De Rijnbode 19-07-1903

N\ 2165. Zondag 19 Juli 1903 31* Jaargang. a Nieuws- en VOOR ALFEN, AARLANDERVEEN, Advertentieblad OUDSHOORN EN OMSTREKEN. Dit blad versohgnt WOENSDAG on ZATERDAG-MIDDAG. Abonnement per drie maanden fr. p. p. ƒ0.75, met geïllustreerd Zondagsblad f Men kan zioh abonnoeren bij alle Boekhandelaren en Brievengaarders. 1.20. W. CAMBIER VAN NODTEN. UITGEVER, Bureau: ALFEN (Lage Zijde.) Prijs der Advertontiën van 1 tot 5 regels 55 ets., iedere regel meer 10 oU. letters naar plaatsruimte. Inzending van Ad vortentiön tot D i n sd a g- en Vrijdagavond. G*«é Agent voor Leiden: 4e Heer J.C.BENDER, Kloksteeg ÏO Agent voor Boskoop: de Heer M. A. WIEG AND BRUSS. o*. f Publicatie 11. WAARS€HlIWIN€t. De Burgemeester van ALFEN waarschuwt tegen het verontreinigen en beschadigen der banken aan de Spoor- laan. Bij herhaling zullen zij moeten woiden verwijderd. De banken zijn aan de zorg van het publiek aanbevolen. De Burgemeester voornoemd, YISSER. AANKOXDIGIXG. Burgemeester en Wethouders van ALFEN: Gelet op het bepaalde bij art. 4 der brandweerverordening; Maken bekend, dat tot eersten Braudmeester bij Spuit No. II. gestationeerd in den Hoorn, is benoemd de Heer ARNOLDUS VERKLEIJ. Alfen, don 17 Juli 1903. BurgemeeBter en Wethouders voorn., Visser. De Secretaris, Koning. Verkeerd rekenen. Er is een oud-Hollandsch rijmpje: „Roken niet te veel op 't goed, dat gij nog ontvangen moet." In die simpele woorden ligt een groote waarheid. De meeste menschen zijn ontevreden omdat zij i.iet krijgen wat zy hadden verwacht. Verre van ons, hun daarvan een grief temaken. Wij allen zijn zoo; voorde toekomst spiegelen wij ons mooie dingen voor, de vervulling van vele wenschen; en het is hard, als de hoop in nevelen verdwijnt. Zou het niet beter zijn minder aan de toekomst te denken, geen verwachtin gen te koesteren, geen hoop te bouwen De praktijk, die ons dat zou willen aanbevelen, schijnt ons al te nuchter toe. Zeker, de man die zaait heeft geen zeker heid, dat door hem of door een ander de oogst wordt binnengehaald, dat die oogst zelfs rijpen zal. Allerlei omstan digheden, welke niemand kan voorzien, kunnen hem doen mislukken. Maar toch, het zwoegen van den zaeitijd wordt door de verwachting van de blijdschap der inzameling niet slechts draaglijk gemaakt, zelfj veraangenaamd uit elke handvol korrels in de voren uitgestrooid, ziet de arbeider reeds de zware bundels welgevulde halmen ontstaan. Dat is de poëzie van eiken arbeid, niet alleen van het werk, dat met de handen en met de werktuigen wordt verricht. Wij zijn nu eenmaal loondienaars in den goeden zin des woorde. Toch zullen wij de praktijk een eindje tegemoet gaan. In de stoffelijke dingen dezer wereld moeten wij wat meer rekenen op des-illusie. Uemengde Berichten* Sommige lieden zijn verbazend vluchtig en oppervlakkig, pakken allerlei dingen aan zonder over de kansen van welslagen te hebben nagedacht, en komen dan bedrogen uit. Hebben enkele gevallen van dien aard niet tot wat meer omzich tigheid geleid, dan volgen de teleurstel lingen elkander op, en eindelijk komt de groote omkeering, men wordt ontevreden, acht zich verongelijkt, laat den moed zinken. Menigeen mist door zicht om de vele omstandigheden, die het succes beheerschen, in het oog te vatten. Men houdt het er voor, dat het leven een hazardspel is, en wie dan wat optimistisch van opvatting en wat onbe zorgd van aanleg is, brengt het ver in de kunst van de luchtkasteelen-architectuur. De man, die een twintigje in de loterij heeft gekocht en nu tracht crediet te bekomen op den prijs, dien hij zal krij gen, handelt niet dwazer dan vele onder nemers van slecht voorbereide zaken. Men rekent op een „buitenkansje", dat is op het volkomen onberekenbare. Wat een wonder, dat het tegenvalt. Wijsheid is, niet zwaartillend te wezen, dat spreekt. Om iets aan te vatten, waarbij wij al de gegevens in handen kunnen hebben, is geen moed, is geen onder nemingsgeest noodig; er moet voor de fortuin een ruime plaats zijn overgelaten. Het is ook niet geraden, al de kwade kansen ia cijfers om te zetten, b.v. door er zich tegen te verzekeren. Al is dit in zeer vele gevallen goed, het ontwijken van alle risico zou aan ons leven de gelijkmatigheid eener machine geven. Ën het zou ons ten slotte allesbehalve meevallen, als het nooit eens kon tegen vallen. x De menschen zijn behoeft het nog gezegd te worden niet volmaakt; als zij welwillend jegens ons gezind zijn beijveren zij zich hun besle zijde te vertoonen en daar kunnen zij voorshands genoegen naedeoemen. Als onder min of meer ernstige omstandigheden blijkt, dat de hooge dunk, die zij inboezemden, wel iets boven het peil der werkelijk heid ligt, dan mag dat eenige teleur stelling baren, een tegenvaller kan het niet zijn, als wij ook eigen tekort komingen in rekening brengen, die onge twijfeld ook van invloed moeten zijn op hun meening te onzen opzichte. Het dagelijksch verkeer tusschen per sonen van goeden wil behoort niet te zijn een nauwlettend zoeken naar elkan ders zwakheden, maar een streven om goede eigenschappen tot meerdere ont wikkeling to brengen. Wij moeten zorgen, dat wij elkander meevallen, dat wij uit den omgang winst behalen. De vriend moet in zijn vriend iets kunnen vinden, dat hem aantrekt of verheft, hem tot navolging prikkelt, hem reden geeft om te betuigon, dat die vriendschap Izaak Vermaak, leerling-machinist te Leiden, beklaagd van het door schold ge vaar duer ontötaan voor het verkeer door stoomvermogen bij Waarder op 27 Decem ber 1902, tegen wien deswege 14 dagen hechtenis was geëigcht, werd door de rechtbank te Utreoht vrijgesproken. In het vonnis werd overwogen, dat de wet wel den machinist,, die door een on veilig signaal rijdt, in het geval als het thans voorgokomene aansprakelijk stelt, doch dat, naar uit de getuigen-verklaringen in deze zaak is gebleken, de duisternis en de mist, zoo erg kunnen zijn geweest, dat de dienstdoende machinist het onver lichte atstands-signaal voor de Wiericker- brug niet heeft kunnen waarnemen, dat het wettig en overtuigend bewijs van bckl.'s schuld niet is gebleken en dat hij dos behoort te worden vrijgesproken. (U.D.) De landbouwer D. teLatbum (Gelderl.) was in de weide beiig een voer hooi te laden, hetwelk door den knecht werd op gestoken. Na eenigen tijd bemerkte de knecht, dat zijn baas het hooi niet meer aanvatte, en weldra ontdekte hij tot zijn schrik dat D. overleden was, waarsohijnlyk aan hartver- lamming. Een bewoner van den Amsteldijk te Amsterdam heeft Donderdag in den vroegen morgen een griezelige vangst gedaan. Tosschen Amsterdam en Ouderkerk aan het hengelen zynde, haalde hij in plaats van viscDj een in verregaanden staat van ontbinding verkeerend lyk. op van een man, naar gissing circa 50 jaren oud en in sohip- perskleeren gekleed. Op het lijk werd niets gevonden, dat de identiteit bowij zon kan, weshalve het naar het lijkenhuis ter schouwing is overgebracht. (N. v. N.) Van een der Hongaarsohe gasten in het Kurhaus te Soheveoingen stapte Donder dagmiddag een 15-jarige zoon in de lift, aan den liftbediende te kennen gevende, dat hij naar de tweede étage gebracht wilde worden. Toen hij de eerste étage naderde gaf hij echter terwijl de lift in gang was, den bediende zijn verlnugen te kennen de lift te verlaten. Toen de knaap de daad bij bet woord wilde voegen heeft de be diende hem dit uit alle macht willen be letten; maar de knaap wist zich vanden bediende los te rukken en zette den voet op de uittreeplank op het oogeablik dat de lift was gekomen aan de uirgangsdeur van de tweede étage. Het noodlottig ge volg was dat de knaap met het hoofd bekneld geraakte tusschen het bovenge- deelte van den deurpost en de in gang zijnde lift. De uittreeplank werd hierdoor met ge weld afgebroken en de knaap stortte naar beneden. Hij was terotocd dood. De dok toren constateerden schcdelbrenk. Reeds op de twee vorige dagen was de knaap herhaaldelijk gewaarschuwd voor zijne onvoorzichtigheid om de lift te openen vóór de bestemming bereikt was. Een schippers vrouw te Balk sou met hem veel waard is. Onze uiterste zorg moet hierin bestaan, dat wij hem voor tegenvallers behoeden. Velen onzer zijn door ondervinding tot de wetenschap gekomen, zich in iemand bedrogen te zien. Dat is wel een van de droevigste lessen van levenswijsheid, die wij op ouzo loopbaan inzamelen. Doch dan hangt het nog altijd van onze gemoeds gesteldheid af, welke uitwerking zij hebben zal. Een Franschman schreef: „Hoe beter ik de menschen leer kennen, <?es te meer ga ik van de dieren houden." Do held van een van Moliè re's stukken zegt: „Ik haat alle menschen deeenen omdat zij slecht zijn, do anderen omdat zij vriendelijk zijn jegens do slechten." Die soort van philosofie verwerpen wij. Ook hier moet het goede het kwado overwinnen. Vallen sommigen ons tegen, laten wij dan trachten het evenwicht te herstellen, door in ruime mate het beste to geven. Buitenland. DUIT8CHLAND. Keizer Wilhelm heeft in zijn paleis te Potedam voor zijn dochter Prinses Victoria Louise een kleine keuken laten inrichten. Do chef van de Keizerlijke keuken zal daar les in het koken geven aan de bijna elf-jarige prinses, van wie de Keizer oen echte Duitsche huisvrouw wil maken, gelijk ook hare moeder is. Hot Dresdener Journal bevat het officieel bericht, dat de koning van Saksen aan de gewezen kroonprinsos Louise op haar ver zoek den naam en den titel van gravin Montignoso heeft verleend. Silezië wordt door een groote watersnood geteisterd, waardoor de gemeenschap met verschillende plaatsen is verstoord. In den Kreitz Neustadt zijn van de 20 bruggen over de Goldbach 19 weggeslagen. In het dorp Langenbrück zijn 50 huizen met inboedel en alles geheel weggevaagd. To Arnolsdorf, waar het halve kerkhof is weggespoeld, heeft men veertig lijken uit de Oder opgehaald, tachtig andere dreven nog in gebarsten lijkkisten tusschen allerlei drijfhout rond. Nog steeds is het water wassende zoowel in de Oder als in de Neisse. Aan de Kölnische Zeitung wordt gemeld, dat het gevaar grooter wordt. In den iniddenloop van de Oder staat het water nu hooger dan in Maart 1891, toen sedert Augustus 1854 de hoogste waterstand be reikt was Bijzonder hachelijk is de toe stand benedenwaarts van Breslau. Hevige oaweders met regenbuien maken de zaak nog erger. Gisterenmiddag wees de peilschaal te Breslau 5 M. 44 aan, maar men dacht toen dat het hoogste punt bereikt zou zijn. De trams kunnen niet alle meer rijden, en een der v-<*ggen over de Elbe is, wegens het govaar, door de politie afgezet. Er zijn openbare inzamelingen voor de noodlijdenden geopend. Te Munster had een werkman op een der laatste Kerstmisdagen zijn vrouw, omdat zij beschonken was, niet in huis willen laten, zoodat zij den geheelen nacht op straat moest doorbrengen, wat haar zóó haar dochter haar scheepje te Sloten van de helling halen. Op het Slotermeer ge raakte de dochter overboord. Zij greep hot roer, doch de moeder was niet by machte haar te helpen. De drenkelinge had de tegenwoordigheid van geest om een touw, dat hare moeder haar toewierp, om haar midden te bevestigen. Zoo moest zij een half uur in het water meedrijven, totdat een voorbijkomende praamsohipper haar uit haar gevaarlijken toestand be vrijdde. Toen de laatste tram van Eindhoven Dinsdagavond Sluis O was genaderd, werd de machinist door een hmwte overvalien. De ongelukkige viol en kwam zoodoeoue door een opening terecht onder de machine. De ongelukkige werd geheel van elkaar gescheurd; de handen en voeten waren *an het lichaam gescheiden, aan het hoofd had; hij een schedelbreuk bekomen. Zijn lijk werd door de gemeente-politie naar het lijkenhuis op het kerkhof te Orthen overgebracht. Uit Ftiesland wordt geschreven: Door het steeds toenemend gebrek aan woningen in Friesland vermeerdert het aantal woonschepen met de dry vende voor kerm sreizigers of polderjongens, maar wooDïcieepjes met vaste ligplaats en die bevolkt worden door arbeidersgezinnen. Wijl het vastleggen van deze scheepjes in de provinciale vaarwaters verboden is welk verbod ook geldt voor kanalen in verscheidene gemeenten en daarbij in beheer worden zij meest gelegd in particulier water, met toestemming van skwht bekwam, dat zij ziok word on over leed. De man werd deswege vervolgd en do jury heeft hem de vorige week een gevangenisstraf voor den tijd van 2% jaar opgelegd, aannemende, dat de dood der vrouw aan zijn schuld te wijten was. BELGIË. Koning Leopold heeft zijnen Antwerp- schen onderdanen een groote teleurstelling bezorgd. Z. M. bedankte n.1., zoowel voor zich als voor Prins Albert, voor de uitnoodi- ging om tegenwoordig te zijn bij de fees telijke herdenking van het tijdstip waarop door Napoleon I voor honderd jaren met den aanleg der eerste dokken te Attwerpen is begonnen. Men zegt, dat de Koning op deze wijze zijue ontstemming heeft wil len uiten over de vertiaging van de Ant- worpsche havenwerken en over het verzet van de Antwerpsche afgevaardigden tegen de invoering van den persoonlijken dienst plicht. De Autwerpenaars zijn op hun beurt erg ontsticht over do ontstemming van hun Koning, en zullen nn zondor Z. M. de heuchelyke gebeurtenis moeten vieren. ENGELAND. In verband mot hot aanstaand bezoek van koning Edward aan Ierland, werd in den raad van Dublin voorgesteld, aan Z. M. bij zijn komst een adres van hulde aan te bieden. Tijdens de boraadalagiogen daarover poogde een groote menigte de vergaderzaal binnen te dringen. De bur gemeester-zelf ging voor de deur staan en bedreigde de monigte, indien zij zich niet in goede orde wilde terugtrekken. Deze houding prikkelde echter de massa instede van haar te kalmeeren. Thans liet de burgemeester troepen ontbieden, die, na eene ernstige botsing, de orde herstelden. De raad besloot daarna góen adres te bieden. Men ziet hieruit, dat de sympathie waar mee men 's konings komst verbeidt alles behalve groot is. Z. M. zou dan ook gaarne van de lersche reis afzien. Daar dit echter zeker de lersche leden van het lagerhuis nóg niser tegen de regeeriug zou innemen en Chamberlain en Balfour hunnen steun voor de regoeringsplannen niet mi&scn kunnen, zullen beiden den koning er wel van overtuigen, dat' het 's iands belang is, over de houding van den Dublinschen raad niet al to gevoelig te zijn. Donderdag heeft de afgevaardigde Hicks lSeach in de zitting van het Lagerhuis aan minister Balfour gevraagd of deze bereid was, gelegenheid te geven aan het parle ment, dat het zich nader op de hoogte stelde van de door Chamberlain voorge stelde wijziging van de fiuantieelo politiek. Balfour gaf daarop woor een van zijn gowono ontwijkende antwoorden: „hij ge loofde niet dat door zulk een bespreking een nuttig doel werd nagestreefd." Campbell-ttannerman merkte op, dat Chamberlain toch het Huis had uitgenoo- digd om zich over de kwestie uit te spre ken. Balfour antwoordde dat er reeds op verschillende wyze licht was verschaft ge worden over deze aangelegenheid. Boven dien had Campbell Bannerinan gelegenheid de zaak weer ter. sprake te brengen door een motie van wantrouwen in do regeeriog voor te stellen. FHANKB1JK. Met groote opgewektheid is Dinsdag de groote nationale feestdag gevierd. Te 8 25 begaf zich president Loubet, vergezeld van minieter Combes en generaal Duboü naar den eigenaar. Op die wyze wonen deze arbeiders veel goedkooper, maar zy moeten zich da:ren tegen ook het gemis van menige kleine gerief el ijkheid getroosten. Worden zij in den winter armlabtig, dan komen zy ten laste van de gemeente, waarin het woon- scheepje ligt. Een eigenaardige gewoonte bestaat te Goirle by Tilburg. Daar zijn op de fa brieken zoogenaamde „dubbeltjespotten", waarin elke werkman wekelijks een dub beltje stort om daarvan kermis to houden. In doze putten is thans nu de kermis be gint, een bedrag v.\n 1 2000 aanwezig. iün dat van in e nee hen, die om hunne ge ringe verdiensten zich menige levensbe- hoette moeten ontzeggen. Dinsdagavond is in het Ziekenhuis te Rotterdam gebracht een matroos uitKalmar, met een zwaar verwond hoofd, tengevolge van mishandeling, hem te Katendrecht aangedaan door lieden, met wie hij den ganechen dag was uitgeweest en met wie hij sijn geld tot een bedrag van f 60, zijn afmonstering, had verteerd. Toen hjj in het ziekenhuis kwam, was hij juist nog één cent rijk. Eenigen tijd geleden maakten wy mel ding van het berioht, dat de Fransche minister van Oorlog het gebruik van Hol- landsche kaas tij het leger had ontraden omdat slechte waar geleverd was. De Vereeniging tot bevordering en ver betering van Zuivelbereiding, Noord-Hol land, droeg den heer J. Uersz te Schagen Lonchamps, waar do groote legerrevue werd gehouden. Op zijn weg daarheen we d de President hartelijk toegejuicht. De revue liep in de boste orde af ea ook thans liet de geestdrift voor hot schitterend militair vertooi zich niet wach ten. Alom, ook bij Loubet's terugtocht van Longohamps naar het Elysée, open baarde zich bij de menigte een bijzonder warme en hartelijke, ongedwongen vrien delijke e. temming. Het geheelo feest is in de beste orde afgeloopan. In tegenstelling met de Fransche socia listen, die tegen de aanstaande komst van den Koning van Italië protest wilden aan- teokunen, juichen de Itahaamche socialisten dit bezoek ten zeerste toe, daar dit een blijk van toenadering zal zijn tusschen de beide volken. Te Parijs zijn weer vier kapellen door de overheid gesloten. Te Marsoüle heeft do commissaris van politie van het ver zegelen eener kerkdeur moeren afzien, omdat de deur was weggenomen. ITALIË. De ziekte van den Paus blijft zooal op dezelfde hoogte, nu eens luiden de be richten dienaangaande geruststellend, dan weer minder gunstig, maar evenals altijd. zoo ook hier, stilstand is achteruitgang. Gelukkig kunnen de doktoren constateerea, dat de Paus lichamelijk in hot geheel niet lijdt. Daar kan geen sprake van zijn bij dit beloop van de ziekte, dat een langzaam afsterven is. Het eenige wat hem hinde tT is dat hij niet in staat is rustig te blijven liggen. Die rusteloosheid neemt eiken dag toe. Zoolang hij nog zijn bed kon ver laten, was zij minder hinderlijk. Maar nu zyn zwakte alle beweging onmogelijk maakt, is die rustoloosheid een ware last voor den lijder geworden. Zyn geest blijft intussehen helder, en de Paus herkent nog steeds iedereen die bij hem komt. Hoe groot de belangstelling in de ziekte van den hoogen lijder is kan wel hieruit blijken, dat het Yaticaan tijdens den duur daarvan, ruim 20000 telegrammen ont vangen heeft. Natuurlijk verdiept men zich voortdu rend in gissingen omtre.it do vraag, we eenmaal de opvolger van Leo XIII wor den zal. Volgens den correspondent van het Berl. Tagebla't" zou kardinaal Rampolla, wiens vooruitzichten op het Pausschap goheel verdwenen schijnen te zyn, voornemens wezen, de candidatuur van kardinaal Gotti te steunen. De strijd zou, volgons dezen bericht- gover, loepen tusschen de kardinalen Gotti en Yannutelli. Naar de „Tribuna" meldt heeft kardinaal Oreglia bevel gegeven, zoudra de laatste ure komt, hem en de kardinaals Serufino Vannutelli, Gotti en Macchi dadelijk ta waarschuwen en naar het Yaticaan te brengen. Is de Paus ovorleden, dan zul len Gotti en Macohi het testament van den Paus, dat in zijue slaapkamer ligt, openen, en daarna alles verzegelen. Oreglia neemt maatregelen voor de inrichting van ver trekken voor de kardinalen, die tijdens de lijkplcchtigheden en het Conclave in het Vaticaan zullen wonen. SERVIË. Volgens een bericht in de „Gil Bias" zou koning Peter I, destijds Peter Kara- georgievits, indertijd zelf last hebben ge geven om het toen regeerende koningspaar Alexander en Draga en hun gehoelen Op W "aanhang to vermoorden. Dit berick natuurlijk luide protesten uit BelgraJ uitgelokt. Een bericht uit Weonen echtt10! toegevende dat Peter I den moord nil heeft gelast, beweert toch dat hij de zii van de samenzwering geweest is. verlangen moesten de officieren Alexander dwingen om afstand van de regeering. Dat zij den pleegden was eenvoudig het gevolg vrees voor zelfbehoud. Is dezeopvac. juist, dan is Poï:cr I wel degelijk medj schuldig aan het bloedige drama. Een ernstig streven om zich door ei^ aanschouwing op de hoogte te stellen vi hetgeen in zyn koninkrijk gebeurt, mi men Peter I niet ontzeggen. Menigmaal gaat Zx M. eenvoudig ge, kleed en alleen uit en doet dan zeel eigenaardige ontdekkingen omtrent plichtsbetrachting van sommigen zijner o' derdanen. Zoo reed koning Peter onlai ia een gewoon huurnjiuig naar het mi>j taire hospitaal, waar hij beleefd vergunniif vroeg tot het bezoeken van de ziekenzale hetgeen men den welgekleeden heer go^j reedelijk toestond. De Koning ging de zalen door en spr met de patiënten en deed verschillend» vragen. Het bleek, dat geen der doctor- aanwezig was en dat de dienstdoende arts1 in het koffiehuis, tegenover hot hospitaal kaart zat te spelen. Koning Peter liet be^ iaard den dokter verzoeken, in het hotpi, taal te komen, omdat een vreemde heel hem verlangde te spreken. Maar de dokt zood een lompe boodschap terug; hij tf ild' zioh niet in zijn partijtje laten stor%# Daarop noteerde de vreemde bezoeker in' ziju zakbookje don naam van don dokter, en kaartspeleren in het vreemloüngenboek achreof hij zyn eigen n.um en titels voluil RUSLAND. Er is een nieuwe wet uitgevaardif waarbij den fabrieksarbeiders het rech" wordt verleend, uit hun midden „starosten'1 of oadsten te kiezen, om voor huune be langen op te komen tegenover de inspec teurs der fabrieken. Een ontzettende brand hoeft gewoed in 1 de provincie Riazan, waarbij de stad Lovzy 1 geheel werd vernield. Do gemeentegebouwen, kerken, hospi talen en 350 huizen zijn in de asch gelegd Da bevolking, tellend 6000 pors^ncn, /onder onderdak en van have en go« beroofd. De zieken nit het hospitaal trachtten te vergeefs zich te redden. Zijj werden lavend verbrand. Men heeft tot heden 20 lijken uit de puinhoopen te voorschijn gehaald. VEREENIGDE STATEN. Het bekende, voor Rusland bestemde] adres, in zake de gruwelen te Kischemffi zal, zoo gelooft men, nu toch niet officieel! door President Rooaevelt aan de Ruasi&cho regeering worden toegezonden. De Pre sident is van meening, dat, nu Rusland met de daad toont de schuldigen streng to willen straffen, de tusschenkomst van Amerika ongeweoscht en onnoodig is. Bjj de regeering is in voorbereiding een wetsontwerp, waarbij wordt verklaard, dat de zoogonaamde lynch-wet niet besta \t en bepaald wordt, dat allen, die deelnemen, aan het ter dood brengen van een negei of een blanke op die wyze, als gewom moordenaars veriolgd en gestraft xullei worden. Het is te hopen, dat dit ontwerp-wetf en dan ook streng toegepast zal worden. op naar dit bericht een onderzook in te stellen. Met medewerking onzer regeeiag is door tusschenkomst van onzon consul- generaal te Parijs, gebleken,dat bovenge noemd bericht onwaar is. Onder het opschrift „kinder-cxploitatie' deelt de „Maas en Waalb^de" mede, dat te Haaf(en een 10-jarig meisjo om half een des nachts reeds begonnen was steen „op te snijden"; op de plaatsen der fa brieken de steenen om te keeren. Woensdagmiddag om 5 uur brandde onder Milheeze (N.-Br.) af de boerderij van den landbouwer W. Bjkkers, waarbij hehas ook een menschenleven te betreu ren viel. De bijna 9-jarige zoon van B., met zyn vader teruggekeerd van do m-irkt te Aarte- Rixtel, had zich vermoeid naar bed be geven, toen even daarna de brand uit brak. E*rst toen het vuur bijna gebluboat was, miste men den knaap en vond men weldra het verkoolde lijk. De smart der ouders is onbesohrijfelyk. Van den inventaris werd sleohts weinig gered; een maal en twee vaikens kwamea mede in de vlammen om. (D.v. N.-B) Voor de tweede m«al in den tyd vaa drie jaar is te Gendringon d* bliksem ge slagen in de boerderij vao J. Katltarg aldaar. Brandde zij da vorige keer goheel af, ditmaal werd een groot gedeelte van het huisraad beschadigd en onstond een begin van brand, welke echter door krach tige hulp dor buren golukkig werd ge stuit Donderdagmiddag is te Barneveld de bliksem geslagen in een hooiberg van den landbouwer J. vin Middendorp, wonende op „Enveld" aldaar, in eeq oogwenk stond alles in lichte laaie. Behalve dezen berg, sijn nog drie ber- gen, gevuld met hooi en rogge, een prooi der vlammen geworden. Ook de waakhond is verbrand. Door de gunstige windrichting konden de gebouwen behouden big ven. A Niets was verzekerd. Men meldt uit Grouw aan de .Leeuw Ct.,): De vrouw van oen ia Iadie vertoevend mariaematroos, alhier woonichtig, kreeg gisteren btzoek van een vreemdeling, dit het LomboKkruis en nog undero oader- scheidingsteekenen droeg. Uij kwant ver- tollen, dat hij voor eeiiige dagen uit lodië was gearriveerd on op verzoek vaa haren m*n een kist met gojd «reo voor baar had mesgebracht. Dio kist bevatte o. a. frau vazen en het pirttet van den mitroov 1 Om ze uit Rotterdam overgezonden \m krijgeo, moet de vrouw vyf galdenstor wat se dan ook gedaan heeft. Bij anderen had de vreemde vergttfa zij o tl eg pogen to slaan met groeten val mUielodea nit Amerika, die hem vaa daal eene kitt met a lerlei kostbaarheden voo hea hadden meegegeven. Mtn sy gewi tchuwd voor het gev*l, dat hy ook eliei zijn praktijk tracht uit te oefenen.
nenland. i 18 JULI. ,n der provincie Limburg de afgeloopen week de eer ,oek van het Koninkljjk Echt- J. W.^gtricht, Roermond en Venlo Oomviiss-ixtoTeenvolgens door Koningin Pm-rAmP* en P"n8 Hedrik bezocht ïïVda8middft8 tot Ynjdagmorgen Bruid1 de hoo8e ga»ten in Limburg's De J fl' die door PrachtiS° verfliering A cent?* illuminatie en fakkeloptocht, M tena* <*00r een u^UD^*8e gsest- a-t *tde hoezeer bij met dit bezoek ei omen, dat door prachtig zomer- d begunstigd. gelukkig, wat het weer be- k het verblijf in Roermond en ^Vooral in eerstgenoemde stad, ^ft Koninkljjk bezoek Vrjdag- ^plaats had, viel de regen bij 1 neder op de allerwege kwistig *chte versieringen. Venle, dat namiddag van denzelfden dag, Ifde Vorstin binnen haar muren Gevangen, en dat evenals Roer- jsich tot in de kleinste achteraf- "V^in feestdosch had gestoken, trof Bi veel beter met het weer. Toch B.t nog tijdens het korte bezoek o >og geweest. Doch hoe on- fliet wederookwas, hetenthou- 2* der bevolking liet ook ia deze niets te wenschen over en de >in heeft zich kunnen verlustigen ©e hartelijke liefde en verknocht- .§Jie Haar allerwege werd betoond. QfL was het Koninklijk Echtpaar sg JeiK"Loo terug, het salonrijtuig ^t, als zooveel bewijzen van -hulde, haar door hare Lim- he onderdanen gebracht, M. de Koningin-Moeder bezocht |7en Juli de tentoonstelling te iigen en toonde levendige belang- in alles wat daar door nijver- m kunat was samengebracht. Minister van Binnenl. Zaken Win de „8t.-Ct." ter algemeene B dat in de aanstelling van admi- Ceve ambtenaren bij de rijksver- .gbank thans in zoover is voor dat op verdere sollicitaties niet kan worden gelet, alsmede dat anstelling van meerdere agenten later in overweging komt. t het hoofdbestuur der Postergen c onderzocht, wat de financieele 'en zijn wanneer de maatregel ingevoerd, om alle brieven in emeente en naar de onmiddellijk renzende gemeenten, slechts met cent* port te bolasten. stelt zich voor, dat daardoor vele anden zullen ophouden. t den staat van de gevallen van Atelijke veeziekten in Nederland ende de maand Juli jl. opge- in de St.-Ct. No. 163 —blijkt, die maand geen enkel geval is ekomen, noch van mond- en klauw noch van longziekte. tet tweede kamerlid de heer Van Kol naar „Het Volk" mededeelt, van 'e Westindische reis in het vaderland ggekeerd. Wij vestigen de aandacht onzer <j op de in dit ko voorkomende •>ntie der Vierde Groote Arn* ,he Verloting, welke onderneming, is uit hare prospectussen bljjkt q waarborg geeft voor soliditeit. Waterdag 11 Juli jl. vergaderde te 3ravenhage de Provinciale Vereeni- g Zuid- Holland" der Vereeniging Hoofden van scholen in Nederland. >p deze eerste algemeene vergade- werd 't reglement vastgesteld en bestuur gekozen. flet bestuur bestaat uit: N. H. v. Toorn te Rotterdam (voorzitter); C. Weeren te Ter Aar (secretaris); Hemnes te Schoonhoven (penning- ester); J. W. Boerman te Dordt; J. P. de Beste te VHage. Je vereeniging telt ongeveer 300 m. de tweede helft van Mei j.1. namen rekening der afdeeling Alfen, jiderveen 1. z. en Oudshoorn van Groene Kruis" twee kinderen deel de vacantie-kolonie, die toen werd ezonden naar het Liesbosch te Breda, daar bij goede voeding en uitste- verpleging in de gezonde bosch- geheel herstel van gezondheid vinden. Beide kinderen kwamen at voldaan half Juni terug, en wat zegt, krachtiger en met meer erstandsvermogen, zoodat het verblijf die boechrijke streek ten zeerste 'orderlgk is geweest aan hun ge- dheid. blijkens achterstaande advertentie «naat nu weer gelogenheid om kin- ren te laten gebruik maken van een gelijke kolonie, nu echter niet voor '.eniüg der afdeeling, deze is daarvoor •utntieel niet krachtig genoeg. Ieder der afdeeling echter heeft het recht r zijn rekening kinderen aan de oantiekolonie te laten deelnemen ook deren van anderen, wier middelen t veroorloven zelve de koBten daarvan Iragen. Vor algeheelo verpleging geduronde eken moet f 25 per kind worden ald, een bedrag, dat zeker iedereen matig gesteld zal noemen, it onze zoo nuttige afdeeling van Groene Kruis" ook in haar pogen »p deze wijze bevordelijk te zijn de volksgezondheid, met succes oond worde, i ;or nadere inlichtingen wende men tot den volgverigen secretaris der den heer dr. H. Meursinge te oorn. Alfen. Uit officiëele bron verne men wij, dat door prof. dr, C. Eijkman te Utrecht, in de maanden Mei en Juli jl. het water onzer hoogdruk-bron water leiding chemisch en bacteriologisch is onderzocht. Als resultaat van dat onderzoek ver klaart Z.H.G., dat in dat water geen voor de gezondheid schadelijke beBtand- deelen zijn aangetroffen en dat het water onzer gemeentelijke waterleiding alles zins geschikt is te achten voor drink en gelruikswater. De afd. Alfen, Oudshoorn en Aarlanderveen der Hollandsche Maat schappij van Landbouw, benoemde in hare ledenvergadering, gehouden den 10 Juli jl, met algemeene stemmen tot haren veearts den heer K. B. Kuipers, thans getestigd te Sleeuwgk. ZEd heeft deze benoeming aange nomen en zal, naar wy uk goede bron vernemen, aich reeds de volgende week alhier vestigen. Bodegraven. De onlangs ge houden collecte voor de slachtoffers der werkstaking bracht op f26.10. Op de den 14 Jan. jl. gehouden vergadering der vereeniging tot 5-jarige herdenking der troonsbestijging, bleek te zijn ingekomen ƒ579.50 tot het hou den van eenen historisohen optocht, die naast het bestaande programma, behou dens eenige wijziging, zal worden ge houden op Donderdag 27 Aug. a. s. Hazerswoade. „De Naaikrans", onder leiding van Mej. J. Meijer—Van Zanten, arbeidend ten behoeve van het „Suppletiefonds" der Chr. sohool aan den Rijndijk hield weder verkoop der goederen door haar vervaardigd. Ze kon f 100 aan de kas van 't ge noemde fonds overdragen. Ze is dan ook zeer dankbaar aan de belangstellende begunstigers en koopers, die baar door hunne liefde en gunst moed gaven verder te gaan met haar arbeid. Dat ook die kindoren, wier ouders niet in staat zijn 't volle schoolgeld te betalen, veel vrucht mogen mededragen voor hun volgend leven van het Christe lijk onderwijs, dat zij ontvangen, hopen ze van harte. Onze plaatsgenooten, de heeren H. P. Fortgens en D. A. van den Bosch, hebben de vorige week wederom met gunstig gevolg examen afgelegd, zoo dat de eerstgenoemde van de 5e in de 6e klasse en laatstgenoemde van de 4e in de 5e klasse aan het gymnasium te Leiden is overgegaan. Oudshoorn. Door den waarne- menden Burgemeester is eene openbare vergadering van den Raad uitgeschre ven tegen Dinsdag den 21 Juli 1903 des namiddags 2 uur. In deze vergadering zal de heer J.de Lange, benoemd Burgemeester, worden geïnstalleerd. Na afloop der openbare zitting zal op het Raadhuis gelegenheid gegeven worden Z. E. A. te complimenteeren. De ingezetenen zullen zeker door het uitsteken der vlaggen dezen dag niet onopgemerkt doen voorbijgaan. Uit de beste bron kunnen wij mededeelen, dat door onzen nieuwen bur gemeester, den heer de Lange, een stnk grond is aangekocht (tegenover den heer Brüggemann) met het doel daarop voor zich een woonhuis te laten bouwen. Reeawijk' Onze vroegere plaats genoot de heer D. P. Kruyt, commies der telegraphie 3e klasse is bevorderd tot commies 2e klasse. Tot onderwijzeres aan de openb. school in de afdeeling „de Tempel" (hoofd de heer R. Kooiman) is benoemd mejuff D. van Wijngaarden, te Gouda. Het onderwijs in de nuttige handwer ken voor de herbalingsschool blijft op gedragen aan mejuff. W. Kooiman al hier. Bij het jl. gehouden overgangs examen aan het gymnasium te Gouda is van de 3e naar de 4e klasse over gegaan J. Rierink alhier. Ter Aar. Deze week had een zesjarig meisje van de Wed. van Eyk alhier het ongeluk in het vrij diepe Aarkanaal te vallen en zoude zeker zijn verdronken, ware niet bijtijds zekere Jan Boer komen aanloopen, die, een geoefend zwemmer zijnde, zich terstond gekleed te water begaf ea het voorrecht had de kleine te redden. Tot deelneming aan de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel hebben zich alhier 31 jongelingen aangemeld, zoodat vrij zeker de cursus as. winter wederom zal worden gehouden. De ge legenheid daartoe is, wat de localiteit betreft, uitnemend en vooral voor de a. s. militairen van zeer veel belang. Waddingsveen. De aftr. leden Ger. Alblas, I. v. Bergen en D. Brem mer, zijn als loden van den gemeente raad herkozen. De herstemming tus- schen de hh. Blanken en Van Drim- melen heeft Woensdag a.s. plaats. Aan de uitnoodiging van den heer Bremmer om het electrisch licht in oogenechouw te nemen, werd Don derdagavond door een groote menigte belangstellenden gevolg gegeven. De nieuwbenoemde onderwijzeres Mej. D. II. Snoek zal 18 Augustus haar functie als zoodanig aanvaarden. De heer P. Rupke, oud-burge- meester dezer gemeente, herdacht Don derdag 16 Juli zijn 50-jarig huwelijks feest. Het waardige echtpaar ondervond dien dag veel blijken van hartelijke belangstelling en vriendschap. 9 Weerden. Y*w hei bouwen van het Post- en Telegraafkantoor alhier en het onderhoud daarvan van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 1905 was de laagste inschrijver de heer A v. d. Berg alhier, voor de som van f 4824. Zevenhoven. Aan het voorbe reidend militair onderricht, dat in den as. winter zal gehouden worden, zal door 28 personen worden deelgenomen. Bij de aanbesteding voor het bouwen van een dokterswoning voor rekening van de gemeente, waren 14 personen, die hieraan deelnamen. De laagste inschrijver was J. Schraverus te Nieuwveen, aan wien het werk ook is gegund. "Woensdag maakte de leerlingen der Chr. ohool met hunne onderwijzers en eenige geleiders, een uitstapje naar Haarlem en Zandvoort. Aan het strand werd van het frissche bad door de kin deren een gretig gebruik gemaakt. Den ganschen dag vermaakten zij zich naar hartelust en voor velen was het uur van vertrek nog te spoedig gekomen. Des avonds ongeveer 9 uur waren allen hoogst voldaan teruggekeerd en zullen dien dag ongetwijfeld nog lang in ge heugen houden. Woensdagmorgen wilde het zoontje van den landbouwer K. van een in gang zijnden boerenwagen springen, met het ongelukkig gevolg, dat bij onder één der wielen geraakte en zijn beentje brak. De inmiddels ontboden Dr. Zeehande laar heeft het beentje gezet, waarna de knaap met rijtuig huiswaarts werd ge haald door den vader, die met het on geval in kennis was gesteld. De tee stand van het knaapje is bevredigend. Zwammerdam. A.s. Donderdag 23 Juli zal alhier de herstemming plaats hebben tusschen de heeren W. Olyman, anti-rev. en K. Verduin, lib., aftredend lid van den gemeenteraad. Bij de eerste stemming ging reeds één zetel mede door de schuld van liberale kiezers voor de liberalen verloren. Deze her stemming zal moeten beslissen of de Raad „omM is. Welke gewichtige dieren toch varkens zgnj werd wel bewezen door 6 fijne, vette vertegenwoordigers dezer diersoort, afgeleverd door den heer G. Blom, melkboer alhier, welke dieren, schoon nog geen jaar oud, een gezamen lijk gewicht hadden van 2472 oude ponden. De heer J. Oosterom, kleer maker alhier, die ze indertijd als big getjes afleverde, heeft er dus alle eer van! Van tijd tot tijd worden de inge zetenen op onaangename wijze herinnerd aan de reparatie onzer Rijnbrug, waar door de passage over den Rijn met bootje of pont moet geschieden. Zoo konden Woensdag 15 Juli jl. twee wagens met hooi midden in den Rijn 2 uren wachten. De kabel der pont nl. raakte defect en was maar niet zoo dadelijk in gereedheid gebracht. Onge duldige koetsiers, op beide oevers wachtende, waren genoodzaakt Alfen of Bodegraven om te rijden. Yan deze pont moeten ook voetgangers gebruik maken van des avonds 8 tot des mor gens 5 uur. Dat velen reikhalzend uit zien naar de voltooiing der reparatie behoeft geen betoog, een voltooiing, die volgens sommigen zich nog wel acht weken laat wachten. Bodegraven* Bevallen. M. Visscher geb. Oudshoorn, Z. A. Terlouw geb. Kasius, Z. T. Nap geb. van Oosterom, D. H. C. Aben geb. Morel, Z. Overleden. C. Bekker, 5 m. L. E. Klumper, wed. M. Griffioen, 84 j. G. Poot, geh. met J. van Leeuwen, 30 j. Woubrufgre. Bevallen. A. van der Meer geb. Win ters, D. W. G. Schijff geb. Wiethoff, D. C. B. A. Airaan geb. Renssen, D. F. Kleijn geb. van der Wal, Z. M. Hoo- genboom geb. Juffermans, Z. W. Boot geb. van Geer, D. Nieuwkoop. Bevallen. J. Boetekees geb. Luneburg, D. A. C. Voorsluis geb. Huisman, D. Th. Koperdraad geb. v. d. Weyden, Z. J*m* Op den 1 Augustus e.k.f hopen onze geliefde ouders: J JACOB ?AN DEN BORN en ELIZABETH LANGHOÜT, hunne 25-jarige Echtver- f eeiilgiiig te herdenken. 4b Hunne dankhare kinderen :m JACOB. NEELTJE. WILLEM GERARDUS. HENDRIK. Aalsmeer, 16 Juli 1903. Sigarenfabriek Vermist. Uit het huis van Bart Hoogendoorn (wijk B onzer gemeente) is sedert Donderdag vermist diens huia- genoote, Cornelia Kortleven, vroeger verpleegde in het gesticht, Endegeest", bij Leiden. Ondanks alle nasporingen is het nog niet mogen gelukken haar tegenwoordige verblijfplaats op te sporen. Aangezien se gemeentelijk te Zeven huizen tehuis behoort, kan in dezen onze gemeentepolitie niet handelend optreden. Afloop van publieke verkoopingen van onroerende goederen. De 9 woningen met erven tegenover de Spoorlaan te Alfen, Dinsdag 11. ten overstaan van Notaris van den Berg te Oudshoorn, in hotel „de Vergulde Wagen" afgeslagen, zijn in massa toe gewezen aan den heer Fr. van Hof- wegen te Alfen voor f 6650.—. Marktberichten. Woerden, 15 Juli. Aangevoerd: 239 partgen kaas. Prijs: Qoudsohe Ie soort f23,— af 26,—, 2e soort f 18,— af 22,— iw ardere f Edammer f Derby la soort f—,—. Handel vlug. (stOUda, 16 Juli. Aangev. 112 partgen, kaas. Prgs Ie wort f 24,— a f 26,— waardere f tot f 2e soort f 20,— a f23,—; Noord-Holh f a i Handel vlug. Leiden, 17 en 18 Juni. Aangevoerd: 414 runderen, 110 kalveren, 400 sohapen, 512 lammeren, 248 varkens, 348 bigge*. Prgien: Melkkoeien f 126af 284, kalf- koeian f 126 a f 284, Yarekoeiei f 110 af 229, vette koeien f 128a f290, vette kalveren f 37 a f95,—, magere dito f8,— a f30,—, magere schapen f 11 af 22,— vetta dito f 15 af 20,—, lammer» f9,— 114,25, magere varkens f 15,— a f 82, biggen f 3,60 a f 14,—, Kaai: Aangev. 110part|JM. Goui«oha f 18 tot f25,—; Dorby f tot f—,—; Etammer I tot f Loidtoko f 45 _ a f 60,— 150 K. Botor: lo kwal. vat) f 44 a f 50 SokwaL f 38 a f42. (Por kilo) lo kwal. 1,10 af 1,25, 2o kwal. f 0,95 a f 1,05. Burgerlijke Stand. Oudshoorn. Bevallen. J. M. Waardenburg geb. Sernee, Z. I. S. Dalebout geb. van Yliet, Z. Kerknieuws. Nm>. Hkrv. Keek: PREDIKBEURTEN (19 Juli.) Te Aarlanderveen (Dorp) voorm, half 10 ds. D. Meerburg, 'b av. half 7 ds. Plantinga, van Rijnsaterwoude. Te Alfen vm. half 10 en 's av. half 7 ds. J. H. Wensinck. Te Hazerswoude vm. half 10 ds. J. J. van Ingent 's av. half 7 ds. K. P. Datenaa, pred. te Zoeterwoude. Te Nieuwkoop vm. hak1 10 de heer Rutgers, van Utrecht. Gkekfobmekbdb Kebekk. Te Alfen (lage zyde) vm. half 10 en 's av. 6 uur ds. M. Schuurman. Te Nieuwkoop vm. half 10, ds. v. Diemen. Te Woubrugge vm. half 10 en 's av. half 7 ds. Brouwer, van Oude Wetering. Chr. Gerbf. Kerk. Te Oudshoorn vm. half 10 en 's av. half 7 doeent Van Lingen. (Bevestiging van leden.) Remokstr. Kerk. Te Nieuwkeop vm. half 10 ds. C. L. de Jong. Te Zwammerdam vm. half lOds.J. W. van der Linden, pred. te Harlingen. Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid] der Redactie.) Geachte Redactie I Wilt gij s. v. p. soo goed zijn onderstaande vraag in uw blad op te nemen? Bestaan er geen plannen om den £d.Ab. heer de Lange a. s. Dinsdag by sgn in* stallatie als Burgemeester van Oudshoorn eenigszins feestelijk te ontvangen, zooals het inhalen van den grens der gemeente met een eerewaoht te paard? Iets wat veel gebruikelijk is en ook gebeurde by den vorigen Burgemeester. Tot beden hoorde ik en velen meting, daar nog soo weinig van, misschien kunt n mij daarop wel een antwoord geven of anders een van de lezers van uw blad. U bij voorbaat dankende, Uw dw. dien., S. L. J. MÜÜSE. Oudshoorn, 18 Juli 1903. ij zouden den heer M. wel met een wedervraag willen antwoorden, n.1. met deze: of hij een vreemdeling in Jeruzalem is Het mag tooh van algemeene bekend heid geacht worden, dat in verband met het feestelijk inhalen van den nieuwen burgemeester, eene vergadering is gehouden aan 's-Molenaarsbrug. In die vergadering werd na breedvoerige bespreking van ge noemde feestelijkheid afgezien. Naar wij vernemen meet de laatst gevoerde onver kwikkelijke stembusstrijd mede een hin derpaal zijn geweest om tot de in deze zoe noodige samenwerking van alle partgen te geraken. Rbd. RIJNLANDSCHE BANKVEREENIGING. F. P. W. IEIÏTZ Co; LEIBE9T. ALFEJT. Koopt en verkoopt Effecten. Wisselt Conpons tegen hooge noteering. Sluit Prolongatie en Beleening. Incasseert wissels op Binnen- en Buitenland tegen zeer v o or de elig tarief. 5760 Opent Bekening-Courant met rente-vergoeding. Neemt Gelden a deposito: tegen rente-vergoeding van met 1 dag opzegging a 2% pCt. 7 dagen a 2ttpCt. voor 1 maand rast a 3 pCt. voor y» jaar vast a 3% pCt. voor 1 jaar vast a 4 pCt. Kantoor ALPEN, tegenover het Postkantoor. Geopend van 9%—3 nur, 's ar. 7—8% u Advertentiën. Ondertrouwd: FREDERIK BLOM en GRIETJE CAMMENGA. Alfen, 16 Juli 1903. 4905 Ondertrouwd: IZAAK HOOGENDOORN en NEELTJE GOEDHART. Bodegraven, J6 JuU 1903# Alfen, lage zijde) Geboren: Jehanna, dochter van W. A. BOOT en W. BOOT—Vekgbbr Woubrugge, 15 Juli 1903. Geboren: LEENDERT HENDRIK, zoon van L. DALEBOUT en E. 8. DALEBOUT— vjüj Vliet. Oudshoorn, 16 Juli 1903. Oudshoorn. Op den 3n Augustus as. hopea onre geliefde ouders: JAN GOEDHART en VROUWTJE GOEDHA.RT, hunne 30-jarige Echt ver eeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkind: J. GOEDHART. M. GOEDHART— Gosdhaat. D. GOEDHART. Koog a/d Zaan, 17 Juli 1903. Opgericht 1881. Alfen a/d Riju In Amsterdam gevraagd tegen 1 of 15 Augustus, een eenv. flinke DIENSTBODE, 00 als meid-alleen, P. G., v. g. g v. en boven 20 jaar, loon f 100, wasch bui tenshuis. Fr. br. 97 1ste Helmerstraat. Eben-Haëzer. Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde ouders: DIRK BAUER en GRIETJE ZUIDERVAART, den 31 Juli a.s. hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat God hen moge sparen tot in lengte van dagen, is de wensch vau hunne daukbare kin deren, behuwd- en kleinkinderen. Uit aller naam: H. BAUER. Alfen a/d Rijn, lage zijde, 17 Juli 1903. 4883 Mej. VELLEKOOP te Oudshoorn, vraagt zoo spoedig mogelijk een Dagmeisje. Ht-den overleed tot mijne diepe droefheid, mijne geliefde echtgenoote OERBITJE POOT. in den nog jeugdigen leeftijd van ruim 30 jaren, my nalatende drie kinderen, te jong om hun verlies te beseffen. Naar wij mogen gelooven, is het sterven haar gewin geworden. Dat trooat en sterkt in desen smartelyken weg. Mede namens ouders en verdere 4908 familie: Js. VAN LEEUWEN. Bodegraven (Meije), 13 Juli 1903. Heden overleed, na een kort stondig lijden, mijn geliefde echtgenoot M. VET, in den ouderdom van 53 jaren, mij nalatende één kind, te jong om dit zwaar verlies te bes)ffen. 4891 Wed. H. VET—Künsemuller. Aarlanderveen (Dorp), 16 Juli 1903. De ondergeteekende betuigt, ook namens haar kinderem en verdere familie, haar harteljjken dank, voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van baar geliefden echtgenoot. Uit aller naam: Wed. A. DE KORT-Verloop. Koudekerk, 18 Juli 1903. 4395 De ondergeteekenden betuigen hunnen vriendolijken dank voor de me nigvuldige en hartelijke bewijzen van belangstelling bij de herdenking hunner vijf en twintig-jarige echtvereeniging ondervonden. D. VAN DUIN. F. C. VAN DUIN— Bergman. Oudshoorn, 17 Juli 1903. De ondergeteekende betuigt hiermede zijnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij zijn 25-jarig jubileum ondervonden. L. BÜNER, Veldwachter^ Oudshêorn, Kiezers m KonieM! De Anti-Revel. Eiesvereeniging „Ne derland en Oranje9' betuigt haren har telijken dank aan alle kiezzers, welke hunne gewaardeerden steun verleenden aan hare candidaten de Heeren QUALM en GORTS. Namens bovengen. Kiesvereenigi?ig, 4893 HET BESTUUR. Voor de vele bewijzen van __ belangstelling, ontvangen by zijne verkiezing als lid van den Gemeenteraad, betuigt onderge teekende zijn hartelijken dank. JOH. VAN LEEUWEN. Alfen (Hoorn), Juli 1903. 4903 Ondergeteekende zegt allen, die hebben medegewerkt tot zijne benoeming tot lid van den Raad hartelijk dank. Aangenaam zou het hem zijn, als nu ook zijn mede-candidaat, de heer W. OLYMAN, bij de a.s. herstemming werd gekozen, waarom hij hem dan ook den kiezers met aandrang aanbeveelt. G. VAN MUISWINKEL Hz. Zwammerdam, 17 Juli 1903. Met 1 Aug. gevraagd een Dienstbode, bg M. VOORBIJ te Oudshoorn. Gevraagd, wegene ziekte der tegen woordige, direct of 1 Augustus, EENE DIENSTBODE P. G. Adres Mej P. W. HARDIJZER, Boskoop. 4885 gevraagd, goed kunnende melken, tegen half November, bij L. BOER te Bodegraven.____________________4907 Eene Dienstbode gevraagd, zoo spoedig mogelijk, om met eene -huishoudster het werk te doen Zich aan te melden bij Mej. C. JON- GENBURGER Sr. te Alfen l z, of by Mej. D. SPOOR te Bodegraven. TWEE flinke van zeer goede getuigen voorzien, kun nen terstond geplaatst worden in het Hotel „Maréchal de Torenne", Pen Haag.__________________4870 Terstond gevraagd: eene Dienstbode, om in de huishouding behulpzaam te zgn, bij J KONIJN, Mr. Bakker te Reeuwijh) in den Tempel. 4879 Gevraagd om direct of tegen Auguatus in dienst te treden een nette DIENSTBODE, P. G., niet beneden 16 jaar. Adres: P. RAVENSBERG Jr., Achterkade 275, Boskoop. 4824 DIENSTBODE gevraagd, om met Augustus in dienst te komen. 4841 W. PIJPER, Nieuwkoop. Degelijk WERKMAN gevraagd goed op de hoogte m&t alle werkzaamheden ineen Brlquetten- fabriek, tegen flink loon. Brieven fr., onder No. 4878, Bureau „Rijnbode." GEVRAAGD een Bakkersleerling, bg J. C. RAATELAND, Boskoop. 30 MELKKNECHTEN, beste melkers, dadelijk gevraagd, voor Duitschland, loon 280 a 380 gulden per jaar, met kost en inwoning, door JACOB FRIMA te Winterswijïc, Misteretraat no. 767, Gelderland. Het loon wordt per maand uitbetaald, 't Is thans nog de beste tijd om aan een betrekking te. komen. Reisgelegenheid met vacantie- kaarten. 4868 r m ------_-----_ Er wordt gevraagd eenSmidsknecht, 4754 bij J. DE HAAN, Alfen. Aan een FABRIEK van aarden buizen, tegels enz. gevraagd tegen goed loon en vaat werk, een of meer bekwame Draaiers, voor schoorsteenpotten en bijwerk; één die tevens voor meesterknecht kan op treden geniet by hooger inkomen de voorkeur. 4840 Br. fr. lelt. A K Z, Alg. Adv.Bur. NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. WORDT GEVRAAGD liefst omtrek van 's-Molenaarsbrug, een zit- en slaapkamer, met volledig pension. Aanbiedingen met opgaaf aan den Heer J. W. CLANT te Alfen. 4854
Tentoonstelling van Rijnlandsche Nijverheid, Land en Tuinbouw te ALPHEN a/d Rijn, in 1904. TE KOOP: RAMEN 1.22 x 1.68 Meter, en ÏO ijzeren RAMEN (half rond) breed 1.22 M. Te berragen bij C. vak dek BERG, 4886 Boskoop. VERGADERING vanBELANGSTELLENDEN op Maandag 20 Juli 1903, 's av. 8 uur, in het hotel „St. Joris" te Alphen. Heeren fabrikanten, scheeps bouwmeesters, mast- en zeilma kers, boekdrukkers, landbouwers, tuin ders, bloem- en boomk weekers enz. uit gemeenten Aarlanderveen, Alphen, Bode graven, Boskoop, Hazerswoude, Koude- kerk, Leimuiden, Oudshoorn, Rijnsater- woude, Ter Aar, Woubrugge en Zwam- merdam worden dringend uitgenoo- digd deze vergadering bij te wonen. Het Bestuur der Ver. tot Bev. v h. Vreemdelingenverkeer „de Rijnstreek", C. W. C. T. VISSER, Voorzitter. W. E. F.ZWIERZINA, lo Sekret. HAARLEMSCHE PAARDEN MARKT De Burgemeester van HAARLEM doet te weten, dat de eerstvolgende Paardenmarkt in deze gemeente zal wor den gehouden op Maandag 27 Juli e. k. De paarden bestemd voor die markt zullen niet eerder worden toegelaten dan des morgens ten 6 ure en uitsluitend mogen worden aangevoerd over de Groote Houtbrug, langs den Gasthuis- singel en langs de Dreef. Marktgeld f 0,25 per paard. HAARLEM, 15 Juli 1903. De Burgemeester voornoemd, 4863 B ORE EL. Eene aanzienlijke partij Ie kwaliteit Kampereilandsch HOOI. Te bevragen bij J. FRANSEN, Wijk 2 No. 58, Zwartsluis. Komt ook geregeld met schip aan den Rijn. PÏANÖ TE KOOP, goed onderhouden, bjj C. M E IJ E R, Horlogemaker, Nieuwkoop. 4911 ~2 beklante ZAKEN, vanouds gevestigd op een welvarend dorp, wegens vertrek naar olders, ter overname aangeboden: No. 1. Mannfactnnrzaal. No. 2. Yleescb- en Spekslagerij. Perceel No 1 ook afzonderlijk te koop, terwijl op beide perceelen een gedeelte van de koopsom kan gevestigd blijven. Br fr., No. 4906, Bureau „Rijnbode." Te Koop aangeboden: Ie kwal. Kampereilandsch KOEHOOI, tegen concurreerenden prijs. Te bevra gen bg TH. van WETTEN, Koudekerk, en P. F. VEELENTÜRF, Hazerswoude. TE KOOP: een partijtje zeer gave en gladde WAT IS PELMEEL? Pelmeel is een afvalproduct van de gerstpellerij. Nadat bij het pellen de gerat ontdaan is van de Üód en van het dan volgend doppig meel (relmeel) volgt het pelmeel/ Het pelmeel komt dus van dat gedeelte vau de gerstkorrel, dat, tusschen dop en kern gelegen, het meest rijk is aan eiwit. Hieruit blijkt het groote verschil in voedings waarde tusschen pelmeel en gemalen gerst, daar het laatste a 11 e bestanddeelen van de gerstkorrel bevat, zijnde een aanzienlek procent doppen en een groot deel zetmeel (het binnenste van de korrel) terwijl pelmeel uitsluitend van de vet- en eiwitrijke laag tusschen dop en gort afkomstig is. Het s c h ij n b a a r duurdere pelmeel is dus inderdaad het goedkoopste veevoeder voor varkens en kalveren, mits voorzien van loodje en GROEN kaartje der 3420 Firma YAN WAYEREN DEKKER, fobriMen Koog a. <L Zaan. Heden OPENMT VAN HET SCHOENEN- en LAARZEN Hoeden- en I DE KOFFIE uit DE DRIE WAPENS is de beste. PRIJS: 42% cent per K.G. Per 2% K. G. tot 40 cent. STREMMING der Scheepvaart. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente LEIüEA, daartoe gemachtigd door de Gedepu teerde Staten der provincie Zuid-Holland bij missive van 9/17 Maart 1903, maken bekend dat de scheepvaart op den Nieuwen Rijn nab:j de Middelste gracht voor het leggen van een gaszinker zal zijn gestremd op Woensdag 29 Juli 1903 van des voormiddags 5 uur tot des namiddags 5 uur. 4872 Leiden, 16 Juli 1903. Burgemeester en Wethouders voorn.: DE RIDDER, Burgemeester. VAN HEUST, Secretaris. Vacantie-Kolonie. GROENE KRUIS Aid. ALFEN, AARLANDERVEEN l.z. en OUDSHOORN. Aan de leden, die zwakke of her stollende kinderen hebben tusschen 8 en 14 jaar, wordt bekend gemaakt, dat deze van de Vacantie-koionie in het Liesbosch bij Leur, gedurende drie weken, kuanon gebruik maken. De kosten bedragen slechts f25 per kind. Zich aan te melden tot 24 Juli bij Dr. MEURSINGE, Secr.-Pennicgm. Oudshoorn. COÖPERATIEVE VEREEHIGIUG TOT GEZAMENLIJKE]* AAUKOOP VA» LANDBOUWBENOODIGDÏÏEDEÏÏ, GEVESTIGD TE OUDSHOORN. Allen, die iets te vorderen hebben van- of gelden versohuldigd zijn aan bovengenoemde vereeniging, worden verzocht daarvan vóór den 1 Aug. a. s. opgaaf te doen aan den boekhouder der vereeniging W. C. VAN GIESSEN te Aarlanderveen. 4881 dik voor de borst ongeveer 16 Amst. dm lang 18 a 22 voet. Adres: D. VAN PULKEN Pz Waddingsveen. 4861 Boor bijzondere omstandig heden TE KOOP: 4853 10 ÏÉLOCÏPÈDÏS. (8 voor Heeren, hoog en laag frame, k f 85.— per stuk en 2 voor Dames a f 95.— per stuk, allen merk With- worth, speciaal met Ie klasse dunlop- banden, waarop een jaar garantie. Te zien en te bevragen bij J. HOOG- TEIJLING, zadelmaker te Al f en. IralislANT af te halen aan de nieuw geopende afzanderg in de Voorvijver aan de Drechsberg 'e TOOBHOGT. Zich te vervoegen bij den Baas J WESTERHOVEN, aldaar. 4603 j _ Circa 15000 pond Hooi te koop, bij J. VAN 't WOUT, Ou d s ho ör n nabij Woubrugge. 4900 Tegen September te HUUR: een Burgerwoonhuis, netjes in orde en gelegen tusschen Rijn en dijk te Oudshoorn, 4897 en direct TE HUUR een Arbeiderswoning aan den Stationsweg, beide voorzien van waterleiding. Te bevragen bij J. A. Vellekoop. Te koop gevraagd ELZENSLIETEN voor ton beheiing bij J. SCHRAVERUS te Nieuwveen. Aan hetzelfde adres Timmerlieden gevraagd. van D. RAAPHORST, Alfen L. z., in de voormalige gasfabriek. Oadergeteekende beveelt zich beleefd bij voortduring aan voor de levering van alle soorten SCHOENEH en LlAHZKi\, ook eigen fabrikaat ep maat. Ook wordt alle schoenwerk spoedig en net gerepareerd. VOORTS: Een groote sorteering HOEDER en PETTEN, enz. voorhanden en daaraan verbonden een GROOTHANDEL in NAAIHACHISfES, welke ook op afbetaling met garantie geleverd worden en onde ingeruild. Alles vaste doch lage prijzen, naar kwaliteit 4909 Beleefd aanbevelend, UEd. dw. dienaar, _____ D. RAAPHORST. jm| In Parapluies, ^^Parasals en Wandelst okkn, vindt men steeds een ruime keus en altijd wat nieuws, waaronder «eer voor- deelige met echt zilveren knoppen, bj I P. A. SARONI, Kien we Rijn 31, Leiden. Nieuwe en gebruikte RIJWIELEN in alle merken en prijzen W. J. EGGENSTEIIÏ, 4198 BODEGRAVEN. H KAASMAKERS BOELHUI wegens sterfgev:.!^ De Deurwaarder P. H.TERSI te Alphen, zal op Dinsdag 28. s., des voorm. 11 uren, tea huize van wijlen den Heer KORTMANN, te AARLANDERVEEN, Lage iï PUBLIEK VERKOOPkS Eenige Meubilaire Goem .als: stoelen, tafels, #gordgnen klok, HL kachel, kasten, twee vat en een kapokbed, ledikant, port' glas, koper, blik, aardewerk en verder ten verkoop aal worden geboden. Te zien daags te voren van ve* 10 tot nam. 2 uur. 4 4 Notaris S. F. de Vki te Woerden, sal op VVOEXSDAG 29 JULI 1 voorm. 11 uur, in de „Stads-Her aldaar, PUBLIEK VERKOOP Het hecht, sterk en doortimmerd RIJNLANDSCHE HYPOTHEEKBANK, gevestigd te HAARLEM. Verstrekt gelden onder Ie hypothecair verband en verkoopt 4 pCta. pandbrieven in stukken van f 1000, f 500, f 100 en /50, tot den koers van 99% pCt. Inlichtingen betreffende hypotheken en pandbrieven verschaft de LEIDSCHE BANKVEREENIGING te Leiden. 3318 Wij hebben de eer U hiermede to berichten, dat wij den heer M. VER VLIET te Bodegraven (Yolkskoffiehois, Marktplein), als onzen depóthouder hebben aange steld van onzo beroemde kaasstrcm- sel en kaaakleursel, alsmede van onze alom bekende alpaca tegen losse en knijperige kazen. 4756 Aanbevelend, Firma D. LIGTHART Co. FFMM DE STOOMVERFFABRIEK „RH EN AN IA" Alfen—Oudshoorn, heeft den Heer J. VAK KIJK te Alfen 1. z. en I. KOZENTHAL te Bodegraven, als wederverkooper gesteld voor hare alom bekende 4882 BEREIDE VERVEN. Verkrijgbaar te Alfen: L. VAROS8IEAU ZOON. Bodegraven: W Chr. STERK. Depots lijn overal in alle gemeenten waar Zacherlin-plakkaten opgehangen zijn Hoofd-depöt in Wormerveer bij Wed. P. W. PEEREBOOM. 4097 Oudshoorn J. KERKHOVEN. Woerden: Joh. LAMBERTS VAN GELDEN Afwezig: Or. THOMAS v. WIJK, Praktijk wordt waargenomen door de Doctoren: 4*49 A. KIST, Haarl.straat 52. MEULEMAN, Hoogl. Kerkgr. 20. v. VOORTHUIJZEN, Oude Singel 50. BENZINE. AÜTOLÏNE VOORDEELIGE CONDITIEN. VRAAGT PRIJZEN. In onontplof bare vaten en bussen. Ten KANTORE van C.J.HEMTZ&Z00N, Collecteurs der Staatsloterij te Leiden, zijn voor de 873e Staatsloterij, waarvan de trekking begint op Maan dag 37 Juli e. k.. zoolang de geringe voorraad strekt, verkrijgbaar Heele- en Gedeelten van Loten. LEIDEN, 16 Juli 1903. met schuurtje, erf en groo, tuin, staande en gelegen TE WOERDE aan de Voorstraat, en achter ui komende aan de Achterstraat, pi selyk gemerkt wijk A No. 319, g|*j 702 centiaren. *l Het perceel bevat: beneden grogf^ winkel, voorkamer 2 achterkame provisiekamer en keuken; boven: voo en achterkamer, alcoof, ru;me zolders er'^ In het perceel wordl sedert jarJI handel in meubelen enz. uitlrd' oefend en is wegens lijne grootte gunstige ligging, geschikt vo alle affaire». Aanvaarding bij de betaling of veel vroeger als wordt overeengekomen? Betaling 9 September a. s. F Het perceel is eiken Dinsdag, Ween J dag en Dorderdag van 10—12 en 2—J uur te bezichtigen. 'u Inmiddels uit de hand te koop. i _ Inlichtingen geeft voorn. Notaris. °?j wny te Oude Weterihg, aal op Woensdag 22 Juli 1903 's voormiddags 10 uur, ten huize va', Mejuffrouw de Wed. P. BOOT, aan6 OUDE WETERING, onder L e i tui} i d n publiek, jtr contant verkoopen:* 480^n den geheelen aerl ir» A LEIDEN, Hoogowoerd 35. E. NG 4873 Kirt D£B WAGENS. Weder ontvangen eene ruime collectie RIJWIELEN. Ondergeteekende heeft de eer kennis te geven, dat hij sich te Zwaninierdam heeft gevestigd als Rijwielhandelaar en Hersteller. Alle soorten Rijwielen en be- noodigdheden worden door hem tegen sterk concurreerende prijzen ge leverd vanaf f 55 tot f 200. Repareeren, verhuren, ruilen. Zich beleefd in UEd.s gunst aanbevelend, C. VEKYVOERD. bestaande in: paviljoenbok, groot 2* ton 5 baggerbokken hellingschouw.m' sleephellingen, scheepelier, dommekracb »Je' en, duivelsmoer, benevens eene aar/J.op aienlgke partij eiken Amerikaan- sehe grenen en vuren hout; delen, ribben, balken, schroten, werk,- j, mos, riet, diverse gereedschappen, 2 ree- jj pen, 3 vijzels en een groote partjj ie spijkers. Bij biljetten broeder omschreven- HUIS slechts eenmaal. BUITENGEWOON PRIJSRAADSEL slechts eenmaal ,onWa!LTi?°rd ?an 2o leJlter8 hoorde men in de eer6t0 maanden van dit jaar rbeiderrJn9n2eTin 1 l' -3' 4' 5 gaat 6> 8' al trachteD de r86D 9>2> "ril. 12 in het wiel te 1,10, 7, 12, 7,14. Nu 15,11, 11, 10 ge o^n0,«^eDIe,l?,1W?tW00ri 13' U- Z» ^'bovenstaand raadsd gofd 8 nn^m:r?^g0VVOMe,ldiB» VaD bedrae Per Postw' of desnoods in postzegels 3 nummers a 30 cent; 6 nummers a 55 cent; 12 nummers a f 1.00 en 32 nummers a uitTmSm ZZnyïmfTr«* ge?D kaD8 °P een T0lIedi« »me«»>lement, bestaande S^rH^^Si?tt°*Iei,»1Üo>,,Pil«0lf11 2 ^ildergenj daiues rijwiel; UU^rü hi g0Uden heeren en d*mes horloge; 6 zeer zuivere phonograven 10 ziheren horloges met gooden rand en wijzere, 5 nikkelen theepotten metonder- 10 iiSlT^inn80- 6n riDg^,H Dikkelen horlogeB' 50 flterke kofftrB' 50 album«» «IS 2 2 81gaJf.n en 50 ki8tJ68 ieder 50 8iSaren- DaarbS ontvangen de 200 SÏÏl^^!Ofril,ri?U.0lk6, Wie van 10 prachtige ansicht den s St hneQnnnering8P^at aan de bond8feesten der A. N. W. B. gehou- M k' 5^6Juull11903.in 10 dezer pakjes verpakken wij een gew. gouden ring J^hlf ef;°iUtf ^/heid dat de trekking der prijzen eerlgk en op tijd ettrt^^ der n|^wnrft8er/nJVangt de Uit8lag frano° aan hui8- Het volledige trekküigs- Plan wordt den deelnemers tegelgk met hun nummers toegezonden %>Tnr J. SMITS Co.. Drukkerii Arnhftm KINDERWAGENS en SPORTKARREN I Prima Voerbrood. in de nieuwste kleuren en modellen. BANDEN voor Kinderwagens en Sportkarren in alle maten. WordelT ook ingelijmd. AMERIKAANSCHE TRAPLADDERS in verschillende grootten. Beleefd aanbevelend, Uw dw. dienaar. 4462 J. BOSSEIEIJER, BRUGSTRAAT ALFEN. PAARDEN BROOD, Rogge en Boonen om de helft, tegen concurreerenden prijs geregeld verkrijg baar bjj 4693 JAC. VAI VLIET, Oudshoorn. De Friesche Stoom-Kaasstremselfabriek, Firma C, DE HAAN Co. te Beetsterzwaag. jjjrt *00Wfll Per fü8t ala perflesch: volkomen reine, bacteriën-TrMe KAA8STBEM8EL met hoog strem vermogen, tegen concurreerenden prijs. Deze zuivere stremsel wordt sterk aanbevolen. Neemt proef! 4181 Adres: den Heer L. OSKAM te Nieuwkoop, Hoofd-afnemer voor Zuid-Holland en gedeeltelijk Utrecht. BREUKLIJDERS vraagt gratis en franco gebruiksaanwijzing ter genezing van alle soorten van Breuken. 4549 Duizenden dankbetuigingen van af Prinsen tot den werkman liggen ter ineage b^ Dr. M. REIMANNS, ïulkenberg by Maastricht No. 21. ZELDZAAM LAAG IN PRIJS zijn Boekweitgrutts» ei Meel. Vraag uw Winkelier naar het merk Arie Verduijn, Oudshoorn. bevattende: woon- en slaapkamer, benevens achterhuis, schuurtje en tuin, waarin diverse vruchtboomen, staande en gelegen midden in het dorp Bijn- zatenroude, groot 10 aren, 90 centiaren, f voor verschillende doeleinden gesehikt>uM thans bewoond door A. tan Rijx. ui] Te bevragen b|j Notaris DE WITiCn te Oude Wetering, b£ wion nadere f inlichtingen zijn te bekomen. 4724 W „De Rookeode 4- Moor", Hoek Bruijttratt, 9 Bodegraven. **k- o» E ONTVANGEN een ruime keuze in gemonteerd glaswerk, als: Lepelvaasjes, Bloeiuiraasjes, Hrafteu, OIazen9 Kook- en Inktstelleu 9 ^lelkkannen 9 Peperbuftjeii, enz. Beleefd aanbevelend, 4874 W. TUIJN, Horlogemaker, OUDSHOORN. co H. FREERICKS. 4249 Ke-flie I^eidsche 50, 45, 40, Gewone Koffie 35, 28, per 5 pd. 4 et, per 2 pd. 2 et. lagerJ "Witte Suiker 22, per 6 pd. f 1.051 Bruidsuikers 30, 35, 40, 50. Best Kaassalpeter 20, in kistjes van 12% en 2o pond; 2e soort 16. Sigaren vanaf f 1.— per kist. Probeer de 7 a 10 ets. of /"1.30 per kist. Koode- en Witte Wy u (ruiver) vanaf 60 et. per iesob, bij 12 11. 5 et. lager. Brandewijn per fl. f 0.65. Jenever, Cognac, Likeuren tegen concurreerende prijzen. J '6 ur q GODA UOI or* i K 2 27 k<«* Kiiri-i
A EW ▼OC Er J E ei i. u. 3RANDST0FFENHANOEL G. JONGENBURGER en Zoon. ---------------------,-----------------------_--------------------F eregelde aanvoer per schip en spoor. r en Magazijnen: ALFEN, Hooge Zijde -*v IFTERC. TBLBFOOÏÏUM ÏBR 13. 4146 J. W. BECK, Alfen, lage zijde. Commissionair in Effecten en Kassier, Correspondent van de Crediet-Vereeni- ging te Amsterdam en van de Onderl. Brandwaarborg-Maatschappij, Directie Dl Jong Co. te Amsterdam. Agent van de Eerste Verzekering- Maatsch. op het Leven, tegen Invafi- diteiten Ongelukken, te 's-Gravenkaqe. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente O) d alfjaarlijksche OPRUIMING. bc r. H lï rh '1 ia ■i cl rh tg Vis' Tol en mei 31 Juli ontvangt men pCt. korting a contant van al de goe den, die niet in prijs zijn verminderd. Deze week Opruiming van eene groote par lij Dames- en Meisjesblouses in het zwart en gekleurd en een partij ir ei Witte Kinder Hoeden, voor extra lage prijzen. z& K Aanbevelend, y- hi JEN, LAGE ZIJDE. SPEENENZALF. Uitstekend middel tegen Brand en Kloven der speenon bij runderen. In blikken doozen met den naam onzer firma. Prijs 35 cents. 4608 Uitsluitend verkrijgbaar bij L. VAROSSIEAU ZOON, Drogisten OSTVANOK» INMAAK-BRANDiWÜN, Tetena verkrijgbaar: Citroen- en Frambozen LIMONADE, LEMONS SQÜASCH. Zuivere BORDEAUX WIJN PORT en VERMOUTH. Aanbevelend, 4687 P. J. OOSTHOEK. gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880,No. 28. DIEECTEÜKEN: Dr. S. R. J. v. Scbevichaven, E. W. Scot t en J. F. L. Blankenberg. Secretaris der Directie: Mr. J. V. SchevichaVMt. Volteekend Maatschappelijk Kapitaal 1.000.000. Verzekerd Kapitaal (Juni 1903) ruim... 111.000.000.- Venekerde Rente (Juni 10l>3) ruim 2.131.000.-- Ontvanpaten in 1902 rnim 8.021.000 Keaerven op 31 Öacember 1902 ruim 30.179.000.— UEd, Dw. Dienaar, MASELAND. .1 15 Augustus 1903 TREKT de TIENDE VERLOTING (Geld.) i f te Hengelo Notaria SCHEPERS. 30 Loten een prijs. Ie Prijs VIJFDUIZEND GULDEN. 2e Prijs DUIZEND GULDEN. E 3 Derde prijs 900 Gld. Vierde prijs 800 Gld. Vijfde prijs 700 Gld. Zesde prijs 600 Gld. j Y Zevende priju 500 Glu. cê Achtste prijs 400 Gld e Negende prijs 300 Gld. Tiende prijs 200 Gld. Elfde prgs 100 Gld. Twaalfde prgs 50 Gld. Dertiende prijs 25 Gld. 200 prijzen ieder van 5 Gld. 300 prijzen ieder van 4 Gld. 400 prijzen ieder van 3 Gld. 500 prijzen ieder van 2 Gid. 587 prijzen ieder van 1 Gld. KINA-WIJN, koortswerend, eetlust opwekkend en versterkend voor zieken, zwakken en herstellenden, wordt bereid door en ii k f 1.25 per heele flesch en k f 0.65 per halve flesch, verkrijgbaar bij J. F. ALLABT, 4862 Apotheek. En-ëroshandel in WIJN en COGNAC. Rijtuigen enz. nieuw of gebruikt voorhanden: Jacht wagen» met en zonder portieren, een af- ____________gesloten Wagentje, nieuwe esdoorne en gebruikte Tilbu ry's, 4-persoons Zomerbreack (bok buiten), dr Ie wiel de Kar, Kaas- brik, Vrachtbrik, Ketting eggen. J. H. van den Berg, 4606 Oudshoorn. LANDBOUWZOUT. Prijs per Lot f 0.50, p. p. f 0.55. fc> Verkrggbaar bg D. J. JANSEN, Hengelo (Gelderland), die Wgenten aanstelt. Verder bg de Hoeren JOH. DE BOER Lz. en P. v. d. WERF Jr «erswoude (D.)i W. LA GRAND te Waddingsveen L. BISSCHOP, Dubb. rt B12, te Gouda; A. J GULDEMOND te Reeuwgk; "WILH. BLOM te Toubrugge; J. PANNEBAKKER, Noorden bij Nieuwkoop. 48g6 ook te OVERHEERLIJK zgn de KWAST, GRENADINE-, GROSSEILLE CITROEN-, FRAMBOZEN- en andere LIMONADES van Alfen. 00 CO co J. SMIT. Nog slechts 8 c Koopt Loten De Cacaobloem, HOOGEÏÏOERD 63, LEIDEN. t ti i r want dat zijn soliede Loten. Leest op de prospectussen de waarborgen die wij hiervoor geven. Trekking onzer Vierde Verloting beslist 28 en 29 Juli. 4864 Hoofdprijs f 12000 in contanten. Totaal 4700 degelijke prijzen. Prijs per lot 50 cent. LOTEN verkrijgbaar: te Alfen bij K. HOOGTEIJLING, Schoolstraat; Oudshoorn bij P. SPIJKER, Sig.mag.; Waddingsveen bij W. LA GRAND, Zuid- kade D 55; Boskoop bij P. VOS, Achterkade; Santpoort bij C. NIESTE; Hazerswoude (Dorp) bij P v d WERF Jr; Gouda bij VAN SWARTSENBURG, ea worden frar.co toegezonden door de ondernemers B. SNIJDERS Co. te Arnhem, na ontv. van het bedrag in poste of per postw. met 5 cent vcor porto Trekkingslijst 10 cent extra. i HAAST ''Üt HAAST U! Nog slechts tien dagea Loten te bekomen 7 Dagelijks versch voorhanden: Olga's. Mokkanootjes. Vanille-nootjes. HollandiaY Chocolade-batons. Haarl. houtjes. Zoute Stengels. Goud*che Sprits. Bolussen. Ooudsche Stroop- Gevulde Eoekon. wafels. E. DE RIJK W. BEKOOY, v/h Winkeljuffrouw van C. A. Wanuéi. Ondergeteekende maakt be kend, dat bij zich alhier heeft gevestigd als Koper-, Blik-, Lood- en Zinkwerker, tevens ook grondig bekend met Belovende een soliede en zeer nette bediening, beveelt hij zich minzaam aan. hopende op Uwe gunst. UEd. dw. dn, J. A. van MUNSTER. Zwammerdam, 8 ia ir TE WINSCHOTEN. TREKKING BESLIST 28 JULI 1903. HnnfHnrik f 700(1 2e w* f 200°' 3epr- 1000> 4o Pr- f 500> I nOOTUpnjO I /ÜUÜ. 5e 250, 10 prijzen elk van f 100. 20 prijzen elk van f 50, 50 prijzen elk van f 25, 100 prijzen elk van f 10, t» VERDER: 25 Rijwielen, 25 marmrrpn Pendules met candelabres, 25 Naai- machines, 50 gouden Dames- on Heeren-Horloges, 40 Régulateurs, Land bouw- d^ereedechappon Huiemeubel* Schilde» ijen 50 Harmonika's 100 nikkelen ^Horloges, Dekens, Huishoudelijke Artikelen, enz. enz. Het laatstuitk. nummer *'YU^f* l>ogeart met Paard en Tuig, geheel compleet of f 900 in cont. 'e 'Zie de aanplakbiljetten bij de wedorverkoopers. Duizenden namen van personen die prijzen hebben gewonnen, liggen voor belanqhebbenden ter inzage, t 50CEWTPJEBLOT. V Loten te bekomen bij K. HOOGTEIJLING te Alfen; G. ISAACS, Sigaren- handel K. SLAGER, Sigarenhandel en KRAAIJENBRINK'8 Boekhandel te €U Woerden; H. KOOIMAN BOGEN te Gouda; W. LA GRAND, Waddingsveen; ^A. J. GULDEMOND, Reeuwijk, en bg alle Lotenverkoopers in Nederland. De trekking geschiedt in 't openbaar in „De Harmonie'' to Winschoten. ?°L Flinke wederverkoop" r» \gd door den administrateur J. v. d. KC .EEN, Boekhan^'- T 4582 Wie prijs stelt op zijn gebit relnige zijn tanden geregeld met 4846 SCHOUTEN's 7'andpoeder, anti septisch tandreinigingsmiddel v. d. eersten rang. Wk Schouten, Tandarts, Leiden. Verkrijgbaar bij C. SCHEER Tz., ,het Roode Kruis", Bodegraven. JAAULUKSCHE premie voor 1000.— Ouderdom. bij overlijdeu uil te keeren. nu_ao_Jnreii na 15 jareu_ of dadelijVblJ overltj.Jen uit te keeren. Ouderdom. pHtlcMjk InLTumtt Jnnrlijk^clie lljlrent? mi r 100 ofoiforf knpitnal. voor umiineu. voor vrouwen. 25 30 35 40 45 50 18 .,20 ,.23 ,.23 M 42 30 80 20 40 (50 41 S 51 10 60 40 90 70 'i ,i 57 5S 59 61 64 30 30 10 20 40 HO 45 50 55 60 65 70 t. i. ,i 11 13 S3 54 30 r#? 18 51 c o 10 13 05 24 lo 7J il Vertegenwoordigd door den Heer JOH. STOKHUYZEN, Alfen a/d Rijn. Steeds voorradig: Simplex Rijwielen van af f 80.—• Alsmede verkrijgbaar; het Simplex kettingloos Rijwiel. Agent: J. E. VAN 'T HOOFD, Zevenhoven. Echte SINGER Naaimachines voor eiken tak van nijverheid, alsook voor alle huishoudelijk naaiwerk. Onderricht gratis ook in het moderne borduren en stoppen. 4746 SINGER-MAATSCHAPPIJ. LEIDEN. MARE 84. HAARLEMMERSTRAAT, HOEK DONKERSTEEG, Van WOENSDAG 15 JULI tot v ZATERDAG AUGUSTUS 'S1'-'. veel verminderd prijzen. Tot 15 September 's avonds om O uur gesloten, behalve Zaterdagavond» en Zondags geheel gesloten. Te ALFEN: i DINSDAGS van 's morgens 11 uur tot 's avonds 7* uur. prijzen. Echte Leidsche Koffie p pd. f 0.46 Spoed! Spoed t OPRUIMINC J Tan een ZEER GROOTEN VOORRAAD HEEREN-, JONGEHEEREN- en KINDEREN- gemaakte Kledingstukken, tot ongekend goedkoope prijzen. OPRUIMING van DAMESMANTELS bij 2 pond bij 5 pond Beste Koffie bij 2 pond bij 5 pond Reclame Koffie De beste witte Suiker bij 5 pond Bruidsuikers Kaassalpeter Sunlichtzeep p. pak Groote Ontbijtkoek p. stuk Landmanstabak p. pd. Beste Sigaren p. 100 stuks p. kan p. flesch p. kan p. flesch voor bijna HALF GELD. JAPONSTOFFEN en verdere MANUFACTUREN. beneden elke andere opruim'm gsprij zen UITSLUITEND ft CONTANT. B. G. BAHLMANN, 4782 ALPEN BRUGSTRAAT. Ëcbte Schied. Jenever Brandewijn Cognac Likeuren Witte Wijn Roode Wijn bij 6 flessohen Jtheódoor freerïcks, te Bodegraven bij de Brug. p. fioech ,0.44 ,0.42 ,0.38 0.36 ,0.34 i 0.28 ,0 22 ,0.21 ,0 35 ,0.16 ,0.22 ,0 15 ,0.25 ,1.- ,0.65 ,0.55 ,0.75 ,0.65 1.00 ,0 40 ,0.50 ,0 50 0.47 tt .0.45 INKOOP van OUD GOUD en ZILVER tegen de hoogste waarde, BW 859 Haarlemmerstraat 120, reoht over de Donkereteeg, Leid en.
De Rijnbode 19-07-1903

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Het witte huis KoudekerkAlphen in de negentiende eeuwGouderakHerenhuis Zuideinde Aarlanderveen