, overgegaan. Bijnzaterwoude. In de jl. Zaterdag gehouden gemeenteraadsver gadering werd o. a. besloten f 2,50 bij te dragen in de vanwege den Ned Bond van gemeente-ambtenaren te hou den administratieve tentoonstelling en daarheen van gemeentewege af te vaar digen den gemeente-ontvanger en hem voor bestrijding van onkosten een bedrag van f 5 toe te staan. Vastgesteld werd eene verordening op de Tappergen en eene verordening op het venten. 'Het kohier Honden belasting werd vastgesteld tot een bedrag van f 55 en dat van den Hoofd. Omslag tot een bedrag van f 1400.—. Woerden. Naar het „Weekblad" verneemt zgn nieuwe plannen en teeke- ningen gemaakt voor een te bouwen station ter vervanging van het thans bestaande. Naar het schjjut, zal het nu eindelijk ernst worden. Zevenhoven. Nadat het den ge- heelen Zondagavond rustig was geweest op ons dorpje, werd het omstreeks tien uur erg rumoerig. De oorzaak hiervan was, dat bij den werkman J. de R. en bij den kleermaker C. v. d. L een groot aantal ruiten werden stukgeslagen en ook het houtwerk beschadigd. Do dader of daders zijn tot nog toe niet bekend. Men vermoedt, dat hier kwaadwilligheid in het spel is. De gelegenheid om zoo iets te doen was juist gunstig, aange zien de politie met verlof afwezig was. jaarlijksohe uitkewingen werden toegezegd tot hare oontante waarde zgn herleid) overeenkomt met ruim een-derde van bovengenoemd eindogfer der raming, te weten met een bedrag van even f 2,150 000. Met toepassing van het beginsel van gelgk- heid in opoffering tussohen het Rgk en de streek, wordt derhalve thans voorgesteld om als renteloos voorschot uit 's Rijks sohatkist eene som beschikbaar te stellen ter grootte van een derde der aanleg- kosten tot een maximum van een derde der raming of f2.147.000. Wordt zoodanige rijksbijdrage verleend, dan is de Holl- Electr Spoor w.-Maatsoh. bereid den aanleg en de exploitatie van de bovengemelde lijnen op hare risico te ondernemen. Is voor de belanghebbende streek do indiening, en zal nog meer de aanneming van dit wetsontwerp van groote beteekenis zgn, de geldelijke gevolgen daarvan voor don staat zullen zich eerst na eenige jaren doen gevoelen. r' voorl ende por Op B bah &en d larna hierm soll nderw len. Ws. irleecc idsche der 1 me to jrUuget }b meer den V in OG het k setwelk m f 37 Spoorweglijnen in de Haarlemmermeer en omgeving. Ten behoeve van bovengenoemde lijnen is thans een wetsvoorstel ingediead, strek kende tot toekenning van een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist. Omtrent het pl*n over den aanleg dier lijnen, dat de instemming van alle belang hebbenden heeft mogen verwerven ontleeuen wg aan de ,N. R. Ot." de volgende bij zonderheden. Het plan bestaat uit drie hoofd verbin dingen, welke voor kleine gedeelten met elkander samenvallen, te weten: lo. eene lijn van Amsterdam over Amstelveen, Aalsmeer, Hoofddorp, Venne perdorp, Oado en Ni«uwe Wetering en Roelofarendsveen naar Leiden; 2o. een lgn van Haarlem over Hoofd dorp, Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis en Yiukeveen naar Nieuwersluis, en 3o. een lgn van Amsterdam over Amstel veen, Uithoorn, Nieuwveen, Nieuwkoop en Aarlanderveen naar Alphen. Yan de sub 2o genoemde lijs valt het gedeelte Hoofddorp—Aalsmeer, en van de sab 3o genoemde lgn het gedeelte Amster dam— Amstelveen (Bovenkerk) met die sab lo vermeld, samen. De totale lengte van deze lijnen (de samenvallende gedeelten slechts éóemaal berekend) bedraegt 110 K. M., waarvan 58 K. M in de provincie Noord-Holland, 20 K. M. in de provincie Utrecht en 32 K. M. in de provincie Zuid-Holland zijn gelegen. De lgnen zgn geheel, op eigen baan en met normale spoorwijdte ontworpen, met het oog op de ontworpon aansluitingen aan de hoofdspoorwtgen ta Haarlem, Leiden, Alphenen Nicuwersluis, zoomede omdat men het, in verband met denaard van het te verwachten vervoer, van groot belang achtte den overgang van wagens en desgewenscht van geheelo treinen van de nieuwe lgnen op ds hoofdspoorwegen, en omgekeerd, te kunnen doen plaats hebben. Het ligt in de bedoeling om van den aanleg op eigen baan partij te trekken om de lgnen te exploiteeren mat eene snelheid van ten hoogate 60 K. M. per uur. De ontworpen lijnen zullen, op slechts enkele na, alle oentra van bevolking, gelegen in de landstreek die omsloten wordt door de spoorwegen van Amsterdam over Haarlem naar Leiden, van Ls-ideu over Alphen na ir Woerden en van Woerden over Nieuwersluis naar Amsterdam, in verbinding brengen met het spoorwognet en met de omliggende steden, met name Amsterdam, Haarlem, Leiden en Utrecht. De aanlegkosten van de ontworpen lij non zgn in toraal door de Holl. Electr. Spoor weg-Mij. geraamd op f 6.441.000. Door de betrokkea streek zgn ten behoeve van den aanleg en het ie exploitatie brengen van dit net bijdragen toegezegd waarvan het gezamenlijk bedrag (cadat zg, voor zoover zg in den vorm van Raadsvergadering Yan Koudekerk. Voorzitter: de Ëd.Achtb. heer J.C. va Voorthugsen, burgemeester. Tegenwoordig alle leden. De Voorz. opent de vergadering, waarn de secretaris voorlezing doet van de notule der vorige vergadering, welke onverander worden goedgekeurd. Ingekomen stukken. lo. Schrgven van H.H. Gedep. Stat dezer provincie, waarbg goedgekeurd wor teruggezonden besluiten tot af- en 0T6r|ppi|ï schrijving op de begrooting 1905. L 2o. Idem van hetzelfde college betreKTcubl fende Rijksvergoeding in de kosten va1^ het lager onderwijs over 1904. j 3o. Missive van idem, waarbg wordt to« gezonden een uittreksel uit den staat aai j van gevende het bedrag der uitkeering, djldahoori ingevolge de art. 1 tot en met 9bis d bn de wet van 3 Juni 1905 (St.bl. No. 15i i i gewijzigde wet van 24 Mei 1897 (St.lKLÖt No. 156) over elk der eerste 3 kwartai van 1906 zal worden uitgekeerd n.1. f53 2 APr Deze stukken worden op voorstel v-e aanl* den Voorz. voor kennisgeving aangenomtf5 4o. en 5o. Adressen van het hoofd ven, 3 den onderwijzer aan de openbare lagq zamen£ sohool alhier, houdende verzoek om huijY Goud jaarwedden, in verband met de dcelnalar^era f! aan het pensioenfonds voor weduwentbj Ie so weezen te wijzigen. I- af—, Wordt aangehouden tot de behandelt,—} 2e van de verordening, regelende de ja). wedde van het onderwijzend psraoneeljAm g Alsnu doet de Voorz. mededeelingj^n£e?( het p i... i- i Maart m s een bedrag van f 1932.46*, terwijl ko booken in orde werdeu bevonden. L ^o Vervolgens deelt d<? Voorz. mede,, ao£ap^c den 8n Maart j 1, door Burgee^estei _ ft Wethouders is aanbesteed het maken een klinkerbestratiog ia bet paardens aangem proces-verbaal van kanopname aa g gchfti t j.L, waaruit blijkt, dat in kas L^. en* eien Ie kw 57, 2e en het maken van een bestraat voe[SP0STSl langs de huizen, waarvoor 30 inschrgvtf biljetten zijn ingelevord, waarvan ééiJPostkant( maand terugbet door het t het onwaarde, als zijnde oagezogoW. De lasgate inschrijver was de hee Lodcer te Oud-Beijerland voor de so f 15369, aan wien het wark (beho goedkeuring van H II. Godep. Staten provincie) is gegund. Aan de orde wordt gesteld beno van een lid van de commis&ie tot w van schoolverzuim, tor vtiorjsieni&g vacature, oststaan dook hoi; o?erlijde den hear W. Wille. DO! bli( Oev April t in buize vi op Dinsds iddage te 1 .3chreutf< LOOZE ESTER dervee B. en W. dieawi ia de volgendsb^ag, cJen bevolisg: lo. G. Dorr-jpeal Az dft 12%—IJ G. van der Biji Az in opsngci Overgaande tot stemesirg blijkt, d«erinentir?g gtemmea zgn uitgebracht op deu hetttoo ten h Dorrepaal Az. alhier, zoodot deze fp bet De noemd. Alsnu verzoekt de Voorz. Müt ver naar de betrekk-^lgke ^tukkih, w* de raadzaal ter IfiXagG hebbon g namens B. en W. machtiging lot h gaas van een geldieoniag groot f Irveen. 3 1 welke Bom bacoodigd ia vovr wegsi tering, alsmede het hertellen vaa drmee»ter en meece begraafplaats, de aankoop vi J. W. tanksobuit, ten dienste der drink voorziening en het afl'SS93 der 4 geldleening, primitiet g<-oot f 2 restende f 1000 en op geen Mder^j«^ f^ kan worden gevonden liVCI tC De heer Reijneveld. xerkU; inzage der stukken to hebben gei zou gaarne eenige inlichtingen ottv De Voorz. raadt den heer Bejj Zo° de arm, waar B. en W, zich de moeite PPGn onzeg gegeven, deze stukken vooraf geffiTER VA orde te brengen en ter visio te zooals het convocatiebiljet aangaf, in 't vervolg inzage te nemen. BERA MAI beter met de zaken op de booste VAN DEB disou&sies worden hierdoor aanm bekort. Hieraa wordt voorlezing gedaan hierbij behooraade memorie vaa toef en 6 en April rige Ecbti en worden door den Voorz. do mdenken. gelijks inlichtingen verstrekt. jde Heare 1 Met algemeene stemmen wordipareQ ia d< besloten tan laste der gemeente e4 leening aan te gaan tot een bedlww** ^nkt f 12000, rentende 4 pCt. 'sjaars, nfugge, 5 Af lijksohe aflossing v/m minstens f durende de eerste 10 jaren, a^nt^KJ^^^0^^ ia 1907; daarna minstens f 1000 zullende de r*nte en aflossing dierjtti|fQP"Y| worden gevonden uit de gewone iaJoV 11 D£ 11 der geaeent-3, terwijl tot waarborg verbonden! de bezittingeii en inkoaP ve*e 06wj gemeente. bdervonden In verband hiermede wordt b-«si wij onzen noodige wijziging aan te brengt gemeentft-begrooting 1906. Ook wordt met algemeene sten» sloten tot het doen van eenige af schrijvingen op de begrooting 19' IJ. J I C. EXA
voorlezing gedaan is van de jroode memorie van toelichting Lor B. en Wa. ontworpen jewijaigde verordening, #5*f0- wedden van het onderwgeend f Openbare Lagere school, behandeld, waarbij denoo- ren door den Voorz. wordon »*rna met algemeene stemmen 1de van het Hoofd der school r 1060 met 3 vijfjaarlijksobe van f 50 en wel met in* het bg de vorige verordening reffende het toekennen van ie van f 50 voor het geven onderwijs. onderwijiers van bijstand '5 mat 4 vierjasrlgkicbe ver- ling i f 50, evenwel met intrekking enis alde bg art 1, 4o der vorige roor hiermede zal ean gewijzigde i sollicitanten naar de be- nderwgzerea in t de Vacature" en. Ws. wordt ten slotte nog erleend tot het houden van idsche aanbesteding in zake der begraafplaats, ne rondvraag niemand meer lengende en voor deze ver meer te behandelen zijnde, den Voorz. gesloten, waarna nderq \n comité-generaal tot be- het kohier JHoofdel. Omslag ietwelk ward vastgesteld tot Statefen f 3747 25. do Ia het gezin van e»n predikant te Leiden is plaats voor jongens of meisjes, die de lessen d*r H B. S. of Gymn, moeten volgoj .Natuurlijk bijzonder toezicht en beste huisve9ting. Br. onder No. 4623, Bureau Rijnbode. Aren Te Alphen worden gevraagd 2 a 8 gemeubileerde KAMERS. Prijsopgaven, met en zotder pension, worden ingewacht onder 'letter B. bij don Boekh. H. KLEUN te Leiden. (ik. i.va: Christelijke Haai-, Knip*; Verstel- en Handwerkschool. ERFHUIS. mtiril H. VAN DEN BER0 --te Oudshoorn. is voornemens om op Woensdag 11 April 1906, ?oorm. 10 uur, ten fiterf- hutae van den Heer G. v. KLAVEREN, in het R i e t v o 1 d, onder ALPHEN a|d RIJN, publiek, ioontaut, te verkoopen: 3 beste Koeien, (gökalld hebbende), igsblad f 1.20. B( K ar ün laar GROOTE SORTEERING 1 F*«««™~1 irfiTH »rtV!lftfVÏ UITGEVER. Bnrean; ALFEN (Lage Zijde.) Interc.Tel. Np. 9. W ~J— aam )tule won °Herlijke Stand, betreKTcubrugge. Bn vajA, A. de Graaf geb. Bins, D. Los, 49 j., eohtg. A. van rdt tol iataft]|J- van Pelt' Jm< 33 J' en »g> Ibis Ir. de lokalen der CHR. SCHOOL te Oudshoorn zal 9 April door de Dames ZIJLSTRA en DE BRÜIJNE bovengenoemde school geopend worden. Het Naaien, Maatknippen en Ver stellen zal onderwezen worden doorMej. A ZIJLSTRA, 'snam. van 2—6 aur, en Nuttige- en Fraaie Handwerken door Mej. E M. DE BRIJNE, onderwgzere?, van 4%—6 uur. 4704 Aangifte liefst vóór 6 April; voor Alphen bn Mej. ZIJL8TRA, en voor Oudshoorn bg Mej. DE BRÜIJNE. teeg 25. PYijs der Advertenties raa 1 tot 5 regel* 55 etf., tteri naar plaatsruimte. Inzeatag ras Advertenties tot Dinsdag- en Tr WIEGi idahoorn, jd. 24 j fffiktberichten. "\TiU 2 APril Aangevoerd: 1 stel v|te ■am*n 50 stuks. enom#5 ïoofd ven, 3 April. Aangev. 55 I lagi zamen 2508 «tuks, weg. plm. mhuflpr Qoudïcte Ie soo'tf27 leelnakriera f 29 2e poort f 25,— uwenU; Ie soort f 28,50 a f a f —,—j Eckmmer Ie soort landeli,—, 2e soort f a f de ja|. soneel^jj^ 2 April. Op de vee- al"1? 1 aange?oerd: 170 runderen, ne dd" 9 RCÜRp6B) 441 varkens. k»s ^eik. on ka'.fkoeien f 125 a terwgll k06ien _ a et. per kilo; |n Ie kw. 72 a 75 et., 2e kw. B»«de,j 6CbaPen f 2.2 a f 26.—; r.90iteï_.__ a f—.—; vette varkens maken 57j 2e on 3e kw. 5.3 a 54 et. irdtfns_____.____.. —_„.:, 4t ^SPOSTSPAARBAUK. Inïli Postkantoor te Alphen werd e maand Maart 1906 ingelegd heeIj terugbetaald f17092.14. desonfdoor het kantoor uitgegeven rbehoS' het »oMjaer 63B4- itaten „blicatie. benoe _------------------.----------------- tot w;looze inenting. SeiBESTER en WETHOUDERS D-derveen, maken bekend, l<*end9rs*ag, den 9en April a.s. d«* Az ep 12%—1% orer, do gelegen- n opsngcsteld tot kostwlooze iikt déerinentiifg van de ingezetenen, leu' hefïtoe ten huizo van Mej. Wed. deze »P bet Dorp aanmelden; op 10e* April a.s., des voormiddags etveriin huize van dr. P. de Graaf te i v? 1 op Dinsdag, den 10en April ón geliddags te 12—1 uren, ten huize lot hJF. SokreuJe? te Zwammerdaw. oot f Irveen. 3 April 1906. r InïJBmeeBter en "Wethouders voorn. toop vl J. W. VAN DER LEE. drinki De Secretaris, der 4)1 A. P. TOLK. t f 2______ ftad6r1dvertentiên. rerkla oen ge J2J Bel Zoo H<iere *ü*»W moeitePPen 0EZegelie^e Ouders araf gefETER VAN DORP isio te T en ,men.' IbRA MARÖARETHA hoogtalvAN DER SAR, ftftnm*68n April a, a. hunne gedaanijjde Ecbtvereenigüig van toe[ 17qn do mdenken. «iou kt. |de Heere hen nog lang a wora)pare<s ia de wensen van 9*ntbedtMWt,e dankbare Kinderen. jaam, «ugge, 5 April 1906. "Ti !oU^^^ V^MHt«4 i 1000 iing die iwonei De ondergeteekende be veelt ziob beleefd aan tot bet leveren van TAPIJTEN, Karpetten, Loopers, Vloerzeil en Matten. o' 4731 Beleefd aanbevele&d, Uw die. dien. t A. MEIRIK. Ligplaats AARDA9I* ellingen 'ikbaren wft&heerlyk *«B rden en «oor van ,n 8CEftr den .ja Het o -7an een voor dan de A»g; wg te zi om tot I1! ragen. t wer- riO liever ia ?er- zal Beiie des lebben wVAg; zij pub elkaar lc indi* Blat is mpe- voor- ^poed! Spoed! AFBRAAK. voor eeuwig waren ingesluimerd en ge bracht tot een toeatand van fossiliteit als overblijfsel -n uit een barbaareehe voorwereld, ook deze teleurstelling is van voorhijgaanden aard op de stor men, die nu woeden, volgt een tijdperk van windstilte, en het menschengeslaeht, opgesobrikt uit zijn droom van welvol- daanheid, mag straks weer rustig het hoofd nedervleien. Het is sleohts een sombere dag ge weest temidden van een tijdperk van toenemende helderheid ten terugtred voor beteren aanloop. Wie gelooven De maatsohappij is bezig met haar zolf herziening, haar leden hebben de taak aanvaard. Wat ieder voor zichzelf doet, is weinig, doch met elkander be zitten wij een groot aantal handen, geleid door vele hoofden en harten. Aan onze idealen big ven wij getrouw met onver zwakt geloof, maar de werkelijkheid verplicht ons tot wat sneller toetasten dan wellicht vroeger gebruikelijk was. Het rgk van liefde en tot aan den Rijn, groot TE KOOP aangeboden de AFBRAAK der verschillende woningen en fabrieks gebouwen op en in de onmiddellijke nabjiheid van het terrein der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden, als: 4724 1.000,000 Waal- en Rijnsteen, 20000 Panmn, voorts: Raam- en Deurkozijnen, Binten, Ribbout, Brandbout enz. enz. Te bevragen dageljjke/nan 't work, alsmede aan den Hooien Rijndgk, Villa ,Coröelia,,, adres J. H. BUNDER- MEIJER, aannemer van Sloopwerken. n Aanbesteding De DIA.CONIE der Waalech-Herv. Gemeente te Amsterdam, zal op ZATERDAG 14 APRIL 1908, des voormiddags te 11 uren, in bet Koffiehuis „HetBonte Varken" te Bodegraven, aanbesteden: Het afbreken van eene BOUWMANSWONING met aanhooren en het weder nieuw opbouwen daarvan, onder de gemeente Zwammerdam. Bestpk en teekoning «jjn te verkrijgen a f 2 het stel, bg den Bouwkundige T. SCHEER te Bodegraven. 4683 strekkende ongeveer 21 aren, gelegen naast het perceel, bewoond door den heer C. VAN MUISWINKEL Dit terrein zal in 6 peroeelen worden geveild. 2. Een gunstig gelegen Bouwterrein aan de Kerkstraat te BODEGRAVEN, groot 37 aren 34 centiaren, gelegen even voorbg de Openbare school. Dit terrein zal in 5 peroeelen worden geveild. 4720 Aanvaarding en betaling 1 Juni 1906. Nadere inlichtingen geven Notaria DE VRIES voornoemd en de heer B. VAN 'T RIET Az. te Bodegraven. OPENBARE VERK00P1NG op Donderdag 5 April 1906, 's morgens 10 uur, te Aarlanderveen, bij de Kerkvaartsbrug, van: 4637 nieuwe Houtwaren, als: deeieb, platen, eohroten, latten, ribben, palen ens., om contant geld, door den Notaria Mr. C. VAN DER LEE van vrede, f1 UCOto stanucu vaartverkeer met h*t buitenland is overeen komstig het voorstel van de regeering vagtgesteld, maar voor de binnenvaart en het spoorwegverkeer verhoogd. De be lasting op reisbiljetten naar het aantal af te leg#en kilometers is door de oommirsie overeenkomstig hare besluiten bij de eerste lezing gehandh&afd. De belasting van automobielen is eanigszins versoherpt. Een nieuw besluit gold de invoering van een belasting op winstaandeelen uit naamlooze vennootschappen. Het kwitaotiezegel en de belasting op prent brief ka ar ten zijn ver worpen. Bij de successiebelasting zijn de besluiten van de eerste lezing bekrachtigd, maar voor de ervende ouders en zusters en broers bij erfenissen beneden de 50 000 Mk. zijn in vergelijking met de eerste lezing eenige verzachtingen goedgekeurd. De beruchte spitsbocf Henning, wiens gevangenneming zooveel moeite heeft ge kost, bezorgt uu zijn bewaarders veel last en volgt daarbg thans dezelfde taktiek als Frans Rosier. Hij bewaart een hard nekkig zwijgen en weigert alle inlichtingen, da&rbg doende of hij hooren nog spreken kan. Spijs en drank versmaadt bij geheel. Als men teveel bij hem aandringt, krijgt hij een aanval van razernij. Dan werpt hij zich op den grond, slaat, stoot en bijt om zich heen en is nauwelijks te temmen, van jLLJftJLJU j^ii ZAAK in Koffie, Thee, Chocolade- en Saikerwerken, annex Brood- depot, een burgerbestaan opleverende. Fr. brieven, onder No. 4663. aan het Bureau „Rijnbode." TE KOÖP~7 ver beneden de waarde, groote partg DEN1NBALKEN EN PALEN voor alle doeleinden gesobikt. Te zien en te bevragen bg 8. VAN BUREN en N. DRIEHUIS te Bodegraven 4634 houden van een wereldtentoonstelling te Gent Zij hebben nn vasten vorm gekregen. Op de handelsbeurs van Maandag j 1. wèr4 n.1. besloten om de tos toonstelling te heulen in 1913. Zij zal de kolossale oppervlakte beslaan van 70 a 80 hectaren en samen vallen met de in dat jaar te houden tuin bouwtentoonstelling. F K A N K B IJ K. Na de gelukkige redding der dertien mijnwerkers te Courrières, in ons vorig nummer uitvoerig vermeld, is er nog een arbeider levend uit den moordkuil naar boven gebraoht. Het ia de 32-jarige Rerton, die na 24 dagen in de donkere mijngangen, menigmaal over de lijken zyner makkers, te hebben rondgezworven, door een redéingsploeg ontdekt en uit zijn griezelige verblijfplaats verlost werd. Een groot gedeelte van dien tijd heeft hij slapend doorgebracht, zoo zelfs dat hij meende sleohta 8 dagen onder den grond te zgn geweest. Bij het vluchten met andere arbeiders, na de ramp, z*kte hy ine*n, en hij bleef liggen. Sinds dien tijd is bij steeds alleen gebleven. Op zgn omzwervingen dear beneden heeft hij geen levend wezen ont moet. pl.m. 17 18 jaar, goed kunnende mel ken, P. G., bg A. C. VAN TOL Sr., Boskoop (Biezen), 4729 Een bekwaam MELKER 9 TE KOOP één-j arige Stieren, bc:iev6r.B Kuis- en Stierkalveren. Adres: M. C. PIEK Cm., 4633 Oudsboorn. NKBETUIGIIG. «10 ™le '06*9zen van bekB.g- ondervonden bij ona huwelijk, wdtb>s(wij onaen hart el Ij fee» i breng4 IJ. J EXALTO. me stetd C. EXALTO inige aW ting 191 Publieke Verkooping (wegens vertrek)- ---------r-r Da Deurwaarder P'.-H. VERSLUIS te Alpheny zal op Dinsdag 10 April a.s., des morge-s 10 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer DIRK v. d. WOENSEL te Oudshoorn, publiek verkoopen: een goed onderhouden BOELHUIS te Haastrecht, op Vrijdag 20 April 1906, des voorm. 10 uren, ten oventaan van Notaris J. KOEMAN, ten vereoske van- en aan de Bouwman»- woaing bewoond door den hr. A. BAARS, van: LOODS. Te koop gevraagd een verplaatsbare booten Schoor, lang 5 a 7 M. en breed 4 a 5 M. P-ijsopgaaf met omschrijving aan Fred. VAN DAM te Bodegraven. 4709 gehuwd, zonffeïiiinderen of met klein gezin, gevraagd. Loon f 8 per week en f 1 voor woning. Adres: Boekhandel VEER te Aalsmeer, letter H. 4723 Ten spoedigste gevraagd voor vast werk, een bekwaam Schildersknecht, t>Ü D. BOOT, Scheepsbouwmeester te Alphen^ Gouwsluis, 4714 BOERENKNECHT g e v r a a g d P. G., die best kan melken, direct of tegen Mei, bij "W. LANGHOÜT, Hazerswouds (Dorp). Gevraagd door M. C. PIEK C* to Oudshoorn, tegen 1 Mei a.s., een Boerenarbeider, P. G. Ziob te vervoegen bg C. STIGTER te Oudshoorn. ^ö32 Mei. DE ROOIJ te Oudshoorn, vraagt tegen* 1 Mei een flinke DIENSTBODE, tegea hoog loon, P. G. 4713 23 KOEIEN Tegen 1 Mei een BOEKENDIENSTBODE gevraagd, (P. G.) tegen hoog loon, bij D. ViN LEEUWEN, 4658 Balveraak Alpben. BOUTHOOBN. 4-: als: stoelen, tafels, kasten, kleoden, veeren bedden, spiegels, schilderijen, klok, naaimachine, muziekdoos met stan daard en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. 4733 Alles een uur vóó: den verkoop te zien. gekalfd hebbende of op kalven staand, eenige KALVEREN, een zwart 7-jarig MERRIEPAARD, 2 boeronwagons, 1 kaaebrik, 1 atortk&r, 1 hftfidkar, 1 hooimaeiite, 1 eohouw, 1 etroodtijder, borden, vlonders, brug gen, brandhout, enz. Bouw- en Melkgereedschapf eenige Meubelen en Huisraad, enz. Vóór da verkooping genummerd te zien. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd. 4732 De Wed. C SWART te Wouirugge vr*agt tegen Mei a.s. een bekwaam BOÏÏWKNECHT (melkerij) en eene GEVRAAGD tegen Mei a e., VIJF bekwame METSELAARS, voo- geruimon tijd werk, bij C. VAN WINGERDEN te Reeuwgk. 4698 Met Mei gevraagd een BOERENARBEIDER, goe^ kunnende nielken t P- G-, bij VEEWEIJ, OadBhoorn o/d Aar. DIENSTBODE beiden P. G. 4630 GEVRAAGD: 4678 DIENSTDODE. Gevrasgd acne nette Dienstbode, P. G, ie coa klein gezin te Bodegraven. Brieven, letter A., a/h Ad?ort.-Bur>au PFAUTH, Bodegraven. 4722 Dienstbode boven de 15 jaar, tegen 1 Mei, bg W. DE BRUIN te Alphen a'd Bijn (Halveraak). Gevraagd om toestond in dienst te treden, een BAKKERSLEERLING, niet beneden de 14 jaar, bg C. LIT, bakker te Zwammerdam. 4699 en belatjj Hti onder] bewee gend nu. da berg o opeenj vinder en hei De w bleven in de Sch< den ii na eei xweeri gewetc uit 's richt d dat de kvrestii agenda onbepa oorzaa dat de e ■1 n ïi B S I té
^*rell LEIDSCH SPORTBUREAU TE OUDSHOORN, beveelt zich minzaam aan tot levering van alle artikelen voor do SCHOOI*' a,s BOR8TEL8, 8PON8EN. TrTriLEN' ZEEMLEER EMMERS, 1 IJLEN enz. enz; voor goede kwaliteit wordt ingestaan. Goud-, riWer- en koper brons, in de neste kwaliteit, mooi en duurzaam. ONTVANGEN de zoo gunstig be kende patent KWASTEN, uit vallen onmogelgk. Goed adres voor wederverkoopers.. Aanbevelend, 453- C. H. FREUND." Bloemmarkt 9. Leiden Neemt orders aan op alle Binnen- en Buitenlandsche Courses. Cöte fixe. Startingprsce en Totalisator. WAAR koopt men het best en voordeeligst Kaaskleursel en Stremsel alle bekende prima merken, en grof, middel en fijn. in het 24e filiaal van AlBEHT HE voordoen. Als die maatregel nu maar streng en rechtvaardig wordt toegepast. Het volgend berioht uit Odetsa geeft eenig denkbeeld van de vrgheid gegund aan de kiezers voor de Rgksdoema De gouverneur-generaal uit genoemde stad heeft alle kiesvergaderingen voor de rgksdoema verboden, naar hg beweert met het doel, om alle ongeregeldheden te keer en. Men meent, dat het werke- Inke doel van deze maatregel is, om de activiteit der liberale partgen te verlammen. Het ia den dagbladen verboden over dit bevel van den gouverneur te spreken. De voor-verkiezingen moesten eergis teren plaats hebben voor 66 fabrieken, maar de 46 candidaten waren den vorigen nacht gevangen genomen eo aohter slot en grendel geborgen, omdat ze te liberaal waren bevonden. De overheid heeft de kiezers uitgenoodigd andere candi- daten to kiezen, behoorende tot de reactioncaire partij D.t lezende kan men zich waarin* niet verwonderen dat er velen zgn, die i de verkiezingen niets willen weten beslist weigeren er aan deel te nemen. Binnenland. baar vervoermiddel langs den _w__ Zuidznde, straatweg niet alleen het verkeer t aan d^« J Leideo en het tramverkeer Bodegraven 1 Gouda, maar ook het lokaal verkeer zeer zou vergemakkelijken. _ Mej. M. E. de MUdt, onderwij zeres aan de Chr. sohool teBergen-op Zoom, ia als zoodanig benoemd aart de nieuw te bouwen Chr. school alhier en aan die te Kaatsheuvel. Zg heeft de benoeming te Alphen aangenomen Na afgelegd examen is de korporaal J G. J. van der Bande, van het 2e Regt. Veldartillerie te 's-Gravenhage, dezer dagen bevorderd tot wachtmeester. Bodegraven. In de vergadering de Gezondheidscommissie alhier, de Zuidzgde, voor f 7200. __ a w van en APRIL. "-Woek te van ut) «owuuuom-v»-.------- van 27 Maart jl, waren mede tegen woordig de Heer Inspecteur van de Volksgezondheid de Heer W. van Boven en het Dagel. Bestuur van Boskoop. In behandeling kwam het rapport van de Subcommissie voor het woningonder- zoek te Boskoop, dat tot uitvoerige beraadslagingen aanleiding gaf. Tot de ingekomen stukken behoorde een bericht van den Heer Zeehandelaar te Zevenhoven, meldende zgn ontslag- name als lid der Commissie, wegens vertrek naar Amsterdam. De voorzitter wijdt eenige waardeerende wcorden aan dit lid, dat een krachtige steun voor de RIJWIELEN In ons bericht over den uitslag der de vorige week alhier gehouden Stierenkeuring is een zetfout geslopen. Onder de bekroonden werd genoemd M. van Beieman, dit moest zgn M. va» Briemen alhier. Benthuizen. De vorige week werd door d«n Raad dezer gemeente een nieuwe plaatselgke politieverorde ning vastgesteld, omdat de tegenwoor dige, van zeer ouden datum zijnde, niet meer aan de eischen des tijds voldoet. Tevens werden de bedragen van Hoofdel. Omblag en Hondenbelasting geregeld. Vervolgens werd behandeld een ver zoek van Ged. Staten om advies inzake het verpachten van het grasgewas van een gemeenteweg. In een vorige vergadering was door den Raad besloten om genoemden weg onderhands te verpachten aan een in gezetene, doch aleer dit besluit door Gedep. Staten was goedgekeurd, wae aldaar een verzoekschrift van eenige ingezetenen ingekomen, strekkende om het besluit niet goed te keuren enden weg publiek te verhuren, aangezien zg bereid waren daarvoor een hoogere pacht te geven als thans was bepaald en zg door de onderhandsche verpachting niet de gelegenheid waren geweest om ^Jn«ran. Na besorekina besloot aan I examen Gouda, Goudnwi tievelijk de Ie HAARLEMMERSTRAAT 188 —1_ 9'$ ±m fetr Traluroirk ___Alleen in verzegelde pakjea, -voorzien van bovenstaand gedepo- eerd handelsmerk, verkrijgbaar. In het bgsonder wordt de aandacht gevestigd ep SOUCHONTHEJE, a f 1.30 pet av.a. 9007 De Koffie VAN in o o -t DE DRIE WAPENS is thans weer 50 Cent per Kilo, per 2% K% tot 47% ets. Slechts een soort voorhanden. gebrekkige of slechte oude na9i worden bg het aanschaffen nieuwe ingeruild. Voor f 32. allernieuwste motfel linn machine, naait zoowel v achterwaarts, bekroond met medaille, 10 jaar sohriftelgke en gratis onderricht, bij 4717 W. TERSfEn Hoogstraat 78, ROTTE Amsterdam, 's-Gravenhage, Di Culemborg en Tiel. Aardappelenberil Steeds versohe aanvoer v beet* Friesche-, GeldersJ Dnltsche Blauwen vanaf Friesche Eigenheimc Jammen, alsmede puike Pol Booden, vanaf f2C0p mnd mooie Blauwe- en Paarspetten lingen a f 2 —par mud, bg' De zoo gunstig en BRENNABOR verkrijgbaar. Stoomboot-Maatschappij 00 bekendstaande OSMOND, B. S. A., PRESTO mm Rijwielen, zijn voor het a. s. seizoen wederom II F I A Aï 11 fi TT W Minzaam aanbevelend, Uil 11 U DUU |f ALPHEN. J. OUDEJANS. SMID EIM RIJWIELHANDELAAR. O C ka> 1 Botermarkt en LEIDEN i Leiden's Oudst en Voornaamst Manulacinur DER berichten ontvangst TA5f ALLE 4727 EAXJTÉ \3 ON Leidsche I nei 1 p Stoom ververij en Wasscherij bekende Bru9straa* van Wed. M. KOPPESCHAAR, Leiden, Br eestraat 26. 4719 adres 100 Depothoudster te BODEGRAVEN: Mej. R. KAHN, STieuwstraat 154 Een HEER vraagt een gemeubileerde Zit- en Slaapkamer met pension. Brieven onder No. 4627, aan het Bureau „Rgnbode". is weder RUIM VOORZIEN van KINDERWAGENS, in hout en riet werk, in de nieuwste kleuren. SPORTWAGENS en Am. TRAPLADDERS, in alle maten voorhanden prijzen eoncurreerend. __ Met achting, 4716 G. J, ROSSIMEUER. Gedurende de maanden _ _ APBIL en MEI znllen de stoombooten „LANDBOUW" varen naar de Veemarkt te LEIDEN, iederen Donderdagmorgen: nnr van UITHOORN, 10.30 AARDAM, 11 GALGMACHINE lederen Vrijdagmorgen: 12 30 nar van UITHOORN, l nnr KATTENBRUG, 3 9 AARDAM, 3 30, GALGMACHINE En Donderdagavond: 9 uur van 't Woerdengche Terlaat 4™1__________DE DIRECTIE Bijtank der 'sGravenhaagsche VOORSCHOTBANK, L. VAW LIMBURG Opgericht 1894. Nieuwsteeg 29, Leiden. iHTrRc. Tblïf. 606. Verstrekt voorschotten tot ieder Dsdrar, onder borgstelling van twee per sonen en binnen twee dagen na ged*ne aanvraag. 3238 Kantoor geopend van 9—8* uur RegufatöiMflokkenT Wederom o n t- v a> gen een ge heel nieuwe col lectie BEGULA- TEURBXOKKEN voorzien v»n de fijnste uurwerken met praohtig slagwerk, tegen sterk coneurreerecde prgsen. Tevens geheel nieuwe; STAANDE KLOKJES, WEKKERS PENDULES, BA ROHETERS, TKERHOaiETERS, in alle prijzen. Oude klokken worden ingeruild. Aanbevelend, 4715 W. WIJN, Horlogemaker, O UDSHOORN. H. LAMA Haarlemmerstraat 289, Lij N.B. Nog zuivere Eigenh Blauwe en Blauwpetten PIJ m AARDAPPELEN voor -_T_T C. JONGEKB DB6EB ZOOI ALPHEN a/d RIJN. Teleph-Interc. Kantoor en Magazgpea: Prins-Hendrikstr tat. STEENKOLEN COKES. EN «ROS AMRACIE BRIQLETTE EN OETA l^**T Weg met Asthma! Astlimalijdera! laat toch uw leven geen prooi aHo van vo durende kwellingen. I Waarom moet gg nog slapelooze nachten doorbrenganP Waarom moet gg lusteloos zgn en alle gver i». uw werk mia wanneer gg het in uw hand hebt, uw kwaal, waararn «ij reedi zool gesukkeld hebt, te genezeo? J Jjees en herlees! Negentien jaren leed ik aas» anth- aldus verklaaida de H^cr H. DE BHUIJN Do kade, gemeente Vrijenban bg Delft, aan od verslaggerer. Duldjiiooze benauwd b-Je;, verosa genaamden mgn Wen, ik had b/t pcoitiids benauwd, dat mgoe vrouw deoht ik in e*n benau heid bleef. Door e*n gelukkig tdarjj wsrd ik de goede werking der A R D IJ g I R o O klooster Sancta Paulo, op^rkzaem mnakt. Ik kocht eea fliooa in de Drocist „DE SALAMANDER" te Delft, on z£ tT De Heer H. DE BRUIN, gebruik Tan het eeröte flaconnetje bespeurde naar een Fotografie. reeds beterschap, want de slgm, dia mü als muur va.t zat, kon ik gemikkelgk opgeven. Het bggen en piepen. ik voortdurord deed bedaarden veel Ik heb in het geheel 4 flaco Abdgeiroop gebruikt en ben nu totaal genezen. Mgne kenniswegen: ,Heir, je bent weer jong opnieuw gewordei ik slaap goed, mgn eetlust is uitstekend en ik verricht mnae werkzaa heden weer met pleizier en opgewektheid, ia één woord, ik pevoel i weer gezond en krachtig Jn het belang van mijne lijdende medemenaoU moogt gg van deze verklanng gebruik maken waar dit goed on nutf 1 jvoorkomt en schenk ,k terst.ving Tan de ephtheid van mgn bewerij Ijmgn portret, wat U ook moogt in de Courant pleatsea De Abdijsiroop, klooster Sancta Paulo, 'voorkomt do tering, geneest bronchites, veronderde en verwaaj loosde verkoudheden, asthma, keelpijpontsteking, Ueuris kee ziekten, kinkhoest, longontsteking, bloedbrakinién en WoiiJ wingen en alle borst- ep longaandoeningen. P Prtfs per flacon f 1.— f 2.— en f 3.50. Centraal-Depöt: L. I. AKKER, Van Alkemadestraat tt, Rotterdam. Verkrijgbaar bij de bekende verkoopera en bi de mee»te Apothekers en Drogisten. 47J nee «tste mee in m I bon ce jai «1'gttai w«er net il as. 1 tam het t e*ea lelt 1 tu ii ai trd en Teyii UAd 1 kam] itoox
De Rijnbode 04-04-1906

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Hendrik StevinTabakspijpenmakers AarlanderveenAlgemene begraafplaats SchoonhovenHeerlijkheid Voshol