De Rijnbode 11-12-1892

N°. 1065 i Zondag II December 1892, 20° JAARGANG, Nieuws- en VOOR ALFEN, AARLANDERVEEN, Advertentieblad OUDSHOORN EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdag-avond. Abonnement per drie maanden 65 ets. franco per post. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren en Brievengaarders. W. CANIBIER VAN N.OBTEN. UITGEVER. Advertentiën van 1 tot 5 regels 55 ets., iedere regel meer 10 ets. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending Tan Adrertentiën tot uiterlijk Woensdag- en Zaterdagochtend 9 uur. ALMANAK DER WEEK. Deo. 81 dajon. 11 Z.idag. 12 Maand. 13 Dinad. 14 Woraid. 15 Dond. 16 Vrjjdag. 17 Z&terd. FMdt- «n Gedenkdagen, Markten, ens. MAaï. opgang, ondorg, Laatste Kwartier. t. 12.— 0.31 1.42 2.53 4.5 5.19 6.33 n. 0.49 0.59 1.8 1.18 1-50 1.45 2.5 Zonsopgang 's morg. 8.10, ondergang nam. 8.45 n. Post- en Telegraaf kantoor te Alfen. Dienstregeling van af 1 Dec. 1892. GREENWICHTIJD. Het Postkantoor is open: op werkdagen van 5 's m. tot 4.30 's av. en van 6 tot 7.80 's av. op Zon- en Feestdagen van 7.30 tot 8.30 'sm. en van 12.30 tot 1.30 's av. Voor behandeling van postwissels en qui- tantiën, alleen op werkdagen van 8.30 's m. tot 2.30 's av. Het Telegraaf kantoor is open: op werkdagen van 8 tot 11.30 's m. en van 1.30 tot 4.30 en 6 tot 7.30 's av. op Zon- en Feestdagen van 7.30 tot 8.30 'sm. en van 12.30 tot 1.30. 's av. BUSLICHTINGEN. Aan het Kantoor: Richting Boskoop, Waddingsveen, Gouda, (po8trit) 3 u. 's m. Richting Leiden, 7, 9.30 's m,, 12.40, 3.45, 5.55, 7 en 9.30 's av. Richting Utrecht 6.10 's m., 1.25, 4.25 en 9.30 'sav. Op Zon- en Feestdagen na 12.30, slechts lichting te 7 u. 'sav. Naar de hulpkantoren: Oudshoorn, 5.25 's m., 5 en 6.45 's av. Woubrugge, 5,25 's m. en 5 's av. Aarlanderveen en Nieuwkoop, 5.30 's m. en 2 's av. Ter Aar, Nieuwveen, Zevenhoven, Rijnza- terwoude, Leimuiden enLangeraar5.15 's m. Op Zon- en Feestdagen alleen lichting in de morgenuren. BIJ BUSSEN. den Hoorn, 2.45 en 11 's m., 2.30 en 7.30 's a. de Heul, 4.35 's m. en 2.45 en 7.45 'sav. Gouwsluis, 6.30's m. en 2.30 en 7.15'sav. Op Zon- en Feestdagen alleen de eerste uren. De Directeur, VAN DER HORST, Alfen, 8 December 1892. AMMZORG. Tot de vraagstukken, die de algemeene aandacht trekken, maar waarvan de op lossing in hooge mate moeielijk is, be hoort de verzorging der armen. Men kent het woord der Schrift: Laat uwe linkerhand niet weten, wat uwe rechter doet, maar de toepassing, die men daaraan geeft, is meestal averechts verkeerd. Het wil zeggen, dat men zijne weldaden zonder ophef en zonder opspraak moet bewijzen, dat men niet aan de hoeken der straten aalmoezen moet uitdeelen, om van meu- echen gezien te worden; maar niet, dat men maar in den blinde geven moet, zonder te weten aan wien en zonder na te gaan wat met uwe gave gedaan wordt. Het in den blinde geven, is juist het groote kwaad bij alle verzorging der armen. Het ia de oorzaak der stelsel matige bedelarij, waarvan men vooral ten plattelande zooveel last en ongerief heeft. Daardoor worden de armen, die wezenlijk gebrek lijden, maar uit be scheidenheid niet vragen, op den achter grond gesteld voor de brutalen, die uit luiheid het bedelen als een bedrijf uit oefenen. En de goede menschen, die geen arme van hun deur ongetroost kunnen laten weggaan, hebben Keel wat op hun geweten, waDt zij kweeken bedelaars, menseben, die op kosten van hun medemensohen leven. Er wordt zooveel aan liefdegaven ge offerd in ons land, dat men zeer wel, alle wezenlijk behoeftigen naar eisch zou kunnen steunen. Maar wat is daar toe noodig Onderzoek en stelselmatige hulp. Daaraan ontbreekt bet. Dat echter is de grondgedachte van het zoo genaamde Elberfelder stelsel, aldus ge- heeten, omdat het in Elberfeld het eerst is toegepast. Daar wordt niemand ge holpen, dan hij van wien bij onderzoek blijkt dat hij het noodig heeft en ver dient en niet reeds hulp ontvangt. Zoo iets ontbreekt hier te lande geheel. Alle liefdadigheids-instellingen en arm besturen bedeelen en ondersteunen, ieder op eigen gelegenheid en bijzondere per sonen gaan ook hun gang, zonder te vragen of te weten, wat anderen deden. Zoo krijgt, naar de karakteristieke uit drukking der armen zelf: de een dubbel, de ander niets. Nu heeft de Minister van Binnen- landsche Zaken in zijn Memorie van antwoord op het afdeelingsverslag over de Begrooting van Binnenlandeche Zaken te kennen, gegeven dat eene verbetering der armenwet door den wetgever ter hand zal moeten genomen worden. Hij juicht het Elberfelder stelsel toe en wil de toepassing er van helpen bevorderen, maar zegt daarna „Eene aanbeveling der Regeering aan de armbesturen om tot toepassing van het stelsel over te gaan, schijnt echter niet noodzakelijk noch wenschelijk." Dit zijn wij met de Regeeriug niet eens. Wij meenen, dat zonder tusschenkomst van het Staats gezag, wij nooit op den goeden weg zullen geraken. En waarom niet? Om de zeer een voudige reden, dat de ijdelheid der menschen zich er tegen verzet. In ver schillende groote plaatsen toch zijn nu reeds Vereenigiugen opgericht tot ver betering der Armenzorg. Zij hebben ten doel, naar verstandige grondregelen de armen wezenlijk te helpen en degenen, die de liefdadigheid misbruiken, om zon der werken een goed leven te leiden, daarin te bemoeielijken. Dat nu kunnen zij niet doen zonder algemeene samenwerking van allen, die liefdadigheid beoefenen en die mede werking vinden zij niet; eensdeels omdat in het optreden dier vereenigingen een bewijs gezien wordt, dat de wijze waarop tot dusver de armenzorg uitgeoefend werd, wordt afgekeurd; anderdeels om dat de vereenigingen verdacht worden op den stoel der bestaande instellingen te willen gaan zitten. Is daaraan nu iets te doen Ge makkelijk zal het niet vallen, maar wij meenen, dat er toch een weg gezocht moet worden en men wil eens een denk beeld ter overweging aanbevelen, dat althans als onderwerp van bespreking o. i. eenige aandacht verdient, en wel licht anderen kan uitlokken insgelijks een poging tot oplossing der moeielijk- heid te wagen. Wij zouden in overweging geven, dat de Regeering overal in den lande com- mis8iën in het leven riep, zooveel moge lijk samen te stellen uit hen, die zich reeds met armenzorg bezig houden, liefst met een invloedrijk en populair man aan het hoofd, iemand die slag heeft om met velerlei menschen om te gaan en de gave om ze tot samen werking te brengen. Aan die commissie zou alleen daar, waar geen liefdadigheids instellingen bestaan, rechtstreeksche be moeiing met de uitdeeling van liefdegaven moeten worden opgedragen. Haar voor naamste taak en hoofddoel zou moeten zijn, onderzoek naar de armen in te stellen en advies te geven aan hen, die hen helpen willen. Daartoe zouden allen die bedeelen of ondersteunen, zich met die commissie in betrekking moeten stellen, niet alleen om van haar inlich tingen te bekomen, maar ook om aan haar mede te deelen, wie zij helpen en op welke wijze. Zóó zou zulk een commissie kunnen werken als régulateur, zonder aan de zelfstandigheid van be staande instellingen te kort te doen, van wie men verwachten mag, dat zij wel tot het beoogde doel zullen willen samenwerken, met zulk eene van over heidswege ingestelde commissie, die niet verdacht kan worden, haar van haar plaats te willen dringen en aan wie in ieder geval ook niet verweten kan worden, dat zij zichzelven opgeworpen hebben, om hun, die jarenlange ondervinding hebben, het werk uit de handen te nemen. Zulke gemeente-commissiën zouden onderling met elkander in betrekking moeten staan met een provinciaal comité, die op hun beurt in een centraal comité weder een punt van aanraking konden hebben. Behalve ter verbetering van de armen zorg in het algemeen, zou hot platteland in die commissiën een krachtig wapen in handen krijgen tegen de bedelarij. Ieder bedelaar toch zou rechtstreeks naar die commissie verwezen kunnen worden, of, zoo hij door de politie be trapt werd, door haar voor die commissie moeten gebracht worden. Deze zou de omstandigheden onderzoeken en zoo noodig, den bedelende voor de noodige hulp kunnen aanbevelen, daar waar hij tehuis behoort. In den regel zal men echter den bedelaar in staat vinden zijn kost te verdienen, als hij 't werk dat hij vinden kan maar doen wil. De zwervende bevolking, die de plattelands bevolking jaar in jaar uit brandschat, zou zoodoende vrij spoedig bekend wor den en overal op de hielen gezeten, haar winstgevend bedrijf spoedig moeten laten varen. Het geld, dat aan bedelaars weggegeven wordt en in een bodem- loozen put verzinkt, tot schade van hen die het ontvangen en tot schade van het algemeen, zou dan besteed kunnen worden aan de wezenlijke armen in de plaats zelve, op zoodanige wijze, dat zij wezenlijk gebaat worden en wellicht uit hun armoede worden opgeheven en tot zelfstandige menschen, die in eigen onderhoud voorzien, worden ge bracht. Het is onze vaste overtuiging, dat langs dezen weg niet alleen dadelijke verbetering te erlangen is, maar dat ook de centrale commissiën allengs goed op de hoogte van de armenbevolking zullen komen en op grond daarvan den weg tot verdere verbetering zullen kunnen banen en aanwijzen. Buitenland Den heer Ribot, Minister van Binnen- landsche Zaken, is het eindelijk gelukt FRANKRIJK weder een Ministerie to bezor gen. Slechts twee nieuwe elementen zijn daarin opgenomen, de heer Dopuy als Minister van onderwijs en Siegfried voor koophandel, al de overigen behooren tot het vorige kabinet. Ribot zal als president fungeeren en de aftredende, Loubet, zal de portefeuille van Binnenlandsche Zaken op zich nemen. Dinsdag heeft het nieuwe Ministerie met President Carnot de ver klaring vastgesteld, waarmede ze voor de Kamers zal verschijnen, uit dat stuk blijkt allereerst, dat de regeering de parlementaire en de rechterlijke bevoegdheid streng ge scheiden wenscht te houden en voorts, dat het haar streven zal zijn eene staatkunde des vredes te volgen terwijl het in zake de Panama-quaestie volkomen bereid is de commissie van enquête behulpzaam te we zen tot het verspreiden van licht, altijd voor zooverre dat is overeen te brengen met den eerbied voor de wet. Dat nu de Regeering in dit opzicht eene schrede verder denkt te gaan dan het Ministerie Loubet, toont ze reeds, nog vóór ze in de Kamer verschijnt, door een be langrijke daad. Weigerde de vorige Minis ter van Justitie, de heer Ricard, op grond der wet standvastiglijk aan de commissie het verlangd verlof te geven tot het doen opgraven van het stoflelijk overschot van den verdachten plotseling overleden Baron De Reinach welke weigering feitelijk de oorzaak was der geheele crisis het nieuwe Ministerie, vernomen hebbende, dat de commissie daarop blijft aandringen, gaf toe, dat dit griezelig onderzoek alsnog mocht geschieden. Woensdag-nacht moet het reeds hebben plaats gehad. Verder moet last zijn gegeven de papieren van de Reinach in beslag te nemen en mag men het blad Ie libre Parole gelooven, dan zou de Regeering voornemens zijn den geheelen Raad van Administratie der Pana ma-onderneming in hechtenis te doen nemen. Wat het resultaat van dat alles zal zijn, moet de tijd leeren. Meer en meer schijnt het echter te blijken, dat de personen, die er bij betrokken zijn, zich in tyds hebben weten te dekken. Geen enkel afdoend bewijs toch, is tot nu toe gevonden. Uit Dahomey komt bericht, dat verschei dene kustplaatsen hunne onderwerping hebben aangeboden en de Fransche vlag daar dus reeds wappert. In de ENGELSCHE hoofdstad kwam Woensdag eene groote nationale landbouw- conferentie bijeen, om te beraadslagen over de middelen om den landbouw uit zijn gedrukten toestand op te heffen. Besloten werd aan te dringen op eene verhooging van rechten op invoeren, in concurrentie met Engelsche voortbrengselen. Ook werd eene resolutie aangenomeu ten gunste eener onbeperkte aanmunting van goud en zilver, met uitnoodiging aan de Regeering dit op de Brusselsche conferentie te verdedigen. Op eene bijeenkomst van werkloozen, Zaterdag in Londen gehouden, beweerde de secretaris der Israëlitische commissie voor werkloozen, dat er 15,000 Israëlieten in het East-End zijn, die geen werk hebben en dat zij in zulk eene ellende verkeeren, dat eenigen zelfs gepoogd hebben hunne kinderen te verkoopen. De rijke geloofs- genooten, beweerde hij, deden niets voor hen. Er werd dus aangedrongen tot de oprichting van gemeentelijke werkplaatsen als het eenige redmiddel. In het Noorden van Engeland zijn groote hoeveelheden sneeuw gevallen, zoodat op verschillende plaatsen spoortreinen niet verder konden. De verkiezing van dr. Ahlwardt, tot afgevaardigde in den Rijksdag, die op dit oogenblik wegens laster van den geweer fabrikant Löwe terechtstaat, maakt in DUITSCHLAND veel sensatie. Ahlwardt is antisemiet, de vertegenwoordiger van de ontevreden kiezers; hij schimpt op alles: de regeering, de rechterlijke macht, het officierskorps zijn diep verdorven door „Joodsch geld"; hij alleen is eerlijk en de „vriend des volks." Daarom hebben duizenden voor hem gestemd, omdat hjj een ergernis voor de regeering zal zijn. Wie ontevreden was over de tegenwoor dige verhouding der partijen, over de regeering, over de bovendrijvende politiek, over den economischen toestand, koos den man, dien men wellicht de hand zou wei geren, maar die wel niet de macht, maar toch de neiging heeft, alles in de war te sturen. Ahlwardt vervult thans in Duitschland de rol, die Boulanger in Frankrijk heeft gespeeld, maar het behoeft geen betoog, dat de omstandigheden in Duitschland ge heel anders dan in Frankrijk zijn. De Duitsche Bondsraad heeft thans zijne goedkeuring verleend aan ,de ontwerpen tot verhooging der bier- en brandewijn belasting en tot invoering eener belasting op de omzettingen ter beurze. Gelijk men weet moeten hieruit de meerdere leger- kosten worden gevonden. Naar verzekerd wordt evenwel zijn de ontwerpen door den Bondsraad aanmerkelijk gewijzigd. In navolging van Duitschland verhoogt thans ook OOSTENRIJK zijn leger-effectief op voet van vrede, en wel met 25 regimen ten infanterie of 9 man per compagnie, 't Geschiedde bij Keizerlijk besluit, door den Minister van Oorlog in eene circulaire tot algemeene kennis gebracht, en gaat in met Januari a. s. In HONGARIJE hebben hevige sneeuw stormen gewoed, tengevolge waarvan het verkeer is belemmerd. De Kroonprins van Rumanië, b. v. opwegnaar zijn bruidje in Eugeland, is te Pesth ingesneeuwd. In BULGARIJE is door de regeering een© grondwetsherziening voorgesteld, die bij de vrienden van het vorstendom ernstige bezorgdheid wekt. In de eerste plaats wordt de afschaffing voorgesteld der be paling, dat de nakomelingen van den te- genwoordigen vorst in de leer der orthodoxe kerk moeten worden opgevoed. Men ver moedt, dat dit voorstel te wijten is aan den invloed van des vorsten moeder, prinses Clémentine,die, naar men zegt, een huwelijk op het oog heeft van haar zoon met een r.-katholieke prinses. Het is nog de vraag, of het zal worden aangenomen, maar alsdan zal de populariteit des vorsten er sterk onder lijden. Vervolgens wordt voorgesteld het getal der leden van de vertegenwoordiging aan zienlijk te verminderen en dat der ministers met twee te vermeerderen. Eene verdere wijziging is tegen de vrijheid der pers gericht en eindelijk wordt verlangd, dat het verbod van dragen van vreemde rid derorden zal worden afgeschaft. Binnenland. 10 DECEMBER. Bij Kon. besluit van 8 Dec. is Mr. C. C. Geertsema, lid van de Provinciale Staten van Groningen, met ingang van 1 Februari 1893, benoemd tot Commis saris der Koningin in de provincie Gro ningen. De koloniale reserve, die, gewapend met het nieuwe infanterie-geweer, naar Indië vertrok, werd Donderdag-ochtend half twaalf achter het koninklijk paleis door H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Regentes in oogenschouw ge nomen. De Regentes betuigde voor het front der troepen aan de officieren Hare bij zondere tevredenheid over de houding en de exercitiën en uitte daarna, even als Koningin Wilhelmina, de beste wen- schen voor het detachement. Bij de Eerste Kamer, die Woensdag avond ter hervatting harer werkzaam heden bijeenkwam is een schrijven van dankbetuiging ingekomen van HH. KK. HH. den Groothertog en de Groother togin van Saksen, in antwoord op den door de Eerste Kamer gezonden geluk wensen bij gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest. In de zitting van heden Zaterdag kwamen aan de orde, de door de Tweede Kamer aangenomen en bij haar inge komen wetsontwerpen. In de Tweede Kamer werden de be schouwingen over de Staatsbegrooting voortgezet. Door den Minister van Buitenlandsche Zaken werd in de zitting van Donder dag medegedeeld, dat de Duitsche gren zen, ondanks alle pogingen vanwege de Nederlandsche Regeering gedaan, voor invoer van fokvee uit ons land zullen worden gesloten, voorloopig met uitzon dering voor varkens. Te Zevenbergen is tot lid van de Tweede Kamer gekozen, de heer E. van der Kun en te Vechel werd als zoodanig herkozen de heer B. R. F. van Vlijmen. Na nog Woensdag de zitting van de Tweede Kamer te hebben bijgewoond, is Donderdag-ochtend te 's-Gravenhage, na eene zeer korte ongesteldheid, over leden het lid van genoemd staatscollege, de heer Mr. H. D. Levyssohn Norman, zitting hebbende voor het hoofdkies district Rotterdam. Aan Burgemeesters is te kennen ge geven, dat de Minister van Binnenland sche Zaken in verband met den in sommige gemeenten toegepasten maat regel tot het merken en beschrijven van het vee, waarvan bij de opstalling betere uitkomsten te verwachten zijn dan van bewaking het wenschelijk acht dat de ter bewaking in functie zijnde mili tairen achtereenvolgens naar huis worden
gezonden naarmate men met het merken en besebrij ven van bet vee zal gevorderd zijn, terwijl in gemeenten waar nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer uit breken, geen militaire wacht ter be waking moet gerequireerd worden tenzij in zeer bijzondere gevallen, waarin de omstandigheden wezenlijk vrucht van zoodanige bewaking kunnen doen ver wachten. N. v. d. D. Vrijdom van briefport is verleend, tusschen de leden der commissie voor de statistiek met alle openbare besturen, autoriteiten, ambtenaren en bijzondere vereenigingen en personen. In herinnering wordt gebracht, dat sedert 1 Dec. jl. geen gebruik meer mag gemaakt worden van briefkaart formulieren met een wapen, fabrieks- of goederenmerk op de voorzijde. Wil men zijn nog aanwezigen voorraad van dergelijke kaarten toch opgebruiken, dan plakke men eenvoudig den postzegel of de postzegels over die verboden mer ken of wapens. Dinsdag overleed te Utrecht in den ouderdom van 69 jaren de heer A. M. Beijerman, vroeger Notaris te Woerden, thans in die betrekking te Utrecht. De heer H. L. Schut, onderwijzer te Werkhoven, is als zoodanig benoemd te Zegwaard. De heer D. Veerman, hoofd der Chr. school te Boskoop, heeft met gunstig gevolg het examen in de Vrije- en Orde- oefenjngen afgelegd. De 18e algem. vergadering van den „Bond van Nederlandsche onderwijzers" zal worden gehouden op Dinsdag 27 en Woensdag 28 Dec, te Amsterdam. Van 13 tot 23 dezer is te Groningen de inschrijviüg opengesteld op 80000 4 pCt's- obligatiën ten laste der Gronin ger-Rotterdammer stoomb.-maatschappij, welke obligatiën binnen 20 jaar k pari aflosbaar zijn. De koers van uitgifte is 97 pCt. Aan het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid is het plan in be werking om een lijntje te leggen van Zevenhuizen—Oud-Terbregge, waar het zal aansluiten aan de om Rotterdam te leggen ceintuurbaan. Met het oog op minder goederenver voer kort vóór, tijdens en na de a. s. Kerstdagen, zullen de spoorweg-maat schappijen verschillende goederentreinen opheffen op 2en Kerstdag, Yooral ook om aan het treinpersoneel meer vrije dagen te kunnen schenken. Blijkens een schrijven van de directie van de Kederlandsch Amerikaansche Stoomvaaitmaatschappij aan hare agenten zijn de beperkingen, waaronder de regeering der Vereenigde Staten het ver voer van derde klasse (tusschendek) passagiers toelaat, opnieuw verscherpt. Tot nader bericht kunnen alleen de volgende personen tot vervoer in de derde klasse worden toegelaten: 1. Amerikaansche burgers en hunne naaste familie (vrouw en kinderen, even zoo hunne ouders); 2. Personen, die hunne woonplaats in de Vereenigde Staten hebben en hunne naaste familie (vrouw en kinderen, even zoo hunne ouders). De passagiers moeten kunnen bewijzen, dat zij onder eene der bovengenoemde rubrieken kunnen worden gerangschikt. Nu velden en wegen sedert gisteren met sneeuw bedekt zijn, komen wij weder een goed woordje doen voor onze ge vleugelde vrienden, die met hongerdood worden bedreigd. Wat overgeschoten restjes van de tafel in de vensterbank of op een schoongemaakt plekje gestrooid, zal hun een welkome disch zijn en wij zijn verzekerd, dat ze er u in het a. s. voorjaar door hun liefelijk gezang voor zullen beloonen. Alfen. Ten postkantore alhier en op de daaronder behoorende hulpkantoren, werden van 2 tot en met 6 dezer ver zonden 466 en ontvangen 656 stuks postpakketten. Het mond- en klauwzeer breidt zich alhier onder het vee nog steeds uit. Bijna iederen dag komen er nieuwe ge vallen voor. Donderdag zijn de laatste militairen weder naar hunne garnizoens- plaats vertrokken, terwijl het vee der besmette hoeven is geteld en zooveel mogelijk omschreven op lijsten, door den veldwachter en den betrokken veehouder onderteekend. Donderdag j.1. werd de hond van M. Oveivliet, koopman te Bodegraven, zoo woest en wild, dat men voor honds dolheid vreesde. Door de hulp van den gemeente-veldwachter D. Vrij te Zwam merdam, is het dier afgemaakt, en op advies van den districtsveearts-plaatsv. naar de veeartsenijschool te Utrecht Ov'ergobiTiCnt. Wordt verklaard, dat hij aan honds dolheid heeft geleden, dan moeten de honden in deze gemeente, en alle om liggende plaatsen, weder gemuilkorfd worden. Alkemade. In de afgeloopen week vergaderde alhier te Roelofarendsveen, in een der lokalen van den heer B. J. Marinkelle, onder Voorzitterschap van den heer Hoogwerff Kroon van Ter Aar, de Afdeeling „Rijnzaterwoude en Omstreken" der Holl. Maatsch. van Landbouw, welke door een groot aantal leden werd bijgewoond. Nadat de waarnemende Secretaris, de heer P. van Schravendijk, als afgevaardigde naar de algem. vergadering, dit jaar te Leiden gehouden, daaromtrent verslag had uitgebracht, werd voorzien in de va cature van Secretaris der afd., ontstaan door het bedanken als zoodanig van den heer Baud, wegens zijn vertrek naar Nieuwveen. Met bijna algemeene stemmen werd hiertoe gekozen de heer Slicher, burgemeester van Leimuiden, die deze benoeming aannam. Unaniem werd besloten, den heer Dros van Aalsmeer uit te noodigen tot het houden eener Landbouw-voordracht ter eerst volgende vergadering, die over 3 maanden bij den heer de Rijk te Leimuiden gehouden wordt. Na de gebruikelijke verloting werd de vergadering gesloten, maar bleven de leden nog eenigen tijd gezellig bijeen. Bodegraven, 9 Dec. In eene heden avond gehouden vergadering werd met algemeene stemmen benoemd tot voorzitter van de afd. Bodegraven en omstreken der Holl. Maatschappij van Landbouw, de heer R. L. Martens, burgem. dezer gemeente. Bonthuizen. De tot veldwachter dezer gemeente benoemde P. In 't Hout, thans agent van politie te Gouda, heeft, na eerst de betrekking te hebben aangeno men, een bezoek aan deze gemeente te hebben gebracht, alhier een huis te hebben gehuurd en eene opdracht tot bestelling van zyn uniform tö hebben meegenomen, weder voor de benoeming bedankt. Door den Commissaris der Koningin is alsnu in genoemde functie benoemd No. 2 van de voordracht, zijnde A. Mon ster, sergant bij het 3de reg. vesting- artillerie te Gorkum, die de benoeming heeft aangenomen. Boskoop. Het mond- en klauwzeer bij P. A. de Korte in Laag-Boskoop is geweken. In het begin dezer week is het detachement militairen vertrokken. Mochten zich meer gevallen voordoen, dan zal worden overgegaan tot merking van het vee. Alhier zijn in het begin der week verscheidene gevallen van mazelen voorgekomen. De heer P. Hofstede, hoofd der openbare school, heeft eervol ontslag uit zijne betrekking aangevraagd wegens overname van een kostschool te Bussum. Door het college van Notabelen werd j.1. Dinsdag tot Kerkvoogd herko zen de heer E. J. Veidhuijzen. Kondekerk. Was de heer Henny uit Utrecht voor ons geen onbekende, op onze laatste Nutslezing vergastte hij ons weer op eenige voordrachten uit eigen pen ge vloeid. Zeer aangenaam wist hij ons bezig te houden en verwekte soms door zijne eigen aardige stembuigingen en nabootsingen groote hilariteit. Voorzeker zal het den leden en introdu- cés genoegen doen, wanneer de woorden van den president mochten bewaarheid worden en de heer Henny andermaal bereid gevonden wordt een spreekbeurt in ons departement te vervullen; Oudshoorn. Ook hier zijn op bevel van den burgemeester de door mond- en klauwzeer besmette runderen gemerkt en daardoor de militairen naar hun garnizoen teruggekeerd, uitgenomen een onderofficier, welke met de controle der gemerkte dieren belast is. Reeuwijk, afd. Sluipwijk. Op het adres, gezonden door het Bestuur van den polder „de Broekvelden en Vetten* broek" aan het Hoogheemraadschap van Rijnland en inhoudende, dat eenige vrij dom van Rijnland's bundergeld worde verleend ten behoeve van de gronden door de droogmaking verkregen, heeft de vereenigde vergadering van Rijnland besloten, die vrijdom van Rijnland's omslag te geven voor de helft aan de gronden door meergemelde droogmaking verkregen en wel voor den tijd van 20 jaar, in te gaan met het jaar 1893. Dat en het bestuur en de ingelanden van den polder zeer zijn ingenomen met deze zoo gunstige beslissing en de ken nisgeving er van met dank werd ont vangen, daaraan valt niet te twijfelen. Afd. Nieuwdorp. Terwijl de knecht van den landbouwer A. Zaal Donderdagavond zijnen, met muilezel bespannen en met melkbussen beladen, wagen wilde keeren, geraakten voerman, wagen en muilezel te water. De voer man wist zich spoedig te redden en de wagen werd door de hulp van eenige omstanders weldra op het droge gebracht, doch -de muilezel verdronk. Met algemeene steramen, op één na, is tot diaken der Ned Herv. gem. alhier herkozen, de heer J. Vis. De door het algemeen bestuur der Ned. Herv. gem. alhier vastgestelde begrooting voor het dienstjaar 1893, bedraagt zoowel aan inkomsten als aan uitgaven ƒ1167, zegge ƒ1167. Woubrugge. De aangekondigde Mu ziek- en Zanguitvoering door de Fanfare- en Zangvereeniging „Euphonia" derMartha- Stichting te Alfen a. d. Rijn, had Donder dag-avond 8 dezer, 's avonds halfzeven plaats in het kerkgebouw der Herv. Gem. alhier, daartoe door heeren Kerkvoogden bereidwillig afgestaan. Den knapen en meisjes, werden na aankomst, in de Pastorie eenige ververschingen verstrekt, om ten halfzeven de voor hen beschikte plaatsen in te nemen. De zangers schaarden zich met hunnen onderwijzer, den heer Postma, op eene verhevenheid aan de rechterzijde van den kansel, en het Fanfare-corps met hun Directeur, den heer Markx, ter linker zijde, terwijl het preekgestoelte, bij nood zakelijke verhindering van den Directeur der Stichting, den heer Geel, tot het doen van raededeelingen werd ingenomen door den heer Rende. Na opening der over- talrijke vergadering met gebed en een kort woord van inleiding, kwamen de zangers en muzikanten aan de beurt, die hun taak met de meeste nauwgezetheid volbrachten en iets schoons en lieflij ks te hooren gaven. In de pauze nam de heer Rende het woord, die de wording en tot standkoming der Stichting, in eene flinke rede uiteenzette en der Gemeente velerlei mededeelingen van af haar circa 12-jarig bestaan ten beste gaf, hoe zij vaak met bezwaren en moeielijkheden te kampen had, doch God lof, steeds aan meer en meer kinderen een goed tehuis kon bezorgen, waarom hij dan ook den steun der Gemeentenaren inriep, ook het hare er toe bij te dragen, niet alleen in het gebed, maar ook hare gaven onder welken vorm ook voor de Martha- Stichting te doen vloeien. Aan het einde van het program werd na dankzegging, No. 13 van het progr. Gezang 180 1, door de Gemeente, staande aangeheven, door het fanfarekorps begeleid. Wij zijn er van overtuigd, dat deze uitvoering vanwege en ten voordeele der Martha-Stichting, bij het talrijke auditorium, eene goede herinnering heeft achtergelaten, en de'heeren Postma en Markx kunnen niet anders dan tevreden zijn over de vorderingen van hunne leerlingen, in aanmerking genomen, dat deze Vereeniging nog geen jaar bestaat. De entree- programma's k 25 cents, brachten ƒ60.— op, terwijl de collecte in het kerkgebouw ruim ƒ28.— opleverde, hetwelk voor deze plaats nog al belangrijk is. In onze afd. van den Ned. Protestan ten Bond zal Zondag 11 Dec, des avonds te halt' zeven uren, godsdienst-oefening worden gehouden, waarbij als voorganger zal optreden ds. Kutsch Lojenga, van Leiden. Zevenhoven, 9 Dec. Alhier werd voor eenigen tijd door manslidmaten der Ned. Herv. gemeente in de plaats van D. Looij, die de gemeente met ter woon verliet, als diaken gekozen E. Koetsveld, die als oudste, thans aan de beurt van aftreding zijnde, bij stemming werd ver vangen door J. v. d. Linden, doch daar bij opening der bus bleek, dat er meer stembriefjes waren dan er kiezers zijn, werd tegen deze stemming protest aange- teekend en eene herstemming noodig ge acht, welke alsnu plaats had op 30 Nov. 1.1. Met meerderheid van stemmen werd toen herkozen, de heer Koetsveld, zoodat, indien deze de benoening aanneemt, met ingang van 1 Januari Koetsveld, en niet van der Linden zitting krijgt. Gemengde Berichten. Een veelbeteekenende statistiek mag de volgende opgaaf van het aantal vaders in de gemeente Wissekerke (Noord-Beveland) zeker heeten, die, doordien ze niet schrij ven konden, de geboorte-aangiften niet konden teekenen: In 1820 van de 104 37 of 35 pCt. 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1892 28 37 116 33 i2o... 45 m 139 36 25 162 32 19 175 27 15 1880 142 13 9 1890 112... 7 6 1892 107 4 3 Het afnemen der geboorte na 1870 is een gevolg van emigratie der bevolking. In 1855 werd het onderwijs voor onver mogenden kosteloos gesteld. In 1860 werd al het schoolgeld afgeschaft. Bovenstaande cijfers geven een bewijs van het groote nut van goed en kosteloos onderwijs. Het Vrijdag-middag te Vlissingen door zekeren B. ontvoerde meisje, waarvan wij in ons vorig nummer melding maakten, is Dinsdag-avond in de moederlijke woning teruggebracht, daar de moeder, in gezel schap van haar broeder, zich naar de residentie had begeven, alwaar 't kind ver blijf hield. Het was de vader, die geschei den van zijn vrouw leefde, die het kind had medegenomen. Dat al te uitbundige vreugde maar al te dikwijls de oorzaak van droetheid wordt, bleek Maandag-avond weder. De moeder van een talrijk gezin, wonende op den Schiedamschen dijk te Rotterdam, moest zoo herhaaldelijk en schaterend lachen bij de ontvangst Yan verschillende St. Nicolaaa- surprise8, dat zij in een lachbui door een beroerte getroffen werd en onmiddellijk dood bleef. (Maasb.) Een 16-tal werklioden uit Gouda hebben een waar kunststukje uitgevoerd. In de nabijheid dier gemeente stond namelijk een huisje, bewoond door den eigenaar, dat eenige jaren geledon nieuw werd op getrokken. De eigenaar weigerde grond lasten te betalen, en nu kwam er hoog bevel om het geheele huis af te breken. Een 16-tal werklieden braken, onder bescherming van een drietal veldwachters, het huis tot den grond af van 's morgens 8 tot 11 uur, dus in drie uren tijds. Vlugger kan 't al niet! (L. Ct.) De invoering van de vermogensbelasting zal de aanstelling noodig maken van een hoofdinspecteur der reg. en dom. ad f 4000, een adjunct-commies ad f 1200 en een eerste klerk ad f 800 aan het Departement van Financiën. Voorts zullen met 1 Febr. 15 nieuwe inspecteurs, 5 van iedere klasse, in functie tfeden, terwijl f 24.475 noodig wordt geacht voor do bezoldiging van schrijvers of boekhouders op de kantoren der inspecteurs. De Hervormde inwoners van Zelhem schijnen geen bijzondere liefhebbers van ter kerke gaan te zijn. Bij eene daar dezer dagen gehouden publieke veiling van on roerende goederen werden tevens verkocht zeven zitplaatsen in de Herv. Kerk, die te zamen opbrachten de kapitale torn van f 1. Nabij den Zegschen molen onder Rukfen (N.-Br.) vonden Zaterdag jl. twee ambte naren achter een haag drie zakken met zout. Een der ambtenaren bleef er bij de wacht houden om het wegvoeren te voor komen. Na een half uur ziet hij echter aan de andere zijde van een veld drie smokkelaars, ieder met een zak op den rug. De ambtenaar meende dit buitenkansje niet te mogen laten ontsnappen en zette de smokkelaars achterna, die hij eerst met veel moeite inhaalde. Toen zij eindelijk bleven staan en de zakken openden, bleek, dat zij met zand gevuld waren. Toen daarna de ambtenaar achter de haag terugkwam, waren de drie zakken zout verdwenen! Woensdag-middag is de hoofdmarktmees- ter, de heer Th. van Wijk, op de openbare straat onder de viaduct aan de Gedempte Binnenrotte te Rotterdam, beroofd van een zak met f 340 aan specie. De dader is onbekend. Donderdag-ochtend omstreeks 7 uur reed de bouwman Th. Ammerlaan, wonende aan de Lierhand onder de gemeente De Lier, met zijnen tentwagen naar de Deut sche markt. Nabij de Woudsche Heul viel de wagen onderstboven te water, doordat het lemoen van den wagen liep. Drie andere personen die in het rijtuig zaten, werden spoedig gered, maar Ammerlaan zelf, die onder de kar was geraakt, is verdronken. Op een bovenwoning te Groningen be merkte men Zaterdag-avond brand. Bij onderzoek bleek, dat {de bewoonster van eene achterbovenkamer, een 71-jarige vrouw, met brandwonden overdekt, in beschonken toestand op den grond lag en haar kleederen reeds vlam hadden gevat. Te Knijpe bezweek eene koe van den heer Nijhout, aan miltvuur. Het vleesch werd met teer besproeid en begraven in het weiland achter een boerderij. Dit acht het rijk echter nog niet voldoende; op zijn kosten wordt om die begraafplaats nu eene hooge schutting opgeslagen, die een jaar zal blijven staan, om die plaats volkomen afgesloten te houden. Hoe onvoorzichtig sommige lieden toch kunnen handelen, blijkt uit het volgende bericht uit Kuilenburg: Zaterdag-avond toen de klompenmaker B. P. -alhier, die in ziekelijken toestand verkeert, zich met zijne vrouw ter ruste begaf, zette hij drie stuks heele briquetten op de beddeplank, teneinde zich een warm slaapplaat8Je te verschaffen. Ten overvloede sloot hij de deuren van de bedstede nauw keurig af. Toen nu de zoon Zondag-morgen naar de kerk wilde gaan, bespeurde hij, dat zijn ouders nog sliepen en liet hen in dezen toestand achter. Bij later onderzoek bleek het, dat de twee menschen door den damp van de briquetten bedwelmd waren. De geneeskundige hulp wist het gelukkig nog zoover te brengen, dat de vrouw des middags en de man des nachts bijkwam. Beiden verkeeren echter in z orgel ij ken toestand. Kerknieuws. Ned. Hert. Gemeente. Aangenomen het beroep te Havelte (toèz.) door ds. H. R. Offerhaus te Nieuwveen. PREDIKBEURTEN (11 Dec.) Te Bonthuizen nam. 2 u., ds. Klercq van Eoudekerk. Te Hoogmade nam. 2 u., ds. J. W. H. Kalkman van Alfen. Te Woubrugge voorm. 10 u., ds. Briët van Leiden. Te Zoeterwoude voorm. 10 u., ds. Keers van Hazerswoude. Ger. Kerken in NedhrljlND. Beroepen te Reeuwijk, ds. C. D. P. Sluijter te Vianen. Bedankt voor Oude Wetering, door dr. H. H. Kuyper te Baarn. Mijnheer de Redacteur. Als nadere opheldering over het geval van het kind te Barwoutswaarder, door u uit N. R. Crt. overgenomen, dat onder Homoeöpatische behandeling aan cholera gestorven is, dient het volgende: De particulier uit Zwammerdam heeft bij aan komst gezegd, dat men zijne hulp te laat had ingeroepen, daar de pols niet meer gevoeld kon worden aan het kandgewriebt; men zou om niets onbeproefd te laten de Kamphor Rubini nog kunnen aanwen den. Dit werd nu gedaan en de particulier verwijderde zich. Hieruit is het duidelijk, dat hij het niet was, die den raad gaf, het kind als aan stuipen gestorven aan te geven, wat uit de text van het bericht der „N. R. Crt." zou kunnen worden afgeleid. Het moet voor de Homoeopathen wel heel vleiend zijn, dat er noch slechts ëén geval bekend is geworden, dat, Homoeo- patisch behandeld, met den dood is af geloopen en dat een geval, dat verwaarloosd was en in een landstreek waar zoovelen in de laatste beide maanden zich van Homoeopathische middelen hebben bediend tegen braakloop met kramp, waaronder geconstateerde Aziatische cholera. Uit het bericht zou men verder op maken, dat het middel wat de particulier toediende een soort van geheim middel moet zijn geweest (dit is zeker alleen toe te schrijven aan onkunde met de Ho- moeopatie vanden arts, welke het middel bezien en waarschijnlijk aangericht heeft.) Wat de Homoeopathen geven in het uiterste geval van cholera, is toch over bekend; voor hen die het niet weten diene, dat het eene oplossing is van gelijke ge- wichtsdeelen Kamphor en sterk gecon centreerde alcohol in elke Homoeöpatische apotheek verkrijgbaar onder den naam van Kamphor Rubini. Het ware te wenschen, dat in den te- genwoordigen tijd een kleine hoeveelheid van dit middel in geen huis ontbrak, waar niet spoedig een Homoeopatisch arts is te verkrijgen. In dank voor de verleende plaatsruimte. Uw Dienaar, De Particulier te Zwammerdam. Mijnheer de Redacteur, Dank zij den wehvillenden steun, door uw veelgelezen blad aan de goede zaak verleend, wordt de deelneming, om tot herstel van grieven tot den heer Minister van Binnen- landsche Zaken te gaan, inzake den druk, die op landbouw en veehandel gelegd is, tot beteugeling van het mond- en klauwzeer onder het rundvee, vrij algemeen. Talrijk zijn de bewijzen van adhaesie, die ik dagelijks ontving en velen de raadgevin gen om tot een gewenscht doel te leiden. Om aan veler verlangen tegemoet te komen zullen we ons*per gezegeld request tot den heer Minister van Binnenl. Zaken wenden en zal ik persoonlijk, mits daarin niet door buitengewone omstandigheden verhinderd, dit request aan belanghebbenden tot alge meene deelneming ter teekening aanbieden, op de marktdagen aan eenige der voornaamste marktplaatsen, in de meest bezochte markt- koffiehuizen; respectievelijk Donderdag 15 Dec. te Delft, Vrijdag 1(3 Dec. te Leiden, Zaterdag 17 Dec. te Utrecht, Maandag 19 Dec. te Amsterdam, Dinsdag 20 Dec. te Rotterdam, Woensdag 21 Dec. te Woerden en Donderdag 22 Dec, te Gouda. Aan adhaesanten uit de Noordelijke Pro vinciën deel ik mede, dat ik wegens gevor derden leeftijd hunne marktplaatsen niet persoonlijk bezoeken kan, doch wordt hun verlangen genoegzaam ondersteund, dan zal niets onbeproefd gelaten worden, om hen ook in de gelegenheid te stellen, aan deze land- bouw-petitie hun ondersteuning teverleenen. Laten allen, dien het om ontheffing van druk te doen is de gulden spreuk in toepassing brengen: ^Eendracht maakt machtt. Zegt het voort! U, Mijnheer de Redacteur dankzeggend voor de verleende plaatsruimte in uw blad. UEd. Dw. Dien., J. HEEMSKERK. Ma rktberiebten. Leiden, 9 en 10 Dec. Aangevoerd: 410 runderen, 44 kalveren, 1506 schapen, lammeren, 76 varkens, 106 biggen. Prijzen: Melkkoeien f 105 af 285, Kalf- koeien f 105 a f 258, Varekoeien f 87 k f 195, vette Koeien f127 a f266, vette Kalveren f 41 a f 82, magere dito f 6.— af 14.—; magere schapen f 11.— k f 15.—, vette dito f 16 a f 24.—; Lammeren f af magere varkens f 17.— k f 28 k f28.—, 2e soort f21.— &f24,— k f—.—; Edammer f—.— Biggen f 5.25 k f 14.—. Kaas: aangevoerd 32 partijen, prijs voor Goudsche f 20.— k f 28.—. Leidsche kaas de 150 KG. van f tot f—.—. Boter: Ie qual. vat) f 62 H 66. 2e qual. f 54 k f 60. (Per kilo) Ie qual, f 1.55 k f 1.65, 2e qual. f 1.35 k f 1.50. Woerden, 7 Dec. Aangevoerd 115 partijen Kaas, prijs: Goudsche Ie soort f25.- Derby f ki per 50K.G. Handel redelijk. Gouda, 8 Dec. Aangevoerd: 40 par tijen Kaas, prijs lesoort f29.— k f31.— 2e soort f 20.— a f 28.—; Noord-Holland- sche f 31.- a f 34.—. Goeboter f 1.60 k f 1.70; Weiboter f 1.40 k f 1.50. Haarlemmermeer, 8 Deo. De gehouden graanmarkt was als volgt: Witte tarwe f 4.20 k f 6.75, jarige f 0.—, kiO.—, rogge f4.90 a f5.10, haverf6.— a f 6 75, chevaliergerst f 4.25 a f 4.70, wintergerst k f 3.45 k f 3.80, zomergerst f3.25 a f3.50, duivenboonen f6.— k f6.30 paardenboonen f5.25 k f5.85, br. boonen f kf groene erwten f 6.25 af 7.25. Gemeente Aarlanderveen. Openbare Raadsyergadering yan Woensdag den 7den December 1892. Voorzitter: de Burgemeester. Absent de heeren G. van Veen en W. van Egmond, de eerste met kennisgeving. De Voorzitter vangt aan met den heer Mr. C. van der Lee namens den Raad to complimenteeren met zijne benoeming tot
1 Notaris te Aarlanderveen. Zag de heer van der Lee door die benoeming zijne wenschen vervult, naar sprekers meening was het ook in het gemeentebelang, dat het plaatselijk notariaat gebleven is in handen van een geslacht, dat van oudsher het vertrouwen der burgerij bezat en dit ook steeds ten volle waardig zich betoonde. Nadat de Voorzitter den wensch had geuit, dat de heer van der Lee vele gelukkige en voorspoedige jaren in zijne betrekking moge beleven, betuigt deze den Raad en in het bijzonder den Voorzitter, zijnen op rechten dank voor de hem toegesproken woorden. Na de gebruikelijke nommertrekking worden de notulen der voorlaatste verga dering gelezen en eenparig goedgekeurd. Gelezen en voor kennisgeving aange nomen de navolgende sedert die vergadering ingekomen stukken van de Gedeputeerde Staten, als: a. eene missive van 11/15 October j.1., G. S. No. 107/2, houdende terugzending eener goedgekeurde expeditie van het raads besluit model B, begrooting 1892, in de vorige vergadering genomen; b. eene dito van 22/26 November j.1., G. S. No. 47, ten geleide van de goedge keurde gemeentebegrooting, dienst 1893, mede in die vergadering vastgesteld; c. het Provinciaal Blad No. 72 van 1892, houdende kennisgeving der herbenoeming van den schoolopziener in het arrondisse ment Woerden. Ter voldoening aan art. 181 der gemeen tewet medegedeeld het proces-verbaal van de op 13 October j.1. plaats gehad hebbende opneming der boeken en kas van den gemeente-ontvanger, sluitende met een cassa-saldo van f 2167.57%. Voorloopig vastgesteld de begrooting der Bataljonskosten-Rustende Schutterij, dienst 1893, in ontvangst en in uitgaaf geraamd op een gelijk bedrag van f 381.—. Vastgesteld het suppletoir kohier wegens hoofdelijken omslag over het loopende dienstjaar. Rondgedeeld aan de leden, voor kennis neming, een exemplaar van het ontwerp- concessie—voorwaarden eener duinwater leiding, ten dienste der gemeenten Leider dorp, Soeterwoude, Hazerswoude, Koude- kerk, Oudshoorn, Aarlanderveen en Alfen. Eenparig benoemd tot gemeente-genees- heeren, belast met de armenpraktijk, op de bestaande jaarwedden en instructiën, de heeren Dr. J. E. Alberts en J. J. M. Richelle. Op voorstel van den Voorzitter ingesteld een vaste commissie voor de strafverorde- ningen, als bedoeld inde artt. 166 en 177 der gemeentewet, en bij volstrekte meer derheid van stemmen tot leden dier com missie benoemd de heeren M. van Muis winkel, Mr. C. \an der Lee en J. van Borssum Waalkes, wordende aan de gezegde commissie, waarvan de Burgemeester Voor zitter is, tevens opgedragen het ontwerpen en voortdurend onderzoeken van de huis houdelijke verordeningen. Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, werdt de vergadering gesloten. Advertealiën. Ondertrouwd: GIJSBERTÜS VAN DER NEUT en MARGJE VAN ZWIETEN. Aarlanderveen, 9 Dec. '92. 7560 Ondertrouwd: LEENDERT BOSMAN en 7565 MARGARETHA JOHANNA VAN "WIJNGAARDEN. Nieuwerbrug, Q D lg92 Woerdsche Verlaat, Op den 7 December 1892 over- 'eed onze geliefde behuwdmoeder en tante NEELTJE VINK, laatst Weduwe Tan C. GROENENDIJK te Bodegraven, in den ouderdom van 77 jaren. 1545 Uit aller naam Woubrugge. H. PETERS. V De Heer en Mevrouw BENNINK [BOLT—Swaan bedanken voor de groote .7 belangstelling bij de geboorte van hunnen i zoon ondervonden. 7547 Pastorie Zwammerdam. Kraamvisites worden liefst Dinsdag en Woensdag 13 en 14 Dec. a. s. afgewacht. Voor de vele blijken van belang- i veiling, ontvangen bij de herdenking Ln ons 25-jarig huwelijksfeest, betuigen i/ij, ook namens onze kinderen, behuwd- rn kleinkind, onzen hartehjken dank. Z. BAELDE. A. BAELDE— Bouthoorn. gamerik, 9 Dec. '92.____________7555 Voor de vele blijken van op rechte deelneming, ontvangen bij ge- egenheid dat onze lieve zoon W ALTHER .•DMOND, in den avond van 20 Novem- s 3r jl. zoo jammerlijk verdronk, betui- m wij hartelijk dank. Uit aller naam: T. P. KRIJGER, Rijks-Ontvang er. Vreeswijk, 7 Dec. '92.___________7539 Voor de vele bewijzen van belang stelling, ondervonden bij de herdenking onzer 25-jarige echtvereeniging, betuigen wij onzen hartelijken dank. P. BALTES en echtgenoote. Oudshoorn,. 9 Dec. 1892. 7544 Heden ontvingen wij het treurig bericht dat onze geachte broeder en be- huwdbroeder JACOB DE REGT, na een langdurig lijden, in den ouderdom van 58 jaar, te Amsterdam is overleden. K. OVERVLIET. L. OVERVLIET de Regt. Woubrugge, 9 Dec. '92. 7564 DE NOTARIS DE RIDDER te Bodegraven, zal in het openbaar VERKOOPEN: Ie. Op Dinsdag 20 December 1892, voorm. 11 uur, in het Hotel VAN HA AFTEN te Bodegraven, het Woon- en Winkelhuis in de Kerkstraat, nabij het marktplein te BODEGRAYEN, laatst bewoond door wijlen D. ALTENA. 2e. Op Woensdag 21 December 1892, voorm. 10 uur, in het voorschreven woon- en winkelhuis, om contant geld} een netten en eindelijken ^BOEDEL, waaronder: veeren bedden, staande klok en meer. Voorts: een partij WOL en SAJET, BUSSEN, TROMMELS enz. 7462 OPENBARE VERKOOPING op Woensdag 21 December 1892, des voorm. 10 uren, vóór het huis van den heer VAN AMMERS (firma Tuijter), te AARLANDERVEEN, over Alfen, ten overstaan van Mr. C. VAN DER LEE, Notaris te Aarlan- derveen, om contant geld, van: WINKEL-EN PAKHUIS-INVENTARIS, als: toonbanken, planken standers, schalen, gewichten maten, bussen, dozen, flesschen, vaten, bakken, sigaren- kast, koffiebrander (kogelvorm) voor 30 kilo, 2 handkarren, 2 bascules van 200 en 250 kilo, 1 koffie- en 1 specerij- molen, enz., alsmede eenige KRUIDENIERSWAREN en wat verder ten veikoop zal worden aangeboden. 7508 "OPENBARE verkooping van een groote partij eiken Scheepshout BESTAANDE IN: planken, palen en platen van allerlei lengten en zwaarten, zoomede eenig BRANDHOUT enz., op Donderdag 22 December e. k., des voormiddags te 10 uren, in de „Honsdijk" te KOIJDEKERR a. d. RIJN. Zeer gemakkelijk vervoerbaar. 7557 AAN DE STADSBANK VAN LEENING TE LEIDEN/ zuilen op Dinsdag 13 December 1892, des voorm. te 9 uren, worden verkocht: DE PANDEN, welke beleend zijn in de maanden Juni, Juli en Augustus 1891, 7454 VERPACHTIM7 Burgemeester en Wethouders van WOERDEN, zullen op VRIJDAG den 23 DECEMBER 1892, des Yooormiddags te 11 uren, op het Raadhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, verpachten: Het recht van DOORVAART door de BRUG over den Rhijn, in de gemeente BODEGRAVEN, >oor den tijd van drie jaren. De voorwaarden dezer verpachting liggen op de Secretarie der voormelde Gemeente, van des morgens 9 tot 12 uren, voor een ieder ter lezing. 7548________ZEQT HET YQORT. GEVRAAGD: I I gewone Sjalotten in groote of kleine partijen. Aan bieding met monster wordt ingewacht bij J. Joh. WEIJBNBBRGH, bloemist te Lisse. 7559 PHOTOGR APBISCH ATELIER van 6040 GUSTAF JOCHMANW, OOSTHAVEN B. No. 18, GOUDA. Ingericht naar het nieuwste systeem. Geopend ioderen dag. Het BESTUUR van den BINNEN- POLDER te Zwammerdam, is voorne mens op Maandag 19 December a. s., v. m. 11% uur, in het hotel „SCHUTTE" te Zwammerdam 7523 AAN TE BESTEDEN: het 5-jarig ouderhoud van den watermoleu eii verdere werken van den polder, aan vangende 1 Jan- 1893. Het bestek ligt van heden af ter in zage in genoemd logement, zoomede ten kantore van den Notaris DE RIDDER te Bodegraven, Secretaris van gezegden polder. Aanwijzing in loco op Woens dag 14 December e. k. voorm. 11% uur. Informatiën geeft de opzichter, de heer A. H. GOLDBERG te Hazerswoude. H.C. OPENBARE VEIIKOOPING ten overstaan van den Notaris J. W. J. PAPE TE WARMOND, op DONDERDAG 15 DECEMBER, bij opbod en afslag, in het n Wapen van Leiden", van den heer P. J. RAMAKER, te Leiderdorp, van DEIE HUIZEN onder één dak, met ERF en TEELLAND, staande en gelegen te LEIDERDORP, Kadaster Sectie C, Nummers 533, 802, 803 en 804, groot 10 aren, 43 centiaren. De huizen zijn in 3 gedeelten verhuurd voor f 0.90, voor f\.— en voor f 1.— per week. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen 1 Februari 1893. Dagelijks te bezichtigen. Informatiën ten kantore van den Notaris PAPE. 7524 Openbare Verkooping VAN EEN Koffiehuis Inventaris en MEUBELEN. Notaris H. J. H. VAN DER HEIJDEN te Mijdrecht, is voornemens op DINSDAG 13 DECEMBER a. s., 's morg. 10 uur, ten sterf huize van den Heer H. J. BRINK te Mijdrecht, en ten verzoeke van diens Erven, om contant geld, publiek te verkoopen: Een completen KOFFIEHUIS IN VENTARIS, waaronder Biljard. MEUBELEN en HUISRAAD. Een 4-roeden HOOIBERG, en Eenige BOUW- en MELKGE- REEDSCHAPPEN. 7328 Ten overstaan van den Notaris Mr. Fuhri Snelhlage, te Woerden, wordt bij opbod op Dinsdag 27 Deeember a. s., en bij afslag op Dinsdag 3 Januari d. a. v., telkens 's voorm. 11 uur, in het Hotel „VAN HAAFTFN", te Bodegraven, publiek VERKOCHT: de kapitale, extra beste en gunstig bekende 7536 Hofstede, in den Noordzijdschen polder, even buiten het dorp, met welig HOOILAND, in den Meijepolder, alles onder BODEGRAVEN, te zamen groot ruim 23 HECTAREN. Eerst in twee perceelen en daarna gecombineerd. Aanvaarding: landerijen dadelijk, overigens 1 Mei 1893. In eigen gebruik bij de erven van den Heer W. BAELDE. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij den Heer JAN BAELDE te Oudshoorn. Een groot deel van den koopprijs kan als Ie hypotheek a 4 pCt. gevestigd blijven. Meerdere inlichtingen geeft de Notaris. TE HUUR: Eene flinke -7\&*U met puik best WEI- Sïï en HOOILAND, aan ÜL^de Halve Raak (Nesse Polder.) Te bavragen bij den eigenaar H. C. KORTENOEVER te Gouda. 7537 in EFFECTEN en KASSIER, BEEESTRAAT 134. LEIDEN. Koopt en verkoopt Effecten, geeft voorschot op Effecten; neemt geld a deposito en wisselt coupons tegen hoogste koersen. Incasseering tegen billijk tarief. Correspondentschap van het Zuid-Hol- landsch Landbouwcrediet te 's-Graven- hage. Tijdelijke bedrij fsvoorschotlen aan Landbouwers, Tuinders, Bloembollen- kweekers, Veehouders, Handelaren, enz. Inlichtingen kosteloos ten kantore verkrijgbaar. 7160 Het ALGEMEEN ARMBESTUUR van Oudshoorn, verzoekt PRIJSOPGAVE aan H.H. Slagers en Bakkers, in de gemeente Oudshoorn woonachtig, voor de levering van SPEK, REUZEL, RUND- VET en BROOD, benoodigd in het Weeshuis voor 1893. Inlichtingen te bekomen bij den Wees vader. 7561 afd. ALFEN en Omstreken BIJEENKOMST op DINSDAG 13 DECEMBER 1892, des avonds te half acht uren, in het Logement „de Vergulde Wagen." Spreker: de Heer P. W. VAN DOORN, Pred. te Hoorn. 7563 Openbare Verpachting VAN VISCÏÏWATEREN onder Woubrugge. De Notaris C. C. KROM, gevestigd te Oudshoorn, zal op DINSDAG 27 DECEMBER 1892, des middags te 12 uren, ten huize van den kastelein J. GULDEMOND te Woubrugge, publiek verpachten: De VISSCHERIJEN in al de wateren, behoorende tot de Heerlijkheid WOUBRUGGE, ter grootte van ongeveer 92 Hectaren. 7534 Breeder bij biljetten omschreven. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. UITSTEL. De verkooping van BOOMEIS, HAKHOUT, FABR1EKS GEREED SCHAPPEN, VOLIÈRES ews., op „VREDE'SLUST," Koudekerk a/R. uitgesteld tot WOENSDAG 21 DECEMBER voormiddags te 9 uren. 7546 MARKT, naast „de Waag" GOUDA, nemen gelden k deposito: met 1 dag opvragens 2% pCt. bij langer termijn op overeen to komen voorwaarden en desverkiezende tegen onderpand in fondsen; verstrekken gelden op Effecten voor: bedragen onder 1000 a 4 pCt. 's jaars; bedragen daarboven tot den prolongatiekoers, volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden. belasten zich met hetkoopen en verkoopen van Effecten, tegen een provisie van y% pCt. voor fondsen boven de 30pCt. onder 30 d (ook voor loten) desverlangd worden orders in de meeste fondsen verantwoord tot den eerstvolgenden middenkoers der Amsterdamsche beurs; wisselen coupons in bottn de Amsterdamsche beursnoteering, xonder berekening van pro visie belasten zich op voordeelige voorwaarden met het incasseeren van wissels op binnen- en buitenland. Tarieven op aanvrage gratis verkrijgbaar. 9913 ~J. MAITLAND. ALFEN a/d RIJN. In Effecten, Coupons, Wissels en Assurantiën. Koopt en yerkoopt Effecten tegen billijke provisie, wisselt conpons en levert Duitsch en Fransch bankpapier. Sluit beleeningon tegen onderpand en incasseert wissels op alle plaatsen in Nederland. 8876 w. ALFEN, lage zijde. In Effecten, Coupons, Wissels en Assurantie». 8697 Rente van gelden h deposito: met 3 dagen opzegging 2 pCt. voor eene maand vast 2% s voor drie maanden vast 3 RIJNLANDSCHE BANKVEREENIGING F. F. W. BSINTZ ft LEIDEN, Nieuwe Rijn (1. Commissarissen de Heeren: J.J. VANDERBREGGENAz., Dijkgraaf van Rijnland, Lid der Eerste kamer. Mr. J. J. SCHNEITHER, Wethouder. P. ZILLESEN, Lid van den Gemeenteraad. allen te Leiden. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten; 2051 Wisselt coupons tegen koersen dage lijks door de Bank vast te stellen; Geeft gelden op prolongatie en beleening. De Rotterdamscbe Hpttótai VOOR NEDERLAND, gevestigd te ROTTERDAM, verstrekt gelden ter leen, uitsluitend onder eerste hypothecair verband, tegen billijke voorwaarden, zonder voor uitbetaling van renten. Aanvragen gelieve men te richten aan den Agent voor Woerden en de Rijn streek, den heer R VAN WIJK, Voorstraat, Woerden, bij wien meerdere inlichtingen te be komen zijn. 6230 Maatschappij van Schroefstoombootdienst HAARLEM-ROTTERDAM V.V. WINTERDIENST, aanvangende 12 Dec. a.s. Tan HAARLEM: MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG 's morgens 6.30 uur. Van ROTTERDAM: 7535 MAANDAG 's morgens 10 uur, WOENSDAG en VRIJDAG 's morgens 6 uur Nadere informatiën bij den Directeur V/ 33TXS. UITVERKOOP. Daar de voorraad goederen bijna is opgeruimd, zal ondergeteekende slechts nog volgende week blijven enkele dagen der uitverkoopen. Dat zij, die daarvan willen profiteeren, zich dus haasten. PRIJZEN ZEER LAAG. FIHIKEÜ. TUIJTEB. ALFEN, LAGE ZIJDE. 7562
Levering en Plaatsing van Electrische Schellen, Spreekbuizen, Telephoons, enz. enz. A. VAN RISTEREM, Haarlemmerstraat 221. LEIDER? 7182 De ondergeteekende heeft de eer aan H.H. Landbouwers e. a. bekend te maken, dat hij door de firma G. J. KROL Co. te Zwolle, fabrikanten van Hulp-Mestspeciën, tot haren agent is aangesteld. Speciale prijs-courant van genoemde firma is op aanvrage gratis verkrijgbaar. Geeft in zake bemesting gratis advies. Zich minzaam aanbevelend, A. DEKKER, 7339 Hazerswoude. Locomobiles CENTRIFUGAALPOMPEN Te koop en te huur. cc Van Dorsser&Terliorst, Dordrecht. VEEBROOD BAKKERIJ „DE HOE." C. SCHOUTEN, Capelle a/d IJsel. Rogge-, Lijnzaad-, Boonen-, Maïs- en Haver brood. o* KURKDROOG. LAGE PRIJS. Familie-Papier, gelinieerd en ongelinieerd, 50 vel postpapier en 50 daarbij passende enveloppen, samen in een nette doos verpakt, voor slechts 35 et. per doos. CAMBIER VAN NOOTEN'S BOEKHANDEL. ALFEN, lage zijde. BOEKHOUDEN. co OC THEORETISCH en PRAKTISCH onderricht en voorbereiding voor de ver schillende examens, door een Leeraar. Br. fr., lett. W., aan den Boekhande laar P. J. van dee LINDEN, Al f en. GEVRAAGD voor vast werk: een gehuwd JONGMENSCH, P. G., goed kunnende melken en rijden. Adres te bekomen aan het Bureau van dit blad. 7550 TE KOOP: een prachtig, klein Hazewindhondje, met een nieuw Spaanschrieten HOK. Te bevragen, onder letter S., bij den Boekhandelaar C. H. P F A U T H te Bodegraven. 7549 TE KOOP: Een zwart Nlerriepaard, 3% jaar oud, klein van taille en mak voor stoom. Te bevragen bij P. OFFERS te Koudekerk. Aan hetzelfde adres gevraagd EEN SLAGERSKNECHT, met het vak bekend, tegen Januari aanstaande. 7525 i bij A. PLOMP, in „'t Groeneveld," Gouwsluis. 7533 7514 TE KOOP: Een RIJNS GHUIT, groot 16 ton, voor alle werken geschikt. Op de helling te bezichtigen bjj BEUGELS DIJK te Rijpwetering. Naaimachines! i VERBETERDE SINGER'S en andere soorten, van af f 22.50, verkrijgbaar in het Magazjjn van den Heer 3 ■•_v-\ i.: ICa A. LEWENSTEIN UTRBCHT, Steenweg 484 Vertegenwoordiger A. J. OVERDIJK. 7497 Atelier voor Glasscbilderknnst e» Glas in loot PIGOALI »I!»<5OTBN© W@fó ©mS-ITSIRII. EDUARD LOHRER, 7541 Stationsplein 17, UTRECHT. Opgericht 1881, Gouden Medaille Groningen 1886, Gouden Med. Scheveningen 1892. MEN VRAGE PROSPECTUS EN PRIJS-COURANT. MOi\STEttS te bezichtigen of te outbiedeü bij A. M. LUBBERS, Huisschilder te Oudshoorn, bij Al f en a. el. Rijn. Het Lans' Extra Stout door pi. m. 800 geneesheeren aanbevolen, paart aan de bekende hoedanigheden yan GOED STOUT, 7538 EENEN AANGENAMEN SMAAK. Verkrijgbaar bij de firma HIJNEKAMP, -DE ROOKENDE MOOR", BODEGRAVEN. Wegens gevorderd seizoen worden van af heden REGEN- en WINTER MANTELS, alsook DEMI-SAISONS, WINTER-OVERJASSEN en KINDERJASJES, te tepi TnÉrflB prijzen üpriifl. ALFEN, lage zijde. WINNINGHOFF C, yoorheen A. KAULING. G. PARAPLUIES, zelfsluiteud en zelfopenend, en alle diverse soorten Parapluies voorhanden, waaronder PARAPLUIES „FIN DE SIÈCLE", de dunste en elegantste, tevens solide in het gebruik. Groote voorraad en lage prijzen. 7399 Tevens zeer voordeelige artikelen voor wederverkoopers. R A. SARONI, Parapluiefabrikant, Nieuwe Rijn 31, LEIDEN. M. A. J. Geluk, ARTS, gevestigd te LEIDEN. Spreekuur yan 11 tot 12%. Apotheker8dijk 12. 7526 mr. 12 portretten 3 gulden. Op het Photografisch Atelier van J. F. RIENKS, Hooge- woerd 165, bij de Rijnstraat, te Leiden, worden dagelijks instantane opname gemaakt. 7952 Vergrootingen naar elk klein, ook verbleekt portret. VERGROOTINGEN tot LEVENSGROOT. H.H.Rookers! Wilt gij een GOEDE SIGAAR rooken Vraag dan de merken: VERANO, uitstekende cents Sigaar. LINDEMANN, pittige 2 cents Sigaar. Verkrijgbaar bij: 7540 K. Griffioen te Zwam merdam. I. Veerman Jou. Hitman C. BlNNENKADE J. van Tol Serdijn M. Rensink N. P. Slegtenhorst J. BlNNENKADE n H Boskoop. Waddingsveen. idem. Moerkapetle. Zegwaard. Benthuizen. Koudekerk. Sassenheim. Puike D1FFÜSIEPÜLP, bij groote partijen concarreerenden prijs. Ook om direct te leveren kleine par tijen van 17000 tot 25000 kilo's. c. nagVegaal, ALFEN. Ook gevraagd 2 of 3 SCHIPPERS om pulp te varen van Utrecht, niet kleiner dan 16000 en niet grooter dan 20000 kilo's. 7329 KON, NED. GROFSUEDERIJ, LnEHJUS. 5330 Machine-,StoomketBKnConstrnctiefal}riBk Scheepsbouwwerf met dwarshelling LANG 50 METER. Stoombooten-, Bagger- en Spoorwegmateriaal. IJZER- en KOPERGIETERIJ. Zware en lichte SMEEWERKEN. ANKERS en KETTINGEN met têrtificaat van Lloyd's en Bureau Verüas. VERFMALERIJ en bereiding van VERF, tot gebruik gereed, van B. LAMMENS te LEIMUIDEN. Grondverf ƒ0.40, Glansverf/O 50 p. K.G., bij groote partij verlaging d. p. Verkoopers J. VAN EIJK te Al f en, M. BIK te Boskoop. 7400 WIJNHANDEL en GEDISTELLEERD. LIKEUREN van af 50 cents per flesch. COGNAC van af f 1.— per flesch. PUNSCH van af 75 cents per flesch, BORDEAUX-WIJN van af 55 cents per flesch. THE0000R FREERICKS BODEGRAVEN. O* co J Winterpantoffels j vetleeren JjAARZEN, LEDEROLIE en RUSSISCH LAARZENSMEER, maakt en houdt alle leer zwart, zacht en waterdicht. 7554 J. B. BESi ALFEN, HZ. •?^"s-V- SIROOP van PUNSOH No. l,p. flesch ƒ1.40. 2, 1.25. 3, 1.10. 4, „0.90. RUM PUNSCH, 1.40. CITROEN 1.20. ROüDE ji 120. VRUCHTEN PUNSCH 1.40. PUNSCH VAN ARAC „1.30. Bij grooter hoeveelheid minder. IT. ALFEN. 7451 Raadpleeg uwen Geneesheer! Gebruik voor kinderen, zwakken en maaglijders: MELKSUIKER, in bussen van kilo, netto a 90 et. UIT DE 7162 J. S 05 5 f 1.30 0.90 0.80 1.10 070 0.70 0.80 0.80 De ondergeteekende bericht i dat hij in voorraad heeft: per kilo. Puike Rolpens Echte Haagsche Beuling Fijne Zult...... Boterhamworst Varkenskarbonade vette lappen magere Schijf....... j. H. WAARDENBURG, Vleetchhouwer en Spekslager 7516 OUDSHOORN. ?E IjIEIDEIN", bekroond met het Eere-Diploma, hoogste onderscheiding, op de Interna tionale Tentoonstelling van Voedings middelen, Kookkunst en Gezond heidsleer te 's-Gravenhage 1892. Gegarandeerd zuiver en onder con trole'der Heeren Dr. P. F. VAN HAMEL ROOS en A. HARMENS Wz. te Amsterdam. Verkrijgbaar o. a. bij den Heer GOMis. KOP te Bodegraven. En detail-afnemers: de Heeren L. Varossieau Zoon, Alfen a/d Rijn. i VERBRUIKERS yan ods Lijnmeel herinneren wij er aan, dat het lijn- meel niet anders wordt afgeleverd dan in zakken, voorzien van een loodje, gemerkt D. H. DROS k HOOGEVEEN. ALFEN a/d RIJN, Dec. '92. 7505 HEDEN DAMES Atlenlie. ^ekS-% Het beste, onschadelykste en ge- makkelykste poetsmiddel voor Heeren en vooral dames en Kindcrschoenwerk, is de Appretuur van C. M Muller Co. V Berlin, Beuth-Str. 14. —Men lette goed 'l*UL\S-* op naam en fabrieksmerk.— Verkryobaar by: Heeren Winkeliers In schoenwerk, galanterlen, droQeryen enz. enz.- Gcneraal-Depot by; W.Sardemann, Arnhem. ALFEN 9 e zijde. VERKOUDHEID, HOESTEN! BORST-ROGGEBLOEM. EMSER-PA STILLEN. HAVERSTROO „de Schoolmeester." HAVERSTROO-PASTILLEN „de Schoolmeester." HAVERSTROO-BONBONS Alewijn. BORST-BONBONS Stollwerck. L. VAROSSIEAU Zn., Drog., 7479 Alfen l. z. Als leerling kan alhier een flinke JONGELING geplaatst worden. 7542 IN eene AANTOCHT Ie qual. Kachel- en Vlamkolen, C. JONGENBURGER&ZOON. lading vetleeren Schoenen en Laarzen, School- laarzen, wollen Pantoffels, wollen Inleg zolen, Kamermuilen, Ledersmeer, enz. enz., in ruime keuze voorhanden bij VAN DRAANEN, ALFEN l.z. C 7558 7543 ALFEN a. d. RIJN. TE KOOP GEVRAAGD: een MORTIER. Adres onder No. 7556, Bureau Rijnbode. STOU is in deze tijden stellig 6884 VERSTERKEND. VERWARMEND. NAAMKAARTJES. 10 fijne Visitekaartjes met 10 Enveloppen, lever ik voor slechts f 1.20. Ieder besteller ontvangt gratis daarbij 1 Warendorf fam. Kalender voor 1893, 1 portef. almanak en 1 onderhoudend gezelpschap8pel. Onder de aanbevelingen der pers betr. de kalender enz., komt o. a. voor: „wij voorspellen een kolos saal debiet." 7319 P. J. v. d. LINDEN, Boekh., Alfen. PHOTOGRAPHIE. F. HARTING, GOUDA, Oost-Haven B. 14. Yisitekaart-portretten van Brillante fijnheid en die niet verbleeken a/3 per dozijn. 1447
De Rijnbode 11-12-1892

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Haastrechtse molenOude kerk AlphenVrouwtje van GoudaChristelijke school Lemkes