De Rijnbode 22-03-1885

N°. 626. Zondag 22 Maart. 1885. I euws VOOR ALFEN, OUDSHOORN, Advertentieblad AARLANDERVEEN OMSTREKEN. Dit blad verschijnt eiken Z a t er d ag-avo»d. Abontiement per 3 maanden 65 cents franco per post. W. CAMBIER VAN UITGEVER. Adt«rtentiën Van 1 tot 5 regels 60 ctt., iedere regel meer 18 ett Groote letters naar plaatsruimte. Btwijsnummers 5 ets. extra. Bij dit No. behoort een BIJVOEGSEL. i K0STEL00ZE IUENTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Oudshoorn, maken krachtens art. 18 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad No. 134) bekend, dat op Woensdag 25 Maart 188b, des namiddags tusschen 2 en 3 uur, in het Weeshuis, de gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze inenting en herinënting van de personen, die zich daartoe aanmelden. FÉNSIÖÉ KF ON OS EN-1 "Wanneer we hier en daar de woelingen der anarchisten en de bewegingen der socialisten nagaan, hoe ze er met een schijnbaar recht op aangelegd zijn om den werkman tegen het kapitaal en de werk gevers op te zetten en op te ruien, dan betreuren we het, dat sommige arbeiders en werklieden zich nog zoo ondoordacht laten meeslepen door de snoevende woor- deu en oproer-kraaiende kreten van hen, die zich als volksleiders opwerpen, maar op den keper beschouwd slechts volks- verleiders zijn, omdat zij geenszins het belang van het volk, maar uitsluitend hun eigenbelang op het oog hebben. Te meer betreuren we het, omdat de goedgezinde arbeiders, zij, die werken kunnen en werken willen, zich over 't algemeen Diet te beklagen hebben over hunne patroons en meesters, daar deze er immers ook belang bij hebben, dat de werklieden, die ijverig en vlijtig zijn en die door nauwe plichtsbetrachting gedreven, geene reden tot berisping of vermaning geven, zoodanig beloond en bejegend wor den, dat zij te dien opzichte geen reden hebben om over verkorting hunner rechten te klagen. Of zou men dat eene ver korting van rechten of eene kwalijke bejegening kunnen noemen, wanneer de werkgever, fabrikant of patroon, door de treurige omstandigheden en de malaise, die er bijna overal in alle handels- en industrie-takken heerscht, gedwongen wordt een gedeelte zijner minder bruikbare werk lieden af te danken Immers neen Van hem toch is het niet te vergen, dat hij bij gebrek aan werkzaamheden en bij het donker vooruitzicht in de toekomst, al zijne werklieden, ook zonder arbeid, onderhou den zal. Voor een poosje moge dit eenigs- zins gewenscht zijn, doch op den duur zou zulks onhoudbaar, zou zulk een eisch onbillijk zijn, en allerminst eene reden voor den werkman, om zijne ontevreden heid wegens het onverhoopt afdanken, op den werkgever te wreken en hem de snoodste verwijtingen en beleedigingen naar het hoofd te werpen. Doch Yan de waarlijk goedgezinde, eerlijke en brave werklieden heeft men zulke lakenswaar- dige handelingen, zulke dolzinnige begrip pen van vermeend recht niet te verwachten, 't zijn slechts dezulken, die, lui en vadzig en dikwijls nog onbekwaam, vermeenen, dat de werkgevers zedelijk verplicht zijn den werkman te onderhouden en voor hem te zorgen, ook al heeft hij geen werk. Er bestaan zeer zeker wederkeerige rechten en verplichtingen tisschen werklieden en werkgevers en ofschoon gaarne aannemende dat vele der eerstgenoemden dat zullen erkennen en dit door hunne voorbeeldige handelingen en gedragingen aan den dag leggen, mag men aan de laatsten toch ook den lof niet onthouden, dat zij alles in het werk stellen om het lot van den braven werkman, zooveel in hun vermo gen is, te verbeteren en zijn toestand in menigerlei opzicht te veredelen. Dit is ook o. a. dezer dagen weder gebleken door de pogingen, die er worden aange wend om een algemeen pensioenfonds voor werklieden op te richten. Op eene bij eenkomst te Utrecht, onder presidium van Prof. Valeton, is de wenschehjkheid tot het tot stand komen van zulk een pensioen fonds, krachtig besproken Om het wel slagen der zaak te bevorderen, achtte men dat de medewerking der patroons hoog noodig was, daar vele werklieden afge schrikt worden door de betrekkelijk hooge bijdragen, die van hen gevorderd worden. Men meende voorts, dat men om het fonds bij de werklieden ingang te doen vinden, beter zou doen door hen b. v. een of twee uren per week te doen overwerken en het loon daarvoor te bestemmen voor het fonds, in plaats van de premie van hun gewoon loon in te houden. Een zekere spreker, de heer d. V., geeft een voorbeeld van zijne eigene fabriek (sigaren) aan, waar zijne werklieden wel bereid waren des Zaterdags na afloop der werkzaamheden, ieder nog 10 sigaren te maken ten bate van een zieken kameraad, die daardoor zijn volle weekloon kreeg, doch niets van hun loon daarvoor wilden afstaan. Na eenige jaren zagen zij echter zelve in, dat hierin geen verschil bestond en gaven zonder aandrang van de patroons, den eersten stoot tot op richting van een ziekenfonds, dat thans zeer veel nut sticht. Genoemde heer ge looft niet, dat uit eigen beweging, van zijne 150 werklieden, één tot het pensioenfonds zal toetreden. Omtrent de eigenaardigheden van den Nederlandschen werkman, gaf ook de heer A. een staaltje. Deze had reeds voor langen tijd, zijnen werklieden aangeboden om geheel voor eigen risico tegen een bij drage van 10 of 15 et per week, hun bij ziekte het loon uit te betalen, maar zijn aanbod stuitte af op het wantrouwen der arbeiders, die meenden dat de baas daar uit een voordeeltje wilde trekken. 't Is inderdaad jammer, dat sommige werklieden en arbeiders nog altijd zoo wantrouwend zijn jegens hen, die in de eerste plaats moeten gerekend worden de belangei van den werkenden stand voor te staan. Tegen een kleine uitgave van enkele stuivers per week, die hun later het recht geeft, zoo dat noodig is, onder steuning uit het pensioenfonds te ontvangen, ziet men vreesehjk op; men rekent u voor, dat er van het weekloon reeds zoovele onvermijdelijke uitgaven voor het huis houden moeten bestreden worden, dat eene uitgave voor het pensioenfonds er onmoge lijk meer af kan, doch men verzuimt er bij te voegen, dat er nog zooveel zou kun nen bezuinigd worden, als men maar den ernstigen wil daartoe had en als men maar wat minder aan dien verderfelijken sterken drank ten offer bracht, die lichaam en ziel verwoest en de huisgezinnen dikwijls voor altijd ongelukkig maakt. Pensioenfondsen, gelijk die reeds sedert onheuglijke tijden door den Staat ten be hoeve zijner ambtenaren, hunne vrouwen den wij het ook zeer wenschelijk vinden dat de pogingen, die er aangewend worden tot de oprichting van een algemeen pen sioenfonds voor werklieden, weldra met een uitstekend succes bekroond worden. Overzicht Her belangrijkste gebeurtenissen. In de zitting tan de Tweede Kamer van Maandag werd de behandeling van het hoofd stuk »Marine« voortgezet en verdedigde de Minister den toestand van het materieel en ver zekerde, met bedachtzaamheid voort te gaan met de afschaffing der torpedo's. De afschaffing der lijfstraffen had gunstig gewerkt. De op heffing der rijkswerven voor den aanbouw, nam hij niet voor zijne verantwoordelijkheid en het rapport der werfcoramissie zou hij uitvoeren, tenzij de Kamer hem dit belette. Nadat Dinsdag eerst eenige kleine ontwerpen waren afgedaan, werd de behandeling van de Marine-begrooting voortgezet. De voorgestelde bezuinigingen werden met kracht door den Minister bestreden en op één na werden ze dan ook allen verworpen; alleen werd aange nomen om den post aankoop van hout met 20,500 te verminderen. Woensdag werd het geheele hoofdstuk met 47 tegen 25 stemmen aangenomen en kwam »Finan- en kinderen in 't leven geroepen lijn, om hun daardoor op hun ouden dag bij ziekte of in den dienst verkregene gebreken, een voldoend bestaan of althans een niet on belangrijke toelage te verzekeren, zijn voor de toekomst van eene gezegende uitwer king, al is het ook dat de verplichtend gestelde deelname daaraan, soms met eenige opoffering van den kant der con- tribuanten gepaard gaat. En daarom zou- ciëna aan de orde. Bij de bespreking der tabaks belasting deed de Minister uitkomen, dat hij nog niet alle adviezen had ontvangen, maar dat, als de bezwaren overwegend zouden blijken, hij zich dan nader zou beraden, waaruit de heer Gildemeester afleidde, dat, als men tusschen de regels las, hij uit 's Ministers gezegde meende te mogen afleiden, dat sprekers uitgedrukte hoop bevestigd zou worden, dat de tabaksbelasting niet aanhangig gemaakt zou worden, waarvan het gevolg zou zijn, dat er een kreet van opluchting en dankbaarheid in den lande zou opgaan. De Minister sprak die opvatting niet tegen. In de zitting van Donderdag werd dit hoofd stuk aangenomen met 63 tegen 1 stem, na eenige discussie, waarin de Minister de geleidelijke uit gifte van nieuwe muntbiljetten van kleiner cou pure dan de tegenwoordige had toegezegd. De interpellatie van den heer Reekers over de zee- visscherijwet werd bepaald voor de behandeling van net hoofdstuk Waterstaat. Het ontwerp tot wijziging der vesting-begrooting en een voorstel van den heer Schepel zullen niet voor Paschen worden behandeld. Bij het algemeen debat over het hoofdstuk »Oorlog«, dat nu volgde, drongen enkele leden erg op bezuiniging aan. De heer Schimmelpenninck v. d. Oye achtte eene orga nisatie van de levende strijdkrachten dringend noodzakelijk en de heer Reuther bestreed de persoonlijke dienstplicht en verlenging van den militiediensttijd. In de Fransche Kamer van Afgevaardigden werd Maandag de beraadslaging hervat over het invoerrecht op buitenlandsch vee en nadat daarover tamelijk veel discussiën waren gevoerd, werd eindelijk overeenkomstig den wensch der Regeering besloten tot heffing van een invoer recht van 25 francs per stuk. De 18e Maart, de verjaardag der commune, is dit jaar te Parijs vrij rustig voorbij gegaan. Alleen werden kransen gelegd op de graven der voornaamste, als offers dezer beweging ge vallenen, terwijl men aan het grafteeken van Thiers beleedigende opschriften gehecht vond. Men meent, dat de Regeeriag, nu alles zoo rustig afliep, aan Louise Michel en anderen, die wegens communistische vergrijpen gevangen zitten, kwijtschelding van verdere straf zal ver- leenen. Met het oog daarop hielden de commune- vrienden, zoo men zegt, zich ditmaal zoo stil. Binnenshuis hadden in de hoofdstad dien dag echter niet minder dan 420 bijeenkomsten van commune-vereerders plaats. De vrees, die men in 't laatst der vorige week in Engeland koesterde, dat een oorlog met Rus land zou uitbreken, heeft zich gelukkig niet bevestigd. In het Lagerhuis werd althans door Minister Gladstone officieel medegedeeld, dat met bedoeld Rijk eene overeenkomst is getroffen, krachtens welke voorloopig noch de Russen noch de Afghanen verder zullen voorttrekken. Wij nemen, zeide Gladstone, deze mededeeling aan als te goeder trouw geschied en verbind- baar voor beide partijen. Voorts werd medegedeeld, dat de overeen komst betreffende de Egyptische schuld, die negen millioen zou bedragen, door al de Mogend heden is geteekend, met uitzondering van Turkije, doch dat de volmacht daartoe onderweg is. Twee jaar zou worden toegestaan voor een nauwkeurig onderzoek naar de bronnen van inkomsten in Egypte. Gedurende dien tijd wordt 5 pCt. gekort op alle coupons der schuld en pCt. op de rente van Engeland's aandeelen in het Suez-kanaal. Deze kortingen worden echter teruggegeven, indien na twee jaren de mogelijkheid daarvan mocht blijken. Indien de korting echter na verloop van de twee jaren zou moeten voortduren, is de Khedive verplicht eene gemengde commissie bijeen te roepen, om een algemeen onderzoek naar 'slands geldmid delen in te stellen. De Mogendheden waarborgen gezamenlijk en elk afzonderlijk den interest der leening, zon der recht van inmenging in het inwendig bestuur van Egypte. De ontvangsten zijn in de eerste plaats aangewezen tot betaling der schuld en een aflossingfonds zal gevestigd worden. De interest mag 3% pCt. niet te boven gaan. De toestand der troepen in Egypte, die onder de brandende zon door de woestijn terugtrokken, laat zeer veel te wenschen over, zoo zelfs, dat indien de Londensche correspondent van het BerL Tagebl. goed is ingelicht —generaal Wol- seley vertrouwelijk aan den Minister van Oorlog zijne vrees heeft te kennen gegeven, dat in de eerstvolgende maanden het verlies der troepen 25 pCt. zal bedragen, en dus te Londen maat regelen genomen moesten worden om ?n de leemten te voorzien. Uit Ierland wordt bericht, dat de gemeenteraad te Dublin, na zeer heftige besprekingen, tot het besluit is gekomen, de Prins en Prinses van Wales bij hun aanstaand bezoek aan de hoofd stad niet te verwelkomen. De Dultsche Rijksdag heeft Maandag, na eene beraadslaging van acht uren, eene beslissing genomen in zake de subsidiën voor de overzee- sche stoomvaart-Iijnen. Tot veler verbazing zijn er twee goedgekeurd en slechts één verworpen, namelijk die voor de Afrikaansche lijn, en wel met 166 tegen 157 stemmen. Subsidiën, van vier millioen Mark elk, zijn met 170tegen 159 stemmen toegestaan voorde Australische en Oost-Aziatische stooravaartlijnen. Ook is een crediet bewilligd voor een zij-lijn Triest— Brindisi—Alexandrië. De 88e verjaardag des Keizers zal o. a. wor den bijgewoond door den Prins van Wales, diens oudsten zoon en den hertog van Edinburg, het beste bewijs zeker, dat het tusschen Enge land en Duitschland weer in orde is. De Zwitsersche Nationale Raad heeft vier dagen beraadslaagd over te nemen maatregelen tegen het misbruik van sterken drank. Er was omtrent dit onderwerp een zeer volledig en be langrijk rapport opgemaakt. Bijna alle landen, tot Chi.ia toe, hadden den Bondsraad gegevens daartoe gezonden. De voorstellen van den Bondsraad hebben eenige kleine veranderingen ondergaan, en ten laatste is besloten tot een wijziging in de Grond wet, in dien zin, dat een wet tot beperking van den handel in sterken drank en tegen de fabri- cage van schadelijken brandewijn mogelijk ge maakt wordt. Die wet zal aan belastingen op de fabricage en het verbruik van brandewijn, naar men be rekent, jaarlijks 5 millioen franks opbrengen. Deze som wordt onder de verschillende kantons; naar verhouding van hunne bevolking, verdeeld, terwijl vooraf aan de kantons, welke het recht hadden, belastingen van sterke dranken te heffen, een billijke schadevergoeding verstrekt zal worden. Men zal voorts maatregelen nemen om, ter vervanging van spiritualiën, goedkoope en ge zonde andere dranken meer binnen het bereik van het volk te brengen. 20 Maart '85. Binueuland. 21 MAART. HH. MM. de Koning en de Koningin zullen na hun bezoek aan Amsterdam, (13 April) onmiddellijk naar het Loo ver trekken, om den 13 Mei van daar naar Carlsbad af te reizen. Het Prinsesje zal de Koning en de Koningin niet naar de hoofdstad vergezellen, maar in de resi dentie blijven; daags vóór het vertrek van HH. MM. nit Amsterdam zal zij echter bij hun komen om met hare ouders naar het Loo te gaan. Deze week is de aanstaande gemaal van Prinses Hendrik, dePrins van Saksen Altenburg, in de residentie aangekomen.
Volgens het H. Dgll. zou het huwelijk, dat in April zou voltrokken worden, onbe paald zijn uitgesteld. Verschillende liefdadige inrichtingen, waaronder het diamantwerkers-weezen- fonds te Amsterdam, Ned. Mettray en de Prinses Hendrik-stichting te Egmond, die vroeger eenejaarlijksche toelage ontvingen van Prins Alexander, hebben dezer dagen aanschrijving ontvangen, dat dezelfde som hen in den vervolge uitgekeerd zal worden door Prinses Wilhelmina. Woensdag 8 April zal te 's Gravenhage de verkiezing gehouden worden voor een lid der Tweede Kamer, ten einde de plaats aan te vullen, die door den hr. Wintgens verlaten is. Bij de Tweede Kamer zijn deze week 12 wetsontwerpen ingekomen, behelzende voorstellen tot verandering der 11 hoofd stukken van de Grondwet; het twaalfde omvat waarschijnlijk de overgangsbepa lingen. Zij worden reeds gedrukt en zullen eerstdaags rondgedeeld worden. Naar men verneemt, wordt in de voor stellen tot Grondwetsherziening art. 194 betreffende het onderwijs onveranderd ge handhaafd. Door den Min. van Bin. Zaken is bepaald, dat voortaan de onderwijzers-examens, be doeld in art. 56a der wet van 17 Aug. 1878 (Staatsblad no. 127) zullen worden gesplitst in twee deelen: een schriftelijk en een mondeling onderzoek. De adspi- ranten zullen allen tegelijk worden opge roepen tot het verrichten van schriftelijk werk en, te beginnen met den dag, on middellijk volgende op dien van het schrif telijk examen, in ploegen van 8 verdeeld, mondeling worden onderzocht. Voor het mondeling onderzoek van iederen ploeg zal één dag worden besteed. Ook het schriftelijk examen van alle candidaten moet in één dag afloopen. In provinciën evenwel waarin het getal adspi- ranten te groot mocht zijn om allen tege lijk op te roepen voor het schriftelijk onder zoek, kan dat deel van het examen ver deeld worden over 2 achtereenvolgende dagen, zoodat telkens de helft der adspi- ranten aan het examen deelneemt. Daar het den 30sten April a. s. 70 jaren zal geleden zijn, dat de Militaire Willemsorde door wijlen onzen Koning Willem I werd ingesteld, heeft men het voornemen opgevat dezen dag in de hoofd stad des Rijks feestelijk te herdenken. De eind-examens voor de H. B. tcholen in Zuid-Holland, zullen dit jaar te Gouda worden gehouden. Uit het zesde jaarverslag van de Unie: „Eene school met den Bijbel" blijkt, dat de Augustus-collecte alweer een hooger cijfer bereikte zij bedroeg f 120.420.19Va, d. i. ƒ3,313.99 meer dan in 1883. Het aantal scholen nam met 20 toe, (terwijl er nog 8 in aanbouw waren); dat der correspondenten vermeerderde met 9, dat der locale comité's met 3. Tot onderwijzer aan de openbare school te Zandvoort is benoemd de heer B. van Dijken te Leimuiden. Beroepen tot pred. bij de Herv. Gem. te Oudewater ds. H. M. Bolkestein te Hierden; te Zegveld ds. W. Rignalda te Loon op Zand; te Aarlanderveen ds. E. J. Homoet te Putten. Bedankt voor het beroep naar Mijdrecht, door ds. H. M, Bolkestein te Hierden; voor Gennep, door ds. W. EL Luttenberg te Waddingsveen. Ds. A. v. d. Sluijs te Franeker heeft voor het beroep naar de Chr. Ger. Gem. te Bodegrave bedankt. Tot leeraar bij de Israëlitische Gem. te Woerden is benoemd de heer L. J. fles te Leerdam. Zondag 22 Maart, nam. 2 uur, zal in de Herv. kerk te Woubrugge optreden Ds. v. Walsem van Alfen, en te Zwam- merdam, op hetzelfde uur, Ds. Keers van Hazerswoude. Dinsdag-avond gaf de Tooneelvereeni- ging „Concordia" hare tweede openbare uitvoering in de zaal van den heer C. J. de Wit. De beide blijspelen „Rijkdom en kunst of Liefde overwint alles" en „de Tweeling- broeders", werden goed en vlug afgespeeld en gaven meermalen stof tot lachen. Na afloop was er gelegenheid tot dansen, dat de aanwezigen nog eenige uren gezellig bijeen hield. Bodegrave, 17 Maart. Op de weekmarkt alhier werden heden aangevoerd: 20 wagens Kaas, te zamen 857 stuks, we gende p. m. 4285 kilo, prijs 1ste soort Goudsche f 21.— k f 24.—, 2de soort f 19.— a f 20.50 hieronder 2 wagens Edammerkaas, prijs 2de soort f 19.—. Boskoop. Woensdag had in de sociëteit „Ons Genoegen" te Gouda de jaarlijk- Alle leden der Orde zijn uitgenoodigd *che. algemeene vergadering plaats van daaraan deel te nemen. *L stoomboot Maatschappij Boskoop Waddingsveen—Gouda, uit het uitge- Naar men verneemt zal het nieuwe Rijks- bracht verslag blijkt, dat de ontvangsten waaronder f 24.01 aan extra reizen en de uitgaven f 8485,67, waaronder begrepen is eene in dat jaar gemaakte bergplaats voor steenkolen, ad f 493.63, terwijl aan gabellen moest worden betaald de enorme som van f 1084.77. Vervoerd werden ruim 350ÜO personen of gemiddeld circa 100 per dag. museum te Amsterdam niet in April, zoo-| over !?84 ])®bb®n bedragen f 8713.69, als eerst het plan was, maar in Juni a.s. geopend worden. Het voornemen bestaat die opening met groote feestelijkheid te doen geschieden; niet met eene plechtig heid in besloten kring, maar zoodanig, dat stad- en landgenoot de overtuiging zal erlangen, dat Amsterdam de opening van het Museum als een gedenkwaardigen dag beschouwt. Tot het programma der fees telijkheden behoort ook een groote alle gorische en historische optocht, waarin men zooveel mogelijk alle op kunstgebied merkwaardige personen uit alle tijdperken wenscht te doen figureeren. De trekking der eerste klasse van de 318e Staatsloterij zal Maandag 30 Maart aanvangen. Heden wordt in de lokalen van de sociëteit tde Vereeniging" te Haarlem, de derde groote vijf-jaarlijksche tentoon stelling gehouden van bloeiende bol- en knolgewassen. De inzendingen van Hya cinthen, Tulpen en Narcissen zijn zoo talrijk, dat men nimmer van deze bloemen op eenige tentoonstelling der wereld, grooter, prachtiger en veelzijdiger verza meling zal hebben bijeen gezien. De tentoonstelling blijft geopend tot Dinsdag 24 Maart des middags te 12 uren. Zij is een bezoek overwaard en liefhebbers van bloemen verzuimen vooral niet er heen te gaan, omdat dergelijke tentoonstelling, wanneer die mocht worden herhaald, niet voor over vijf jaren zal plaats hebben. In de volgende maand zal door Ned. Katholieken een bedevaart worden gemaakt naar Lourdes. Het plan is om 27 April a. 8, te Rozendaal de reis te aanvaarden, •en dag te Limoges te verblijven en 30 April te Lourdes aan te komen. Op 4 Mei zal de terugreis worden aangevangen; er zal worden overnacht te Tours en al daar een bezoek worden gebracht aan het graf van den H. Martinus. Wegens de cholera had in het afgeloopen jaar geen bedevaart plaats in 1883 werd daaraan deelgenomen door 455 Nederl. pelgrims. Haarlemmermeer. Ten bewijze, dat de landerijen ook hier dalende zijn in prijs, kan worden medegedeeld, dat deze week alhier werd verkocht eene bouwmanswo ning met 23 hectaren, 22 aren land voor f 17.550,— terwijl die woning tot 1889 nog inhuur is voor f 1700 per jaar; een bouwmanswoning met 20 heet. land voor f 17.101,—; een idem met 10 heet. land voor f 7700.— en 10 heet. los land voor f 5200.— Op al deze perceelen kon 2/3 der koopsom als eerste hypotheek tegen 4% pCt. gevestigd blijven. Hazerswoude. Men heeft meermalen getracht ten behoeve van Koudekerk en Hijndijk een school met den bijbel op te richten. Nooit waren de voorstanders van Christelijk onderwijs echter zoo ijverig in de weer als thans, en 't schijnt, dat hun pogingen kans van slagen aanbieden. De plek waar het langbegeerde gebouw ver rijzen zal, wordt reeds aangewezen. Dat er ook wordt bijgedragen door personen, die vóór het openbaar onderwijs zijn, maar zich in deze zaak evenmin vrij gevoelen als bij een verkiezing, is duidelijk, Woubrugge. De op 14 dezer vastge stelde kiezerslijsten dezer gemeente, be vatten voor den Raad 144, voor de Tweede Kamer 97 en voor de Prov. Staten 96 kiezers. Bij genoegzame deelneming en mede werking zal er van wege de afdeeling Woubrugge en omstreken van de Holl. Maatsch. v. Landbouw op 20 Mei a. s., op het erf van het logement van den hr. Guldemond, eene stieren-keuring plaats hebben, waarvoor prijzen en premiën zul len worden uitgeloofd. Zwammerdam, 18 Maart. Heden-avond werd in de zaal van den hr. J. van Huis door eenige heeren en dames eene tooneel- voorstelliDg gegeven. Voor een volle zaal werden de stukjes „Neen", „Twee zusters" en „De verze gelde burgemeester'' opgevoerd. Op flinke wijze werden de rollen vervuld. Het pu- bliek was dan ook zeer voldaan, voorna melijk over het laatstgenoemde blijspel, hetwelk verschillende luimige scènes bevat, waardoor meermalen de lachlust werd opgewekt. Zondag-nacht omstreeks half vier uren heeft in het „Hotel de Hollaiide" te Rotter dam eene afschuwelijke moord plaats gehad, waaromtrent het volgende wordt medege deeld: Zaterdagmiddag arriveerden in het Hotel een heer en dame, die voor zich eene kamer bestelden en eene andere voor hun zoogenaamden huisknecht. Spoedig ver trokken zij weer, om een rijtoer te maken. In den avond teruggekeerd, bestelden en gebruikten zij een rijk souper, waarna beiden zich met het kaartspel vermaakten. Heel vroolijk zaten zij bij elkander, en de voorkomendheid der jonge vrouw voor den man was grenzeloos. Bedaard gingen zij om 10 uur naar hunne kamer, waar zij nog een kleinigheid gebruikten De huis knecht, die later een 15-jarige broeder der „dame" bleek te zijn, lag in een aan grenzend vertrek. Omstreeks half vier in den morgen hoorde de hótelknechteen geschreeuw; hij snelde naar de kamer, vanwaar het gerucht kwam, en werd on middellijk aangesproken door de vrouw, die hem een wondje aan haar pols liet zien, en op het bed wees, waar de heer badend in zijn bloed lag uitgestrekt. Ook de broeder der vrouw was op dat oogenblik in de kamer. Blijkbaar wilde zij doen voorkomen dat de heer, na een aanval op haar gedaan te hebben, zich zelf vermoord had. De hótelknecbt vloog weg, sloot de deur en keerde spoedig met de politie terug. Op de kamer was alles met bloed bevlekt; beddegoed, gordijnen, stoelen en tafels waren als 't ware geverfd Op bet bed lag de heer, in slapende houding. De plaats waar de revolver gevonden werd in aanmerking genomen, kon niet aan zelfmoord gedacht worden. De revolver werd in beslag genomen, als mede een met bloed bevlekte dolk. De spoedig aanwezige doctoren, de heeren Burger en Eshuijs, constateerden eene ge vaarlijke wond aan de rechterslaap van het hoofd. De gewonde, die als wezenloos naar het ziekenhuis werd overgebracht kon geen inlichtingen meer geven en over leed Zondagavond. De vrouw werd ge vangen genomen en bevindt zich nog als zoodanig in het huis van arrest te Rotter dam. Omtrent dit treurig drama, dat, hoe men het ook beschouwe, zulk een droevig licht werpt op de zeden dezer dagen, wordt verder het volgende gemeld: De vermoorde, oud 36 jaren, was de heer T. Sakurade, lid der Japausche am bassade te 's Gravenhage, voor welk Rijk hij ook vertegenwoordiger was van België. Bij zijn verblijf te Brussel had hij aldaar kennis gemaakt met zekere Jeanne Lorette, een 20-jarig meisje van bijzondere schoon heid, dat hij medenam naar den Haag en haar aldaar eene woning huurde aan den Kanaalweg. Zoolang de echtgenoote van den hr. S. zich nog buitenslands bevond, werd de kennismaking, die intusschen zeer intiem was geworden, geregeld voortgezet; doch nu die op reis was naar Holland, wilde hij zich van het meisje ontslaan, en dit feit moet de eigentlijke oorzaak zijn, waarom zij het wraakzuchtige plan opvatte om hem te vermoorden. Zoodra zij wist, dat de heer S. zich Zaterdagmiddag via Gouda naar Rotter dam zou begeven, reisde zij hem na met haar 15-jarigen broer, die bij haar inwoonde en haar als huisknecht diende, en wist hem te Gouda reeds te bewegen zich weder met haar te verzoenen. Schijnbaar of alles in de beste orde was, vergezelde zij hem toen naar Rotterdam en volvoerde haar gruwelijk voornemen in dien nacht met een dolk, die zij eenige dagen te voren door haar broer in den Haag had doen koopen. In de eerste oogenblikken na het plegen van de misdaad verkeerde zij in een toe stand van geweldige opgewondenheid en zenuwachtigheid. Daarna werd zij neer slachtig, en die neerslachtigheid heeft haar nog geen oogenblik verlaten. Bij de ver- hooren, die zij ondergaan heeft, maakte hare houding geen ongunstigen indruk. Zij geeft blijk het volle bewustzijn van hare schuld te hebben, en heeft ook geen oogenblik beproefd om (zooals elders be- weerd is) aan een zelfmoord van Sakurade te doen denken. De rechtsingang, tegen haar verleend, met bevel tot gevangenishouding, is gegrond op de verdenking van „moord met voor bedachten rade." De heer Sakurade voerde ten onrechte den titel van prins. Hij stamt af van een eerste familie en kon dus gerekend worden onder den adel des lands, maar een prins of met een prins gelijkstaande was hij niet. Zijn lijk is per lijkwagen naar den Haag vervoerd en daar op zeer eenvoudige wijze ter aarde besteld. De commissie voor werkverschaffing te Amsterdam heeft gedurende de 14 weken, die zij zich voorgesteld had den werke- loozen van arbeid te voorzien, aan giften ontvangen een bedrag van f 172,150 en uitbetaald /173,800. Gedurende 84 dagen werd werk verschaft en loon uitbetaald aan een afwisselend getal personen, dat tot 3600 is gestegen (het gemiddelde getal bedroeg ruim 2000 per dag. Den 14n Maart werden de laatste 800 man afee- dankt. 8 Eene 83-jarige weduwe te Ophoven bij Sittard maakte zich dezer dagen zoo boos wegens het late tehuis komen van een bij haar inwonend man, dat zij te midden van een stortvloed van woorden eensklaps in een zeeg en een lijk was. Ingezonden. Geachte Redacteur! Mag ik over eenige regelen in uwe Rijn- bode beschikken, ter mededeeling van een waarschijnlijk door misverstand ontstane on nauwkeurigheid in het verslag van het door mij gesprokene in de Vergadering van Land bouw, te Alfen, den lln Maart. Ik heb daar bij wijze van te vragen ge sproken over de oorzaken van de door mij genoemde gebreken, welke thans meer al gemeen gevonden worden in onze Goudsche- of zoetemelksche kaas. Kunnen die gebreken mogelijk ontstaan door den lageren waterstand in onze weidevelden, vooral daar waar stoom- watermachines in gebruik zijn? Kunnen ze ontstaan door de thans sterkere bemesting der graslanden, vooral met versche straat vuilnis? Door'een der leden werd de vraag gedaan: kan het voeder van het vee, vooral pulp, ook een schadelijken invloed uitoefenen? enz., doch geene stellige meeningen als oor zaak waaruit de besprokene gebreken zouden ontstaan, zijn door mij genoemd. Daartoe toch wenschte ik en stelde ik voor, de uit schrijving eener prijsvraag, opdat de weten schap zoude antwoorden op onze vraag: „wat zijn de oorzaken van de gebreken, welken zich sinds de laatste jaren toenemend voordoen bij Goudsche- of zoetemelksche kaas, met name wankleurigheid en onzuiverheid van reuk?" Met de opname dezer regelen, zult u me zeer verplichten. 20 Maart'85. J. Herrewijn Jz. Mijnheer de Redacteur! De in een vorig nommer van uw blad aangekondigde soiree déclamatoire van den Heer S. Rippe uit Rotterdam, is hier op den bepaalden tijd doorgegaan. In 't oogloopend schraal evenwel was 't publiek opgekomen en dat was jammer, omdat 't met zorg en tact samengestelde programma op uitstekende wijze ten gehoore werd gebracht. Toon en houding waren naar onze bescheiden meening onberispelijk, 't Meest greep ons aan, het fragment uit 't Mysterie-spel „Kaïn", *naar 't Engelsen van Lord Byron, door Ten Kate; de toonsveranderingen, de gesticulatiën deden de onmiskenbare schoonheden van dit mees terstuk tot haar volle recht komen. Zooals ons verzekerd wordt, zal do Heer Rippe ook te Alfen eene soortgelijke soiree geven, die wy hopen dat door tal van be langstellenden zal bezocht worden. Ontvang mijnheer, bij voorbaat mijn dank voor de plaatsing dezer regelen. Bodegrave, 20 Maart. X Burgerlijken Stand. Alfen. Van 14 21 Maart BEVALLEN. M. van Velzen geb. Mulder, Z. M. Stapper geb. Treur, Z. OVERLEDEN. C. Peek, wedn. van A. Over- mars, 87 jaar. E. Zwaan, wed. van C. de Brommer, 70 jaar. Aarlandvrvten. Van 14 21 Maart. BEVALLEN. A. A. Lam geb. Verruijt, Z. C. de Vries geb. Mulder, D. OVERLEDEN. W. H. van den Berg, 5 m. Van 14 21 Maart. H. J. Treur, jd. 2 maanden. Van 14 21 Maart. H. van der Bijl geb. xan der Oadshoorn. OVERLEDEN. Koudekerk. BEVALLEN. Vis, Z. OVERLEDEN. Altekroes, oud 73 jaar. Hazerswoude. Van 14 G. Kroes, echtgen. van H. 21 Maart. BEVALLEN. J. Smits geb. Blorr Z. P. Pont geb. Noppe, D. G. Kouwenhoven geb. OVERLEDEN. J. Pohrre, wed. van C. de Wolf, 69 jaar. P. van Driel, 12 jaar. A. J. van Os, 4 maanden.
Marktberichten. LEIDEN, 20 en 21 Maart. Aangevoerd 359 rundtren, 191 kalveren, 362 schapen, lam- martn, 80 varkens en 302 biggen. Prijien Kalfkoeien /158 a 1 255. Varekoeien /142 a; 245. Vette koeien ƒ162 a ƒ298. Vette kalveren /35a/82. Magere dito 12.50 a 7,— Magere schapen /13 a 20. Vette dito 18 a ƒ28. Magere Lammeren a Vette jarige) a Magere varken» 14 a 27. Vette varkens a Biggen 4.75 a /12,-. Boter Ie qual. fc vat f 56,— a 62,—, Se qual. 1 48,— a f 54,— Oude Tarwe f 7,50 a f 8,—. Nieuwe dito /7.-a 7,25. Oude rogge 5,50 a ƒ6,—. Nieu wedito 5,— a 15,75. Gerst (zomer) ƒ5.— a f 5,50 Chevalier gerst 5,— a 5,75. Zware haver U,-a 4,50. Lichte haver 2,50 a 3,50. Duiven- boonen 7,— a/7,25. Paardebonen 1 6,25 a6,50. KAASHANDEL te Gouda, 19 Maart. Aangevoerd 9 partijen Kaas. Handel vlug. Ie qual. van 23.— a ƒ25,—; 2e qualiteit van f 20.- a 22.-. Ad verten tien. Zoo de Heere wil, hopen oDze geliefde Ouders: JACOBUS HORSTMAN en ADRIANA MARBÜS, _ den 29 Maart hunne 35-jarige ft Echtvereenigipg te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Aarlanderveen, 1. z. Ondertrouwd R. KROES en M. W. DE VOR. 9277 TE WADDINGSVEEN, ten overstaan van den aldaar ge vestigden Notaris MOLENAAR, in het koffiehuis van den Heer J. C. ROMEIN. OP WOENSDAG 25 MAART 1885, 's morgens 11 uren, van EEN HUIS, ingericht tot GROF-, HOEF- en KACHELSMEDERIJ, met open GROND en ERF, beneveDS 2 Woonhuizen met Schuren, en een perceel BOUWTERREIN, te zamen groot 10 aren, 65 centiaren, bij elkander allergunstigst staande en gelegen in de Kerkstraat en aan het Ach terdijkje binnen de gemeente BOSKOOP, gemerkt No. 1, 75, 76 en 77. De veiling geschiedt in 5 perceelen, combinatiën en massa. Betaling en aanvaarding 15 Mei 1885. Imnlels uit ie band Ie koop. Breeder bij biljetten. Nadere infor- matiën geven de eigenaresse Mej. de Wed. M. J. VAN BEMMEL te Boskoop en genoemde Notaris MOLENAAR te Wad- dingsveen, ten wiens kantore in tijds de veilconditiën, 't eigendomsbewijs en de kadastrale kaart en extract, zullen ter inzage liggen. 9128 DE NOTARIS C. C. KROM te Ouflshoorn zal op MAANDAG 13 APRIL 1§§5, des voormiddags te elf uren, in het logement van den heer J. DEURLOO, aan 's-Molenaarsbrug te Oudshoorn, in het OPENBAAR VERKOOPEN: ÏÏOMMEB, EEN. DE BUITENPLAATS „ZUIDZICHT," zeer aangenaam gelegen aan de lage zijde van den Rijn te OUDSHOORN, bestaande in een logeabel HEERENHUIS met 3 beneden- en 4 bovenkamers, pro visie-, mangel- en dienstbodenkamers, veranda, keuken, kelder, zolder en verdere gemakken. Voorts koetshuis met stalling voor 3 paarden en tuinmanswoning, lust plaats, groote moestuin met circa 120 vruchtboomen, perzikenschuttingen, drui ven- en broeibakken, wandelboech en erven, te zamen ter grootte van 1 heet., 64 aren, 52 cent. GOEDEWAAGEN ZONEN, EFFECTEN-HANDELAARS GOUDA, MARKT, naast „de Waag," nemen gelden a deposito a 4 pet. 'sjaarsvoor bedr. onder f 1000 voor minstens 2 dagen daarboven n 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in Ru88. fondsen a 3* pet. 'sjaars. op Vrijdag 27 Maart 1885, bij veiling en UOMMER TWEE. 9253 Waarder, Maart V Voorspoedig bevallen van eon Zoon: A. WERVELMAN-Kwakernaak. Zevenhoven, 17 Maart 1885. 9283 OPENBARE VERKOOPING op DONDERDAG 26 MAART 1885, des morgens te 11 uren, ten huize van Mej. de Wed. C. VAN EGMOND te Koudekerk, van Heden overleed op het alleronver- wachtst, onze innig geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, ELIZABETH ZWAAN, weduwe van CORNELIS DE BROMMER, in den ouderdom van 70 jaar en 6 maanden. A. VAN DER VLIST. S. VAN DER VLIST— de Brommer. T. VAN EIK. Alfen, 17 Maart 1884. 9236 in twee gedeelten bewoond, met ERVE en BLEEKVELD, staande en liggende in den Hoogewaard onder KOUDEKERK, voor een gedeelte bij de week verhuurd voor f 1.— aan C. Ofpelaar. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris HENGEVELD te Hazerswoade. 9221 »Zorgrust,« gelegen tusschen den Rijksstraatweg en den Rijn, in den Hoorn te ALPHEN, tegenover perceel No. 1, met 2 ovens, loodsen voor het maken en drogen van pannen en tegels, stoommachine voor het malen der klei, 3 nieuwe machines voor het maken van profielsteenen en geperste tegels, schuren en bergplaatsen voor turf en steenkolen, benevens 12 ARBEIDERS WONINGEN, verder getimmerten en erven, te zamen ter grootte van 47 AREN, 41 CENTIAREN. Alles breeder bij biljetten omschreven en terstond te aanvaarden. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voorn. Notaris KROM. Donderdag 2 April 1885, bij afslag, beide dagen nam. 7 uren, in het koffiehuis „de Gouden Leeuw," te Zoetermeer, ten overstaan van den te Zoetermeer gevestigden Notaris H. VAN HAMERSVELT, van de in werking zijnde Roomboter- en Kaas fabriek niet bijbehooreiide gebouwen, als: kaaspakhuis met kantoor, koelhuis, machinekamer, ketelhuis, schuur met stalling, 2 steenen varken sschuren, een blok van VIJF ARBEIDERSWONINGEN, ijskelder, benevens ruim erf en een per ceel uitmuntend WEILANDi alles bij elkander staande en gelegen te ZOETEEMEER. op korten afstand van het station aldaar. Onder den koop zullen mede begrepen zijn al de machineriën en gereedschappen, 2 paarden, rijtuigen en tuigen. Aanvaarding bij de betaling der koop penningen op 1 Mei 1885, met de loopende verbintenissen. Alles breedvoerig omschreven bij biljetten. Nadere informatiën te bekomen bij de Heeren L. C. ENTHOVEN en A. van AARDEN NE, beiden te Voorburg, en ten kantore van Notaris van HAMERSVELT voornoemd. 9219 Heden overleed op het alleronver- vachtst mijn hartelijk geliefde echtgenoot >n vader, de Heer G. KROES, in den uderdom van ruim 73 jaren. Mede namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen, Wed. G. KROES—Altbkroes. Koudekerk, 15 Maart '85. 9237 Voor de vele bewijzen van belang telling, ondervonden bij de geboorte onzer achter, betuigen wij onzen oprechten dank. P. J. OOSTHOEK. M. OOSTHOEK-Spruijt. Ifc», 21 Maart 1885. 9284 Voor de vele bewijzen van belang- elliog, ondervonden bij de geboorte van ïzen zoon, betuigen wij onzen hartelijken mk. W. C. ALLART. C J. ALLART—v. Dubben. Ifrnli., 21 Maart 1885. 9263 Me, fdhri snethlage, Notaris te Woerden, zal op WOENSDAG 25 MAART 1885, des voorm. te 11 uren, in het koffiehuis „de dubbele Sleutel" te Woerden, in het openbaar VERKOOPEN: Eene goed ingerichte, sedert jaren bestaande OPENBARE VERKOOPING (OM CONTANT GELD) op DONDERDAG 26 MAART 1885, 's morgens 9 uren, ten sterfhuize van Mevr. de Wed. DE JONG, in de Kerkbuurt TE WOUBRUGGE, 9143 van Zij, die te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel m den Heer 9274 JAN VUIJK Sr., leven timmerman en molenmaker te Ter ir en aldaar overleden 8 Maart jl. en van ms vóóroverleden echtgenoot ADRIANA IIDHORN, worden verzocht daarvan jaaf of betaling te doen vóór 1 April ten kantore van den Notaris J. A. IN DfcR LEE te Aarlanderveen. te WOERDEN. De fabriek, gedreven door stoom met walsmachine, bestaat uit 4 pan werken, met blooksdeelen, 4 tichelwerken, 4 loodsen, 3 ovens met bergplaatsen voor turf en steenkolen, baaswoning, kantoor, ZEVEN ARBEIDERSWONINGEN, erfen grond, te zamen groot 62 AREN, 65 CENTIAREN, alles gelegen aan het Jaagpad onder Woerden en breeder bij biljetten omschreven. 9203 Nadere informatiën bij voornoemden Notaris Mr. FDHRI SNETHLAGE. Inmiddels uit de hand te koop. MEUBILAIRE en andere Roerende Goederen. Daags vóór den verkoop te zien van 's morgens 10 tot 's middags 2 uren. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris C. C. KROM te Oudshoorn. De Notaris DE RIDDER TE BODEGRAVEN, zal in het OPENBAAR VERKOOPEN: le. Op DINSDAG 7 April 1885, vm. 11 uur, in het logement „VERWER" te Bodegraven, PUBLIEKE VERKOOPING NIEUWVEEN, ten huize van deloge- menthoudster Mejuffr. de Wed. van Vliet, op DONDERDAG 26 MAART 1885, 's morg. van een voor 8 jaren nieuw gebouwd en ERVE, staande in Ood-Bodegraven, ONDER ZWAMIVIERDAIvl, laatst bewoond door den hr. A. de Vlieg. Dadelijk te aanvaarden. t Op MAANDAGirApril 1885, voorm. 9% uur, ten verzoeke van en op de hofstede, bewoond door den Hr. W.KEIJZER, bouwman in de Bodegraafsche M e ij e, 9278 GEMEENTE NIEUWKOOP, beste BURGERHUIS 1 Al degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd aan den Heer 9271 JAN OUDSHOORN nierman en aannemer, gewoond beb- de te Ter Aar, thans elders, worden Bocht daarvan opgave of betaling te n *?n kantore van J. van Z WIETEN BLOM, Deurwaarder bij deArrondis- ients-Rechtbank te 's-Gravenhage, wo- de te Alfen a/d Rijn, als gemachtigde. De Notaris A. M. BEIJERMAN, ge vestigd te Utrecht, zal op DINSDAG 14 APRIL 1885, des voormiddags te 9 uren, op de hofstede genaamd „Bij Toeval", onder Nieuwkoop, in den Nieuwkoopscben polder, publiek, om contant geld verkoopen 26 Melkkoeien, 4 Pinken, eenige Kal veren, een aftands bruin Merriepaard, 2 Zengen, waarvan 1 met biggen, een tilbury, 2 boerenwagens, een paarden- huoiliark, verder Bouw- en Melkgereed- schappen, een party Hooi, eenige Mest, benevens Huisraad en Inboedel. 9272 Schuur, waarin koeien- en paardenstalling, Hooiberg, verder getimmerte, Tuin, Erf en 3 perceelen extra best WEILAND bij elkander liggende aan den Geerdijk nabij Kattenbrug, in den Noordeindsckeu- polder te TER AAR, te zamen groot 2 hectaren, 2 aren en 10 centiaren. Verhuurd aan D. N. Habermehl k ƒ450 'sjaars tot den laatsten April a. s. Gemelde perceelen zijn uitmuntend ge legen voor een veehandelaar en zijn ook zeer geschikt voor Tuinderij. Inmiddels ÜIT DE HAND te koop. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris J. HEENK te Leiinuideu. 9172 3 Pinken, 1 Stier, 3 Paarden, waaronder een jaarling, 1 Zeug en 3 jonge Yarkens. Voorts: 1 tentwagen, 1 tilbury, 1 brik, 2 wagens, 1 hooihark, en al de overige BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN. Inlichtingen geeft voorn. Notaris. ïöorlooijtaiiispi. Dijkgraaf en Hoogheemraden van RIJK LAND, maken belangheb benden bekend, dat door hen en het Gemeentebestuur van Oudshoorn, op een nader te bepalen dag in de maand April zal worden VERPACHT: het heffen van doorvaartrechten aan de brug over den Rijn te ALFEN. De voorwaarden van verpachting zullen primo April a. a. verkrijgbaar zijn ter Secretarie van Rijnland en op de Gemeente- Secretarie van Oudshoorn. 9252
OPENBARE VERKOOPING OP WOENSDAG 25 MAART 1885, voorm. 11 uren, ten huize van den kas telein C. HEEMAN te Nieuwkoop, van eene voor enkele jaren nieuw gebouwde met Koestalling, Schuur, 6 roeden Hooi berg, Erf en Kampje WIJLAM), staande en gelegen te NIEUWKOOP, even buiten het dorp, groot 32 aren 60 centiaren. Te veilen in 2 perceelen en te aanvaarden 1 Mei eerstkomende. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van den Notaris J. A. VAN DER LEE te Aarlanderveen. 9170 OPENBARE VERKOOPINGEN ten overstaan van Notaris J. A. VAN DER LEE te Aarlanderveen, op DINSDAG 21 APRIL 1885, voorm. 10 uur, te Aarlauderyeeo, op de hofstede, bewoond door den Heer A. DAM, van: KALFKOEIEN, 8 Vaarkoeien, 5 Pinken, Pinkstier, eenige Fokkalveren, 2 Zeugen, 13 Biggen, 1 7-jarig Wegpaard, hooiharkmachine, boerenwagen, kaprijtuig, 2 driewielde karren, Bouw- en Melkge- reed&cbappen, eenige MEUBELEN en HUISRAAD en ongeveer 30.000 HALVE KILO'S BEST H00L Op WOENSDAG 22 APRIL 1885, voorm. 10 uur, te Zevenhoven, op de hofstede, bewoond door den Heer J. DE VKIJ, van: BERICHT VAN INZET Bij de veiling, in het logement „St. Joris" te Alfen a/d Rijn, van de BOUWMANSWONING „ANNA JACOBA", zijn de perceelen in bod gebracht als volgt: No. 1. De Bouwmanswoning enz. 7,98,33 op /13,700. Verhoogd met 1,000. 2. Eenige perceelen Weiland 7,36,00 op 8,100. Verhoogd met ],000. 3. Eenige perceelen Weiland 8,28,80 op 10,300. Verhoogd met 1,000. 4. Eenige perceelen Weiland 6,97,50 op 6,100. 5. Eenige perceelen Weiland 6,52,40 op 5,500. Totaal f 46,700. De AFSLAG blijft bepaald ep Dinsdag don 24en Naart a. des morgens te 11 uren, in gemeld logement, terwijl inmiddels ten kantore van den Notaris D. K. J. SCHOOR te Voorschoten verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van 1/5 der verhoogsom. 9250 4 Pinken, eenige vette- of Fokkal veren, Zeug met Biggen, 1 aftands Merriepaard, tilbury, karretje op veeren, boerenwagen, driewielde kar, schuit, Bouw- en Melk- gereedschappen, eenige 9247 MEUBKLEN, HUISRAAD, enz. De ONROERENDE GOEDEREN, inden Veenderpolder onder Woubrngge, op 16 Maart 1885, ten overstaan van den Notaria VAN GREONINGEN te Oude Wetering, publiek geveild, zijn in bod gebracht als volgt: No. 1, De Bouwmanswoning c. a. met een perceeltje Land, groot 30 aren, 80 centiaren, op f 2525. w 2. Het perceel Dijkgrond, gr. 86 aren, op 1325. 3. Het perceel Weiland met Tuin en Dijkgrond, groot 1 heet., 3 aren, 80 cent. op 1525. 4. Het perceel Weiland met Dijkgrond, groot 1 heet, 67 aren, 70 cent, op n 2525. 5. Het perceel Weiland met Dijkgrond, groot 1 heet, 72 aren, 40 cent, op ÏV 2550. te WADDINGSVEEN, in het koffiehuis van J. C. ROMEIN aldaar, OP WOEUSDAG 8 APRIL 1885, 's morgens 11 uren, ten overstaan van den te Waddinggveen gevestigden Notaris MOLENAAR, van: een zoo goed als nieuw gebouwd HUIS eu Schnir met ERF en GROND, benevens een partij uitmuntend TUINTELD, te zamen groot circa Hectare, zeer gunstig bij elkander staande en gelegen in den Voorafechen polder, binnen WADDIKGSVEEN. vlak bij Boskoop, belendende tuinen van den heer W. C. Bokr en de Wed. D. tan Willigen. Te veilen in 2 perceelen en gecombineerd. Aanvaarding: het ontruimde veld direct, het overige met 3 staljaren; het huis ca. op den 15 Mei 1885, bij de betaling der kooppenningen. Breeder in biljetten. 9251 Nader onderricht geeft de eigenaar W. VAN HEIJNINGEN en genoemde Notaris, beiden te Waddingsveen. EEN STIER, (Groningsch veeslag) één jaar oud, haar donkerblauwbont of zwartbont met kol of bles TE KOOP GEVRAAGD. Aanbieding franco brieven, Postkantoor Abcoude, letter B. 9282 De AFSLAG blijft bepaald op Maandag 23 Maart 1885, des voormiddag» te 10 uren, in het logement van J. Guldemond te Woubrugge. 9249 PUBLIEKE VERHURING op WOENSDAG 1 APRIL 1885, des avonds te 6% uren, in het Gemeentehuis te WOUBRUGGE, van het Biel-, PRIMA KWALITEIT KOEHOOI Ie koop, benevens de JACHT EN VISSCHERIJ alles in en om den Oudcndijkschea polder gelegen. Informatiën te bekomen bij den Heer D. P. RAMP te Woubrugge. 9200 VERKOOPING in het Gemeentehuis te Woubrugge, VAN HET GRASGEWAS in 1885 langs de Grindwegen, behoorende tot de gemeente WOUBRCJGGE, te groeien, gelegen onder de gemeente OUDSHOORN. en in de Oudendijksche- en Vlietpolders, gemeente WOUBRUGGE op WOENSDAG den 1 APRIL 1885, des avonds 6% uren. De verkoopvoorwaarden liggen ter lening bij den Heer Burgemeester, op de Secretarie B 94. 9199 J Een fatsoenlijk R.C. Jongman,' altijd bij het BOERENBEDRIJF tegenwoordig geweest, wensen tegen Mei te worden geplaatst. Hij zal meer op eene goede behandeliDg dan op hoog loon letten. 9285 Brieven franco onder het motto Land bouw", aan den Boekhandelaar J. W. van LEEUWEN, Maarsmansteeg te Leiden. GEVRAAGD: terstond of met Mei, Twee die goed kunnen melken, loon naar bekwaamheid, bij A. RIJLAARSDAM te Mijdrecht. 9262 BOERENKNECHT GEVRAAGD, P. G., tegen Mei (goed melken). Adres: D. OPPELAAR te Hazerswonde a/d Gemeeneweg. 9261 Door Mn. OVERVLIET te Ofwcge onder Woubrugge, wordt, wegens mislei ding door P. KORE te Zwammerdam, andermaal gevraagd een 9239 (vast), ook de vrouw als werkster, liefst P.G. Met Mei a. s. wordt gevraagd, een Boerenknecht, van den P. G., goed kunnende melken, bg A. LANGELAAN te Gronwkoop, gemeente Heeawijk. 9147 SCHILDERS. Een flink gevorderd Leerling gevraagd, tegen genot van kost en in woning. Brieven franco onder letter Ht, Postkantoor te Boskoop. 9273 Voor vast wordt dadelijk een JONGEN gevraagd, in het logement „de Vergulde Wagen." 9279 In een burgergezin wordt eene 9227 DIENSTBODE gevraagd. Adres letter A., postkantoor Boskoop. Wegens huwelijk van de in betrekking zijnde, vraagt men tegen 1 Mei, in eene burgerhuishouding op een groot dorp nabij den Haag, eene zindelijke DIENSTBODE, voorzien van goede getuigen. Adres met franco brieven, onder lett. 00, doch liefst in persoon, bij R. VAN ABSHOVEN te Voorburg. 9238 Mevrouw v. d. MEIJ, Crabethstraat 225 te Gouda, verlangt tegen Mei eene DIENSTBODE, die goed kan koken en zindelijk in haar werk is. Loon naar bekwaamheid. Zich in persoon te vervoegen 's morgens voor 12 uren. 9241 GEVRAAGD tegen 1 Mei, eene P.G., bij J. BOOT PHz. te Leiderdorp, Spanjaardsbrug. 9242 Met Mei aanstaande eene STOEPMEID GEVRAAGD, bij J. ZWAANENBEEK te Alfen (Oouwsluis.) 9240 Een werkman te Alfen 1. z. VRAAGT eene HUISHOUDSTER, R. C:, van 25-35 jaar. Brieven franco, onder No. 9264, Bureau Rijnbode. NATIONALE ILITIE. tegen f 18.— te bevragen „Rijnbode". de 1000 halve kilo's. Franco onder No. 9281, Bureau De ondergeteekenden brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de inschrijving tot het stellen van plaatsvervangers en nummerverwisselaars voor de lichting 1885 dagelijks kan plaats hebben. Dat de prijzen zoo laag mogelijk zijn gesteld. Dat de betaling kan geschieden in termijnen of na vijf jaren. Dat de vrijstelling der opvolgende broeders wegens broederdienst in ieder geval wordt gewaarborgd, ingevolge de wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72). VELDHUYZEN Co., Kantoor: Hooigracht 6, hoek Nieuwstraat, LEIDEN. REGLEMENTEN gratis en franco. 8446 Kaasmarkt WOERDEN. Aanvangende met 15 April 1885, za te Wotrdcu gevestigd zijn, eene co Vrij van Marktgeld. Inlichtingen geeft de Commissie. J. H. VAN GRAFHORST, Prei FUflRI SNETHLAGE, Secret. Gemeentelijke naait ALFEN. CC ft O Ter Secretarie van Alfen is van hede; tot den 2den April e. k., de gelegenhei opengesteld tot het doen van inschrijving» naar den pacht van de gemeentelijk mestvaalt bij de aschschuur, voor den tr van drie achtereenvolgende jaren, la pende van 15 Nov. 1884 tot 15 Nov. 1881 Bij deze heb ik de eer mede te deele dat ik mijn KOFFIEHUIS m uitspanning „het Schaakbord' aan den Kleiweg, met 1 Mei heb ovö gedaan aan den Heer A. DAM, kastelei der sociëteit „Ons Genoegen" alhier. Dankbaar voor het genoten vertrouwt: beveel ik mijn opvolger ten zeerste aai Gouda. WED. A. W. VAN WERKÏÏOOVE! Onder referte van bovenstaande med deeling heb ik het genoegen I bercihten, dat ik met 1 Mei het u gunstig bekende en ruim 150 jaren b staande KOFFIEHUIS met UITSPA) NING „HET SCHAAKBORD" aal m vaarden en op denzelfden voet als voo heen zal voortzetten. 92( Gouda. A. DAM, NIEUWE MODELLEN HOEDEN, alsmede Bloemen, Veeren, Linten en voor het Zomersaisoen voorhanden bij J. DE GEAUW-BAARTMAÏ OUDSHOORN, 21 Maart '85. 92 PRIJZEN DER C 92 OF bij L J, »I. YAÏN BEUSICHEM, AARLANDERVEEN. Preanger koffie p. kilo 42% Puike Java koffie. 37% Zuiver smakende koffie _ _ 32% Ondergeteekende beveelt zich minza aan voor de LEVERING van GYMNASTIEK-TOESTELLE; VLAGGEN, ZONSCHERMEN en WASCHZAKKEN van Vlaamsch Hm zeer bestand tegen water. TAKELÏC WEN met Blokken. Brandspuit Slangen in 22 verschillende wijdten. Tevens verhuurder van DEKKLEEDI J. IJPELAAR Jzd., 9275 Gouda, Westhaven BI o> Kaasstremsel o onovertrefbaar van kwaliteit, de 1 (flesch) a 1,—, bij de 6 flesscher ets. en bij 12 flesschen 90 ets. de ft en 3 ets. terug voor de ledige flesscl Elk let op zijn voordeel. Kaas- en Boterkleursel. Muizcntarwe. Rattenvergif. Zuiveriiigszout. Druivenborsthonig. Wormpatronen. Verkrijgbaar bij H. tah EEUWEN te Bodegra Heeft ook ontvangen groote sorteering KERKBOEKEN, zoowel Katholieke als Protestant Ruime keuze in VOORDRACHTEN partijen en bruiloften, Brailoftsliedjei
N°. 626. 22 Maart 1885 BEHOORENDE BIJ YervoJg der Berichten n De acte van beschuldiging tegen de be ruchte Leidsche giftmengater M. C. Swa- nenburg, huisvrouw van J. v. d. Linden, is dezer dagen verschenen, daarin wordt zij j beschuldigd van vergiftiging te hebben ge pleegd op Arend de Hees, Suzanna Aben, Maria van der Linden, vrouw van Hen drik Frankhuizen en op Hendrik Frank- huizen zelf. Op Donderdag 23 April e. k. zal zij voor het Gerechtshof in den Haag terecht staan. Niet minder dan 50 getuigen zullen in deze treurige zaak worden gehoord. Naar men verneemt, heeft de heer P. H. Fromberg, wonende te Voorburg, als ge machtigde van een buitenlandsch sport- comité, aan burg. en weth. van Amsterdam aanvraag gedaan, om op de voormalige tentoonstellingsterreinen dezen zomer hard- draverijen en wedrennen te houden. Dinsdag-avond is de onlangs opgerichte stoomboutzageiïj van den heer C. Brouwer, te Warmond tot den grond toe afgebrand. De oorzaak is onbekend en naar men ver neemt was er niets verzekerd. Vrijdag-avond heeft te Amsterdam een allerschandelijkst feit plaats gehad. Van een oogenblik, waarop de koetsier van een vigelant, zijn paard voor den schouwburg „Frascati" in de plantage alleen had gela ten, heeft men gebruik gemaakt om het beest de tong bij de keel nagenoeg geheel af te snijden. Er wordt eene belooning uitgeloofd aan hem die den dader kan aanwijzen. Te Hamm, in Westphalen, is een 14- jarige knaap, die eens wilde probeeren hoe ophangen ging, het slachtoffer van dat ge vaarlijke spel geworden Hij kon den strop, waardoor hij zijn hoofd gestoken had, niet weder losmaken, de ladder waarop hij ge staan had niet meer bereiken, en vóór er hulp kwam opdagen had de arme knaap den geest gegeven. Op de voornaamste spoorwegen hier te lande worden in den laatsten tijd proeven genomen (die aanvankelijk goed geslaagd moeten zijn), om aan eiken reiziger gele genheid te geven door middel van eene kraan lucht uit de hoofdleiding van de Westinghouse-remgeleiding te doen ont snappen en zoo den trein tot stilstand te brengen, met zulk een inrichting, dat te vens het treinpersoneel wordt in staat gesteld te zien in welke rijtuigafdeeling van het nood-stopmiddel is gebruik ge maakt. Maandag vond men te Wageningen in zijn woning op afgrijselijke wijze vermoord een man, die daar algemeen bekend stond als kluizenaar of hermiet en klompenma ker van beroep was. Men vond hem in zijn woonvertrek liggen met verbrijzelden schedel, gespleten neus en lippen en eene verwonding' aan het achterhoofd, waaruit een groote hoeveelheid bloed was gestroomd. De houding, waarin het lijk lag, beves tigde direct het vermoeden van moord; een bebloede houtspaander lag achter het lijk, terwijl een blok hout, waaraan veel bloed kleefde, weer in de klompenmakerij op een stapel hout was teruggebracht. Aan eene bijl, staande in een hoek van het vertrek, werd eenig vleesch ontdekt, zoodat men met zekerheid kan aannemen, dat daarmede de genadeslag is toegebracht. De vermoedelijke dader is door de ijverige bemoeiingen der justitie reeds ontdekt. Te Aalten aan de Duitscbe grenzen werd hij aangehouden. Hij is. geboortig uit Does burg, waar hij algemeen als ongunstig bekend staat. Naar men zegt, heeft hij op 16-jarigen leeftijd ook eene vrouw ver moord, waarvoor hij 6 jaren gevangenis straf onderging en daarvan eerst sedert kort was ontslagen. Wat de man tot die noodlottige daad bracht, is tot heden onbekend. Vóór een paar weken kwam een land bouwer in de Haarlemmermeer tot de ont dekking dat hem eene belangrijke geld som aan bankbiljetten ontvreemd was, zonder dat er eenige aanwijzing was, op welke wijze en door wien de ontvreemding geschied was. Ook eene ondervraging van zijne knecht ontstak geen licht, doch de justitie oordeelde het niet ondienstig, dezen nader in het oog te houden, en niet zonder gevolg. Dezer dagen in hechtenis genomen, heeft hij tegenover de inmiddels verkregen inlichtingen zijne onschuld niet kunnen volhouden en is het gebleken, dat hij de biljetten in eene fiesch verborgen en deze in het land ergens begraven had. Verleden Vrijdag werd door een inge zetene van Sint Maartensdijk verloren eene portefeuille, waarin aanwezig was eenig bankpapier, ter waarde van 160. De eerlijke vinders, twee jeugdige knapen, stelden het gevondene den rechtmatigen eigenaar ter hand, waarvoor zij als be looning ontvingen eene berisping voor het doorsnuffelen der portefeuille, benevens..... 10 cent voor de eerlijke terugbezorging. Wie gedurende den winter verzuimd heeft zijne vruchtboomen van ongedierte te zuiveren, moet het nu doen. Hij, die zich met zulk werk niet ophoudt, zal spoe dig de schadelijke gevolgen daarvan on dervinden; want tal van insecten, larven en eieren, bevinden zich onder de schors en wachten slechts op de warme lentezon om zich verder te ontwikkelen, en zich daarna te goed te doen aan de pas ont vouwde blaadjes en geopende knoppen. Het afkrabben met eene klouw en het daarna met een stijven borstel bestrijken met gier, waschwater enz., zijn ae beste miaaoien om die ongenoode gasten voorgoed onscha delijk te maken. Men moet evenwel niet vergeten, al hetgeen wat bij deze behan deling op den grond gevallen is, zorgvuldig bijeen te vergaren en het daarna te ver branden. Zijn de stammen niet gaaf, maar met spleten en wonden voorzien, dan wordt het volgende mengsel met goed gevolg aange wend men neme kalk, houtasch en ver- schen koemest, van elk evenveel en roere dit met een weinig wit zand en zeepwater tot een dikke brij, waarmede men, na het schoonmaken der stammen en het uitsnij den der wonden, de gaten bestrijkt. Spoedig daarna vormt zich reeds een nieuwe bast. TE HUUR eene kapitale BOUW HANS WONING met 50 hectaren Wei- en Hooiland. Adres franco brieven onder No. 9176 bureau „Rijnbode." TE HUUR met 1 Mei, een KOFFIEHUIS met VERGUNNING, 't welk een goed burger bestaan oplevert, gunstig gelegen aan den straatweg, onder de gemeente ALPEN. Adres met franco brieven onder No. 9141 aan het bureau van de Rijnbode. UIT DE HAND TE KOOP: (wegens sterfgeval) 9245 EEN WELBEKLANTE SGHEEPSTIMMERWERF, met flinke WONING, TE KOOP: een overdekte Roefbok, groot 13 ton, met gangboorden en ronde luiken, oud 10 jaar. Te bevragen bij J. BOOT, Scheepmaker te Woubrugge Aan hetzelfde adres gevraagd, zoo spoe dig mogelijk, een bekwame 9243 SCHEEPJMERSKNECHT. NATIONALE TENTOONSTELLING betrekking hebbende op de ZUIVEL- BEREIDING, te g<H l) te houden op 9, 10, 11 en 12 Juni 1885, bij gelegenheid van het 38e Nederl. Landhuishoudkundig CONGRES. o-o ____ Het Programma voor deze Ten toonstelling is op franco aanvraag gratis verkrijgbaar bijden In Secretaris van het Congres, Mr. D. N. BROUWER te Gouda. cw58 WERKPLAATS, HOUTLÜODS en Onderscheidene Hontwaren en Gereed- schappen kunnen desverkiezende op bil lijke voorwaarden worden overgenomen. Informatiën te bekomen bij Jn. VAN I aiJVBIiDECT, Dwaikï.wkoi te i\ai..Uvv.. Waarschuwing. Geen crediet of betaling te doen aan mijne huisvrouw FBA\CI\A WILHEL MINA ZIKGELAAR, of goederen of eigen dommen van haar te koopen ofte beleenen, zullende door mij volstrekt niets worden erkend.______________ UIT DE HAND TE KOOP: EEN HUI verdeeld in 5 woningen, SCHUUR, ERF en grooten TUIN, in het Noordeinde te Aarlanderveen, groot 2« aren, 37 centi aren, te zamen verhuurd a ƒ5.30 per week. Te bevragen bij Notaris J. A. "VAN DER LEE te Aarlanderveen. 9246 Ter Aar, 14 Maart 1885. 9259 YerYolg der Advertentiën. DIRECTEUREN der gevestigd te Amsterdam, brengen ter ken- nisse van belanghebbenden, dat aan den Heer B. DEN HUED, als correspondent te Hazerswoude, door vertrek naar elders, eervol ontslag is verleend en dat als zijnen opvolger is aangesteld de Heer L. COLDBERC Jz., bij wien voortaan alle verlangd wordende inlichtingen te bekomen zijn. DE JONG Co. Door verandering van affaire wordt te Aarlanderveen (dorp) UIT DE HAND TE KOOP aangeboden: een goed onderhouden HUIS MET TUIN, waarin een kruidenierszaak wordt uitge oefend, met WINKEL-OPSTAND. Te bevragen onder No. 9270, aan het Bureau van dit blad. VLEESCH HOUWER IJ. Verkrijg baar: puike gerookte HAMMEN, gerookte WORST, gerookt SPEK en gerookt VLEESCH. S. DOMPELINC. Alfen, 1. z. 9260 DIT DE HAND TE KOOP: 11 roodkoperen MELKMOÜWEN zoo goed als nieuw, 5 koperen MELKKETELS dito, eenige Noord-Holl. KAASZETTERS, benevens ZOUTBAKKEN, WEIKUIPEN, MAT1GKARN, Gondsche VAATJES, enz. Te bevragen bij C. van GRAAS 9171 te Leimuiden. SPEKSLAGERIJ RUIME SORTEEEJM DAMES en KINDERHOEDEN alsmede 9255 BLOEMEN, LINTEN, VEEREN enz. Ook gegarneerde HOEDEN voorhanden. Alfen. G, LANGERVELD HEDEN ONTVAKGEN een nette sorteering Onder referte aan het bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich in ge noemde betrekking aan. 9265 L. GOLDBERG Jz. TE KOOP: 20 k 25000 Kilogrammen uitmuntend best PAARDEN OF K0EH00I, ook eenige OXHÖOFDEN, SNIJ en PR1N- CESSEBÖONEN en 2 a 3000 groene Essen BOONSTOKKEN bij W. v.d. MEER te Noord wij kei hout. 9195 TE KOOP: p. m. 20,000 halve kilo's BEST K0EH00I. Te bevragen bij L. VAN DONK te Reeuwijk. 9269 BILJAB.TS. TE KOOP: 2 gebruikte, doch in goeden staat zijnde BILJARTS, goed van maat, tegen billijken prijs. Ook nieuwe van af f 330 en hooger. L, C. KI NT, 9214 Biljart-Fabrikant, Gouda. TE KOOP: 20 stok goei in staat zijnde BIJEN, te bevragen bij S. VERBRUGGE, Smid, Venneperweg, Haarlemmermeer. 9193 EIKEN SCHEEPSHOUT. TE KOOP: 3 EIKEN PLATEN, lang 40 Am. vt, dik 4 Am. dm., breed, in de midden gemeten, 21, 20 en 15 Am. dm. Te bevragen onder No. 9244, bij den Uitgever van de „Rijnbode." 9244 alsmede: Linten, Zijden- en Fluweelen stoffen, Bloemen, Veeren, enz., voor hel aanstaande seizoen. G. L. NAHON, 9197 ALFEN a/R. GOLD PAINT is een zeer gemakkelijk artikel om beschadigde Schilderij- en Spiegellijsten enz. enz. op nieuw te vergulden. Verkrijgbaar in doosjes, geheel com pleet, a 65 et, bij L. VAROSSIEAU Zn., Alfen 1. z. 9268 Ten spoedigste GEVRAAGD een 1 of 2-jarige Griemelstier; haar onverschillig, al» het maar een Griemel is. 9146 Brieven franco aan C. W1LTENBURG te Barwoutswaarder bij Woerden.
TIENDE OPENBARE UITVOERING DER ZangvereÉfli D. 0. 6, afgewisseld door MUZIEK, OP WOENSDAG 25 MAART 1885, des avonds te 7% uren, in het lokaal van den Heer C. J. DE WIT ALFEN lage sijde. C. BLUEMINK, 9198 Directeur. ONTVANGEN eene ruime keuze solide en elegant afgewerkte e» KINDERLAARZEN, benevens een extra groote partij wkm Heerenlaarzen, Pantoffels enz. J. IJ. 1> \j s. Hooge zijde. 9267 SPECIALITEIT van PARAPUJIES, PARASOLS EN WANDELSTOKKEN. P. A. SARONI, Nieuwe Rijn 31, Leiden. Ontvangen de nieuwe Parasols en En-tout-cas, tegen zeer billijke prijzen, met 10 pCt. extra korting, bij contante betaling. 9223 9201 in ruime keuze voorbanden bij den Boekhandelaar W. CAMBIEK YAfl ]*OOT£N te Alfen. WEKELIJKSCHE MAILDIENST van AMSTERDAM en ROTTERDAM NAAR AMERIKA. IEDEREN ZATERDAG vertrekt van Rotterdam of Amsterdam een dezer prachtig ingerichte Kon. i\ed. Post-Stoomschepen naar NEW-YORK. LAGE PASSAGEPRIJZEN, zoowel voor Kajuit als voor Tusschendek. Doorloopende Billetten worden afgegeven naar CCJRAQAO en naar aSIe Plaatsen in Amerika. Alle inlichtingen worden geheel kosteloos verstrekt door de Directie der Ncderlandsch-Ainerikaanscbe Stoomvaart-itlaateck&pptj te Rotterdam of hare Agenten. 8785 H. J. VAN NOUHUIJS, Leiden. G. VAN DER BOOM, de Lier. Botermarkt 13. ROTTERDAM, Weste Wagenstraat 67. eene buitengewoon groote collectie VELVET, BRUSSELSCH-, TAPESTRY-, THREEPLY-, SCHOTSCH-, KOEHAAR-, KOKOS- en MANILLA-TAPIJTEN, MEUBELSTOFFEN, BEHANGSEL PAPIER, MATTEN enz.; alsmede CORTICINE of KURKTAPIJT, IN DE MAGAZIJNEN VAN GEBRs. BELT. BOTERMARKT 13. Lap prijzen. 9206 Bij H. KOLDERIE, ANTHONIESTRAAT No. 49 HAARLEM, staan ter aflevering gereed, de verbeterde Anierikaansche HQÜDE&i-TREEMOLEfiiS ir AJïxrTORRTF.TiLFiN.______ Verzekericfl tegen invaliditeit en ongelukken, ZATERDAG 28 FEBRUARI, overleed de machinist A. van WILLIGEN van den stoomstram Gouda—Bodegraven, tengevolge van een ongeluk. Hij was tegen invaliditeit en ongelukken verzekerd bij de Eerste Neder- landsche V erzekeringmaaUchappi). Reeds Vrijdag 6 Maart betaalde ik daarvoor twee duizend gulden uit. H. SWINKELS ontving den 27en Februari jl. duizend gulden voor het verlies van één oog. Het maximum bedrag, dat op één persoon verzekerd kan worden is f 25000.— Werklieden, dienstboden enz. kunnen zich tegen betaling van slechts enkele stuivers per maand voor f 1000,— of meer verzekeren. Prospectussen, inlichtingen enz. worden gaarne kosteloos door mij verstrekt. Tmrti» Depot Tan het Nederl. Bijbelgenootschap In ruime sorteering voorhanden: ei 9 in verschillende formaten en banden; sterk en duurzaam gebonden; met en zon der overslag; sluiting als portefeuille en voor knip. Van af de minste prijzen, bij den boekhandelaar 9149 J. W. RiMPSCHEER Jr. GOUDA, Westhaven B. 2G3. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van A. K. VAN DEK GARDEN, 9256 GOUDA, Crabethstraat Q, 266 Electrische ™M™ ift SCHELLEN worden geleverd en geplaatst DOOR SC III KD A N. 9134 Vereeniging van Gistfabrikanten. Bekroond met de Zilv. Medaille op de Wereld- Tentoonstelling, Amsterdam 1883. LEVEREN UITSLUITEND ZUIVERE JENEVERGIST, in alle hoeveelheden, tot de laagste prijzen. van de alom bekende brouwerijen „De Gekroonde Valk", „De Haan Sleutels" enz. 9228 BOGIGRACHT f 2H4, LEIDEN, die tevens grooten voorraad heeft in Keukenfornuizen, Mangelma chines, Waschinachines, Vee voederketels, enz. enz- LAGE PRIJZEN. 9090 G. DE BLANKEN Dubbel GERSTEBIEK, per flesch 12 et. LAGERBIER, per flesch 13 et. Bij hoeveelheden prijsvermin dering. 9254 JURRIE SMIT. ALFEN a/d Rijn. ZWARTE DEKHENGST. Alle werkdagen beschikbaar tot 3 Juni a. s. bij J. B U IJ S, Blokland, gemeente Mijdrecht. Dekgeld f 5,25, bij den eer- sten sprong te betalen. 9196 BESCHIKBAAR een zwarte Dtiftnpt, dekgeld ƒ4.50, bij den eersten sprong te betalen, bij J. C. KEMPENAAR te Uaarleiuuieriutter. 9207 J. F. FRAIKIN, Stukadoor te Oudshoorn, beveelt zich minzaam aan tot het witten van plafonds en gangen met kalk en albastiene en ook voor het sillicaten van gevels en verder tot alles wat in het vak voorkomt. 9150 •en tegen de meest concureerende prijzen. W, VAN DAM 0. f 9257 LEIDEN. I GELD disponibel op HUIZEN en LANDERIJEN, met of zon der aflossing. Rente 4'4, 4%, 4?4 en 5 pCt., naar gelang van den aard van het onder pand. Zich te vervoegen bij 8925 G. OVEREIJNDER Sr. te Gouda. Houtmansgracht M. 244. HYPOTHEEK verkrijgbaar tot elk bedrag op Land en Huizen. Billijke rente en lange termijn. Adres franco brieven C. A. DORRE- STEIN, Makelaar Utrecht. 9013 Ontvangen: versche SMEE- en KAUHELKOLEN. In voorraad: alle soorten van BRANDSTOFFEN, bij 9166 C. JONGENBURGER, Alfen. IN DE) LANDMAN. Bij J. A. VAN GULDEN te Aarlan- derveen, eenig depöthouder voor Alfen omstreken, is te verkrijgen: HOLLANDSCHE KAAS- EN BOTERKLEURSEL, van AXTH. BAKKER te Schagen, welke tegen alle binnen- en buitenlandsche soorten kan concurreeren. Bewijzen van uitmuntende kwaliteit worden bij iedere kruik of kruikje afgege ven. Prijs uiterst billijk. 9174 _ Groot voordeel aan H.H, Kaasmakers, door het KAASKLEURSEL te gebruiken van den Heer J. A. Boom te Meppel. Verkrijgbaar voor Zuid-Holl. bij D. PRINS te Nieuwerbrug a f 1,30 per liter flesch. Tevens puik KAASSTREMSEL a f 1 per liter flesch verkrijgbaar. 9151 Wederverkoopers fliok rabat. PHÖTÖGRAPHISCH ATELIER, A. KOORENHOFF, Photograa/van Z, M. den Koning, Gerecht No. 5, bij de Pieterskerk, LEIDEN. Levert fraaie Artistieke Portretten en Vergrootingen naar oude photographiën, ook in on veranderlijken kooldruk. 9031 Prijzen zeer billijk. Atelier dagelijks geopend. Nieuw! Vlug!! Onbegrijpelijk!!! j PHOTOGRAPÏÏIE INSTANTANE, j voor kinderen. Stilstaan volkomen on- noodig. 1203 F. HARTING. GOUDA Oosthaven B. 14. Geen teller meer! H. GOEBEL te Bodegrave heeft opnieuw ontvangen eene belangrijke partij belegen WEIBOTKR, zeer aan te bevelen voor huiselijk gebruik, prijs 35 cent per pond, per 1/8 verkrijgbaar. Afwijkende kwa liteit 25 cent. Versche kluiten HOOIBOTER 40 cent, fijne 55 cent. Smakelijke oude Friesche KAAS 12% et. Oude Mei- Goudsche KAAS 25 cent. Gescheurde jonge, vette KAAS van af 14 cent. 9022 WEINTHAL&C0. verkoopen met succes de merken: LA FAVORITA ƒ20.— p. m. SPADILLE v 25.— VOORWAARTS,, 30. n in 12 winkels Rotterdam, 8 Am sterdam, 3 Den Haag, 1 Utrecht, 1 Haarlem, 1 Leiden, 1 Dordrecht, 1 Breda, 1 Arnhem. 9111 Depots in vele plaatsen ?an Merlani j. J. L. WEE, Machineolie-fabrikant, Beestenmarkt te LEIDEN, levert tot concurreerende prijzen prima Cilinderolie, welke beter en voordeeliger is dan vet of talk, prima Machine- en andere Oliën, Poelskatoen, Verpakking, Drijfriemen enz. 9202 De Oliën zijn vrij van zure of korstende bestanddeelen attesten hiervan ter inzage. Vestrekt ook inlichtingen aangaande de WESTINGHOUSE Stoommachine. TE LEIDEN, vervaardigt en herstelt Stoom- en andere werktuigen, Stoomketels, Stoom- en Zeil- vaartuigen. Helling tot het ophalen van Vaartuigen en Inrichting tot het lichten van Ketels, Ankers en Kettingen, beproefd onder toe zicht en met bijlevering van certificaten van Lloyds en Veritas Experts. Ijzerwerken voor Aannemers, Brug-en Kapconstructie, enz. enz. Benevens licht en zwaar Smeewerk voor Schepen en alle andere doeleinden, tot concurreerende prijzen. 7649 'S GRAVENHAAGSCHE 8823 HYPOTHEEKBANK, voor NEDERLAND. GEDEMPTE RAAMSTRAAT 11a. De Bank verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband op gebouwde en ongebouwde eigendommen en biedt voor het beleggen van gel* den gelegenheid aan door uitgifte van 4% pCt, en 4 pCt. Pandbrieven van/l000, 500, /100 en/50. GEEN KIESPIJN HEEK? Prof. Delmina's Kiespijn-Tinctuur, ge- ueest dadelijk de hevigste Tand- en Kies pijnen. 8960 Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 35 cents. Te Leiden alleen verkrijgbaar bij N. K. SWjbMER, Mare. I QUIIMA LAROCHE van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist, opwekkend, verstokend, koorts- f verdrijvend. ft QUINA LAROCHE met staal bij bloedarmoede, etc. in flesschen a 1,90 en 1,—. f Depot te Alfen bij de HH. L.Varossieau Zn.; Bodegrave, K. Douwes Dekker, Apotheker; Leiden, Garrer Dijkstra, Apothekers, en verder in de bekende depots. 8609 CIGARETTEN tegen ASThSaT" bereid door KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. De inademing van de rook dezer cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond verlichting. Prijs per étui 80 en 50 ets. Verkrijgbaar in de Apotheken. 8687 Snelpersdruk W. Cambier v. Nootbn, Alfen.
De Rijnbode 22-03-1885

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Goudse kaarsenfabriekKorenmolen De VlinderHenrietta Hoffmanstichtingen GoudaWaddinxveense hout-en speelgoedindustrie