De Rijnbode 13-11-1892

N°, 4057. Zondag 13 November 1892. 20e JAARGANG, Nieuws- en VOOR ALFEN, AARLANDERVEEN, Advertentieblad OUDSHOORN EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdag-avond. Abonnement per drie maanden 65 ets. franco per post. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren en Briovengaarders. W. GAMBIER VAN N00TEN UITGEVER. Advertentiën van 1 tot 5 regels 55 ets., iedere regel meer 10 ets. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot uiterlijk Woensdag- en Zaterdagochtend 9 uur. AXllANAK DER WEEK. Nov. 80 dafon. F «est- ©n Gedenkdagen, Markten, enx. MAAK. op»«ng.| ondorg, Koe- on Ptiardenm. Gorinchom. 15 Zondag. 14 Maand. 15 Dinsd. 16 Woemd. 17 Dond. 18 Visdag. 19 Zatord. I Niouwe Maan. Zonsopgang 'a morg. 7.30, ondargang nam. 4.— u. V. 0.17 t 1.31 V 2.43 9 3.54 V 6.Ö 6.18 V 7.32 d. 8.31 2.41 2.51 5.10 3.23 3.19 lene aanüevelenswaaröige proef. Met groote belangstelling ontwaren wij uit de begrootingsstukken, dat o. a. voor het vak- en inzonderheid voor het am- bachtsonderwijs veel gedaan wordt. In die richting moeten we ons hoe langer hoe meer bewegen, want wie den wer kenden stand, zooali hy genoemd wordt, werkelijk en niet slechts in naam wil vooruitbrengen, moet zorgen, dat hij bekwamer wordt, dat hij niet alleen meer kent, maar ook meer kan. Daartoe nu zijn vak- en ambachts scholen uitstekende middelen. Het be zwaar, dat er wel eens tegen gemaakt wordt, dat de leerlingen er wel leeren knutselen en peuteren, maar voor prac- tischen arbeid in de werkplaats niet behoorlijk in staat gesteld worden, berust óf op vooroordeel, öf op onbekendheid met goede scholen. Bij ons bestaat evenwel een bezwaar van anderen aard tegen de ambachts- school, en wel dit, dat er, hoe goed zij ook zijn, onmogelijk alle vakken kunnen onderwezen worden, en dat' zij, hoe men zich ook zou willen beperken bij de inrichting, onmogelijk op alle plaatsen kunnen gevestigd worden. En de men- schen, wier kinderen ambachtsscholen moeten bezoeken, zijn over bet algemeen niet in staat, de kosten van huisvesting in eene andere plaats te bekostigen. Daarom is naast het best ingericht am- bachtsonderwijs in scholen altijd een soort leerlingwezen noodig, en het leer lingstelsel laat tegenwoordig alles te wenschen over. Men mag dus niet meenen tegenover den ambachtsstand zijn plicht gedaan te hebben, als men maar ambachtsscholen sticht, men moet ook op eene goede inrichting van het leerlingwezen zijne aandacht vestigen, des te meer, omdat dit altijd voor de groote meerderheid dienen moet. Met het oog daarop nu verdient in hooge mate de aandacht, wat men voor nemens is in Drenthe te doen. Daar is eene vereeniging opgericht tot bevorde ring van het ambachtsonderwijs door jongelieden te doen opleiden in de werk plaats. In Drenthe bestaan geen am bachtsscholen en de vereeniging is niet van plan, voorshands althans niet, om ze op te richten. Zij wenscht daaren tegen een soort van leerlingenstelsel met 3-jarigen cursus in te voeten. Zij wil namelijk jongens van 13—16 jaren bij geschikte bazen in de leer doen, onder de volgende bepalingen: j 1°. den leerling wordt een vapt week loon verzekerd; 2°. den baas wordt eene vergoeding gegeven voor schade, die de leerling aan gereedschappen en grondstoffen mocht veroorzaken; 3°. den leerlingen worden ter aanmoe diging pryzen toegekend; 4#. do leerlingen moeten herhalings- en teekenonderwijs bijwonen; 5#. de afdeelingsbesturen houden toe zicht op leerling en patroon. De kosten zijn niet hoog, f 180 per leerling 's jaars, in het geheel voor Drenthe ruim f 4300 's jaars maar groote uitbreiding schijnt men dan ook aanvankelijk aan de zaak niet te willen geven. Dat is niet onvoorzichtig, omdat men toch altijd van den uitslag niet zeker is, on misschien door de onder vinding gonoopt zal worden in sommige onderdeelen wijzigingen aan te brengen. De zaak is enkel te beschouwen ali eene proefneming, maar als eene van het hoogste belang, omdat over het leerlingwezen wel allerlei denkbeelden geopperd worden, maar van eene prao- tische toepassing tot dusver niets geko men is. Dit heeft een groot nadeel voor de ambachtscholen zelven, een nadeel, dat op hare ontwikkeling in de goede richting een verkeerden invloed kan hebben. Door het ontbreken van andere gelegenheden om voor een ambacht op geleid te worden, bestaat er natuurlijk een zucht om telkens nieuwe vakken bij de bestaande te doen onderwijzen. Die zucht doet de scholen wel in om vang toenemen, maar ten koste van de innerlijke kracht. Bestaat er naast de ambachtscholen een goed leerlingwezen, dan kunnen de ambachtsscholen beperkt blijven tot die vakken, die meer eigen aardig aan scholen onderwezen kunnen worden, en die men met de beschikbare middelen op uitstekende wijze kan doen onderwijzen. Tegen het nemen der proef is in het Voorloopig Verslag over het Hoofdstuk Binnenlandsche Zaken der Staatsbegroo- ting het bezwaar gemaakt, dat dit eene uitbreiding der Staatsbemoeiing zou zijn. Wat nood? zouden wij vragen. Is er niet evenveel aanleiding voor den Staat om zich met de vorming te bemoeien van hem, die niet, ais van hem, die wel op eene ambachtsschool kan gaan Indien „overal en van overheidswege" ambachtsscholen werden opgericht, dan zou men wellicht dat bezwaar kunnen doen gelden, maar niet nu, dewijl de Staat niets doet dan de pogingen van bijzondere personen te steunen. En zoo- als boven gezegd is, er is meer kans op inkrimping dan op uitbreiding der Staatsbemoeiing, want een goed leerling wezen zal wel in wijder kring nut doen, maar zeker minder geld kosten dan ambachtsscholen, die, nu ze van Rijks wege gesteund worden, er zeker, bij het uitbreken van een goed leerlingstelsel, in grooten getale zullen worden opgericht. Het is geen nieuwe Staatsbemoeiing, die hier gevraagd wordt: het is bemoeiing tot hetzelfde doel en ten behoeve van dezelfde soort van medeburgers, maar alleen met andere middelen. Het is daarom zeer wenschelijk, dat de voor genomen proef in Drenthe plaats hebbe, en dat de uitkomsten die men aldaar verkrijgt, algemeen bekend worden ge maakt. Buitenland In de FRANSCHE hoofdstad heeft Dinsdag-morgen weder eene dynamiet ontploffing plaats gehad. Zij geschiedde ditmaal in hot Commissariaat van politie in de „Rue des bons enfants", vier per sonen werden daarbij gedood en een vijfde, een inspecteur van politie, zoodanig gekwetst dat hem dadelijk een been moest worden afgezet, terwijl van het gebouw twee ver diepingen uiteen sloegen. Uit de mededeelingen, die den volgenden dag in de Kamer van afgevaardigden door den Minister President daaromtrent werden gedaan, blijkt, dat de aanslag feitelijk was gericht tegen het gebouw der mijnmaat- schappij van Carmaux, welk bestuur te voren een schrijven had ontvangen, waarin met den dood werd gedreigd, wanneer niet onmiddellijk al de veroordeelde werklieden werden aangenomen. Dus gewaarschuwd, vond de politie inderdaad dien morgen vóór het gebouw een gedekt ijzeren pan netje, dat haar verdacht voorkwam en het daarom naar het Commissariaat liet over brengen, alwaar het eenige oogenblikken daarna ontplofte. De Regeering, zeide de Minister-President, zal strenge maatregelen nemen en zonder genade wezen voor de daders, waarop de Kamer met 359 tegen 94 stemmen ver klaarde op de waakzaamheid en flinkheid der Regeering in deze te vertrouwen. De mijnwerkers te Carmaux hebben, nadat het bericht der ontploffing met de daarmede gepaard gaande vreeselijke ge volgen hun ter oore was gekomen, eene vergadering gehouden en een motie aan genomen, waarbij zij alle gemeenschap met de dynamietwerpers van zich afwijzen. Een afgezant van hun zal het dus niet zyn, maar wie de misdadige dan is aal moeilijk zijn te ontdekken, misschien is het een tweede Ravachol, iemand die de maatschappij wil trachten omver te werpen. De slachtoffers zijn op stadskosten begraven en voor de nagelaten betrekkingen zal worden gezorgd. Bij het Ministerie van marine is Woens dag een telegram ontvangen uit Dahomey, meldende dat generaal Dodds, zich na een hevigen tegenstand van Kana heeft meester gemaakt en nu op de hoofdstad Abomey losrukt. Hij wil die stad aan de vlammen prijs geven en geheel vernielen als straf voor de stammen die tegen hem opstonden. Dat is ridderlyketaal, maar Abomey heeft hij nog niet. In de ENGELSCHE hoofdstad had "Woensdag de installatie plaats van den nieuwen Lord Mayor, den wegens de streng katholieke houding, welke hij heeft aan genomen, in den laatsten tijd veel besproken heer Stuart Knill. Zij geschiedde, mis schien nog onder den druk der in sommige kringen heerschende ontstemming, met minder praal dan gewoonlijk. Ook bij den feestdisch, die bij die ge legenheid jaarlijks plaats heeft, ontbrak ditmaal de gewone luister. Geen enkel vreemde gezant was aanwezig en zelfs ontbraken verscheidene ministers. Lord Kimberley, antwoordende op een toast op het ministerie, verklaarde geen bijzonderheden te kunnen openbaar maken over de wetsontwerpen, die de regeering voornemens is bij het Parlement in te dienen. De regeering zal handelen over eenkomstig de beloften bij de verkiezingen afgelegd. Bij het Londensche bouwvak is door onderlinge schikking de werkdag van acht uren feitelijk ingevoerd. Gedurende de 14 zoogenaamde winterweken, thans in gaande, zullen voor metselaars en timmer lieden de werkuren varieeren tusschen 44& en 47 's weeks, terwijl zy gedurende de overige 38 weken van het jaar 50 's weeks bedragen zullen. Het getal werk uren daags zal aldus dooreengeslagen 8 wezen. En deze schikking zal niet slechts geene loonsvermindering tengevolge hebben maar zelfs nog met eene kleine verhooging der loonen gepaard gaan. Het aantal werkstakende katoen arbeiders in Laacashire bedraagt thans reeds 144.000 man. Koningin Victoria heeft Zondag haar dertiende achterkleinkind gekregen. Haar kleindochter, prinses Victoria van Hessen, kreeg dien dag een bezoek van den tradi- tioneelen ooievaar. Woensdag heeft de opening van den PRUISISCHEN Landdag plaats gehad, met eene troonrede, die een zeer ongunstigen indruk heeft gemaakt. Het vorig jaar was er een tekort van 42 millioen Mark, dat door eene leening moest worden ge dekt, en weder wordt een te kort aange kondigd.' Ofschoon de finantiëele toestand niet zorgwekkend is, moet toch de grootste spaarzaamheid worden in acht genomen. Daarom zal eene algemeene verbetering van de traktementen der ambtenaren nog worden uitgesteld. Verder werden in de troonrede o. a. plannen tot belasting hervorming aange kondigd en een ontwerp tot uitbreiding van het spoorwegnet. Onnoodig er op te wijzen, dat na deze mededeeling de aantrekkelijkheid van de legerwet er niet op zal zijn vooruitgegaan. BELGIË heeft woelige dagen achter den rag. Luik, Gent en niet het minst Brussel, zgn getuige geweest van de geest driftvolle betoogingen van duizenden wier leuze en strijd is: „het algemeen kies recht", maar ofschoon menigeen de openings dag der Kamer met angst heeft zien aan breken en nog beducht is voor onlusten, ernstige rustverstooring heeft er tot dus verre niet plaats gehad. Dat de werklieden dreigend optreden en eene houding aannemen, die afkeuring ver dient, is niet te ontkennen, maar in zekeren zin is zulks de schuld van de regeering zelf. Nadat toch in Juli van het vorig jaar de tegenwoordige Kamers gekozen zijn, wier taak het is de grondwet te her zien, is er tot heden niets gedaan. In het reces hebben twee commissiën zitting gehouden om de zaak te onderzoeken, maar nu de kamers weder bijeenkomen, is niets gereed. En de regeering, van welke het initiatief behoort uit te gaan, heeft in deze gewichtige quaestie in het geheel geen programma, zij doet geene voorstellen, zij laat alles aan de Kamers over. Is het nu te verwonderen, dat de werk lieden, die van de invoering van algemeen stemrecht, eene verbetering van hun toe stand hopen, ongeduldig worden? Woensdag werd te Brussel eene bijeen komst inzake de grondwetsherziening ge houden, die door 3500 personen werd bij gewoond. De bekende radicale aanvoer der Janson en andere sprekers veroordeel den daar in heftige bewoordingen het niet luisteren door de Regeering naar de zoo duidelijk sprekende stem des volks, dat mondig verklaard wil worden en het kies recht verlangt. Daarnaar moet dus met kracht worden gestreefd, maar zonder revolutie. Na afloop der vergadering trok men in optocht door de straten. Maar toen men naar het paleis wilde, dreef de, door de burgerweer en militairen versterkte gendarmerie met kracht de lieden uiteen, waarbij de stoet in tweeën werd gesplitst en verscheidene menschen onder den voet geraakten. Dat gaf veel getier en ge schreeuw; maar toen de straten in den omtrek van het paleis alle waren afgezet, begonnen de rijen der manifestanten te dunnen en droop men allengs af. Om twaalf uur was alles weer rustig. Dinsdag, Konings verjaardag, willen de voorstanders van het algemeen stemrecht andermaal manifesteeren. De werkstaking in La Louviere is weder geëindigd. Deze plotselinge ommekeer heeft men te danken aan de nieuw opge richte verzoenings- en scheidsgerichtsraden. De werklieden hebben ook verder de zorg voor hunne belangen aan deze heil zaam werkende raden opgedragen. De LUXEMBÜRGSCHE Kamer is Dinsdag door den Minister-President ge opend. De heer de Wacquant is tot voorzitter gekozen. In RUSLAND rekent men er op, dat de cholera in het aanstaand voorjaar weder zal uitbreken. Allerlei voorzorgsmaatrege len worden genomen. Het Roode Kruis werft vrijwillige verplegers en verpleegsters aan en de regeering looft ruime beïooningen uit voor studenten en geneesheeren, die zich tot hare beschikking willen stellen in geval van nood. Deze week had in de VEREENIGDE STATEN de verkiezing plaats van de 444 leden van het kiescollege, die voor den nieuwen vier-jarigen termijn, den President der Republiek hebben aan te wijzen. De candidaten zijn de herkiesbare tegen woordige President Harrison, die tot de Republikeinsche partij behoort, en de de mocraat Cleveland, die van een vroeger Presidentschap de gunstigste herinneringen heeft achtergelaten. Over den vermoedelijken uitslag waren in Amerika reeds weken lang allerlei be rekeningen gemaakt, ja weddenschappen aangegaan. Zij, die het op Cleveland hebben gehouden zullen zegevieren want, ofschoon de stemming nog niet geheel bekend is, is het toch zoo goed als zeker, dat bij de overwinning behaalt. Voor den wereldhandel op Amerika zou zijn triumf zeer groote waarde hebben. 11 Nov. Binnenland. 12 NOVEMBER. Vermoedelijk zal de volgende week nog noodig zgn voor het onderzoek van de bednjfsbelasting en de kiesrechtrege ling in de afdeelingen der Tweede Kamer. De openbare beraadslaging over de Indische begrooting zou dan 22 dezer aanvangen. Naar men verneemt, vond het begin sel eener bedrijfs- en beroepsbelasting in de sectiën schier algemeen bij val, maar werden er des te meer bezwaren ontwikkeld tegen de wijze, waarop de Minister vau Financien zijn stelsel in praktijk wil brengen, In het „Staatsblad" No. 226 komt voor de wet tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd. Per hecto liter gedistilleerd, ad. 50 pCt. sterkte, wordt de accijns bepaald op 63 gulden. De wet treedt in werking op 1 Mei 1893. „Staatsblad" No. 237 behelst het besluit van 24 October, tot onteigening van gronden in de gemeente Mijdrecht, welker bezit, ten behoeve van den vestingbouw, vereischt wordt tot het maken van eene damsluis in de Drecht en eene inlaatsluis voor den polder Blokland. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft het houden van markten van her kauwende dieren en varkens te Haarlem, Haarlemmermeer en Uithoorn, geduren de de maanden November en December van dit jaar verboden. In de Woensdag gehouden openbare vergadering van den Raad van State, afdeelen voor de geschillen van bestuur, is ingekomen een koninklijk besluit van 26 October 11., waarbij als woonplaats van de arme krankzinnige Marrigje Verheul voor de overbrenging naar en verpleging in het St. Jorisgasthuis te Delft, wordt aangewezen de gemeente Alfen. Er bestond hierover geschil tusschen de gemeentebesturen van Alfen en Bodegrave. Tot lid van de provinciale Staten van Utrecht, in het district Amerongen, is gekozen jhr. mr. K. A. Godin de Beaufort. De Commissie uit de Prov. Staten van Zuid-Holland, belast met het sectie onderzoek kan zich algemeen vereenigen met de voorgedragen wijziging der provinciale begrootingen, diensten 1892 en 1893, en met het ontwerp-plan van geldleening ter bestrijding der provin ciale bijdrage in de kosten van ver betering van het krankzinnigengesticht te Delft en de oprichting van een buiten gesticht aldaar. Het ontwerp tot regeling van de be diening der beweegbare bruggen in de verbeterde vaart tusschen Rijn en Schie lokte eenige opmerkingen uit* Behoudens eenige kleine wijzigingen werd geadviseerd tot goedkeuring der voorgestelde wijzigingen in de bijzondere reglementen van den Zuid- en Noord- einderpolder en van den Vosse- en Weer- landerpolder. De Woensdag gehouden uitloting van obligatiën in het voormalig amor- ticatie-syndicaat waarvan de uitslag is medegedeeld in de „Staat Crt" van 10 Nov. was de voorlaatste- Op 300 reeksen na zijn thans alle afgelost. In het volgende jaar zal de helft van dit restant worden uitgeloot; de overblijven de zijn dan van zelf tot delging aange wezen. Woensdag vertrok van Leiden naar Ter Aar een detachement van het 4e regiment inf., ter sterkte van een sergeant, 1 korp. en 12 soldaten, teneinde dienst te doen bij de uitgebroken besmettelijke veeziekte aldaar, terwijl tegelijk een detachement vertrok naar Hoogmado, teneinde denzelfden dienst aldaar te ver richten. Volgens de „Wekker" zal aan de onderwijzers, die nog geen aanteekening voor do vrije- en orde-oefening in de gymnastiek verkregen hebben, wanneor zij dit najaar nog niet bekwaam genoeg zijn om aan het examen deel te nemen,
de gelegenheid gegeven worden, dat examen in het voorjaar van 1893 af te leggen. Bij vonnis van de arrond.-rechtbank te 's-Gravenhage werden Woensdag ver oordeeld: C. v. V. Jzn., Hcbipper te Korteraar, wegens diefstal, tot 3 dagen gevangenisstraf, en G. L., arbeider te Zoeterwoude, wegens mishandeling en vernieling, tot 4 weken. S. L. J. Husman, schilder en koop man te Nieuwe-Wetering, gemeente Alkemade, is bij vonnis der Arrondis- sements-Rechtbank te Haarlem van 8 November lb92, met ingang van 7 No vember bevorens, in staat van faillisse ment verklaard. Tot Curator is benoemd Mr. A. E. A. S. van Stralen, advocaat en procureur te Haarlem. Dinsdag 22 Nov. e. k. heelt te Haarlem een groote intern, kolf wed strijd plaats, in het café „de Groote Vauxhall," waarvoor men tot deelname zich moet opgeven vóór of op 20 Nov. e. k. Tot veldwachter der gemeente Bent- huizen is benoemd geworden P. in 't Hout, thans agent van politie te Gouda- Door notabeleu der Ned. Herv. gem. van Hoogmade c. a. is met algemeene stemmen tot kerkvoogd herkozen, de heer U. Tan Rhijn. De heer E. C. Houbolt van Bont huizen, onderwijzer aan eene bijzondere schooi voor meer uitgebreid lager onder wijs te Rotterdam, is benoemd tot hoofd deropenb. lagere school te Zevenhoven. De heer J. v. d. Wees, onderwijzer aan de schooi der Martha-Stichting, heeft den 9 en 10 dezer te 's-Gravenhage met gunstig gevolg examen afgelegd voor het boekhouden middelb. onderwijs. Do heer S. Okkerse, hoofd der open bare se n ooi te Ter Aar, heeft in de afgeloopen week te Amsterdam, met goed gevolg het examen afgelegd in de vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek. De door burgemeester en wethouders van Woubrugge jaarlijks te drijven z. g. herfstschouw over de wegen, voetpaden, kaden of waterkeeringen, zal gehouden wordeu op Maandag 14 Nov. a. s. Door het Prov. kerkbestuur van Zee land werden in eene vergadering van 8 en 9 November 1.1. tot de evangelie bediening in de Nederl. Herv. kerk, na afgelegd examen, toegelaten de heer A. J. Montijn, theologisch candidaat aan de universiteit te Groningen, N. de Jager Meerenbroek en H. D. Hellema, beiden theologisch doctor aan de uni versiteit te Leiden. Allen, die de stoombriquettenfabriek van den heer C. Jongenburger alhier, langza merhand hebben zien worden wat zij nu is, zullen kunnen begrijpen, dat de onver moeide eigenaar niet zoude rusten, voor en aleer bij daarin eene verlichting had aangebracht, die, naast eene groote hel derheid, tevens den meest mogelijken waarborg tegen brandgevaar opleverde. Hoe de heer Jongenburger daarin geslaagd is, waren wij vóór eenige dagen in de gelegenheid te bezichtigen. In de machine-kamer is n. 1. een dynamo geplaatst, die, gedreven door een kleine stoommachine, zoowel de werkplaatsen en droogloodsen, als de los- en ladingsplaat- sen electrisch verlicht. Met voordacht is voor de verlichting eene afzonderlijke, zij het dan ook kleine, stoommachine aangebracht, teneinde bij on verhoopt voorkomende ongevallen, de groote machine terstond te kannen stoppen, zon der duisternis te veroorzaken. Er verder eene uitvoerige beschrijving van te geven, ligt niet in ons bestek, en zouden wij ook liever aan bekwamer handen toevertrouwen. De geheele inrichting, die de firma Willem Smit te Slikkerveer alle eer aan doet, is o. zeer eenvoudig, doch bij uitstek practisch. Wij wonschen den wakkeren eigenaar van harte geluk met deze groote verbe tering, die ongetwijfeld zoowel aan zijn personeel als aan zijn fabricaat ten goede zal komen. ALFEN. Tot ambtenaar ter gemeente- secretarie alhier, is benoemd de heer J. D. Schouten te Oudshoorn. ALKEMADE. Twee personen uit deze gemeente, P. du Pau en D. Waasdorp, volgden de ontsmettings-cursus, die onder leiding van dr, W. P. Ruijsch, bijgestaan door dr. K. Polano te 's-Gravenhage, op 11 en 12 dezer aldaar inde bewaarschool yan den Chr. Volksbond werd gehouden. BODEGRAVEN. Deze week is alhier eou persoon overleden aan cholera-asiatica. Het gerucht, als zou nog een lijder aan deze ziekte zijn, blijkt onwaar. BOSKOOP. Woensdag kwam hier het eerste geval van cholera, waarschijnlijk asiatica, voor, midden op de achterkade, vlak aan de Gouwe, bij de vrouw van den timmerman W. d. B. (N.R.Ct.) HAZERSWOÜDE. Voor een vrij tal rijk gehoor trad Ds. J. W. A. Notten, pred. te Veldwijk, Ermelo, Dinsdag-avond in de Gereformeerd© Kerk alhier op, om de aangekondigde Unie-rede te houden. In zijne voorafspraak herdacht hij niet zonder aandoening en dankbaarheid hoe hij voor 25 jaren, hier in deze zijne eerste gemeente, met zegen het evangelie had verkondigd; vervolgens bepaalde hij zijn aandachtig gehoor, naar aanleiding van Efeze 6 Yers 4, bij de dure roeping, de veelomvattende taak en het uitnemend voorrecht van het Christelijk echtpaar, om hunne kinderen op te voeden in de leering en vermaning des Hoeren; welke schoone rede door de illustratie van vele treffende verhalen niet weinig in aantrekkelijkheid won. Ook bij den landbouwer J. van Vliet, (Roemer) en bij de Wed. P. de Jeu, (Dorp) is het mond- en klauwzeer onder het rundvee uitgebroken, zoodat thans ook een detachement soldaten alhier bij ver schillende landbouwers ingekwartierd is. Donderdag j. 1. deed zich een tweede geval van cholera alhier voor, in den Groenendijk, bij Kramer, boerenarbeider. Dr. Duijris van Koudekerk, die de patiënt behandelde, constateerde Aziatische cholera; maar tevens een aanvankelijk gunstig ver loop der ziekte. REEUWIJK. Donderdag-avond j. 1. hield het Leesgezelschap alhier, zijne tweede vergadering in dit seizoen. Als spreker voor dezen avond trad, met eene lezing getiteld: Meester de Weerd van F. A. Buis en getrokken uit het geïllu streerd maandschrift van Elsevier, de heer E. J. Minjon op. Na en voor de pauze werden nog eenige bijdragen geleverd, waarop de Voorzitter, met dankzegging aan den spreker en de voordragers, dit gezellig samenzijn sloot. Afd. Sluipwijk. Beladen met een groot aantal socialistische Dag- en Week bladen, benevens verschillonde geschriften, welker inhoud van gelijke strekking was als die der couranten, doortrokken deze week eenige volgelingen van den heer Domela Nieuwenhuis, geen huis overslaande, geen persoon voorbijgaande zonder hem een of meer vruchten der socialistische pers te hebben aangeboden, dit gedeelte onzer gemeente. Jammer was het voor de propaganda-makers, dat hunne couran ten, er waren Dagbladen bij van 1888, van zoo'n ouden datum waren en vele ervan er vuil uitzagen, n.1. van de ge schriften, zoodat de meeste ingezetenen voor ze ingezien te hebben, se reeds op de mesthoop wierpen. Het Bestuur van den polder Reeu- wijk heeft bij enkele inschrijving in drie perceelen aanbesteed; het verdiepen der Warmoeswetering tot 1.50 M. beneden het poldermaalpeil en ter breedte van 3.7.66 M. Als laagste inschrijvers is perceel I ge gund aan C. Woudenberg voor ƒ126, perceel II aan H. van Leeuwen voor ƒ160 perceel III aan L. C. Vonk voor ƒ70. Er waren in 't geheel 7 inschrijvers. WOERDEN, 10 Nov. Heden nacht is hier een tweede geval van cholera-asiatioa voorgekomen, met snellen doodelijken af loop. Het slachtoffer was een klein kind en woonachtig in de buurt waar het eerste geval plaats had. WOUBRUGGE. Tot notabelen der Herv. Gemeente alhier, zijn herkozen de h.h. Wouter Boot en W. van der Waa. ZWAMMERDAM. Bij de vaststelling van de begrooting voor het Burgerlijk Armbestuur in deze gemeente, voor 1893, is tevens door den Raad, de heer J. van der Wal als Secretaris-penningmeester herbenoemd. In de grensplaats Bocholt nabij Dinx- porlo is een vrouw den hongerdood gestor ven. Toen men haar sinds eenige dagen vermiste, opende men haar kamer en ver klaarde zij sinds eenige dagen niets ge geten te hebben. Men bracht haar dan ook eenig voedsel, doch de vrouw stierf reeds voor dit onder haar bereik kwam. In Frieslaud komen wedor gevallen van influenza voor. Ten behoeve van het gesticht der barm hartige broeders St. Joh. de Deo te Utrecht is van een onbekenden gever eene gift van f 6000 ontvangen.. Nu de winter nadert, zullen de bekende hardrijders zich weer gaan oefenen, om in goede conditie te zijn als de tijd van wedstrijden daar is. Maarten Kingma, van Grouw, de bekende beroepsrijder, die ver ledenjaar de Noren te Hamar sloeg, trekt met een paar weken weer naar Hamar om zich te oefenen, vergezeld door de amateur-rijders A. van Wely te Leeuwar den, en J. Eden, te Haarlem. Deze drie gaan voor rekening van den Nederlandschen Schaatsrijdersbond. Jhr. H. van Sminia, te Oudkerk (Fr.), die in den a. s. winter als amateur-rijder zal opkomen, gaat voor eigen rekening mede naar Hamar, om zich onder leiding van Kingma te oefenen in het snel rijden op groote afstanden. Kerknieuws. Gemengde Berichten. Vanwege de afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal ook dezen winter te Aalsmeer een cursus in land bouw worden verstrekt. Het onderwijs zal bij het herhalings-onderwijs aansluiten en hiervan eene voortzetting zijn. Behalve de landbouwvakken, zal ook de natuur kennis worden onderwezen. Te Haarlem bestaat het plan eene coöpe ratieve slachterij op te richten, omdat de slagen het vleesch, dat thans bijna in alle plaatsen is afgeslagen, maar steeds op denzelfden hoogen prijs houden. Men wil zoowel rund- als varkenivleesch ver- koopen. In Friesland, waar de meeste slagers het vleesch ondanks de lage marktprijzen op 45 k 55 cent per pond houden, gaan vele particulieren zelf slachten, waardoor hun het vleesch op 27 k 30 et. per pond komt. De prijs der kaas loopt in Noord-Hol land van week tot week hooger, en is thans voor de kleine Edammer f 36, en voor de groote of middelbare f 38% per 50 Kilogram. Wat aangemaakt wordt, is te weinig om in de groote vraag, ook uit het buitenland bepaaldelijk uit Spanje te voorzien, en binnen enkele dagen wordt het laatste vee gestald. In westelijk Zuid-Bevenland staat de handel in aardappels tegenwooordig geheel stil. De Hollandsche kooplieden besteden niet meer dan f 1 per hectoliter voor beste blauwe en dito Jammen, waarvoor de be zitters dier soorten niet genegen zijn tot verkoop. Dientengevolge worden nog be langrijke hoeveelheden ingekuild. Sedert het ontstaan der aardappelziekte munt het jaar 1892 bijzonder uit door zijn buiten gewoon gunstige» oogst. Door de Antwerpsche politie wordt de aandacht gevestigd op 4 onbekende per sonen, die in de Ploegstraat te Antwerpen zekeren Rombonts aangehouden en beroofd hebben van eene zwart lederen reistasch, inhoudende 4 biljetten van 1000 francs en van eene hoeveelheid geslepen diamanten ter waarde van 30 k 40.000 francs, als mede van zijn gouden horloge met ketting. De aanhouding Yan die straatroovers is be volen. Ned. Herv. Gemeente. Beroepen naar Aarlanderveen, ds. J.H. Willebrands te Oude- en Nieuwe-Wetering; naar Havelte (toez.), ds. H. R. Oiferhaus te Nieuwveen; naar Woubrugge, de heer N. de Jonge, Zendings-leeraar te Brussel. Bedankt voor het beroep naar Nieuw- Vennep, door ds. Th. G. C. Rappard te Op- en Neder-Andel. PREDIKBEURTEN (13 Nov.) Te Alfen voorm. halftien, de heer Wiersma, Godsdienst-onderwijzer, 's avonds halfzeven, ds. Kalkman. Te Bonthuizen voorm. tien uur, ds. C. Woutman van Boskoop. Te Hoogmade nam. twee uur, ds. J. Nierstrasz van Leiderdorp. Te Woubrugge voorm. half tien, ds. W. Klercq van Koudekerk. Te Zoeterwoude voorm. tien uur, ds. Kalkman van Alfen. Ger. Kerken in Nederland. Bedankt voor Scheveningen, door ds. J. J. Osinga te Gouda. Bevestiging van dr. A. G. Honig te Oudshoorn, door prof. dr. A. Kuyper, voorm. tien uren. Marktberick ten. Gouda, 10Nov. Aangevoerd: 79 par tijen Kaas, prijs Ie soort f28.— a f30.— 2e soort f 25.— k f 27.—; Noord-Holland- sche f 28.— a f 31.—. Goeboter f 1.60 k f 1.70; Weiboter k f 1.40 k f 1.50. Woorden, 9 Nov. Aangevoerd 156 partijen Kaas, prijs: Goudsche Ie soort f25.—& f28.50, 2e soort f21.— kf24,- Derby f kf Edammer f kf—.— per 50K.G. Handel vlug. Leiden, Il en 12 Nov. Aangevoerd: 884 runderen, 194 kalveren, 904 schapen, lammeren, 112 varkens, 332 biggen. Prijzen: Melkkoeien f 106 af 265, Kalf- koeien f 106 a f 265, Varekoeien f 88 a f 196, vette Koeien f128 a f275, vette Kalveren f 33 k f 76, magere dito f 4.— af 11.—; magere schapen f 10.— kf 21.—; vette dito f 16 k f 28.—; Lammeren f af—.— magere varkens f 15.— a f 29, Biggen f 5.— kf 14.—. Kaas: aangevoerd 48 partijen, prijs voor Goudsche f 20.— k f 28.—. Leidsche kaas de 150 KG. van f tot f—.—. Bpter: Ie qual. vat) f 60 k f 68, 2e qual. f 50 k f 58. (Per kilo) Ie qual. f 1.50 k f 1.70, 2e qual. f 1.25 k f 1.45. Zie annonce Zuid-Hollandsch Landbouwcrediet, derde bladzijde. Advertentiën. Allen, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan-, of gelden en goederen onder zich hebben, behoorende tot de nalatenschap van DANIËL ALTENA, in leven Winkelier, gewoond hebbende en overleden te Bodegraven, gelieve daarvan opgaaf, betaling of afgifte te doen, ten kantore van den Notaris DE RIDDER te Bodegraven. 7333 Openbare Verkooping Bij deze betuigen "wij onzen hartelijken dank aan Vrienden en Buren en inzonderheid aan den WelEd. ZeerGel. fleer Dr. J. H. DUIJVIS, voor de vele bewijzen van deelneming, bij de ziekte en het overlijden van ons kind ondervonden. W. DEKKER. H. J. DEKKER— DlNKELAAR. Oudshoorn, 13 Nov. '92. 7380 Tooneelvereeniging „Aurora." Opgericht 14 Sept. 1890. OPENBARE UITVOERING op Dinsdag 15 November 1892, des avond» te half acht uren precies, in het Hotel „de Vergulde Wagen" van den heer G. HUISMAN te Alftn l.e. Programma. 'T LIED YAN MOEDEK, Oorspronkelijk Tooneelspel met zang in drie bedrijven, met een voorspel. HET HUISRAAD YAN ROSINE, Blijspel met zang in één bedrijf. Entree Ie Rang ƒ0.99. 2e bO.75. Bovengenoemd Hotel zal op den avond der uitvoering na half 8 uren voor het publiek gesloten zijn. 7272 Na aflooD BAL van ¥E ei en Meubelen. ___________. Notaris H. J. H. VAir der HEIJDEN te Mijdrecht, is voornemens op Donder dag 24 November a. s., 's morgens 10 uren, ten sterfhuize van den heer JAN STELLING op de Hofstede „Rust Roest" in de Derde Bedijking onder 7327 MIJSJHKCBST, ten verzoeke van diens erven, om contant geld, publiek te verkoopen: 2 PAARDEN (zwarte merries, 7 jaar oud), 25 uitmuntende kalf- dragende KOEIEN, 7 GRASKAL VEREN, 1 MESTKALF, 20 SCHA PEN, 3 ZEUGEN, waarvan 1 met biggen, ruim 50.000 kilo goed gewon nen HOOI, ruim 16000 kilo STROO. Diverse RIJTUIGEN. Landbouw- en Melkgereedschappen, en MEUBELEN en HUISRAAD. Breeder bij biljetten omschreven. ___________________________________________ iii^ Publieke Verkooping, VAN UITSPANNING. Notaris H.J.H. VAN DER HEIJDEN te Mijdrecht, is voornemens op Dinsdag 22 November a. s., 's morgens Huur, in na te noemen Koffiehuis, ten verzoeke van de Erven H. J. BRINK, bij Inzet en Afslag, publiek te verkoopen DE KAPITALE HUIZINGE, waarin sinds jaren de Logement- Koffiehuis en Uitspannings-affaire is uitgeoefend, met bij behoorende Woningen, uitmuntend KAMPJE WEILAND enTUINGROND, als- mede RUIME ERVE, allergunstigst staande en gelegen onder de ge meente Mijdrecht, in de onmidde- lijke nabijheid van het dorp Uit hoorn, aan de rivier „den Amstel" en den Rijweg, kadastraal groot 36.80 Aren. Te veilen in 3 perceelen. 7326 Het Logement en Koffiehuis is reeds te aanvaarden 15 Dec. a. s. Broeder bij billetten omschreven. Verhuring bij inschrijving tan 7366 DE BOOIUKrOlM „HAASWIJK,» s»JU met omliggend Land Oegstgeest, aan het Kanaal, in den Elsgeester-, Morsebel- en Voorhofpolder, in zes perceelen. Perceel 1: de Woning met omliggend Land, groot 22.97.30 hectaren, voor 6 jaar; perceel 3: groot 38.50 aren; perceel 3: groot 2.72.60 hectaren; groot 2.23.30 hectaren; groot 4.65.50 hectaren; groot 3.73.50 hectaren; voor 3 jaren. Biljetten met opgaaf van prijs en van 2 bekende borgen, in te leveren vóór of op 1 December 1892, ten kantore van Notaris J. W. J. PAPE te Warmond, alwaar de voorwaarden van af 20 No vember 1892 ter inzage zullen liggen. OPENBARE VERKOOPING,' op Woensdag 23 November 1892, des middags 12 ure, aan de Bouwmans woning, gemerkt No. 67, te Zoetermeer, ten overstaan van Rotaris YAN HAMERSVELT, aldaar van: lu perceel 4: perceel 5: perceel 6: JAARLIJKSCHE oroots HoutYerkoopinQ te WOERDEN, op Donderdag 24 November 1892, voorm. te 10 uren, ten huize van den Kastelein KERSBERGEN, aan den Stationsweg, als: 1. Voor den Hoog WelGeb. Heer Jhr. Mr. B. Ph. de Beaufort: 34 WILGE- en 26 POPULIERE- BOOMEN, 2% Hectaren HAKHOUT en de STIKTEEN, alles op „Brceveld" onder Woerden. 2. Voor Mevrouw de Wed. Mr. W. O. T. van Oudheusden van Achttienhoven: 259 POPULIERE- en 17 BRAND- BOOMENen 3% Hectaren HAKHOUT, alles in den Harmelerwaard, onder Harmeien. 3. Voor den WelEd.Geb. Heer C. G. van der Lee: 36 POPULIERE-, 11 WILGE- en 15 ESSCHEBOOMEN, op de Hofstede bewoond door W. van Doorn, te Bar- woutswaarder. 4. Voor den heer H. van Buur en: 112 WILGE- of POPULIEREBOO- MEN, op de Hofstede bewoond door C. Vermeulen, te Barwoutswaarder. 5. Voor den heer D. N. van de Kolm 5 IEPEBOOMEN, bij diens huis, in de Pannebakkerijen, te Woerden. 6. Voor den WelEd. Heer Jacs. Brunt We.: 5 IEPEBOOMEN, bij diens fabriek, in de Panne bakkerij en te Woerden. 7. Voor Mej. de Wed. H. Brunt Je. 2 LINDEBOOMEN, vóór het huis van P. van der Weijden, aan den Zandweg, onder Barwoutswaarder. Mr. FUHRI SNETÏÏLAGE, 7364 Notaris te Woerden. ^________ _ —^^^^^^_ Ten overstaan van den Notaris Mr.FUHRI SNETHLAGE te Woerden, worden op Woensdag 23 Novem ber a. s., voorm. 11 uren, in het Café Het dorstige Hert" aldaar, publiek verkocht: A. Voor den heer D. N. van der Kolm: HET HUIS, waarin sedert onheuglijke jaren winkel nering, in de Pannenbakkerijen, aldaar. B. Voor Mej. de Wed. J. Fritschij: DE 4 WOONHUIZEN, in 6 gedeelten bewoond, aan de Haver- straat te 7365 WOEBDEIT. Alles te aanvaarden bij de betaling op 23 December a. s. geschikt voor werkhout. 7301 Dagelijks afgenummerd te zien. Betaling 13 Februari 1893, mits overleggende bewijs van gegoedheid. HIT met KAR, geschikt voor bakker en koopman, te koop aangeboden. Br. fr., lett. D., aan den Boekhandelaar T. SANDERS te Bodegraven. 7373 Vrijwillige Openbare Verkooping. Ten overstaan van den Notaris te Hoofddorp, zal aldaar op Donderdag 1 December 1892, 's voorm. half 12 uren, in het Koffiehuis „De Beurs", bij veiling en afslag, in ééne zitting, worden te koop gepresenteerd: eene kapitale, kort geleden gebouwde en afzonderlijk staande Bouwmanswoning met SCHUUR, bevattende dorschvloer, wagenschuur en stalling voor 18 run deren en 10 paarden, nog eene wagen schuur en een 6-roeden hooiberg, wijders erven, werf en verscheidene perceelen puik Bouw- en Weiland, alles staande op- en de gronden samen uitmakende een deel van den polder, Kavel Sectie R. No. 13 en een deel van het eiland Abbenes, Afd. Beinsdorp] aan de Hoofdvaart, samen groot 20.23.30 HECTAREN. Aanvaarding terstond na betaling van het geheel of lA van den koopprijs met de vergoedingssommen, zijnde ƒ300.— voor gewas in den berg en f 200.— voor landweik. Lasten van af l Januari 1893 voor den kooper. Betaling van den koopprijs op of desverkiezende vóór den 12n Januari 1893. Kosten contant. Nadere informatiën bij voornoemden Notaris._________________________7353 TE HUUR of TE KOOP gevraagd: EEN HAMAR. geschikt om Koloniale Waren rond te brengen. Franco prijsopgave Hulppost kantoor Oudshoorn. 7378 tbTkööp gevraagd! 2 gebruikte Vélocipèdes (Rovers). Aanbiedingen met prijsopgave, onder No. 7368, franco Bureau „Rijnbode,"
Notaris SCHOOR te VOORSCHOTEN, zal aldaar in „het Wapen van Voor schoten" bij opbod op Dinsdag 22 No vember en bij afslag op Dinsdag 29 November 1892, telkens des morgens te 11 uren, PUBLIEK VERKOOPEN: ■:.r. rr EEN HÏÏIS MWW bevattende WINKEL, drie '^^amers en zolder, waarin |t^P^ Het BESTUUR van de (k!*8B^ KERKELIJKE KAS te Oudshoorn bericht, dat de bevestiging van Dr. A. G. HONIG door Prof. Dr. A. KUYPER, op 13 November, niet te halftien, maar te tien uren zal aanvangen en alzoo de houders van kaarten, zonder welke niemand wordt toegelaten, om half tien moeten aanwezig zijn, terwijl te negen uren de deuren geopend worden. Des avonds te 6 uren zal Dr. HONIG D. V. zijne intreerede houden. 7363 de Kruideniers- en Grutters affaire, alsmede de handel in veevoeder wordt uitgeoefend, te 7354 VOOKSCHOTE aan de Voorstraat en uitkomende aan den achterweg; met erf en stalling, A. 164, groot 1 are, 90 centiaren. Te aanvaarden met 1 Mei a. s. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris; alwaar verhoogingen worden aangenomen. Breeder bij biljetten omschreven. 18 Hij, die bekwaam en genegen tegen billijke vergoeding, iemand volkomen bekend te maken met het 7347 fabriceeren van Vruchtensappen en ze geschikt te maken voor export, gelieve zijn adres op te geven. Brieven fr. lett. R. R, aan het Alg. Adv.-Bur. A. DE LA MAR Az., Amsterdam. GELD. "Wie is genegen een onbemiddeld jongmensch, die in de gelegenheid is eene solide ZAAK, waarin hij geruimen tijd is werkzaam geweest, over te nemen, daartoe aan een matig kapitaal te helpen. Brieven, onder No. 7374, aan het Bureau Rijnbode. beste eolpens, t. Meiaagei Zones f 1.80 oer Kilo. 7337 ___________ Herinnering f a f 1.30 per Kilo, bij C. OFFERS, Oudshoorn. iis-Courant VAN 7375 ARCUS BERICHT VAN HET, De Bouwmanswonino en LANDERIJEN, ter groot te vaü27 H. IA, 11 C, te HAZERSWOÜDE, op den 8n NOVEMBER 1892 aldaar geveild, zijn in bod gekomen op f 40,000. De definitieve toewijzing blijft be paald op DINSDAG 15 NOVEMBER 1892, des middags 12 uur, te Hazers- wonde, in het Raadhuis dier gemeente. Verhoogingen worden aangenomen tegen genot van 10 pCt. Inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van de Notarissen A. G. BODAAN en Mr. G. VAN ROSSEM, Buitenhof 22 te 's-Gravenhage. 7359 TE HUUR: Een gepensionneerd militair Ned.-Ind., bekend met paard en rijtuig om te gaan, zoekt eene BETREKKING, hetzij PAKHUISKNECHT of iets anders, hoog loon geen vereischte. Brieven fr., onder No. 7299, aan het Bureau „Rijnbode." WORDT GEVRAAGD: een Kleernmkersknecht, die broek en vest kan maken. Adres, franco brieven, onder lett. A., aan het Hulppostkantoor Zwammerdam. 7369 panvoemërT Bij Gebr. OPPELAAR te Koudekerh, kan direct of desverkiezend tegen werk tijd, een Panvormer geplaatst worden, (heele vorm). 7305 „VOORZORG" in den Zuid-Zijderpolder te Bodegraven, met ruim 14% Hectaren Wei- en Hooiland, enz. Te aanvaarden, de Landerijen met Kerstmis; de Gebouwen met 1 Mei a. s. BESCHIKBAAR. begin Januari a. s. ƒ12000 a 4 pCt., mits solied onderpand. Te bevragen bij Notaris DE RIDDER te Bodegraven. 7356 afd. ALFEN en omstreken. BIJEENKOMST. EEÜ JOIMEKSCH van nette familie, P. G., 3 jaar bij de Teel boerderij geweest, zoekt zoo spoedig mogelijk plaatsing tegen kost en inwoning. Br. fr. letter G. aan het adv.-Bureau van BRUSS te Boskoop. 7298 GEVRAAGD om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, eene 7344 DIENSTMEID. Adres: M. MARKUS, Oudshoorn. Zoo spoedig mogelijk gevraagd eene R. K. DIENSTEODE, van goed, zedelijk gedrag, en zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden, door de Erven N. KOOT te Hazerswoude (Rijndijk.) 7372 Een fatsoenlijke Burgerjuffrouw, 44 jaar oud, P. G. en van goede getuigen voorzien, ZOEKT EEHE BETREKKING, bij eene Dame of Heer of in een klein gezin. Ter oppassing, assistentie of besturen der Huishouding. Fr. br. lett. A. bij Mevrouw BERTEL te Hazers woude, (Rijndijk). 7357 Er biedt zich aan, eene bekwame De Margarine-boterfabrikanten Gebr. VAN DAM te Z. hebben door hun boekhouder niet alleen mij beleedigt, als zou ik mij onledig houden met het ver spreiden van leugens en onwaarheden in de couranten, waar ik het mijn plicht achtte, het publiek te moeten waar schuwen tegen de veelal vieze producten, die onder of zonder den naam van Margarineboter aan den man worden gebracht, maar ze hebben tevens alle knappe en zindelijke zuivel-boerinnen doen beleedigen, alsof ze niet meer in staat waren met hunne zuivere Natuur- boter tegen de fabrieksboter, van veelal verdachte herkomst, te concurreeren. Ik doe een beroep op uw eergevoel, boerinnen! Mag dat? Was het niet goed, dat we dien grootspraak tot zwijgen brachten, en de Gebr. tan Dam blijven sommeeren het gelag te betalen Ter waarschuwing aan het publiek nog dit: „Wie zijn gezondheid liefheeft, gebruike uitsluitend zuivere Natuurboter!" OOSTERWEG, GRON Runderhaas bief boeuf rib (zonder been) lap rollade klapstuk schenkel NGEN. f 0.55. 0.50. B 0.40. 0.30. 0.37%. 0.35. 0.32%. 0.25. 0.22%. 73 7) U 7? Alles per 5 ons; zending tegen rembours. --^.:v:,,;*-•>--: J. Hazerswoude (Rijndijk.) 7371 VOERBROOD. Steeds voorhanden puik VOERBROOD, a f 6.— per 100 kilo, bij Raadpleeg uwen Geneesheer! Gebruik voor kinderen, zwakken en maaglijders: lELKSÏÏIKEB,, in bussen van kilo, netto a 90 et. UIT DE 7162 la 7348 B. HUS OUDSHOORN. 9 co co bekroond met het Eere-Diploma, hoogste onderscheiding, op de Interna tionale Tentoonstelling van Voedings middelen, Kookkunst en Gezond heidsleer te 's-Gravenhage 1892. Gegarandeerd zuiver en onder con trole der Heeren Dr. P. F. VAN HAMEL ROOS en A. HARMENS Wz. te Amsterdam. Verkrijgbaar o. a. bij den Heer GORNs. KOP te Bodegraven. B. C. SCHOUTEN, Kapelle a. d. IJssel, PUIK, PUIK, ROGGEBROOD, af 6.— de 100 Kilo, voedzaam, kurkdroog. PUIK VOERBROOD, a ƒ6.— de 100 Kilo, te verkrijgen te Aarlanderveen, bij 7310 LARfiSVIENS te LEIMUIDEN. Bereiding en verkoop van VERF, tot gebruik gereed, in alle kleuren. Grondverf 40 cent per kilogram. Over- of Glansverf, 50 et. p. kilogr. Bussen van af 3 kgr. t/d prijs begrepen. Verkrijgbaar te Al/en, lage zijde, bij J. VAN EIJK. 5608 Dagelijks verkrijgbaar uitmuntend en degelijk ROGGEBROOD, zeer geschikt voor veevoeder, bij W, J. N. DE KOK, Bloemmarkt 24, hoek Vrouwensteeg _________ LEIDEN. 7316 Filter Chamberland met de sprekend gelijkende beeltenis van H. M. KONINGIN WILHELMINA. P. A. SARONI, NIEUWE RIJN 31, LEIDEN. PARAPLÜIES en PARASOLS iii alle soorteu. 6742 (Systeem PASTEUR) op Maandag 14 November 1892, des avonds half acht, in „de Vergulde Wagen." 7379 Spreker: de Heer S. KUTSCH LOYENGA, Doopsgez. Pred. te Leiden. VIOLETA is eene uiterst fijne, zorgvuldig bewerkte 4 Cents. SIGAAR, verpakt in kistjes van 50 stuks. NELLY is de beste, geurigste 3 Cents SIGAAR. SONRISA met prima Havana dekblad, kost slechts 4 Cents. Bovenstaande merken worden ten zeerste aanbevolen door DE DRIE WAPENS, FABRIEK en MAGAZIJN, 7367 ALFEN, Brugstraat. BOÏÏWIEID CM CO JOH voorhanden bij 7125 PONSIOEN ALFEN a/cl RIJN. P. G., niet ongenegen het huishouden op zich te nemen. Adres Rijnbode. Gevraagd met December of later, eene flinke Werkmeid i WINTER- PANTOFFELS, van de geringste tot de fijnste soorten; KAMERMUILTJES, van af 13 cent; BAGGER-, JACHT- en WERKLAARZEN, en allerlei dicht en warm SCHOEISEL. tegen hoog loon, te Amsterdam in een klein gezin. Br. fr. onder letter R., Hulppostkantoor, Koudekerk. 7355 ONTVANGEN de niëuwstömodellen 7183 C. VAK DRAAItiEN Alfen l. z. Bij A. M. LANDHEER, Brood-, Beschuit-, Koek-, Kleingoed- en Banketbakker, te Zeg waart-Zoeter meer, dagelijks versch verkrijgbaar, lekker gekruid St. nicolaas, Best, ƒ0.50, Gewoon, ƒ0.40 p. 5 ons. SLIJTERS KORTING. 7224 STALTiJD. Koe-, Kalf- en Pinkstrengen en Stroppen, Rijg- en Staartlijnen, Klaven, Touw enz. PAARDEDEKENS, BUIKSINGELS, puike BAGGERNETTEN, enz. enz. J. B. BES. ALFEN, hooge zijde. 7239 alsmede BLOEMEN, VEEREN, enz. J. WW VLIET. Alfen, Hooge Zijde. 7338 P.S. Ook gegarneerde HOEDEN voorhanden. Mantel- en Confectie 17 DIE DUI^ 77 TE BODEGRAVEN CO C5 MIGRALNE-ST1FT, voortreffelijk middel tegen Hoofdpijn en Aangezicktspijn, per stift 10 cent, grooter soort 40 cent. L. VAROSSIEAU ZOON, 7050 Drog., Alfen, lage zijde. CORNs. KOP, BODEGRAVEN, levert van heden af weder, als vorige jaren, 7180 prima St NICOLAAS. HII. Winkeliers flinke korting. NORTONSCHE PMl'WELLEN. ter bekoming van DRINKWATER], tegen billijke prijzen. JOHs. PONSIOEN, 6759 ALFEN a. d. RIJN. m Nieuw g Winlermantels als: Ha lid moffen, Stuartkragen en Boas, Sport- 11anellen (nieuwe dessins), Wollen Tricot Onder goederen, Dames-Boezelaars, Handschoenen, Hee- rendassen, Paraplnies, NAAIMACHINES (nieuwste constructie) en vele Kouveauté's in Dames- Handwerken. Niekerk van den Boom. BAZAR te OUDSHOORN. 7370 MARKT, naast „de Waag" GOUDA, nemen gelden h deposito: met 1 dag opvragens k 2& pCt. bij langer termijn op overeen to komen voorwaarden en desverkiezende tegen onderpand in fondsen; verstrekken gelden op Effecten voor: bedragen onder 1000 a 4 pCt. 's jaars; bedragen daarboven tot den prolongatiekoers, volgens Amsterdarcsche beursvoonvaarden, belasten zich met hetkoopen en verkoopen van Elïecten, tegen een provisie van pCt. voor fondsen boven de 30pCt. Üb onder i 30 (ook voor loten) desverlangd worden orders in de meeste fondsen verantwoord tot den eerstvolgenden middenkoers der Amsterdamsche beurs; wisselen coupons in bovtn de Amsterdamsche beursnoteering, zonder berekening van pro visie; belasten zich op voordeelige voorwaarden met het incasseeren van wissels op binnen* en buitenland. Tarieven op aanvrage gratis verkrijgbaar. 9913 J. A1TLAND. ALFEN a/d RIJN. In Effecten, Coupons, Wissels en Assurantiën. Koopt en verkoopt Effecten tegen billijke provisie, wisselt coupons en levert Duitsck en Fransch bankpapier. Sluit beleeningon tegen onderpand en incasseert wissels op alle plaatsen in Nederland. 8876 RIJNLANDSCHE BilITEBEEIIIIIIG F. F, W, 1INTZ ff. LEIDEN, Nieuwe Rijn II. Commissarissen de Heeren: J.J. VANDERBREGGENAz., Dijkgraaf van Rijnland, Lid der Eerste kamer. Mr. J. J.SCHNEITHER, Wethouder. P. ZILLESEN, Lid van den Gemeenteraad. allen te Leiden. Geeft gelden in voorschot op Rekening- Courant op verschillende voorwaarden. Neemt gelden a deposito, volgeus regle ment ten kantore der Bank verkrijgbaar. Disconteert wissels en ander handels- papier.______________ 2143 w. bëckT ALFEN, lage zijde. In Effecten, Coupons, Wissels en Assurantiën. 8697 Rente van gelden h deposito: met 3 dagen opzegging 2 pCt. voor eene maand vast 2% voor drie maanden vast 8 ZUID-HOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Hoek Gravenstraat en Kettingstraat, TE 'S-CRAVENHACE. Verleent tijdelijke bedrijfsvoorschotten aan Landbouwers, Tuinders, Bloembol- lenkweekers, Veehouders, Handelaren, enz. enz. Neemt gelden in bewaring (in de Spaarkas tegen eene rente van 4 percent.) Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore te 's-Gravenhage, of bij de Correspondenten in de Provincie Zuid- Holland. 7143 De fiofianisclie HyptotalT VOOR NEDERLAND, gevestigd te ROTTERDAM, verstrekt gelden ter leen, uitsluitend onder eerste hypothecair verband, tegen billijke voorwaarden, zonder voor uitbetaling van renten. Aanvragen gelieve men te richten aan den Agent voor Woerden en de Rijn streek, den heer R. VAN WIJK, Voorstraat, Woerden, bij wien meerdere inlichtingen te be komen zijn. 6230 Gouden Dames-Remontoir-Horloges Ho.-. 03 U a B tr. Slechts tot 6 December a. s. Gouden Dames-Remont. 14 kr. f 15 Gouden Heeren B „f21 Zilveren Heeren Remontoirs f IQ Zilveren Dames f 9 Aanbevelend, 7193 Oudshoorn. W. TUIJR3. Slechts tot 6 Dec. a. s. O CD CD* CD CD O* co PT O O CD* PHOTOGRAPHIE. F. HARTING, GOUDA, Oost-Haven B. 14. Visitekaart-portretten van Brillanto fijnheid en die niet verbleeken a/3 per dozijn. 1447
Levering en Plaatsing van Electrische Schellen, Spreekbuizen, ïelephoons, enz. enz. A. VAN RIGTEREN, Haarlemmerstraat 221. LEIDEN. T182 De Antirevolutionaire Kiesvereeniging „ALFEN" te ALFEN a/d RIJN, heeft in hare vergadering tot Candidaat voor de GEMEENTERAADSVERKIEZING op Dinsdag 15 November a. 8. gesteld, en beveelt als zoodanig ernstig aan, den heer MAARTEN VISSER, Landbouwer. Namens het Bestuur: N. D. KEMINK, Voorzitter. M. DE JONG, Penningmeester. G. VAN DOBBEN. I. K. VAN LEEUWEN. 7321 L. PREEK, Secretaris. van E. DE SÜSBIELLE Co. te Libourne bij Uordeauoc zijn voortdurend verkrijgbaar bij J. SMIT te Alfen. De R.-C. KIESVEREENIGING „RIJNLAND" te ALFEN a/d RIJN, heeft in hare vergadering met algemeene stemmen tot Candidaat voor de GEMEENTERAADSVERKIEZING op Dinsdag löNov.a.s. gesteld en beveelt als zoodanig ernstig aan, Waarschuwing, Overtuigt U, dat gij VAN VOLLENHOVIN'S STOUT krijgt, wanneer het gij bestelt. Let vooral op het etiket en op de kwaliteit, om niet misleid te worden. Ingeval van twijfel, informeert aan de kantoren der Brouwe rijen „DE GEKROONDE VALK." AMSTERDAM,) November lg92 DORDRECHT,) 7350 VAÏÏ VOLLEraOVEN Co. UTRECHTSCHE ALGEMEENE den heer l W. CLANT 9 Kchtt Pannen fabrikant. Wij Demon de vrijheid uwe belangstelling in deze candidatuur op te wekken* Hij is een man, die de belaagen der gemeente ten Tolle zal behartigen en waardig ia een zetel in den Gemeenteraad in te nemen. Daarom, Kiezers! etemt dan a. s. Dinsdag op onzen Candidaat, den heer J. W. CLANT. 7345 Namens het Bestuur: A. VERKLEIJ, Voorzitter. F. VAN BREUKELEN, Secretaris Bij de aanstaande verkiezing op Dinsdag 15 November e. k. voor EEN LID van den GEMEENTERAAD te Alfen, wordt dringend aanbevolen de heer w NT Pannen fabrikant, die do candidatuur heeft aangenomen. S. VAN BACHUM DE BOER. Dr. C. VAN DER BOON. "ei p RQQ P. J.' VAN DER LINDEN. K. VAN DER LINDE. P. MAAZEN. I 7349 P. J. OOSTHOEK Az. M. DE PIJPER. P. VAN RIJK. J. C. SPRUIJT. JOH. STOKHUIJZEN. J. TOLK. Het GOEDKOOPSTE ADRES van puik bestZOOLLEDER, TUIGLEDER enz., is het alom bekende van J. A. G. WESSELS, Sbrvitstraat, UTRECHT. N.B. Op aanvraag worden uiterste prijzen en beschrijving der huiden op gegeven. Proef huiden, heele of halve, worden tot denzelfden prijs berekend. 7358 OPGERICHT IN DE JAREN 1811 EN 1867, voor GEBOUWEN en ROERENDE GOEDEREN, bij Ouderlingen Waarborg en tegen Vaste Premie. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 2.000.000. i Het BESTUUR geeft door deze kennis aan belanghebbenden, dat tengevolge het vertrek van den Heer A. FRANKE, tot Correspondent van genoemde Maatschappij, voor ZEVENHOVEN en Omstreken is aangesteld, de Heer E. KOESVELD. aldaar, bij wien aangiften tot deelneming worden aangenomen en nadere inlichtingen te bekomen zijn. 7303 Utrecht, 26 October 1892. HET BESTUUR. I EENIGE FABRIKANTEN en UITVINDERS van de LS.I. „DE VOLHARDING H Maandag 14 November: 5 u. vm. van Leiden, 10 u. van Gouda Dinsdag 15 November: van Gorkum 2 u. nm. 7360 DE DIRECTIE. IN DEN WINKEL VAN HoGoervorst SPOORSTRAAT, BODEGRAVEN morden al de KRUIDENIERSWAREN tegen dezelfde 7229 LAGE PRIJZEN verkocht als in den winkel van THEODOOR FREERICKS, BRUGSTRAAT. VAN HOUTEN'S HAVERSTROO BORST-BONBONS zijn de eenige en beste voor Hoest, Bronchitis en Keel-aandoening, zelfs Kinkhoest wijkt binnen korten tijd. Verkrijgbaar te Alfen a/d Rijn bij G. GÖTKEN; te Woerden bij C. DEN BLANKEN, a 25 et. en 15 et. per pakje. Voor Engros: JACQ. NORD, O-Z. Voorburgwal 160, Amsterdam. 7361 Zie de Uitstalling! (ETALAGE). bij groote partijen concurreerenden prijs. Ook om direct te leveren kleine par tijen van 17000 tot 25000 kilo's. C. NAGTEGAAL, ALFEN. Ook gevraagd 2 of 3 SCHIPPERS om pulp te varen van Utrecht, niet kleiner dan 16000 en niet grooter dan 20000 kilo's. 7329 ECHTE, GEKRUIDE 7351 CEYLON NAAMKAARTJES. 100 fijne Visitekaartjes met 100 Enveloppen, lever ik voor slechts f 1.20, franco per post f 1.35. Ieder besteller ontvangt gratis daarbij 1 Warendorf fam. Kalender voor 1893, 1 portef. almanak en 1 onderhoudend gezelpschapspel. Onder de aanbevelingen der pers betr. de kalender enz., komt o. a. voor: „wij voorspellen een kolos saal debiet." 7319 P. J. v. d. LINDEN, Boekh., Alfen. waarschuwen een ieder, vooral te letten op den naam hunner Firma op kruik, capsule en etiquette, en hun gerechtelijk gedeponeerd Fabrieksmerk. Deze LIKEUR werd binnen den tijd vau vier maanden bekroond met één Bronzen en drie Gouden Medailles, in Binnen- en Bui4enland. NEEMT EENS DE PROEF met de COGNAC a f 1.20, f 1.50 en f 2.— per flesch. BOERENJONGENS per liter f 1.50; ook in kleinere hoeveelheid verkrijgbaar Onovertrefbare ADVOCAAT, per flesch f 1.20. De zoo zeer gezochte PÜNSCII a f 0.75 per flesch. 7209 Erven P. ERADES, Burg s teeg LEIDEN. MAGAZIJN GOUDA KON, NED, GROFSMEDERIJ LEIDEN. 5330 VOORRADIG eene ruime keuze GEGARNEERDE DAMES- EN KINDERHOEDEN. Quant 7256 ALFEN, Lage zijde. HANDELAARS in- en VERBRUIKERS van TURF. Onderscheidene soorten van droge, koolhondende en zuivere BAGGER- of MENGTURF, zijn ruim voorradig en tegen sterk concurreerende prijzen en met solide borgstelling of bewijzen van gegoedheid, ook op crediet ver krijgbaar bij 7101 P. KERSBERGEN Lz., Vervener te Reeuwijk by Gouda. Door den ondergeteekende worden al die voorwerpen, cadeau gedaan en wel op de volgende wijze: Die bij mij vanaf Maandag 14 November vijf ons beste St. NICOLAAS koopt voor den prijs van 55 centen, krijgt daarbij cadeau een BON, waarop hij een der voorwerpen trekt, bestaande in: lampen, petroleumstellen, bronzen stukken, kop en schotel, enz. enz. Let op, een ieder krijgt een cadeau! Naar buiten, tegen toezending van f 0.70, zend ik per postpakket. Te Benthuizen en Zegwaard zullen op bestelling de pakketten, zonder ver hooging van prijs, door mij persoonlijk worden bezorgd. 7362 Hazerswoude. J, C COIV. C. C. BIJKERS-Ho ze b, in MODES, bericht, dat zij zich weder heeft geves tigd te Bodegraven, naast Krijgsman, door den Tol. 7377 Zij hoopt 't vertrouwen, dat zij vroeger zoo ruimschoots mocht genieten, zich wederom waardig te maken. MacliiDe-.StöoÉeteLCoDstrictiefaliriet Scheepsbouwwerf met dwarshelling LAKG 50 METER. Stoombooten-, Bagger- en Spoorwegmateriaal. IJZER- en KOPERGIETERIJ. Zware en lichte SMEEWERKEN. ANKERS en KETTINGEN met tm-Hfieaat van Lloyd's en Bureau VerUas. ft- raa Nieuwe Saucisse Gerookt Vleesch Duitsche Boterhamworst Corned Beef Prima Geldersche Worst 7249 50 ets. per 5 ons. GEBRs. VAU DER LIUDEN. gesneden 26 ets. per OD8. gesneden 13 ets. per ons. PH0T0GRAPH1SCH ATELIER van 6040 GUSTAF JOCHIVIANN, OOSTHAVEN B. No. 18, GOUDA. Ingericht naar het nieuwste systeem. Geopend iederen dag. SolieflstB HEEREH EIS KINDER t 7161 Speciale inrichting voor Goederen op Maat. OTTID MAASTRICHTSCH BIER 12 cents per flesch, verkrijgbaar per fust, op heele en halve flesschen, brj THEODOOR FREERICKS BRUGSTRAAT, BODEGRAVEN. 9 7230 Ontvangen eene schoone collectie van 12 portretten 3 gulden. Op het Photografisch Atelier van J. F. RIENKS, Hooge- woerd 165, bij de Rijnstraat, te Leiden, worden dagelijks instantane opname gemaakt. 7952 Vergrootingen naar elk klein, ook verbleekt portret. tpF* Gedurende de wintermaanden zijn bij den ondergeteekende verkrijgbaar: geconserveerde GROENTEN in blikken, als: WINTER GOEDEREN, VERGRD0TIN6EN tot LEVENSGROOT. als: LIONSCHE MUTSEN, alle soorten van PETTEN en KINDERGOED, ook VILTEN- en KAMERPANTOFFELS, KINDERGOED en alle soorten van SCHOENWERKEN en SCHOEN KLOMPEN. 7198 Bij de Wed. P. H. VAN VLIET, ALFEN, loge zijde. Locomobiles CENTRIFUGAALPOMPEN Doperwten Snijboontjes Spergeboontjes Worteltjes Spinazie Andijvie Tuin boontjes Capucijners Peultjes p. Literblik 110, 90, 60, 40 et.; per Literblik 65, 50, 35 et. n n v 80, 60, 40 et; 90, 60, 40 et.; 110, 90, 50, 40 et.; 80, 50, 40 et.; 70, 50, 40 et.; 110, 90 et.; 110, 90 et; n 71 Spinazie Snijboonen Prïn8e8BenboontjeB Te koop en te huur. Dorsser&Terliorst, Doriln 90, 60 et.; GEDROOGDE SOEPGROENTEN per ons 25 et. albmedb: .L I Heerenboonen uit de bus, o -u e I Snnboonen p. 5 ons. v- Andijvie Alles tegen concurreerende 'prijzen. Echte FRANKFORTER ZUURKOOL per 5 ons 10, 8 et. 40, 32% et. 50, 35 et. 65, 50, 30 ot. 45, 30 et. 40, 30 ot. 65, 50 et. 65, 50 et. 50, 35 et. 7308 uit de pekel, per 5 ons on per pot of vaatje. O. DE BLANKEN.
De Rijnbode 13-11-1892

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Ziekenhuis RijnoordOorlogsmonument KoudekerkDe betonnen muur in LekkerkerkNieuwkoop en Noorden aan het einde van de achttiende eeuw