Archief van de gemeente Schoonhoven, 1813-1932

1012 Archief van de gemeente Schoonhoven, 1813-1932 1813 1932 H.J. Bijmolt, 1965; G.J. Bink, 2009 (herinventarisatie) 1012 Archief van de gemeente Schoonhoven, 1813-1932 Groene Hart Archieven Soort toegang Inventaris Auteur H.J. Bijmolt, 1965; G.J. Bink, 2009 (herinventarisatie) Vestiging voor raadplegen Gouda, Groeneweg 30 Archiefdienst 66 - Streekarchief Midden-Holland Zonder categorie Categorie Inleiding 0.1. Geschiedenis van Schoonhoven in vogelvlucht Langs het veenriviertje De Zevender, dat stroomt van de Lopikerwaard naar de Lek, vindt in de twaalfde en dertiende eeuw bebouwing plaats. Waarschijnlijk vormt dit het begin van Schoonhoven. Aangenomen wordt dat de eerste bebouwingen aan beide zijden van de huidige Haven te situeren zijn. Aan het begin van de dertiende eeuw verrijst langs het riviertje de Zevender een kasteel, waarschijnlijk gebouwd in opdracht van Johannes van de Leede in 1220. Dit bouwwerk brandt in 1518 vrijwel geheel af; de resten werden enkele decennia later geheel gesloopt. Op deze plek bevindt zich thans de accommodatie van atletiekvereniging Avantri. In 1247 wordt de naam Schoonhoven voor het eerst vermeld. Rond 1280 heeft Schoonhoven het karakter van een stad. In de dertiende eeuw wordt begonnen met de bouw van de Grote Kerk. Graaf Jan II van Holland verleent op 21 augustus 1300 aan Schoonhoven vergunning om een omwalling aan te leggen. Verondersteld wordt dat men in de periode 1304 - 1310 de grachten heeft gegraven. Het is onduidelijk wanneer stadsrechten werden verleend. Halverwege de veertiende eeuw is Schoonhoven ommuurd en is een moeilijk te nemen vesting. De middeleeuwse stadsmuren tellen negentien stenen torens, twee waterpoorten en vijf stadspoorten. De toren op de westhoek van de Lekdijk had de naam 'Stenborch', terwijl de toren, gebouwd op een eilandje in de gracht aan de oostzijde 'nieuw Slijkenborch' heette. De middelen van bestaan in de veertiende eeuw: hennepteelt - in de Waag wordt voornamelijk hennep en vlas gewogen - veeteelt en visserij en scheepvaart. Ook huisvest Schoonhoven een bierbrouwerij en fungeert het als marktplaats voor de omgeving. In de veertiende eeuw krijgt de vestingstad Schoonhoven gestalte: in de omwalling bevinden zich dan vijf stadspoorten. In 1396 is voor het eerst sprake van de Veerstalpoort. De oorspronkelijke poort werd afgebroken rond 1590 en herbouwd in 1601 ten zuiden van de oude. Op het kruispunt Veerstraat / Scheepmakershaven vond men in 1985 bij rioleringswerkzaam-heden de funderingsmuren van de oorspronkelijke Veerpoort samen met restanten van de daarop aansluitende middeleeuwse stadsmuren. De veerpoort is de enige poort die aan de slopershamer is ontsnapt. In 1356 is er al een waaggebouw in Schoonhoven. Het gebouw wordt verhuurd door Jan van Blois, heer van Schoonhoven, aan de poorters van de stad. De Steenenbrug dateert van 1387. Het begin van de vijftiende eeuw is de periode waarin de Hoekse en Kabeljauwse twisten plaatsvonden. Ook Schoonhoven speelde hierin een belangrijke rol. Met name de Goudse schout Albrecht Beyling speelde hierin een hoofdrol. In 1452 wordt begonnen met de bouw van het stadhuis. In 1518 vindt een grote stadsbrand plaats, waarbij onder meer de waag afbrandt. Rond 1560 heeft Schoonhoven (inclusief het buitengebied) zo'n 3000 inwoners. In 1572 wordt Schoonhoven ingenomen door de troepen van Lumey (beroemd aanvoerder van de watergeuzen bij de inname van Den Briel, eveneens in 1572). Deze Lumey -eigenlijk Willem van der Marck, heer van Lumey- was berucht om zijn wreedheden en onder meer verantwoordelijk voor de moord op Gorkumse geestelijken. Na een belegering door Spaanse troepen, valt de stad op 24 augustus 1575 weer in Spaanse handen. In 1577 is Schoonhoven weer onder controle van de Staten van Holland. In de jaren tussen 1582 en 1601 worden verdedigingswerken aangelegd en verbeterd. In de zeventiende eeuw wordt gebouwd de Veerpoort (1601), de Waag (1617), de Boterhal en het Doelenhuis (1618). Rond 1650 worden de Grote- of Bartholomeuskerk en de toren gerestaureerd en in 1696 wordt het stadhuis gerenoveerd. In de zeventiende eeuw zijn er al betrekkelijk veel zilversmeden in Schoonhoven gevestigd; de zilverindustrie zal zich nog geruime tijd uitbreiden. In 1672 (het rampjaar) vindt de Franse inval plaats. De Hollandse Waterlinie wordt dan met hernieuwd enthousiasme ter hand genomen. De periode tussen 1672 en 1750 kenmerkt zich door een afnemende economische activiteit, als gevolg waarvan de groei van de stad stagneert. De recessie gaat voorbij en in 1758 wordt de Waag uitgebreid, in 1775 wordt het stadhuis gemoderniseerd en in 1783 wordt een nieuw doelenhuis gebouwd. In het jaar 1816 houdt de Vesting Schoonhoven op te bestaan: stadsmuren en bastions worden goeddeels gesloopt. In Schoonhoven wonen in 1860 zo'n 2900 mensen. De economie wordt overheerst door de handel in hennep, kaas en graan. Er zijn dan verder tientallen goud- en zilverfabriekjes, er is een loodwitfabriek (die, naar pas veel later blijkt, de bodem flink vervuilt) er zijn koperslagerijen en blikwerkerijen. Op 14 november 1914 rijdt de eerste trein tussen Gouda en Schoonhoven. De vergunning voor de aanleg van deze spoorlijn was al verleend in 1855, maar pas in 1901 had men voldoende geld bij elkaar om daadwerkelijk met de aanleg te beginnen. Allereerst werd het stationsgebouw te Schoonhoven gebouwd, waarna men in de zomer van 1903 startte met de aanleg van de trambaan. Al na enkele maanden, in november 1903, kwamen de werkzaamheden wegens geldgebrek stil te liggen. Er was een veel grotere hoeveelheid zand nodig dan was voorzien. Dit werd veroorzaakt door de zachte veenbodem, waarin veel zand -en dus veel geld- verdween. Na veel politiek gehakketak op landelijk en provinciaal niveau, werd de aanleg in 1910 hervat. In 1914 waren de werkzaamheden voltooid. Er was toen zo'n 880.0003 kubieke meter zand in de baan verwerkt: vijf maal zoveel als oorspronkelijk was berekend! Onder de vele genodigden, die op 14 november 1914 de eerste rit maakten waren alle gemeenteraadsleden van de gemeenten over wiens grondgebied de trein reed. 1 Ter gelegenheid van de officiële opening werd door leerlingen van de Teken- en Nijverheidsvereniging van goud en zilver de door hen vervaardigde ambtsketen aangeboden. 2 Op 16 november 1914 reed de eerste trein voor het publiek. In Gouda was het eindstation aanvankelijk gelegen aan de Karnemelksloot. Later werd het spoorlijntje achter de Boelekade langs, doorgetrokken naar "Gouda Centraal". De route in de Krimpenerwaard ging via de voormalige hoge boezem van Stolwijk langs de Goudse Weg tot Stolwijk. Vervolgens zuidwaards, ten westen van de Tentweg en de Opweg naar Bergambacht. Het tracé liep ten westen en zuiden van dat dorp naar de Schoonhovense Kerkweg om te eindigen bij het Station van Schoonhoven. Op 23 augustus 1942 werd de laatste rit gemaakt, waarna de Duitse bezetter de ijzeren rails in beslag nam. De omwonenden maakten zich later meester van de dan nutteloze bielzen en gebruikten die als brandhout. De spoorbaan werd afgegraven en veel zand werd gebruikt voor het ophogen van de begraafplaats aan de Goejanverwelledijk te Gouda. Zo stierf de spoorlijn een 'natuurlijke dood'. Op het voormalige tracé van de spoorbaan ligt nu een deel van de Provinciale weg N 207, Gouda - Bergambacht en de weg N 210, tussen Bergambacht en Schoonhoven. Als gevolg van het - in 1816 - opheffen van de vesting Schoonhoven werden bastions en omwalling grotendeels gesloopt. Deze vrijgekomen ruimte kreeg als nieuwe bestemming een begraafplaats en een park.Tot ver in de 20e eeuw breidde Schoonhoven zich niet uit buiten de vroegere vesting. Pas na 1945 groeide de stad, voornamelijk in noord-westelijke richting en in de jaren 90 ook in oostelijke richting. Pas na de Tweede Wereldoorlog breidt Schoonhoven zich verder uit. Overzicht van het aantal inwoners van Schoonhoven. 1 <table cols="2" border="1"> <tr> <td>1470</td> <td>3500</td></tr> <tr> <td>1494</td> <td>2900</td></tr> <tr> <td>1514</td> <td>3000</td></tr> <tr> <td>1561</td> <td>2900</td></tr> <tr> <td>1622/1633</td> <td>2891</td></tr> <tr> <td>1734</td> <td>2700</td></tr> <tr> <td>1815</td> <td>2044</td></tr> <tr> <td>1831/1832</td> <td>2530</td></tr> <tr> <td>1860</td> <td>2900</td></tr> <tr> <td>1866</td> <td>3477</td></tr> <tr> <td>1880</td> <td>3918</td></tr> <tr> <td>1890</td> <td>4215</td></tr> <tr> <td>1900</td> <td>4529</td></tr> <tr> <td>1910</td> <td>4825</td></tr> <tr> <td>1920</td> <td>4775</td></tr> <tr> <td>1930</td> <td>4475</td></tr> <tr> <td>1940</td> <td>4540</td></tr></table> Het hiervoor vermelde park, naar een ontwerp van de bekende tuinarchitect Leonard A. Springer uit Haarlem geniet tot in de 21e eeuw belangstelling, mede als gevolg van renovatie van het park. 1 Schoonhoven is lange tijd garnizoensstad geweest. Zo is bekend dat al in 1627 op het terrein van het voormalige St.Eliabethsklooster een groot magazijn was voor opslag van wapens, munitie en voeding. Dit werd het Arsenaal genoemd, dat in 1827 eigendom van de stad werd en gebruikt voor huisvesting van een school. In 1862 vestigde de Artillerie Instructie Cpompagnie zich in het Oude Arsenaal totdat in 1933 de Minister van Oorlog zijn voornemen bekendmaakte tot opheffing van deze Compagnie. 1 In Schoonhoven worden verschillende beroepen uigeoefend. Aan de hand van opgave in de jaren 1843, 1848 en 1853 kon deze als statistiek in kaart gebracht worden (zie hierna pagina xxx). In de tweede helft van de 19e eeuw breidde de bestaande industrie zich in Schoonhoven uit. Mechanisatie deed ook hier zijn intrede en er werden oa electromotoren geïnstalleerd. 5) Naast perioden van vooruitgang begon begin 20e eeuw zich een achteruitgang af te tekenen. Het zou jaren duren voordat gesproken kan worden van een economisch herstel.Staat met overzicht van de beroepen in Schoonhoven in 1843, 1848 en 1853 Uit: Schoonhoven in bedrijf, pag. 19. 0.2. Geschiedenis van het archief Dit archiefdeel bevond zich indertijd op het stadhuis. Daartoe waren de zolders boven de raadzaal aangewend en enkele andere bovenvertrekken in het stadhuis. Eerst na de inspanningen van H.J. Bijmolt werden bescheiden naar andere - nog geen brandvrije- ruimten. 1 Met de Algemeen Rijksarchivaris was er correspondentie over archiefzorg en bewaring van het stadsarchief ten tijde van de restauratie van het stadhuis. 2 In 1924 werd G.J. Lugard jr benoemd tot archivaris. 3 De stadsarchivaris heeft met tal van onderwerpen te maken gehad. Zo deed hij vanaf 1924 gericht voorstellen over het wijzigen van het stadswapen dat leidde tot een besluit van de Hoge Raad van Adel. 1 Voorts werden archiefbescheiden verkregen voor het stadsarchief. De poging om het archief van het Gereformeerd Weeshuis in beheer te krijgen leed echter schipbreuk. Het bestuur van dit Weeshuis meldde dat de archivaris inzage verkrijgt van het archief en "dat bewaring van dat archief bij het gemeentearchief niet nodig is". 2 Hoewel de historische bescheiden 'onder de pannen' waren bleef men evenwel zorg houden voor de stukken die allengs in aantal toenamen.... Door de toenmalige secretaris werd een ontwerp van een archiefverordening gemaakt, wat in 1920 leidde tot vaststelling daarvan voor het archief van de gemeente Schoonhoven door de gemeenteraad. 1 De gemeente Schoonhoven sloot zich rond 1922 aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en mede op grond van aansluiting bij het Registratuurbureau van de VNG werd per 1 januari 1933 het zgn registratuurstelsel ingevoerd wat direct van invloed is geweest voor het aanbrengen van een secuur voor het archief. 1 Hoe men met archiefzorg en -beheer in de periode tot ca. 1920 en daarna is omgegaan is niet zozeer bekend. Aan de hand van een rapportage van de oud-gemeentesecretaris, H.J. Bijmolt blijkt dat "er wel pogingen zijn gedaan van archiefherordening, inventarisatie en opschoning in de periode 1910-1960. Dit werd wegens personeels- en tijdgebrek steeds halverwege of eerder gestaakt, zodat het nuttig effect daarvan zeer gering is geweest". Van een inventaris is, voorzover dit door hem is nagegaan, niets gebleken. 1 Voorts vermeldt hij dat: "het zuiveren van het archief heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk was voorzien en was mede een gevolg van het in een nog al 'rommelige toestand' verkeren van het ouder archiefgedeelte o.m. ten gevolge van het meerdere malen verplaatsen van het archief". Voorts gaf hij aan dat "Vele stukken lagen nog door elkaar zodat de eerste taak was deze op de oorspronkelijke plaats terug te brengen. Al werkende bleek mij dat de ordening van het ouder archiefgedeelte nog minder goed was dan eerst was gedacht". 1 Ten aanzien van het archief 1813-1933 kan voorts worden vermeld, zoals dit eerder werd aangegeven in de verantwoording door H.J. Bijmolt dat "de oorspronkelijk ordening van het archief over 1813-1907 is door hem voornamelijk chronologisch plaatsgevonden. Ten aanzien van de correspondentie in de periode 1907-1933 geschiedde dit middels en rubriekenstelsel". 1 Het archief 1813-1933 kent vaste onderdelen nl. de series notulen van vergaderingen en van publicaties alsmede de hiervoor vermelde serie correspondentie van ingekomen en uitgaande stukken, voorzien van een lijst van onderwerpen voor de ordening daarvan. Daarnaast diverse stukken die een betrekking op elkaar hebben en, als gevolg van eerdere archiefwerkzaamheden bij elkaar werden gedaan in omslagen. Van de notulen werden in bepaalde perioden indexen gemaakt. Naast de series van de secretarie had de burgemeester stukken, die met name verband hielden met justitie en politie. Het archief 1817-1933 bevat relatief veel stukken; desondanks kan niet van compleetheid worden uitgegaan. In het verleden zijn er zoals vermeld selectiewerkzaamheden uitgevoerd en daarnaast was sprake van diverse keren van verplaatsing van archiefgedeelten. Ook werden, wegens gemis aan deze bescheiden, de gemeentebegrotingen 1853-1895 van de provincie Zuid-Holland in 1939 ontvangen die aldaar werden vernietigd. In 1970 werd een serie gedrukte verordeningen van de gemeenteraad ontvangen van de politie ter completering van de verzameling verordeningen op de secretarie. 1 Daarnaast geldt dat, vanwege het inbinden van de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, in deze inventaris de periode 1811-1931 is opgenomen. Daarentegen bevat deze inventaris de notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad tot en met 1940. 1 De gemeente Schoonhoven heeft het archief gedurende decennia op het Streekarchief van de Krimpenerwaard doen beheren Als gevolg van de fusie van dit Streekarchief met het Streekarchief Midden-Holland zijn de bescheiden overgebracht naar Gouda. 0.3. Verantwoording van de inventarisatie Deze archiefinventaris vormt vanaf 2009 de definitieve toegang op het archief van de gemeente Schoonhoven uit de periode 1813-1933. Het jaar 1813 sluit aan op de thans nog bestaande inventaris van het (oud) archief van Schoonhoven 1271-1813. 1 De cesuur van dit archief was enerzijds gelegd bij 1813, als beginjaar, en anderzijds bepaald bij het jaar 1933 als gevolg van invoering van de archiefcode voor de dossiervorming. Evenwel zijn er bescheiden uit de periode van vóór 1813. Naast de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad uit 1811 betreft dit ook andere stukken. Als oudste stuk kan daartoe worden vermeld een akte van schuldbekentenis uit 1666, waarop aantekeningen van rentebetalingen over 1815-1856 en aflossingen over 1840-1856 zijn geplaatst. 1 Eenzelfde feit doet zich ook voor bij een akten van schuldbekentenis uit 1779, 1782 en 1790. 2 Na 1933 zijn er eveneens bescheiden in deze inventaris aan te treffen. Daartoe worden met name vermeld de registers van begraven tot en met 1954 als ook de kadastrale leggers die tot 1971 werden bijgewerkt. 1 De opzet van de bestaande archiefinventaris, van de hand van de oud-gemeentesecretaris H.J. Bijmolt, van het archief 1813-1933 werd, ingevolge de bewerkingsopdracht, als uitgangspunt gehanteerd; daarbij diende de gehele serie van de ingekomen stukken uit de periode 1907-1933 een selectie te ondergaan op te bewaren (en op vernietigbaarheid van stukken) die vervolgens als afzonderlijke zaken dienden te worden gearchiveerd. Overige losliggende stukken dienden in dit archiefdeel worden geïncorporeerd. In verband met specifieke aantekeningen, oa. door Bijmolt als gevolg van aanwijzingen van de provinciaal archiefinspecteur, zijn bescheiden bewaard die voor vernietiging vatbaar zijn. Dit doet zich o.a voor bij verpachting in de periode 1907-1933 van het gemeentelijk viswater van de grachten. 1 Verschillende stukken die op meer dan één rubriek hebben zijn als verwijzing opgenomen, dan wel als dit de duidelijkheid van het onderwerp ten goede komt, als blanco nummer vermeld. De reeds bestaande beschrijvingen zijn als uitgangspunt genomen en - waarnodig - bijgesteld met name waar het de datering betreft. De oude nummering van de bescheiden kon worden gehandhaafd; bescheiden die in de inventaris-Bijmolt een sub-aanduiding (a.b.c. of I, II, III e.d.) hadden, verkregen een nieuw inventarisnummer. In afzonderlijke gevallen is tijdens deze inventarisatie gebleken dat onder één inventarisnummer meerdere afzonderlijke -zuurvrije- mappen waren opgenomen die als zodanig niet herkenbaar in de inventaris waren opgenomen. Met name heeft zich dat voorgedaan bij de serie ingekomen stukken in de jaren 1813-1818. Voor de duidelijkheid zijn die mappen derhalve voorzien van een aanduiding en afzonderlijk inventarisnummer. Als gevolg van bronvermelding in enkele boekwerken werd in specifieke situaties het bestaande inventarisnummer gehandhaafd. Dit deed zich met name voor in verband met het archiefonderzoek naar het zgn Springerpark. 1 De bestaande structuur van de voorgaande inventarisatie was eveneens uitgangspunt bij de inventarisatie. Bestaande rubrieken werden in veel gevallen gehandhaafd en op een aantal onderdelen uitgebreid met enkele nieuwe rubrieken. Daar waar nodig werden rubrieken verplaatst als dit de duidelijkheid ten goede komt. Gebleken is dat een hoeveelheid stukken die in de archiefinventaris-Bijmolt waren vermeld niet meer werden aangetroffen. Daarvan is een afzonderlijke lijst gemaakt ten dienste van het Streekarchief. Bescheiden verband houdend met hinderwetvergunningen werden afgezonderd. Hiervan bestaat namelijk een afzonderlijke archief op het Streekarchief. 1 Dit geldt eveneens voor de bouwvergunningen, de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsboekhouding. 2 Het archief van de secretarie van Schoonhoven 1813-1933 bevat bescheiden die de neerslag vormen van bestuur en beleid van het gemeentebestuur. De bescheiden van de burgemeester, hoofd van de plaatselijke politie, zijn - voor zover aangetroffen - eveneens in deze inventaris opgenomen. Uit de periode van vóór 1813 werden meerdere archiefstukken aangetroffen die in het oud archief van Schoonhoven een plaats verdienen; deze werden daartoe afgezonderd. Ditzelfde betreft ook bescheiden na 1933 die onderdeel dienen uit te maken van het, middels de code geordend archief van Schoonhoven. 1 In de laatste fase van de inventarisatie werd aan aantal stukken alsnog toegevoegd. Deze waren afkomstig uit een schenking door een particulier nl. over de Commissie van toezicht op het onderwijs en van in 2008 overgedragen archiefbescheiden door het Hoogheemraadschap Schieland. In overleg met het Streekarchief werden een hoeveelheid archieven en archiefjes nader beoordeeld op zelfstandigheid. Als gevolg daarvan werd een aantal ondergebracht in de rubriek financiën dan wel, als gevolg van de specifieke taak die de gemeente verrichte op het onderdeel restauratie van stadhuis, toren en kerk, in een afzonderlijke nieuwe rubriek. Van de dienstarchieven van de gemeente Schoonhoven zijn afzonderlijke inventarissen gemaakt: 1. Archief van de Gasfabriek, 1879-1933 = ac 1156 2. Archief van het Waterleidingsbedrijf, 1902-1931 = ac 1157 3. Archief van het Electriciteitsbedrijf, 1921-1931 = ac 1158 4. Archief van het Veerbedrijf, 1926-1957 = ac 1159 5. Archief van het Levensmiddelenbedrijf, 1914-1919 = ac 1160 6. Archief van de Distributiedienst, 1939-1948 = ac 1161 7. Archief van het Woningbedrijf, 1921-1933 = ac 1172 8. Archief van de Bad- en Zweminrichting, 1926-1953 = ac 1173 Daarnaast is een aantal zgn gedeponeerde archiefjes opgenomen, namelijk: 9. Archief van de Plaatselijke Steuncomité, 1914-1941 = ac 1162 10. Archief van de Plaatselijk Crisiscomité, 1931-1936 = ac 1163 11. Archief van de Combinatie en onderhoud Slangenweg, 1818-1861 = ac 1164 12. Archief van de Burgerlijk Armbestuur, 1847-1964 = ac 1165 13. Archief van de Vrijwillige Burgerwacht Schoonhoven, 1918-1938 = ac 1166 1 14. Archief van het Feestcomité Onafhankelijkheidsviering 1813, 1913 = ac 1167 15. Archief van de Gezondheidscommissie, 1902-1934 = ac 1168 16. Archief van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim, 1901-1967 = ac 1169 17. Archief van de Commissie van plaatselijk schooltoezicht, 1833-1857, 1921-1935 = ac 1170 18. Archief van de Weerbaarheidsvereniging, 1904-1911 = ac 1171 2 19. Archief van de Feestcommissie herdenking 300 jaar onafhankelijkheid van Nederland 1572-1872, 1872 = ac 1174 20. Lijst van nog aangetroffen bescheiden van het Gereformeerd weeshuis ter aanvulling op de bestaande inventaris van het archief van dit weeshuis. 3 Tijdens deze archiefinventarisatie vond selectie en vernietiging plaats met toepassing van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen van ná 1850, vastgesteld dd 1 december 1983 door de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken'. De voor vernietiging vatbare bescheiden uit de periode na 1850 waaronder met name stukken uit de serie ingekomen en verzonden stukken, alsmede bijlagen van de rekening 1 werden vermeld op afzonderlijke lijsten die de goedkeuring tot vernietiging verkregen. De omvang van het te inventariseren archief besloeg voor aanvang ca. 76 m1. Als gevolg van selectie en vernietiging van daarvoor in aanmerking komende stukken, het verwijderen van duplicaten etc. en het afzonderen van bescheiden van vóór 1813 en ná 1933, alsook het efficiënter ompakken van bescheiden met groot formaat, beslaat het archief van de gemeente Schoonhoven, gevormd onder beheer van de secretaris, 1813-1933 thans 55 m. Voorts is er 7,5 m archieven van gemeentelijke diensten en gedeponeerde archieven aanwezig. De archiefbescheiden bevinden zich in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Er zijn enkele foto aangetroffen. In de afzonderlijke correspondentie en de ingekomen stukken - te rekenen vanaf ca. 1925- zijn tekeningen aanwezig. 0.4. Aanwijzingen voor de onderzoeker Het archief van de gemeente Schoonhoven 1813-1933 bevindt zich op het Streekarchief Midden-Holland te Gouda en is openbaar. 1 Bij bronvermelding is de volledige titel: Streekarchief Midden-Holland, secretarie-archief Schoonhoven (1666) 1813-1933 (1970); ac 1012, inv.nr.... Bij een verkorte vermelding: SAMH, secr.arch. Schoonhoven 1813-1933; ac.1012. inv.nr. ... De onderzoeker dient bij het raadplegen van deze inventaris erop bedacht te zijn dat ínformatie in verschillende rubrieken en bij verschillende inventarisnummers aanwezig kan zijn. Indexen op de notulen (overigens niet in de gehele periode bijgehouden) kunnen een handvat betekenen om de periode of jaren te traceren om vervolgens, met indicateurs, andere stukken te traceren. Bij raadpleging van de inventaris valt niet aan de indruk te ontkomen dat (in de 20e eeuw), bepaalde stukken uit series - hierbij kan met name worden gedacht aan de serie ingekomen stukken - zijn gelicht en samengevoegd met stukken van hetzelfde onderwerp. Dit valt te constateren uit verschillende beschrijvingen van bv. aankoop, verhuur, verpachting ed. De desbetreffende beschrijvingen zijn gehandhaafd. Het verdient derhalve aanbeveling, naast raadpleging van rubrieken tevens te zoeken op trefwoord (onderwerp, persoonsnaam of locatie). In deze inventaris is in de kolom opmerkingen melding gemaakt van een relatie met andere stukken die zich eveneens in dit archief bevinden. In een aantal gevallen zijn opmerkingen overgenomen die door Bijmolt werden gemaakt. Indien sprake is van incompleetheid of van een groot formaat dan is dat eveneens in deze kolom vermeld. In overleg met het Streekarchief werden een hoeveelheid archieven en archiefjes nader beoordeeld op zelfstandigheid. Als gevolg daarvan werd een aantal ondergebracht in de rubriek financiën dan wel, als gevolg van de specifieke taak die de gemeente verrichte op het onderdeel restauratie van stadhuis, toren en kerk, in een afzonderlijke nieuwe rubriek. Als bijlage bij deze inventaris is een staat gevoegd, indertijd vervaardigd door Bijmolt, als index op gegevens over de toestand van wegen, bestekken en kostenbegrotingen voor aanleg van wegen, rioleringen, havens en grachten, ontvangen van de directie van gemeentewerken, 1907-1933. 1 0.5. Slotopmerkingen Deze archiefinventaris is het resultaat van de opdracht van de streekarchivaris van het Streekarchief Midden-Holland aan het Bureau Van Lee & Van Everdingen te Vlaardingen tot selectie, schoning en (aanvullende) inventarisatie van het archief van de gemeente Schoonhoven, 1813-1933 0.6. Literatuur 1. A.J. van der Aa (1968). Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard. 1968 A.J. van der Aa Auteur Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard Titel Boek Soort bron Zaltbommel Plaats van uitgave Europese Bibliotheek Uitgever 2. N. Rost. Reisdagboek uit de Krimpenerwaard. N. Rost Auteur Reisdagboek uit de Krimpenerwaard Titel Boek Soort bron Rotterdam Plaats van uitgave Ad. Donker Uitgever 3. C.R. Schoute. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832, Schoonhoven. C.R. Schoute Auteur Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832, Schoonhoven Titel Boek Soort bron Utrecht Plaats van uitgave Matrijs Uitgever 4. B. de Wit (2001). Schoonhoven in bedrijf: Groene Hart in bedrijf, deel 7. 2001 B. de Wit Auteur Schoonhoven in bedrijf Titel Groene Hart in bedrijf, deel 7 Ondertitel Boek Soort bron Alphen aan den Rijn Plaats van uitgave Canaletto/Repro Holland Uitgever 5. . . Gens Nostra, maandblad der Nederlandse genealogische Vereniging Tijdschrift/Krant jaargang XLIV, april/mei 1989 nr 4/5 Aflevering Artikel (krant of tijdschrift) Soort bron 6. P.A. Henderikx (1990). Historische stedenatlas van Nederland. Schoonhoven en Nieuwpoort. 1990 P.A. Henderikx Auteur Historische stedenatlas van Nederland. Schoonhoven en Nieuwpoort Titel Boek Soort bron Delft Plaats van uitgave 7. . . Artikel (krant of tijdschrift) Soort bron Historische Encyclopedie Krimpenerwaard Tijdschrift/Krant 8. D. Mentinck (1981). Schoonhoven. Vier eeuwen bezien en beschreven. 1981 D. Mentinck Auteur Schoonhoven. Vier eeuwen bezien en beschreven Titel Boek Soort bron Alphen aan den Rijn Plaats van uitgave 9. J.C. Visser (1964). De ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het rivierengebied gedurende de middeleeuwen. 1964 J.C. Visser Auteur De ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het rivierengebied gedurende de middeleeuwen Titel Boek Soort bron Delft Plaats van uitgave 10. H. A. van Duinen (2004). Het doksaal van de Grote of St.Bartholomeuskerk te Schoonhoven. 2004 H. A. van Duinen Auteur Het doksaal van de Grote of St.Bartholomeuskerk te Schoonhoven Titel Boek Soort bron De Bataafsche Leeuw Uitgever 11. H. van der Molen. Ordentelijck, stil ende manierlyck: het Schoonhovens weeshuis 1581-1940. H. van der Molen Auteur Ordentelijck, stil ende manierlyck Titel het Schoonhovens weeshuis 1581-1940 Ondertitel Boek Soort bron Rotterdam Plaats van uitgave Uitg. Oudedijk 144a Uitgever 12. (2009). Het Stadspark in Schoonhoven: uitgave ter gelegenheid van de renovatie van het stadspark. 2009 Het Stadspark in Schoonhoven Titel uitgave ter gelegenheid van de renovatie van het stadspark Ondertitel Boek Soort bron Schoonhoven Plaats van uitgave Werkgroep Springerpark Uitgever Inventaris 1. Stukken van algemene aard 1.1. Notulen en besluiten 1-36 Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1811-1931. Bevat: Bij inv.nrs. 2 en 3 een chronologische index en bij inv.nrs. 16-23, 27-36 een alfabetisch register op onderwerp. 36 delen Vanaf medio 1851 betreft het openbare vergaderingen. Zie voor de namen van raadsleden de presentieregisters inv.nrs. 46-55. Notabene 1 3 december 1811 - 22 november 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0001 Oude signatuur 2 2 januari 1816 - 31 december 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0002 Oude signatuur 3 6 januari 1817 - 31 december 1818. Bevat: Vóórin het gebed voor de raad van de stad Schoonhoven. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0003 Oude signatuur 4 5 januari 1819 - 15 maart 1825 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0004 Oude signatuur 5 28 juni 1825 - 15 maart 1836 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0005 Oude signatuur 6 18 maart 1836 - 29 juni 1844 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0006 Oude signatuur 7 26 augustus 1844 - 3 oktober 1851 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0007 Oude signatuur 8 8 oktober 1851 - 9 april 1853 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0008 Oude signatuur 9 1 april 1853 - 2 juli 1857 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0009 Oude signatuur 10 27 juli 1857 - 1 juli 1857 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0010 Oude signatuur 11 27 juli 1857 - 8 augustus 1864 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0011 Oude signatuur 12 1 september 1864 - 27 februari 1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0012 Oude signatuur 13 21 maart 1867 - 3 mei 1868 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0013 Oude signatuur 14 7 mei 1869 - 27 april 1871 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0014 Oude signatuur 15 1 mei 1871 - 29 december 1873 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0015 Oude signatuur 16 19 januari 1874 - 23 oktober 1875 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0016 Oude signatuur 17 25 november 1875 - 7 november 1876 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0017 Oude signatuur 18 16 november 1876 - 14 december 1877 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0018 Oude signatuur 19 4 januari 1878 - 14 augustus 1879 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0019 Oude signatuur 20 29 augustus 1879 - 20 september 1881 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0020 Oude signatuur 21 6 oktober 1881 - 14 december 1883 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0021 Oude signatuur 22 24 december 1883 - 9 maart 1888 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0022 Oude signatuur 23 14 maart 1888 - 15 februari 1893 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0023 Oude signatuur 24 3 maart 1893 - 6 juli 1897 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0024 Oude signatuur 25 22 juli 1897 - 2 oktober 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0025 Oude signatuur 26 9 oktober 1901 - 26 juni 1905 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0026 Oude signatuur 27 3 juli 1905 - 4 juli 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0027 Oude signatuur 28 3 juli 1906 - 21 augustus 1908 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0028 Oude signatuur 29 1 september 1908 - 29 juli 1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0029 Oude signatuur 30 30 augustus 1911 - 12 januari 1914 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0030 Oude signatuur 31 5 februari 1914 - 20 december 1916 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0031 Oude signatuur 32 10 januari 1917 - 20 december 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0032 Oude signatuur 33 7 februari 1921 - 30 december 1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0033 Oude signatuur 34 19 februari 1925 - 23 december 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0034 Oude signatuur 35 8 februari 1928 - 10 december 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0035 Oude signatuur 36 10 januari 1929 - 21 december 1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0036 Oude signatuur 56-106 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1816-1932 52 delen 56 2 januari 1816 - 29 december 1827 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0056 Oude signatuur 57 7 januari 1828 - 27 juni 1834 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0057 Oude signatuur 58 1 juli 1834 - 23 maart 1838 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0058 Oude signatuur 59 3 april 1838 - 2 februari 1842 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0059 Oude signatuur 60 14 februari 1842 - 5 oktober 1846 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0060 Oude signatuur 61 8 oktober 1846 - 10 november 1851 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0061 Oude signatuur 62 17 november 1851 - 11 februari 1854 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0062 Oude signatuur 63 13 februari 1854 - 20 oktober 1855 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0063 Oude signatuur 64 27 oktober 1855 - 16 februari 1860 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0064 Oude signatuur 65 18 februari 1860 - 29 augustus 1863 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0065 Oude signatuur 66 16 september 1863 - 8 januari 1866 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0066 Oude signatuur 67 13 januari 1866 - 25 mei 1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0067 Oude signatuur 68 1 juni 1867 - 1 maart 1869 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0068 Oude signatuur 69 3 april 1869 - 7 maart 1871 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0069 Oude signatuur 70 11 maart 1871 - 19 september 1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr.108. Notabene 0070 Oude signatuur 71 26 september 1874 - 28 oktober 1876. Bevat: Alfabetisch register. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr.108. Notabene 0071 Oude signatuur 72 4 november 1876 - 29 juni 1878 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0072 Oude signatuur 73 6 juli 1878 - 3 januari 1880 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0073 Oude signatuur 74 10 januari 1880 - 23 december 1882 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0074 Oude signatuur 75 30 december 1882 - 25 april 1885 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0075 Oude signatuur 76 9 mei 1885 - 16 november 1889 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr.108. Notabene 0076 Oude signatuur 77 23 november 1889 - 25 september 1893. Bevat: Incompleet alfabetisch register. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr.108. Notabene 0077 Oude signatuur 78 2 oktober 1893 - 27 december 1899 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr.108. Notabene 0078 Oude signatuur 79 7 januari 1900 - 27 september 1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr.107. Notabene 0079 Oude signatuur 80 4 oktober 1904- 31 december 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0080 Oude signatuur 81 1907 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0081 Oude signatuur 82 1908 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0082 Oude signatuur 83 1909 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0083 Oude signatuur 84 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0084 Oude signatuur 85 1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0095 Oude signatuur 86 1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0086 Oude signatuur 87 1913 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0087 Oude signatuur 88 1914 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0088 Oude signatuur 89 1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0089 Oude signatuur 90 1916 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0090 Oude signatuur 91 1917 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0091 Oude signatuur 92 1918 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0092 Oude signatuur 93 1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0093 Oude signatuur 94 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0094 Oude signatuur 95 1921 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0095 Oude signatuur 96 1922 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0096 Oude signatuur 97 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0097 Oude signatuur 98 1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0098 Oude signatuur 99 1925 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0099 Oude signatuur 100 1926 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0100 Oude signatuur 101 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0101 Oude signatuur 102 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0102 Oude signatuur 103 1929 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0103 Oude signatuur 104 1930 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0104 Oude signatuur 105 1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0105 Oude signatuur 106 1932 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0106 Oude signatuur 46-55 Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1824-1878, 1895-1931 10 delen 46 29 maart 1824 - 21 mei 1842 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0046 Oude signatuur 47 9 juni 1842 - 21 januari 1854 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0047 Oude signatuur 48 24 januari 1854 - 19 november 1859 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0048 Oude signatuur 49 22 november 1859 - 27 mei 1863 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0049 Oude signatuur 50 18 juni 1863 - 27 december 1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0050 Oude signatuur 51 9 januari 1868 - 30 december 1872 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0051 Oude signatuur 52 30 januari 1873 - 1 februari 1878 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0052 Oude signatuur 53 29 januari 1895 - 6 mei 1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0053 Oude signatuur 54 27 mei 1904 - 1 oktober 1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0054 Oude signatuur 55 11 oktober 1912 - 21 december 1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0055 Oude signatuur 108 Register van besluiten van burgemeester en wethouders, 1874-1896. Bevat: Incompleet alfabetisch register. 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0108 Oude signatuur 40-45 Registers van raadsbesluiten, 1874-1920. Bevat: Alfabetische registers op onderwerp. 1 omslag, 5 delen 40 15 oktober 1874 - 25 februari 1878 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0040 Oude signatuur 41 22 februari 1878 - 1 oktober 1883 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0041 Oude signatuur 42 26 oktober 1883 - 6 december 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0042 Oude signatuur 43 30 januari 1907 - 21 oktober 1914 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0043 Oude signatuur 44 10 november 1914 - 10 december 1917 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0044 Oude signatuur 45 14 januari 1918 - 9 maart 1920. Bevat: Losse raadsbesluiten genummerd 295-374. omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deels getekend. Notabene 0045 Oude signatuur 37-38 Notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1879-1940 2 delen 37 14 augustus 1879 - 10 september 1895 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0037 Oude signatuur 38 28 september 1895 - 29 januari 1940 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met ingang van mei 1924 betreft het losse notulen in getypte vorm. Notabene 0038 Oude signatuur 1791 Register van stukken en voorstellen die door de gemeenteraad worden behandeld, met vermelding van afhandeling daarvan door burgemeester en wethouders en/of door commissies, januari 1885 - februari 1895 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0039 Oude signatuur 107 Alfabetisch register op de notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders 2 oktober 1893 - (28 mei 1894) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0107 Oude signatuur 1.2. Verordeningen en reglementen 110 Model-reglement 1815 voor de regering van de stad, reglement van bestuur voor het platteland 1815/1816 en reglement op het bestuur van de stad Schoonhoven 1814, 1815-1816, 1824 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Veelal gedrukt. Notabene 0110, 735a, 735d Oude signatuur .-- Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1852, 1853, 1868, 1881. Zie: inv.nr. 111 .-- Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1853. Zie: inv.nr. 112 109 Verordeningen, vastgesteld door de gemeenteraad, 1900-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In nov.1970 werden deze stukken ontvangen van de politie ter completering van de verzameling verordeningen op de secretarie. Gedrukt. Notabene 0115a Oude signatuur 113 Register van reglementen voor belastingen, broodzetting, politie, gewicht op boter, bank van lening alsmede personeelsinstructies voor onderwijzers, politie en stadsmuziekmeester, 1924-1931. Bevat: Index. 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0113 Oude signatuur 1.3. Publicaties 117-133 Publcaties, 1814, 1816-1901, 1906-1907, 1909-1933 4 pakken, 13 delen 117 1814, 1816 - 18 juni 1833 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs.1104, 1105. Notabene 0117 Oude signatuur 118 21 juni 1833 - 31 december 1846 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 1432 Notabene 0118 Oude signatuur 119 2 januari 184 - 24 mei 1854 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 1122 Notabene 0119 Oude signatuur 120 1 juni 1854 - 8 januari 1857 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0120 Oude signatuur 121 2 januari 1857- 31 december 1859 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 1420 Notabene 0121 Oude signatuur 122 16 januari 1860 - 18 juni 1864 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0122 Oude signatuur 123 21 juni 1864 - 13 juli 1866 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0123 Oude signatuur 124 16 juli 1866 - 8 februari 1869 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0124 Oude signatuur 125 13 februari 1869 - 30 december 1871 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0125 Oude signatuur 126 19 januari 1872 - 5 februari 1875 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0126 Oude signatuur 127 1 februari 1875 - 10 juli 1880. Bevat: Alfabetisch register. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0127 Oude signatuur 128 22 juli 1880 - 15 augustus 1893. Bevat: Alfabetisch register. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0128 Oude signatuur 129 14 augustus 1893 - 26 december 1901. Bevat: Alfabetisch register. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0129 Oude signatuur 130 1906-1907, 1909-1913. Bevat: Registers. pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0130 Oude signatuur 131 1914-1919. Bevat: Registers. pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 415. Notabene 0131 Oude signatuur 132 1920-1926. Bevat: Registers. pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0132 Oude signatuur 133 1927-1933. Bevat: Registers. pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0133 Oude signatuur 134 Afgekondigde straf- en belastingverordeningen, 1918-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0134 Oude signatuur 1.4. Ingekomen en uitgaande stukken; agenda's en klappers 1.4.1. Ingekomen stukken bij het gemeentebestuur, 1813-1906 1535-1536 Ingekomen stukken, 1813 2 pakken Hierin de overgang van de gemeenten Schoonhoven en Oudewater van de provincie Utrecht naar Zuid-Holland. Notabene 1535 Februari - mei 1813 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0135a Oude signatuur 1536 Juni - december 1813 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0135b Oude signatuur 1537-1548 Ingekomen stukken, 1814 12 omslagen 1537 Povinciale en gemeentelijke indeling, gemeentebestuur, personeel en bestuursreglementen, 1814. Bevat: Proclamatie van de souvereine vorst Willem, prins van Oranje, 2 maart 1814. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136-0136l Oude signatuur 1538 Financiën, begrotingen en rekeningen, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136a Oude signatuur 1539 Belastingen, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136b Oude signatuur 1540 Eigendommen van huizen, ponten, wateren en verhuur; onderhoud wegen, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136c Oude signatuur 1541 Militaire aangelegenheden, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136d Oude signatuur 1542 Justitie en politie, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136e Oude signatuur 1543 Besmettelijke ziekten, vaccinatie, hondsdolheid, maten en gewichten, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136f Oude signatuur 1544 Handel en nijverheid, landbouw, veeteelt, jacht en visserij. Postwagenvervoer en beurtschippers, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136g Oude signatuur 1545 Burgerlijke Stand, bevolking, paspoorten, inlichtingen over personen, certificaten en attestatie de vita, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136h Oude signatuur 1546 Ondersteuning aan armen en behoeftigen, proveniers, collecten, legaten en loterijen, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136j Oude signatuur 1547 Feestdagen, bede- en dankdagen, zondagsviering, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136k Oude signatuur 1548 Diverse aangelegenheden, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0136l Oude signatuur 1549-1565 Ingekomen stukken, 1815 17 omslagen, 1 pak 1549 Povinciale en gemeentelijke indeling, gemeentebestuur, personeel en bestuursreglementen, 1815. Bevat: Onderwerpenindex van de omslagen (inv.nrs. 1549-1565). Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137a Oude signatuur 1550 Financiën, begrotingen en rekeningen, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137b Oude signatuur 1551 Commissie voor de financiën van de stad, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137c Oude signatuur 1552 Belastingen, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137d Oude signatuur 1553 Militaire aangelegenheden, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137f Oude signatuur 1554 Russische en Pruisische troepen, met declaraties, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 1495-1496. Notabene 0137g Oude signatuur 1555 Justitie en politie, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137h Oude signatuur 1556 Besmettelijke ziekten, vaccinatie, hondsdolheid, maten en gewichten, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137j Oude signatuur 1557 Handel en nijverheid, landbouw, veeteelt, jacht en visserij. Postwagenvervoer en beurtschippers, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137k Oude signatuur 1558 Burgerlijke Stand, bevolking, paspoorten, inlichtingen over personen, certificaten en attestatie de vita, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137l Oude signatuur 1559 Armwezen, ondersteuning aan armen en behoeftigen, proveniers, collecten, legaten en loterijen, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137m Oude signatuur 1560 Feestdagen, bede- en dankdagen, kerkelijke zaken, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137n Oude signatuur 1561 Onderwijs, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137o Oude signatuur 1562 Plaatselijke keuren, bouwtoezicht, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137p Oude signatuur 1563 Broodzetting, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137q Oude signatuur 1564 IJsgang en hoge waterstand, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137r Oude signatuur 1565 Diverse aangelegenheden, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137s Oude signatuur 1566-1585 Ingekomen stukken, 1816 18 omslagen, 2 pakken 1566 Povinciale en gemeentelijke indeling, gemeentebestuur, personeel en bestuursreglementen, 1816. Bevat: Onderwerpenindex van de omslagen (inv.nrs. 1566-1585). Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138a Oude signatuur 1567 Financiën, begrotingen en rekeningen, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138b Oude signatuur 1568 Commissie voor de financiën van de stad, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138c Oude signatuur 1569 Belastingen, 1816 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138d Oude signatuur 1570 Eigendommen van huizen, ponten, wateren en verhuur; onderhoud wegen, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138e Oude signatuur 1571 Militaire aangelegenheden, 1816 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138f Oude signatuur 1572 Russische en Pruisische troepen, met declaraties, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 1495-1496 Notabene 0138g Oude signatuur 1573 Justitie en politie, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138h Oude signatuur 1574 Besmettelijke ziekten, vaccinatie, hondsdolheid, maten en gewichten, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138j Oude signatuur 1575 Handel en nijverheid, landbouw, veeteelt, jacht en visserij. Postwagenvervoer en beurtschippers, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138k Oude signatuur 1576 Burgerlijke Stand, bevolking, paspoorten, inlichtingen over personen, certificaten en attestatie de vita, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138l Oude signatuur 1577 Armwezen, ondersteuning aan armen en behoeftigen, proveniers, collecten, legaten en loterijen, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138m Oude signatuur 1578 Feestdagen, bede- en dankdagen, kerkelijke zaken, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138n Oude signatuur 1579 Onderwijs, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138o Oude signatuur 1580 Onderhoud Slangeweg en ged. Bonrepas, brug Koeneschans, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138p Oude signatuur 1581 Broodzetting, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138q Oude signatuur 1582 Waterkeringen, sluis en dam Veerpoort, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138r Oude signatuur 1583 Polders en waterschappen, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138s Oude signatuur 1584 Publicatieverzoeken van aanbestedingen, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138t Oude signatuur 1585 Diverse aangelegenheden, 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138u Oude signatuur 1586-1604 Ingekomen stukken, 1817 17 omslagen, 2 pakken 1586 Povinciale en gemeentelijke indeling, gemeentebestuur, personeel en bestuursreglementen, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met onderwerpenindex van de omslagen (inv.nrs. 1586-1604) Notabene 0139a Oude signatuur 1587 Financiën, begrotingen en rekeningen, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139a Oude signatuur 1588 Belastingen, 1817 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139b Oude signatuur 1589 Eigendommen van huizen, ponten, wateren en verhuur; onderhoud wegen, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139c Oude signatuur 1590 Militaire aangelegenheden, 1817 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139d Oude signatuur 1591 Russische en Pruisische troepen, met declaraties, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 1495-1496 Notabene 0139e Oude signatuur 1592 Vorderingen op de Franse Kroon, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139f Oude signatuur 1593 Justitie en politie, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139g Oude signatuur 1594 Besmettelijke ziekten, vaccinatie, hondsdolheid, maten en gewichten, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139h Oude signatuur 1595 Handel en nijverheid, landbouw, veeteelt, jacht en visserij. Postwagenvervoer en beurtschippers, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139j Oude signatuur 1596 Burgerlijke Stand, bevolking, paspoorten, inlichtingen over personen, certificaten en attestatie de vita, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139k Oude signatuur 1597 Armwezen, ondersteuning aan armen en behoeftigen, proveniers, collecten, legaten en loterijen, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139l Oude signatuur 1598 Bid- en dankdagen, kerkelijke zaken, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139m Oude signatuur 1599 Onderwijs, kunsten en wetenschappen, tekenschool, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139n Oude signatuur 1600 Onderhoud Slangeweg en ged. Bonrepas, brug Koeneschans, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139o Oude signatuur 1601 Broodzetting, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139p Oude signatuur 1602 Polders en waterschappen, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139r Oude signatuur 1603 Publicatieverzoeken van aanbestedingen, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139s Oude signatuur 1604 Diverse aangelegenheden, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139t Oude signatuur 1605-1608 Ingekomen stukken, 1818 3 pakken, 1 omslag 1605 Januari-maart 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0140a Oude signatuur 1606 April-juli 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0140b Oude signatuur 1607 Augustus-december 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0140c Oude signatuur 1608 Niet geregistreerde stukken, 1818 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0140c Oude signatuur 1609-1610 Ingekomen stukken, 1819 1 pak, 1 omslag 1609 Januari-augustus 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0141a Oude signatuur 1610 September-december 1819 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0141b Oude signatuur 1611-1612 Ingekomen stukken, 1820 2 pakken 1611 Januari-augustus 1820 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0142a Oude signatuur 1612 September-december 1820 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0142b Oude signatuur 1613-1614 Ingekomen stukken, 1821 2 pakken 1613 Januari-augustus 1821 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143a Oude signatuur 1614 September-december 1821 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143b Oude signatuur 1615-1617 Ingekomen stukken, 1822 2 pakken, 1 omslag 1615 Januari-augustus 1822 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0144a Oude signatuur 1616 September-december 1822 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0144b Oude signatuur 1617 Niet geregistreerde stukken 1822 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0144b Oude signatuur 1618-1621 Ingekomen stukken, 1823 3 pakken, 1 omslag 1618 Januari-april 1823 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0145a Oude signatuur 1619 Mei-augustus 1823 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0145b Oude signatuur 1620 september-december 1823 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0145c Oude signatuur 1621 Niet geregistreerde stukken 1823 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0145c Oude signatuur 1622-1623 Ingekomen stukken, 1824 2 pakken 1622 Januari-juni 1824 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0146a Oude signatuur 1623 Juli-december 1824 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0146b Oude signatuur 1624-1625 Ingekomen stukken, 1825 2 pakken 1624 Januari-juli 1825 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0147a Oude signatuur 1625 Augustus-december 1825 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0147b Oude signatuur 1626-1628 Ingekomen stukken, 1826 2 pakken, 1 omslag 1626 Januari-juli 1826 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0148a Oude signatuur 1627 Augustus-december 1826 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0148b Oude signatuur 1628 Niet geregistreerde stukken 1826 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0148b Oude signatuur 1629-1632 Ingekomen stukken, 1827 3 pakken, 1 omslag 1629 Januari-maart 1827 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0149a Oude signatuur 1630 April-juli 1827 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0149b Oude signatuur 1631 Augustus-december 1827 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0149c Oude signatuur 1632 Niet geregistreerde stukken 1827 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0149a Oude signatuur 156-1643 Ingekomen stukken, 1828 - 1906 93 pakken, 1 omslag 1633 1828 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0150 Oude signatuur 1634 1829 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0151 Oude signatuur 1635 1830 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0152 Oude signatuur 1636 Januari-augustus 1831 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0153a Oude signatuur 1637 September-december 1831 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0153b Oude signatuur 1638 Niet geregistreerde stukken 1831 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0153a Oude signatuur 1639 Januari-augustus 1832 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0154a Oude signatuur 1640 September-december 1832 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0154b Oude signatuur 1641 Januari-juni 1833 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0115a Oude signatuur 1642 Juli-december 1833 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0155b Oude signatuur 156 1834 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0156 Oude signatuur 157 1835 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0157 Oude signatuur 158 1836 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0158 Oude signatuur 159 1837. Bevat: De in het verleden bij elkaar gevoegde stukken voor oprichting van een kantoor van waarborg van goud- en zilverwerken te Schoonhoven. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0159 Oude signatuur 160 1838 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0160 Oude signatuur 161 1839 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0161 Oude signatuur 162 1840 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0162 Oude signatuur 163 1841 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0163 Oude signatuur 164 1842 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0164 Oude signatuur 165 1843 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0165 Oude signatuur 166 1844 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0166 Oude signatuur 167 1845 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0167 Oude signatuur 168 1846 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0168 Oude signatuur 169 1847 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0169 Oude signatuur 170 1848 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0170 Oude signatuur 171 1849 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0171 Oude signatuur 172 1850 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0172 Oude signatuur 173 1851 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0173 Oude signatuur 174 1852 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0174 Oude signatuur 175 1853 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0175 Oude signatuur 176 1854 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0176 Oude signatuur 177 1855 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0177 Oude signatuur 178 1856 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0178 Oude signatuur 179 1857 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0179 Oude signatuur 180 1858 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0180 Oude signatuur 181 1859 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0181 Oude signatuur 182 1860 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0182 Oude signatuur 183 1861 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0183 Oude signatuur 184 1862 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0184 Oude signatuur 185 1863 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0185 Oude signatuur 186 1864 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0186 Oude signatuur 1643 1865 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0187 Oude signatuur 188 1866 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0188 Oude signatuur 189 1866 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0189 Oude signatuur 190 1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0190 Oude signatuur 191 1868 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0191 Oude signatuur 192 1868 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0192 Oude signatuur 193 1869 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0193 Oude signatuur 194 1869 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0194 Oude signatuur 195 1870 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0195 Oude signatuur 196 1870 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0196 Oude signatuur 197 1871 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0197 Oude signatuur 198 1872 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0198 Oude signatuur 199 1873 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0199 Oude signatuur 200 1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0200 Oude signatuur 201 1875 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0201 Oude signatuur 202 1876 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0202 Oude signatuur 203 1877 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0203 Oude signatuur 204 1878 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0204 Oude signatuur 205 1879 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0205 Oude signatuur 206 1880 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0206 Oude signatuur 207 1881 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0207 Oude signatuur 208 1882 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0208 Oude signatuur 209 1883 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0209 Oude signatuur 210 1884 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0210 Oude signatuur 211 1885 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0211 Oude signatuur 212 1886 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0212 Oude signatuur 213 1887 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0213 Oude signatuur 214 1888 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0214 Oude signatuur 215 1889 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0215 Oude signatuur 216 1890 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0216 Oude signatuur 217 1891 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0217 Oude signatuur 218 1892 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0218 Oude signatuur 219 1893 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0219 Oude signatuur 220 1894 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0220 Oude signatuur 221 1895 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0221 Oude signatuur 222 1896 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0222 Oude signatuur 223 1897 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0223 Oude signatuur 224 1898 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0224 Oude signatuur 225 1899 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0225 Oude signatuur 226 1900 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0226 Oude signatuur 227 1900 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0227 Oude signatuur 228 1901 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0228 Oude signatuur 229 1901 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0229 Oude signatuur 230 1902 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0230 Oude signatuur 231 1902 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0231 Oude signatuur 232 1903 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0232 Oude signatuur 233 1903 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0233 Oude signatuur 234 1904 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0234 Oude signatuur 235 1904 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0235 Oude signatuur 236 1905 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0236 Oude signatuur 237 1905 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0237 Oude signatuur 238 1906 1e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0238 Oude signatuur 239 1906 2e gedeelte Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0239 Oude signatuur 1.4.2. Uitgaande stukken van burgemeester en wethouders, 1815-1906 240-285 Uitgaande stukken van burgemeester en wethouders, 1815-1901 46 delen 240 27 maart 1815 - 4 november 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0240 Oude signatuur 241 9 november 1815 - 31 december 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0241 Oude signatuur 242 5 januari 1817 - 21 april 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0242 Oude signatuur 243 21 april 1818 - 22 februari 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0243 Oude signatuur 244 23 februari 1819 - 25 maart 1820 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0244 Oude signatuur 245 28 maart 1820 - 26 april 1821 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0245 Oude signatuur 246 28 april 1821 - 31 maart 1823 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0246 Oude signatuur 247 7 april 1823 - 31 augustus 1824 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0247 Oude signatuur 248 1 september 1824 - 30 december 1825 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0248 Oude signatuur 249 5 januari 1826 - 9 maart 1827 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0249 Oude signatuur 250 14 maart 1827 - 29 december 1828 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0250 Oude signatuur 251 2 januari 1829 - 18 juli 1831 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0251 Oude signatuur 252 20 juli 1831 - 10 januari 1833 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0252 Oude signatuur 253 3 januari 1833 - 28 juli 1834 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0253 Oude signatuur 254 2 augustus 1834 - 12 februari 1835 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0254 Oude signatuur 255 12 februari 1835 - 31 maart 1836 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0255 Oude signatuur 256 2 april 1836 - 30 juni 1837 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0256 Oude signatuur 257 1 juli 1837 - 15 oktober 1839 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0257 Oude signatuur 258 18 oktober 1839 - 12 oktober 1841 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0258 Oude signatuur 259 13 oktober 1841 - 14 maart 1843 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0259 Oude signatuur 260 15 maart 1843 - 30 juli 1844 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0260 Oude signatuur 261 31 juli 1844 - 29 november 1845 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0261 Oude signatuur 262 29 november 1845 - 16 januari 1847 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0262 Oude signatuur 263 16 januari 1847 - 16 maart 1848 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0263 Oude signatuur 264 16 maart 1848 - 4 september 1849 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0264 Oude signatuur 265 5 september 1849 - 31 januari 1851 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0265 Oude signatuur 266 1 februari 1851 - 28 augustus 1852 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0266 Oude signatuur 267 28 augustus 1852 - 22 februari 1854 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0267 Oude signatuur 268 23 februari 1854 - 12 december 1855 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0268 Oude signatuur 269 13 december 1855 - 24 juni 1858 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0269 Oude signatuur 270 26 juni 1858 - 6 juni 1861 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0270 Oude signatuur 271 7 juni 1861 - 30 april 1864 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0271 Oude signatuur 272 30 april 1864 - 2 februari 1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0272 Oude signatuur 273 5 februari 1867 - 1 juli 1869 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0273 Oude signatuur 274 2 juli 1869 - 30 december 1871 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0274 Oude signatuur 275 2 januari 1872 - 20 mei 1873 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0275 Oude signatuur 276 20 mei 1873 - 31 december 1875 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0276 Oude signatuur 277 3 januari 1876 - 4 juli 1878 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0277 Oude signatuur 278 6 juli 1878 - 27 mei 1881 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0278 Oude signatuur 279 28 mei 1881 - 17 maart 1884 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0279 Oude signatuur 280 17 maart 1884 - 9 mei 1887 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0280 Oude signatuur 281 10 mei 1887 - 14 april 1891 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0281 Oude signatuur 282 15 april 1891 - 19 juni 1894 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0282 Oude signatuur 283 20 juni 1894 - 13 september 1897 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0283 Oude signatuur 284 18 september 1897 - 19 september 1900 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0284 Oude signatuur 285 21 september 1900 - 31 december 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0285 Oude signatuur 286-291 Uitgaande stukken van burgemeester en wethouders, 1902-1906 6 omslagen 286 1902 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0286 Oude signatuur 287 1903 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0287 Oude signatuur 288 1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0288 Oude signatuur 289 1905 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0289 Oude signatuur 290 januari - juni 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0290 Oude signatuur 291 juli - december 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0291 Oude signatuur 1.4.3. Burgemeester 312-315 Ingekomen stukken bij de burgemeester, 1874-1901 4 delen 312 28 november 1874 - 19 oktober 1882. Bevat: Alfabetisch register. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0312 Oude signatuur 313 1 november 1882 - 24 september 1890 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0313 Oude signatuur 314 26 september 1890 - 30 december 1896 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0314 Oude signatuur 315 1 januari 1897 - 31 december 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0315 Oude signatuur 661-668 Ingekomen stukken bij de burgemeester als hoofd van de politie, 1874-1901 8 omslagen 661 1874 - 1878 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1663 Oude signatuur 662 1879 - 1881 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1663 Oude signatuur 663 1882 - 1884 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1663 Oude signatuur 664 1884 - 1888 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1663 Oude signatuur 665 1889 - 1891 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1663 Oude signatuur 666 1892 - 1894 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1663 Oude signatuur 667 1895 - 1898 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1663 Oude signatuur 668 1899 - 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1664 Oude signatuur 669-671 Brievenboeken van de burgemeester als hoofd van de politie over 1874-1901. Bevat: Index. 3 delen 669 November 1874 - december 1884 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1665 Oude signatuur 670 December 1884 - januari 1898 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1666 Oude signatuur 671 Januari 1898 - juni 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1667 Oude signatuur 292-311 Ingekomen stukken bij de burgemeester, 1875-1906 20 omslagen 292 1875-1876 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0292 Oude signatuur 293 1877-1878 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0293 Oude signatuur 294 1879 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0294 Oude signatuur 295 1880-1882 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0295 Oude signatuur 296 1883-1884 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0296 Oude signatuur 297 1885-1886 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0297 Oude signatuur 298 1887-1888 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0298 Oude signatuur 299 1889-1890 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0299 Oude signatuur 300 1891-1892 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0300 Oude signatuur 301 1893-1894 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0301 Oude signatuur 302 1895-1896 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0302 Oude signatuur 303 1897 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0303 Oude signatuur 304 1898 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0304 Oude signatuur 305 1899 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0305 Oude signatuur 306 1900 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0306 Oude signatuur 307 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0307 Oude signatuur 308 1902 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0308 Oude signatuur 309 1903 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0309 Oude signatuur 310 1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0310 Oude signatuur 311 1905-1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0311 Oude signatuur 316-319 Uitgaande stukken van de burgemeester, 1902-1905 4 omslagen 316 1902 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0316 Oude signatuur 317 1903 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0317 Oude signatuur 318 1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0318 Oude signatuur 319 1905 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0319 Oude signatuur 1.4.4. Registers, klappers, agenda's 1112-1113 Register en klapper van inkomende stukken, 1815-1818 2 delen 1113 Klapper op het register van ingekomen stukken 1815-1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In deze klapper tevens vermelding van een aantal besluiten vanaf 1594. Notabene 0681b Oude signatuur 1112 Register, 2 januari 1816 - 16 september 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0681a Oude signatuur 682-703 Agenda's van ingekomen stukken, 1818-1831, 1836, 1837, 1844-1906. Bevat: Veelal voorin het betreffende deel een klapper. 22 delen 682 September 1818 - december 1819 0682 Oude signatuur 683 Januari 1820 - mei 1821 0683 Oude signatuur 684 Juni 1821 - december 1822 0684 Oude signatuur 685 1823 - 1824 0685 Oude signatuur 686 1825 - 1826 0686 Oude signatuur 687 1827 - 1829 0687 Oude signatuur 688 1830 - 1831 0688 Oude signatuur 689 1836 - 1837 0689 Oude signatuur 690 1844 - 1849 0690 Oude signatuur 691 1850 - 1853 0691 Oude signatuur 692 1854 - 1856 0692 Oude signatuur 693 1857 - oktober 1861 0693 Oude signatuur 694 Oktober 1861 - februari 1866 0694 Oude signatuur 695 Februari 1866 - 1869 0695 Oude signatuur 696 1870 - mei 1876 0696 Oude signatuur 697 Mei 1876 - december 1897 0697 Oude signatuur 699 Maart 1883 - juli 1886 0699 Oude signatuur 698 December 1897 - maart 1883 0698 Oude signatuur 700 Juli 1886 - januari 1890 0700 Oude signatuur 701 Januari 1890 - mei 1895 0701 Oude signatuur 702 Mei 1895 - juni 1901 0702 Oude signatuur 703 Juli 1901 - 1906 0703 Oude signatuur 708-712 Agenda's van ingekomen stukken van de burgemeester als hoofd van de politie en ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht te Schoonhoven, 1852-1858, 1875-1906 5 delen 708 2 juni 1852 - 8 januari 1858 0708 Oude signatuur 709 Januari 1875 - juli 1883 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0709 Oude signatuur 710 Juli 1883 - september 1892 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0710 Oude signatuur 711 September 1892 - juni 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0711 Oude signatuur 712 Juli 1901 - december 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0712 Oude signatuur 713-714 Agenda's van ingekomen stukken van de burgemeester als hoofd van de politie, 1874-1901 2 delen 713 November 1874 - juni 1885 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0713 Oude signatuur 714 Juni 1885 - juni 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0714 Oude signatuur 707 Klapper op missiveboek van burgemeester en wethouders, voor zover betreft de gasfabriek, 1894 - 1897 1 deeltje 0707 Oude signatuur 704-705 Klappers op de missiven van burgemeester en wethouders, 1894 - 1901 2 deeltjes 704 1894 - 1897 0704 Oude signatuur 705 1898 - 1900 0705 Oude signatuur 706 Klapper op missiveboek van burgemeester en wethouders, 1900 - 1901 1 deeltje 0706 Oude signatuur 1.5. Gemeenteverslagen en statistieken 721-723 Gemeenteverslagen, 1836-1850, 1852-1855, 1857-1861, 1863-1864, 1880-1935 3 pakken 721 1836-1850, 1852-1855, 1857-1861, 1863-1864, 1880 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0721 Oude signatuur 722 1881-1905 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0722a Oude signatuur 723 1906-1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1931-1935 als één verslag Notabene 0722b Oude signatuur 456 Staten van jaarlijkse statistische opgave omtrent de toestand van de gemeente, 1905-1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0723 Oude signatuur 406 Staten met opgaaf van statistische gegevens over openbare werken, landbouw en landbouwgewassen, drankwet, motor- en stoombootdiensten, 1910-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0425-0433 Oude signatuur 2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.01. Gemeentegrens; gemeentewapen 734 Overeenkomst tussen de gemeentebesturen van Schoonhoven en Bergambacht tot regeling van de grenzen van beide gemeenten, 14 december 1827 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0734 Oude signatuur 482 Raadsbesluit tot het aangaan van een overeenkomst met de Staat der Nederlanden tot grensregeling met de gemeente Willige Langerak voor toekomstige aanwassen van de rivier de Lek en tot registratie daarvan in het kadaster, met bijlagen, 1909 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0524 Oude signatuur 405 Brief van de technische dienst van de Domeinen, met uittreksel uit de akte van grensdeling langs de Lek onder Willige Langerak, 1912 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0439 Oude signatuur 407 Stukken betreffende grensregeling met de gemeenten Bergambacht en Ammerstol resp de gemeente Willige Langerak, 1920-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0425-0433 Oude signatuur 346 Brieven van de archivaris over het wapen van Schoonhoven en brief van de Hoge Raad van Adel tot herziening van het stadswapen, met bijlagen, 1924-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0362 Oude signatuur 2.02. Verkiezingen 735 Aantekening ten behoeve van de instructie voor stemgerechtigde burgers van de stad Schoonhoven tot benoeming en instelling van kiezers, met verslagen van vergaderingen van kiezers en bijlagen, (1815)-1816 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0735 Oude signatuur 681 Afschrift kiezerslijst 1896, lijst van personen die wegens het genieten van onderstand niet op de kiezerslijst 1911-1912 voorkomen en suppletoire kiezerslijst 1914-1916 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0735b Oude signatuur 477 Staten met overzicht van aantallen kiezers die deelnamen aan de verkiezingen en opgaven van niet-opgekomen kiezers, 1907-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0520, 0521 Oude signatuur 481 Processen-verbaal van uitslagen van de verkiezing van leden van de gemeenteraad, 1911-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0522 Oude signatuur 478 Koninklijk Besluit en besluit van gedeputeerde staten tot ongegrondverklaring van het beroep van W.F.H. Rechtdoorzee Greup in verband met de niet-toelating tot lid van de gemeenteraad, met bijlagen, 1917-1919 1 omslag Boekje "Willem en ik; een dialoog met inleiding en naschrift" door een naneef an Socrates, opgedragen aan alle kiezers van Willem F.H. Regtdoorzee Greup en die 't nog mochten willen worden, (1917). Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0520 Oude signatuur .-- Raadsbesluiten tot verdeling van de gemeente in stemdistricten, 1918-1919. Zie: inv.nr. 45 480 Verordeningen op de verdeling van de gemeente in stemdistricten, met bijlagen, 1918-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0520, 0521 Oude signatuur 479 Besluit van gedeputeerde staten tot toelating van L. Bosch, tot lid van de gemeenteraad en brief over onderhandse verpachting aan de NV Fabriek van zilverwerken vh De Pleyt & De Wilde waarvan het raadslid J. de Wilde directeur is, met bijlagen, 1923-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0520 Oude signatuur 2.03. Gemeentebestuur, raadscommissies, functionarissen, personeel en diensten 2.03.1. Gemeenteraad, burgemeester en wethouders, burgemeester 736 Staten en register met overzicht van de samenstelling van het gemeentebestuur, het gemeentepersoneel en de gemeentepolitie, 1815-1904 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0736, 0738 Oude signatuur 111 Reglementen van orde voor vergaderingen van de gemeenteraad, met ontwerp en bijlagen, 1852, 1868, 1881, 1919-1920 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0111, 0428 Oude signatuur 112 Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1853 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0112 Oude signatuur 741-742 Registers met overzicht van leden van de gemeenteraad en van commissies, wethouders, burgemeesters, secretarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand stembureaus en instellingen, 1901-1920, 1915-1943 2 delen 741 Personeel, 1901-1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0741 Oude signatuur 742 Gemeenteraad, commissies, instellingen, 1915-1943 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0742 Oude signatuur 320 Staten van het personeel, naamlijsten van leden van het gemeentebestuur, secretaris, ontvanger en ambtenaar van de burgerlijke stand, 1911-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0355 Oude signatuur 321 Stukken betreffende vaststelling van de hoogte van het presentiegeld voor raads- en commissieleden, 1912-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0354 Oude signatuur 1524 Afschriften van Koninklijke Besluiten tot benoeming en ontslag van F.H. van Kempen, mr. F.F. baron de Smeth, mr. F.L.J.E. Rambonnet, en A.M. Nieuwenhuisen als burgemeester, met bijlagen, 1915-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen F.H.van Kempen was tevens plaatsvervangend gemeentesecretaris; zie ook inv.nr. 45. Zie voor de ambtsketen inv.nr. 541. Notabene 0335-0336 Oude signatuur 329 Besluit van burgemeester en wethouders tot verdeling van de werkzaamheden, aanwijzing van de waarnemend burgemeester en samenstelling van de commissies van advies en bijstand, 1919-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0352 Oude signatuur 327 Pensioenverordening voor de wethouders, met bijlagen, 1920-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0353 Oude signatuur 2.03.2. Raadscommissies 2.03.2.1. Algemeen .-- Registers met overzicht van leden van de gemeenteraad en van commissies, wethouders, burgemeesters, secretarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, stembureaus en instellingen, 1901-1920, 1915-1943. Zie: inv.nr. 741 .-- Besluit van burgemeester en wethouders tot verdeling van de werkzaamheden, aanwijzing van de waarnemend burgemeester en samenstelling van de commissies van advies en bijstand, 1919-1931. Zie: inv.nr. 329 1 omslag 2.03.2.2. Commissie voor financiën 1669 Notulen van vergaderingen, 1824-1844 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Grotendeels ongebruikt. Notabene 1670 Oude signatuur 1670-1673 Rapporten, 1851-1859, 1885-1910, 1920-1927 1 omslag, 3 delen 1670 1851 - 1859 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1670a Oude signatuur 1671 1885 - 1899 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1671 Oude signatuur 1672 1899 - 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1672 Oude signatuur 1673 30 augustus 1920 - 27 juli 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1673 Oude signatuur 2.03.2.3. Commissie voor fabricage 1674-1675 Notulen van vergaderingen, 1853 - 1875 2 delen 1674 7 november 1853 - 21 februari 1861 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1674 Oude signatuur 1675 20 maart 1861 - 23 november 1875 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1675 Oude signatuur 1676-1678 Rapporten,1885-1927 3 delen 1676 14 februari 1885 - 16 april 1898 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1676 Oude signatuur 1677 4 juni 1898- 3 mei 1909 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1677 Oude signatuur 1678 23 juli 1909 - 20 december 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1678 Oude signatuur 2.03.2.4. Commissie voor de bedrijven 1679-1681 Notulen van vergaderingen, 1902-1910, 1919-1928 3 delen 1679 1902 - 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1679 Oude signatuur 1680 1919 - 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1680 Oude signatuur 1681 Notulen van vertrouwelijke vergaderingen, 7 en 15 oktober 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1681 Oude signatuur 1682 Minuten van uitgaande stukken, 1919 - 1932 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1682 Oude signatuur 2.03.3. Personeel 2.03.3.1. Algemeen .-- Stukken betreffende de organisatie van de politie, 1909-1930. Zie: inv.nr. 516 Zie ook inv.nrs. 514 en 736. Notabene 2.03.3.2. Overzichten, benoemingen .-- Staten en register met overzicht van de samenstelling van het gemeentebestuur, het gemeentepersoneel en de gemeentepolitie, 1815-1904. Zie: inv.nr. 736 744 Reglement voor werklieden voor het lossen, laden, vervoeren, verwerken, meten en wegen van goederen binnen de stad en raadsbesluit tot handhaving van de benoeming van stadswerklieden voor deze werkzaamheden, 1827-1828 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0744 Oude signatuur 745 Brief van M. Lagerwerff om in aanmerking te komen voor afslager en ontvanger van zalm en zeevis die binnen de stad ter markt gebracht wordt, 1828 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0745 Oude signatuur 746 Besluit tot aanwijzing van vier ambtenaren voor de plaatselijke belastingen tot buitengewone commiezen voor de directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen, 1833 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0746 Oude signatuur 747 Akte van aanstelling van J. Nederberg tot sluiswachter van de buitensluis, 1836 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0747 Oude signatuur 748 Akte van aanstelling van J.A. Verhoeff tot stads heel- en vroedmeester, tevens dienend als bewijs van ontslag van diens moeder mevr. S.C. Verhoeff-Mentz als stadsvroedvrouw, 1837 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 447. Notabene 0748 Oude signatuur 755 Raadsbesluit tot verhoging van de jaarwedde voor de gemeenteontvanger, 1862 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0755 Oude signatuur 751 Stukken betreffende afwikkeling van het ontvangersschap van de per 9 september 1889 ontslagen gemeenteontvanger F.H. Jongkindt, 1866-1869 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0755a Oude signatuur 754 Register van afgelegde eden door gemeentepersoneel, 1875-1902. Bevat: Klapper. 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0754 Oude signatuur 514 Staat met overzicht van het politiepersoneel (over dienstjaren 1885 - 1906) en staten met opgave van het politiepersoneel, z.d., 1908-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Incompleet; zie ook inv.nr. 736. Notabene 0576-0581, 1669 Oude signatuur 1847 Proces verbaal van overdracht van aanwezige gelden en geldswaardig papier door de in april 1890 eervol ontslagen gemeenteontvanger, P. Greup, met inventaris van archiefstukken van de ontvanger, 1890 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 739 Staat met overzicht van ambtenaren en bedienden, 1891 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0739 Oude signatuur 1792 Register met overzicht voor de pensioenen van de gemeenteambtenaren en bedienden in de gemeente in de periode 1891 tot aan de pensioenwet ambtenaren 1913, 1891-1913 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0740 Oude signatuur .-- Registers met overzicht van leden van de gemeenteraad en van commissies, wethouders, burgemeesters, secretarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, stembureaus en instellingen, 1901-1943. Zie: inv.nr. 741 737 Personeelsstaten 1905-1909 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0737 Oude signatuur 756 Rapporten over het personeel opgemaakt door de directie van Gemeentewerken, 1907-1908 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0756 Oude signatuur .-- Stukken betreffende de benoeming van G.J. Lugard jr als archivaris, 1907-1932. Zie: inv.nr. 348 1521 Stukken betreffende benoeming en ontslag van G. van Duijl resp. J. van Gelderen als gemeenteontvanger, 1908-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook ac 1156 (archief van het Gasbedrijf 1879-1933). Notabene 0334 Oude signatuur 343 Raadsbesluiten tot borgtocht en zekerheidsstelling van de gemeenteontvanger en de havenmeester/veercommissaris en opgaven aan de Vereniging van tot zekerheidsstelling verplichte gemeenteambtenaren, met bijlagen, 1908-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0346 Oude signatuur 340 Stukken betreffende verhoging van de jaarwedde van de burgemeester, secretaris, wethouders, ontvanger en ambtenaren van de burgerlijke stand, 1908-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 355. Notabene 0340 Oude signatuur 1522 Stukken betreffende benoeming en ontslag van I.J. Ballegoyen de Jong resp. benoeming van A.C. Boogaart tot secretaris, 1910-1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Benoeming van A.C.Boogaart door de raad geschiedde tegen de wil van de meerderheid van het college. Notabene 0334 Oude signatuur .-- Staten van het personeel, naamlijsten van leden van het gemeentebestuur, secretaris, ontvanger en ambtenaar van de burgerlijke stand, 1911-1932. Zie: inv.nr. 320 494 Besluit tot benoeming van J. Dubbeldam tot marktmeester, toekennen gratificatie en vaststellen van de door gedeputeerde staten niet-noodzakelijk geachte instructie voor de waagmeester, 1915-1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0535 Oude signatuur .-- Raadsbesluit tot benoeming en ontslag van F.H. van Kempen, burgemeester, tot plaarsvervangend gemeentesecretaris, resp. benoeming van A.C. Boogaart tot secretaris, 1918-1919. Zie: inv.nr. 45 Zie ook inv.nr. 1522. Notabene 339 Brieven aan de ministeries van Binnenlandse Zaken resp Financiën over het indelen van de gemeente in de 3e klasse voor bezoldiging van rijks- en gemeentepersoneel, 1919-1920; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0339 Oude signatuur 424 Stukken betreffende classificatie van gemeenten en het verzoek van het gemeentebestuur om voor de bezoldiging de gemeente te plaatsen in de 2e klasse, 1922-1925 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0429. 0430 Oude signatuur 1523 Stukken betreffende benoeming van D. Visser tot gemeente architect, toestemming tot het hebben van een nevenbetrekking als leraar bouwkundig tekenen alsmede het uitvoeren van opdrachten voor bouwadviezen aan particulieren, 1924-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0336 Oude signatuur 2.03.3.3. Instructies Zie ook inv.nrs.113, 494 en 597. Notabene .-- Instructie voor de sluiswachter, 1842. Zie: inv.nr. 789 114 Instructie voor de gemeentebode, 1843 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0114 Oude signatuur 750 Instructies voor ambtenaren van de belasting binnen de gemeente resp. voor de commies chef ter recherche van de accijnzen in Schoonhoven, 1852 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0750-0751 Oude signatuur 752 Register van instructies voor ambtenaren van de gemeente, 1884-1899 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0752 Oude signatuur 630 Instructies voor de boekhouder, tevens kassier van de Gasfabriek en Waterleiding, 1901, 1904 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0637 Oude signatuur 753 Instructie voor de keurmeester in de gemeente, 1904 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0753 Oude signatuur 338 Instructies voor de gemeenteontvanger, klokkenist, ambtenaren ter secretarie, gemeentebode, veearts/keurmeester en architect, 1909-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0338 Oude signatuur .-- Raadsbesluiten tot vaststelling resp wijziging van de instructie van de gemeente-ontvanger, veearts-keurmeester, waagmeester, kassier van de gasfabriek en waterleiding, gemeente-deurwaarder, 1918-1920. Zie: inv.nr. 45 2.03.3.4. Rechtspositieregelingen 341 Stukken betreffende herzieningen van het salaris van het gemeentepersoneel, 1907-1933 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0341 Oude signatuur 518 Pensioenverordening en verordening op het verhaal van pensioen en staten van inkomsten van het pensioenfonds resp het personeel, met wijzigingen en bijlagen, 1907-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0582-0583 Oude signatuur 337 Ontwerp-raadsbesluit tot delegatie aan b en w van de benoeming van het uitvoerend personeel van de gasfabriek en waterleiding resp bediening van het veer en de havens, alsmede het personeel in een aantal functies, met bijlage, 1914 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 1856. Notabene 0337 Oude signatuur 344 Stukken betreffende het toekennen van een rijwieltoelage aan dienaren van politie, havenmeester/veercommissaris, en gratificaties en vacantietoeslag aan ambtenaren, 1914-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0344 Oude signatuur .-- Raadsbesluiten tot verhoging van de wedde van de burgemeester, secretaris, ontvanger en wethouders, 1918-1919. Zie: inv.nr. 45 .-- Raadsbesluiten tot vaststelling resp wijziging van bezoldigingsverordeningen voor het gemeentepersoneel en voor het personeel bij de openbare lagere school, 1918-1919. Zie: inv.nr. 45 333 Stukken betreffende verlaging van het salaris van de gemeentegeneesheren, 1920-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0343 Oude signatuur 345 Stukken betreffende de keuring van vast en tijdelijk personeel door in Schoonhoven wonende geneeskundigen en vaststelling van het honorarium, 1924-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0345 Oude signatuur 342 Ambtenaren- en werkliedenregelment, met wijzigingen en bijlagen, 1925-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0347 Oude signatuur 2.03.3.5. Georganiseerd overleg 336 Brief van de Sociaal Democratische Fractie afd. Schoonhoven met voorstel tot instelling van een commissie voor georganiseerd overleg, met verordening tot regeling van het overleg voor ambtenaren en werklieden, wijzigingen en bijlagen, 1919, 1925-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0348 Oude signatuur 335 Brieven van de burgemeester over het instellen van een gewoon georganiseerd overleg voor de politie, met bijlage, 1927 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0817 Oude signatuur 1685 Presentielijst van vergaderingen van het overleg politie, 1927-1935 en 6 februari 1940, met lijst van uitgaande stukken in deze jaren, 1927, 1935, 1940 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Lijst uitgaande stukken betreft slechts vermelding van vier stukken. Notabene 1685 Oude signatuur 1684 Presentielijst van vergaderingen van het overleg voor ambtenaren en werklieden, 1927 - 1936, 1947 en lijst van ingekomen en uitgaande stukken in de periode 1927-1955 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1684 Oude signatuur 2.03.3.6. Scheidsgerechten 334 Stukken betreffende samenstelling van het scheidsgerechten voor ambtenaren en werklieden, 1928-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0350 Oude signatuur 1686 Notulen van de vergadering van het scheidsgerecht ambtenaren, met presentielijst en afschriften uitgaande stukken, februari 1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1686 Oude signatuur 1687 Notulen van de vergaderingen van het scheidsgerecht werklieden, met presentielijsten, alsmede ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, februari 1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1687 Oude signatuur 2.03.3.7. Diensten en bedrijven Zie voor het archief van de afzonderlijke gemeentelijke diensten het desbetreffende archief. Notabene 632 Verordening op de bedrijven en de werking van de commissie van bijstand in het bestuur van de bedrijven, 1907 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 634 Verordening op het beheer van de Gasfabriek en van de Waterleiding, met wijziging, 1910 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 439 Verordeningen op het beheer van de gemeentebedrijven i.c. de gasfabriek, waterleiding- en elektriciteitsbedrijf alsmede het woningbedrijf, veerbedrijf en het tijdelijk restauratiebedrijf, met verordening op de commissie van bijstand, 1910-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verordeningen deels gedrukt. Zie ook inv.nrs. 435, 630 en 707. Zie voor restauratie van stadhuis, toren en kerk: inv.nrs. 652-660, 1644-1653 en 1826-1832. Notabene 0465, 0488 Oude signatuur 450 Verordening op het grondbedrijf, met ontwerp en wijziging alsmede brief aan gedeputeerde staten tot opheffing, met bijlagen, 1912-1923 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor de financiële administratie van het grondbedrijf inv.nrs.1659-1659. Notabene 0489, 1659 Oude signatuur 1655 Verordening op het plantsoenfonds, gesticht uit de gedeeltelijke opbrengst van de bomen op de Trompertswal, 1917 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De verordening heeft gewerkt tot 1931; zie voor de administratie van dit fonds inv.nrs.1656-1658. Notabene 1655 Oude signatuur 1525 Stukken betreffende oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf, vaststelling en wijziging van de beheersverordening en verordening op de commissie van bijstand voor het beheer van het Woningbedrijf, 1920-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0651-0654 Oude signatuur 595 Raadsbesluiten tot instellen van een gemeentelijk veerbedrijf en vaststelling van een beheersverordening, met wijzigingen en bijlagen, 1925, 1928-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0623 Oude signatuur 467 Stukken betreffende oprichting en opheffing van de gemeentelijke Hypotheekbank en vaststelling van de balans, verlies- en winstrekening van de jaren 1927-1929, 1926-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0507 Oude signatuur 1529 Verordening op het beheer van de gemeentelijke Bad- en Zweminrichting, met wijziging en bijlagen, 1926, 1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1714 Oude signatuur 1528 Stukken betreffende het voorstel van de SDAP-fractie en de Schoonhovense Bestuurders Bonden tot oprichting van een gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon naast of in de plaats van het Burgerlijk Armbestuur, 1931-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0321 Oude signatuur 452 Ontwerp-verordening voor de financiële administratie van de dienst gemeentewerken, met bijlage, 1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0491 Oude signatuur 2.04. Eigendommen van de gemeente 2.04.01. Algemeen 1507-1516 Akten van aanbesteding, verhuur en verpachting, met bijlagen, 1835-1837, 1844-1896, 1901-1939 1 omslag, 9 pakken Zie ook inv.nrs. 376, 810, 1326 alsook 573-576. Notabene 1507 1835-1837, 1844-1854 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0760a Oude signatuur 1508 1855-1862 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0760b Oude signatuur 1509 1863-1880. Bevat: Chronologisch overzicht en klapper. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0761 Oude signatuur 1510 1881-1896 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0762 Oude signatuur 1511 1901-1908 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0763a Oude signatuur 1512 1909-1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0763b Oude signatuur 1513 1912-1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0763c Oude signatuur 1514 1920-1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0763c Oude signatuur 1516 1921-1930 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afzonderlijke serie overeenkomsten, met lijst van de nrs. 1-26, waarvan -zo meldt de lijst - enkele niet aanwezig zijn. Notabene 0733b Oude signatuur 1515 1929-1939 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0764 Oude signatuur 555 Koopovereenkomst van de helft van het recht van veer over de Lek tussen Schoonhoven en Gelkenes, van de Staat der Nederlanden, eerder toebehorend aan de baronnesse van Liesveld, en de veerdam op de linkeroever onder Gelkenes, 1896 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1534 Oude signatuur 826 Staten met overzicht van onroende zaken en effecten wat naar burgerlijk recht eigendom van de gemeente is, (1906)-1919 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0759a, 0759b Oude signatuur 757 Stukken betreffende rapporten van de toestand van wegen, bestekken en kostenbegrotingen voor aanleg van wegen, rioleringen, havens en grachten, ontvangen van de directie van gemeentewerken, 1907-1932. Bevat: Klapper. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0757a Oude signatuur 758 Rapporten van door de directie van gemeentewerken gevoerde schouw, 1908-1915 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0758 Oude signatuur 2.04.02. Eigendomsbewijzen 760-764 Akten van aankopen, verkopen, ruilingen en in gebruik geven van eigendommen, 1825-1932, met retroacta 1 omslag. 4 pakken Niet traceerbare retroacta waren afzonderlijk met een B nummer voorzien en op een lijst vermeld. Notabene 760 Staten A en B met chronologisch overzicht van eigendomsbewijzen, z.d omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0765 Oude signatuur 761 1825-1885, staat A nummers 2-63 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor nr. 1 van staat A ac 1011 (oud-archief). Notabene 0765a Oude signatuur 764 1853-1930, staat B nummers 2-28 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor nr. 1 van de staat B ac 1011 (oud-archief). Notabene 0765b Oude signatuur 762 1886-1905, staat A nummers 64-110 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0765a Oude signatuur 763 1906-1932, staat A nummers 111-165 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0765b Oude signatuur 2.04.03. St.Joris Doelen Zie ook inv.nrs. 633 en 1080. Notabene 766 Akten van verhuur van het logement St.Joris Doelen, 1814-1819 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0766 Oude signatuur 768 Overeenkomst tot wijziging van het huurcontract van 3 november 1824 van St.Joris Doelen aan C.Ph. Stolberg, 1827 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0768 Oude signatuur 767 Brief van C.Ph. Stolberg, huurder van St.Joris Doelen, met verzoek om vermindering van de huur, 1826 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0767 Oude signatuur 769 Akten van verhuur van een gedeelte van het Doelenhuis ten behoeve van huisvesting van het Kantongerecht, 1908-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0769 Oude signatuur 770 Akten van verhuur van een gedeelte van het Doelenhuis ten behoeve van huisvesting van de Waarborg, 1909-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0770 Oude signatuur 771 Akten van verhuiur van een gedeelte van het Doelenhuis ten behoeve van huisvesting van het Rijksontvangerskantoor, 1929 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0771 Oude signatuur 2.04.04. Grote kerk en de toren Zie voor restauratie van grote toren, kerk en stadhuis, inv.nrs. 573-576, 1644-1653 en 1826-1832. Notabene 772 Rapporten van het onderzoek naar verzakkingen van de St.-Bartolomeuskerk en -toren, 1813, 1864 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0772 Oude signatuur 775 Stukken betreffende eigendomsoverdracht van de Grote of St.-Bartholomeuskerk van de burgerlijke gemeente naar de hervormde gemeente, alsmede de regeling van eigendom en onderhoud van de graven, 1815-1817 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 1651. Notabene 0775 Oude signatuur 774 Bestek voor werkzaamheden aan de grote toren, 1822 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 1805 en 1806. Notabene 0774 Oude signatuur 776 Rapport van burgemeester en wethouders over eigendom en gebruik van de grond ten noorden van de St.-Bartholomeuskerk, 1882 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0776 Oude signatuur 773 Rapport van een loding van de kerktoren, 1902 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0773 Oude signatuur 2.04.05. Stadhuis Zie voor restauratie van grote toren, kerk en stadhuis, inv.nrs. 573-576, 1644-1653 en 1826-1832. Zie ook inv.nr. 1208. Notabene 818 Rekeningen en kwitanties van het onderhoud aan de klokken van de toren en van het stadhuis, 1814 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0818 Oude signatuur 2.04.06. Poorten en vestingwerken 781 Akte van overeenkomst met de Ontvanger van de Domeinen te Montfoort tot overname en slechting van de vestingwerken, 1826, met retroacta 1816-1822 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0781 Oude signatuur 779 Akte van borgstelling van de aannemer voor sloop van het tolhuis aan de Voorhaven, 1827 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0779 Oude signatuur 780 Akten voor onderhoud en opruimen van de vestingwerken, 1827-1829 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0780 Oude signatuur 778 Raadsbesluit tot afbraak van de Vrouwenpoort en de Kruispoort, 1862 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0778 Oude signatuur 2.04.07. Het Heerenlogement 782 Akte van verhuur van het Heerenlogement aan Arie van Elk, herbergier, 1833 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0782 Oude signatuur 2.04.08. Proveniershuis 786 Akte van taxatie van het Proveniershuis met bijbehorende huisjes en grond, 1818 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0786 Oude signatuur 1848 Rapportages van de Commissie van Fabricage met overzichten van de verhuur van de 17 woningen van het Proveniershuis, met bijlage, 1818-1819 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor steun aan de proveniers: ingekomen stukken 1814-1817 en bijlagen van de rekeningen 1817-1819. Notabene 2.04.09. Aankoop en ruiling van onroerende zaken Zie ook inv.nr. 588. Notabene 409 Raadsbesluiten tot aankoop resp. ruiling van grond, 1907-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Veelal zijn de besluiten voorzien van goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Notabene 0425-0433 Oude signatuur 2.04.10. Verkoop van roerende zaken 799 Akte tevens proces verbaal van de voorwaarden voor publieke verkoop van het schaarhout van de bomen op de wallen en singels, met uitslag van de verkoop, 1821 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0799 Oude signatuur 800 Akten van verkoop van bomen, snoei- en hakhout, fruit en noten, 1838-1917 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0800 Oude signatuur 440 Brieven over het pachten van de faecaliën en bestek en voorwaarden voor de verkoop van de faecaliën, 1907-1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0462, 0479 Oude signatuur 2.04.11. Verkoop van onroerende zaken 797 Akten van verkoop van gemeentelijke landerijen en gebouwen, 1816-1838 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0797 Oude signatuur 798 Akte van verkoop van de brug buiten de Kruispoort, 1835 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0798 Oude signatuur 431-432 Raadsbesluiten tot verkoop van grond, met tekeningen, 1908-1933 2 omslagen De besluiten zijn veelal voorzien van goedkeuring van gedeputeerde staten; tekeningen zijn niet altijd aanwezig. Notabene 431 1908 - 1926 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0451-0453 Oude signatuur 432 1927 - 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0454-0457 Oude signatuur 2.04.12. Verhuur van gebouwen en gronden Zie ook inv.nrs. 766-771, 782, 804, 809, 1507-1515 en 1848. Notabene 807 Akten van ingebruikgeving van stukjes gemeentegrond en van een terras aan de Lekdijk aan de Sociëteit 'De Vereniging', 1901-1927 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0807 Oude signatuur 801 Akten van verhuur van woonhuizen en het Waaggebouw als pakhuis en het pand voor het Groene Kruisgebouw, 1921-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0801 Oude signatuur 808 Akte van verhuur van grond voor een tennisveld, 1928 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0808 Oude signatuur 2.04.13. Verhuur en verpachting van viswater Zie ook inv.nrs. 804, 1507-1515. Notabene 803 Akten van verpachting van het viswater van de stad, 1814-1908 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0803 Oude signatuur 802 Akte tevens proces-verbaal van de voorwaarden voor openbare verpachting van de visserij in de wateren en grachten om en bij de stad, met uitslag van de verpachting, 1826 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0802 Oude signatuur 468 Stukken betreffende verpachting van gemeentelijk viswater van de grachten, 1907-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0508 Oude signatuur 2.04.14. Verpachting van land , gras- en rietgewas Zie ook inv.nrs. 1507-1515. Notabene 804 Akten van verpachting van land-, gras- en rietgewas van de wallen, tuingrond, gras- en weiland, boomgaard en een bouwmanswoning, 1818-1862 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0804 Oude signatuur 805 Brief van Joh. van Ipenburg Azn met verzoek om vermindering van de vergoeding voor het gebruik van de visbank, 1834 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0805 Oude signatuur 806 Akte van afstand ingebruikneming van grond voor militaire doeleinden, 1901 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0806 Oude signatuur .-- Akten van ingebruikgeving van stukjes gemeentegrond en van een terras aan de Lekdijk aan de Sociëteit 'De Vereniging', 1901-1927. Zie: inv.nr. 807 2.04.15. Gecombineerde verpachtingen .-- Stukken betreffende verpachting van het pontveer, het veerhuis en daarbij behorende land, 1812-1893, 1912-1932. Zie: inv.nr. 1860 809 Akten voor de verpachting van het waaggebouw en de wik- en weeggelden, het sluisgeld, en gedeelte van het voormalige Rijksarsenaal, het land bij het veerhuis, alsmede het straatvuil, 1853-1839. Bevat: Klapper. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 495 en 783. Notabene 0809 Oude signatuur 2.04.16. Schenking Zie ook inv.nrs. 348 en 562. Notabene 408 Bedankbrief aan de firma Gerrit Greup DHzn voor zijn aanbod tot restauratie van de kraag van Jacoba van Beieren en brief aan Directeur Stoonhoutzagerij en -schaverij 'De Lek' tot aanvaarding van het schilderij 'intocht HM de Koningin in Amsterdam 1898', met bijlagen, 1912-1917; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0425 Oude signatuur .-- Stukken betreffende de aanbieding van de ambtsketen door leerlingen van de Teken- en Nijverheidsvereniging van goud en zilver bij de officiële opening van de tramlijn op 14 november 1914, 1914. Zie: inv.nr. 541 .-- Stukken betreffende het aanvaarden van schenkingen, 1921-1933. Zie: inv.nr. 401 2.04.17. Erfpacht Zie ook inv.nrs. 1797-1800. Notabene 759 Staten met overzicht van inkomsten uit jaarlijkse erfpacht of grondrente toekomende aan de stad, (1815), 1819, (1825), 1834 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0759, 1080a, 0826 Oude signatuur .-- Akte waarbij het Rijk een terein aan de Lek in erfpacht geeft aan de gemeente, 1916. Zie: inv.nr. 1336 2.04.18. Aanbesteding onderhoudswerk eigendommen, wegen en borstweringen Zie ook inv.nr. 788. Notabene 811 Akten van aanbesteding van onderhoudswerk van gemeente-eigendommen en -gebouwen en bruggen, 1816-1835. Bevat: Klapper. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0811 Oude signatuur 812 Akten van aanbesteding van het onderhoud aan wegen en borstweringen, 1825-1836. Bevat: Klapper. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0812 Oude signatuur 2.04.19. Verzekering van eigendommen 814 Polissen van brandverzekering van gemeente-eigendommen, met taxatierapport 1931 van eigendommen voor de brandverzekering, 1867-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0814 Oude signatuur 813 Proces-verbaal voor inschrijving voor verzekering van eigendommen tegen brandschade, met bijlagen, 1899 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0813 Oude signatuur 451 Brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met overzicht voor de samenwerking van gemeenten ten behoeve van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, met bijlage, 1920; afschrift 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0490 Oude signatuur 2.05. Financiën 2.05.01. Algemeen 819 Mandaten tot betaling en rekeningen, 1805-1815 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0819 Oude signatuur 822 Staat van ontvang en uitgaaf gedaan door de gemeenteontvanger over de dienstjaren 1813-1817 en de gesteldheid van de kas op 10 september 1817, 1817 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0822 Oude signatuur 1796 Reglement of staat van ontvang en uitgaaf voor 1814 en de middelen tot bestrijding van het tekort, 1814 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0817 Oude signatuur 1794 "Staat van de achterstand". Rapport van de speciale financiële commissie van onderzoek, over de toestand van de gemeentefinanciën, met staten E, F en G alsmede twaalf kwitanties, 1814-1817 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0815 Oude signatuur 821 Staat met opgaven van nog te vereffenen rekeningen over de jaren 1814 en 1815 van de 'Commissie tot het werk van de achterstand van de stad Schoonhoven', 1821 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0821 Oude signatuur .-- Staten met overzicht van inkomsten uit jaarlijkse erfpacht of grondrente toekomende aan de stad, (1815), (1825), 1834. Zie: inv.nr. 759 820 Stukken betreffende de uitbetaling van gelden als gevolg van de liquidatie met Frankrijk, 1817 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0820 Oude signatuur 823 Rekening en verantwoording van ontvang en uitgaaf van de periode sepember 1817 - februari 1818 door de provisionele ontvanger van de stad, 1818 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0823 Oude signatuur 816 Stukken betreffende de liquidatie van de achterstand van de stadsfinanciën, 1817-1832 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0816 Oude signatuur 824 Rapport van de raadscommissie van het onderzoek van de rekening van de ontvanger over het dienstjaar 1812, 1820 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0824 Oude signatuur 825 Aantekening wat de stad verschuldigd is door de boedel na het overlijden van de oud-burgemeester mr. Otto Braet en diens echtgenote W. Pereboom, 1824 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0825 Oude signatuur 827 Overeenkomst tussen de erfgenamen van het overleden raadslid G.M. van Leeuwen Berkman en het gemeentebestuur over een uitkering van ? 6.000 wegens gedane uitgaven door dat raadslid ten behoeve van de stad, 1838 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0827 Oude signatuur 828 Staat van oninbare posten van grondrenten en kapitaal-interest ten laste van het rijk over het dienstjaar 1844, opgemaakt door de stedelijke ontvanger, 1848 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0828 Oude signatuur 1351 Lijsten met overzicht van ontvangsten en uitgaven van de jaren 1909-1920 en stand van de schulden in de periode 1871-1921, opgemaakt ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1910-1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0461-0462 Oude signatuur 829 Spaarbankboekjes ten name van de gasfabriek van de jaren 1898-1908, van de waterleiding 1906-1907 en van het pensioenfonds gemeenteambtenaren van de jaren 1892-1909, 1892-1908 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0829 Oude signatuur .-- Staten met overzicht van onroerende zaken en effecten wat naar burgerlijk recht eigendom van de gemeente is, (1906)-1919. Zie: inv.nr. 826 830 Akte van verpanding van een aanneemsom door aannemer H.J. Scholten Jzn te Ammerstol voor een bankkrediet bij de Boaz-bank te Schoonhoven, 1918 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0830 Oude signatuur 2.05.02. Gemeentebegrotingen 831-915 Gemeentebegrotingen, met bijlagen, 1814, 1819, 1824, 1828, 1836-1839, 1843-1895, 1901-1926, 1932 4 stukken, 81 omslagen Niet in alle gevallen zijn de begrotingswijzigingen aanwezig en/of compleet. Notabene 831 Begroting van de maire 1814 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0831 Oude signatuur 832 Staten van begroting 1819, 1820, 1824 en memorie tot ophelding van de begroting 1828, alsmede memorie van de begroting 1835 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0832 Oude signatuur 833 Begroting en memorie van toelichting 1836 en memorie van toelichting 1837. Bevat: Staat van onzuivere opbrengst van de accijnzen 1835 en gedeelte 1836. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0833 Oude signatuur 834 Begroting en memorie van toelichting 1838 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0834 Oude signatuur 835 Memorie van toelichting 1839 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0835 Oude signatuur 836 Memorie van toelichting 1843 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0836 Oude signatuur 837 Staat van uitbetaling uit de onvoorziene uitgaven 1844 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0837 Oude signatuur 838 Memorie van toelichting, met staten, 1845 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0838 Oude signatuur 839 Memorie van toelichting, met staten, 1846 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0839 Oude signatuur 840 Staten bij de begroting 1847 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0840 Oude signatuur 841 Notities met aanmerkingen over de begroting 1848 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0841 Oude signatuur 842 Nota van aanmerkingen op de begroting 1849, met begroting stadswerken en staten 1849 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0842 Oude signatuur 843 Staten bij de begroting 1850 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0843 Oude signatuur 844 Staten bij de begroting 1851 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0844 Oude signatuur 845 Memorie van toelichting, met staten, 1852 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0845 Oude signatuur 846 Memorie van toelichting, met staten, 1853 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0846 Oude signatuur 847 Memorie van toelichting, met staten, 1854 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0847 Oude signatuur 848 Begroting, met bijlagen, 1855 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0848 Oude signatuur 849 Begroting, met bijlagen, 1856 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0849 Oude signatuur 850 Begroting, met bijlagen, 1857 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0850 Oude signatuur 851 Begroting, met bijlagen, 1858 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0851 Oude signatuur 852 Begroting, met bijlagen, 1858 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0852 Oude signatuur 853 Begroting, met bijlagen, 1860 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0853 Oude signatuur 854 Begroting, met bijlagen, 1861 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0854 Oude signatuur 855 Begroting, met bijlagen, 1862 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0855 Oude signatuur 856 Begroting, met bijlagen, 1863 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0856 Oude signatuur 857 Begroting, met bijlagen, 1864 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0857 Oude signatuur 858 Begroting, met bijlagen, 1865 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0858 Oude signatuur 859 Begroting, met bijlagen, 1866 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0859 Oude signatuur 860 Begroting, met bijlagen, 1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0860 Oude signatuur 861 Begroting, met bijlagen, 1868 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0861 Oude signatuur 862 Begroting, met bijlagen, 1869 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0862 Oude signatuur 863 Begroting, met bijlagen, 1870 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0863 Oude signatuur 864 Begroting, met bijlagen, 1871 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0864 Oude signatuur 865 Begroting, met bijlagen, 1872 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0865 Oude signatuur 866 Begroting, met bijlagen, 1873 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0866 Oude signatuur 867 Begroting, met bijlagen, 1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0867 Oude signatuur 868 Begroting, met bijlagen, 1875 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0868 Oude signatuur 869 Begroting, met bijlagen, 1876 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0869 Oude signatuur 870 Begroting, met bijlagen, 1877 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0870 Oude signatuur 871 Begroting, met bijlagen, 1878 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0871 Oude signatuur 872 Begroting, met bijlagen, 1879 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0872 Oude signatuur 873 Begroting, met bijlagen, 1880 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0873 Oude signatuur 874 Begroting, met bijlagen, 1881 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0874 Oude signatuur 875 Begroting, met bijlagen, 1882 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0875 Oude signatuur 876 Begroting, met bijlagen, 1883 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0876 Oude signatuur 877 Begroting, met bijlagen, 1884 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0877 Oude signatuur 878 Begroting, met bijlagen, 1885 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0878 Oude signatuur 879 Begroting, met bijlagen, 1886 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0879 Oude signatuur 880 Begroting, met bijlagen, 1887 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0880 Oude signatuur 881 Begroting, met bijlagen, 1888 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0881 Oude signatuur 882 Begroting, met bijlagen, 1889 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0882 Oude signatuur 883 Begroting, met bijlagen, 1890 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0883 Oude signatuur 884 Begroting, met bijlagen, 1891 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0884 Oude signatuur 885 Begroting, met bijlagen, 1892 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0885 Oude signatuur 886 Begroting, met bijlagen, 1893 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0886 Oude signatuur 887 Begroting, met bijlagen, 1894 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0887 Oude signatuur 888 Begroting, met bijlagen, 1895 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0888 Oude signatuur 889 Begroting, met bijlagen, 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0889 Oude signatuur 890 Begroting, met bijlagen, 1902 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0890 Oude signatuur 891 Begroting, met bijlagen, 1903 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0891 Oude signatuur 892 Begroting, met bijlagen, 1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0892 Oude signatuur 893 Begroting, met bijlagen, 1905 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0893 Oude signatuur 894 Begroting, met bijlagen, 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0894 Oude signatuur 895 Begroting, met bijlagen, 1907 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0895 Oude signatuur 896 Begroting, met bijlagen, 1908 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0896 Oude signatuur 897 Begroting, met bijlagen, 1909 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0897 Oude signatuur 898 Begroting, met bijlagen, 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0898 Oude signatuur 899 Begroting, met bijlagen, 1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0899 Oude signatuur 900 Begroting, met bijlagen, 1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0900 Oude signatuur 901 Begroting, met bijlagen, 1913 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0901 Oude signatuur 902 Begroting, met bijlagen, 1914 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0902 Oude signatuur 903 Begroting, met bijlagen, 1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0903 Oude signatuur 904 Begroting, met bijlagen, 1916 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0904 Oude signatuur 905 Begroting, met bijlagen, 1917 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0905 Oude signatuur 906 Begroting, met bijlagen, 1918 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0906 Oude signatuur 907 Begroting, met bijlagen, 1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0907 Oude signatuur 908 Begroting, met bijlagen, 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0908 Oude signatuur 909 Begroting, met bijlagen, 1921 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0909 Oude signatuur 910 Begroting, met bijlagen, 1922 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0910 Oude signatuur 911 Begroting, met bijlagen, 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0911 Oude signatuur 912 Begroting, met bijlagen, 1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0912 Oude signatuur 913 Begroting, met bijlagen, 1925 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0913 Oude signatuur 914 Begroting, met bijlagen, 1926 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0914 Oude signatuur 915 Begrotingswijzigingen 1932, met bijlagen, 1931-1932 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0466 Oude signatuur 2.05.03. Gemeenterekeningen 920-1785 Gemeenterekeningen, 1814-1931 24 omslagen, 162 pakken 920 Rekening, met bijlagen, 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0920 Oude signatuur 921 Rekening, met bijlagen, 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0921 Oude signatuur 922 Rekening 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0922 Oude signatuur 923 Bijlagen 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0922 Oude signatuur 924 Bijlagen 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0922 Oude signatuur 925 Rekening 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0923 Oude signatuur 926 Bijlagen 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0923 Oude signatuur 927 Rekening 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0924 Oude signatuur 928 Bijlagen 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0924 Oude signatuur 929 Bijlagen 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0924 Oude signatuur 930 Rekening 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0925 Oude signatuur 931 Bijlagen 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0925 Oude signatuur 932 Bijlagen 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0925 Oude signatuur 933 Rekening 1820 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0926 Oude signatuur 934 Bijlagen 1820 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0926 Oude signatuur 935 Bijlagen 1820 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0926 Oude signatuur 936 Rekening 1821 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0927 Oude signatuur 937 Bijlagen 1821 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0927 Oude signatuur 938 Bijlagen 1821 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0927 Oude signatuur 939 Rekening 1822 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0928 Oude signatuur 940 Bijlagen 1822 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0928 Oude signatuur 941 Bijlagen 1822 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0928 Oude signatuur 942 Rekening 1823 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0929 Oude signatuur 943 Bijlagen 1823 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0929 Oude signatuur 944 Bijlagen 1823 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0929 Oude signatuur 945 Rekening 1824 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0930 Oude signatuur 946 Bijlagen 1824 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0930 Oude signatuur 947 Bijlagen 1824 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0930 Oude signatuur 948 Rekening 1825 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0931 Oude signatuur 949 Bijlagen 1825 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0931 Oude signatuur 950 Bijlagen 1825 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0931 Oude signatuur 951 Rekening 1826 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0932 Oude signatuur 952 Bijlagen 1826 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0932 Oude signatuur 953 Bijlagen 1826 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0932 Oude signatuur 954 Rekening 1827 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0933 Oude signatuur 955 Bijlagen 1827 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0933 Oude signatuur 956 Bijlagen 1827 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0933 Oude signatuur 957 Rekening 1828 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0934 Oude signatuur 958 Bijlagen 1828 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0934 Oude signatuur 959 Bijlagen 1828 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0934 Oude signatuur 960 Rekening 1829 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0935 Oude signatuur 961 Bijlagen 1829 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0935 Oude signatuur 962 Bijlagen 1829 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0935 Oude signatuur 963 Rekening 1830 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0936 Oude signatuur 964 Bijlagen 1830 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0936 Oude signatuur 965 Bijlagen 1830 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0936 Oude signatuur 966 Rekening 1831 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0937 Oude signatuur 967 Bijlagen 1831 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0937 Oude signatuur 968 Bijlagen 1831 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0937 Oude signatuur 969 Rekening 1832 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0938 Oude signatuur 970 Bijlagen 1832 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0938 Oude signatuur 971 Rekening 1833 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0939 Oude signatuur 972 Bijlagen 1833 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0939 Oude signatuur 973 Bijlagen 1833 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0939 Oude signatuur 974 Rekening 1834 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0940 Oude signatuur 975 Bijlagen 1834 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0940 Oude signatuur 976 Bijlagen 1834 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0940 Oude signatuur 977 Rekening 1835 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0941 Oude signatuur 978 Bijlagen 1835 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0941 Oude signatuur 979 Bijlagen 1835 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0941 Oude signatuur 980 Rekening 1836 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0942 Oude signatuur 981 Bijlagen 1836 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0942 Oude signatuur 982 Bijlagen 1836 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0942 Oude signatuur 983 Rekening 1837 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0943 Oude signatuur 984 Bijlagen 1837 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0943 Oude signatuur 985 Bijlagen 1837 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0943 Oude signatuur 986 Rekening 1838 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0944 Oude signatuur 987 Bijlagen 1838 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0944 Oude signatuur 988 Rekening 1839 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0945 Oude signatuur 989 Bijlagen 1840 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0945 Oude signatuur 990 Bijlagen 1840 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0945 Oude signatuur 991 Rekening 1840 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0946 Oude signatuur 992 Bijlagen 1840 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0946 Oude signatuur 993 Bijlagen 1840 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0946 Oude signatuur 994 Rekening 1841 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0947 Oude signatuur 995 Bijlagen 1841 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0947 Oude signatuur 996 Bijlagen 1841 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0947 Oude signatuur 997 Rekening 1842 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0948 Oude signatuur 998 Bijlagen 1842 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0948 Oude signatuur 999 Bijlagen 1842 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0948 Oude signatuur 1000 Rekening 1843 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0949 Oude signatuur 1001 Bijlagen 1843 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0949 Oude signatuur 1002 Rekening 1844 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0950 Oude signatuur 1003 Bijlagen 1844 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0950 Oude signatuur 1004 Rekening 1845 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0951 Oude signatuur 1005 Bijlagen 1845 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0951 Oude signatuur 1006 Bijlagen 1845 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0951 Oude signatuur 1007 Rekening 1846 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0952 Oude signatuur 1008 Bijlagen 1846 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0952 Oude signatuur 1009 Bijlagen 1846 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0952 Oude signatuur 1010 Rekening 1847 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0953 Oude signatuur 1011 Bijlagen 1847 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0953 Oude signatuur 1012 Bijlagen 1847 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0953 Oude signatuur 1013 Rekening 1848 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0954 Oude signatuur 1014 Bijlagen 1848 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0954 Oude signatuur 1015 Bijlagen 1848 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0954 Oude signatuur 1016 Rekening 1849 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0955 Oude signatuur 1017 Bijlagen 1849 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0955 Oude signatuur 1018 Bijlagen 1849 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0955 Oude signatuur 1019 Rekening 1850 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0956 Oude signatuur 1020 Bijlagen 1850 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0956 Oude signatuur 1021 Bijlagen 1850 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0956 Oude signatuur 1022 Rekening 1851 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0957 Oude signatuur 1023 Bijlagen 1851 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0957 Oude signatuur 1024 Rekening 1852 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0958 Oude signatuur 1025 Bijlagen 1852 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0958 Oude signatuur 1026 Bijlagen 1852 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0958 Oude signatuur 1027 Rekening 1853 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0959 Oude signatuur 1028 Bijlagen 1853 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0959 Oude signatuur 1029 Rekening, met verzamelstaten, 1854 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0960 Oude signatuur 1030 Rekening, met verzamelstaten, 1855 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0961 Oude signatuur 1031 Rekening, met verzamelstaten, 1856 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0962 Oude signatuur 1032 Rekening, met verzamelstaten, 1857 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0963 Oude signatuur 1033 Rekening, met verzamelstaten, 1858 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0964 Oude signatuur 1034 Rekening, met verzamelstaten, 1859 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0965 Oude signatuur 1035 Rekening, met verzamelstaten, 1860 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0966 Oude signatuur 1036 Rekening, met verzamelstaten, 1861 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0967 Oude signatuur 1037 Rekening, met verzamelstaten, 1862 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0968 Oude signatuur 1038 Rekening, met verzamelstaten, 1863 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0969 Oude signatuur 1039 Rekening, met verzamelstaten, 1864 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0970 Oude signatuur 1040 Rekening, met verzamelstaten, 1865 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0971 Oude signatuur 1041 Rekening, met verzamelstaten, 1866 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0972 Oude signatuur 1042 Rekening, met verzamelstaten, 1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0973 Oude signatuur 1043 Rekening, met verzamelstaten, 1868 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0974 Oude signatuur 1044 Rekening, met verzamelstaten, 1869 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0975 Oude signatuur 1045 Rekening, met verzamelstaten, 1870 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0976 Oude signatuur 1046 Rekening, met verzamelstaten, 1871 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0977 Oude signatuur 1047 Rekening, met verzamelstaten, 1872 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0978 Oude signatuur 1048 Rekening, met verzamelstaten, 1873 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0979 Oude signatuur 1049 Rekening, met verzamelstaten, 1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0980 Oude signatuur 1050 Rekening, met verzamelstaten, 1875 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0981 Oude signatuur 1051 Rekening, met verzamelstaten, 1876 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0982 Oude signatuur 1052 Rekening, met verzamelstaten, 1877 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0983 Oude signatuur 1053 Rekening, met verzamelstaten, 1878 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0984 Oude signatuur 1054 Rekening, met verzamelstaten, 1879 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0985 Oude signatuur 1055 Rekening, met verzamelstaten, 1880 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0986 Oude signatuur 1056 Rekening, met verzamelstaten, 1881 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0987 Oude signatuur 1057 Rekening, met verzamelstaten, 1882 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0988 Oude signatuur 1058 Rekening, met verzamelstaten, 1883 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0989 Oude signatuur 1059 Rekening, met verzamelstaten, 1884 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0990 Oude signatuur 1060 Rekening, met verzamelstaten, 1885 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0991 Oude signatuur 1061 Rekening, met verzamelstaten, 1886 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0992 Oude signatuur 1062 Rekening, met verzamelstaten, 1887 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0993 Oude signatuur 1063 Rekening, met verzamelstaten, 1888 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0994 Oude signatuur 1064 Rekening, met verzamelstaten, 1889 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0995 Oude signatuur 1065 Rekening, met verzamelstaten, 1890 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0996 Oude signatuur 1066 Rekening, met verzamelstaten, 1891 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0997 Oude signatuur 1067 Rekening, met verzamelstaten, 1892 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0998 Oude signatuur 1748 Rekening, met verzamelstaten, 1893 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0999 Oude signatuur 1749 Rekening, met verzamelstaten, 1894 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1000 Oude signatuur 1750 Rekening, met verzamelstaten, 1895 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1001 Oude signatuur 1751 Rekening, met verzamelstaten, 1896 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1002 Oude signatuur 1752 Rekening, met verzamelstaten, 1897 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1003 Oude signatuur 1753 Rekening, met verzamelstaten, 1898 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1004 Oude signatuur 1754 Rekening, met verzamelstaten, 1899 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1005 Oude signatuur 1755 Rekening, met verzamelstaten, 1900 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1006 Oude signatuur 1756 Rekening, met verzamelstaten, 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1007 Oude signatuur 1757 Rekening, met verzamelstaten, 1902 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1008 Oude signatuur 1758 Rekening, met verzamelstaten, 1903 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1009 Oude signatuur 1759 Rekening, met verzamelstaten, 1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1010 Oude signatuur 1760 Rekening, met verzamelstaten, 1905 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1011 Oude signatuur 1761 Rekening, met verzamelstaten, 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1012 Oude signatuur 1762 Rekening, met verzamelstaten, 1907 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1013 Oude signatuur 1763 Rekening, met verzamelstaten, 1908 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1014 Oude signatuur 1764 Rekening, met verzamelstaten, 1909 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1015 Oude signatuur 1765 Rekening, met verzamelstaten, 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1016 Oude signatuur 1766 Rekening, met verzamelstaten, 1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1017 Oude signatuur 1767 Rekening, met verzamelstaten, 1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1018 Oude signatuur 1768 Rekening, met verzamelstaten, 1913 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1019 Oude signatuur 1769 Rekening, met verzamelstaten, 1914 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1020 Oude signatuur 1770 Rekening, met verzamelstaten, 1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1021 Oude signatuur 1771 Rekening, met verzamelstaten, 1916 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1022 Oude signatuur 1772 Rekening, met verzamelstaten, 1917 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1023 Oude signatuur 1773 Rekening, met verzamelstaten, 1918 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verzamelstaten incompleet. Notabene 1026-1027 Oude signatuur 1774 Rekening, met verzamelstaten, 1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1028-1029 Oude signatuur 1775 Rekening, met verzamelstaten, 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1030-1031 Oude signatuur 1776 Rekening, met verzamelstaten, 1921 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1032-1033 Oude signatuur 1777 Rekening, 1922 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1034-1036 Oude signatuur 1778 Rekening, 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1037-1039 Oude signatuur 1779 Rekening, 1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1040-1042 Oude signatuur 1780 Rekening, met verzamelstaten, 1925 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1043-1045 Oude signatuur 1781 Rekening, met verzamelstaten, 1926 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1046-1049 Oude signatuur 1782 Rekening, met verzamelstaten, 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1050-1051 Oude signatuur 1783 Rekening, met verzamelstaten, 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1053-1055 Oude signatuur 1784 Rekening, met verzamelstaten, 1929 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1056-1058 Oude signatuur 1785 Verzamelstaten 1930, met bijagen, en verzamelstaat inkomsten en uitgaven 1931, 1930-1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1059-1064 Oude signatuur 2.05.04. Schulden en leningen 1080 Aantekeningen van betaalde renten over 1800-1854 en aflossingen in 1842-1854 aangegeven op de recepisse van 4 februari 1782 van 500 ponden van een geldlening van ? 5.000 voor de aanbouw van vleugelgebouwtjes aan het nieuwe Doelenhuis, 1782, 1800-1854 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1080 Oude signatuur 633 Aantekeningen van betaalde renten over 1815-1825 en aflossingen in 1821, 1823 en 1826 aangegeven op de recepisse van 30 mei 1779 van 500 ponden van een geldlening van ? 15.000 voor de bouw van een nieuw Doelenhuis, 1779, 1815-1826 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1076 Oude signatuur 1081 Stukken betreffende inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld, z.d. 1815, 1828, 1839-1849 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1081, 1096 Oude signatuur 1079 Aantekeningen van betaalde renten over 1815-1842 en aflossingen van ieder ? 100 in 1841-1853 aangegeven op de recepisse van 1 mei 1790 van 1.000 ponden van een geldlening voor reparatie van de Gereformeerde kerk, 1790, 1800-1853 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1079 Oude signatuur 1075 Akte met schuldbekentenis ten laste van de stad van 22 april 1666, met - op de achterkant - aantekeningen van rentebetalingen over 1815-1856 en aflossingen over 1840-1856, 1666, 1815-1856 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uithangend zegel ontbreekt. Notabene 1075 Oude signatuur 1808 Register van de schuld van de gemeente over de periode (1820)-1857 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1082 Oude signatuur 1083 Schuldbekentenis van een door het Burgerweeshuis verstrekte geldlening, 1838 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1083 Oude signatuur 1084 Besluit van burgemeester en wethouders tot opheffing van twee hypothecaire verbanden, 1838 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1084 Oude signatuur 1085 Staat met overzicht van uitloting en aflossing van de tweede afdeling van de gevestigde schuld, 1839-1851 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1085 Oude signatuur 1077 Onderhandse akten van verkoop en koop van recepissen van geldleningen van 1840 2 stukken 1077 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1078 Onderhandse akten tot het in ontvangst nemen van renten en aflossingen op recepissen, 1846 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1078 Oude signatuur 1086 Raadsbesluiten tot het aangaan van geldleningen, met bijlagen, 1860-1878 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1086 Oude signatuur 1087 Staten met overzicht van de gemeentelijke financiën, uitgevoerde werken en geheven belastingen over de perioden 1861-1900, in verband met het aangaan van geldleningen, met bijlagen, 1861-1900 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1087 Oude signatuur 1088 Aandeel van ? 500 in de Maatschappij voor Gemeentecrediet, 1871 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1088 Oude signatuur 438 Rapporten over de financiële huishouding, het aangaan van rekening-courant overeenkomsten, raadsbesluiten tot aankoopvan effecten en staten over de uitkering van de oorlogswinstbelasting, 1907-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 442 en 444. Notabene 0461-0466 Oude signatuur 1090 Aantekeningen van de conversie van gemeentelijke schuld in 1908 en overzicht van schulden in 1914, met bijlagen, 1908, 1914 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1090 Oude signatuur 1091 Rekeningen-courant overeenkomst met de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz te Schoonhoven, 1916 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1091 Oude signatuur 392 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de rioolbelastingverordening alsmede behandeling van bezwaren tegen deze heffing van eigenaren langs de Botersloot, 1917-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 1184. Notabene 0415 Oude signatuur 738 Stukken betreffende het nemen van aandelen in de NV Centrale Bouwmaterialen Voorziening (CBV) en liquidatie van de CBV, 1918-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0416 Oude signatuur 445 Raadsbesluiten tot het aangaan van geldleningen, 1930-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0472 Oude signatuur 2.05.05. Administratie van de stedelijke ontvanger resp gemeenteontvanger 1068 Correspondentie van de gemeenteontvanger over controle van de gemeenterekeningen door het Hoger Gezag, 1813-1814, 1817 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1068 Oude signatuur 1093 Onderhandse akte met verklaring van ontvangst van het kasboek van de gewezen stadsontvanger over 1816-1836, opgemaakt door W.J. Goudriaan (1836) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1093 Oude signatuur 1097 Register van afgegeven documenten voor de stedelijke indirecte middelen en van ontvangen gelden van Piek van Langen, stedelijk ontvanger, 1819 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1097 Oude signatuur 1070 Borderel op de rekening en verantwoording van de stedelijk ontvanger Jan Piek over de periode 1 januari 1828 - 12 oktober 1832 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1071 Oude signatuur 1807 Kasboek van de stedelijk ontvanger over de periode 2 januari - 6 juni 1830, 1830 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1098 Oude signatuur 1099-1100 Registers van mandaten op de stedelijke ontvanger van begrotingen 1830-1832, 1835-1837 2 delen 1099 1830 - 1832 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1099 Oude signatuur 1100 1835 - 1837 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1100 Oude signatuur 1092 Proces-verbaal van continuatie en ontzegeling, verband houdend met het financiële overzicht en achterstand van de overleden gemeenteontvanger, opgemaakt door de plaatsvervangend vrederechter van het kanton Schoonhoven, 1833 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1092 Oude signatuur 1094 Processen-verbaal van kasopname bij de gemeenteontvanger, 1837-1851 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1094 Oude signatuur 1095 Akten van borgtocht afgegeven door de stedelijk ontvanger resp. de gemeenteontvanger, 1838-1916 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1095-1096 Oude signatuur 1101 Grootboek van ontvangsten en uitgaven, 1867 - 1872 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1101 Oude signatuur 1102-1103 Registers van recognities uit verhuur, met staat van recognities van vergunningen, 1876 - 1923/ 1927 2 delen 1102 1876 - 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bijgehouden op de secretarie. Notabene 1102 Oude signatuur 1103 1876 - 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zeer waarschijnlijk bijgehouden door de ontvanger. Notabene 1103 Oude signatuur 473 Proces-verbaal van opneming van kas en boeken van de gemeenteontvanger en raadsbesluit tot delegatie van kasopname aan een lid van het college van burgemeester en wethouders i.c. de portefeuillehouder financiën, met bijlagen, 1929-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0514 Oude signatuur 2.05.06. Administratie van het grondbedrijf 1660-1662 Stukken betreffende de financiële administratie van het grondbedrijf, 1913-1923 1 pak, 2 omslagen 1660 Begroting van het grondbedrijf, 1913 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1660 Oude signatuur 1661 Rekeningen van het grondbedrijf, met lijst van inkomsten uit verpachting en verhuur 1913, 1913-1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0489, 1661 Oude signatuur 1662 Grootboeken van het grondbedrijf, 1913-1916, 1918-1923 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1662 Oude signatuur 1659 Brieven aan het ministerie van Arbeid en gedeputeerde staten over opbrengst uit grondverkoop, 1925-1932; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0489 Oude signatuur 2.05.07. Administratie van het plantsoenenfonds 1656-1658 Stukken betreffende de financiële administratie van het plantsoenfonds, z.d., 1917-1931 1 stuk, 2 omslagen 1656 Kasboekje met verantwoording van de verkoop van bomen op de Trompertswal en aankoop van effecten, z.d stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1656 Oude signatuur 1657 Rekeningen van het plantsoenenfonds over de jaren 1917-1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1657 Oude signatuur 1658 Grootboeken van het plantsoenenfonds over 1917-1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1658 Oude signatuur 2.05.08. Belastingen 2.05.08.1. Plaatselijke belastingen 2.05.08.1.1. Verordeningen, besluiten en tarieven Zie ook de keurloonverordening inv.nr. 388, en schoolgeldverordening inv.nr. 1392. Notabene 1105 Publicatie van de heffing van impost als plaatselijke belasting ter vervanging van het octooi, 1814 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1105 Oude signatuur 1106 Brief aan gedeputeerde staten van Holland over het recht van afslag en pondgeld van de vis door koning Filips II toegekend in 1557, december 1814; concept 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1106 Oude signatuur 1119 Reglement op de stedelijke belastingen binnen de stad voor het jaar 1814, 1814 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1104 Oude signatuur 1104 Besluit op de heffing van de plaatselijke impost op boter, met reglement en publicatie, 1818 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1106a Oude signatuur 1110 Staten met overzicht van de tarieven van accijns op het geslacht, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1110 Oude signatuur 1108 Reglementen op het heffen van stadsaccijnzen van gemaal, geslacht, turf en steenkolen, met bijlagen, 1822-1823; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1108 Oude signatuur 1114 Stukken betreffende de heffing van belasting op het geslacht, 1822-1823, 1852, 1859 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1112-1113 Oude signatuur 1115 Stukken betreffende de belasting op het gemaal, 1822, 1830-1834, 1852-1855, 1865-1876 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zowel voor rijksaccijns als stadsaccijns. Notabene 1114-1115 Oude signatuur 1125 Stukken betreffende de heffing van belasting op turf en steenkolen, 1823, 1834-1835, 1856-1857 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1124-1125 Oude signatuur 1123 Reglement op de heffing van belasting op steenkolen, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1123 Oude signatuur 1137 Stukken betreffende het heffen van belastingen, 1823, 1824, 1825, 1830, 1834, 1856, 1857, 1865, 1868, 1872, 1881, 1994, 1897, 1900 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1138 Oude signatuur 1121 Stukken betreffende de belasting op bier, wijn en gedistilleerd, 1824-1832, 1856-1864 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1121 Oude signatuur 1107 Besluiten voor omslag van de kosten van het onderhoud aan straten en wegen, lantaarns, brandspuiten en wachtdiensten, 1825, 1827 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1107 Oude signatuur 1109 Reglementen op het heffen van accijnzen en belastingen, met supplementen, 1825-1828 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1109 Oude signatuur 1116 Reglement op de heffing van stedelijke opcenten op de hoofdsom van de rijksaccijns voor het gemaal, op de in uit- en doorvoer van brood, meel en gebak, 1834 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1116 Oude signatuur 1129 Stukken betreffende de belasting naar de huurwaarde van de eigendommen, 1842, 1843, 1845, 1850, 1856, 1857, 1858 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1129 Oude signatuur 1130 Koninklijk Besluit tot goedkeuring van het raadsbesluit tot wijziging van het reglement op de heffing van plaatselijke belasting volgens de huurwaarde der gebouwde eigendommen, 1844 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1130 Oude signatuur 1126 Stukken betreffende de heffing van secretarieleges, 1847, 1856, 1861 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1126 Oude signatuur 1122 Publicatie tot heffing van de belasting op wijnen binnen de stad, 1848 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1122 Oude signatuur 1128 Stukken betreffende de heffing van opcenten op de grondbelasting, 1852, 1853 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1128 Oude signatuur 1127 Stukken betreffende de heffing van opcenten op de personele belasting, 1852, 1872, 1877 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1127 Oude signatuur 1131 Reglementen op het haven- en kadegeld en verordeningen op de marktgelden, haven-, kade- en sluisgelden, waagrechten, z.d., 1856, 1863, 1878, 1883, 1900 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1131 Oude signatuur 1118 Koninklijk besluit tot goedkeuring van de verordening op de invordering van plaatselijke belasting op het gemaal, met verordening, 1857 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1117-1118 Oude signatuur 1120 Verordeningen op de heffing van gemeentelijke opcenten en plaatselijke belastingen, met bijlagen, 1857-1858, 1863 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1119-1120 Oude signatuur 1133 Stukken betreffende het heffen van hondenbelasting, 1859, 1865, 1899 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1133 Oude signatuur 1132 Stukken betreffende de hoofdelijke omslag, 1859, 1868, 1872, 1877, 1895, 1902 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1132 Oude signatuur 1134 Stukken betreffende het heffen van begrafenisrechten, 1869, 1870, 1900 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1134 Oude signatuur 1111 Notitie van bewijsmiddelen van oude accijns en thijnsen en van de bewijskracht van rekening-bescheiden, (1875) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1111 Oude signatuur 1135 Stukken betreffende de heffing voor gebruik van gemeentegrond en -water, 1878, 1883 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1135 Oude signatuur 1136 Stukken betreffende de heffing van vergunningsrecht voor de kleinhandel in sterke drank, 1895, 1904 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1136 Oude signatuur 385 Marktgeldverordening, met wijziging en bijlagen, 1907-1915 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0406 Oude signatuur 377 Verordening op het heffen van opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting, met bijlagen, 1907-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0388-0389 Oude signatuur 387 Verordening op de heffing van sluis-, haven- en kadegelden, alsmede brieven over inning en vrijstelling van deze heffingen, 1908-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0408 Oude signatuur 382 Verordening op het heffen van hondenbelasting, met wijzigingen en bijlagen, 1909-1927 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0403 Oude signatuur 390 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing van kadegeld, 1911-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0412 Oude signatuur 391 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de legesverordening, 1912-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 45. Notabene 0413 Oude signatuur 389 Verordeningen op de heffing van begrafenisrechten, met bijlagen,1912-1919, 1931-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0383, 0387, 0410 Oude signatuur 378-380 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing naar inkomen bij wijze van hoofdelijke omslag en op de hoofdsom van de rijksinkomstenbelasting, 1917-1933 3 omslagen 378 1917 - 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0390 Oude signatuur 379 1920 - 1926, met kohier 1926 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0390 Oude signatuur 380 1926 - 1933, met kohier 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0390 Oude signatuur .-- Raadsbesluiten betreffende de Waag en de heffing van waaggelden, 1918-1919. Zie: inv.nr. 45 442 Notities over eventuele invoering van een vermakelijkheidsbelasting, 1925; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0464 Oude signatuur 1069 Brief aan de minister van Financiën waarin bezwaren kenbaar worden gemaakt over het wetsontwerp tot invoering van een belasting op goud en zilver, de zgn weeldeverteringsbelasting, 1926; afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0464 Oude signatuur 1074 Stukken betreffende het opstellen van een verordening tot heffing van een vermakelijkheidsbelasting op toneelvoorstellingen en andere vermakelijkheden alsmede de niet-invoering van deze belasting, 1931-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0418 Oude signatuur 444 Brieven aan gedeputeerde staten over de financiële positie en vaststelling van verordeningen tot heffing van opcenten op de vermogensbelasting, personele belasting en classificatie van de gemeente voor heffing van gemeentefondsbelasting, 1931-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0469 Oude signatuur 2.05.08.1.2. Kohieren en registers van belastingheffing 1797-1800 Registers van belastingplichtigen van burgergeld, straatgeld, nachtwacht-, brand- en landtaarngeld, havelgeld, erfpacht, huurwaarde vaste goederen, repartitie fr.12.000, repartitie algemene armen over de jaren 1809 - 1815 4 delen 1798 Register periode 1809 - 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1139 Oude signatuur 1799 Register periode 1809 - 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Inhoud vrijwel identiek aan inv.nr. 1139. Notabene 1140 Oude signatuur 1800 Register periode 1809 - 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Inhoud vrijwel identiek aan inv.nr. 1139. Notabene 1141 Oude signatuur 1797 Index op betalingen door belastingplichtigen, 1810 - 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1141a Oude signatuur 1190 Repertoire van gezegelde akten "de la mairie de la Ville de Schoonhoven", 1812-1818 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1190 Oude signatuur 1144 Lijsten van omslag geheven ter bestrijding van politiekosten over 1813 en 1814, vastgesteld door de burgemeester, 1814 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1142-1144 Oude signatuur 1158 Kohier, tevens ontvangstregister, van klap-, lantaarn- en brandspuitgelden over 1814 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1158 Oude signatuur 1145 Register met omschrijving van percelen, naam van eigenaaren, bewoners of gebruikers, alsmede kadastrale omslag, naamrecht-, brand-, gereedschap- en lantaarngeld en weg- en straatgeld (1814 of 1815) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1145 Oude signatuur 1159 Registers van de gemeenteontvanger van ontvangen stadsbelasting op de waag, rondemaat, gemaal, wijn, genever en brandewijn, turf, kolen, beesten, nuchtere kalveren en in de stad gebrouwen en van buiten ingevoerd bier, 1814, 1815 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1159 Oude signatuur 1795 Lijsten van belastingplichtingen volgens huurwaarden van vaste panden, 1814, 1815 en 1816 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1149 Oude signatuur 1801 Kohieren betreffende omslag van lantaarn-, brandspuit- en klapgelden en weg- en straatgeld, 1814-1821. Bevat: - jaar 1814, lantaarn-, brand- en klapgeld (a); - jaar 1820 lantaarn-, brand-, klap-, straat- en veeggeld (b); - jaar 1816 lantaarn-, brand- en klapgeld ( c); - jaar 1817 lantaarn-, brand-, klapgeld (d); - jaar 1817 straat- en veeggeld (d); - jaar 1818 lantaarn-, brand- en klapgeld en straat- en veeggeld (g); - jaar 1819 lantaarn-, brand- en klapgeld, straat- en veeggeld (h); - jaar 1820 lantaarn-, brand- en klapgeld, straat- en veeggeld (i); - jaar 1820 lantaarn-, brand- en klapgeld en straat- en veeggeld (j); - jaar 1821 lantaarn-, brand- en klapgeld en straat- en veeggeld (k). 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1146 Oude signatuur 1850 Kohier 1815 met overzicht van betalingen voor nachtwakers, brandgereedschap en lantaarngeld, 1816 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1160-1163 Kohieren, tevens ontvangstregister van de personele omslag, huuwaarde vaste panden, lantaarn-, brandspuit- en klapgeld en weg- en straatgeld, 1816-1818 4 katernen 1160 Kohier 1816 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1160 Oude signatuur 1161 Kohier lantaarn, brandspuit en klapgeld 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1161 Oude signatuur 1162 Kohier wegen- en straatgeld 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1162 Oude signatuur 1163 Kohier 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1163 Oude signatuur 1803 Kohieren personele omslag over de jaren 1816 - 1819 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1151 Oude signatuur 1178 Afschrift van een brief van de stedelijke deurwaarder aan de stedelijke ontvanger over vervolging en oninbaarverklaring van belastingen, 1817 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1178 Oude signatuur 1786-1790 Leggers en staten van belasting over gebouwde en ongebouwde eigendommen. 1817-1830 2 omslagen, 10 katernen 1787 Staten van gebouwde eigendommen en van de deuren en vensters, 1817-1824 3 katernen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch per eigenaar. Notabene 1193.1-3 Oude signatuur 1790 Staten van ongebouwde eigendomen, 1817-1830 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch per eigenaar. Notabene 1193.5 Oude signatuur 1788 Extracten uit het register van eigendomsovergang voor gebouwde eigendommen wegens nieuwbouw of verkeerde opgaven. 1823 2 katernen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1193.3 Oude signatuur 1786 Leggers voor het kohier van de belastingen op de gebouwde en ongebouwde eigendommen, 1823-1828 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch per eigenaar. Notabene 1193.4-6 Oude signatuur 1789 Staat van gebouwde eigendommen, 1824-1829 2 katernen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch per eigenaar. Notabene 1193-4 Oude signatuur 1176 Stukken betreffende de invordering en vervolging ter zake van plaatselijke belastingen, 1817-1837 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1176 Oude signatuur 1164-1167 Ontvangstregister, tevens kohier, van de gewone en buitengewone personele omslag, 1818-1819 4 katernen 1164 Kohier van de gewone en buitengewone personele belasting 1818 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1164 Oude signatuur 1165 Ontvangstregister van de buitengewone personele omslag 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1165 Oude signatuur 1166 Kohier van de gewone personele omslag, 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1166 Oude signatuur 1167 Kohier van de buitengewone personele omslag, 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1167 Oude signatuur 1181 Processen-verbaal van beslag op onroerend goed in verband met achterstallige belasting en verdere stukken vervolging en transactie belastingschuldigen, 1818-1842 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1181 Oude signatuur 1179 Deurwaardersexploit over invordering en vervolging plaatselijke belastingen, 1819 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1179 Oude signatuur 1185 Aantekening van burgemeester Koetsveld van Ankeren met bedenkingen tegen de voorgestelde veranderingen in de condities van verpachting van stedelijke middelen en de daarmee in verband staande wijziging der ordonnantiën, (1819) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1185 Oude signatuur 1168-1170 Ontvangst-journaal/-register, tevens kohier, van de gemeente-ontvanger van: het lantaarn-, brandspuit en klapgeld en weg- en straatgeld over 1819-1820 3 katernen 1169 Algemeen kohier, 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1169 Oude signatuur 1170 Ontvangst journaalregister, tevens kohier, 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1170 Oude signatuur 1168 Ontvangst-journaal/-register, tevens kohier, 1820 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1168 Oude signatuur 1191 Repertoire van de gemeente-secretaris ten behoeve van het registratierecht, met staat van de 18 repertoires waarop tijdvakken en nummering is aangegeven, 1819-1917 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1191 Oude signatuur 1192 Brief van de gemeenteraad aan de minister van Financiën om vermindering van de grondbelasting en de belasting op het personeel en meubilair over 1820, (1820) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1192 Oude signatuur 1851-1853 Kohieren voor het lantaarn-, brandspuit- en klapgeld en weg- en straatgeld, 1821, 1827, 1829-1833, 1836 1 katern, 2 omslagen 1851 Kohier 1821 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1852 Kohieren 1827, 1829-1831 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1853 Kohieren 1832-1833, 1836 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1805-1806 Kohier personele omslag en ontvangstjournaal voor reparatie aan de kerktoren, 1822 2 katernen 1805 Kohier van personele omslag, 1822 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1175 Oude signatuur 1806 Ontvangstregister, 1822 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1175 Oude signatuur 1180 Brief met klacht van de aardappelmeters over het ongemeten opslaan van de aardappels in pakhuizen, 1823 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1180 Oude signatuur 1171 Register van ontvangst van belasting en accijns op in- en uitvoer van brood of meel, vlees of spek en levend vee, over 1824 en 1825 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1171 Oude signatuur 1172 Register van ontvangst van belasting op turf en steenkolen, 1824-1825 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1172 Oude signatuur 1173 Register van ontvangst van accijnzen op het gedistilleerd, oktober 1824- december 1825 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1173 Oude signatuur 1802 Register van in- en uitslag van binnenlands gedistilleerd en bedrag betaalde opcenten voor de bergplaats van doorlopend krediet van G. Lasonder, G. Stekelenburg, D. Ponsioen en H.E. Groeneveld van der Kopover, 1825, 1826 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1148 Oude signatuur 1147 Kohieren van het lantaarn-, brandspuit en klapgeld en weg- en straatgeld, 1825-1830, 1832-1842. Bevat: - Dienst 1826 (2 ex.) (a en b); - dienst 1826 ( c); - dienst 1828 (d); - dienst 1829 (e); - dienst 1830 (f); - dienst 1832 (g); - dienst 1833 (2 ex.) (h en i); - dienst 1834 (j); - dienst 1835 (3 ex.) (k, l en m); - dienst 1836 (n); - dienst 1837 (o); - dienst 1838 (p); - dienst 1839 (q); - dienst 1840 (r); - dienst 1841 (s); - dienst 1842 (t). 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1147 Oude signatuur 1177 Brief van kolenhandelaren met verzoek om vrijstelling en vermindering van de belasting op de steenkolen, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1177 Oude signatuur 1150 Kohieren belastingplichtingen volgens huurwaarde gebouwde eigendommen over de jaren 1843-1856 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1150 Oude signatuur 1182 Processen-verbaal van belastingambtenaren van overtredingen belastingvoorschriften, 1845-1849 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1182 Oude signatuur 1183 Staten van oninbare posten op het kohier van de huurwaarde van de gebouwde eigendommen binnen de stad, opgemaakt door de stedelijke ontvanger, 1845, 1847-1848, 1850-1852, 1855 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1183 Oude signatuur 1153-1154 Kohieren hoofdelijke omslag over de jaren 1856-1877, 1879 2 pakken 1153 1856-1866 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1154 Oude signatuur 1154 1867-1877, 1879 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1154 Oude signatuur 1152 Kohieren hondenbelasting over de jaren 1857 - 1861, 1884, 1910, 1911 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1152, 1153 Oude signatuur 1155-1156 Kohieren hoofdelijke omslag over de jaren 1882-1896, 1898-1904, 1906-1922 2 pakken Primitieve en suppletoire kohieren en navorderingskohieren. Notabene 1155 1882 - 1896, 1898 - 1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1155 Oude signatuur 1156 1906 - 1922 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1156 Oude signatuur 1184 Stukken betreffende de inning door de ontvanger van de rioolbelasting voor de panden aan de Opweg grenzend aan de Botersloot van C. Koutstaal, H. Kramer en A. Zijderlaan, 1929-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bekend als de zgn. Boterslootkwestie, zie ook inv.nr. 392. Notabene 1184 Oude signatuur 2.05.08.1.3. Verpachting van belastingen 1186 Reglementen, condities en akten van verpachtingen van de opbrengst van de stedelijke belastingen, 1819, 1824-1827, 1829, 1896 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1186 Oude signatuur 2.05.08.1.4. Patentenregister 1187 Alfabetisch register van beroepen en bedrijven op de Patentenwet 1819 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt Notabene 1187 Oude signatuur 1188 Lijst van declatoiren van het patentrecht, met bijlage, 1819 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1188 Oude signatuur 1189 Patentenregister, 1819-1826 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1189 Oude signatuur 2.05.08.2. Rijksbelastingen; kadastrale stukken Zie ook inv.nrs.379-380 Notabene 1821-1822 Oospronkelijke en suppletoire aanwijzende tafels van grondeigenaren en van ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, in secties A, B en C, 1832, 1837-1863 2 delen Sectie A is genaamd 'het Hofland', sectie B 'de Oostzijde' en sectie C 'de Westzijde' van de stad. Notabene 1821 "Oorspronkelijke aanwijzende tafel", 1832 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1198 Oude signatuur 1822 "Suppletoire aanwijzende tafel", 1837-1863 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1199 Oude signatuur 1817-1820 Oorspronkelijke artikelsgewijze kadastrale leggers 1832, met latere aantekeningen tot wijziging tot ca 1875, 1832-1875 4 delen 1817 Artikelen 1-303, 1832-(1860) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1194 Oude signatuur 1818 Artikelen 304-701, 1832-(1860) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1195 Oude signatuur 1819 Artikelen 702-987, 1832-(1875) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1196 Oude signatuur 1820 Artikelen 988-1084, 1832-(1875) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1197 Oude signatuur 1825 Verzameling van de slotsommen van artikelen van de oorspronkelijke kadastrale legger (eerste gedeelte) van de gemeente, z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1202 Oude signatuur 1823 Alfabetische naamlijst van eigenaren die voorkomen in de kadastrale leggers, met wijzigingen, 1833-1875 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Register is vervolg op inv.nr. 1817. Notabene 1200 Oude signatuur 1824 Register nr. 71 met verwijzing naar de nummers op de kadastrale plans naar de artikelen van de perceelsgewijze leggers, verdeeld in secties A, B en C, 1833-1915 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1201 Oude signatuur 1203 Staten van de veranderingen en de gesteldheid van de vaste eigendommen binnen de gemeente, 1840-1855 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1203 Oude signatuur 1206 Staat van belastingschulden op de kohieren der directe belastingen (grondbelasting, personele belasting en patentrecht), die op 15 februari 1851 tot de lopende dienst behoren, opgemaakt door de Ontvanger der directe belastingen,1851 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1206 Oude signatuur 1205 Kennisgevingen van meting en schatting ten behoeve van kadaster en grondbelasting, 1854, 1904-1920 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1205 Oude signatuur 1834-1846 Perceelsgewijze kadastrale leggers, met aantekeningen tot wijziging, 1877-1970 13 delen Met aantekeningenstempel 'vervallen'en 'gewijzigd, zie reproductie'. Notabene 1834 Artikelen 1-1058 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1835 Artikelen 1059-1412 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1836 Artikelen 1413-1760 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1837 Artikelen 1761-2106 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1838 Artikelen 2107-2457 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1839 Artikelen 2458-2815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1840 Artikelen 2816-3149 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1841 Artikelen 3150-3505 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1842 Artikelen 3506-3857 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1843 Artikelen 3858-4218 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1844 Artikelen 4219-4488 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1845 Verwijzing artikelnummers perceelsgedeelten, z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met aantekening dd 17-4-1968 "zie losbladig register". Notabene 1846 Alfabetische lijst grondeigenaren, z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1849 Staat met overzicht van alle manlijke inwoners die volgens het kohier van de personele belasting en het kohier van de grondbelasing zijn aangeslagen over het dienstjaar 1887/1888, 1888 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1204 Registers van aangifte van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, ten behoeve van het kadaster en de grondbelasting, z.d. (1925) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1204 Oude signatuur 2.05.08.3. College van zetters 645 Stukken betreffende de samenstelling van het college van zetters, roosters van aftreden in de periode 1880-1926 alsmede afschaffing van het college van zetters, z.d, 1907-1927 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0648 Oude signatuur 2.05.09. Subsidies Zie ook inv.nr. 381. Notabene 534-536 Stukken betreffende het toekennen van subsidies aan organisaties in en buiten Schoonhoven, 1907-1932 3 omslagen 534 1907 - 1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0599 Oude signatuur 535 1925 - 1929 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0600 Oude signatuur 536 1930 - 1932 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0601 Oude signatuur 2.05.10. Lidmaatschappen 412 Brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over toetreding tot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) resp. de afdeling Zuid-Holland van de VNG, met bijlagen, 1915 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0426, 0429 Oude signatuur 2.06. Achief, inventarissen Zie ook inv.nr. 1847. Notabene 724 Inventaris van datgene wat tot de maire van Schoonhoven behoort, opgemaakt door dr. Paulus Wilhelmus Keuchenius, 18 februari 1814 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0724 Oude signatuur 725-729 Inventarissen van registers en stukken op de secretarie van de stad, 1851, 1858, 1897-1898, (1909) 1 omslag, 2 delen, 2 katernen 725 1851 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0725 Oude signatuur 726 1858 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0726 Oude signatuur 727 1897-1898 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0727 Oude signatuur 728 -1909 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0728 Oude signatuur 729 Klapper op het achief, met bijlagen, (1909) deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0729 Oude signatuur 348 Stukken betreffende de zorg voor het stadsarchief, benoeming van G.J. Lugard jr als archivaris, raadpleging van het archief, huisvesting ten tijde van restauratie van het stadhuis en het verkrijgen van archiefbescheiden resp. overbrengen van bescheiden naar het Rijksarchief, 1907-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0363 Oude signatuur 115 Archiefverordening, met concept en bijlage, (1920) 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verordening ongetekend. Notabene 0115 Oude signatuur 1519 Brief van het Gereformeerd weeshuis dat de archivaris inzage verkrijgt van het archief en dat bewaring van dat archief bij het gemeentearchief niet nodig is, met besluit minister OKW tot goedkeuring Koestraat 80 als bewaarplaats, 1926; afschrift 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0373 Oude signatuur 2.07. Openbare orde Zie voor straatnaamgeving inv.nr. 620 en voor huisnummering inv.nrs. 350 en 635. Notabene 2.07.1. Algemeen 1207 Akte met verklaring van de handtekeningen van benoemde notarissen te Schoonhoven, 1834, 1837 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1207 Oude signatuur 1208 Bestek en voorwaarden voor het inrichten van gevangenissen of bewaarplaatsen onder het stadhuis, 1842 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1208 Oude signatuur 672 Processen-verbaal wegens het snijden van gras resp biljart- en kaartspel in de herberg, opgemaakt door de agent van politie, 1846 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1668 Oude signatuur 1209 Reglement op het sluiten en openen van de poorten en de bomen van de havens, 1849 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1209 Oude signatuur 1210 Keur op het loslopen van honden bij voorkomende hondsdolheid, 1850 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1210 Oude signatuur 487 Verordening op de logementen en slaapsteden en vergunningen van burgemeester en wethouders, alsmede register van logementhouders, met bijlagen, 1911-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0425-0426, 0531, 0576 Oude signatuur 506 Vergunningen tot het houden van varkens binnen de gemeente en wijziging van de algemene politieverordening, 1914-1923 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Raadsbesluiten tot wijziging APV niet aanwezig. Notabene 0541 Oude signatuur 515 Brief aan gedeputeerde staten met informatie over de toestand van de arrestantenlokalen, met bijlagen, 1920; afschrift 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0578 Oude signatuur 2.07.2. Algemene Politieverordening 1211 Afschrift van het raadsbesluit tot wijziging van de algemene politieverordening 1856 en Algemene Politieverordeningen 1878 en 1920, met ontwerp van latere toevoegingen en wijzigingen, 1870, 1878, 1922 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen APV 1878 en 1920 gedrukt; zie ook inv.nr. 506. Notabene 1211 Oude signatuur 1212 Verordening ex art.178 Gemeentewet met vermelding van de titels van de nog geldende verordeningen waarop bij overtreding straf staat, 1872 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een stuk is afschrift. Notabene 1212 Oude signatuur 2.07.3. Burgerlijke stand, bevolkingsboekhouding 2.07.3.1. Burgerlijke stand Zie ook ac 1064 (archief Burgerlijke Stand). Notabene 1213 Brieven en verklaringen ingekomen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1813 - 1942 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deels in het Frans. Notabene 1213 Oude signatuur 730-733 Registers met verklaringen, afgegeven door het gemeentebestuur, over verschillende onderwerpen van en ten behoeve van ingezetenen van Schoonhoven, 1826-1860 4 delen Verklaringen werden aangeduid als 'certificaten' of akten'. Notabene 730 1826-1842 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0730 Oude signatuur 731 1842-1848 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0731 Oude signatuur 732 1848-1854 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0732 Oude signatuur 733 1854-1860 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0733 Oude signatuur 352 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1908-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0368 Oude signatuur 356 Brieven van de officier van justitie tot bijstelling van akten van de burgerlijke stand, 1908-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0369 Oude signatuur 353 Stukken betreffende het bijwerken van registers van geboorten, van huwelijk en echtscheiding en van overlijden ten vervolg op de aan de ambtenaar van de burgerlijke stand schriftelijk gemelde wijzigingen, 1908-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0368 Oude signatuur 354 Verordening betreffende de burgerlijke stand, met bijlagen, 1912-1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0368 Oude signatuur 355 Stukken betreffende vaststelling van de jaarwedde van ambtenaren van de burgerlijke stand, 1912-1920 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 320 en 741. Notabene 0368 Oude signatuur 2.07.3.2. Bevolkingsboekhouding; volkstellingen Zie ook ac 1068 (archief bevolkingsboekhouding, volkstellingen en woningkaarten). Notabene 1268 Testament van J. Hardenberg, vrouw van Jacobus Brans, zonder beroep, wonende in het Proveniershuis binnen de gemeente, waarbij hij tot enige wettige erfgenaar wordt aangewezen, 1814 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1268 Oude signatuur 1267 Stukken betreffende bevolkingsstatistiek, 1815, 1901-1922 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1267 Oude signatuur 1269 Akte met verklaring van gegoedheid omtrent de Gebr. Canters te Delft, afgegeven door burgemeester en wethouders van Delft, 1841 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1269 Oude signatuur 1271 Register van afgegeven binnenlandse paspoorten, 1855-1905 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1271 Oude signatuur 1270 Akten verklaringen omtrent inwoners, certificaten van goed gedrag, attestaties de vita, akte van admissie, 1860, 1863, 1865; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1270 Oude signatuur 349 Staten met overzicht van de loop van de bevolking, 1907-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0367 Oude signatuur 508 Stukken betreffende naturalisatie, Nederlanderschap en afgifte van paspoorten, 1907-1933. Bevat: Foto's. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0543 Oude signatuur 600 Staten met statistische gegevens van de volkstellingen in 1909, 1920 en 1930, 1909-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0639 Oude signatuur 351 Stukken betreffende naturalisatie, verhuizing en verblijfplaats van inwoners, 1911-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0367 Oude signatuur 2.07.4. Rijkspolitie; burgerwacht Zie ook ac 1166 (archief Vrijwillige Burgerwacht). Notabene 1272 Afschrift van het Koninklijk Besluit van ondergeschiktheid aan burgemeester en wethouders van directeuren, commissarissen en andere politieambtenaren, belast met opzicht van zaken die de gewone plaatselijke politie betreffen, 1836 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1272 Oude signatuur 516 Stukken betreffende de organisatie van de politie, 1909-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 514 en 736. Notabene 0576-0580 Oude signatuur 418 Stukken betreffende de oprichting van een burgerwacht en de vaststelling van een verordening op de gemeentelijke vrijwillige burgerwacht tot handhaving van de openbare orde, 1919-1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0428 Oude signatuur 2.07.5. Huisnummering Zie ook inv.nr. 600. Notabene 635 Verordening tot indeling van de gemeente, toekennen van huisnummers van de gebouwen en verplichtingen als inwoner van de stad, 1909; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0637 Oude signatuur 350 Raadsbesluiten tot indeling van de gemeente en nummering van de gebouwen, met lijst van vernummerde percelen in de Oranjestraat, Eerste Olivier van Noortstraat, Opweg en Veerstraat, met bijlagen, 1913-(1923) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0367 Oude signatuur 2.07.6. Uithangborden, reclameborden Zie ook inv.nr. 520. Notabene 579 Brieven van particulieren en ondernemers voor het aanbrengen van een uithangbord of lichtreclame, 1907-1932. Bevat: 1 foto. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0616 Oude signatuur 2.07.7. Loterijen en collecten Zie ook inv.nrs. 497 en 1364. Notabene 485 Vergunningen van burgemeester en wethouders en Koninklijk Besluit voor verlotingen en loterijen alsmede brieven van de collectrice van de Staatsoterij, 1907-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0529 Oude signatuur 743 Collectevergunningen voor Stichting Jeruel te Leiden, besluit tot weigeren van vergunning aan de Nationale Vredescentrale en aansluiting bij het Centraal Archief en Inlichtingenbureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, met bijlagen, 1929-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0419 Oude signatuur 2.07.8. Grondrechten; toneel en bioscoop 426 Brieven van het gemeentebestuur over het plan voor een openbare vergadering van de Communistische Partij, weigeren van vergunning voor toneelvoorstelling 'Allerzielen' resp niet-verlenen van dispensatie voor bioscoopvoorstellingen op zondag, 1919-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0427, 0430, 0432 Oude signatuur 543 Stukken betreffende het houden van een lezing door ds. P. Eldering, lid van de Bond van Revolutionair Socialistische Intellectuelen, over 'Nederland-Vredeland', 1923-1924 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0579 Oude signatuur 427 Stukken betreffende oprichting en samenstelling an een plaatselijke commissie van toezicht ex art. 18 van de Bioscoopwet, 1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0432 Oude signatuur 428 Brief aan de ontvanger van registratie en domeinen van koninklijk goedgekeurde verenigingen in de gemeente Schoonhoven, met bijlagen, 1928; afschrift 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0431 Oude signatuur 2.08. Openbare zedelijkheid 2.08.1. Regeling van het alcoholgebruik 1273 Register drankwetvergunningen en verkoop sterke drank in het klein, met staten van vergunningen in de jaren 1881 en 1882, 1881-1904 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1273 Oude signatuur 1286 Register van schatters voor het vergunningsrecht van Drankwet over 8 april 1882 - 1 mei 1889 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1286 Oude signatuur 1275-1278 Registers van besluiten, waarbij voor een jaar of een gedeelte daarvan een vergunning voor de verkoop van sterke drank is verleend, 1882-1892 4 banden 1275 24 februari 1882 - 8 maart 1884 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1275 Oude signatuur 1276 27 april 1884 - 10 februari 1887 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1276 Oude signatuur 1277 16 april 1887 - 5 april 1890 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1277 Oude signatuur 1278 5 april 1890 - 16 december 1892 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1278 Oude signatuur 1289-1291 Registers met besluiten tot vaststelling van de hoogte van het te betalen vergunningsrecht, 1882-1892 3 delen 1289 29 maart 1882 - 8 maart 1884 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1289 Oude signatuur 1290 25 april 1887 - 16 april 1890, met processen-verbaal van schatting 23 april 1887 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1290 Oude signatuur 1291 16 april 1890 - 16 december 1892, met processen-verbaal van schatting 15 april 1891 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1291 Oude signatuur 1282-1285 Registers van jaarlijkse aanwijzing van schatters voor de huurwaarde van lokaliteiten, 1886-1892 4 delen 1282 24 februari - 27 maart 1886 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1282 Oude signatuur 1283 9 oktober 1886 - 5 april 1890 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1283 Oude signatuur 1284 5 april 1890 - 4 april 1891 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1284 Oude signatuur 1285 4 april 1891 - 16 december 1892 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1285 Oude signatuur 1279 Vergunningen voor de verkoop verkoop van sterke drank, alsmede besluiten tot weigering van de vergunning, 1886 - 1909 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1279 Oude signatuur 1280 Vervallen vergunningen verleend in de periode 1886 - 1926 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1280 Oude signatuur 1295 Staten met overzicht van statistische gegevens van vergunningen en verloven Drankwet, 1904 - 1908 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1295 Oude signatuur 1274 Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1904-(1941) 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1274 Oude signatuur 1294 Besluiten tot het verlenen en weigeren van de vergunning tot verkoop van drank anders dan sterke drank, 1905-1909, 1905-(1932) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1293-1294 Oude signatuur 1292 Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke drank, 1905 - (1946) 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1292 Oude signatuur 1287 Staten met overzicht van gegevens van schatting van de huurwaarde van dranklokaliteiten, over 1906-1909 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1287 Oude signatuur 393-397 Stukken betreffende verleende drankwetvergunningen, 1907-1933 5 omslagen 393 1907 - 1916 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0420 Oude signatuur 394 1916 - 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0421 Oude signatuur 395 1920 - 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0422 Oude signatuur 396 1923 - 1929 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0423 Oude signatuur 397 1929 - 1933, met verordening vergunning en verlofrecht Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0424 Oude signatuur 1296 Register en lijst van ingekomen kennisgevingen van veroordelingen met betrekking tot de Drankwet, 1909-(1934) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1296 Oude signatuur 1288 Rapporten van de schatter dranklokaliteiten, over vergunningsjaren 1910, 1911 - 1932, 1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1288 Oude signatuur 1281 Besluiten tot het weigeren van de gevraagde drankvergunning wegens het bereikt zijn van het maximum aantal vergunningen, 1912-1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1281 Oude signatuur 2.08.2. Bescherming van dieren 578 Staten met opgaven van aantal trekhonden en brieven aan de provincie Zuid-Holland over keuring resp herkeuring van trekhonden, met bijlagen, 1926-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0615 Oude signatuur 2.09. Openbare gezondheid en volkshuisvesting 2.09.1. Openbare gezondheid 2.09.1.01. Algemeen 448 Stukken betreffende samenstelling en beëdiging van leden van de Gezondheidscommissie en het houden van vergaderingen, 1907-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook ac 1168 (archief Gezondheidscommissie). Notabene 0478 Oude signatuur 447 Stukken betreffende het benoemen van gemeentegeneesheren en opgave aan de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid van geneeskundigen, tandartsen, apothekers, drogisten en vroedvrouwen, 1907-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0477 Oude signatuur 414 Brieven van de afd. Schoonhoven van de Vereniging Volksonderwijs, gedeputeerde staten en de Gezondheidscommissie over de verordening tot beteugeling van het roken of het gebruik van tabak door kinderen, 1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0427 Oude signatuur .-- Raadsbesluit tot vaststelling resp wijziging van de verordening tot beteugeling van het roken of het gebruik van tabak door kinderen, 1918. Zie: inv.nr. 45 2.09.1.02. Ophalen van haardas, vuilnis en privaattonnen; vuilnisbelt 376 Akten voor verpachting: mest, straatvuil en haardas; onderhoud gebouw tot berging van haardas en rijden as- en vuilniskar, 1817-1841 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1299 Oude signatuur 386 Lijsten van te innen bedragen voor het ophalen van privaattonnen en -emmers en brieven over het toekennen van een vergoeding daarvoor, 1907-1913, (1927)-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0407 Oude signatuur 1096 Rapportage van de gemeenteopzichter tot vastlegging van de dienstregeling van de vuil- en asophaaldienst, 1909 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1300 Oude signatuur 507 Stukken betreffende het nemen van maatregelen als gevolg van klachten over mestvaalten alsmede het verplaatsen van de vuilnisbelt, 1922-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0541 Oude signatuur 2.09.1.03. Begraven; begraafplaats 1300 Register van uitgegeven graven en begraven van lijken, met register van begraven kinderen in de periode 1856-1883, 1829-1887 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Als beginjaar van enkele graven komt 1829 voor, laatste vermeldingen in 1887. Notabene 1302 Oude signatuur 1297-1299 Registers van begraven, 1850-1954 3 delen Met vermelding datum begraven, leeftijd, klassen van begraven en betaalde rechten. Notabene 1297 14 januari 1850 - 22 juli 1902 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1301 Oude signatuur 1298 1868 - 1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1301a Oude signatuur 1299 1901 - 1954 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1301b Oude signatuur 787 Bestek en voorwaarden voor gedeeltelijke afbraak en herstel van gebouwen en muur van de algemene begraafplaats, 1857 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0787 Oude signatuur 1301 Akten van uitgifte van graven op de algemene begraafplaats, 1871, 1874, 1875 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1303 Oude signatuur 1314 Register van voor bepaalde of voor onbepaalde tijd uitgegeven grafruimten in de periode 16 december 1881 - 7 november 1905 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1307 Oude signatuur 1309-1312 Registers van overboeking van uitgegeven grafruimten, 1882-1933 4 delen 1309 Over 21 juli 1882 - 24 februari 1903 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1308 Oude signatuur 1310 Over 13 aug. 1903 - 5 april 1913 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1309 Oude signatuur 1311 Over 5 april 1913 - 22 augustus 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1310 Oude signatuur 1312 Over 18 mei 1928 - 2 december 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1311 Oude signatuur 1302 Registers van voor bepaalde en onbepaalde tijd uitgegeven graven, overgangen van lijken, tijd van ruiming op de algemene burgerlijke begraafplaats en het register van algemene graven voor volwassen- en kinderlijken, aangelegd vanaf 10 november 1887. Bevat: Alfabetische klappers. 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het eerste register zijn uitgiften vermeld van 1829 en 1844. Notabene 1304 Oude signatuur 1307 Plattegrond van de algemene begraafplaats, opgemaakt 1888, met latere veranderingen en toevoegingen, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gevouwen op linnen. Notabene 1305d Oude signatuur 1303-1306 Register van graven op de algemene begraafplaats, 1888-1961 4 delen 1303 Register van algemene graven voor volwassenen en kinderlijken, met index, 1888-1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1305 Oude signatuur 1305 Vak 5, 5a, 6, 2a (ged.), 7, 1888-1955 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1305b Oude signatuur 1304 Vak 1, 1a, 2, 2a, 3, 9, 4a, 8, 6, (1819), 1888-1961 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1305a Oude signatuur 1306 Vak N, O, P, Q, R, S, (nieuw gedeelte), 1940-1955 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1305c Oude signatuur 370-374 Vergunningen voor het plaatsen van grafzerken en beplanting op graven van de algemene begraafplaats, 1907-1933 5 omslagen 370 1907-1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0383 Oude signatuur 371 1916 - april 1921. Bevat: Lijst tot overschrijving van vergunningen resp. herbegraven. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0384 Oude signatuur 372 Mei 1921 - oktober 1925. Bevat: Lijst tot overschrijving van vergunningen resp. herbegraven. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0385 Oude signatuur 373 Oktober 1925 - januari 1931. Bevat: Lijst tot overschrijving van vergunningen resp. herbegraven. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0386 Oude signatuur 374 Januari 1931 - februari 1933. Bevat: Lijst tot overschrijving van vergunningen resp. herbegraven. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0387 Oude signatuur 375 Correspondentie met de doodgraver over het onderhouden van de algemene begraafplaats en bewaarloon van het lijkkleed en het ter beschiking stellen van het wachtlokaal, 1908-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0383, 0387 Oude signatuur 1308 Stokregister van vergunningen voor graftekens op de algemene begraafplaats, 1923-1935 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1306 Oude signatuur 2.09.1.04. Hinderwet Zie ook ac 1045 (archief van verleende hinderwetvergunningen). Notabene 1313 Register van verleende hinderwetvergunningen in de periode 1875-1900. Bevat: Vóórin een alfabetisch register, niet volledig bijgehouden. 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De laatste genummerde vergunningen zijn dijkwijls niet ingeschreven Notabene 1313 Oude signatuur 2.09.1.05. Waterleiding 609-611 Correspondentie met het Gas-, Water en Elektriciteitsbedrijf over de drinkwatervoorziening, het verlenen van een concessie voor het leggen van waterbuizen, alsmede brieven over waterbronnen, -meters en - gebouwen en het wateronderzoek, 1907-1933 3 omslagen 609 1907 - 1913 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0645 Oude signatuur 610 1914 - 1921 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0646 Oude signatuur 611 1922 - 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0647 Oude signatuur 2.09.1.06. Slachten van vee en vlees; keuring van vlees en waren 1073 Ontwerp-verordening op de keuring van vlees, vis en andere levensmiddelen, met aanvulling en bijlagen, 1906, 1914 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deels gedrukt. Notabene 1298 Oude signatuur 580 Brieven van de veearts-keurmeester met opgaven van het keuren en het slachten van vee en de controle van melk, alsmede benoeming door gedeputeerde staten van de veearts en diens plaatsvervanger, 1907-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0617, 0629 Oude signatuur 388 Stukken bereffende vaststelling en wijziging van de keurloonverordening van vee en vlees, 1908-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0409 Oude signatuur 581 Instructie voor de veearts-keurmeester,met bijlagen, 1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0617 Oude signatuur 504 Instructie voor de hulpkeurmeester van vis, met bijlage, 1915 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0538 Oude signatuur 582 Stukken betreffende het oprichten (in 1918) van een slachthuis aan de Havenstraat en opheffing per 1 februari 1919, alsmede vaststelling van het reglement op de controle van de slachtplaats, 1918-1920 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0641-0644 Oude signatuur 1532 Verordening op de keuring van waren, met wijziging en bijlagen, 1921, 1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0538 Oude signatuur 601-606 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling voor vee en vlees voor de gemeenten Schoonhoven, Bergambacht, Stolwijk, Ammerstol, Langerak, Nieuwpoort en Vlist, 1921-1933 2 pakken, 4 omslagen 601 Gemeenschappelijke regeling, met wijzigingen en bijlagen, 1921-1930 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0641 Oude signatuur 603 Verordening op de keuringsdienst van vee en vlees, met wijzigingen en bijlagen, 1921-1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0643 Oude signatuur 606 Jaarverslagen, 1922-1930 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0644, 0538 Oude signatuur 605 Begrotingen, met bijlagen, 1922-1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0644 Oude signatuur 602 Instructies en rechtspositie van de directeur en diens plaatsvervanger, met bijlagen, 1922-1933 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0642, 0538 Oude signatuur 604 Opschorting van de keuring van gestorven vee op boerderijen in buitenplaatsen, 1929 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0644 Oude signatuur 607 Stukken betreffende de slachtlokaliteiten aan de Korte Weistraat, de Koestraat en Haventraat 37 en 40 en over noodslachtingen en slagerijen, 1922-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0641-0644 Oude signatuur 642 Stukken betreffende de keuring van vis, 1925-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0673 Oude signatuur 608 Brieven van de Nederlandse Thermo-Chemische Fabriek over eventuele vestiging in Schoonhoven en overeenkomst met het Destructiebedrijf Overschie voor het ophalen van kadavers, 1925-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0642-0644 Oude signatuur 2.09.1.07. Bestrijden van besmettelijke ziekten, vaccinatie Zie ook inv.nr. 1530. Notabene 1072 Verordening tot het nemen van maatregelen bij besmettelijke ziekte, in het bijzonder pokken, 1856 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1297 Oude signatuur 503 Brieven van Het Groene Kruis, afd. Schoonhoven, regenten Van Iterson Ziekenhuis te Gouda en Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht over het beschikbaar stellen van materialen en het opnemen van lijders aan besmettelijke ziekten, 1903-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0538 Oude signatuur 584 Staten met overzicht van vaccinaties en kosteloze vaccinaties, 1904-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0618-0619 Oude signatuur 501 Stukken betreffende vaccinatie tegen besmettelijke ziekten en opgaven van inentingen, 1910-1922 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0537-0538 Oude signatuur 502 Verordening op de heffing van besmettelijke ziektegelden, met wijziging en bijlagen, 1930-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0538 Oude signatuur 2.09.1.08. Plantsoenen Zie voor het plantsoenenfonds inv.nrs. 1655-1658. Notabene 519 Stukken betreffende aanleg en onderhoud van plantsoenen en groenvoorzieningen alsmede de financiële bijdrage voor het jubileum van tuinarchitect Leoard A. Springer te Haarlem, 1908-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0584-0585 Oude signatuur 740 Staat met overzicht van aanwezige plantsoenen, weg- en straatbeplantingen en brief aan de Inspecteur van het Staatsbosbedrijf te Utrecht, 1922; afschrift 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0417 Oude signatuur 2.09.1.09. Riolering; rioolaansluitingen 810 Akten van aanbesteding van rioleringswerkzaamheden, 1900 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0810 Oude signatuur 521-523 Stukken betreffende leggen en verbeteren van rioleringen,aansluiten op het riool en plaatsen van urinoirs, 1908-1933. 1 pak, 2 omslagen Zie ook inv.nrs. 520, 680 en 757. Notabene 521 1908 - 1916 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0591 Oude signatuur 522 1917 - 1921 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0592 Oude signatuur 523 1922 - 1933 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0593 Oude signatuur 499 Brieven van de Gezondheidscommissie over verontreiniging van het riviertje de Zevender en het vervoer van faecaliën, 1911-1913. Bevat: Lijst van privaattonnen en beerputten. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0537 Oude signatuur 617 Stukken betreffende toestemming tot het maken van beerputten, het afvoer van faeces middels leidingen en het leggen van riolering, 1917-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0649-0655 Oude signatuur 2.09.1.10. Bad- en zweminrichting; badhuis In ac 1092 (collectie Bijmolt) bevindt zich diens notitie over de geschiedenis van de zwembaden (verscheen in de Schoonhovense Krant dd 8 mei 1968 als artikel). Daarbij werd gebruik gemaakt van stukken die afkomstig waren uit de (thans gekende) inv.nrs. 198, 203, 204, 206 en 381. Notabene 381 Stukken betreffende het oprichten van een bad- en zweminrichting in de Lek door de Schoonhovense Bad- en Zweminrichting toekennen van subsidie, alsmede onderzoek naar het oprichten van een gemeentelijke badinrichting, 1907-1925 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie inv.nr. 1529 en ac 1173 (archief Bad- en Zweminrichting). Notabene 0402 Oude signatuur 1712 Notulen van vergaderingen van de commissie voor onderzoek van het plan tot oprichting van een volksbadhuis, brieven van de inspecteur van de volksgezondheid, met bijlagen en tekening,1916-1917 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1712 Oude signatuur 1530 Brieven aan Bad- en Zweminrichting, Schoonhovense Zwem- en Poloclub, minister van Defensie, Gas-en Waterleidingbedrijf, Inspecteur Volksgezondheid, technisch ambtenaar Rijkswaterstaat over investeringen en voorzieningen, met bijlagen, 1926-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1716 Oude signatuur 2.09.2. Volkshuisvesting Zie voor bouwvergunningen: ac 1015. Notabene 2.09.2.1. Algemeen 1089 Brief van H. van Dorssen met verzoek om vergunning voor het oprichten van een ros- of paardenkorenmolen, 1 mei 1832 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1312 Oude signatuur 612 Raadsbesluiten tot wijziging van de bouwverordening, met bijlagen, 1912-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0649-0655 Oude signatuur 2.09.2.2. Bouw en verbetering van woningen; sloop Zie ook ac 1172 (archief Woningbedrijf) inv.nr. 4. Notabene 1317 Besluit van burgemeester en wethouders tot afbraak van een woning, met bijlage, 1823 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1317 Oude signatuur 1318 Deurwaardersexploit tot afbraak van een bouwvallige woning, 1831 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1318 Oude signatuur 1833 Tekeningen van het woonhuis van Van der Dussen, 1871 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1321 Register met besluiten betreffende uitvoering van de Woningwet, 12 maart 1906-23 juni 1910 1 deel Index. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1321 Oude signatuur 1320 "Beredeneerd verslag". Verslagen van verbetering van volkshuisvesting over de jaren 1906-1925 en 1927-1932, 1907-1933 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1320 Oude signatuur 680 Rapporten over bouwpolitie van woonaangelegenheden, toestemmingen tot het hebben van stoepen, aanleg riolering, plaatsen poort, bouwen schoorstenen en maken betonnen brug over de Havensloot, 1907-1932. Bevat: Enkele tekeningen. 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0381-0382, 1319 Oude signatuur 613 Stukken betreffende woningonderzoek, het onttrekken en slopen van woningen, 1907-1933 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook ac 1172 (archief Woningbedrijf). Notabene 0649-0655 Oude signatuur 614 Brieven en vergunningen waarbij toestemming wordt verleend voor bouw cq verbouw van woningen en schuurtjes, 1907-1933. Bevat: Foto's achterzijde Koestraat 68. 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekeningen en schetsen beperkt aanwezig. Notabene 0649-0655 Oude signatuur 524 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van rooilijnen, 1909-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0594 Oude signatuur 615 Volkshuisvestingverslagen en staten met gegevens van woningbouw en woningtelling, 1918, 1920, 1922, 1926 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor woningkaarten ac 1068 (archief bevolkingsboekhoudeing, volksteling en woningkaarten). Notabene 0649-0655 Oude signatuur 639 Stukken betreffende de bouw van 89 woningwetwoningen en aanleg van steigers voor aanvoer van bouwmaterialen, 1919-1923 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook ac 1172 (archief Woningbedrijf). Notabene 0671-0672 Oude signatuur 640 Huurreglement van gemeentelijke woningen, met bijlage, 1920 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0672 Oude signatuur 2.09.2.3. Woningbouwverenigingen 616 Afschrift van het Koninklijk Besluit tot toelating van de woningbouwvereniging 'Ons Belang' als vereniging in het belang van de volkshuisvesting, met bijlagen, 1912-1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0662 Oude signatuur 641 Brieven aan de minister van Volksgezondheid en de provincie Zuid-Holland dat de woningbouwverenigingen 'Ons Belang' voor onderofficieren en 'Nieuw Leven' niet meer bestaan, met bijlagen, 1926-1927 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0672 Oude signatuur 2.09.3. Uitbreidingsplannen 620 Stukken betreffende het uitbreidingsplan en advisering van H. Paul, civiel ingenieur te Den Haag, en goedkeuring van de bebouwingsverordening, het plan voor de bouw van woningen alsmede straatnaamgeving, 1911-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0662 Oude signatuur 2.09.4. Woonruimteverdeling; huurcommissie 1717-1725 Stukken betreffende vergaderingen van de huurcommissie, 1917-1923 1 deel, 2 pakken, 5 omslagen 1719 Registers van uitspraken, 1917 - 1919 en huuropzeggingen, 1919-1921 en register van uitspraken over schattingen,1921 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1719 Oude signatuur 1718 Besluitenlijsten, 1917-1922 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1718 Oude signatuur 1717 Presentielijst van vergaderingen, 1917-1923 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1717 Oude signatuur 1720 Registers van ontvangsten en uitgaven, 1917-1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1720 Oude signatuur 1722 Ingekomen en uitgaande stukken, 1918-1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1722 Oude signatuur 1723 Uitspraken van huurcommissie over huurverhogingen, 1920-1923 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1723 Oude signatuur 1725 Uitspraken van de huurcommissie over huuropzeggingen, 1920-1923 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1725 Oude signatuur 1724 Uitspraken van de huurcommissie over schattingen huren, 1921-1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1724 Oude signatuur 465 Stukken betreffende instellen en opheffen van een gemeentelijke huurcommissie, samenstelling van de commissie en vaststellen van de jaarrekeningen periode 1918-1922, 1917-1924 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0504 Oude signatuur 2.10. Openbare veiligheid; brandweer 2.10.1. Algemeen 366 Stukken betreffende brandkranen, 1908-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0371 Oude signatuur 517 Naamlijst van houders van dreggen, 1912 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0576 Oude signatuur 2.10.2. Brandweer 1323 Reglement ter voorkoming en afwending van brand, 1816 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1323 Oude signatuur 1324 Reglement en instructie op de dienst en het behandelen van de brandspuiten binnen de stad, 1820 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1324 Oude signatuur 1735 Reglement en instructie op de dienst en het behandelen van de brandspuiten en verdere brandblusmiddelen binnen de stad, 1837 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Twee exemplaren gedrukt. Notabene 1324a Oude signatuur 1326 Akte van aanbesteding voor herstel en vernieuwing van brandspuiten, 1839 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1326 Oude signatuur 1322 Verordening voor de dienst en de behandeling van de brandspuiten en de handhaving van de openbare orde in geval van brand, 1859, 1860, 1878, 1897 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deels gedrukt. Notabene 1322 Oude signatuur 1327 Inventaris van het materiaal van de brandblusmiddelen, 1862 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1327 Oude signatuur 1328 Huurcontract met de Kerkmeesters van de Hervormde Gemeente voor brandspuitbergplaatsen, 1899 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1328 Oude signatuur 1329 Akte van aanbesteding van onderhoud en verandering brandspuithuizen, 1899 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1329 Oude signatuur 367 Stukken betreffende berging van brandweermateriaal, huur en ontruiming van spuithuizen, 1904-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0372 Oude signatuur 361 Jaarverslagen van de brandweer, 1906-1920, 1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0378 Oude signatuur 363 Rapporten over brandweeroefeningen, 1907-1919, 1927 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0377 Oude signatuur 360 Brandrapporten, 1907-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0376 Oude signatuur 365 Correspondentie met de Brandweerraad over het functioneren van de brandwer en aanschaf van brandweermateriaal, 1907-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0370 Oude signatuur 368 Verordening regelende de persoonlijke diensten bij het brandweerwezen en verordening op het brandwezen, met wijzigingen en bijlagen, 1907-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor de verordening op het brandweerwezen ook inv.nr.45 (losse stukken als bijlage bij een register van raadsbesluiten). Notabene 0373, 0374, 1734b Oude signatuur 369 Stukken betreffende het brandweerpersoneel, 1907-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0375 Oude signatuur 362 Begrotingen van de brandweer, 1909-1925 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0379 Oude signatuur 364 Stukken betreffende het overleg over onderlinge gemeentelijke hulpverlening bij brand met de gemeenten Bergambacht, Willige Langerak en Lopik en het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Bergambacht, 1920-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0380 Oude signatuur 2.10.3. Brandspuitraad 1728-1730 Notulenboeken van vergaderingen van het college van brandmeesters, 1860-1895, 1898-1946 3 delen 1728 1860 - 1895 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Notulenboek, is deels brievenboek met rapporten over en inventarissen van brandblusmiddelen, financiële zaken en personeelsopgaven. Deze stukken werden op 14 juli 1944 ter secretarie afgegeven ter berging in het gemeentearchief door M.C. Kerling, secretaris van de Brandspuitraad. Notabene 1727a Oude signatuur 1729 1898 - 1908 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1728 Oude signatuur 1730 1908 - 1946 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1728a Oude signatuur 1734 Reglementen voor de vergaderingen van het college van brandmeesters en het college van opzieners, onderopzieners, spuitmeesters en hoofdleden, met ontwerp, z.d., 1898 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1734b Oude signatuur 1726 Register van leden van de brandweer, van 1 januari 1898 - (1908) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1726 Oude signatuur 1731 Registers van ingekomen en uitgaande stukken van het college van brandmeesters, 1898 - 1908 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1729, 1730 Oude signatuur 1727 Register van leden van de brandweer, (1908) -(1913) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1727 Oude signatuur 1732 Register van van ingekomen en uitgaande brieven van de brandspuitraad, 1908 - 1909 en register van uitgaande brieven van de brandspuitraad, 1910 - 1917 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1731, 1732 Oude signatuur 1733 Afschriften van uitgaande brieven, 1912 - 1924 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1733 Oude signatuur 2.11. Waterstaat 1331 Stukken betreffende transacties tussen de gemeenteraad van Schoonhoven en de polderbesturen van Lopik, Willige Langerak en Cabauw, Zevender en Jaarsveld tot regeling van de waterstand in de Voorzevender en de Lopikervoorwetering, 1806, 1807, 1808, 1824 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bij het contract van 1816 werd onder meer overeengekomen onder de Dam bij het koffiehuis een schuif aan te brengen. In verband met de afbraak van het koffiehuis is bij contract van 1824 overeengekomen de schuif te vervangen door schotbalken. Ook is geregeld de in- en uitlaten van water door de heulen of duikers van de Havensloot en Zevender. Notabene 1331 Oude signatuur 1330 Brieven betreffende het recht van benoeming van leden en secretaris van het bestuur van het Waterschap van de Krimpenerwaard door de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven, 15 en 16 december 1815 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1330 Oude signatuur 1332 Overeenkomst tussen de polders Vlist en Bonrepas, Bergambacht, Noord- en Zuid-Polsbroek en Keulevaar en de gemeente Schoonhoven over de zijl of heul liggend in de Nieuwe Singel buiten de Kruispoort tot het doorlaten van water uit de gracht, 1824 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1332 Oude signatuur 1333 Grosse van notariële akten over zekerheidsstelling van de rentmeester G.L. van Oosten Slingeland van het Waterschap den Hoogenboezem achter Haastrecht, 1841 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorzien van een nog in goede staat verkerend lakzegel opgemaakt door notaris Cambier van Nooten te Lopik. Notabene 1333 Oude signatuur 1334 Brieven met voordracht en benoeming van een boezemmeester van het Waterschap den Hoogenboezem achter Haastrecht, met reglementen en correspondentie, (1856) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1334 Oude signatuur 1335 Overeenkomst tussen het Waterschap den Hoogenboezem achter Haastrecht en burgemeester en wethouders over lozing van het water van de Beerengracht en omliggende percelen, 1895 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1335 Oude signatuur 498 Vergunning verleend aan de gemeente Willige Langerak voor het leggen van een duiker in de Singelgracht tot in de sloot van de Moordenaarslaan en het dempen van deze sloot, 1907-1910 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0537 Oude signatuur 1336 Akte waarbij het Rijk een terein aan de Lek in erfpacht geeft aan de gemeente, 1916 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1336 Oude signatuur 2.12. Verkeer en vervoer 2.12.1. Straatverlichting; bewegwijzering 1337 Akten aanbesteding van de straatverlichting en levering van olie daarvoor, 1811-1842. Bevat: Een fraai lakzegel van de "Maire de la Ville de Schoonhoven". 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1337 Oude signatuur 1338 Concessie, concept-contract 1856 en contracten voor straatverlichting met gas, 1856, 1870, 1881 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1338 Oude signatuur 1339 Plan met prijsopgaaf voor een elektrische straatverlichting, met plattegrondtekening, 1894 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De tekening geeft een indruk van de toenmalige toestand van o.a. de grachten en havens (later veel gedempt), de plaats van de oude stadspoorten en de bruggen daarvóór over de stadsgrachten. Notabene 1339 Oude signatuur 528 Stukken betreffende aanbrengen van lichtpunten en het verbeteren van de straatverlichting, 1907-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0525-0527 Oude signatuur 529 Jaarstaat met overzicht van de tijden van het aansteken en blussen van de straatverlichting, (1910) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0595 Oude signatuur 530 Vergunning aan de ANWB tot het plaatsen van bewegwijzeringsborden, met bijlage, 1913; afschrift 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0595 Oude signatuur 2.12.2. Wegen Zie ook inv.nrs. 757 en 812. Notabene 525-527 Stukken betreffende verbeteren van wegen en stoepen, herstel van bestrating, het doortrekken van wegen, treffen van voorzieningen aan bruggen en het leggen van kabels, 1907-1933 3 omlagen Zie voor kabellegging tevens inv.nr. 538. Notabene 525 1907 - 1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0595 Oude signatuur 526 1920 - 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0596 Oude signatuur 527 1929 - 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0597 Oude signatuur 618 Staat met overzicht en beredeneerd verslag van de toestand van wegen, voetpaden en kunstwerken, met bijlage, 1910, 1926 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 461 Plan voor de aanleg van wegen en een spoorwegnet in de Krimperwaard en de Alblasserwaard, 1919 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0503 Oude signatuur 2.12.3. Wagen- en bootdiensten; veer Schoonhoven - Gelkenes Zie ook inv.nr. 555, alsmede ac 1159 (archief Veerbedrijf). Notabene 1689 Ordonnantie op het veerloon van het veer tussen Schoonhoven en Gelkenes, alsmede Koninklijke Besluiten tot verhoging van het veertarief (1812)-1878, 1884, 1887, 1890, 1893, 1897 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1536, 1537 Oude signatuur 1860 Stukken betreffende verpachting van het pontveer, het veerhuis en daarbij behorende land, 1812-1893, 1912-1932 1 omslag In sommige stukken zijn ook veertarieven opgenomen. Notabene 1529-1533 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1856 Stukken betreffende het veerhuis, veerpont, commissie voor het veer en het veerpersoneel, 1820-1822 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1524 Oude signatuur 1859 Akten van taxatie van ponten, schuiten en gereedschappen van het veer, 1833 - 1840, 1896 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1527, 1528 Oude signatuur 1341 Regeling en voorwaarden tot het brengen en afhalen van personen en goederen naar en van voorbijvarende stoomboten op de Lek, 1846 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1341 Oude signatuur 1688 Reglementen op het veer, z.d., 1848 - 1868 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1535 Oude signatuur 1340 Stukken betreffende concessies voor wagendiensten tussen Schoonhoven - Utrecht en Schoonhoven - Gouda, 1859, 1861, 1866, 1870, 1874, 1875 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1340 Oude signatuur 1858 Register van de wekelijkse ontvangen en uitgaven van het veer over de Lek in de periode 1 januari 1897 - 31 december 1904 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1526 Oude signatuur 1857 Inventarislijsten van aanwezig veermateriaal, 1905, 1908, 1922, 1923, 1925-1935 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1525, 1575 Oude signatuur 462 Stukken betreffende de autobusdienst van Schoonhoven naar Utrecht, 1907-1908, 1923-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0501, 0542 Oude signatuur 585-594 Stukken betreffende het veer over de Lek en de veerverbinding Schoonhoven - Gelkenes, het overzetten van personen, vaststelling van tarieven alsmede het onderhoud van de veerstoep te Gelkenes, 1907-1933 10 omslagen 585 1907 - 1913 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0620 Oude signatuur 586 1914 - 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0621 Oude signatuur 587 1920 - 1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0622 Oude signatuur 588 1925 - 1926 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met aankoop stoep voor uitbreiding. Notabene 0623 Oude signatuur 589 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0624 Oude signatuur 590 Januari - juni 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0625 Oude signatuur 591 Juli - december 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0625, 0626 Oude signatuur 592 1929 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0626 Oude signatuur 593 1930 - 1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0627 Oude signatuur 594 1932 - 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0628 Oude signatuur 596 Reglement op het veer tussen Schoonhoven en Gelkenes, met wijziging, 1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0621 Oude signatuur 1861 Stukken betreffende de veerstoep te Gelkenes, met tekeningen, 1922-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1580 Oude signatuur 1692 Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken van de veercommissie, 1929 - 1934 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1585 Oude signatuur 597 Instructie voor de veercommissaris, met bijlagen, 1931 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet getekend. Notabene 0627, 1585 Oude signatuur 598 Verordening op de instelling, samensteling en werkkring van de commissie van bijstand van het veerbedrijf, met bijlagen, 1932-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 1524. Notabene 0628, 1585 Oude signatuur 1862 Bestek en tekeningen voor aanschaf van een nieuwe veerpont, 1935 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1581 Oude signatuur 2.12.4. Spoorwegen; tram Zie ook inv.nr.461 Notabene 1342 Stukken betreffende het door de gemeente Schoonhoven ondersteund plan voor de aanleg van een spoorweg 's-Gravenhage - Gouda - Schoonhoven - Gorinchem - Geertuidenberg - Oosterhout - Breda, 1859 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1342 Oude signatuur 1343 Vergunning aan A. Kaptijn te Gouda voor aanleg van een stoomtramweg Gouda - Schoonhoven en vergunning aan de IJssel-Stoomtramweg Maatschappij voor een stoomtramweg Utrecht - Schoonhoven, met onderzoeksrapport over rentabiliteit en bijlagen, 1882-1884 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1343 Oude signatuur 1344 Stukken betreffende ontwerp stoomtramweg Gouda - Schoonhoven, 1891 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het ontwerp kent vijf delen: 1.Memorie van toelichting; 2. Situatie; 3. Lengteprofiel; 4. Kunstwerken; 5. Bovenbouw. Notabene 1344 Oude signatuur 1345-1804 Stukken betreffende plannen tot de aanleg van een spoorlijn Gouda - Schoonhoven en het contact daarover met de Maatschappij tot exploitatie van tramwegen te Voorburg, 1893, 1899-1905 2 omslagen 1345 Correspondentie, 1893, 1899-1905 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1345 Oude signatuur 1804 Tekeningen van bestek nr. 1270. z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1345 Oude signatuur 539-542 Stukken betreffende de tramverbinding Gouda - Schoonhoven, het tracé van de spoorweg en de concesssieovereenkomst, 1907-1932 3 omslagen, 4 stukken 539 Correspondentie, 1907 - 1913 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0609 Oude signatuur 541 Officiële opening tramlijn op 14 november 1914 en aanbieding van de ambtsketen door leerlingen van de Teken- en Nijverheidsvereniging van goud en zilver, 1914 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0610 Oude signatuur 542 Brief van Johan A.C. de Goeij over beëindiging van de postwagendienst Schoonhoven - Gouda en brief van de Maatschappij tot Exploitatie van Spoorwegen over een overeenkomst met J. Kortland over de bestel-, ijl- en vrachtstuken, met bijlagen, 1914-1915 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0610 Oude signatuur 540 Correspondentie, 1914 - 1932 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0609 Oude signatuur 577 Plannen voor de aanleg van een tramverbinding Schoonhoven - Utrecht, 1911-1922 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0614 Oude signatuur 2.12.5. Bruggen, steigers, sluizen Zie ook inv.nrs. 525-527, 455, 638 en 680. Notabene 520 Vergunningen voor het leggen van steigers, bruggen, loopplanken, aansluiting op gemeenteriool, gebruik van grondstroken en het heffen van recognities van eigenaren van zonneschermen en reclameborden, met bijlagen, 1907-1933 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0589-0590 Oude signatuur 509 Stukken betreffende het verbeteren van de brug over de Lopikerwetering en de Scheluwebrug, alsmede het bedienen van het sluisje aan de Uitweg en de regeling van de waterstand in de Lopikerwetering, 1921-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0503 Oude signatuur 466 Stukken betreffende het aanbrengen van een schutsluis in de Botersloot door de gemeente Polsbroek, 1923 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0505 Oude signatuur 510 Vergunningen voor het aanbrengen van steigers en houten stoepen, 1923-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0503 Oude signatuur 2.12.6. Haven, kade- en sluiswerken 788 Akten van aanbesteding van aanbrengen van schotbalken en maken van sluizen, duikers, havens en grachten, alsmede het plegen van onderhoud daaraan, 1820-1901 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0788 Oude signatuur 789 Stukken betreffende vervanging van de grote buitensluis door een duiker en de daarover ontstane geschillen met het provinciebestuur, 1853-1858, met retroacta 1842 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0789 Oude signatuur 794 Proces-verbaal van eerste steenlegging op 30 augustus 1850 van de keer- en doorvaartsluis aan de mond van de Haven, met bijlagen, 1850 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0794 Oude signatuur 790 Vonnis van het gerechtshof te 's-Gravenhage dat de gemeente Schoonhoven, eigenaar van de gracht en uiterwaard buiten de Veerpoort, is gestoord door de provincie door vergraving en aardhaling bij het opruimen van de sluiswerken, met bijlage, 1858 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0790 Oude signatuur 791 Stukken betreffende het maken van een nieuwe keersluis, 1859 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0791 Oude signatuur 792 Tekening van de civiel-ingenieur Evers van de nieuwe keer- en doorvaartsluis resp van de bazaltmuur aan de havenmond, (1859) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0792 Oude signatuur 793 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een keer- en doorvaartsluis in de noorder-Lekdijk aan de havenmond en het maken van een bazaltmuur, met proces-verbaal van aanbesteding, 1860 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0793 Oude signatuur 795 Lijst van bouwwerkgereedschappen en van in voorraad zijnde schotbalken die eigendom zijn van de gemeente, opgemaakt bij vertrek van de gemeentearchitect W.A. Bäumer, 1861 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0795 Oude signatuur 796 Begroting van nieuwe sluisdeuren en puntstuk van de Visbrug, opgemaakt door gemeentebouwkundige Redeker, 1869 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0796 Oude signatuur 638 Stukken betreffende het verbeteren van de toegankelijkheid van de haven, plaatsen van aanlegsteigers en ligplaatsen voor stoomboten, alsmede herstel van de aanvaarschade, 1907-1933 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0501-0503 Oude signatuur 455 Stukken betreffende het onderzoek naar de lage waterstand en de geringe vaardiepte in de Voorzevender en de Lopikerwetering, het verbeteren van de bruggen daarover en het plaatsen van sluisdeuren in de haven, 1908-1926 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0501-0503 Oude signatuur 2.12.7. Posterijen, telegraaf en telefoon; radio Zie ook inv.nrs.757, 1209 en 1331. Notabene 538 Stukken betreffende aansluiting van het stadhuis op het telefoonnet, het plaatsen van telefoonpalen en het leggen van kabels, 1908-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0605 Oude signatuur 460 Stukken betreffende deelname door de gemeente aan de Post-, Cheque- en Girodienst, 1917-1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0502 Oude signatuur 423 Stukken betreffende opheffing van de zondagsbestelling en de tweede postbestelling alsmede regeling van de openingstijden van het postkantoor, 1925-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0430, 0431, 0433 Oude signatuur 402 Stukken betreffende het verkrijgen van een vergunning van het ministerie van Waterstaat voor een radiodistributieinrichting, 1927-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2.13. Economische aangelegenheden 2.13.01. Landbouw en veeteelt 1690-1691 Landbouwverslagen over de jaren 1866-1923, 1930 2 pakken 1690 1866-1889 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1346a Oude signatuur 1691 1890-1923, 1930 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1346b Oude signatuur 464 Staten met overicht van landbouwgewassen, het landgebruik en de veestapel, 1908, 1910 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0501 Oude signatuur 626 Stukken betreffende de plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering, het uitvoering geven aan de Land- en Tuinbouwongevallenwet en de werkzaamheden van de Stichting tot het geven van toeslagen op bepaalde ongevallenrenten en pensioenen, 1909-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0561 Oude signatuur 749 Brieven van het gemeentebestuur over vergunningen tot het vangen van mollen verleend aan J.A. en H.H. Ballering en de gebrs. Schenk 1920, 1928-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0434 Oude signatuur 2.13.02. Bank van lening Zie ook inv.nr. 467. Notabene 674 Contracten verpachting en voorwaarden verpachting, z.d., 1810-1855 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1347a Oude signatuur 676 Reglementen op het verpachten en in eigen beheer houden, 1834-1848 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1347c Oude signatuur 675 Correspondentie over verpachting en/of in eigen beheer nemen van de bank, 1834-1857 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1347b Oude signatuur 2.13.03. Spaarbank voor Schoonhoven 677 Reglement voor de Spaarbank te Schoonhoven en kwitantie wegens van de Spaarbank terugontvangen geld, 1821, 1847 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1348a, 1348b Oude signatuur 678 Staat met financieel overzicht van de Spaarbank over 1862 en staat met gegevens van de Spaarbank over 1880, 1863, 1881 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De staat is een bijlage van uitgaande brief aan gedeputeerde staten dd 25 april 1881 (nr 1222 missiveboek). Notabene 1348c, 1348d Oude signatuur 2.13.04. Broodzetting Zie ook inv.nr. 113. Notabene 1347 Register van de broodzettingen, 1817-1853 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Periode 1817-1828 tevens van Oudewater. Notabene 1349a Oude signatuur 1349 Uittreksel uit verbaal van gedeputeerde staten over broodzetting, met staat voor de mogelijke prijs, alsmede marktberichten van Mensing en De Kuyper van broodprijzen december 1852 - januari 1853, 1823, 1828, 1852-1853 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1349b Oude signatuur 1348 Reglement op de broodzetting binnen de stad, 1843; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1349d Oude signatuur 2.13.05. Handel en nijverheid 1350 Staten van fabrieken, trafijken en bedrijven in de gemeente, 1843, 1848, 1853 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1350 Oude signatuur 475 Lijst van bestuurders van de Kamer van Koophandel, jaarrekeningen en jaarverslagen uit de periode 1925-1932, met bijlagen, 1907-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook het afzonderlijk archief van de Kamer van Koophandel. Notabene 0518-0519 Oude signatuur 505 Brief aan de Controleur Waarborg Goud- en Zilversmeden met brief aan het Algemeen Rijksarchief over afwezigheid van bescheiden van het opgeheven goud- en zilversmidsgilde, 1912-1913 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0648 Oude signatuur 463 Stukken betreffende initiatieven van de gemeente voor het behartigen van belangen van de zilverindustrie, 1915-1925 1 omslag Lijst van werkgevers. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0502-0503 Oude signatuur 421 Brief aan de Voorbereidingscommissie van de Kamer van Koophandel met opgaven van de 73 ondernemers in de gemeente, 1921; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0428 Oude signatuur 457 Stukken betreffende initiatieven van de gemeente tot industrievestiging en de vestiging van de plateelbakkerij in Schoonhoven, 1926-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0503 Oude signatuur 2.13.06. Melkhandel, vishandel Zie ook inv.nr. 580. Notabene 636 Verordening op de openbare verkoop van vis, 1910 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Eén exemplaar gedrukt. Notabene 0637 Oude signatuur 637 Ontwerp-verordening op de melkhandel en verkoop van melk in de gemeente, met bijlage, 1910 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0637 Oude signatuur 500 Stukken betreffende keuring van levensmiddelen, vaststelling en wijziging van de melkverordening, 1912-1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0537 Oude signatuur 420 Naamlijsten van melkslijters die bereid zijn tot verlaging van de verkoopprijs van melk, 1921 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0428 Oude signatuur .-- Stukken betreffende de keuring van vis, 1925-1928. Zie: inv.nr. 642 2.13.07. Markten, kermis 492 Stukken betreffende het marktwezen in de gemeente en het houden van kaasmarkten en veemarkten, 1904-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0534-0535 Oude signatuur 493 Staten met overzicht van aangevoerde runderen en schapen op de weekmarkt, 1905-1909, 1914, 1915; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0534 Oude signatuur 491 Verordening op de heffing van staangeld op markten, met wijzigingen en bijlagen, 1907-1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0534-0535 Oude signatuur 489 Raadsbesluiten tot het houden van een jaarmarkt en kermis alsmede tot het afschaffen daarvan, 1908, 1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0534 Oude signatuur 583 Verordening op de veemarkt, met bijlagen, 1914, 1922-1923 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0617 Oude signatuur 537 Brief aan de vereniging Schoonhovens Belang tot afwijzing van het verzoek om verlaging van het markt- en veertarief, met bijlagen, 1921; afschrift 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0602 Oude signatuur 496 Stukken betreffende instelling en opheffing van de marktcommissie alsmede het financieel beheer van deze commissie, 1928-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0535 Oude signatuur 497 Stukken betreffende het houden van verlotingen op de markt en de grote verloting oa van een auto alsmede activiteiten van de commissie van toezicht daarop, 1930-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0536 Oude signatuur 2.13.08. Weegbrug; Waag Zie ook inv.nrs. 801, 804, 809 en 1507-1515. Notabene 777 Inventarissen van aanwezig weegmateriaal in het Waaggebouw dat ten gebruike is van de marktmeester, 1912, 1923 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0777 Oude signatuur 495 Stukken betreffende vaststelling van de (eerste) verordening op de Waag en de vernietiging daarvan wegens strijd met het algemeen belang alsmede vaststelling van een nieuwe verordening op de Waag en verpachting, 1914-1922 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0534-0535 Oude signatuur 413 Ontwerp-verordening op het gebruik van weegwerktuigen en verbod tot het gebruik van unsters en familieschalen, 1918 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0427 Oude signatuur .-- Raadsbesluit tot vaststelling resp wijziging van de verordening op het gebruik van weegwerktuigen, 1918. Zie: inv.nr. 45 532 Vergunning verleend aan P. Heijneman tot het maken van een weegbrug in de Kruispoortstraat, met bijlagen, 1923-1925 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In 1951 is de vergunning ingetrokken en de brug verwijderd. Notabene 0526 Oude signatuur 2.13.09. Voedseldistributie 511 Afschrift van het reglement van instelling tot uitdeling van warme spijs en brandstof aan behoeftigen, 1832 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1 exemplaar gedrukt. Notabene 0515, 1365 Oude signatuur 512 Staten met overzichten van voorraden voedingsmiddelen en kaas- en melkhandelaren, bakkers en winkeliers, met verordening tot verbod van het voeden van vee met roggebrood en rogge, met bijlagen, 1914-1916 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verordening ongetekend. Notabene 0574 Oude signatuur 398-399 Stukken betreffende de distributie van levensmiddelen, het levensmiddelenbedrijf, de brandstoffencommissie en de controle op rantsoenering van levensmiddelen, 1914-1923 2 omslagen Zie ook ac 1160 (archief Levensmiddelenbedrijf). Notabene 398 1914 - 1917 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0435 Oude signatuur 399 1918 - 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0436 Oude signatuur 330 Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de regeling voor het beschikbaarstellen van levensmiddelen, met bijlagen, 1915 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0330 Oude signatuur 332 Stukken betreffende aanvragen door de burgemeester en distributie van boter, olie, brood, meel, melk, kaas, eieren, vet, groenten, rijst, schapenvlees, varkens en vis, 1915-1916; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0332 Oude signatuur 422 Brief aan het Regeringsbureau voor de uitvoering van de Tarwewet 1931, met opgave van de graanmolenaars en bakkers in de gemeente, 1931; afschriften 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0433 Oude signatuur 2.13.10. Elektriciteitsvoorziening Zie ook ac 1158 (archief Elektriciteitsbedrijf). Notabene 454 Brief aan de provincie Zuid-Holland met adhesie aan het voorstel van het statenlid Gevers Deijnoot c.s. tot het oprichten van een provinciaal elektriciteitsbedrijf, met bijlagen, 1916; afschrift 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0502 Oude signatuur 433-434 Stukken betreffende de elektriciteitsvoorziening, 1916-1933 1 pak en 1 omslag 433 Correspondentie met elektriciteitsmaatschappijen over de levering van elektriciteit en het aangaan van een overeenkomst tot levering met de Goudse Lichtbedrijven, 1916-1920 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0457-0459 Oude signatuur 434 Aansluiting op het elektriciteitsnet en voortgaande elektricteitsvoorziening alsmede het wijzigen van de overeenkomst, 1921-1933 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0458-0460 Oude signatuur 2.14. Arbeid 2.14.1. Algemeen 359 Staten met opgaven aan de hoofdinspecteur van de arbeid te 's-Gravenhage van afgegeven arbeidskaarten en staten van naleving van de Arbeidswet, 1907-1933; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0359 Oude signatuur 357 Stukken betreffende het uitvoering geven aan de Arbeidswetgeving en de uitvoering van de Zondagswet, met opgaven van de Vereniging van Werkgevers en de Vereniging van Arbeiders, 1908-1926 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0357 Oude signatuur 488 Brieven aan de provincie Zuid-Holland over de Vereniging 'Landarbeidersgrond' en de bestuurssamenstelling, met bijlagen, 1919, 1928; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0532 Oude signatuur 2.14.2. Arbeidstijden; winkelsluitingswet 556 Brieven van brood- beschuit- en banketbakkers over het in het leven roepen van een verordening tot het verbieden van nachtarbeid door bakkers, met bijlagen, 1917 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0502 Oude signatuur 643 Stukken betreffende vaststelling en intrekking van een winkelsluitingsverordening 1917-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0502-0503. 0677 Oude signatuur .-- Raadsbesluiten tot vaststelling resp wijziging van de Winkelsluitingsverordening, 1918-1919. Zie: inv.nr. 45 358 Vergunningen tot het verrichten van bakkersnachtarbeid, met lijst van bakkers in Schoonhoven en bijlagen, 1920-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0360 Oude signatuur 2.14.3. Arbeidsbemiddeling 325 Stukken betreffende benoeming van Jac.G.J. Niekerk, fabrikant, dr. R. Miedema, predikant, en P. Schoon-Thim tot correspondent van de arbeidsbemiddeling en subsidiëring van de Districts-Arbeidsbeurs met ? 0,01 per inwoner, 1915-1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0325-0326 Oude signatuur 621-625 Stukken betreffende arbeidsbemiddeling en werkverschaffingsprojecten alsmede steun aan werklozen, met name sigarenmakers, goud- en zilversmeden, 1917-1933 1 pak, 4 omslagen 621 1917 - 1922 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0665-0666 Oude signatuur 622 1923 - 1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0667 Oude signatuur 623 1925 - 1930 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0668 Oude signatuur 624 1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0669 Oude signatuur 625 1932 - 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0670 Oude signatuur 2.14.4. Commissie voor de werkverschaffing 1701-1709 Stukken betreffende de werkverschaffing voor het vakwerk goud- en zilversmeden, 1914-1915 2 omslagen, 4 delen 1701 Dagboek, 23 november 1914 - 7 augustus 1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1701 Oude signatuur 1702 Debiteuren- en crediteuren-boek, 1914-1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1702 Oude signatuur 1703 Kasboek, november 1914 - september 1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1703 Oude signatuur 1704 Kasboek voor de groepen A-I, november 1914 - augustus 1915 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1704 Oude signatuur 1708 Ingekomen brieven, 1915 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1708 Oude signatuur 1709 Register van uitgaande brieven, 6 februari - 7 augustus 1915. Bevat: Index. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1709 Oude signatuur 1711 Dag- en weeklijsten, alsmede loonlijsten, 1914 - 1915 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1711 Oude signatuur 1710 Lijsten van personen die bij de werkverschaffingsprojecten zijn geplaatst geweest, met bijlagen, 1934-1941 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1710 Oude signatuur 2.15. Armenzorg en toezicht op instellingen van weldadigheid 2.15.1. Instellingen van weldadigheid 2.15.1.1. Algemeen 322 Verslagen over de werking van de Armenwet 1906, goedkeuring van begrotingen en rekeningen van instellingen van weldadigheid, alsmede verslagen aan gedeputeerde staten over verrichtingen van het Burgerlijk Armbestuur, 1907-1933. Bevat: Enkele lijsten van de opbrengst van collecten. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0322 Oude signatuur 323 Stukken betreffende het verkrijgen van toestemming door kerken, scholen, diaconieën en andere instelingen van weldadigheid tot het aanvaarden van legaten en schenkingen bestemd voor de armen, 1908-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0323 Oude signatuur 2.15.1.2. Burgerlijk Armbestuur Zie ook inv.nr. 322. Notabene 1356 Brieven aan de burgemeester over ondersteuning van armlastigen, 1815, 1817, 1835 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1356 Oude signatuur 1358 Staten, opgemaakt voor de burgemeester, van over de jaren 1855-1859 betaalde, ontvangen en verschuldigde voor verstrekte en volgens art. 41 der wet van 28 juni 1854 teruggevorderde onderstanden, met kladaantekeningen, november 1860 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1358 Oude signatuur 1359 Concepten van het reglement van het gemeentelijk of Burgerlijk Armbestuur en reglement 1914 van het Burgerlijk Armbestuur, met bijlagen, 1856, 1913-1914, 1927-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0321, 1359 Oude signatuur 1364 Proces-verbaal opgemaakt door de burgemeester van de trekking van nummers en prijzen van een verloting ten behoeve van de Dorcasverening te Schoonhoven, 20 oktober 1859 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1364 Oude signatuur 1360-1361 Staten met opgaven van statistische gegevens omtrent het armwezen door de instellingen van weldadigheid, z.d., 1861-1875, 1886-1887, 1904 - 1917 1 omslag, 1 pak Zie ook ac 1165 (archief Burgerlijk Armbestuur) inv.nr. 73. Notabene 1360 Staten met opgaven van besturen voor huiszittende armen, z.d., 1861-1875, 1886-1887 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met hiaten. Notabene 1357, 1360 Oude signatuur 1361 Staten met opgaven van statistische gegevens van bedeelden aan gedeputeerde staten, 1904-1917 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1361 Oude signatuur 1362 Staat met overzicht van maximum te genieten onderstand voor het dienstjaar 1870, vastgesteld door de raad, 1869 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1362 Oude signatuur 1363 Lijsten van instellingen van weldadigheid, met bijlagen, 1899, 1911, 1914, 1920, 1927, 1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0320, 1363 Oude signatuur 1352-1354 Correspondentie met het Burgerlijk Armbestuur en voorstellen aan de raad, 1907-1933 3 omslagen 1352 1907-1914 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0364 Oude signatuur 1353 1915-1921 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0365 Oude signatuur 1354 1922-1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0366 Oude signatuur 1520 Afschrift van de brief aan de commissaris der koningin over bedeling van A. Bijl en brief van J. van der Spek aan burgemeester en wethouders over bijstand door het Burgerlijk Armbestuur van de kinderen van de overleden inwoner P. de Jong, 1910, 1913 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0320 Oude signatuur 2.15.1.3. RK Armbestuur 1366 Rekeningen van het RK Armbestuur over de jaren 1839, 1850, 1852-1853 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In de rekeningen zijn subidies van de stad Schoonhoven vermeld. Op sommige exemplaren van de rekeningen is de goedkeuring van de gemeenteraad vermeld. Notabene 1366 Oude signatuur 2.15.1.4. Gereformeerd weeshuis Zie ook ac 1017 (archief Gereformeerd weeshuis). Notabene 459 Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven aan de regenten van het Gereformeerd weeshuis, 1907-1933 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0656 Oude signatuur 458 Stukken betreffende wijzigingen van het reglement van het Gereformeerd weeshuis, 1914-1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0657 Oude signatuur 2.15.2. Zorg voor vluchtelingen, zieken, gehandicapten en werklozen 474-476 Stukken betreffende de zorg voor krankzinnigen en plaatsing in verpleeginrichtingen, 1907-1933 2 omslagen 474 1907 - 1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0515 Oude signatuur 476 1920 - 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0516-0517 Oude signatuur 471 Brieven aan de provincie Zuid-Holland en de Raad van Arbeid over samenstelling van de Districtscomissie ter uitvoering van de Invaliditeitswet, 1913-1919; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0510 Oude signatuur 328 Stukken betreffende het verschaffen van werk aan werklozen en activiteiten van de Commissie Werkverschaffing alsmede de verrichtingen van het spijscomité, 1914-1915 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0328 Oude signatuur 679 Brief van de burgemeester aan het Burgerlijk Armbestuur en het Plaatselijk Steuncomité met staten van dienstplichtigen van militie en landweer tot verhoging van hun vergoeding, met bijlagen, 1914-1915; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0330 Oude signatuur 324 Brieven van ministerie Financiën, Nederlandse RK Metaalwerkersbond en de SDAP, afd.Schoonhoven, Chr. Bond van Sigaren- en Tabakswerkers, Algemene Bond van Goud- en Zilversmeden om niet toe te treden tot een werkloosheidsverzekering, 1914-1916; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0329 Oude signatuur 411 Stukken betreffende opgaven en financiële steun aan vluchtelingen uit België en activiteiteiten van het plaatselijk steuncomité, 1914-1916 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0426 Oude signatuur 1518 Brief van de SDAP afd. Schoonhoven en de Schoonhovense Bestuurders Bonden met petitie tot het door de gemeente verstrekken van levensmiddelen aan inwoners, alsmede voorstel aan de raad tot het nemen van andere maatregelen daartoe, 1915 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook ac 1162 (archief van het Plaatselijk Steuncomité). Notabene 0440 Oude signatuur 472 Stukken betreffende de huisvesting van twee Belgische soldaten, het verstrekken van goederen aan deze geïnterneerde soldaten, alsmede hun terugkeer naar België, 1918-1919 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0513 Oude signatuur 326 Brieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Commissie voor steunverlening aan 'uitgetrokken sigarenmakers', met bijlagen, 1920-1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0365 Oude signatuur 400 Stukken betreffende het plan van het Roode Kruis tot het bruikbaar maken van het Militair Hospitaal tot een ziekeninrichting, 1923-1926 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0442-0444 Oude signatuur 2.16. Volksontwikkeling en -opvoeding, religie 2.16.1. Onderwijs 2.16.1.1. Bewaarscholen; kleinkinderenscholen en kleuterschool 1367 Staat met overzicht van de bewaar- en kleinkinderscholen over 1876 en 1877, 1877 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1367 Oude signatuur 1809-1812 Leerlingenstaten van op de bewaarschool toegelaten kinderen in 1899-1915 4 delen 1809 1899-1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1369 Oude signatuur 1810 1900-1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1370 Oude signatuur 1811 1904-1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1371 Oude signatuur 1812 1913-1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1372 Oude signatuur 1368 Inventarissen van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften van de bewaarschool over 1905-1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1368 Oude signatuur 564 Stukken betreffende opgaven van bewaar- en kleinkinderenscholen, de bewaarschool, de Schoonhovense kleuterschool, de RK bewaarschool en de begroting van de Vereniging van voorbereidend lager onderwijs op Christelijke grondslag, 1907-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0562 Oude signatuur 2.16.1.2. Openbaar lager onderwijs 2.16.1.2.1. Algemeen 1397 Akten van aanbesteding bouwen en onderhoud schoolgebouwen en leverantie schoolmeubelen en brandstof voor de gemeente, 1827-1907. Bevat: Bestek verbouwing 1907. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1397 Oude signatuur 1373 Verordening op het lager schoolwezen, 1850 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1373 Oude signatuur 1374 Verordening voor de openbare school voor gewoon lager onderwijs, 1861 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1374 Oude signatuur 1375 Verordening voor de openbare school, waarop meer uitgebreid lager onderwijs wordt gegeven, 1861 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1375 Oude signatuur 419 Afschrift van de verordening van de plaatselijke schoolcommissie, 1864 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1833 Oude signatuur 1376 Leerplan, lesroosters en boekenlijsten van openbare lagere school I, 1880, 1899-1927 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen OLS I werd ook aangeduid als "school 1e soort". Notabene 1376 Oude signatuur 1381 Inventaris van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften van de openbare lagere school I, 1906 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1381 Oude signatuur 550 Jaarverslagen van het hoofd van de openbare lagere school, 1907-1914 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0555-0557 Oude signatuur 569 Stukken betreffende het verstrekken van voeding en kleding aan schoolgaande kinderen, 1907-1920 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0568-0569 Oude signatuur 545 Stukken betreffende schoolgebouwen voor openbaar lager en uitgebreid lager onderwijs, 1907-1929 1 omslag Bestekken. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0544, 0546 Oude signatuur 547 Stukken betreffende het leerplan voor openbare lagere scholen en de toelatingsdatum van leerlingen, 1907-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 1379 en 1382. Notabene 0544-0546 Oude signatuur 548 Brieven aan het departement Schoonhoven van de Vereniging tot Nut van het Algemeen dat wegens afwijzing van de Instructie Compagnie er geen terrein beschikbaar is voor handbal door leerlingen en jeugd, met bijlagen, 1908; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0545 Oude signatuur 544 Verordening op het openbaar lager onderwijs, met bijlagen, 1908-1909, 1913-1919 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0544 Oude signatuur 552 Staten met overzicht van de kosten van het lager onderwijs ten behoeve van het rijksonderwijsverslag, 1908-1931; afschrift 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Incompleet. Notabene 0556-0560 Oude signatuur 570 Stukken betreffende de invoering van het vak gymnastiek en onderzoek naar verbetering van de gymlokaliteit. 1910-1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0570 Oude signatuur 1531 Reglement voor de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs in de gemeente, 1912 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt. Notabene 1833a Oude signatuur 531 Stukken betreffende het verzoek van inwoners om speelplaatsen en sportterreinen voor jeugd en leerlingen van de vakschool resp. de Schoonhovense Sportclub en het gebruik daartoe van het excercitieterrein met wal en bastion, 1912-1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0597, 0604 Oude signatuur 551 Jaarverslagen van de cursussen van de Vereniging 'Volksonderwijs', afdeling Schoonhoven, 1915-1917 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0556-0557 Oude signatuur 484 Jaarverslagen van de Commissie tot wering van schoolverzuim en lijst van commissieleden, met lijst van commissieleden en bijlagen, 1916-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook ac 1169 (archief van deze commissie). Notabene 0528 Oude signatuur .-- Raadsbesluiten tot vaststelling van de verordening tot regeling van het openbaar lager onderwijs, 1918. Zie: inv.nr. 45 563 Brief aan het bestuur van De Spaarbank te Schoonhoven met toestemming tot het plaatsen van schoolbussen voor spaarpenningen in o.l.s.- I, met bijlagen, 1919; afschrift 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0559 Oude signatuur 557 Huishoudelijk reglement van de oudercommissie o.l.s. I en II, verslag van een ouderavond o.l.s. II, met bijlagen, 1920-1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt. Notabene 0557 Oude signatuur 558 Ontwerp-verordening van de plaatselijke Commissie van toezicht op het lager onderwijs, brieven over en benoemingsbesluiten als gevolg van reorganisatie van de commissie, 1920-1921, 1928-1931 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook ac 1170 (archief van de commissie van toezicht), inv.nr. 6. Notabene 0557, 0559 Oude signatuur 561 Ontwerp-verordening op het verlenen van een studiebeurs, met bijlagen, 1921-1923 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0557 Oude signatuur 572 Stukken betreffende het geneeskundig schooltoezicht en deelname in de gemeenschappelijke regeling schoolartsendienst, 1922, 1928-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0572 Oude signatuur 562 Brieven van de redactie van De Gids voor Schoolreizen over het maken van een ets van 'de scheve kerktoren te Schoonhoven' en het ten geschenke aanbieden aan de gemeente, 1927 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0559 Oude signatuur 554 Brief aan het hoofd van de openbare lagere school dat er geen bezwaar is tegen het geven van godsdienstonderwijs door de Remonstrants predikant Roijen, met bijlagen, 1929; afschrift 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0553 Oude signatuur 2.16.1.2.2. Onderwijzend personeel Zie ook inv.nr. 113. Notabene 1384 Verordening voor de openbare school voor gewoon lager lager onderwijs, 12 september 1861 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1384 Oude signatuur 1385 Instructie voor de onderwijzers op de openbare school, waarop meer uitgebreid lager onderwijs wordt gegeven, 1861 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1385 Oude signatuur 1383 Instructies voor de onderwijzers op de openbare school, met bijlagen, 26 februari 1861, 23 december 1908 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0555, 0637, 1383 Oude signatuur 1386 Raadbesluit tot regeling van de jaarwedde van onderwijzers, 1897 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1386 Oude signatuur 553 Verordening tot verdeling van het personeel over de openbare lagere scholen en de bezoldiging van het personeel, 1906-1920 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 45. Notabene 0555, 0568-0569 Oude signatuur 2.16.1.2.3. Leerlingen openbare scholen Zie hierna de rubriek Schoolgeld. Notabene 1813-1816 Leerlingenlijsten, 1874-1880, 1889-1921 4 delen 1813 Lijst van schoolgaande kinderen geboren in de jaren 1874-1880, met aantekeningen over schoolgeldbetaling, 1874-1880 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1387 Oude signatuur 1815 Leerlingenlijst school 3e soort - later school II - van toegelaten leerlingen in de jaren 1889-1907 en 1907-1919, met mutatielijsten, 1889-1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1389 Oude signatuur 1814 Leerlingenlijst van de openbare lagere school I van toegelaten leerlingen in de jaren 1892-1921, met mutatielijsten, 1892-1921 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1388 Oude signatuur 1816 Leerlingenlijst school II van toegelaten leerlingen in de jaren 1907-1919, met bijlage, 1907-1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1390 Oude signatuur 546 Stukken betreffende het bepalen van de minimum leeftijd voor de toelating van leerlingen en van leerlingen van buiten de gemeente, 1907-1914 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met leerlingenlijst 1913 Notabene 0545 Oude signatuur 384 Stukken betreffende vaststelling en wjziging van de gemeenschappelijke regelng voor het toelaten van kinderen die buiten Schoonhoven wonen op openbare lagere scholen, 1922-1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0405 Oude signatuur 549 Brieven aan gedeputeerde staten met opgave van het aantal leerlingen van het openbaar lager onderwijs, 1923-1933; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0547 Oude signatuur 2.16.1.2.4. Schoolgeld Zie ook inv.nr.1813 Notabene 1393-1396 Kohieren schoolgeld, (1901-1924) 4 omslagen Zie ook inv.nr. 1387. Notabene 1394 School I over 1901-1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1394 Oude signatuur 1393 Bewaarschool over 1908-1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1393 Oude signatuur 1396 School II, 1908-1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen School II werd ook aangeduid als derde soort. Notabene 1396 Oude signatuur 1395 School I herhalingsonderwijs 1909-1912, en vervolgonderwijs 1922 - 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1395 Oude signatuur 383 Schoolgeldverordening, met wijzigingen en bijlagen, 1908-1924 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0404, 0637 Oude signatuur 1391 Staten van leerlingen van alle openbare en bijzondere scholen in de gemeente over 1922-1924, 1930-1933 ten behoeve van de aanslag in het schoolgeld, 1922-1933 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1391 Oude signatuur 2.16.1.2.5. Schoolvergaderingen 1398 Notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders en het onderwijzend personee van de openbare lagere school I, 1899-1901 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1398 Oude signatuur 2.16.1.2.6. Statistiek lager onderwijs 1533 Staten met overzicht van statistische gegevens over het lager onderwijs ten behoeve van het Centraal Bureau van de Statistiek, 1910-1921 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1399 Oude signatuur 2.16.1.3. Bijzondere kleuter, lager en voortgezet onderwijs 565-566 Stukken betreffende de bijzondere scholen voor kleuter-, lager en voortgezet onderwijs, 1918-1933 2 omslagen 565 1918-1925 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0565 Oude signatuur 566 1926-1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0566 Oude signatuur 441 Brieven van de VNG en de minister van Onderwijs over de gevolgen van de wijziging van de LO-wet 1920 en de uitbreiding van het aantal leerkrachten van de u.l.o.-school van vier naar zes, 1922-1924 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0467 Oude signatuur 2.16.1.4. Openbaar voortgezet onderwijs; m.u.l.o.-school 1378 Leerplannen voor de school over 1882, 1890, 1896 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1378 Oude signatuur 1380 Lijst van boeken gebruikt op de m.u.l.o.-school, met gewijzigde lijst, 1890-1892 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1380 Oude signatuur 1379 Leerplannen, lesroosters en boekenlijsten van school III, later II Franse school - m.u.l.o.school, 1903, 1914, 1917, 1926 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1379 Oude signatuur 1382 Lijst van Inventarisatie van schooboeken, leermiddelen en schoolbehoeften op de openbare lagere school III, later school II Franse of m.u.l.o. school over 1906, 1907-1908, 1910 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1382 Oude signatuur 571 Stukken betreffende leerplannen van de m.u.l.o.school, 1910-1926 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Incompleet. Notabene 0571 Oude signatuur 559 Stukken betreffende de organisatie van het onderwijs aan de m.u.l.o-school, 1912-1914, 1921 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0556-0557 Oude signatuur 2.16.1.5. Tekenschool voor goud- en zilversmeden 627-628 Stukken betreffende de tekenschool van de Nijverheidsvereniging voor Goud- en Zilversmeden en de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, 1907-1919 2 omslagen 627 1907-1914 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0606 Oude signatuur 628 1915-1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0607 Oude signatuur 629 Stukken betreffende overname door het Rijk van de tekenschool en oprichting van de Eerste Nederlandse Vak- en Kunstnijverheidsschool tot opleiding van goud- en zilversmeden en horlogemakers, 1919-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0629 Oude signatuur 513 Brief van de burgemeester aan schoolbesturen en hoofden van scholen over het belang van de Rijksvak- en Kunstnijverheidsschool in Schoonhoven, met bijlagen, 1926-1937; afschrift 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0575 Oude signatuur 2.16.1.6. Kweekschool; rijksnormaalschool 785 Akten van verhuur van gebouwen voor rijksnormaallesen en de Rijkskweekschool, 1906-1924 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0785 Oude signatuur 560 Brieven aan de Inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Gouda over oprichting van een Rijksnormaalschool, de kweekschool, 1914, 1923 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0556, 0558 Oude signatuur 429 Bestek en tekening voor de verbouw van de voormalige kantine aan het Doelenplein tot Rijksnormaalschool, met kostenoverzicht, 1925 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0444 Oude signatuur 2.16.1.7. Herhalingsonderwijs 567-568 Stukken betreffende het herhalingsonderwijs, 1907-1924 2 omslagen 567 1907-1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0567 Oude signatuur 568 1920-1924 Ontwerp-verordening tot regeling van het vervolgonderwijs. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0568 Oude signatuur 2.16.2. Kunst en cultuur 2.16.2.1. Kunst 1534 Programma kunsttentoonstelling Amsterdam, 1816; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1400 Oude signatuur 483 Brieven over het aanschaffen van een muziektent, 1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Incompleet. Notabene 0525 Oude signatuur 403 Stukken betreffende het oprichten van een permanente muziektent, 1923-1925 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0442-0444 Oude signatuur 2.16.2.2. Cultuur; restauratie van toren, kerk en stadhuis 1651 Contracten tussen de hervormde gemeente en de gemeente Schoonhoven, 10 april 1818, 4 maart 1909, 24 december 1913, 9 november 1918, 19 januari 1924, 21 oktober 1926, met retroaktum 22 oktober 1798 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Contract 1798 is in gedrukte vorm en van 1818 in getypte vorm. Notabene 1651 Oude signatuur 573-576 Stukken betreffende het voornemen tot sloop van de toren alsmede restauratie van de toren en het verkrijgen van subsidie van rijk en provincie, 1907-1933 4 omslagen 573 Correspondentie, 1907 - 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0611 Oude signatuur 574 Correspondentie, 1925 - 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0612 Oude signatuur 575 Correspondentie, 1929 - 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0613 Oude signatuur 576 Lijst van genodigden voor de officiële opening op 27 februari 1932 van het gerestaureerde kerkgebouw en notitie over de restauratiewerkzaamheden, 1932 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0613 Oude signatuur 652-660 Stukken betreffende restauratieplannen van de kerk en toren vóór 1926, 1908-1911 3 stukken, 8 omslagen Zie ook inv.nr. 562. Notabene 652 Tekening van opmetingen, W. Scheepens, mei 1908 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654a Oude signatuur 653 Rapport en tekeningen van de rijksarchitect Ad. Mulder, september 1908-mei 1909 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654b Oude signatuur 654 Schets van grondboring kerktoren, met bijlagen, juli 1909 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654c Oude signatuur 655 Plan Riedle, met rapport, begroting en tekeningen, juli-september 1909 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654d Oude signatuur 656 Correspondentie aan de commissie, 1909-1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654d Oude signatuur 657 Correspondentie van rijksarchitect Mulder en architect te Riele, tevens ontwerp-adres aan de Kroon over rijkssubsidie, 1909-1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654e Oude signatuur 658 Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de toren, 5 april 1909 - 10 januari 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654f Oude signatuur 659 Inspectierapport van de toren, uittreksels uit de notulen van de gemeenteraad en van mededelingen van de burgemeester over de grote toren, 1815, 1821-1822, 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654g Oude signatuur 660 Knipsels uit Schoonhovense kranten, 1910-1911, en het Bouwkundig Weekblad, 22 juli 1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654i Oude signatuur .-- Register van bezoekers van het stadhuis, 1920-1972. Zie: ac 1013 (secr.archief na 1933) 401 Stukken betreffende restauratie van het stadhuis, het aanvaarden van schenkingen alsmede de opening van het gerestaureerde stadhuis op 19 december 1929, 1921-1933 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0441-0449 Oude signatuur 1644-1648 Stukken betreffende de commissie voor restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk en de toren, 1925-1935 5 omslagen 1645 Notulen van vergaderingen van de restauratiecommissie, 31 augustus 1925 - 16 juli 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1645 Oude signatuur 1647 Ingekomen en uitgaande brieven van de restauratiecommissie, januari 1926 - januari 1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1647 Oude signatuur 1644 Presentielijst van vergaderingen, 17 juni 1926 - 16 juli 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1644 Oude signatuur 1646 Klapper op de ingekomen en uitgaande brieven van de restauratiecommissie, 22 januari 1926 - 22 juli 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1646 Oude signatuur 1648 Ingekomen en uitgaande brieven van de restauratiecommissie, februari 1931 - juli 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1648 Oude signatuur 1826-1831 Stukken betreffende de financiële administratie van het restauratiebedrijf, 1925 - 1939 6 delen 1826 Kasboek van uitgaven, betreffende de bouw van de Noodkerk, over augustus/september 1925 - april 1926 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1636 Oude signatuur 1827 Kasboek van ontvangsten, oktober 1926 - augustus 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1637 Oude signatuur 1828 Kasboek van uitgaven, oktober 1926 - augustus 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1638 Oude signatuur 1829 Memoriaal, 31 december 1926 - 15 augustus 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1639 Oude signatuur 1830 Journaal, 31 december 1926 - 15 augustus 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1640 Oude signatuur 1831 Grootboek, december 1926 - augustus 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1641 Oude signatuur 1832 12 tekeningen, nrs. 13-24, van de restauratie van het schip van de kerk, 1929-1930 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1645a Oude signatuur 1650 Correspondentie met de firma Braat te Delft en architect Kromhout over de centrale verwarming in de kerk, 1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1650 Oude signatuur 1649 Stukken betreffende het orgel, 2 februari 1931- 2 januari 1935 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1649 Oude signatuur 1652 Aantekening van kerkvoogd J.J. van der Ende over de verhouding tussen de hervormde gemeente en de gemeente Schoonhoven, (1936) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1652 Oude signatuur 1653 Notulen en aantekeningen van vergaderingen met vertegenwoordigers van de kerkvoogdij over een nieuw contract tussen de hervormde en de burgerlijke gemeente, 1938-1939 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1653 Oude signatuur 2.16.2.3. Sport Zie ook inv.nrs. 381, 531 en 548. Notabene 1854 Statuten en huishoudelijk reglement van de Bad- en Zwemvereniging te Schoonhoven, 1890 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt. Zie voor de Bad- en Zweminrichting inv.nrs. 384 en 1530 en het archief van de Bad- en Zweminrichting. Notabene 619 Stukken betreffende de Schoonhovense Weerbaarheidsvereniging, alsmede de gewapende landstorm, de Schietvereniging Albrecht Beijling en de gymnastiek- en schermvereniging Aldolph Spiess, 1907-1922 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0661 Oude signatuur 644 Stukken betreffende het geschikt maken van grachten, gemeentelijke terreinen en terrein Jonkers Both als ijsbaan, de afgifte van vergunningen en maatregeken in verband met wateroverlast afkomstig van de ijsbaan, 1907-1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0678 Oude signatuur 486 Staat met overzicht van sport- en gymnastiekverenigingen, met bijlagen, 1913-1914 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0530 Oude signatuur 2.16.2.4. Feesten en herdenkingen 449 Brieven van het 'Comité ter herdenking van Nederlands onafhankelijkheid in 1813' over de te organiseren feesten, 1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook ac 1174 (archief Feestcomité Onafhankelijkheidsviering). Notabene 0473, 1801 Oude signatuur 599 Brieven over de feestelijkheden ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana, het planten van de Julianaboom en de viering van koninginnefeest, 1908-1913 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0638 Oude signatuur 490 Brief aan de burgemeester van Bergambacht over het te houden concours van T.A.V.E.N.U. in die gemeente, alsmede brieven over de feestweek in Schoonhoven, 1919, 1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0535 Oude signatuur 446 Stukken betreffende de viering van koninginnefeesten in 1921 en 1922 alsmede het 25-jarig jubileum van HM Koningin Wilhelmina in 1923, 1921-1923. Bevat: Receptieboek en gids feestelijkheden. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0473 Oude signatuur 2.16.2.5. Religie Zie ook inv.nrs. 576, 652-660, 772-776, 1644-1653 en 1832. Notabene 1517 Brief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Schoonhoven over het samengaan van de Gereformeerde Kerk Schoonhoven A en de Gereformeerde Kerk Schoonhoven B, november 1915 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ondertekend door ouderlingen, diakenen en de predikanten J. Osinga en A. Andree. Notabene 0320 Oude signatuur 416 Brief aan de commissaris der koningin dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van machtiging door de Remonstrants gereformeerde gemeente van het aannemen van een legaat geschonken door H.L. Henstedt, met bijlage, 1917; afschrift 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0427 Oude signatuur 415 Brieven van de burgemeester aan de kerken en hoofden van openbare lagere scholen in Schoonhoven met uitnodiging tot het houden van bid- en dankuur op 28 november 1918, met publicatie daarvoor en het uitsteken van de vlag, met bijlagen, november 1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0427 Oude signatuur 417 Uitnodigingsbrief van het Comité tot bijwoning van het 25-jarig jubileum van de eerwaarde zusters in het RK parochiaal Verenigingsgebouw op 5 juni 1932, met programma, 1932 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0433 Oude signatuur 2.17. Landsverdediging 2.17.1. Algemeen 1157 Inschrijvingsregister voor de persoonlijke militaire diensten, 1888 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1157 Oude signatuur 2.17.2. Dienstplicht 2.17.2.1. Schutterij 1399 Reglement voor de wachten van de schutter, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1401 Oude signatuur 1400 Register van ingeschreven manschappen voor de schutterij die op 1 januari 1815 tussen de 18 en 51 zijn, (1815) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1402 Oude signatuur 1427 Inschrijvingsregister voor de schutterij van schutplichtigen geboren inde periode 14 december 1771 - 11 mei 1804 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1427 Oude signatuur 1421 Correspondentie, geboortebewijzen, verklaringen naamlijsten, lotingslijsten, staten en registers, alsmede kladaantekeningen met betrekking tot de schutterij, 1827-1843 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1421 Oude signatuur 1422 Uittreksels uit geboorte-akten en doopakten ten behoeve van de inschrijving voor de schutterij, 1827-1874 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Incompleet. Notabene 1422 Oude signatuur 1423 Verklaringen van andere gemeentebesturingen omtrent verhouding ten opzichte van de schutterij, 1827-1874 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Incompleet. Notabene 1423 Oude signatuur 1424 Renseignementsstaten ten behoeve van de schutterij bij vestiging in de gemeente Schoonhoven, 1827-1874 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Incompleet. Notabene 1424 Oude signatuur 1401-1411 Inschrijvings- en lotingsregisters voor de rustende schutterij, 1828-1867 11 pakken 1401 Inschrijvingsregisters rustende schutterij, jaren 1828-1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1403 Oude signatuur 1402 Alfabetische registers rustende schutterij, jaren 1828-1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1404 Oude signatuur 1403 Lotingsregisters rustende schutterij, jaren 1828-1867, 1e deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1405 Oude signatuur 1404 Lotingsregisters rustende schutterij, jaren 1828-1867, 2e deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1405 Oude signatuur 1405 Rustende schutterij. Algemene rol van manschappen, jaren 1828-1834, 1836- 1867.deel 1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1406 Oude signatuur 1406 Rustende schutterij. Algemene rol van manschappen, jaren 1828-1834, 1836- 1867. deel 2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1406 Oude signatuur 1407 Rustende schutterij. Bijzondere rol van manschappen, jaren 1828-1861, 1863-1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1407 Oude signatuur 1408 Rustende schutterij. Nominatieve staten van manschappen voor dienst gedesigneerd, lichtingsjaren 1830, 1832, 1833, 1834 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1408 Oude signatuur 1409 Rustende schutterij. Naamstaat schutterplichtingen van de 1e ban, opgemaakt in de jaren 1839-1861, 1863-1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1409 Oude signatuur 1411 Rustende schutterij. Naamstaaten van schuttersplichtigen van de 2e en 3e ban (klein model litt. B) opgemaakt in de jaren 1852 e.o. 1864-1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1411 Oude signatuur 1410 Rustende schutterij. Naamstaten schuttersplichtigen van de eerste ban (klein model litt. A) opgemaakt in de jaren 1864-1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1410 Oude signatuur 1425 Naamstaten van de schutterijplichtigen van de eerste ban, 1844-1852 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1425 Oude signatuur 1426 Naamstaten van de schutterijplichtigen van de 2e en 3e ban, 1844-1852 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1426 Oude signatuur 1420 Publicatie inschrijving voor de schutterij, 17 mei 1859 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1420 Oude signatuur 1412-1419 Inschrijvings- en lotingsregisters voor de dienstdoende schutterij, 1868-1874 8 pakken 1419 Naamstaat van schutterijplichtigen van de 1e ban, dienstdoende schutterij artillerie schutterij, jaar 1868 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1419 Oude signatuur 1417 Algemene staat van ambtshalve ingeschreven personen, die zonder loting moeten worden ingelijfd, dienstdoende schutterij, jaren 1868-1869 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1417 Oude signatuur 1412 Inschrijvingsregisters dienstdoende schutterij, jaren 1868-1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1412 Oude signatuur 1413 Alfabetische registers dienstdoende schutterij, jaren 1868-1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1413 Oude signatuur 1414 Lotingsregisters dienstdoende schutterij, jaren 1868-1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1414 Oude signatuur 1415 Algemene rollen van manschappen die van de algemene rollen zijn overgenomen om te worden ingelijfd, dienstdoende schutterij, jaren 1868 - 1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1415 Oude signatuur 1416 Bijzondere rollen van manschappen die van de algemene rollen zijn overgenomen om te worden ingelijfd, voor de dienstdoende schutterij, jaren 1868-1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1416 Oude signatuur 1418 Naamstaten van schutterijplichtingen van de 1e ban, dienstdoende schutterij, jaren 1868 - 1874 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1418 Oude signatuur 1428 Notulen van de schuttersraad, met inliggend register van beroep van beslissingen van de schuttersraad op gedeputeerde staten, kleding- en wapenlijst, begroting en rekeningen van de schutterij, alsmede enkele ingekomen en verzonden brieven, 1868-1899 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1428 Oude signatuur 533 Stukken betreffende de opheffing van de schutterij, ontslag van officieren en het inleveren van wapens en uitrusting, 1907-1909 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0598 Oude signatuur 347 Brief van de directeur van het Krijgskundig Archief van de Generale Staf te 's-Gravenhage met ingekleurde tekening van het vaandel van de Schoonhovense schutterij, 1922 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bijzondere illustratie. Notabene 0362 Oude signatuur 2.17.2.2. Nationale Militie 1443-1446 Lotingsregisters Nationale Militie, 1813-1884 1 deel, 1 pak, 1 omslag. 1 band 1443 Alfabetische lotingslijst, gesloten 7 januari 1813 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1443 Oude signatuur 1445 Naamlijst van lotelingen van 1858-1861 waarvan in 1862 een uitspraak moet worden gedaan over al of niet vrijstelling, 1862 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1445 Oude signatuur 1444 Lijsten van lotelingen van 1860-1869 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1444 Oude signatuur 1446 Lotingsregisters lichtingen 1863-1884 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1446 Oude signatuur 1526 Staat van personen die tijdens de Franse overheersing in militaire dienst zijn getreden en in maart 1815 teruggekomen danwel alsnog vermist, 1815 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1429 Oude signatuur 1433-1437 Inschrijvingsregisters Nationale Militie, 1815-1911 5 pakken 1433 Lichtingen 1815-1820 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1433 Oude signatuur 1434 Lichtingen 1823-1832 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1434 Oude signatuur 1435 Lichtingen 1834, 1836-1861 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1435 Oude signatuur 1436 Lichtingen 1862-1868 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1436 Oude signatuur 1437 Lichtingen 1885-1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1437 Oude signatuur 1439-1743 Alfabetische registers Nationale Militie 1815-1911 6 pakken 1439 Lichtingen 1815-1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1439 Oude signatuur 1741 Lichtingen 1820-1861, deel 1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1440 Oude signatuur 1742 Lichtingen 1820-1861, deel 2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1440 Oude signatuur 1743 Lichtingen 1820-1861, deel 3 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1440 Oude signatuur 1441 Lichtingen 1863-1883 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1441 Oude signatuur 1442 Lichtingen 1884-1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1442 Oude signatuur 1448 Nominatieve staten van personen die door de Militieraad voor één jaar of voor altijd van de dienst van de Nationale Militie zijn vrijgesteld betreffende lichtingsjaren in het tijdvak 1817-1861 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1448 Oude signatuur 1452 Nominatieve staten van manschappen die door een Militieraad voor de dienst zijn gedesigneerd en die aan de Gouverneur der Provincie worden aangeboden in mindering van het contingent van manschappen aan de gemeente opgelegd, lichtingsjaren 1817-1862 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1452 Oude signatuur 1744-1745 Registers van de manschappen van de Nationale Militie die met verlof van hun korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen, jaren 1817- 1910 2 pakken 1744 Jaren 1817- 1910, deel 1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1465a Oude signatuur 1745 Jaren 1817- 1910, deel 2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1465b Oude signatuur 1478 Correspondentie en inschrijfregister betreffende de Nationale Militie, 1821-1873 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1478 Oude signatuur 1475 Uittreksels van geboorte-akten ten behoeve van de Nationale Militie en van de Marine, 1827-1865 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1475 Oude signatuur 1451 Nominatieve staat van een vrijwilliger die door het gemeentebestuur in mindering van het voor 1829 opgelegde contingent wordt aangeboden aan de gouverneur van Zuid-Holland, 1828 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1451 Oude signatuur 1527 Reglement voor onderstand van betrekkingen van vrijwilligers, 1830; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1429a Oude signatuur 1461 Lijst en nominatieve staten van miliciens die zich bij hun korpsen moeten vervoegen, lichtingen 1830, 1845, 1852, 1857, 1860, 1864 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1461 Oude signatuur 1430 Attesten van activiteit van manschappen die in 1832 voor de Nationale Militie moeten worden ingeschreven, 1831 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1430 Oude signatuur 1476 Attesten en verklaringen van plaatselijke besturen, departementen, militaire commandanten en geneeskundigen naar aanleiding van loting of goedkeuring voor de Nationale Militie, 1831-1871 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1476 Oude signatuur 1455 Nominatieve staten van manschappen die door de Militieraad voor de dienst zijn gedesigneerd, die aan de gouverneur der provincie worden aangeboden in mindering van het contingent aan de gemeente opgelegd, lichtingen 1837-1842, met bijlage.1836-1842 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1455 Oude signatuur 1472 Register van alle manschappen van de Nationale Militie die met verlof van hun korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen, alsmede die van de schutterij geformeerd in 1837 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1472 Oude signatuur 1447 Inventarissen en lijsten van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van dienst bij de Nationale Militie door lotelingen, lichtingen 1837, 1844, 1846, 1859, 1860, 1865, 1868, 1869 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1447 Oude signatuur 1477 Beschikkingen van militieraden, waterschouten, gedeputeerde staten, Commissaris des Konings ten aanzien van personen voor de Nationale Militie, uittreksels uit stamboek en naamlijst vanvrijstellingen,1840-1898 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1477 Oude signatuur 1473 Registers van manschappen van de Nationale Militie van de jaarklassen 1841-1860 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft het 8e bataljon (jaarklasse 1819), de 1e-8e regimenten Infanterie (jaarklassen 1841-1860), regiment Grenadiers en Jagers (jaarklassen 1842-1857), het 1e-4e regiment Dragonders (jaarklassen 1845-1854), regiment Rijdende Artillerie (jaarklassen 1844-1858), 1e Regiment Artillerie (jaarklassen 1844-1854), het 12e (eerder 3e) Regiment Artillerie en 2e Regiment Vesting Artillerie (jaarklassen 1842-1856). Notabene 1473 Oude signatuur 1449 Nominatieve staten van zeevarende personen aan wie voor de dienst van de Nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend, van lichtingsjaren in het tijdvak 1844-1857 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1449 Oude signatuur 1432 Publicaties voor inschrijving Nationale Militie, 1845-1855 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1432 Oude signatuur 1460 Nominatieve staat van manschappen die op 1 januari 1846 aan korpsen ontbreken wegens overlijden, 1846 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1460 Oude signatuur 1463 Nominatieve staten van verlofgangers, ter opkomst aangeboden aan de Gouverneur der provincie met verklaring van overname, 1846 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1463 Oude signatuur 1464 Uittreksels uit nominatieve staten van met groot verlof terugkerende manschappen, z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1464 Oude signatuur 1474 Verlofpassen van manschappen van de Nationale Militie, (1850-1870) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1474 Oude signatuur 1459 Nominatieve staat van een manschap dat niet is opgekomen, lichting 1852 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1459 Oude signatuur 1481-1482 Registers van uitgaande stukken van Nationale Militie en Schutterij, 1854-1891 2 delen 1481 Over 1854-1869 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1481 Oude signatuur 1482 Over 1870-1891 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1482 Oude signatuur 1462 Nominatieve staten van verlofgangers Nationale Militie die niet zijn opgekomen om in werkelijke dienst te worden gesteld. 1857 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1462 Oude signatuur 1453 Staten van manschappen, begrepen in het aandeel der gemeente in de lichting voor de Nationale Militie, ter aflevering aangeboden, lichtingen 1863-1869, 1874, 1886-1901 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1453 Oude signatuur 1431 Naamlijsten van personen, dienende bij diverse korpsen die voor de Nationale Militie moeten worden ingeschreven in de jaren 1866, 1868, 1869, 1899, 1900 en 1905 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1431 Oude signatuur 1466 Registers van elders wonende verlofgangers van de Nationale Militie, lichtingen 1901-1914 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1466 Oude signatuur 1454 Staten van manschappen, begrepen in het gedeelte door de gemeente in de lichting voor de Nationale Militie te dragen, lichtingen 1902-1907 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1454 Oude signatuur 1471 Lijst van dienstplichtigen in verband met inspectie, lichtingen 1902-1908 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie annotatie bij inv.nr. 1438. Notabene 1471 Oude signatuur 1457 Staat van af te leveren manschappen, lichting 1911 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook bij inv.nr. 1437. Notabene 1457 Oude signatuur 1467 Lijst van verlofgangers die elders zijn ingeschreven, lichtingen 1911-1925 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1467 Oude signatuur 1458 Staat van af te leveren manschappen, lichting 1912 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1458 Oude signatuur 1456 Staten van ingelijfde dienstplichtigen, lichtingen 1912-1922 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook bij inv.nr. 1438. Notabene 1456 Oude signatuur 1470 Register van opgaven en verzoeken tot oproeping voor herhalingsoefeningen, lichting 1913 en 1914 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1470 Oude signatuur 1479 Naamlijst van ingeschrevene voor het korps rijdende artillerie, met bijlage, 1914 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1479 Oude signatuur 1469 Lijst van personen die met klein verlof huiswaarts zijn gezonden, november 1915 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1469 Oude signatuur 1438 Losbladige inschrijvingsregisters voor de militie, lichtingen 1916-1929 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deze verzameling is sinds 1965 als te bewaren aangemerkt in verband met het feit dat de Militieregisters over meerdere jaren niet meer aanwezig zijn. Ze zijn in de bezettingsjaren 1940 - 1945 spoorloos verdwenen. Notabene 1438 Oude signatuur 1450 Register van tijdelijke vrijstellingen van de dienstplicht, 1922-1928 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1450 Oude signatuur 1468 Kennisgevingen van vertrek en vestiging van verlofgangers, december 1926-juni 1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1468 Oude signatuur 2.17.2.3. Landstorm; landstormcommissie 1483 Besluiten betreffende de formatie en indeling bij de landstorm, keuring en vrijstelling alsmede aanwijzing van officieren, 1832-1833 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1483 Oude signatuur 1484 Inschrijvingsregisters voor de Landstorm (waarschijnlijk circa 1833) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1484 Oude signatuur 1485 Keuringsregisters Landstorm, jaarklassen 1896-1917 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1485 Oude signatuur 1488 Losbladige registers Landstormers, jaarklaasen 1897-1906 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aanhangsel Notabene 1488 Oude signatuur 1489 Losbladige registers Landstormers, jaarklaasen 1907-1914 (modellen 1 en 2) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aanhangsel Notabene 1489 Oude signatuur 1491 Staten B van in dienst gestelde landstormers, jaarklassen 1908-1917 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1491 Oude signatuur 1492 Losbladige klapper op de landstormers, z.d 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1492 Oude signatuur 1490 Losbladige registers landstormers (aanhangsel), (herkeuring afgekeurden), jaarklassen 1914-1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1490 Oude signatuur 1487 Register betreffende verhuizing van landstormplichtigen over 1914-1921 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1487 Oude signatuur 1486 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde personen, bestemd voor de Landstorm, jaarklassen 18916-1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1486 Oude signatuur 631 Notulen van vergaderingen van de Landstorm-commissie, december 1929 - 29 december 1939, met jaarverslagen en bijlagen, 1929-1939 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1842 Oude signatuur 1855 Ingekomen brieven van de Nationale Landstormcommissie resp.de secretaris van de Gewestelijke Landstormcommissie, alsmede van leden, maart 1936 - augustus 1940 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1841 Oude signatuur 2.17.2.4. Landweer 1493 Brieven met opgaaf van de landweer-verlofgangers in de gemeente wonende behorende tot de Vesting-artillerie, lichtingen 1915, 1916 en 1917 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1493 Oude signatuur 2.17.3. Inkwartiering, levering en vordering van goederen 1495 Stukken betreffende de door de stad en ingezetenen gedane leveranties aan de geallieerde legers (Russische en Pruisische troepen), in de jaren 1813 en 1814 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook de serie ingekomen stukken inv.nrs. 1555, 1572 en 1591. Notabene 1495 Oude signatuur 1494 Memorie van reclame wegens pretensiën ten laste van de brigade Gendarmerie, gestationeerd te Schoonhoven, geformeerd bij de stad Schoonhoven, 1814 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1494 Oude signatuur 1497 Kopie van het Koninklijk Besluit met voorschriften over huisvesting, kazernering en verzorging van de op mars zijnde onderdelen van de landmacht, 1814 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1497 Oude signatuur 1496 Stukken betreffende vordering ten behoeve van Russische en Pruisische troepen, 1815-1818 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook de serie ingekomen stukken inv.nrs. 1555, 1572 en 1591. Notabene 1496 Oude signatuur 1498 Akten en condities voor levering en herstelling fournitures voor de stads-militaire kazerne en levering kleding en schoeisel voor de mobiele schutterij, 1820-1831 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1498 Oude signatuur 1499 Staat van aannemers van strozakken en peluwen ten dienst van de schutterij, 29 november 1830 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1499 Oude signatuur 1500 Declaraties van voorschotten ten dienste van de plattelands rustende schutterij in garnizoen te Schoonhoven, met bijlagen, 1831-1832 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1500 Oude signatuur 1501 Brief van de Directeur-Generaal van Oorlog en de Garnizoensadministrateur van het 3e Bataljon over ingediende declaraties van de in garnizoen liggende schutterij, 1832 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1501 Oude signatuur 469-470 Stukken betreffende maatregelen voor inkwartiering van manschappen en officieren uit de legerplaats Oldebroek, inrichten van onderkomens in de hulpkazerne en benodigdheden voor paarden, alsmede vordering van gebouwen en goederen, 1912-1932 2 omslagen 469 1912 - 1917 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0510 Oude signatuur 470 1917 - 1932 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0511 Oude signatuur 1503 Stukken betreffende vordering van voertuigen en paarden in 1914 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1503 Oude signatuur 1502 Stukken betreffende de inkwartiering in 1914-1917 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1502 Oude signatuur 1504 Inkwartieringslijsten,(1928 - 1934) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1504 Oude signatuur 2.17.4. Demobilisatie-commissie 331 Brieven over de oprichting en samenstelling van een demobilisatiecommissie, 1918-1919; afschriften 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1738 Oude signatuur 1738 Ingekomen en verzonden stukken, januari - november 1919. Bevat: Index. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1738 Oude signatuur 1739 Kasboekje, 1919 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1739 Oude signatuur 1740 Brieven met verzoeken om uitkering, alsmede uitkeringslijsten, januari-februari 1919 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1740 Oude signatuur 2.17.5. Rijksarsenaal en kazerne 783 Akte van verhuur van het benedengedeelte van het voormalige Rijksarsenaal, 1833 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0783 Oude signatuur 784 Inschrijvingsbiljet voor het maken en inrichten van gebouwen voor huisvesting van artilleristen, alsmede het afbreken van poorten en het maken van buitenmuren, 1862 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0784 Oude signatuur 404 Afschrift brief aan het Rijksbureau voor Monumentenzorg met korte notitie over de geschiedenis van kazerne, hospitaal, laboratorium en executieterrein, 1921; afschriften 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0784 Oude signatuur 430 Brieven aan de minister van Oorlog om van het voornemen tot opheffing van de Instructiecompagnie af te zien, met bijlagen, 1933; afschrift 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0429 Oude signatuur 2.18. Justitie 1505 Register van de gevangenen te Schoonhoven, 1825-1837 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1505 Oude signatuur 1506 Ingekomen stukken voor en correspondentie van de burgemeester als hulpofficier van Justitie, 1836, 1862, 1863 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1506 Oude signatuur 425 Stukken betreffende initiatieven tot het behouden van het kantongerecht in Schoonhoven, 1924-1926 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 769. Notabene 0430 Oude signatuur

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Hervormde kerk MoerkapelleNieuwe kerk van AlphenGoudaHet Lazaruspoortje Gouda