De Rijnbode 10-02-1901

N°. 1912. Zondag 10 Februari 1901. 28e Jaargang. Nieuws- en VOOR ALFEN, AARLANDERVEEN, Advertentieblad OUDSHOORN EN OMSTREKEN. ^it blad verschgnt WOENSDAG en ZATERDAG-MIDDAG. Abonnement per drie maanden fr. p. p. ƒ0.75, met geïllustreerd Zondagsblad f 1.20. Mea kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren en Brievengaarders. W. CAMBIER VAN NODTEH. UITGEVER. Agent Toor Leiden: 'Te Heer J.C.BENDER, Kloksteeg ÏO. Bnrean: ALFEN (Lacre Zijde Prgs der Adrertentiën van 1 tot 5 regels 55 cti., iedere regel meer 10 ota. Groote lettera naar plaatsruimte. Inxending ran Adrertentiën tot Dinsdag- en TrgdtgtTOnd. WIEGAND ALMANAK DER WEEK. Feb. Feest- en gedenkdagen, MAAN. 28 dag. Markten enz. opg. ond 10 Z. 9.28 11 M. L. K. 55, 9.56 12 D. 2.01 10.10 13 W. 2.45 11.13 14 D, 3.54 0.05 15 V. 4.41 1.07 16 Z 5.21 2.19 Zons jpg. 's morg. 7.30 u. onderg. nam. 5.00. Bang zijn. Er is verschil tusschen vrees en voor zichtigheid. J)o voorzichtige aarzelt en handelt daarna, de vreesachtige aarzelt en trekt zich terug. De eerste heeft de kwade kanso ook wel gezien, maar laat er zich niet door afschrikken, zoodra hij overtuigd is, dat hij toch waarlijk niet andeis kan. Er komt dan een beetje durven bij te pas, er moet iets gewaagd worden ter wille van het voorgestelde doel. De ander blijft voor do bezwaren staan, waagt niets, maar zal ook niet wi ien. ir. dezen zin vooral verdient de vrees ten volle haar ongunstige reputatie. Zij houdt veel goede dingen tegen, zij ver lamt de wilskracht. Maar de zoo alzijdige mensehelijke geest is niet alleen werkzaam in het bespeuren van heilzame plannen, bij overweegt bovendien geheel iets anders, en \k dan kan het zich vormen van eenige voorstellingen omtrent het onbe- *ar* kende, de mogelijke gevolgen niet achter wegen blijven. Aan elk misdrijf, waartoe het plan wordt beraamd, hecht zich de gedachte aan mislukking en aan straf, hetzij een natuurlijke, die voortvloeit uit het oorzakelijk verband der dingen, hetzij een die opgelegd wordt door de wc, welke men zich voorneemt te over treden en die uitgesproken wordt door den rechter. Ook dan, zou men zeggen, moet de vrees een belangrijk aandeel hebben in de te nemen beslissing. Zelfs wordt de vrees voor straf aangemerkt als een voornaam element in de samen stelling van de grondslagen, waarop onze rechtspleging is gebouwd en is, bij de bepaling der straffen, ook bijzonder gelet op haar afschiikkend karakter. In dit geval, zou men moeten zeggen, is de vrees een goede raadgeefster. Al werkt zij dan niet rechtstreeks op den zedelijken toestand van hem, die booze voornemens koestert, al verandert zij op dit oogenblik niets aan zijn gemoedsleven, zij tracht toch hem terug te houden van een handeling, die anderen nadeel kan toebrengen, en zij bespaart hem de kwel lingen van het berouw. Jammer maar, dat alsdan niet meer naar haar waarschuwing wordt geluisterd. J3ij de berekening der kansen ziet men veelal de kwade over het hoofd, en slaat •die van sluwheid en brutaliteit te hoog aan. En men legt aan de vrees het zwijgen cp. De daad is aan het woord. evenwel is dit een zeer groote waar- li^id: „Wat men weet, behoeft men niefc meer te vreezen; alleen hetonbe- Gemengde Berichten. Door de Koningin is bij gelegenheid van baar huwelijk aan verschillende veroor- d elden kwijtschelding of afslag van straf verleend, terwijl mede verscheidene ge vangenen zijn ontslagen. Het aantal van degenen, aan wie een gunstbetoon is te bc art gevallen, zoowol militaire als bur gerlijk veroordeelden, bedraagt 364, van welk aantal aan 70 veroordeelden geheele kwijtschelding van straf is toegekend, ter wijl 63 gevangenen van verdere straf zijn 'ontheven. Onder de zwaar geatraftes, aan wie de vrijheid bij deze gelegengeid is terugge geven, zijn genoemd M. C. R. da Haas, "Weduwe Kroon, Keimpe Hogerhuis,! Johan- •nos van Es en Tennis Visser; terwijl ton -aaDzien van twee tot levenslange gevan- igonisstraf veroordeelden, W. Stoeldraayers et; G. de Vos, die straf is verwisseld in eet* tijdelijke straf van 25 jaren, ingaande met <de dagteekening van de ten uitvoer- icgging >on het arrest. Aan Arjo gevangenen is een afslag van drie jaar verleend, zijnde: A. van der Veer, M. Hogerhuis en W. Plogerhnis, een afslag rvun Iweo jaren aan L. van der Laan, terwyl 10 gevangenen hunne straf met een jaar vorminderd z»&gen. Verder is toegekend een afslag van 9 m ^nden aan 3 veroordeelden, van 8 maan den aau 4 veroordeelden, van 6 maanden «ju 28 vorooidealden, van 5 maanden aan kend geeft tot bang-zijn aanleiding. Is dat misschien de oorzaak, dat tal van lieden overigens van goeden wil, verkeeren onder den invloed van men- schenvrees Onnaspeurlijk zijn dikwijls de beoordeelingen en opvattingen der genen, van wier goede gezindheid men zich min of meer afhankelijk weet, en de gedachte, dat men door het uit spreken van eenig woord of door het •verrichten eener daad gevaar zou loopen; iemand te ontstemmen en zijn onge noegen op te wekken, is dikwijls vol doende om tot onthouden te nopen. Voor kinderen, die nog niet tot een eigen oordeel in staat zijn, moge dat een beweegreden van eenige, soms van groote waarde zijn, zelfstandig denkende menschen behooren zich daarboven te verhefFen Daarbij zij opgemerkt, dat de uit drukking „menschenvrees" altijd in on- gunstigen zin wordt gebezigd. Men bedoelt er niet mede, de alleszins ge rechtvaardigde begeerte om datgene te vermijden, wat op weidenkenden een slechten indruk kan maken, en alleen to doen, wat hun goedkeuring waardis, dat is een zeer onbruikbare weegschaal, wanneer somtijds eigen inzicht de balans in evenwicht mocht laten en er eenige twijfel mocht bestaan. Neen, menschen vrees is het lafhartig wijken van het goede pad, als men be merkt, dat het vervolgen van dien weg aan anderen, aan machtigen of invloed rijken, onaangenaam mocht zijn. Zij is het terugnemen van een rechtvaardig oordeel, wanneer blijkt dat het niet strookt met de zienswijze, van wie het ons kwalijk zou kunnen nemen. Zij is het niet toegeven aan een edelmoedige gedachte, als men ziet dat haar uitvoering ons vijanden op den hals zou schuiven, wier tegenwerking ons kwaad zou doen. Zij draagt ook een positief karakter- Zij dwingt ons tot dingen, die wij ver. keerd achten, maakt ons ontrouw aan beginselen, welker waarde wij gevoelen. In den grooten stroom van ijdelheden en van zelfzuchtige handelingen, laten wij ons meevoeren, niet omdat wij ons daarin op ons gemak bevinden, maar uit vrees van alleen te staan, van anders te zijn en te schijnen dan de massa, wij durven ons niet vertoonen in ens waar-karakter, maar stappen mee inde vermomming, die de toongevers hebben vooi geschreven. En al steekt delgen vlak in onze nabijheid diïeat het hoofd omhoog, al krenkt zij de eenvoudigste begrippen van zedelijkheid, de vreep, dat men ons den rug zal toekearen als wij tegen haar den strijd aanbinden, boeit ons de tong. Er wordt in de wereld veel nu er kwaads bedreven en veel meer goeds nagelaten uit vrees dan uit bo saardig- heid. Als de menschen maar durfceu zichzelf zijn, als zij meer gevoelden hun persoonlijke verantwoordelijkheid, dan zou op elk gebied, en vooral op dit der zedelijkheid, de vooruitgang veel grooter zijn. Wij moeten trachten e komen tot zuivere kennis, die een juiste onder scheiding mogelijk maakt en tot een eerlijke critiek van eigen inz*chten in staat stelt; wij moeten een eigen leven leiden, ons niet op sleeptouw laten Lemen. 4 veroordeelden en van 4 maanden aan 8 veroordeelden, terwijl van do verdere de afslag van 3 maaoden en daar benedon is gebleven. Ten slotte zagen 14 veroordeelden hunne principale vrijheidsstraf in cene geldboete verwisseld. Een der lezers van hot „N. v. d. D." Heelt in dat blad het volgende eigen aardige feit mede H. M. Emma, Koningin dor Nederlanden, geboren 2 Augustus 1858, tiad in het huwelijk 9 Januari 1879, en was dua oud 20 jaar, 5 maanden on 7 dagen. H. M. Wilhelmina, Koniogin dor Neder landen, geboren 31 Augustus 1880, treedt in het huwelijk 7 Februari 1901 en is dus oud 20 jaar, 5 maanden en 7 dagen. Zoodat moeder en dochter juist even oud zich in den echt hebben brger n. Men zal hier wel niet met een toaval te doen hebben. Dezelfde menschliovende ingezetenen te Amsterdam, die in 1898 tijdens de Inhul digingsfeesten aan eenige duizend n be- hoeftigen van allerlei gezindten hier ter stede een Hinken maaltijd bezorgden, heb ben thans hetzelf.ie gedaan t9r gelegenheid van bet huwelijk van H. M. do Kooingin. Aan ruim driedu:zend gezinnen, wederom van onderscheidene gezindten, werd een bon toegezonden voor vleesch en vet en voor rijst, met bijvoegirg van nog vijftig cents, om daarvoor aardappelen en groente te kannen aankoopen. Is eenmaal door ons vastgesteld, welke gedragslijn wij behooren te volgen, dan moet geen vrees voor mogelijke gevolgen, noch voor een afkeurend oordeel meer vat op ons hebben Doe wat moet, er gebeure wat kan. Een eerlijk man kent geen andere vrees dan die voor het kwaad. Buitenland- Ter gelegenheid van het huwelijk van H. M. Koningin Wilhelmina, komen uit het buitenland niets dan vriendelijke stem men voor ons Land en het Koningshuis. De Duitsche „St.-Crt." zegt: „Uit alle oorden van ons land gaan hartelijke wen- schen op voor het heil van het Doorluchtig Paar, nu Koningin Wilhelmina een Duit- schen Prins voor het leven de hand reikt. Het Duitsche vulk vereenigt zich mot het Nederlandsche in de blijde hoop, dat uit dezen echt een rijk en onvermengd geluk zal voortspruiten voor de jonggehuwden en eveczoo voor het land, waarover do bevallige en edele afstammeling uit het Huis van Oranjo geroepen is te he:rschen. Moge dit verbond, uit hartelijke toegene genheid gesloten, het uitgangspunt worden voor het aangroeien van de vriendschap tusschen twee volkeren, die bestemd zijn in de boste nabuurschap en wederzijdsche achting voor elkanders eigenaardigheden naast elkaar te leven." Het „Potsdammer Intelligenz-Blatt" geeft de portretten van het Bruispaar met een dichterlijk gestemd artikel voor de Koningin en haar Gemaal, die daar beiden bekend zijn. De moeste Londsche avondbladen toonen de grootst mogelijke sympathie ten op zichte vau het huwelijk van Koningin Wilhelmina. De „St. James Gazette1' zegt, dat alle Engelschen, de vijandigheid van de Hol landers vergetende, der Koningin en haar Gemaal alle geluk en voorspoed wenschen. De andere bladen drukken dezelfde gevoelens uit. Het Oostenrijksche blad de „Wiener Abendpost" herdenkt op de warmste wijze het te 's-Gravenhage voltrokken huwelijk en verklaart, dat Koningin Wilhelmina overal vereering en sympathie geniet. „Tusechen onze monarchie en de Neder landen", zegt het blad, „bestaau harte lijke, vriendschappelijke betrekkingen, op recht deelt men ook hier den wensch, dat het gesloten hartsverbond vau het Door luchtig Paar tot een bron vau het reinste geluk \oor het Koninkrijk en zijn flink, ijverig volk, een waarborg voor een blijde toekomst ra^ge worden." Ook vele andere uit do verschillende Itijken guven dergelijke blijken van viiond- BchappeWjko gevoelens. Te Berlijn begaven Donderdag ter fe- legenheid van het huwelijk van Koningin WilhelminaJ tal >an leden van het corps diplomatique en hooggeplaatste personen zich naar het Nederlandsche gezantschap, waar zij door den gezant ou zijue gemaiin schitterend werden ontvangon. Des avonds had in het hotel „Kaisershof' een groot feest plaats, waarvoor de ver- eeniging „Nedeiland en Oranje" uitioo- digingen verzond. Aan dit feest nam de aldaar gevosügie vi-roenigiug „Meckkn burge- Abend" ook deel, zoudat Hollanders en Mecklenburgers dit feest gemeensetuu- pelijk vierden. Scbworin was ter gelegenheid van het huwelijk van Hertog Hendrik in feestelijke vlaggentooi; de scholen waren gesloten en talryke vereenigingen zonden g» luk wen schen naar Den Haag. Herhaaldelijk wordt in den laaUten tijd meldiog gemaakt, vooral in Amsterdam en in Noord-Holland in bet algemeen, vau het uitgeven en in omloop zijn van valsche muntstukken, in het bijzonder guldens en njksda*lde'S. Het is vrij zeker aan te nemen dat een „valscho rauntfdbriek" op grooto schaal werkten hare waren ven de hand doet. De politie doet onderzoek, maar kan tot heden geen aanwijzingen vinden. (H.bl.) Eon bewoner van de Hemonystraat, de heer S. te Amsïerdam, bemerkte gisteren middag, naar hij de politie mededeelde, dat hem een portefeuille was ontrold, inhou dende circi f2700. Naar hij beweerde hadden op de tram Dam Amstoldük drie personen hem voortdurend aangestooten, tarwijl zij naast hem stonden. Hij ver denkt dezen van den diefdUI. Een te Hoorn thuis behoorende arbeider haalde de vorige v.eek een zevental gou den ringen bij een goudsmid te Hoorn op zicht en begaf zioh daarmede naar Amster dam, alwaar do voorwerpen te gólde zijn gemaakt. Na do opbrengst te hebben ver teerd, en een prettige dag or van genomen te hebben, meldde hij zioh vt ij willig bij den politie aan, dio hem ocdor geleide naar Hoorn terug bracht. Te Haarlem had dezar da^en, naar de „Haarl. Ct." meldt, ten zeldzaam voorval plaat*, nl. het met den sterken arm ver- Aan het gehouden diner bracht de Staatsraad Amsberg een „hoch" op Ko ningin Wilhelmina, Hertogin van Mecklen- burg en de Prins dorNederlunden, Hertog van Meckletiburg-Schwerin. Ook in Frankrijk, België en andere Rij kon werden feestmalen gehouden en feestdronken uitgebracht op het jong ge huwde Koninklijk paar. ENGELAND en TRANSVAAL. Het laatste nieuws van den oorlog in Zuid-Afrika is, dat do Engelsche regeering Lord Kitcbener zal versterken met 3 3,000 man. Was na do proclamaties van Edward VII reeds niet te verwachten, dat de zoo gewenschto ommekeer in de Engelsche staatkunde zou komen, thans komt het allerzuidelijkste bewijs, dat hij hot doornige pad van het imperialisme, waarvan zijne moeder in haro laatste dagen zooveel ver driet gehad moet hebben, niet zal verlaten. De Boeren zullen dus tot het einde moeten strijden, totdat do coloesus geheel en al uitgeput zal zijn. Lord Kitchener wil ons nog maar steeds niet zeggen, uit hoeveel man het Britsche garnizoen bestond, dat zich te Modder- fontein met pak en zak aan de Boeren hooft overgegeven. Ook over do Kaapkolonie, waar het er anders slecht voor de Britten moet beginnen uit te zien, laat hij niet* los. Hij meldt alleen (uit Pretoria van Dins dag) omtrent de befaamde zeven colonne onderneming, dat Smith Dorrien Chrissie- raeer in het oosten van Transvaal bezet heeft en dat Prench den vijand op Am sterdam terugdrijft. En van de Wet deelt hij niets anders mede, dan dat diens hoofdmacht zich nog steeds ten noorden van Thabanchu be vindt en dat diens manschappen te Pompey- Siding, dat t*n zuideu van Bloemfontein ligt, etn trein van transportwagens hebben genomen. In een Reuter telegram uit Lorenzo Marques wordt nu bevestigd, dat de Boeren op 53 kilometers van de stad den spoorweg hebben afgesneden. Do juiste plek schijnt bij het station Moambo te wezen, ongeveer 40 kilometers vau do grens, dus veel dichter daarbij dan bij de hoofdsud. Uit Kaapstad wordt aan de Daily Express geseind dat grooto voorzorgsmaatregelen worden gnomon om to verhinderen dat de Wot de kolonie binnenvalt. Elke ge- rcgeldo soldaat die beschikbaar is, wordt in allerijl naar het noorden gezonden, en een gedeelte van de stadswacht is opge roepen voor patrouille dienst. Erhcerscht groote ougerusiheid, want men acht het zeker, dat een groot aantal onzijdige Hol landers zich bij d*n gevreesden generaal zullen aansluiten als hij op Engelsch grond gebied komt. Van St. Helena is gemeld, dat Zondag nog 649 krijgsgevangenen daar aaugekomen waren aan b ord van de „Mongolian." Zij zijn naar Broadbottomkamp gezonden. O,» denzelfden dag heeft de ,Canadian" 210 soldaten aan wal gezet, die ook naar dat kamp gezonden zijn. ENGELAND. Officieel wordt medegedeeld, dat de rc- gporing besloten heeft Lord Kitchene* met 30.000 bereden manschappen, behalve die reeds geland zijn in de Kaapkolotiit», te \erstorken. Men veronderstelt, dat 10,000 Iraperial Yeomen voor Ziid Afrika be schikbaar zullen ziju. i>e bereden politie, waaronder zij, die in de Kolonies aange worven ziju, wordt geschat op 8000 en het nieuwe Koloniale contingent op 5000 man. De rest zal bestaan uit cavalerie en bereden infant-rie uit Engeland wijderen van een woonschip tot buiten de greos der gemeente. Do eigenaar, zekere Frans Hart. ve-zetto zich tegen het dcor den havenmeester gegeven bevel om de gemeente te verlaten, zoodat een sterke politiemacht werd gcrequireerd. Daarop werden de touwen doorgesneden, de mast neèrgeworpeu en het vaa'taig door een boot met gemeentelijke roeiers buiten de gemeente naar de Leideche vaart gesleept. Maandag-nacht is te Hoogezand een moord gopkegd. Naar men verneemt i6 eon man, zekoe roet een mes doudga- stuken. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Door het omvallen der lamp op don dorsch- \loer ontstond Woe sdag-morgen een he vige brand op den buue „Borne" van A. Harlduin, bij de Oranjesluis onder Graven- zande. Om 7 uur was alles afgebrand, huis, trial mot 3 paarden en 12 sïuks vee, hooiberg en veel graan en de schuren met wagens. De bewoner, die ziek te bed lag, is nog juist gered en bij een der buren opgenomen. Alles was verzekerd. Donderdagmiddag bij het afschieten van vreugdesohoten aan bcord der stoomboot „Wilham Egan Co. No. 6", liggende aan de Kous, werd een 21 -jarig matroos, tij dens het laden van de mortier, de rech terhand verbrijzeld en het hoofd verbrand, zoodat hy totaal blind werd. Hij werd in deerniswekkenden toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het eerste contingent vertrok heden Zaterdag. Het departement van Oorlog heeft weder om een verlieaenlijst geplubliceerd, waarop 't totaal der gevallenen, gewonden, over ledenen en vermisten voorkomt tot op 31 Januari. Het niet onbelangrijke eindcijfer is 54724 manschappen, waaronder 9032 gevangenen. Van dezen hebben echter ongeveer de helft weer dienst genomen en is een gedeelte als invalide ontslagen. Het werkelijke verliescijfer wordt hierdoor op 25,929 teruggebracht. De dagelijksche verliezenlijst geeft op 100 gedooden, waar van 73 aan ziekte, 109 gewonden, waarvan 18 door den bliksem getroffen, 47 gevaar lijke zieken en 8 vermisten. DUIT8CHLAND. In het Huis van Afgevaardigden werd Donderdag de eerste lezing van de kanaal- wet beëindigd. Na langdurig debat werd het ontwerp naar oen commissie van 28 leden verzonden. In diezelfde zitting deelde de Minister van het departement van Handel, de heor Brefeld mede, dat de Duiteche kolenmijnen in het Westen zoo rijk zijn, dat als de steenkolenmijnen in Frankrijk en België al lang zijn uitgeput, Duitschland de geheele wereld nog van kolen voorzien kan. CHINA. Een telegram uit Peking meldt, dat do gezanten op de derde bijeenkomst, Woens dagavond, definitief besloten de doodstraf te eischen voor alle twaalf door hen ge- loemde ambtenaren. Zij namen het besluit tot hunnen dood vanwege het moreel effect, dat dit op de Chineeiou zou hebben. Zij besloten, dat het vonnis moest worden voltrokken met uitzondering van Prins Toean en Hertog Lan, die de Keizer zal mogen veranderen in verbanning naar Turkestan. 9 FEBRUARI. Een extra nommer der Staatscourant, Donderdagavond veischenen, bevat het Kon. besluit van 6 Febr., waarbij aan Z. II. Hertog Hendrik van Mecklenburg, de titel van Prins der Nederlanden wordt verleend, met het praedicaat: Zijne KoDinklyke Hoogheid, tevens meldt het zelfde blad, dat Z. K. H. zitting wordt verleend en raadgevende stem zal hebben in den Raad van State. Naar het „Vad.M onder voorbehoud mededeelt, zou het Vorstelijk echtpaar het voornemen hebben om ni het bezoek aan Amsterdam in Maart, een reis te ondernemen tot een bezoek aan ver schillende Europeescho hoven. Behou dens nadere beschikkingen zou deze reis zijn van zoodanigen duur, dat H. M. de Koningin en haar Gemaal niet voor begin September in de Residentie zouden terugkeeren. De Eerste Kamer heeft Woensdag hot wetsontwerp houdende wijziging in de bepalingen betreffende het straffen en de strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen, aangenomen met 30 tegen 6 stemmen. Mede werd aangenomen het wetsont werp houdende bepalingen en voor schriften omtrent maatregelen ten op zichte van jeugdige personen. Dó Kamer werd hierop tot nadere bijeenroeping gescheiden. Zeor zeld/aam ia zeker (het feit, d*thet lijk van den 77-jarigen Bats, te Leerdam, dat Woensdag werd begraven, ook werd gevolgd door zijn 101-jarigen vador. Te Amsterdam is in het IJ ten westen van den kop; van de HandeUkado een schuit, geladen met 600 zakken 6uik r van de firma Spakler en Tetterode, omgeslagen, doordat het sleepbootje, dat de schuit trok, dan draai bij een der boe en tekort nam, waardoor de schuit te^en de boei stootte. De suiker, die in de diepte verdween, wai gelukkig verzekerd. Do gebouwen, waarin do firma Sinkel te Amsterdam aan beide zijden van den Nieuwendijk hare magazijnen hield, zijn deze woek ,bij de openbare veiling ingezet op 537 duizend gulden. Te S -ppomeer werd aan eene kUise door afwezigheid van den onderwijzer een dag vacantie gegeven. Des middags kwamen enkele leerlingen terug met een briefje, waarin de ouders mededeelden, dat nu de Leerplicht is ingevoerd de kinderen in school dien den Ie zijn. Donderdagmiddag werd op feestelijke wijzo op de oorlogsschepen medegedeeld, dat Hertog Hendrik benoemd was tot schout-bij-nacht k la suite. Janmaat kreeg een extra-oorlam. Uit de „Leeuwarder Crt." blijkt, dat in het noorden van ons land weer schaats* De ,N. R. Ct." ontving Woensdag het volgende telegram uit Atjeh Batoe Hik werd door ons genomen na een hevigen tegenstand. De vijand het de benting in de lucht springen. De vjjand had 70 dooden. Aan onzen kant sneuvelden 6 en werden 35 gewond, onder wie de luitenants Verschuir en Van der Wielen en de kapitein der mariniers Gauw. De Redactie teekent hierbij aan: De sterke benting van Batoe Hik in Samalangan is bekend door de ver- geefsche pogingen van generaal Van der Heijden in 1880 om haar te ver overen. Opnieuw Jhebben onze troepen het nu beproefd en ofschoon de bestor ming nu gelukkiger afliep, blijkt toch uit het groote verlies ook aan onzen kant, dat de inneming van de benting geen lichte taak geweest is. De Minister van Binnenl. Zaken heeft door tusachenkomet van Gedep. Staten der provinciën aan de gemeentebesturen eene opgave verzocht van het aantal ambtenaren werklieden daaronder begrepen in vasten dienst der ge meenten. D-ze gegevens zijn noodig voor het onderzoek naar de mogelijkheid, om tot pensionneering dier ambtenaren, na vervulling van een nader vast te stellen aantal dienstjaren, over te gaan. De „St.-Ct." bevat een Kon. besluit van 4 dezer, tot uitvoering van art. 16, 4o. der Kieswet. Daarbij worden 48 examens opgegeven in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of uitoefening van eenig bedrijf of beroep, waarvan, nevens de examens ingesteld door of krachtens de wet, de aflegging met goed gevolg, aanspraak geeft op het Kiesrecht. Dit besluit is Vrijdag 8 dezer in werking getreden. In het afgeloopen jaar zijn, ondanks de belemmerende bepalingen van invoer, toch een groot getal koeien uit ons land naar België gebracht. De geheele in voer bedroeg 62,042, tegenover 68,032 in 1899. Deze runderen kwamen bijna alle uit Nederland. De meeste gingen rechtstreeks naar de slachtplaatsen te Gent, Antwerpen en Brussel. De overige, ruim 20,000, waren melkkoeien, van een gemiddeld gewicht van 525 kilo gram; deze gingen na de quarantaine in de Rijkshallen doorstaan te hebben, in de stallen der Vloamsche landbouwers die het Nederlandsche melkvee ophoogen prijs tttllen. De VereenigiDg tot het houden van Paasch-tentoonstellingen te Utrecht, is voornemens op 1 Agril a. s. aldaar eene tent onstelling van vet en fokveo enz. te houden. gersden wordt. Op verschillende plaatsen lijn tenminste hardrgderijfjn aangekondigd, o. a. te Goutum, Roordahu^zum en Enge- lam. Te Groningen werden Donderdag op de baan van de IJsvereniging wed strijden in het schoonrijden gehouden. Melkbooton proboeren nog een geul open te bonden, doch geven het in de meeste gevallen op. Het is een vreemd gezicht d* melkbooten te zien varen en daarnaast schaafneDrijders, waarvan de jeugd vooral het worstelen dier booten schadenfrende aanziet en zich verheugt als men eindelijk den strijd moet opgeven. Weerkenners profiteeren vast weer, want do wind is Maandag binnen den tijd van 2 nar twee maal overgeloopen, was in alle vier ds windstreken en dat is de zekerste voor bode van bestendig weer, zoo oordeelen schippers, molenaars, die bij velen ds beste weerkundigen ijjo. Echter er wordt niet meer nasr ijs verlangd, selfs niet door de ijsclubs, want nu op nienw ds banen in orde te maken enz. geeft kotten en menige kas is niet meer ruim voorzien. Zondag jl. werd in een der dorpen van Noord Holland een trouwatoet getien, waarbij zoowel bruid on bruidegom als de familieleden in erren waren gezeten. Ver licht duor een vriendelijk winterionnetje leverde deze stoet een z*er aardig gezicht op. 'tWss teer teker een schouwspel, dat sh-chts teer tilden sul zijn gezioo. Hoe groot het indringing*vermogen van het Duiteche klein kaliber geweer is, kan blykon uit het volgonde: Een luitenant te Spandau pleegde zelfmoord ea gebruikte dsarby de karabijn van zijn oppasser. De kogel, waarmede hij sich door het hoofd schoot, ging dcor den solder der tweede verdieping, toen door den sto^l ren een leeraar, die juist even was opgestaan, doorboorde vloer en solder van de derde en vierde verdieping «n ging door bot d«k verder de lucht iu.
Alfen. De derde winterlezing voor de Chr. jongel.-vereen. „Onderzoekt de Schriften" zal gehouden worden Vrydag 15 Februari, in de Chr. school alhier. Nogmaals hoopt voor baar op te treden ds. K, W. Vethake, van Leiden. Het onderwerp voor die lezing zal zijn „Des Middelaars hellevaart." Evenals bij de vorige lezingen, zal ook nu, ter dekking van de onvermij delijke onkosten, voor toegang het ge ringe bedrag van 10 et. worden geheven. 7 Febr. In de Zondag jl. ge houden bestuursvergadering der schiet vereniging „Nederland en Oranje" werd besloten de schietwedstrijd geheel zonder inlage te houden, en de prijzen door vrijwillige gaven aan te koopon. Zoo doende zal een ieder gelegenheid ge geven zijn, iets mee te nemen, als hij zijn beste beentje maar voorzet. Mede werd besloten op 20 Febr. a. e. oen lezing te houden. i/i H X Boskoop. Zoo als andere jaren gaf ook nu weder de sociteit „de Hoop" een feestavond aan hare leden en dames en introducees. Andere jaren werden deze feestavonden geleid door enkele leden dier vereeniging, nu echter had men een gezelschap onder directie van den hr Strous van Rotterdam ge ëngageerd. Nadat de voorzitter den aanwezigen een hartelijk woord van welkom bad toegesproken, kregen wij een tconeelspel getiteld: „Hoe ouder hoe gekker" dat goed van stapel liep. Ook de verse hillende voordrachten vooral de „duettisten" werden onberiepelij k uitgevoerd. Na de pauze echter hadden wij wel iets beters gewenscht, het tooneelstukje „Plagen" viel niet in den geest het is een overdreven flauw stukje, ook de hr Strous was voor de pauze gelukkiger in zijn keuze, deB niettemin durven wij schrijven dat alle artisten hun best deden de talrijk opgekomenen te vermaken, costumes als afwisseling van programma, liet niets te wenschen over, na afloop van het programma werd een polonaise gehouden waaraan alle aanwezigen onder leiding van den bekenden balletmeeeter deelnamen, daarna keerde een ieder huiswaarts. Dank zij gebracht aan de heeren die vele moeite zich getroost hebben om de zaal van den hr J. v. d. Stam met planten te versieren en een recht feestelijk aanzien te geven. Jl. Donderdag hield het Bos- koopsche Fanfare-corps een optocht met vaandel onder 't spelen van vaderlandsche liederen door de gemeente, nadat zij bij den Burg. het Wilhelmus en andere vaderlandsche liederen hadden gespeeld trokken zij door de gemeente en werden bij verschillende ingezetenen onthaald; teruggekeerd in het hotel „Klaasseu" bracht de burgemeester het fanfare-corps dank voor de taak waarvan zij zich reeds hadden gekweten en sprak daarbij de beste wenschen uit voor het Bos- koopache fanfare-corps; daarna werden toosten pitgebracht op den burgemeester op het koninklijk echtpaar en op de vereeniging. Dinsdag 5 Febr. gaf de tooneel- vereeniging „Tot nut en genoegen" al hier, hare 2e uitvoering in dit seizoen, in ds zaal van den hr Klaassen; opge voerd werd het tooneelspel in 5 bedrijven getiteld „de Twee Broeders" épisode uit het jaar 1600. Al spoedig bleek, dat alle dilettanten hunne rollen uitstekend hadden ingestu deerd niet alleen, maar ook dat zij die goed begrepen; men wist zich uitstekend te verplaatsen, en er was dan ook maar één roep over. Na do pauze gaven zij het kluchtspel getiteld: „Op de derde verdieping" het welk ook zeer in den geest der talrijke aanwezigen viel, ook de vele voordrachten die werden gegeven hudden veel succes; n<* het einde van ieder bedrijf werden de dilettanten daverend toegejuicht, wel een bewijs dat men zich goed vermaakte- Deze vereeniging ontziet noch tijd, noch geld, noch moeite om tegen eea gering entree aan Velen een genoegelijken avond te verschaffen, hetwelk ook nu weder bleek uit de prachtige qostumes. Het succes dat ook nu weder de vereenigieg had zal voorzeker een spoorslag zijn op den ingeslagen weg voort te gaan, Maandag 4 Febr. hadden stem gerechtigde leden der Ned-Herv. gem. zich uit te spreken, of zij het beroepen van predikanten en het benoemen van ouderlingen en diaken weder voor tien jaar wenschen opgedragen te zien aan een kies college of dat zij den kerkeraad daartoe machtigen. Uit de stemming bleek dat de meer derheid een kiescollege wenschte voor de volgende 10 jaren, voor de hierboven vermelde werkzaamheden. Hazerswonde, Rijndijk, 7 Febr. Het was heden feest in de R.-K. school alhier. Na de H. Mis in de kerk te hebben bijgewoond, gingen de kin deren, groot ©n klein, in feestgewaad en getooid met oranje of nationale kleuren, in processie schoolwaarts, om het huwe lijksfeest van onze beminde Koningin te vieren. Alleraardigst was het, te zien, hoe groot en klein zich te goed deden aan de kostbare lekkernijen, hun in zoo ruime mate aangeboden Het bleek eene goede gedachte van onzen geachten bur gemeester en do verdere feestcomité- leden, alsmede Tan Mevr. de Wed. Visser van Hazerswoude, al de scholen onzer gemeente, openbare- en bijzondere, recht feestelijk te onthalen. Toen ongeveer 11 uren het Bestuur der school binnentrad, gaven de kinderen, onder de bekwame leiding der eerwaarde zusters en dames-onderwijzeressen, eenige toopasselyke feestliederen ten beste, die zuiver en schoon werden uitgevoerd. Daarna wees de welcerw. heer Pastoor in eenvoudige, doch geestdriftige woorden t na op het reohtmatige van hunne feest vreugde en op hun plicht om nu en in verderen leeftijd het koninklijk gezag grootelijks te eerbiedigen, want dat alle gezag komt van God. Na vele ontboe zemingen, „Leve de Koningin", „Leve de Prinsgemaal" enz. enz., en na zich nog geruimen tijd alleraangenaamst te hebben geamuseerd, gingen de kinderen nog met welgevulde zakken en met een portret van het hooge huwelij^spaar in de handen huiswaarts, om nimmer dien heugelijken dag te vergeten. 7 Febr. Het plechtig klokgebrom kondigde hedenmorgen ten 8 uur reedB het voor land en volk gedenkwaardige feit van de voltrekking van het huwelijk van Hare Majesteit de Koningin aan. In 't net gekleede kinderen versierd met oranje vulden straks de zes ver schillende scholen, waar door onderwijzers en onder wij zeressen het feit der feest viering den kinderen in herinnering werd gebracht. Het was voor de kleinen een dag van blijdschap en verheuging, mede veroorzaakt door de trouwe zorgen onzer edele Ambachtsvrouwe, die voor velerlei versnaperingen waaronder vooral de bruidsuikers niet vergeten waren had gezorgd. De méér of minder fraaie ver- sieriug der schoollocalen oefende op de blijde stemming der kinderen van zelf ook een verheffenden invloed, terwijl in een „gedenkplaat" een blijvende herin nering werd medegenomen. Alle zes scholen werden door Burg. en Weths. en tevens door vele belangstellenden bezocht. Ondertusschen had op 't dorp en aan den Rijndijk de armenbedeeling plaats. Hoewel met wijziging van omstandig heden, was ook hier blijdschap en ver heuging en dankbaarheid. Aan ongeveer 200 gezinnen werden uitgedeeld 1150 kilo rijst en ongeveer 550 kilo spek Des avonds had er 'n fakkeloptocht plaats met muziek van de „Harmonie", waaronder meer een groep „Transvalia" en „ambachten en bedrijven" voorkwam. Deze optocht was georganiseerd door de „Wilhelmina-vereeniging." Zooals reeds werd aangekondigd, was op initiatief en door de goede zorgen van den heer K. van den Berg, hoofd der Chr. school, met vriendelijke en welwillende medewerking van Mevr. van Ingen, een gezellig en feestelijk zamen- zijn in „Salvatori" voorbereid voor zeven vereenigingen, allen staande op Christe lijk standpunt. De heer K. van den Berg opende de vergadering met gebed, en zette ver volgens in kort openingswoord oorsprong en doel van dit zamenzijn helder uiteeD, om nl. gebonden aan Gods Woord en historie aan onze feestviering een gods dienstig, of wilt ge, een God verheerlijkend karakter te geven; in die verwachting was 't hem aangenaam de vergadering het welkom toe te roepen en sprak zijn blijdschap daarbij uit over de aanwezig heid van de beide predikanten, en niet minder ook voor den ambtelijken ver tegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin, onzen EdelAchtb. Heer Bur gemeester. Vervolgens werd door do Chr. Zang- vereeniging, onder directie van den heer K. van den Berg hoogst verdienstelijk uitgevoerd het „Feestlied ter gelegen heid van het huwelijk van H. M. Ko ningin Wilhelmina der Nederlanden, enz.", woorden van IJ. D. Muller Massis, muziek van Hendrik C. Oort; en plechtig klonk het: God der Vaad'ren! zie ons naad'ren Met een dank- en bedetoon! enz. Het lied, hetwelk in drie strophen afloopt, tindigt voorwat de laatste strophe betreft, in de oude toonzetting van het "Wilhelmus en opgewekt en vroolijk werd aangeheven: Kuischt vroolijk, zangaccoorden! Herhaalt die woud en meerl Van noord tot zuiderboorden, Geef liefdes Engel de eer, enz. Zij nog vermeldt, dat andere gele- genheidsliederen op bekende wijze af en toe door de geheele vergadering werden gezongen; de zangvereeniging voorts vele andere liederen zeer verdienstelijk ten gehoore gebracht, en de verschillende vereenigingen telkenmale bij afwisseling een voordracht hielden. De beide plaats, predikanten hielden in betrekking der feestviering toespraken de historie als voor eigen oogen schilderend tintelend van heilige geestdrift en bezieling, waarin de grooto beteekenis van 't Huis van Oranje voor Nederland en de duurzaamheid van 't drievoudig snoer: „God, Nederlanden Oranje" in rijkdom van taal- en woor denkeus werd afgemaaid, waarbij tevens gelegenheid werd gevonden een parallel te trekken tusschen 't meer hartver- heffende en godeverheerl ij kende va n feestvieren als deze vergadering deed, in onderscheiding van 't feestbetoon der wereld. De voorz. kon dan ook de vergadering duiten met zijn blijdschap uit te spreken voor de treffende eenstemmige samen werking, die bij deze goedgeslaagde feest viering was gebleken, zijn dank daarbij brengend aan allen, die tot 't welslagen er van hadden medegewerkt, niet het minst ook aan den burgemeester, die door zijne tegenwoordigheid aan deze plaats blijk had gegeven, de rechte ver tegenwoordiger to zijn van eene Oranje- Vorstin, in de plaats onzer inwoning. De welcerw. heer ds. J. J. van Ingen sloot daarop de vergadering met dank- zeggi°g aa& den Heere. Ook wij brengen hulde aan onzen talentvollen burgemeester, door wiens initiatief eene wijze van feestvieren in betoon van barmhartigheid en blijde fees telijke stemming werd mogelijk gemaakt. De heer D. de Wit, onderw. aan de Chr. school alhier, is ingohjke be trekking benoemd aan eene Chr. school te Amsterdam, heeft deze benoeming aangenomen on mitsdien tegen 1 April eervol ontslag aangevraagd. Op uitnoodiging van de Chr, jongel.vereen. „Eere zij God" zal Don- de; dag 15 Febr. a. s., des av. half zeven, in „Salvatori" optreden de weleerw. heer dr. B. van Meer, Ned. Herv. pred. te Utrecht, met eene lezing over „den Heiligen Doop "We vertrouwen, dat de aankondiging voldoende zal zijn om een aandachtig en belangstellend publiek tot deze lozing te doen opgaan. Bewijzen van toegang in Dekker'e boekhandel. *Haa*trecht. Vrijdag j. 1. heeft zich hier eene afdeeling van het Groene Kruis geconstitueerd. Het reglement door de voorloopige commissie gemaakt, is goedgekeurd en zal aan de verschil lende leden rondgedeeld worden. De contributie bedraagt f 0.50 en vqor dona teurs minstens f 1. Aan het einde der vergadering bracht dr. Bruggeman een woord van hulde aan den heer C. J. M. Kroon, door wiens onvermoeide pogingen deze afdeeling geboren ia geworden. Koudekerk. Op den huwelijke dag van H. M. onze geëerbiedigde Koningin werd door den Burgemeester dezer gemeente aan alle schoolkinderen een bronzen medaille uitgereikt, han gende aan een Oranjelint. Verdere feestelijkheden hadden niet plaats* omdat het voornemen bestaat a. s. zomer een schoolfeest te organiseeren. Het seizoen wordt daartoe beter geschikt geacht. Des avonds hield ds. W. Klercq io de Herv. kerk een bidstond voor het Vorstelijk paar en ons dierbaar Oranje huis. Wij ontvingen, echter te laat voor dit nummer, een verslvg van een feest viering van Chr. vereenigingen in de Chr. School alhier, en zullen dit in het volgend No. opnemen. Eed. De Burgemeester heeft bij pu blicatie de ingezetenen herinnerd, dat de aangifte vsn hon, die geen belasting kiezer zijn, moet plaats hebben ter secretarie vóór 15 Februari a. s. Formulieren van aangifte zijn kos teloos ter secretarie verkrijgbaar. "Koudekerk. De Ring Leiden en Omstreken van den Ned. Bond van Jon- gelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag zal alhier, op Donderdag 14 Feb,, des avonds te 7 uren in het gebouw der Ger. kerk, een openbare Vergadering houden. De heer N. Klok, van Sassenheim, zal dien avond behandelen het onderwerp: De jongelingsvereenigi g en de kerk; de heer J. Bol, to Hazerswoude: „Het sie raad van den jongeling." *9fieuwveen. Naar een krankzin nigengesticht werd 1. 1. Zaterdag van hier overgebracht de bij iederen inwo ner bekende P. Boekenstein, sedert ja ren verpleegde in het christelijke toe vluchtsoord Toor ouden van dagen Deze persoon was in don laatsten tijd tegenover andere verpleegden zoo lastig geworden, dat zijne overbrenging noodzakelijk bleek. huwelijksdag is ook hier waar het bijdragen Nieuwkoop. De van H. H. de Koningiu niet onopgemerkt voorbijgegaan. De kinderen der openbare en bijzondere scholen werden nl. den 7n Februari jl. op kosten der gemeente onthaald. Dank zy het prachtige weder werd nog in der haast een optocht geformeerd en het bebouwde gedeelte van het dorp door gewandeld. Op de openbare school hoofd door de welwillende van eenige ingezetenen daartoe in de gelegenheid was gesteld werden bovendien in den namiddag door de heeren Massaar en Suvereyn uit Gouda, lichtbeelden vertoond, die bij het jonge volkje een allergunstigst onthaal vonden. Af en toe kon men buiten een schater lach hooren opgaan, die bewees hoe prettig de jeugd de vertooning vond. De dag van het huwelijk Harer Majes teit zal voorzeker langen tijd bij de kinderen in onze gemeente in hun ge heugen gegrift blijven. Reeuwïjk. Voor het door de ver eeniging tot Steun naast hare beide huizen te Apeldoorn Veldzicht" en „Boschzicht" met Mei a. s te openen derde Doorgaanshuis voor jongens en meisjes onder de 15 jaar, zijn tot direc teur en directrice benoemd de heer P. F. v.Slijpe en echtgenoote, godsdienst onderwijzer te Middelburg, voorheen onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs alhier. In onderscheidene gemeenten van de provincie Zuid-Holhud heeft men reeds afdeelingen gesticht van het Groene Kruis en weldra zal ook onze gemeente pogingen in het werk stellen van deze nuttige instelling eene afdeeling op te richten. Binnenkort dan ook zal men een vergadering beleggen om zoo mo gelijk tot eene stichting to geraken. Dinsdagavond brak van een der tramwagens Bodegraven—Gouda een as. De wagen moest nabij de Reeuwijksche brug blijven staan en do alhier wel bekende „Saars" betrok de wacht bij dit rijtuig. De dienst ondervond door dit ongeval hoegenaamd geen vertraging. *Zoeternoude. Blijkens de uit komsten der jongste volkstelling bedroeg het zielen-tal dezer gemeente op 1 Jan, 1424 m. 1743 vr. totaal 3243. Het vermeerderde door de geboorte van 50 j. en 46 m. met 96, door vestiging van 176 m. en 273 vr. met 449, en verminderde door overlijden van 34 m. en 31 vr. met 65, en door vertrek naar elders van 158 m. en 261 vr. met 453, zoodat op 1 Jan. 1901 de bevolking bedroeg 1528 m., 1806 vr, tot. 3334. *Rolofarendsveeii. Dinsdag en Woensdagavond werd hier in de flink bezette Pancratiuszaal opgevoerd het treurspel in vier bedrijven „Brancomir" (spelende in het Balkangebergte) zijnde een episode uit denTurkschBulgaarschen Oorlog, betrekking hebbende op het voort- rukken der Turken onder bevel van Orthogol naar Widdin, de hoofdstad van Bulgarije. Ook in den avond van 7 en8 dezer, wordt dit tooneelstuk opgevoerd. Van heinde en verre is de toeloop van belangstellendenzeer groot, daar bepaald iets schoons te zien en te hooren valt. Woubrugge, 6 Febr. Heden is met goed gevolg van de werf van Mej de Wed. J. Boot alhier te water gelaten een nieuw ijzeren klipporschip grcot omstreeks 80 last en genaamd „Zeelan- dia", voor rekening van schipper R. de Boer van Rotterdam. Daarna zijn ter stond de kielen gelegd voor een sleep- kaan groot ruim lOOjlast, voor rekening van schipper J. Schellaars van Rotter dam, benevens voor een tjalkscheepje groot ruim 30 te?t, voor rekening van Mej. de Wed. A. van Leeuwen van Woerden en voor een 6trooaak lang 22 Meter, voor rekening van den heer P. Vroman alhier. "Zevenhoven, 4 Feb. Het aantal ingeschrevenen voor de nationale militie, lichting 1902, bedraagt in deze gemeen te 9. Donderdagmiddag werd er in de Chr. school door de leerlingen een opon bare les afgelegd. Do vele ouders, die tegenwoordig waren, alsmede die genen, welke belangstelden in het Chr. onderwys, hebben zeker met genoegen aangehoord, hoe flink de kiuderen in alles zijn onderwezen en welke gepaste antwoorden werden gegeven op de vragen aan hen gericht. Het lezen, schrijven en rekenen ging ook opperbest, in één woord gezegd, liep alles goed van stapel, hetwelk een bewijs is, dat do leerlingen een flinken en degelijken onderwijzer be zitten, die hun in alles zoowel op maat schappelijk als geestelijk gebied weet in te leiden. Wij willen daarom aan Z.E. een woord van lof toebrengen en wenschen hem van harte toe, dat hij nog lang in zijne werkkring, die niet altijd evea gemakkelijk is, moge werk zaam zijn en dat de groei en bloei der Chr. school onder zijne leiding niet mogen uitblijven. Wij .brengen ook een woord van dank aan onzen geachten heer burgemeester en echtgenoote voor zijne belangstelling betoond om ook in deze feesturen de school met een bezoek to vereeren. Na afloop der les werden de kinderen flink onthaald, terwijl bij het naar huis gaan aan elk kind nog een boekwerk ten geschenke werd gegeven. Dat ieder in vroolijke stemming huiswaarts keerde betwijfelt zeker niemand. De dag van het huwelijk van H. M. de Koningin is ook in onze ge meente niet onopgemerkt voorbijgegaan. Reeds vroeg in den morgen zag men van alle wuningen de vaderlandsche driekleur wapperen en de kinderen waren allen getooid met oranjesjerpen en linten, want ook voor deze was het feest, daar alle kinderen van de drie verschillende scholen van gemeentewegen werden ont haald. De avond besloot den feestdag met een optocht, welke werd gehouden door verscheidene jongelingen met vaan del, vlaggen en lampions, voorafgegaan door muziek en het zingen van vader landsche liederen. Alles is in de beste orde afgeloopen. Men heeft dus ook hier getoond een hart te hebben, dat klopt voor Koningin en vaderland. Hierop werd de huwehjksaote voorge- bloemen en, afgewisseld door de opgewekt* lezen en onderteekend door Z. H. den Her- muziek van de Koninklijke kapel werd Het Huwelijk der Koningin. De eigenaardige gewoonte in ons land om den larlsten avond der bruidsdagen in eigen kring door te brengen, werd ook aan het Hof gevolgd. De Vorstelijke personen en de vertegenwoordigers der groote Mo gendheden, die voor het huwelijk waren genoodigd, w«ren Woensdagavond de eenige gasten, terwijl deze werd doorgebracht inet de opvoering van historische tableaux, ge arrangeerd door eenige voorname schilders. Donderdag was het de langrerbeidde grootedag, de 7e Februari 1901, die thans geboekstaafd staat in de annalen der Vader landsche historie als de trouwdag van Hare Majesteit Wilhelmina Hölena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, met Zijne Hoogheid Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg. Heel Nederland vierde dien dag feest of gaf door het uitsteken der Ned. drie kleur, het bewijs dat het zich innig ver heugde in het geluk van onze zoo ge liefde Koningin. In de Residentie, waar de geheele week reeds een opgewekte stemming had ge- heerscht, was het dien dag in den waren zin des woords een vreugdedag. Half Ne derland meest getuige zijn van het groote feit. Allerlei vervoermiddelen brachten reeds bij 't krieken van den dag de feest vierenden aan, en toen het uur van het huwelijk daar was, bleef in de straten waar de stoet moest passeeren, schier goen plekje onbezet. Het sluiten van het Burgerlijk huwelijk had ten Paleizo plaats overeenkomstig de vastgestelde regeling. Do Minister van Justitie, na de toestem ming verkregen te hebben tot de echtver- bintonis van de Moeders van Bruidegom en Bruid, verklaarde, dat niets meer de vervulling van den wensch van den Hoo- gon Bruidegom eu Bruid in don weg stond. Hij vroeg nu van beiden het woord, dat niet alleen voor hen, maar voor ons ge liefd Vaderland van zoo onschatbaar ge wicht is. Toon stonden Bruidegom en Bruid van hunne zetels op en was het antwoord op de vraag „of gij elkander aanneemt tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zult vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbon den zyn" een plechtig „jaM. Zuo, dan ver klaar ik, Minister van Justitie, ambtenaar van den burgerlijken stand, in naam der wet u door het huwelijk verbonden. tog, de Koningin-Moeder, de Moeder van den Hertog, de Koningin, de twee vorste lijke bloedverwanten, zes getuigen en de Minister vnn Justitie. Nadat de huwelij ksacte onderteekend was, wendde de Minister van Justitie zich tot de hooge Echtgenooton en sprak als volgt: Hooge Echtgenooten! Van'gansoher harte wensch ik U geluk met de voltrekking van Uw Huwelijk. U in de eerste plaats, vorstelijke Echtge noot, uit liefde voor Uwe Koninklijke Bruid hebt gij Uw dierbaar Mecklenburg, sedert eeuwon aan Uw geslacht verknocht, verlaten. Gij hebt thans de plechtige ge lofte afgelegd h.iar hou en trouw te zijn. De dankbaarheid en aanhankelijkheid van Haar volk is U gewaarborgd. U ook Majesteit, U bovenal geldt mijn wensch. Van Uw wiegje af heeft het Nederlandsche volk U, zijn lieve Konings kind, zien opgroeien onder de hoede van Uwe geëerbiedigde en beminde Moeder. Blijde heeft hot U, zijn Koningin, gehul digd, toen Gij bevestigd hebt het aloud verbond van Nederland en Oranje, veilig in wederzijdsche trouw. En thans viert het met U het hooggetijde van Uw leven met de bede in 't hart, dat U en Uw Ge maal alles beschoren moge zijn, wat een menschenpaar gelukkig kan maken. Hooge Echtgenooten. 't Geluk, dat Gij, tot lief en leed vereend, elkander bereidt, straalt ver buiten Uwe echielijke woning. God geve, dat Uw echt ten zegen zij voor U zelven, tot vreugde van Uwe hooge ver wanten, en tot heil van het dierbaar Vader land! De rit van het paleis naar de kerk was onbeschrijfelijk en treffend schoon, de orde voorbeeldeloos. Er was geen opeengesta pelde opdringende massa, maar vroolijk en toch rustig stonden van vroeg in den morgen af de menschenmenigten in dikke rijen op d<3 stoepen en in de straten langs den bruidsweg. Aan het hoofd van don stoet, welke in uiterlijk het meest overeenkwam met de trein, waarmede H. M. zich gewoonlijk bij de opening der kamerzitting doet verge zellen, ging een commando cavalerie als eere-escorte, vervolgens de hoffoumr in zijn rood scharlaken rok, gevolgd door 2 rijknechts te paard, dan het met 2 paarden bespannen gala-rijtuig van den opper- ceremoniemeester, 1 aron Van Pallandt van Neerrijnen. Daarna 8 gala-rijtuigen, elk bespannen met 6 paarden, in ieder van van welke de hooge vorstelijke gasten ge zeten waren. Deze drom van statierijtuigen, de keur van toiletten en uniformen, van devoiste- lijke en adelijke personen; zij vormden een onbeschrijfelijk mooi en overweldigend, in den waren yin sprookjesachtig tooneel. En toen het schitterende middenpunt van den stoot naderde, de fonkelende gouden koets, waarin van alle zijden zichtbaar het Koninklijke Bruidspaar was gezeten, toen was de geestrift reusachtig oneindig. Bespannen met acht paarden, aan de teugels geleid door koetsiers, on aan weers zijden begeleid door vier gegalooueerde lakeien, ontlokte de pracht van al het ver guldsel, de geschilderde wapens, het snij- en glaswerk, en nog meer bijzonderheden van dit schitterende geschenk der Amster dammers een krett van bewondering san de menigte. Circa 20 minuten over 12 uur was de vorstelijke bruidstoet aan de kerk en zweeg het orgel, en terwijl allen genoodigden (1632 in getal) zich van hunne zetels ver hieven, kwamen de lang verwachte binnen. Hoe stil was 't toen het Echtpaar eenmaal de voor hen bestemde zetels had inge nomen en Dr. G. J. van de Flier. Hof kapelaan, zijn plechtig dienstwerk begon te verrichten. Na het plechtig gebed hief de gemeente aan te zingen Gezang 224 vers 1. Hierop hield dr. van der Flier eene toe spraak naar aanleiding tan den 4den Psalm, vers 7 het 2egedeelte: „Verhef Gij over ons het licht Uws aanschyns, o Heer." In den aanhef wees de prediker er op, dat thans de schoonste dag in het leven Yan het Vorstelijke Bruidspaar was aan gebroken, een dag, zooals er nog nimmer een geweest was, en zooals er ook nimmer meer een zou komen. „Het volk, dat u liefheeft" zeide de Bpreker o. a. leeft dezen dag met u mee. Alles lacht en jubelt, en alles dankt nu God. Het huwelijk is het hoogste doel van het leven van den mensch. Daarna ging de predikant over tot de eigenlijke inzegening, dat voorzeker het treffendste moment der geheele plechtig heid was. De Hofprediker las een gedeelte voor van het huwelijksformulier, deed de ge bruikelijke vragen, terwiji na de beant woording hiervan, de verwisseling der trouwringen het gesloten verbond bezegelde. Nu knielde het Vorstelijk Paar neder en sprak de voorganger de eigenlijke inzege ning uit, watrop de geheele gemeente staande do vier laatste regels van gezang 96 aanhief: „Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders! Schenk ons U w genade; Uw gemeenschap, Geest van GodI Amenl zij ons eeuwig lot." Nadat de jonggehuwden met een toe spraak een Bijbel was aangeboden, was de plechtigheid afgeloopen. Het eerste schot van oen koninklijk saluut van 101 schoten verkondigde on middellijk hierop het volk, dat Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik do kerkelijke wijding op hun echtverbintenis hebben ontvangen, en onder de wegstervende orgel tonen begaf het Vorstelijk Familiegezel schap zich op dezelfde plechtstatige wijze naar de ontvangkamer terug en van daar naar de rijtuigen. Dezelfde weg werd naar het paleis terug gevolgd. Het Hooge Echtpaar reed nu aan de spits van den vorstenstoet, terwijl Ko ningin Emma plaats nam in het rjjtuig van Groothertogin Marie, moeder van Prins Hendrik. De geestdrift van het volk was tu zoo mogelijk nog warmer dan op den heenweg. Terstond na afloop van de Huwelijks plechtigheid ving ten paleize in de Witte Zual de cour van gelukwensching aan. Het Hooge Echtpaar en de vorstelijke familie-leden bevonden zich daar om de gclukwenschen in ontvangst te nemen Aan het dejcuner-gala, dat daarop aan- ving, namen met het Hooge Echtpaar en de vorstelijke familieleden de daartoe ge noodigden deel. De tafels waren versierd met bruidi- menige heildronk op het jonge Paar uit gebracht. Het vertrek van het Koninklijk Eohtpaar van het Paleis naar het Spoorwegstation des namiddags te 4 uur was hoogst tref fend en getuigde meer dan ooit van de groote liefde en* gehechtheid die jong en oud, ryk en arm voor hunne jeugdige Koningin bezielt. Bij duizendtallen was de menigte den ganschen middag geschaard gebleven voor het Paleis en toen eindelijk het Echtpaar op het bordes verscheen, gereed tot vertrek, daverde een overweldigend gejuich door de lucht en was aan het gejubel geen einde. Aan het station werden Koningin en Prins Gemaal opgewacht door den Com missaris der Koningin en den Burgemeester der Residentie, en weldra was daarna de extra-trein, die de jonggehuwden naar 't Loo zou vervoeren, uit 't gezicht. Het vuurwerk dat tot besluit der fees telijkheden des avonds in het Malieveld te VGravenhege werd ontstoken, slaagde uitstekend en werd door duizenden en duizenden bijgewoond. Gemeenteraad Oudshoorn, öFebrnuari 1901. Yoonitter de Burgemeester. Afwezig de heeren Den Hertog, Wernink en van Wieringen. De notulen der vorige vergadering wor den gelezen en onveranderd gearresteerd. Medegedeeld en voor kennisgeving aan genomen een sohryven van den heer M. Kloot, kennisgevende dat hij zijne benoe ming als lid van het Burgerlyk armbestuur aanneemt. 2. Goedkeuring van Ged. Staten, supple toir kohier hoofdelij kon omslag 1900. 3. Idsm goedkeuring raadsbesluit ver huring Raadhuis. 4. Opneming der boeken en kas bijden Gemeenteontvanger, aanwijzende een kas- saldo van f 4191,13%. Een ingekomen adres van de feestcom missie te Haaerswoude, houdende venoek om subsidie voor de uit deze gemeente aldaar schoolgaande kinderen, wordt op voorstel van don Voorz. afgewezen. Alsnu stellen B. on W. den raad voor de jaarwedde van den Ambtenaar ter Secretarie, J. van Egmond, met f 50.— per jaar te verhoogen. Wjjzende op de meerdere werkzaamheden ter secretarie aoht de Voor*, de verhooging, wolke thans uit den post onvoorziene uitgaven kan worden bestreden, allesints billijk en stelt voor die verhooging met 1 Jan, jl. te doen ingaan. Zonder discussie wordt de ver hooging toegestaan. Hierna wordt gelezen een requett van den onderwijzer W. M> C. Regt, houdende verzoek om wegens redenen van gezond heid een verlof van drie maanden, met behoud van salaris. Een attest van Dr. van Waasbergen hierby overlegd, vermeldt het noodzakelijko van een rust van drie maanden. Het D. B. adviseert tot toewij zing van het verzoek, 't welk door den raad eveneens zonder discussie wordt toegestaan. Da Voorz. deelt mede, dat in den geregel den gang van het ondorwjjs zal worden voorzien door benoeming van een Hulp, tegen een salaris van f 40 per maand. Hierna wordt overgegaan tot de benoe ming van 7 leden voor de commissie tot wering van schoolverzuim. Uit een dubbel zevental door B. en W. den raad aange boden, worden na verschillende stemmingen gekozen de heeren D. van Duin, J. Wie- ringa, C. Pannevis Jr., A. M. Dam, W. den Hertog, J. Kerkhoven en H. H. Kloot. De heer den Hsrtog komt ter vergadering. Het huishoudelijk reglement voor de commissie tot wering van schoolverzuim, wordt vervolgens door den Voorz. voor gelezen en zonder aan- of opmerkingen en bloc vastgesteld. Bij de gebruikelijke rondvraag nieta meer aao de orde komende, aluit de Voor zitter de vergadering. Kerknieuws. Nbd. Hsav. Ke*k. Beroepen te Noorden de heer P. N. Gijsman Jr., cand. te Aalsmeer, die voor Kage en Rijnsaterwoude heeft bedankt. PREDIKBEURTEN, 10 Febr. Te Alfen vm. half 10 u. DANK- EN BID-UUR VOOR DE KONINGIN door d§. J. H. Wensinck; des avonds half 7u. de heer U. Wier*ma. Te Hazerswoude vm. half 10 en av. half 7 ds. J. J. van Ingen. Te Nieuwkoop vm. half 10 ds. Boe- rendans. Geuefoemeekdk Kkbkek. Beroepen naar Gouda, kerk B, dz. de Vries, te Fy naart. PREDIKBEURTEN. Te Hazerswoude vm half 10 en 's nam. 2 uur ds. J. L. Schouten. Te Nieuwkoop vm. half 10 ds. v. Diemen. Te Woubrugge vm. 10 en 's nam. 2 u., ds. van der Voet, van Leimuiden. Remoxstrahtsche Gzmsrntb. Te Nieuwkoop vm. half 10 ds. de Jong. Te Zwammerdam geen dienst. Wegens te late inzending konden vele advertentiën hedenniet worden opgenomen. Dit is ook hei geval met eenige plaatse lijke berichten, een ingezonden stuk en het Raadsverslag van Zwammerdam. RUfiiLAftSDSCHE BAIÜK VEREENIGING. F. F. W. HEINTZ Co. LKIDEJf. ALFEW. Koopt en yerkoopt Effecten. Wi8gelt Conpons tegen hooge noteering. Slnit Prolongatie en Beleening. Incasseert wissels op Binnen- en Buitenland tegen zeer voor delig tarief. 5760 Opent Rekening-Courant. Neemt Gelden a deposito: tegen rente-vergoeding van met dag opzegging a 2% pCt. dagen a 3 pCt. maand vast a 3 ft pCt. jaar vaat a 4 pCt. Kantoor ALFEN, tegenover het Postkantoor. Geop«nd van 9% —3 uur, "s av. 7—8% u voor voor 1 7 1 1
Marktberichten. Woerden, 6 Febr. Aangeroerd: 31 partyen kaai. Prgs: Qoadsohe Ie soort f25,— a f26,-, 2etoortf2l,— a f24,— LEIDEN, 9 Febr. >ter: Ie kwal. rat) f 60 a f 64, Pfal. f 64 a f 58. (Per kilo) Ie kwal. 0a f 1,60, 2e kwal. f 1,35 a f 1,45. Advertentiën. V Zoo de Heere wil, hopen C Miae geliefde ouders J HENRI ANTHONIE GELDERBLOM 1 en A SARA SNEL, 4. den 18n Februari a. s. hunne». A25-Jarige Echtrereeni-3L T ging te herdenken. JT Hunn$ dankbare hinde-ren: BOUDEWIITA.. JLlXVDBBT. JOHANHJl. I Bodegraven, 9 Febr. 1901. Heden herdenken onie geliefde ouders:' GIJSBERT BOER en CORKELIA. JOHAKHA. TIK *T RiKT hun 12S-jarige Eclitver- eeMiging* 5774 Hunne liefhebbende kinderen PIETER BOER. HENDRIKA BOER. ALIDA BOER. JOH.x CORN.i. BOER.Q Haarlem, 9 Februari 1901. Eenige en algem. kennisgeving. O Bevallen Tan eene Dochter: A. DEN HERTOG- DE» Hertog Oudshoorn, 3 Februari 1901. „'•Lands Welvaren." 5737 Getrouwd: A. WINNINGHOFF en M. MULLER, die tevens namens wederzijdeche familie, hunnen hartelyken dank betuigen, voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Neuenkirchen Reb. Munster, 5 Febr. 1901. 5786 Tot onze diepe droefheid, over leed heden, zacht en kalm, in den ouder dom van bijna 80 jaren, onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, Mevr. Wilhelmlna Oerarda Tan Leeuwen v. Duivenbode, Weduwe van den Heer H. Nout. Vit aller naam: W. NOUT. Zwammerdam, 5 Februari 1901. *0* Heden overleed, na eene korte ongesteldheid, mgne inniggeliefde echt- genoote en mijner zeven jeugdige kin deren zorgdragende moeder TEUWTJE VAU OOSTEBOM, in den ouderdom van ruim 40 jaren. Slechts zij, die de overledene van nabij hebben gekend, zullen iets begrijpen van het gevoel, waarmee zij door ons wordt nagestaard. Mede namens utederzijdsche betrekkingen: D, HOOGENDOORN. Aarlanderveen, 7 Febr. 1901. 5728 De ondergeteekenden betuigen by deze, mede namens hunne kinderen en behuwdkinderen, hunnen hartelijken dank voor de talrijke bewijzen van innige deelneming, zoowel van hier als elders bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden zoon COBNELIS LlMBEllTIS ondervonden, ook inzonderheid de Chr. Jongel.-Vereeniging ,0. d. SV voor de laatste eer aan hem bewezen. 5741 G. GROENENDIJK. C. GROENENDIJK- Alfen, 8 Febr. 1901. Tüinenburg. *m* Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Zuster en Tante, betuigen wij onzen oprechten dank. Uit aller naam: G. BARREVELD. Bodegraven, 9 Febr. 1901. 5748 DANKBETUIGING. Voor de talrijke bewijzen van deel neming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Echtgenooteen Moeder, betuigen wij door deze onzen har telijken dank. Dl Familie DE BOER. Woubrugge, 8 Febr. 1901. 57S5 Door den EdelAchtbaren Heer Rechter-Commisaaris in het faillissement van D. van Tienen Jansse, Bloemist te Aarlanderveen, is bepaald: lt. dat de crediteuren hunne vorde ringen bij den Curator moeten indienen vóór 6 Maart 1901 2e. dat de verificatie-vergadering zal gehouden worden op 13 April 1901, des voormiddag! ten 10 ure, in het Reohtsgebouw te 's Gravenhaoe. De Curator, F. BAKKER SCHUT, Cand.-Notaris. Alfen a/d Rijn, 9 Febr. 1901. e werkmenschen en behoefti- gen van Rijnsaterwoudeen Woudschendijk danken hartelijk voor de feestgave, hun geschonken op den Huwelijksdag van onze geliefde Koningin. Zij hebben allen daardoor ook bruiloft kunnen houden, want de gave bestond uit bruidsuikers, koffie, suiker en krentenbrood. Hulde aan de milde gevers en aan de Commissie! Namens werkmenschen en behoefÜgen: D. KROON. K. van der Linde, Sigarenfabrikant, 3-426 Alfen a/d Rijn. (Gevestigd sedert 1881). Fabrieks- 3 Merk de Natuur-Wollen i[ Ondergoederen k% van \%mtwA \c/ rot Fft/EZ£NV£M ÉyO verkrijgbaar by Firma Niekerk v. d.Boom. OUDSHOORN. De REGELINGS-COMMISSIE voor de feesten door de Alpheneche Vereenigingen aangeboden aan burgery en schooljeugd, betuigt liaarh ar tel ij ken dank aan allen, die tot het welslagen dier feesten hebben medegewerkt; in het bizonder aan directeuren en werkende leden der opgetreden vereenigingen en aan de dames en kinderen, die mede werkten in de levende beelden; aan de heeren J. M. van der Sandb, J. Henge- VELDJZ. J. HOOGTEIJLING, C. VAN WlERINGEN Jr., J. VLA8MAN, J. KLEIN en Mej. Marki voor hunne belangelooze hulp; aan luit. A. A. den Hoed en de vereenigingen, die baar het gebruik der lokalen mogelijk maakten; aan het Gemeentebestuur voor de verleende sub sidie en aan de bezoekers der volks avonden voor hun ordelijk en waardig gedrag. Rekeningen ten laste der commissie worden vóór 15 Februari ingewacht later inkomende kunnen niet meer worden betaald. Het Bestuur: W. K. F. ZWIERZINA, Voorzitter. D. L. VAN DEN BERG, 5730 Secretaris. Cornelie Jeanne Kaai* en Breischool te KOÜDEKERK. Aan Ouders wordt kennis gegeven, dat op Maandag 11 Februari 1901 de school weder geopend wordt en het onderwijs op de gewone uren weder zal aanvangen. HET BESTUUR. Koudekerk, 9 Febr. 1901. 5754 LEZING op VRIJDAG 15 FEBRUARI des avonds 7 uur, in de Chr. School te ALFEN. Spreker Ds. K. YETHAKE van Leiden. Onderwerp: „DES MIDDELAARS HELLEVAART". Toegang ÏO cents. 5762 door den WelEerw. Heer Dr. B. TAN MEER van Utrecht, in „Salvatori" te Hazerswoude, op DONDERDAG 14 FEBRUARI a.g., des aronds te 6% uur. Onderwerp: „De Heilige Doop." Entree 10 cents. 5766 in het Lokaal Concordia, achter het RAADHUIS Lage zijde, door den heer J. N. VOORHOEVE, zoo God wil Dinsdag 12 Februari a.s., des avonds ten 7 ure, 5771 De Alfensche KIESVEREENIGING. De ondergeteekenden geven bij deze kennis, dat te Alfen a]d Rijn is opge richt eene Kiesvereenigiog onder den naam van „do Alfensche Kiesvereeni- ging", welke de vooruitstrevende begin selen tot grondslag beeft. Belangstellenden uit Alfen worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener VERGADERING, te houden in het hotel „St. Joris" op a.s. Maandag te 7% uren. J. C. SPRUIJT. Jhr. A. J. D. COENEN. B. W. GRASWINCKEL. Gebrs. REINK Botcrniarkt 5, G, 7, LEIDEN. Jaarlijksche Opruiming, beginnende op 11 Februari e.k., VAX ALLE en verdere MANUFACTUREN. Ük Ze is het welbehagen in vloeibaren vorm. jqovj^l ue paom uepaazinp )HUWit uoag OQ RAJAHTHEE in den Comestibleshandel De oplossiag van het alcohol vraagstuk. van A. J. GROBBE, TELEFOON 59. 5770 •UO^dBJp jou» OPRECHTE DRUIVEN-BORSTHONIG, uit de fabriek van H J KOERS, Zutfen en Emmerich. Gteneeskrachtigst en heilzaamst middel tegen ellren hoest, verkoudheid, borst en keelaandoening. Men lette er vooral op/ dat elke flaeon voorzien is van druiventros met rood kruis en dat tevens op het etiket de naam van den fabrikant voorkomt. Verkrijgbaar in flacons k f 0.40, f 0.75 en f 1.—, bij: 5701 A.J. GROBBE, Alfen a/R., H. van den BOOM, Oudshoorn, »De Rookende Moor», Bodegraven, J. DE GRAUW, Zwammer dam, J. v. RXTER en J. v ABSHOVEN, Hazerswoude, H. BATELAAN, Koudekerk. Soiree Amusante te geven door de Harmonie „Beethoven", Directeur de heer A. J. MARKI, in het Hotel „De Vergulde "Wagen" te Alfen Lz., op maandag 18 Februari 1901. Aanvang 's avonds 8 uur. Entree 50 ets. p. persoon. PROGRAMMA: Muzieknummers door de Harmonie; en de Kluchtspelen 5749 „De sollicitant-voorzanger", „Cornelis Pimpel voor het Gerecht" „Een veldwachter en Groetenboer in de klem", voordrachten enz. Zie verder de programma's. Donateurs volgens Reglement. NA AFLOOP BAL. BS3T P.S. 't Café is na zeven uur 's avonds voor het publiek gesloten. Ondergeteekende betuigt bij deze zijn dank aan de Vee- verzekerlng-Maatschappij te Zwolle (Agent de Heer M. J. WER- VELMAN te Leiden) voor de spoedige en accurate uitbetaling voor zijn afge maakt rund. 5747 8 SCHOUTEN, Bodegraven. TE KOOP AANGEBODEN een H0NDENKAR, zoo goed als Dieuw. Brieven, lelt. AA, J. G. BAART, Boekhandel, Oudshoorn. TE KOOP: oen tijf-ro Aa BoÉBTi sinds eenige jaren geheel nieuw gezet, te bevragen bij H. BOER, Mr. Tim- merman, Koudekerk. 5733 TE KOOP: EEN HERBERG met vergunning, gelegen langs een druk begaande weg. Te aanvaarden dadelijk of 1 Mei Desverkiezende kan er 1000 gulden tegen 4 pCt. op blijven staan. Te bevragen bij Joh. de Balvert te Nieuwkoop. 5752 TE KOOP tegen billijken prijs: een KIPPENHOK met vijf kippou eu een liaan, bij W. v. d. MIK, Alfen 1. z 5756 Uit de hand te koop: EEN NIEUW Burgerwoonhuis met flinken SCI1UCR en ongeveer 55 roeden TCIKtiROND met vrucht boonien, gelegen te Nieuwer- brug, aan de brugstraat en don Rijn. (Ook te huur.) Te bevragen bij den eigenaar en bewoner J. HOEKS. MEESTER KNECHT METSELAAR. Een ijverig bekw. metselaar, Tan onbespr. gedr., die flink mee wil werken en scelfdt. werk kan uitvoeren, kan met of z. aand. in den winst, als mees terknecht in een j. gev. METSE LAARSZAAK (stad) plaatsing vinden. Zonder deg. bew. van bekw* onn. zich aan te melden, terwijl zij, die bouwk. k. bcz. of eene kl. borgst. k. st, de voorkeur gen. Aanb. met cond. onder No. 5727 fr. bur. v. d.Rijnbode. Smidsknechts. Terstond gevraagd 2 Smidknechts, P. Q, bekend met vuur en bankwerk, 1 hoefsmid liefst gediplomeerd, bij D. SCHAKEL te Nieuwerbrug a/d Rjjn. Een fatsoenlijke Jongen kan met Maart geplaatst worden in de Bierbottelarij van 5688 J. SMIT te Alfen. Gevraagd tegen Maart: een flinke JONGEN, boven de 16 jaar, met het vak bekend, bij J. VUIJK, Mr. Bakker, Koudekerk. iMiiir Tegen 1 April een flink COMMISSIE-KOOPER gevraagd, voor 't iokoopen van export. Br. fr. No. 5714, Bureau Rijnbode. Hl. KaasSanfleïaren. Een JOXGMEXSIH in denkaas- handel, met vermogen, weneebt zich mot een degelijk persoon, van don P. G. te assoeiëeren, ook met vormogen, en kennis van den ka«shandel. Diecretie verzekerd. Br. fr. lett. C, Boekhandel A. F. BLANCHE Co. te Utrecht. Kr biedt zich aan EEN BEKWAAM STOKER, vrij van sterken drank, ook geheel be kend de machine te drijven, thans werk zaam zijnde op een groot poldergemaal. Br. fr. onder No. 5582, Hulppostkantoor Oudshoorn. nzen hartelijken dank voor de verrassing bij het huwe lijk van onze geliefde Koningin. D* gezamenlijke schoolkinderen 5743 van Boskoop. ndergeteekende, bekend met het naaiwerk, vraagt beleefd Naaiwerk aan huis. Is ook genegen om uit naaien te gaan. Adres Mej A. KOR8MAN, üulppostkantoor Woubrugge. 5751 J. MULDER,! VEEREEDER te Korteraar. BOERENKNMT. Er biedt zieh aan èen BOERENKNECÜT, P. G., goed kunnende melken en rijden Br lett. O B, aan het Advertentie-bureau van D. KRAAIJENBRINK te Woerden. Gevraagd tegen Mei: eene flinke BOERENKNECHT, bg J. VERKLEIJ, 5758 Landbouwer, naby Alfen. Een Boerenknecht gevraagd, goed kunnende melken, bij C. SCHOUTEN, Oudshoorn, N.Sloot. GEVRAAGD tegen 1 Mei GEVRAAGD met 1 Mei, eene R.C. BURGER DIENSTBODE, tusichen 16 en 20 jaren, bij J. C. HOOGEVEEN, ia Manufacturen, Langeraar. 5696 Mej. PANNEVIS te Alfen (Hoorn), rraagt met 1 Mei of eerder, eene flinke DIENSTBODE, P. G., van goede getuigen voorzien. Mejuffrouw BLONK vraagt met 1 Mei: te Koudekerk, 5738 Tegen 1 Mei gevraagd: een flinke Dienstbode, P. G. en van goede geiuigen voorzien Adree: T. ZAAL, Confiseur, Gouda P. G., goed kunnende melken bij 3f§. DEN HERTOG Jz. (Wittenburg) Oudshoorn. 5554 Een Boerenknechtje gevraagd, P. G., bij P. OOMS, goed kunnende melken, Voorweg, Hazers woude. 5580 A. VOORBIJ te Oudshoorn, vraagt net 1 Mei: eene Stoep meid, van den P. G. 5734 Tegen half Maart of Mei gevraagd een Boerenarbeider, die goed kan melken, door W.J.DEN HERTOG, Oudshoorn (Buurt.) 5680 Gevraagd met Mei a. s.: een vaste Arbeider, goed kunnende melken, door ANT.vax EGMOND, Koudekerk. 5745 Met Mei a. s. of eerder wordt gevraagd een flinke Dienstbode, P. G Tan goede getuigen voorzien. Adrea Mej. de "Wed. M. NIEBURG, Reeuwijkeche baug, Reeuwijk. 5767 DOERENHEID gevraagd, goed kunnende melken, liefst P.G. Loon f 160 ƒ170. Zich te vervoegen bij A. HOOGSTRAATEN, 8a88enheim. 5768 Boerenknecht gevraagd, goed kunnende melken en van den P. G door D. VISSER, Alfan. Gevraagd tegen half Maart a. s. een vaste Arbeider, Ger. Godsd, goed kunnende melken, met paarden omgaan en met voork. boerenwerk bekend, bij J. VAN BEEK Ji., Westeinde, Hazerswoude. BOERENKNECHT g e v r a ag d R. K., tegen hoog loon. Melken vereisehte. 5624 Adres C. COCX, Bodegraven. B0Ï1ËMKNËGHT wordt gevraagd tegen 1 Mei, goed kunnende melken, bij "W. HOOG STRATEN, Ter Aar, naby Alfen. 5659 GEVRAAGD met Mei een Boerenknecht, R. C, goed kunnende melken en met boerenwerk bekend. Ook met Mei gevraagd een R.C. Stoepmeid, bij A. ZWETSLOOT, Groenendgk, Hazerswoude. 5664 STOEPMEID. Gevraagd tegen 1 Mei eeie Stoep meid, R.-C goed kunnende melken, bij de Wed. P. DEN DUBBELDEN, Oudshoorn (Buurt). 5759 Mevrouw KORTEWEG, Haserswoude, vraagt Mei a. s. wegens huweiyk der tegenwoordige, een TWEEDE MEID. Gevraagd tegen 1 of 15 Maart EEN BOEREN DIENSTBODE, bij Wed. T. BLONK, 567? Melkhandel, Boskoop. gevraagd, goed kunnende melken, om teratond ot met half Maart in dienst te treden. Aan hetzolfde adrea een Boerendienstbode gevraagd, P. G., tegen 1 Mei, bij H. HENDRIKSE, Langeraar. 5719 k n in in in rt. >g in >n, Ie, en ,d. 'a- al ie bij ea in, in en iet or de Mevrouw A-uïüffSfiS ■uw van De Wed. J. OUDSHOORN te Oud§. hoorn9 vraagt tegen 1 Mei: EEN VASTE ARBEIDER, die goed kan melken, en eene HUISMEID, Tan 14 of 15 jaar, beiden P.G. 5735 Gevraagd tegen 1 Mei: een vaste Daggelder en een Stoepmeid, liefst kunnendo melken, bij H. KOP Jr., Aarlanderveen, a/d Aar. 5729 Er wordt gevraagd tegen 1 Mei: een Boerenarbeider, goed kunnende melken, ea eene UULHL.1ÜIL.KMÜUÜLI beiden P. G., bij G. DE KNEGT, Alfen, Gouweluii 5739 HYPOTHEKEN en VOORSCHOTTEN worden op billijke voorwaarden en rente verstrekt. Inlichtingen met postzegel voor ant woord. 5176 Centrale Credietbank, Nieuwe Uracht 147, UTRECHT. Gevraagd een 5639 Inslager üens der lichting 1901, a. e. worden ingedeeld, t de prov. Zuid-Holland i voor het Ie reg. teld- 5 voor het reg. grena- 1 eenden wordt in de pro l-Holland dit jaar ge- lerdag 28 Fob. en de alle viachtuigen, uitge- »t aalkorven, aaldebbera eal gesloten zijn van i Juni. Gedurende dien t visschen met den hen- verboden zijn. 7 bericht was abusief de land genoemd.) cht van Hr. Ms. gezant ret ingang van 15 dezer, Nederlandsch melkvee {e (dorp) weder geoor- itieiu-iiuiaiiULiuaLGi, P. G., b« G. VAN LEEUWEN Dzn.f Aarlanderveen (Dorp.) 5726 DIENSTBODE. Door huwelijk wordt tegen April of eerder gevraagd eene DIE N8TBODB, R. C, melken geen vereischte, bij J. MTJIAX, Waddingsveen (dorp)5694* Mevrouw STOKHUIJZEN te Alfen vraagt tegen 1 Mei een bekwanio DIENSTBODE, an go}de getuigen voorzien. 5611 In een R. C. stil gozin wordt gevraagd een BUITENMEISJE, Tan 16 tot 18 j»ar. Brieven of im persoon bij N. DIS8ELDORP, Hofgpui den Hft»g. 5708 "WERKSTER gevraagd, voor minstons twee dagen in de week. Fr. brieven, onder no. 577 2 aan het bureau tan dit blad op de Pannenfabriek van de Wed. JOHt Vi.N LEEUWEN, Koudekerk ajd Rijn. B. ZIJERVELD, 5678 Alfen, in den Hoorn, vraagt een Schippersknecht. Ten spoedigste gevraagd een bekwamo DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien. Fianco brieven onder no. 5773, aan het bureau Tan dit blad. ken flinke BOERENKNECHT, P. Q., goed kunnendo melken, bij Wed A T. d. ZWAN, Alfen (Gonvnlui*.)
i&tw'M een 4-roeden HOOIBERG. Te bevragen bij A. J. MATHOT, Boekhandelaar, Boskoop. 5641 Door verandering van zaken wordt in een der drukste straten van LEIDEN ter overname aangeboden: EEN KRUIDENIERSWINKEL annex Brooddepöt. voor den prijs van 700 gulden. Brieven „"Woninggids", Dorsman Co Klok- eteeg No. 10, Leiden. 5653 Ter overname aangeboden, te AMSTERDAM, op een net gedeelte der stad, eene beklante VLEESCHHOUWERIJ, wegens vertrek naar elders; koopsom billijk- Brieven, letter A.9 Hulpkan toor Leiderdorp. 5632 TE KOOP 5571 een partij Wilgen- en Populieren Poten. Te bevragen bij W. van BREUKELEN, stalhouder, Bleekerssingel, Gouda. INKOOP van OUD GOUD en ZILVER tegen de hoogste waarde, bij 859 IE\ WESSEL Haarlemmerstraat 118, recht over de Denkersteeg, Leiden. J. W. BECK, Allen, lage zijde, Commissionair in Effecten en Kassier Correspondent van de Crediet-Vereeni* ging te Amsterdam en van de Onderl. Brandwaarborg-Maatschappij, Directie De Jong Co. te Amsterdam. Agent van de Eerste Verzekering Maatich. op het Leven, tegen Invali- diteiten Ongelukken, te 's-Gravenhage. Mö*ï- W1H TER- Pbotooraflscli Atelier dagel. geopend, uitgenomen Zondags Ook's avonds aan huis te ontbieden voor opname bij Kunstlicht. J. KERKHOVEN, Huis-en Decoratis schilder. 1060 OUDSHOORN. Likdoorn Tinctuur door velen met goede uit komst gebruikt, verkrijgbaar k 40 ets. per flacon, bij C. van DRAANEN Jr. 57 Schoenmagazijn Alfen l. z. Kippenhouders. Prima v. d. Deure's HOENDERMEEL, tegen concurreerenden prijs verkrijg baar bij 5667 A. ML DAM, Oudshoorn. s TE LEIMUIDEN, opvolger en bewaarder van alle acten van wijlen A'ot'. IÏEEXM aldaar, is vooitaan den eersten en derden Zaterdag van iedere maand te spieken op „den Burg1' te LEIDEN. 4424 GROOTHANDEL in Bisquits, Chocolade-poederen Tabletten, Drop, Drops, Pepermunt, Suiker werk, enz. H.H. "Winkeliers vraagt prijs. Aanbevelend A. J. MOOSTS, 5655 Janvossensteeg 29, Leiden. VERPACHTING van 5635 handen, voeten, ruwe huid, worden spoedig genezen door onze WINTEKUAKDENZiLF. Doosjes, voorzien met den naam onzer firma, 20 en 35 et. L. VAROSSIEAU ZOON, 5484 Drogisten, Alfen l.z. dank de 'taak waarvan voor ae taaK waarvan zij zicü reeds liadden gekweten en sprak daarbij de beste wenschen uit voor het Bos- koopsche fanfare-corps; daarna werden toosten pitgebracht op den burgemeester op het koninklijk echtpaar en op de vereeniging. Dinsdag 5 Febr. gaf de tooneel- vereeniging „Tot nut en genoegen" al hier, hare 2e uitvoering in dit seizoen, in do zaal van den hr Klaassen; opge voerd werd het tooneelspel in 5 bedrijven getiteld „de Twee Broeders" épisode uit het jaar 1600. Al spoedig bleek, dat alle dilettanten hunne rollen uitstekend hadden ingestu deerd niet alleen, maar ook dat zij die goed begrepen men wist zich uitstekend te verplaateen, en er was dan ook maar één roep over. Na do pauze gaven zij het kluchtspel getiteld: „Op de derde verdieping" het welk ook zeer in den geest der talrijke aanwezigen viel, ook de vele voordrachten langs den Straatweg van Gouda naar Bodegraven, OP DINSDAG 19 FEBRUARI 1901, des namiddags 1 ure, in het hotel OUDE JANS te Bodegraven. Voorwaarden ter inzage bij den Voo* zitter H. LE COULTRE te Bod§a#avefi. Openbare Verkooping (wegens sterfgeval). De Notaris J. C. SPRUIJT te Alfen a/d Rijn, zal in het logement „de Rustende Arend" te Zwammerdam, bij opbod en afslag op ^Dinsdagen 19 en 26 Februari 1901, telkens morgens elf uur, na bekomen I?re rechterlijke machtiging, 5604 uitg! PUBLIEK VERKOOPEIM: heid De goed onderhouden ning enz. muz klon G H aflo( betr Wil wen B VERKRIJGBAAR BIJ 5543 J. T. SWARÏSERÉBURG, Kleiweg E 85, GOUDA. KOOPT MEN IN 3836 DE DRIE WAPE8S, voor 45 eent per Kilo, per 2% Kilo tot 42 cent. Slechts één soort voorhanden* Kamper Koehooi in haaltjes van 50 Kilo, verkrijgbaar bij J. KRIJGSMAN, 5693 Bodegraven. Bouwmanswoning geteekend D No. 3, met daarbij behoorend Hooi-, Wei-, Bouw- en Veenland en Boomgaard, gelegen in de gemeenten Zwammerdam en Reeuwijk, nabij SLUIP WIJK, groot te zamen 14 HECTAREN, 43 Aren, 15 Centiaren. De hofstede is in eigen gebruik, wordt bewoond door Mej. de Wed. CORNs. SNOEK, en is te aanvaarden bij de betaling der koopsom, welke zal moeten geschieden uiterlijk 15 Maart 1901. Nadere informatiën geven de Nota rissen J. C. SPRUIJT te Alfen ajd Rijn, en Mr. I MOLENAAR te Waddingsveen. Openbare Verkooping (wegens sterfgeval). VRAAG voor de bereiding uwer Meclnpij* steeds het merk 5894 ABffi MIJN OUDSHOORN. dat ali eigen fabrikaat u alle waar borg biodt sulver en versrh to zijp. TER DEKKING: een witte en een bonte BEER. dekgeld f 1.40, vijf dagen kostgeld inbegrepen. 5640 W. DE VREEDE, Boskoop (Zijde). De Notaris J. C. SPRUIJT te Alfen ajd Rijn% zal bij opbod en afslag op Dinsdagen 12 en 19 Maart 1901, telkens des morgens te 11 uren, in na te melden logement, publiek verkoopen het vanouds bekend, gerenommeerd „De Rustende Arend", met STAL en ERF, zeer gunstig staande en gelegen in de kom van het dorp ZWAMNIEROAM, groot 11 aren, 38 centiaren. Twee pereeelen uitmuntend "W ei- of Hooiland en een perceel BOOMGAARD met daarop staand SCHUURTJE, ge legen in den Zuideindschen Polder te Aarlanderveen, samen groot 4.33.49 H.A. Aanvaarding en betaling 1 Mei 1901. De pereeelen zijn op iederen werkdag te bezichtigen. 5671 Breedvoerig omschreven by biljetten. Nadere inlichtingen geven de Notarissen Mr. I MOLENAAR te Waddinxveen en J. C. SPRUIJT te Alfen ajd Rijn. Boelhuis. Be Notaris J. SPRUIJT te Alfen a/d Rijn, zal ten sterfhuize van den heer CORNs. SNOEK te Zwammerdam, nabij Sluipwijk "Wijk D. No. 3, op YltIJDAG i;MAART 190Ï. 's morgens om 10 uur, om contant geld, publiek ferkoopen 7 kal f dra sen de KOEIEN, 2 VAKEKOEIEN, ISÊ 1 PINK, 1 bruin PAARD, aftands, 2 ZEUGEN en 13 BIGGEN, 2 drachtige ZEUGEN. Voorts: Melk- en Bouwerijgereed- schappen en eenige MEUBILAIRE GOEDEREN. Te zien op den verkoopdag van af 's morgens 8 uur. Nadere informatiën geven de Notaris sen J, C. SPRUIJT te Alfen ajd Rijn en Mr. I. MOLENAAR te Waddingsveen. OPENBARE VERKOOPING, De Notaris J. C. SPRUIJT te Alfen a/d Rijn, zal aldaar ia het hotet „St. JORIS" op Donderdagen. en 14 Maart 1901, telkens des morgens 11 uren, publiek verkoopen Het HEERENHUIS met PAKHUIS, TUINenERF, gelegen te GOUWSLIJIS, onder ALFEN a. d. RIJN, samen groot 11 Aren, 90 Centiaren. Het HEERENHUIS mei en benevens de Mast-, Blok- en Gaffelmakerij,"' Schrijfmachines. De eenvoudigste en goedkoopste Schrijf machine is de FRABJTKMUr. Te bezichtigen en te beproeven bij LLEKOOP, OUDSHOORN. Proefmachine kan ook aan huis ontboden worden. 9 NATIONALE HYPOTHEEKBANK AMSTERDAM, Keizersgracht 37G. OPGERICHT in 1861. B< Gestort kapitaal Reservekas f 250.00»-*; 250 0. 5661 MAGAZIJN VAN GEMAAKTE Van af heden Opruiming eener groote partij BUKSKING-BROEKEN en sterke BEVERTEÈN WERKBROEKEN met klep en gulp; ook eene groote sorteering KINDER PAKJES, lage prijzen. Zie vooral de étalage. Alles tegen buitengewoon Firma Joh. v. Bosch-Quant, ALFEN, LAGE ZIJDE. 1 M. 91>«* VOORIN Smederij, Schuur, Koetshuis en Erf, en de tot die zaak behoorende Gereedschappen en Machinerieën, welke als onroerend worden beschouwd, samen groot 16 Aren, 64 Centiaren. Te aanvaarden bij de betaling op 1 Mei 1901. Nadere informatiën zijn te verkrijgen ton kantore van den Notaris SPRUIJT te Alfen a/d Rijn. 5716 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING, Notaris EELMAN te Delft, zal op Woensdag 13 Februari 1901 bij veiling en op Woensdag 20 Februari d a.y. bij afslag, telkens 's morgens te 11 uren, in het Hotel DEURLOO te Voorschoten, publiek verkoopen eene &*7i BREUKZALF. 2000 gulden belooning aan hem, die bij het gebruik van Pastoor M. BECK's breukzalf, aangewend volgens de nieuwste methode, niet volkomen van zijn breuk genezen wordt. 5423 Men vrage de nieuwe brochure, die tegen in zending van een 10 ets. postzegel wordt toegezonden door het PHARMACEUTISCH BUREAU Valkenburg (L.) No 52. ui Openlijke Dankzegging*. De ondergetekende, gekweld mat tweo breuken, waarvan de eerste tóÓi- twintig jaar was ontstaan, eu de laatste sodert omstreeks twaalf jaar; die de ergste vai, dl** mij gedurende '97 zoodanig kwelde, niet in staat te zijne mijn gewone werkzaam heden te kunnen verrichten en ik vaak op het punt stond geneeskundige hulp ia té roepen, waar ik tegen opzag, besloot ik in Nov. '97 de proef te nemen van da gean nonceerde Breukzalf van Pastoor „Martin Beek." Naar aanleiding, dat ik toentertijd geen spoedoischeude inspanning had te verrichten, heb ik mij met nauwgszetheid gewijd een potje van genoemde zalf te gebruiken, waarvan het resultaat i*, dit ik van mijn breuken ben genezen, en weet sedert 1 Jan. j.1. niet, dat ik breuken heb gehad, doe mijn gewone bezigheden zonder eenige hindernis en heb mij van alle bandmachioes ontdaan. 5721 Van dit schrijven kunt u naar goedvinden gebruik maken. Hoogachtend, (wa8 get.) A. HORNSTRA, Koudum, Mei 1898. Oud-Gein.-Ootvargor. Zwakken, Hersïellenden 5 meest versterkende drank. 4548 Verkrijgbaar bij L. SCHOUTEN, AGENT OUDSHOO 5489 KffKSC&U met SCHUUR, TUIN, Wei en Hooilandeit, 'MJjc2^ in de Bemeente SESSIE? Voorschoten, Ommedjjkschen polder bij de Haagsche Schouw, langs de Waasenaarsche Wate ring, kadaster Sectie A nommers 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 1313 en 1314, te zamen groot 14 H. 54 A. JS© C. A., in 4 pereeelen. Ie Perc. De BOUWMANSWONING, stalling voor 26 stuks vee (bestaande uit woonhuis, wagenschuur, tuin en erf, tas of hooiberg, paardenstal voor 2 paarden, varkensechuur met 2 hokken en wagen- loods) en drie perc. LAND, gemeente Voorschoten, kad. Sectie A. nos. 1313, 1314, 125 en 126, tezamen groot 4H. 95 A. 40 C. A. 2e Perc. Twee pereeelen LAND, gemeente Voorschoten, kad. Sectie A nos. 127 en 128, tezamen groot 3 H. 23 A. 60 C. A. 3e Porc. Twee pereeelen LAND, gemeente Voorschoten, kad. Sectie A nos. 129 en 130, te z*men groot 3 H. 3 A 50 C. A. 4e Perc. Twee pereeelen LAND, gemeente Voorsclioten, kad. Sectie A. nos. 131 on 132, to zamen groot 3 H. 31 A 70 CA. 1 ocabiiiatiën van Perc. 1 en 2, van Perc 1, 2, 3, van Perc. 1,2,3,4. Grondlasten 1900 f 102.66. Polderlasten 1900 50.90. Aanvaarding dadelijk, met gestand- doening van den loopenden huur, onder het genot van de huurpenningen sedert 25 December 1900. Betaling 9 Maart 1901, met 5 pCt. sedert 25 Dcc. 1900. De aanwijzing geschiedt door den huurder, den heer D. Anker. Nadere inlichtingen -geeft Notaris Pry EELMAN te Delft, Kantoor Oude |6 ALr LN l Delft 151. 5670 LIEF rc* van goede waar voor weinig geld, worden uit- genoodigd éénmaal de NE zonder cadeaux i te probeeren, die uit een der beste fabrieken verkrijgbaar gesteld is van af 25 et. per één pond, bij JOH. VERDUYN, Alfen I. z. -r.~ r~iS)zzJ2 ro---a-73'.-n.-T-x^3yïK.--lVE n. «nnAT^V* VEEVOEDER. Het MKL,iSSE-1'OEDERSlEBa, aamengeateld inde Suikerraffina derij v/h SPAKLER TETTERODE te Amsterdam, uit 75 pCt Melasse en 25pCt. Turfuieel, (Controle Rijksproefstations). ia bij de tegenwoordige hooge veevoederprijzen ongetwijfeld het voordeeligste voeder. Door het gebruik daarvan worden belangrijke winsten verkregen (circa ƒ20.— per paard per jaar, ca. ƒ5.— per koe per "halfjaar staltijd, ca. ƒ5.— per varken in 5 inestuiaanden, ca. f 7.— per meatrund in 4 mestmaanden). Brochurea met de gedetailleerde berekeningen dier voordeelen zijn op aanvrage kosteloos te bekomen bij boven genoemde Suikerraffinaderij. ^^99 Gestort waarborgfonds (uitslui tend bestemd ter yerzekering van de rente en aflossing der pandbrieven. ƒ2.500.01 Gesloten leeningen op 31 Deo. 1900 tot een bedrag van ƒ27.796.88 Verstrekt geld op eerste hypok op huizen en landerijen tegen lage en zonder vooruitbetaling. Geeft pandbrieven uit, rentende 3% er, 4 r- Inlichtingen te bekomen ten kanto der Bank te Amsterdam en bij den hec J. W. BECK te Aarlandervr< Agent voor Aarlanderveen omstrek*/ <i+ klim 1,0. Een uitgelezen achare van geneet kundigen beveelt dan ook uit innige. overtuiging H.-O. aan als het beste voedsel voor: kinderen om goed te groeien, zwakken om krachtig te worden gezonden om gezond te blijven. Wordt uitsl. in pakken verkocht om alle vervalsching af te snijden. I iroint Dringend aanbevelenswaardig! Voor tijdig gebruik wordt de sedert 33 jaren roemvol bekende RIJNLANDSCHE Druiven-Borsthonig, van den wettig erkenden uitvinder W. H. Zieken heimer inMainz al diegenen dringend aanbevolen, die aan Hoest, Heesch- heid. Slijm, Hals-, Borst- en Longziekten, Kinkhoest enz. lijden. Dit hoogst kostbaar, licht verteerbaar preparaat een krachtig extract uit de edelste wijndruiven behoelt slechts bij kleine hoeveelheden te worden ingenomen. Als zuiver dieetisch genot-, voedings- en krachtmiddel bekleed de ook door geneesheeren aanbevolene Rijnlandsche Drui ven-Borsthonig onder alle dergelijke prepa raten eene eerste plaats en is daarom ook voor kinderen en reconvalescenten dringend aan te bevelen. 4778 -i' r-*-It- Gegarandeerd echt «S» .^?£,v verkrijgbaar ■K ?_ MfcV NAAIMACHINES in alle soorten en prijzen Deus tol oüfleniclit b flanu A. LEWENSTEIN. STEEWWEG 54, UTRECHT. Liefhebbers van een heerlijken kop koffie worden dringend uitgenoodigd eens een proef te nemen met do koffie, door de firma ALEX MEIJER Co. te Amsterdam in den handel gebracht. Deze Koffie is volgens de nieuwste wetenschappe lijke methoden zoodanig gebrand, dut alle aromatische bestanddeelen, die anders bij het branden en bewaren vervliegen, behouden blijven en tegen de inwerking der lucht beschut worden. Deze wijze van branden geeft aan de boon een beerlijken, vollen smaak en daar de prijs niet duurder is dan die van gewoon gebrande Koffie, den gebruiker tevens een aanzienlijke besparing. "Want met 3% ons van ALEX MEIJER s KOFFIE komt men even ver als met 5 ons gewoon gebrande. Deze Koffie is te ALFEN in pakjes van en lA Kilo verkrijgbaar bij 3=1^^ met nevenstaand fabrieksstem- pel in Ppsschen van f 2.—, 1.— en 65 cent, te Alfen, bij L. Varossieau Zn., Langeraar hij C Kouwenhoven, Bodegraven bij Ch. Sterk, Theodoor Freericks en Henri Freericks, Gouda bij A. THIM, Drog., Uazerswoude bij 5. Winters, Leiden bij J. H. Dijkhuis, Oude Wetering,..bij Z. Fokken, t Boskoop bij J. v. Bergen. \>oubrugge bij G. Bouthoorn, Woerden V\\ H.v. Diggelen, VH ige Hü A Mulder, Drog. en J. II. Varen- kamp Zn. Hoofddepöt voor Nederland bij de Firma H. SARDEMANX te Emmerik ajd R. en Zevenaar. t 1, BreesiiTai il Leiden IMiisdags van 11 7% uur. .Donderdag* 's avond» van 6 8 uur. 5553 JOH. VERDUYN. Duitselie- eu Kugelsche STEENKOLEN perHL f. ,5 Belgische Anthraciet 1.70 Engelsclie Anthraeiet -1.90 1'okes -0.80 per 32 KG. 60 Brniukool-briquetten per 100 stuks 50 cents. Thuis bezorgen met 5 ets. verhooging. J. BIERHORST, 4509 Bodegraven,
De Rijnbode 10-02-1901

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Smederij De Rooij WaddinxveenHervormde kerk NieuwveenMolenviergang Tweemanspolder ZevenhuizenAlkemade in de negentiende eeuw