De Rijnbode 15-03-1891

N°. Zondag 15 Maart 1891. 18e JAARGANG. Nieuws- en VOOR ALFEN, AARLANDERVEEN, Advertentieblad OUDSHOORN EN OMSTREKEN. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag-avond. Abonnement per drie maanden 65 ets. franco per post Men kan zich abonneeren bij allo Boek handelaren en Brievengaarders. W. CAMBIER VAN NOOTEN. UITGEVER. Advertentiën van 1 tot 5 regels 55 ets., iedere regel meer 10 ets Grooto letters naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot uiterlijk Zaterdag-ochtend 9 uren. Tweede Blad. Praatjes van een Buiteninan over ditjes en datjes. XVIII. De inspectie der aardappelhoopen heeft plaats gehad met den bekenden minder gunstigen en aangenaraen uitslag. Buiten gewone omstandigheden vereischen dan ook buitengewone maatregelen; de ervaring leert het dagelijks, maar vaak te laat. Zoo heeft ook de ondervinding geleerd, dat het voordeeliger is de aardappelen in de herfst van de hand te doen, dan ze met moeite en kosten tot het voorjaar te houden, als n. 1. de prijzen niet al te onbeduidend zijn, die er in het najaar voor besteed worden. Uitzonderingen zijn er ook meestaltijden deze door zijn strengheid ongewone ge passeerde winter, kon dan ook wel eens eene uitzondering op den regel maken. Al zullen de bijna fabelachtige prijzen, die een korten tijd nolens volens in een stad als Amsterdam voor het lievelings gerecht der bevolking besteed worden, wel spoedig weder gedaald zijn, toch is dit niet in zoodanige mate het geval, als velen voor hunne beurs wel wenschelijk achtten, natuurlijk lijnrecht in strijd met wat de verbouwers daarvoor houden. Elk visscher vischt op zijn getij; niet ongelukkig is hij, wien het op zijn beurt eens meevlotten wil als een boer, die verleden week 200 H. L. Champions (fabrieksaardappelen) verkocht voor ƒ700, terwijl hij vóór den winter niet eens ƒ1.— per H. L. kon krijgen. Kregen al onze lezers eens zulk een buitenkansje, dan zouden de slechte herinneringen aan den winter vergeten zijn. Kunnen wij u geen buitenkansjes inden vorm van Hollandsche rijksdaalders bezor gen, evenals een gevangen Spanjaard die millioenen in den schoot der aarde heeft verborgen!? omdat we ze zelf niet heb ben, toch hebben wij weder een goeden raad voor de verbouwers van uien,- Geen grapjes, maar heusche uien. Buiten gewoon groote uien worden telken jare verkregen door de gezondste en grootste exemplaren in den winter in de nabijheid eener kachel te haugen, waar ze bijkans uitdrogen. In 't voorjaar in den grond gebracht, ontwikkelen ze slechts bladeren, geen zaadstengels en erlangen eene grootte, dat ze tot een half kilo zwaar kunnen worden. Ook vestigen wij de aandacht op het voordeel, dat de teelt van hazelnoten kan opleveren, iets dat wellicht ook voor ons land geldt. Jaarlijks worden uit Spanje en Italië vooral tegen Kerstmis, zeer groote hoeveelheden hazelnoten in Duitschland ingevoerd. Zij worden niet alleen als lekker nij gegeten, maar vervangen ook in vele gevallen de amandel in de bakkerij. De amandel is n. I. verbazend duur en de hazelnoot is zeer goed te gebruiken en heeft dit voor boven de amandel, dat zij veel meer suiker opneemt. Den amandel smaak kan men er desnoods met een paar druppels bittere amaudelolie aan toevoegen. De hazelnoot wordt al naar 't gebruik meer of minder sterk geroosterd en krijgt dan een zeer fijnen smaak. Daar de prijs de helft is van dien der amandel springt het voordeel voor de huishouding in 't oog. Doch ook de landbouwer heeft voordeel bij de teelt. De hazelnoot groeit op bijna eiken grond. Reeds in 't vierde jaar be gint hij te dragen, steeds toenemend tot zijn twintigste jaar. Dus geprobeerd zou ik denken, omdat het niet is theorie, doch volgens ondervinding. Van ondervinding gespro ken De ondervinding leert ook dat tegen woordig allerlei ziekten ontstaan door microscopische diertjes, bacterieën geheeten. Volgens de jongste onderzoekingen komen er ook bacterieën voer in den bodera, vroeger ook wel, doch toen wist men dat nog niet. Eén gram grond heeft 650.000, welgetelde bacterieën opgeleverd. Nu hangt de aanwezigheid dezer beesten in den bodem van verschillende omstandigheden af, bijv. van de diepte. Op 25 c. M. worden de meesten gevonden, op 1 Meter minder, op meerdere diepte komen ze niet voor. De soort van grond doet veel af; in schralen zandgrond komen ze minder voor, in humusrijke grond meer. De stalmest is een broeinest Yan bacterieën en ongeveer 40 soorten komen er in voor, die ieder hun eigen werkkring hebben. Ook zijn er nuttige bacterieën, die bij de zuivelbereiding een groote rol vervullen en bij 't zuren der melk uiterst nuttig werken. Om nu niet langer bij die onzichtbare, schadelijke of nuttige wezentjes te vertoe ven en van oordeel zijude, dat de boeren er thans genoeg van zullen hebben, willen we liever eens over het uiterlijk der kaas, n.1. over de korst spreken. Is de kaas uit deugdelijke grondstoffen goed be reid, dan kan eenig gebrek slechts door de korst naar binnen dringen. Deze moet daarom geheel regelmatig zich vormen en geen spleten of scheuren verkrijgen. Een al te droge lucht is daarom vooral in 't begin af te keuren en eveneens een te hooge temperatuur, waarom het directe zonlicht nooit op de kazen moet kunnen werken. Verder moet iederen dag bij het omkeeren de geheele korst stevig met een doek wor den afgewreven en eveneens de plaats waar de kaas heeft gestaan. Hoe zorg vuldiger men dit doet hoe beter men de mijt en de vlieg uit de kaas houdt. Boven dien is het nuttig de kaas ééns in de week te wasschen met water of wei en dan ook de planken, waarop ze staan deugdelijk te reinigen. In den regel zal men daarmede kunnen volstaan en zal er aldus eene goed 'Samenhangende korst gevormd worden. Men kan echter verschillende hulpmiddelen daarbij aanwenden. De Eugelschen wrijven de kaas nu en dan met boter in om het bersten te voorkomen, doch zij houden het in hunne kaaskamers ook veel warmer dan men bij ons gewoon is, zoodat wij dit hulpmiddel niet noodig hebben. Vaak wascht men ten onzent de korst nu en dan met bier of azijn, waarin soms saffraan is afgetrokken. Dit laatste is een goed be veiligingsmiddel tegen de vlieg. In 't buitenland strijkt men ook wel met een heet strijkijzer over de kaas, na daarover een stuk doek gelegd te hebben. Is men in de noodzakelijkheid om spoedig een stevige korst te verkrijgen dan is dit een goed middel. Tegen den tijd dat de kaas zal afgeleverd worden doet men iets meer om de kaas voor verontreiniging bij de verzending te beschutten en tegen nadeelige invloeden bij het bewaren op te warme, te koude, te natte of te droge plaatsen te beveiligen, 't Gewone middel daarvoor is het verven der kaas. Zij wordt dan eerst met een scherp mes glad afgeschrapt en met orleans bestreken dat men met biest heeft aangemengd. Biest bevat veel albu- mine en dit vormt bij het uitdrogen een dichte goed sluitende laag om de kaas. Houdt men de kaas ongeverfd dan gebruikt men wel heete lijnolie, waardoor ook de korst goed dicht wordt; meer aanbeveling zou het echter verdienen ook dan biest te gebruiken, doch zonder orleans. Het verven met bruine verf, dat meer en meer in onbruik komt, verdient geene aanbeveling. Ten slotte een uitstekend middel om de kaas voor bederf en tevons voor maden te bewaren. Men voegt daartoe twee middelen te zamen; het eene tegen het bederf, het andere tegen de wormen en maden. Het eerste is samengesteld uit gezuiverd zeezout en uit wijnazijn, of ge concentreerd azijnzuur, bereid uit 3 deelen azijnzure natron en 9 tot 17 deelen ge concentreerd zwavelzuur, hetwelk een pro duct geeft, dat bij afkoeling kristalliseert; verder uit alkohol en witten wijn. Het tweede middel bestaat uit: 30 deelen Spaansche peper; 15 deelen zwarte en witte peper; 15 deelen Cayenne peper; 15 deelen paradijs-korrels; 15 deelen kaneel; J5 deelen gember; 15 deelen bergmunt; 15 deelen polei en 600 deelen alcohol. Al deze bestanddeelen worden in den alcohol opgelost en 3 lood daarvan op 200 Ned. ponden kaas ter conserveering aaugewend. Men mengt daartoe vooraf de beide middels dooreen en bestrijkt daarmede de korst der kazen. Mocht deze of gene lezer de lust bekruipen na dit kaaspraatje een kaasje te willen offreereu aan den schrijver, wiens kaas bevroren is, dan zal de uit gever het in ontvangst willen nemen en zenden aan den bij voorbaat dankenden BuiTEHMAH. Vervolg der Advertentiën. DE DIRECTEUR DER Z H. Leer hoeve te Oudshoorn, vraagt opgaaf van LANDBOUWERS, in den omtrek van de Leerhoeve wonende, die genegen mochten zijn voor de zomer maanden Mei—Novomber hunne IMIE HL 3L aan de Leerhoeve te verkoopen. 2843 Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Afdeelincj Rotterdam, Schiedam en Omstreken. OPENBARE VERKOOPING eener KAPITALE HOFSTEDE VAN RUNDVEE, SCHAPEN, VARKENS EN PLUIMCEDIERTE, te ROTTERDAM, (DOELEN) OP iaa en Dïnsdaa 16 en 17 t n. van 10—3 uren. TOEGANG 25 CENTS. LEDEN der IIoll. Mij. van Landbouw hebben op vertoon van bewijs van lid maatschap vrijen toegang met ééne vrouw of een kind beneden 18 jaar. LOTEN, voor zoover de voorraad strekt, alleen nog op het Terrein der Tentoonstelling a ƒ1.— verkrijgbaar. 2907 HET BESTUUR. HollandsGlie Maatscïapij v. Landbouw, AFDEELIHG Alfen-0 udskoorn-Aarlan der reen. Bijeenkomst op DINSDAG 17 MAART 1891, in het Logement „de Vergulde Wagen" te Alf en l.z.t des avonds te 7% uur. Spreker: de Heer D. A. DE JONG Jz., Rijks-Areearts. Onderwerp: „Eationeele voedingvan het melkvee." N.B. TOEGANG voor niet-leden van bovenstaande afdeeling, tegen betaling van f 0.25. 2834 De Secretaris, A. A. VAN PELT LECHNER. ATTENTIE. De ondergeteekende bericht bij deze, dat hij Dinsdags en Donderdags naar LEIDEN vaart, en beveelt zich beleefd aan tot het vervoer van goederen, pakjes en boodschappen. P. YAN MUIJEN, tegenover den hr. v. d. Vriug, 2814 te Oudshoorn. U/'t de hand te koop: eene fiouwnaisw oning met circa 8 Hecta- ^Pt 1 ren WEI-, HOOI -W en BOUWLAND, liggende in Gelder sivoude, gemeente Zoetertvoude. t 2896 Aanbiedingen worden ingewacht onder motto „woning", aan het Hulppostkan toor te Bent huizen. met Landerijen* Notaris H. J. H. van der HEIJDEN te Mijdrecht is voornemens, op Woensdag 18 Maart a. s., voorm. 11 uur, in het Logement van Mej. de Wed. SNOECK te Mijdrecht, in het openbaar te veilen en te verkoopen: De BOERENHOFSTEDE genaamd „REP JE WAT," onder de gemeente MIJDRECHT, in de Derde Bedijking, aan de Kcrkvaart, uitmakende de kavels 6 en 7, met voorliggenden Dijkgrond, bestaande die Hofstede uit eene kapitale Boeren woning met bijbehoorende Getimmerten, Erf en Tuin, nevensataande DAGGEL DERSWONING, zoomede eenige kampen uitmuntend BOUW-, WEI- of HOOI- LAND, een en ander groot ongeveer 24 HECTAREN. Te aanvaarden: de landerijen onmid dellijk na de toewijzing, de gebouwen met 1 Mei a. s. 2695 Betaling der kooppenningen 15 Mei a.s. Openbare Vrijwillige Verkooping VAN EENE BOUWMANSWONING met toebekooren, EN ongeveer 13 BMers WEILAND. Namelijk: I. Eene goed onderhouden en zeer gunstig aan het waier gelegen BOUW MANSWONING met uitmuntenden Kelder, ingericht voor Deensche Boter- bereiding, Karnmolen en Spoelingmakerij met stoommachine, Wagenschuur, Paar- denstal, Stalling voor ruim 90 runderen, Varkenshokken, Bergplaats, Mestputten, Erf en Werf, alsmede een perceel WEI LAND, Hakhout, Laan en Kade, alles staande en gelegen bij elkander, onder de gemeente aan de Poldervaart, kadaster Sectie C. Nos. 485, 487 en 488, ter gezamenlijke grootte van 2 Bunders en 86 vierk. Roeden, en, wat de Kade betreft, gedeel telijk No. 575 derzelfde Sectie, groot voor het geheel 34 vierlv. Roeden en 9 vierk. Ellen. II. Een partij WEILAND en gedeelte Kade, te zamen groot ongev. 6 Bunders, gelegen aan voorm. Poldervaart, nevens perceel I, met het recht van weg door de in dat perceel begrepen Laan, kadaster Sectie C. Nos. 232, 234 en 483 en ge deeltelijk Nos. 235 en 575. III. Een partij WEILAND en gedeelte Kade, te zamen groot ongev. 4*4 Bunder, gelegen als voren, nevens perceel II, met het recht van weg over dat perceel en door de Laan van perceel I, kadaster Sectie C. Nos. 231 en 578 en gedeelte lijk Nos. 235 eu 575. Grondbelasting f 140.40%. Polderlasten f 9.—. Alles in eigen gebruik. De veiling zal plaats hebben op Woensdag 18 Maart 1891 en do afslag op Woensdag 25 Maart 1891, beide des voormiddags te 11 uren en in het Ge bouw „Musis-Sacruni", aan de Lange Haven te Schiedam, kunnende inmiddels nopens de koopvoorwaarden inlichtingen worden verkregen ten kantore van den Notaris Mr. H. M. C. POORTMAN te Schiedam. 2906 Notaris SCHOOR te Voorschoten, zal aldaar, in het Logement „het Wapen van Voorschoten" bij opbod op Dinsdag 17 Maart, bij afslag op Dinsdag 24 Maart 1891, telkens des voormiddags te 11 uren, PUBLIEK VERKOOPEN: Een zeer goed onderhouden HUIS, waarin de KOFFIEHUIS-AFFAIRE wordt uitgeoefend met het recht tot verkoop van sterken drank in 't klein, Erf, Tuin en Dijkgrond, gelegen te VOORSCHOTEN, aan den Hoogen Rijndijk en uitkomende aan den Rijn, groot ongeveer 3 aren, 16 centiaren. Dit perceel is bij den eigenaar C. van der Poel in gebruik en is te bezichtigen daags vóór en op de dagen van veiling en toewijzing. 2848 Inmiddels uit de hand te koop. Breeder bij biljetten omschreven. Openbare Vrijwillige Mooppn ten overstaan van Notaris VAN HAMERSVELT te Zoetermeer, op Woensdagen 11 en 18 Maart 1891, voorm. 11 uren, in het Koffiehuis „de Gouden Leeuw" te Zoe- tertneer, van: No EEN WOONHUIS met ERF en TUINTJE, aan de dorps- straat te ZOETERMEER. Een ARBEIDERSHÜIS, No. 2. ERF en grooten TUIN, aan de voor- watering aldaar, en op Donderdag 19 Maart 1891, voorm. IQ ureD, ten sterfhuize van den Heer J. POOT, ge merkt No. 4, te Zoetermeer, aan de dorpsstraat, van: VEEKEN BEDDEN met toebehooren, kabinet, bureau, speel doos, pendule, klok, tafels, stoelen, spiegels, schilderijen, brandkast, enz. Juweelen boot, juweelen oorbellen, dito doekspeld, gouden horloge met signet ketting, dito halsketting, dito hangers, dito ringen en doekspeld, zilveren tabaks doos en diverse andere zilveren voor werpen. 2780 MAATSCHAPPIJ VAN te BRUSSEL. HOOFD-AGENT voor Alfen en om- streken: M. DE PIJPER te Alfen. Verzekert direct Gebouwen, Meubelen, Gereedschappen Koopmansgoederen Levende have, Veldoogst, enz., tegen billijke vaste, jaarlijksche premie, tegen brand en tegen het inslaan van den bliksem zonder brand. 934 POLDERBEMALINGEN. De ondergeteekenden brengen ter ken nis van belanghebbenden, dat zij tegen billijke conditiën op zich nemen, het plaatsen van Bemaüngs-Werktuigeii, geheel vooreigen rekening, om daarvan in tijd van behoefte gebruik te maken. Utrechtsche IJzergieterij:, 1578 A. F. SMULDERS.
KON, NED. GROFSMEDERIJ, TE LEIDEN, vervaardigt en herstelt Stoom- en andere Werktuigen, Baggerraolens, Stoomketels van Staal en IJzer, Stoom- en Zeil vaartuigen. Ijzerwerken voor Aannemers, Gasfabrieken, Bruggen, Spoorwegen, Sluiswerken, Kappen, Oliemolens enz., enz., benevens licht en zwaar Sraeewerk voor Stoom booten en Fabrieken in Staal en IJzer, tot concurreerende prijzen. Dwarshelling, lang 48.5 Meter (170 voet) en Lichttoestel voor Bootketels. Ankers en Kettingen, met certificaten van Lloyd's en Bureau Veritas. 2720 Stoombooten en Locomobielen te huur. IJZER- en KOPERGIETERIJ. I Weder ontvangen: NIEUWE PATRONEN Betiangselpapier in uitgebreide keuze. Voor H.H. SCHILDERS: Papier-Glasbeschildering, en om af te drukken of over te nemen: Eikenhout, in 3 soorten. Notenhout. Palissanderhout. Essenhout. Kersenhout, Noten wortelhout. Mahoniehout, in 2 soorten. Per meter verkrijgbaar bij: H. SLINGERLAND, 2826 Alfen l. z. Beschikbaar op alle werkdagen: bij T. C. LOS te Haarlemmermeer, een gitzwarte Dekhengst, gekluisd ras (pas aaDgekocht). DEKGELD f 5.— 2853 Alle werkdagen beschikbaar: een met den eersten prijs bekroonde VOS-DEKHENGST en een VOS-DEKHENGST, buiten- landsch ras, zeergeschikt voorden handel. Dekgeld onderscheidenlijk, f 7.50 en f 5.— bij den eersten sprong te voldoen, bij P. VAN DER KLEIJ 2802 te Rijnsaterwoude. Alle werkdagen beschikbaar een zwarte Dekhengst tegen het dekkgeld van f 4.50 en een ZWEEDVOS met witte staart en manen, tegen het dekgeld van f 6,— bij den eersten ■prong te betalen. 2887 A. C. HABERMEÏÏL, woning „Amsterdam" te Nieuwveen. H.H. Landbouwers worden attent gemaakt op de nieuwe constructie I ijzeren Hooibergen welke te zien zijn en vervaardigd worden bij D. SCHAKEL. Mr. Smid te Nieuwer- brug a.d. Rijn. 2821 Van Draanen's SCHOEISELS zijn van goeden pasvorm, steeds gemak- lijk, sierlijk en degelijk. O. VAN DRAANEN, 2854 Alfen 1. z. ANTI-RHEUMATISCH EXTRACT, uit Meekrapwortelen, van den Apotheker en Chemist N. Verweij te Tiel, voorhanden bij _ L. VAROSSIEAÜ ZOON, 2857 Alfen l. z. Locomobiles en CENTRIFUGAALPOMPEN Te koop en te huur. 4k •O cc Van Onrsser Terhorst, Dordrecht. H. PAUL, Civiel Ingenieur, Architect en beëedigd Landmeter TE GOUDA, beveelt zich aan voor het maken van PLANNEN van woonhuizen, sluizen, terrein-opnemingen, enz. 2534 nabij de Brug te BODEGRAVEN, zeer geschikt voor een klein gezin. Te bevragen bij de Wed. J. SCHOO te Bodegraven. 2829 TÉ KOOP 2 NIEUWE RIJNSCHOUWEN, bij J. DE GRAAF, Scheepmaker te Ouds hoorn. 2793 VROEGE POTERS, zuivere Noordwijkers, a f 6.— per Hectoliter. Dagelijks nieuwe MALTA- AARDAPPELEN a 20 cent per kilo. Te verkrijgen bij C. VAN DER SLUIS te Bodegraven. 2819 Uil de hand Ie koop: een e 2849 met zomerhuis, karnmolen, schuren, boenhok, diverse loodsen, enz., voor en achter boomgaard, diverse uitmuntende WEI- en HOOILANDEN, te zamen groot pl.m. 5% Hectaren, gelegen te Capelle a. d. IJsel. Te bevragen bij den eigenaar H. VERSLÜYS. Aan hetzelfde adres 25 a 30.000 halve kilo's HOOI TE KOOP. Te koop of te huur: Een nette BURGERWONING met tuin, 3 kamers, alkoof, keuken met welpomp en alle gemakken. TE KOOP: Een nette BURGERWONING met tuin, aan den Rijn. Een HEERENHUIS met onderschei dene kamers met flink bouwterrein en grooten tuin, aan den Rijn. Een HEERENHUIS met onderschei dene kamers, tuin en toebehooren. Te bevragen bij H. C. DIJK; Ma kelaar te Alfen a. d. Rijn. 2881 TE KOOP AANGEBODEN eene kist met goed onderhouden Timmermans-gereedschap, benevens eene SCHAAFBANK. Adres onder No. 2874 aan het Bureau van dit blad. TE HUUR GEVRAAGD: eene overdekte RIJNSCHUIT groot 15 a 20 ton, legen vooruitbetaling, Aanbiedingen franco, onder het motto „Schuit," aan DEKKER, Boekh. te Hazerswoude. 2811 SMALLE- en BREEDE SCHOUWEN TE EOOP, bij J. L. VERBEIJ, Mr. Scheepmaker te Oud-Reeuwijk. 2917 Als PAASCH-GESCHENK aan jeugdige lidmaten, wordt aanbevolen: HEDEN, VERLEDEN. ÏAAR DE 63e UITGAVE van Gustave Droz: Tristesses et Sourires, vrjj bewerkt door B- P, f 1.50. 1.90. Prijs: ingenaaid..... geb. in prachtband id. id. verguld op snede 2.25. De resensiën, die de verschil lende Bladen en Tijdschriften van dit werk geven, zijn allen even gunstig. Zij getuigen eenparig dat 't een juweel van een boekje is, dat blijvende waarde heeft. Het Handelsblad zegt er o. a. van: „Hêt is een d$r btste boeken, die in den laateten tijd verschenen zijn." De N. Rott. Courant vindt: „Tris tesses et Sourires" een meesterstukje, vol van juiste opmerkingen en beschou wingen en zegt, dat de Hollandsche vertaling eene plaats verdient in elke huiskamer. De Kerk. Cour. zegt: Een heerlijk boek gaf ons de vertaalster in deze be werking. Op elke bladzijde van het net uitgevoerde boekje, vindt men iets dat door zijn waarheid treft en door zijn schoonheid trekt. Wie het koopt, en bij zich legt om het van tijd tot tijd in te zien, zal haar zeker danklaar zijn voor de wijze waarop zij ons Droz te lezen gaf. Verkrijgbaar in CAMBIER VAN NOOTEN's Boekh. te Alfen en verder in eiken Boekhandel. de gerenommeerde COGNAC a ƒ1.20 p. fl. van J. SMIT de roode of gele «VERGUNNIlNG» a f 0.60 p. fl. Ie Alfen. Manufacturen en gemaakte Goederen. wimmimci W éi C°., voorheen A. KAULING, ALFEN lage zijde, berichten de ontvangst van eene ruime sorteering extra voordeel ige Dames-, Heeren-en Kinder Parapluies 9 met de nieuwste Btokken. PARAPLUIES reeds vanaf 60 ets. tot in de fijnste kwaliteiten. 2735 i Voorjaar 1891. LEIDEN, HQQKtRACHT 26. EENE CROOTE SORTEERING VAN UITSLUITEND EIGENGEMAAKTE Heereu Kamgareu- of Fantaisie-Costuiinis van af 13.50. Jongeh.-Costiumis tot den leeftijd van 16jaar/'8.50. Rinderpakjes van 2 tot 10 jaar van af/1.50. Benevens eene groote voorraad BROEKEN en VESTEN tot de minst mogelijke prijzen. Ook vindt men eene groote keuze van de fijnste STOFFEN voor KLEEDINGSTUKKE die in den korist mogelijken tijd ge leverd worden. AAR IAAT. to PI Die zijn voordeel zoekt is bovengenoemd Magazijn aan te bevelen. UI H VLES. 6. J. BERLIJN-NiEUWERKERK Hoek Gouwe-Haven, GOUDA, 3 BERICHT DE ONTVANGST DER NIEUWSTE ZOMER-ARTIKELEN, ALS: gegarneerde- en ongegarneerde DAMES- en KINDERHOEDEN, BLOEMEïï, VEEREN, LINTEN, GITTEN, ENZ. ENZ. 2875 In diverse soorten. Zeer billijke prijzen. PRIJS-COURANT 2913 DER VEEVOEDERKETELS. 40, 65, 75, 100, 135, 165, 11. 13.—, 14.25, 16.25, 20.25, 25.25, 200. 240.—, 300.- Liters. 47.25 Gulden. Deze prijzen zijn a contant, zonder korting. GROOTE VOORRAAD KEUKENFDRNUIZEN, IBANGELMACHINES, KINDERWAGENS, MAIL-CARTS, TE KOOP: eene goed onderhouden ROEIBOOT, 4-riems, draagvermogen 2000 kilogram. Te bevragen by C. VAN DER SLUIS te Bodegraven. 2828 PUIK LANGSTRAATSCÏÏ PAAFIDENHOOI, in pakken van 50 kilo s, tegen concur- reerenden prijs, benevens puik VOER BROOD k f 13.— per 200 kilo's. C. NAGTEGAAL ALFEN. Th. FREERICKS 176 BODEGRAVEN. BINNEN- EN BUITENLANDSCH PHOTOGR APHIE. F. HARTINC, GOUDA, Oost-Haven B. 14. Visitekaart-portretten van Brillante fijnheid en die niet verbleeken a/"3 per dozijn. 1447 ALLE VOORKOMENDE GROENTEN, van af 45 cents per blik en hooger, als mede Spinazie en Snijboonen per 5 ons uit de bus, Frankforter Zuurkool, ge droogde Soepgroenten. Ook ONTVANGEN: Puike Spek- bokking, eerste kwaliteit Winterharing, bij G. DE BLANKEN, 2731 ALFEN. g^T" "Vraag s. v. p. Prijscourant. Velerlei SCHOEISEL, voor eiken leeftijd. Vilten Pantoffels. J-. :b_ 2184 ALFEN. is de meest versterkende drank voor Bloedarmen, Zwakken en Herstellenden. Aaubevoleu door alle genees kundigen van naam. Verkrijgbaar te ALFEN a. d. RIJN, bij G. DE BLANKEN. 1873 W. G. J JAARSVËLÖT Anna Paulownastr. 5, den IIaag, is a. s. WOENSDAG en vervolgens iederen Woensdag, van 10 tot half één, te consulteeren bij den Heer H. A. SCHOUTEN, „St. Joris" te ALFEN, over alle gebreken der tanden en van den mond. Conditiën billijk, bij solide behandeling. 2030 J J.Th. VAN TRIGT HOUTHANDELAAR, BRANDKASTEN (eigen fabricaat.)| WOERDEN, levert alle soorten binnen- en buiten- landsche HOUTWAREN, tegen de meest concurreerende prijzen. 2549 HUMB RIJWIELE enz. ONTVANGEN eene ruime keuze DAMES- en KINDERHOEDEN, Linten, Bloemen, Veeren enz. MANUFACTUREN en eene groote sorteering Heeren- eo BaiesprapMes van af 80 cl. Modes. De ondergeteekende bericht de ont vangst der nieuwste modellen Dames- en Kinderhoeden, alsmede Bloemen, Veeren, Linten etc, voor het aanstaande seizoen. is het? 2880 G. Langerveld. t j ALFEN, Hooge njde 2878! Ml. V. d. BOSCHQUANT. Ook gegarneerde hoeden voorhanden. ALFEN, lage zijde. KERKBOEKEN in verschillende formaten en prijzen te bekomen in Cambier van Nooten's Boekhandel te Alfen. Wie zijn HORLOGE goed en [goedkoop wil laten repareeren, begeve zich naar van LEEUWEN, Horlogemaker, Doezastraat 29, Leiden. Yoor het juiste gaan een jaar garantie. 2779 12 portretten 3 gulden. KaD Op het Photografisch Atelier van J. F. RIENKS, Hooge- woerd *65, bij de Rijnstraat, te Leiden, i worden dagelijks instantane opname gemaakt. 7952 Vergrootingen naar elk klein, ook verbleekt portret. 12 portretten 3 gulden.
lV. Zondag 13 Maart 1891. I8e JAARGANG, seuws- en VOOR ALFEN, AARLANDERVEEN, Advertentieblad OUDSHOORN EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt eiken Zaterdag-avond. Abonnement per drie maanden 65 ets. franco per post. Men kan zich abonneeren bij allo Boek handelaren en Brievengaarders. W. CAMBIER VAN NOOTEN UITGEVER. Advertentiën van 1 tot 5 regels 55 ets., iedere regel meer 10 ets. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot niterlijk Zaterdag-ochtend 9 uren. Dit nummer bestaat uil TWEE BLADEN. ALMANAK DER WEEK. Maart Foost- en Gedenkdagen, MAAN. 31 dagen. Markten, enz. opgang. ondorg. 15 Zondag. t. 8.33 n. IJL— 1G Maand. 9.2 1-2 17 Dinsd. Eerste Kwartier. 9.39 8 2.15 18 Woanid. 10.30 n 3.17 19 Dond. n 11.23 4.7 20 Vrijdag. Begin Lonto. n °-2G 4.45 21 Zatord. 1.36 5.14 Zonsopgang's morg. 6.—, ondergang,nam. 6.15 u Huiselijk leven, Wanneer het erkend moet worden, dat het huisgezin de grondslag en het uitgangspunt der wereld is, dan moet het voorzeker een treurig en onheilspel lend verschijnsel genoemd worden, dat het huiselijk leven in het midden van ons volk, op zulk eene bedenkelijke wijze verachtert. En niet alleen, dat dit maatschappelijk bederf aanschouwd wordt onder de lagere standen, maar vooral en inzonderheid onder de hoogere kringen en den gegoeden burgerstand. Een blik op het leven der burgers van de meer of minder groote steden, doet ons zien, dat de openbare verzamelplaat sen hoe langer hoe meer bezocht worden, ten nadeele natuurlijk van het huiselijk leven, waardoor de innige banden waar mede de familieleden aan elkander ver bonden moesten zijn, hoe langer hoe meer verbroken en verscheurd worden. De koffiehuizen en sociëteiten zijn vol gepropt. De „vergunningen" bloeien meer dan ooit. De prachtige inrichting der dranktempels, de schitterende ver lichting, en het met een zekere deftig heid bedienend personeel, is zulk een begeerlijk lokaas voor zoovelen, die daar gezelligheid en verstrooiing zoeken, ter wijl die alleen tehuis in eigen omgeving in den boezem van het huisgezin moest gezocht en gevonden worden. Voor niemand is het dan ook een geheim meer, dat die sierlijk ingerichte Bacchus- tempels, die tot zooveel zinnelijk genot aanleiding geven, en waar men zich naar hartelust aan vroeger dikwijls ongekende genietingen kan overgeven, de plaats innemen van den zooveel edeleren hui- 8ehjken haard. Avond aan avond zocht zoo menigeen daar alleen het vermaak, om zich daar schadeloos te stellen voor de zorgen des levens, die hem soms des daags als vreeselijke kwelgeesten vervolgen en hem drijven en aansporen naar die uitspannings-plaatsen, waar hij weet, dat hij door de bedwelmingwek- kende kracht van alcohol en spiritualia, voor eenige oogenblikken althans, zijn betreurenswaardigen toestand vergeten kan, maar ook vergeet, hoe te huis vrouw en kinderen op hem zitten te wachten, aan wie hij het noodige onthoudt, om het tot eigen genot en eigen bevrediging buiten den huiselijken kring te verbrassen en te verteren. Op zich zelf is het reeds afkeurens waardig, dat mannen, die als huisvaders voor hun gezin hebben te zorgen, zich meer t' huis gevoelen buiten den huise lijken kring, dan in den boezem der hunnen, waar zij na afloop van den dagelijkschen arbeid, op het kantoor, het magazijn, de werkplaats of den winkel enz., behoorden te zijn, doch nóg be denkelijker is het, wanneer ook de huis vrouw of huismoeder, op wie nóg grootere zorgen en bemoeiingen, aangaande de huishouding rusten, eveneens, onder voor wending van gelijk recht, de cafés of andere bekende uitspannings-lokalen frequenteeren. Het is onmogelijk, dat in zulke gezinnen orde en welvaart heerschen kan, want niet alleen, dat de dienstboden, waar ai het gezaghebbend toezicht ontbreekt, vrij spel hebben, maar ook de achtergeblevene kinderen zijn aan zich zelven of soms aan onge paste bejegening, onoordeelkundige be handeling en eene alles behalve onbe rispelijke opvoedingsrichting overgelaten. En waar zulke toestanden worden aangetroffen, zal men toch moeten erken nen, dat er van eigenlijke samenleving in het gezin, weinig of geen sprake kan zijn. In België is het er echter nog treu riger gesteld dan bij ons, daar leeft men nóg meer in „taveerne en estaminet" dan bij ons in café en sociëteit. Ziet men het dan niet in, en gevoelt men het niet, dat men zoodoende voortschrijdt op de paden, die tot het socialisme voeren? Zoo juist is het nog onlangs door een Bellamy geteekend, dat men zooveel mogelijk in publieke verzamelplaatsen, en zoo weinig mogelijk in den huiselijken kring leeft. !En waar de meergegoeden nu als het ware, den toon aangeven, daar volgt de mindere klasse zoo gaarne na. Wel is waar is dit niet bij allen het geval, er zijn er nog enkelen, die zich aan de heilige beteekenis van het huwe lijksleven vastklemmen, die de goddelijke inzetting des huwelijks erkennende, in liefdevolle gemeenschap met elkander, het geluk des levens bij den huiselijken haard zoeken, maar het getal van deze is werkelijk zeer klein, en dreigt bij zooveel wat aanlokt en boeit en prikkelt, nog kleiner te worden. Gezegd moet het dan ook worden, dat het huiselijk leven metreuienschreden achteruit gaat. Wie er ook reden van klagen hebbe, over den slechten tijd en de drukkende tijdsomstandigheden, geepszins hij, die triomfantelijk op het wapenbord der „Vergunning" wijzen kan, omdat hij weet, dat sterke drank en spiritualia onder allerlei vormen, gelijk die daar ver krijgbaar zijn, een lokaas aanbieden, waaraan zoo menigeen zich niet ont trekken kan, die zich eenmaal in de macht van den dood- en verderf-aan- brengenden drankduivel bevindt, en zich aan dezen met lichaam en ziel verkocht heeft. Het diep verval van het huisgezin heeft aan het bandelooze leven, aan de menigvuldige uitspanningen en uitspat tingen, zijn oorsprong te danken, en dit is dan ook de reden, dat er zooveel schrikkelijke ellende op ieder levenster rein aanschouwd wordt. En waar nu volwassenen en bejaarden, zulke treurige voorbeelden van verkrach ting des huiselijken levens geven, waar zij voorgaan zich aan losbandigheid en zedeloosheid over te geven, wat moet er dan van de jeugd, de toekomst van het Vaderland verwacht worden Men moet zich inderdaad bedroeven over het lage peil, waarop nu reeds zoovele jongelieden, die straks als burgers van den Staat, tot allerlei beroepen en betrekkingen geroepen worden, gezonken zijn. Of is het niet een treurig verschijnsel, wanneer men hier en daar in de „ver- gunnings'Mokalen, baardelooze knapen om het hardst hoort vloeken, zwetsen en spotten En zou er ook geen nauw verband zijn tusschen dat diep verval der maatschappij, dat wegzinken van het zedelijk besef, dat bederf van de jeugd en den achteruitgang van het huisgezin? Waar gaan wij heen als het zoo voortgaat, als er niet op de eene of andere wijze verbetering in den maat- schappelijken toestand gebracht, als het huiselijk leven niet teruggevoerd wordt op de oude paden van weleer, toen het leven buiten den familiekring bijna ge heel onbekend was, en het bijna als een schande werd geacht, als de huisvader zich na afloop van zijne dagehjksche bezigheden zich niet in den gezelligen familiekring bevond, waar men zich op verschillende wijze, niet het minst door het lezen en voorlezen van stichtelijke of zedekundige werken onderhield? Van dat alles wordt helaas in den tegenwoordigen tijd zoo weinig meer gevonden. De beteekenis van het hui selijk leven, schijnt thans alle krachten waarde verloren te hebben. En toch zij is zoo groot en gewichtig, ook waar het de opvoeding der kinderen betreft. Natuurlijk moet het in de eerste plaats de vader zijn, die zijne kinderen leert, onderwijst en vermaant naar de geboden Gods. Is zijn invloed op de opvoeding groot, niet minder draagt ook het woord en het voorbeeld der moeder er toe bij. Lessen door moeder gegeven, versjes door moeder geleerd, gaan niet licht uit het geheugen. Een vrome moeder ge had te hebben, heeft zoo menigen jon geling, die de voet reeds op het pad des verderfs had gezet, daarvan terug gehouden, bij de herinnering aan een toepasselijk en vermanend woord, soms ook aan eenige iudrukwekkeudo vers regels. In de hospitalen getuigt men het, hoe vaak mannen heengingen met den moedernaam op de lippen, of met een verzoek om een groet aan de be trekkingen, maar vooral aan moeder. Waar man en vrouw als vader en moeder, gezamenlijke plichten tegenover het Godsrijk en de maatschappij te ver vullen hebben, daar houde men zich zooveel mogelyk binnen de afgebakende perken. Het heiligdom van het huis houde men in eer. Kinderen zijn een zegen des Heeren. Israël gelooft dit nóg. Bij een huwelijk wenschen de Joden de bruid nog steeds toe: De Heere make u als Rachel en Lea, die het huis Israëls gebouwd hebben. En nog is er in verhouding bij Joden meer huwe- j hjks- en familiezegen, dan bij Christenen. Het huiselijk leven oefent zulk een verbazenden invloed op maatschappij en Staat, dat het wel te verwonderen is, dat hierop nog zoo weinig de aandacht gevestigd is althans te oordeelen naar hetgeen we aanschouwen, zijn de toe standen thans recht treurig te noemen. Buitenland. Het verbod, dat bij de wedrennen in FRANKRIJK niet meer gewed mag worden, heeft Zondag, toen die maatregel voor het eerst werd toegepast, reeds zijn na- doeligen invloed uitgeoefend. Bij de wed rennen, dien dag te Auteuil gehouden, werd volgens „de Figaro", slechts 33,000 frs. aan toegangsprijzen ontvangen, tegen 91,000 frs. den vorigen Zondag, en het blad komt tot de slotsom dat, als het verbod blijft gehandhaafd, dit jaar gedurende de 78 dagen waarop te Longchamps, Chantilly, Auteuil en Fontainebleau, wedrennon ge- houden worden, een verlies zal worden ge- leden van 7,000,000 frs. Over bovenstaand j feit werd de regeering in de Kamer van Afgevaardigden Maandag geïnterpelleerd, omdat men de vrees koestert, dat een al- j gemeen verbod van weddenschappen de wedrennen «uilen doen te niet gaan en zulks een zware slag zal zijn voor de nationale paarden-fokkerij. De Minister van landbouw beweerde echter, dat er veel te veel wedrennen wor- i den gehouden, die een categorie van men- schen in het leven roept, die van het spel een hoofdzaak maken. Hij was van oordeel, dat daarin noodzakelijk verandering moest komen, en bood te gelijkertijd een wets ontwerp op de wedrennen aan, volgens hetwelk alleen de veredeling van het paar- denras mag worden beoogd en zij alleen mogen gehouden worden door vereenigin- gen, wier statuten door de Regeering zijn goedgekeurd. Voorts moet de regeering de inkomsten en uitgaven der vereenigin- gen goedkeuren en eveneens mag geen ter rein voor wedrennen geopend worden zonder toestemming van de regeering. Betreffende de 4.000.000 frs., welke tot dusver uit de opbrengst van de rennen bijeen zijn, wil de regeeriug deze som over de verschillende departementen verdeelen ten behoeve van instellingen van liefdadigheid. In diezelfde vergadering ging de Kamer over tot beraadslaging over het voorstel Yan den afgevaardigde Móline, waarin deze Yoor 1891 eene vermindering van grondbelasting vraagt voor de landerijen, die door de vorst geleden hebben. Een crediet van 3 millioen was gevraagd, maar ten slotte werd 6 millioen toegestaan. De DÜITSCHE Keizer zal Zaterdag de deputatie ontvangen uit den landdag van Elzas-Lotharingen, die hem het adres zal aanbieden, waarin op verzachting van den pasdwang aangedrongen wordt. Prins Birmarck is bereid, wanneer hij gekozen wordt in het 19de kiesdistrict van Hanover, waar hij door de nationaal-libe ralen oandidaat is gesteld voor den Rijks dag, het mandaat te aanvaarden. Een ver klaring van den gewezen kanselier over zijn besluit wordt in geen geval verwacht, voordat de verkiezing heeft plaats gehad. De regeering en de hoofdleiders der nationaal-liberale partij, zijn met dat plan volstrekt niet ingenomen, omdat men de overtuiging heeft, dat hij een machtige persoonlijkheid is. Het vertrouwen inden Keizer is in den laatsten tijd meermalen geschokt, maar Bismarck, de vroegere raads man van Willem I, wordt door de groote meerderheid der Duitsche natie nog steeds aangebeden. Men raag zijn houding, om zich vijandig tegenover de regeering te stellen, afkeuren, toch twijfelt niemand aan zijn .goede trouw en innigen wensch ora Duitschland te willen dienen. Onder leiding van den bekenden sociaal democraat Liebknecht is te Berlijn een socialistische school ter opleiding van werk lieden tot stand gekomen. Ongeveer 4000 personen, zoowel mannen als vrouwen, hebben zich doen inschrijven als ledenvan de vereeniging voor deze school, die voor namelijk ten doei heeft sprekers te vormen, die de socialistische beginselen volgens een vast stelsel verspreiden. Om te beginnen zullen 900 personen van de school gebruik maken, waarvoor vier schoollokalen zijn geopend. Te Berlijn zijn 40 huizen aan gewezen, waar men zich als leerling kan aanmelden en de lessen vangen 6 April aan. Maandag was het drie jaren, dat Keizer Willem I overleed. In den loop van den dag brachten de Keizer en diens familie, bezoeken aan het prachtig met bloemen versierde graf in het Mausoleum te Char- lottenburg. De samenstelling der commissie voor het arbeidersvraagstuk wordt dezer dagen in het ENGELSCH Lagerhuis te gemoet ge zien. Men wil voorstellen er ook eenige vrouwen in op te nemen. Uit Glasgow in Schotland wordt gemeld, dat de werkstaking der arbeiders van de ijzerwerken, die 21 weken geduurd heeft, thans is geëindigd. De werklieden stellen zich tevreden met het verminderde loon. Een geweldige sneeuwstorm heeft in 't begin der week over Engeland gewoed, op sommige plaatsen lag de sneeuw zoo hoog, dat het verkeer er door werd verbroken. Te Londen duurde do storm van 2 uur namiddag tot middernacht. Te Dover kon men byua do kaai der admiraliteit niet naderen. De nacht was vreeselijk, en slechts met de grootste moeite kon men de schepen vastgemeerd houden. De pakketboot, die naar Calais moest vertrekken, is bijna in de haven vergaan. De Regeering van BELGIË heeft hare meening bekend gemaakt over de grond wetsherziening. De Minister verklaarde zich tegen de invoering van het algemeen stemrecht, maar het aantal kiezers kon vermeerderd worden tot 600.000, terwijl er nu 150.000 zijn en bij algemeen stem recht 1.200.000 zouden komen. Het kies recht, zou behalve aan huisbewoners, kun nen worden gegeven aan burgers, die een bepaalde som in de bolasting betalen en aan allen, die op grond van een verworven diploma zonder twijfel aanspraak hebben op het kiesrecht. De Koning zou gaarne zien, dat hem het recht werd verleend ora de kiezers te raadplegen over een beginsel, een quaestie, welke nog niet aan het oor deel der Kamer is onderworpen of over een wetsontwerp, dat nog niet wet is ge worden. Evenwel zou dit slechts een voor lichting zijn, maar geen eigenlijk referen dum. Tevens wenscht de Koning ook door de Grondwet bepaald te zien, dat de toestemming des Konings noodig is voor het sluiten van huwelijken van leden van het Koninklijk Huis. Ten slotte zou do Koning ook gaarne in de grondwet een bepaling zien opgenomen, waarbij de toe komstige inlijving vanden Congo-Staatbij België wordt vastgesteld. Men betwijfelt of de overeenstemming, door de Regeering bedoeld en gewenscht tusschen de partijen zal kunnen verkregen worden. Uit Brussel wordt gemeld, dat de Koning in, tengevolge eener zware gevatte koude, sedert eenige d-igen bedlegerig is. De Prins-regent Luitpold van BEIEREN, die deze week zijn 70en verjaardag vierde, heeft goedgekeurd dat het bedrag van 25.000 Mark, die naar aanleiding van dit feest in don Paltz uit vrijwillige bijdragen voor hem bijeen werd gebracht, besteed zal worden voor eene naar hem te noemen weldadige stichting aldaar. Het bezoek dat de ex-koning Milan van SERVIË ditmaal aan Belgrado brengt om den tweeden verjaardag van de troonsbe stijging van Koning Alexander te vieren, wordt gekenmerkt door een treurig accident. Milan, die zeer verbolgen is opzijn voor- maligen Minister Garaschanin, die hem verweten heeft de schatkist voor 100.000 frs. benadeeld te hebben, heeft thans een schrijven openbaar gemaakt, waarin hij Garaschanin beschuldigt vau den moord van twee vrouwen, de weduwen Markowitsch en Knitschanin, die in 1882 ter dood ver oordeeld werden ter zake van een beraam den aanslag op het leven van Milan, doch die, na door hem begenadigd te zijn, kort daarop in de gevangenis stierven. Garaschanin heeft den ex-koning met een beleedigenden brief geantwoord en ontkent, dat hij van den moord der beide vrouwen iets heeft geweten. Hij beweert, dat zij op bevel des Konings zelven zijn gewurgd. Deze voorvallen, zegt een telegram, maken een pijnlijken indruk. Het blijkt dat Koning Umberto van ITALIË inderdaad grootmoediglijk niet één, maar vier millioen lire van zyn civiele lijst ter beschikking der Ministers heeft gesteld, om 's lands financiëelen nood te helpen lenigen. Eenstemmig echter hebben de Ministers zich daartegen verzet, omdat, naar hun oordeel, de Souverein het niet te missen heeft by de zware eischen (vaste bijdragen van liefdadigheid), reeds aan die lijst gesteld. De Italiaansche civiele lijst is inderdaad eene der laagste van Europa en is daaren boven, anders dan in andere Staten, nog belast met de onderhoudskosten der Konink lijke paleizen, buitenverblijven, parken, enz. Ook wordt de Kroonprins geheel door den Koning onderhouden, terwijl Z. M. nog 6teeds met onverdroten ijver de taak van piëteit vervult om den schuldenlast van zijn vader af te lossen. Tegenover deze toestanden meende het Kabinet dus beslist weigerend te moeten optreden. De Minister-president heeft ter bezuini ging besloten de representatiekosten der gezanten met 5 pCt. te verminderen en de bezoldiging der consuls met 3 pCt. Wat de representatiekosten of de bezoldiging van hemzelven aangaat, deze zullen eene vermindering van 10.000 lire ondergaan. Uit verschillende steden in de AMERI- KAANSCHE Staten Tennessee en Missis- sippi komen nog steeds treurige overstroo- raingsberichten. Honderden gezinnen zijn zonder onderkomen, het spoorwegverkeer is verstoord en men vreest, dat geheele landstreken verwoest zullen blijken. En dan zijn de Mississippi, de Tennessee en de Cumberland nog steeds wassende. Uit CHILI komt bericht, dat de aan voerders der Congres-partij (insurgenten) aan President Balmaseda vredes-voorstellen gedaan hebben. 13 Maart. Binnenland. 14 MAART. Bij Kon. besl. van 9 Maart is aan den heer S. Lagerwey, op zijn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 1 April
a s, eervol ontslag verleend als Notaris te Woerden. H. M. de Koningin-Regentes heeft Maandag de eerste en Woensdag de tweede helft der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in audiëntie ontvangen, en hen daarna aan een maal tijd genoodigd. Bij beide gelegenheden onderhield U. M. zich met elk vanhaar gasten, zonder eenige uitzondering. Het viel den leden op met welk een gemak H. M. zich in het Hollandsch wist uit te drukken. Zij bleek volko men op de hoogte te zijn van de woon plaats van ieder der leden en van de door hen bekleede betrekkingen. H. M. verklaarde o. a., dat zij van plan was, met het Koninginnetje successievelijk de verschillende deelen des lands te be zoeken om haar dochter met haar volk bekend te maken en haar sympathie voor de verschillende gewesten in te boezemen. Volgens het D. v. Z.-H en YGr., zullen voor Paschen nog eenige booge staats- en rechtscolleges, zoomede militaire au toriteiten, de eer genieten ten hove aan een gastmaal te worden genoodigd. Naar het Vad. verneemt, zal Dr. van Tienhoven, zoodra hij is afgetreden als Directeur van het Ziekenhuis te 's-Hage, benoemd worden tot lijfarts van HIL MM. de Koninginnen. De Tweede Kamer heeft Woensdag de suikerwet aangenomen en vereenigde zich Donderdag met eene wijziging van de personeele belasting tot tegemoet koming aan houders van paarden bij afwisselend gebruik, onverschillig voor welk rijtuig; verder werden voortaan vrijgesteld, alle jonge paarden, die nog geen smjtand hebben en dekhengsten. De Kamer sloeg ziGh daarna door de algemeene beraadslagingen over de post- wet heen, en maakte eeuen aanvang met de behandeling van het eerste artikel. Volgens den Haagschen correspondent van de N. Gr. Crt. zal deze zitting der Tweede Kamer slechts een veertien dagen duren. Of na het Paaschreces de leger- wet aan de orde zal komen was twijfel achtig, omdat in een verkiezingsjaar de leden de maand Mei gaarne voor zich houden. De briefschrijver verneemt, dat de commissie van voorbereiding der legerwet haar arbeid met opzet zeer langzaam voortzet Opdat van do open bare behandeling voor de kieswet niets kunne komen. De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de maand Mei a. s. bij de Directie der Marine te Hellevoetsluis een vergelijkend examen zal plaats hebben van jonge lingen, die als machinist-leerling der 2de klasse wenschen te worden aangenomen. Aanvrage om toelating tot dit examen, behoort te geschieden vóór den 15n April a. i. aan het Dept. van Marine, welk verzoekschrift niet op zegel behoeft geschreven te zijn. De Minister van Binnenl. Zaken heeft zich bereid verklaard om, ten behoeve van een door de Nederlandsche Maat schappij van Tuinbouw en Plantkunde aan te stellen tuinbouwleeraar, op zekere voorwaarden een subsidie te verleenen van ƒ2000 jaarlijks. In den loop der maand Jan. is bij de Rijks-postspaarbank ingebracht eene som van f 1,282,485,19%, terwijl vroegere in lagen zijn terugbetaald tot een bedrag van f949,115,30; zoodat er f 343,369,89% meer is ingelegd dan terugbetaald. Aan het einde der maand Dec. was ten name der verschillende inleggers inge schreven f21,250,500,65%. Het gezamenlijk tegoed op uit. Jan. van het jaar 1891 bedroeg f 21,583,870,55. 286,311 boekjes zijn in omloop. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat bij het korps genietroepen van de miliciens der lichting 1890, niet meer dan 110, met inbegrip van het militie kader tot het blijvend gedeelte zullen behooren. Deze miliciens, hiertoe door het lot aangewezen, zullen den lönJuli a. s. met onbepaald verlof naar hunne haardsteden worden gezonden. De lichting der Nat. Militie van het jaar 1891 is bij Kon. besluit bepaald op 11,000 man, waarvan 600 man voor den dienst ter zee bestemd worden. Het aandeel in de Prov. Zuid-Holland bedraagt 2155 op een getal van 7497 lotelingen. Zaterdag voor Paschen zal te Heeren veen in het Posthuis eene groote ver gaderinggehouden worden van socialisten, waarin drie sprekers het woord zullen voeren. Op den eersten Paaschdag wordt aldaar de algemeene jaarlijksche vergadering gehouden van den bond voor algemeen kies* en stemrecht. De heer I. A. Spruijt, geboren te Oudshoorn, werd Vrijdag te Leiden door de geneeskundige staatscommissie tot arts bevorderd. De trekking der 366e Staats-loterij, begint Maandag 16 Maart. De „Schoolraad" voorde „Scholen met den Bijbel", zal zijn eerste jaarvergade ring houden op Woensdag 1 April a. s. in het gebouw voor Kunsten en Weten schappen, te Utrecht. Toegang tot de algemeene vergadering hebben allen, die belang stellen in den bloei van het Christelijk onderwijs. 's Daags te voren zal, in hetzelfde gebouw, de Unie „Een school met den Bijbel" haar 13dejaarvergadering houden. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft het toezicht over de R. K. bijzoudere scholen in de dekenaten Alphen, Leiden en Soeterwoude, aan den WelEd. Heer lf. W. J. van Uertum, pastoor te Bo- degrave, opgedragen. Wie veel van vette varkens houdt, moet een kijkje gaan nemen op den Aardijk bij den heer H. Kop Jr. Deze is eigenaar van eeu Zeug van het Lincolnshire ras, wegende p. m. 1000 pond. In de a. b. c. boekjes onzer kinderen vindt men voor de letter V: „V. is een varken, dat schudtin zijn vet". Genoemde Zeug is bijna te dik om zich te schudden. Toch gelukt het met veel moeite de juffrouw op de korte pooten te krijgen. Dan eerst ziet men hare ware grootte. Zij heeft van den snoet tot het begin van den staart eene lengte over den rug gemeten van M. 1.88 terwijl de dikte van het reuzenboest tus- schen de voor- en achterpooten onder den buik gemeten niet minder dan M. 2.25 bedraagt. Maandag gaat Hare Luiheid naar de tentoonstelling te Rotterdam waar zij stellig (zij het dan ook niet voor vlijt en goed gedrag) een prijs zal halen. Wij wenschen dit den eigenaar gaarne toe. Alkemade. Bij Kon. besluit van 15 Jan. 1891, No. 4, is goedkeuring ver- lee nd aan de besluiten van den Raad dezer gemeente, d.d. 15 Dec. 1890, tot heffing Tan 10 opcenttn op de Hoofd som der Personeele Belasting, ingaande 1 Mei dezes jaars. (De tegenwoordige heffing bedraagt nog 20 opc.) en tot heffing van schoolgeld, welke nader is geregeld in verband met de nieuwe Onderwijswet Per maand bedraagt het voor 1 kind 45 cents, voor 2 kinderen uiteen gezin 75 cents en voor 3 kinderen 90 cents. Voor ieder kind meer uit één gezin 20 cents. Minvermogenden betalen 1/3. Onvermogenden en bedeelden, niets. De vorige week is in de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder, een vaartuig, met een draaimolen geladen, gezonken, en door den scheepmaker Akerboom gelicht. De arme kermis- reizigers, man, vrouw en 7 nog jeugdige kinderen, moesten een kouden nacht in een nabijzijnde schuur doorbrengen, en den volgenden morgen per stoomboot Carsjens naar Amsterdam wederkeeren. Volgens de op 10 dezer door Burg. en Weth. dezer gemeente vast gestelde lijsten van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge neraal, Provinciale Staten en Gemeente raad, bedraagt haar aantal 389. Bodegraven. Volgens de door Burg. en Weth. vastgestelde kiezerslijsten, be draagt het aantal kiezers voor de Tweede Kamer en voor de Provinciale Staten 411, terwijl er 409 kiezers voor den Gemeenteraad zijn. De Raad dezer gemeente heeft be sloten aan de Stoomtram wegmaatschappij „Gouda" gedurende 3 jaren een jaar lijksche subsidie ad ƒ300.— toe te staan. Deze subsidie is evenwel afhankelijk gesteld van enkele voorwaarden, waar onder ook het verleggen der rails in de kom van het dorp. Boskoop. Het getal kiezers bedraagt alhier, volgens de voorloopig vastgestelde kiezerslijsten, 355. Hazerswoude, 12 Maart. In de heden namiddag gehoudene vergadering van den Gemeenteraad, werd in uitzicht gesteld, gesubsidieerd door de Gemeente, het ophalen der haardasch aan do huizen van alle ingezetenen in de kom der ge meente, voor risico van een particulier. Het tractement vanden Gemeente-Secretaris werd met ƒ100 verhoogd. De mazelen heerschen epidemisch in de Gemeente, en bij besluit van den 8sten Maart is de 2e Openbare School op het Dorp, door den Burgemeester, voor onbepaalden tijd gesloten, omdat de kin deren van den hoofdonderwijzer, den heer A. Fortgens, aan genoemde ziekte lijdende zijn. Jl. Maandag vervoegde zich bij J. v. d. S. alhier een vreemdeling, die zijn verlangen te kennen gaf als commensaal opgenomen te worden, aangezien hij voor nemens was, voor onbepaalden tijd in deze gemeente te vertoeven. Hij gaf voor in Indië de Militaire Willemsorde verworven te hebben in den oorlog tegen Atjeh, waarom hij gepensio neerd was, had vervolgens Frankrijk door reisd, en was nu de laatste twee jaren in Duitschland geweest, bij een paardenkooper, voor wien hij Hollandsche paarden kocht en als tolk diende. Na twee jaar afwezig heid was hij echter naar Holland gekomen, omdat hij als Duitscher zijn aanspraken op zijn pentioen niet kon doen gelden, dat nu reeds f 200 bedroeg. Hij verzocht daarom hem het noodige schrijfmaterieel aan te schaffen, om in behoorlijken vorm een verzoekschrift aan het Ministerie te kunnen schrijven. In afwachting dat zijn koffer zou komen, en de bewuste ƒ200 uit den Haag, leende hij eenige kleine voorschotten in geld, en consumeerde uit nemend. Den volgenden dag, na een nacht logies, maakte hij zich ongerust over het lang uitblijven van zijn koffer, en verzocht hem even een parapluie te leen, om eens op te loopen en uit te kijken, en...... hij komt nooit weerom Ook aan de Secretarie der Gemeente was hij geweest met verzoek hem behulpzaam te willen zijn tot het verkrijgen van de noodige bescheiden om zijne aanspraken op zijn pensioen te doen gelden. Dezelfde levensbeschrijving werd ook daar gegeven, en de ambtenaren in verrukking gebraeht door verhalen uit het schoone Insulinde, en alzoo de pennen vaardig gemaakt om zijne belangen te behartigen. Een ieder wachte zich voor schade! Koudekerk. Op de door Burg. en Weth. dezer gemeente vastgestelde kie zerslijsten komen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad, 123 kiezers voor. Het kohier van den hoofdelijken omslag werd vastgesteld tot een bedrag van ƒ2059. Zijnde ƒ350 minder dan voor 1890 en het kohier van de Hondenbelas ting ten bedrage van f lil. In de raadsvergadering van den 10n dezer werd vastgesteld eene veror dening tot aanvulling van de algemeene politie-verordening, waarbij Ie bepalingen werden gemaakt, omtrent het opruimen van sneeuw van het voetpad en den rijweg. 2e Verboden is met arren of sleden van welken aard ook, op banen te gaan of te staan, welke van wege de politie als schaat- senrijdersbanen zijn aangeduid. 3e Ver plichtende wordt gesteld, dat van elk rund hetwelk zjjn natuurlijken dood sterft of dat uit nood wordt geslacht, aangifte wordt gedaan ter secretarie der gemeente, teneinde het vleesch te doen keuren. 4e Aan de ingezetenen wordt bevolen van elke stichting of verbouwing ter secretarie aangifte te doen. 5e Verboden wordt lijkkisten te vervoeren naar het sterfhuis, tenzij zij voor het pu bliek onzichtbaar zijn; terwijl voorts nog wordt geregeld het begrinten van den weg, daar waar de rijweg is bestraat, en wordt verklaard, dat onder het woord tassen, die op een bepaalden afstand van den weg moeten staan, ook moeten verstaan worden, opeenhoopingen van turf en steenkolen. Woubrugge. Ten hulpkantore der Posterijen alhier, bedroeg in het afgeloopen jaar 1890, het aantal ontvangen brieven 8411, briefkaarten 4220, dag- en week bladen en verdere drukwerken 33011, dienstbrieven 1093, monsters 40, aange- teekende brieven 97 (met eene aangegeven waarde van ƒ10.757.90) het aantal ver- zondene aanget. brieven bedroeg 67 (aan gegeven waarde ƒ6.255.— Gedeponeerd werden 517 postwissels tot een bedrag van f 10.281.55 en uitbetaald 312 tot een bedrag van f8.091.43%. In de Rijkspostspaarbank hadden 44 in lagen plaats tot een bedrag van ƒ803.81 en terugbetalingen 15 tot een gezamenlijk bedrag van ƒ1.997.08. Het aantal verzonden pakketten was 387, dat der ontvangene 685. Aan postzegels, briefkaarten, etc. werd verkocht voor 787.69 K. Het aantal kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene raal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad, bedraagt alhier, volgens de op 9 dezer vastgestelde lijsten, 198. De beide ooievaars hebben hun nest bij den Heer Guldemond, van ouds 't Gemeentehuis, wederom sinds eenige dagen betrokken. In onze afdeeling van den Pro testantenbond, zal Zondag 15 Maart des avonds te 7 uren eene godsdienstoefening worden gehouden, waarbij als voorgan ger zal optreden, ds. P. van der Veen te Leiden. Woerden. De hier gevestigde dames- vereeniging, tot ondersteuning van zieken van alle geiindten, heeft in het afgeloopen jaar aan 51 zieken versterkende mid delen uitgereikt, zooals o. m.: ruim 3000 eieren, 1826 porties melk, 265 porties soep. Tevens heeft zij één be hoeftige geheel van beddengoed voorzien en verdient dus ten volle den steun, dien zy van verschillende ingezetenen geniet. Tot kerkvoogd bij de Ned. Herv. gemeente, in plaats van wijlen den heer Alb. Knijff, is gekozen de heer H. Hengeveld, gemeente-secretaris. 12 Maart. Gisteravond had hier in het locaal van den heer A. Buijs eene lezing plaats van Dr. H. A. van der Meulen, pred. te Haastrecht, om het doel en den werkkring van den Ned. Protestantenbond in het licht te stellen. Hoewel er weinig publiek was, is hier een correspondentschap van den bond gevestigd. Zwammerdam. De in de vorige week door het Dept. Zwammerdam der Maatsch. tot Nut van het Algem. goedgekeurde rekening van de Spaarbank over het jaar 1890 wijst aan: eene inbreng van 21704,29%, teruggave 18808,94. De schuld met bijgeschreven rente aan 390 inleggers bedroeg op uit. Dec. 91717,23. De bezittingen der bank waren ƒ105941,92. De reserve werd vastgesteld op een bedrag van ƒ14067,69 of 15,3 pCt. van de schuld. Als com missaris en hulpcommissaris werden her kozen de heeren J. Herrewijn Jz. en L. van Dam. Genieugtie Berichten. De Staats-courant van Dinsdag bevat de volgende advertentie: „De ondergeteekende roept, als daartoe gemachtigd, degenen op, die aan de nala tenschap van Z. M. den Koning Willem III iets verschuldigd zijn, of van dezelve iets te vorderen hebben, daarvan aan hem be taling of opgave te doen vóór 15 April eerstkomende. De Kamerheer-Thesaurier van wijlen Z. M den Koning, C. Ch. baron Snouckaert van Schauburg. Donderdagmorgen is in den Konink lijken grafkelder te Delft, op de lijkkist van wijlen KoningWillem III de krans jjeplaatst, welke tot dut doel door de bewoners van Batavia herwaarts was gezonden. In den namiddag bracht H. M. de Ko ningin-regentes, vergezeld van eene hofdame een bezoek aan het graf van H. D. gemaal. H. M. vertoefde lang bij de vorstelijke lijkkist en legde daarop een bouquet van palmen neder. Onder hen, die door den laatsten bui tengewoon strengen winter groote geldelijke schade hebben geleden, behooren ook de boomkweekers. Dezer dagen kreeg het Nieuws v. d. Dag inzage van een brief van een vakman uit Boskoop, waarin gemeld werd, dat sommige koomkweekers 10, 20 en meer duizend gulden zijn benadeeld geworden. Alleen onder do boomkweekers te Boskoop wordt de schade begroot op niet minder dan 2% ton. De hevige storm, die Maandag woedde, heeft verschillendeongelukken veroorzaakt. Voor Harderwijk sloeg op de Zuiderzee een boot om, waarin drie personen zaten. Alle drie verzonken in do diepte en kwa men jammerlijk om het leven. Hun lijken zijn nog niet gevonden. Dien nacht is voor Tiel de overzetpont gezonken. Een der passagiers, een rijks- veldwachter is verdronken. De ongeluk kige laat eene vrouw met acht kinderen na. I meezonden, Mijnheer de Eedacteur! Is u wellicht iets bekend van sneeuw stormen, welke m den nacht van 10 op 11 Maart in de richting van Gouda woedden? Zoo niet, dan kan ik U de verzekering geven, dat dit natuurtafereel tusschen ge noemde stad en Bodegraven moet hebben plaats gehad, en dat dit de oorzaak is, dat Woensdag 11 Maart de reizigers met trein 7.06 aankomende geen stoomtram vonden, welke hen volgens spoorboekjes enz. te 7.07 'sm. naar Gouda moest brengen. Op de vraag tot den persoon gericht, die bij den doorgang van het hek de kaartjes innam, „of er geen stoomtram was," ont vingen de reizigers het lakonieke antwoord. „Neen dat zie je". En op de natuurlijke vraag „waarom dan niet", was het antwoord: „Wel" dat zal om de sneeuw zijn, dat 't ding niet rijdt. Er behoeft maar zóó weinig aan te man- keeren, of ze staken den dienst. Dat laatste, Mr. de Red., moet de ad ministratie van den tram zelve weten, doch misleiding door geen enkel sein,te plaatsen aan het station, daarmede is het reizend publiek niet gediend. Kunt ge Uden toe stand begrijpen van den handelsman, die daar op het perron te Bodegraven wordt gezet, overtuigd door den stoomtram de aansluiting te Gouda met Rotterdam b. v. niet te zullen missen. Ware in vliegende haast de Chef van het station Bodegraven ons niet te hulpe gekomen door ons kaartjes te geven over Woerden naar Rotterdam, onze dag zou vergald geweest zijn. Onzen dank dan ook voor diens hulpvaardigheid, doch een raad aan het reizend publiek op ons lijntje Leiden—Woerden Vertrouw niemand, doch de stoomtram Bodegraven—Gouda het minst van allen! U dankzeggende voor de plaatsing dezer regels, Uw Dw., MlRCURIÜS. LIJST VAN BRIEVEN, geadresseerd aan onbekenden en gedurende [de Ie helft der maand Februari verzonden door het Postkantoor te Alfen: Vnn Nieuwkoop: M. Lagerweij, Den Haag. Van Nieuwveen: H. Hendriks, Burgerveen. Van Oudshoorn: C. Klop, Gouda. H. de Vrij, Mijdrecht. Verzonden door het Postkantoor Boskoop: Lindenburg, Rotterdam. Afloop van Publieke Verkoopingen van Onroerende Goederen. De ten overstaan van Notaris Hengeveld geveilde Potten-, Pannen- en Tegel-fabriek Werklust", te Hazerswoude, is met enkele gereedschappen aangekocht, door den beer Os. Filippo te Leiden, voor ƒ18.103.00. Kerknieuws. Ned. Herv. Gembbhte. Beroepen te Ferwerd, ds. Rijnenberg te Valkenburg; te Bruchem en Kerkwijk, ds. P. Bartstra te "Wassenaar. Bedankt voor Westzaan, door ds. L. Smit te Nieuw-Vennep; voor Berg-Ambacht, door ds. A. Renier te IJselmuiden; voor Oud- Alblas, door ds. H. G. van Endt te Woerden; voor Ter Aar, door ds. W. Hoekzema te Burum. Aangenomen naar Winschoten, door ds. E. van Loon te Sassenheim; naar Opheusden, door ds. J. Kok te Gouderak; naar Wad- dingsveen, door ds. Antink te Oostermeer. PREDIKBEURTEN, (15 Maart.) Te Hoograade, nam. 2 uur, ds. P. N. Gysman van Zoeterwoude. Te Zwammerdam, nam. 2 uur, ds. Kalk man van Alfen. Nbd. Gbr. Gbubbhtb. Beroepen te Oudshoorn, ds. A. Middel koop te Nijkerk. I Bedankt voor Voorthuizen, door ds. G| Vlug te Leiderdorp. Chr. Ger. Gemeente. Zondag 15 Maart zal in de kerk te Alfen voor de gemeente optreden, ds. W# Renkema, pred. te Rijnsburg. ikirgerlijke Stand. j Van 28 Febr. 13 Maart. ALFKV. BEVALLEN. N. Kuif geb, de Ridder, D.; M. Overes geb. van der Laan, D.— J.M. vanj Wijk geb. Schouten, D.— E. Vis geb. Street-1 land, Z. M. S. Pannevis geb. Otto, Z. A. de Goede geb, van der Haas, Z. OVERLEDEN. H. M. de Bruin, jm. 7 ra. E. Th. Ponsioen, echtgen. van C. Toor, 50 j, J. van Wijk, echtgen. van C, van't Riet, 69 j. E. Saaf, wed. van P. Blok, 83 j. AArtLANDERVEUIW BEVALLEN. A. Verhagen geb. Zwart, Z. Th. Ponsioen geb. van Buuren, D. N. van Soest geb. van Kreuningen, D. A. Schuller geb. van der Ende, Z. OUDSHOORN. BEVALLEN. N. Raaphorst geb. Griffioen, Z. M. de Looij geb. Verheul, Z. —.L. de Kwant geb. van der Weiden, Z. OVERLEDEN. D. Stroes, jm. 14 d. M. Plomp, jm. 10 j. J. H. Treur, jm. 19j. L.Janszen, echtgen. van G. den Broeder, 00 j. A. Hardenbol, wed. W. van Diest, 72 j. GEHUWD. G. de Jeu, jm. 28 j. en N. Donker, jd. 26 j.— J. J. Coert, wednr, 32 j. en M. Nederveld, wed. 29 j.— D. van Schaik, jm. 28 j. en M. Bogerd, jd. 30 j. BODEGRAVE. BEVALLEM. A. ten Brinke geb. Verburg, D. J. Oostveen geb. v. d. Kooij, D. W. Schoo geb. Stekelenburg, D. A.F. Dekkers geb. van Hartingsveldt, D. P. Beens geb. van Wijk, Z. L. C. Gerritsen geb. v. Eeuwen, D. N. Gelderblom geb. Boerefijn, Z. M. A. van Noort geb. van Eek, D. M. Hamer slag geb. de Pater, Z. G. L. Optenberg geb. Mulder, D. J. Kroon geb. Slegten- horst, D. I. Simonse geb. Blonk, 2 D. J. van Egdom geb. Oosterom, Z. OVERLEDEN. H. van Sevenhoven, 25 j% P, van Leeuwen, 6 m. C. Mooij, 64 j. J. H. Zuurveen, 18 j. J. M. Thijssen, echtg, van J. de Vet, 45 j. G. de Jong, echtg. van A. van Greuningen, 75 j. BOSKOOP. BEVALLEN. C. v. Oostrum geb. Oostrom, Z. G. E. van Noordt geb. Stracke, D. C. van Lint geb. v. Drielen, Z. A. Bik geb. Blok, D. N. Schoemaker geb. Akerboom, Z. A. van den Bosch geb. Portengen, D.— T. Jongejan geb. v, d. Willik, Z. G. Rutten geb. Cocx, D. OVERLEDEN. H. A. Kooij, 21 dagen.- N. Kaptijn, 74 j. I. E. van den ToorenJ 40 j. B. Grootendorst geb. Oostrum, 65 j. GEHUWD. A. Nieuwerf en J. Verkade. A. Verburg en L. Bulk. KOUDEKERK. BEVALLEN. M. Offers geb. van Vliet, D. N. Braatgeb. Dorrepaal, D. M. van Amster dam geb. van Steijn, Z.— J. de Ligny geb.i de Lange, Z. A. Vlasveld geb. Kok, Z. OVERLEDEN. C. van der Vis, echtgen, van J. van der Velden, 44 j. HAZERSWOUDE. BEVALLEN. P. van Mil geb. Zengers,Z.: M. de Groot geb. Smink, D. G. A. Mout geb, Avenarius, Z. M. van Elswijk geb.| Brouwer, Z. C. van Wieringen geb, Lan- geveld, Z. C. Kooter geb. Smits, Z. 1. van der Kleij geb. Ruis, Z.— J. van Hulst geb. Schellingerhout, D. OVERLEDEN. J. van der Haas, 3 d. F. Boere, echtg. van J. Olieroek, 63 j. H. J, Tan Meurs, 11 m. TER AAR. BEVALLEN. C. van Rodenrijs geb. van der Meer, D. G. Vuijk, D. C. A. C. Baas geb. Verploegh, D. M. Snabel geb. Pieterse, Z. A. van Veen geb. van der Meer, D. J. van Smoorenburg geb. van der Hoorn, D. OVERLEDEN. H. Egberts, jm. 6 m. J. Akerboom, echtg. van A. van der Jagt, 44 j. P. Visser, wed. van W. van Dijk, 88 j. C. Kiekens, jd. 1 j. WOUBRUUGE. BEVALLEN. M. W. van der Klauw geb. Doolaege, Z. B.M. van Dorp geb. van der Sar, D. A. Baak geb. van Eeuwijk, Z.— E. de Kwaasteniet geb. Vromans, Z. OVERLEDEN. C.J. van Goozen, jd. 1 m. M. Hillenaar, jm. Hm. Atlverte^tiëo. *3 r X3Ü Den 22n Maart a. 8. hopen onze geliefde Oom en Tante JAN BAELDE en TEUNTJE OOSTEROM, hunne 25-jarige Echtreroeni- ging te herdenken. 2927 Namens Neven en Nichten, J. BAELDE Wz. Bodegraven, 14 Maart '91. 55' X Ondertrouwd: JURRIE SMIT en MAARTJE BROEKHUIZEN. j Alfen, 12 Maart '91. 2948 Voorspoedig bevallen Zoon: M. S. PANNEVIS- Alfen, 9 Maart '91. van een Otto. 2908
Door 's Heeren goedheid voor spoedig bevallen van eene welgeschapen D ochter: A. L. KALSBEEK—Hengeveld. Woerden, 11 Maart'91. 2410 NOTARIS Geboren: Anna Geertruida Maria, dochter van O. L. ROTTEN. en G. RUTTEN-Cocx. Boskoop, 10 Maart '91. 2909 Heden overleed na een smarte lijk, doch Jüldig lijden, zacht en kalm, mijne hartelijk geliefde echtgenoote JANNETJE VAN WIJK, in den ouder- dom van ruim 69 jaren. C. VAN 'T RIET. Alfen, 8 Maart '81._____________2922 Heden overleed na een smarte lijk, doch geduldig lijden, onze geliefde moeder en behuwdmoeder, Mejuffrouw de Wed. W. VAN DIEST—Hardenbol, in den ouderdom van ruim 72 jaar. Uit aller naam: H. M. VAN DIEST. Oudshoorn, 12 Maart '91. 2923 Heden overleed onze geliefde zoon en broeder JACOBUS HENDRIKUS, in den ouderdom van ruim 19 jaar. Mede namens kinderen en behuwdkinderen^ J. H. TREUR. Oudshoorn, 8 Maart'91. 2947 Heden overleed tot mijne diepe droefheid, mijne geliefde en zorgdragende kleindochter AGATHA BOER, in den leeftijd van ruim 31 jaren. J. BOER. Zwammerdam, 13 Maart '91. 2959 Heden behaagde het den Heere tot zich te nemen, onze hartelijk geliefde echtgenoote en moeder ELISABETH VERBOOM, in den ouderdom van 44 jaren en 4 maanden. Uit aller naam: JOHs. DE JONG. Bodegraven, 26 Febr. '91. 2797 Voor de vele bewijzen van be langstelling, bij onze 50 jarige echtver- eeniging, betuigen wij onzen bartelijken dank. J. P. DE GROOT en Echtgenoote. Alfen, Maart '91. 2920 Hierdoor betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die blijken van deelneming in ons smartelijk verlies gaven, bij het overlijden onzer oudste dochter Johaiina Hendrika. H. ZUÜRVEEN. M. ZUÜRVEEN— VAM Zanten. Bodegraven, 11 Maart 1891. 2921 Aan de bekende en onbekende schuldeischers in de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aan vaarde nalatenschap van JOHAWMES CtlJMIUS, in leven Horlogemaker te Oudshoorn, aldaar den 4n Januari 1891 overleden, wordt bekend gemaakt, dat de rekening en verantwoording, namens de benefi ciaire erfgenamen gedaan, van af heden tot den 23n Maart e. k. ten kantore van den ondergeteekende ter inzage zal liggen en dat, indien geen verzet plaats heeft, daarna onmiddellijk tot uitbetaling over eenkomstig die rekening en verantwoor ding zal worden overgegaan. C. C. KROM, Notaris. Oudshoorn, 14 Maart 1891. 2899 TEERHOEFÊïir Mrt WiöjjT OUDSHOORN. Aanvang van den nieuwen cursus voor jongens en meisjes 1 Mei 1891. Leerplan en informatiën zijn te beko men bij den Directeur der Leerhoeve te Oudshoorn. 2895 Eene puike lading GROVE en voor 2940 Smeekolen op de komst, C. JONGNBURGER Zn., Alfen, Hooge zijde. Openbare Verkooping op Donderdag 26 Maart 1891, des voorm. 10 uren, op de Fabriek „Werklust," onder 2958 HAZERSW0UDE, VAN DRIE PAARDEN, OMNIBÜS-BREAK, JACHTWAGEN, ARRESLEDE, Tuigen, Stalbenoodigdheden, Haverkneu- zer, eenig Kantoor-Meubilair en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Nadere inlichtingen geeft Notaris HENGEVELD te Hazerswoude. E J. I m te Mijdrecht, bericht dat de veiliug der Boerenhofstede iu de Derde Bedijking onder Mijdrecht (zie het 2e blad) aangekondigd tegen Woens dag 18 Maart 1891, VDorloopig is UITGESTELD. 00 o OPENBARE VERKOOPING op Donderdag 2 April 1891, 's nam. 1 ure, in het Hotel „De Nederlanden" te Vreeland,. van de genaamd „De Goede Verwachting", BESTAANDE IN: Ovenhuis met 2 ovens, drie Droog- schuren, Voorraadschuren, Meester knechtswoning zeven Daggelders woningen, mime Terreinen en Tuiii- groud, groot 1 Buoder, 2 Roeden, 24 Ellen; alles zeer gunstig gelegen aan de Westzijde van de Vecht, binnen de gemeente 2904 VREELAND op een half uur afstand van het station Loenen—Vreeland, en daarom ook bij uitnemendheid geschikt voor de oprichting van andere fabrieken. Te veilen in 2 perceelen, breeder bij biljetten omschreven. Op eiken werkdag te bezichtigen. Aanvaarding en betaling kooppqja vóór of op 1 Mei 1891. Nadere informatiën geeft ________Notaris BOS te Vreeland. Notaris LEDEBOER te "Aalsmeer, zal Woensdag 1 April 1891, voorm. 11 uur, in het Wapen van Aalsmeer", bij den heer P. KAPTEIN te Aalsmeer, publiek verkoopen: genaamd „KENT U ZELVE", met groote hooitas, schuur, steenen varkeushok, ruime werf en 11 Hectaren, 30 Aren, 70 Centiaren uitnemend best WEILAND, staande en gelegen onmiddellijk bij het dorp Amstelveen en aan het Karnemelk 8- gat, gemeente Nieuwer-Amslel. Deze veiling zal geschieden in zeven perceelen en 5 combinatiën. Aanvaarding land direct na de toewij zing. Betaling koopsommen 1 Mei 1891. Alles breeder bij biljetten, die op aan vragen worden toegezonden door genoem den Notaris LEDEBOER, alwaar dagelijks inlichtingen te verkrijgen zijn. Alles in eigen gebruik bij den heer H. WEGBRANS._______________2905 OPENBARE VERKOOPINGEN VAN VE en Landbouw gereedschappen, ten overstaan van den Notaris Q-. C. FORTUIJN DROOGLEEVER teGouda, op Woensdag 1 April 1891, des morgens te 9 uren, aan de Bouw- man8woning, wijk F. No. 45, in filoemendaul bij Gouda, gemeente Waddingsveen, van: 12 KOEIEN, die gekalfd hebben of op kalven staan; eene ZEUG met Biggen, eene breede en eene smalle 8CH0UW, een HOOIMACHINE, Bouwmansgereedschappen enz. En op Woensdag 8 April 1891, des morgens te uron, aan de Bouw manswoning, Wijk D. No. 291, aan de Gouwekade te WADDINGSVEEN, VAN 19 KOEIEN, ffL^die gekalfd hebben of op kalven 4 PINKEN, 2 STIEREN, 3 SCHAPEN, eene ZEUG met Biggen, een GEIT, 6 KIPPEN en 1 HAAN; eene partij HOOI, eene partij MEST, 4 SCHOUWEN, BOUW- en MELK- GEREEDSCHAP en voorts eenen INBOEDEL, waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. 2944 No. 1. No. 2. Ten overstaan van den No taris Mr. FüHRI SNETH- LAGE te Woerden, worden op Woensdag 25 Maart a. s. 's voormiddags 11 uur, in het Café „de Dubbele Sleutel" aldaar, in het OPENBAAR VERKOCHT: DE HOFSTEDE met 24 HECTAREN uitmuntende WEI- EN HOOILANDEN, in Diemerbroek, onder PAPEKDP. In gebruik bij den Heer Jan de Vor, a f 1800.— per jaar en te aanvaarden: het land dadelijk en overigens 1 Mei 1891. Te veilen in 4 perceelen, op de bil jetten omschreven en daarna gecom bineerd. DE HOFSTEDE met 11 HECTAREN uitmuntende WEï- EN HOOILANDEN, waaronder die bezet zijn met beste kleiaarde, op Kromwijk, onder WOERDEN. Eigendom van den Heer Gijsbertüs Verduijn, die de perceelen tegen eene vergoeding van f 800.-- in gebruik houdt, wat aangaat het land tot Kerstmis 1891, en wat de gebouwen betreft tot 1 Mei 1892. Eerst in 4 perceelen en daarna ge combineerd. Betaling van beide Hofsteden 1 Mei 1891. Meerdere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. 2890 Te Notaris J. HEENK, resideerende te Leimuiden, zal ten huize van den Loge menthouder J. DE RIJK aldaar, op Woensdagen 1 en 8 April 1891, 'e morgens te 11 uren, bij opbod en afslag, publiek verkoopen: No. 1—6. Eene welonderhouden Bouwmanswoning, stallingen, verdere gebouwen, erf en tuin, aan den straatweg in het dorp, diverse perceelen uitmuntend WEILAND in den Grietpolder en eene partij best RIET LAND en erven langs den nieuwen weg, alles te LEIMUIDEN 5 te zamen ter grootte van 5 hectaren, 76 aren, 10 centiaren. Verhuurd voor f 680.— 'sjaars aan den heer Elbert Stigter, tot 31 December a. s. No. 7—11. Diverse partijen uitmuntend RIETLAND, zeer gunstig liggende aan de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder, onder de gemeenten 2903 Leimuiden en Aalsmeer, te zamen groot 30 hectaren, 6 aren, 27 centiaren. Verhuurd voor f 720.— 'sjaars aan den heer Klaas Stigter, tot 31 December a. s. Alles breeder bij biljetten omschreven en waaromtreut nadere informatiën zijn te bekomen, zoo ten kantore van den Notaris J. HEENK voormeld, als ten kantore van den Notaris D. J. VAN STOCKUM te Lisse. Publieke Verkooping op Donderdag 19 Maart 1891, 's morg. 10 uren, aan Kattenbrug te Nieuwveen, ten overstaan van Notaris J. HEENK, resideerende te Leimuiden, van 2902 eeue groote partij AFBRAAK. Openbare Verkooping te REEUWIJK (afd. SLUIPWIJK), ten overstaan van den Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda, op Woensdag 25 Maart 1891, des morgens te 11 uren, in de Herberg van K. ÜOOGENBOEZEM te Shüpwijk, van: een goed onderhouden, ruim ingericht WOONHUIS 2 SCHUREN, ERVEN en TUIN, met den "WEG daarvoor gelegen, Wijk F. No. 1, staande en liggende aan den 's-Gravenbroekschen weg te REEUWIJK, (afdeeling Sluipwijk), op den kadastralen legger voorkomende in Sectie C. No. 851, 852 en 721, te zamen groot 18 aren, 49 centiaren. 2943 Te aanvaarden 1 Mei 1891. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G. C. FOR TUIJN DROOGLEEVER te Gouda. Boerenknecht. to co co Er wordt met 1 Mei a. s gevraagd een persoon, ongeveer 14 jaar oud, P. G., eenig boerenwerk kunnende verrichten en die zich verder bekwamen wil in het melken enz. Brieven fr. aan het Adver tentie-Bureau van BRüSS te Boskoop. Wegens huwelijk van den tegenwoor dige, wordt bij M. VISSER te Hoogmade, EEN BOERENKNECHT gevraagd, van den P. G. 2930 Twee Kleêrnmkersknechts kunnen direct werk bekomen, bij Th. DE GRAUW te Alfen._____________293_9 EEN BOERENKNECHT gevraagd tegen 1 Mei a. sM P. G. Goed kunnende melken en met paarden omgaan. Aanbiedingen fr. lett. D. aan den Boekh. A. DEKKER, Hazerswoude. 2829 A. GRIFFIOEN, Mr. Klompmaker te Alfen, vraagt een KNECHT, boorder of hakker. 2866 Gevraagd: een vaste Arbeider, terstond of met 1 Mei, goed kunnende melken, bij D. KWAKERNAAK te Oudshoorn. 2945 Gevraagd tegen 1 Mei a. eene flinke Dienstbode 5 CO co to bij G. BOUTHOORN te Woubrugge. Een KINDERMEISJE, gevraagd door Mej. H. J. Lemkes Jr. te Alfen lage zijde. 2957 Gevraagd met Mei, in een klein gezin, Goede getuigen vereischte, zich te ver voegen bij Mevr. C. D. HOOGENDIJK te Zwammerdam. 2954 BERICHT VAN INZËtT De op den 1 ln dezer te Alphen geveilde goederen van wijlen den heer SCHATTENKERK, zijn in bod gekomen als volgt: No. 1. Heerenhuis Terstond verhoogd met No. 2. Houtzaagmolen c. a. Terstond verhoogd met No. 3. Bouwmanswoning en Land, 1.40.90 II. No. 4. Weiland met klei bezet, 4 II..... No 5. Idem, 15.45.90 H. Terstond verhoogd met No. 6. Idem, 7.05.45 H. No. 7. Idem, 5.73.09 H. Terstond verhoogd met f v r> n Ji 1600.— 100.— 1400.— 1000.— 3600.— 7400.— 17700.— 800.— 8400.— 9000.— 1000.— Zamen f 52000.— De afslag en toewijzing blijft bepaald op Woensdag 18 Maart a. s., des voorm. 11 uren, in het Logement van Schouten te Alphen a/d Rijn, ten overstaan van Notaris MAARSCHALK, ten wiens kan tore te Boskoop inmiddels verhoogingen worden aangenomen tegen genot van lOpCt. van de hoogsom. 2900 De TWEE HUIZEN, welbeklante en gunstig bekende METSELAARS AFFAIRE van Char let te Leimuiden, is slechts in bod gebracht op.....f 3300.— AFSLAG Dinsdag 17 dezer, 's morg. 11 uren, ten huize van den Logement houder J. DE RIJK te Leimuiden. 2901 Notaris HEENK. TOESLAG to CO MARKT, naast „do Wa&g/' GOUDA, nemen gelden deposito; met 1 dag opvragens h 2% pCt. bij langer termijn op overeen te komen voorwaarden en desverkiezende tegen onderpand in fondsen; verstrekken gelden op Effecten voor; bedragen onder 1000 a 4 pCt. 's jaars; bedragen daarboven tot den prolongatiekoers, volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden; belasten zich met hetkoopen en verkoopen van Effecten, tegen een provisie van: pCt. voor fondsen boven de 30pCt. M& onder t> 30 (ook voor loten) desverlangd worden orders in de meeste fondsen verantwoord tot den eerstvolgenden middenkoers der Amsterdamsche beurs; wisselen coupons in boven de Amsterdamsche beursnoteering, zonder berekening van pro visie; belasten zich op voordeelige voorwaarden met het incasseeren van wissels op binnens en buitenland. Tarieven op aanvrage grati* verkrijgbaar. 9913 RIJNLANDSCHE BANKVERËËNIGING F, F. W. LEIDEN, Nieuwe Rijn II. Commissarissen de Heeren: J. J. VANDERBREGGENAz., Dijkgraaf van Rijnland, Lid der Eerste kamer. Mr. J.J.SCHNEITHER, Wethouder. P. ZILLESEN, Lid van den Gemeenteraad. allen te Leiden. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten; 2051 Wisselt coupons tegen koereen dage lijks door de Bank vast te stellen; Geeft gelden op prolongatie en beleening. H.C. in EFFECTEN en KASSIER, BEERSTRAAT 134. LEIDEN. Koopt en verkoopt Effecten, sluit Prolongatie, neemt gelden a deposito en verwisselt coupons boven Amster damsche noteering. lncasseering tegen billijk tarief. 2925 T"w. BECK ALFEN, lage zijde. i In Effecten, Coupons, Wissels en Assurantiën. 8697 Rente van gelden a deposito: met 3 dagen opzegging 2 pCt. voor eene maand vast 2% voor drie maanden vast 3 J. ABTLAND. ALFEN a/d RIJN. In Effecten, Coupons, "Wissels en Assurantiën. Koopt en verkoopt Effecten tegen billijke provisie, wisselt coupons en levert Duitsch en Frausch bankpapier. Sluit beleeningon tegen onderpand en incasseert wissels op alle plaatsen in Nederland. 8876 BYPOTBEEKBANK VOOR NEDERLAND verstrekt gelden op Ie Hypotheek en geeft 4 pCt. Pandbrieven uit. 2701 Inlichtingen te bekomen bij den Heer L. A. van der MEULEN, te Mijdrecht. Direct beschikbaar als le Hypotheek: Notaris H. J. H. van der HEIJDEN te Mijdrecht bericht, dat de kapitale BOERENHOFSTEDE met LANDE RIJEN onder Waverveen, in het Water schap „Groot-Mijdrecht", groot ongeveer 20 Hectaren, op 10 Maart 1.1. in publieke veiling is ingezet op slechts f 1050.— en dat de TOESLAG daarvan zal plaats hebben op Dinsdag 17 Haart a. 8., des middags om 12 uren, in de Her berg van A. HonwELiNG te Mijdrecht. ï^eltWALÏTËÏT Wilgen- en Populieren POOTEN te koop bij C. Donker, Rietdekker te Oudshoorn. Ook IEPEN- en KAS- TANJEBOOMEN enz, tegen concur- reerende prijzen. 2946 tegen matige rente, op solide panden. Te bevragen onder het motto „geld" Bureau Rijnbode." 2681 „Rijnstroom/' Cal Restaurant. Uitspanning. ALPHEN a. d. RIJN, lage zijde. voor BRUILOFT en anflere partijen. Aanbevelend, 2955 C. J. DE WIT. T_ S^OOÜ-JSdinDnDBIjIDSrK., in MODES te ZWAMMERDAM, heeft ontvangen de nieuwste modellen van DAMES- EN KINDERHOEDER alsmede: Linten, Bloemen, Veeren, enz. enz. Beveelt zich miozaam aan. 2956
Koopt geene NAAIMACHINE alvorens eene ECHTE SINCER (fabrikaat der SINGER-MAATSCHAPPIJ te New-York) op proef ontboden te hebben. Een/g Depot te LEIDEN: HAARLEMMERSTRAAT 134. Eenig Depot te ALFEN: bij J. B. BES. ÏÏfT GROOTSTE KEUZE. LAAGSTE PRIJZEN, rM De nieuwere soorten van de Naaimachines der Singer Maatschappij hebben meer en deugdelijker verbeteringen dan eenigo andere Naaimachine. Dubbele Stiksteek HAND-naaimachines, al naar gelang van kwaliteit, van af Twaalf Gulden. Reparatiën aan Naaimachines aller systemen worden spoedig en goedkoop uitgevoerd. .il! Wederverkoopers gelieven zich te adresaeeren aan het Generaal Depot Kalvor- *^m0 straat 62 te Amsterdam. 2898 I Oudendijkschen Polder. VERHURING VISCHWATER, Het BESTUUR van den OUDEN DIJKSCHEN POLDER, zal op Donder dag den 19 Maart 1891, des avonds te 7 uren, in het Logement van den heer J.GULDEMOND te Woubrugge, in het openbaar verhuren: de YISSCHERIJ in den droog te maken Piaspolder. Voorwaarden bekend te maken vóór den aanvang der verhuring. Information te bekomen bij den heer D. P. RAMP, Dijkgraaf van genoemden polder. 2933 nSEivmKÖoiT- Op verzoek van eenige ouders, zal ondergeteekende bij genoegzame deel neming met 1 April oprichten een KINDER-ZANGKOOtt voor jongens en meisjes van 8 tot 16 jaren. Aangifte en inlichtingen op Donder dag 19 en 26 dezer, des namiddags van 5 tot 6 uur, op de zaal van het Hotel „de Vergulde Wagen'1 te Alfen 1. z. A. J. IVIARKX, 2915 Muziek-Directeur. HOEDEN- EN PETTEN-" MAGAZIJN. ONTVANGEN de nieuwste modellen Cylinder-, Fantaisie- en Kinderhoeden; alsmede Zijden- en Fantaisie-Petten, voor het a. s. seizoen. Jol. VAN DEN BOSCH-Qaant. ALFEN, lago zijde. 2941 TE KOOP wegende pi. m. 75 kilogr. Te zien en te bevragen bij A. Groeiseweg, landbouwer te Waddingsveen, Noordeinde. 2951 TE KOOP: eerste kwaliteit WILGEN POOTEN en ESSCHEN BOONSTOKKEN, tegen de meest concurreerende prijzen, bij P. A. VAN VLIET, kaasvatendraaier, te Oudshoorn bij Alfen a. d. Rijn. 2950 Bij UTRECHTSCHE ALGEMEENE en Opgericht in de jaren 1811 en 1867. VOOR GEBOUWEN EN ROERENDE GOEDEREN. ONDERLINGEN WAARBORG en tegen VASTE PREMIE. Maatschappelijk Kapitaal f 2.000.000. Tengerolge het vertrek van den Heer A. P. SOHRöDER, is tot Corres pondent van genoemde Maatschappij voor Alfen en omstreken aangesteld, de Heer J. G. SP RU UT, Notaris aldaar, bij wien aangiften tot deelneming worden aaügenomen en nadere inlichtingen te bekomen zijn. 2863 De Directie: J. ELINK SCHUURMAN, n. Utrecht, Maart 1891. H. ELINK SCHUURMAN, mrecteurm- MANUFACTUREN EN GEMAAKTE GOEDEREN. Winninghoff&C0., voorheen A. Kauling, ALFEN, Lage zijde, berichten de ontvangst van nieuwe zendingen 2926 -en als: compleete HEEREN- en JONGENS-COSTUMES, BUKSKING en KAM- GAREN BROEKEN, JASSEN en VESTEN. Groote verscheidenheid in BUKSKING- en TRICOT- alsmede: KINDERPAKJES, WËRKMANSBROEK£3, BOEZEROEflEN zwart-lustre eu linnen JASSEN, KIELEN HEEREU DASSEN, ERONTS, BOORDEN EN MANCHETTEN, (in linnen en gummi.) Diverse nieuwe Sloffen voor Heeren en Kinder-Kleediny naar maat. VOOR HET GOED PASSEN WORDT INGESTAAN. TE KOOP: een beste BOERENWAGEN met ijzeren assen, 1 groote WRINGKUIP en 6 dito "WE1KUIPEN, zoo goed als nieuw, bij M. VAN DER POEL Pz. te Gelders- woude, gem. Zoeterwoude. 2952 HEEREN ORGANISTEN of liefhebbers, TE _ KOOP hetéstemmig KORAALBOEK, door J. A.van Eijkbn, Ps., Lofz. en Evangel. gezangen met voor-, tussch.en- en naspelen. Compleet ingebonden en degelijk in orde. Zeld zaam koopje. Te bevragen bij de Boek handelaars A. JANSZ Zoon te Oude Wetering. 2953 TOONBANKEN. TE KOOP: 4 prachtige TOONBANKEN, lang 4.65 M-, met mahoniehouten bladen, gediend hebbende in een Manufactuur- winkel. Worden gezamenlijk of ook afzonder lijk uit de hand te koop aangeboden. Te bevragen met franco brieven, onder No. 2912, Bureau „Rijnbode."________ Te koop of te huur gevraagd: op het dorp Alfen, Oudshoorn of liefst Aarlanderveïn 1. z., een BROODBAKKERIJ, of een'geschikt HUIS. om daar zulks in op te richten. Brieven franco onder No. 2871, aan het Bureau „Rijnbode." TE KOOP aangeboden: EENE MELKSLIJTERIJ, •vraarbij koeien gehouden worden omzet 150 Liter per dag. 2897 Te bevragen bij H. van EGMOND, Bretaniestraat 10, Amsterdam. co H. NI VAN DER BURG Marchand- Tailleur, Noordeinde te LEIDEN, is verhuisd van No. 36 naar No. 37. Hij bericht de O N T V A N G S T der Engelsche Zomerstoffen, en blijft zich minzaam aanbevelen. EERSTE KWALITEIT KÖBHOOI, in den loop der week voor den wal, tot concurreerenden prijs. Tevens verzoek ik vroegtijdig bestel ling op de ZINKEN KAASVATEN, om op tijd te kunnen leveren, in alle ver langde grootten. 2934 Ook beveel ik mij opnieuw aan voor de levering van alle Landbouw- en Zuivelbereidings werktuigen. Alfen. G. NAGTEGAAL Jr. UTRECHTSCHE ALGEMEENE Opgericht in de jaren 1811 en 1867, VOOR GEBOUWEN EU ROERENDE GOEDEREN, Bij ONDERLINGEN WAARBORG en tegen VASTE PRIJZEN PREMIE. Maatschappelijk Kapitaal f 2.000.000. Tengevolge het bedanken van den Heer S. LAGERWEY, is tot Corres pondent van genoemde Maatschappij voor Woerden en omstreken aangesteld: de Heer F. VAN DETH te Woerden, bij wien aangiften tot deelneming worden aangenomen en nadere inlichtingen te bekomen zijn. 2942 De Directie: Utrecht, Maart 1891. J. ELINK SCHUURMAN n. H. ELINK SCHUURMAN Directeur*n- PUIKE BELEGEN &R&SB0TER, nog voorhanden bij GEBRs. VAN DER LINDEN, ALFEN. 2936 JENEVER 2937 van P. LOOPUIJT Co. te Schiedam is voortdurend verkrijgbaar bij J. SMIT. ALFEN. Wilgen- en Populieren Pooten, in ruime keuze en concurreerende prijzen voorhanden, bij J. v. d. VELDEN te Koudekerk. Aan hetzelfde adres een RIETDEK- KERSJONGEN gevraagd. 2949 Plaatsvervangers Ui t 4 T*7 nrkmè DE GRANDS MA.GA.SINS DU en TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd MODE-ALBUM met hollandschen offranschen tekst, bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen, hoeden enz., voor heeren, dames en kinderen, op gefrankeerde aanvraag a n MM. JULES JALUZOT C"~ PARIJS Stalen van zijden, wolle.n en katoenen stoffen, laken enz. enz. worden oveneens franco toegezonden doch men gelieve daar voor de soorten op te geven en ongoveer de prijzen te bepalen. Dit, album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn. r Bestellingen van 25 francs en hoogcr wor den met eeno verhooging van 5 0/0 franco oracht en o rij aan inkomende rechten in alle plaatsen van Nederland aan huis bezorgd. De klanten hebben geenc formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen, daar ons réexpéditiehuis te Rozendaal Noord Brabant daarmede belast is. f ■.,-_.-;. a, j, van der mmi tt MEUBELMAKER, DRAAIER en STOFFEERDE. Speciaal ingericht tot 't zetten van piieuwe riet- of vlecht matten in stoelen Oudshoorn (bij de Heulbrug). '713 VRAAG DE Parakan Salak-Ttiee bij G. DE BLANKEN, 2938 ALFEN. MOLX.Y. Eene fijne SIGAAR van middelmatige grootte, in zeer nette 2924 blikken kistjes verpakt. Prijs 2% et. of f 2.50 per kistje, a contant, zonder korti Beleefd tot eene proefneming aanbe volen door de Sigarenfabriek DE DRIE WAPENS. i 8 Bekroond met zilveren en gouden medailles Aanbevolen door H.H. Genees- en Scheikundigen. 2014 KRAEPELIEN HOLM'S I I EIKEL-CACAO, voedzaam, versterkend, aangenaam van smaak. Voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen. Te Alfen bij de H.H. L. Varos- SIEA.U Zoon, Drogist, lage zijde. Alom verkrijgbaar in bussen a en Kg. Kraepelien Holm. Zeist. i 8 i Vraag TON GIMBORN'S EAU DE COLOGNES. Dezelve munten uit door aangenamen en fijnen reuk en werken opwekkend en verfrisschend op het zenuwgestel. Alom verkrijgbaar. Eau de Cologne-Fabriek van H. TON GIMBORN, te Emmerik en 's-Heermberg. Verkrijgbaar bij H. ROLLMAN te Bodegrave. 2282 InCAMBIER VAN NOO- TEN'S Boekh. te Alfen is voorhanden het zooeven verschenen werk: THEORIE DER Vétérinaire Politie, DOOR A. P. ZAALBERG, Burgemeester van Alfen en Aarlanderveen% TWEEDE HERZIENE DRUK. Prijs: ingenaaid f 2.25. gebonden in linnen band 2.75. Bij alle voorkomende ziekten onder paarden, koeien, varkens^ honden, enz. enz., is dit werk een onmisbare gids voor Burgemeesters, Gemeente-Secretarissen, Districts-Veeartsen en Vee-opzichters. NUMIIIRVERWISSBLAARS Adres: den Heer S. BOOT, Spoo. straat J No. 206 te Gouda. 2867 WORDEN GEVRAAGD: 2 bekwame RIEV voor een geheel te bevragen bij te Leimuiden. KALKBLUSSCHEN IEMAND, geheel op de hoogte van kalkblusschen en verdere werkzaamhe den, kan onmiddr'Uji- oor va8t werk geplaatst worden. I brieven, onder motto nKalkblustehet;i% n van dit blad. hot Bureel 2893 Een gehuwd TUINMAN gevraagd, P. G., om dadelijk in rfienst te treden, met klein gezin en bek.»aam in groenten- en bloementeelt en snoeien.: Loon f 1.— met vrije woning. Franco brieven, onder lett. T., aan Scüreüder v. Baak's Centraal Annoncen-Bureau te Leiden. 2894 Dienstbode. Met 1 Mei kan eene flinke DIENST BODE of BOERENDOCHTER geplaatst worden. Brieven franco Mevr. SPRUIJT te Uithoorn. w 2891 WORDT GEVRAAftb: eene Bouwmeicl, met 1 Mei of eerder, bekwaam in het maken van Goudsche kaas en geschikt de huishouding op zich te nemen, bij J.' HOOGSTRATEN, Sassenheim. 2914 Er biedt zich aan, tegen 1 Mei a. s., eene bekwame BOUWIEID, P. G., goed bekend met de Goudsche! kaa8makenj en boterbereiding. Brieven franco onder letter E, aan den Boekh.! DEKKER te Hazerstvoude. 2799! Terstond of met 1 Mei gevraagd: eene Stoepmeid, van den P. G., bij W. KwakernaakJ Reijneveld by Boskoop. 2855 F. DUIJM, Broodbakker te Zwam- merdam, vraagt met 1 Mei a. 8. eene| flinke DIENSTBODE, die goed met de wasch kan omgaan, j Loon f 100.^. 2860 Tegen Mei gevraagd oene flinke BOEREMEID, goed kunnende melken, bij W. DEM- MENDAL, Leiderdorp.__________ 2827 ER BIEDT ZICH AAN" met 1 Mei a. s. eene nette R C. 2830 DIENSTBODE, van buiten, liefst in een burger gezin. Adres, franco brieven, letters A. U., aan het Postkantoor te Nieuwerkerka/dlJsel. Gevraagd tegen Mei: P. te D. G., in een burger gezin. Zich aan melden Bodegraven, Bruggestraat Z. 4. 2846 Op een dorp nabij den Haag vraagt men tegen Mei, voor een klein gezin, eene flinke DIENSTBODE, die goed kan werken en wasschen. Koken geen vereischte. Loon f 80,—. Brieven fr. Bureau Rijnbode, onder No. 2801. Gevraagd te Alfent tegen 1 Mei a. s., 1 i P. G., geschikt en genegen de geheele wasch aan huis te behandelen. Goede getuigen worden verlangd. Te bevragen onder No. 2824, Bureau dezer courant. Men verlangt tegen primo Mei a. s., in een druk, burgergezin, eene flinke, zindelijke DIENSTBODE, als meid-alleen, tegen hoog loon. Zich te vervoegen Oude Sin-1 gel 36, Leiden. 2911 Wordt gevraagd met 1 Mei eene flinke i DIENSTBODE, P. G., bij M. MARKUS, Oudshoorn. CD GO
De Rijnbode 15-03-1891

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Rembrandt, Geertje en GoudaGoudse hofjesHervormde kerk StolwijkHaastrechtse molen