Collectie varia, 1400-2009

0200 Collectie varia, 1400-2009 1400 2009 B.J. van der Saag 0200 Collectie varia, 1400-2009 Groene Hart Archieven Soort toegang De digitale toegang op de collectie varia wordt voortdurend bijgewerkt Auteur B.J. van der Saag Openbaarheid ja Vestiging voor raadplegen Gouda, Groeneweg 30 Notabene Deze collectie bevat losse documenten die niet bij een afzonderlijk archief kunnen worden ondergebracht, alsook kopieën van elders berustende documenten betreffende Gouda en regio. Hieronder bevinden zich ook "personalia", eigendomsbewijzen, e.d.. De voorheen bestaande collecties "handschriften", "personalia", e.d. worden geleidelijk opgeheven en samengevoegd in deze collectie "varia". Archiefdienst 66 - Streekarchief Midden-Holland Zonder categorie Categorie APEX OAI-PMH set Inventaris 1 "Register rakende eenige oude gebieden, ordonantie, sententie ende geheugenisse deser stede van Gouda". Register bevattende afschriften van diverse stukken met betrekking tot Gouda en omgeving, o.a. betreffende het rechtsgebied, z.d. (aangelegd na ca. 1650, bijgehouden tot ca. 1656) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorin een inhoudsopgave van de hand van de afschrijver. Voor een specificatie van de afschriften: zie de hierna opgenomen volgnummers. Indien hierbij (in een noot) geen bijzonderheden zijn vermeld, bevat het register geen aanwijzingen over de herkomst van een afschrift. Voor de datering, zie o.a. fol. 45r. Notabene Hs.1 (= III A 7) Oude signatuur 2 Prospectus met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in deelplan 8 van de nieuwbouwwijk Goverwelle door Bontenbal Bouw B.V. te Reeuwijk, 1990; afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3-9 Stukken betreffende de orangistische ongeregeldheden in Gouda, 1787 - 1788 7 omslagen Zie ook varia 521 - 524. Notabene Hs. 003 - 004 a III A 19 b Aw. 1957/5 Oude signatuur 9 Brieven van Joachim Hess, organist te Gouda, aan ... Rothe, lid van de Evangelische Broedergemeente te Zeist, met verslag van de gebeurtenissen te Gouda, 24 september en 16 oktober 1787 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie; origineel in RAU, arch. Evang. Broedergem., inv.nr. PA I R 6.12. Notabene 8 Verslag van een Goudse patriot over de plunderingen in september 1787. Met een aantekening in de kantlijn van mr. Jan Couperus, baljuw te Gouda, dat dit verslag hem in oktober 1787 anoniem is toegezonden en een aantekening over de juistheid van het verslag; met achterin een aantekening van zijn hand betreffende een hem overkomen voorval tijdens de plunderingen, ter correctie van het verslag. z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie (positief en negatief); origineel in 2008 in het bezit van mevrouw Vlielander Hein te Amsterdam. Notabene 3 Lijst van door Goudse inwoners bij S. van Paddenburg ingediende declaraties wegens geleden schade ten gevolge van de plunderingen op 17/18 september 1787 en de daaropvolgende komst van de Pruisische troepen; met een gedeelte van de betreffende declaraties, januari 1788 1 omslag (12 stukken) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De als nr. 17 geregistreerde declaratie is in werkelijkheid een brief en geplaatst onder varia nr. 5. Notabene 4 Lijsten van op 17/18 september 1787 (en daarna) geplunderde of beschadigde huizen, opgemaakt door ?. Met een lijst van plunderaars, opgemaakt door C.J. de Lange van Wijngaarden, (1788) 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Eén lijst van huizen in fotokopie (origineel berustte op 8-1-1975 in familie-archief Van Dongen Bolding). Notabene 5 Brief van Matthijs Liesen te Gouda aan C.(J.) de Lange (van Wijngaarden) te Brussel over de geleden schade tijdens de plunderingen, 17 januari 1788 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6 Brief van Hillebrand van Rossen te Gouda aan (C.J. de Lange van Wijngaarden ?) over de ongeregeldheden in februari 1788; met een lijst van bewoners van de op 17 september 1787 geplunderde huizen en aantekeningen over de plunderaars. 15 februari 1788 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7 Linnen archiefzak, gemerkt "Plundering te Gouda 1787" (III A 19 b), ca. 1800 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10 Exemplaren van de Goudsche Courant en De Nieuwe Gouwenaar, bewaard in verband met het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, juni 1889. Met feestprogramma; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het feestprogramma gedrukt in een luxe en een gewone uitvoering. Notabene Goudana D093 (= 1140 A 303) Oude signatuur 11 Staat met de standplaatsen van de militaire korpsen (landmacht); gedrukt, september 1919 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen O.a. garnizoen Gouda (2e bat. 15e RI) Notabene 12 Exemplaar van het bijvoegsel van het Goudsch Kronykske, bevattende het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 31 oktober 1856 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 13 Stukken (vnl. eigendomsbewijzen) voor leden van de touwslagersfamilie Van der Klis te Gouda, betreffende de panden Karnemelksloot 123 - 127, Boelekade 167 en Derde Kade z.n.; authentieke afschriften en uittreksels. 1902 - 1949 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Specificatie -- zie volgnummers 13.01 - 13.17. Notabene 14 Lijst met namen en adressen van de (voormalige) Goudse blekerijen, volgens de huidige ligging; met plattegrond; opgemaakt door A.D. Vergunst, 1986. Met fotokopieën van foto's van het bedrijf De Drie Notebomen 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een uitgebreide versie (met de originele foto's) is ter inzage bij de samensteller. Notabene 15-21 Stukken betreffende de restauratie en verbouwing van het stadhuis, opgemaakt en ontvangen door het architectenbureau A. van der Steur c.a. als directievoerder, 1947 - 1952 4 delen en 3 omslagen aanw. 1986/09 Oude signatuur 15 Dagboek betreffende de restauratie, maart - december 1947 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Achterin aantekeningen betreffende bijzonderheden. Notabene 16 Dagboek betreffende de restauratie, januari 1948 - april 1949 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18 Register van door leveranciers / onderaannemers geleverde goedeen en verrichte diensten / werkzaamheden, met kostprijzen; met een index op bedrijfsnaam, 1948 - 1952 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 20 Kostprijsberekening van de c.v.-installatie met toebehoren; met aantekening over de afscherming van het ketelhuis, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21 Schetstekening (plattegrond) van drie pilaren, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 17 Dagboek betreffende de versterking van de balklagen op de tweede verdieping en zolder en het verbouwen van de afdelingen financiën en algemene zaken, maart 1948 - mei 1951. Achterin een staat van interlokale telefoongesprekken, januari 1949 - september 1952 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19 Aantekening van de bedragen van ingezonden rekeningen (aan de gemeente Gouda ?) tot en met 28 juni 1952 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 22 Exemplaren van de Goudasche Courant, januari 1792 en augustus 1796 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het exemplaar van 2 januari 1792 (het eerste nummer van deze krant) is op linnen gedrukt. Notabene 23 Exemplaar van de Nieuwe Goudsche Courant, weekblad voor Gouda en omstreken, (nr. 16), oktober 1879 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een artikel van J.J. Bertelman over de restauratie van het stadhuis "in stijgerstijl". Notabene 24 Exemplaar van de Nieuwe Goudsche Courant ... met (hoofd)artikel over de relatie stadsbestuur - St.-Janskerk (hervormde gemeente), met name in verband met de jaarlijkse vergoeding door de gemeente wegens gederfde begrafenisinkomsten, december 1884 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 25 Exemplaar van het Bijvoegsel der Nieuwe Goudsche Courant, bevattende het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 9 november 1888, in het bijzonder van de huldiging van W.J. Fortuijn Drooglever wegens zijn 50-jarig raadlidmaatschap, november 1888 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 26 Exemplaren van (extra edities van) (met name) de Goudsche Courant betreffende de wapenstilstand in en de vrede na de Eerste Wereldoorlog, 1918, 1919 8 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1979/007 (ged.) aanw. 1981/001 Oude signatuur 27 Exemplaren van kranten betreffende het 50-jarig regeringsjubileum van koninging Wilhelmina en de troonswisseling van koningin Wilhelmina en koningin Juliana, augustus - september 1948. Met een reclame-aanbieding voor gedenklepels en het herdenkings-album "Nederland jubelt" 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/04 Oude signatuur 28 Exemplaren van kranten betreffende het overlijden en de begrafenis van prinses Wilhelmina, november - december 1962 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/04 Oude signatuur 29 Exemplaren van o.a. de Goudsche Courant, Rijn en Gouwe en Holland Silhouet betreffende de troonswisseling van koningin Juliana en koningin Beatrix, april - mei 1980 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/04 (ged.) Oude signatuur 30 Verslag van de activiteiten van het Goudse Comité ramp watersnood 1953; getypt 1 stuk (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31 Brieven inzake de benoeming van dr. Scheygrond als lid, 1965, 1970, en lid van de commissie / sectie heemkennis, 1971, 1975 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1986/11 Oude signatuur 32 Bewijs van aandeel in de r.k. woningbouwvereniging St. Jozef ten name van C.M.J. Faay, 1970 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 33 Lijst van ondertekenaars van een oranjegezind verzoekschrift, (1787) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. voor een groot deel namen van leden van de Oranjesociëteit, (1787). Vriendelijke mededeling van drs. W.A. Knoops. De aantekening bij mr. Frederik van der Hoeve ("... oprigter van de sociëteit") heeft kennelijk geen betrekking op dit stuk. Notabene 34 Onderhandse akte van transport van een huis en erf aan het Buurpad 267 (momenteel: Westbuurstraat 1) te Moordrecht, kad. sectie C 818 (O = de koper, W = het gemeenschappelijke pad), door Jacobus Adrianus Snel, burgemeester, en zijn vrouw Nizetta Johanna François, aan Maarten Jacobus Carlier, meester koper- en blikslager, 16 augustus 1860 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 35 Akte van transport van een huis en erf aan de Vlamingstraat nz, kad. sectie C 818 (O = de koper, W = de gemeenschappelijke gang), strekkende tot de eigendom van de koper, belast met de helft van 10 stuivers gemortificeerde renten t.b.v. het Leprooshuis, door Maria van Ommen, weduwe van Matthijs van den Regt, aan Mijndert van Jeveren te Moordrecht en zijn compagnon Pieter Schouten, 17 december 1812 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 36 Brief van mevrouw A.G. Douwes Dekker-Post van Liggeloo te Nice (F) aan mevrouw C.G. ("Corry") Vleugels Schutter-Spit (geboren te Gouda) te Nieuwerkerk (Zld), 3 mei 1937. De briefschrijfster is verontwaardigd over het boek van dr. Julius Pee over haar schoonvader Multatuli, vanwege de vele onjuistheden die Pee zich ten opzichte van diens zoor P.J.C.E. ("Edu") Douwes Dekker heeft veroorloofd. Zij vraagt Corry om een oordeel over haar overleden man, en om adressen van oud-leerlingen om hen hetzelfde te kunnen vragen. Met een doorslag van een open brief van de briefschrijfster aan Julius Pee, z.d. Met voorkant van de verzendenveloppe, 1937 2 stukken (1 in 2 bladen) en 1 katern (8 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De geadresseerde was ca. 1908 leerlinge van P.J.C.E. D.D. (leraar Frans) aan de Rijks HBS. Notabene 37 Stukken betreffende de Goudse aanmoedigingsprijs voor de kunst, o.a. betreffende het lidmaatschap van dr. A. Scheygrond van de redactiecommissie, 1966 - 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1986/11 Oude signatuur 38 Bekendmaking door burgemeester en assessoren van Noord-Waddinxveen van de verordening op de heffing van accijnzen op meel, brood, vlees, spek, gedistilleerd en wijn, 1827 maart; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 39 Bekendmaking door de gemeentebesturen van Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a. van de verordening op het vastleggen van vaartuigen binnen deze gemeenten, november 1828; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 40 Bekendmaking door de gemeentebesturen van Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a. van het reglement op het gebruik van de brandspuiten in deze gemeenten, z.d. (na 5 augustus 1837); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 41 Lijst van inwoners van Nieuwerkerk a/d IJssel die nachtwachtdiensten moeten verrichten, november 1830; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 42 Bekendmaking door het gemeentebestuur van Nieuwerkerk a/d IJssel van het reglement op de uitoefening van de beroepen van broodbakker en broodverkoper binnen de gemeente, februari 1826; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 43 Bekendmaking door de gemeentebesturen van Noord-Waddinxveen, Zuid-Wadddinxveen en Broek c.a. van de verordening op het tappen (van sterke drank) na 22.00 uur binnen deze gemeenten, 23 november 1828; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 44 Exemplaren van De Nieuwe Courant en Het Nieuws van den Dag betreffende de geboorte van prinses Juliana, 30 april / 1 mei 1909. Met een herdenkingsartikel in Vrij Nederland, 1967 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 45 Twee fragmenten van bladen kerkmuziek (perkament) met Latijnse gezangen, (ca. 15e eeuw ?) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk gebruikt als versteviging van boekbanden; van het grootste fragment is alleen een strook van de rechterzijde afgesneden, zodat de tekst voor een groot deel leesbaar is. Notabene aanw. 1981/02 mus. 290 mus. 60.027 A en B Oude signatuur 46-47 Archiefbescheiden van de fa. Veerman, sigarenwinkel aan de Turfmarkt 54 - 56 te Gouda, 1920 - 1936 (hiaten) en z.d 2 omslagen aanw. 1981/007 en 008 Oude signatuur 47 Diverse ingekomen stukken (handelscorrespondentie) en aantekeningen, 1920 - 1921, 1927 en z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 46 Kwitanties en fakturen, 1920-1921, 1930-1936 en z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 48 Stukken betreffende feestelijkheden (vnl. jubilea) van de Goudsche Winkeliersvereeniging (GWV), later de Goudse Middenstandsvereniging (afd. Gouda van de Kon. Ned. Middenstandsbond KNMB), 1922 - 1937 en 1962; ged. gedrukt. Met een krantenknipsel met foto uit Groot Rotterdam, 1929 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/003 en 013 Oude signatuur 49 Tarieflijst van de Stoombootrederij "De IJssel" te Gouda voor vee-, vracht-, besteld- en passagiersgoederen; gedrukt; per 1 januari 1902 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet ingevulde, voorbedrukte lijst. Hieraan toegevoegd: fotokopie van een ingevuld exemplaar. Notabene aanw. 1982/06 Oude signatuur 50 Circulaires van Stoombootrederij "De IJssel" (voorheen C.G. van der Garden) te Gouda betreffende wijzigingen in de dienstregeling en de dienstverlening, 1929 - 1942 en z.d. Gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Twee circulaires in fotokopie. Notabene aanw. 1982/06 Oude signatuur 51 Akte (huurovereenkomst) waarbij de executeurs van het testament van Catharina Bezemer aan Bartholomeus Gabrij een huis en erf aan de Turfmarkt te Gouda voor vier jaar verhuren, september 1812 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 52 Vergunning van b. en w. van Gouda aan J.J. Bertelman als voorzitter van een "Commissie, die zich ten doel stelt eenen tunnel op te sporen ... onder ... de rivier de IJssel" om bij de IJssel in het (Houtmans)plantsoen graafwerkzaamheden te laten verrichten, september 1880. Met vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.376 Oude signatuur 53 Rapport van (J.H. van Echten) aan de Commissie van toezicht op het Museum van Oudheden te Gouda (?), inzake het onderzoek naar de aanwezigheid van een tunnel onder de Hollandsche IJssel, 1879; afschrift (minuut?). Met bijbehorende situatietekening, plattegrond van de ontgraven gang en profieltekening 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.376 mus. 037 A + B Oude signatuur 54 Rapport van (de gemeentebouwmeester ??) aan ? inzake de in 1824 in verband met herstelwerkzaamheden aan de volmolen aan de Punt ontgraven gang(en), z.j. (na 1824) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Behoort wellicht in het secretarie-archief? Notabene mus. 51.376 mus. 037 C Oude signatuur 55 Rapport van de gemeente-opzichter aan (de commissie van toezicht op het museum ?) inzake een instorting in de bestrating van de Punt, juni 1901. Met een aantekening van dr. F.H.G. van Iterson, lid van de museumcommissie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Behoort misschien in het archief van de commissie van toezicht op het museum. Notabene mus. 51.376 mus. 037 D Oude signatuur 56 Oproep van ... (?) aan de kiezers in het kiesdistrict Gouda om hun stem uit te brengen op M.A.F.H. Hoffman en jhr.mr. W.M. de Brauw bij de a.s. verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 22 januari 1868; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 57 Intekenlijst voor de inzameling van gelden voor een huwelijkscadeau aan prinses Marie der Nederlanden bij haar huwelijk met de prins Von Wied, 1870; met een toelichtende circulaire; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gebruikt als omslag voor bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven van de oud-katholieke parochie van de H. Johannes de Doper. Notabene 58 Stukken betreffende de sociëteit "Ons Genoegen" te Gouda, 1879 - 1951 en z.d.; vnl. gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. een situatietekening (z.d.) en een doorsnede van de schouwburg (z.d.). De meeste stukken betreffen jubilea van de sociëteit. Afkomstig van oud-gemeentesecretaris G.J.J. Pot, commissaris van de sociëteit. Notabene aanw. 1982/07 Oude signatuur 59 "Historische gegevens betreffende den grond hoek Oosthaven - Molenwerf, waarop ... de Nutsspaarbank is gesticht". Transcripties van en uittreksels uit diverse archiefbescheiden e.d. over deze lokatie, (1528 - 1898); getypt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigd door G.J.J. Pot. Notabene aanw. 1982/08 Oude signatuur 60 Exemplaren van kranten met verslagen van ledenvergaderingen van de Goudsche Winkeliersvereeniging, 1930, 1936, 1937 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/13 Oude signatuur 61 "KNMB-nieuws, 16e jaargang no. 4 (1962)", jubileumcongresnummer met gegevens over de geschiedenis van de bond, 1962 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. gegevens over het voorzitterschap van P.G. van der Weele uit Gouda. Notabene aanw. 1982/13 Oude signatuur 62 Jaarverslagen van de Middenstands-centrale voor Gouda en omliggende gemeenten, 1929, 1932 en 1933; gestencild. Met een agenda voor de jaarvergadering, 1930, en een programma van de "Koopt-in-Gouda"-dagen, gedrukt, 1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/13 Oude signatuur 63 Notulen van de ledenvergaderingen van de buurtvereniging Groenendaal, 1951 - 1952. Met correspondentie, 1951 - 1954 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft met name de feestweek ter gelegenheid van de opening van de St.-Joostbrug in oktober 1951. Notabene aanw. 1982/13 Oude signatuur 64 Programma's van speciale ledenavonden van de sociëteit Ons Genoegen, 1949 - 1957 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/14 Oude signatuur 65 Krantenknipsels betreffende A.R. van de Putte ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag, 1964 maart 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 67-69 Stukken betreffende het huis (later: de apotheek) Westhaven 14, 1798 - 1965 3 omslagen Voor charters 1765 - 1799, zie varia nr. 1903 - 1905. Notabene aanw. 1983/z.n. Oude signatuur 67 Akte van overeenkomst tussen Marcellus Bisdom van Vliet en Hermanus Wijkmans als eigenaars van twee aan elkaar grenzende panden aan de Westhaven (resp. 13 en 14), inzake de (gedeeltelijk) gemeenschappelijke waterleiding en de gemeenschappelijke scheidingsmuur in de tuin, augustus 1799 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 69 Stukken betreffende de brug over het water aan de Peperstraat achter Westhaven 14, 1939, 1963, 1965 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 68 Akte van transport van een stuk grond achter pand Westhaven 15 (kad. D 543) door Johannes de Jong, kapper, aan Gerhard A.W.J.O.E. Paris, apotheker, ten behoeve van diens perceel Westhaven 14; authentiek afschrift, mei 1942; met een akte van rectificatie en brief, augustus - oktober 1944 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 70 Akten van transport van het pand Westhaven 13; met bijlage, 1962, 1972 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie specificatie (volgnrs. 01 en 02). Notabene aanw. 1983 Oude signatuur 71-72 Stukken betreffende de gebouwen van de rooms-katholieke St.-Jozefparochie te Gouda, 1964 - 1973; fotokopieën 2 omslagen 72 Correspondentie van het kerkbestuur met glazenier Frans Balendong te Haarlem betreffende onderhoud van de glas-in-loodramen van de Gouwekerk en de pastorie, 1964 - 1967 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 71 Onderhoudsrapporten van de bisschoppelijke bouwinspectie en correspondentie van de bouwinspectie met het kerkbestuur en bedrijven inzake onderhoudswerkzaamheden, 1964 - 1973 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 73 "Expositie 'Gouda 71'". Tekst van drie geluidsbanden, opgenomen bij evenementen ter gelegenheid van de in januari/februari 1971 gehouden tentoonstelling "Gouda '71" 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie geluidsbanden, aanw. 1982 Notabene 74 Stukken betreffende de Stichting Goudse Hofsteden, o.a. inzake het geplande polderaquarium, afkomstig van dr. A. Scheygrond als lid van de werkgroep "Biologisch centrum", 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 75 Concepten en afschriften van teksten voor de bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland, opgemaakt en ontvangen door dr. A. Scheygrond als lid van de redactie, 1963 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 76 Biografische aantekeningen en krantenknipsels betreffende het leven van dr. A. Scheygrond (Gouda 09-02-1905 - 17-02-1996), bioloog, docent aan o.a. het Coornhert-gymnasium en de Rijks HBS, redacteur van "Panda", enz., enz., 1979, 1981. 1990 - 1992. Met eigenhandige bibliografie, ca. 1991; afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 77 "Voor onze vrouwen". Exemplaar van het Bijblad van De Oud-Katholiek, gewijd aan de jaarvergadering van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwenverenigingen in Nederland op 24 juni 1933 in Gouda; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. een welkomstartikel van de Damesvereniging "Ter Gouw". Notabene 78 Exemplaar van (een bijlage bij het dagblad) De Standaard, gewijd aan Gouda, maart 1935; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 79-88 Stukken betreffende de viering van Gouda zeven eeuwen stad, 1970 - 1972 8 omslagen, 1 band en 1 pak aanw. van W. Veerman en mw. N.V. van der Eijk Oude signatuur 82 Diverse krantenknipsels, 1970 - 1972 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 83 Diverse krantenknipsels, 1970 - 1972 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 84 Stukken ontvangen door mevr. N.C. van der Eijk, directrice van de Goudse Huishoudschool ("De Breevaart") als lid van de onderwijscommissie van de Stichting "Gouda-700", 1971 - 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 85 Feestprogramma; gedrukt; met concept-programma (draaiboek), (1971), 1972 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 79 Stukken betreffende de historische optocht "Het herte van Holland" en het gebruik van historische kostuums tijdens de feestviering, 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 80 "Nieuwstydingen uut Tergou". Krantenknipsels bevattende gefingeerde nieuwsberichten (geïllustreerd door dr. K.F.O. James, oud-burgemeester) uit de jaren 1272, 1372 ... 1872, juni - augustus 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 81 Circulaires, folders en divers klein materiaal, 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 86 Affiche, draaiboek en programma van de culturele manifestatie "Zeven eeuwen kleur en klank" in sporthal "De Springers" op 23 september 1972 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 87 Algemene propaganda-affiches, 1972 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 88 Feestbijlagen van de Goudsche Courant en Holland Silhouet, juni 1972. Met exemplaar van een schoolkrant (van een school voor voortgezet onderwijs) 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In tweevoud. Notabene 89-99 Stukken (hoofdzakelijk exemplaren van kranten en tijdschriften, krantenknipsels en feestprogramma's) betreffende het Oranjehuis, 1927 - 1947, (1966, 1967); gedrukt. Met een bijlage 9 omslagen 98 "Feestwijzer ...". Programma's voor de viering van koninginnedag, 1910, 1912, 1922, 1926, 1936, 1937 6 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen LET OP: afzonderlijke omslagen voor bijzondere jaren (regeringsjubilea). Notabene 1140 A 300, 301, 302 en B 139 Oude signatuur 99 25-jarig regeringsjubileum, 1923 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 050 = 1140 A 298 en B 144 Oude signatuur 93 Meerderjarigheid van prinses Juliana, 1927 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 90 30-jarig regeringsjubileum resp. 50e verjaardag van koningin Wilhelmina, 1928 resp. 1930 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1139 F 74 Oude signatuur 94 75e verjaardag van koningin-moeder Emma, 1933. Met een krantenknipsel uit 1989 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 95 Herdenking geboortedag prins Willem van Oranje, 1933 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De GC bevat o.a. een artikel van J. Smit ("Gouda gaat over naar den Prins"). Notabene 1140 A 239 Oude signatuur 92 Overlijden van prins Hendrik, 1934 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 91 Huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard, 1937. Bevat: O.a. het zangbundeltje "Zing het Nederlandsche lied". 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 541 D 17-18 = Lib 0828 5b Oude signatuur 89 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1938. Met o.a. een programma van de feestelijkheden in Gouda ("Feestwijzer 1938"), en het bijvoegsel "Wilhelmina regina" van het Algemeen Handelsblad; gedrukt 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N001 = 1140 B 138 Oude signatuur 96 Geboorte en babyjaren van prinses Beatrix, 1938 - 1939, (1966, 1967) 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 97 Geboorte prinses Marijke (Christina), 1947 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6991 Pakpapier met opdruk van schoenwinkel J. van Gils, Markt 11 (tevens gevestigd te Bodegraven), ca. 1930 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen varia 00098 Oude signatuur 6992 "Zestig jaar bouwen 1877 - 1937". Vouwblad met kort overzicht van de geschiedenis van N.V. Aannemingsbedrijf v/h W. Bokhoven te Gouda, 1937; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen varia 00099 Oude signatuur 100 Melodiëngids voor bruiloften ...; bew. door L.H. Deelman Iz.", ca. 1910. Met "Nieuwe leuke lachpillen van D. Junior, ca. 1920. Bevat: Reclame-etiket resp. stempel van magazijn "De Voordracht", winkel voor bruilofts- en feestartikelen, boek- en papierhandel van B. Gompers, Wijdstraat 17 te Gouda. 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alleen voorplat, titelpagina en inhoudsopgave aanwezig. Notabene 101 Paspoort, afgegeven door de minister van buitenlandse zaken, voor Willem Albert Hoyng, directeur van de Plateelfabriek Zuid-Holland te Gouda, om in België en Duitsland te reizen, oktober 1914 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met opgeplakte foto van de houder; op de achterkant Duitse visa en een legalisatie van foto en handtekening. Notabene aanw. 1981/03 Oude signatuur 102 Aanslagbiljet in de personele belasting over 1824 voor Huibert Kramer, met betrekking tot het huis (aan de Aalje Bakstraat?) wijk S 190 te Gouda; met kwitering wegens betaling, (1825) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 103 Nieuwjaarswens van de tamboers van de Goudse schutterij voor het jaar 1789 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie van de afdruk in het Nederlands Dagblad (ed. Zuid-Holland) van 31 dec. 1982 Notabene aanw. 1983/04 Oude signatuur 104 Winst- en verliesrekening met inventaris van de Goudse Stoomblekerij "De Drie Notebomen", z.j. (ca. 1935 ?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1983/01 Oude signatuur 105 Statuten en huishoudelijk reglement van de r.k. coöperatieve broodbakkerij en verbruiksvereniging "Ons Belang" te Gouda, tevens bewijs van lidmaatschap voor A. Siebes, met overzicht van door hem resp. van hem gestorte resp. ingehouden gelden. 1931 - 1936 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene aanw. 1983/02 Oude signatuur 106 Zakboekje van M. Boere, schutter in de 3e compagnie van de dienstdoende schutterij Gouda, 1895 - 1897 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene aanw. 1983/03 Oude signatuur 107 Kladaantekeningen betreffende de geschiedenis van kaashandel Van Eijk (De Blauwe Haan) te Gouda, opgemaakt door dr. J.L. van Eijk, (1920 - 1964) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/03 Oude signatuur 108 Aantekeningen, afschriften en afdrukken van archiefstukken en correspondentie betreffende de Agnietenkapel, gebruikt door dr. J.G.W.F. Bik voor zijn artikel "De Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt" (in: Negentiende verzameling bijdragen van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" (1982), p. 14-59). (vnl. 16e eeuw) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1983/01 Oude signatuur 109 "Ode aan Gouda's straatnamen gewijd". Tekst van een loflied op de Goudse straten, gezongen door mevr. Magdalena Meewezen-Furrer (geb. 24-11-1881), ca. 1970. Met een andere versie van deze tekst 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. -4/1981/01 (bandopname) Oude signatuur 110 Verslag van de vergadering van de besturen van de Westerschool, C.N.S. en school van de Geref. Gemeente betreffende de oprichting van een stichting voor Christelijk VGLO, 9 september 1952; gestencild 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 111 Geboortebewijs (uittreksel uit het bevolkingsregister) voor Pieter van der Kleij (geb. 19-03-1919 te Gouda) met stempels dat voor betrokkene een broodrantsoen is uitgekeerd, 1919 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/04 Oude signatuur 112 Getuigschrift voor Cornelia Sara Matse wegens het behalen van de tweede prijs voor vlijt, goed gedrag en getrouw schoolbezoek als leerling van openbare school nr. 2, 1904 maart 30 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1982/03 Oude signatuur 113 Getuigschrift van A.B. van Meerten-Schilperoort voor Pieter van Rozenstraten, gewezen dansleraar aan haar Goudse kostschool, 1818 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/02 Oude signatuur 114 Brief van A.B. van Meerten-Schilperoort aan de bestuurders, regenten en directeur van de vrouwengevangenis te Gouda met dankbetuiging voor de medewerking gedurende de 19 jaar dat zij de gevangen vrouwen heeft bezocht, 7 februari 1853 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 115 Stukken betreffende A.R. van de Putte, ca. xxx 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën van fol. 1v - 39r van een plakboek in het bezit van mevr. M. Sluis-van de Putte te Oosterhout (NB). Van de Putte (Gouda 1884-1978) was onderwijzer en lid van de museumcommissie. Notabene 116 Handtekeningen van drie commandeurs van de orde van St.Jan (Johannieter-orde) te (Haarlem?), waaronder die van Cornelis Jacopsz van der Goude, ca. 1605 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgeknipt van een archiefstuk. Notabene aanw. 1981/03 Oude signatuur 117 Handtekening van Cornelis Schonaeus (Schoon), geboren te Gouda, later rector van de Latijnse school te Haarlem (overl. aldaar in 1611), 1588 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgeknipt van een archiefstuk. Notabene aanw. 1981/03 Oude signatuur 118 Brief van dr. T. Vink te Amsterdam (auteur van "De Lekstreek", Amsterdam 1926) aan dr. A. Scheygrond te Gouda over de (on)mogelijkheid van een vroegere bocht in de Hollandsche IJssel ter plaatse van het kasteel van Gouda (dat dan aan de overkant van de IJssel gelegen zou hebben), in verband met de theorie van o.a. D.A. Goedewaagen inzake onderaardse gangen onder de IJssel, 11 september 1937 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 119 Dienstregeling voor de winter 1886/1887 van de stoomtram Gouda - Oudewater en de stoomboot Haastrecht - Schoonhoven; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 120 Stukken betreffende de waterbeweging in Rijnland, met name te Gouda, gedurende met name de 19e en 20e eeuw; verzameld en opgemaakt door C. de Kluyver, oud-opzichter van het hoogheemraadschap van Rijnland voor het district Gouda, ca. 1970 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 121 Verordening van het stadsbestuur van Gouda betreffende het overvaren van de Hollandsche IJssel (het z.g. IJsselveer) tussen Ouderkerk en IJsselstein, 1618 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 122 Statuten, huishoudelijk reglement en huurreglement van de woningbouwvereniging Het Volksbelang te Gouda, 1962; gedrukt; met bewijs van lidmaatschap voor W. Veerman. Met bewijs van aandeel ten name van C.M.J. Faay, 1970 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1980/115 Oude signatuur 123 Kwitantie voor G.B. Lalleman te Moordrecht wegens betaalde hondenbelasting, 1882 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 124 Kwitantie van regenten van het Oudemannenhuis te Gouda voor J. van Steenderen wegens betaling van een inkoopsom als bewoner van het huis, 1854 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 125 Circulaire van de stationschef te Gouda betreffende een prijsverlaging van treintarieven voor groepen van tenminste 25 personen, 17 maart 1932; gestencild 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 126 Tekst van een feestlied, opgedragen aan W.K. Schuling, adjudant bij de schutterij te Gouda, ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband. 1904; gehectografeerd 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met opgeplakte foto van de jubilaris. Notabene 127 (Auto)biografische aantekeningen van / betreffende Hugo Kahn, fabrikant van instrumenten te Gouda; met persbericht betreffende de hem uitgereikte onderscheiding van de Nederlandse Export Centrale (NEC), 1969, 1975 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Gedeeltelijk in het Duits. Notabene 128 Uit de geschiedenis der gemeentelijke Middelbare Handelsavondschool ... 1904 - 1954". Samengesteld door G. Schrijvers, 1954; gestencild 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 236 Oude signatuur 129 Aantekeningen van G.D. Hey (geb. 12-2-1864 te Gouda), gebaseerd op de jeugdherinneringen van zijn grootmoeder Josina Lens (geb. 4-8-1803 te Gouda) over de Franse tijd in Gouda (ca. 1810-1813), opgemaakt ca. 1930? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 130 "Het stenen broodje : een legende uit het oude Gouda". Tekst van een verhaal, geschreven door Hein Tempelman, spelend in Gouda in 1557, ca. 1950 (?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 131 Plakboek met persoonlijke archiefstukken, aantekeningen, foto's, prentbriefkaarten en krantenknipsels van Joukje (Jo) J.C. Ewoldt, wijkverpleegkundige in het Diakonessenhuis te Gouda, later bij het Groene Kruis, afd. Gouda, en tenslotte directrice van het Oudemannenhuis te Gouda, over de periode 1943 - 1974. (1978 mei) 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/01 Oude signatuur 132 Genealogische aantekeningen door dr. C.J. Matthijs over de onderlinge bloedverwantschap van de administrateurs van het hofje van Lethmaet (alias hofje van Christina Gijsbertsdochter) aan de Nieuwehaven, 1976 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen nog dateren! Notabene 133 Aantekeningen van A.R. Gardenier betreffende de Goudse gemeentepolitie in het verleden, voornamelijk in het begin van de 20e eeuw, (1978) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 134 Aantekeningen van L.J. Muller (1879-1969) betreffende de Plateelfabriek Zuid-Holland te Gouda, ca. 1967 (en 1940); (afdrukken). Met enkele biografische gegevens, een brief aan Muller en fotokopieën van aardewerkmodellen van de fabriek en van krantenartikelen inzake de sluiting van de fabriek 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/03 Oude signatuur 135 Prospectus van de Nederlandsche Bouwvereeniging te Gouda betreffende de uitgifte van aandelen, 1871. Met begeleidende circulaire van makelaarskantoor Knox & Dortland. Gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.380 Oude signatuur 136 Reclamekaartje van modemagazijn M. (Wilhelmina) ter Beek-Van Leunen, Hoogstraat A 117 te Gouda, ca. 1850; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje. Notabene 137 Drukwerk ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, 1898. Bevat: - Circulaire van de fa. H. Pander & Zonen te 's-Gravenhage met aanbieding van (afgebeelde) decoratieve schilden en vlagversieringen ten behoeve van de inhuldigingsfeesten. --- Exemplaar bestemd voor fa. J.W.P. van Ede van der Pals, modeartikelen, Markt A 107 te Gouda. - "Oranje boven!". Portret van Wilhelmina, met tekst van drie coupletten van het Wilhelmus en toelichtende tekst. Gedrukt door "De Vecht" te Breukelen. 1 stuk, 1 katern (omslag los van inhoud) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 048 (ged.) Oude signatuur 138 Gedichten, gemaakt door Gijsbertus Jan van Lakerveld (geb. 28-9-1831 te Moordrecht) ter gelegenheid van het 41-jarig huwelijksfeest van zijn ouders Marinus Johannes van Lakerveld en Maria Clazina François (gehuwd 27-10-1830 te Moordrecht) en het huwelijk van zijn zuster Nizetta Jacoba met Dirk Dirkzwager op 27-10-1871; gedrukt 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.636 Oude signatuur 139 Programma van een toneeluitvoering en menu ter gelegenheid van de bruiloft van Christiaan George van der Post (geb. 31-8-1847 te Utrecht) en Belia Klazina Johanna François (geb. 25-3-1847 te Moordrecht) op 13 juli 1871; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.636 Oude signatuur 140 Menu en feestlied ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van C.G. van der Post en B.K.J. François, gevierd op de stoomboot "IJssel II" op 12 en 13 juli 1896 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het gedrukte menu bevat een foto van de stoomboot. Notabene mus. 51.636 Oude signatuur 141 Menu's, uitgereikt aan C.G. van der Post te Gouda, ter gelegenheid van een diner (huwelijk van L.P.H. en B.C. van W. ?) en ... , 1883 en z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.636 Oude signatuur 142 "Ode aan de suiker". Reclamegedicht voor suikerwerk van de fa. Hoogendijk, (verm. koekbakker aan de Hoogstraat te Gouda), ca. 1900 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 143 Brief van een Rotterdamse handelsfirma aan de fa. Gebrs. J.A. Verburg, touwslagerij te Moordrecht, met verzoek om toezending van een certificaat van oorsprong voor de geleverde garens, aangezien deze verzonden moeten worden naar Oost-Indië, 8 april 1863 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 144 Briefkaart van Gustave Burghgraeve, wonend in het vluchtelingenkamp te Gouda, aan zijn (half-?)broer Joseph de Munck, krijgsgevangen Belgisch soldaat te Solta bij Hannnover, 4 juni 1915 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onbestelbaar teruggekomen. Notabene 145 Verordening van de beurtvaart tussen Dordrecht en Gouda, met lijst van vrachttarieven, vastgesteld door de beide stadsbesturen, 1760; gedrukt (te Dordrecht) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 146 Programma van een uitvoering van zangvereniging Apollo in zaal Kunstmin van de sociëteit Ons Genoegen, 1896 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overbrengen naar ac 265. Notabene 147 "Reglement der Vereeniging Centraal Israëlietisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën, gevestigd te Gouda". 1892. Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene aanw. 1983/4 Oude signatuur 148 Circulaire van het bestuur van de Goudse Middenstands-Centrale en de commissie voor de feestweek met verzoek aan de besturen van verenigingen om medewerking aan een optocht, 7 oktober 1935; gestencild 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 149 Samengesteld door "Mnemosyne"; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 150 Stukken (vnl. eigendomsbewijzen) betreffende het huis "IJseloord", Dorpsstraat 58 te Moordrecht, 1727 - 1954 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In 1982 door J.H. van Westendorp, arts te Moordrecht, aan de gemeente Moordrecht geschonken. Specificatie -- zie volgnummers 150.01 - 150.29. Notabene 151 Aanslagbiljet in de belasting op gebouwde eigendommen, deuren en vensters, personeel en meubilair voor het jaar 1819 voor Cornelis Heijnsius Jr. te Moordrecht, 12 maart 1819; met kwitantie wegens betaling, 27 april 1819 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 152 Authentiek uittreksel uit de akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Nizetta Johanna Snel, waarbij aan haar neef Anthony Christiaan Snel, oud-burgemeester en hoogheemraad van Schieland, een huis met erf en tuin te Moordrecht, kad. C nr. 1315, wordt toebedeeld, 14 december 1906 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 153 Prospectus voor de uitgifte van aandelen in de IJsselstoomtramweg-Maatschappij te 's-Gravenhage, 1882. Met (blanco) inschrijvingsbiljet. Gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgericht voor de aanleg van stoomtramlijnen in met name de regio Gouda. Notabene mus. 51.413 Oude signatuur 154 Circulaire van het bestuur van de Sociëteit "Ons Genoegen" te Gouda aan de leden met verzoek om intekening in een geldlening t.b.v. aankoop en verbouwing van het sociëteitsgebouw; met ingeplakt inschrijvingsbiljet, 1879 januari 25; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.380 / IV Oude signatuur 155 Bekendmaking van een openbare verkoping van een bewijs van inschrijving in het Grootboek Nationale Schuld ad fl. 4.276,67 door notaris W.J. Fortuijn Droogleever te Gouda op 16 januari 1882; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.380 Oude signatuur 156 Dagmenu's voor het jaar 1924; (overdruk uit ?, blz. 52-62) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat twee pagina's met advertenties van uitsluitend Goudse adverteerders, te weten: slagerij T. van Vliet (Zeugstraat 78-82), bloemist J.J. IJsselstijn (Westhaven 9), kruidenier K. Esseboom (Zeugstraat 76), bakkerij J.J. van der Sanden (Botermarkt 15), hotel De Zalm (Markt 34) en steenhouwerij Joh.C. van Wingerden (Blekerssingel 13). Notabene 157 Programma van de eerste Nederlandse vliegerwedstrijd op 27 september 1884 te Gouda; gedrukt. Met een verklaring van de wedstrijdcommissie betreffende het behalen van de eerste prijs, het nummer van de winnende vlieger (opgeplakt) en een aantal krantenknipsels (opgeplakt). 1884 september - oktober 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.412 Oude signatuur 158 Programma van de Goudse vliegerwedstrijd op 4 september 1885; gedrukt. Met enkele krantenknipsels, augustus - september 1885 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.380 Oude signatuur 159 Distributiebonnen voor diverse soorten brood, ca. 1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enkele met opdruk 'Gouda'. Notabene 160 "Reichsbanknoten". Duitse bankbiljetten ter waarde van totaal 36 miljoen mark, 1923 augustus - september 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 161 Zilverbons ter waarde van totaal fl. 14,--, 1938 11 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 162 Exemplaar van het Goudsch Weekblad (Weekblad der Arbeiderspartij voor Gouda en omstreken) met spotprent op de "sabelzoener" (een Goudse politieagent die, trots op het feit dat hij een deuk in zijn sabel had geslagen bij het handhaven van de orde tijdens de staking in de wasserij-industrie, zijn sabel zoende), 1922 december 9 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 163 Brief van de secretaris van de gewestelijke Landstorm Commissie "Gouda" aan de leden van de plaatselijke landstormcommissie Gouda met uitnodiging voor een afscheidsbijeenkomst (wegens opheffing van de Landstorm), 4 september 1940; minuut 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 164 "De geschiedenis van een oud huis". Artikel van P.H. van Reedt Dortland in de Goudsche Courant, 20 november 1920 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft "De Moriaan", Westhaven 29. Notabene 165 Bewijs van ontslag uit de werkinrichting te Hoorn voor Gerrit Snaterse, 1893 november 13 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 166 Testament, opgemaakt ten overstaan van notaris D.C. Kleij te Nieuwerkerk a/d IJssel, waarbij Ariaantje Donk haar echtgenoot Arie Huurman te Moordrecht benoemt tot universeel erfgenaam, 4 november 1847; authentiek afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 167 Staat met de namen, geboorteplaatsen en geboortedata van de leden van het gezin van Louis François Klojel en Johanna Christina Visser te Moordrecht, z.d. (ca. 1875?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 168 Aantekening betreffende de namen van de negen kinderen van W. Hazebroek te Moordrecht; klad. z.d. (ca. 1830?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 169 Overlijdensakte van Jacob de Bruin, geboren te Moordrecht, gesneuveld aan boord van het Franse fregat "Arethuse" op 7 februari 1813, 1817; authentiek afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 170 Stukken betreffende de spoorlijn Gouda - Den Haag, geopend in 1870 1 katern, 1 stuk (3 bladen), 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 72 (1139 F 143) Oude signatuur 171 Lijst van aardewerkmerken van pottebakkers uit (Delft ?), z.d. (ca. 1935?); getypt 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 172 Kalender voor het jaar 1940 met foto's van Gouda, uitgegeven door de N.V. de Goudsche Stoombleekerij (G.S.B.), Turfsingel 29 te Gouda (1939); gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 173 Programma's voor orgelconcerten door J.H.B. Spaanderman in de St.-Janskerk, doorgaans met medewerking van enkele solisten van elders; met tekst van de liederen, 1901 - 1922; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 174 Programma van een uitvoering van het oratorium "Die Schöpfung" van Jos. Haydn door de dames-zangvereniging "Arnold Spoel" o.l.v. J.H.B. Spaanderman in zaal "Kunstmin" (sociëteit "Ons Genoegen"), 3 december 1906; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor het tekstboekje: zie 401 D 150. Notabene 175 Afbeeldingen van pijpmerken, gebruikt als proefdrukken voor het boek van G.C. Helbers, De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda, en D.A. Goedewaagen, De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda (Gouda 1942); afdrukken, 1942 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft vnl. de nrs. 35 t/m 90; de meeste in duplo. Notabene 176 Bewijs van aandeel in de gratificatie, uitgeloofd aan de deelnemers aan de obligatielening van fl. 550.000 ten laste van de Geoctroyeerde Verveening in de Krimpenerwaard; gedrukt, 1803; met aantekening van uitloting in 1806 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/2 Oude signatuur 177 "Predikorders binnen de stad Gouda". Lijst met godsdienstoefeningen in de verschillende kerken te Gouda, voor de week van 25 september tot 1 oktober 1796; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/2 Oude signatuur 178 Schets voor een gebouw voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten te Haastrecht, 1892 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 179 Stukken betreffende schaatswedstrijden georganiseerd door bewoners van de Kattensingel (de "IJsclub Kattensingel") t.b.v. (vnl.?) minvermogenden, 1933, 1938 (1940, 1945) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen G.C. van Eijk was in hoofdzaak met de daadwerkelijke organisatie belast. Notabene aanw. 1981/5 Oude signatuur 180 Papieren tabakszak (ongebruikt) met merk "Koophandel Tabak" van Tabak- en sigarenfabriek De Koophandel (D.G. van Vreumingen, Wijdstraat 20 te Gouda), ca. 1920; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/6 Oude signatuur 181 Verklaring van de weduwe Bosman-Thier, dat zij geen uitdragerij zal houden, zolang de fam. J. Bik Sr. (haar buren) dit beroep uitoefenen, en dat zij deze familie toestemming geeft om meubelen op de stoep langs haar huis uit te stallen, 25 januari 1858 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/1 Oude signatuur 182 Authentiek uittreksel uit het doopboek van de Nederduitse gereformeerde (= hervormde) gemeente Rotterdam betreffende de doop van Barbara Geertruyda, dochter van François R. Overschie en Anna C. Klaarbout op 19 februari 1782, 1817 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 183 Authentiek uittreksel uit het trouwboek van de stad Rotterdam betreffende het huwelijk van Herbert Vermeulen en Barbera Geertruyda Overschie op 11 mei 1801, 1817 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 184 Aantekening van W. Verbij te Gouda betreffende een schilderij, aanwezig in de r.k. pastorie van Reeuwijk-Dorp, bevattende een portret van Martinus van (der) Velde(n), eeste pastoor van Stompwijk (1628-1639), een gedicht over zijn martelaarschap en schilderingen in acht episoden van zijn verwonding, gevangenschap en dood. 1985 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 185 Stukken betreffende het huis aan de Ridder van Catsweg 11 b, 1918 - 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Specificatie: zie volgnrs. 185.01 t/m 04. Notabene 186 Akte van scheiding van de nalatenschap van Maagje Hoogendoorn, weduwe van Johannes Pieter Boot; authentiek afschrift voor L. Hoogendoorn-Koolwijk. Met een berekening van de notaris van de verdeling van de nalatenschap, november - december 1972 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 187 Plan voor de bebouwing van de open plek op de hoek van de Oosthaven en de Lange Noodgodsstraat (noordzijde), opgemaakt door de Stichting Stadsherstel Gouda, 1977; afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 188 Programma en verslag van een discussiemiddag over de arbeidsmarktpositie en scholingswensen van Turkse en Marokkaanse jongeren, georganiseerd door het Centrum Buitenlanders Rijn en Lek, 1988. Afdrukken. Met circulaire betreffende het afscheid van directeur F. Ghijben, 1984 1 bandje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 189 "Amor op reis". Tekst van een operette, geschreven door Leo Blok en C. Hagedorn en uitgevoerd door een groep Gouwenaars, waaronder H.D. Questro, 1947. Afdruk 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 190 Bestek van architect G. Schravesande voor de verbouwing van het pand Westhaven 52, voormalig schoolgebouw van het Coornhert Gymnasium, ten behoeve van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda e.o., 1952. Met twee bouwtekeningen. Afdrukken. Met een afbeelding van pand aan een Amsterdamse gracht dat in dezelfde stijl is gebouwd, 1928 1 katern, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 191 "Caert ofte ordonnantie van de Rethorijckers ...". Reglement voor de Goudse rederijkerskamer, vastgesteld door burgemeesters op 10 februari 1607. Afschrift, (19e eeuw?) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 192 "Memorie tot verbetering van den waterstaat ...". Memorie van J.A. Beijerinck, ingenieur van rijkswaterstaat, inzake de verbetering van de waterstaatkundige problemen in de Zuidplaspolder, ontstaan door het ongelijke bodempeil, 1852. Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgemaakt op verzoek van de commissie uit de ingelanden. Gedrukt bij G.B. van Goor. Notabene 193 Staat, opgemaakt overeenkomstig art. 58 van de Kieswet, waarop staat aangegeven wanneer de mannelijke kiesgerechtigden werkzaam bij het aannemingsbedrijf fa. H.J. Nederhorst te Gouda gelegenheid wordt gegeven te stemmen, z.d. (ca. 1900); met een kladlijst met namen 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van de staat is ook een oningevuld exemplaar aanwezig. Notabene Goudana N 012 Oude signatuur 194 Beschikking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder waarbij Leendert Exalto, werkzaam bij het bureau van hoofdingenieur Beijerinck te Den Haag, wordt aangesteld tot eerste opzichter, 16 oktober 1863. Met aantekening van de eedsaflegging, 21 oktober 1863 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 195 Staten bevattende gegevens betreffende de windrichting, het waterpeil, het aantal uren van bemaling en klimatologische opmerkingen, opgemaakt voor het gemaal ... van de Zuidplaspolder, 28 december 1851 - 4 september 1852. Afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 196 "Officiële Mededelingen van den Goudschen Voetbal-Bond". Nr. 38, 1930 juni 24; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 197 "Gouda de stad met een toekomst". Prospectus van de gemeente Gouda, waarin de stad als vestigingsplaats voor bedrijven wordt aangeprezen; met een kaartje van Gouda waarop aanbieding van industrieterreinen, de nieuwe waterverbinding Gouwe/IJssel, spoorwegen en de voornaamste wegverbindingen, ca. 1930; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx Overbrengen naar secr.arch. 1920-45 Notabene 198 Sluitzegel met afbeelding van het stadhuis met warenmarkt, uitgegeven door de vereniging "Gouda Vooruit", ca. 1930 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 199 Etiket van tabak- en sigarenfabriek "De Koophandel" (eigenaar D.G. van Vreumingen) te Gouda, ca. 1930 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 200 Vloeiblad met reclame van sigarenmagazijn "De Kroon", Kleiweg 22 te Gouda; gedrukt, ca. 1930 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 201 "Postillae super libro Job". Fragment van het werk van Nicolaas de Lyra, 2e helft 15e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn; perkament. Gedeelte van een dubbelblad waarvan de buitenste kolom van fol. 1 is afgesneden; twee rood/blauwe initialen. Voor gedetailleerde gegevens, zie beschrijving in "concept-catalogus handschriften". xxx Notabene mus. 52.036 Oude signatuur 202 Fragment van een bibliotheekcatalogus van een onbekend (wellicht Gouds?) klooster, ca. 1500 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn; perkament. Twee rubrieken van de catalogus zijn volledig bewaard. Heeft vermoedelijk als omslag voor een smalle (half-folio) archiefkatern gediend. Zie: P.F.J. Obbema, Een Deventer bibliotheekcatalogus, Tongeren 1973 (deel 1, p. 83-86) en de daar genoemde literatuur; W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse librije ... (Meppel 1976). Notabene mus. 60.028 Oude signatuur 203 "Beschrijving van het handschrift bevattende verordeningen omtrent de Augustijner nonnenkloosters, inzonderheid omtrent dat van de Maagd Maria ter Gouwe". Vervaardigd door dr. M.A.G. Vorstman, 1874 september 15. Met een fotokopie van dit handschrift 1 katerntje en 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft kloosterarchieven Gouda, inv.nr. 104. Notabene mus. 285 Oude signatuur 204 Fragmenten van een missaal, 15e eeuw 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de "concept-catalogus handschriften". Latijn (Holland?). Perkament, oorspronkelijk een dubbelblad vormend. Betreft een gedeelte uit De Vigiliae Paschae. In de middenmarge van fol. 1 is een heilwens geschreven ter gelegenheid van nieuwjaar 1574. Enkele detailfoto's bijgevoegd. Notabene 205 Fragment van een missaal, met gedeelten uit het Proprium de tempore, 15e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in "concept-catalogus handschriften". Latijn. Gedeelte van een dubbelblad, waarvan de buitenmarge van het eerste blad is afgesneden. Heeft in de 16e/17e eeuw gediend als omslag voor archiefstukken, gezien de opschriften "Domeynen, erfrenten, losrenten ende lijfrenten binnen der Goude" (fol 1r) en "Lijfrenten binnen der Goude" (fol. 2v). Notabene 206 Register met handgetekende en ingekleurde wapens van de librijemeesters uit de periode 1645-1792, aangelegd ca. 1780; met een index op de achternamen (ca. eind 18e e.) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet voortgezet na blad 16. Notabene mus. 60.041 Oude signatuur 207 "Naamen en wapenen van de edele achtbaare heeren raaden in de vroedschap der stad Gouda, sedert den jaare 1618 tot deese tijd vervolgd". Aangelegd waarschijnlijk door mr. C.J. de Lange van Wijngaarden (na ca. 1750), bijgehouden tot 1780; vervolgd met "Naamen en wapenen van de edele achtbare heeren raaden in de vroedschap der stad Rotterdam ... 1618 ..., aangelegd als boven 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op beide gedeelten een index op de achternamen. Notabene mus. 102 mus. 60.035 Libr. 0118 (?) Oude signatuur 208 Register bevattende met de pen getekende familiewapens in voorgedrukte wapenschilden, ca. 1700 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De kleuren van de wapens zijn met letters aangegeven. Slechts een aantal wapens per letter of bladzijde zijn aangebracht (het register is alfabetisch ingericht). Notabene mus. 60.005 Oude signatuur 209 Album amicorum van de compagnie Westhaven van de Goudse schutterij, 1778 - 1796 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De versierde titelpagina is niet ingevuld. Notabene mus. 248 mus. 60.011 Oude signatuur 210 Register bevattende afschriften van besluiten en verordeningen (keuren) van het hoogheemraadschap van Rijnland over de periode ca. 1669 - 1745, aangelegd midden 18e eeuw 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat achterin teksten van liederen, psalmen, spreuken, e.d., vermoedelijk van de hand van Jan en Dirk van der Vooren, 18e eeuw. Notabene AW 1981/249 Oude signatuur 211 Fragment van een graduaal, met het Ordinarium Missae, 15e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn (Holland?); perkament. Bovenste helft van een folium. In de 17e eeuw is het hele blad waarschijnlijk gebruikt als omslag voor een "Rekening van meester Pyeter van Asperen ende Jan Cincq Claesz, tresoryers de anno 1500 eenentseventich". Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de concept-catalogus handschriften. Notabene 212 Fragment van een antiphonarium, 14e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn (Holland?); perkament. De binnenste helft van een folium. Notabene 213 Fragment van een missaal met het begin van de Praefationes sine notis, 15e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn (Holland?); perkament. Enkel folium; initiaal (rood/blauw en paars). Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de concept-catalogus handschriften. Notabene 214 Fragment van een missaal, met o.a. (een gedeelte van) de 17e en 18e zondag na Pasen, 15e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn (Holland?); perkament, dubbelblad. Heeft in de 16e/17e eeuw gediend als omslag voor archiefstukken, gezien de opschriften "Domeynen ende erfflicke renten, binnen ende buyten" (fol. 1v en 2r); in de rechtermarge van fol. 2r in (16e e.?) hand "vive mem.". (Door codicoloog nader te beschrijven.) Notabene mus. 52.035 Oude signatuur 215 "Napoleon aan den Raad omtrend Holland". Anoniem spotdicht op Napoleon, die zich laat misleiden door de ogenschijnlijk kalme, huiselijke aard van de "Hollanders", begin 19e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 216 Fragment van Gregorius de Grote, Moralia in Job, 1e helft 15e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn (Nederlanden, Frankrijk?). Perkament, gedeelte van de bovenhelft van een dubbelblad (waarbij van het eerste folium bovendien de buitenste kolom met een zig-zagsnede is afgesneden). Heeft gediend als schutbladen van een boek, zie de aantekening "dit boeck hoort Maerghen IJansdochter" in de binnenmarge van fol. 1r (17e-e. hand). Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de concept-catalugus handschriften. Notabene 217 Fragment van een stichtelijk (?) geschrift, 2e helft 15e eeuw ?? 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nederlands. Nog nader te identificeren en door codicoloog te beschrijven. Notabene 218 Fragment van een missaal met een gedeelte van het Proprium sanctorum, medio 15e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn (Holland). Perkament, gedeelte van een dubbelblad waarvan de buitenmarge is afgesneden. Initialen blauw met rood en lichtgroen. Zie voor gedetailleerde gegevens tevens de beschrijving in de concept-catalogus handschriften. Notabene 219 Verslag over de toestand van de Zuidplaspolder in 1944; fotokopie, (1945) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een historische terugblik in verband met het 100-jarig bestaan van het polderbestuur. Notabene 220 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder, 3 januari 1944; fotokopie 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een historische terugblik in verband met het 100-jarig bestaan van het polderbestuur. Notabene 221 Teksten van toespraken gehouden bij de opening van het gemaal Abraham Kroes, gezamenlijk gemaal van de Zuidplaspolder en de Prins Alexanderpolder. (Met concepten ?), ca. 1976 ? Afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 222 Stukken betreffende J.W. Schuddebeurs (geb. 1909) als opzichter van de Zuidplaspolder te Moordrecht, 1942 - 1969. Afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 223 Krantenknipsels betreffende (onderhoud van) wegen, bruggen, gemalen en sluizen in de Zuidplaspolder, 1979 - 1986. Afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 224 Staat van op één dag gemeten opvoerhoogten en geleverd vermogen door het stoomgemaal Van Gennep te Nieuwerkerk, z.d. (ca. 1950?). Met een kladstaat van neerslag in millimeters over de periode 1915 - 1965 (in de Zuidplaspolder?). Afdrukken 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aantekeningen van J.W. Schuddebeurs, opzichter van de Zuidplaspolder. Notabene 225 Krantenknipsels met historische gegevens over de Zuidplaspolder (o.a. verstrekt door J.W. Schuddebeurs, opzichter 1930-1974), 1964, 1977. Afdrukken 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 226 Menu voor het afscheidsdiner van het (voormalig) bestuur van de Zuidplaspolder wegens de opheffing van de zelfstandige polder per 31-12-1973 (samenvoeging binnen Schieland), 1974 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 227 Mededeling van het dijkleger van Esse, Gansdorp en Blaardorp aan dat van de Zuidplaspolder inzake de waterhoogte, 1944. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 228 "Toen en nu". Aantekening van A.M. den Boer over de op Nieuwerkerks grondgebied gelegen hebbende spoorweghalte Ouderkerk (bij Hitland) in de periode 1903 - 1935, (1984) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 229 Voorwaarden voor de veiling van landerijen en gebouwen in sectie F van de Zuidplaspolder onder Nieuwerkerk a/d IJssel. Met staat van te verkopen percelen, mei 1850. Gedrukt. Afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 230 Voorwaarden voor de verhuur van de visserij in de tochten van de Zuidplaspolder; met staat van de percelen, augustus 1849. Gedrukt. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 231 Voorstel van de ingelanden van sectie A van de Zuidplaspolder om extra water uit de Ringvaart in te laten. Met advies van de opzichter N. Exalto en een kritische memorie van (heemraad) G.G. Snellen. 1858. Afdrukken 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 232 Brief van F.W. Simon te Utrecht aan J.W. Schuddebeurs, opzichter van de Zuidplaspolder, met verzoek om mondelinge informatie over demografische en economische gegevens betreffende de polder. Met aantekeningen ten behoeve van een antwoord. 1940. Afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 233 Krantenknipsels en circulaire betreffende de akties tegen de droogmaking van de Reeuwijkse en Sluipwijkse plassen, 1926 - 1930 en 1938 - 1939 (en 1976) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nog materieel te verzorgen. Hierbij o.a. exemplaren van het Dagblad van Gouda. Notabene 234 Aanslagbiljet voor J.C. Guérain, wijk H 45 te Gouda, in de plaatselijke inkomstenbelasting voor 1908 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1983/4 Oude signatuur 235 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de fijn-aardewerkindustrie te Gouda voor 1929 - 1931; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1983/4 Oude signatuur 236 Afschrift van (19e-eeuwse?) aantekeningen betreffende het z.g. Hartenerf (hofje aan de Nieuwehaven te Gouda), ca. 1930; (vervaardigd door J.C. Guérain) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig (zie corresp.). Notabene aanw. 1983/4 Oude signatuur 237 Aantekeningen van Th. Arts, oud-secretaris en later directeur van het Spaardersbad, over de geschiedenis van dit zwembad in de periode 1933 - 1968; getypt, 1983 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1983/5 Oude signatuur 238 Aanslagbiljet voor Jan van Rensum te Gouda wegens het koffie- en theegeld over 1765; met kwitering door de ontvanger wegens betaling, 1766 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 239 Exemplaar van het Nieuws- en Advertentieblad der stad Gouda (nr. 50), 16 juni 1842; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 240 Stukken betreffende viering van het 600-jarig bestaan van de stad Gouda, 1872 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 042 (= 1140 B 143) + H 069 Oude signatuur 241 Circulaire van de commissie voor de tentoonstelling van oudheden ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de stad Gouda, waarbij opgeroepen wordt tot medewerking aan de tentoonstelling, juni 1872; gedrukt. Met bewijs van toegang voor de tentoonstelling, (1872), gedrukt, en exemplaren van de Goudsche Courant en een krantenknipsel uit de Amsterdamsche Courant met berichten over de tentoonstelling, juli - augustus 1872 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het toegangsbewijs is niet ingevuld. Notabene Goudana H 069 Oude signatuur 242 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 243 Programma van de uitvoering van drie blijspelen in de schouwburg "Kaap de Goede Hoop" te Gouda door de Nederduitsche Tooneelisten, 1837 januari 2; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 244 Akte van willige condemnatie door het Hof van Holland terzake van een overeenkomst, gesloten op 23 februari 1632 tussen het Hoogheemraadschap van Schieland en de stad Gouda. Daarbij komen partijen overeen, dat de volmolen achter de Veerstal en de bijbehorende zijl in de Peperstraat in stand mogen blijven en dat de stad mag doorgaan met de bouw van een volmolen op het kasteelterrein en de aanleg van een bijbehorende zijl naar het water van de Spieringstraat, mits de stad twee oude zijlen tussen Oosthaven en Spieringstraat zal dempen (resp. onder het huis van Adriaen Claesz Goutswaert en onder het Gasthuis). Tevens worden bepalingen gemaakt over de perioden waarin niet of tot een bepaald peil gemalen mag worden. 1632 maart 16. Met deze akte komt een eind aan het proces tussen Schieland en Gouda voor het Hof van Holland. 19e-eeuws (?) afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Willige condemnatie = het vrijwillig (d.m.v. een vonnis door de rechter, i.c. het hof van Holland) laten bekrachtigen van een overeenkomst door beide partijen. Notabene aanw. 1983/7 Oude signatuur 245 Afschriften van besluiten uit de kamerboeken en vroedschapsboeken uit de periode 1630 - 1747, (ca. 1750) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen -- Zie specificatie hieronder; kamerboeken = registers van besluiten van de magistraat (burgemeesters en schepenen, soms alleen burgemeesters) Notabene aanw. 1983/7 Oude signatuur 246 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 247 Register met aantekeningen, ideeën, gedichten, e.d., bijgehouden door leden van een padvindstersorganisatie te Gouda, ca. 1935 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorin een naamlijst van padvindsters. Notabene 248 Hinderwetvergunningen met bijlagen i.v.m. uitbreidingen van de installaties voor fa. H. van Vlaardingen / scheepsbouw- en reparatiewerf "Kromhout" aan de Gouderaksedijk B 199 te Gouderak, november - december 1926 en december 1927 - januari 1928 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 249 Propaganda-circulaire van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 1925; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 250 Verlofpas voor ... van den Brande en ... Smit om het Vluchtelingenkamp ("Vluchtoord" voor Belgische vluchtelingen) te Gouda tijdelijk te verlaten, 18 maart 1916. Met krantenknipsel over de opvang van Belgische vluchtelingen in Gouda, 1998 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 251 Bekendmaking aan de leden van de sociëteit "Ons Genoegen" over het begin van de zomer-concerten, 1865; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 252 Besluit van de Staten-Generaal om aan de admiraliteitscolleges te verzoeken te informeren naar eventueel plichtsverzuim, gepleegd door oorlogsschepen die een veertigtal door de Engelsen opgebrachte koopvaardijschepen moesten convoyeren, om eventueel tegen de bevelhebbers en officieren te kunnen optreden; authentiek uittreksel uit het resolutieboek, ondertekend door H. van Beverningk, 1652 juli 21 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zwaar beschadigd. Notabene aanw. 1981/3 Oude signatuur 253 Brief van H. (van) Beverningk aan Wilhem van Haren, grietman op 't Bilt, rentmeester van de domeinen van Friesland en curator van de universiteit van Franeker, betreffende (diens?) voorstel om Van Haren naar Denemarken te zenden en betreffende een betalingsopdracht van fl. 12.500,- voor Banga, 1680 maart 12. Met een transcriptie (door M.A.G. Vorstman?), 19e e 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschadigd. Notabene mus. 796 aanw. 1981/003 Oude signatuur 254 Vrijgeleide van de hertog de Chaulnes en andere gevolmachtigden van de Franse koning bij de vredesonderhandelingen te Keulen voor François le Gillon (zwager ? van H. van Beverningk?) om door vijandelijk gebied te reizen, 1673 oktober 16. Met een 19e-eeuwse beschrijving van dit stuk 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een soortgelijk vrijgeleide voor (o.a.) Hiër. van Beverningk - eveneens beschreven - ontbreekt. Notabene mus. 796 c Oude signatuur 255 Brief van H. (van) Beverningk aan ... (?) om te informeren of zijn brief aan de heer Turcq, pensionaris van Tholen, wel is aangekomen, 1685 (?) oktober 27 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 796 c Oude signatuur 256 Facsimile van een brief van H. van Beverningk aan mr. Johan van den Bergh, secretaris van de curatoren van de Leidse universiteit, waarin hij bericht dat z.i. de heer Van der Maes (?) drie geldbedragen kan betalen, met nadere aanwijzingen hoe in dezen te handelen, 8 oktober 1690; (19e eeuw) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 794 Oude signatuur 257 Biografische aantekening (uit het Ned.Magazijn ...?) over Hiëronymus van Beverningk en zijn vrouw Johanna (Le) Gillon, 19e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hand van M.A.G. Vorstman? Notabene mus. 794 Oude signatuur 258 Krantenknipsels betreffende de promotie en het proefschrift van dr. F.A. Hoogendijk over "Partijpropaganda in Nederland" (12-3-1971 VU Amsterdam), 1971 maart - oktober 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen F.A. Hoogendijk is geboren te Gouda. Voor het proefschrift, zie: 501 B 8. Notabene 259 Lijst met aanvullingen en verbeteringen op de "Avifauna Goudana", vastgesteld door de Goudsche Ornithologische Club "Hirundo", 9 september 1926; authentiek afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De "Avifauna Goudana" is een lijst met vogelnamen samengesteld door dr. A. Scheygrond en gepubliceerd in "Levende Natuur" 1922/23, blz. 243 vv, 275 vv en 302 vv. Notabene 260 (Ongebruikt) formulier voor een verklaring van de ontvanger van het recht van successie, kantoor Gouda, dat een z.g. memorie van aangifte wegens een nalatenschap is ingeleverd, 1904; gedrukt. Met een vel blanco gezegeld papier 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1984/1 Oude signatuur 261 (Ongebruikt) condoleantie-formulier, waarin aan nabestaanden medeleven met het overlijden van iemand wordt betuigd, 18e eeuw; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 262 Concept-genealogie van de familie Tirion. Manuscript door ... (?), ca. 1950; getypt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 263 Voorwaarden waarop het dorpsbestuur van Noord-Waddinxveen belangstellenden uitnodigt om deel te nemen in het Waddinxveense gedeelte van de bedijking en droogmakerij van de Hazerswoudse - of Noordplas, tevens inschrijfbiljet, 1759; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 264 Verzoekschrift van schout, ambachtsbewaarders en ingelanden van Noord-Waddinxveen aan de Staten van Holland om een commissie het geschil tussen Gouda en Rotterdam te laten beëindigen of hierover rapport uit te brengen, om vervolgens (eindelijk) een beslissing te nemen op hun verzoek uit (ca. 1664) om octrooi (= vergunning) tot droogmaking van de Noordplas, ca. 1675; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 265 Voorstel van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan provinciale staten tot reorganisatie van het waterschapsbestel binnen het hoogheemraadschap van Schieland, 29 november 1972; gedrukt. Met twee kaarten 1 deeltje en twee stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 266 Stukken betreffende de protesten van boeren, in het bijzonder J.A.J. Houdijk, Tweede Moordrechtse Tiendeweg 13 te Gouda, tegen de peilverlaging in de Oostpolder van het hoogheemraadschap Schieland sinds 1974, 1980 - 1982; afdrukken, met enkele afdrukken van retroacta 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1984/3 Oude signatuur 267 Bulletin van de Goudsche Courant met de uitslag van de verkiezing van zes leden van de gemeenteraad, juli 1913 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 268 Rapport van J.W. Schuddebeurs, opzichter van de Zuidplaspolder, over de hoge stand van de Hollandsche IJssel bij Moordrecht op 31 januari en 1 februari 1953. Met krantenknipsels betreffende de stormramp van 1 februari 1953 te Moordrecht en omgeving en de daarna gevolgde maatregelen; gedeeltelijk afdrukken, 1953 - 1982 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 269 Krantenknipsels, documenten en enkele opgeplakte foto's, vnl. betreffende het Willem Vroesenhuis en het Diakonessenhuis, verzameld door mw. J. (Jo) J.C. Ewoldt, oud-verpleegkundige in het diakonessenhuis en later directrice van het oudemannenhuis te Gouda. 1940, 1964, ca. 1982 en z.j 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens een toelichting op de diacollectie gemerkt "Willem Vroesenhuis". Notabene aanw. 1984/5 Oude signatuur 270 Brief van J.A. Zoutman. kapitein ter zee, aan boord van het fregat "....hijn" (Dolphijn?) te Plymouth, aan de admiraliteit te Amsterdam, met bericht over de toestand van schip en bemanning en bereidverklaring om de ontvangen order zo spoedig mogelijk uit te voeren, 1755 december 5 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk beschadigd; kennelijk afkomstig uit de brand van het admiraliteitsarchief in 1844. Notabene aanw. 1981/3 Oude signatuur 271 Brief van J.A. Zoutman aan N.N., waarbij hij diens album terugzendt en mededeling doet over de kogels waarvan de geadresseerde een zou willen ontvangen, 1790 oktober 25. Met een enveloppe van Fred. Muller & Co te Amsterdam, gericht aan Jan Prince & Co te Gouda, waaruit blijkt dat dit stuk in 1886 geveild is 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat lakzegel met wapenstempel van Zoutman. Notabene aanw. 1981/3 Oude signatuur 272 Gedicht (door ...?) op de slag bij de Doggersbank; gedrukt (Amsterdam / Harlingen), 1781 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/03 Oude signatuur 273 Brieven van schepelingen aan boord van resp. de "Ajax" onder kapitein graaf van Welderen en de "Admiraal-Generaal" onder kapitei1n J.H. van Kinsbergen, met relaas over het verloop van de slag bij de Doggersbank, 1781 augustus; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/03 Oude signatuur 274 Rapport van schout-bij-nacht J.A. Zoutman aan prins Willem V als admiraal-generaal over de slag bij de Doggersbank; gedrukt; bijgedrukt uittreksels uit brieven van een koopvaardijschipper en een officier over deze slag, augustus 1781 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx uiterlijke vorm bepalen! Notabene aanw. 1981/03 Oude signatuur 275 Lofdichten van (?) op J.A. Zoutman en de slag bij de Doggersbank, (1781) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/003 AW 0890 Oude signatuur 276 Fragment-genealogie Zoutman, opgesteld door de zoon van schout-bij-nacht J.A. Zoutman, 19e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 189 e Oude signatuur 277 Biografische aantekening over J.A. Zoutman, 19e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In tweevoud aanwezig (verschillende handen). Notabene aanw. 1981/03 Oude signatuur 278 Memorie van de Engelse ambassadeur in Den Haag aan de Staten-Generaal, met eis om genoegdoening voor het ontdekte concept-verdrag met de opstandige Amerikaanse koloniën, 1780 november 10 (afschrift 18e eeuw) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/03 Oude signatuur 279 Brief van de gemeentearchivaris aan de burgemeester van Gouda met informatie over een huis aan de Lange Tiendeweg dat eigendom is geweest van vice-admiraal J.A. Zoutman en verdere biografische informatie, (1751-1793); met transcripties van drie akten betreffende dat huis, 1957 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/03 Oude signatuur 280 Genealogische aantekeningen betreffende personen met de familienaam Van Eijk (o.a. ontleend aan Goudse archivalia), opgemaakt door dr. J.L. van Eijk, 1981 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 281 Stukken betreffende het afscheid van J.H. van den Bosch als leraar Nederlands aan de Rijks HBS en het gymnasium te Gouda, 1927 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1980/01 Oude signatuur 282 Krantenknipsels en andere stukken betreffende de theorie van D.A. Goedewaagen (te Gouda) en drs. W.G. Samsom (te Nootdorp) over de relatie William Shakespeare (alias pijpmaker Willem Baerndtsz) en Gouda (begraven in de grafkapel van de familie Cool in de St.-Janskerk), 1964 - 1973 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1979/06 Oude signatuur 283 Feestgedichten en familie-annonces betreffende leden van de familie Van Dongen Bolding, 1867 - 1922 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1980/02 Oude signatuur 284 Exemplaren van kranten, bewaard i.v.m. diverse verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten, 1879 - 1888. Bevat: - Goudsche Courant, 13-6-1886 (1 stuk) - De Hollander, weekblad voor Gouda, Haarlemmermeer, Leiden en de Rijnstreek, 1879 - 1886 (10 stukken) - Het Nieuwe Zondagsblad, juni 1886 (2 stukken) - De Standaard, 12-5-1888 (1 stuk) - Woerdensch Verkiezingsblad, extra-nummer van het Weekblad van Woerden, (vóór 15-6-1886) (1 stuk). 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 285 Exemplaar van de Na-Courant, met beschrijving van de strijd tussen patriotten en prinsgezinden te Gouda, 1784 (september) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 286 Prospectus van het comité voor de tentoonstelling van gastoestellen te Gouda, 4 juli 1896; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 287 Fragmenten uit een nota van de Rijksdienst voor de monumentenzorg betreffende Moordrecht, 1980; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 288 Programma van de feestavond ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van de N.V. v/h J.L. Bruns te Gouda, 1941 januari; gestencild 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1979/09 Oude signatuur 289 Exemplaar van het Gouds Volksblad (dagblad voor de arbeiderspartij) (blz. 1-4), 21 maart 1935 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van deze periodiek zijn geen leggers bewaard gebleven. Notabene aanw. 1980/05 Oude signatuur 290 Verslagen van preken, gehouden door hervormde predikanten te Gouda, opgemaakt door P.T.J. Endenburg, januari 1918 - januari 1920. Met een overzicht (onvolledig) en een brief van dr. Jan van Rossum (theoloog, geb. 1901 te Gouda) aan dr. P.T.J. Endenburg over de bovengenoemde preekverslagen, 1939 14 deeltjes en 2 stukken in 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De cahiers zijn genummerd I t/m XIV Notabene aanw. 1980/03 Oude signatuur 291 Genealogische tabel van de familie Cats te Gouda, ca. 1750 - 1980, opgemaakt door A. Agten, 1984 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Er is uitsluitend gebruik gemaakt van Goudse archiefbronnen. Notabene 292 Circulaire van fa. K. Jonker & Zonen en A. Vingerling te Gouda, waarin aan klanten wordt medegedeeld, dat laatstghenoemde (houtkoper te Gouda) de (stoom)krijtmaalderij van eerstgenoemd bedrijf heeft overgenomen (aan de Turfsingel), 1900 augustus. en z.j. (ca. 1950); gedrukt. Met briefpapier (blanco) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 293 Catalogus van leverbare pijpen, aardewerk tabakspotten, asbakken, e.d. van de pijpenfabriek "Zenith" (fa. P.J. van der Want Azn.) te Gouda, z.d. (ca. 1935) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 294 Stukken betreffende de anti-patriotse plunderingen en opstootjes te Gouda in september / oktober 1787, verzameld door Dumont-Pigalle (te St.Omer, Frankrijk), 1787 - 1788. Bevat: a. Ooggetuigeverslag van (N.N.), toegezonden door ... Paddenburg te Gouda aan D-P te St.Omer, 22 mei 1788 (blz. 1-9) --- Opschrift "Emeute, pillage, etc. à Gouda depuis le 17 septembre jusqu'au 18 octobre suivant". b. Brief van de vroedschap van Gouda aan C.J. de Lange van Wijngaarden; afschrift. 14 oktober 1787 (blz. 10-11) --- Opschrift "Tyrannie en Hollande"; in oktober 1787 te Parijs door De Lange v.W. aan D-P ter hand gesteld. c. Brief van C.J. de Lange van Wijngaarden aan Dumont-Pigalle te St.Omer (via de graaf Van Hogendorp). 3 september 1788 (blz. 12-13) d. Verslag van de plundering te Gouda, toegezonden (opgesteld ?) door C.J. de Lange van Wijngaarden bij de onder c genoemde brief. (blz. 14-23) --- Opschrift "Pillage de Gouda ..., par Mr. de Lange van Wijngaerden". 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 295 Aantekeningen van dr. C.J. Matthijs betreffende (vnl.) eigenaren van de huizen aan de Korte Groenendaal, ontleend aan de transportregisters, verpondingskohieren en andere bronnen, over de periode 14e eeuw - ca. 1832, opgemaakt ca. 1984 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1984/10 Oude signatuur 296 Aantekeningen van dr. C.J. Matthijs betreffende (vnl.) eigenaren van de huizen aan de Lange Groenendaal, ontleend aan de transportregisters, verpondingskohieren en andere bronnen, over de periode 14e eeuw - ca. 1832, opgemaakt ca. 1984 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1984/10 Oude signatuur 297-300 Prospecti met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in de wijk Bloemendaal, (ca. 1970-1974) 4 omslagen aanw. 1980/146 - 147 Oude signatuur 299 Clematislaan, Heesterlaan, Egelantierlaan en Sleedoornsingel, (1970) 1 bandje, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 300 Kornoeljelaan en Ligusterlaan, (ca. 1970) 1 bandje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 298 Vasco da Gamalaan, R.F. Burtonlaan, Stanleylaan en Marco Pololaan, (1970 -) 1971 1 bandje, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 297 Z.g. kwadraatwoningen aan de Oleanderlaan, Callunalaan, Kraaiheidelaan en Gaspeldoornlaan, ca. 1974 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 301 Catalogi van de z.g. clubtentoonstellingen van de Goudse Sierduiven Club, november 1974, december 1975; afdrukken 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 302 Kaart van de grenzen van de gemeente Gouda, behorende bij het proces-verbaal van grensbepaling van 1827 januari 22, opgemaakt in verband met een voorstel tot grenswijziging met de gemeenten Broek c.a. en Stein; fotografische afdruk. Met afschrift van (eigentijdse ?) aantekeningen door G.J.J. Pot 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Origineel in secr.-arch. Gouda 1815-1920 ? Notabene aanw. 1982/09 Oude signatuur 303 Rooster van lesuren en rooster voor het eindexamen van de Rijks HBS te Gouda, schooljaar 1922/1923, 1922-1923; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/10 Oude signatuur 304 Feestlied ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rijks HBS te Gouda, met tekst van L.B. Korstanje en muziek van Jan van Dijk, 1965. Met twee krantenknipsels betreffende dit jubileum 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/10 Oude signatuur 305 Aantekeningen van L.M. Aaldijk te Gouda over de Voorwillens en zijn bewoners ca. 1910; met enkele aantekeningen door dr. A. Scheygrond, z.d. (ca. 1980 ?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1985/01 Oude signatuur 306 Zeilreglement van de Goudsche watersportclub "Elfhoeven" met wijzigingen en aanvullingen. Met enkele toelichtende stukken en een aantekening over pleziervaart op de Nederlandse wateren, ged. gestencild. (ca. 1940) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1985/02 Oude signatuur 307 Programma's voor de Goudse zeilweek in 1942 (met een aanvulling), 1963 en 1971. Met circulaires bevattende een uitnodiging en inschrijfbiljet voor de Goudse zeilweek in 1943; gestencild en gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De weken in 1942 en '43 werden georganiseerd door Roei- en Zeilver. "Gouda", later samen met "Elfhoeven". Notabene aanw. 1985/02 Oude signatuur 308 Notulen van de vergadering van de ingelanden van de Zuidplaspolder, 1856 april; gedrukt. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 309 "Pennekonst". Schoonschrijfboek van Pieter van der Want, leerling van schoolmeester Johannes van Houte te Gouda, 1776 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 310 Briefje van (Adriaan Pietersz) aan (zijn schoonvader Jan Hey, oud lid van de vroedschap) (beiden deelnemers aan een Spaansgezinde samenzwering) over de mislukte toeleg om Gouda weer aan Spaanse zijde te brengen, 3 februari (1574). Met een restant van het kluwen garen waarin dit briefje verborgen was 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie: I. Walvis, deel 1, blz. 365 vv.; C.C. Hibben, Gouda in revolt, p. 210 en noten p. 240. Notabene mus. 782-783 Oude signatuur 311 Samenvatting van twee voordrachten gehouden door prof.dr. R. Casimir voor de volksuniversiteit Gouda over het onderwerp opvoedkunde, januari 1923; gestencild. Met een samenvatting van drie voordrachten (van vijf) door Annie Salomons over de tachtigers, z.d. (ca. 1923 of na 1927) 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 312 Brief van J. Noortbergh van Brandwijk te Amsterdam (oud-Gouwenaar) aan F. Grendel Sr. (apotheker) te Gouda, waarin hij: - bedankt voor informatie over de wapens van (Van) Bevernink; - schrijft over zijn voorouders en zichzelf in relatie tot het Oranjehuis; - enkele (afschriften van) oude archiefstukken toezendt; - verhaalt van zijn loopbaan als officier; - de geadresseerde een plaats in het Oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis) te Gouda in het vooruitzicht stelt; - informatie verstrekt over het enige hem bekende wapenbord) van zijn familie. 15 september 1848 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. oud mus. 802 (niet aanwezig). Notabene aanw. 1981/03 Oude signatuur 313 "Twee verdienstelijke Nederlanders door een Engelschman herdacht". Aantekening van Harting over de Goudse 17-eeuwse wiskundigen Adriaan Vlack en Ezechiel de Decker, ca. 1872 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk een manuscript-artikel? Notabene aanw. 1981/03 Oude signatuur 314 Gedicht door Jacobus Eliza van Dongen Bolding ter gelegenheid van het zilveren bruiloftsfeest van zijn neef en nicht Arnout Carlier en Barbera van Eck op 8 januari 1811 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/03 Oude signatuur 315 Album met ingeplakte kaasmerken, o.a. van diverse Goudse kaashandelaren, ca. 1950 - 1960, verzameld door W. Veerman 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 316 Aantekeningen van mr. L.J. Rietema betreffende de houders (z.g. tafelhouders) van de bank van lening te Gouda in de periode 1572 - 1634, z.d. (ca. 1970) 1 stuk (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 317 Programma van een uitvoering van het oratorium "Die Schöpfung" van Jos. Haydn door de dames-zangich Mylius (ca. 1700); met een tweetal lakafdrukken en een van het zegel van de familie Mylius (Frankfurt am Main). 3 december 1906 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Duits. Behoort bij bibl. aanw. 1982/318: J.C. Mylius. Geschichte der Familien Mylius ... Buttstädt, eigen uitg., 1895. Notabene 318 Polis van een brandverzekering voor mej. Adr. Sparnaay te Rotterdam betreffende de opstal van het huis aan de Nieuwehaven N 115. Met een polis van een inboedelverzekering voor Willem Boot betreffende hetzelfde (door hem bewoonde) huis en een kwitantie voor D. Hollestelle wegens de kosten van overschrijving van de inboedelverzekering op zijn naam, 1875, 1873 en 1893 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 319 Berichten betreffende nieuwe orgels in resp. de Gasthuiskerk (Waalse gemeente), de Remonstrantse kerk en de armenkerk van de hervormde gemeente (Peperstraat), uit de rubriek "kerknieuws" in de "Boekzaal der Geleerde Wereld". 1772, 1831 en 1849 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 320 Aantekeningen van dr. A. Scheygrond betreffende de geschiedenis van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" en de door deze vereniging gepubliceerde uitgaven, opgemaakt in verband met de toekenning van de koninklijke erepenning t.g.v. het 50-jarig jubileum van de vereniging, 1982 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 321 "Souvenir de voyage". Album met ingeplakte foto's van toeristische verblijfplaatsen en natuurschoon in Zwitserland, Italië, Duitsland en Frankrijk, ca. 1890 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. afbeeldingen van diligences e.d.; mogelijk afkomstig uit de nalatenschap Van Zanen Muller Notabene AW 1371 Oude signatuur 322 "Jacob van Wesenbeke, medewerker van Willem van Oranje". Manuscript-artikel (scriptie?) door (?), met enkele correcties/aantekeningen van de hand van J. Taal, gemeentearchivaris, ca. 1950; doorslag 1 stuk (12 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 323 Offerte van Gebrs. Gabry, orgelfabrikanten te Gouda, voor de hervormde gemeente te Benthuizen inzake de levering van een orgel; met kwitantie wegens betaling van het geleverde orgel. November 1902 - mei 1903. Fotokopieën 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 324 Aantekenigen van Johannes J. Nederhoff (geb. 13-11-1891, overl. 8-10-1975) over diverse onderwerpen betreffende Gouda in de eerste helft van de 20e eeuw, ca. 1968 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën van een gedeelte van het plakboek in het bezit van mevr. Van Rooyen-Nederhoff, Kattensingel 18 (zie ook GC 4-7-1974). Notabene 325 Gedichten van Jan Rap (ps. van C.G. Roovers), sinds ca. 1956 woonachtig te Gouda. Met autobiografische aantekening, 1981. Doorslagen en afdrukken 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/02 Oude signatuur 326 Documentatie over de Cellebroeders (Alexianen), o.a. betreffende Gouda, over de periode 15e e. - heden, verzameld door W.J. Willard, (1985) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 327 Verzameling knipsels, teksten, afbeeldingen, e.d. uit bronnen en literatuur over Gouda en omgeving, bijeengebracht door klas 5 van de Graaf Jan van Nassauschool o.l.v. de heer De Jong, 1985 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1985/5 Oude signatuur 328 Afbeelding van de Kon. Stoom-wasscherij en bleekerij "De Rijzende Zon" te Gouda, (ca 1920); (afdruk van een afdruk) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 329 "Burgemeester Mr. Govert Suys Gouda ...". Transcripties van gegevens en genealogische aantekeningen uit archiefbestanddelen en andere bronnen betreffende burgemeester Govert Suys, zijn testament en zijn nakomelingen, 17e - 19e eeuw; samengesteld door C.J.W. van Meurs te Eindhoven 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hoofdzakelijk uit archieven in het SAHM, alsook het archief van de hervormde gemeente, van de classis Brielle, van de hervormde gemeente Veen en uit bestanddelen van collecties in het CBvG. Zie: C.J.W. van Meurs, Een gemiste erfenis : de gevolgen van het ongelukkige huwelijk van burgemeester Govert Suys (in: Tidinge 11 (1993) 1-10). Notabene 330 Lesbrieven, uitgegeven door de Unie van Waterschappen, 1986 - 1987; fotokopieën. Met een exemplaar van de "Nota betreffende het waterschapsbestel" (z.g. kamerstuk) met bijbehorende kaarten, 1977 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 331 Informatieblad ter gelegenheid van het symposium "150 jaar Zuidplaspolder - verleden en heden", 1989. Met afdruk van interviews in de Goudsche Courant met o.a. J.W. Schuddebeurs en drs. J. Borgman over de polder, 1989 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 332 Propagandadrukwerk van de stichting "Indië in nood, geen uur te verliezen", 1946 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 333-336 Toneelstukken, geschreven of bewerkt door Jim van Veenendaal; afdrukken. ca. 1980 - 1989 4 omslagen Gedeeltelijk met aanwijzingen ten behoeve van uitvoering door de toneelgroepen SPOT en De Wijze Kater. Notabene 333 Korczak en de kinderen / door Erwin Sylvanus ; bew. door J. van V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 334 Anne Frank, sta op Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 335 Oudemans nacht, 1983 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met rolverdeling, kleding- en decorlijsten en programmatekst. Notabene 336 Handen in donker, 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met repetitieschema 1988 - 1989. Notabene 337 Ledenlijsten van toneelgroep De Wijze Kater onder leiding van Jim van Veenendaal, z.d. (ca. 1988 - 1989) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 338 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Soos (Moordrecht, Gouda), opgemaakt door C.P.B. van der Lem te Den Haag, 1993 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Deze familie is mogelijk verwant aan de familie Diepenhorst (Moordrecht) (vgl. C.P.B. van der Lem, Op zoek naar 't Fortuin (Den Haag 1992). Notabene 339 Aantekeningen van drs. G. de Moor betreffende ambachtslieden werkzaam bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden voor de abdij Leeuwenhorst, 15e en 16e eeuw 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Gepubliceerd in: Genealogische Bijdragen Leiden e.o. 3 (1988) AL 210, 226-227, 231, 241. Betreft o.a. een steenhouwer, glazenmaker, ketellapper en goud- en zilversmid uit Gouda. Notabene 340 Stukken betreffende de processen tegen inwoners van Gouda voor de Raad van beroerte te Brussel, 1568 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Hier en daar tekstverlies door vochtschade in het origineel. Specificatie: zie volgnrs. Notabene AB 0693b Oude signatuur 341 Akte waarbij het stadsbestuur van Antwerpen het klooster van de arme fraters aan de Veemarkt in bescherming neemt, 8 mei 1399 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Getransfigeerd door een bul van paus Gregorius (XI?). Fotokopie. Notabene AB 0693b Oude signatuur 342 Akte (?) betreffende de aanscherping van de kloosterregels voor de Franciscaanse kloosters in de Nederlanden, conform de bul van 1568, waarbij o.a. Carolus Borromeus als gevolmachtigde van de orde optreedt. (1571 april 3) 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. de kloosters van St. Nicolaas en in Bethlehem te Utrecht. Gericht aan landvoogd Alva (?). Fotokopie. Notabene AB 0693b Oude signatuur 343 Krantenknipsels uit de Rijn en Gouwe met reportage over N.V. Carrosseriefabriek Verheul te Waddinxveen (1900-1963), 1992. Met aantekeningen en teksten van toespraken (proefdrukken?) ten behoeve van een gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bedrijf, (1950); fotokopieën 2 stukken en 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 344 Jaarverslagen met jaarrekeningen van Kempkes' Meubelfabrieken N.V. te Waddinxveen over 1954 en 1955; fotokopieën 2 bandjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 345 Aantekeningen van A.G. Boxman over het z.g. Gouds pijpje halen tijdens de winter van 1929, (1989); fotokopieën. Met bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 346-348 Aantekeningen van H. Voorn betreffende de geschiedenis van de Waddinxveens papierindustrie, periode ca. 1650 - 1932. Fotokopieën 3 banden 346 Zuid-Waddinxveen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 347 Noord-Waddinxveen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 348 Waddinxveen diversen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 349 Krantenknipsels betreffende de bouw van een schoolgebouw aan de Ronsseweg 557 voor de prot.chr. kweekschool "De Driestar", april 1960 - januari 1965 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën Notabene 350 Statuten en prospectus van de N.V. Krimpenerwaardsche Stoomtramweg-Maatschappij, opgericht door A. Kaptijn, 1883; gedrukt 1 katerntje en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana E 006 Oude signatuur 351 Exemplaar van (bladzijde 3 en 4 en een knipsel uit bladzijde 5 van) de Goudsche Courant, gewijd aan de lokaalspoorlijn Gouda - Schoonhoven in verband met de herdenking van de opening van deze lijn 40 jaar tevoren, 13 november 1954. Met krantenknipsels betreffende de opheffing van de lijn en de vervanging door een buslijn van De Twee Provinciën in 1942. Met een krantenknipsel betreffende de geplande bouw van een flat ter plaatse van het gesloopte stationsgebouw aan de Karnemelksloot, 1962 7 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Herdenkingsartikelen geschreven door dr. J.H.E. Reeskamp. Notabene Goudana E 006 Oude signatuur 352 "Was dat alles nog maar zo kort geleden". Krantenknipsel uit de Goudsche Courant (uit de rubriek "Droomland" of "Onder de streep"?), waarin diverse Goudse gebeurtenissen uit 1954 worden genoemd, december 1954 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. een montagefoto van een dieseltreinstel bij het station Karnemelksloot van de opgeheven lokaalspoorlijn Gouda - Schoonhoven. Notabene 353 "Het Witte Poortje eens een klein bleekerijtje". Aantekeningen van A.D. Vergunst over de voormalige blekerij aan de Boelekade 129 te Gouda, (1985) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. (Deel 20 van de "Geschiedenis en opkomst van de Goudse wasserijen".) Notabene 354 Genealogische aantekeningen betreffende de familie De Vroom (periode 1662 - 1985), opgemaakt door A. van Kersbergen te Gouda, 1985 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft een vnl. Goudse familie. Notabene aanw. 1985/12 Oude signatuur 355 "Catalogus van eene verzameling boeken in onderscheide talen en wetenschappen, welke, benevens eenige muzijk, kaarten en liefhebberijen, verkocht zullen worden ten overstaan van den notaris C.C. Krom door den boekverkoper N. Brinkman ... te Gouda", 1842. Gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 356 Bestek voor het bouwen van een reinigingsbadhuis en consistorie enz. en het herstellen van de synagoge van de Israëlitische gemeente te Gouda, 1856; authentieke afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 357 "Stormvloedkering Hollandse IJssel". Voorlichtingspublikaties van het ministerie van Verkeer en waterstaat, afl. I t/m III en V, 1956 - 1958 3 katerns en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Genummerd 105, 106, 107 en 166; afl. IV ontbreekt. Notabene aanw. 1986/1 Oude signatuur 358 (Diploma); verklaring van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs te Gouda voor Johannes Wagenaar wegens het behalen van de "eere prijs voor bijzondere vlijt, goed gedrag en getrouw schoolbezoek", 1882 juli 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 359 Brieven van tevreden klanten (o.a. van M. Peeters, eigenaar van de blekerij "Het Wapen van Amsterdam" te Gouda) van de N.V. "Tymoor" te Haarlem, leverancier van waterreinigingstoestellen, 1909, 1912; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 360 Aantekeningen van A. Bruynel betreffende scheldnamen te Gouda, (februari 1989); fotokopieën. Met een krantenknipsel, 1984 2 stukken (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 361 Stukken betreffende de reünie van (voormalige) bewoners van de Nieuwe Markt en omgeving, 1984 april 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 362 Aantekeningen en afdrukken van archiefstukken, krantenknipsels, e.d., betreffende de Tiendewegspoort en de Tiendewegsbrug, (14e - 20e e.) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verzameld t.b.v. een tentoonstelling in 1981. Notabene 363 Afdrukken van archiefstukken, krantenknipsels, e.d. betreffende de IJsselstoomtramweg-maatschappij (Gouda - Oudewater), (1883 - 20e eeuw). Met twee plaatsbewijzen (tramkaartjes) 2e klasse dagretour voor een reis met de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen van Gouda naar Haastrecht resp. Oudewater, z.d. (ca. 1915) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 B 146 Oude signatuur 364 Afdrukken van archiefstukken, krantenknipsels, e.d. betreffende panden aan de Korte - en Lange Tiendeweg en betreffende deze straten in het algemeen, (19e - 20e e.) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 365-369 Afdrukken van krantenknipsels betreffende (o.a. de demping van) grachten in Gouda, (1940 - 1974) 5 omslagen Verzameld t.b.v. een tentoonstelling in 1982. Notabene 369 Nieuwehaven (1940 - 1968) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 366 Naaierstraat (1951 - ca. 1960) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met een origineel krantenknipsel, 1951. Notabene 365 Achter de Vismarkt, (1954 - ca. 1960) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 368 Raam (1959 - 1974) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 367 Nonnenwater (1960) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 370 Afdruk van een verklaring van Cornelis Jobssoon, stadssecretaris, en zijn plaatsvervanger Pieter Claesz, op verzoek van Henrick Ghim uit Hulst (Vlaanderen), afgelegd ten overstaan van burgemeesters, schepenen en raad van Gouda, dat uit een publikatieboek ter secretarie blijkt dat op 24 november 1576 de Pacificatie van Gent is afgekondigd, 1578 juli; (authentiek afschrift). Met transcriptie 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 371 Afdrukken van bij het stadsbestuur van Dordrecht ingekomen stukken uit Gouda, 1478 - 1572 en z.d. (15e e.) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. scheepvaart door Goudse poorters. Notabene 372-376 Transcripties van archiefstukken betreffende de gezondheidszorg te Gouda, vervaardigd ten behoeve van het proefschrift van dr. J.G.W.F. Bik ("Vijf eeuwen medisch leven ..., 1958) en diens artikel "De invloed van het stadsbestuur op de volksgezondheid ..." (in: Gouda zeven eeuwen stad, 1972, p. 183 vv.) 5 omslagen 372 Gasthuizen te Gouda, (ca. 1400, 1447 en 1851 - 1910) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met een aantekening (in dorso) betreffende Godfried (Godevaert) Sonderdanck, lijfarts van graaf Willem VI. Notabene 372 Gasthuizen te Gouda, (ca. 1400, 1447 en 1851 - 1910) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met een aantekening (in dorso) betreffende Godfried (Godevaert) Sonderdanck, lijfarts van graaf Willem VI. Notabene 375 Brieven uit het werk van Boudewijn Ronsse, "Miscellanea seu epistolae medicinales" (Leiden, Fr Raphelengus, 1590) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 376 Reglement voor de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toeverzicht te Gouda, (1808) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 374 Instructies voor de stadsdoctoren resp. de stadsgeneesheren en stadsheelmeester, (1849 - 1867) 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 373 Instructies voor de geneesheer resp. de heelmeester van het ziekenhuis (St. Catharinagasthuis) en de "gestichten" (instellingen van liefdadigheid) te Gouda, (1888) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 373 Instructies voor de geneesheer resp. de heelmeester van het ziekenhuis (St. Catharinagasthuis) en de "gestichten" (instellingen van liefdadigheid) te Gouda, (1888) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 377-379 Afdrukken van stukken betreffende het verlenen van z.g. landwinning (bij wijze van compositie) door de baljuw van Gouda, 1616 - 1622 3 omslagen "Landwinning" = toestemming aan iemand die veroordeeld is of zal worden wegens een misdrijf om tijdelijk of voorgoed weer een gebied te betreden; "compositie" = schikking, afkoop. Notabene 377 Aan Gerrit Henricxsz uit Amsterdam, marktschipper op Antwerpen, wegens een ongeluk waarbij een passagier uit Haarlem is verdronken, (1616) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 378 Aan Gerrit Hendricxs., molenaar en voerman te Gouda, in verband met het ongeluk waarbij hij met zijn wagen op de Kleiweg een kind heeft overreden, (1618) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 379 Aan Cornelis Pietersz Pieman, sleper te Gouda, wegens het overlijden van een vrouw bij de St. Joostbrug, (1622) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 380 Afdrukken van stukken betreffende de verwijzing door de grafelijkheidsrekenkamer van de berechting van Crijn Hubrechtsz, inwoner van St. Hubertsgerecht (Noord-Waddinxveen), wegens het dodelijk verwonden (uit zelfverdediging) van een man bij een ruzie in een huis aan de Goudkade te Bloemendaal, naar de vierschaar van St. Hubrechtsgerecht en het gebod aan de baljuw van Gouda om zich afzijdig te houden, (1617) 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 381 Staat van te Gouda overleden, maar op de Joodse begraafplaats te Rotterdam begraven personen; (uittreksel uit het register van de impost op het begraven van de stad Rotterdam), 1779 - 1811; vervaardigd door M.J. Blitz in 1969 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 382 Staat van te Gouda geboren, maar te Rotterdam besneden Joodse jongens, 1751 - 1810; (uittreksel uit het besnijdenisregister van de Nederlands Israëlitische gemeente Rotterdam, vervaardigd door M.J. Blitz) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 383 Lijst van personen die begraven zijn op de Joodse begraafplaatsen te Gouda (resp. aan de Boelekade, in gebruik tot 1930, en aan de Bloemendaalseweg, destijds grondgebied van de gemeente Waddinxveen, sinds 1930), met de grafnummers; (afschrift van het begraafboek aangelegd door S. Seyffers Dzn., koster van de Israëlitische gemeente te Gouda, 1906-1930 en voortgezet door zijn opvolger M. van Monnikendam, 1930 - (1942). Opgemaakt in 1948 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch op eertste letter van de achternaam; voorin enkele aantekeningen over de begraafplaatsen Notabene Hs. 069 Oude signatuur 384 Genealogische tabel, opgemaakt door J.D. Lafeber te Gasselte, van afstammelingen in de mannelijke lijn van Jan Lafeber (geb. ca. 1580), 1986 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 385-387 "Geschiedenis van een kaashandel te Gouda 1870-1970". Manuscript van een onuitgegeven geschiedenis van de Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V. door dr. J.L. van Eijk; getypt, 1971 3 banden Fotokopie. Bevat ook talrijke afbeeldingen, kopieën van archiefstukken, e.d., alsmede gegevens over leden van de familie Van Eijk. Notabene 385 19e eeuw - ca. 1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 386 ca. 1912 - 1949 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 387 1950 - 1970 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 388 Programma van een operette-uitvoering in zaal "Kunstmin" door onderwijzend personeel te Gouda ten behoeve van het Sanatorium voor Onderwijzers, (ca. eind 19e eeuw, vermoedelijk 1893 of 1899); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 389 Brieven van de fa. Gebr. van Nieuwpoort, grind- en zandhandel te Gouda, aan de directie van het Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden inzake het gebruik van een steiger en een laadbrug i.v.m. beëindiging van werkzaamheden van de fa. Nieuwpoort in de gemeente Velsen, 1950 maart - april 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 390 Krantenknipsel betreffende het openbreken van de dichtgevroren vaarroute Amsterdam - Gouda - Rotterdam in december 1938, februari 1939 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 391 Schetsen van gebouwen / situaties in Gouda, getekend door twee Canadese architectuurstudenten uit Halifax, oktober 1986 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën uit het schetsboek. Notabene 392 Pamflet (almanak ?) van orangistische zijde over de gebeurtenissen in 1787, bevattende o.a.: - "Het geweldig aanranden en tegenhouden van ..... de Princesse van Orange, op ... reize van Nymegen naar haar lusthuis de Orange-zaal"; - "De inhuldiging van ... de Princesse van Orange en hoogstderzelver vorstelyke telgen"; - "Roemruchtige verdediging van de stad Utrecht door de heldhaftige gelegaliseerde vry-burgers"; (diverse hiaten); gedrukt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx uiterlijke vorm bepalen! Notabene 393 Uittreksel uit een akte, waarbij het dorpsbestuur van Zevenhuizen en zeer veel (mannelijke) inwoners verklaren dat de dorpssecretaris Glaude van Toll naar tevredenheid zijn ambt heeft vervuld en de ambachtsheer Diderick van Voorhout verzoeken hem niet te ontslaan, en tevens Willem van Schuyffeldt, procureur, machtigen hun belangen te behartigen, (12 augustus 1660). Met transcriptie van alle persoonsnamen, alsmede een index op de voornamen en een index op de achternamen van deze personen, vervaardigd door J. Heemskerk te Voorburg, 1987 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 394 Exemplaar (Kerstnummer) van het Dagblad van Gouda met reproducties van tekeningen van C.J.J. van den Bosch en een artikel over het Goudse bos door E.H., 1927 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 395 Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. een bericht over het 10-jarig jubileum van het consultatiebureau van Het Groene Kruis, 16 febr. 1938. Met een exemplaar van de GC met het jaarverslag over 1933, 27 februari 1934 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 396 "Missieve van de commissie van het defensie-weezen te Woerden, aan haar ed.gr.mog. in dato 28 augustus 1787, behelzende een echt relaas van ' t gebeurde ter gelegenheid der reize van hare koninglyke hoogheid naar 's Hage op den 28 juny laatstleden". Verslag van de commissie van defensie te Woerden aan de staten van Holland; met een "Omstandig en echt relaas" van het voorgevallene bij de aanhouding en het verblijf te Goejanverwellesluis, door de bevelvoerende officieren o.l.v. P. (= C.J.) de Lange van Wijngaarden, 15 juli 1787. Gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook Knuttel 21566. Notabene 397 "Kaashandel Mij. "Gouda" N.V. : een chronologisch overzicht over een eeuw kaashandel". Manuscript van een onuitgegeven geschiedenis van de Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V. door dr. J.L. van Eijk; getypt, 1991 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie; bevat enkele afbeeldingen en veel uittreksels uit archiefstukken, e.d., alsmede gegevens over leden van de familie Van Eijk. Notabene 398 Inventaris van het archief van de Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V., 1870 - 1972 (1975); samengesteld door dr. J.L. van Eijk; getypt, 1991 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. De archiefbescheiden zijn in 1995 in bewaring gegeven aan SAHM. Notabene 399 "De Goudse straatnamen : hun herkomst en geschiedenis". Manuscript van een serie van 26 artikelen in de Nieuwe Zuid-Hollander door G.J.J. Pot; getypt, 1950 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen t.z.t. over te brengen naar collectie Pot Notabene 400 Album met handtekeningen van (Goudse) koorleden ter herinnering aan de concertuitvoering (première?) van de opera "De tempeliers" te Gouda, opgedragen aan de in Gouda woonachtige componist Mart. Bouman, 10 juli 1896 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 144 Oude signatuur 401 Muziekstukken gecomponeerd door Martinus J. Bouman (geb. 29-10-1858, overl. Gouda 11-05-1901), 1898 - 1899 en z.d. Gedrukt. Met een krantenknipsel betreffende een uitvoering, 1938. Bevat: - Het meilief van Gulpen, z.d. - De Tempeliers : ... opera, z.d. --- Tekst van Jac. Philippi - Gouda's Heilzang, 1898. --- T.g.v. de inhuldiging van koningin Wilhelmina; klavieruittreksel en vereenvoudigd klavieruittreksel; met woorden door E. Coenders. - Tekst met muziek van een gedeelte uit Gouda's Heilzang, 1899. --- Fotokopie; het stuk bevat een foto van de componist. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana P 009 Goudana D 045 Libr 0844 j Oude signatuur 402 Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging De ambachtsschool voor Gouda en omstreken; gedrukt, 1937 resp. 1936 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 403 Adresboek voor de gemeente Gouda voor het jaar 1909, gedrukt; met aantekeningen van de nieuwe huisnummers 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In 1909 werd de oude wijkindeling vervangen door een huisnummering per straat. Zie ook de bibliotheek voor de gewone serie adresboekjes. Notabene 404 Manuscript van een onuitgegeven historisch overzichtsartikel door dr. M.A.C.M. van Hattum (toenmalige gemeentearchivaris), ca. 1943; getypt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 405 Programma's van wielerwedstrijden op de wielerbaan Gouda, met klad-aantekeningen betreffende resultaten, juni 1935, april 1936. Met toegangsbewijs, z.d 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene aanw. 1984/2 Oude signatuur 406 Franse (liefdes)liedjes met muziekschrift, afgeschreven door Cornelia Fabritius, 8 februari (- augustus?) 1663 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 530 aanw. 1981/003 Oude signatuur 407 Overzicht van gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis (periode 16e - 19e eeuw, in het bijzonder de z.g. Franse tijd), opgetekend in volgorde van de datum in het kalenderjaar (5 maart - 1 april, 9 juli - 10 september en 13 oktober - 31 december). Aangelegd ca. 1800, bijgehouden tot ca. 1823 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig bewaard gebleven. Notabene aanw. 1981/3 Oude signatuur 408 Aantekening betreffende de tijd waarin het schip "De Conrad", gebouwd op de Goudse werf Kromhout, bepaalde gedeelten op de route Batavia - Genua heeft afgelegd, z.d. (19e eeuw) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/3 Oude signatuur 409 Vloeiblad met reclame van tabak- en sigarenfabriek "De Koophandel" (eigenaar D.G. van Vreumingen) te Gouda, ca. 1910 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 410 Bewijs van inschrijving voor mej. M. Bruynel te Gouda als lid van de Geestelijke Bedevaart tot O.L.V. van Lourdes te Amsterdam, ca. 1920; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 411 Bewijzen van inschrijving voor resp. Joh. Bruynel en Marg. Bruynel te Gouda als lid van het Apostolaat des Gebeds, bond van het H. Hart van Jezus, september 1944; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 412 "Discoers na den tijdt die loopt". Pamflet in de vorm van een samenspraak tussen "Degenerius" en "Patriota", waarin het afdanken van vreemde troepen wordt bepleit in plaats van Hollandse troepen (het voorstel van de Staten van Holland); gedrukt, 1647 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Knuttel 5587; gedrukt bij Pieter Vermeyden te Gouda (met drukkersvignet) Notabene AW 0973 Oude signatuur 413 Handtekening van J.A. Zoutman, kapitein ter zee, aan boord van het oorlogsschip "Phoenix" in het Nieuwediep, onder het slot van een brief aan de admiraliteit van Amsterdam, 1765 oktober 19 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 183c aanw. 1981/003 Oude signatuur 414 Brief van J.A. Zoutman, kapitein ter zee, aan boord van de "Phoenix" in de Noordzee, aan de admiraliteit van Amsterdam, met bericht over de toestand van schip en bemanning, 1765 november 15 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (Afkomstig van N. Scheltema.) Notabene mus. 183 aanw. 1981/003 Oude signatuur 415 Fragment van een brief van J.H. van Kinsbergen, kapitein ter zee, aan boord van de "Admiraal-Generaal" voor Pampus, aan de admiraliteit van Amsterdam, met (o.a.) het verzoek om enige sterke drank "tot praeservatie voor de gesonheid van het volk" te mogen (uitdelen?), 1780 oktober 17 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgeknipt i.v.m. handtekening van Van Kinsbergen aan de achterzijde. Notabene mus. 50.266 aanw. 1981/003 Oude signatuur 416 Gedicht door P.Z. met oproep om eendrachtig zich tegen Engeland te verweren; 1781 april 10; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Krantenknipsel uit ... (?) Notabene 417 Titelbladen van een seininstructie ten behoeve van een convooi naar de Oostzee onder commando van schout-bij-nacht J.A. Zoutman, aan boord van de "Admiraal de Ruyter" op de rede van Texel, 1781 juli 7 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beide exemplaren (elk met iets afwijkende tekst) ondertekend door Zoutman. Notabene mus. 183 a mus. 50.278 Oude signatuur 418 Aantekening (van M.A.G. Vorstman ?) over het bezoek van J.A. Zoutman aan Gouda, kort na de slag bij de Doggersbank en over de eerbewijzen na deze slag verleend, 19e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 419 Gedicht (van ...?) "op het gedreygde Amsterdam" en de strijd tegen de Engelsen, 1781 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 420 Catalogi (lijsten van verkrijgbare artikelen) van fa. J. Breebaart Lz., winkelier in delicatessen / banketbakker aan de Markt A 52 (= Markt 5) te Gouda, 1900 en 1901 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 421 Aantekeningen van de commissie tot huisbezoek van de Nederlandsche Protestantenbond, afd. Gouda, 29 mei en 22 oktober 1891 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 422 "Gouda kwartet". Kwartetspel met afbeeldingen van (details van) Goudse monumenten en andere topografische foto's, uitgegeven door de Oudheidkundige Kring "Die Goude", april 1984; gedrukt 1 pakje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 423 Menu van een lunch aan boord van het m.s. "Oranje", met op de voorzijde een kleurenfoto van het stadhuis te Gouda, 1963 juli 23; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 424 "d'Erven Stichters comptoir almanach op 't jaar ... 1790 ...". Almanak met o.a. een kroniek van gebeurtenissen sinds 1711 (met vooral aandacht voor gegevens betreffende vorstenhuizen in Europa) en gegraveerde (deels ingekleurde) prentjes bij de maanden; gedrukt; met aantekeningen betreffende de inkomsten en uitgaven inzake het begraven in en bij de St.-Janskerk over de periode december 1789 - december 1790 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De maand december 1790 ontbreekt gedeeltelijk. Notabene Libr. 0815 ccc Oude signatuur 425 Kwitantie van fa. Gebrs. Nagtegaal, fabriek van vuurvaste produkten te Gouda, voor de gemeentelijke gasfabriek te Barneveld wegens betaalde goederen, 30 mei 1918 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 426 Statuten van de vereniging De commissie voor de restauratie der Sint-Janskerk te Gouda, 2 februari 1903 resp. 8 juni 1929; gedrukt 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overbrengen naar ac 616. Notabene Goudana N 082 aanw. 1979/002 Oude signatuur 427 "Liedjes uit de T.O.P.-tijd". Liederenbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de 4e reunie van de voormalige voetbalclub TOP (1908-1918), 1954; gedrukt. Met een lied ter herinnering aan de 3e reunie, z.d., gedrukt, een krantenknipsel over het T.O.P.-fluitje, 1983. Bevat: Afdruk van enkele archiefstukken, 1911, 1916. 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 428 Propagandabiljet van de PvdA, afd. Gouda, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen en gericht tegen de lijst-Sanders, (1946); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 429 Menu van een diner ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Rijks H.B.S. te Gouda, 1955 november 5, met op de achterzijde een foto van een schoolgebouw; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 430 "Nieuwerkerk aan den Yssel houdt het dorp open". Sticker, gebruikt bij een spontane aktie van winkeliers, ca. 1980 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De gemeenteraad stelde inmiddels eenrichtingsverkeer in. Notabene 431 Programma van de missieweek (Algemeene Missie-actie Dekenaat Gouda) te Gouda, 2 - 6 september 1934; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat portretten van missionarissen uit Gouda e.o. Notabene 432 Programma van het 12½-jarig priesterfeest van pater M. van der Schoot OFM, praeses van de St.Josephsgezellenvereniging Gouda I, 2 oktober 1932; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een portret. Notabene 433 Programma van het feest t.g.v. het 25-jarig jubileum van de R.K. Harmonie "St.Caecilia" (onderafdeling van de St.Josephsgezellenvereniging Gouda I) en voor concerten verzorgd door deze harmonie, 18 juni 1933 resp. 1934 - 1936; gedrukt en gestencild 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het jubileumprogramma bevat foto's. Notabene 434 Programma van het carnavalsfeest in zaal "Concordia", 1934; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 435 Programma van een feestavond ter gelegenheid van de aansluiting van de St.Josefsgezellenvereniging Waddinxveen aan het centraal verband, 1934 januari 16; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 436 Programma's van (toneel-)uitvoeringen door de R.K. toneelvereniging TAVENU, 1934, 1937, 1946 en z.d.; gedrukt 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 437 Programma's voor uitvoeringen van de toneelvereniging "Nut en Genoegen" (onderafdeling van de St.Josephsgezellenvereniging Gouda I), 1933 - 1939; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 438 Programma's voor uitvoeringen in zaal "Concordia" ten behoeve van de Katholieke Kinderuitzending, 1931, 1932 en z.d.; gedrukt 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 439 Programma van aktiviteiten voor januari 1934 van de K.J.M.V./Gonzaga-vereniging Gouda, (januari 1934); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1979/9 Oude signatuur 440 "Het Graalprogram". Tekst van een lied ter gelegenheid van de propagandatocht van "De Graal" te Gouda, 1931 mei 17; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 441 Programma van een propaganda-feestavond van de r.k. E.H.B.O.-Gouda "St.Joannes de Deo" (onderafdeling van het Wit-Gele Kruis), 25 september 1938; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 442 Programma van een toneeluitvoering door het patronaat St.Aloysius, 10 oktober 1929; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 443 Programma's van uitvoeringen ten behoeve van het R.K. Crisiscomité, 1932, 1933 en z.d.; gedrukt 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 444 Programma van het kerstfeest van de R.K. Bond van Groote Gezinnen, afd. Gouda, 1933 december 24; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 445 Programma en toegangsbewijs voor een gymnastiekuitvoering door de gymnastiekvereniging S.M.L. (I) te Gouda, 1937 januari 31; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 446 Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de St.Josephsgezellenvereniging Gouda I resp. voor de feestavond van het district Gouda, mei 1935 en 27 oktober 1936; gedrukt 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 447 Toegangsbewijs voor de jongerenbijeenkomst van de RKSP, afd. Gouda, 1934 april 30; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 448 Programma van een muziekavond van het R.K. ensemble "Amicitia", z.d. (ca. 1935); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 449 Programma van een toneeluitvoering door het Gouds toneelgezelschap "Tot Ons Genoegen", (1946); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 450 Programma met toegangsbewijs voor een KRO-avond in zaal "Concordia" te Gouda, 1936 april 26; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 451 Programma van een jubileumavond van het R.K. Goudsch Tooneel ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum, 1933 oktober 29; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 452 Programma van een wedstrijdavond en uitnodiging (voor dezelfde avond?) van de schermvereniging "Juliana", z.d. (ca. 1946 ?); gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 453 Gedicht (door W.v.Z.) ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Johan Daniel de Rock en Ida Nela van Zutphen (wonende aan de Turfmarkt, resp. geb. Oudewater 1839 en Gouda 1839), 1887 december 3; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 454 Adresboek voor de gemeente Gouda voor het jaar 1909, gedrukt; met aantekening van (belastbare inkomens waarvoor hoofdbewoners in de inkomstenbelasting zijn aangeslagen?) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 455 Adresboek voor de gemeente Gouda 1906/1907, gedrukt; met aantekening van (belastbare inkomens waarvoor hoofdbewoners zijn aangeslagen over beide jaren ?) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 456 Programma van de bezoeken van koningin Juliana aan Gouda (t.g.v. de heropening van het gerestaureerde stadhuis) en aan Oudewater, Haastrecht en Moordrecht, 18 juli 1952; gedrukt 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/015 (ged.) Oude signatuur 457 Reglement voor de vrouwengevangenis te Gouda, vastgesteld door de commissie van administratie over deze gevangenis, 17 april 1847; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Doorschoten exemplaar, zonder nadere aantekeningen maar met achterin een bijgeschreven inhoudsopgave. Notabene AW 1981/234 Oude signatuur 458 Reglement voor de sociëteit De Réunie, 25 december 1842; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1981/243 Oude signatuur 459 vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1981/242 Oude signatuur 460 "D'Erv. Stichters Comptoir Almanach ... 1768 ...". Almanak (Amsterdam 1767); bijgebonden: "Wachtalmanach voor de IV compagniën schutteren der stad Gouda ... voor den jaare 1768"; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat aantekeningen betreffende geboorte e.d. van de Goudse familie Quakernaak (fragmentarisch) en enkele aantekeningen betreffende leveranties van pijpen en aardewerk, ca. 1783 - 1791. Notabene mus. 249 a AW 1981/257 Oude signatuur 461 Register bevattende aantekeningen betreffende de organisatie van en het protocol bij formele plechtigheden zoals het opmaken van voordrachten voor bestuursfunkties, het installeren van funktionarissen, e.d., vermoedelijk opgemaakt door een president-burgemeester van Gouda, (ca. 1760) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1981/250 Oude signatuur 462 Registertje bevattende familie-aantekeningen van de families Diert en Vroesen, 1524 - 1572, en enkele aantekeningen over de prijs van levensmiddelen en goederen, 1546 en 1589 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gebonden in een stuk perkament, bevattende een concept-akte van schuldbekentenis (hypotheek) van Adriaen Willemsz. Vaender ten gunste van Jan Claesz Diert ter zake van het huis van Vaender aan de Regenboog (later verenigd met Markt 34 = nu hotel De Zalm) (O = Maritgen Vrerick Paeuwen weduwe), 1541. Notabene mus. 785 mus. 60.030 Oude signatuur 463 Bekendmaking van variété-voorstellingen door het "Internationaal- en specialiteiten-gezelschap" in café "Harmonie" aan de Markt te Gouda tijdens de kermis, 1889 juli; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1984/9 Oude signatuur 464 Reglement op het marktveer (de veerdienst) van Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a. op Amsterdam, 1828; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw.bibl. 1981/269 Oude signatuur 465 "Reglement op het bestuur der gecombineerde polder aan de oostzijde van de rivier de Gouwe, onder Middelburg, Boskoop, Randenburg en Zuidwijk", 1808; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt bij Wouter Verblaauw, stadsdrukker te Gouda. Notabene AW 1219 Oude signatuur 466 Menu voor de deelnemers aan de (excursie?, ledenvergadering?) van de Algemene Nederlandsche Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, gehouden te Gouda, 16 juni 1931; gedrukt (met afbeeldingen) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/9 Oude signatuur 467 Formulier voor de aanmelding als lid van de Vereniging tot bestrijding der tuberculose te Gouda, 1934; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen TBC gezondheidszorg Notabene aanw. 1981/9 Oude signatuur 468 Menu, versierd met de wapens van Gouda, Oudewater en Schoonhoven, voor een diner ter gelegenheid van (een gezamenlijke vergadering van kerkvoogdijen ?), 29 augustus 1926 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/9 Oude signatuur 469 Krantenknipsels betreffende dr. H. van Burkom en mevr. A. Vroman-Vromen, oud-leraren van de Rijks HBS, 1960 en z.d. (ca. 1965) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/10 Oude signatuur 470 Programma van de feesten ter herdenking van het 60-jarig bestaan van de Rijks HBS, 1925; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/10 Oude signatuur 471 Statuten en huishoudelijk reglement van de Goudsche watersportvereeniging Elfhoeven, (ca. 1937), (ca. 1970); gedrukt 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aan het reglement van ca. 1970 zijn tevens toegevoegd: reglement van orde voor gebouwen en terreinen en reglement van de jachthaven. Notabene aanw. 1985/2 Oude signatuur 472 Wedstrijdprogramma's van de Goudse watersportvereniging Elfhoeven voor de seizoenen 1937 en 1938; gestencild 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1985/2 Oude signatuur 473 Statuten en huishoudelijke reglementen van de roei- en zeilvereniging Gouda, 1911, 1920, 1934, 1947, 1958, 1959; gedrukt, gestencild. Met "Een terugblik" bij het 40-jarig bestaan, 1951, en "Logboek", historisch overzicht 1911 - 1971; gedrukt 5 katerns, 2 deeltjes, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 081 aanw. 1985/002 Oude signatuur 474 Verzoekschrift van een aantal inwoners van Gouda met hun gezinnen aan de koning om erkenning als Christelijk Afgescheiden gemeente met als kerkgebouw het pand Hoefsteeg C 20, 21 en 22; met verklaring van geen bezwaar van b. en w. van Gouda. (exhib. 6 augustus ) 1841 / 23 juli 1841. Foto's 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana G 057 (ged.) Oude signatuur 475 Verzoekschrift van een aantal inwoners van Gouda en omliggende gemeenten aan de koning om erkenning als Christelijk Afgescheiden gemeente te Gouda, juni 1863. Met verklaring van geen bezwaar van de burgemeester van Gouda, 23 juni 1863 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Foto's. Betreft de samenvoeging van de Gereformeerde gemeente onder "t Kruis (1849) en de (restanten van de) Christelijk Afgescheiden gemeente. Notabene Goudana G 057 (ged.) Oude signatuur 476 "Weg met de Duitse herbewapening / Eisenhower verdwijn". Strooibiljet door communisten in (o.a.) Gouda verspreid, 11 januari 1951 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen OD U 17 Oude signatuur 477 Lofdicht op Hugo de Groot door P.B.S., 18e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. Aangetroffen in: Casper Brandt en Adriaan van Cattenburg, Historie van het leven des heeren Huig de Groot; 2e dr. Dordrecht enz., 1732 (Libr. 56 = plaatsnr. 557 F 4). Notabene 478 Brief van Hendrik van Wijn (oud pensionaris van Gouda), rijksarchivaris, aan jhr. H.J. Caan (?) te ('s-Gravenhage ?), waarin hij bedankt voor de toezending van de afbeelding van een bij Voorschoten ontdekte zuil, en een exemplaar van een eventuele publikatie over dit onderwerp toezegt, april 1826 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 803 Oude signatuur 479 Genealogische aantekening over het gezin van Lieve Groenendal en Petronella A.H. de Groot, opgemaakt ca. 1867, aangevuld ca. 1870 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/3 Oude signatuur 480 Ansichtkaarten geschreven vanuit Napels resp. Suez door een zekere M. aan mej. M. Kortenoever te Gouda, met mededelingen over zijn/haar reis naar (Nederlands-Indië), februari 1906 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De eerste kaart vertoont de voorgevel van de Santa Maria di Carignano te Genua, de tweede kaart de Rue de Lesseps te Port Saïd. Notabene aanw. 1981/3 Oude signatuur 481 Paspoort voor Gerardus Bouters, geboren 25-11-1848 te Gouda, 4 september 1922 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/2 Oude signatuur 482 Verklaringen van artsen te Gouda dat personen zijn ingeënt tegen kinderpokken, 1878 - 1889. Bevat: Betreft: - Neeltje de Moor, 1878. - Margaretha Arina (de) Moor, 1881. - Catharina Magdalena Hoogendoorn, geboren 12 januari 1879, 1882. - Johanna Catharina Bouters, geboren 12 april 1826, 1889. - Cornelia van der Pool (of: van der Tool?), 1889. 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Z.g. pokkenbriefjes. Notabene aanw. 1982/2 Oude signatuur 483 Kaasmerken "Princeps" van de N.V. Kaashandel v/h W. den Boer te Gouda, ca. 1960 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 484 "Gouda, Uw luister kent geen grenzen". Anoniem lofdicht op Gouda, (ca. 1930 ?); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 485 Krantenknipsel uit (de Goudsche Courant?) bevattende een spotdicht door J. v. O. op A. de Hertog, winkelier te Gouda, die een gedicht schreef ter gelegenheid van het kroningsfeest van koningin Wilhelmina, (juli 1898) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 486 Verslag van een reis, gemaakt door D.F. van A., C.M. van A. en hun (te 's-Gravenhage wonende) zuster H.E. van A., via Parijs en Dijon naar Genève en Clarens, 1858 juli 15 - 23 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat twee gekleurde prentjes van Dijon; gedeelte na blz. 32 ontbreekt. Notabene 487 Album met namen van collega's aangeboden aan J.D. Emeis te Gouda ter gelegenheid van zijn 60-jarig jubileum als onderwijzer door de leden van de Vereeniging van onderwijzers in het arrondissement Gouda, 26 september 1900 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 099 Oude signatuur 488-493 Archiefbescheiden betreffende de kruidenierswinkel van mevr. wed. B. van Mourik-den Butter aan de Prins Hendrikstraat 86 te Gouda, 1917, 1941 - 1948 4 delen en 2 stukken Deze winkel werd in 1917 door haar man begonnen. Notabene aanw. 1985/7 Oude signatuur 493 Onderhandse akte van verkoop van de kruidenierswinkel annex waterstokerij en brandstoffenhandel met inventaris en aanwezige voorraad in het pand Prins Hendrikstraat 86 door C. van Mourik aan Jan Mourik Jz., 2 januari 1917 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 492 Dagboek van totaalopbrengsten uit de verkoop van kruidenierswaren enerzijds en van uitgaven wegens inkoop van goederen alsmede van huishoudelijke uitgaven anderzijds, februari - juni 1941 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 488 Dagboek van totaalopbrengsten uit de verkoop van kruidenierswaren enerzijds en van huishoudelijke uitgaven en inkoop van goederen anderzijds, oktober 1941 - 1945 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 491 Register bevattende (verkoop)prijzen van kruidenierswaren e.d. (alfabetisch ingericht). z.d. (ca. 1945) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 489 Dagboek, 1946 - augustus 1948 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 490 Dagboek, september 1948 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 494 Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Rijks HBS te Gouda als school met 5-jarige cursus, 1906; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana G 080 Libr. 0846 h Oude signatuur 495 Album met gedichtjes (spotdichten) en tekeningen gemaakt door leerlingen ter gelegenheid van het vertrek (om gezondheidsredenen) van J.F. Kramer als leraar Duits en Engels aan de Rijks HBS te Gouda, (1914) 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afkomstig van J.A.F.S. van Alphen te Wilrijk (vgl. Ned.Patriciaat 44 (1958), blz. 19-47) Notabene aanw. 1985/8 Oude signatuur 496-498 Ex-librissen van resp. door (oud-)Gouwenaars, ca. 1930 - 1980 3 omslagen aanw. 1985/10 en 1985/11 Oude signatuur 497 Van (oud-)Gouwenaars ontworpen door niet-Gouwenaars, ca. 1930 - 1970 10 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 496 Van (oud-)Gouwenaars ontworpen door Gouwenaars, ca. 1930 - 1980 7 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 498 Van niet-Gouwenaars, ontworpen door (oud-)Gouwenaars, ca. 1950 en 1968 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 499 Overzicht van de voorlopige verbindingen per openbaar vervoer tussen Gouda en omringende (en verder weg gelegen) gemeenten; met een toegangsbewijs voor de boot "Herleving" van G. Ouweneel, waarmee van mei t/m augustus 1945 een tijdelijke passagiersdienst werd onderhouden (naast de bestaande beurtvaartdienst) op (Amsterdam en) de Zaanstreek. (Mei) - augustus 1945 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 500 "Gebed om den Goddelyken bystand en zegen te verwerven ...". Gebed om uitkomst uit de gevaarlijke toestand waarin de Republiek zich bevindt, ca. 1747; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt bij Pieter van Schobel (poorter 1742, overl. 1757); niet in Knuttel (?) Notabene AW 1382 Oude signatuur 501 "Extract des articles resolus au Synode ... a Ter Goude ...". Uittreksel uit de besluiten van de provinciale Waalse synode, gehouden te Gouda op 23, 24 en 25 april 1659 betreffende de afzetting van ds. Alexander Morus wegens o.a. leugens en goddeloosheid; gedrukt. Met het vonnis van het college van de gereformeerde kerken van Ile de France betreffende Alexander Morus, 10 augustus 1662; met een nawoord aan de lezer; gedrukt, 1662 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Knuttel 8671 (1662); Morus werd na zijn afzetting hervormd predikant te Parijs; 1659 niet in Knuttel Notabene AW 1381 Oude signatuur 502 "Ordonnantie of reglement voor die van Ouderkerk op d'Yssel". Reglement voor het ambacht Ouderkerk a/d IJssel, 1791; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bij Wouter Verblaauw te Gouda. Notabene AW 1218 Oude signatuur 503 "Reglement". Statuten voor de kiesvereniging Kerkelijk Beheer te Gouda, 1875; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 082 Oude signatuur 504 "Reglement op het beheer van en het toezicht op de kerkelijke goederen en fondsen der hervormde gemeente te Gouda". Gedrukt, 1871 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 082 aanw. 1981/271 Oude signatuur 505 "Concept-reglement voor kerkmeesteren van de groote Gereformeerde kerk te Gouda". Gedrukt, 1889 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 082 Oude signatuur 506 Krantenknipsel uit de Boekzaal der geleerde wereld, met bericht over de ingebruikneming van de gerestaureerde Lutherse kerk, oktober 1838 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 507 Kohier van de tiende penning van (1556), inclusief de opbrengst van de landsheerlijke pachten te Gouda over 1557 en met aftrek van de terugbetalingen aan de arme godshuizen, opgemaakt 1559. Bevat voorts staten van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de "arme godshuizen", te weten: Heilige Geestmeesters, St.-Catharina-gasthuis, St.-Janskerk, Zeven Getijden, Arme Fraterhuis, Oudemannenhuis en St.-Elisabeth- gasthuis, over 1557 (of evt. andere jaren?) 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx Transcriptie in varia 6377. Notabene aanw. 1986/3 Oude signatuur 508 Omslag voor het opbergen van z.g. dagafschriften (rekening-courant-uittreksels) van bankiers- en verzekeringsbedrijf T. Goedewaagen & Zonen te Gouda, z.d. (ca. 1940); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 509 Stembriefje voor de benoeming van een lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Gouda in de plaats van het overleden lid D.D. Lulius van Goor, 1882; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ongebruikt. Notabene 510 Patiëntenregistratieformulier voor opname of status in het Diaconessenhuis De Wijk te Gouda, (ca. 1940); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ongebruikt. Notabene 511 Brief van ... Duymaer van Twist (lid van de Tweede Kamer?) te Gouda aan de secretaris van de Zuiderzeeraad met mededeling dat hij een herbenoeming als lid van die raad aanvaardt, oktober 1945 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Als vernietigbaar afgevoerd uit het archief van de Zuiderzeeraad. Notabene 512 Kohier van de tiende penning van 1542 (1543?), resp. voor het oostelijk en het westelijk deel van de stad Gouda, opgemaakt in (ca. 1543) en 1545; bevat tevens een opgave van de opbrengst van de z.g. Wassenaarstol te Gouwsluis over 1542/1543 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx Transcriptie in varia 6142. Notabene aanw. 1986/4 Oude signatuur 513 Programma's van de Volksuniversiteit Rotterdam, afdeling Gouda, voor de cursusjaren 1927/1928 en 1945/1946; gedrukt 1 katerntje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 514 Recepten, z.d. (ca. 1880) 1 katerntje en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 515 Reclamebiljetje van de N.V. De Goudsche Melkinrichting voor natuurboter, met een recept voor een saus, z.d. (ca. 1930); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 516 Bewijs van deelneming aan de (schenking van de) statenbijbel voor de koning (= Willem III ?), z.j 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 517 "Namen en wapenen der edele achtbare heeren raaden en vroedschappen der stad Gouda zedert den jaare 1618 tot nu toe vervolgt". Register met handgetekende en ingekleurde wapens van de leden van de vroedschap, aangelegd in de 18e eeuw, bijgehouden tot (1755) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat 46 genummerde bladzijden met 230 merendeels gekleurde wapens; achterin een index op de achternamen. Notabene Goudana E 012 Oude signatuur 518 "Naamen en wapenen der edele achtbaare heeren raaden en vroedschappen der stad Gouda; zedert den jaare 1618 tot deese tyd vervolgd". Register met handgetekende en ingekleurde wapens van de leden van de vroedschap, aangelegd in de 18e eeuw, bijgehouden tot (1746) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Achterin een index op de achternamen; bevat 43 genummerde bladzijden met ruim 200 wapens. Notabene Libr. 0104 a Oude signatuur 519 "Wapens van de heeren raden in de vroedschap der stad Gouda sedert 1618 tot 1795, verzameld door Jacob van Dijk in 1825". Register met handgetekende en ingekleurde wapens van de leden van de vroedschap, aangelegd in 1825 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat: - fol. 1 - 24 = 284 wapens; - fol. 26 - 33 = index op achternamen en een aantekening inzake de index; - fol. 34 - 36 = aantekeningen; - tussen fol. 36 en 37 is een uitslaand blad ingeplakt, waarop 28 getekende (ongekleurde) wapens van de vroedschapsleden uit 1747, getekend door J. v. Oije; - fol 37 - 56 = aanvullingen en correcties, opgemaakt door burgemeester dr. K.F.O. James, 1942-1943 (gedeeltelijk met tekeningen); - voorin (ingeplakt) een prospectus voor de uitgave van een wapenboek (op basis van dit handschrift), 1828. Notabene Libr. 0104 b Goudana E 012 b Oude signatuur 520 Aantekening over de curiositeit van het vonnis van Pieter Claessen, daterende van vóór het oudst bewaarde register van vonnissen in strafzaken (van de Goudse schepenbank), (ca. 1700) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft het vermelde in varia nr. 1, fol. 25 r. Notabene 521 "Mijne gedagten over den E(e)d". Gedichtje over de wederzijdse verplichtingen van stadhouder en burgers, maart 1788 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hs. 003 Oude signatuur 522 Kwitantie van Christiaan Soest voor (?) wegens geleverde (munitie ??) en wapens, 5 augustus 1787 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hs. 003 Oude signatuur 523 "Notificatie". Verslag (door ?) van de gebeurtenissen te Gouda, met enkele in de tekst ingevoegde afschriften van overheidsdocumenten, 27 december 1787 - december 1789 en april 1792 - 20 september 1794 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vooral de eerste maanden zijn uitvoerig beschreven. Notabene Hs. 002 OA Gouda III A 19 a Oude signatuur 524 Aantekeningen betreffende de maatregelen tegen de patriotse burgers die de jaarlijkse contributie voor de schutterij weigeren te betalen, (doorgehaald); met aantekeningen betreffende een strafvoltrekking te Ouderkerk a/d Amstel en de viering van het huwelijk van prinses Frederica Louise Wilhelmina met hertog Karel van Brunswijk-Wolfenbuttel door de leden van de (Oranje-)sociëteit, 1789 resp. 1790 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in varia nr. 523. Notabene 525 Brief van de Commissie van toezicht op de stedelijke musea met dankbetuiging aan Pieter van der Klis wegens de schenking van een 18e-eeuwse mahoniehouten (gedeeltelijk benen) tol om touw te spinnen, 23 juni 1944 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1986/8 Oude signatuur 526 Programma van het bezoek van koningin Juliana aan Gouda op 18 juni 1964; gestencild, met enkele wijzigingen 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 527 Verordening op het gebruik van de slangbrandspuiten te Haastrecht, 23 augustus 1709; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 528 Aantekening betreffende de gevel van de bakkerij van het weeshuis (aan de Spieringstraat) te Gouda, die in 1878 werd afgebroken, ca. 1880 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/2 Oude signatuur 529 Aantekening betreffende bestelloon dat boven het rijksporto geheven kan worden door een bestelhuis (ontleend aan een publikatie van 13 november 1852 ?), z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/2 Oude signatuur 530 Aantekening over de (slechte) prijzen van granen en de slechte opbrengst van landerijen in (het tweede kwart van?) de 18e eeuw, ca. 1750 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Er is sprake van landerijen aan de Kweek en in de Hoevensche beemden (betreft verm. Noord-Brabant). Notabene aanw. 1981/2 Oude signatuur 531 Beschrijving van de methode om van een willekeurige datum de weekdag te bepalen, ca. 2e helft 18e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/2 Oude signatuur 532 Lijsten met predikbeurten in de (vnl. protestantse) kerken in Gouda, 1772, 1796, 1852, 1874, 1882, 1883, 1894; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De lijsten vanaf 1874 bevatten ook een overzicht van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensaangiften voor de burgerlijke stand van de voorafgaande dagen. Notabene aanw. 1981/002 mus. 164 (ged.) Oude signatuur 533 Statuten en huishoudelijk reglement van de Goudsche Winkeliersvereeniging; met reglement van het "Bureau invordering" (nl. van vorderingen op dubieuze debiteuren van de leden), ca. 1902; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/3 Oude signatuur 534 Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging Jan Schenkfonds, 1929, 1930; gestencild en gedrukt 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Dit steunfonds was een dochterinstelling van de Goudsche Winkeliersvereeniging (GWV). Notabene aanw. 1982/3 Oude signatuur 535 Reclamefolders voor Delfts blauw aardewerkprodukten en Regina serviezen van de Kunstaardewerkfabriek Regina te Gouda, ca. 1952 en 1957 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De eerste folder in vier talen; op de voorzijde een foto van plateelschilder S.A. Boers aan het werk. De tweede folder met prijslijst. Notabene aanw. 1982/4 Oude signatuur 536 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 537 Statuten en huishoudelijk reglement van de pluimvee- en konijnenhoudersvereniging Gouda en omstreken, 1923; gestencild 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/5 Oude signatuur 538 Staat met tarieven voor het personenvervoer van de stoombootrederij De IJssel te Gouda, 1911; gedrukt. Met omslag van de winterdienstregeling Gouda - Rotterdam 1909/1910 2 stukken aanw. 1982/6 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 539 Gids voor het congres van de Federatieve Bond van Winkeliersvereenigingen in het koloniale warenvak FEBOWIKO-Sperwerverbond, te houden in sociëteit Ons Genoegen te Gouda, 1932; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/13 Oude signatuur 540 Programma van de tentoonstelling en demonstraties van de Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Gouda, in de sociëteit Ons Genoegen, 1926; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/13 Oude signatuur 541 Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de afd. Gouda e.o. van de Ned. Ver. van Electrotechnische Werkgevers; gestencild. 1961 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/13 Oude signatuur 542-543 Programma's van toneel-, cabaret- en dans/variété-uitvoeringen in de schouwburg (resp. Kunstmin); gedrukt. 1946 - 1967 2 pakken aanw. 1982/14 Oude signatuur 542 1946 - 1955 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 543 1956 - 1967 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 544 Programma's van concerten gehouden in de schouwburg van sociëteit Ons Genoegen, 1945 - 1951, 1958, 1962/63; gedrukt. Met enkele bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/14 Oude signatuur 545 Programma's van film-, opera- en concertavonden gehouden in diverse andere lokaliteiten dan de schouwburg te Gouda, 1930, 1945 - 1951, 1954, 1958; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. concerten in de St.-Janskerk. Notabene aanw. 1982/14 Oude signatuur 546 Brief van de commandant van het Nijmeegse Vrijwilligerscorps aan A.A. Meijer, gepensioneerd kapitein van het Indische leger te Gouda, met adviezen in verband met de oprichting van een vrijwilligerscorps in Gouda, 1901. Met bijlagen 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in het archief van de schutterij, oud nr. 49 = 21/22. Notabene 547 Reglement van de Hervormde vereniging "Oranje en Nederland" te Gouda, 1879; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deze vereniging had ten doel de bevordering van het protestantisme, en de liefde voor het Oranjehuis, maar fungeerde tevens als verzekering t.b.v. een uitkering bij ziekte en overlijden. Notabene aanw. 1982/15 Oude signatuur 548 Programma van de inhuldigingsfeesten te Gouda ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina, 1898. Met tekst en muziek van "Gouda's heilzang" en een programma van het orgelconcert in de St.-Janskerk. Met tekst en muziek van het "algemeen koor" uit "Gouda's heilzang" in de vorm van een prentbriefkaart, uitgegeven voor Arn. Latour te Arnhem en N.J. Boon te Amsterdam. Gedrukt 2 katerns, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 45; aanw. 1982/15 (ged.); 1139 F 73 Oude signatuur 549 Tekst van drie feestliederen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, 1889; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/15 Oude signatuur 550 Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koninging Wilhelmina en de troonswisseling van koningin Wilhelmina en koningin Juliana, 1948 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ab 0492 aanw. 1982/15 Oude signatuur 551 "Tentoonstelling van Goudsche-oudheden ... 1872, bij gelegenheid van het 600 jarig jubilé der stad". Catalogus van de tentoonstelling van "oudheden", juli 1872; gedrukt 1 bandje, 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Drukkerij: G.B. van Goor Zonen. In het gebonden exemplaar is aan de binnenzijde van het achterplat een "Beschrijving der geschilderde glazen" geplakt. Notabene Goudana H 069 Oude signatuur 552 Bidprentje voor de nagedachtenis van de zusters omgekomen bij het bombardement op het St.Jozef Paviljoen op 26 november 1944 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 553 "Memorabilia quedam ex ipsa antiquitate collecta variaque autorum lectione observata". Aantekeningen van mr. Johannes Jacobsz. Rosendael, burgemeester van Gouda, betreffende o.a. Latijnse auteurs, Romeinse en Italiaanse geschiedenis, staatsinrichting en cultuur, kerkgeschiedenis, Romeins recht, enz., aangelegd 18 november 1568 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. Achterin een trefwoordenindex. R. overleed op 21 juni 1583. Notabene aanw. 1981/1 Oude signatuur 554 "Gemeente Boskoop". Kaart- en kwartetspel met afbeeldingen betreffende Boskoop, uitgegeven door F. Dekker te Boskoop ter gelegenheid van de 4e Nederlandse Speelkaartenbeurs, 1987 1 pakje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1987/1 Oude signatuur 555-568 Bidprentjes, (1796), 1916, 1941 - ... 14 omslagen Slechts op enkele letters zijn bidprentjes aanwezig. De omslagen zijn aangelegd om evt. toekomstige aanwinsten te kunnen plaatsen. Notabene 555 A - B Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 556 C - F Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 557 G Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 558 H Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 559 I - J Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 560 K - L Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 561 M Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 562 N - P Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 563 Q - R Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 564 S Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 565 T - U Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 566 V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 567 W Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 568 X - Z en algemeen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 569 "Boeken waar je wat aan hebt!". Halfjaarlijkse periodiek met boekrecensies, onder redactie van o.a. dr. H.P. Schim van der Loeff, remonstrants predikant te Boskoop, verspreid onder de afdelingen van de Nederlandsche Protestantenbond, 1910, 1914 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het redactie- en administratie-adres was te Boskoop. Notabene 570 "Zenith - de geschiedenis van een oude Hollandse onderneming". Vouwblaadje met kort overzicht van de geschiedenis van Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken "Zenith" (firma P.J. van der Want Azn.) sinds 1749; gedrukt, (ca. 1970) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/8 Oude signatuur 571 Reclamemateriaal van Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken "Zenith" (firma P.J. van der Want Azn.) betreffende pijpen, (ca. 1970); gedrukt 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/8 Oude signatuur 572 Inkwartieringsbiljet voor een (Franse) soldaat bij Claes van Noppe aan de Gouwe, 23 september (1800) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 573 Catalogus van cd's verkrijgbaar bij CD Mail Club te Gouda, 1989 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard als curiosum. Notabene 574 "Gouda". Folders van de VVV Gouda en de VVV Zuid-Holland, ca. 1927 - 1996. Met inlegvellen met beschrijving van de bezienswaardigheden en een evenementenkalender. Gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk in het Frans, Duits en Engels. Notabene Ab ...., 1140 A 199, 207, 247 - 252, 263 Oude signatuur 575 "Cultureel Gouda. Supplement kunst-kalender". Lijst van evenementen in de periode januari - mei 1949, opgemaakt door de Culturele Commissie; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ab .... Oude signatuur 576 Formulier voor de registratie (afgifte van een loonboekje) van z.g. huisarbeiders krachtens de Huisarbeidswet 1933, ca. 1949; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 577 "De klokken van Corneville, Opera comique ... van Robert Planquette". Exemplaar met potloodaantekeningen betreffende de rolverdeling door leden van de Dames Zangvereeniging "Arnold Spoel", z.d. (ca. 1905); gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 578 Schoolschriften van H.H. Kortenoever, bevattende aantekeningen betreffende handwerken, Nederlandse letterkunde en biologie, (ca. 1910). Met een los handwerkpatroon 1 stuk, 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 579 Getuigschrift "tot aanmoediging", afgegeven door de commissie van toezicht op het lager onderwijs aan Anna Petronella Kortenoever, leerling van de 1e openbare burgerschool voor meisjes, 26 juli 1883 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ingeplakt in: Wat Christje voor talent had / door Jacoba (A.J.M.), Schiedam, Roelants, z.j. Notabene 580 Programma's van toneeluitvoeringen door de Dilettantenclub in zaal Kunstmin, 1882 - 1884; gedrukt 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk met aantekeningen over de rolbezetting. Het programma uit 1884 bevat op de achterkant een brief van A. Brunting aan een onbekende over de inhoud van het op te voeren toneelstuk. Notabene aanw. 1987/04 Oude signatuur 581 Menu van een diner in hotel De Zalm t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Grootendorst - van Zutphen, 1926 mei; gedrukt; met foto van het echtpaar en dochter en met handtekeningen van de gasten 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 582 Programma van feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Van Reedt Dortland - van Veen te Gouda, 1903 mei; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 583 Gelegenheidsgedichten voor bruiloften, deels met zinspelingen op zwangerschap, ca. 1900; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een exemplaar gedrukt bij H. Goorissen, Markt, Gouda. Notabene 584 Komisch lofdicht op pijpenfabrikant ... Goedewaagen te Gouda, in de vorm van potloodwijzigingen op een gedrukt lofdicht op sigarenfabrikant Jac. François te Utrecht, ca. 1900. Met een exemplaar van het originele gedicht 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 585 Verklarende tekst bij een zinnebeeldige prent "Geboorte en huwelyks-tafreel"; gedrukt; met aantekening waarbij C. Meyboom (te Amsterdam ?) de heer Van Wieringen (te Gouda ?) kwiteert voor aanbetaling op een groot formaat afbeelding in lijst, ca. 1830 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 586 Omslag van een schoolschrift, toebehoord hebbende aan C. van der Post (te Gouda ?), bedrukt met diverse afbeeldingen, ca. 1890 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De illustraties betreffen militaire voorstellingen, kermis, baden, Don Quichote, vliegeren, kijkkast Notabene 587 "Toost Refreinen". Lofdichtje op een goed redenaar, ca. 1900; gedrukt. Aan de achterzijde beplakt met een versierde afbeelding van een jonge vrouw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 588 Reclamekaartje van N. Olifiers, kunsthaarwerker, goud- en zilversmid en horlogemaker, Botermarkt A 55 te Gouda, ca. 1880; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 589 Kwitanties van Frederick Pietersz de Houtman wegens ontvangen lijfrenten op het leven van hemzelf resp. van (zijn zuster) Weyntgen Pietersd(r), 1592 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 163 en 163a Oude signatuur 590 Programma van het 6e concert van de gemegde zangvereniging "Gouda" in zaal "Concordia" aan de Westhaven; met tekst van de liederen, december 1910; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deze vereniging bestond uit personeel van de K.S. Kaarsenfabriek Gouda. Notabene 591 Gedicht ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest van H.J. Nederhorst Jr. en Maria van Vreumingen, ca. 1900; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 020 Oude signatuur 592 Programma met andere (o.a. historische) gegevens ter gelegenheid van de ingebruikneming van het Moreau-orgel in de St.-Janskerk te Gouda, 1981; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1986/122 Oude signatuur 593 Afbeelding van het wapen van de familie Pauw; ingekleurde potloodtekening, eind 19e e. ? 1 stuk (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.766 Oude signatuur 594 Afbeelding van een gebrandschilderd glas met de wapens van Nicolaes van der Graef, burgemeester van Gouda (1648-1664), van zijn moeder Magdalena van Beresteyn en van vier andere wapens, ca. 1947; autotypie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In Goudse glazen ? Notabene mus. nr. 51.765 Oude signatuur 595 Afbeeldingen van het wapen van de familie Begeer te Gouda met de wapenspreuk "'k Begeer beter", ca. 1950; gedrukt naar een ontwerp van J.G. Petrick 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een exemplaar ongekleurd, het andere ingekleurd. Notabene mus. nr. 52.098 Oude signatuur 596-599 Cahiers met muziekschrift en (ged.) teksten van liederen, ca. 1900 4 katerns 596 Bezit van C.G. Groenendal; populaire muziek, (o.a. uit de Verenigde Staten ?); geen teksten Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 597 Met teksten Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 598 Met teksten Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 599 Zelfde hand als inv.nr. 598, maar iets minder netjes en met enkele oefeningen; los in band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 600 "Catalogus van een extra fraaije en zindelyke inboedel ... nagelaten by wylen ... Roemer Vlacq, in zyn ... leven vice-admiraal van Holland .... Alle welke goederen verkogt zullen worden ... op de Turfmarkt te Gouda, door den vendu-meester Pieter Boon ...". 1775. Gedrukt. Gedeeltelijk met aantekeningen inzake kopers en opbrengsten 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorin een korte inhoudsopgave van de hoofdstukken van de catalogus. Notabene Goudana D 136 Oude signatuur 601 Zakboekje van Gerrit Groenendaal te Gouda als schutter; uitgereikt 1832, bevat aantekeningen uit de periode 1830 - 1832 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 101 Oude signatuur 602 Zakboekje van Abraham Groenendal, milicien bij het 4e regiment infanterie, 1859 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 101 Oude signatuur 603 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 604 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 605 "Tot een aandenken aan uwe belijdenis". Brochure voor Elsje Belia François te Moordrecht, afgegeven door de kerkeraad van de hervormde gemeente Moordrecht, september 1857; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Libr. 0313 5p Oude signatuur 606 "Geschiedenis der invoering enz. van het Zegel-recht en Catalogus der Zegels". Aantekeningen, opgemaakt door N.N. te Gouda, betreffende de geschiedenis van het zegelrecht in Holland sinds 1624 en later in Nederland tot de wet van 31 december 1885; met een chronologisch overzicht van aangetroffen zegels, 1631 - 1886 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het eerste gedeelte is geschreven in een cahier met schrijfvoorbeelden. Notabene Libr. 0390 8a Oude signatuur 607 Hekeldicht op ("moderne" 18e-eeuwse?) gereformeerde predikanten (?), ca. 1800 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verm. door een rooms-katholiek geschreven. Notabene 608-618 Aantekeningen van J.J. Bertelman, stadstekenmeester te Gouda, z.d. (ca. 1858 - 1897) 11 omslagen aanw. 1981/247 Oude signatuur 608 Aantekeningen over ceramiek, gedeeltelijk met pen- en potloodtekeningen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft buitenlandse ceramiek. Notabene 609 Aantekeningen over glasschilders en glasvensters (algemeen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 610 Uittreksels van boeken over glasschilderkunst Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 611 Aantekeningen over de Goudse glazen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 612 Aantekeningen over (schilders van) altaarstukken in de St.-Janskerk te Gouda 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 613 Aantekeningen over een op de Raam opgegraven beeldje en andere aantekeningen, o.a. over monumenten te IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Woerden 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 614 Manuscript voor een handleiding voor het handtekenen; met bijbehorende potloodschetsen van tekenvoorbeelden Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 616 "Wasserzeichen-Heft". Cahier met tekenvoorbeelden; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 617 Brieven van neven uit resp. Haarlem en Amsterdam met gegevens over de termen keramiek en figuline resp. over gebrandschilderde glazen in de Amsterdamse kerken, 1879 resp. 1888 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 615 Aantekeningen over tekenstudies van paarden uit L'Illustration, 1883-1884. Met drie losse potloodtekeningen (twee ingekleurd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 618 Aantekeningen over het bezoek van de koninginnen Emma en Wilhelmina aan Gouda op 24 april 1897 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 619 Staat met tarieven van personen- en vrachtvervoer met het schuitenveer tussen Leiden en Gouda, 1837; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Invoegen in secr.arch. 1815-1920 ? Notabene aanw. 1981/247 Oude signatuur 620-623 Correspondentie van prinses Wilhelmina van Pruisen met haar man (stadhouder Willem V), haar kinderen, haar broer (de koning van Pruisen) en de koning van Engeland, betreffende haar poging om de macht voor de Oranjepartij te heroveren, mei - juli 1787; afdrukken 4 omslagen In het Frans (vertaling ged. bijgevoegd). Notabene 620 Aan de koning van Engeland, met verzoek om steun; (minuut); met antwoord, waarbij de ambassadeur Harris als vertrouwensman wordt aangewezen. mei 1787 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KHA inv.nr. A 32, nr. 424. Notabene 621 Aan haar kinderen, om ze gerust te stellen na de aanhouding; (minuut, vanuit Schoonhoven), 29 juni 1787 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KHA inv.nr. A 33, nr. 56. Notabene 622 Aan haar man, na de aanhouding in de Vlist, met de mededeling van haar vrijlating; met antwoord, 30 juni 1787 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KHA inv.nr. A 18, nr. 424. Notabene 623 Van haar broer, waarin hij haar succes toewenst bij haar reis naar Den Haag. Aan haar broer met bericht over het haar door de staten van Holland aangedane onrecht en mededeling over de gespannen situatie. Van haar broer, waarin hij de mislukking van haar reis betreurt, 3 - 6 juli 1787 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KHA invn.r. A 18, nrs. 241, 243. Notabene 624 Brief van mr. Jan Noortbergh, heer van Bleskensgraaf, oud-burgemeester en lid van de vroedschap van Gouda, aan stadhouder Willem V, betreffende de behandeling in de vroedschap van het voorstel van de stadhouder om het zittende stadsbestuur in o.a. Gouda voorlopig te laten aanblijven, 15 december 1787; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 625 Afbeelding van het wapen van de familie Van Teylingen, ca. 18e eeuw; inkt op perkament, het wapen ingekleurd 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.181 Oude signatuur 626 "Gebed en aanspraak op den gedenkdag den 18 november 1814". Tekst van een gebed en preek uitgesproken op de eerste gedenkdag van het herstel van de onafhankelijkheid in november 1813 door N.N. te (Gouda ?), met opgave van te zingen psalmen en gezangen en te lezen bijbelgedeelte, 18 november 1814 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Libr. 0828 cc Oude signatuur 627 "Ein Hundert geistliche Lieder, nebst Morgen- Abend- und andern Gebete eines christlichen Soldaten : zum Gebrauch der königl. preuss. Armee im Felde sowol als in den Garnisonen". Liederenbundel en gebedenboekje van een Pruisische soldaat, 1779, gedrukt; met achterin aantekeningen van Johann Henrich Schröder betreffende de veldtocht van de Pruisische troepen naar Holland, augustus - december 1787. Met een toelichting van Dirk Steur, 1929; doorslag 1 deeltje, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Libr. 0992 j Ab 0108 Oude signatuur 628 "Quitantie boekje, dienende voor kooplieden, commissarissen, schippers ...". Register bevattende kwitanties voor Crijn Wout, beurtschipper van Gouda op Middelburg, wegens het vervoer van geld, 1791 juni - 1798 mei 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De kwitanties zijn voorgedrukt. Notabene mus. 60.018 Oude signatuur 629 "Nederlands roem, liefde en hoop almanak voor het jaar 1816". Almanak met o.a. staatkundige gegevens betreffende de staten van Europa, de bevolking van de grootste steden, genealogische aantekeningen betreffende het Oranjehuis en portretten van de koninklijke familie; gedrukt, 1816; voorin aantekeningen betreffende geboorte en overlijden van kinderen en kleinkinderen van François Grendel en Maria van Overzee, bijgehouden tot 1857 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 60.001 mus. 772 Oude signatuur 630 "Gedenkwaardige (?) brieventas almanach voor het jaar MDCCXCIII". Almanak voor het jaar 1793, met vier gedichten ter herdenking van gebeurtenissen uit de Franse Revolutie en de veldtocht in de zuidelijke Nederlanden en een portret van de Franse burger-generaal C.F. Dumourier omgeven door illustraties bij de vier gedichten; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De illustraties zijn een ets van J. Wijsman naar P. Wagenaar. Wellicht door gevluchte patriotten uitgegeven? Notabene mus. 60.022 Oude signatuur 631 Exemplaren van de "Nouvelles extraordinaires de divers endroits", uitgegeven te Leiden door Etienne Luzac, juli 1795 - december 1796. Gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat vooral buitenlands nieuws. Notabene AW 0952 Oude signatuur 632 "Woonkwartet". Kwartetspel van de bewonersgroep Oosterwei, met satirische afbeeldingen en termen betreffende de woonperikelen van huurders (van woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf ?) in de wijk Oosterwei, 1988; gedrukt 1 pakje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 633-634 "Wacht-almanach voor de vier compganieën schutteren der stad Gouda ...". Roosters van wachtbeurten, met overzichten van de samenstelling van het officiers- en onderofficierscorps van de schutterij en andere gegevens betreffende de schutterij, 1787 resp. 1794; gedrukt 2 deeltjes Bijgebonden bij d'Erv. Stichters Comptoir-almanach op ... 1787 resp. 1794. Notabene mus. 60.017 en ? Oude signatuur 633 Onder den ... colonel mr. Jacobus Blauw voor den jaare MDCCLXXXVII Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 634 Onder den ... collonel Gerrit Boon van Ostade ... voor den jaare MDCCXCIV Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 635 "Tekstboekje feest-cantate Oranje-Nassau". Teksten van feestliederen ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana, ca. 1910; gedrukt 4 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het originele tekstboekje is uitgegeven te Gouda door J.T. Swartsenburg. De andere drie zijn illegale nadrukken uit Amsterdam (o.a. van J. Reineker en H. Wieffering Jr., uitgegeven ten behoeve van Julianafeesten op de Dam), die vermoedelijk in beslag zijn genomen in verband met een procedure over het auteursrecht. Notabene mus. ? Oude signatuur 636 Tekst van een gedicht ter gelegenheid van de verjaardag van de moeder van de dichter(es), waarbij een in Gouda gemaakt stuk kant wordt aangeboden, januari 1831 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Er wordt gezinspeeld op de aktiviteiten van het "thuisfront" ten behoeve van de Goudse schutters die in België zijn. Notabene mus. ? Oude signatuur 637 Tekst van een hekeldicht op (vermoedelijk) burgemeester mr. J.W. Blanken, aan wie heerszucht en verkwisting wordt verweten, ca. 1850 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Blanken was (in 1842) de opvolger van A. van Bergen en kreeg in 1850 ongevraagd ontslag. Notabene mus. ? Oude signatuur 638 Biografische aantekening betreffende de Goudse predikant Conradus Vorstius, die in 1619 als remonstrant werd afgezet, ca. 1850 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. ? Oude signatuur 639 "Programma van de groote ... afscheidsvoorstelling van het ... varieteiten-gezelschap 'Door Suzanne groot'". Programma voor een voorstelling in de voorzaal van "Benvenuto" (te ?), oktober (?) 1890 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk fictief. Notabene mus. ? Oude signatuur 640 Programma van het concours hippique op een terrein aan Schielands Hoge Zeedijk tijdens de feestweek juli/augustus 1939. Met een aankondiging van een vermoedelijke keuring van M.C.-merries. Gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 641 "De Hollandse boerenkaasmakerij". Reclamefolder van kaasboerderij P.A. Slingerland te Haastrecht, 1967; gedrukt. Met folder van kaasboederij De Driesprong te Bergambacht, z.d. (ca. 1995) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 246 Oude signatuur 642 "De Regimentsdochter". Tekstboekje voor een uitvoering van de komische opera "De regimentsdochter" van G. Donizetti door de zangvereniging "Arti et Religioni" o.l.v. Willem Kerper, (1905 april); gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat veel advertenties. Notabene 643 Programma en tekstboekje voor een uitvoering door de dames-zangvereniging "Arnold Spoel" o.l.v. J.H.B. Spaanderman in zaal Kunstmin (sociëteit Ons Genoegen), 18 januari 1910; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 644 Tekst van de herdenkingsrede van C.J.M. Kroon, voorzitter van de sociëteit Ons Genoegen, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, mei 1929. Met agenda voor de buitengewone algemene ledenvergadering. Gedrukt 1 katerntje en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 645 Programma van de avond-vierdaagse, 1959; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen coll. Schrijvers z.n. Oude signatuur 646 "Copye van den requeste der Burgeren der Stad Gouda, aan de ... Raad en Vroedschap derzelver Stad, ingelevert in de Kamer van Burgermeesteren ...". Verzoekschrift van burgers om over te gaan tot het publiek verkopen van ambten ter verbetering ter verbetering van de gewestelijke financiën, 28 oktober 1747 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Knuttel 17791 Notabene 647 Reclamekaartje van slijpinrichting A. Nieuwenhuisen te Gouda, ca. 1937; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 648 "Het vocaal en instrumentaal muziek ... in de Luthersche kerk te Gouda bij gelegenheid van het jubilé der Hervorming ... uijtgevoerd ... door Joachim Hess". Partituur van de voor orgel of klavier geschreven muziek in handschrift van (Hess ?), 23 juli 1780. Met een gedeeltelijke afdruk, gebruikt als programma van de opening van de tentoonstelling "De vergaarbak der ketters. Religie en verdraagzaamheid in Gouda." in het stedelijk museum op 7 oktober 1988 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het origineel was in 1780 in bezit van J.J.H. Slicher. Notabene Libr. 1235 b Oude signatuur 649 "Cheese Trading Company Gouda Ltd. Holland". Reclamefolder van N.V. Kaashandel-Mij "Gouda" aan de Kattensingel, ca. 1955; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Engels. Notabene 650 Kwitanties van de directeur van de algemene begraafplaats wegens begrafeniskosten van leden van de familie De Moor, 1891 - 1895 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevatten aan de achterkant specificaties. Notabene 651 Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op Isaac Couderc, wegens zijn oratie (afsluitende redevoering bij het afsluiten van de opleiding en toelating tot de universiteit) over de bibliotheken ("De bibliothecis"), 1718 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. Notabene Libr. 0846 dd Oude signatuur 652 Akte van oprichting van de N.V. Kaashandel-Maatschappij "Gouda", juni 1912; afdruk 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 653 Akte van oprichting van de N.V. Kistenmakerij en Kuiperij "De Woelgeest" te Gouda, december 1910; afdruk 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 654 Cahier met teksten van liederen (met muziekschrift), samengesteld door Reinier Johannes Koppenol, 1828 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0346 Oude signatuur 655 Exemplaren van het Rotterdamsch Avondblad, december 1813 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 656 Programma (z.g. balboekje) voor een gecostumeerd kinderbal, aangeboden door A.C. Schouten, 29 december 1883; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 657 Aankondiging van het huwelijk van G. IJsselstijn en P.C. van Eeuwen, 1868 mei 22; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 658 Trouwboekje van Dirk IJsselstijn en Josina Petronella van Heek, 1898, bijgehouden tot 1902 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 659 "Gedachtenis-Album voor het jonge Nederland. Met dichterlijke bijschriften van F.H. van Leent". Herinneringskalender in agenda-vorm. In gebruik genomen door een lid van de Goudse familie IJsselstijn ca. 1890 (?), gedeeltelijk bijgehouden tot ca. 1944 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk los in band. Notabene 660 "Livre de depenses de ménage, commencé a St.Germain-en-Laye ...". Kasboek van huishoudelijke inkomsten en uitgaven van ... (N.N.) in Frankrijk, juli 1808 - februari 1814 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bijgehouden door twee onbekende personen. Relatie met Gouda is onduidelijk. Notabene AW 1086 Oude signatuur 661 "Vaarwel der vaderlandsche studenten ..." en "Lied der Leidsche studenten bij hun terugkeer ... . Gedichten van H. Tollens op het uittrekken en terugkeren van studenten als vrijwilligers in de Tiendaagse Veldtocht, 1830, 1831; afschriften 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0708 Oude signatuur 662 "'t Is uit". Bundeltje met vijf gedichten van ... (N.N.), ca. 1840 ? 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0708 Oude signatuur 663 "Frans Narrebout october 1819". Gedicht door L.W. Kooman 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0708 Oude signatuur 664 Kwitantie van de krant De Tergouwsche (te Den Haag?) voor J.A. van der Brugge (Hoge Gouwe 177 te Gouda?) wegens een abonnement over het tweede halfjaar 1896, februari 1897 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 665 "Rhein Ruhr Posta '89". Eerste-dag-enveloppe uitgegeven ter gelegenheid van de 40e Landesverbandtag van filatelisten te Solingen (West-Duitsland), 1989 april 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 666 Vonnis van de schepenbank waarbij Jan van Santen uit Elst (Gld.), wegens roofmoord en andere misdrijven begaan met familieleden, tot de doodstraf wordt veroordeeld, november 1756; afschrift, gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 667 Statuten en huishoudelijk reglement van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging (N.C.G.O.V.) afd. Gouda en Omstreken, 1909; gedrukt. Met een circulaire (kaart) met uitnodiging van het bestuur van de afdeling voor een bezichting van het gemoderniseerde hotel-restaurant Het Blauwe Kruis aan de Westhaven 4, 1963 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 668 Akte waarbij Dirk van Wassenaar, ridder, verklaart verkocht te hebben aan Ysebrant van der Couster een derde deel van alle tijnsen die hij bezit op huizen en hofsteden (het z.g. hofstedegeld) binnen Gouda (en die toebehoorden aan Guy van Blois en na diens dood aan de graaf van Holland kwamen en vervolgens door Willem VI aan hem zijn geschonken). Tevens heeft hij aan Willem van der Couster het tweede derde deel van de bedoelde tijnsen verkocht, zodat hij zelf het laatste derde deel heeft behouden. 26 januari 1404 (bij paasstijl: 31 januari 1405). Afschrift, z.d. (15e eeuw) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor de verwerving door o.a. het St. Catharinagasthuis, zie: J.E.J. Geselschap, Inventaris ... archieven (gasthuizen) ... Notabene 669 Overzicht van uitgaven, gedaan door N.N., in de periode 1592 - 1594, en inkomsten uit pacht in Cortland voor de jaren 1600 - 1608, z.d. (ca. 1608) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. M 178 Oude signatuur 670 Kwitanties wegens betaling van het brandemmergeld voor twee huizen aan de Oosthaven resp. van de omslag voor reparatie van brandgereedschap voor een huis over 1816 door burgemeester Jan Pieter Kemper, 1816, 1818 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 226 Oude signatuur 671 Stembiljet voor de verkiezing van een lid van de raad voor Jan Pieter Kemper als lid van de grondvergadering, maart 1797 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet ingevuld. Notabene Personalia M 226 Oude signatuur 672 Aanslagbiljet in de contributie voor de gewapende burgermacht voor Jan Pieter Kemper, 1811; met kwitering 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 226 Oude signatuur 673 "Algemeene keur van het hoogheemraadschap Schieland". Gedrukt, 1934; met aanvullingen en wijzigingen, 1943. Met de verordening op het bouwen op en graven in de zee- of rivierwaterkerende dijken, 1919 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 674 "Keur of politieverordening voor de polder Bloemendaal onder ... Gouda en Waddinxveen". Gedrukt; met een uittreksel uit het algemeen polderreglement (voor de provincie Zuid-Holland), 1964 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 675 "Reglement voor de contribuerende leden van het toneel-gezelschap Eensgezindheid binnen Gouda ...", juli 1797; gedrukt. Met ingeplakt een bewijs van lidmaatschap voor J.P. Kemper, januari 1798 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 037 Libr. 0843 tt L2 Reg Oude signatuur 676 Statuten van het Goudsch Fonds voor Ziekenhuisverpleging en klinische behandeling (GFZ), (1939); gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 677 Programma met liturgie voor de ingebruikneming van de hervormde Immanuëlkerk te Waddinxveen van de vereniging "Wet en Evangelie" (voortaan hervormde deelgemeente Immanuëlkerk-gemeente), september 1964; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 678 "Advis van een Gouds regent over de regeering of magistraatsbestelling in de Hollandsche steden eeven na de dood van den Stadhouder Willem de III zamengesteld ...". Memorie van een Gouds regent over de benoeming van de magistraat in de Hollandse, waarbij de staten van Holland het recht daartoe wordt ontzegd, (1702) 1784; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet in Knuttel. Uitgegeven ter gelegenheid van het aan de macht komen van Patriotten in enkele Hollandse steden in 1784. Notabene Goudana D 025 Libr. 0843 s C2 Adv Oude signatuur 679 "Goudaas eerzuil of zeege-zang ter aanvaarding van het erfstadhouderschap der Unie door ... Willem de Vyfde, prins van Oranje ...". Gedicht door Sara Lomannus ter gelegenheid van de meerderjarigheid van stadhouder Willem V, met een opdracht aan de hertig van Brunswijk, 1766 maart; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt bij Gysbert & Willem de Vry te Gouda. Niet in Knuttel. Notabene Goudana D 019 Libr. 0843 pp L2 Lom Oude signatuur 680 "Als 't uw belieft een aalmoesje, als 't uw beliefd myn lieve Doorluchtige prins en lieve goede erfstadhouder, voor myn lieve Prins zyn onderdaanige dienaar Kees de Zak en Pakkedrager, echtgenoot van Scheele Mary ...". Patriots pamflet gericht tegen diverse "Engelsgezinde" Goudse regenten, (ca. 1781 - 1872); gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet in Knuttel. Notabene Goudana D 023 Libr. 0843 q C2 aal Oude signatuur 681 "De Goudasche en Utrechtsche Optica, gefondeerd op twee origineele brieven, berustend onder den Autheur van deeze Optica ...". Patriots pamflet gericht tegen diverse "Engelsgezinde" Goudse regenten, 1783; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (Gedrukt bij Wouter Verblaauw ?). Knuttel 20622. Notabene Goudana D 024 Libr. 0843 r C2 Opt Oude signatuur 682 "Net en naauwkeurig verhaal, van het geen binnen Gouda geschied is. Van den 14 October, tot den 2 November dzes Jaars MDCCXLVIII". Oranjegezinde beschrijving van de ongeregeldheden, gevolgd door de wetsverzetting te Gouda, na de benoeming van prins Willem IV tot stadhouder, 1748 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt bij Jakobus Staal ("met goedkeuring der burgery". Knuttel 18127. Notabene Goudana D 018 Oude signatuur 683 "Memorie van den predikant Johs. Wilhs. Bussingh, over zijne remotie, en die van ... zijnen ambtgenoot Ds. Didericus Johannes Metske, als predikanten van Gouda ...". Memorie van ds. J.W. Bussingh over de afzetting van ds. D.J. Metske en hemzelf als gereformeerde predikanten in juni 1795 wegens hun oranjegezindheid; met bijlagen, januari 1796; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet in Knuttel. Notabene Goudana D 037 Libr. 0845 h of i B1b Bus 3 Oude signatuur 684-687 Telefoongidsen voor Gouda, de Krimpenerwaard, Moordrecht, Reeuwijk en Waddinxveen, 1953 - 1956 4 deeltjes Goudana L 008 Libr. 0613 Oude signatuur 684 Maart 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 685 Mei 1954 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 686 Juli 1955 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 687 Augustus 1956 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 688 "Beroepen-telefoonboek voor Gouda en omstreken". Beroepengids; gedrukt, augustus 1962; met index 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft tevens Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen en de Krimpenerwaard. Notabene Goudana L 008 a Oude signatuur 689 Gelegenheidsgrafiek (zelf ontworpen geboortekaartjes, nieuwjaarswensen, e.d.) door (oud-)Gouwenaars, ca. 1937 - 1989 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 690 Kwitantie voor Jan Polijn, Westhaven Q 4, wegens betaling van de belasting op de dienstboden over 1815 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 691 "Provisionele Openinghe van eenige saecken die 'tzedert ettelijcke jaren herwaerts binnen ... Goude ... gepasseert zijn ... tot ontdeckiinghe van de trouwloosheden van de Raeds-personen ...". Pamflet gericht tegen de regenten die zich, met name vanaf 1626, als vijanden van (oud-)baljuw A. Cloots hebben opgesteld; gedrukt. 1637 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Knuttel 4543; door de slotspreuk "Hier nae een beter" toegeschreven aan Jacob van Eepen. Notabene Goudana D 029 C2 Pro Oude signatuur 692 Formulier voor een aangifte van overlijden bij de z.g. gekwalificeerde (ontvangen van de successierechten), ca. 1811; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 693 Instructie voor de gemeentebesturen inzake de te verrichten werkzaamheden met betrekking tot het kadaster; gedrukt, 1829. Met uittreksels uit de verordeningen inzake het kadaster en modellen van formulieren, 1833; gedrukt 3 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 694 Programma van de "feestelijke godsdienstoefening" van de Nederlandsche Protestantenbond in de St.-Janskerk te Gouda, 29 oktober 1883 1 katerntje en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 695 "Afscheidsrede ... te Amersfoort ... door Ds. A. Wartena bij zijn vertrek naar Gouda ... . Gedrukt, 1890 april 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 696 Uitnodiging van het bestuur van de vereniging Tot heil des volks, afd. Gouda, aan de ouders van de zondags(school)kinderen om de bijeenkomsten op maandagavond bij te wonen, 1879; gehectografeerd 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aan de achterzijde een evangelisatietekst. Notabene 697 Agenda voor een vergadering van de Goudsche Esperantisten-vereniging La Venko Estas Nia, januari (1904) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 698 Bewijskaartjes voor goed gedrag en vlijt, uitgereikt op de openbare burgerschool voor meisjes, de openbare burgerschool voor jongens en de openbare armenschool, ca. 1865 - 1873; gedrukt 11 stukken in 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk in dorso ondertekend door de hoofdonderwijzers H.W. Kramers, H.J.W. Huber en J. Gonda. Notabene 699 Trouwboekje van Martheijs van Wageningen te Capelle a/d IJssel en Elisabeth Snoek te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1888, bijgehouden tot 1891 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft de eigenaars van de boerderij De Batavier (?). Notabene 700 Notulen van de vergaderingen van de commissie van defensie te Woerden, gehouden op 28, 29 en (ged.) 30 juni 1787 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën van blz. 26 - 35 uit het originele notulenboek. Notabene 701 Brief van C.J. de Lange van Wijngaarden, commandant van het Goudse vrijkorps te Goejanverwellesluis, aan de commissie van defensie (van de Staten van Holland) te Woerden, waarin hij meldt dat een detachement troepen de post bij Bonrepas zal bezetten en waarin hij versterking vraagt van ruiters voor koeriersdiensten, 30 juni 1787; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deze post werd bezet gehouden i.v.m. het gevaar voor een doorbraak van stadhouderlijke troepen vanuit "midden-Nederland". Notabene 702 Brief (minuut) van mevrouw G. Blom-Vogelaar te Gouda aan (de auteur / uitgever ?) van het boek van W.A. Braasem, In Haastrecht staat een huis (Museum Bisdom van Vliet; met foto's van O. Meeter. Den Haag, Esso, 1979), met informatie over haar periode als dienstbode bij mevrouw P.M. Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet te Haastrecht (ca. 1914-1921), 1980 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 703 Aantekeningen van mevrouw G. Blom-Vogelaar te Gouda, oud-dienstbode bij mevr. P.M. Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet te Haastrecht, bij afbeeldingen in het boek van C.C. Boers en T. Hughes, Oude prentbriefkaarten vertellen over Haastrecht en Vlist (Zaltbommel 1972), 1984 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 704 "Manifest". Bekendmaking van de koning van Pruisen aan de inwoners van het gewest Holland in verband met het binnentrekken van de Pruisische troepen tot herstel van het stadhouderlijk gezag, 1787; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. (Knuttel nr. 21569). Notabene 705 "Het brullen van een woedende, wanhoopige en vernederde patriot, letterlyk daar gesteld, zoo als het op straat gevonden is, in november A°. 1787". Pamflet van orangistische zijde in de vorm van een patriotse klaagzang met orangistisch antwoord, 1787 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Knuttel nr. 21619. Notabene 706 "Gewigtige tyding". Nieuwsbrief over de aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen in de Krimpenerwaard, 28 juni 1787; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 707 Lijst van verenigingen in Gouda, met contactadressen, z.d. (ca. 1938); gestencild 1 stuk (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Dit plaatsnr. is sinds ca. 1991 ten onrechte niet beschreven geweest. Notabene 708 Vergunning van de minister van landbouw, nijverheid en handel voor C.A.M. Spruyt te Gouda tot het schieten van roofvogels, 16 december 1908 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 709 Circulaire van de Nederlandse Hervormde Jeugdraad Gouda aan Nederlandse (Goudse) militairen in Indonesië, ter bemoediging en versteviging van de band met het 'thuisfront', 27 juli 1948; gestencild 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1966/13 Oude signatuur 710 Register van naamsaanneming van Moordrecht, 11 november 1811 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 711 Prospectus met beschrijving van de Goudse rock 'n roll band Hot Vibration ter gelegenheid van het uitbrengen van de eerste single "Looking for a girl", (februari) 1987; gestencild 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor de betreffende grammofoonplaat: zie -4/aanw. 1987. Notabene 712 Index op het kohier van de verponding van Zevenhuizen voor 1629 (resp. op achter- en voornamen) 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen te smal; t.z.t. over te brengen naar stz. Notabene 713 Stukken betreffende de herdenking van de 400e sterfdag van Dirk Volkertsz. Coornhert, 1990 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 714 Programma van de streektentoonstelling "Hart van Holland", 19 tot 30 juni 1947. Met een lijst van inschrijvingen voor standruimte, doorslag, een exemplaar van de "Tentoonstellingscourant Hart van Holland" en krantenknipsels, o.a. over het bezoek van prinses Juliana, en de viering van 675 jaar stadsrecht, (mei) juni - juli 1947 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ab 0468 Oude signatuur 715 Lijst van muziekstukken gecomponeerd door Martinus J. Bouman (geb. 29-10-1858, overl. Gouda 11-05-1901), die aanwezig zijn in de collectie van de dienst voor schone kunsten van de gemeente Den Haag, ca. 1960; doorslag 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana P 009 Oude signatuur 716 Programma van de herdenking van het 75-jarig bestaan van de parochiekerk van O.L.V. Hemelvaart te Gouda (z.g. Kleiwegkerk), 1954. Met krantenknipsel 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ab 0616 Oude signatuur 717 Exemplaren van resp. de Goudsche Courant, het Dagblad van Gouda en Het Gouds Nieuws- en Advertentieblad met berichten over het overlijden van Eldert Kortenoever, directeur van de Goudsche Machinale Garenspinnerij, mei - juni 1911 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 718 Exemplaar van het eerste nummer van de Goudsche Courant, 3 april 1862. Met een exemplaar van de jubileum-bijlage van de Goudsche Courant uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de krant, april 1987. Met reclamedrukwerk 1 katern, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 719 Brief van A. Bruynel aan de Oudheidkundige Kring "Die Goude" met aantekeningen ter correctie op de 4e aflevering van "Ach lieve tijd..." (Zwolle 1987), p. 57, inzake een aardappelschuit voor kaashandel Van Wichen aan de Gouwe en nabijgelegen scholen, alsmede een correctie op de "Tidinge van Die Goude" (april 1987, p. 7) inzake de betekenis van een "vuurmaker", 28 februari 1987. Fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 720-722 Registers van de met attestatie vertrokken of overleden lidmaten van de gereformeerde (= hervormde) gemeente Gouda, 1660 - 1804 3 delen Fotokopieën; het register over 1688-1718 ontbrak al in 1914. Notabene 720 1660 - 1687 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 721 1719 - 1759 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 722 1760 - 1804 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 723 "Rekeninge ende bewijsinge der stede van der Goude, roerende van den ontfange ende uutgeven van der wapeninck, quartier van der Goude aengaende". Rekening van inkomsten en uitgaven betreffende de kosten van de oorlog tegen Utrecht, 1481 - 1486 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. De kosten betreffen tevens de kosten van de "reductie" (herovering) van Leiden voor de Bourgondiërs. Notabene 724 "Uitkomsten van de 13de algemene volkstelling, ...". Staten bevattende statistische gegevens betreffende de gemeente Gouda, gebaseerd op de volkstelling 1960; opgemaakt door het CBS; afdrukken 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 725-728 "Kwartierstaat Van Eijk". Kwartierstaat van de Goudse familie Van Eijk (kwartieren van Frans Johan Hubert, Barbara Jetske en Henriëtte Else van Eijk, geb. Gouda resp. 1948, 1950 en 1952), samengesteld door dr. J.L. van Eijk te Gouda, 1987 4 banden Bevat talloze afdrukken van foto's en documenten, alsmede uittreksels uit documenten. Een aanmerkelijk beknoptere versie verscheen in 1963 - 1967 (varia 6400 - 6402). Bevat in bijlage tevens aantekeningen over de families Barnard, Breure, Donselaar, Gerritsen, Gravesteijn, Muijt (Meuijdt, Meuijt, Muijdt), Quast, Van Schaik, Vermeij, Slappendel, Van Vlaardingen en Wiesehaan. Elk deel bevat een index op persoonsnamen. In band 1 bevinden zich twee verzegelde akten, die in 1998 resp. 1996 openbaar zijn. Notabene 725 Band 1. generatie I - V 2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 726 Band 1a. generatie V 3 - VI 32 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 727 Band 2. generatie VII - X Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 728 Band 3. generatie XI - XIII e.v.; bijlagen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 729 Krantenknipsels betreffende stadsuitbreiding en -vernieuwing in Gouda, ca. 1954 - 1973 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 730 Krantenknipsels uit Belgische kranten betreffende uitwisseling zwemmers tussen Gouda (GZC) en Doornik, augustus 1947 - augustus 1948 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Frans. Notabene 731 Transcripties van bladzijden uit de "acta" (verslag van de vergaderingen) van de classis Gouda van de Nederduits gereformeerde (= hervormde) kerk, 1620 - 1635 (hiaten) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 732 "Ter bruylofte ...". Lofdicht door Nicolaas Fek op het huwelijk van Allard Pierson en Cornelia Geertruida Boon, 1762; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 133 Oude signatuur 733 Verpakking van een relatiegeschenk van de KLM (Bols jeneverkruikje ?) met afbeelding van de Waag te Gouda en een detail van de "Carte descriptie locael van 't meerdeel van Hollandt ..." van Liefrinck uit 1578, (1996) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Foto's SAHM. Notabene 734 "Nationale werkelijke rentegevende certificaat ... . Symbolische zegenwens voor een bruidspaar in de vorm van een certificaat van inschrijving "in 't grootboek van den Burgerlijken Stand" ca. 1861. Met (een deel van) een blad coupons tot 1873, door de broer / zwager van het paar 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 735 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 736 Kasboek van huishoudelijke uitgaven van Nicolaas Cos, gemeente-ontvanger, te Gouda, en zijn vrouw Nelly Prince, 1898 - 1921 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Cos was sinds 1894 gemeente-ontvanger. Het echtpaar vertrok in 1905 naar Apeldoorn. Notabene 737 Eigendomsbewijzen betreffende een huis en grond aan de (Sluislaan ?) te Moordrecht, 1744, 1791 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft huidig perceel gedeelte Sluislaan en Vlietstraat ? Notabene 738 Prospectus met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in de nieuwbouwwijk Goverwelle te Gouda door Bouwcombinatie Goverwelle v.o.f., 1987; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 739 Afbeelding van het wapen van dr. Johan de Vrije, lid vroedschap en secretaris van de stad Gouda, bewindhebber van de V.O.C.; potlood en inkt, het wapen ingekleurd, 19e e 1 stuk mus. 51.183 B mus. 31.695 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekening van J.J. Bertelman naar het wapen op kerkglas 7. Notabene 740 Afbeelding van het wapen van Dirk de Vrije, lid vroedschap en burgemeester van de stad Gouda, 19e e.; potlood en inkt, het wapen ingekleurd 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekening van J.J. Bertelman naar het wapen op kerkglas 7. Notabene mus. 51.183 A Oude signatuur 741 Afbeelding van het wapen van de familie Van den Kerckhoven, ca. 1765; potlood en waterverf 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.176 Oude signatuur 742 Afbeeldingen van de zegels van graven van Holland uit het Hollandse en Henegouwse huis en van edelen uit de 13e en 14 eeuw, alsmede van de steden Amsterdam, Alkmaar, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Hoorn en Oudewater, 1e helft 18e e.; etsen uit (?) 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Etsen van D. Coster (ca. 1686 - 1752) naar tekeningen van T. Jelgersma (?), afkomstig uit ? (Van Mieris ?), p. 30, 35 en 71. Het randschrift van het Goudse zegel luidt: "Sigillum opidi de Gouda ad causas". Notabene mus. 50.717 A - C mus. 31.692 en 31.693 Oude signatuur 743 Afbeeldingen van de zegels van graven van Holland uit het Bourgondische huis, 2e/3e kwart 18e e.; etsen uit (?) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Etsen van Jacobus Folkema (1692 - 1767) naar tekeningen van T. Jelgersma (?), afkomstig uit ? (Van Mieris ?), p. 123 en 142. Notabene mus. 50.718 A en B mus. 31.694 Oude signatuur 744 Afbeeldingen van de zegels van graven van Holland uit het Beierse huis en van edelen en steden, o.a. Haarlem, ca. 3e kwart 18e e.; etsen uit (?) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Etsen van Hendrik Spilman (1721 - 1784) naar tekeningen van T. Jelgersma, afkomstig uit ? (Van Mieris ?), p. 69 en 80. Notabene mus. 50.719 en 50.720 Oude signatuur 745 Afbeeldingen van de zegels van graven van Holland uit het Beierse huis, 2e/3e kwart 18e e.; etsen uit (?) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Etsen van Johannes van der Spijk (1716 - ca. 1761) naar tekeningen van T. Jelgersma (?), afkomstig uit ? (Van Mieris ?), p. 54. Notabene mus. nr. 50.721 Oude signatuur 746 Afbeelding van het zegel van ? (keizer Maximiliaan I ?); ets-gravure uit (?). ca. 17e (18e e.) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Naam van graveur onbekend; afkomstig uit ? Notabene mus. nr. 50.722 Oude signatuur 747 Afbeeldingen van de zegels van: - Guy van Blois, 1374, en Hugo van Chatillion, graaf van Blois, 1396; - Albert Beilinc, schout van Gouda in 1422; - het klooster van Stein, 1437, 1e kwart 18e e.; gedrukt (litho's) en getekend 3 stukken Kennelijk drukproeven voor C.J. de Lange van Wijngaarden, Geschiedenis der heeren en beschrijving der stad van der Goude .... Hiervan is het tweede stuk een concept; alleen dit zegel is daadwerkelijk gebruikt (voor deel 1 p. 735); (zie ook aldaar deel 2 p. 498). Notabene mus. 51.637 C - E mus. 31.689 - 31.691 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 748 Afbeelding van het alliantiewapen van Johanna Susanna Sellius (Utr. 1730 - Haarlem 1772), gehuwd in 1766 met mr. Arent baron de Raet, burgemeester van Haarlem, dochter van mr. Godefroid Sellius en Magdalena Debora Verhoogh (of Van der Hoogh); met de wapens van de kwartieren Sellius, Van der Hooghe, Van Strijen en Poules, ca. 1900 ?; ingekleurde potloodtekening op perkament 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van Strijen was o.a. een Goudse familie. Notabene mus. nr. 51.313 Oude signatuur 749 Verklaring van Henry Prevost de Le Val, wapenkoning van koning Philips IV van Spanje te Brussel, betreffende de afstammelingen van ridder Jan van der Dussen (ca. 1300) en van zijn dochter Isabeau, getrouwd met baron Philips van Wassenaar, 1640; met (ingekleurde) afbeeldingen van wapens 1 katern (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ged. vochtschade; een rechtermarge te krap afgesneden met enig tekstverlies. Notabene mus. nr. 51.177 Oude signatuur 750 Afbeelding van het wapen van van de familie D'Aumérie met kwartierstaat in tabelvorm van F.L.G. d'Aumérie en O.G. d'Aumérie (geb. 1864 resp. 1865 te Waalwijk) en de wapens van acht kwartieren; ingekleurde pentekening, ca. 1900 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.322 Oude signatuur 751 Afbeelding van het wapen van de familie De Raet, getekend door H.A. Huijgens, ca. 1860; ingekleurde potloodtekening 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.276 Oude signatuur 752 Afbeelding van het alliantiewapen van G.W. van de Velde, wijnhandelaar te Gouda (overl. 1950) en zijn vrouw Agatha Burgersdijk, 1906; ingekleurde pentekening door Van de Velde 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.764 Oude signatuur 753 Afbeelding van het wapen van het koninkrijk der Nederlanden met kroon en schildhouders, ca. 1875 ?; ets 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.640 Oude signatuur 754 Afbeelding van een wapen van de familie ?; potlood en rood krijt. 17e e. ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gevierendeeld; het eerste en vierde kwartier een rechter voorarm naar rechts met hamer, vergezeld in het schildhoofd van drie 6-puntige sterren; het tweede en derde kwartier twee afgewende zalmen in het schildhoofd vergezeld van een tweetandige kam; met helm, een (roos ?) als helmteken en dekkleden. Notabene mus. nr. 51.648 Oude signatuur 755 Afbeelding van het wapen van de stad Gouda met wapenspreuk "Per aspera ad astra", ca. 1800 ?; ingekleurde potloodtekening 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.664 Oude signatuur 756 Afbeeldingen van familiewapens in de vorm van gedeelten van een wapenkaart, ca. midden 18e e.; gedrukt (ets) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch geplaatst en genummerd. De rechtergedeelten ontbreken. Aanwezig: Denemarken - d'Edell, de Geer - van der Goude, Halmale - Hatting, Hoogelande - van Hove, Klerck - de Lange, Lith de Jeude - Luttekenhuys, van Meerten - de Milan Visconti en Nijpijser - Oudegijn. Bevat een familiewapen Gouda. Notabene mus. 51.185 mus. 31.896 (ged.) Oude signatuur 757-758 Afschriften van de z.g. arresten van de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeesterschappen, baljuwschappen en schoutambachten in Holland, Kennemerland, Westfriesland en Zeeland in het bezit van de graven van Blois, 1356 - 1393 2 banden De transcripties zijn (voorzien van een inleiding) vervaardigd door A.A.M. Schmidt Ernsthausen. De arresten zijn een voorstadium van de definitieve eindrekening van de rentmeester-generaal (uit deze arresten werden alleen de saldi overgenomen in deze eindrekening). Bevatten tevens lijsten van rentmeesters, baljuwen en schouten. Notabene 757 1356 - 1374 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen inv.nr. 28. Notabene 758 1381 - 1382, 1386 - 1390, 1392 - 1393 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen inv.nrs. 30-33. Notabene 759-760 Afschriften van de rekeningen van inkomsten en uitgaven van Gijsbert Stomme, kapelaan, rentmeester-generaal van de graven van Blois, 1358 - 1361 2 banden De transcripties zijn (voorzien van een inleiding) vervaardigd door A.A.M. Schmidt Ernsthausen. Bevatten tevens lijsten van rentmeesters, baljuwen en schouten. Notabene 759 1358 - 1359 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Inv.nrs. 34 en 35. Notabene 760 1359 - 1361 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Inv.nrs. 36 en 37. Notabene 761-763 "De graven van Blois als Hollandsche leenmannen in hun betrekkingen hier te lande en in hun goed". Aantekeningen uit de rekeningen van Jan en Guy van Blois, in chronologische volgorde bewerkt door G.G. Calkoen, 1911 3 banden Naar het handschrift in het Rijksarchief in Zuid-Holland (aanw. 1911 no. XXVII extra) bewerkt door A.A.M. Schmidt Ernsthausen, 1977, 1993. (Calkoen heeft zich bij zijn volgorde gehouden aan C.J. de Lange van Wijngaarden, Geschiedenis der heeren ... van der Goude - Gouda 1813.) Notabene 761 Deel 1 - I. De politieke betrekkingen des heeren Jan van Bloys tot de grafelijkheid van Holland, Zeeland en Henegouwen, 1358 - 1379. - II. Het zelfstandig politiek leven en bedrijf des heeren Jan van Bloys van 1361 - 1379. - III. Leven en bedrijf van heer Guy van Bloys na het overlijden van heer Jan van Bloys van 1381 - 1397. - IV. Slotopmerkingen omtrent de betekenis der beide heeren van Bloys in eigen bezit en bedrijf en ten opzichte van hunne politieke bemoeiingen voor Holland. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 762 Deel 2 - Het administratief en rekenplichtig beheer onder heer Jan van Bloys. - II. De beide Pruissische reizen van heer Jan van Bloys. - III. Uitgaven in verband met het huishouden of huishoudelijk leven. - IV. De burcht of het huis te Schoonhoven en het slot van der Goude. - V. De bastaarden van heer Jan van Bloys volgens de rekeningen. - VI. De geslachten Van Bloys van Treslong en Van Bloys in de 15e en 16e eeuw, merendeels volgens Utrechtse authentieke stukken en gegevens. - VII. Oudere bestaaarden van Beaumont en Bloys, verwant aan heer Jan van Bloys; zijn geliefde Sphia van Dalem. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 763 Index op deel 1 en 2, 1993 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 765 Register van de kerkeraad van de Waalse gemeente te Gouda, bevattende aantekeningen betreffende en afschriften van stukken inzake het vermogen en inkomsten en uitgaven, 1625 - 1738, en aantekeningen, afschriften van stukken en besluiten over de benoeming van ambtsdragers, 1673 - 1773 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 764 Resoluties van de kerkeraad van de Waalse gemeente te Gouda, 18 november 1735 - 25 januari 1773 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat voorin twee resoluties uit 1714 en een (zeer beperkte) index. Fotokopie. Notabene 6899 Staat van aantal uren bemaling van het windgemaal op resp. de Ringvaart en de Rotte ter plaatse van de Eendrachts- en Tweemanspolder en de hoge boezem van de Zuidplaspolder (gemaal xxx), oktober 1873 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen varia 00765 Oude signatuur 766 Tekst van de liederen en toespraak gezongen resp. uitgesproken door leerlingen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van M.H. Kluitman als hoofd van de stadstussenschool te Gouda, 1859 mei 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 112 Libr. 0855 Oude signatuur 767 Akte waarbij de commandant van het 1e bataljon 3e afd. van de Zuid-Hollandse schutterij verklaart dat Gerrit Groenendaal gerechtigd is tot het dragen van het bewijs van aandenken, wegens deelname als korporaal aan de tiendaagse veldtocht, 1832 april; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 101 Oude signatuur 768 Akte van ontslag voor Abraham Groenendaal als lid van de dienstdoende schutterij te Gouda, augustus 1870; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 101 Oude signatuur 769 "Berekening van kosten en tijd voor een schip ... varende van Amsterdam naar Dodewaard en terug langs drie verschillende wegen ...". Overzicht van kosten en tijdsduur van drie vaarroutes, waaronder die door de Gouwe langs Gouda, ca. 1850 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana E 039 Libr. AW 705 Oude signatuur 770 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 771-772 Afdrukken van pagina's uit de z.g. geneeskundige jaarboekjes met gegevens betreffende artsen en instellingen op het gebied van de gezondheidszorg in Gouda; met gegevens betreffende leden van de (K).N.M.G., afd. Gouda, 1904-1942, 1946-1960 (hiaten), 1963-1987/88; gedrukt 2 banden De jaren 1947, 1949, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1961 en 1962 ontbreken. Notabene 771 1904 - 1942 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 772 1946 - 1987/1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 773 Aantekening, opgemaakt door mevr. Corry Tegelaar, betreffende de oprichting van het salonorkest Pistache te Gouda in september 1987. Met een afdruk van het ontwerp van een affiche, januari 1988 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 774 Kalender voor 1996 met foto's van bruggen en veerponten in Midden-Holland; gedrukt. Uitgegeven door Stichting De Vierstroom (kruiswerk en maatschappelijke dienstverlening) 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 775 Gedeelten uit een missaal, vermoedelijk bedoeld om los te gebruiken, ca. midden 18e eeuw.; gedrukt 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Kennelijk afkomstig uit de oud-katholieke parochie St. Jan Baptist te Gouda (vgl. aantekening in catalogus librije). Notabene Libr. 0317 2b Oude signatuur 776-780 Heraldische afbeeldingen en aantekeningen van J.J. Bertelman, stadstekenmeester te Gouda, z.d. (ca. 1858 - 1897) 5 omslagen aanw. 1981/247 Oude signatuur 776 Afbeeldingen (gedeeltelijk ingekleurd) van de wapens van Zeeuwse edelen (o.a. de heren van Veere), de bisschoppen van 's-Hertogenbosch, de leden van de O.L.V. Broederschap te s'-Hertogenbosch en de abdijen aldaar, de heren van Beusichem en de graven van Culemborg, Jacob van der Dussen (Gouda), Zeeuwse burgemeesters, de vorsten van Nassau-Siegen en Nassau-Saarbrücken, de Duitse keizer en de koningen van Bohemen en Polen; met aantekeningen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Genummerd 385 - 594 (hiaten). Notabene 777 Afbeeldingen (vnl. pentekeningen, niet gekleurd) van de wapens van graven van Holland, hertogen van Brabant, Gelderland, Bourgondië, en andere landsheren, en van adellijke geslachten (o.a. uit de zuidelijke Nederlanden) en stedelijk patriciaat (o.a. Amsterdam en Delft); met aantekeningen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 778 Afbeeldingen (pentekeningen, ingekleurd met waterverf) van de wapens van diverse landen, vorsten en adellijke geslachten en enkele regenten uit Gouda; met aantekeningen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 779 Adelijke wapens". Aantekeningen betreffende adellijke geslachten (o.a. Wassenaar, Arkel, Borselen, Renesse, Bentinck, e.a.), met (vnl.) afzonderlijke afbeeldingen (potloodtekeningen) van de wapens Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 780 Afbeeldingen van provincie- en gemeentewapens (pentekeningen, gedeeltelijk ingekleurd); met aantekeningen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deels genummerd 171 - 214. Notabene 781 Correspondentie van prinses Wilhelmina van Pruisen met de Staten van Holland, de raadpensionaris en de griffier H. Fagel, betreffende haar poging om de macht voor de Oranjepartij te heroveren, 1787 juni 28 - juli 3.; gedeeltelijk gedrukt; afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 782 Brief van de gedeputeerden van Gouda ter dagvaart (bij de Staten van Holland) aan stadhouder Willem V, waarbij twee afschriften van vroedschapsbesluiten worden toegezonden, betreffende het voorstel van de stadhouder om het zittende stadsbestuur in o.a. Gouda voorlopig te laten aanblijven, december 1787; afdrukken 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 783 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 784 Staten met gegevens betreffende pijpen- en aardewerkfabrieken te Gouda, verzameld ten behoeve van een nijverheidsstatistiek, ca. 1887-1889; transcripties 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 785 Verzoekschrift van de grote kerkenraad van de hervormde gemeente Gouda aan het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse volk met bezwaren tegen de aanschrijving van het departementaal bestuur van de Delf, namens de agent van financiën, om een verklaring af te geven of de gemeente zelf haar armen zal onderhouden, dan wel de verzorging van haar armen - onder overdracht van de diakonale fondsen - zal overdragen aan het algemeen armbestuur, ca. 1800; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Libr. 0386 Oude signatuur 786 "Regenten en andere bediendens der ambagts-heerlijkheyt van Moordrecht ...". Lijst van functionarissen, 1772; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 787 "Pro religione". Vertaling van de redevoering "Pro Religione", over de waarde van de godsdienst, uitgesproken in de Waalse kerk door G.C.C. Vatebender, rector van de Latijnse school te Gouda, bij het begin van de zitting van de synode van Zuid-Holland te Gouda, 1789 juli 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vertaald door drs. N. van der Blom te Bergschenhoek. Notabene 788 "Geluk-wenschingen". Lofdichten door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op Goudse regenten, 1729; gedrukt. Bevat: - dr. Adriaan Moeringh, lid van de vroedschap en vertegenwoordiger in de kamer Amsterdam van de VOC, wegens zijn benoeming tot burgemeester; - Steven Louff, schout van Capelle a/d IJssel, wegens zijn benoeming tot lid van de vroedschap; - Cornelis Arckenboudt, wegens zijn benoeming tot lid van de vroedschap; - mr. Gerard van Brandwijk, heer van Bleskensgraaf en stadssecretaris, wegens zijn benoeming tot lid van de vroedschap. 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het eerste en laatste gedicht zijn in het Latijn. Notabene 789 Gedicht door ds. J.W. Bussingh, predikant van de hervormde gemeente Gouda, op het overlijden van zijn ambtgenoot ds. Jacobus de Visscher, oktober 1819; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 790 "Epitaphia Bartholomaei de Moor van Immerzeel ...". Gedichten door Jan de Groot, G.C.C. Vatebender en P.G.S.A.F. op het overlijden van mr. Bartholomeus de Moor van Immerzeel, lid van de vroedschap, (oud-) burgemeester, curator van de Latijnse school en kerkmeester, oktober 1779; gedrukt 2 stukken in eigentijds omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk in het Latijn. Notabene 791 Genealogische aantekeningen betreffende Gerrit van Hofwegen, aannemer, geb. 1894 te Gouda, en zijn gezin, ca. 1980; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgemaakt door ? G. van Hofwegen was de vader van burgemeester Chr. van Hofwegen. Notabene 792 "Uit mijn kinderjaren". Aantekeningen van A. van der Palm-van de Zwaluw (geb. 1903 te Gouda) over haar kinderjaren, 1976. Met een krantknipsel met jeugdherinneringen, 1983. Afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 793 "Naauwkeurige opgave bevattende de giften en geldelijke bijdragen door de ... ingezetenen der Noord Nederlandsche provinciën ingezonden ... gedurende den opstand in België in 't laatst van de jare 1830 en in 1831 ... bijeen verzameld ... door A.W. van der Mijn te Gouda ... // (hierbij gebonden:) Annotatiën betrekkelijk de onlusten en daar op gevolgde oorlogsverrigtingen tusschen Holland en België, alsmeede ... briefwisselingen tusschen de vijf groote mogendheden ... bijeen verzameld uit de dagelijksche Staatscouranten door A.W. van der Mijn te Gouda, 1831." 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het tweede handschrift op p. 86 een verslag van de viering van de verjaardag van koning Willem I te Gouda. Notabene Libr. 0827 b + c Oude signatuur 794 Autobiografische aantekeningen; getypt; afdruk; met enkele aanvullingen en afdrukken van krantenknipsels, 1985 - 1987 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorin het hoofdgedeelte een inhoudsopgave. A. Bruynel werd op 12 juli 1897 geboren op Hoge Gouwe 23 (spekslagerij). Notabene 795 Krantenknipsels uit de Goudsche Courant met jeugdherinneringen aan o.a. Gouda en Haastrecht van de grootvader van ... Idenburg, die in 1874 als 8-jarige jongen naar Haastrecht kwam, waar zijn vader gemeentearts was geworden, 9 augustus 1941 en 9 juli 1942 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 796 Album met namen van patiënten en vrienden van dr. J.H. Bakker Niemeijer (1856-1930) ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als arts te Gouda, 23 december 1906 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie; de namen zijn alfabetisch gerangschikt. Notabene 797 "Huldeblijk aan den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. Adriaan Romeijn, genees-, heel- en verloskundige te GOUDA". Album met de namen van patiënten ter gelegenheid van zijn 60-jarig jubileum als arts, 9 november 1892; met een toelichtende aantekening betreffende de herkomst van het album 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Er ontbreekt tenminste één blad. Notabene 798 Tekst van twee liederen, resp. betreffende de zeeppoederfabriek Van Vliet en de wasserij Daalmans, ca. 1920 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgetekend in zorgcentrum Huize Juliana, (1988). Notabene 799 Overzicht van gegevens inzake de bemaling van de Zuidplaspolder en de daarvoor benodigde brandstoffen (voorraden) ingezonden aan de Cultuurtechnische dienst te Utrecht, 1940 juli; minuut. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 800 "Min-triomf over het huwelyk ...". Lofdichten door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, Joannes Badon, J.C. Boëthius en Cornelis Slingelandt op het huwelijk van Dirk de Vrije, medisch doctor en rentmeester van de St.-Janskerk, en Anthonetta van Overveldt, maart 1729; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 60.177 Oude signatuur 801 "Lykklagt over ... Daniel Dolegius de Kedts ...". Gedicht door Joan Hugo van Strijen op het overlijden van Daniel Dolegius de Kedts, medisch doctor, opgedragen aan de hervormde predikant Petrus Curtenius, 1753; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 60.178 Oude signatuur 802 Onderhandse akte van verhuur van een zelling in Gouderak (O = Paeuw Jans. c.s.; W = de huurder zelf) door Dirck Jacobs., Cornelis Claesz en Jan Ariens. Schipper aan Claes Cornelisz van Hensbeecq te Gouda, januari 1636 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 803 Akte van transport van een huis aan de zuidzijde van de Nieuwehaven I 76 (= Nieuwehaven 151) (O = Jan Braggaar; W = Jan Drooglever) door Jacomijntje de Bruijn, weduwe van Jan Coenraad Prenger, aan Christoffel van de Graaf, broodbakkersknecht; authentiek afschrift, augustus 1814 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 804 Aanslagbiljetten in de plaatselijke inkomensbelasting over 1913 resp. in de vermogensbelasting over 1913/1914 voor P.H. de Ruiter, weduwe van J.D. van Vreumingen, Kleiweg 95, juni, september 1913; met kwitering 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 805 Biografische aantekeningen betreffende Cornelis en Frederik de Houtman en aantekeningen betreffende het reisjournaal van hun reis naar Oost-Indië, ca. 1850 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het reisjournaal (handschrift) is geplaatst onder varia nr. 2004. Notabene mus. ? Oude signatuur 806 Biografische aantekening betreffende Jan Taalman, luitenant-admiraal van de admiraliteit op de Maze, ca. 1880 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. ? Oude signatuur 807 Biografische aantekening betreffende mr. Hieronymus van Alphen, thesaurier-generaal en dichter, ca. 1850 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. ? Oude signatuur 808 Stamboom (genealogische tabel) van de erfgenamen van Jan Morits, ca. 1712 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 809 Exemplaar van het geïllustreerde weekblad Stad en Land betreffende de geboorte van prinses Beatrix, februari 1938; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 810 Statuten en huishoudelijk reglement van de Goudsche Marktkoopliedenvereeniging "Door eendracht sterk", z.d. (ca. 1930 ?); gedrukt; met een oningevuld bewijs van lidmaatschap 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie; enig tekstverlies. Notabene 811 Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Waddinxveen (vnl. Noord-Waddinxveen), ca. 1779. Met (vrijwel gelijktijdige?) aanvullingen in andere hand 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De eerste 5 bladen ontbreken; betreft met name gegevens over functionarissen. Door dr. J.L. van Eijk in 1968 ontdekt op de zolder van het raadhuis, ingebonden en voorzien van een toelichting, met name betreffende de familie Van Eijck (o.a. schouten) en de Remonstrantse gemeente. In het gedeelte betreffende de pastoors meldt de samensteller: "heden (1779)". Notabene 812 Stukken betreffende de marketing van N.V. Goedewaagen's Kon. Hollandsche Pijpen en Aardewerkfabrieken / Plateelbakkerij "De Distel", ca. 1920, 1928; afdrukken 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën van reclame-/verpakkingsmateriaal. Notabene 813 Koninklijk Besluit, bevattende een reglement inzake het gebruik van pijpmerken, 23 december 1818; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 814 Fotoreportage in het weekblad "De Prins" betreffende pijpenfabriek P. Goedewaagen & Zoon, ca. 1910; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 815 "Gouda, de oud-hollandsche pijpenstad". Fotoreportage van Gouda en pijpenfabriek P. Goedewaagen & Zoon in een onbekend tijdschrift, (1914); afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 816 "Drie eeuwen Goudsche pijpen. Een bezoek aan de oudste pijpenfabriek ter wereld". Fotoreportage van pijpenfabriek (P. van der Want) in het tijdschrift "Panorama Groot Rotterdam", 1936 april 2 (1934 ?); afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Twee (qua lay-out) iets afwijkende versies. Notabene 817 "Hoe de Goudsche pijpen gemaakt worden". Fotoreportage van pijpenfabriek fa. Goedewaagen in het tijdschrift "Katholieke Illustratie", 1903; afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 818 "Notitie van eene aanzienlijke partij pijpen ... welke verkogt zullen worden ...". Lijst van in het openbaar ten overstaan van notaris G.J. ten Brummeler te verkopen pijpen in de pakhuizen aan de Hoge Gouwe V 44 en de Raam V 66; gedrukt; met aantekening van registratie wegens rechten, maart 1820; fotokopie 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 243 Oude signatuur 819 "Pijpen geven geschiedenisles". Fotoreportage betreffende de collectie gekleurde (Goudse) pijpen van de Rotterdamse verzamelaar A. Bleecke in een onbekend tijdschrift, ca. 1960; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 820 "Tabak, genotmiddel uit de grijze oudheid". Fotoreportage betreffende tabak en (o.a.) Goudse pijpen in een onbekend tijdschrift, ca. 1951; afdruk 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 821 Beschrijving van de panden Kattensingel 54 - 70 en hun eigenaars / bewoners in de periode vanaf ca. 1883 tot (ged. 1969), samengesteld door dr. J.L. van Eijk, in verband met een tekening (olieverf op papier) van het gedeelte van de Kattensingel tussen Van Swietenstraat en Crabethstraat door Nicolaas Broekhuyzen, ca. 1884; met een schetstekening van de betreffende percelen, november 1987 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Kleurenfoto's en zwart-wit foto's door dr. J.L. van Eijk onder stamnrs. 8438 - 8443. Notabene 822 Krantenknipsels uit de NRC-Handelsblad betreffende de (poging tot) overname door Van Mook Beheer uit Oosterhout (NB) van Mulder Boskoop (fabriek van rollend materieel), mei - juni 1988. Met krantenknipsel uit Management Team over deze kwestie, augustus 1989 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 823 Index op het protocol van notaris Gerardus Slip te Zevenhuizen over de periode 1663 - 1671 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen wordt t.z.t. overgebracht naar de stz. Notabene 824 Titelpagina van het felicitatieregister, neergelegd in het stadhuis van Gouda ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix, 31 januari 1938; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 825 "Kaarsjesbijlage" van de Goudsche Courant ter gelegenheid van Kaarsjesavond, december 1980 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 826 Prospectussen van de Goudsche Machinefabriek B.V. aan de Kattensingel 21, o.a. betreffende de toekenning van de Prix de Promotion Internationale; gedrukt. ca. 1980 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ZIE: corr.nr. 81.092. Notabene 827 Verslag van een onderzoek naar de verlening van het predikaat hofleverancier (in de periode 1849-1851), (ca. 1987); met bijlagen 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft het gedeelte dat betrekking heeft op Gouda. Notabene 828 Advertenties met reclameteksten van Gebr. Kamphuizen, suikerballen- en stroopwafelfabrikant, 1884 en ca. 1948; gedrukt 4 stukken De advertentie uit 1884 in het adresboek van Middelburg in fotokopie. Notabene Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 829 "Précis historique du 124 Régiment d'Infanterie de Ligne". Verslag van de lotgevallen van het voornamelijk uit Nederlanders bestaande 124 regiment infanterie van het Franse leger in de periode september 1810 - februari 1813 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschadigd; een gedeelte (o.a. het gehele jaar 1811) ontbreekt. Notabene Libr. 0807c Oude signatuur 830 "Wandelingen door Gouda". Kaleidoscopische beschrijving van de geschiedenis van de stad (gebeurtenissen, personen, straten en bouwwerken), beschreven door dr. J.G.W.F. Bik, huisarts en medisch-historicus (overl. 1-10-1989); getypt 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afdruk Notabene 831 Exemplaar van de bijlage bij de Goudsche Courant gewijd aan de ingebruikneming van het winkelcentrum Nieuwe Markt Passage, 6 september 1988 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 832 "Van Oordt's Berichten. Eerste in Japan in de Nederlandsche taal uitgegeven nieuwsblad ...". Exemplaren (afl. 1 - 12) van een periodiek met handelsberichten, uitgegeven door de Nederlandse consul te Kobe, 1905 - 1907. Met bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Controleren door wie deze stukken aan de Librije zijn geschonken. Notabene Libr. 0908 b - c Oude signatuur 833-834 Ledenlijsten van de (Kon.) Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, afd. Gouda en omstreken, 1889 - 1987; gedrukt, afdrukken 2 banden 833 1889 - 1941 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 834 1947 - 1987 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1948 ontbreekt; 1969 incompleet; 1970 niet verschenen; 1985 incompleet. Notabene 835 "Lijst van geneeskundigen, tandmeesters, apothekers, drogisten en vroedvrouwen gevestigd in de provincie Zuidholland". Opgesteld door de provinciale inspecteur voor het geneeskindig staatstoezicht ten behoeve van (jaarboek geneeskundig staatstoezicht?), 1 januari 1889; gedrukt, afdruk 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 836 "De Opbouw". Exemplaar van het propagandablad van de afd. Gouda van de Nationale Christen Geheelonthouders-Vereeniging, gewijd aan "nationaal herstel", augustus 1945 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens enige informatie over de geschiedenis van de afdeling. Notabene 837-842 Stukken betreffende de Erasmus-viering te Gouda, september 1936 6 omslagen Erasmiana_AX Notabene Libr. 0959 a Oude signatuur 838 Correspondentie met Willem Herman, 1493 - 1503 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 839 Correspondentie met Cornelius Aurelius, z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 840 Correspondentie met Servatius Rogerus, z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 841 Losse briefuittreksels (Herman Lethmaet, Jacob Mauritsz, Pieter Winckel, Lambertus Grunnius, Jacob Voecht, Nicolaas Werner, Frans Dirks, Meester Martinus, Arnold Bostius, bisschop Hendrik van Bergen, Hendrik Bebel). Opgave van brieven met betrekking tot Gouda en Steyn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 842 Diversen. (Lijst met jaartallen. Lofdicht op Bertha van Heyen. Gegevens over Reynier Snoy, Pieter Winckel, Gerard Leeu, Cornelius Aurelius, Willem Hermans. Aantekeningen over bisschop David van Bourgondië. Uittreksels uit boeken van Hyma en Huizinga. Compendium vitae ...) Titelblad enz. van Silva carminum Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 837 Programma. Met afleveringen van de Goudsche Courant (tweede blad) en De Maasbode (idem) gewijd aan de herdenking Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 843 Aantekeningen van ... (?) over brieven van Erasmus uit de periode ca. 1498 - 1505, waaruit zijn omgang met Gouwenaars blijkt, ontleend aan het boek "Erasmus in den spiegel van zijn brieven" door O. Noordenbos en Truus van Leeuwen, 1950 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Erasmiana_AX Notabene Libr. 0959 a Oude signatuur 844 Aantekeningen van pater Dalmatius van Heel O.F.M. betreffende de Goudse kloosters en de restanten van de kloostergebouwen, ca. 1935 - 1955 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in de aantekeningen van dr. J. Taal. Bevat een aantekening van G.C. Helbers betreffende de Agnietenkapel. Notabene 845 Stukken betreffende de galerie 't Weeskind (Weeshuisplein), eigenaar N. Leefsma, ca. 1978 - 1982 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 846 Stukken betreffende (plaatselijke) protesten tegen de plaatsing van kernwapens ("kruisraketten") in Nederland, 1981 - 1985 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 847 Reproducties van potloodtekeningen door Ron Boer van plekjes in de Goudse binnenstad, 1995; gedrukt door Drukkerij Van Norden 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft het stadhuis, de Visbanken (Gouwe), molen de Punt (Oosthaven), de Jeruzalemstraat richting Tiendeweg en Achter de Kerk. Notabene 848 Transcriptie van lijsten van de waarde van verschillende munten in 1474, 1478, 1482, 1484, 1485 en z.j., vervaardigd door C. Doedeijns, 1998 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 849-850 Stukken (vnl. klein drukwerk) betreffende de Goudse glazen, afkomstig van diverse instellingen (met uitzondering van het Fonds G.G.), z.d. en 1936 - 1938, 1960 - 1986 2 omslagen 849 z.d. (ca. 1920) en 1936 - 1938 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 850 1960 - (1986) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 851 "Rouwklagt, over het droevig afsterven ..." en "Lyktranen, op het smertelyk afsterven ...". Gedichten op het overlijden van ds. Rijn Reynen, hervormd predikant te Rotterdam, augustus 1766; gedrukt 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het tweede gedicht is onvolledig. Notabene AW 0608 Oude signatuur 852 "Grafschrift voor den ... heere ...". Gedichten door P. van der Schelling, Kornelis van Koeverden, Nikolaes Versteeg en Nikolaes Bylaert op het overlijden van mr. Aegidius Groeninx, regent te Rotterdam, december 1737, januari 1738; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0607 Oude signatuur 853 "Lykzang op het smertelyk afsterven ..." en "Klinkdicht op het zalig afsterven ...". Gedichten door Johannes Bake en Johannes van Boskoop op het overlijden van ds. Theodorus ter Bruggen, hervormd predikant te Rotterdam, januari 1768; gedrukt 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het eerste gedicht is onvolledig. Notabene AW 0609 Oude signatuur 854-857 Informatieve "folders" van de afdeling voorlichting van de gemeente Gouda betreffende met name aspecten van de (bouw)geschiedenis van Gouda, 1987 - 1988 4 katerns 855 Gouda van toen tot nu." Beknopt historisch overzicht met nadruk op de periode na 1945, 1987 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 854 Gouda in 't kort." Algemene informatie over Gouda, 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 856 Het stadhuis van Gouda", 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 857 De herkomst van het stadswapen en de stadsvlag", 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 858 "G.B. Lalleman een groot inwoner van Moordrecht". Biografische schets door C.T. van Gennep, 1987. Met tekst van de toespraak van L. de Graaf, staatssecretaris van sociale zaken, bij het in ontvangst nemen van een onderzoeksrapport over de omvang van kinderarbeid en de onthulling van een borstbeeld van G.B. Lalleman te Moordrecht, oktober 1988. Met bijlagen 1 katerntje, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het rapport is geplaatst in de bibliotheek. Notabene 859-860 Stukken betreffende ballonvaarten, 1891 - 1896 en z.d 1 stuk (rol) en 1 omslag 860 Programma, bekendmakingen en uitnodiging inzake tochten van kapitein Léon Mary (pseudoniem voor Léon Antenne Jr.) met de ballon "Koningin Wilhelmina"; gedrukt, 1891 - 1892 en z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 859 Affiche betreffende de ballonvaart van kapitein L'Hoste met de ballon "L'Espérance" te Dordrecht; gedrukt. augustus 1896 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 861 Prospectus (in de vorm van een formulier) van de Goudse Verzekering Maatschappij N.V. voor een ongevallenverzekering, ca. 1950; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 862 Aantekeningen van Dalmatius van Heel en Cunibertus Sloots betreffende Minderbroeders te Gouda, hoofdzakelijk ontleend aan xxx, 1952 - 1953 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx Record verminkt -- nog herstellen! Notabene 863 Stukken betreffende overdrachten van en hypotheken op een huis aan de Blauwstraat 2, 1626 - 1717 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Specificatie -- zie volgnrs. 863.01 - 863.05. Voor een charter met zegel (1767) -- zie varia nr. 1906. Notabene 864 Akte van transport van een huis en erf aan de Blauwstraat 3 (O = onder de weduwe Van Gogh en boven de erfgenamen van Willem van den Berg; W = Jacob Sant) (strekkende tot het gemeenschappelijk secreet) door Jan Lugthart als erfgenaam van zijn zuster Lysbeth Lugthart, weduwe van David Bakker, aan Mattheus Bijl, 1767, 1820, 1825. Met: (a) een verklaring van de hypotheekbewaarder te Rotterdam dat op het huis aan de Blauwstraat L 90 geen hypotheken staan geregistreerd ten laste van Jan van den Bos, metselaarsknecht, huidige eigenaar, of Willem Murk, vorige eigenaar, en dat het pand is overgeschreven ten name van Catharina Bul, weduwe van P. van Elst, 1820; (b) een authentiek uittreksel uit het hupotheekregister inzake een hypotheek ten gunste van Jan van Luyk te Gouderak en ten laste van Jacobus van den Berg, tapper, 1825 1 charter, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De zegels van het charter ontbreken. Notabene 865 Akte van transport van een huis en erf aan de oostzijde van de Vrouwensteeg (Z = Cornelis van der Kist; N = Pieter Zeewold) (str. achter tot het eigendom van laatstgenoemde) door de executeurs van het testament van Jacob Spille aan Pieter Maas, 1 april 1757 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De zegels ontbreken. Notabene 866 Staat met berekening van de opbrengst van het verkochte perceel Blauwstraat 2 voor mevr. H. Vingerhoets-IJsselstijn, november 1950; met begeleidende brief van de notaris; fotokopie. Met aantekeningen betreffende de verwerving van percelen aan de Blauwstraat en de Hoogstraat en in Korte Akkeren door Dirk van Eeuwen, 1831-1852 en de latere waarde van deze percelen, z.d. (ca. 1950?); fotokopie 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 867 "50 leçons de chant pour le médium de la voix par J. Concone". Oefenboek voor zanglessen; gedrukt; met ingeplakt een bewijs van aanmoediging van de Commissie van toezicht voor de stads-muziekschool voor D. IJsselstijn, 23 december 1884 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 868 Genealogische tabel betreffende de families Van Eeuwen (1759 - 1926) en IJsselstijn (1798 - 1981), opgemaakt ca. 1970, bijgehouden tot 1981; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 869 Fragment (onderste helft) van een bladzijde uit een Poolse (?) bijbel (?) of liturgische tekst, 17e eeuw?; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Libr. z.n. Oude signatuur 870 "Schouwburg 75 jaar". Exemplaar van de bijlage bij de Goudsche Courant, gewijd aan het 75-jarig bestaan van de schouwburg te Gouda, november 1988 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 871 Pakpapier met opdruk van de Nieuwe Rotterdamsche ... wasserij H. Schrave en Zn., Boelekade 173-175, ca. 1940 ?; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 872 "Lof-dicht des Eenighen waerachtighen ... Messiae ...". Anoniem lofdicht op Jezus Christus; gedrukt te Gouda bij Jasper Tournay, 1609 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0955 Oude signatuur 873-883 Prospecti met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in de nieuwbouwwijk Zuidplaspolder te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1976 - 1980 en z.d.; gedrukt en afdrukken 11 omslagen 873 Bouwmaatschappij Noordzij B.V., 1976 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 874 Zuiderhoek en Van der Veen B.V., ca. 1976 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 876 Bontenbal B.V., ca. 1978 1 bandje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 877 S.S.N. Bouw B.V., 1979 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aan het Kroonkruid e.o. en het Irisveld e.o. Notabene 879 Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, 1979 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aan het Kroonkruid e.d. Notabene 881 Stichting Milieuwoningen, 1979 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 882 Frans Vink en Zonen (Moordrecht), 1979 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 875 Boogaerdt & Schmidt B.V., 1980 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bij de Ringvaartlaan. Notabene 878 Eurowoningen, ca. 1980 1 katern, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bij de Ringvaartlaan. Notabene 880 Oorschot & Van der Born B.V., 1980 2 bandjes, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aan de Valkendaal e.o. Notabene 883 Woningbouwver. Ons Huis, 1980 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alleen bestektekeningen. Notabene 884-889 Aantekeningen (herinneringen) van A. Bruynel betreffende verschillende Goudse onderwerpen, 1988 6 omslagen 1986/2 (ged.) Oude signatuur 889 St.-Jozefkerk (Hoge Gouwe), ca. 1904 - 1945 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 886 Markten (vismarkt, paardenmarkt, bloemenmarkt), ca. 1905 - 1910 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 884 De Goudse kermis, ca. 1906; met schetstekening van de opstelling op de Markt 1 stuk in 4 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 885 IJskelder aan de Derde Kade, ca. 1908 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 888 Visventer uit Spakenburg, ca. 1910 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 887 Muziek / muzikanten, ca. 1925 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 890 "De morgenstond". Vier gedichten op respectievelijk de morgen, nacht, middag en avond van ... (N.N.), ca. 1820 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0708 Oude signatuur 891 "Rouw-traanen op het ... afsterven van ... Anna van Brunswyk ...". Gedicht door Nicolaas Fek te Gouda op het overlijden van prinses Anna van Brunswijk, weduwe van prins Willem IV; gedrukt te Gouda bij Franco Bellaart, februari 1749 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0908 Oude signatuur 892 "Van den eenigen God ende sijnen Sone Jesus Christus". Niet afgewerkte vellen druksel van een theologische verhandeling (p. 9 - 70). 17e eeuw. Bijgedrukt: - "Een cort begrijp vande Christelijcke Religie" (p. 71-73); - "Vanden eenigen God den Vader Jesu Christi" (p. 74-88) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0953 Oude signatuur 893 Exemplaren van de Courante uyt Italien ende Duytschlandt, &c., 1644, 1645, 1647 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1104 Oude signatuur 894 "Verhael van den doot des Advocaets ... Johan van Olden-Barnevelt ...". Courant, gedrukt door Broer Jansz. te Amsterdam, gewijd aan de terechtstelling van raadpensionaris Oldenbarneveld, 1619 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Herdruk, z.d. (ca. 1919 ? Notabene AW 1104 Oude signatuur 895 Reclamebiljet van B.V. Spuitpaal te Haastrecht met afbeelding van de molen 't Slot te Gouda, waarvan bij de restauratie (ca. 1975 ?) de fundering met behulp van z.g. spuitpalen is verbeterd, ca. 1980 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 896 "Genealogie van de familie Bosman (Südlohn - Rotterdam). Idem (Südlohn - Gouda)". Genealogische aantekeningen (vnl. stamreeksen, kwartierstaten) betreffende de familie Bosman, samengesteld door dr. H.W.J. Bosman, 1972 - 1979; gedrukt. Met aanvullingen, 1988 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook aanw. bibl. 1989/16 en 1997/43. Notabene AW 1979/081 Oude signatuur 897 Aanvullende aantekeningen bij de kwartierstaat Kreijns (?), (ca. 1980) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De kwartierstaat ontbreekt (?); betreft o.a. inwoners van Gouda. Notabene 898 Genealogische aantekeningen (z.g. gezinsbladen) betreffende de familie Schenk (Utrecht, Gouda). ca. 1980 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 899 "Aanvulling op de door Bijbau getekende genealogie ...". Genealogische aantekeningen (stamreeks) betreffende de familie Van Stapele (vnl. Zeeland), samengesteld door A. Putter, 1979. Met afdrukken van archiefbescheiden en van een familiewapen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1979/188 Oude signatuur 900 Jaarrekening van de Algemene Vereniging voor sociaal pedagogische zorg voor Gouda en omstreken over 1968 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 901 "Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas". Beschrijvingen door G.I. Lieftinck van in Gouda bewaarde, gedateerde Latijnse handschriften uit de 15e en 16e eeuw; met foto's van fragmenten en een begeleidende brief van de auteur, 1988 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën uit het bovengenoemde werk. Notabene 902 Bestek voor het maken van nieuwe spuideuren in de Havensluis en het vernieuwen van paalwerk bij de z.g. Amsterdamsche sluis bij het Amsterdamse Veer ten behoeve van de provincie Zuid-Holland, september 1822; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 903 Bestek voor het onderhoud van de vrouwengevangenis ten behoeve van de provincie Zuid-Holland, oktober 1843; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 904 Voorwaarden voor de verpachting van de inning van de sluisgelden van de Donkere sluis en de Mallegatsluis ten behoeve van de provincie Zuid-Holland, 1828, 1831, 1856; gedrukt 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 905 Tekst van preken over het "Onze Vader", gehouden door ds. C.B. Roos in de hervormde Pauluskerk, 1971 maart - 1972 mei 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 906 Exemplaar van de Goudsche Courant met o.a. het verslag van het vreugdebetoon van de Goudse bevolking over de benoeming van mr. A.A. van Bergen IJzendoorn tot burgemeester als opvolger van zijn vader N. IJzendoorn en met een overzicht van de dienstregeling van de stoombootdienst Rijn en Gouwe tussen Bodegraven, Leiden en Gouda, 26 mei 1864 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 907 Pamflet met (gefingeerde ?) brieven van Gerrit Jansen te Gouda aan o.a. de officier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam en aan de koningin betreffende een ten onrechte plaatsgevonden rechtsvervolging wegens bedrog, 1906; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 908 Programma van de landdag van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm afd. Gouda in Schoonhoven, 1926; gedrukt. Met programma van een propaganda-avond in de schouwburg, januari 1931, gedrukt, en een convocatie 2 katerns en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 909 Intekenlijst met adreslijst en controlelijst voor een "dominobal" (gecostumeerd bal) in de zaal Nut en Vermaak van sociëteit De Reünie, z.d. (1913) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. z.n. Oude signatuur 910 Schetsen met tafelschikkingen voor feesten (in sociëteit De Reünie ?), o.a. van de familie dr. A.C. Geitel en W. Hoogendijk van Cappellen, 1912 - 1916 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. z.n. Oude signatuur 911 "Aan mijne stadgenooten!". Open brief van raadslid D.C. Samsom inzake beschuldigingen in en buiten de raad aan zijn adres, met name door G. Prince, o.a. in verband met zijn steun aan de plannen tot demping van de gracht van de Blauwstraat, juni 1882; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 912 Beschikking van de magistraat op een verzoekschrift van tuinders en groenteverkopers waarbij wordt bepaald dat personen die geen poorter of inwoner van Gouda zijn slechts op de gewone groentemarkt en op de drie gewone marktdagen groente mogen verkopen, mei 1749; authentiek afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het aangehechte verzoekschrift ontbreekt. Notabene aanw. M 023 Oude signatuur 913 "Hulde aan de verbetering en verfraaying van het Oudemannenhuis te Gouda in den jaare 1831". Lofdicht op de verbouwing van het Oudemannenhuis 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. M 144 Oude signatuur 914 Aanslagbiljetten in het stedelijk dienstbodengeld, koffie- en theegeld, herengeld en ambtgeld over 1800 voor Jan Pieter Kemper, stadsdoctor; met kwitering wegens betaling, 1800 - 1801 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 226 Oude signatuur 915 Akten van patent voor Jan Pieter Kemper als apotheker en medicinae doctor, maart 1807 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 226 Oude signatuur 916 Vergunning voor Jan Pieter Kemper voor het dragen van haarpoeder gedurende het jaar 1809 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 226 Oude signatuur 917 "Een doechdelick leven een salich sterven". Stichtelijk gedicht in de vorm van spreuken, z.d. (17e eeuw) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. M 237 Oude signatuur 918 Katern, bevattende: - een akte waarbij Johan Adam Arentz von Jucken (Juchen ?) van zijn zwager Rheinhard Meynertzhagen te Keulen een lijfrente koopt; met berekening van het bedrag van de koopsom, 1718; - een beschrijving door eerstgenoemde van de op 7 september 1724 te Thorn voltrokken executie van lutheranen; - een afschrift van een memorie van de (protestantse) Oostenrijkse generaal-majoor Doxat ter verontschuldiging van zijn overgave van de stad Nissa (in ?) aan de Turken en een verslag van diens executie te Belgrado, 1738; - berekeningen van het "getal van het beest" (Openbaringen 13 vs. 18); - beschouwing ("discours") over de betekenis van de woorden van Jezus Christus: "dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is"; - gebeden te gebruiken voor en na het heilig avondmaal; - een beschouwing over het gebruik van beelden in de kerk in de vroege middeleeuwen. Aangelegd 1718, bijgehouden tot (ca. 1750 ?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De eerste twee stukken in het Duits, het "discours" en de gebeden in het Frans. Notabene aanw. M 238 Oude signatuur 919 Stukken betreffende het proces van K.H. Mersmans (namens bewoners van de Tollensstraat, Van der Palmstraat en Da Costakade) contra de gemeente Gouda wegens weigering van betaling van rechten voor centrale antenne-inrichting (kabeltelevisie), tijdens een periode van slechte ontvangst van het t.v.-signaal geleverd door Groenendijk's Installatiebedrijven B.V., 1978 - 1983 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 920 Circulaire van de restauratiecommissie van de St.-Janskerk met oproep om een bijdrage te schenken, 1934; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overbrengen naar ac 616. Notabene Goudana H 011 a Oude signatuur 921 Reclamefolder van The Hayward Hand Grenade Fire Extinguisher Co. te New York, o.a. toegezonden aan archiefinstellingen, ca. 1900 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 922 Lijst van pastoors en kapelaans van de r.k. statie van de Jezuïeten, later de parochie O.L.V. Hemelvaart, 1611 - 1962, van de statie van de H. Johannes de Doper (tot de overgang naar het Jansenisme), 1574 - 1702, en van de statie De Brasem, 1630 - 1798 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door E. van Rossum ca. 1980; afdruk. Notabene 923 "De nieuwe verbeeterde vysel of tonnemolen door ... Adrianus van Marle, Ferdinand Obdam en Klaas Klaverweyde ... uitgevonden, en door ... Johan Lulofs goedgekeurt, in het hart geraakt ...". Afschriften van stukken uit de periode 1756 - 1762, die moeten dienen als bewijsmateriaal om aan te tonen dat de uitvinding van de verbeterde vijzelmolen niet beantwoordt aan de verwachtingen en dat de molen niet gebruikt moet worden bij droogmakerijen e.d.; gedrukt, 1762 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft een type molen dat voor het eerst werd gebruikt bij het droogmaken van de Noordplas onder Hazerswoude, Noord-Waddinxveen en Benthuizen in 1760. Notabene AW 1983/386 Oude signatuur 924 Akte waarbij Jannigje (Janna) Vonk, wonende zonder beroep te Bergambacht, verklaart een viertal kinderen als natuurlijke kinderen te erkennen, opgemaakt te Gouda in het Herthuis aan de Markt, ten overstaan van Hermannus Antonius Greve, logementhouder, en Andreas Lacan, winkelier, 1861 maart; authentiek afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 925 Voorstel van het college van overleg van het Intergemeentelijk Overlegorgaan Midden-Holland inzake voorlopige uitgangspunten en doelstellingen voor de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Midden-Holland, 1974 april. Met enquêteformulieren en toelichting 2 bandjes in 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 926 Genealogische tabel van de nakomelingen van Ludovicus Henricus Wajon, over de periode ca. 1726 - 1988; afdrukken, 1989, 1994 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet fotokopiëren. De eerste generaties zijn deels in Gouda geboren. Notabene 927 Afbeeldingen van het z.g. wapendiploma van de Hoge Raad van Adel inzake het gemeentewapen van Nieuwerkerk aan den IJssel en van het ontwerp voor een gemeentevlag, 1816 resp. 1969. Met bijlagen. Afdrukken 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 928 Lijsten van personeelsleden van gemeentewerken die hebben bijgedragen aan het cadeau ter gelegenheid van de pensionering van .. Spruit resp. het cadeau ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van J. van Leeuwen, 1919. Met een intekenlijst voor een onbekende gebeurtenis en een bijlage, z.d. 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 929 Plan voor de inrichting van Woudstraat 52 als modelwoning in het kader van de z.g. woningverbetering, oktober 1973; afdruk 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 930 Tekst van het lemma "Gouda" in deel 12 van De Katholieke Encyclopaedie (uitgave Amsterdam 1935), samengesteld door J. Rogier 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 931 Stukken betreffende de verlening van hinderwetvergunningen aan de fa. P.J. van der Want Azn. (plateelbakkerij en pijpenfabriek "Zenith"), 1927 - 1931; afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 932 Aantekeningen van (A.A. Vorsterman van Oyen ?) betreffende het geslacht Van Praet (Praat) van Moerkerken, 14e - 18e eeuw. Met correspondentie betreffende dit geslacht, 1910 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gelieerd met het geslacht Van Cats ? Notabene Ab 0572 Oude signatuur 933 Fragment van een bekendmaking van b. en w. van (Gouda?) inzake de verkiezing van een lid van de gemeenteraad in de vacature ontstaan door het ontslag van C. Brunt, ca. 1902; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 934 Staat van de in 1985 gereedgekomen en in uitvoering genomen woningbouw, onderverdeeld naar soort, opdrachtgever en bouwplaats, 1986; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 935 "Rapport 3 x 3 - kerkencentrum Bloemendaal". Rapport van de Gezamenlijke Commissie Kerkebouw Bloemendaal inzake de eventuele bouw van een gezamenlijke kerk door de hervormde gemeente, de gereformeerde kerk en de r.k. parochie O.L.V. Hemelvaart, 1974; afdruk 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 936 Lijst van straatnamen in de gemeente Boskoop; met kladaantekeningen in verband met een advies inzake straatnaamgeving. ca. 1980 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 937 Brieven van mevr. A. Starrwosky-van Duijn aan dr. A. Scheygrond, met veel details over straatnamen, huizen en bewoners in Gouda in de periode voor 1940. Met bijlagen. 1979 - 1989 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 938 Stukken betreffende het huis "Boskoop", Markt 30, 1833 - 1912 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Specificatie: zie volgnrs. 938.01 t/m 06. Notabene 939 Stukken betreffende het winkel-/woonhuis, later kantoorgebouw met woonhuis, Markt 31, 1913 - 1919 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gebouw van de Goudsche Courant. Specificatie: zie volgnrs. 939.01 t/m 03. Notabene 940 Stukken betreffende de vervaardiging van een hoogtekaart van de Zuidplaspolder, 1948; minuten. Afdrukken 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 941 Exploot waarbij op verzoek van Huibert van Blokhuizen, arbeider te Zevenhuizen, wegens een vordering op H. Dikhout, aannemer van polderwerken, bij dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder oppositie wordt ingesteld tegen enige betaling aan deze aannemer, september 1845. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 942 Agenda's voor de vergadering van de ingelanden van de Zuidplaspolder, mei 1876 en mei 1930; gedrukt. (Gedeeltelijk afdruk.) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens de begroting 1930. Notabene 943 Krantenknipsel met verslag van een gemeenteavond in de hervormde kerk van Moerkapelle i.v.m. de geplande restauratie van deze kerk, ca. 1960 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 944 Krantenknipsels, aantekeningen en drukwerk betreffende molens te Gouda, (1353) 1926 - 1967, 1996 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Grotendeels verzameld door P. Boer te Alkmaar. Notabene 945 Krantenknipsel met foto van molens (aan de Zuidkade ?) te Waddinxveen, 1924 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verzameld door P. Boer te Alkmaar. Notabene 946 Instructie voor de watermolenaars van de Zuidplaspolder, 1861; gedrukt. Afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 947 Bestekken voor het driejarig onderhoud van en leveranties ten behoeve van de molens, sluizen, bruggen en andere kunstwerken van de Zuidplaspolder, 1850, 1868; gedrukt. Afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het bestek van 1850 is niet geheel compleet. Notabene 948 Staat met bemalingsgegevens en waterhoogten in de Zuidplaspolder en de Eendachts- en Tweemanspolders over de periode 1844 - 1855, opegaakt door de tweede opzichter J. Haagen, 1856. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 949 Akte van depot van een holografisch testament van Maria Cornelia Bisschop. Met een testament (met concept en bijlage), 1962, en een akte van volmacht voor H.A. Heesen te Oudewater, 1970. Authentieke afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 950 Overeenkomst van de Stichting Huize Savelberg met M.C. Bisschop ter zake van verzorging in haar verzorgingstehuis, (1970). Met voorlopig huisreglement en een circulaire aan de toekomstige bewoners, 1971 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 951-956 Archiefbescheiden van de afd. Gouda van de PvdA, 1961 - 1969 6 omslagen Toevoegen aan ac 448. Notabene 954 Rapporten van de commissie inzake de gemeentelijke nota "Cultuur en gemeente", 1961 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 955 Rapport van de commissie inzake de Goudse sportnota, (1961) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 951 Jaarverslagen van de federatie Gouda, later van de afdeling, 1962/1963 - 1969/1970 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1965/66 en 1968/69 ontbreken. Notabene 956 Rapport van de commissie bejaardenvraagstuk, 1964 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 952 Jaarverslagen van de raadsfractie, 1964 - 1969 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1965 ontbreekt. Notabene 953 Verslag van de bijeenkomst van vertegenwoordigers van afdelingen over progressieve concentratie, januari 1969 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hieraan werd namens Gouda door J. Borgman deelgenomen. Notabene 957 Archiefbescheiden van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afd. Gouda, (1973) 1975 - 1976 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 958 "A concept of building". Reclamefolder van de Atho Duuwest Groep, projectontwikkelaars gevestigd aan de Jan van Riebeecklaan te Gouda, z.d. (ca. 1985) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Engels. Notabene 959 Prospectus met bijlagen betreffende te bouwen appartementen aan de Houtmansgracht, 1985 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 960 "De Goudsche Marktdiensten". Reclame-prospectus van de N.V. Nederlandsche Speciaal Drukkerijen inzake het Bireka-inningssysteem voor marktgelden (en andere heffingen), (ca. 1926) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 961 Krantenknipsels betreffende de instelling en opening van de zaterdagavondmarkt in Gouda, maart - mei 1933 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 962 Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. het verslag van de raadsvergadering van 3 maart 1925 en een kunstkritiek overgenomen uit het Algemeen Handelsblad betreffende het Goudse schutterstuk van Ferdinand Bol, dat tijdelijk in het Mauritshuis is tentoongesteld, 4 maart 1925 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 963 Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. een beschrijving van de geschiedenis van de z.g. looihal (voormalige Collatiebroedersklooster) aan de Spieringstraat, waarvan b. en w. de gemeenteraad voorstellen het te slopen, en van de begrafenis van Adrianus van der Dussen, oud-wethouder van Nieuwerkerk aan den IJssel, 1940 juli 22. Met een exemplaar van Het Nationale Dagblad (NSB-dagblad) met protest tegen de voorgenomen sloop, 1940 juli 30 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 964 Exemplaar van Het Goudsche Nieuws- en Advertentieblad, 7 februari 1925 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 965 Telefoongids voor Gouda, de Krimpenerwaard, Moordrecht, Reeuwijk en Waddinxveen, oktober 1958 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana L 008 Libr. 0613 Oude signatuur 966 "Redtel beroepen-telefoonboek van: Gouda en omstreken". Beroepengidsen, 1964, 1966, 1967, 1969, 1970 ; gedrukt; met index 5 delen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft een groot deel van Midden-Holland. Notabene Goudana L 008 a (1139 F 39 - 41) Oude signatuur 968 "Vriendschaps-lied, gezongen op 't leesgezelschap ... Lust tot Vriendschap en Meerder Kennis ...". Lofdicht op het leesgezelschap Lust tot vriendschap ... te Gouda, gezongen tijdens een maaltijd, januari 1801; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 038 Libr. 0834 yy ? L2 Vri Oude signatuur 969 Catalogi van boeken van en betreffende Erasmus, verkrijgbaar bij Antiquariaat Hertzberger, z.d. (ca. 1955 - 1960) 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Erasmiana_AX Notabene ... Oude signatuur 970 Afbeelding van een gedeelte van de "Naamlijst der eerwaardige leeraren ..." (predikanten) van de Lutherse gemeente te Zaandam, met vermelding van ds. J. Phaff, vertrokken in 1741 naar Gouda; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 971 Beschikking van de magistraat, waarbij aan Adriaan Bol te Sprang en Hendrik Bol te Eeten, als voogden over Jan Bol inzake de nalatenschap van zijn oudtante Christina Bol, wordt toegestaan de aan Jan Bol gelegateerde landerijen, gelegen onder Besoyen, Drongelen, Veen en Doeveren, te verkopen, 1765; authentiek afschrift. Met het ingediende verzoekschrift 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 972 Ex-librissen van (oud-)Gouwenaars, verzameld door dr. A. Scheygrond, ca. 1920 - 1980. Met een toelichting betreffende de eigenaars en ontwerpers, alfabetisch op naam van de eigenaar, 1989 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 973 Krantenknipsel uit de Goudsche Courant met een recensie van dr. A. Scheygrond van een tentoonstelling van exlibrissen in de openbare bibliotheek Gouda, 1932. Met een overdruk van een ingezonden stuk van dezelfde met kritiek op het ontwerp van een boekenbon met aangehecht standaard ex-libris, 1934 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 974 Exemplaar van De Wekstem, krant van de christelijke gereformeerde kerk in Nederland, met o.a. een artikel over vaccinatiedwang aan een christelijke school te Bodegraven, 30 maart 1872 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verder vooral gewijd aan de herdenking van de inname van Den Briel op 1 april 1572. Notabene 975 Authentiek uittreksel uit de akte van veiling van onroerende goederen van de familie Van Houweninge, gelegen in sectie E en F van de Zuidplaspolder onder Nieuwerkerk, waarbij de percelen een tot en met drie worden toegewezen, mei 1851, opgemaakt 1953. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 976 Exemplaren van het Kerkblad (van de) Geref. Kerk (art. 31) Gouda, december 1946 - april 1950 (hiaten); gestencild 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 977 Prospectus met tekeningen betreffende door Vink B.V. te Moordrecht te bouwen woningen aan de Crabethstraat, 1989 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 978 Statuten van de Vereniging Bedrijfsgeneeskundige Dienst "Gouda en Omstreken", oktober 1979; afdruk 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 979 Statuten van de vereniging Patiëntenplatform Gouda en Omstreken, 1984 maart; afdruk 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 980 Programma van een feestavond van de muziekvereniging (fanfare) DKA (De Korte Akkeren) ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum, 1946. Met de tekst van het jubileumlied en een overzicht van gebeurtenissen uit de geschiedenis van de vereniging 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 981 Prospectus van makelaardij Van 't Hof voor de verkoop van het voormalige kantoorpand van de Kamer van koophandel aan Westhaven 52, ca. 1988; gedrukt. Met krantenknipsel uit "Basis in beeld" (periodiek van Basis Bedrijfshuisvesting) over de geschiedenis van dit pand, 2006 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In dit pand woonde in de 18e eeuw C.J. de Lange van Wijngaarden. De foto's uit Basis in beeld zijn afkomstig uit de SAMH-collectie. Notabene 982 Polissen van brandverzekering op het winkelpand Hoogstraat 19 (winkel in manufacturen) en op inboedels, ten name van de dames J.M.J. en M.C. Bisschop, 1942 - 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 983 Testament van R.A.A. Bisschop, koopman, Hoogstraat 19, 1930; authentiek afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 984 Akte van hypotheek op het winkel- en woonhuis aan de Hoogstraat 19, kad. B 2486, ten laste van de dames J.M.J. en M.C. Bisschop, koopvrouwen, en ten gunste van de familie Kok, veehouders te Hekendorp, 1937; grosse 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 985 Programma's voor toneelvoorstellingen en concerten in de schouwburg (sociëteit Ons Genoegen) te Gouda, 1864, 1911 - 1944 en z.d.; gedrukt. Met enkele bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1979/9 (ged.) Oude signatuur 986 Circulaire van de Werkgroep Wereldwinkel Nieuwerkerk a/d IJssel ter kennismaking, januari 1972 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de achterzijde een afbeelding van het winkelpand (hierin was in 1990 een juwelier gevestigd); werkgroep en winkel bestonden slechts kort. Notabene 987-993 Stukken betreffende de Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V., (1870) ca. 1910 - 1971 2 pakken, 4 omslagen Goudana F 012 Goudana N 017 - 018 Oude signatuur 990 Reclameafbeeldingen, ca. 1910 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fa. C. van Eijk. Afbeeldingen van het pand Kattensingel. Notabene 987 Jaarrekeningen; gedrukt, 1912/1913 - 1928/1929 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 993 Statuten; met wijzigingen; gedrukt,1912, 1925, 1932 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 989 Balans en winst- en verliesrekening per 30 april 1924; concepten 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 988 1929/1930 - 1950/1951 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 991 Aantekeningen van dr. J.L. van Eijk betreffende de huizen, gebouwen en terreinen aan de Kattensingel; afdruk, ca. 1969 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 992 Inventaris" van de archiefstukken berustende in het familie-archief Van Eijk Gouda, ca. 1971 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 994 Bekendmaking van J.E. Phaff, kolonel van een regiment infanterie, waarbij mannen worden opgeroepen dienst te nemen in zijn regiment, en zich daartoe o.a. ten huize van Catharina Goud in de Vogelenzang E 114 kunnen vervoegen, z.d. (ca. 1794).; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 995 "Kaaspakhuis De Blaauwe Haan". Aantekeningen van A.D. Vergunst over het woonhuis bij de voormalige blekerij De Blaauwe Haan aan de Kattensingel 70 - 70a te Gouda, 1990 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. (Deel 1 A van de "Geschiedenis en opkomst van de Goudse wasserijen ...".) Notabene 996 "Chronologische lijst van Goudse schepenoorkonden tot 1572". Afdruk. Samengesteld door dr. K. Goudriaan, 1990 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 997 Tekst van de redevoering van J.A. de Zwaan, gedelegeerde van de bond Heemschut, ter gelegenheid van de overhandiging van het eerste exemplaar van de Coca Cola-folder "Gouda monumentenstad", 1975. Met een exemplaar van de folder 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 998 Reglement van een weduwenfonds, opgericht door dr. Bartholomeus Hermannus de Moor, Jan van Breda, Pieter van Vrijaldenhoven en Louis des Millevilles; met een intekenformulier, 1750; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene Goudana G 015 Oude signatuur 999 Circulaire van een commissie bestaande uit H.J.G. Fürstner, J. Zandijk, W.F.C. van Essen, J. IJpelaar en dr. F.H.G. van Iterson met concept-reglement voor de vereniging de Goudsche Vleeschhouwerij, opgericht met het doel om een minimale kwaliteit van te verkopen vlees te waarborgen, 1874; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana F 014 Oude signatuur 1000-1005 Kunstkalenders met transparante afbeeldingen van de Goudse glazen, 1979 - 1982, 1985, 1995. Gedrukt 5 bandjes, 1 omslag AW 1978/118 Oude signatuur 1000 1979 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1001 1980 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1002 Fragmenten, (1981.) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het kalendergedeelte ontbreekt. Notabene 1003 1982 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1004 1985 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1005 1995 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1029 Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school te Gouda, op Adrianus Moering, o.a. curator van de school, 1729 oktober 14; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. Notabene aanw. 1984/6 Oude signatuur 1006 Diploma voor mr. A.A. van Bergen IJzendoorn als erelid van de sociëteit "Vredebest", 30 april 1882; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.411 A Oude signatuur 1007 Situatietekening van de vermoedelijke ligging van het kasteel te Gouda met naaste omgving in 1575, (ca. 1938 ?); calque 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen t.z.t. overbrengen naar tha Notabene aanw. 1982/9 Oude signatuur 1008 Papieren hoes van een grammofoonplaat, uitgegeven door fa. L.J. van Eijk, handel in "gramaphoons", Zeugstraat 52 te Gouda, z.d. (ca. 1930 ?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1978/2 Oude signatuur 1009 Diploma's van de gemeentelijke handelsavondschool behaald in een viertal vakken door Cornelis Punt te Gouda, 1931; gedrukt 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1983/1 Oude signatuur 1010 Akte van ontslag ("paspoort") uit werkelijke dienst voor Gerrit van Dort te Haastrecht als milicien bij het 2e regiment vestingartillerie te Breda, 15 mei 1858 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/3 Oude signatuur 1011 Akte van ontslag ("paspoort") uit werkelijke dienst voor Willem van Dort te Haastrecht als kurassier bij de 3e afdeling kurassiers te Zutphen, 15 maart 1822 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/3 Oude signatuur 1012 "Les in de natuurlijke historie". Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Gustaaf A. Bodenburg Hellmund en Wilhelmina A. Oliphant, voorgedragen in hotel Verhaaff te ? , juni 1867; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1013 Fragment van een niet geïdentificeerd commentaar (Hostiensis ?) op de decretalen van Gregorius IX, 14e eeuw 1 stuk (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn (Bologna, Italië; perkament; dubbelblad; heeft in de 17e eeuw als omslag gediend voor archivalia (opschrift "Reeckeninge van de Haesterse brugghe"). Voor gedetailleerde gegevens, zie beschrijving in concept-catalogus handschriften. Notabene mus. 52.037 B Oude signatuur 1014 Fragmenten van een (missaal ?), (15e of begin 16e eeuw) 2 stukken (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschrijving moet nog plaatsvinden! (Afkomstig uit (een) boekband(en).) Notabene 1015 Afbeeldingen van de zegels van: - leden van het geslacht van der Goude, 1355 - 1438 en van de Cellebroeders, 1511 / 1534; - de stad Gouda, 1391 - 1542, 1e kwart 18e e.; gedrukt (litho's) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Kennelijk drukproeven voor C.J. de Lange van Wijngaarden, Geschiedenis der heeren en beschrijving der stad van der Goude .... Hiervan bevat het eerstgenoemde stuk aanwijzingen voor verbeteringen; alleen de stadszegels (voor deel 2 p. 122) zijn daadwerkelijk gebruikt. Notabene mus. 51.637 A - B mus. 31.688 Oude signatuur 1016 Afbeelding van het alliantiewapen van Johanna Susanna Sellius (Utrecht 1730 - Haarlem 1772), gehuwd in 1766 met mr. Arent baron de Raet, burgemeester van Haarlem, dochter van mr. Godefroid Sellius en Magdalena Debora Verhoogh (of Van der Hoogh); met de wapens van de kwartieren Sellius, Van der Hooghe, Van Strijen en Poules, ca. 1900 ?; ingekleurde pentekening 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ontleend aan het graf in de St. Bavokerk te Haarlem; deze kwartieren maken via De Raet - Van Cats, Huijgens - De Raet en D'Aumérie - Huijgens deel uit van de kwartierstaat D'Aumérie. Notabene mus. nr. 51.278 Oude signatuur 1017 Afbeelding van het alliantiewapen van mr. Arent baron de Raet (Amsterdam - 1714 - Haarlem 1771), burgemeester van Haarlem en hoogheemraad van Rijnland, getrouwd in 1766 met Johanna Susanna Sellius (Utrecht 1730 - Haarlem 1772), zoon van mr. Gualtherus de Raet en Anna Maria Muillman; met de wapens van de acht kwartieren De Raet, Muilman, Broers, Koninck, Maes, De Valminck van Outshoorn, Kerkrinck en De Witt, ca. 1900 ?; ingekleurde pentekening 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ontleend aan het graf in de St. Bavokerk te Haarlem. Deze kwartieren maken via De Raet - Van Cats, Huijgens - De Raet en D'Aumérie - Huijgens deel uit van de kwartierstaat D'Aumérie. Notabene mus. nr. 51.277 Oude signatuur 1018 Authentiek uittreksel uit de kroniek van W. van Gouthoeven (Dordrecht 1620) en authentieke afschriften van documenten betreffende het geslacht Van der Dussen, met afbeeldingen van wapens, opgemaakt door notaris J. Matham te Amsterdam, 1675 1 katern (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vochtschade. Notabene mus. nr. 51.178 Oude signatuur 1019 Kwartierstaat van Philippe François hertog van Aremberg, Aerschot en Croy, etc. met afbeeldingen van de wapens van zijn 16 kwartieren; ingekleurde pentekening, ca. 1650 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1020 Militair paspoort voor Abraham Groenendal, oud-milicien bij het 4e regiment infanterie, mei 1863; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 101 Oude signatuur 1021 Exemplaren van de Goudsche Courant met ingezonden stukken van J.J. Bertelman, stadstekenmeester, betreffende glasschilderkunst en glasgraveerkunst, 1879, 1887 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het exemplaar van 4 nov. 1887 bevat tevens een verslag van het afscheid van G.B. Lalleman als hoofd van de openbare lagere school te Moordrecht. Notabene aanw. 1981/247 Oude signatuur 1022 Exemplaar van De Wekker (weekblad voor onderwijs en schoolwezen) met een bespreking van de tentoonstelling van schriften en tekeningen van leerlingen van de openbare lagere scholen te Gouda en in het bijzonder de resultaten van het tekenonderwijs van J.J. Bertelman, stadstekenmeester, 28 januari 1870 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/247 Oude signatuur 1023 Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op de intrede van ds. Cornelis Jansz. Guillebert als predikant van de Waalse gemeente te Gouda, oktober 1735; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. Notabene 1024 Twee pagina's van Het Schouwvenster (weekillustratie voor het christelijk gezin) met fotoreportage gewijd aan "schilderachtig Gouda", 9 juli 1926 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1025 Akte van vrijgeleide door de vertegenwoordigers van de Staten-Generaal bij de vredesonderhandelingen te Keulen voor François le Gillon, oktober 1673 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Frans. Ondertekend door o.a. H. van Beverningk. Notabene mus. 796 b Oude signatuur 1026 Exemplaar van het Goudsch Kronijkske met o.a. een uitvoerig bericht over de ingebruikneming van het vernieuwde interieur van de St.-Janskerk, en de gereedkoming van het grafmonument voor A.B. van Meerten-Schilperoort in de kerk, oktober 1853 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1027 Exemplaar van De Nieuwe Gouwenaar met o.a. een verslag van een feest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afd. mannen van de Congregatie van de H. Familie van de r.k. parochie O.L.V. Hemelvaart, 1889 juli 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1028 Exemplaar van de Rotterdamsche Courant, 7 december 1813 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6898 Exemplaren van de 's-Gravenhaagsche Courant, december 1813 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1030 Exemplaren van de Leydse Courant, 1750, 1758 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1104 Oude signatuur 1031 Bericht over de herovering van 21 Nederlandsche koopvaardijschepen op de Engelsen, komende van St.Eustatius, door een Frans eskader onder de admiraal De la Motte Picquet, 1781; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1104 Oude signatuur 1032 Exemplaren van de Opregte Haarlemsche Courant, gedeeltelijk met vervolgbladen, 1667, 20 november 1813, 20 juni 1815, 1824 - 1834 (hiaten) 12 stukken in 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De krant van 2 aug. 1667, met het verslag van de tocht naar Chatham, is een herdruk van (?). De krant van 20 juni 1815, betreffende de slag bij Waterloo, is een herdruk van 1890. Notabene AW 1104 Oude signatuur 1033 Exemplaar van het herdenkingsnummer van de Schoonhovense krant, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, september 1969. Met een herdruk van het eerste nummer 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1034 Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. het verslag van de raadsvergadering van Bodegraven van 23 september 1899 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1035 Exemplaren van de maandkrant voor woonwagenbewoners "Het Wiel", met artikelen en mededelingen betreffende het woonwagenkamp te Gouda en (Goudse) woonwagenbewoners, 1976 - 1981 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1036 Aantekeningen van (een molenaar of bakker?) inzake ontvangsten wegens (gemalen ?) tarwe en rogge, verkocht (?) meel en beschuit, z.d. (17e eeuw) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. M 179 Oude signatuur 1037 Exemplaren van de Nederlandsche Staatscourant en van de Rotterdamsche Courant met bericht dat bij K.B. aan Albertus Adrianus IJzendoorn toestemming is verleend om de naam Van Bergen IJzendoorn te voeren, juli 1836; authentieke afdrukken 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1038 Exemplaar van de Vaderlandsche Courant met voornamelijk oorlogsnieuws, 17 november 1781 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. ? Oude signatuur 1039 Exemplaren van Onder liberale vlag, uitgegeven door de Vrijheidsbond ter gelegenheid van kamer- en statenverkiezingen, 1929, 1931, 1933 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen O.a. mr. H.P.C.M. de Witt Wijnen kwam vanaf 1931 op de kandidatenlijsten voor. Notabene 1040 Exemplaar van de Westkappelsche Courant (Weekblad voor Zuid-Beveland en Walcheren) met bericht over een prijsvraag met betrekking tot de fa. Van der Want en Barras, fabrikant van kunstaardewerk (Regina) en doorrokers (Hollandia), januari 1919 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1041-1042 "Een regentendagboek uit de 18e eeuw". Krantenknipsels met fragmenten uit het dagboek van Willem van der Hoeve, lid van de vroedschap, over de periode 1761-1788, met commentaar van dr.mr. J. Smit, 1932 - 1936 2 omslagen In 1957 gepubliceerd als deel 10 van de "Bijdragen van de Oudheidkundige Kring Die Goude". Notabene 1041 Afl. 1 - 61 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1042 Afl. 62 - 147 (slot) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met afbeeldingen 1 - 3 en 5 - 9 uit de gedrukte uitgave. Notabene 1043-1044 "Autobiografie van Herman Daniel Questro ...". Aantekeningen over zijn leven en werken te Gouda, 1912 - 1977. Afdrukken 2 banden H.D. Questro was procuratiehouder bij de N.V. Goudse Verzekeringen Notabene 1043 1912 - 1946 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1044 1947 - 1977 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor de periode 1978 - 1997, zie ac 200 inv.nr. 6579. Notabene 1045 Tekening (doorsneden) van de resultaten van grondboringen op zeven plaatsen in de Zuidplaspolder, vervaardigd door J.W. Schuddebeurs, opzichter, 1945; afdruk 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1046 Akte van ontslag ("paspoort") uit werkelijke dienst voor Aalbert Vastenhout te Zevenhuizen als milicien bij het 4e regiment infanterie, 15 mei 1858 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De gepasporteerde was plaatsvervanger voor Jan Paul. Notabene 1047 Muziekstukken gecomponeerd door Martinus J. Bouman (geb. 29-10-1858, overl. Gouda 11-05-1901), 1892 en z.d. Gedrukt. Bevat: - Twee klavierstukken (Melodij; Scherts), (1892); - Klavierstukken (Dans I; Dans II); --- Tekst door Jac. Philippi. - Prière. --- Gedicht door Sully Prudhomme. - Des zangers vloek. --- Ballade door Ludwig Uhland, vert. door B. van Meurs. - Waarom? --- Tekst door C. Honigh. - Bloem en vlinder. --- Tekst door C. Honigh. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana P 009 Oude signatuur 1048 Testament van Cornelius van Suytoort, kastelein van Gouda, ten overstaan van notaris Anthonius Jacobsz. (Jacobi) en getuigen. Hij legateert gelden o.a. aan de Collatiebroeders, het Clarissenklooster, Margareta Adriani, de St.-Janskerk, het Catharina-gasthuis, de Heilige Geest, de Minderbroeders (waar zich zijn graf bevindt), het Sint Margaretaklooster (waar zijn dochter Machteld non is), mr. Johannes van Wassenaar (onderpastoor van de St.-Janskerk), Henricus Alberti, Jacobus Romeri, mr. Anthonius Jacobi (= notaris ?). De opvoeding van zijn twee jongste zoons Cornelius en Johannes wordt toevertrouwd aan de executeurs-testamentair. Als zodanig benoemt hij de voornoemde mr. Johannes van Wassenaar, de rector van de St.-Pauluskapel (het Collatiehuis) Henricus Gijsberti (= Hendrik van Arnhem) en de voornoemde Henricus Alberti en Jacobus Romeri. 11 januari 1474. Authentiek afschrift; met notarismerk 1 stuk (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen geen paasstijl gebruikt (vgl. varia 6131) Notabene Personalia z.nr. OA Gouda secrete kast PP 2 Oude signatuur 1049 Akte van venia aetatis, verleend door de Hoge Raad, voor Aletta Johanna Serry te Rotterdam, 1 september 1864 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen t.z.t. te ruilen met GA R'dam Notabene Personalia M 147 Oude signatuur 1050 Testament van Antonis Aryensz en zijn vrouw Geerte Barentsdochter, ten overstaan van notaris Pieter Cornelisz. van Mul en getuigen Jan Govertsz, bode van Bloemendaal, en Lambert Michielsz, waarbij zij elkaar tot erfgenaam benoemen, 14 augustus 1573. Authentiek afschrift; met notarismerk 1 stuk (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In dorso: "dit is al (= af?) betaal". Notabene Personalia M 148 OA Gouda II 15 Oude signatuur 1051 Codicil en testament van Heyltgen Henrick Courtsz dochter (Heyltgen Henrixsdochter), weduwe van Cornelis Cornelisz (lijndraaier resp. hennepkoper). Authentieke afschriften. 5 december 1592 en 20 september 1600. Bevat: (1) Ten overstaan van notaris Cornelis Jobsz en getuigen Jan Cornelisz Houwelingh en Jan Floren, klerk van de stadssecretaris. Daarbij benoemt zij de kinderen van haar broers en zusters tot erfgenaam van hetgeen overblijft van alles wat haar bij testament van 14 juni 1580 door haar oom Thonis Courtsz en zijn vrouw Marritgen Leendertsdochter is nagelaten. (2) Ten overstaan van notaris Jan Florisz de Jager en getuigen Cornelis Jobsz, stadssecretaris, en diens klerk Frans Pietersz. Daarbij bekrachtigt zij het codicil uit 1592 en benoemt zij het Oudemannehuis en het Catharina-gasthuis tot haar universele erfgenamen (na uitkering van legaten enz. en - tijdelijk - van de vruchten van de nalatenschap), waarvoor te zijner tijd in elk van beide godshuizen een preuve moet worden gesticht. 2 stukken (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 149 OA Gouda II 16 Oude signatuur 1052 Testament van Leentgen Jans, ongehuwd wonend in het St.-Elisabethgasthuis, ten overstaan van notaris Nicolaes Straffintvelt, 7 juli 1645. Daarbij deelt zij de opbrengst van de nalatenschap van haar nicht Maritgen Jacobs, alsmede aanvullende legaten, toe aan Jacob Pietersz Cuper en de kinderen van diens zuster Maritgen Pieters. Voorts benoemt zij tot universeel erfgenamen: de kinderen van Claes Jansz, sleper, de kinderen en kleinkinderen van Jacob Willems. en Maritgen Claes, dochter van wijlen Claes Willems. De bestaande preuven in het Oudemannenhuis en het St.-Elisabeth-gasthuis blijven in stand. Authentiek afschrift 1 katern (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 150 Oude signatuur 1053 Testament van Jan Adriaensz Six, makelaar te Amsterdam, en zijn vrouw Janneken de Smitt, ten overstaan van notaris Nicolaes Listingh te Amsterdam, 26 augustus 1661; authentiek afschrift 1 katern (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 151 Oude signatuur 1054-1056 Plakboeken met krantenknipsels betreffende Goudse monumenten, de geschiedenis van Gouda, toerisme, stadsuitbreiding, e.d., 1957, 1968 - 1972, 1980 - 1984 3 banden 1054 O.a. Markt, hofjes, stadhuis, kaarsjesavond, 1957, 1968 - 1972 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1055 O.a. rubriek "Uit Gouda's verleden" (door o.a. J. Schouten), sloop en restauratie, enz. 1973, 1980 - 1983 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1056 Idem. 1983 - 1984 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1057-1059 Herdenkingsnummers van de Goudsche Courant ter gelegenheid van het 70-, 75- en 100-jarig bestaan van de krant, 1932, 1937 en 1962 3 omslagen Nog op onderwerp te specificeren. Notabene 1057 1932 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1058 1937 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1059 1962 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1060 Stukken betreffende de benoeming tot en het ontslag als notaris te Gouda van Jan Jacob Abraham Montijn, 1897, 1925 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Benoemd in de plaats van P.M. Montijn, 1897; opgevolgd door mr. H.C.J.M. Franken, 1925 Notabene aanw. 1934/01 Oude signatuur 1061 Kwartierstaat van van mr. Hieronymus van Beverningk (geb. 1614, overl. 1690); met afbeelding van zijn wapen en de wapens van acht kwartieren (o.a. Lonck); litho, ca. 1860 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1062 Paspoort voor J.W. van Rijn, geboren te Utrecht, om zich (met zijn vrouw ?) te Lissabon in te schepen naar Dordrecht, november 1819 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Portugees. Notabene mus. 51.383 Oude signatuur 1063 Aflevering van het weekblad "De Spiegel" met op de voorkant een foto van de Lage (en Hoge) Gouwe met de St.-Joostbrug, de Lutherse kerk en op de achtergrond de Gouwekerk, 1938 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het onderschrift vermeldt ten onrechte "Gezicht op de St. Janskerk". Notabene 1064 Inventaris van de nalatenschap van Jan Herfst, papierfabrikant aan de Goudkade te Noord-Waddinxveen, op verzoek van zijn weduwe Cornelia van der Winden, 1812. Met een bijlage en het testament van de weduwe, 1812. Fotokopieën 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De originele archiefstukken, destijds berustend in het RA ZH (not.arch. Noord-Waddinxveen, minuut-akten notaris A.M. de Lange over 1812, inv.nr. 8318 j), zijn verloren gegaan. Notabene 1065 Exemplaren van de Katholieke Illustratie, Panorama en Vizier betreffende de watersnoodramp, februari 1953 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook varia 1065 vv. Notabene 1066 Bewijzen van toekenning van prijzen aan Bartholomaeus Albertus IJzendoorn wegens voltooiing van zijn studie aan de Latijnse school te Utrecht, 1776 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 199 Oude signatuur 32102 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Bouwcombinatie Moordrecht te bouwen patiowoningen op het voormalige KVT-terrein aan de Schielands Hoge Zeedijk (plan Paradijssel) te Moordrecht, 1994 1 bandje, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1068 Fotokopieën van afbeeldingen, passages uit literatuur, krantenknipsels, e.d. betreffende het kasteel en de onderaardse gangen, ca. 1820 - 1982 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1069 Foto-album samengesteld door Willem Albert Hoyng, directeur van de Plateelfabriek Zuid-Holland (1908-1948), ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bedrijf in 1948 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Bevat ook familiefoto's. Van een klein deel van de foto's zijn reeds reproducties aanwezig (stamnrs. 19636 en volgende). Notabene 1070 "Stad, identiteit en stedebouw : 'de derde cultivatie' : stedebouwkundig ontwerp voor Gouda-west en de Oostpolder in Schieland". Rapport van Jakko Smit ten behoeve van een afstudeerproject aan de TU Eindhoven, 1994 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1071 "Valse impromptu". Partituur van het muziekstuk gecomponeerd door Richard Hol voor de Maatschappij tot Exploitatie van de Victoria Bron te Oberlahnstein, gevestigd te Rotterdam, z.d. (ca. 1910); met eigendomsstempel van de Mineraalwaterfabriek Slotemaker & Co. aan de Westhaven 199 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1072 "Laat nu al wat Nederland heet ...". Rijmprent door Bertus Aafjes en Piet Worm, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1948; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1073 "Van kluisters bevrijd : Holland uit zijn stof herrezen zal opnieuw ons Holland wezen". Allegorische gedenkplaat naar de aquarel van Dirk Boode, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1948; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bestemd om uit te reiken aan schoolkinderen. Notabene 1074 "Bladwijzer op het bevolking-register". Ongebruikte voorbedrukte index op het bevolkingsregister, ca. 1860 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Te gebruiken voor Sinterklaas en soortgelijke feestelijkheden. Notabene 1075 "Spaarbankkalender 1970". Gedrukt ten behoeve van de Nutsspaarbank Gouda, 1969 1 katern (5 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat foto's in kleur van de stijlkamers in het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis met toelichtende tekst van directeur dr. J. Schouten. Notabene 1076 "1999 honderd jaar Rabobank Gouda". Kalender; gedrukt, 1998 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat foto's in kleur (door Martin Droog) van Gouda. Notabene 1077 Aflevering van het weekblad "De Spiegel" met op de voorkant een foto van glas .. in de St.-Janskerk met voorstelling van Maria met het kind Jezus, 1947 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1078 Gedenkalbum ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest van koningin Juliana, 1948 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1079 Kalender voor het jaar 1851 met litho van een riviergezicht met schepen (Dordrecht ?); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1080 Bewijzen van tolvrijdom op de wegen in Zuid-Holland voor ir. J. van Lakerveld Blanken, ingenieur bij rijkswaterstaat, 1822, 1828 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 208 (ged.) Oude signatuur 1081 Akte waarbij prins Maurits jonkheer Pieter van der Does, schout van Leiden en baljuw van Rijnland, ontslag verleent als superintendent van de oorlogsschepen van Zuid-Holland, Maas en Waal, 13 januari 1594 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 180 Oude signatuur 1082 Akte waarbij de Staten van Holland mr. Willem van den Kerkhove aanstellen tot baljuw en schout, 14 februari 1731; met aantekening van eedsafleggingen en betaling van ambtgeld 1 stuk (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 228 Oude signatuur 1083 Authentiek uittreksel uit het doopboek van de (Lutherse) gemeente te Rheda (D) betreffende de doop van van Johannes Vetter op 28 februari 1712, 1761. Met verklaring van het stadsbestuur van Rheda betreffende de geboorte en afstamming van Vetter, 1761; met een aantekening dat hij van de oefeningen van de schutterij is vrijgesteld, 1762. Met een vertaling van de beide eerstgenoemde documenten, (1762) 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia II.03 Oude signatuur 1084 Aflevering van het weekblad De Spiegel met een fotoreportage over de problemen als gevolg van de dijkverzwaring, 1954 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1250 Nieuwjaarsgedicht door IJ-t de Jong te Moordrecht voor zijn oom en tante, 1 januari 1824 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met voorgedrukte versiering (ingekleurd). Notabene aanw. 1984/8 Oude signatuur 1251 Nieuwjaarswens van G. van der Plas, "booschaplooper (van Moordrecht) op Gouda vice versa", opgedragen aan de gemeentebestuurders en inwoners van Moordrecht en Gouda voor het jaar 1829; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.382 B Oude signatuur 1252 Nieuwjaarswens van A. van der Willik, nachtwaker, opgedragen aan het gemeentebestuur en de inwoners van Boskoop voor het jaar 1881; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met illustratie. Notabene mus. 51.382 D Oude signatuur 1253 Nieuwjaarswens van C. van der Wolf te Gouda voor zijn ouders, 1825 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met voorgedrukte versiering (ingekleurd). Notabene mus. 51859 D Oude signatuur 1254 Nieuwjaarswens van C. van der Wolf voor zijn ouders, 1826 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met voorgedrukte versiering (ingekleurd). Zeer beschadigd. Notabene mus. 51.859 E Oude signatuur 1255 Akte van venia aetatis (waarbij volledige handelingsbevoegdheid wordt verleend aan een minderjarige) van de Staten van Holland voor Johanna Elisabeth Reynet (?) te Gouda, 26 augustus 1757; gedrukt 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zegel ontbreekt. Notabene 1256 Akten van resp. de koning van België, de koning van Portugal en de president van Frankrijk, waarbij L.M. van der Most wordt erkend als Nederlands consul in resp. Congo, Noord-Zaïre ("las possesoês portuguezas ao Norte do Zaire") en Banane, 1897 en 1898 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1981/3 Oude signatuur 1257 Exemplaar van het Algemeen Handelsblad met berichtje over de aanhouding te Rotterdam van twee uit Gouda afkomstige dieven, 1842 maart 26; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1258 "R.H.B.S. 1865-1906 Gouda 1881-1906. Feestnummer van de publicaties op de deur van de Menagerie". Door leerlingen uitgegeven "schoolkrant" ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de R.H.B.S. te Gouda als school met 5-jarige cursus, 1906; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1985/008 Goudana G 080 Oude signatuur 1259 Lijst van de Goudse vrijwilligers die samen met vrijwilligers uit andere Hollandse steden hebben deelgenomen aan de pogingen tot ontzet van het belegerde Haarlem in 1573; met aantekeningen over de herdruk van deze lijst, (in 1644) uitgegeven door Cornelis Vlacq, oud-schepen, als laatste overlevende van de vrijwilligers, 1708; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met een fotokopie van de druk van 1644. Cornelis Vlacq stierf in 1656; zie: Walvis, I, 358. Notabene mus. 215 Oude signatuur 1260 Lijst van Goudse vrijwilligers die samen met vrijwilligers uit andere Hollandse steden hebben deelgenomen aan de pogingen tot ontzet van het belegerde Haarlem in 1573; gedrukt door Pieter Rammazeyn, op last van Cornelis Vlacq, oud-schepen, als laatste overlevende van de vrijwilligers, 1644 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1261 Bouwplaat (bouwpakket in karton) van het kantoorgebouw De Zwaluw van de Goudse Verzkeringen aan het Stationsplein, uitgegeven ter gelegenheid van de gereedkoming van dit kantoor, (1980) 1 kartonnen cassette in een omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1262 "Verleden, heden en toekomst ...". Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Nicolaas J.F. van der Jagt en Johanna M. de Haan te Utrecht, april 1900; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bruidegom afkomstig uit Gouda ? Notabene 1263 Afbeelding van het wapen van Willem Maurits van Cats, heer van Cats, ter Coulster, Heiloo en Oesdom, vrijheer van Veenhuizen, Hoogwoud, Aartswoud en Lambertschaag, hoogheemraad van Schieland, ca. 1730 ?; kopergravure 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.274 Oude signatuur 1264 Afbeelding van de wapens van de families Schoerdijck van Renauwen, Van der Duyn, Hamersvelt en Leuwen, eind 17e eeuw ?; ingekleurde pentekening op perkament 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het wapen van Schoerdijck is zowel groot (in het midden) als klein afgebeeld. Het gaat kennelijk om de vier kwartieren van een lid van de familie Schoerdijck. Notabene mus. nr. 51.763 Oude signatuur 1265 Afbeelding van het wapen van George van Cats, heer van ter Coulster, Heiloo en Oesdom, etc., hoogheemraad van Schieland ?, ca. 1670 ?; kopergravure 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.275 Oude signatuur 1266 Kwartierstaat van Johanna Judith Gualtheri, getrouwd met Joan H.A. von Schmidt auf Altenstadt en haar zusters Elizabeth (getrouwd met François J.M. d'Aumérie) en Alida Johanna Wilhelmina (getrouwd met Carel L.S. graaf von Bosen) met afbeeldingen van haar wapens en de wapens van haar vier kwartieren; ingekleurde pentekening, ca. 1900 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschadigd. Notabene mus. nr. 51.321 Oude signatuur 1267 Prospectus van de uitgevers Izaak en Johannes Enschede te Haarlem voor de uitgave van de portretten van Jacoba van Beieren en Frank van Borselen, 18e eeuw; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 211a Oude signatuur 1268 Bekendmaking van de burgemeester van Rotterdam betreffende het herstel van de onafhankelijkheid, december 1813; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1269-1270 Prospecti met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in de nieuwbouwwijk Goverwelle, 1988; afdrukken 2 omslagen 1269 Bouwbedrijf Nijhuis / EGM architecten Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1270 Vink, Boogaerdt & Schmidt B.V., Bakker en Boots Architetenbureau B.V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1271 "Uitwerking bestemmingsplan Gouda Oost / Achterwillenseweg". Beschrijving met toelichting en tekeningen, opgemaakt door Intervam BV West, ca. 1984. Met een exemplaar van het stedebouwkundig basisplan Achterwillens, 1983 2 bandjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1272 Ontwerptekeningen voor de bouw van een schouwburgcomplex aan de Boelekade, opgemaakt door architectenbureau Henk Klunder B.V. in opdracht van Rehorst Bouw te Waddinxveen, 1984, 1985. Met een toelichting en begroting en het programma voor de opening, 1992 3 bandjes, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1273 Prospectus van Rehorst Bouw te Waddinxveen met betrekking tot het door hen toegepaste gietbouwsysteem, met voorbeelden, o.a. van de door architectenbureau Stuurman B.V. ontworpen cirkelwoning, z.d. (ca. 1985) 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1274 Exemplaar van De Nieuwe Gouwenaar met o.a. het verslag van een tentoonstelling ter gelegenheid van de vliegerwedstrijd en de uitslag van een schietwedstrijd van het 5e bat. 4e reg. infanterie (in garnizoen), de schutterij en de weerbaarheidsvereniging Burgerplicht, 6 september 1885 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1275 Bekendmaking van de uitvoering van het toneelstuk De Kruisvaarders van A. von Kotzebue door de Nederduitsche Tooneellisten onder leiding van Johannes Felix Majofski in de schouwburg (lokaal Nut en Vermaak), december 1822; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.380 B Oude signatuur 1276 Bekendmaking van Jacobus van Munster, kastelein in de Kaap aan de Spieringstraat, dat tijdens de kermis toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen en een bal gehouden zullen worden, 1824; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.380 C Oude signatuur 1277 Prospectus voor een restauratie / verbouwing van Huize Groeneweg en omgeving tot bejaardenwoningen met centrale voorzieningen door architectenbureau Dunnebier en Goudeau, 1968 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1278 Exemplaar van de Nieuwe Goudsche Courant met o.a. een hoofdartikel over een brochure van H.W.G. Koning, commandant van de Goudse schutterij, over de (on)bruikbaarheid van de schutterijen bij de landsverdediging, 25 januari 1890 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1279 "Een nieuwe lente op Hollands erf". Rijmprent van P.C. Boutens ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard, 1937; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1280 Akte van venia aetatis, verleend door de Staten van Holland, voor Jan Grotendorst, 1792 juli 20 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het zegel ontbreekt. Bij akte van v.a. ("handlichting" of meerderjarigheidsverklaring) werd een minderjarige handelingsbekwaamheid verleend. Notabene Personalia M 145 Oude signatuur 1281 Plakboek met krantenknipsels betreffende Goudse monumenten, de geschiedenis van Gouda (o.a. rubriek "Uit Gouda's verleden", door W.G. Janssen), toerisme, e.d. 1970, 1978 - 1981 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1282 Prospectus met tekeningen en andere gegevens betreffende te bouwen koopwoningen aan de Symphonielaan en het Motetplein in de nieuwbouwwijk Goverwelle, ontwikkeld door de woningcorporaties Ter Gouw, De Samenwerking en Het Volksbelang, en uitgevoerd door Bouwcombinatie 4 B te Reeuwijk 1995; afdruk 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1283 "Nationale militie. Bekendmaking.". Oproep van b. en w. van Reeuwijk aan vrijwilligers voor de nationale militie om zich te melden, 1884; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1284 "Circus Oscar Carré". Affiches betreffende voorstellingen op de Markt, ca. 1890; gedrukt door G.B. van Goor Zonen 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1285 Testament van Aert Willemsz, knaap van het schippersgilde, en zijn tweede vrouw Crijntgen Theunisdr, ten overstaan van notaris Cornelis van de Houff en getuigen Joost Cornelisz, schrijnwerker, en Cornelis Jansz, fusteinwerker, buren, 26 maart 1614. Met transcriptie, ca. 1960 2 stukken (perkament resp. papier) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen oudvaria 0007 Oude signatuur 1286 Getuigschrift voor Clemens Faay wegens het doorlopen van de VGLO-klas van de St.-Aloysiusschool, z.d. (ca. 1955) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1287 Octrooi waarbij de Staten-Generaal het handelsmerk (de rode laars met de kroon en roos) van speldenmaker Pouwels Jansz. (of: Pauwels Jansoon), koopman te Rotterdam, beschermen, 1605; gedrukt, met enkele verbeteringen (pen) en met het opgeplakte merk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 235 Oude signatuur 1288 Nieuwjaarsgedicht van B.J. van der Ree voor zijn oom en tante, 1834 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met voorgedrukte versiering (ingekleurd). Notabene aanw. 1961 (port. II) Oude signatuur 1500 Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school te Gouda, waarmee hij Jan Biman gelukwenst met een behaalde schoolprijs, 10 februari 1728; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn Notabene aanw. 1984/6 Oude signatuur 1501 "Disputatio". Stellingen verdedigd door Quirinus Verduyn (Goudanus) te Leuven, ter gelegenheid van (zijn promotie in de rechten?), opgedragen aan Adrianus Coolwijck, 21 oktober 1610; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. De achterkant van het stuk is verstevigd met een strook papier waarop een aantekening betreffende o.a. Pieter Krijnsse te Kralingen is geplaatst, ca. 1635/1636. Notabene aanw. 1981/3 Oude signatuur 1502 Fragment van een antiphonarium met een gedeelte van In ascensione domini, 15e eeuw 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Latijn. Perkament. Twee opvolgende folia, het tweede met een reep van het contra-folium (het eerste folium is afgesneden aan alle zijden). Zie voor gedetailleerde gegevens de beschrijving in de concept-catalogus handschriften. Notabene 1503 Affiche van voorstellingen van de Louis Bouwmeesterrevue in theater Reünie, Oosthaven 17, 1939, 1944 of 1950; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1504 Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op Vincent van Eyck, wegens zijn benoeming tot stadssecretaris, december 1726; gedrukt; met een aantekening betreffende de levensloop van Van Eyck (1708-1788); getypt, ca. 1960 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. Notabene 1505 "Proclamatie. Nederlanders!". Bekendmaking van A. Kikkert, vice-admiraal en commandant-directeur der marine, met oproep om dienst te nemen bij de marine in de strijd tegen Frankrijk, december 1813; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1506 "Manifest aan de Goudse burgerij". Bekendmaking van "de partijen der orde tegen de dreigende revolutie", ondertekend door o.a. de AR, RKSP, CH, Chr.Soc., Lib., diverse protestants- christelijke en r.k. vakorganisaties en werknemers van een aantal bedrijven, (november 1918). Gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1507 "Uitgegeven ten voordeele van de Werk-Inrigting tot Wering van Bedelarij te Pijpenland". Spotprent waarop een predikant (ds. W.F. Barbiers, Luthers predikant ?) op een ezel met banier "Weg met de staatsschool" wordt gevolgd door een man die de ezel bij de staart houdt en "Weg met de liberalen" roept. De ezel produceert briefjes met de namen Hoffman en Brauw. z.d. (ca. 1866?). Gedrukt 2 stukken Betreft vermoedelijk de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1866, toen M.A.F.H. Hoffman en jhr.mr. W.M. de Brauw voor het district Gouda kandidaat waren; onderschrift: "Mozes Simson & Co. Barbiers, Kuipers, Zaakwaarnemers etc. te Pijpenland, op hunne rondreize door het district; waarna zij gaan naar de Residentie om hun loon te ontvangen en te dineren bij twee Edelmogende Vrienden (in de keuken)" Notabene mus. 50.553 D (2e ex., beschadigd) Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1508 Bekendmaking door dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder van de tarieven van sluis- en bruggelden; gedrukt, februari 1846 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1509 Kartonnen draagdoos (geschenkverpakking) voor wijnflessen in de vorm en met afbeelding van het Goudse stadhuis, ontworpen ten behoeve van wijnhandel Van den Hondel, 1991 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1510 Stellingen verdedigd door mr. Henricus Lethmatius (1600-1668) aan de universiteit van Douai, 1621. Met gedeelte van een opdracht aan zijn vader Dirk, met opgeplakte titelprent. Gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geschonken door de betrokkene aan de stadslibrije in 1653. De opdracht is zwaar beschadigd; de onderste helft ontbreekt. Zie ook varia 6316 vv. Notabene Libr. 0959 Oude signatuur 1750 Staat van spreekuren van de Goudse specialisten, 1966; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1751-1754 Lofdichten van Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op leden van Goudse regentenfamilies, 1724 - 1729; gedrukt 6 stukken Grotendeels in het Latijn. Notabene Goudana D 096 Libr. 0849 L2 Wes 3 = aanw. 1986/5 Oude signatuur 1754 Op Gerardus van Brandwijk, enige zoon van mr. Gerardus van Brandwijk, ambachtsheer van Bleskensgraaf en Hogeveen, vroedschap en oud-burgemeester van Gouda, scholarch (curator van de Latijnse school) en gedeputeerde ter Staten-Generaal, ter gelegenheid van diens benoeming tot secretaris van de stad Gouda, 1724 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1753 Op mr. Gerardus Henricus Storm, ambachtsheer van Hogeveen, baljuw van Woudrichem, dijkgraaf van het land van Altena, ter gelegenheid van zijn verkiezing tot vroedschap van Gouda, 1728 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1751 Op dr. Gualterus de Moor van Immerzeel ter gelegenheid van diens verkiezing tot burgemeester van Gouda, 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1752 Op het huwelijk van mr. Adrianus van Groenendijck, vroedschap en schepen van Gouda, en Anna Elisabet de Bierman, 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn en in het Nederlands. Notabene 1755 Verklaring betreffende het planten van een lindeboom op het Oranjeplein te Gouda ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana op 7 januari 1937, door o.a. burgemeester en wethouders en voorzitters van schoolbesturen; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1982/11 Oude signatuur 1756 "Een nieuw liedeke ter leering en stichting van een iegelijk ...". Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Bertus van der Post (geboren te Gouda ?) en Cato de Rooij te Utrecht, ca. 1880; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1757 Afbeelding van het wapen van Steven van der Does, heer van Noordwijk en Langeveld, lid van de ridderschap van Holland, raad ter Admiraliteit van Amsterdam, hoogbaljuw van Hulst en Hulsterambacht, hoogheemraad van de Schieland, ca. 1730 ?; kopergravure 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 50.641 Oude signatuur 1758 Stamboom (genealogische tabel) van het geslacht Van Gheel van Spanbroek, met afbeeldingen van wapens, ca. 1740 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. nr. 51.182 Oude signatuur 1759 Bekendmaking van de officieuze uitslag van de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland in de kieskring Gouda, april 1927; (ged.) gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bovenrand beschadigd. Notabene 1760 "Epithalamium ...". Lofdicht door Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op het huwelijk van ds. Johannes Wilhelmus van der Marck en Dirkje Hoogwerf, 1729; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn Notabene 1761 "Ter herinnering aan het huldeblijk ...". Oorkonde van de aanbieding van een huldeblijk door de Bijzondere Vrijwillige Landstorm aan koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum, 6 september 1923; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een kaartje met o.a. de omvang van de afdeling Gouda; op karton geplakt. Notabene 1762 "Gebeurtenissen, voorgevallen in de maanden january en february, anno 1740". Bericht over gebeurtenissen tijdens de strenge winter van 1740, in het bijzonder te Enkhuizen; met een overzicht van de paarden en arresleden die zich in 1740 en in de twee voorgaande strenge winters (1684 en 1674) bij Enkhuizen op het ijs hebben vertoond, 1740 maart; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1104 Oude signatuur 1763 "Mey-dicht ... by de Broeders der 333 Jaarige Kamer der Gouds-bloemen ...". Lofdicht door de rederijkerskamer De Goudsbloem op het voorjaar, met toespelingen op de toestand in de wereld, 1770; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 032 a Oude signatuur 1900 Akte (ten overstaan van Job Fransz Brouckhuysen en Gheryt Huygen Hopcooper, schepenen van Gouda) van kwijting door Jan Jacob Aertsz, molenaar, voor Ghysbrecht Jan Maertsz voor de ontvangst van zijn volledige aandeel in de nalatenschap van zijn vader en moeder, 28 januari 1556 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met de afhangende zegels van beide schepenen (licht beschadigd). Notabene 1901 Akte van transport (ten overstaan van dr. Willem Griffioen, baljuw en schout van Bloemendaal) van een huis, erf en loodsje aan het Jaagpad in Kort Bloemendaal (Z = de erven van Jan van der Plas; N = de algemene armen van Noord- en Zuid-Waddinxveen en Bloemendaal) door Marijtje Sliedregt, weduwe van Hendrik Jansz. Koot aan Jan Spille, 21 juni 1770 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met het uithangende zegel van de baljuw. Notabene aanw. 1985/6 Oude signatuur 1902 Akte van transport (ten overstaan van mr. Reinier Swanenburg en Johannes van der Hoeve, schepenen van Gouda) van een huis en erf aan de Honskoop (= Turfmarkt NW-zijde) (W = mr. Martinus van Toulon; O = de stad Gouda) door Jan Bruininger en Ary Meurs als executeurs van de nalatenschap van Mayke Damhouwer, in leven weduwe van Jan van Sney, aan Jan Christiaan Vinke, 14 maart 1788 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met een van de twee uithangende schepenzgels. Notabene aanw. 1980/1 Oude signatuur 1903-1905 Akten van transport van het huis aan de Westhaven 14 met erf en brug naar de Peperstraat, 8 februari 1765 - 15 mei 1799 3 charters Zie voor verdere stukken: varia 66. Notabene 1903 Ten overstaan van schepenen mr. Daniel Willem Lestevenon, heer van Schoonauwen, en mr. Adriaen Prins (Z = vóór Caetje van den Brande c.s. en achter Willem van der Milt; N = Dirk Daniel de Kedts Houtman, lid van de vroedschap) door Willem de Bonte als erfgenaam van Abraham Walop en zijn vrouw Alida Wiltvang (laatstgenoemde deels als erfgenaam van Willem van Dongen) aan Adriana van Alblas, weduwe van Gerrit van Veen. 8 februari 1765 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met een fragment van het linker (uithangende) schepenzegel. Notabene 1904 Ten overstaan van mr. Reinier Swanenburg en Marcellus Bisdom, heer van Vliet, schepenen (Z = vóór Catharina van den Brande en achter Casparus Verlee; N = de weduwe De Kedts Houtman) door mr. Vincent van Eyck als enige erfgenaam van Adriana van Alblas, weduwe van Gerrit van Veen, aan August Frederik Weeber, 16 februari 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met beide uithangende schepenzegels. Notabene 1905 Ten overstaan van Jacobus van Staal en Hermanus van Bovene, leden van het comité van justitie (Z = vóór Abraham Franken; N = Marcellus Bisdom van Vliet) door August Fredrik Weeber aan Hermanus Wijkmans, 15 mei 1799 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met een fragment van het uithangend stadszegel. Notabene 1906 Akte van transport van een huis en erf aan de Blauwstraat 2 door Clara van den Berg en haar echtgenoot Johannes Franciscus van Leempoel aan Jan van Asperen, 27 november 1767 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het zegel van Willem van der Hoeve beschadigd; het andere schepenzegel ontbreekt. Voor verdere transportakten e.d. betreffende dit pand -- zie varia 863. Notabene 1907 Akte van transport van twee huizen en erven aan de Blauwstraat 6 / 7 (gelegen achter de andere huizen, genaamd St. Lucas) (O = Gijsbertus van Werkoven; W = Wouter van den Bos) (strekkende achter tot aan het eigendom van de erfgenamen van Jan van der Hek) (belast met een hypotheek ten gunste van Theodora Keyzer, weduwe van mr. Christiaan Reyneer van Groenendijk) door Jan Vermey aan Jan Block, 13 mei 1763 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het zegel van Willem Decker beschadigd. Notabene 1908 Akte van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven nz (= Nieuwehaven 148) (O = Abraham Daniels. van Hoorn; W = Leendert Pouwels.) (strekkende achter tot aan de waterschap) (belast met losrenten ten gunste van Hillebrant Jans., vlaskoper resp. Gerrit Dirck Everts.) door Lydia Rufelaers, weduwe van Jan Jans. aan Pieter Ariens., stadsarbeider. Authentiek afschrift, 24 juni 1625 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het zegel van Jacob van Teylingen beschadigd; van het zegel van Gerart Cincq is alleen een fragment aanwezig. In dorso aantekeningen betreffende twee nieuwe losrenten, o.a. ten gunste van Trijntgen Jans. Notabene 1909 Akte van schuldbekentenis waarbij Dirck Adryaen Symonsz Bontekraey te Zevenhuizen verklaart fl. 58.10.0 (rente 6¼%) schuldig te zijn aan de erfgenamen van Cors Cornelisz te Rijnsaterwoude als rest van een hypotheek op een "turffpontschip", 6 maart 1601; de hypotheek is daarmee komen te vervallen. Zijn moeder Jaepgen Dircxdochter verklaart hem niet te zullen onterven 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met het zegel van schout Cornelis Cornelissoon van Olshooren. Schepenen Adriaen Jansz Bus en Willem Wouters. van Swieten hebben ondertekend (?). Notabene 1910-1911 Akten van transport van twee naast elkaar gelegen huizen en erven aan de Nieuwehaven zz (= ter plaatse van Nieuwehaven 35); authentieke afschriften, 1775, 1792 2 charters De huizen zijn belast met fl. 0.5.8 hofstedegeld. Notabene 1910 Door de erfgenamen van Martinus Ypelaer aan Grietje van Breemen (W = Willem van der Zwalm; O = Vrouwensteeg), strekkende tot de eigendom van de verkopers, 8 september 1775 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1911 Door Grietje van Breemen aan Cecilia Huiberts, wed. van Isak de Hoog (W = Lodewijk van der Vos; O = Vrouwensteeg), strekkende tot de eigendom van Frans Mattenjon, 14 september 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook varia inv.nr. 6227. Notabene 1912-1913 Akten van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 149); authentieke afschriften, 1785, 1787 2 charters Zie ook varia nr. 6228. Notabene 1912 Door Johanna de Koster, wed. van Dirk van der Burg, aan Matthijs van der Burg (O = Pieter Fokkers; W = Augustijn van Aken), strekkende tot de eigendom van Pieter Fokkers, 3 juni 1785 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1913 Door Matthijs van der Burch aan Johanna de Koster, wed. van Dirk van der Burg (O = Pieter Fokkers; W = Augustijn van Aken), strekkende tot de eigendom van Pieter Fokkers, 7 februari 1787 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1914 Akte van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 147) (O = Jan Prince; W = Teunis Amoureus), strekkende tot de gemeenschappelijke gang, door Marrigje de Vink, wed. en boedelhoudster van Thomas van der Snel, aan Pieter Fokker. De gang aan de oostzijde van het huis zal gemeenschappelijk blijven met de achtergelegen woning, evenals het medegebruik van het bleekveld en secreet. Authentiek afschrift, 15 november 1782 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook varia nr. 6229. Notabene 1915 Akte van transport van een vijfde deel in de pottenbakkerij De Hespel (huis en erf) aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 167) (O = voor: Coenraad Bierman, achter: de gezamenlijke bewoners van de Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat); W = voor: Barend van der Heyde, achter: Pieter Smaasen), strekkende tot de zijl, door de erfgenamen van Jan Souffreu aan Joris van der Dus. De overige 4/5 van de pottenbakkerij behoren toe aan Joris de Liefde c.s. Het pand heeft recht op medegebruik van de poort of gang aan de westzijde tot aan de "lokking". De pottenbakkerij is belast met 24 stuivers gemortificeerde renten t.b.v. het Aalmoezeniershuis en 3 blanken hofstedegeld. Authentiek afschrift, 18 maart 1796 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook varia nr. 6231. Notabene 1916 Akte van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 159) (O = de Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat); W = Bart de Pier), strekkende tot de eigendom van (de verkoper), door Thomas Weyman als man van Adriana Blom, erfgename van haar vader Coenraad Blom, aan Jan Drooglever. Het pand is belast met 3 blanken hofstedegeld. Authentiek afschrift, 15 november 1782 1 charter (stadszegel is zwaar beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook varia nr. 6232. Notabene 1917 Akte waarbij Johan Quiesdeber, vicaris-generaal van de "familia ultramontana" van de Minderbroeders Observanten, Johan Goes, vicaris-provinciaal van de Observanten in de Keulse kerkprovincie, en het Minderbroedersklooster te Gouda verklaren ontvangen hebben van "coman" Lou een bijbel in vier delen, het bijbelcommentaar (Postille) van Nicolaus van Lyra en het grote woordenboek "Catholicon" (van Balbus). De schenker stelt als voorwaarde dat de observantie in acht genomen moet worden; ander zullen de kerkmeesters en de pastoor van de St.-Janskerk met de prior van de Regulieren te Stein de boeken uit de "liberary" (tijdelijk) mogen overbrengen naar de parochiekerk. 27 januari 1455 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De zegels (m.n. het middelste zegel) zijn enigermate beschadigd; zie ook varia nr. 6334. Zie: D. van Heel, De minderbroeders te Gouda, I 22-24. Notabene aanw. 1963/001 Oude signatuur 1918 Akte waarbij Pieter Ghijsbrechtsoen, schout, en Reyier Willemssoen, Geryt Emontsoen en Jacop Allartsoen, buurlieden van Haastrecht verklaren dat Pons Janssoen en Weyndelmoet Joest Janssoens weduwe, met haar voogd Geryt Joestensoen, hun onderlinge twist hebben bijgelegd inzake het erfdeel van Dirc Janssoen en Gheert Jansdochter, broer en zuster van Pons, in de nalatenschap van (laatstgenoemde?). Weyndelmoet belooft Gheert (de zuster van Pons) haar leven lang te zullen onderhouden of op haar kosten te laten onderhouden. Vier "segxluden", te weten Heynric Dircxsoen, Wouter Heynnensoen, Harman Heynnensoen en Wouter Gaessoen (?), zullen hierop toezien; zij krijgen van beide comparanten een som geld als waarborg voor de naleving van de overeenkomst. Pons heeft ter bekrachtiging aan Weyndelmoet een "vrijien eyghen" gegeven "ende den boel quijt gescouwen". 26 december 1469 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het zegel van de schout is licht beschadigd. Hij zegelt tevens namens de buurlieden. Notabene OA Gouda 2977 a OA Gouda III K 12 Oude signatuur 1919 Akte van transport van een losrente van fl. 6, gevestigd op een huis en erf in de Robaarsteeg nz (O = Jacob Pietersz; W = Joost Michielsz van der Wandt) (strekkende achter tot aan de sloot) door Cornelis Dircxs., kleingarenspinner, en Frans Huygen, molenaar, aan Willem Ariensz Coutijser, ten laste van Pieter Joosten, verkoper van het betreffende huis (gekocht door Cornelis en Frans), 7 juli 1610. De eigendom van het huis wordt tijdelijk als zekerheid overgedragen aan Coutijser. Met de akte van transport waarbij deze losrente wordt doorverkocht door Lysbeth Jans, weduwe van Willem Ariensz Coutijser en haar zoon Adriaen Willemsz Coutijser, mede namens zijn zusters Lysbeth en Jannigen Willemsdr, aan mr. Gerard Cincq, schepen, en mr. Isibrandt van Swaenswijck, notaris, als executeurs van het testament van Jacob Jacobsz Cuyter, vlaskoper, 26 augustus 1624 2 charters (getransfigeerd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van het zegel van Adriaen Aerts. Bosch resteert een deel; het zegel van Jan Adriaens. de Vrije is gaaf (1610). Het zegel van Gerart Balthens. van Goch is zwaar beschadigd; van het zegel van Adriaen Huygen van Schye is alleen een fragment aanwezig. Notabene 1920 Akte waarbij de Staten van Holland aan mr. Gerrit Cincq, schepen, een lijfrente van £ 50 verkopen op het leven van zijn zoon Floris, 17 juli 1625 1 charter (statenzegel beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1798 Notabene 1921 Akte van huwelijkse voorwaarden ten overstaan van notaris Thomas Everts. Puttershouck tussen Cornelis Adriaens. Paeu en Mairia (!) Sas Gijsbertsd., 8 augustus 1621 1 charter (fragment van opgedrukt lakzegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1798. Notabene 1922 Akte van hypotheek ("custingbrief") ad fl. 1884.3.2 ten laste van Daniel Andriesz, pijpmaker, ten gunste van de kinderen van wijlen Lysbeth Dircxsdr (uit haar huwelijk met Harman Pyters. Starre), onder verband van een huis en erf Achter de Vismarkt ("over de brug van de Vissteeg") (O = Oth Jacobs. te Utrecht; W = Jan Adams., messenmaker), 24 november 1634. Met een akte van transport van het restant van deze schuldbekentenis door Elias de Roo, saaiwerker, als man van Hester Harmens, mede-erfgenaam, aan Jan Pietersz Maerschalck, 8 juni 1643 2 charters (getransfigeerd, één schepenzegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1799. Notabene 1923 Conceptakte van hypotheek ("scheepbrief") ad fl. 195 ten laste van Michiel Dribberts. ten gunste van Cornelis Pietersz en Coen Jansz, scheepmaker(s) onder verband van een nieuwe Amsterdamse veerschuit, 11 of 13 september 1637 (1638 ?). Met een kladaantekening ten behoeve van het opstellen van de akte 1 charter (schepenzegels ontbreken) en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1799. Notabene 1924 Akte van transport ten overstaan van Franchois de Sinte Genois, baron de Fresnes, als voogd van zijn zoon Nicolaes, heer van Capelle en Nieuwerkerk a/d IJssel, van het leen van een vierde deel van het IJsselmeer, door Dinoys Willems. als gemachtigde van Johan Symonsz. in der Velde aan Vincent Louwerisz, tevens akte van belening van laatstgenoemde door de ambachtsheer, 10 juli 1642 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1799 Notabene 1925 Akte van vestiging van een losrente ad fl. 1190 door Harbert van der Mey, schepen te Gouda, als gemachtigde van Jan Pietersz Jongepier, biersteker te Moordrecht, ten gunste van Marinius Groenincx, brouwer in 't Lam te Rotterdam, onder verband van een huis en erf in het achterland van Moordrecht, strekkende van de Veenweg tot het eigendom van Arien Maertensz Goor (O = Lysbet Melten; W = de genoemde Goor), 17 november 1652 1 charter (licht beschadigd schoutenzegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1800. Notabene 1926 Akte van hypotheek ad fl. 850 ten laste van Thonis Dircx. Tol te Waddinxveen ten gunste van Dirck Wittecop, onder verband van een partij veenland in het achterland van Moordrecht, strekkende van het land van Jan Heynricx. van den Heuvel tot het land van Jan Jacobs. Bruyn (O = de lener; W = genoemde Van den Heuvel), een partij veenland aldaar, strekkende van het land van Jan Cornelis. Tas tot het hierna genoemde perceel (O = Arien Claes. Croes; W = de lener), em een partij veenland aldaar, strekkende van het land van Jan Heynricx. van den Heuvel tot het land van Jan Jacobs. Bruyn (O = de Pickelsloot; W = Mouringh Lenerts.), 20 oktober 1664 1 charter (licht beschadigd schoutenzegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1800. Notabene 1927 Akte van hypotheek ad fl. 1000 ten laste van Arien Thonisz Romeyn, gezworene te Bergambacht, ten gunste van Cornelis de Rotte, koopman te Rotterdam, onder verband van een stuk land van drie morgen gelegen voor de watermolens, strekkende halverweg de Kerkweg zuidwaarts tot halverweg de nieuwe wetering (O = de kinderen van Sybrandt Jansz; W = de kinderen van Reyn Jansz), 29 juni 1666 1 charter (schoutenzegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1800. Notabene 1928 Akte van transport ten overstaan van schepenen van Rotterdam van een losrente ad fl. 400, gevestigd in 1641 ten laste van de Staten van Holland, kantoor Rotterdam, door Jan Brouwer als erfgenaam van zijn schoonmoeder Aeltge Jans van Castel aan Daniel van der Bruyn, 26 april 1674 1 charter (ongezegeld) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1800 Notabene 1929 Akte van vestiging of transport van een losrente (?), ten overstaan van schepenen van Gouda, 17 mei 1675 1 charter (een schepenzegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1800. Notabene 1930 Akte van hypotheek ad fl. 800 ten laste van Pieter en Wouter Dircksen van Vliet en Cornelia Dircks van Vliet te Lange Ruige Weide ten gunste van Cornelis Verrijn en Cornelis Block te Gouda, onder verband van elf morgen land met een huis in het Hoogeinde van Lange Weide, strekkende van de Voorwiericke tot de Achterwiericke (Z = de kinderen van Jan Willems. Versloot; N = voor de weduwe van schout Van Rijn, achter Wilm de Veth), 27 juli 1677; met dorsale aantekeningen betreffende rentebetalingen over de periode 1678 - 1681 1 charter (vervormd schoutenzegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1800. Notabene 1931 Akte van hypotheek ad fl. 1200 ten laste van Gerrit Gijsberts. van Leeuwen, korenmolenaar te Boskoop, ten gunste van de broers Jacob en Jan Adriaens. Doornstruyck, respectievelijk tuinman en lakenkoper te Boskoop, onder verband van de korenmolen met een huis en schuur in Vrij Boskoop aan de oostzijde van de Gouwe (Goudkade) (W = de Gouwe of het Jaagpad; N = de kade van Symon Pietersz de Bruyn en het Jaagpad; O = de kasloot; Z = Cors Cornelisz van Beeck), 27 juli 1677; met dorsale aantekeningen betreffende de betaling van belasting over deze akte 1 charter (schoutenzegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1800. Notabene 1932 Akte van transport van een losrente ad fl. 700, gevestigd in 1626 onder verband van een huis en erf aan de Hoge Gouwe, door de erfgenamen van Joost Bastiaens. Waeghals aan jan Raemburgh, 8 februari 1704 1 charter (schepenzegels ontbreken) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 1800. Notabene 1933 Akte van transport van een huis en erf in de Zwaanshals (O en W = de verkopers; achter tot Jan Bosman en Pieter de Wit) door de executeurs van het testament van Huybert Noteboom en Geertruy Veldkamp aan Gerrit Post, 21 maart 1777 1 charter (licht beschadigde schepenzegels) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2000 Agenda's voor vergaderingen van het bestuur van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging, afd. Gouda, juni 1902 - september 1904. Met een ledenlijst, mei 1902; gedrukt. Met een agenda met bijlagen voor de ledenvergadering, februari 1980; gestencild,, en een huishoudelijk reglement, 1980; fotokopie 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 227 en 1140 A 168 - 169 en 1140 A 228 Oude signatuur 2001 Prospectus van de Historische Kring Nieuwpoort betreffende de publikatie van de Derde verzameling bijdragen, 1987 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een reproduktie van een aquarel door G.J. Verspuy van de remonstrantse kerk te Nieuwpoort. Notabene 2002 Sluitzegel van de AR met de oproep om op lijsttrekker dr. H. Colijn te stemmen, ca. 1935 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgeplakt op karton. Notabene 2003 Sluitzegels met diverse teksten, ca. 1935 - 1939 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgeplakt op karton. Betreft o.a. padvinderij, kinderpostzegels, Oranjehuis, PTT-diensten. Notabene 2004-2005 "Cort verhael van 'tgene wedervaren is Frederick de Houtman ...". Reisjournaal van de tweede reis van Frederik de Houtman (geb. Gouda ca. 1540) naar Oost-Indië, 25 maart 1598 - 25 augustus 1601 2 deeltjes, 1 katerntje Tevens gepubliceerd in: De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië, uitg. door W.S. Unger (Den Haag 1948). Het handschrift maakte in de 18e eeuw nog deel uit van de stadhouderlijke bibliotheek. Notabene mus. 60.006 = 644 Oude signatuur 2004 Eigentijds afschrift, (ca. 1602) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2005 Exemplaar van de uitgave, bezorgd door de Goudse librijemeesters (gedrukt bij G.B. van Goor, Gouda 1880), en overdruk van het artikel van P.A. Leupe, Cornelis Houtman's tweede reis naar Indië, 1598 (in: ?), (ca. 1880) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2006 Zakboekje van Arie Koolwijk, geboren te Stolwijk en later koopman te Gouda, milicien bij het 1e regiment vesting-artillerie te Utrecht, 1890 - 1896 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2007 Programma van de optocht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana, mei 1909. Met de tekst van een "volksfeestlied". Gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2008 "Chronyck van der Gouda". Register bevattende aantekeningen en uittreksels uit en afschriften van archiefstukken betreffende (o.a.) Gouda en het gewest Holland, ca. 1700 (na 1696) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ten onrechte aangeduid onder bovenstaande titel (deze betreft alleen de eerste pagina's van dit handschrift). Betreft het Memorieboekje van de Goudse burgemeester Adriaen Vereyck / Vereijck (1650) Notabene Goudana C 001 Oude signatuur 2009 Fotografische reproductie van de titelpagina van de z.g. Napasser van de Westersche ende Oostersche zee-vaert ... door Adriaen Veen (Amsterdam 1597), (ca. 1920) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Dit werk, sinds 1635 in de Librije aanwezig, werd in de jaren '20 als langdurig bruikleen afgestaan aan het Scheepvaartmuseum te Amsterdam en in 1981 (?) verkocht. Notabene 2010 Reclamekaartje van bakkerij J. v.d. Loo, Noordkade 67 te Waddinxveen, gedrukt op de achterkant van een prentbriefkaart van Rotthalmünster (Duitsland), ca. 1930 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2011 Reglement van het zieken- en begrafenisfonds voor schoenmakers "De Eensgezindheid", (1782); gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana G 015 Oude signatuur Het is niet duidelijk of dit een Goudse "sociëteit" was. Notabene 2012 Reglement van het zieken- en begrafenisfonds "De weldenkende liefde des even naasten"; met een begroting van inkomsten en uitgaven en een intekenformulier, 1792; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vastgesteld met toestemming van de regenten van het Aalmoezeniershuis. Notabene Goudana G 015 Oude signatuur 2013 Reglementen van het begrafenisfonds "Hij is wijs die op zijn eynde denkt", 1772 - 1861 (1875). Met (ingeplakt) een convocatie voor de opheffingsvergadering, 1875. Gedrukt 6 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevatten akten van inschrijving ten name van resp. Cornelia Johanna Hormans (1772), Lena Lok (1795), Jacob Lok (1802), Bartholomeus Snel (1814), Jan Fortuyn Droogleever (1869) en Johanna Diederika van Gulpen (1869) Notabene Goudana G 016 Libr. 0849 aa F 3 Rey Oude signatuur 2014 Register bevattende aantekeningen van vaste inkomsten van de kerk en kosterij te Waddinxveen, kroniek van kerkelijke zaken, aantekeningen betreffende graven, het Heilig Kruisgilde, de pastoors, kosters, schoolmeesters en predikanten; met indices op voor- en achternamen, aangelegd ca. 1548, bijgehouden tot ca. 1775 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Getranscribeerd door drs. P.W.C. van Kessel te Leiden. Het register is afgeschreven door Dirck Claesz. van Soelen, dorpssecretaris, naar een register opgemaakt door pastoor Jan Jans. van der Gouwe. Notabene 2015-2017 Archiefbescheiden van de Toeristenclub Gouda, opgericht 30 december 1922, 1923 - 1925 1 deel, 1 omslag, 1 katerntje 2015 Verslagen van tochten en clubavonden. maart 1923 - april 1925 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Diverse foto's en andere stukken ingeplakt. Notabene 2017 Statuten en huishoudelijk reglement, januari 1924; gedrukt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2016 Losse stukken afkomstig uit varia inv.nr. 2015, 1925 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2018 Militair zakboekje van Dirk Sibbes, geboren te Gouda (lichting 1922), 1925, bijgehouden tot 1937 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2019 Gedichten door J. d. K. ter gelegenheid van het huwelijk van haar vriendin Geertruid van Heukelom met Jan van Geuns resp. ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon Matthijs, 1793, 1799; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0606 Oude signatuur 2020 "Sententie van den Hoogen Krijghs-Raedt der Vereenighde Nederlanden jegens Moyses Pain & Vin ...". Vonnis van de krijgsraad jegens kolonel Mozes Pain-et-Vin, kwartiermeester-generaal te velde in het kwartier te Alphen, wegens het ongeoorloofd laten terugtrekken van troepen bij de schans te Nieuwerbrug op Gouda. Met een verklaring van het stadsbestuur van Gouda dat dit zonder overleg met het stadsbestuur - zoals de kolonel beweerde - is gebeurd. 1673. Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Knuttel 10711 Notabene AW 0806 C 2 Sen Oude signatuur 2021 "Hoe men goedkoop aan brood kan komen". Tekst van een spotlied over een bakker aan de Raam die zich laat bestelen, z.d. (ca. 1925 ?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 2022 Visvergunning voor Abraham Rabouw, 1872 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 2023 "Een polderromance : de musical over de Zuidplaspolder". Programma, 1999; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het stuk speelt hoofdzakelijk in Zevenhuizen voorafgaand aan en tijdens de droogmaking van de Zuidplas, 1820 - 1840. Notabene 2024 "Holland's Glorie: Kaas". Informatieve brochure van de inkoop- en verkooporganisatie (Coöp. Producenten Handelsvereniging) De Producent over de behandeling van kaas, bedoeld voor de detailhandel. Met twee reclamebriefkaarten en een reclamefolder. Z.d. (ca. 1955) 2 katerns, 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk in het Frans. Notabene 2025 Reclamekaart van garenfabriek G. Prince & Zonen, Turfmarkt H 103, z.d. (ca. 1880 ?); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2026 "Vollfetter Bauern Gouda-Käse". Informatieve brochures van het Kaascontrôlestation Zuid-Holland voor volvette kaas, (1928) resp. na 1930; gedrukt 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de voorzijde een afbeelding in kleur van de kaasmarkt voor het Goudse stadhuis (beide iets verschillend). Het oudste exemplaar bevat een foto van de kaasmarkt te Bodegraven. Notabene 2027 "Melk en melkhygiëne". Informatieve brochure van de N.V. De Goudsche Melkinrichting, samengesteld naar aanleiding van de modernisering van de fabriek, (1905); gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat enkele foto's, o.a. van boerderijen in de omgeving. Notabene 2028 "Korte schets om het schep-, hef- of waterrad in de watermolens te veranderen en te verbeteren ...". Plan voor een verbetering van het scheprad van watermolens door Conradus Zumbag de Koesfelt, arts te Leiden. Met een technische tekening. 1770. Gedrukt 1 katerntje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0951 Oude signatuur 2029 Repertorium op de leenregisters H en J van de ambachtsheerlijkheid Reeuwijk over de periode 1507 - 1797, aangelegd ca. 1663; afdruk 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1119 Oude signatuur 2030 "Het gedrag in het tuchthuis te Gouda ... van Pieter Brakel ...". Beschrijving van de wederwaardigheid van Pieter Brakel, voormalig boomkweker te Boskoop, in het Goudse tuchthuis, zijn ontsnapping en arrestatie. Gedrukt, (1789) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet in Knuttel ? Notabene AW 1107 Oude signatuur 2031 Programma van het feest ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de M.V.Z. (later: Goudse Verzekeringen), 1949. Met bijlagen. Gedrukt 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana G 021 Oude signatuur 2032 Bruiloftsgedicht, misschien geschreven door ds. D. van Heijst, predikant te Gouda, ca. 1840. Concept 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in diens 'Redevoering over bijbelverspreiding ...', 1832 (AW 1347) Notabene 2033 "Vastgestelde leerregelen en geloofsartikelen (vastgesteld) in eene vergadering der Katholieke of Algemene Christelijke gemeente door Joh. Ronge", ca. 1840 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in diens 'Redevoering over bijbelverspreiding ...', 1832 (AW 1347) Notabene 2034 Beschrijvingen van de z.g. grote boer van Lekkerkerk, Gerrit Bastiaansz de Hals, geboren 1620, overleden 1668, z.d. (ca. 1931 en ca. 1955); gedrukt. Met een afbeelding van de grote boer op een verhuiskaart van fam. Den Oudsten uit Lekkerkerk, 1977 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2035 "Naamlyst der leden van de zoogenaamde Patriottische sociëteyt ...". Ledenlijst van de leden van de patriotse sociëteit te Gouda, 1785 - 1787; met afschrift van het verzoekschrift van de burgerkrijgsraad en andere ondertekenaars aan de Staten van Holland, waarbij zij zich achter de afzetting van prins Willem V als kapitein-generaal stellen, met de lijst van ondertekenaars, 1786; met uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland, waarin dank wordt gebracht voor de betoonde trouw, 1786; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft ook inwoners uit o.a. Bodegraven, Boskoop, Haastrecht, Moordrecht, Oudewater, Reeuwijk en Waddinxveen; zie ook OA Gouda 523. Notabene Goudana H 085 Libr. 0843 u C 6 b Naa Oude signatuur 2036 "Sententie van den hove en hooge vierschaare van Zuid Holland ...". Vonnis van de hoge vierschaar van Zuid-Holland te Dordrecht jegens Soetje Heynenoort, vrouw van Pieter Rijsdijk, wegens brandstichting; met bijlagen. 1800. Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet in Knuttel. Notabene AW 0519 Oude signatuur 2037 "Gratvlatio anniversaria ad ... senatum ... Amstelredamense ...". Jaarlijks lofdicht aan de vroedschap van Amsterdam door Nicolaus Rothamele, 1620; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0702 Oude signatuur 2038 "Staatkundige historie van Holland ... alsmede Maandelykse Nederlandsche Mercurius ...". Aflevering voor de maand maart 1770; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In de librijecollectie (Libr. 0795) bevindt zich een volledige serie Maandelijksche Nederlandsche Mercurius uit de periode 1756-1791, echter zonder het gedeelte "Staatkundige historie van Holland". Dit gedeelte betreft een chronologische beschrijving van een deel van het oorlogsjaar 1602. De "Mercurius" bevat Luthers kerknieuws, o.a. uit Gouda. Notabene AW 0520 Oude signatuur 2039 Catalogi van boeken en kaarten betreffende Zuid-Holland verkrijgbaar bij Antiquariaat Burgersdijk en Niermans, 1928 en z.d. (ca. 1945) 3 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2040 Titelpagina's van veilingcatalogi van boeken e.d., geveild ten overstaan van Goudse notarissen door o.a. boekverkoper N. Brinkman, 1821, 1835, 1840; gedrukt 3 stukken 1821 betreft nalatenschap Aelbrecht van den Kerckhoven; fotokopieën. Notabene Goudana N 246 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2041 "Tydwyzer". Titelpagina en bladzijde uit een almanakje met o.a. vertrektijden van postwagens van Rotterdam naar Gouda, ca. 1790 ?; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2042 "Ordonnantie tot bedieninge van de ambaghts heerlijkheeden Grijpskerke en Poppendamme ...". Opgesteld door mr. Johan Carel van Cattenburgh, ambachtsheer, 1757. Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bij de erven van Willem van Esch de Vrij in de Lange Groenedaal te Gouda. Notabene AW 1217 Oude signatuur 2043 Krantenknipsel uit het Dagblad van Gouda met advertentie (foto) van hotel De Romein aan de Kattensingel, 1903 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2044 Enveloppe met poststempel en stempel "aangetekend", verzonden door het departement van koloniën, 1860 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aangetroffen in secr.arch. 1816-1920 vnr. 373 (bijlagen A en MS deel 1, 1857). Notabene 2045 "Encomium Goudae". Lofdicht op Gouda, met uitgebreide historische verwijzingen, door Jacob Reiniersz. de Swaan, ca. 1602; gedrukt, 1658 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. De Swaan (Gouda 1572-1653 was advocaat). Notabene Goudana N 102 Oude signatuur 2046 Krantenknipsel uit ... (?) betreffende het Goudsch Kronijkske, dat als contra-revolutionaire krant een andere richting voorstond dan de anti-revolutionaire richting van Groen van Prinsterer, z.d. (ca. 1935) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2047 "Gouda". Gedicht door J.W. Schulte Nordholt, z.d. (ca. 1950); gedrukt, 1979 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen O.a. betreffende boekhandel R. Smit. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van deze boekhandel in 1979. Bevat op de voorzijde een in kleur afgedrukte afbeelding van het interieur van de St.-Janskerk. Notabene 2048 Afbeelding van het alliantiewapen van ds. Henry Jacques James, gehuwd in 1867 met jkvr. Cornelie Adr. Joh. van Hogendorp; met de wapens van de kwartieren Fabre, Bonn, Van der Made en Druyvesteyn; ingekleurde pentekening op perkament, ca. 1930 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Misschien vervaardigd door mr.dr. K.F.O. James? Opgeplakt op karton. Notabene 2049 Afbeeldingen van de zegels van Dirc Pietersz, schepen in 1444, en van Ghijsbert Gherit Claesz, schepen in 1506; ingekleurde pentekening op perkament, ca. 1940 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigd door dr. K.F.O. James? Notabene 2050 Gedicht door J. van W. ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest van Adolf Johan Verhoeff en Anna Johanna Verbruggen; gedrukt, (4 januari 1903) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2051 Aantekeningen (van ?) betreffende de heren van Zevenhuizen, de schouten, bronnen in het archief van het hoogheemraadschap van Schieland 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2052 "Corte onderrichtinghe dienende tot het maecken van de reductiën van de jaer-custingen tot gereede penningen ...". Verhandeling van Jan van Hout en andere Leidse stadsbestuurders betreffende het maken van omrekentabellen t.b.v. het berekenen van de 40e penning op de overdracht van onroerende zaken; met bijlage; gedrukt, 1599 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 1213 Oude signatuur 2053 "Ordonnantie provisionael ons heeren des conincx opt stuck ... van de gouden ende silveren munte ...". Verordening van koning Philips II voor de (Spaanse) Nederlanden betreffende de waarde van gouden en zilveren munten; met enkele aantekeningen betreffende herziene waardebepalingen; gedrukt, 1576 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt door Christoffel Plantijn; bevat op de titelpagina een portret van de koning en voorts afbeeldingen van alle behandelde munten. Notabene aanw. 1981/256 Oude signatuur 2054 "Naamlijst van de hoofden der departementen van algemeen bestuur sedert 1813". Register bevattende: - overzicht per departement van alle ministers en waarnemend ministers over de periode 1813 - 1849; - overzicht van alle kabinetten in de periode 1848 - 1929. Vnl. getypt. Met enkele krantenknipsels, 1926 - 1973, en een knipsel uit de Staatsalmanak met overzicht van de kabinetten in de periode 1945 - 1959 1 deel, 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangelegd in 1922 door (gemeentesecretaris G.J.J. Pot ?), bijgehouden tot 1929. Notabene 2055 Brochure over de bouw van het Gouwe-aquaduct door de Hollandsche Beton Maatschappij B.V. (HBM); gedrukt, 1980 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2056 Jaarverslag van de zuivelconsulent voor de provincie Zuid-Holland over 1906; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overdruk uit het Nederlandsch Landbouwweekblad. Betreft o.a. kaascontrole in de regio Midden-Holland. Notabene 2057 "Volvette boerenkaas! : de kaas met den fijnen smaak!". Reclamefolders voor boerenkaas met het rijkskeurmerk; gedrukt, ca. 1935 resp. 1951. Met een folder uitgegeven door de Kamer van Koophandel, ca. 1955 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat op de voorkant een tekening van de kaasmarkt voor het stadhuis (in kleurendruk). Notabene Goudana D 066 (ged.) Oude signatuur 2058 "Erasmus and his circle". Catalogus van antiquariaat Menno Hertzberger van leverbare boeken met betrekking tot Erasmus, (1983) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Erasmiana_AX Notabene aanw.bibl. 1983/357 Oude signatuur 2059 "Keure". Verordening van dijkgraaf en heemraden van de polder Bloemendaal op de dijken, kaden, wegen, bruggen, vaarten en wateringen; gedrukt, 1834 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2060 "De geuzenvrouw te Gouda". Gedicht van H. Tollens; afschrift, (1e helft 19e eeuw) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft een edelmoedige daad van de vrouw van een geus jegens de gevluchte rooms-katholieke baljuw na de machtsovername in 1572. Notabene Ab 0457 Oude signatuur 2061 Programma van de feestelijkheden georganiseerd door de gezamenlijke buurtverenigingen ter gelegenheid van koninginnedag 1946; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2062 Vlugschrift met betrekking tot de voltrekking (te Gouda) van de doodstraf aan P. Pijnacker, veroordeeld wegens doodslag van de vrouw van C. Vergeer te Reeuwijk, z.d. (ca. 1860) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Dit was vermoedelijk de laatst uitgevoerde openbare terechtstelling. Notabene aanw. 1983/1 Oude signatuur 2063 Zwemdiploma voor W.(J.) den Boer, afgegeven door de Stedelijke Zweminrichting, 1931 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tweede zoon van de bekende zwemmer Jan C. den Boer, nauw betrokken bij de oprichting van het Spaardersbad. Notabene 2064 "Zend-brief, raekende den overlast, met dewelke eenige Jesuiten beledigen seker Jesuit tot Gouda", 1686. Gedrukt. (De initialen van de afzender zijn M.M. S.S.) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Knuttel 12552; Muller 8355 a Notabene Ab 0343 Oude signatuur 2065 Koerslijstje van effecten (Nederlandse en buitenlandse obligaties) te Amsterdam, 17 september 1812; (voorgedrukt en ingevuld) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.383 a Oude signatuur 2066-2067 Archiefbescheiden van Biologia Natura, afd. Gouda van de Ned. Bond van van Aquariumhouders, 1932, 1933 2 stukken, 1 katern 2066 Convocaties met agenda's voor ledenvergaderingen, 1932 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2067 Catalogus van de aquariumtentoonstelling in het gebouw van de voormalige Ambachtsavondschool, 1933; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2068 Gedeelte betreffende Gouda uit het jaarverslag van de monumentencommissie van de provincie Zuid-Holland over 1939 en 1940; gedrukt 1 katern (los) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ab 0133 Libr. 1216 i Oude signatuur 2069 "Oprechte Goudschen almanak ...". Gedeelte (plano vel) uit een almanak voor het jaar 1808; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2070 "Gedichten en rijmpjes voor poëzie-albums". Teksten van H.Th. Smits, uitgegeven door P.J.W. Jongeneel, "speciale voordrachtenhandel", z.d. (ca. 1930); gedrukt. Met (standaard)gedicht ter gelegenheid van een 12½-jarig huwelijksfeest; gedrukt ten behoeve van fa. Jongeneel, handel in feestartikelen, ca. 1955 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2071 "Reglement voor de sociëteit 'De Réunie' te Gouda"; gedrukt, 1913. Met een wijziging, 1914 1 katerntje en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2072 Kasboek van de commissie voor de "Tentoonstelling 1913", augustus - november 1913 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nog vast te stellen wat voor expositie dit betreft. Notabene 2073 "Feestlied ter dankbare herinnering aan het 150-jarig bestaan der processie Gouda - Kevelaer". Gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2074 Nieuwjaarswens van Interlapin (v/h fa. N. Mogendorff N.V.), handel in pelterijen, huiden, enz., aan de Karnemelksloot 55 - 59; gedrukt, (1952) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van deze foto zit een slechte afdruk in de fotocollectie; er is nog geen negatief van aanwezig. Notabene 2075 Krantenknipsel uit de NRC met een verhandeling over de pijpmakerij in Gouda, 1911 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2076 Wapenschildje (karton) met het stadswapen; gedrukt (kleurendruk) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gebaseerd op het wapenboek varia 519. Notabene 2077 "Gouda glorie & historie". Toeristische brochure, samengesteld door studenten van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) als werkstuk, (1993) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2078 Wervingsfolder van kaashandel De Producent voor nieuw personeel, (1963) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2079 Verkoopfolder met antwoordkaart van machinehandel en -fabriek De Gouwe, Karnemelksloot 52-54, betreffende (o.a. gereviseerde) spoelmachines voor flessen, z.d. (ca. 1963) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2080 Jaarverslag over 1937 van de vereniging De ambachtsschool voor Gouda en omstreken; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2081 "Vraagprogramma voor de Vee- en zuiveltentoonstelling te Gouda". Tentoonstellingsreglement en -programma met bijbehorende gegevens; gedrukt, 1937 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2082 "V.A.R.A. 10 jaar". Jubileumbrochure, 1936; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2083 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding eener school voor gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs, (1913); gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2084 "Gouda in vroeger dagen : een stad van kloosters en kerken . Artikel uit (de Goudsche Courant?) over de oudste geschiedenis van Gouda, met name de heren van de stad en de stadsbranden, z.d. (ca. 1925) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2085 "Uit de Goudsche Admiraliteitsboeken : de schepen en hun bemanning". Krantenknipsel uit de NRC met artikel van J. Tersteeg, 1934 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2086 Krantenknipseltje uit de NRC over afbeeldingen van Lazarus op middeleeuwse bouwwerken, 1933 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2087 Krantenknipsel (uit ?) met afbeelding (schetstekening van P.L. Scholten) van de dijkdoorbraak te Reeuwijk, 1924 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2088 "Gouda's architectuur". Krantenknipsel uit de NRC met kritiek op de stadsuitbreiding van Gouda, 1928 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2089 Krantenknipsels uit de Goudsche Courant en de NRC betreffende het stedelijk museum, 1927 en 1929 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2090 Statuten en huishoudelijk reglement van de woningbouwvereniging "Ons Huis" te Nieuwerkerk a/d IJssel, (ca. 1950); gestencild 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deze corporatie werd in 1919 opgericht. Notabene 2091 Programma van de jubileumuitvoering van de gemengde zangvereniging "Nieuw Leven" te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een historisch overzicht over de periode 1914 - 1994. Notabene 2092 "... èn tòch draait ze! -- en tòch: Ambon zal herrijzen". Brochure uitgegeven door de stichting Door de eeuwen trouw ter ondersteuning van de Republike Zuid Molukken van ir. J.A. Manusama, (ca. 1956) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2093 "Nationale Landstormdag te 's-Gravenhage ...". Fotoreportage van de herdenking van het 10-jarig bestaan van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 1928; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2094 "Leidraad bij rondleiding in het stadhuis". Gidsje voor rondleiders, samengesteld door burgemeester mr.dr. K.F.O. James, ca. 1952; gestencild. Met een beschrijving van de voorstellingen in de gebrandschilderde ramen van de trouwzaal (en de raadszaal), (ca. 1953) 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2095 Programma's voor de zondagochtendbijeenkomsten van de Vereeniging voor Socialistische Ontwikkeling Gouda (VvSO), december 1932 - maart 1933 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2096 "Een nieuw zeemans-lied op de onverwachte victorie van den hersteller van Hollands roem Zoutman". Gedicht (door ...?) op de slag bij de Doggersbank; gedrukt (2e dr., z.pl.), 1781 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Knuttel 19608 Notabene 2097 Statuten en huishoudelijk reglement van de coöperatieve broodbakkerij en verbruiksvereniging "Ons Voordeel" te Gouda, tevens bewijs van lidmaatschap voor de weduwe T. Tak, met overzicht door haar ingelegde gelden, (1929) - 1935, en aantekeningen betreffende (andere afdrachten?), 1931 - 1947 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2098 "Engelsche tieranny". Pamflet (door ...?) in de vorm van vier dialogen tussen een vader en een zoon; gedrukt (Amsterdam, Hendrik Gartman), 1781 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Omslagtitel: De Engelsche tieranny in vier samenspraaken. Knuttel 19729. Bevat gravures door C. Brouwer naar P. Wagenaar. (Latere herdruk? -- vgl. papierkwaliteit!). Notabene 2099 "De tijrannijen der Franschen, in de jaaren 1747, 1795 - 1813, in de Nederlanden gepleegd". Pamflet door Cornelis van der Aa, in de vorm van dertien dialogen tussen een vader en een zoon; gedrukt (Amsterdam, Wouter Brave), 1814 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorin bezittersaantekening van Pieter Jacobs van der Werf, 16-09-1814: "Ik heb in dit boekje zes weken geleerd gek(r)ege in 1814". Niet in Knuttel (?). Notabene 2100 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2101 "Heempad Bloemendaalseweg : een wandeling langs enkele inheemse planten". Wandelroute, samengesteld door de afdeling plantsoenen en begraafplaatsen, 1983. Gedrukt. Met latere, gewijzigde herdruk, 1986 2 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De meest recente (5e) druk bevindt zich in de bibliotheekcollectie. Notabene 2102 "De Goudse kruidentuin : informatie over het gebruik van de kruiden uit de gemeentelijke kruidentuin". Samengesteld door de afdeling plantsoenen en begraafplaatsen, 1981. Gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De meest recente (2e) druk bevindt zich in de bibliotheekcollectie. Notabene 2103 Suikerzakje met opdruk van café Het Wapen van Moerkapelle, z.d. (ca. 1960) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2104-2106 Suikerzakjes met opdruk van horeca-gelegenheden te Zevenhuizen, z.d. (ca. 1960) 3 stukken 2104 Café Oud Verlaat (J.V. Groenewegen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2105 Café Hof van Holland (L. Zijderhand) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2106 Hotel café restaurant Vos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2107 Programma (leerplan) van de Rijks HBS en de Rijks MMS, later de Rijksscholengemeenschap (RSG) te Gouda, schooljaar 1961/1962, 1968/1969, 1969/1970, 1985/1986; gedrukt 4 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana G 093 en 1140 A 220, 221 Oude signatuur 2108 Afbeelding van het wapen van de gemeente Zevenhuizen; pentekening, gedeeltelijk ingekleurd), z.d. (ca. 1800) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2109 "Scheepspraet". Voorlichtingsboekje van de Legervoorlichtingsdienst voor militairen die worden uitgezonden naar Indië, 1948 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2110 Reclamekaartje van J. van Berkel, leverancier van brandkasten, met aanbeveling van enkele notabelen, 1852; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje. Notabene 2111 Reclamekaartje van Robette & Draixler (?), fabriek van lijm, machine-olie, e.d. aan de Fluwelensingel R 200, z.d. (ca. 1850); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje. Notabene 2112 Reclamekaartje van J. van Baalen, pijpenfabrikant aan de Gouwe C 40, , z.d. (ca. 1850); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje. Notabene 2113 Reclamekaartje van Prins & Comp., veenlieden aan de Westhaven B 192, inzake "zoeteveene baggelaar turf", z.d. (ca. 1850); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje. Notabene 2114 Reclamekaartjes (etiketten?) van P.J. van der Want Az., pijpenfabrikant, met vermelding van een bekroning te Parijs 1855, z.d. (ca. 1860); gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk z.g. porseleinkaartje. Notabene 2115 Tarieflijst ("menukaart") van tearoom Kranendonk aan de Korte Tiendeweg, z.d. (ca. 1982); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat op de voorkant een afbeelding van de onderpui van de bakkerij / melksalon uit ca. 1930. Notabene 2116 Concept-beschrijvingen van pater Dalmatius van Heel O.F.M. voor zijn publikatie "Erasmiana in de Goudse librije", ca. 1949 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Erasmiana_AX Notabene Librije ED diversen Oude signatuur 2117 "Strop van 60 miljoen bedreigt Gouda". Krantenknipsel uit het Algemeen Dagblad betreffende het z.g. gat van Bloemendaal, 1975 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2118 "Veiligheid voor het gehele gezin". Voorlichtingsboekje, uitgegeven voor Veilig Verkeer Nederland, afd. Gouda, z.d. (ca. 1975?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2119 Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging De Werkman te Waddinxveen, 1913; gedrukt; met bewijs van lidmaatschap voor Arie Koster Dz., 1913 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2120 "Naamlijst voor den telefoondienst ...". Telefoongids voor Nederland, 1915. Fotografische herdruk, (1996) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Er komen geen abonnees voor in de gemeenten Moerkapelle en Reeuwijk. Notabene 2121 Programma van de feestavond van de Goudse HBS-vereniging in zaal Kunstmin, 1939; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2122 "Richtlijnen voor de keuringen voor den militairen dienst". Eerste druk, (ca. 1946) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2123 Stukken betreffende het geschil binnen de hervormde gemeente Gouda tussen aanhangers van de in 1795 afgezette predikant ds. J.W. Bussingh, onder wie mr. A.H. Metelerkamp, oud-ouderling en oud-lid van de vroedschap, en de (nieuwe) kerkeraad, 1801 - 1802; gedrukt 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek herstelde ds. B. op 5 oktober 1801 weer in zijn ambt. Zie ook varia 6512. Niet in Knuttel. Notabene Goudana G 042 Oude signatuur 2124 "Goudsche kerkglazen". Reproducties in kleur van de Goudse glazen, uitgegeven door G.J. van Burk, ca. 1930 1 mapje met 34 prentbriefkaarten Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2125 Ongebruikt legitimatiebewijs van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, afdeling Gouda, z.d.; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ondertekend door H.M. Dercksen W.Jzn. Notabene 2126 Bovenkant van een kartonnen sigarendoos met reclame wegens het 150-jarig bestaan van tabakszaak Van Vreumingen, 1986 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2127 "Feestliederen van de leerlingen der school te Moordrecht ...". Tekst van het lied dat door de leerlingen van de openbare school werd gezongen ter gelegenheid van de installatie van burgemeester (A.C.) Snel, 1865; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2128 "Het notenkraken in toepassing op ...". Gedicht door J.M. H. ter gelegenheid van de ondertrouw van J.N. van Eek en C.G. Lalleman, 1869; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2129 "Belangrijke brief van een Amsterdamsche jood vrijwilliger in het Franse leger voor Sebastopol aan zijne moeder in de Batavierstraat te Amsterdam". Afschrift van een brief van Levie Mozes Zadok, soldaat in de Krim-oorlog, aan zijn "memmele", 1854. Met afschrift van het antwoord 1 cahier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2130 Afschriften van gedichten en verhalen uit de periode ca. 1811 - 1865, opgetekend door (Johanna Dortland ?) 1 cahier en fragment van 1 cahier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2131 Krantenknipsel betreffende Aart van Wingerden, in 1948 als emigrant (vanuit Waddinxveen ?) vertrokken naar de Verenigde Staten, die met zijn gezin terugkeert en een boerderij in Zevenhuizen gaat betrekken, 1962 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2132 "Eerste rapport van de Commissie ter bestudering van de afvalwaterzuivering". Rapport over de mogelijkheden van de aanleg van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1954; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2133 Pagina's uit de z.g. jaarboekjes "uitgaande van de Raad van Leraren bij het V.H.M.O" resp. de jaarboeken "VWO-HAVO ... uitgaande van het Nederlands Genootschap van Leraren" met gegevens betreffende de scholen voor middelbaar onderwijs, later voor HAVO en VWO, in Gouda en (later) Waddinxveen, en het personeel van deze scholen, 1947, 1952, 1960 - 1972, 1974 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft het Coornhert Gymnasium, de Rijks HBS (later RSG), het St.-Antonius College, het Chr. Lyceum en de Gem. Samenwerkingsschool. Notabene 2134 "Zeer belangrijke openbare vrijwillige verkooping ...". Veilingcatalogus van de boerderijen "Graan voor Visch" en "Ons Genoegen" met bijbehorende woningen, wei-, hooi- en bouwlanden, liggende in de polder De Putte, de Achterofsche polder en de Zuidplaspolder onder Waddinxveen, met situatietekeningen, 1905; gedrukt. Met potloodaantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2135 "Op de pedalen langs de gemalen". Kaart met routebeschrijving en toelichting van de toeristische fietsroutes langs de gemalen van het hoogheemraadschap van Schieland, 1997 1 stuk, 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2136 "Schaatsen in het Groene Hart". Informatieve brochure met kaart betreffende schaatstochten die in het Groene Hart kunnen worden gehouden, december 1996 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2137 Krantenknipsel uit het Rotterdams Dagblad betreffende het geschil tussen Blad BV (weekblad Het Kanaal) en het advertentieblad De Ringvaart wegens oneerlijke concurrentie, juni 1997 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2138 Krantenknipsels uit de Goudsche Courant betreffende het lied over de Goudse grachten ("Gouda met je mooie grachten"), 1983 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2139 Mededeling van Rob de Graad in het Ledenbericht van de afd. De Nieuwe Maas van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) over archeologisch "dorpsonderzoek" in Zevenhuizen, 1997 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat ook een boekbespreking van zijn hand van "Het geheim van Bloemendaal" (Gouda 1997). Notabene 2140 Plakband voor verpakkingsdoeleinden met opdruk van N.V. De Goudsche Siroopfabriek, z.d. (ca. 1930) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2141 Catalogi van uitgaven op toneelgebied (toneelstukken in drie bedrijven, eenakters, e.d.) door Uitgeverij Jongeneel, 1966/1967 - 1973/1974 8 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2142 "Een kort bezoek aan Gouda". Toeristische brochure, uitgegeven door de vereniging "Gouda Vooruit" met steun van de N.V. tot Aanneming van Werken v/h H.J. Nederhorst, ca. 1928 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ook exemplaren in bibl. Notabene 2143 "Productiviteit contra jaagsysteem : tyrannie in de fabrieken". Anti-communistische brochure, uitgegeven door (?), ca.1952 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard als curiosum. Notabene 2144 "Van Markt naar Houtmansplantsoen : groenwandeling". Wandelroute, samengesteld door de afdeling plantsoenen en begraafplaatsen, in samenwerking met IVN afd. IJssel en Gouwe, 1982. Gedrukt. Met latere, gewijzigde herdrukken, 1985, 1989, 1992 4 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De meest recente (5e) druk bevindt zich in de bibliotheekcollectie. Notabene 2145-2160 Suikerzakjes en wikkels van suikerklontjes met opdruk van horeca-gelegenheden te Gouda, z.d. (ca. 1960) 18 stukken in 16 omslagen 2145 Hotel restaurant Het Blauwe Kruis, Westhaven 4 - 5 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Exemplaar met blauwe resp. rode opdruk. Notabene 2146 Café restaurant De Kroon, Kleiweg 97 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2147 Café) Tunnel Expresse, Vredebest 2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2148 Schouwburg Concordia, Westhaven 27 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2149 Zaal Kunstmin, Boelekade Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2150 Veemarkt restaurant (C.J.A. Bredie), Varkenmarkt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2151 Hotel café restaurant Central, Markt 22 - 23 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2152 Lunchroom Victoria, Markt 30 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met een wikkel voor suikerklontjes. Notabene 2153 Café restaurant Duynstee / In het vat van 1000 kan, Markt 49 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2154 Hotel café restaurant De Zalm, Markt 34 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2155 Café Marktzicht (Hans Melkert), Hoogstraat 1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2156 Café 't Zuid (Th.L. Daanen), Dubbele Buurt 1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2157 Snackbar cafetaria Excellent, Stoofsteeg 16 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2158 De Producent (bedrijfskantine), Wachtelstraat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2159 Café restaurant De Witte, Zeugstraat 94 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Wikkel voor suikerklontjes. Notabene 2160 Stationsrestauratie (D. Bos), Stationsplein Wikkel voor suikerklontjes. Notabene Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2161 Strookje met tekst, vermoedelijk gebruikt om een pen uit te proberen, z.d. (ca. tweede helft 16e eeuw) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in B. Platina, "De vita & moribus summorum pontificum historia" (539 G 6 = oud Libr. 930). Mogelijke transcriptie: "...ebus nostris (ecclesie ?) (benedicetionem ?) hom... 't Was te lange ende nu isset te corte. Al minen pennen scriven qualic." Notabene 2162 Rekening van Joris Borsdijck (= Borsbeeck) te Antwerpen voor vervoer van bouwmaterialen (o.a. IJsselsteen) via Lillo naar Antwerpen, 1641; (vermoedelijk gekwiteerd voor ontvangst) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: OA Gouda 5041. Notabene 2163-2166 "Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen over 19..", 1912, 1915 - 1917. Gedrukt 4 deeltjes Ingedeeld per straat. Notabene Goudana N 070 aanw. 1982/16 (= varia 569) Oude signatuur 2163 1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2164 1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2165 1916 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2166 1917 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2167 Zaklabels (verzendetiketten) voor diverse soorten veevoer van Coöp. Landb. Ver. "Nieuwerkerk a/d IJsel" resp. de Coöp. Landb. Ver. "De Onderneming" te Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1960 en ca. 1970 8 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen "De Onderneming" ontstond na fusie met een bedrijf te Ouderkerk. Inmiddels gefuseerd met "De Samenwerking" te Haastrecht. Notabene 2168 "Zakboekje voor gasfitters, bouwkundigen en gasverbruikers". Uitgegeven in eigen beheer door J.J. Prins van Doesburgh, directeur van de stedelijke gasfabriek te Gouda, 1900; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. een lijst van gasfabrieken in Nederland in volgorde van de productiecapaciteit. Notabene 2169 "Zaken- en beroepen-register ... van Gouda en omstreken". Gids voor bedrijven en vrije beroepen in de regio Gouda (Gouda, Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen en de Krimpenerwaard), 1958, 1960 2 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AB 0675 Oude signatuur 2170 "Reglement van het Natuurkundig Genootschap voor Gouda en Omstreken", 1917; met aanvullingen, 1923; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 227 Oude signatuur 2171 "Het landschap rond Gouda : lesbrief voor de hoogste klassen van het basisonderwijs". Bewerking van het artikel "Natuur en landschap rond Gouda" van J.J. den Held en H.G. van der Weijden (in: Zuidhollands Landschap, 1972), samengesteld door de Commissie biologie (van ?), 1985; gestencild 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen bibl. 1985/213 Oude signatuur 2172 "Goudse Reddings Brigade 24 juni 1921-1981". Programma van feestelijkheden; met gelukwensen en korte beschrijving van de stand van zaken inzake de vereniging; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen bibl. 1981/332 Oude signatuur 2173 "1862 - 1 april - 1937 Weet gij dit wel?". Reclamefolder van de Goudsche Courant en de weekbladen De Krimpenerwaard, Weekblad voor Reeuwijk, De Zuidplas, Weekblad voor Waddinxveen en De Boskooper gericht op adverteerders, 1937 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2174 Circulaire van A. Vuik jr. te Nieuwerkerk a/d IJssel met mededeling dat hij een bodedienst begint op Rotterdam en Gouda (bestelhuis H.L. Bouwmeester, Zeugstraat G 83), 1905 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2175 Statuten en huishoudelijk reglement van de afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel van de Zuid-Hollandse vereniging Het Groene Kruis, 1941 resp. 1940, met een lijst van bestuursleden, 1949. Met een huishoudelijk reglement, 1914, en een agenda voor de vergadering van 26 november 1914 2 katerntjes, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2176 Visitekaartje van Adr. Boers, vertegenwoordiger van zeepfabriek De Klok, z.d. (ca. 1950) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2177 Formulier (in briefkaart-vorm) van N.V. Drukkerij v/h Koch & Knuttel voor mededelingen betreffende de verzending van drukwerk, z.d. (ca. 1930) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2178-2179 Afschriften van besluiten en verordeningen (keuren) van het Hoogheemraadschap van Rijnland over de periode 1653 - 1682 resp. 1664 - 1701; voorin het eedsformulier voor toelating van een procureur voor de vierschaar van Rijnland 2 omslagen Hs. 037 Oude signatuur 2178 1653, 1664, 1669 - 1682 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De eerste pagina's zijn gepagineerd 438 - 448. Notabene 2179 1664, 1669 - 1689, 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2180-2182 Stukken betreffende de weerbaarheidsvereniging / het scherpschutterscorps "Burgerpligt", 1882 - 1900 2 stukken, 1 katerntje 2180 Toegangsbewijs, tevens programma van de schietwedstrijd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan, juli 1882 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 2181 Statuten, met "disciplinair reglement voor schiet- en andere oefeningen" en "Goudsche scherpschutters-vereeniging : reglement van het korps", 1893; gedrukt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2182 Bepalingen betreffende de schietoefeningen ... scherpschutter", 1900; gedrukt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2183 Gedeelte betreffende Gouda uit het jaarverslag van de Provinciale Zuidhollandsche Archeologische Commissie over 1922; gedrukt 1 katern (los) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 520 dossier 39-1 sub 67 Oude signatuur 2184 Zakagenda voor 1971; gedukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uitgereikt door de Stadsspaarbank Gouda aan alle klanten ter herinnering aan de opheffing van de bank per eind 1970. Notabene 2185 "Schnittgrüngärtnerei Gebr. Steensma ...". Vloeiblad met reclame van snijbloemenkwekerij Gebr. Steensma, ca. 1935 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Duits. Geattendeerd wordt op aflevering per vliegtuig. Notabene 2186 Reclamekaart van fa. B. Gompers, winkel voor ansichtkaarten, bruilofts- en feestartikelen, Korte Tiendeweg D 4 te Gouda, ca. 1904 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2187 "10 K.L.M. luchtfoto's in briefkaartformaat ...". Enveloppe met vijf luchtfoto's van Gouda, uitgegeven door de Fototechnische Dienst van de KLM te Rotterdam, 1927; gedrukt 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Serie II (gedeeltelijk). De gehele serie bevindt zich in de fotocollectie. Notabene 2188 "Gouda in beeld : 12 photo's ...". Enveloppe met vier foto's van stadsgezichten, uitgegeven door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, (1928) 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De gehele serie bevindt zich in de fotocollectie. Notabene 2189 "Reglement van de afdeeling Gouda en Omstreken der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst ... Caecilia". 1929; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. toevoegen aan archief = eigendom SAHM Notabene 2190 Liturgie voor de eucharistieviering ter gelegenheid van de inkleding van Martin de Korte, 1987. Met de tekst van een interview met De K. in verband met zijn aanstaande priesterwijding, 1991 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De K. is geboren te Gouda (1955). Notabene 2191 Zakboekje van Leonardus van den Heuvel, geboren te Gouda, milicien bij het 3e eskadron 3e regiment huzaren te Leiden, 1898 - 1901 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2192 Distributiebonnen voor levensmiddelen, uitgegeven door de gemeente Gouda, ca. 1918 39 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2193 Kwitantie van Dirck Volckerts Coornhert voor de tresoriers van Alkmaar wegens ontvangst van fl. 6 voor een jaar lijfrente verschenen in 1584, 20 maart 1585. Met een 19-eeuwse transcriptie 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 171 Oude signatuur 2194 Kwitantie van de stadssecretaris voor Clara Alagonda Krugers wegens betaling van fl. 3 voor de impost op het trouwen, 11 januari 1781 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 172 Oude signatuur 2195 Kwitantie van Cornelis Schriek voor J. Hopman wegens betaling van fl. 3.2.- voor een kwartaal schoolgeld voor diens kleindochter, 8 februari 1797 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 173 Oude signatuur 2196 Kwitantie van Johannes van Houten voor Johanna Hopman wegens betaling van een kwartaal schoolgeld en boeken, 1798 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 182-183 Oude signatuur 2197 Briefje van H. van Beverningk aan ... betreffende zeezaken, 6 juli 1652. Met transcriptie, ca. 1900 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 192 Oude signatuur 2198 Brief van H. van Beverningk, uit Nijmegen, aan Balth. Coymans, schepen van Haarlem, betreffende de onmogelijkheid om mr. Andries van Swaanswijck aan een bestuursfunctie te helpen, aangezien hij in Oost-Indië is geboren en verzuimd heeft zich tot "Hollander" te laten naturaliseren, 26 december 1677; afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 193 Oude signatuur 2199 Brieven van H. van Beverningk, uit Nijmegen, aan een familielid betreffende diens voorgenomen reis langs de Loire, respectievelijk diens terugkeer uit Frankrijk, 2 februari 1677 en 12 oktober 1679. Met 20e-eeuwse transcripties 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De tweede brief in het Frans. Kennelijk aangekocht op een veiling, (ca. 1950 ?). Notabene Pers. M 193 Oude signatuur 2200 Kwitanties van Leonard Venroy voor Willem Vos wegens betaling van geleverde wijnen, 1805 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 174 Oude signatuur 2201 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel te Moordrecht, 1932; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2202 "Molenspreuken anno 2000". Spreuken met betrekking tot molens, verzameld door de PCOB afd. Nieuwerkerk a/d IJssel ter gelegenheid van de expositie "Daar bij die molen", in verband net de restauratie van molen Windlust te Kortenoord, 2000; afdruk. Met folder van de Stichting Molen Kortenoord in het kader van fondsenwering, ca. 2003 1 katerntje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2203 Register van inkomsten en uitgaven van de "commissie uit de Nieuwerkerkse verenigingen voor afscheid burgemeester Jas en ontvangst nieuwe" (burgemeester), 1949 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Volgens de GC van 31-05-1949 bood woordvoerder G. de Jong een brievenmes, brievenstandaard en rookstel met sigaren aan. Notabene 2204 Krantenknipsel uit (Groot-Rotterdam ?) met portretten van J. Swets Lz. en P.A. de Ruiter, respectievelijk 25 jaar voorzitter en secretaris van muziekvereniging Crescendo te Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1925 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2205 Krantenknipsel uit het Reformatorisch Dagblad met uittreksel uit een artikel van L.M.P. Scholten in De Wachter Sions over o.a. een prominente voetballer, die op latere leeftijd tot bekering kwam en in Nieuwerkerk a/d IJssel kwam wonen en daar enkele jaren als diaken diende bij de gereformeerde gemeente in Nederland, 10 juni 2000 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2206 Informatieve toeristische brochure over de Heksenwaag te Oudewater, samengesteld door A.W. den Boer ten behoeve van de VVV, 1949; gedrukt. Met een Engelstalige folder over Oudewater, ca. 1950; gedrukt 1 katerntje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Libr 0857 ffff Oude signatuur 2207 Oproepen van het gemeentebestuur voor A.A. van Bergen IJzendoorn als vrijwilliger bij de dienstdoende schutterij, 1848 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 203 (ged.) Oude signatuur 2208 Bewijzen van poorterschap van Amsterdam voor Joost Eybergh, zijdeverver, wegens huwelijk met Maria Bennevelt, weduwe van Nicolaes Plischart, 22 juli 1664, en zijn zoon Pieter van Eyberg, wijnkoper, 15 maart 1689 2 stukken (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 216-217 Oude signatuur 2209 Koerslijstje van handelswaren (goederenhandel), verzekeringstarieven, wissels en edele metalen te Amsterdam, 24 september 1742; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 221 Oude signatuur 2210 Brieven ingekomen bij Harmanus Hartman en/of fa. Maes en Hartman, suikerraffinadeurs, 1750, 1752 en z.d 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 219 III 14 Oude signatuur 2211 Bewijzen van lidmaatschap van de grondvergadering voor Pieter Kats (of: Pieter van Cats), 1795, 1798 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 225 Oude signatuur 2212 Bewijs van lidmaatschap van de nationale garde voor Pieter van Kats (of: Cats), 1795 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 225 Oude signatuur 2213 Puntenlijst (rapport) voor G. Krom, leerlinge aan de meisjesschool, februari 1873 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 229 Oude signatuur 2214 Brief van F.H. van Leent aan burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, ter begeleiding van een boek waarop Van B. heeft ingetekend, 1894 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 230 Oude signatuur 2215 Attestatie de vita voor Pieter Gerrits. Meerkerck door Cornelius Traudenius, 1639 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 232 Oude signatuur 2216 Reclamekaartje van heren- en kinderkledingmagazijn Gebrs. Bisping aan de Markt, ca. 1910; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2217 Intekenlijst voor een gedenkteken voor Johan Derk van der Capellen tot den Poll, opgesteld door de commissie te Zwolle en doorgezonden door Amsterdamse regenten aan M. van Toulon, P.L. Schippers, C.J. de Lange van Wijngaarden en L. Marcellus Bisdom, voor de inzameling van geld te Gouda, 1785 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia II.07 Oude signatuur 2218 Aantekening (van Pieter van der Want ?) betreffende het begin van de negentiende eeuw, z.d. (ca. 1800) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in: varia 6813. Notabene aanw. 1938 Oude signatuur 2219 Krantenknipsel met foto betreffende de benoeming van L.H.A. Würdemann tot burgemeester van Nieuwerkerk a/d IJssel, (1917) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2220 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot Onderlinge Brandverzekering van roerende en onroerende goederen "Nieuwerkerk aan den IJssel en Omstreken", 1959; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2221 Veilingcatalogus van de bedrijfsinventaris van N.V. Jachtwerf, Scheepsreparatiebedrijf en Meubelfabriek De Toren van Belém aan de Kortenoord 45 te Nieuwerkerk a/d IJssel wegens faillissement, 1961; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2222 Legger van verhuurde huizen en landerijen van H.G. Holsteijn, geneesheer te Nieuwerkerk a/d IJssel, aangelegd 1871, bijgehouden tot 1889 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2223 "Adopteer een monument". Lesboekje voor het basisonderwijs, vervaardigd door (de afdeling onderwijs van de) gemeente Gouda, 1987; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deelnemende scholen: Emmaschool, Plaswijckschool en Roncallischool. Notabene 2224 Zakboekje van Leendert van der Sande (of: Sanden), geboren te Gouda, grenadier bij de 1e compagnie 1e bataljon grenadiers, 1836 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1949/10 port. II Oude signatuur 2225 Prospectus van de Franse kostschool voor meisjes van Maria Johanna en Elisabeth de Gast, z.d. (ca. 1752); gedrukt. Met een transcriptie van het besluit van de magistraat tot begeving van de school, (1752) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De prospectus in het Nederlands en het Frans. Notabene aanw. 1951/2 port. II Oude signatuur 2226 Papieren fotozakjes met opdruk voor fotohandel B. Pruyt te Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1960; gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2227 "Televisiekaart". Bewijs van houderschap van een tv-toestel voor A. Both te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1962; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2228 Concepten voor processen-verbaal, opgemaakt door Abraham Both, onbezoldigd rijksveldwachter te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1890 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2229 "Disputatio exegetica de scriba edocto ad regnume coelorum ...". Stellingen bij het theologisch proefschrift van Adrianus Ketel, verdedigd aan de universiteit te Leiden, 1704; gedrukt 1 katern (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1954/5 (port. II) Oude signatuur 2230 Bewijs van lidmaatschap van de Vaderlandsche Burgersociëteit te Gouderak voor Jan de Bes, z.d. (ca. 1784) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1961 (port. II) Oude signatuur 2231 Devotieprentje van Onze Lieve Vrouw van Waddinxveen, z.d. (ca. 1995) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2232 Brief van Jacob Kramers Jz. aan dr. A. de Jager te Rotterdam ter begeleiding van het eerste "proefblad" van een woordenboek, met verzoek om kritische beoordeling, 1854 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1961 (port. II) Oude signatuur 2233 Brief van P. Romeijn, schoolopziener te Gorinchem, aan NN met verzoek om een verklaring voor het verschil in schoolverzuim te Rotterdam en Den Haag, 1863 1 stuk aanw. 1961 (port. II) Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2234 Brieven van dr. D. Terpstra, rector van het gymnasium, aan een collega en aan NN met aanbeveling van ... Geytenbeek als leraar wiskunde, 1875 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1961 (port. II) Oude signatuur 2235 Bewijs van ontvangst, afgegeven door J. Vlacq, van een pak brieven van het stadsbestuur van Den Bosch bestemd voor stadhouder Willem III in het hoofdkwartier te Eysden, 1672 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1961 (port. II) Oude signatuur 2236 Lidmaatschapsbewijzen als wekelijks contribuant van de Spaarkas De Utrecht (voorheen de Vereeniging voor Werkverschaffing) voor L. van der Dussen, L. Stolk en W. Baas te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1926, 1929, 1935 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de achterkant aantekeningen van Jannetje Muit voor voordrachten bij de meisjesvereniging Credo. Notabene 2237 Reclamekaartje van brandstoffenhandel Gebr. Van Bruinessen, Turfsingel 32, gedrukt op de achterkant van een prentbriefkaart van de Hindenburgbrücke te Halle (Saale, Duitsland), ca. 1925 ? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2238-2239 Stukken betreffende meubelfabriek C. den Boer, Bosweg 2, ca. 1920 1 katerntje, 1 omslag 2238 Prijs-courant", z.d. (ca. 1920) 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2239 Orderboekje, 18 januari - 17 mei 1920 ; doorslagen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2240 "Bijbeltaak en bijbelvrucht . Tekst van een referaat gehouden door W. Willemse te Utrecht op de tiende leidersvergadering van de Bond van Ned. Hervormde Knapenverenigingen op G.G. te Gouda, 1931; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2241 Gastenboek ter gelegenheid van de opening van boekhandel Van der Kuy te Moordrecht, 1960; met ingeplakte foto's en andere stukken 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2242 Ansichtkaarten ontworpen door Loan Oei in het kader van het project Verhalen van Steden, waaraan o.a. Gouda deelneemt, 2003 16 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2243 Programma van de feestavond ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de schouwburg-bioscoop, 1931 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2244 Kartonnen doosjes voor de verpakking van juwelen, geleverd door juwelier M. van Deth en Zoon aan de Korte Groenendaal I 19, z.d. (ca. 1900 2 doosjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bedrukt in kleur, een doosje met bloemmotief, een doosje met engeltje met bazuin. Notabene 2245 Kartonnen doosjes voor de verpakking van juwelen, geleverd door juwelier G.C. de Vooijs (aan de Markt), (1915) en z.d. (ca. 1930) 2 doosjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een doosje bedrukt met met bloemrankmotief in blinddruk, een doosje met reclame-opdruk. Notabene 2246 Kartonnen doosje voor de verpakking van juwelen, geleverd door juwelier F.J. van de Pavoordt, Markt 70, z.d. (ca. 1930) 1 doosje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bedrukt in kleur met bloemmotief. Notabene 2247 Kartonnen doosje voor de verpakking van medicijnen, geleverd door apotheek A.H. Teepe aan de Gouwe C 49, z.d. (ca. 1905) 1 doosje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bedrukt in kleur met o.a. vignet. Notabene 2248 "Recom zakenboek Gouda - Woerden". Bedrijvengids; gedrukt, 1983 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens gegevens over openbare instellingen en voorzieningen. Notabene 2249 Papieren zak met opdruk van drogisteij Anton Coops, Wijdstraat 31, z.d. (ca. 1950) 1 doosje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2250 "Waddinxveen kwartet". Kwartetspel met afbeeldingen van (details van) Waddinxveense gebouwen en andere topografische foto's, uitgegeven door de gemeente Waddinxveen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis, 18 mei 1978; gedrukt 1 pakje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2251 Programma's van concerten van de Nederlandsche Bachvereeniging in de St.-Janskerk ter gelegenheid van het Holland Festival, 1952 - 1955 en 1959. Met twee bijlagen 5 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2252 "Familie-register". Trouwboekje van Gerrit Houtman en Geertruida Barendina Goudriaan, getrouwd 24 maart 1926; met bijschrijvingen wegens overlijden, 1937 en 1952 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2253 "Familie register". Trouwboekje van Johannes Hendrikus Brussé en Antonia Cornelia Walthie, getrouwd 10 juli 1935; met aantekening van kerkelijke dispensatie door de pastoor van de r.k. parochie van het Allerheiligst Sacrament wegens gemengd huwelijk en met bijschrijvingen wegens geboorten, 1943 en 1946, en wegens overlijden, 1984 en 1985 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2254 "De last aan Nineve, voorgesteld aen Nederland, in eene redenvoering over Nahum 1:1 tot 7 ...". Tekst van een redevoering, gehouden te Zevenhuizen door J.W. Bussingh, afgezet predikant te Gouda, op de biddag 15 maart 1801; met bijlage; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet in Knuttel. Notabene 2255 Papieren sigarenzakje met reclame van fa. C.J. Hoogeveen, Kattensingel 70, ca. 1950; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2256 "Weest Gode bevolen". Tekst van de afscheidspreek van ds. L. Vroegindeweij, hervormd predikant, bij zijn vertrek van Waddinxveen naar Papendrecht, 1949, met losse portretfoto; gedrukt 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2257 Akte waarbij J. Hornes aan zijn buurman Johannes Ypelaar toestaat om op zijn riolering aan te sluiten, 1881. Met een kwitantie van de regenten van de gasthuizen voor J. Ypelaar, wegens betaling van de afkoopsom van hofstedegeld op zijn pand wijk B 143, 1884 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2258 "Bestek voor het kroozen in den Zuidplaspolder 1888". Gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2259 Declaratie van de bakenmeester van rijkswaterstaat te Moordrecht wegens gemaakte onkosten, 1917. Met een opgave van dezelfde van de vier arbeiders "in zijdelingschen staatsdienst" in juni 1919 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5100 Stukken betreffende de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen, 1971/1972 - 1997/1998, 1999/2000, 2000/2001, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 .. dozen De spoorboekjes van 1971/1972, 1981/1982 en 1991/1992 zijn integraal bewaard als voorbeeld. Van de overige jaren zijn alleen de voor het werkgebied relevante gegevens bewaard. Notabene 5401 Programma's voor het Randstad jazzfestival te Gouda, 1980, 1981, 1983 - 1987, 1989 - 1995, 1997, 1999; gedrukt. Met stuk betreffende de stichting Vrienden van het Jazz en Blues Festival, 1999 13 katerns, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5402 Programma's van de Volksuniversiteit Gouda, 1983/84, 1986/87, 1988/89 - 2000/2001, 2002/2003; gedrukt 14 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5500 Programma's van de Goudse hofstedendagen, 1988, 1989, 1991, 1996; gedrukt 4 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5501-5510 Programma's van de Gouda-week, 1950 - 1958, 1974; gedrukt 10 omslagen Goudana H 050 Schrijvers 220 Oude signatuur 5501 1950 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met krantenknipsel. Notabene 5502 1951 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5503 1952 (met internationaal muziekconcours Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5504 1953. Met toegangskaart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5505 1954. Met toegangskaart voor een "opera-concert" en begeleidende brief Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5506 1955 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5507 1956 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5508 1957 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5509 1958. Met twee stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5510 1974 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6000-6001 "Genealogie Ernst". Genealogie van de familie Ernst (vnl. stamreeksen met bijlagen), 1682 - 1990, samengesteld door P. Ernst te Gouda, 1990 1 band, 1 pak Bevat tevens een historisch overzicht van het personenvervoer in de 19e eeuw. Notabene 6000 Afdruk (publieksexemplaar) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6001 Origineel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6002 Papieren zak met reclame van fa. L.A. de Waardt, Wilhelminastraat 46, winkel in pluimveevoer en vogelzaden, ca. 1950 (?) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6003 Programma van het bezoek van koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma aan Gouda op 24 april 1897; gedrukt. Met teksten van liederen en een exemplaar van het Dagblad van Gouda gewijd aan het aanstaande bezoek; gedrukt 1 deel, 2 katerntjes, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 044, 1139 F 71 Oude signatuur 6004 Exemplaar van De Kampioen, tijdschrift van de ANWB, februari 1924 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6005 Bekendmaking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder betreffende de openbare verkoop van twaalf watermolens onder Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel, juni 1879; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6006-6015 Stukken betreffende de Rijks HBS, later de Rijks Scholengemeenschap (RSG), 1918 - 1975, voornamelijk verzameld door dr. A. Scheygrond (oud-leraar) 10 omslagen Vnl. krantenknipsels. Notabene Goudana N 061 Goudana G 081 - 082 Oude signatuur 6008 Stukken betreffende de Goudse HBS-vereniging GHBSV, 1918 - 1958, 1969 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6010 Stukken betreffende het 60-jarig bestaan, 1925 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6007 Stukken betreffende directeuren (rectoren), 1929 - 1975 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6011 Stukken betreffende het 75-jarig bestaan, 1940 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6006 Stukken betreffende leraren, 1953 - 1979 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 280 Oude signatuur 6012 Stukken betreffende het 90-jarig bestaan, 1955 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6014 "Geschiedenis Rijks H.B.S. Gouda 1865-1955." (Ongepubliceerde ?) tekst van G. Schrijvers Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6009 Stukken betreffende het schoolgebouw, 1957 - 1965 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 243 Oude signatuur 6015 Stukken betreffende leerlingen, 1958 - 1965 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6013 Stukken betreffende het 100-jarig bestaan, 1965 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6016-6021 Stukken betreffende de beeldhouwster en dichteres Sonja Meyer, verzameld door dr. A. Scheygrond, 1961 - 1990 5 omslagen 6019 Stukken betreffende tentoonstellingen, deelname aan manifestaties, opdrachten, e.d. 1961 - 1990 en z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6021 Nieuwjaarskaarten vervaardigd door Sonja Meyer, 1968 - 1987 en z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6016 Stukken betreffende haar lidmaatschap van de Culturele Raad Gouda, 1971, 1976 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6020 Krantenknipsels, 1971 - 1984 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6017 Stukken betreffende haar lidmaatschap van het bestuur van het gewest Gouda van de B.B.K., 1971, 1974, 1986 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6018 Stukken betreffende haar lidmaatschap van het dagelijks bestuur van de Culturele Raad van Zuid-Holland, 1980 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6022 "Het Goudse geslacht Dortland / Van Reedt Dortland (± 1660-heden)". Stamreeksen van de familie (Van Reedt) Dortland, ca. 1660 - 1997, en Van Reet, ca. 1670 - 1900, samengesteld door W. van Reedt Dortland te Huizen, 1998; met een inleiding over het ontstaan van de dubbele geslachtsnaam (met schema); met de tekst van het artikel "De geschiedenis van een oud huis" (Westhaven 29) door P.H. van RD, 1920; met een historisch overzicht van het ontstaan van de bankiersfirma Wed. Knox en Dortland (1842-1952); met een index op persoonsnamen. Met aanvullingen en correcties, 1998 1 band, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6023 "Gereformeerde lantrechten en gewoonten van 't Rijck van Nijmegen ende de ampten van tusschen Maes en Wael, mitsgaders van Over- ende Neder-Betuwe ende de heerlicheiden daeronder resorterende ofte gelegen sijnde". Verzameling rechtsbronnen voor zuid-oost Gelderland; afschrift, eind 17e eeuw (na 1686) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor het gedrukte exemplaar: zie librijecollectie 558 B 18. Notabene Hs. 031 OA Gouda III B 30 Oude signatuur 6024 "Het doopsgezinde geslacht Bosch (uit Gouda) . Fragment-genealogie (stamreeks) van de familie Bosch, 1603 - 1784; afdruk 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 218 Oude signatuur 6025 Programma's / orden van dienst voor buitengewone diensten in de Goudse synagoge, 1923 - 1938. Met krantenknipsels, 1927, en enkele algemene liturgische bijlagen, 1938 en z.d. (ca. 1970) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk fotokopieën. Notabene Goudana G 060 = 1140 F 91 Oude signatuur 6026 Notulen van de algemene ledenvergaderingen van de vereniging Reisjis Gochmo (of: Chogmo, of: Resjith Gochma), 1888 - 1940. Met een ledenlijst, 1888 - 1919, rooster van aftreden, 1922 1942, lijst van leden die prijzen hebben getrokken en niet aan de loting mogen deelnemen, 1883 - 1914, reglement, (datum in hebreeuws), kladaantekeningen van vergaderingen in 1939 en 1940, een brief waarin de voorganger bedankt als voorzitter, 1939, en een agenda voor de vergadering van 25 september 1939 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Het doel van de vereniging was het zich "bekwamen in de joodsche wetenschappen". Notabene 6027 Authentiek afschrift van een akte van veiling en toewijzing van onroerende goederen te Moordrecht, januari, februari 1850. Bevat: - een boerderij met toebehoren aan het Oosteinde 204 te Moordrecht, kad. sectie B 966 - 968, 1353, 1354, 1464 en 1465, strekkende deels vanaf de IJssel, deels vanaf het land van de erven van Cornelis Hoogendoorn, tot aan de Ringvaart (O = ged. het volgende perceel, ged. de voornoemde erven en de erven van Klaas de Vries; W = ged. perceel nr. 3 en ged. Cornelis Wout; - drie percelen weiland en wat rietland aan het Oosteinde, kad. sectie B 1233, 1355 - 1358 en 1470 - 1473, strekkende ged. vanaf het land van Paulus Oudijk, ged. van dat van de weduwe van Johannis Smits, tot aan de Ringvaart (O = ged. Johannes Drost Adrianusz. en ged. de erven van Jan van Vlaardingen; W = ged. perceel nr. 1 en ged. Paulus Oudijk); - een perceel weiland aan het Oosteinde, kad. sectie B 1352, strekkende van het land van Cornelis Wout tot de Ringvaart (O = perceel nr. 1; W = ged. perceel nr. 4 en ged. Dirk van Duin) 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6028 Krantenknipsels uit de Goudsche Courant en het Weekblad de Zuidplas betreffende de droogmaking, juli 1939; afdruk 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het stuk van De Zuidplas is incompleet. Notabene 6029 "Keur op de tweede herschieting van de slooten in den Zuidplaspolder ...". Augustus - september 1854. Afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft het (opnieuw) op de vereiste afmetingen brengen van de sloten. Notabene 6030 Verordening op de werkzaamheden van de kroosheemraden van de Zuidplaspolder, 1855; afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6031 Bekendmaking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder van de openbare aanbesteding in het Hof van Holland te Zevenhuizen van het hergraven van sloten, 1857 juni; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6032 Voorwaarden waarop door het rijk (in het Hof van Holland te Zevenhuizen) een deel van de grond in secties D t/m H van de Zuidplaspolder in het openbaar zal worden verkocht. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Juli 1842; afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6033 Voorwaarden waarop (in het Hof van Holland te Zevenhuizen) landerijen in secties E van de Zuidplaspolder in het openbaar zal worden verkocht, mei 1851. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6034 "Binnenlandsche reisgids". Overzicht van in Nederland bestaande spoorverbindingen; gedrukt, mei 1866. Afdruk 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. de lijn Rotterdam - Capelle - Nieuwerkerk a/d IJssel - Moordrecht - Gouda - Utrecht van de Ned. Rhijn-Spoorwegmaatschappij. Notabene 6035 Proces-verbaal van overdracht van de molens, het stoomgemaal, de sluizen, bruggen, gebouwen, waterleidingen, wegen, ringdijken, etc. door de Commissie van beheer en toezigt over den drooggemaakten Zuidplas aan het bestuur van de Zuidplaspolder, december 1843; afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6036 Bekendmaking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder van de openbare verhuring (in het Hof van Holland te Zevenhuizen) van het visrecht in de tochten, augustus 1849; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6037 "Keur op het malen op den Zuidplas". Verordening van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland betreffende het uitmalen op de Zuidplas, met name vanuit de Eendrachtspolder en de Tweemanspolder te Zevenhuizen, december 1816; gedrukt. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6038 Reglement van bestuur voor de Zuidplaspolder; met Koninklijk Besluit betreffende de instelling van een polderbestuur, aanwijzing van dijkgraaf en heemraden en de opheffing van de Commissie van beheer en toezigt over de droogmaking van den Zuidplas, augustus 1845; gedrukt. Afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6039 Bestek voor de aanbesteding van het leveren van molenroeden en grint aan de Zuidplaspolder, juni 1861; gedrukt. Afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6040 Notulen van de vergadering van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder; gedrukt, november 1845. Afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6041 Beschikking van dijkgraaf en heemraden van de Zuidplaspolder waarbij Nicolaas Exalto wordt aangesteld tot eerste opzichter, en waarbij voorts diverse andere personeelsleden worden aangesteld, 1858 juli; met aantekening van de eedsaflegging. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6042 Aanslagbiljet voor K. de Vries en kinderen wegens polderlasten van de Zuidplaspolder, 1875 - 1876; met kwitering. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6043 Krantenknipsels uit het Weekblad de Zuidplas en de Goudsche Courant betreffende de totstandkoming van de nieuwe verbinding tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe ten westen van Gouda en het nieuwe dieselgemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk, maart 1935 maart, februari 1936; afdrukken. Met een programma en menukaart van de maaltijd in hotel De Zalm ter gelegenheid van de opening van het gemaal, 22 februari 1936 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6044 Krantenknipsels uit (?) betreffende de ingebruikneming van de nieuwe rijksweg (autosnelweg) tussen Den Haag en Gouda (onderdeel van de snelweg Den Haag - Utrecht),ca. 1939; afdrukken 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6045 Stukken betreffende de bespreking tussen het bestuur van Schieland en de gouverneur van Zuid-Holland en J. Blanken Zz., inspecteur-generaal van rijkswaterstaat, betreffende de aanpak van de droogmaking van de Zuidplas en de benoeming van een commissie van toezicht, februari - maart 1825. Afdrukken 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6046 Stukken betreffende het verbod van Schieland op het bebouwen of beplanten van grond binnen een afstand van 377 el van de watermolens, september 1838 - januari 1839. Afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6047 Stukken betreffende de door Schieland te heffen belastingen op de te verkopen gronden in de drooggemaakte Zuidplaspolder, maart 1841. Afdrukken 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6048 Bouwtekeningen van (gedeelten / magazijnen van het) voormalige militair hospitaal aan de IJssellaan 2 - 2a / hoek Karnemelksloot, later deels in gebruik als belastingkantoor, z.d. (ca. 1938 ?), 1950, 1961; lichtdrukken 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6049-6050 Krantenknipsels betreffende Moordrecht, 1924 - 1933 2 omslagen 6050 Afbeeldingen (dorpsgezichten) (uit: Groot-Rotterdam en ...), (1924), 1938 en z.d 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6049 Uit de geschiedenis van: Moordrecht", door Jan van d'Isala (uit: Schoonhovensche Courant), 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6051 Krantenknipsels betreffende de ontsporing van de olietrein Rotterdam - Schoonebeek tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht, november 1953 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6052 Krantenknipsel uit een damesweekblad betreffende de KVT, z.d. (ca. 1955) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig. Notabene 6053 Krantenknipsels bevattende afbeeldingen (stadsgezichten) van Gouda (uit: Extra Magazine en ...)., 1936 en z.d. 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6054-6066 Lesbrieven, vervaardigd door leerlingen van de PABO De Driestar, ter gelegenheid van de herdenking van 150 jaar Zuidplaspolder, 1990 13 bandjes 6054 De toekomst van de Zuidplaspolder Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Hans van Rijn, Johan Matze en Bastiaan Visser. Notabene 6055 We houden het niet droog vandaag! Of wel? De waterhuishouding in de Zuidplaspolder Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Linda de Jong, Mark van Oostrom en Daniël Hertog. Notabene 6056 Zuidplas. Waterzuivering Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Mirjam Hoogendijk, Ada Korporaal en Jacqueline van Grevenstein. Notabene 6057 Zuidplas. Water en milieu Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Jan van Kranenburg, Eric van de Heuvel en Klaas Albert Klein. Notabene 6058 Zuidplas. Vervoer Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Andre de Bruin en Rick Boom. Notabene 6059 Zuidplas. "De Gouwe" - een stukje Zuidplas Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Anita van Grevenstein, Rianne Bouman en Antoinette van de Heuvel. Notabene 6060 Moordrecht. Waterbeheersing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Alida van Doorn, Betty van Trigt en Johan van Wette. Notabene 6061 Uit de rijke historie van Moordrecht Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Debora van der Hauw, Gera Timmer en Jeanette Karels. Notabene 6062 Wat doe je voor de kost? Geschiedenis van de ambachten in Moordrecht Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Cobie Hoogwerf, Lineke van Dam en Agnes de Winter. Notabene 6063 Moordrecht. Speurtocht Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Astrid Valk en Nelleke Kooiman. Notabene 6064 Voorzieningen. "Ramp treft Moordrecht Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Marina Ros en Diana Middendorp. Notabene 6065 Moordrecht. Vervuiling van de Hollandse IJssel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Elise Beekhuis, Anja de Groot en Sjani van der Grond. Notabene 6066 Moordrecht groen of grijs? De toekomstige inrichting van Moordrecht Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door Sandra de Zeeuw, Riëtte Scheer en Dieneke Westeneng. Notabene 6067 Rapport van de Nationale Woningraad inzake de bewonersenquête betreffende het renoveren van 50 woningen aan de Tollensstraat, 1974. Afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 401 G 133 Oude signatuur 6068-6069 Staten met uitslag van de beroepstellingen betreffende de gemeente Gouda; gedrukt, 1889, 1899. Afdrukken 2 bandjes 6068 1889 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uit deel 9, blz. 280-311. Notabene 6069 1899 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uit deel 3, blz. 354-395. Notabene 6070-6071 "Zo was het vroeger". Krantenknipsels uit een serie artikelen in de Goudsche Courant door G. Schrijvers, 1956 - 1958 1 bandje, 1 omslag 6070 - 1 blocnote met ingeplakte knipsels Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat ook andere knipsels. Notabene 6071 - 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6072 "Goudse straten en hun geschiedenis . Krantenknipsels uit een serie artikelen in de Goudsche Courant door G. Schrijvers, 1959 - 1960 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6073 Krantenknipsels over diverse onderwerpen betreffende Gouda en omgeving, ca. 1955 - 1960 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6074 Beschrijving van de geschiedenis van Moerkapelle en de polder De Honderd Morgen of de Wilde Veenen; met transcripties van archiefstukken; samengesteld door G.J.A. Runsink, gemeentesecretaris van Moerkapelle, (1974). Met een brief van prof.dr. J.L. van der Gouw, provinciaal inspecteur der archieven, met adviezen betreffende eventuele publikatie van het manuscript 1 bandje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Moerkapelle -2.07.1 Oude signatuur 6075 Uittreksel uit het vierschaarboek (rol van de vierschaar of schepenbank) van de stad Gouda, vervaardigd door (?), 11 september - 6 november 1709. Afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie RA Gouda inv.nr. 109. Notabene 6076 Transcriptie van de stadsrekening van Gouda, 1475. Afdruk 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigd 1977/78 door studenten paleografie aan de Univ. van Amsterdam. Notabene 401 G 108 Oude signatuur 6077 Brief van J. Bik, commissielid van de Goudsche Kindervoeding, onderafdeling van de vereniging "Tot Heil des Volks" te Gouda, aan het gemeentebestuur van Hoorn (NH) over de werkwijze en organisatie van de Goudse commissie voor kindervoeding, januari 1914 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1985/9 Oude signatuur 6078 Beschrijving van het werkterrein van fa. E. Lafeber B.V. Internationaal Transport te Gouda, 1986; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 402 F 61 Oude signatuur 6079 Beschrijving van het werkterrein van fa. BZF B.V. Funderingstechniek te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1985; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 402 E 178 Oude signatuur 6080 Verslag van de ledenraadsvergadering van Helpt Elkander in het stadhuis te Gouda onder leiding van burgemeester Chr. van Hofwegen, 1974; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft een vereniging van ouders, verzorgers, enz. van geestelijk gehandicapten. Afgedrukt in het verenigingsblad Onze Taak nr. 94 (1974); met illustraties. Notabene aanw. 1987/099 Oude signatuur 6081 "Kaaspakhuis De Blaauwe Haan . Aantekeningen van A.D. Vergunst over het gebied rond Kattensingel en Jaagpad (o.a. Jan Kattensteeg, verdwenen bij de aanleg van de Nieuwe Gouwe of Nieuwe Vaart), alsmede over de verplichting tot onderhoud van de graven van de familie van Bergen IJzendoorn op de algemene begraafplaats aan de Vorstmanstraat, 1990 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. (Deel 2 A van de "Geschiedenis en opkomst van de Goudse wasserijen ...") Notabene 6082 Bekendmaking van het bestuur van de Oostpolder in Schieland inzake de verkiezing van twee leden van het bestuur, mei 1882 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6083 Biografische aantekeningen betreffende A.R. van de Putte (1884-1978), onderwijzer, lid van de adviescommissie voor de musea en librijemeester te Gouda, samengesteld door dr. A. Scheygrond, 1984; afdruk 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6084 vacant 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Was: programma Goveka 1957 Notabene 6085 Tekst van vier liederen, uitgegeven door M.H. Kluitman, hoofd van de stadstussenschool te Gouda, (t.g.v. het 25-jarig jubileum van koning Willem III), 1874. Met een (oranjekleurig) exemplaar van de Goudsche Courant van woensdag 13 mei 1874, deels gewijd aan de feestelijkheden 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene Goudana D 43 (= 1140 B 147) Oude signatuur 6086 "Programma van het eerste in Nederland afgestapt in Maison Stroucken op zijn doorreize naar Gouda ... . Programma voor een voorstelling "van het wereldberoemde specialiteiten gezelschap ... Vijf (jonge) schuinsmarcheerders", augustus 1886 1 stuk Vermoedelijk fictief. Fotokopie. Notabene Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6087 Programma's voor de viering van "koninginnefeest" (koninginnedag) te Gouda, z.d. (1899 ?), 1900, 1901 en 1902 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1899 in fotokopie. Notabene Goudana D 048 (ged.) Oude signatuur 6088 Stukken betreffende de Stichting Oudhollandse Recepten-Bank, opgericht door N.Q.M. Heinsbroek, 1990 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6089 Bestek en tekeningen met bijlagen betreffende de bouw van een kaaspakhuis met kantoor voor de Coöp. Producenten Handelsvereniging De Producent aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde, ontworpen door bouwkundig ingenieursbureau Stuurman te Waddinxveen, 1956, 1958 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6090-6094 Krantenknipsels betreffende verkiezingen, 1952 - 2007 5 omslagen Bevat veelal uitslagen van Gouda en soms andere gemeenten in de regio. Gedeeltelijk met bijlagen. Notabene 6091 Tweede Kamer, 1952, (1956), 1959, 1967, (1971), 1972, 1977, 1981, 1982, 1986, 1989, 1994, 1998, (2006) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6092 Provinciale staten, 1954, 1962, (1966), 1974, 1978, 1987, 1991, 1995, (2003), 2007 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6093 Gemeenteraden, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1994, 2006 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6090 Eerste Kamer, 1974 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6094 Europese parlement, 1989 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6095 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Boldoot / Van Vlijmen, 1577 - 1898 / 1930, samengesteld door P.J.M. Wuisman en mr. J.E.J. Geselschap, 1963 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0986 Oude signatuur 6096-6097 "Uitgewerkt rapport betreffende de Centrale Drinkwatervoorziening in Zuidholland, Noordholland en Utrecht (C.D.V.)". (1915 -) 1919. Gedrukt 1 band en 1 omslag AW 1042 Oude signatuur 6096 Rapport met bijlagen 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6097 Kaarten en tekeningen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6098 Potloodtekening van het menselijk hart met resp. geopende linker- en rechter kamer, vervaardigd door A.J. Wendel ten behoeve van het proefschrift "Aneurysma van den rechter sinus valsalvae der aorta" van F.H.G. van Iterson, arts, 1871. Met een proefdruk 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Libr. 1205 m Oude signatuur 6099 "Het geslacht Spillenaar". Genealogie van de familie Spillenaar, 1636 - 1991, bevattend: - een genealogie van de Gelderse rentmeesters S.; - een stamreeks van twaalf generaties; - een fragment kwartierstaat; met bijlagen, samengesteld door P. Ernst te Gouda 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens uittreksels uit de kerkeraadsacta van de hervormde gemeente Varik; een deel van de familie Spillenaar woont momenteel te Waddinxveen; bevat ook enkele gegevens over de Waddinxveense familie Vermeij. Notabene 6100 "De Goudsche kaashandel". Uittreksel uit "Berigt aan de respective eigenaars eeniger veenlanden ... in den Krimpenerwaard ...", opgesteld door Cornelis Redelijkheid, 1785; doorslag 1 stuk (8 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6101 "Uit Gouda's rijke historie". Krantenknipsels uit de de Goudse editie van het (r.k.) Utrechtse dagblad Het Centrum bevattende artikelen van J.H. Carlier, 1941; fotokopieën. Bevat: - de O.L.V. Kapel op de Nieuwehaven - de bijbehorende school - het O.L.V.-huisje aan de Turfmarkt - de H. Sacramentsprocessie in de 16e eeuw - het zuidelijk gedeelte van de binnenstad - het Goudse bos - het Leprooshuis (Lazaruskade) en de St.-Jobskapel 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6102 Nieuwjaarswens van lantaarnopsteker A. v.d. Berg aan zijn "medeburgers" van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1915; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6103 Memorie van ds. Cornelis Kumsius over zijn afzetting als gereformeerde predikant in juli 1795 wegens hun oranjegezindheid; met bijlagen; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie; Knuttel 22586 Notabene 6104 Reglement van het Maatschappij Ziekenfonds "Omstreken van Gouda", 1937; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6105 Krantenknipsel uit de Volkskrant met een artikel van Bertus Aafjes over de St.-Janskerk i.v.m. de herdenking van de brand van 1552, 1952 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6106 Krantenknipsels uit de GC en Holland Silhouet betreffende de St.-Janskerk in verband met de restauratie en ingebruikneming, 1979 - 1980. Met stukken betreffende de ingebruikneming van het gerestaureerde Moreau-orgel, 1981 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overbrengen naar ac 616. Notabene 6107 Reproducties van afbeeldingen van de St.-Janskerk (in- en exterieur), de Goudse glazen en de gebroeders Crabeth, 20e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen te gebruiken t.b.v. illustratiemateriaal voor scholieren (scripties) Notabene 6108-6109 Stukken betreffende de heropening van het gerestaureerde stadhuis van Gouda (door koningin Juliana), 1952 1 omslag, 1 band Goudana P 004 Ab 0578 Oude signatuur 6108 - 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierbij o.a. het "Stadhuisnummer" van de Nieuwe Zuidhollander, en een incompleet artikel uit een bouwkundige tijdschrift, 1950. Notabene 6109 - 1 band (plakboek) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6110-6111 Aantekeningen, (fotokopieën van) krantenknipsels en brieven betreffende het optreden van circusgezelschappen in Gouda, verzameld door en van A.C. Cosijn, 1897 - 1972 1 omslag, 1 band Goudana P 005 Oude signatuur 6110 - 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6111 - 1 band (plakboek) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6112 Krantenknipsels en knipsels uit tijdschriften (binnen- en buitenland), alsmede de tekst van een televisiereportage, betreffende "het huwelijk van kaas en wijn" op 2 mei 1968 te Gouda ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Waag en betreffende de geschiedenis van de Waag, april - augustus 1968 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana P 007 Oude signatuur 6113 Krantenknipsels en knipsels uit tijdschriften (binnen- en buitenland), alsmede aantekeningen van televisie- en radioreportages, betreffende het vijfde Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours (NNKC) op 9 en 10 september 1964 resp. te Woerden en Gouda, augustus - september 1964 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana P 006 Oude signatuur 6114 Onderhandse akte van transport van een potten-en-pijpenbakkerij met inventaris en toebehoren, met inbegrip van alle uitstaande vorderingen ter zake van bakloon en anderszins, door Jan van Bentum, bleker, en Jacob van Bentum, pottenbakker, mede namens hun moeder Johanna Lok, weduwe van Jacob van Bentum, potten-en-pijpenbakker, aan de firma H. Zwartjes (firmanten Pieter van der Want Gz., Maarten van Zutphen, Hermanus en Michiel Zwartjes), 11 mei 1831 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een opsomming van debiteuren wegens bakloon. Notabene Museum z.n. Oude signatuur 6115 Krantenknipsel uit het Haarlem's Dagblad betreffende het afbranden van de brandweerkazerne, februari 1929 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6116 Stukken betreffende de nalatenschap van Willem Brammert, pijpmaker, overleden 1 maart 1801, 1801 - 1803; authentieke afschriften. Bevat: (1) Akte waarbij Cornelia Brammert, geh. met Willem Paling, afstand doet van haar legitieme portie in de nalatenschap en daardoor voor een derde deel mede-erfgenaam wordt, waarbij het haar toe te delen erfdeel onder bewind van administrateurs wordt geplaatst. 2 april 1801. (2) Boedelinventaris, 23 mei 1801. (3) Eerste boedelrekening van de executeurs-testamentair, 29 augustus 1801. (4) Akte van boedelscheiding; met borderel, 2 september 1801. (5) Verklaring van Cornelia Brammert dat zij afziet van alle actie en protesten tegen het testament van haar vader, dat zij tevreden is met hetgeen haar is toebedeeld en onder bewind van administrateurs is geplaatst en dat zij een bedrag van fl. 200 heeft ontvangen in mindering op de rente op het voor haar belegde kapitaal. 1 juli 1802. (6) Eerste rekening van de administrateurs van het aandeel van Cornelia Brammert in de nalatenschap van haar vader; met borderel. 2 september 1803. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6117-6120 1983 - 1986. Gedrukt. Samengesteld door Annie van Dijk uit haar collectie prentbriefkaarten 4 bandjes aanw. 1986/041 Oude signatuur 6117 1983 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6118 1984 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6119 1985 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6120 1986 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6121 Prospecti met bijlagen betreffende door Mabon B.V. te bouwen woningen in het park Groenhoven (z.g. Nibo-lokatie), 1991 en 1993 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6122 "Gemeenten en veel voorkomende criminaliteit". Fragmenten uit een inventarisatienota van de VNG betreffende Gouda en Nieuwerkerk a/d IJssel, 1988; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6123 "Politiepost . Exemplaar van de bijlage van het weekblad De Goudse Post ter gelegenheid van de ingebruikneming van het vernieuwde (en uitgebreide) politiebureau, september 1989 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6124-6125 Stukken betreffende Sjoerd Hendrik Tuinstra, geb. 26-11-1904 te Gouda, 1920 - 1939 2 omslagen 6124 Diploma's van opleidingen; met een bijlage, 1920 - 1933 7 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6125 Akten van aanstelling en bevordering als ambtenaar ter secretarie van de gemeente Gouda, 1927 - 1939 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6126 Fragment-genealogie (stamreeks) van de familie Van der Pool, met enkele aantekeningen betreffende de familie Van Gogh, (1688) 1725 - 1891 (1931) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6127-6128 Stukken betreffende Adrianus B. Dam, geb. 07-10-1873 te Oudshoorn, later wonende te Gouda resp. winkel houdende te Rotterdam, 1892 - 1930 2 omslagen 6127 Stukken betreffende de inschrijving en loting voor de Nationale Militie, 1892 - 1893 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6128 Ontvangen fakturen van Goudse bedrijven wegens geleverde goederen, 1916 - 1930 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6129 Circulaire van het comité voor een afscheidsgeschenk aan M.G. Emeis, ter gelegenheid van diens pensionering als onderwijzer aan de Eerste Burgerschool voor Jongens, januari 1923; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6130 Stukken betreffende de herdenking van het 100-jarig bestaan van de gereformeerde kerk van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen t.z.t. voegen bij archief 6.27.01 Notabene 6131 Akte van transport, ten overstaan van notaris Anthonius Jacobsz. (Jacobi) en getuigen, van een rente van 30 schilden per jaar, gevestigd op 21 morgen land in Krimpen a/d IJssel, door de executeurs van het testament van Johannes Nicolai (Jan Claesz.) Sinck en zijn vrouw Alijt aan de dekens van de broederschap van St. Jacobus de Meerdere in de St.-Janskerk, 11 april 1495. Uit de opbrengst van deze rentebrief zal de broederschap dertig keer per jaar een aalmoes uitreiken aan dertien nader aangeduide personen voor de zielerust van de erflaters. Indien de broederschap in gebreke blijft, zal de rentebrief vervallen aan de Heilige-Geestmeesters. Authentiek afschrift; met notarismerk 1 stuk (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Showstuk, kennelijk geen paasstijl gebruikt, want paasjaar 1495 loopt van 19 april 1495 t/m 2 april 1496. Notabene Personalia z.nr. Oude signatuur 6132 Lijst van rentebrieven en andere akten die de weduwe van Kerstijn Goetscalcx in handen heeft gegeven van Dirc Sonderdanck, stadsklerk, en haar neef Bruun Goesswijnssoen, brouwer, om daarmee het beste voor haar te bereiken, z.d. (ca. 1440 - 1450) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 153 Oude signatuur 6133 Inventaris van roerende goederen van Jacob Harmansz. (barbier?), z.d. (ca. 2e helft 15e eeuw) 1 chirograaf (papier) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 154 Oude signatuur 6134 Akte van taxatie ten behoeve van de collaterale successie door schout en schepenen van Amsterdam van het huis bij de Heiligewegspoort waar de indiaan in de gevel staat, eigendom van Marten Thovelings, overleden te Gouda, 1663 juni 21 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 157 Oude signatuur 6135 "Huishoudboek 1938". Kasboek voor het bijhouden van huishoudelijke uitgaven, tevens voorlichtingsbrochure met huishoudelijke adviezen, e.d., bestemd om als reclameuitgave te worden uitgereikt, 1938. Gedrukt 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6136 Genealogische tabel ("stamboom") van de familie Van der Want, beginnende met Pieter Dzn. (1716-1774, pijpmakersbaas in 1749) en eindigende met O.A. (geb. 1925) en D. (geb. 1927), ca. 1960; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6137 Teksten voor een In memoriam betreffende mr. J.E.J. Geselschap, oud-gemeentearchivaris. Met bibliografieën en rouwberichten. 1992 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6138 Prospectus met tekening en bijlage betreffende door Bouwbedrijf Fr. Vink en Zn. N.V. te bouwen woningen aan de Zwanendreef te Moordrecht; afdrukken 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6139 "Een veilig bestaan gaat iedereen aan : sociale veiligheid en rechtszekerheid in de Goudse samenleving". Rapport van de CDA-werkgroep veiligheid; afdruk. 1993 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6140 Authentiek uittreksel uit de akte van veiling en toewijzing van: - een koekbakkerij en winkel in kruidenierswaren met erf aan de Markt (Regenboog) P 16 (Z = Adrianus Hoes; N = J. Hueber); - een pakhuis en erf aan de Stoofsteeg zz F 41 (O = Cornelis Smaling -- in potlood: Leendert Philips --; W = Hillekes -- in potlood: Willem van Leeuwen). Verkopers: de erfgenamen van wijlen Jan Andriola van Porta, meester koekbakker en winkelier. Koper: Adrianus Johannes Nicola, koekbakker te Delft. Oktober 1820 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6141 "Genealogie van het geslacht Moerman te Gouda (afkomstig van Brielle, daarvoor van Rozenburg)". Stamreeks, 1605 - 1945, samengesteld door P. Moerman te Vlaardingen, 1994; afdruk; met een index op persoonsnamen en een beknopte stamreeks van de samensteller 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6142 Transcriptie van het kohier van de tiende penning van 1542 resp. voor het oostelijk en het westelijk deel van de stad Gouda, opgemaakt in (ca. 1543) resp. 1545 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigd door dr. C.J. Matthijs. Zie voor een fotokopie van het origineel: varia 512. Notabene 6143 Kerst- en nieuwjaarswensen van drukkerij Koch & Knuttel, 1949 - 1967 en z.d. (ca. 1965) 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana L 012 Oude signatuur 6144 Informatieve brochure van N.V. Drukkerij Koch & Knuttel, Turfmarkt 106, 1958. Met een uitnodiging voor een demonstratie van oude drukkunst ter gelegenheid van Gouda 700 jaar stad, 1972, met bijlage 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana L 012 + Goudana H 052 + 1140 A 152 Oude signatuur 6145 Exemplaar van World News Bulletin (weekblad voor handel en toerisme), voor een belangrijk deel gewijd aan Gouda, 1956 juni 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6146 Transcripties van stukken betreffende het patronaat van de kerk te Capelle a/d IJssel, 1565, 1568, 1613 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigd door A. van der Waal. Notabene 6147 "Het huis Souburg te Waddinxveen". Tekst van een ongepubliceerd artikel van dr. J.L. van Eijk betreffende dit "huis metter toren" en het Huybertsverlaat, 1953. Met brief van een redacteur van De Nederlandsche Leeuw en aanvullende literatuurverwijzingen door J.E.J. Geselschap, 1965 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook de publikatie van dr. Van Eijk in De Schatkamer 3 (1989) 2-12. Notabene Goudana M 050 Oude signatuur 6148 Exemplaar van de Goudsche Courant met o.a. diverse artikelen (o.a. een historisch overzicht van G.J.J. Pot onder de titel "De Goudsche brandweer in den loop der eeuwen") in verband met de ingebruikneming van de nieuwe brandweerkazerne, 1930. Met een krantenknipsel uit de Goudsche Courant ter herdenking van de brand van de kazerne in 1929, 1954 3 stukken (waarvan 2 stukken in vijfvoud) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana M 079 a Goudana E 017 LIB 0851 4c Oude signatuur 6149 Exemplaar van de Goudsche Courant met transcriptie van een brief uit 1709 betreffende het opereren van breuken tijdens de jaarmarkt en een artikel betreffende het afscheid van zr. H.H. Berghege als directrice (sinds 1929) van het Van Iterson-ziekenhuis, 1941 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6150 "Korte levensbeschrijving van Martinus van Toulon". Autobiografische aantekeningen van Martinus, geboren 1736 te Gorinchem als zoon van ds. Ludovicus van Toulon en Alida Maria de la Coste, 1812; transcriptie, 1948 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana M 065 Oude signatuur 6151 Prospectus van het Nationaal Slagerij- en Vleesmuseum, gepland in het weeshuiscomplex (huidige archiefgebouw), 1988. Met sticker betreffende de aktie om fondsen te werven, knipsels uit tijdschrift en krant en een foto 5 stukken in gedrukt omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet doorgegaan. Notabene 6152 Stukken betreffende de Goudse Machinale Garenspinnerij, ca. 1960 - 1963 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nog t.z.t. samen te voegen met archief; betreft 3 afleveringen "Spinsels", 1962 - 1963; jaarverslag 1963 en wervingsfolders, ca. 1961. Notabene 6153 Prospectus met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen aan de Thorbeckehoeve in de nieuwbouwwijk Zuidplas te Waddinxveen door Noorlander Beheer Nederland B.V., 1992; afdrukken 1 deeltje, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6154-6157 Stukken betreffende de reacties te Gouda, met name van r.k. zijde, op de revolutieplannen van o.a. mr. P.J. Troelstra (SDAP) en anderen, 1918 - 1919 2 deeltjes, 1 stuk, 1 omslag aanw. varia z.nr. Oude signatuur 6154 Aantekeningen met ingeplakte krantenknipsels en andere stukken, 12 - 16 november 1918 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6156 Lijst van r.k. burgers die zich op 15 november 1918 beschikbaar hebben gesteld om de burgemeester terzijde te staan Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6157 Strooibiljetten van de S.D.P. en de R.K. Bond van Transportarbeiders St. Bonifacius en afdruk van de toespraak van het kamerlid Van der Voort van Zijp, november 1918 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6155 Aantekeningen met ingeplakte krantenknipsels en andere stukken, 19 november 1918 - 13 februari 1919 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6158 Uitgeknipte en opgeplakte handtekeningen van de Goudse predikanten Mathias W.A. de Rhoer (1763), Jacobus Visscher (ca. 1789) en Abraham Willet (Waalse gemeente, voor ca. 1829), met aantekeningen (door ds. Vorstman?) en overlijdensadvertentie van laatstgenoemde predikant, 1829 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. varia z.nr. Oude signatuur 6159 Plakboek met voornamelijk krantenkipsels betreffende bijeenkomsten van Meiinoar Ien, vereniging van Friezen in Gouda, 1948 - 1964 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6160 Exemplaar van "De Vonk", geïllustreerd (gratis) weekblad voor Gouda, bevattende het programma van de door dat blad georganiseerde internationale wielerwedstrijden op de Goudse wielerbaan, augustus 1934 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6161-6163 Lesbrieven, met opdrachten, met betrekking tot de tweede wereldoorlog, vervaardigd door W. Swagemakers, conservator van het Zuidhollands Verzetsmuseum te Gouda, 1987 - 1989 3 katerns, 3 stukken 6161 Verzet kent vele vormen, 1987 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Algemene lesbrief over de bezettingstijd. Notabene 6162 Kinderen in oorlogstijd, 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6163 De oorlog en het water, 1989 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat foto's van de Zuidplaspolder. Notabene 6164 Brief van het consulaat-generaal van België te Rotterdam aan Jules de Leeuw, geïnterneerd militair te Waddinxveen, om informatie voor zijn voorgenomen huwelijk (met Neeltje Both) te verschaffen; met machtiging van de burgemeester om tijdelijk naar Rotterdam te reizen, juni 1918 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6165-6175 Exemplaren van kranten en krantenknipsels betreffende de watersnoodramp, 1953, 1973, 1978, 1983, 1993, 2003, 2007 4 pakken, 7 omslagen De afbeelding van de dijkdoorbraak van de Hollandsche IJssel bij Gouda in 1776 ontbreekt = 03-09-1991. Notabene aanw. 1981/04 Oude signatuur 6165 Goudsche Courant, 31 januari - 14 februari, 23 februari 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6166 Het Vrije Volk, 1 - 13 februari, 4 - 7 en 24 maart, 19 november 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2 - 11 februari = dubbele exemplaren. Notabene 6167 Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht / Schoonhovensche Courant, 2 - 4, 6, 9, 11, 13 en 20 februari, 6 maart 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6168 Nieuwe Rotterdamse Courant, 2 - 13 februari 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Exemplaar van 7 februari dubbel. Notabene 6169 De IJssel- en Lekstreek, 6, 20, 27 februari en 6 maart 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6170 Het Rotterdamsch Parool, 2, 4, 5 en 11 februari, 4 maart 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6171 Algemeen Dagblad, 2 t/m 7 en 9 t/m 11 februari 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6172 De Oostergids, 12, 19 en 26 februari 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6171 Oude signatuur 6173 Vrij Nederland, 7 en 14 februari 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7 februari dubbel. Notabene 6172 Oude signatuur 6174 Overige periodieken, februari 1953 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6173 Oude signatuur 6175 Herdenkingsafleveringen e.d., 1958, 1973, 1978, 1983, 1991, 1993, 2003, 2007 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens een affiche en fotokopieën van krantenknipsels gebruikt voor een herdenkingstentoonstelling te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1993. Notabene 6174 Oude signatuur 6895 Krantenknipsel uit het Rotterdamsch Nieuwsblad met een bericht over een schilderij van Jan van Goyen, geëxposeerd bij kunsthandel Vaartjes, dat een gezicht op Gouda en het slot langs de Hollandsche IJssel moet voorstellen, 26 november 1935 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6175 Oude signatuur 6176-6181 Aantekeningen,plannen en schetstekeningen van H.G. Váhl, stedebouwkundig ontwerper bij de gemeente Gouda (ca. 1972 - 1978), 1972, 1981 en z.d 6 omslagen 6177 Herbestrating Woudstraat, 1972 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6178 Gouda en een verkeers- en vervoersplan", (ca. 1972) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6176 Plan om de automobilisten op o.a. de Burgemeester Van Reenensingel te dwingen langzamer te rijden Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6179 Opdrachten voor het planten van wilgen langs de Bloemendaalseweg Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Misschien in het kader van een boomplantdag. Notabene 6180 Reacties op voorstellen inzake een omleidingsweg voor de Bodegraafsestraatweg (T 47) van de Heidemij B.V. en Buro Arnhem B.V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6181 Moins aménager l'espace public avec moins d'argent" / "En ville la réduction de la vitesse est nécessaire". Teksten van lezingen tijdens het congres van de I.P.A. te Rotterdam, 1978, resp. van de F.I.P. te Perpignan, 1983. Met bijlagen o.a. betreffende Gouda Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6182 Lijst van cathechisanten van de hervormde gemeente die op 7 maart 1943 belijdenis des geloofs zullen afleggen; met lijst van gedoopte kinderen op 28 februari 1943; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie; zie ook fotorubriek Wie is wie (HS ... 1990) Notabene 6183 Beschrijvingen van het Hanepraai gemaal en het boezemgemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk, vervaardigd door het Hoogheemraadschap van Rijnland ter gelegenheid van de ingebruikneming van het eerstgenoemde gemaal; gedrukt, z.d. (ca. 1988). Met krantenknipsels betreffende het tweede gemaal, 1941, resp. het gemaal in het plantsoen bij het Buurtje, 1960 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierbij een voorpagina van het Dagblad van Gouda van 22-02-1941. Notabene 6184 "Herinneringen van een zestigjarige". Krantenknipsel uit De Goudsche Kerkklok (wekelijkse pagina in De Nieuwe Zuid-Hollander) met artikel van J.F.A. Bots, pastoor van de r.k. parochie O.L.V. Hemelvaart, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de kerk aan de Kleiweg 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uitsluitend het slotartikel is aanwezig. Notabene Goudana M 079 a Oude signatuur 6185 Krantenknipsel uit de GC met artikelen van S.H. van der Kraats sr. over de schenkers van het 20e glas in de St.-Janskerk, juni, juli 1938 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het eerste artikel ontbreekt. Notabene 6186-6187 Prospecti met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen woningen in Boskoop door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, 1991; afdrukken 2 omslagen 6186 Plan Gouwe Hof (Gouwe / Zuidkade) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6187 Plan Zinkeling Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6188 Krantenknipsel uit de Waikato Times (Nieuw-Zeeland) betreffende het vernoemen van een straat in de vrijheidswijk (Goverwelle) naar Michail Gorbatsjov, president van de Sovjetunie (USSR) ten tijde van de (mislukte) staatsgreep aldaar, 21 augustus 1991. Met concept-artikel van M.G.C.J. de Jong voor de Goudsche Courant over deze berichtgeving, september 1991 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6189 Stukken betreffende de Goudse Fotoclub; vnl. gestencild 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen opgericht 1947; voor het clubblad, zie perio.ask Notabene 6190 Tekst van een feuilleton over het burgemeestersambt door E.G. Gaarlandt, burgemeester van Gouda (1927-1938) in de NRC, 1928, 1935-1938; fotokopieën 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen secr.bibl. 241 Oude signatuur 6191 Prospectus betreffende het te bouwen appartementencomplex Ringstaete in de nieuwbouwwijk Kleinpolder te Nieuwerkerk a/d IJssel; gedrukt, (1987) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6192 Krantenknipsels uit De Havenloods met artikelen van A.M. den Boer over het Hitlandgebied, 1976 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6193 "Het HIM winkelspel". Gezelschapsspel, met spelregels, uitgegeven door de Handeldrijvende en Industriële Middenstandsvereniging te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1980) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6194 "Oranjekrant". Exemplaar van een bijlage van Het Kanaal, ter gelegenheid van koninginnedag en bevrijdingsfeest, 1985 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6195 Krantenknipsels en folder betreffende het romandebuut "Dakloos worden" van de dichteres Fem Rutke, 1964-1965 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6196-6197 Register van ingekomen personen in Nieuwerkerk a/d IJssel met akten van indemniteit van elders, (1724) 1760 - 1816. Met index 2 banden Fotokopieën. Notabene 6196 Akten Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6197 Index Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door het gemeentearchief Rotterdam. Notabene 6198 Plakboek met foto's, familieberichten en andere documenten betreffende personeel van de wasserij Daalmans, ca. 1935 - 1975; samengesteld door mevrouw A. de Boom; fotokopie 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van de foto's zijn afdrukken in de fotocollectie opgenomen. Notabene 6199 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Hageman (periode 1751 - 1958), opgemaakt door Joke Kruse-Hageman, (1991) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft een familie van pijpmakers. Notabene 6200 Exemplaar van de bijlage ("extra aflevering") van de Goudse Post ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel voor Midden-Holland, 1991 oktober 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6201 Stukken betreffende de inwerkingtreding van het RBA (Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening) Rijnstreek, waarbinnen het GAB (gewestelijk arbeidsbureau) Gouda blijft functioneren, 1991 oktober 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6202-6208 Stukken betreffende W.N. van Garderen, commissaris van politie, 1881 - 1908 7 omslagen 6202 Akte van aanstelling tot onbezoldigd rijksveldwachter, 1881. Met bijlagen, 1859, 1871 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van G. was toen inspecteur te Hilversum. De bijbehorende penning (nr. 4117) bevindt zich in het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis. Notabene 6203 Akte van aanstelling tot commissaris van politie te Gouda, 1890 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6206 Stukken betreffende de aankoop van een graf op de algemene begraafplaats, de begrafenis van zijn dochtertje Welmoet, zijn eigen begrafenis en de overboeking van het graf op naam van zijn weduwe H.G. van Garderen-Verschuur, 1899, 1908 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6204 Brief aan zijn zoon Wim en diens vrouw Lien(tje), 1906 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6205 Uittreksels uit zijn huwelijks- en overlijdensakten, 1908 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6207 Akte waarbij b. en w. van Gouda aan zijn weduwe een pensioen toekennen, 1908 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6208 Correspondentie van zijn weduwe met het personeel van de gemeentepolitie, 1908 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6209 "Wereldbeschouwingen in het strijdperk". Manuscript van dr. J. Leest, directeur van de Rijks HBS en oprichter van de "Filosofische Kring" (Gouda), bevattende een verslag van discussies binnen de kring. (ca. 1935 - 1939). Met een brief van uitgeverij Van Loghum Slaterus te Arnhem, waarbij het manuscript in deze vorm (o.a. wegens de prijs) niet voor publicatie vatbaar wordt geacht, 1939 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor de leden van de kring zijn schuilnamen gebruikt. O.a. mr. A.A. Rijksen, dhr. Borkum, dr. Lievegoed (rector gymnasium) en mevr. ds. .... waren lid. Notabene 6210-6212 Plakboeken met krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander en de Goudsche Courant, met artikelen door G.J.J. Pot betreffende de geschiedenis van Gouda en omgeving, straatnamen, Goudse monumenten, e.d., 1948 - 1951 3 banden t.z.t. over te brengen naar collectie Pot Notabene 6210 Goudsche Courant, 1948 - 1950 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ingeplakt achterin een transcriptie van de verordening inzake het leprooshuis, 1408. Notabene 6211 Uit de geschiedenis van het oude Gouda". Nieuwe Zuid-Hollander, 1948 - 1950 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6212 De Goudse straatnamen : hun herkomst en geschiedenis". Nieuwe Zuid-Hollander, 1950 - 1951 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met een artikel uit de Goudsche Courant, 1948. Achterin een moderne index op straatnamen. Notabene 6213 Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander, met artikelen door G.J.J. Pot betreffende de altaren en de kerksieraden in de St.-Janskerk, 1949. Met aantekeningen, (1949) en correspondentie met de redactie van de Bijdragen Bisdom Haarlem over publicatie in dat tijdschrift, 1950 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. over te brengen naar collectie Pot (ac 146). Notabene 6214 Brief van G.J.J. Pot aan het bestuur van de oudheidkundige kring Die Goude over publicatie van een boek over straatnamen op basis van zijn serie artikelen in de Nieuwe Zuid-Hollander; concept en minuut, 1950. Met aantekeningen en een minuutbrief aan een lezer van de serie 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen t.z.t. over te brengen naar collectie Pot Notabene 6215 Inhoudsopgave van de collectie aantekeningen van G.J.J. Pot, opgemaakt door (mevr. J.C. Pot), ca. 1950 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen t.z.t. over te brengen naar collectie Pot Notabene 6216 Aantekeningen van G.J.J. Pot betreffende de uitgave van de gedichten van Erasmus door Reynier Snoy, ontleend aan de heruitgave door Ch. Ruelens, Brussel 1864 (Librije E.B. 45), z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. over te brengen naar collectie Pot. Erasmiana_AX. Notabene 6217 Mededeling in het Nederlands Archievenblad betreffende het overlijden van G.J.J. Pot, secretaris-archivaris, op 11 november 1950 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen t.z.t. over te brengen naar collectie Pot Notabene 6218 Oproep van het Werkcomité actie Kunstcentrum Burgvliet om geld te schenken voor de verbouwing van de Jeruzalemkapel ten behoeve van Burgvliet, 1967. Met krantenknipsel, 1967, en een krantenartikel van (G. Schrijvers) over de geschiedenis van de kapel, 1964 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6219 Krantenknipsels betreffende de instelling van een Christelijke gereformeerde gemeente te Gouda, 1962 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6220 Krantenknipsel betreffende het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) (art. 31), 1961 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6221 Krantenknipsels betreffende de verbouwing van de toren van de St.-Janskerk (en de sloop van de O.L.V.-Hemelvaartkerk aan de Kleiweg), 1964 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6222 Transcripties van stukken betreffende de Goudse glazen, (ca. 1552) - 1656. Bevat: - Uit het archief van de St.-Janskerk vóór de hervorming, inv.nr. 37 z.d. (ca. 1552), 1556, 1563 (3 stukken) - Uit het archief van de kerkeraad van de hervormde gemeente, inv.nr. 52 1598, 1654, 1656 (2 stukken) - Uit het oud-archief Gouda, 1554, 1563 en z.d. (1 stuk) 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6223 Krantenknipsel uit de Goudsche Courant betreffende de schenking van het schilderij De blijde boodschap aan Maria (Annunciatie) van Pieter Pourbus (1510-1580) uit 1552 aan het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis door prof. D.M. van Buuren te Brussel, 22 september 1953 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6224 Exemplaar van de bijlage bij de Nieuwe Zuid-Hollander, gewijd aan de feestweek (met streektentoonstelling) DOGABO - Hart van Gouda, april 1952 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6225 Stukken betreffende burgemeester mr. dr. K.F.O. James, 1950, 1952, 1963, 1964 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen AW 0153 (varia 170) + 1139 F 140 Oude signatuur 6226 Stukken (vnl. eigendomsbewijzen) betreffende het huis op de hoek van de Hoge Gouwe (= Hoge Gouwe 1) en de Westhaven, 1728 - 1885 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Specificatie -- zie volgnrs. 6226.01 - 6226.06. Notabene 6227 Voorlopige koopakte van twee naast elkaar gelegen huizen en erven aan de Nieuwehaven zz (= ter plaatse van Nieuwehaven 35) (W = Lodewijk van der Vos; O = Vrouwensteeg) strekkende tot de eigendom van Frans Mattenjon; door Grietje van Breemen aan Cecilia Huiberts, wed. van Isak de Hoog, grossierster; authentiek afschrift, 16 augustus 1792. Met een akte van volmacht van de verkoopster voor Jan van Ooye om de overdracht te laten plaatsvinden; authentiek afschrift, 5 september 1792 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor charters uit 1775 en 1792, zie varia nr. 1910 - 1911. De huizen zijn belast met fl. 0.5.8 hofstedegeld. Notabene 6228 Voorkopige koopakte van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 149) (O = Pieter Vokkers (= Fokker of Fokkers); W = Augustijn van Aken), strekkende tot de eigendom van Pieter Vokkers, door Teunis Amoureus, boer te Gouderak, aan Johanna de Koster, wed. van Dirk van der Burg. De koopster zal het huis tot 1 mei aan Cornelis Outshoorn moeten blijven verhuren. Authentiek afschrift, 13 februari 1783 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor charters uit 1785 en 1787, zie varia nr. 1912 - 1913. Notabene 6229 Stukken betreffende een huis en erf aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 147) strekkende tot de gemeenschappelijke gang. De gang aan de oostzijde van het huis zal gemeenschappelijk blijven met de achtergelegen woning, evenals het medegebruik van het bleekveld en secreet. Ged. authentiek afschrift. 1751, 1782 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Specificatie -- zie volgnrs. 6229.01 - 6229.02. Voor een charter uit 1782, zie varia nr. 1914. Notabene 6230 Onderhandse akte waarbij de voogden van Pieter Prince, weeskind van Jan Prince, en Dirk van de Kist, als eigenaars van panden aan de Turfmarkt en de Nieuwehaven zz die uitkomen op de gemeenschappelijke gang achter het huis bewoond door en eigendom van Jan Braggaar aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 147 of evt. 149), toestaan aan laatstgenoemde om in de omheining grenzende aan de gang een deur te maken. Deze gang loopt tevens achter een ander huis van Braggaar, dat thans als pakhuis dienst doet. Braggaar betaalt hiervoor een eenmalige recognitie. 20 januari 1794 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6231 Stukken betreffende de pottenbakkerij De Hespel (huis en erf) aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 167), strekkende tot de zijl. Het pand heeft recht op medegebruik van de poort of gang aan de westzijde tot aan de "lokking". De pottenbakkerij is belast met 24 stuivers gemortificeerde renten t.b.v. het Aalmoezeniershuis en 3 blanken hofstedegeld. 1787, 1798 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Specificatie -- zie volgnrs. 6231.01 - 6231.02. Voor een charter uit 1796, zie varia nr. 1915. Notabene 6232 Akte van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven zz I 73 (= Nieuwehaven 159) (O = de Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat); W = Bart de Pier), strekkende tot de eigendom van de verkoper, door Jan Drooglever Gerritsz, koopman, aan Jaapje van Schenderen. Het pand is belast met 24 centimes hofstedegeld. Authentiek afschrift, 1813 juni 4 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor een charter uit 1798, zie varia nr. 1916. De tekst is tevens in het Frans gesteld. Notabene 6233 Akte van transport van een huis en erf aan de Korte Tiendeweg P 80 (= Korte Tiendeweg 12) (Z = de Koster Gijzensteeg; N = Luberthus van Deth), strekkende tot de eigendom van Anthony Foezik, door Pieter Schoolenaar, zilversmid en bewoner van het pand, aan Fredrik Veldman, meester timmerman op de Gouwe V 20. Het pand is belast met fl. 1,40 voor het weeshuis en fl. 1,20 voor het gasthuis. De verkoper heeft het op 10 mei 1814 verworven van Anthony de Koster c.s. De overdracht vindt plaats onder voorwaarde dat in het pand gedurende 50 jaar geen goud- of zilversmidswinkel zal worden gevestigd. Authentiek afschrift, 31 december 1819 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6234 Door reünisten uitgegeven "schoolkrant" (Eigen Teelt) ter gelegenheid van een reünie van jaargang 1967 (eindexamenkandidaten) van de R.H.B.S. en MMS te Gouda, 1992. Met bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6235-6236 Stukken betreffende het Spaardersbad, 1933 - 1973 2 omslagen 6235 "Het Spaardersbad Gouda". Dagboek van aannemer A. de Korte betreffende de totstandkoming van dit zwembad, met foto's van A. den Boer en krantenknipsels, 1938 - 1939 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afdruk; bij deze afdruk zijn de oneven en opvolgende even bladzijden verwisseld; op de afdrukken zijn de negatiefnrs. aangebracht. Van de ca. 80 negatieven zijn ca. 30 afdrukken in de fotocollectie opgenomen. --- Vgl. ook archief Spaardersbad inv.nr. 68 (album met ongeveer dezelfde foto's). Notabene 6236 Krantenknipsels betreffende het Spaardersbad, 1971 - 1973 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afdrukken. Notabene 6237 Register met handtekeningen van personen die de receptie hebben bijgewoond ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van De Hanze (r.k. middenstandsvereniging), afd. Gouda, 1936 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6238-6241 Filosofisch-historische en cultuurhistorische opstellen door Han van Genabeth; minuten, 1985 - 1991 4 bandjes De auteur is geboren 21-04-1919 te Amsterdam en was later woonachtig te Gouda. De opstellen zijn niet gepubliceerd. Notabene 6238 Duitsland 1946 : van Morgenthau tot Marshall : een pragmatische koerswijziging, 1985 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierbij gevoegd een korte toelichting van de auteur op varia inv.nrs. 6238-6243. Notabene 6239 Herwaardering der waarden : een bespiegeling over onze gangbare opvattingen, 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6240 Europese eenheid 1992 : verklaard op basis van economische wetmatigheid, 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6241 Beschouwingen over vrede en oorlog, 1991 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6242-6243 Autobiografische aantekeningen door Han van Genabeth; minuten, 1980, 1982 2 banden De auteur is geboren 21-4-1919 te Amsterdam en was later woonachtig te Gouda; de aantekeningen zijn niet gepubliceerd. Notabene 6242 De repatriant : persoonlijke belevenissen tijdens de ontwikkelingen in Duitsland na 1945, 1980 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6243 Kebon Kosong : Kampong Lege Tuin : gesprekken, indrukken en meningen, 1982 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft het leven in een woongemeenschap aan de rand van Djakarta. Notabene 6244 Krantenknipsel uit Holland Silhouet met interview met Dirk van der Want, directeur van plateelbakkerij en pijpenfabrieken Zenith, januari 1968 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overbrengen naar ac 310. Notabene 6245 Prospectus van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard voor een geldlening van fl. 100.000; met formulier voor inschrijving; gedrukt, 1877 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen mus. 51.378 Oude signatuur 6246 "Huwelyks-zangen voor ...". Lofdichten door o.a. Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, Pierre Barthe, K. Westerbaen en W. Kroon ter gelegenheid van het huwelijk van mr. Vincent van Eyck, stadssecretaris, en Katharina Hofkens, 1733; gedrukt. Met een vertaling van het gedicht van Westerhovius door drs. A.G. den Haan 1 bandje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6247-6253 Archiefbescheiden van Ons Natuurgenot, aquarium- en terrariumvereniging (opgericht 1935), 1939 - 1985 7 omslagen 6247 Statuten; gedrukt, 1939. Met een concept voor nieuwe statuten en huishoudelijk reglement; met bijlage, 1946 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een tweede exemplaar van de statuten uit 1939 bevat een lidmaatschapsbewijs voor T. Tak, 1935. Notabene 6249 Jubileumnummer van het verenigingsblad, 1960 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6250 Krantenknipsel, 1965 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6251 Programma van de feestavond; doorslag, 1970 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6252 Jubileumnummer van het verenigingsblad. Met toegangsbewijs voor de feestavond, 1975 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6248 Propaganda-nummer" van het verenigingsblad, 1977 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6253 Jubileumnummer van het verenigingsblad, 1985 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6254 Onderhandse schuldbekentenissen ten gunste van Dirck Pieterse de Lange te Moordrecht (in 't veen), 1721, 1735. Bevat: 6254.1. Van Andries van Tol (te Moordrecht?), 1721. --- In dorso aantekeningen betreffende rente en aflossing. 1721 - 1731. 6254.2. Van Cornelis Tuynebreyer te Moordrecht, 1735. --- In dorso aantekeningen betreffende rente en aflossing, 1736 - 1750. 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 6255 Onderhandse schuldbekentenissen ten gunste van Pieter de Lange te Moordrecht (in 't veen), 1737, 1738. Bevat: 6255.1. Van Jan Janse Droogh (te Moordrecht?), 1737. --- In dorso aantekeningen betreffende rente en aflossing. 1738 - 1740. 6255.2. Van Cornelis van Puffelen te Moordrecht, 1738. --- In dorso aantekeningen betreffende rente en aflossing, 1739 - 1750. 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 6256-6257 (Uittreksels uit de) grootboekrekeningen of rekening-courant-overzichten van Dirk de Lange, wijnhandelaar te Rotterdam, voor Goudse debiteuren, 1752 - 1778 2 omslagen Fotokopieën. Notabene 6257 Voor zijn stiefvader Samuel Beyerman, predikant van de remonstrantse gemeente te Gouda, zowel privé als als tussenpersoon bij de leverantie van wijn, 1752 - 1777 (1778) 12 stukken (ged. in meer bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6256 Voor de remonstrantse gemeente te Gouda, 1752 - 1762 1 stuk (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6258 Verklaring van een commissie uit de grote kerkeraad van de remonstrantse gemeente waarbij ds. S. Beyerman en J. Slobbe worden gedechargeerd als boekhouders van de grote collecte over de periode tot eind mei 1775 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6259 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Hester Pellewijk, in leven weduwe van Adriaen Verwer, waaronder begrepen de firma Adriaen Verwer, Weduwe & Zoon te Amsterdam, 1728. Fotokopieën 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ds. Samuel Beyerman, remonstrants predikant, was gehuwd met Johanna Verwer, dochter van de erflaatster Notabene 6260 Testament van Maria Beyerman te Rotterdam, waarbij zij o.a. haar broer (ds.) Samuel (remonstrants predikant) tot (mede-)erfgenaam aanwijst, 1737. Fotokopieën 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6261 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Anna Zoet, overleden in 1760, vrouw van ds. Samuel Beyerman, remonstrants predikant, 1761. Fotokopieën 2 stukken in 5 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6262 Brief van Dirk de Lange, wijnhandelaar te Rotterdam, aan zijn stiefvader ds. Samuel Beyerman, remonstrantse predikant, betreffende voornamelijk financiële aangelegenheden, 1761. Fotokopieën 1 stukken in 4 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6263 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van ds. Samuel Beyerman, remonstrants predikant, overleden op 19 december 1777, 1778, 1781. Fotokopieën 3 stukken in 8 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6264 Akte ten overstaan van notaris Willem Boon te Rotterdam, waarbij Anna Zoet, weduwe van Pieter Dirkse de Lange - destijds wonende in het Moordrechtse veen, overleden in 1738 -, en van plan te trouwen met ds. Samuel Beyerman, remonstrants predikant, haar zoons Dirk en Jan boven het bij testament van 1730 toebedeelde vaderlijk erfdeel een bedrag van fl. 16.000,-- toebedeelt; authentiek afschrift, 1739. Met een akte waarbij bovengenoemde zoons verklaren dit bedrag uit handen van hun moeder en stiefvader ontvangen te hebben; authentiek afschrift, 1759 2 katerns in 7 resp. 5 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën Notabene 6265 Akte van transport (ten overstaan van Pieter Verbrugge, waarnemend schout, en Jan van Womburgh en Philippus Vollenhoven, schepenen van Moordrecht) van een huis en erf in het dorp (Dorpsstraat) te Moordrecht, buitendijks, strekkende van Schielands Hoge Zeedijk tot in de IJssel (O en W = Jacobus Bontekoe), door Aart Zuydbroek aan Joris Groenlandt. 2 november 1720; authentiek afschrift 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het zegel van de overleden schout ontbreekt. Notabene 6266 Afbeeldingen van de 17e-eeuwse begrafenisschilden en gildepenningen van het pijpmakersgilde, het zakkendragersgilde en het touwslagersgilde; litho's uit (?), 3e/4e kwart 19e eeuw 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Litho's van A. van Calsbeek te Leeuwarden naar tekeningen van J. Lugthart, afkomstig uit ? = genummerd XXXVIII t/m XL. Notabene 6267 Notitie betreffende onderzoek in de DTB-registers, met name in het Rijksarchief in Zuid-Holland, door mr. C. de Vries, chef-kabinet van de gemeente Gouda en genealoog, ca. 1980; afdruk 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In verband met eventuele verplaatsing (en ander uiterlijk) van de in de notitie genoemde bronnen, dient van deze notitie met enige voorzichtigheid gebruik te worden gemaakt; de algemene aanwijzingen en de lijst met Latijnse termen zijn bijzonder nuttig. Notabene 6268 "Het middeleeuwse Goudse geslacht Sonderdanc ; Lidwina van Schiedam". Manuscript van een onuitgegeven artikel door drs. G. de Moor; getypt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6269 Prospectus met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen semi-bungalows aan de Vijverlaan te Bodegraven; afdrukken. 1990 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6270 Knipsels uit de jaarverslagen van de Vereniging Stad en Landschap, met betrekking tot gemeenten in Midden-Holland; gedrukt. 1942 - 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6271 Knipsels uit het tijdschrift Heemschut van de Bond Heemschut met betrekking tot Gouda, 1974 - 1976; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. de Gouwekerk, bestemmingsplan Zevenhuizen, Goudse musea, Hitland, tapijthuis Molenwerf, Brugkerk Waddinxveen, kazerne, Raam 123. Notabene 6272 Exemplaar van "Circulatie" met artikeltje over bezoek van het college van b. en w. van Nieuwerkerk a/d IJssel aan de tuinbouw in het tuinbouwgebied De Kring (tussen Den Haag, Rotterdam en Gouda), 1992 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6273 Teksten van (komische) voordrachten, uitgegeven door fa. P.J.W. Jongeneel, uitgeverij en handel in o.a. feestartikelen, 1946 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6274 Krantenknipsel uit het weekblad Margriet met reportage over "Gouda, hart van Holland", 1972. Met krantenknipsel uit het Eindhovens Dagblad met reportage onder de titel "600 jaar geleden werd Gouda opgebouwd", 1961 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6275 "Mijne aandoeningen bij het graf van mijne beminde egtgenoote ...". Gedicht van Hieronymus van Alphen op het overlijden van zijn vrouw Johanna Maria van Goens, 1775; afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6276 Gedichten van Henk Kooijman; doorslagen, z.d. (ca. 1975 - 1998 ?) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hiervan wil mevr. I. van Leeuwen-Meter graag fotokopieën hebben. Notabene 6277 Aantekeningen van A.D. Vergunst over de voormalige blekerij De Oranjeboom op de hoek van de Robaarsteeg en de Houtmansgracht (ged. doorlopend tot de Jan Kottensteeg), alsmede over een 18e-eeuwse blekerij van die naam aan de Blekerssingel. (1986). Fotokopie 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deel 7 van de "Geschiedenis en opkomst van de Goudse wasserijen". Notabene 15 Oude signatuur 6278 "Opbouw van de delta waarin Gouda ligt : miljoenen jaren in vijf minuten". Manuscript, met nadruk op de geologische ontwikkeling, door J. Blaazer; afdruk met ingekleurde afbeeldingen, 1992 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6279-6288 Transcripties van vraaggesprekken met oud-werkneemsters (periode 1923 - 1945) van de N.V. Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo, gehouden door mevr. C.M.J. de Wolff (Waddinxveen) in het kader van haar studie geschiedenis, 1992 10 omslagen 6284 mevr. F.J. den Edel-Remeijer (geb. 1908), 1923 - 1931 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6287 mevr. M.G.G. Thesingh-de Jong (geb. 1909), 1923 - 1945 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6286 mevr. A.M. Tak-Hornis (geb. 1911), 1927 - 1938 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6285 mevr. J. de Graaf-van der Zaan (geb. 1915), 1929 - 1931, 1934 - 1939 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6281 mevr. J.P. van Os-Baks (geb. 1917), 1931 - 1938 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6279 mevr. A. Blonk-IJsselstijn (geb. 1919), 1933 vv Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6288 mevr. C.H. Kraan-van Leeuwen (geb. 1920), 1934 - 1942 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6283 mevr. G. van Os-Baks (geb. 1919), 1934 - 1936, 1936 - 19.. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6280 mevr. J. Kraats-van Heeren (geb. 1922), 1936 - 1943 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6282 mevr. J.G. de Vlaming-van 't Hul (geb. 1925), 1939 - 1944 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6289 Krantenknipsel betreffende de opening van de Vredeskerk (kerkgebouw van de gereformeerde kerk van Gouda en de hervormde gemeente G.), 1971 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6290 Krantenknipsel uit de GC betreffende de aantasting van de Goudse glazen door milieuvervuiling, 1981 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6291 Brief van Wouter Jacobsz Maas, prior van het regulierenklooster Stein (te Gouda), aan apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer, 26 december 1588; fotokopie. Met vertaling door P.R.M. van der Sneppen, 1994 2 stukken (5 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6292 Uitnodiging voor en programma van de herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van 760 jaar Waddinxveen, 1993 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de achterkant van het programma staat de Waddinxveense Hymne (auteur: J.J.C. Mastenbroek) afgedrukt. Notabene 6293 Krantenknipsels uit het Weekblad voor Waddinxveen met artikelen van de hand van C. Verlooij over de geschiedenis van Waddinxveen, 1993. Bevat: - "Waddinxveners bekeken nieuwe stoommachines hoofdschuddend" (26 mei) --- Betreft de houthandel (houtzagerij) Alblas aan de Zuidkade. 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6294-6295 Prospecti betreffende te bouwen flatwoningen (koopwoningen) in Gouda, z.d. (ca. 1963?) en 1968 2 katerns 6294 Onbekend flatgebouw, ca. 1963 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6295 Panoramaflat, Karnemelksloot, (1967) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6296 Lijsten van (door een verkooporganisatie) bezochte bruidsparen in de periode 1971 april - juli 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat de adressen en voorts de beroepen van de bruidegroms. Notabene 6297 Afleveringen van het tijdschrift "Ons dekblad", periodiek van de (r.k.) Nationale Hanzebond van Sigarenwinkeliers, met korte artikelen over de geschiedenis van de tabak, het roken, pijpen, e.d., 1932 - 1933 4 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens advertenties van pijpenfabriek Zenith. Notabene 6298 Krantenknipsels betreffende Leo Vroman, o.a. met recensie van de dichtbundels "De godganselijke nacht", "Warm, rood, nat & lief", "Psalmen en andere gedichten" en "Details", 1993, 1994, 1996, 1999, 2006 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6299 Lesbrief over de markten in Gouda, vervaardigd door studenten van de Pabo De Driestar, 1993. Met leerkrachtengedeelte en circulaire aan de scholen 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geproduceerd door de onderwijswerkgroep open monumentendag voor het project streekarchiefdienst. Notabene 6300 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door B.V. EGBO te Hazerswoude te bouwen praktijkwoningen aan de Kastanjelaan te Waddinxveen, 1993 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6301 Exemplaren van de Goudsche Courant en een exemplaar van het Gouds Volksblad met berichten en commentaar betreffende het wichelroede-onderzoek naar de restanten van het slot en gangen onder de Hollandsche IJssel, juli - augustus 1937 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6170 Oude signatuur 6302 Exemplaren van de Goudsche Courant resp. de Nieuwe Rotterdamsche Courant en krantenknipsel uit Elseviers Weekblad met artikelen van W.A.F.X. Hoffman, A.A.J. Rijksen resp. mr. E. Elias betreffende de Goudse glazen, juni 1933, januari 1940 en september 1949 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6303 Krantenknipsel uit De Courant - Het Nieuws van den Dag betreffende de gevelsteen van museum De Moriaan, 9 augustus 1941 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6172 Oude signatuur 6304 Exemplaren van het Dagblad van Gouda met berichten over aanwinsten van 17e-eeuwse tegels en een haardsteen uit ca. 1500 voor het museum De Moriaan, 11 en 31 maart 1938 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6173 Oude signatuur 6305 Krantenknipsel uit de GC met een artikel van S.H. van der Kraats sr. over het Moreau-orgel in de St.-Janskerk, 14 mei 1938 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6174 Oude signatuur 6306 Rapporten van polders en andere instellingen betreffende de werkzaamheden tijdens de watersnoodramp 30 januari - 1 februari 1953; voornamelijk (foto)kopieën. Met statistische gegevens over het rampgebied; gedrukt. februari 1953 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. overbrengen naar secr.arch. N'kerk a/d IJssel (originele exx.). Notabene 6307 Intekenlijsten voor bijdragen in de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel aan het Rampenfonds ten behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp 30 januari - 1 februari 1953; met bijlagen, 1953 februari. Met ingekomen dankbetuigingen van de door Nieuwerkerk geadopteerde gemeenten Baarland en Oudelande, mei, juni 1953 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. overbrengen naar secr.arch. N'kerk a/d IJssel (originele exx.) Notabene 6308 Stukken betreffende de ingebruikstelling van de herstelde Schielands Hoge Zeedijk onder de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, 1955 juli 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. overbrengen naar secr.arch. N'kerk a/d IJssel (originele exx.) Notabene 6309 "The Dutch-Rhenisch Railway crossing the Zyde-Plaas polder, above Rotterdam". Krantenknipsel uit een Engels tijdschrift met afbeelding (staalgravure?) van een trein op de lijn Rotterdam - Capelle - Nieuwerkerk a/d IJssel - Moordrecht - Gouda - Utrecht van de Ned. Rhijn-Spoorwegmaatschappij in de Zuidplaspolder ter plaatse van Nieuwerkerk; gedrukt, (1855). Met een krantenknipsel uit de Goudsche Courant met verslag van een lezing door ir. J.D.M. Bardet voor "Die Goude" over de spoorweggeschiedenis rond Gouda, (1955) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6310 "300-Banenplan Molukkers". Rapport van de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer; gedrukt, 1990 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Kamerstuk 1990/1991 nr. 21956 Notabene 6311 "Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra". Rapporten aan de Tweede Kamer; gedrukt, 1990. Bevat: Deel II. Reacties op ontwerp-planologische kernbeslissing. Deel III. Kabinetsstandpunt. Met losse kaart. 2 delen, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Kamerstuk 1990/1991 nr. 21796 Notabene 6312 "Tweede structuurschema verkeer en vervoer". Tekst van de na parlementaire behandeling vastgestelde planologische kernbeslissing, 1990; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Kamerstuk 1990/1991 nr. 20922; bevat kaartmateriaal. Notabene 6313 "Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam - Brussel - Parijs". Ontwerp van de planologische kernbeslissing, 1991, met bijlage; gedrukt 2 delen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Kamerstuk 1990/1991 nr. 22026; bevat veel gedetailleerd kaartmateriaal. Notabene 6314 Technische omschrijving met tekeningen en andere bijlagen betreffende te bouwen villa's aan de Noordkade te Waddinxveen; afdrukken. 1991, (1993) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6315 Staat van opbrengsten en onkosten met betrekking tot de veiling van onroerende goederen aan de "Cingel" (een van de vier stadssingels), z.d. (ca. 1750) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de achterkant kladberekeningen; de datering is bepaald door de vermelding van procureur F. Luyt. Notabene 6316-6327 Brieven aan Herman Lethmaet (Gouda ca. 1492 - Utrecht 1555), theoloog, 1523 - 1553 12 omslagen Erasmiana_AX Notabene Libr. 0959 EA 02, EA 03 Oude signatuur 6318 Brief van Martinus Dorpius (Martin van Dorp) (1485-1523), hoogleraar te Lille en Leuven, z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt A. Notabene 6319 Brief van John Fisher (1469-1535), bisschop van Rochester, z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt C; enig tekstverlies (tekst vervangen door 17e-eeuwse tekst op reparatiestroken). Notabene 6323 Brief van Albertus Pigghius (Albert Pigghe) (1490-1542), proost van de St.-Janskerk te Utrecht, 12 augustus 1525 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt F.1. Notabene 6324 Brief van idem, 9 november 1526 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschadigd (tekstverlies); gemerkt F.2. Notabene 6320 Brief van Florentius Junius (geb. Gouda ca. 1515?), 23 augustus 1546 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt D.2. Notabene 6321 Brief van idem, 5 februari 1547 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt D.1. Notabene 6322 Brief van Johannes Oporinus (1507-1568), boekdrukker te Bazel, 1551 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt E. Notabene 6325 Brief van Viglius Zuichemus (van Aytta) (1507-1577), 14 juni 1553 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt G.1. Notabene 6326 Brief van idem, 15 juli 1553 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de vouw (door vocht) beschadigd met tekstverlies; gemerkt G.2. Notabene 6316 Beschreven reparatiestroken van de brief (autograaf) van Erasmus aan Herman Lethmaet, 21 februari 1523, vermoedelijk van de hand van Henricus L., 17e eeuw Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De brief zelf (varia inv.nr. 9003) is geborgen in lade xxx 22.. X. Voor de tekst: zie Allen 1345. Notabene 6317 Onbeschreven reparatiestroken van de brief (autograaf) van Erasmus, 17e eeuw, en bijbehorend omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6327 Afschriften van de bovengenoemde brieven, vervaardigd door Henricus Lethmaet, ca. 1653. Met aantekeningen betreffende de auteurs 2 katerns (4 resp. 3 bladen), 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens een afschrift van een brief van Erasmus (Allen 1359), 17 aprl 1523, die verloren is gegaan (oude signatuur EA 03). Notabene 6328 Biografische aantekeningen betreffende Herman Lethmaet (1492-1555), theoloog, (door mr. Henricus Lethmatius, achterneef van Herman), ca. 1653 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geschonken door Henricus L. aan de stadslibrije en bewaard in een kistje. Zie ook varia 6316 vv. Notabene Libr. 0959 Oude signatuur 6329 Tekst van een Latijns gedicht als opschrift van een kistje met brieven aan Herman Lethmaet (1492-1555), theoloog, geschonken door mr. Henricus Lethmatius, achterneef van Herman, aan de stadslibrije in 1653. Met toelichtend citaat uit Plutarchus. (ca. 1653) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook varia 6316 vv. Zie: I. Walvis, Beschryving der stad Gouda (Gouda etc. 1714), I, 217-218. Notabene Libr. 0959 Oude signatuur 6330 Tekst van een preek voor de zesde zondag na pasen, over 1 Petrus 4, z.d. (16e eeuw) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. Aangetroffen in de portefeuille (uit het "kistje") met brieven aan Herman Lethmaet (1492-1555), geschonken door mr. Henricus Lethmatius, achterneef van Herman, aan de stadslibrije in 1653. Zie ook varia 6316 vv. Notabene Libr. 0959 Oude signatuur 6331-6333 Chronologische lijst met aantekeningen betreffende gebeurtenissen rond en uitvoeringen in de schouwburg en schouwburgbioscoop, 1913 - 1925 en 1940 - 1945, samengesteld door J.J. van Vliet, (1993); afdrukken 3 bandjes Voornamelijk ontleend aan kranten. Notabene 6331 Schouwburg, 1913 - 1925 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6332 Schouwburg, 1940 - 1945 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6333 Vertoonde films in de schouwburgbioscoop, 1940 - 1945 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6334 Transcriptie van een akte van schenking van enkele boeken aan het Minderbroederklooster, 1455, met aantekeningen, ca. 1950 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van de hand van Dalmatius van Heel? Voor het originele charter zie: varia 1917. Notabene aanw. 1963/001 Oude signatuur 6335 Krantenknipsel uit de Goudsche Courant met interview door Joh. Zonruiter met F. Barmentloo, oud chef van de plantsoenendienst, 1973 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6336 Aantekeningen betreffende de stroopwafelbakkerij fa. T. Zaal, Turfmarkt 73, later Markt 32, in 1924 doorverkocht aan fa. Korf, over de periode (1822) ca. 1875 - 1924. Met een fotokopie van twee advertenties, ca. 1900 resp. ca. 1920, en een advertentie (uitgeknipt) uit Groot-Rotterdam, 1926 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6337 Lijst met titels van werken, uitgegeven door Gerard Leeu, verzameld door R. Vogelensank, 1849. Met begeleidende brief aan ds. M.A.G. Vorstman en een lijstje met titels van werken van Leeu, opgemaakt door ... (Vorstman?), z.d. (midden 19e eeuw). Met persbericht van veilinghuis Van Stockum (Den Haag) over de veiling van o.a. een exemplaar van het Passionael (Somerstuc) uit 1480, met bijlage, 1999 1 bandje en 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Libr. 0094d Oude signatuur 6338 Transcriptie van de opschriften van de grafzerken in de St.-Janskerk; doorslag, z.d. (ca. 1950). Met een aantekening betreffende de bouwfasen van de kerk, z.d 1 stuk (9 bladen), 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft graven uit de periode 1498 tot 1820. Notabene 6339 Alfabetische lijst van familienamen, waarvan wapens zijn afgebeeld in de Goudse glazen, waarvan bij het Fonds Goudse Glazen foto's of dia's zijn te bestellen; afdruk, z.d. (ca. 1980) 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6340 Index op de achternamen of voornamen van de vaders van personen, genoemd in de lijfrenteregisters uit de periode 1472 - 1564, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1976 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Index op OA Gouda inv.nrs. 997, 1026 - 1030, 1046 - 1050. Notabene 6341 Index op de achternamen of voornamen van de vaders van personen, genoemd in het lijfrenteregister over de periode 1553 - 1568, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1976 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Index op OA Gouda inv.nrs. 1033 Notabene 6342 Inhoudsopgave van ... (een begraafregister van de St.-Janskerk ?) over de periode januari 1572 - januari 1575, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1980 13 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Inhoudsopgave op ? Notabene 6343 Aantekeningen betreffende lijfrenten, ontleend aan de stadsrekening over 1575, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1976 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft OA Gouda inv.nr. 1222 Notabene 6344 Reproductie van de prospectus (eenbladsdruk of plano) waarbij Gerard Leeu zijn boek "Die wonderlike vreemde ende schone historie van Melusijnen ende van haren geslachte" te koop aanbiedt, (1491); met toelichtende tekst, o.a. betreffende de discussie over zijn laatste Goudse druk, door Gerard van Thienen, 1992 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gereproduceerd ter gelegenheid van de expositie "Gerard Leeu meesterprenter ter Goude" in het stedelijk museum HCG, 1992-1993. Notabene 6345 Genealogische aantekeningen betreffende de familienaam Van Alphen ontleend aan de remonstrantse doopboeken van Zevenhuizen (1683 - 1857) en uit aantekeningen in het familiearchief Polet (Oud-Beijerland), samengesteld door A.Th. Polet. Met begeleidende brief van de samensteller, 1994 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6346 Kwartierstaat van A.Th. Polet, samengesteld door hemzelf, ca. 1990 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opstelling met veel aanvullende gegevens per generatie; betreft 18 generaties, teruggaande tot de 13e eeuw (Frankrijk); in de 19e eeuw woonde de familie in Gouda. Notabene 6347 Exemplaar van het Waddinxveensch Advertentieblad van 10 juli 1897; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6348 Rapport van de studiecommissie grondslagen woningwaardering, uitgegeven door de VNG; gedrukt. 1962 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Blauwe reeks 34 Notabene IZ 288 Oude signatuur 6349 Receptie-album resp. register met namen van schenkers van een jubileumcadeau (patiënten en vrienden) voor dr. J.H. Bakker Niemeijer (1856-1930), vermoedelijk ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als arts te Gouda, 1906 2 bandjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën; de namen in het register zijn alfabetisch gerangschikt. Notabene 6350 Stukken betreffende de rooms-katholieke Actie voor God (later: Katholieke Aktie), 1937 - 1948 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard als curiosa. Notabene 6351 Vlugschriften van het rooms-katholieke Geert-Groote Genootschap met betrekking tot diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken, ca. 1924 - 1927 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard als curiosa. Notabene 6352 "De Roep van Franciscus". Aflevering van het orgaan van de serafijnse Orde van tertiarissen, 1951 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard als curiosum. Notabene 6353 "Red mee!". Brochure nr. 1 van de rooms-katholieke Ariëns-reeks, gericht op de zorg voor alkoholisten, (1935). Met bijlagen 1 katerntje, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard als curiosa. Notabene 6354 "Radar van het leven". Rooms-katholieke vlugschriften, (ca. 1950) 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard als curiosa. Notabene 6355-6367 Uitgaven van drukkerij Koch & Knuttel ter gelegenheid van koppermaandag, 1956 - 1967 12 deeltjes, 1 omslag Goudana L 012 AW 1981/220 en 221 Oude signatuur 6355 "Gerard Leeu Gouda 1477 - 1484 : een der eerste Noord-Nederlandse drukkers". Tekst van M.E. Kronenberg, 1956 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6356 "Acht gorgelrijmen". Tekst van C. Buddingh', 1957 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6357 "De schouwers van de Wendeldijk". Tekst van G. Werkman, 1958 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6358 "Mens en masker". Sculptuur van P. Toebente, foto's van Piet Marée, tekst van Ducanal, 1959 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6359 "Gouda : stad van kaas, stroop en cultuur". Tekst van Anne H. Mulder, 1960 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6360 "Het gebed des Heren", 1961 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6361 "Scherven, glazen, kleuren", 1962 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6362 "Perronkaart Gouda", 1963 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6363 "Molens van Nederland / Windmills in Holland". Fotografie door Cor van Weele, 1964 (?) (na 1963) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6364 "Moriaantje zo zwart als roet ...". Tekst van Fr.W. Wegman, 1965 (?) (na 1963) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6365 "Perspectief der Deltawerken", 1966 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6366 "Vijf hedendaagse miniaturen", 1967 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6367 Vijftien "prentjes", grotendeels afbeeldingen van objecten in Gouda, 1970 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6368 "Ouwe Gouwe - wijkanalyse - plan van aanpak". Rapport van het buurtoverleg Ouwe Gouwe en de Stichting Welzijn Gouda, 1992. Met agenda voor een vergadering over dit project in wijkcentrum De Noorderzon en een concept-plan, 1992 1 deel, 1 stuk, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6369 "Met de camera in Gouda". Krantenknipsel uit het weekblad Katholieke Illustratie met fotoreportage, ca. 1930 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6370 "Gouda in vroeger dagen : een stad van kloosters en kerken". Artikel uit (de Goudsche Courant?), geschreven door K. (= L.A. Kesper?), z.d. (ca. 1925) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6371 "De lotgevallen van een deftige matrone in het Goudsche Tuchthuis A° 1703". Krantenknipsel uit de NRC met artikel van J. Tersteeg over Sophia van der Maa, weduwe van IJsbrand van Noordwijk, 1929 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6372-6373 Notulen van de commissie van bestuur van de pijpenhandel en de pijpenfabrieken, 1868 - 1911. Voortgezet als notulen van de ledenvergaderingen van de vereniging "De pijpeneering ...", 1911 - 1925 2 banden 6372 Augustus 1868 - februari 1892 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6373 Maart 1892 - maart 1925 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6374 Programma met liederen gezongen bij de feestelijkheden te Nieuwerkerk a/d IJssel ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard, 1937 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6375 Prospecti betreffende door Dura Bouw B.V. (Rotterdam) te bouwen eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Esse te Nieuwerkerk a/d IJssel; gedrukt, (1993) 7 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6376 Jaarverslag van B.V. Articon Architecten- en Ingenieursbureau te Amersfoort over 1992 met gegevens en afbeeldingen betreffende kunstwerken te Gouda - o.a. de Breevaartbrug - en vermelding van de uitvoering van station Gouda Goverwelle; gedrukt, (1993) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6377 Transcriptie van het kohier van de tiende penning van (1556), opgemaakt 1559 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigd door dr. C.J. Matthijs. Zie voor een fotokopie van het origineel: varia 507 en varia 6602. Notabene 6378 Omslag van de nota van het ministerie van financiën over de invoering van een kapitaaldienst, 1991; gedrukt (Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22.330) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een afbeelding (kleur) van de nieuwe spoorbrug over de Gouwe. Notabene 6379 "Tabellenboek woningmarktinformatie". Statistische gegevens betreffende de woningmarkt in Zuid-Holland, per regio gegroepeerd, 1990; gedrukt 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6380 Prospectus met bijlagen betreffende door V.O.F. Nieuwe Park te bouwen appartementen (project "Singel Staete") aan de Kattensingel, 1993 1 band, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6381 Prospectus met bijlagen betreffende door het BPF-Bouw (Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid) te bouwen huur-appartementen aan de Poldermolendreef, 1993 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6382 Beschikking van de minister van financiën dat met ingang van 1 oktober 1871 te Vlist een bestelhuis zal worden gevestigd voor de postdienst Schoonhoven - Gouda; uittreksel bestemd voor de direkteur van het postkantoor Gouda 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6383 Krantenknipsels met ingezonden stukken (o.a. uit Waddinxveen) betreffende de ruzie tussen J. Kok, burgemeester van Reeuwijk, en de plaatselijke hervormde gemeente, 1973. Met krantenknipsels betreffende de uitbreiding van de kerkeraad van de hervormde gemeente Stolwijk wegens de stichting van twee wijkgemeenten 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6384 Verslag door Pierre van Giesen over (o.a. Goudse) pijpen, opgegraven op het Keenenburgterrein te Schipluiden in 1978 en 1989, (1991) 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onderdeel van het jaarverslag van de historische vereniging Oud-Schipluiden. Notabene 6385 Stukken betreffende het 40-jarig jubileum, 1961, en het 50-jarig jubileum van de Goudse Reddingsbrigade, 1971, en aktiviteiten ter gelegenheid van Gouda 700 jaar stad, 1972 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6386 Afdrukken van foto's gepubliceerd door C. de Jong in zijn boek "De droogmaking van de Wildevenen in Schieland" (1957). Met aantekeningen van de schrijver ontleend aan L.F. Teixeira de Mattos. Met een fragment van een artikel over de oudste geschiedenis van Moerkapelle in het hervormde kerkblad "De Kerkklok", 1948. Met detailfoto's van kaarten van Schieland uit ca. 1611 en 1660 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens een fotokopie van de begeleidende brief van de auteur aan de gem. archiefdienst Rotterdam, 1989. Notabene 6387 Fotokopieën van tekeningen van de dorpskerk van Nieuwerkerk a/d IJssel en van Kortenoord met de korenmolen door Gerrit van Erkel, 1945 resp. 1947 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6388 Krantenknipsels betreffende de huisvesting van de zeeverkennersgroep Cornelis de Houtman in Reeuwijk, 1967, 1968 2 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6389 Aantekeningen van S. Middelhoek betreffende o.a. Joost Govertsz. van der Spelt, timmerman, later stadstimmerman van Rotterdam, en de families Vlack en Van der Sterre / Starre, opgemaakt 1994 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6390 Stukken betreffende de Goudse kunstestafette, 1994, 1996, 1999 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Thema 1996: de landschapsschilder en de cartograaf. Notabene 6391 Brief met reactie van de Stichting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle op de inventarisatie van cultuurhistorische objecten in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle door de vereniging Stad, Dorp en Land. Met bijlagen. Afdrukken. Met afdrukken van de concept-gemeentebeschrijving Zevenhuizen-Moerkapelle in het kader van het Monumenten-inventarisatie-project (MIP), 1992. Met bijlagen, 1993 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6392 Overzicht van de financiële resultaten van de grondexploitatie in de Zuid-Hollandse gemeenten, streekplan Oost, in 1991 en 1992, samengesteld door de provincie Zuid-Holland 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6393 Prospectus betreffende door Heijmans Bouw B.V. (Zoetermeer) te bouwen eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Esse te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1992; gedrukt. Met bijlagen, 1992 - 1994 2 katerns, 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6394 Prospecti betreffende door Hijbeek B.V. (Zwijndrecht) te bouwen eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Hoog Esse te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994; gedrukt. Met bijlagen 11 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6395 Prospectus betreffende door A. Breur en Zn. B.V. (Zwijndrecht) te bouwen eengezinswoningen in het plan Parkzoom te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994; gedrukt. Met bijlagen 1 band, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6396 Index op namen van comparanten in de akten van notaris C.C. Krom over de periode 1824 - 1863; fotokopie 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Per beginletter van de achternaam chronologisch bijgehouden. Notabene 6397 Index op namen van comparanten in de testamenten, boedelinventarissen en akten van boedelscheiding, e.d., van notaris G.J. ten Brummeler over de periode 1819 - 1860 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigd door mr. J.E.J. Geselschap? (of uittreksel uit de index die door de notaris is opgemaakt?). Per beginletter van de achternaam chronologisch opgemaakt. Notabene 6398 Repertoires (inhoudsopgave) van de akten opgemaakt door notaris G.J. ten Brummeler over de periode 1842 - 1860; fotokopieën 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6399 Technische omschrijving met tekening en prijslijst betreffende te bouwen huizen aan de Zuidkade te Waddinxveen, 1993; afdrukken 1 bandje, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6400-6402 "Het geslacht Van Eijk ± 1545 - ± 1800". Familiegeschiedenis van de Waddinxveense, Reeuwijkse en Haastrechtse, later Goudse familie Van Eijk. Met kwartierstaten van de kwartieren Van Eijk - Van Wingerden, Van Trotsenburg - Pangels, Wiesehaan - Morel en Hoogendijk - Van Vlaardingen. Samengesteld door dr. J.L. van Eijk te Gouda, 1963 - 1967; gestencild 3 banden oude signatuur: 404 A 3 - 5 Notabene Goudana D 089 Oude signatuur 6400 Band 1. Waddinxveen, Reeuwijk, Bodegraven, Moordrecht, Gouda Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met noten en indices. Notabene 6401 Band 2. Haastrecht, Gouda Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met noten en indices. Notabene 6402 Band 3. Kwartierstaten Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6403 Aantekeningen betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Jongkoen / Polet, 17e - 20e eeuw. Bevat: - Staat met genealogische aantekeningen betreffende de familie Jongkoen (Gouda, Waddinxveen) over de periode 1677 - 1994. Afdruk. - Toelichting betreffende de stamvader François Pollé / Polet / Poulle / Poullet en verwantschap met families Kip, Polijn, Jonghoen, Lafeber, periode 1643 - heden. - Correspondentie met het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam inzake de herkomst van de familienaam (mogelijk volksetymologische verbastering van het Franse "Poulet"), 1996; afdrukken. - Schematische stamreeks, 1996, en correspondentie over verbanden met Polet / Pollet, 1996; afdrukken. - Correspondentie over verbanden met Montanus / Datheen / Van den Berg(he) / Van Bergen, Paulet, Polit, Pollitz, 1997, over de eerste vier generaties van het parenteel van François Pollé (Polet / Poullet / Pollet), 1997, en over de familie Hobbe / Slobbe of Tuynman, 1997. - Inhoudsopgave van een gepland boek en schema vervolgonderzoek 1998. - Staat van (o.a.) in Gouda woonachtige "leden" van de familie in de periode 1670 - 1961. - Scans van familieportretten (o.a. Hendrik en Johan J., 1856-1926 resp. 1865-1950) en bijbehorende genealogische toelichting. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgemaakt door Martin Jongkoen te Zwolle, 1994 - 1998, 2002, 2003. Notabene 6404 Exemplaar van de herdruk van (een deel van) de Goudsche Courant van 30 april 1891 uitgegeven ter gelegenheid van het concours d'elegance op 20 april 1991 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6405 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6406 Foto's vervaardigd door R. den Ouden ten behoeve van het tweede jaarboek van de archeologische vereniging Golda, betreffende opgravingen aan de Keizerstraat, 1994; fotokopieën 1 omslag (46 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een gedeelte van deze foto's is in het boek afgedrukt. Bevat aanduiding van de negatiefnummers. Notabene 6407-6408 Indices op de trouwboeken van Capelle a/d IJssel over de periode 1652 - 1811, samengesteld door A.Th. Polet te Oud-Beijerland; fotokopieën 2 banden 6407 Index op namen van de bruidegoms Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6408 Index op namen van de bruiden, met verwijzing naar de index (inv.nr. 6407) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6409 Stamreeks, 1629 - 1993, samengesteld door E.A.H. Ernst-Rabouw, 1994; afdruk; met een index op persoonsnamen 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6410 "Jubileumkrant KNVB afdeling Gouda". Exemplaar van de uitgave ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum, 1995 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6411 Brief van het stadsbestuur van Gouda aan het stadsbestuur van Veere, met het verzoek om teruggave van geschut, omdat het overige Goudse geschut in gebruik is op schepen die Haarlem moeten ontzetten, 1573 mei 7; transcriptie 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie uit: J. Ermerius, Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebracht behelzende een beschrijving der stad Veere, deel V (Middelburg 1791), p. 391-392. Notabene 6412 Teksten naar aanleiding van de gereedkoming van de nieuwe invulling van het Nieuwe Marktgebied (Agnietenstraat / Conventstraat / Lemdulstraat, Nieuwe Markt; voorheen als Veemarktgebied aangeduid) / winkelcentrum de Nieuwe Marktpassage in 1988, ontwikkeld door MAB / Aegon, architectuur Atelier PRO en buro Leo de Jonge en buro Gelderblom, o.a. over de plannen sinds 1950 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6413 Teksten betreffende ds. Arent Cornelisz. (1547-1605), predikant te Delft, bestrijder van Coornhert en gemengd in de zaak Herm. Herberts, en betreffende dr. Johannes Cloppenburch (1592-1652), predikante te Amsterdam en Den Briel en bestrijder van o.a. Poppius, behorend tot de kalender 1990 van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting), met portretten. Gedrukt 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6414 "Nederland is land van Jantje Kabouter". Tekst van een interview met prof.dr. L. Bak over grootstedelijke ontwikkelingen, gepubliceerd in Bouwfonds Indruk 18 (1990) nr. 3 p. 19-21, met luchtfoto van de hefbrug te Waddinxveen en omgeving, als illustratie van het "kabouterachtige" karakter van Nederland; gedrukt 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6415 "Hofbouck van mijns genadigen heeren hofhuyer ende hofstedehuyer binnen der Goude". Register (legger?) van het hofstedegeld Gouda, ca. 1395 - 1400. Dit netregister is vermoedelijk opgemaakt ten behoeve van de overdracht aan de heer van Wassenaar, begin 15e e 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ontdekt door C.J.J. Lans in 1983. Herontdekt en getranscribeerd door drs. Bart Ibelings; gegevens gebruikt door prof.dr. J.C. Visser. Notabene 6416 Bestekken voor de aanbesteding van het onderhoud en kleine verbouwingen van het tuchthuis, later vrouwengevangenis, 1834, 1837, 1838, 1840; gedrukt 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Dubbelen afkomstig uit het archief van de vrouwengevangenis (in: Nationaal Archief). Notabene 6417 "Een ontdekte samenzwering tegen de Sociaal-Democratische raadsfractie". Vlugschrift van de SDAP over de poging van de "burgerlijke groepen" in de gemeenteraad om wethouder K.R. van Staal weg te werken naar aanleiding van diens kritiek op het financieel beleid (o.a. bij de waterleiding), z.d. (ca. 1931). Gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6418 "Citosa nieuws : herdenkingsnummer uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bedrijfspand te Waddinxveen", 1961. Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De opening vond plaats door prins Bernhard. Het bedrijfspand is inmiddels overgenomen door Connexion (voorheen West Nederland) en staat nu op het grondgebied van Boskoop. Notabene 6419 Staat bevattende statistische gegevens betreffende de onderlinge vekeersrelaties (vertrek / bestemming) tussen gemeenten ten noorden en zuiden van het Noordzeekanaal (waaronder Gouda) dat gebruik maakt van de veerpont te Velsen, gebaseerd op een waarneming in 1950. Met een omschrijving van het telpunt aan de rijksweg 12 Gouda - Utrecht in de periode 1949-1951 en aanduiding op de kaart van Nederland 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgedrukt door het CBS in het rapport "Geregelde verkeerstellingen ...". Notabene 6420 "Nieuw elan voor de Hollandsche IJssel : plan van aanpak voor schoonmaak en herinrichting van de vuilste rivier van Nederland". Opgemaakt door de Stuurgroep Hollandsche IJssel, 1995; gedrukt. Met een schetskaart, 1994; gedrukt. Met afdruk van de aanbiedingsbrief aan de minister van VROM, 1995 1 deeltje, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6421 Bekendmaking van het bestuur van De Goudse Waarden, christelijke scholengemeenschap voor (I)VBO, MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium, inzake de instelling als gevolg van de fusie van de Maarten Luthermavo, de Johannes Calvijnmavo, De Gouwelanden en het Christelijk Lyceum - Havo, 1995 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6422 Tarieflijst ("wijnkaart") van hotel De Zalm ten behoeve van verkoop van wijnen rechtstreeks aan particuliere afnemers, ca. 1951; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6423 Exemplaar van de uitgave ter gelegenheid van het 14-jarig jubileum van het winkelcentrum Bloemendaal, 1991 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6424 "Monumenten Gouda". Aflevering van het tijdschrift Monumenten, jrg. 16 (mei 1995), geheel gewijd aan Gouda 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat korte artikelen over o.a. de Jeruzalemkapel en een stadswandeling. Notabene 6425 Foto met korte toelichting betreffende een voorbeeld van een succesvol woonerf (Zoutmanstraat ?), in "Mensen op straat", tijdschrift van de Ned. Ver. Bescherming Voetgangers (VBV), 1978 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6426 "De Rijnstreek vraagt betere wegen!". Nota van o.a. de gemeenten Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Boskoop en Waddinxveen gericht aan de minister van verkeer en waterstaat, 1970. Met toelichtende kaart (schaal 1:200000) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6427 "Restauratiekrant : een uitgave van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente van Moerkapelle. Mei 1995". Betreft de restauratie van de kerk uit 1662. Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. een detailfoto van de gevelsteen in de toren, waarin de wapens van Daniël van Hogendorp en zijn vrouw Ida Maria Hooft. Notabene 6428 "Onderwijs-Cultuur gids". Overzicht van aktiviteiten van culturele instellingen in Gouda ten behoeve van het basisonderwijs, samengesteld door het Platform Culturele Vorming (z.g. SECU-project). Met supplement, 1986 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6429 "Het oproer te Amsterdam". Extra aflevering van het geïllustreerde tijdschrift Het Leven over het Jordaan-oproer, 1934 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6430 Tekst van de toespraak van dr. J.L. van Eijk als bestuurslid van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" bij het afscheid van dr. J.G.W.F. Bik als voorzitter, (1984) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6431 Authentiek uittreksel uit de kadastrale legger betreffende het huis en erf kad. C 784, eigendom van C.B. Broer, rijwielhandelaar, 1916 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Blijkens potloodaantekening vermoedelijk ten behoeve van transport aan M.A.L.C. Temminck (?), tegen een hypotheek van fl. 3500,--. Notabene 6432-6434 Plakboeken met krantenknipsels bevattende artikelen over de geschiedenis van Gouda, gepubliceerd in de periode 1946 - 1957 3 banden Gedeeltelijk met aantekeningen. Samengesteld door Dalmatius van Heel OFM ? Beschikbaar op microfiches. Notabene Goudana N 046 I - III Oude signatuur 6432 1946 - 1950 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gepubliceerd door P. van Balen, J.G.W.F. Bik, J.H. Carlier, A.M.J. Deelman, D. van Heel, G.C. Helbers, C.P.M. Holtkamp, B. Kruitwagen, G.J.J. Pot, A.J.J. Rijksen en J. Smit. Van enkele artikelen is de auteur niet bekend. Achterin een summiere inhoudsopgave. Notabene 6433 1950 - 1954 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een artikel over de Jeruzalemkapel (in: Van Huis tot Huis, 04-08-1950) ontbreekt. Notabene 6434 1954 - 1957 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6435 Plakboek met krantenknipsels en afschriften en afdrukken van archiefstukken betreffende het wichelroede-onderzoek naar de restanten van het slot en gangen onder de Hollandsche IJssel, 1937. Met voorin een afdruk van een artikel uit de Nederlandsche Kunstbode, 1879; (1937) over de gangen 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verzameld door A.R. van de Putte. Beschikbaar op microfiches. Notabene Goudana N 009 Oude signatuur 6436 Bekendmaking van een openbare verkoping van een "zeer fraaye en exquise inboedel" uit de nalatenschap van de weduwe A.C. Swanenburg-Smit, overleden op de Gouwe S 15; met verklaring van deurwaarder J. van Son dat hij deze bekendmaking heeft aangeplakt en aantekening van registratie, 1813 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6437 Voorschriften voor het gebruik van zuursel en de bereiding van volvette Goudse kaas, ca. 1930; gedrukt. Met krantenknipsel uit De Volkskrant over Goudse kaas, 2005 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6438 Stukken betreffende de viering van "Gouda, 600 jaar Marct", 1995. Met transcriptie van de akte waarbij graaf Guy van Blois toestemming geeft om een hal, wanthuis en raadhuis op te richten op het marktveld, 1395 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6439 Onderhandse akte van transport van een driehoekig stukje grond van het perceel te Moordrecht, kad. sectie C 1436, door Willem Tom Dirkszn., touwslager, aan Johannes Vermeer sr., touwslager, 16 november 1893 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6440 Akte van transport van een koetshuis met stalling, woning en erf in het dorp te Moordrecht, kad. sectie B 1263, strekkende van de kruin van de dijk tot P. Matze (NO = P. Steenbergen; ZW = C. van Hemert), door de erfgenamen van Janna Adriana Hoogendijk, weduwe van Gerard Abraham van Houweningen, aan Johannis van Gennep, koopman en winkelier, 27 april 1905 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6441 Akte van scheiding en deling van de boedel van Maria de Graaff en wijlen haar man Johannes Vermeer sr., waarbij het woonhuis, verdeeld in drie percelen (nrs. 122a, b en c), schuren, erf en open grond, in het Westeinde aan het Zandpad te Moordrecht, kad. sectie C 1033, 1452 en 1517, wordt toebedeeld aan Cent Vermeer, touwslager, 31 maart 1909 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6442 Bezwaarschrift betreffende de aanscherping van de kloosterregels voor de Franciscaanse kloosters in de Nederlanden (aartsbisdom Utrecht), conform de bul van 1568. z.d. (ca. 1570) 2 stukken (13 resp. 7 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Twee afschriften in verschillende handen. Latijn. Fotokopie. Notabene AB 0693b Oude signatuur 6443 Vidimus door Lambertus de Rode, plebaan en kanunnik van St.-Marie te Antwerpen, van een bul van paus Gregorius XI uit (1377 ?), waarin hij de mannen en vrouwen die (onde belofte van armoede en kuisheid) in vrome gemeenschappen leven in de bescherming van de aartsbisschoppen (van o.a. Utrecht) aanbeveelt, mits wordt gewaakt voor ketterij, 17 april 1385 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Latijn. Notabene AB 0693b Oude signatuur 6444 Verzoekschrift van kerkmeesters van de St.-Janskerk aan de landvoogdes Maria van Hongarije om in het kader van een loterij alle soorten munten te mogen accepteren, die vervolgens bij de koninklijke munt in Antwerpen of elders zullen worden ingewisseld, z.d. Met advies in de marge en positieve beschikking bijgeschreven, 1542 april 3 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Het advies De beschikking in het Frans. Notabene AB 0693b Oude signatuur 6445-6450 Stukken betreffende de brouwerij, aanwezig in het ARA Brussel, 1546 6 omslagen Fotokopieën. Notabene AB 0693b Oude signatuur 6448 "Register van de brouwers binnen der stede van der Goude". Uittreksel uit het register van de accijnzen op het brouwen over mei 1545 - mei 1546, bijgehouden door Frans Cornelisz 8 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op blad twee wordt aangegeven dat het aantal brouwers is teruggelopen van 115 in 1539, via 113 in 1543 en 97 in 1545, waarvan 12 niet (meer) brouwen. Notabene 6445 Beschikking van de landvoogdes op het verzoekschrift van de Goudse brouwers; afschrift, 19 juni 1546 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor de tekst: zie ac 1 (OA Gouda) inv.nr. 2653 (regest 353). Notabene 6446 Verzoekschrift van het stadsbestuur van G. aan de keizer, z.d. (1546).Voor de inhoud: zie varia inv.nr. 6449. Met opdracht (in de marge) aan de kastelein om hierop van advies te dienen aan de raad van de landvoogdes, 9 augustus 1546 2 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6447 Advies van de kastelein van G. inzake het bovengenoemde verzoekschrift, z.d. (1546). Inderdaad is de economie van G. niet te vergelijken met die van de drie andere steden. In 1540 (of 1541 ?) heeft de keizer aan de Goudse brouwers toegestaan om brouwsels van 41 tonnen (in plaats van 31) elk te brouwen, en 75 brouten per jaar. Doordat sommige brouwers zich hieraan niet storen, beconcurreren zij de arme brouwers (zie het aangehechte uittreksel uit het "register van den excijssbewaerder" over 1545/46 = varia inv.nr. 6448). Wordt de omvang van de brouwerij volledig vrijgelaten, dan is een rendabele bedrijfvoering voor de arme brouwers volstrekt onmogelijk geworden. Ook de indirecte werkgelegenheid (kuipers, molenaars, brouwersknechten, slepers, stootsters, e.d.) zal negatief worden beïnvloed. De rijke brouwers hebben ook slechts belasting betaald over 41 tonnen per broute. Regulering door de vroedschap is zinloos, omdat die vooral bestaat uit rijke brouwers; die zullen bovendien met leningen de tappers aan zich weten te binden. Advies: voortzetting van het bestaande octrooi en levering van uittreksels uit de brouwerijregisters over 3 of 4 voorgaande jaren 4 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6449 Beschikking van de landvoogdes op het verzoekschrift van G.; minuut, (21 augustus 1546). Het stadsbestuur van G. heeft de landvoogdes attent gemaakt op de grote achteruitgang van de plaatselijke economie, die "geheelijck gefondeert" is op de brouwerij. De brouwerij te G. verschilt geheel van die in andere steden. G. heeft gevraagd om een verordening op de brouwerijen in Holland. Totnutoe hebben zij alleen een uitbreiding van het octrooi gekregen om 41 stokstukken te mogen brouwen. Dit heeft niets geholpen. Zij hebben steeds meer last van concurrentie uit Delft, Leiden en Rotterdam, die hun bier naar Vlaanderen, Brabant en Zeeland verkopen, en zelfs binnen het rechtsgebied van Gouda, waar het goedkoper is dan het Goudse kuitbier. Dit is ook in het nadeel van de keizerlijke heffingen. Gouda vraagt dezelfde mogelijkheden om te brouwen als de andere steden. In G. mag voor de tijd van drie jaar elke broute 41 stokstukken bevatten en elke brouwer maximaal 75 brouten per jaar brouwen, conform de akte van ... (niet ingevuld) j.l. (Volgt de instructie als in varia 6450.) Bij rechtszaken zal men advies moeten inwinnen van de commissarissen die bezig zijn met het opstellen van een verordening op de brouwerij 8 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6450 Minuutbrief aan de schout van Gouda, (21 augustus 1546). Aan het stadsbestuur is een "akte van consent" gegeven om: a) in elk brouwsel 41 "stokstukken" te brouwen; b) elke brouwer mag maximaal 75 brouten per jaar brouwen. Voor de "wethouders" moet worden gedaagd wie deze vergunning overtreedt. Daarbij wordt overtreders van -a- een in de vergunning omschreven boete opgelegd; overtreders van -b- zullen "arbitralijk" worden berecht. Het voorlopig mandement vervalt hiermee. De schout mag in dit verband brouwersknechts, dienstboden en anderen dagvaarden 2 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor de bedoelde akte: zie varia inv.nr. 6449. Notabene 6451 "Bestek ... voor het maken van de onderbouw van een basculebrug over de Gouwe te Waddinxveen met toeleidende viaducten en bijkomende werken in het gedeelte Bodegraven - Moordrecht (station) van weg no. 3 van het rijkswegenplan (Amsterdam - Bodegraven - Rotterdam)". Bestek no. 33 van Rijkswaterstaat; gedrukt, 1935. Met bijbehorende tekeningen in vier bladen. Met verslagen van onderzoek naar de sterkte van houtsoorten, gestencild en lichtdruk, z.d., en "tabellen voor de houthandel" (aantekeningen over houtmaten); doorslag, 1941. Met krantenknipsel, 2006 2 katerns, 7 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het kader van de z.g. werkverruiming gebouwd. Notabene 6452 "Het theaterleven van een weegschaal". Autobiografische aantekeningen van H.D. Questro te Gouda over zijn optreden als amateur-toneelspeler en contacten met toneel- en filmacteurs in de periode ca. 1923 - 1993; afdruk 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6453 "Uit het dagboek van een 65-plusser". 'Columns' geschreven door H.D. Questro voor 'Vogelvlucht', personeelsblad van de N.V. Goudse Verzekeringen, 1979 - 1991; afdrukken 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6454 Krantenknipsel uit De Telegraaf betreffende het wonderbaarlijke herstel uit coma van mevrouw Ad van Alphen te Waddinxveen in 1988, 1990 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6455 "Receptieregister ter gelegenheid van het afscheid ... van ... M.A. Engelhard als wethouder van sociale zaken ...", 30 augustus 1962 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6456 Prospectus betreffende door Aannemingscombinatie Nieuwerkerk te bouwen vrije sector woningen in het plan Parkzoom te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1995; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6457 "Waddinxveen : onderzoek naar de behoefte aan lokaliteiten voor het verenigingsleven". Rapport van de Stichting voor Maatschappelijk Werk in Zuid-Holland, 1960; gestencild 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6458 "Groote Roomsche openluchtmeeting". Programma van een verkiezingsbijeenkomst van de Algemene R.K. Propaganda-club Gouda, ca. 1930; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6459 Tabel van de samenstelling van de gemeenteraad in de periode 1946 - 1993; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afdruk. Notabene 6460 "Het geslacht Heerkens". Stamreeks van de familie Heerkens met aanvullende aantekeningen, 1737 - 1984; met kwartierstaat van Maartje Heerkens, geb. 26-02-1875 en teruggaande tot 1540; met indices op voornamen (familienaam Heerkens) en achternamen (overige familienamen), samengesteld door C. van Oostrom te Alphen a/d Rijn, 1992. Afdruk 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6461 Publieksdocumentatie betreffende de planologische aanpak van / ideeën omtrent het "Groene Hart", 1992, 1994, 1995; gedrukt. Met krantenknipsels, 1996 10 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uitgereikt in het kader van de z.g. Groene Hart-gesprekken, 1995. Notabene 6462 "Oud & Nieuwerkerk". Kalender 1996. Gedrukt. Uitgegeven door Baas Drukkerij / Reclamestudio 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6463 "Genealogie van Arij-Jansz Boodt". Stamreeks van de familie Boot, (1668) 1669 - 1994, samengesteld door P.H. ter Heide te Drachten, 1995. Afdruk 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een tak van deze familie vertrok in de 19e eeuw naar Friesland (Sneek). Notabene 6464-6466 Transcriptie van het grafboek van de St.-Janskerk, begonnen 1539 (1540), bijgehouden tot ca. 1599; met een chronologische lijst van kerkmeesters, 1540 - 1600. Met indices, (1996) 3 banden zie: km231.ask Notabene 6464 Vervaardigd door dr. C.J. Matthijs, 1986 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6465 Bewerking door H.A. van Dolder-de Wit, 1996 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6466 Indices op de namen van personen, beroepen / functies / titels, lokaties in de kerk en geografische aanduidingen, samengesteld door B.J. van der Saag, 1996 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6467 Krantenknipsels betreffende de oorlogsmisdadiger J.C. Balvert te Moordrecht, 1949, 1950, 1995; fotokopieën 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6468 Krantenknipsel betreffende de huldiging van S.H. van der Kraats sr. wegens zijn 50-jarig dienstjubileum als custos bij het gemeentearchief en librije, 1950; fotokopie 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6469 Prospectus betreffende door Anton Obdeijn Project Ontwikkeling te Apeldoorn te bouwen vrije sector semi-bungalows in Goverwelle, 1995; gedrukt, fotokopieën 1 band, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6470 Manifest van de op te richten politieke partij D'66, 1966; gedrukt. Met exemplaar van "Goudse Democraat", huis aan huis verspreid, 1988 1 stuk, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6471 Exemplaar van het Goudsch Weekblad (Weekblad der Arbeiderspartij voor Gouda en omstreken) met verslag van het hoger beroep in de zaak-Van Staal voor het gerechtshof te Den Haag, 1923 maart 31 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De SDAP-voorman K.R. van Staal was aangeklaagd wegens smaad jegens de inspecteur van gemeentepolitie D.L. van Hoorn (beticht van dronkenschap). Notabene 6472 "Huwelijksbode den feestgenooten aangeboden ...". Exemplaar van een "krant" uitgebracht ter gelegenheid van het huwelijk van E.H. Tenckinck (te Haarlem) met Chr. Kahle (te Gouda); gedrukt, 1915 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6473 Aflevering van het Vakblad voor de Meubelindustrie (2e jaarbeursnummer) met gegevens over meubelbedrijven in Gouda en Waddinxveen, 1951 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6474 Prospectus betreffende door I.P.S. (Schipluiden) en Randstad Bouwconsult (Vlaardingen) te bouwen woningen en appartementen aan de Dorpsstraat te Zevenhuizen, 1995; afdruk. Met bijlage 1 band, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6475 Prospectus betreffende door B.V. Bouw- en aannemingsbedrijf Van Willigen te bouwen woningen in de wijk Goverwelle (deelplan 7, componistenbuurt), 1996. Afdruk 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6476 Prospectus betreffende door Noorlander Beheer Nederland B.V. (Leiderdorp) te bouwen woningen in de wijk Zuidplas, 1992; gedrukt. Met bijlagen 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6477 Prospectus betreffende door Anton Obdeijn Projectontwikkeling te bouwen woningen in het gebied tussen de Zuidelijke Burgvlietkade, Noothoven van Goorstraat en Tweede Hieronymus van Alphenstraat (o.a. Belle van Zuylenstraat), 1995. Met bijlagen. Afdrukken 1 katern, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft het terrein van het voormalige slachthuis. Notabene 6478 Exemplaar van de jubileum-aflevering van Holland Silhouet uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het weekblad, september 1992 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6479 Prospectus betreffende door Anton Obdeijn Projectontwikkeling te bouwen appartementen aan de Diepenbrockhof in de wijk Goverwelle, 1996. Met bijlage 1 band, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6480 Reglement van orde voor de vergaderingen van de jeugdgemeenteraad, 1965; gestencild; met correcties, (ca. 1970). Met een krantenknipsel uit de Goudsche Courant met interview met J.W. de Lange, 1971 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6481 "Nota provinciaal sportbeleid". Fragmenten uit een nota van de Stichting Provinciale Sportraad betreffende sportakkomodaties in Zuid-Holland, 1979; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6482 Transcripties van vraaggesprekken met Gouwenaars over het thema vakantie in de periode ca. 1910 - 1945; afdrukken. Bevat: - De heer T. Tak (geb. 1916) en zijn vrouw. - Mevr. A.J.G. Punt (geb. 1907). - Mevr. A. van der Palm-van de Zwaluw (geb. 1903). Met een blad errata. - Mevr. J.J. van der Speld-Eikelenboom (geb. 1906). 4 katerns en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gehouden door mevr.drs. Chr. van Ruiten in het kader van een projekt mondelinge geschiedenis van het gemeentearchief Gouda, 1985. Notabene 6483 Transcripties van vraaggesprekken met (oud-)inwoners van Gouda en omgeving over het thema dienstboden in de periode ca. 1910 - 1945. Bevat: - Mevr. A. van der Palm-van de Zwaluw (geb. 1903). Met een blad errata. - Mevr. G. Rabauw-van Leeuwen (geb. 1924). - Mevr. N.N. (geb. 1912 te Kevelaer (Dtsl.)). - Mevr. J. Wieferink-de Bruijn (geb. 1922 te Moordrecht). - Mevr. N.N. (geb. 1894 te Reeuwijk). - Mevr. N.N. (geb. 1923 te Waddinxveen). - Mevr. N.N. (geb. 1931 te Lievelde). - Mevr. N.N. (geb. 1912 te Zevenhuizen). - Mevr. N.N. (geb. 1916 te Waddinxveen). - Mevr. J. Blijenberg (geb. 1917). - Mevr. G. Nederhof (geb. 1915). 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gehouden door mevr.drs. Chr. van Ruiten, mevr. A. Haverkamp-van der Graaf en mevr. A. den Boef in het kader van een projekt mondelinge geschiedenis van het gemeentearchief Gouda, 1985 - 1987. Notabene 6484 Transcripties van vraaggesprekken met (oud-)inwoners van Gouda en omgeving over het thema vrouwenarbeid in de periode ca. 1920 - 1950. Bevat: - Mevr. F.J. den Edel-Remeijer (geb. 1908); kaarsenfabriek. - Mevr. C. Helmond-Schouten (geb. 1918); garenspinnerij. - Mevr. Feyt (geb. 1922); kaarsenfabriek. - Mevr. M. Broekhuizen (geb. 1922); garenspinnerij, kaarsenfabriek. - Mevr. C.A. de Groot (geb. 1905 te Leiden); kaarsenfabriek. - Mevr. J.D. de Kwant (geb. 1916 te Waddinxveen); kaarsenfabriek. - Mevr. C.W. Jongeneel-Hofstede (geb. 1912); garenspinnerij. 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gehouden door mevr. A. Haverkamp-van der Graaf en mevr. A. den Boef in het kader van een projekt mondelinge geschiedenis van het gemeentearchief Gouda, 1988 - 1989. Notabene 6485 Kwartierstaat van Hendrik Pierson (1834-1923), samengesteld door (?), (1996) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opstelling met veel aanvullende gegevens per generatie; betreft 11 generaties, teruggaande tot de 16e eeuw (Amsterdam e.o.). In de 17e en het begin van de 18e eeuw woonde de familie in Gouda. Notabene 6486 Beknopte geschiedenis van de familie Kortenoever, sinds 1768 boeren te Bloemendaal, sinds 1818 kleingarenspinners (garens, touw, koord, leidsels, netten, later ook pitten voor de kaarsenindustrie) te Gouda, eigenaars van de Goudsche Machinale Garenspinnerij, 1943; gedrukt. Met aantekeningen in de marge door (mevr. dr. M. Kortenoever?). Met losse afbeeldingen, mogelijk gebruikt voor de uitgave "Al negentig jaren touw ..." (1951) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overdruk uit ? Notabene Goudana F 039 Oude signatuur 6487-6488 Genealogie van de familie Annaars, 1636 - 1991, eerste en tweede versie, met bijlagen, samengesteld door C. Eveleens te Amsterdam, 1987 / 1995 resp. 1992 2 banden, 3 katerns, 2 stukken 6487 Een tak van de familie Annaars", 1987, 1995. Bevat: - Een genealogie (soort stamreeks) van Jan A. (geb. 1809). - Een losse kwartierstaat van Jan A. (Engelse versie). - Een schema van afstammelingen van Jan A. (volwassen ca. 1750) (idem). - Een aanzet tot een stamreeks van Jan A. (tr. 1754). 1 band, 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6488 Versie 1992. Bevat: - Indices op familienamen en plaatsnamen. - Een kwartierstaat van Johannes A. (geb. Gouda 26-02-1833). - Een stamreeks van zes generaties teruggaande op Jan A. (geb. 1809). - "Familie Gnirrep geschiedenis en naambetekenis", samengesteld door P.A. Harthoorn, 1990. - Een losse kwartierstaat van o.a. Wilhelmina Johanna A. (geb. 13-08-1862 te Gouda), met een Engelse versie. 1 band, 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6489 Kwartierstaat van de kinderen van het gezin Dekker - Eveleens, ca. 1600 - 1995, met bijlagen, samengesteld door C. Eveleens te Amsterdam, 1991, bijgewerkt tot 1995. Met "wijzigingen en aanvullingen", z.d. (ca. 1995 ?) 1 band, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat indices op familienamen en plaatsnamen. Notabene 6490 Exemplaar van het bulletin van de Goudsche Courant betreffende de verhoging van het broodrantsoen in verband met de toename van de Spaanse griep, 6 november 1918 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6491 "Regeerings-Proclamatie". Bekendmaking van de regering waarin een beroep wordt gedaan op de bevolking en wordt aangekondigd "gezag en orde te handhaven", (november 1918) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6492 Exemplaar van het Dagblad van Gouda met o.a. een bericht over het overlijden van mevr. H. van Bergen IJzendoorn-Evekink Busgers, weduwe van de burgemeester, 26 november 1896 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6493 Exemplaar van de Goudsche Courant met o.a. berichten over het congres van de Febowiko en Sperwersverbond (winkeliersvereniging) te Gouda en de Goudse verordening op de winkelsluiting, 30 juni 1932 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6494 Exemplaar van de Goudsche Courant met o.a. verslag van de benoeming van de conrector van het stedelijk gymnasium door de gemeenteraad, 27 juli 1915 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6495 Brieven van A.B. van Meerten-Schilperoort aan resp. Jean Etienne Mollet, secretaris van het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen, 1840, en aan W.H. Suringar, uitgever te Leeuwarden, 1840 (?) en 1822. Brieven van en aan diverse personen, 1821 - 1840. Fotokopie en afdrukken van de transcripties door F.J. Huiskamp, 1996, 1997 1 katern, 24 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tevens beschikbaar als computerbestand "meerten.bri" (in directory varia). Notabene 6496 Lijst van publicaties van A.B. van Meerten-Schilperoort in de periode 1819 - 1853, samengesteld door F.J. Huiskamp, 1996; fotokopie 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6497 "Juryrapport toekenning Geert Bouwmeester-kunstprijs 1970". Uitgereikt aan Pim Leefsma 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6498 "Zing zomaar simpel een melodie". Programma's van de muziekavond onder leiding van Edwin Rutten ("Ome Willem"), georganiseerd en uitgezonden door de VARA Radio in zaal Concordia, 1979. Met toegangsbewijs 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6499 "Krant van de Post voor u". Exemplaar van de uitgave ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdpostkantoor aan de Ronsseweg, 1987 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6500 Tekst van liederen, geschreven door G. Boot, gezongen op de feestavond ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van de kleermakersvereniging "Na Arbeid Genoegen", 1914; gedrukt 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6501 Jubileumkrant ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Goudse Verzekeringen, 1964. Met bijlage. Gedrukt. Met jubileumaflevering van het personeelsblad Vogelvlucht, 1974 2 stukken, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana G 090 Oude signatuur 6502 Stukken betreffende de ingebruikneming van het computercentrum van de Goudse Verzekeringen, 1967 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana G 090 Oude signatuur 6503 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende te bouwen sociale koopwoningen aan de Componistenlaan, de Ravelstraat en de Rossinistraat in de nieuwbouwwijk Goverwelle door Bontenbal Bouw B.V. te Reeuwijk, 1995; afdrukken 1 katern, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6504 Fragment uit H. Schlegel, Vogels 2 (in: Gewervelde dieren, in: Natuurlijke Historie van Nederland, Haarlem 1861 = p. LXVIII en LXIX) betreffende de vogels rond het z.g. Schollevaarseiland; fotokopie 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6505 Krantenknipsels met interviews met de Norbertijnse pater J.N.S. Stokman over diens ontdekkingen inzake de kunstschilder Johannes Vermeer (1632-1675), o.a. diens handtekening, 1993, 1995. Met fotokopie van de handtekening in ONA Gouda 252 (fol. 60v) 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6506 Bouwtekeningen (opmeting) van de voormalige pijpmakerij aan de Keizerstraat 10 - 12 door architect Piter van der Sterre te Leiderdorp, 1964; fotokopieën 8 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6507 "Genealogie Smits". Genealogische aantekeningen (stamreeks) betreffende de familie Smits (o.a. Schoonhoven, Gouda, Gouderak, Moordrecht), ca. 1570 - 1930, samengesteld door C.J. Smits, ca. 1937. Met ingeplakte krantenknipsels, portretten en afbeeldingen van familiewapens en diverse aantekeningen uit archiefbronnen, en kwartierstaten van C.J. Smits (1826-1888) en C.J. Smits (1885-1941) 1 band in cassette Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 052 Oude signatuur 6508 Gedeelten uit de interimnota "Onderzoeksprojekt alcohol en drugs provincie Zuid-Holland", voor zover betrekking hebbend op het gebied Midden-Holland, 1981; afdrukken 8 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6509 Exemplaar van het Goudsch Kronykske van 4 september 1851, bevattende een ingezonden brief met oproep om vooral "kundige en onafhankelijke" mannen in het bestuur van een kiesvereniging te kiezen en niet "de eerste de beste ... alleen omdat hij tot die partij behoort" 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6510 Exemplaar van de Goudsche Courant van 14 april 1871, bevattende o.a. het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 11 april 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6511 Exemplaar van "De Vonk", geïllustreerd (gratis) weekblad voor Gouda, bevattende o.a. het verslag van de jubileumviering van atletiek- en gymnastiekvereniging Vires et Celeritas, maart 1938 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een gedeelte van de krant is weggeknipt. Notabene 6512 "Advertentie". Spotschrift op het verzoek van aanhangers van de in 1795 afgezette hervormde predikant ds. J.W. Bussingh aan het stadsbestuur om hem weer in zijn ambt te herstellen, ca. 1801; gedrukt 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook varia 2123. Niet in Knuttel. Notabene Goudana G 042 Oude signatuur 6513 "Good companion 500 piece jigsaw puzzle". Legpuzzel met afbeelding van de Kleiweg gezien naar het noorden, ca. 1975 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6514 "Het geslacht Poot (Bodegraven, Nieuwkoop, Waddingsveen). Het geslacht Vuyk (Bodegraven, Ter Aar, Langerak)". Genealogie (voornamelijk genealogische tabellen en stamreeksen) van de families Poot en Vuyk, met aanvullende aantekeningen, ca. 1670 - ca. 1980, en bijlagen, samengesteld door W. Bos te Leusden, 1987. Met supplement, 1989. Afdrukken 1 band, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6515 "Van Zui(j)len van Harmelen tot Haastrecht". Schematische stamreeks en afstammingsreeksen van de familie Van Zuylen (Zuilen), voorouders van het echtpaar Mirjam Snel en Gijs de Jong, ca. 1700 - ca. 1992, met parenteel van andere takken en een index, samengesteld door Erik H. Wenzel te Schoonhoven, 1996. Afdruk 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6516 Lijst van 96 personen uit het departement Bouches de la Meuse, waaronder diverse inwoners van Gouda en omgeving, ca. 1811; met lijstje van personen die geld "in de schatkist" hebben gestort 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Notabene 6517 "Joods Gouda : een geschiedenis van het joodse leven in een Hollandse provinciestad". Lesbrief van het Verzetsmuseum Zuid-Holland, samengesteld door Stefan Rutten, 1996. Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6518 "Archiefonderzoek naar verfbestek van het bordes en het schavot van het Goudse stadhuis". Rapport vervaardigd door drs. I. Lambrechtsen-van Essen te Leiden, 1996, in verband met de restauratie van het stadhuis; afdruk. Met een afdruk van de transcriptie van het bestek van het bordes, 1602 1 bandje, 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6519 "Genealogie van het geslacht Scholten te Gouda (vanaf 1640)". Stamreeks, 1640 - ca. 1986, met een index op familienamen en voornamen, samengesteld door Marjolijn Kruithof-Van Oostveen te Montfoort, 1996. Afdruk 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangevulde versie ten opzichte van de (niet aanwezige) versie van 1987. Notabene 6520 "Vondsten in vuile grond". Verslag van het archeologisch onderzoek bodemsanering Bolwerk, fase 1, samengesteld door R.S. Kok, projectarcheoloog, ten behoeve van de afdeling stadsvernieuwing, volkshuisvesting en monumentenzorg, 1996; gedrukt 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een tweede exemplaar in secr46.ask, derde in awbibl.ask. Notabene 6521 "Speurend naar Sparnaaij : genealogie van het Goudse geslacht Sparnaaij 16de t/m 20ste eeuw". Stamreeksen van "de oude stam" (generaties I t/m VIII), ca. 1573 - begin 19e eeuw, "tak Hendrik" (IX - XV), 1770 - 1995, "tak Frans" (IX - XV), 1772 - 1995, en "tak Leendert" (IX - XIV), 1780 - 1995. Samengesteld door J.M.C. Sparnaaij en J. Rietbergen-Sparnaaij, 1996 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6522 "Het gezin van Maarten Bos en Hendrika den Toom en de stamreeks van het geslacht Bos uit Nieuwerkerk aan den IJssel". Stamreeks met bijlagen (o.a. transcripties) over de periode 1588 - 1979, samengesteld door Marinus Vink, 1988 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6523 Tekst voor een In memoriam en een preek bij de begrafenis van pater Cor Bakker (Gouda 1917 - 1996) door W.F.M. Verbij OFM, 1996 1 stuk (5 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6524 "Gouda waar Anna Barbara van Meerten een strenge meisjesschool stichtte en het eerste Nederlandse maandblad voor vrouwen oprichtte". Artikel van Thera Coppens in Nouveau, november 1996 1 blad (in katern) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6525-6526 Archiefbescheiden betreffende de winkel (graan- en meelhandel) van E.J. Wientjes aan de Keizerstraat 16 - 18, (1942), 1947 - 1949 2 omslagen 6525 Stukken betreffende de distributie van veevoeder, (1942), 1947 - 1949 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6526 Stukken betreffende de distributie van drop en andere suikerwaren, 1948 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6527 "Voorlopige richtlijnen voor de kerkkoren t.a.v. nieuwe liturgie". Circulaire van het bestuur van de St.-Gregoriusvereniging, district Gouda, 1964 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6528 "Van korenmolen tot kaarsenfabriek". Artikel in "Op lemen voeten" met stadswandeling langs het industrieel erfgoed van Gouda, 1995 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6529 Krantenknipsel betreffende de oprichting van een oorlogsmonument bij jachthuis "The Jolly Duck" op het kruispunt Tweemanspolder / Korenmolengat te Zevenhuizen, waar de Duitsers in 1945 een overval uitvoerden op de schuilplaats van verzetsstrijders en geallieerde piloten, 1995 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6530 "Het pottenbakkers- en pijpenmakersgeslacht Sonnevelt in Gouda". Stamreeks, ca. 1555 - ca. 1843. Afdruk van het artikel in Ons Voorgeslacht 51 nr. 470 (1996), aangevuld met een schematische genealogie tot 1842, een schema van gebruikte pijpmerken, en afbeeldingen van de (bedrijfs)panden waar leden van de familie hebben gewoond, 1997 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6531 Voorstel van gedeputeerde staten inzake de vaststelling van het provinciaal rijwielpadenplan, 1954; met bijlagen. Met de tekst van een "causerie" van de voorzitter van de Stichting Zuid-Hollands Landschap over de ontsluiting van het polderlandschap, 1956, en een kaart met telling van het (brom)fietsverkeer in Zuid-Holland, 1969 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6532 Krantenknipsels en andere stukken betreffende de (planologische) voorbereidingen voor de bouw van het Gouwe-aquaduct in rijksweg 12, 1968 - 1975. Met drukwerk ter gelegenheid van de gereedkoning en open dag, 1981 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6533 Krantenknipsels en kaarten betreffende de aanleg en het onderhoud van wegen in de omgeving van Gouda, 1962 - 1970 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6534 Krantenknipsels betreffende het buurtschap Stolwijkersluis, 1957 - 1964 8 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6535 Krantenknipsel betreffende de Waaiersluis, 1958 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6536 Krantenknipsels betreffende de Mallegatsluis, 1959, 1963 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6537 Krantenknipsels betreffende bruggen in Gouda, 1960, 1965. Met een schetsontwerp voor de Schouwburgbrug, z.d. (ca. 1970) 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6538 Staat met overzicht van de tarieven van het hofstedegeld voor het zuidoostelijk deel van de binnenstad, berekend door dr. K. Goudriaan op basis van het hofstedegeldregister van 1380, 1997 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6539-6540 Transcriptie van het grafboek van de St.-Janskerk, begonnen 1600, bijgehouden tot ca. 1620. Met indices, (1996 - 1997) 2 banden zie: km232.ask Notabene 6539 Vervaardigd door H.A. van Dolder-de Wit, 1996 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6540 Indices op de namen van personen, beroepen / functies / titels, lokaties in de kerk en geografische aanduidingen, samengesteld door B.J. van der Saag, 1997 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6541 "De zoo algemeen verbreide syphilis : medische bemoeienis met de prostitutie te Gouda in de 19e eeuw". Manuscript van een (onuitgegeven ?) artikel door drs. J.H. Kompagnie; getypt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6542 "Een illegale Goudse bijbeluitgave?". Manuscript van een artikel over de uitgave van de z.g. Rammesijn-bijbel door mwvr. drs. L.E. Boots; getypt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Gepubliceerd: Schatkamer 9 (1995) ..-.. Notabene 6543 "Zevenhuizen in het begin van de tachtigjarige oorlog". Manuscript van een artikel door drs. W. Paul; getypt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Gepubliceerd: Schatkamer 10 (1996) 32-42. Notabene 6544 "Katoendrukkerij Van Bergen & Co te Gouda, 1802-1818". Manuscript van een artikel door mevr. drs. B. de Wit, (1996); getypt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Gepubliceerd: Schatkamer 10 (1996) 1-12. Notabene 6545 Krantenknipsels en andere stukken betreffende de stadsautobusdienst, 1962, 1964, 1975, 1976 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6546 Krantenknipsels betreffende de spoorwegen te Gouda, 1962, 1964, 1976 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6547 Krantenknipsel betreffende ir. S. van Ravesteyn, architect van het station, 1974 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6548 Krantenknipsels betreffende het Lombokterrein (goederenopslag en -distributie, o.a. Van Gend & Loos, douaneloods NS) bij het station, 1962 - 1964 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6549 Krantenknipsels betreffende het verkeer in Gouda, met name het parkeren, 1962 - 1965, 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6550 Krantenknipsel betreffende plannen voor de bouw van tunnels in Waddinxveen en Boskoop, 1962 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6551 Krantenknipsels betreffende een proefproces voor de kantonrechter ter Gouda inzake het geven van autorijles zonder vergunning, 1957. Met een krantenknipsel betreffende Gouda als oproepplaats voor het rij-examen, 1965 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6552 Lesbrief over de Sint-Janskerk in Gouda, vervaardigd door studenten van de Pabo De Driestar, 1997. Met leerkrachtgedeelte en vragenlijst met aantekeningen betreffende de rondleiding in de kerk en de "expositie" in het streekarchief. Met herziene versie ten behoeve van open monumentendag 1998, samengesteld door Lisette van Slingerlandt en Maria Nooy, pabo-studenten, en bijbehorende aantekeningen inzake bronnenmateriaal en verbeteringen 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6553 "Handreiking voor de rondleiding over 'Water in het Catharina Gasthuis' bij het project 'Geschiedenis en milieu'". Vervaardigd door de Milieudienst Midden-Holland, 1997 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6554 Kritische aantekeningen van D. van der Want bij het boek "Gilden in Gouda" en met name het gedeelte over het pijpenmakersgilde, geschreven door drs. Martha Hulshof, 1997; fotokopieën. Met afdrukken van correspondentie, 1997 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6555 Correspondentie van S. van der Kraats jr. met de onderzoeker en verzamelaar mr.dr. J. Belonje (te Haarlem?) over literatuur en (genealogisch) onderzoek met betrekking tot Gouda, (1957), 1958. Met een krantenknipsel over de veiling van de collectie Belonje, 1997, en een toelichtende brief van J. Smink, 1997 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6556 "Een dominee strijdt tegen Sint". Krantenknipsel uit de NRC met artikel van Eugenie Boer over de strijd van ds. Jacobus Sceperus tegen de sinterklaasviering in 1658, 2 december 1996. Met krantenknipsels, o.a. uit de Goudsche Courant (beschouwing van drs. Jan de Bas uit Waddinxveen), 1992, en het Reformatorisch Dagblad (artikel van J. Mastenbroek), 1 december 2005 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6557 "Van Gent en de Goudse pijpennijverheid". Tekst van een causerie door drs. Don Duco op de Van Gent-bijeenkomst te Gouda, 20 mei 1995 1 stuk (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6558 Lesbrief over de geschiedenis van het stadhuis, vervaardigd door studenten van de Pabo De Driestar, 1994. Met leerkrachtengedeelte 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geproduceerd door de werkgroep onderwijs van de Stichting Open Monumentendag voor het project streekarchiefdienst. Notabene 6559 "Genealogie Gerretsen / Gerritsen". Stamreeks, ca. 1560 - ca. 1997, samengesteld door Ton Janknegt te Bussum, 1997. Afdruk. Met de genealogieën Gerritsen en Janknegt in de vorm van digitale gegevensbestanden (Gens Data 1.41) 1 band, 2 diskettes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een tak van de familie Gerritsen vestigde zich eind 18e eeuw in Zevenhuizen en later Waddinxveen, een andere tak in de 19e eeuw in Gouda (tot heden). Notabene 6560 Lesbrief over de geschiedenis van de Kerkweg te Waddinxveen, vervaardigd door drs. A.J. Glasbeek, 1997. Met vragenlijst en antwoorden 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geproduceerd ter gelegenheid van een tentoonstelling van het Historisch Genootschap Waddinxveen. Notabene 6561 "Comrie, eens ingezetene van Gouda". Krantenknipsel uit het Reformatorisch Dagblad met artikel over het verblijf van ds. Alexander Comrie in Gouda, 1773 - 1774 door H.A. van Dolder-de Wit, 1997 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6562 "Graven in een gracht". Verslag van het archeologisch onderzoek bij de rioolaanleg in de Nieuwehaven, samengesteld door R.S. Kok, gemeentelijk archeoloog, ten behoeve van de afdeling stadsvernieuwing, volkshuisvesting en monumentenzorg, 1997; gedrukt 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een tweede exemplaar in secr46.ask, derde in awbibl.ask. Notabene 6563 "Broer-fabriek open'gestempeld". Aflevering van Eigen Terrein met reportage en interviews ter gelegenheid van de opening van nieuwe fabriek voor bakkerijprodukten van de firma Broer (De Goede-Broer) in Waddinxveen, 1995 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Broer maakt sinds 1990 deel uit van het Unilever-concern. Notabene 6564 Stukken betreffende het oorlogsmonument in de zijgevel van het stadhuis (basrelief, ontwerp L.O. Wenckebach) en het gedenkraam in de St.-Janskerk (ontwerp Charles Eyck), ingekomen bij de provinciale commissie voor oorlogs- of vredesgedenktekens, 1946 - 1947; fotokopieën 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6565 Krantenknipsels uit de Goudsche Courant betreffende de restauratie van Huize Groeneweg, 1983 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6566 Krantenknipsel betreffende de Julianasluis, 1983 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6567 Jaarverslagen van de stichting De Hulpbank over 1941, 1942, 1946 en 1947 4 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6568 Pakpapier met opdruk van fa. J. Cabout, "magazijn van speelgoederen galanterieën en huishoudelijke artikelen", Markt 53, z.d. (ca. 1917) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6569 Reclamefolder van Unica - Voorn en Koning B.V., leveranciers van elektrotechnische installaties te Bodegraven, 1997 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat twee kleurenfoto's van resp. de machinekamer (zolder) en een van de archiefdepots van de Streekarchiefdienst Hollands Midden. Notabene 6570 "Beknopte genealogie van de familie Droog Waddinxveen e.o.". Stamreeksen, ca. 1555 - ca. 1994, samengesteld door Johan Droog te Nijmegen, 1997. Afdruk. Met schema's, index en noten 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6571 Akte van erfpacht door het bestuur van de polder Prins Alexander voor Willem van Krieken, tuindersknecht, voor het perceel kad. A 3113 aan de Bermweg te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1931. Met woonvergunning, 1932, en kennisgeving van de taxatie voor de grondbelasting, 1933 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De woonvergunning maakt melding van perceel A 3097. Notabene 6572 "De kraak". Onderzoeksverslag (werkstuk 4 VWO) door Wilma Bakkeren en Miranda de Jong te Nieuwerkerk a/d IJssel naar de overvallen op het distributiekantoor te Capelle a/d IJssel in 1943 en 1944; getypt, 1997 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel maakte deel uit van deze distributiedienst. Notabene 6573 Stukken betreffende de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Gouderaksedijk door het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierbij een voorpagina van het Dagblad van Gouda van 22-02-1941. Notabene 6574 Index op enkele registers in het archief van de graven van Blois en het register Blois XV in het archief van de graven van Holland met betrekking tot de z.g. Bloise goederen (periode ca. 1304 - 1397) door A.A.M. Schmidt Ernsthausen, 1997 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In 1998 zijn enkele herziene bladzijden ontvangen. Notabene Bibl. SAKS 3017 Oude signatuur 6576 Afbeelding van de Tiendewegspoort; fotokopie van een afdruk van een tekening (penseel en pen in bruine inkt) uit de Hollandse school (Rembrandt), 17e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afm. 148 x 195 mm. Veiling S.B., Amsterdam (R. de Vries), 24/25-1-1922 (nr. 448); Mak van Waay 15-12-1969 (cat. 191 nr. 280) W. Nienhuys copyright. Notabene 6577 "Nieuwerkerk aan den IJssel verjaardagskalender". Samengesteld door de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel ter afsluiting van de actie "Nieuwerkerk gaat kringlopen", 1997; kleurendrukwerk 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met "afvalwijzer". Notabene 6578 "Ik zal handhaven". Aflevering ("propaganda-editie") van het maandblad van de anti-communistische Nationale Bond tegen Revolutie, 1927 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard als curiosum. Notabene 6579 "Autobiografie van H.D. Questro". Aantekeningen over zijn leven en werken te Gouda, 1978 - 1997. Afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen H.D. Questro was procuratiehouder bij de N.V. Goudse Verzekeringen. Zie voor de periode 1912 - 1977 vnrs. 1043 - 1044. Notabene 6580-6582 "Bijdragen betreffende de geschiedenis van de familie "Carlier uit Wambrechies" ...". Genealogische aantekeningen uit archiefbestanddelen en andere bronnen betreffende Arnoult Carlier (1565-1624) en zijn familie, ca. 1565 - 1914; samengesteld door A.P.C. Carlier te Vlaardingen, 1995 - 1997. Met register, 1998 3 banden Wordt regelmatig aangevuld! Notabene 6580 Bundel II A - Arnoult/Samuel tak. Generaties 13 t/m 17. Periode 1600 - 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6582 Register op de bundels II A en II B. Arnoult/Samuel tak. Generaties 13 t/m 22. Periode 1600 - 1900 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6581 Bundel II B - Arnoult/Samuel tak. Generaties 18 t/m 22. Periode 1750 - 1900 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6583 "Het verhaal van een restauratie". Beschrijving van de restauratie van de Ned. Hervormde kerk te Moordrecht in de periode 22 mei 1956 tot en met 18 augustus 1960 door G. de Bruijn, ter gelegenheid van de tentoonstelling "Kerken in Moordrecht", 1976; gestencild 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6584 Foto van de Markt met stadhuis, ca. 1939. Wachtende mensen op het bordes. Van het stadhuis en De Zalm hangen vlaggen. Fotokopie. Met fotokopie van de achterkant met copyrightstempel Anpfoto A'dam 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6585 "Patiënten met dezelfde voorouders". Tekst van een interview met Eric Hennekam, stamboomonderzoeker bij het Klinisch Genetisch Centrum Utrecht (KGCU), 1998 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6586 "Een kralenketting met groene kruispunten : schoonmaak Hollandsche IJssel in samenwerking met burgers en bedrijven". Artikel in "Profiel" (kwartaaluitgave ministerie van V en W) naar aanleiding van een boottocht op de Hollandsche IJssel voor leerlingen van de ABC basisschool, winnaars van de ontwerpwedstrijd Oeverplan Hollandsche IJssel, 1998. Met foto uit het Jaarbericht 1998 van Rijkswaterstaat 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op omslag eveneens kleurenfoto met leerlingen op de "Jan Blanken". Notabene 6587 Stukken betreffende de onthulling van het monument "Laagste punt van Nederland" (-6.74 NAP) op het terrein van Van Vliet Trucks Holland aan de Parallelweg Zuid 215 te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1998 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6588 "Gouds aardewerk in heden en verleden. Goudse glanzen". Catalogi van de tentoonstellingen ter gelegenheid van het 25- en 30-jarig bestaan van de Goudse Vereniging van Aardewerkfabrikanten, (1976), 1981); gestencild 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1991/152-153 Oude signatuur 6589 "Kwartierstaat Steenwinkel - Boot". Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Afdruk 4 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6590 "Kwartierstaat Van Waas - Van Straaten". Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Afdruk 18 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6591 "Kwartierstaat De Bruin - Van Leeuwen". Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Met index op familienamen. Afdruk 8 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6592 "Kwartierstaat Berlijn - Nieuwerkerk". Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Met literatuuropgave en index op familienamen. Afdruk 6 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6593 "Kwartierstaat Bolhuis - Van Lieshout". Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). Met literatuuropgave en index op familienamen. Afdruk 6 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6594 Index op persoons- en plaatsnamen en chronologisch overzicht behorende bij S. Muller Fzn., Over de oudste geschiedenis van Schieland (A'dam 1914), opgemaakt door G. Ottevanger, 1998; afdruk 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het boek bevindt zich in de bibliotheek onder signatuur 502 F 20. Notabene 6595 Kalender voor 1946 met houtsneden van R. Snapper, uitgegeven door drukkerij Koch & Knuttel. Met een toelichting bij de kalender 1953 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De toelichting betreft de Gerard Leeu-kalender; de kalender zelf is niet aanwezig. Notabene 1140 A 155 Oude signatuur 6596 "Een omgevingsonderzoek naar huwelijksomstandigheden in de 19de en 20ste eeuw". Lesbrief voor het voortgezet onderwijs, samengesteld door de Rijksarchiefdienst (1997). Met docentenhandleiding 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6597 Krantenknipsel uit de Goudsche Courant betreffende de restauratie van de wandtapijten uit de raadzaal (later: trouwzaal) van het stadhuis, 1949 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6598 Krantenknipsel uit de Goudsche Courant betreffende het honderdjarig bestaan van de z.g. werkinrichting (Huize Groeneweg), 1949 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6599 "Sluizen in en om Gouda". Lijstje met beknopte (historische) gegevens van 18 sluizen, ca. 1946; gestencild 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgesteld door P. van Balen? Notabene 6600 "Historische orgels". Vouwblad van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, met o.a. een afbeelding van het Moreau-orgel in de St.-Janskerk, 1981. Met prentbriefkaart van het koororgel in deze kerk, z.d. (ca. 1990) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6601 Samengesteld door H.A. van Dolder-de Wit en H. van Reenen, 1984. Bevat: Hier leyt begraven : inventaris van de grafzerken in de Sint Janskerk te Gouda : alfabetische lijst van alle op de zerken voorkomende familienamen en de plaatsen waar de zerken liggen 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 402 E 100 (= 576 A 38) Oude signatuur 6602 Kohieren van de tiende penning van (1556) over Bloemendaal, Broek c.a. en Gouda. Bevat: - Kohier van de tiende penning van 1557 over Bloemendaal, opgemaakt 1558. - Idem over Broek, Tuil en 't Weegje. - Kohier van de tiende penning van (1556), inclusief de opbrengst van de landsheerlijke pachten te Gouda over 1557 en met aftrek van de terugbetalingen aan de arme godshuizen, opgemaakt 1559. Bevat voorts staten van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de "arme godshuizen", te weten: Heilige Geestmeesters, St.-Catharina-gasthuis, St.-Janskerk, Zeven Getijden, Arme Fraterhuis, Oudemannenhuis en St.-Elisabeth-gasthuis, over 1557 (of evt. andere jaren?). 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx Transcriptie in varia 6377 (alleen Gouda). Notabene Hs. 017 Oude signatuur 6603 Kranteknipsel uit het weekblad De Spiegel met biografische schets van H.M. Dercksen (1858-1913), o.a. directeur van de beschuitbakkerij "De Eierenkorf" en raadslid, (1913); fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6604 Album met namen van de 95 personeelsleden, aangeboden aan H.M. Dercksen, directeur van de beschuitbakkerij "De Eierenkorf" ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijksfeest, 1907; met aantekeningen betreffende de N.V. Beschuit-, Koek- en Suikerwerkenfabrieken "De Eierenkorf" (later aan de Eerste Kade), door F. Dercksen, 1998; fotokopie 12 bladen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6605 Tekst van een interview met Naima Zefzafi, directeur Regionaal Arbeidsbureau Lisse/Katwijk, gepubliceerd in Aaneen (Abva/KABO) 19 april 1997 p. 28-29, met portret; gedrukt 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Mevr. Z. groeide op in Gouda en werkte daar als consulent bij het arbeidsbureau. Notabene 6606 "De bestrijding van de verontreiniging van het oppervlaktewater". Kaarten met bijlagen betreffende het aantal aansluitingen op de riolering resp. de waterkwaliteit van oppervlaktewater in Midden-Nederland, behorend bij het indicatief meerjarenprogramma 1975-1979 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6607 "Gouda : nog eens voor het laatst". Tekst van Leo Vroman met herinneringen aan zijn jeugd in Gouda; met zeefdruk van Marjolijn van den Assem, die van 1974 tot 1989 in Gouda woonde; gedrukt ter gelegenheid van Gouda Cultuurstad 1994. Met krantenknipsels betreffende Vroman, 1989 - 1995 1 katern, 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6608 "De bibliotheek in de schijnwerper". Krantenknipsel uit ... met overzicht van de geschiedenis van de openbare bibliotheek te Zevenhuizen, ontstaan ca. 1946 als bibliotheek van de bestuurdersbond NVV; fotokopie 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6609 Transcriptie van het kohier van de 100e penning van Hekendorp over 1667, en dat van de 200e penning over 1669; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6610 Transcriptie van het kohier van het morgengeld en het molengeld van Waarder over 1707; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6611 Transcriptie van de lijst van weerbare mannen van Kort Haarlem, de Willens en "aan de Hogendijk", 1672; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk 1 omslag (7 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6612 Transcripties en analyses van diverse kohieren en lijsten van Waarder uit de periode 1622 - 1681; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. Bevat: - Vermogenskohieren uit 1622, 1625, 1626, 1627, 1635, 1638, 1646, 1653 en 1658. - Schoorsteen- en haardstedegeld, 1627, ca. 1632 en 1637. - Familiegeld 1674. - Voordrechten en benoemingen van functionarissen, 1645, 1656, 1657 en 1681. - Verpondingskohieren 1629 en 1638. 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6613 Transcripties van diverse kohieren en lijsten van Waarder uit de periode 1652 - 1749; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. Bevat: - Morgengeld, 1652. - Morgen- en molengeld, 1720 (en mutaties 1721 - 1732). - Geredresseerde extra-ordinaris verponding over 1652. - Lijst van inwoners van Land van Stein, Willens, Vrijenhoeve en Kalverenbroek, 1749. - Personele heffing op vermogen, 1680, 1687 - 1689, 1711, 1716, 1717, 1722. - Lijst van weerbare mannen Land van Stein, Negenviertel, Vrijenhoeve, Kort Haarlem, Willens, Aan de Hogendijk, 1672. - Inwonersstaten met bron van inkomsten, 1674. - Lijst van weerbare mannen Land van Stein en Vrijenhoeve, 1672. - Lijst van weerbare mannen Land van Stein, Negenviertel, Vrijenhoeve, Kort Haarlem, Willens, Aan de Hogendijk, 1673. 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6614 Lesbrief voor het voortgezet onderwijs, samengesteld door Yom van der Geugten ten behoeve van KPC Onderwijs Innovatie Centrum, 1998; met docentenhandleiding 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6615 Krantenknipsel uit "Kontakt" (mededelingenblad van de rijkswaterstaat, directie wegen) over de verbetering van de rijksweg A 20 ter hoogte van Capelle en Nieuwerkerk a/d IJssel, 1978 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6616 Krantenknipsels met reportages betreffende de Goudse glazen, 1994 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6617 Krantenknipsels betreffende de spoorbruggen te Gouda, 1985, 1989 - 1990 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6618 Krantenknipsels betreffende de pleziervaart in Midden-Holland, 1986 - 1988, 1992 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6619 "Stads- en dorpsgezichten". Vouwblad van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, met o.a. een foto van panden aan de Wijdstraat en Achter de Kerk (vanaf de toren van de St.-Janskerk), (1981) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6620 "Kerken ... monumenten". Vouwblad van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, met o.a. een foto van de Jeruzalemkapel, 1977 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6621 Knipsel uit het jaarverslag van de vereniging Hendrick de Keyser inzake de restauratie van het woonhuis Naaierstraat 6 ("De vier gekroonden"), gereedgekomen in 1973 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6622 Exemplaar van de Goudsche Courant met tekst van de preek ter herdenking van de ramp met de Titanic door ds. H. van Assendelft in de remonstrantse kerk op zondag 21 april 1912 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6623 "Wagener / Wagenaar : Duitsland (Elberfeld), Haarlem, Gouda, Rotterdam, Amsterdam". Stamreeks, 1738 - ca. 1994, samengesteld door B.C.S. Barendrecht te Vlaardingen, 1998. Afdruk. Met index 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6624 Statuten van de Coöperatieve Inkoopvereniging voor winkeliers in koloniale waren en comestibles "Samenwerking", 1947. Met een "Notitieboekje" voor het lid A. Vuijk te Nieuwerkerk a/d IJssel met registratie van zijn aantal aandelen, aangelegd 1919, bijgehouden tot 1931. Met een faktuur voor geleverde goederen, 1938 2 stukken, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6625 "Rapportage van de restauratie van 2 schoorsteenstukken". Rapport vervaardigd door Pieter de Ruyter te Delft inzake de kasteleinskamer en de kamer van het Land van Stein in de St.-Jorisdoelen, 1989; afdruk met kleurkopieën 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6626-6627 Transcriptie van het grafboek van de St.-Janskerk, begonnen 1620, bijgehouden tot ca. 1669. Met indices, (1996, 1999) 2 banden zie: km233nw.ask Notabene 6626 Vervaardigd door H.A. van Dolder-de Wit, 1996 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6627 Indices op de namen van personen, beroepen / functies / titels, lokaties in de kerk en geografische aanduidingen, samengesteld door B.J. van der Saag, 1999 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6628 Biografische aantekeningen betreffende J.J. Bertelman (1821-1899), stadstekenleraar, en diens vader J.G. Bertelman (1782-1854), door J.J.A. Bartelsman, 1998 - 1999; afdrukken, met begeleidende brieven 8 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6629-6633 "Blaffert van 't rentmeesterschap particulier ...". Leggers van de inkomsten en uitgaven van het rentmeesterschap van de grafelijke domeinen in het kwartier van Gouda, 1640 - 1663, 1717 - 1729. Met aantekeningen van inkomsten en uitgaven 3 delen, 2 omslagen De rentmeester was verantwoording schuldig aan de grafelijkheidsrekenkamer (rekenkamer van domeinen). (Afkomstig uit legaat Kemper?) Notabene Hs. 034 - 036 Oude signatuur 6629 Aangelegd ca. 1639 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aantekeningen inzake inkomsten en uitgaven over 1640 - 1663. --- Fol. 63 - 78 zijn uitgescheurd. Notabene 6630 Stukken aangetroffen in inv.nr. 6629. -- 9 stukken. - Lijst van uitstaande vorderingen per ultimo 1639, met aantekening van ontvangsten in latere jaren, o.a. 1648, 1659. - Aantekening betreffende een recognitie (ten gunste van ?) het Oudemannenhuis, z.d. - Declaraties van deurwaarder Jan Gibbon inzake werkzaamheden te Reeuwijk en Waddinxveen, z.d. -- 2 stukken. - Aantekening betreffende een vordering op Willem Jans. te Sluipwijk, ca. 1663. - Concept-kwitantie voor betaling van de herfst- en lentebede door diverse personen voor een of twee jaren uit de periode 1649 - 1661. - Kladberekeningen, ca. 1644 - 1663. -- 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6631 Kladexemplaar, aangelegd ca. 1716 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aantekeningen inzake inkomsten en uitgaven over 1717 - 1729. --- Voorin enkele algemene aantekeningen als geheugensteun en een inhoudsopgave. Notabene 6632 Netexemplaar, aangelegd ca. 1716 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aantekeningen inzake inkomsten en uitgaven over 1717 - 1729. --- Voorin een xxx. Notabene 6633 Brieven van P. (?) van Thiel aan ..... (de rentmeester in het kwartier Gouda ?, Theodore Jongkint als controleur / ontvanger van de grafelijkheidstollen ?) met o.a. het verzoek om inzending en afdoening van jaarrekeningen, 2 mei en 6 juli 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangetroffen in inv.nr. 6631. Notabene 6634 Register van naamsaanneming van Gouda, 1812. Met transcriptie door L.M. van der Hoeven te R'dam, 1999 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6635-6646 "Toen en nu". Krantenknipsels uit Het Kanaal van de rubriek van A.M. den Boer over (voorvallen en situaties uit) de geschiedenis van Nieuwerkerk a/d IJssel in vergelijking met de huidige situatie, 1981 - 1990, 1992, 1993, 2006, 2007 13 omslagen xxx Notabene 6635 1981 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6636 1982 8 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6637 1983 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6638 1984 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6639 1985 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6640 1986 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6641 1987 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6642 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6643 1989 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6644 1990 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6645 1992 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6646 1993 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6647 "Het geslacht Lepelaer in 17 eeuws Gouda". Genealogie van de familie Lepelaar, ca. 1565 - 18e eeuw, bevattend: - een genealogie van vijf generaties (stamvader Arend), met diverse aanvullende gegevens; - fragmenten van genealogieën van overige "Lepelaars", 17e en 18e e.; samengesteld door P. Ernst te Gouda, 1999 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6648-6678 "Collectie Broedelet". Collectie documenten betreffende kerkelijke zaken uit de 16e, 17e en 18e eeuw, aangetroffen door dr. M.A.G. Vorstman in de nalatenschap van ds. Jan Broedelet (overleden Gouda 7-11-1878) 31 omslagen Vrijwel alle omslagen bevatten tevens een korte beschrijving van het (de) betreffende document(en) (door Vorstman ?). De volgorde van de plaatsingslijst (vnr. 6648) is aangehouden. Notabene Libr. 0969 c Oude signatuur 6675 Gezamenlijke verklaring van geloofspunten waarover theologen van protestantse en rooms-katholieke zijde het eens zijn geworden te Marburg, 3 oktober 1529; afschrift (vertaald uit het Duits, met Latijns voorwoord) 1 katern (gedeeltelijk los) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onder de ondertekenaars o.a. Martinus Bucer, Maarten Luther en Philippus Melanchton. Notabene 6667 La forme de la confession de foy catholique, apostolique et romaine". Rooms-katholieke geloofsbelijdenis, (na 1563); afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6669 De gelovige die daer in de Nederlanden zijn ... aen den onverwinnelicken coninck Philippus ...". Verzoekschrift van protestanten aan koning Filips II van Spanje om een eind te maken aan de vervolging van andersdenkenden, z.d. (ca. 1565); afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6671 Uittreksel uit het "justitieboeck" van Amsterdam inhoudende het doodvonnis van Peetter Peetersen alias Bettger (?), schuitenvoerder, getrouwd met Truy Claes, wegens het bijwonen van bijeenkomsten van doopsgezinden ("menisten") en calvinisten en het niet laten dopen van een kind, 26 februari 1569 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6664 Concept-kerkorde van stadhouder Willem (I) van Oranje voor het gewest Holland, (na 1580) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Kennelijk aan een predikant om advies voorgelegd. Notabene 6655 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal, waarbij wordt besloten dat alle provincies eenparig zullen overgaan tot inbeslagneming van de geestelijke goederen in vijandelijke gebied en dat tegen frauduleuze vervreemding volgens de rechtsgebruiken in elke provincie zal worden opgetreden, 15 februari 1586. Met eigentijdse documentbeschrijving 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6653 Uittreksel (uit de acta van de kerkeraad van de gereformeerde gemeente te Utrecht ?) met betrekking tot de afkondiging van de verzoening tussen waarnemend stadhouder graaf Adolf van Meurs (Moers) en ds. Herman Modet, ca. 1588. Met transcriptie en toelichtende aantekeningen door M.A.G. Vorstman, (ca. 1870) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie: Hooft, Ned. hist. (XXV 1154). Notabene 6654 Besluit van het stadsbestuur van Utrecht betreffende de toelating van "papisten" en "andere lichtveerdige menschen" tot het avondmaal, (1593 of later); (afschrift) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6652 Anoniem advies van een theoloog (predikant) aan het stadsbestuur van Utrecht over de verhouding tot de plaatselijke gereformeerde gemeente, 12 november 1594. Met eigentijdse documentbeschrijving 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie: Ypey en Dermout (II 76). Notabene 6656 Regeling van de verhouding tussen het stadsbestuur van Utrecht en de plaatselijke gereformeerde gemeente en de bevoegdheden van deze gemeente, 21 mei 1593; afschriften. Met aanpassing, met name op het punt van de benoeming van ambtsdragers, z.d. (1597). Met verzoek van enige lidmaten om wijziging van een aantal "artikelen", z.d. (ca. 1595) 1 stuk, 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De regeling van 1593 in twee enigszins afwijkende versies. Notabene 6665 Bezwaarschrift tegen de opvattingen van de Utrechtse predikant ds. Blockhoven (Blochovius), z.d. (ca. 1600 ?); afschrift. Met verweerschrift, z.d.; afschrift 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6666 Begroting van inkomsten van de kerkelijke goederen op het platteland van Utrecht en de daartegenover benodigde uitgaven, ca. 1600 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6677 Voorwaarden waarop de vroedschap van Utrecht een waals predikant zal toelaten, z.d. (ca. 1600); afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. Notabene 6660 Verzoekschrift van predikanten en ouderlingen van de gereformeerde gemeente te Utrecht aan de Staten van Utrecht om voorafgaande aan een nationale synode - waarmee de Staten hadden ingestemd - een kerkorde voor het gewest Utrecht vast te stellen, 27 november 1605 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6672 Authentiek uittreksel, opgemaakt 6 maart 1605, uit de resoluties van de Staten van Holland van 23 december 1597, waarbij wordt besloten om in de Staten-Generaal akkoord te gaan met het houden van een nationale synode 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6673 Besluit van de Staten-Generaal waarbij het houden van een nationale synode wordt toegestaan, op een nader overeen te komen plaats en tijd, 15 maart 1606; afschrift. Met verzoekschrift van een aantal predikanten namens de kerken in Gelderland, Holland, Amsterdam, Zeeland, Friesland, Groningen en de Ommelanden, aan de Staten-Generaal om met spoed een nationale synode te laten houden, zoals reeds vijf jaar tevoren was toegezegd, om een eind te kunnen maken aan de toenemende problemen, 20 april 1611; afschrift 1 stuk, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6674 Besluit van de Staten van Holland, na overleg met "de" twaalf predikanten over de Remonstrantie, om Festus (Hommius) en Uuytenbogaert om een nadere toelichting te verzoeken; beide partijen dienen zich intussen te onthouden van openlijke reactie. 20 mei 1611 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onder de ondertekenaars o.a. Martinus Bucer, Maarten Luther en Philippus Melanchton. Notabene 6649 Brieven van Hadrianus Saravia te Cambridge over het recht van de overheid in kerkzaken, geschreven aan: - ds. Johannes Uutenbogaert (Wtenbogaert), 13 april 1612 (OS); - ds. Helmichius (geschreven tijdens zijn verblijf te Leiden), (1612), en in afschrift aan ds. U. gezonden; afschriften 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Latijn. Zie: H.C. Rogge, Joh. Wtenbogaert (II 31). Notabene 6676 Akte waarbij ds. Lowys du Bois door de Staten van Utrecht en afgevaardigden van de provinciale synode hersteld wordt als predikant te Kamerik, waar hij de gemeente wegens schulden had verlaten, 12 maart 1613; afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het slot is weggesneden. Notabene 6657 Brief van de predikanten Anselmus van Blommeweert (Doorn), Henricus Raesfeldt (Amerongen) en Christianus van Oy (Neerlangbroek), mede namens andere plattelandspredikanten, aan G. de Ledenberch, secretaris van de Staten van Utrecht, met verzoek om hun in hun armoede te helpen en hun verzoekschrift aan de Staten om een hoger tractement te ondersteunen, 21 januari 1617 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6668 Trouhartige vermaninge aen de Hollandtsche gemeente tegens eenige meuytmaeckers ...". Verhandeling tegen personen die onder het voorwendsel van "religie ende justitie" verandering in het bestuur van het gewest proberen te bewerkstelligen, z.d. (na 1617 ?); afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6659 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Utrecht, waarbij de door de voormalige Utrechtse kerkelijke instellingen te betalen bijdragen aan de kosten van kerken en scholen worden verhoogd, 15 februari 1620 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6661 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Utrecht, inhoudende een toelichting van gedeputeerden van de nationale synode (aanwezig in de vergadering van de provinciale synode van Utrecht) inzake punten uit de kerkorde die door de Staten aan de (nationale) synode is voorgesteld, z.d. (1619 - 1620 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6650 Brief ("onder correctie") van "Vincent van Drielenburch, Vredenrijck te Autrecht" aan Johan Uyttenbogaert, naar aanleiding van de publicatie van diens bundel overdenkingen uit 1639, 7 maart 1639 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie: H.C. Rogge, Joh. Wtenbogaert (II 259, 274). Notabene 6662 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Utrecht, inhoudende afschrift van een verzoekschrift van afgevaardigden van de provinciale synode om tegemoet te komen aan allerlei bezwaren en de beschikking van de Staten dat de gedeputeerden van het gewest alle punten moet afhandelen, 11 juni 1641 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6658 Verzoekschrift van de provinciale synode van Utrecht aan de Staten van Utrecht om het door hen op 24 juli 1660 vastgestelde reglement voor de predikanten te ondertekenen; met aantekening van de besluiten van de vroedschap van Utrecht, 1663, en de Staten, z.d. (1663 of 1664); afschrift. Met afschrift van het besluit van de Staten 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6663 Reglement voor de onderlinge begeving van ambten (z.g. correspondentie) in het gewest Utrecht, z.d. (ca. 1e kwart 18e eeuw) 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk alleen binnen de vroedschap van de stad U. Notabene 6678 Stukken betreffende de afzetting van mr. Frederik Adolf van der Marck als hoogleraar rechten te Groningen, op voorstel van de classis, wegens onrechtzinnigheid, 1773; afschriften 10 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6651 Acta van de particuliere synode van Noord-Holland, gehouden te Hoorn op 17 juni 1596; authentiek afschrift. Met transcriptie door M.A.G. Vorstman, (ca. 1870) 1 katern en 1 stuk resp. 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6670 Brief van Adrianus H.H.H. C. te Antwerpen aan Casparus a Coghen te Hoorn met advies om tweedracht te zaaien onder de elkaar bestrijdende remonstranten en contra-remonstranten, ten gunste van het rooms-katholieke geloof, 1 februari 1613; authentiek afschrift door notaris W. P. Minnes. Met transcriptie van het dorsale opschrift en aantekening van M.A.G. Vorstman dat het wellicht om een gefingeerde brief gaat, (ca. 1880 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door een latere hand zijn de meeste Latijnse woorden en uitdrukkingen onderstreept. Notabene 6648 Plaatsingslijst, opgemaakt door M.A.G. Vorstman, ca. 1890 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6679 Transcriptie van het register van huizen, huiseigenaren en bewoners van Reeuwijk rond 1910; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. Notabene 6680 Transcriptie van minuutakten van de Goudse notarissen Cornelis Evertsz. en Ghijsbert Puttershouck en Nicolaes Straffintvelt betreffende Sluipwijk en Reeuwijk, 1635 - 1680; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. Notabene 6681 Transcriptie van het hervormde doopboek, 1647 - 1655, en het hervormde trouwboek, 1647 - 1654, van Sluipwijk; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. Notabene 6682 Analyses van minuutakten van de Goudse notarissen J. Middelland, R. Daesdonck, Van der Tocht, Cornelis van Eyck en G. Zelder van Beveren betreffende Sluipwijk en Reeuwijk, ca. 1700 - 1750; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. Notabene 6683 Analyses van minuutakten van de Goudse notarissen G. Zelder van Beveren, G. Pijper, C. Hardenberg en W.J. Fortuijn Drooglever betreffende Sluipwijk en Reeuwijk, ca. 1700 - 1750; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. Notabene 6684 Transcriptie van de registraties van inkomsten en de registraties betreffemnde nieuwe en vertrokken lidmaten van de gereformeerde (hervormde) gemeente Sluipwijk, 1647 - 1662; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. Notabene 6685 Analyses van de akten en andere stukken behorend tot het archief van de weeskamer van Waarder, 1642 - 1808; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. Notabene 6686 Analyses van de akten in een register behorend tot het rechterlijk archief van Waarder, 1692 - 1712; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. Notabene 6687 Analyses van de akten en andere stukken behorend tot het archief van de weeskamer van Sluipwijk, 1666 - 1811; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. Notabene 6688 Lijst van schepenzegels, alfabetisch op voornaam geordend, ca. 1315 - 1572; afdruk 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door dr. K. Goudriaan, 1999. Notabene 6689 Huwelijksfoto van het bruidspaar J.S.P. Olifiers (1884-1944) en A.M. Bertels (1884-1947), gehuwd te Gouda in 1907, met toelichtende tekst; afdruk van een scan 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6690 Akten van hypotheek ten laste van W. Anker Azn., landbouwer te Nieuwerkerk a/d IJssel, onder verband van zijn boerderij met toebehoren en arbeiderswoningen, kad. sectie A 2112, 2114, 2115, 2281, 2351, 2352, 2356, 2547, 2551 en 2552, ten gunste van resp. de N.V. Levensverzekering Mij. Utrecht, 1925, en de N.V. Rotterdamsche Boazbank, 1926; grosse resp. doorslag van een grosse. Met bewijs van doorhaling van de tweede hypotheek, 1942 2 katerns, (1 stuk) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6691 Correspondentie van D. van der Want inzake het museumbeleid te Gouda met betrekking tot de pijpenmakerij (o.a. collectie De Moriaan), 1992; fotokopieën; met afdrukken van retroacta, 20e eeuw. Met een afdruk van de "Nota Pijpenkabinet & Moriaan" door drs. D.H. Duco, (1992) 2 bandjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6692 "Bibliotheca Nicotiana". Titelpagina en pagina's 24, 43 en 45 (betreffende Gouda) uit de catalogus van de collectie "books about tobacco", verzameld door William Bragge te Sheffield (Engeland), 1874; fotokopieën. Met afdruk van aantekeningen naar mededelingen van Bragge uit 1880 3 stukken, 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. de resoluties van het pijpmakersgilde te Gouda over de periode 1660 - 1724 (nu in het British Museum te Londen). Notabene HS 040 Oude signatuur 6693 "De Goudse Waag als restaurant, mag dat?". Exemplaar van het weekblad NG met afbeelding van de Waag op het omslag en artikel "Laveren tussen commerciële en cultuur-historische belangen : dilemna's in de monumentenzorg" (o.a. over het beleid te Gouda) door Jos Moerkamp, 1992 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6694 "Nationale militie. Bewijs van werkelijke dienst." Verklaring van de bevelvoerende officier dat Cornelis van Waas, geboren te Gouda, en "nummerverwisselaar" (remplaçant) voor Ferdinanus van Forsthövel te Woerden, zich in werkelijke dienst bevindt als soldaat bij het depot 4e regiment infanterie te G., 1878 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6695 "Vingerling : parentelen van drie geslachten". Parentelen van drie takken van de familie Vingerling, ca. 1593 - 1999, met inleiding en indices; samengesteld door Barend Vingerling te Amstelveen, 1999 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een belangrijke "Goudse tak", ca. 1630 - ca. 1995. Notabene 6696 "Genealogie Estié, Esteie, Esteje, Estejé". Genealogie (stamreeks) van de familie Estié (en varianten), ca. 1640 - 1992, met inleiding en indices; samengesteld door K. Schilder te Kampen, 1997. Met brief met correcties, 1997 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een gedeelte "Gouda", begin 20e eeuw. Notabene 6697 "Krimpen aan den IJssel 1940 - 1945 : een gewoon dorp in een buitengewone tijd". Lesbrieven voor het primair en het voortgezet onderwijs, samengesteld door J. Stijnen respectievelijk drs. A. Bloot voor de gemeente Krimpen a/d IJssel, (1999). Gedrukt 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6698 Krantenknipsel (uit .....) betreffende de brand in de kaarsenfabriek Gouda-Apollo, 1936 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana E 017 Oude signatuur 6699 Krantenknipsel (uit de Goudsche Courant) betreffende de brand in de zakkenhandel J.G. de Jong & Zn. aan de Verlorenkost, 1952 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana E 017 Oude signatuur 6700 "De Crabethstraat". Aantekeningen betreffende de aanleg van de Crabethstraat en de bebouwing in de omgeving, o.a. de Kattensingel, met herinneringen aan dit gebied, door G.C. van Eijk, 1999 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6701 "Gouda sprookjesachtige kaarsenstad". Aflevering van Pelikaan (Bloedbank ZWN Rotterdam) met reportage, 1999 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de omslag een foto van het stadhuis in de sneeuw. Notabene 6702 "Genealogie Didier Malingre y". Genealogie (stamreeks) van de familie Malingrey (en varianten), ca. 1545 - 1994, samengesteld door R.M. Malingre te Zaandam, 2000 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. Schoonhoven, alsmede de Goudse deken P.C.T. M. (1826-1909). Notabene 6703 "Visite du Comité d'Hygiène de la Ligue des Nations ...". Presentielijst van het bezoek van leden van het "Comité d'Hygiëne" van de Volkenbond aan Waddinxveen, 29 juni 1929 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6704-6705 "Enige gemene en bijzondere gebeden opgestelt door Leonard Beels ...". Teksten van gebeden en van enkele overdenkingen, opgesteld door ds. Leonard Beels, "lest predikant te Amsteldam, geschreven door Karel Beels med. doctor", 1758. Met enkele concepten en een kwitantie 1 deel, 4 stukken HS 039 Oude signatuur 6704 1758 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorin een portret van B., gegraveerd door C.B. Fritsch, 1747. Notabene 6705 Concepten. Met een kwitantie van M. Canjet wegens transportkosten, z.d 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6706 Krantenknipsels betreffende de geboorte van prins Willem Alexander, 1967 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6707 Krantenknipsels betreffende de z.g. Lockheed-affaire (prins Bernhard), 1976 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6708 Stukken betreffende de opleiding, de loopbaan en het pensioen van Marinus Simon Both, o.a. onderwijzer lager onderwijs en leraar Rijks HBS, 1884 - 1926 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6709 "Reizigers in opstand". Aflevering van De Reiziger 22 nr. 2 (1999) met artikel over het verzet van gebruikers van station Gouda - Goverwelle tegen verslechtering van de spoorverbindingen 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6710 "Het "Oude Dorp" snakt al jaren naar renovatie". Krantenknipsel uit het Reformatorische Dagblad met artikel van A.M. den Boer over 20 jaar saneringsplannen in Nieuwerkerk a/d IJssel, 1980 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen varia 6646 Oude signatuur 6711 "Moduleboek leerlijn 2, L2TH0401, periode 4 = Lesgeven in de bovenbouw : een vakoverstijgende module : samenwerkende disciplines: opvoedkunde, geschiedenis en aardrijkskunde". Samengesteld door Pabo Christelijke Hogeschool De Driestar, 1999 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft met name didactiek van het werken met de historische kaart in de bovenbouw van het basisonderwijs, aan de hand van Goudse voorbeelden. Notabene 6712 Stukken afkomstig van het aktiecomité "Behoud St. Jozef" (ziekenhuis), 1975 - 1976. Met (fotokopieën van) stukken (o.a. krantenknipsels) betreffende het ziekenhuis, 1894 - 1945, 1961, 1984, 1994 - 1995 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6713-6723 Genealogische aantekeningen en documenten betreffende de familie Cool, 16e - 20e eeuw, verzameld door ... Cool en mw. S.P.W. Scheidius, 19e eeuw en ca. 1925 1 pak, 3 delen, 7 omslagen hs. 041 Oude signatuur 6713 Cahier met aantekeningen "Familie Cool Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6714 Cahier met aantekeningen "Groningen, Kethel, Appingedam Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft ook andere plaatsen. Notabene 6715 Cahier met aantekeningen "Cool. Mat. voor Maria herzien Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6716 Grote genealogische overzichtsschema's 2 stukken (in 5 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6717 Genealogische schema's met uitsluitend Romeinse nummering 7 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6718 Genealogisch schema "Carel Laurens VII 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6719 Genealogisch schema "G 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6720 Genealogisch schema "Maria 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6721 Genealogisch schema "WA 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6722 Genealogisch schema "WC 8 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6723 Losse aantekeningen en documenten, globaal geordend naar plaats van herkomst 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen - Algemeen / onbekend. - Amsterdam. - Berkel en Bleiswijk. - Buitenland. - Dordrecht. - Friesland. - Gelderland. - Groningen (provincie -). - Den Haag. - Haarlem. - Leiden. - Noord-Holland (behalve A'dam en H'm). - Overijsel. - Overschie. - Rotterdam. - Schiedam en Kethel. - Voorburg. - Zevenhuizen. Notabene 6724 "Kroniek over een Rotterdamse familie Van der Heijde 1710 - 1971 : "van de Meijerij van Bos via Montfoort naar Rotterdam". Genealogische aantekeningen ("kroniek", op basis van een stamreeks) van de familie Van der Heijde, ca. 1710 - 1971, met bijlagen en overzicht van de nakomelingen van Joost (ca. 1710-1768), samengesteld door G.M.A.A. van der Heijde te Oudenbosch, 2000 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. Gouda, Montfoort en Linschoten. Notabene 6725 Brieven ingekomen bij pater Dalmatius van Heel O.F.M. in verband met zijn historisch onderzoek, 1946 - 1954 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hs. 044 Oude signatuur 6726-6735 Aantekeningen van pater Dalmatius van Heel O.F.M., opgemaakt in verband met zijn historisch onderzoek, ca. 1950 10 omslagen Hs. 044 Oude signatuur 6726 Boekdrukkers en boekbinders Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6727 (Hofje van) De Bruyn van Buytenweg Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6728 Gilden Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft ook altaren in de St.-Janskerk en Mariaverering (OLV-broederschap). Notabene 6729 Kloosters en hun patroonheiligen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6730 Herman Lethmaet (Gouda ca. 1492 - Utrecht 1555), theoloog Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6731 Librije Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft de oudste catalogi / herkomst van de collectie (St.-Janskerk, kloosters). Notabene 6732 Opstand en voorgeschiedenis (beeldenstorm) 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6733 Oude drukken en handschriften Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6734 Priesters en andere religieuzen, zowel in Goudse als andere bronnen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft ook Goudse studenten in het buitenland. Notabene 6735 Reinier Snoy Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6736 "Genealogisch onderzoek van de familie Stofberg". Stamreeks van de familie Stofberg, ca. 1510 - 1980, samengesteld door D. Stofberg te Rotterdam, 2000 12 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. Nieuwerkerk a/d IJssel. Notabene 6737 "Vier eeuwen (Van) Schieveen : ontdekkingsreis langs veertien generaties, met een moeizame geboorte van de familienaam". Aantekeningen betreffende afstammelingen van Jacob Ziere, wonend in de polder Schieveen in 1622. Met genealogieën (stamreeksen) van de familie (Van) Schieveen, ca. 1585 - 1985, samengesteld door H.P. van Schieveen te Zwolle, 2000 1 band, 8 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. Gouda, Krimpenerwaard en overig Midden-Holland. Notabene 6738 Akte van schuldbekentenis van Aryaentghen Adryanesdr ten gunste van haar Weyntghe Vlack, weduwe van haar broer Cornelis Adryaensz Houtman, wegens een lening van fl. 150, met name onder verband van haar aandeel in de nalatenschap van haar nicht Cristina Gijsberts, 24 december 1625 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 169 Oude signatuur 6739 Bewijs van aanmonstering voor Jan Hopman uit Bodegraven als soldaat in de compagnie van majoor Van Nievelt, regiment infanterie van lt.-generaal Onderwater, voor zes jaar en zeven maanden, 16 maart 1785. Met paspoort wegen voortijdig ontslag op eigen verzoek, 19 januari 1787 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 181-182 Oude signatuur 6740 Akte van aanstelling van Leendert van der Vin tot eerste luitenant bij de compagnie fuseliers van de gewapende burgermacht in de departement van de Delf, 1 augustus 1799. Met rijmpje van de benoemde ten behoeve van zijn mede-officieren, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorbedrukt perkament. Notabene Pers. M 186 Oude signatuur 6741 Brieven van Willem Floris Steenbeek, (koopmansleerling) te Sevilla, aan zijn oom Willem Jansz Vroesen, olieslager, 1598 en 1600 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 190 Oude signatuur 6742 Brief van Willem Goverts. te Dantzig aan zijn grootvader Govert Dirckssoon, ten huize van Joost Joosten de "maemaeker" (mandenmaker ?) aan de Turfmarkt, 19 maart 15(78) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 189 Oude signatuur 6743 Brief van Jan van Muln te Amsterdam aan Dirck Geduldich aan de Kleiweg, 21 augustus 1610 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 191 Oude signatuur 6744 Brief van Th.J. van Almeloveen aan de weduwe van Teunis Laurens Kruyssenberg aan de Geldersekade te Amsterdam, hoofdzakelijk betreffende haar zoon, 31 maart 1697. Met 19e-eeuwse aantekening betreffende Van A 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Pers. M 194 Oude signatuur 6745 Programma van een feestavond en krantenknipsels ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de voetbalclub Olympia, 1956. Met krantenknipsel betreffende het kampioenschap in 1958 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Toevoegen aan ac 114. Notabene 6746 "Onderwijstoneelgroep De Goudsbloem 50 jaar 1944-1994". Chronologisch gerangschikte aantekeningen, hoofdzakelijk met betrekking tot gespeelde toneelstukken, 1994; afdruk 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6747 Exemplaar van De Nesselander met o.a. een interview met Adrie Markus, geboren in 1935 in boerderij landlust aan de Groeneweg, oktober 2000 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6748 Brief van J.H. Hoeufft te Breda aan mr. Hendrik van Wijn (oud pensionaris van Gouda), "archivarius in Holland", ter aankondiging van de toezending van zijn vertaling ten behoeve van de drukker, 1806. Met een brief van Hoeufft aan mr. L. Pauw "gebooren Hoeufft" te Haarlem over zijn genealogisch onderzoek, 1809 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 195 Oude signatuur 6749 Akte van toelating tot het chirurgijnsgilde voor Adrianus van Bergen, 5 september 1781. Met getuigschrift waarbij mr. Cornelis Bleuland, chirurgijn, verklaart dat Adrianus van Bergen zijn leerperiode heeft vervuld, 1 september 1781 2 charters (zonder zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 197 - 198 Oude signatuur 6750 Bewijs van toekenning van de tweede prijs aan Nicolaas van Hoogkerken IJzendoorn wegens zijn prestaties aan de Latijnse school te Amersfoort, 1805 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 200 (ged.) Oude signatuur 6751 Stukken betreffende de staat van dienst van Nicolaas IJzendoorn (of: IJsendoorn) als militair chirurgijn in de periode 1812 - 1819, opgemaakt in 1857 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 200 (ged.) Oude signatuur 6752 Brief van regenten van het Oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis) aan N. IJzendoorn met bericht van zijn benoeming tot regent, 1850 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 201 Oude signatuur 6753 Getuigschriften van curatoren van de Latijnse school voor A.A. van Bergen IJzendoorn, 1837 - 1840 9 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 203 (ged.) Oude signatuur 6754 Krantenknipsel uit de Leydsche Courant betreffende het eindexamen van (o.a.) A.A. van Bergen IJzendoorn als kwekeling aan het Paedagogium voor het onderwijs der Oude Talen te Leiden, 1841 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 203 (ged.) Oude signatuur 6755 Stukken betreffende de studie rechten van A.A. van Bergen IJzendoorn aan de universiteit te Leiden, 1842 - 1846 14 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 203 (ged.) Oude signatuur 6756 Afwijzende beschikking van de minister van binnenlandse zaken op het verzoekschrift van J. van Lakerveld Blanken om bij het Hoogheemraadschap van Schieland te worden aanbevolen voor herbenoeming tot hoogheemraad, 1852 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 209 (ged.) Oude signatuur 6757 Transcriptie van het register van de renten op het St.-Andriesaltaar, 1420, vervaardigd door J.E.J. Geselschap, ca. 1960 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hs. 045 Oude signatuur 6758 Vouwblad bij de expositie "Handwerkvoorbeelden uit Penélopé", vrouwenblad (1821-1835) onder redactie van A.B. van Meerten-Schilperoort en met tekeningen van o.a. Cornelis Borsteegh, in de Atlas van Stolk (Historisch Museum Rotterdam), 1987/1988; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6759 Kwitantie voor Nicolas de Bremer wegens betaalde invoerrechten ter zake van een partij wit linnen, 1812 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Frans. Notabene Personalia M 211 Oude signatuur 6760 Akte van volmacht, gepasseerd voor notaris Joannes van Staveren te Moordrecht, door Jan de Lijster te Gouderak als voogd van Robbert Cornelis de Bruyn aan Gerrit Brondgeest te Amsterdam tot het innen van renten op het grootboek der publieke schuld, 1811 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 212 Oude signatuur 6761 Akte waarbij Albo Tjarcks de Bühr, geboren te Norden (Hannover) tot Nederlander wordt genaturaliseerd, 1852 1 stuk (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 213 Oude signatuur 6762 Paspoorten voor W. Post, respectievelijk voor reizen in Frankrijk, Zwitserland, Milaan, Oostenrijk en Duitsland, 1828, en in Frankrijk en Duitsland, 1837 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 184-185 Oude signatuur 6763 Paspoort voor Ary Snelleman om met zijn schip (kraak) Vrouwe Catherine ("la femme Catherine") onder Franse vlag te varen, 1811 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Frans. Notabene Personalia M 187 Oude signatuur 6764 Paspoort voor Cornelis Vermeulen om met zijn schip De Jonge Steven ("le Jeune Etienne") onder Franse vlag te varen, 1812 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Frans. Notabene Personalia M 188 III.6 Oude signatuur 6765 "Lijste der persoonen die ter begrafenisse verzogt worden ... van Jan Gosenson ...", 1734 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen G. was stadssecretaris. Een gedeelte van pagina 3 ontbreekt, waardoor tekstverlies. Notabene Personalia M 218 Oude signatuur 6766 Prijslijst van handelswaren, toegezonden door Hendrik van Millingen te Amsterdam aan fa. Maes en Hartman, suikerraffinadeurs, 1747; met aantekening, ter begeleiding van een monster basterdsuiker, dat hij uitsluitend contant wil leveren "met deese conjuntuure" 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 220 Oude signatuur 6767 Aanslagbiljet voor de impost op koffie, thee, chocolade en dranken over 1743/1744 in het ressort Rotterdam voor Harmanus Hartman, suikerraffinadeur; met kwitering wegens betaling, 1744 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 219 Oude signatuur 6768 Kalender voor 1999 met foto's van stadsgezichten in Gouda en van villa IJsselzicht te Gouderak; uitgegeven door Bouwbedrijf Baas te Gouderak en Moordrecht. Met begeleidende circulaire. Gedrukt 1 band, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6769 Oproep voor Jan Pieter Kemper om voor het collegium medicum te Amsterdam de constitutionele eed af te leggen, 1788 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 226 coll. Kemper V C2 ? Oude signatuur 6770 Bewijs van eigendom van een grafruimte voor 18 graven op de algemene begraafplaats voor Jan Pieter Kemper, ter vervanging van ruimte in de St.-Janskerk, 1833 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 226 Oude signatuur 6771 Rekening van een Duitse herbergier voor "profaes" Sybrandt Kerckhoff wegens verteringen, z.d. (eerste helft 17e eeuw) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 227 Oude signatuur 6772 Brieven namens en van vorstelijke personen, o.a. in Duitsland, aan F.H. van Leent met dankbetuiging voor toegezonden exemplaren van zijn boeken, 1874 - 1903 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 230 Oude signatuur 6773 Brief van de secretaris van koningin Sophie waarbij aan F.H. van Leent toestemming wordt verleend om het jaarboekje "Flora : proza en poëzie voor Neerlands vrouwen en dochters" aan de koningin op te dragen, 1875 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 230 Oude signatuur 6774 Akte van creatie tot notaris door koning Lodewijk Napoleon van Jan van Nes Klaasz te Boskoop, 1808. Met akte van admissie (toelating) door het Hof van Justitie in het voormalig departement Holland, 1808 2 stukken (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 233 - 234 Oude signatuur 6775 Aanslagbiljetten in de directe belastingen (gebouwde resp. ongebouwde eigendommen, deuren en vensters, personeel en meubilair) over 1813, de belasting op deuren en vensters over 1814 en de kosten van de landmilitie over 1814 voor J.F. Romp, apotheker, wijk L 34; met kwitering wegens betaling, 1813 - 1815 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M z.nr. Oude signatuur 6776 Paspoort en identiteitsbewijs ("carte de sureté") voor Johannes Florentius Romp, apotheker, voor reizen in Holland, 1813 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M z.nr. Oude signatuur 6777 Akte waarbij F.B. Blanken benoemd wordt tot scheepsklerk aan boord van het wachtschip Euridice te Vlissingen, 1836 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M z.nr. Oude signatuur 6778 Brief van J.C. Hulst - Bock te Heeze aan haar zoon Leendert (Vismarkt) met bericht van het overlijden van zijn broer Adriaan, 1779 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 1948/006 Mus. 744 Oude signatuur 6779 Codicil van Sophia Jacoba Staal, weduwe van Leendert Hulst, waarbij zij haar neven Jacob Polijn en Cornelis van den Poll aanstelt tot executeurs-testamentair, 1805 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 1948/006 Oude signatuur 6780 Pachtcontract met Hendrik Doesburg, slagersknecht, als portier van de Tiendewegspoort, 1824; authentiek afschrift. Met een beschkking van b. en w. waarbij de tijden van openen en sluiten van de waterbomen nader worden bepaald, 1824; authentiek uittreksel 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 1948/006 Oude signatuur 6781 Knipsel uit het tijdschrift Antiek met advertentie (met foto) waarin een tapijt wordt aangeboden met het stadswapen en de naam van vroedschapslid mr. Dirk Aemilius Jongkint uit 1744 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6782 "Houten speelgoed uit eigen land". Catalogus van speelgoed van de machinale speelgoedfabriek Fa. Gebr. Plomp te Waddinxveen, z.d. (ca. 1935); fotokopie van aangevulde herdruk uit ca. 1997. Met begeleidende brief met toelichting van het Westfries Museum te Hoorn, 2001 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De catalogus werd herdrukt ter gelegenheid van een expositie in speelgoedmuseum De Kijkdoos te Hoorn, ca. 1997. Notabene 6783 Testament van Huuch Willems en zijn vrouw Adriaen (!) Dircxdochter, opgemaakt door notaris Splinter Laurensz. (Splinterus filius Laurentii), priester, 1503; fotokopie 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een gedeelte van de tekst is weggevallen. Notabene 6784 Fragment uit een rekening van inkomsten wegens "tuinrenten" over 1551 - 1553; fotokopie 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een klein gedeelte van de tekst is weggevallen. Notabene 6785-6793 Acta (besluiten) van de classis Gouda van de Nederduits gereformeerde kerk, 1638 - 1674; fotokopieën 9 banden 6785 Mei 1638 - januari 1643 (inv.nr. 2 fol. 1 - 87v) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6786 April 1643 - september 1646 (fol. 88v - 163r) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6787 Oktober 1646 - juni 1650 (fol. 163v - 213r) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6788 Juli 1650 - september 1654 (fol. 214r - 270r) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6789 April 1655 - augustus 1656 (fol. 272r - 331v) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6790 September 1656 - maart 1661 (inv.nr. 3 fol. 1 - 55v) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6791 April 1661 - juni 1665 (fol. 56r - 109v) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6792 juli 1665 - juni 1670 (fol. 110r - 165r) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6793 juli 1670 - november 1674 (fol. 165v - 221v) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6794-6798 Acta (besluiten) van de Zuid-Hollandse synoden van de Nederduits gereformeerde kerk, 1650 - 1677; fotokopieën 5 banden 6794 1650 - 1654 (inv.nr. 32 blz. 1 - 160) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6795 1655 - 1659 (blz. 161 - 350) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6796 1660 - 1666 (blz. 351 - 517) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6797 1667 - 1672 (inv.nr. 33 blz. 1 - 149) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6798 1673 - 1677 (blz. 153 - 323) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6799 Analyses van de notulen van de classicale vergaderingen van de classis Gouda (en Schoonhoven) van de Nederlandse Hervormde kerk, 1802 - 1880 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen vervaardigd door R. den Ouden, ca. 1987. Notabene 1105 C 5 Oude signatuur 6800 Analyses van de notulen van de kerkeraadsvergaderingen van de hervormde gemeente, 13 oktober 1830 - 1850 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen vervaardigd door R. den Ouden, ca. 1987. Notabene 1105 C 3 Oude signatuur 6801 Analyses van de notulen van de diakonievergaderingen van de hervormde gemeente, 27 februari 1832 - 1851 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen vervaardigd door R. den Ouden, ca. 1987. Notabene 1105 C 1 Oude signatuur 6802 Frakment uit het jaarverslag van Oranjewoud Beheer BV te Heerenveen met foto van de aanleg van een prefab uitstroomkoker onder de provinciale weg N... tijdens de bouw van het gemaal Bloemendaal bij Waddinxveen, 1983 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6803 "De stamboom in de klas : handreiking familiegeschiedenis en stamboomonderzoek in de bovenbouw van het basisonderwijs". Lesmateriaal ("lesbrief" met bijlagen) voor het basisonderwijs, samengesteld door Majorie Boon en Carlijn de Koning ten behoeve van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1999; afdruk van "gedownloade" versie van de website van het CBG 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6804 Akte van creatie van mr. Jan Willem Blanken tot procureur bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 15 september 1839 1 charter (opgeplakt papieren zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia II.01 Oude signatuur 6805 Akte van scheiding van de fideicommissaire nalatenschappen van Hendrik Evertsz. van Oostwoude, Maria Brugman en Warner Brugman, toekomende aan de kinderen van wijlen mr. Jacob Jongbloet, in leven raadsheer in het hof van het graafschap Culemborg, en zijn vrouw Anna Maria Ernst van Bassen, 1781; authentiek afschrift, 1786 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia II.02 Oude signatuur 6806 Authentiek uittreksel uit het kamerboek, waarbij Johannes Vetter, afkomstig uit Rheda (D), wordt toegelaten tot de stad en verklaard wordt dat hij de poorterseed heeft afgelegd, 1748 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia II.03 Oude signatuur 6807 Akte van transport van een huis en erf aan de Kleiweg oz (Z = Pieter de Lange; N = de erven Jan Schoonderwoerd; achter = Willem van Werkhoven; hofstedegeld 5 stuivers), door Johannes Vetter en Hermanus Bron als gemachtigden van Willem Pastoor aan Aart de Vlugt en Steven Plat, onder gelijktijdige hypotheekverstrekking voor een deel van de koopsom, 4 februari 1812; authentiek afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia II.03 Oude signatuur 6808 Authentiek uittreksel uit het doopboek van de (Nederduitse gereformeerde (= hervormde) gemeente Gouda betreffende de doop van Willem Daniel de Lange op 13 februari 1791, 1813 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia II.04 Oude signatuur 6809 Paspoort voor Willem Daniel de Lange, student, om naar Dordrecht en elders te reizen, 1811 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In het Frans. Notabene Personalia II.04 Oude signatuur 6810 Zakboekje van J. Koppendraaijer, sergeant in de 3e compagnie van de dienstdoende schutterij Gouda, 1894 - 1896. Met een akte van benoeming tot sergeant, 1896 1 katerntje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia II.05 Oude signatuur 6811 Akte van ontslag ("paspoort") voor Jan van Jaersvelt als adelborst, later korporaal in de compagnie van jonker Adam van Weerdenburch, 27 februari 1610 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Personalia M 183 Oude signatuur 6812 Circulaire waarin M. van Goch, Cornelis van der Linde, Gijsbert Visser en Pieter van Rossen, leden van de grote kerkeraad van de remonstrantse gemeente, zich distantiëren van een - naar hun mening: onwettig - besluit van de kerkeraad in de tuchtzaak tegen ouderling Kornelis Romeyn, 10 april 1732; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1937/4 Oude signatuur 6813 Bewijs van lidmaatschap van het departement Gouda van de Maatschappij tot Nu van 't Algemeen voor Pieter van der Want, 1808. Met een kwitantie wegens betaalde contributie, 1808 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1938 Oude signatuur 6814 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Pieter van der Want Gerritz., weduwnaar van Maria Brammert, en Sara Stomman, 28 februari 1812 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1938 Oude signatuur 6815 "Effecte-boek". Legger van obligaties en uitgeleende gelden van Fredrik Luyt, notaris en procureur, 1767 - 1787. Met een afrekening voor Grietje Jongebreur wegens beheer van obligaties over 1778 - 1780 1 deel, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1940/2 Oude signatuur 6816-6818 Stukken betreffende het vermogen van Johanna Adriana Gabrij (of: Gabry), gehuwd met (1) van Johannes Cornelis Stam, winkelier, en (2) Dirk Hendrik Lunenburg, koopman en winkelier, 1854 - 1881 3 omslagen aanw. 1942/2 Oude signatuur 6816 Testamenten, 1854 en 1865; authentieke afschriften 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6817 Stukken betreffende nalatenschappen waarin zij gerechtigd is, 1859, 1877, z.d. (1877), 1881 3 stukken, 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6818 Rekening van inkomsten en uitgaven van Dirk Hendrik Lunenburg als executeur van het testament van Berendina Hermina Beumer, 1865 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6819 Akte van hypotheek op het huis en erf aan de Spieringstraat F 42, kad. sectie C 486 en 492 (Z = Hendrik Vuik; N = erven Hugo Wout) ten gunste van Reijnier Johannes Koppenol, makelaar, en ten laste van Theodorus Roulettus Lunenburg, kerkbediende, 13-08-1853; grosse, met borderel van inschrijving 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1942/2 (= aanw. nr. 25) Oude signatuur 6820 Brief van de secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandse zaken aan Willem de Langen, Klaas Jonkheid, Jan Zwaneveld, Cornelis Nieuwenhuizen en Arie Jonkheid, voerlieden van het postwagenveer Rotterdam - Gouda, met mededeling dat hun adres ter afdoening is doorgezonden aan gedeputeerde staten, 1852 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1954/3 (port. II) Oude signatuur 6821 Onderhandse akte van verhuur van een stuk weiland te Broekhuizen (voor: de dijk; achter: Mol en de Moordrechtse Tiendeweg) door L.W. Post, weduwe van jonkheer W.W. baron Rengers, aan W. de Lange, 1847 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1954/3 (port. II) Oude signatuur 6822 Authentiek uittreksel uit het testament van Lena Wilhelmina Post, weduwe van jonkheer W.W. baron Rengers, waarbij zij aan haar koetsier Willem de Lange een jaarlijkse toelage legateert, 1853 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1954/3 (port. II) Oude signatuur 6823 Reclamefolder van firma J. Coster en Zonen, uitvinder van boterkleursel in 1870, (1915); gedrukt 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie. Notabene 6824 "Genealogie van Nicolaes Yzendoorn". Stamreeks van de familie IJzendoorn, 1760 - 1929, samengesteld door mw. A.M. de Moraaz Imans te Vleuten, 2002 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De overblijvende mannelijke tak noemt zich later Van Bergen IJzendoorn. Notabene 6825 "Het station van Gouda". Krantenknipsel uit het Volkskrant Magazine met reportage over het station, 30 juni 2001. Met krantenknipsel van een reisreportage "In Gouda met de locals" in NRC Handelsblad door Ellen de Bruin, 13 juli 2003 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6826 "Gebeurtenissen uit Gouda's verleden". Knipsels uit een serie artikelen in de Goudsche Courant door G. Schrijvers, 1964 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6827 Brief van b. en w. van Gouda aan de weduwe J. Smit-Rietveld, met mededeling dat zij planten en bloemen voor de begraafplaats aan de Vorstmanstraat mag verkopen, zolang zij de bijbehorende woning bewoont, en dat haar pensioen door het ABP wordt uitgekeerd, 1947 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6828 Bul van de universiteit te Leiden voor Jan Noortbergh wegens het behalen van de doctorstitel in de rechten, 1753 1 charter (het zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1959/9 (port. II) Oude signatuur 6829 Aanslagbiljet voor de impost op wijn over 1687/1688 voor Jan Gerrets. Raemburgh; met verklaring dat niets verschuldigd is omdat geen wijnconsumptie heeft plaatsgevonden, 1688. In de marge aantekeningen voor de volgorde van heildronken bij een feestelijke gebeurtenis in familiekring. Op de achterkant literatuurverwijzingen naar klassieke teksten over eten en drinken 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1954/4 (port. II) Oude signatuur 6830 Getuigschrift van de commissie over de stadstekenschool voor P.G. Scholenaar wegens vorderingen in het handtekenen, 1837 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1956/3 (port. II) Oude signatuur 6831 Natuurkundige stellingen ("De motu", over de beweging), verdedigd door Henricus Lethmaet en Arnoldus Bollandt aan de universiteit te (Leiden ?), 1617 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1956/4 (port. II) Oude signatuur 6832 "De meineed". Tekst van een gedicht door C.G. Withuys, z.d. (ca. 1850) 1 katern (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In potlood op de voorkant: "Deze twee verzen heb ik ook van den ouden heer Swaen gekregen". Notabene aanw. 1956/5 (port. II) Oude signatuur 6833 Brieven van mr. Niclaes Diert, advocaat te Den Haag, aan zijn vader Jan Claesz Diert, over een proces, 1559, en over aankoop van grond, 1568. Met concept-transcripties, ca. 1957 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de achterkant van de eerste brief enkele genealogische aantekeningen, ca. 1600. Notabene aanw. 1957/4 (port. II) Oude signatuur 6834 Getuigschriften dat Cornelis Spruit gerechtigd is tot het dragen van de medailles behorende bij de veldtocht tijdens de Belgische opstand, 1832, en de belegering van de citadel van Antwerpen, 1833. Met akte van ontslag ("paspoort") als fuselier, 1836, en akte van ontslag als schutter bij de dienstdoende schutterij, 1841 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1960/2 Oude signatuur 6835 Akte waarbij de grafelijkheidsrekenkamer Johan Sas benoemt tot collecteur van de grafelijkheidstollen te Gouda in plaats van de overleden Pieter Cornelisz. de Langhe, 1627 1 charter (het zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1960 (port. II) Oude signatuur 6836 Brief van dr. A.L. Gartmann aan ... betreffende de salariëring van de te benoemen hulponderwijzeres aan de school voor jonge juffrouwen, 1861 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1961 (port. II) Oude signatuur 6837 Brieven van mr. Adriaen van der Mieden, aan zijn neef mr. Jacob Snels, pensionaris te Gouda, betreffende het vonnis in een proces betreffende laster (?), 1747, en aan NN met bevestiging van ontvangst van een register, 1748. Met teksten van lofdichten en aantekeningen betreffende ontvangen prijzen wegens de bevordering van Aris van der Mieden van de derde naar de vierde klas van de Latijnse school te Den Haag in 1739 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van der M. was (later) raadsheer in en president van het Hof van Holland. Notabene aanw. 1961 (port. II) Oude signatuur 6838 Brief van Johannes Henricus Nieuwold te Warga aan NN met dankbetuiging voor genoten gastvrijheid en bericht over zijn leesmethode, 1810. Met bijlage 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen N. (ov. 1812) was schoolopziener. Notabene aanw. 1961 (port. II) Oude signatuur 6839-6843 Teksten van voordrachten, gehouden door Henk en Toon Bouters op feest- en hoogtijdagen ten huize van Toon Bouters, Oosthaven 53, z.d. (ca. 1925) 5 omslagen Fotokopieën. Notabene 6839 Voordrachten van verzen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6840 Voordrachten van verzen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6841 Voordrachten van verzen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6842 Samenspraken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6843 Voordrachten. Met een toelichting, 2003 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6844 Documentatie over het Brigittenklooster Mariënsterre, periode 15e - 16e eeuw, en de Societas Birgitta Europa, verzameld door U. Sander Olsen, (2001) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6845 Stukken betreffende de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester J.C. Vogelaar, 1963 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6846 "Manifest van de Partij van de Vrijheid over Indië". Verkiezingsdrukwerk, (1946) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6847 Aantekeningen van Jannetje Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel betreffende de familie Slingeland in het derde kwart van de 19e eeuw, z.d. (ca. 1930). Met een brief van A. van Slingelandt te Rotterdam aan NN met verzoek om onderzoek te doen naar deze familie (met name Hermannis, tr. 1707 te Utrecht) in zijn familiearchief, 1904 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6848 Brieven van Jannetje Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel aan haar broer G., gepensioneerd militair in Nederlands-Indië, 1931 en z.d. (ca. 1932 - 1993); minuten 4 stukken (5 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de achterkant van een van de brieven een concepttekst voor de rede bij een jaarfeest van de meisjesvereniging Credo. Notabene 6849 "Brutale aanslag te Waddinxveen door een broer van Marinus v.d. Lubbe!". Fotoreportage in Het Leven, 1936; fotokopie 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6850 Genealogie van de voorouders van Roel Glasbeek (ged. 04-09-1712) en kwartierstaat van Hendrik Glasbeek (ov. Waddinxveen 20-03-1945); fotokopie 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6851 Gedichten en een prozatekst van C.W. (Kees) Glasbeek te Waddinxveen, 1996 en z.d.; fotokopieën, afdruk. Met een krantenknipsel uit het Weekblad voor W. inzake de manifestatie Dicht '85, 1985; fotokopie 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6852 Ingezonden brief in Onze Taal jrg. 2002 nr. 6 over de herkomst van de plaatsnaam Gouda; met naschrift van de redacteur; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6853 Overdruk uit Het Goudsche Nieuws- en Advertentieblad met verslag van het afscheid van W. den Hoed (1868 - 19..) als directeur van de openbare uloschool, 1934 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6854 Stukken betreffende het ontstaan van het boek "Schandaal in de kaasstad", gezamenlijk geschreven door Theo de Jong, Dick Jonker, Henc van Maarseveen, Jan van Dijk, Peter Klein, Ferry Hoogendijk, Klaas Clay, Ton van Ruiten en Wim van Norden, 1979 - 1980. Bevat o.a. de typoscripten van de verschillende auteurs 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6855 Stukken betreffende de schenking van een lindenboom door de Goudsche Courant ter gelegenheid van het bereiken van de 20000e abonnee, 1975; fotokopieën 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6856 Krantenknipsel betreffende de oprichting van de z.g. Kwartaalclub, 1976 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6857 Programma's van uitvoeringen door de rederijkerskamer Nut en Verpoozing te Waddinxveen, 1868, 1877 - 1882 13 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6858 Teksten van voordrachten en schetsen (korte toneelstukken), uitgegeven door uitgeverij Jongeneel en gedeeltelijk geïllustreerd door Tom Manders, z.d. (ca. 1930), 1945, 1946, 1954, 1955 9 stukken, 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6859 "Historie Van Bergen IJzendoornpark". Bijlage bij een stageverslag van Gert Kuipers voor de afdeling plantsoenen en begraafplaatsen van de gemeente Gouda, z.d. (ca. 1990 ?) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6860 Catalogusbladen van dressoirs en buffetten resp. eiken en mahonie meubelen van fa. J.G. Steenkamer, z.d. (ca. 1935) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6861 "NO en NO2-metingen Midden-Holland". Rapport van de afdeling hinderwet-milieutoezicht van de dienst gemeentelijk bouw- en woningtoezicht van de gemeente Den Haag inzake het NO- en NO2-gehalte van de buitenlucht in Midden-Holland in 1974; afdruk 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6862 Programma en tekstboekje voor de jubileumuitvoering van de gemengde zangvereniging "Volharding" (voorheen: "Perséverance") in zaal Sirre te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1943; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6863 Kwitantie van Neeltje Stam te Nieuwerkerk a/d IJssel voor Pieter Koolmees en Jan Rosbergen wegens ontvangst van fl. 25 als genoegdoening voor een haar afgenomen koek en aangedane belediging, 1876 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6864 Debiteurenboek van schildersbedrijf Lugthart in de Walestraat, aangelegd 1879, gedeeltelijk bijgehouden tot 1880 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6865 Correspondentie van en krantenknipsels betreffende het actiecomité Nieuwerkerk ontspoort, 1998 - 2000 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Dit actiecomité richtte zich tegen de opheffing van de stoptreinverbinding Nieuwerkerk a/d IJssel - Utrecht, samen met het comité Goverwelle ontspoort. Notabene 6866 Exemplaar van Het Parool met o.a. een artikel over het 25-jarig jubileum van A. Kuipers als directeur van de Gemeente Lichtfabrieken, 9 oktober 1945 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6867 "Bestek ... voor het maken van uitwijkplaatsen, het verbreden en verbeteren van opritten, bruggen en bochten in den provincialen weg Gouda - Stolwijk - Bergstoepsche Veer". Bestek no. 23 dienstjaar 1946 van Provinciale Waterstaat; gedrukt, 1947. Met bijbehorende tekening in één blad. en een formulier voor een inschrijvingsbiljet 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6868 Bestek no. 74 C van architectenbureau Joseph en Pierre Cuypers te Amsterdam voor herstelwerkzaamheden aan de toren en torenspits van de St.-Janskerk, 1950. Met bijbehorende tekeningen (bladen 1, 2, 4 en 5) en bijlagen 1 katern, 7 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6869 "Archeologie is meer dan graven in de modder". Lesbrief over archeologie, vervaardigd door W.D. Greeven met medewerking van Gilbert Vandenakker, 1994. Met leerkrachtengedeelte 1 katern, 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geproduceerd door de onderwijswerkgroep open monumentendag en de archeologische vereniging Golda. Notabene 6870 "De trouwzaal ...". Lofdicht door N.N. op het huwelijk van Jan Vormer en Hendrina van der Burg te Moordrecht, 1725; gedrukt door Andries Endenburg. Met de tekst van twee bruiloftsliederen 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedrukt op zijde. Notabene 6871 Verslag van (een gedeelte van) de tiendaagse veldtocht door C. van Vollenhoven, student te Leiden, 1831; fotokopie. Met transcriptie, toelichtingen en kaart door Panc Vink te Moordrecht, 2004; fotokopieën. Met een afschrift van het verslag van G. van der Linde ("de Schoolmeester") van de lotgevallen van de Leidse jagers in 1830 - 1831, door Panc Vink, 2004; fotokopie 2 katerns, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Mr. C. van Vollenhoven werd in 1832 burgemeester van Moordrecht en is daar begraven. Notabene 6872 "Extract uit een aanmerkenswaardige brief van een vriend te Gouda aam zyn vriend te Middelburg ..... ; Tweede extract uit een aanmerkenswaardige brief .....". Pamfletten met berichten over de orangistische ongeregeldheden in Gouda, september 1787; fotokopieën 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet in Knuttel. Notabene 6873 Stukken betreffende de aanleg van de spoorlijn Gouda - Schoonhoven, 1901 - 1903; gedeeltelijk gedrukt 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voornamelijk afschriften, vermoedelijk afkomstig uit de werkarchieven van de opzichters van provinciale - en rijkswaterstaat. Notabene 6874-6880 Stukken betreffende de Mallegatsluis, 1829 - 1916; gedeeltelijk gedrukt 2 pakken, 4 omslagen Voornamelijk afschriften, vermoedelijk afkomstig uit de werkarchieven van de opzichters van provinciale - en rijkswaterstaat. Notabene 6874 Bestekken van provinciale waterstaat voor het zesjarig onderhoud, 1829, 1848, 1854, 1872 4 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreffen ook de sluiswachterswoning en de brug buiten de Potterspoort. --- Het bestek uit 1848 bevat uitsluitend het algemene gedeelte voor alle provinciale waterstaatswerken. Notabene 6875 Factuur voor de levering van een paar nieuwe sluisdeuren; klad, z.d. (ca. 1848) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6876 Voorwaarden voor de verpachting van de doorvaartrechten door de sluis, 1856. Met een instructie voor de pachter, 1857 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6877 Facturen van de Maatschappij voor Nieuwe Geoctroyeerde Gasbereiding wegens de levering van gasverlichting; klad en afschrift, 1861 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6878 Bestekken van rijkswaterstaat voor het driejarig (later: jaarlijks) onderhoud, 1878 - 1916 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreffen ook de draaibrug bij het Rabat en de sluis- en brugwachterswoningen. Notabene 6879 Maandstaten van uitgevoerde werkzaamheden, met bijlagen, 1892 - 1893, 1897, 1900; met vele hiaten 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6880 Bestek voor het maken en inhangen van buitensluisdeuren en het maken van een bergplaats daarvoor, 1902 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6881 Bestek van rijkswaterstaat voor het tweejarig onderhoud van de brug bij het Rabat (buiten de Potterspoort); gedrukt, 1876; met aantekening inzake de gunning 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6882 Bestek van provinciale waterstaat voor het zesjarig onderhoud van de Donkere sluis en het sluisje bij het Amsterdamse veer voor de periode 1855 - 1860; gedrukt, 1854 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6883 Bestekken van de rijkstelegraaf voor de aanleg van een telegraaflijn van Rotterdam langs de Rijnspoorweg naar Utrecht; gedrukt, 1858. Met een bestek voor de aanleg van een lijn tussen de Rijnspoorweg ten oosten van Gouda en Schoonhoven; gedrukt, 1867; met bijlagen, 1867 - 1868 en z.d., en een plattegrond van een te bouwen telegraafkantoor (te Schoonhoven?); calque, z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6884 Bestekken van rijkswaterstaat voor het uitdiepen en verbreden van de Hollandsche IJssel ter hoogte van Gouderak, 1869, respectievelijk het uitdiepen van twee gedeelten onder Gouda, Haastrecht, Stolwijk en Gouderak, 1914; gedrukt 1 stuk, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6885 Bestek van rijkswaterstaat voor het afronden van de zuidoostelijke hoek van de Snellepolder en het uitdiepen van een gedeelte van de Hollandsche IJssel ter hoogte van Moordrecht; met bijbehorende kaart, 1904, gedrukt 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met aantekening van de gunning. Notabene 6886 Bestek van het ministerie van justitite voor het tweejarig onderhoud en reparatie van de vrouwengevangenis, 1859; gedrukt; met enkele aantekeningen 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Achterin een conceptbrief van (de opzichter van rijkswaterstaat?) aan (zijn hoofd-ingenieur), inzake het opmaken van een onderhoudsbestek voor de Rijks HBS, (1866). Notabene 6887 Bestekken van het ministerie van binnenlandse zaken voor reparatie en onderhoud van de Rijks HBS, 1866, 1867, 1873; gedrukt; met een begroting van de kosten van onderhoud voor 1875 en een kladberekening, (1874) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de achterkant van de kladberekening de minuut van een brief inzake de afdoening van zaken tijdens buitenlands verlof van (de opzichter van rijkswaterstaat?) aan (zijn hoofd-ingenieur), 1873. Notabene 6888 Staten van afgegeven rijbewijzen en kentekenbewijzen in januari 1906; gedrukt 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft uit de regio Midden-Holland enkele inwoners van Ouderkerk a/d IJssel en Boskoop. Notabene 6889 Akte van transport van een huis en erf met bovenhuis aan de Bogen O 132 en 132a, kad. D 643, door Dirk de Knijp te Rotterdam aan Willem Zeldenrijgh, koopman en winkelier, 1882; authentiek afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6890 Akte van hypotheek op de motorvrachtboot Volento (voorheen Rijnland, Rijnland I, Neeltje en Aaltje Magdalena) ten laste van Maarten Brussee, schipper te Ouderkerk a/d IJssel en ten gunste van Adriana Weijntje Hoogendijk, weduwe van Johannes Martinus Hoogendijk, aldaar, 1921; grosse. Met borderel van inschrijving 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6891 Akte van hypotheek op de huizen en erven Achter de Vismarkt I 143 en 144, kad. B 980 en 1114, ten laste van Arie Blok, metselaar, en ten gunste van zijn minderjarige kinderen, 1877; authentiek afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6892 Gedeelte (van hoofdstuk VII) van het concept-rapport van de commissie van defensie te Woerden aan de staten van Holland van hun werkzaamheden over de periode 18 juni - 19 september 1787 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopieën. Betreft 28 juni 1787: "Goejanverwellesluis" (blz. 442-474). Notabene 6958-6959 Stukken afkomstig van de timmerman Leendert van Boudesteyn, 1727 - 1757 (1758). 2 omslagen, 2 delen B. was onder meer timmerman van gemenelandswerken van Berkenwoude. Notabene 6958 Grootboek, 1731-1757 bevat: a. Het Kattendijksblok van Gouderak; b. klanten alfabetisch op voornaam. 1 deel ac0776.279 Oude signatuur 6959 Grootboek, 1739-1757 bevat: a. Groenewegbrug; b. Berkenwouwse watermolen, bruggen en windas; c. predikantshuis; d. voor den armen; e. kerk en school; f. Berkouwse sluis. 1 deel ac0776.279 Oude signatuur 8901-8902 Monsterboeken van papierfabrikant A.J.J. Vos voor de levering van papieren zakken, o.a. voor de verpakking van bonbons, koekjes, koffie, thee, tabak, e.d., en enveloppen, ca. 1910 2 banden Bevat reclame-opdrukken van talloze afnemers, grotendeels buiten Gouda. Notabene 8901 Zakken voor o.a. W.H. ter Heerdt (banketbakker; Oudewater), L. Boogaerdt (banketbakker; Lange Tiendeweg), I. Hoogendoorn (koloniale waren; Bodegraven), J. Gerwig (banketbakker; Alphen a/d Rijn), G. Zwaan (idem), C.Th. Beuk (bakker; Leimuiden), Tj. Dam (banketbakker; Zwammerdam), G. de Rijk (banketbakker; Montfoort), Joh. Punselie (banketbakker; Zeugstraat), wed. W. Blanken (bakker; Bergambacht), A. Rook (bakker; Moordrecht), J. Zaal Jbz. (tabak; Oudshoorn). P.C. Verhoef (banketbakker; Markt), J.F. van der Sanden (banketbakker; Markt), R. van Abshoven (bakker; Alphen a/d Rijn), J.P. van der Laan (bakker; Nieuwkoop), M. van Helden (bakker; Boskoop), W.J. van Dam (suikerwaren, koffie; Haastrecht), Joh. Gesman (bakker; Aarlanderveen), D. van Weelde (bakker; Nieuwerkerk a/d IJssel), J.T. Joha (banketbakker; Oudshoorn), G. de Jong (bakker; Boskoop), J. van de Werke (bakker; Lekkerkerk), Gebrs. De Jong (banketbakker; Peperstraat), Th. Rijnhout (banketbakker; Montfoort), D. van Pelt (beschuit; Roelofarendsveen), J. Koetsier (bakker; Boskoop Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 8902 Zakken voor o.a. AE.W.M. Jaske (cacao, suikergoed; St.-Anthoniestraat), L.P. Hoogendijk (koloniale waren; Hoogstraat), G. van Trigt (kruidenier, tabakswaren, slijter; Zevenhoven), L. van der Beek (koloniale waren; Lange Tiendeweg), J.M.A. Schuttelaar (meel, suiker, koffie, thee; Markt), T. Crebas (koffie, thee; Wijdstraat), J.C. Dorlas (thee, koffie; Westhaven), J. & W. Putman (koffie; Oudewater), G. Eikelenboom (koffie, thee; Alphen a/d Rijn), G. van der Zwalm (tabak; Westhaven), P. Santman (tabak; Schoonhoven), Arie Verduijn (grutterij, meel; Alphen a/d Rijn), en enveloppen voor Het Tegelhuis (Alphen a/d Rijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 9001 Ontwerp voor een affiche van het Jan Schenk Fonds, ondersteuningsfonds van de Goudsche Winkeliersvereeniging (GWV), later de Goudse Middenstandsvereniging (afd. Gouda van de Kon. Ned. Middenstandsbond KNMB); tekening (gekleurd krijt). ca. 1935 1 stuk Bevat een afbeelding van het wapen van Gouda. Notabene 9002 Affiche met programma van het "Groot Nationaal Festival voor Harmonie-, Fanfare- en Zangvereenigingen te Moordrecht", 1911 1 stuk Het festival stond onder leiding van C.H.N. de Nooijer (9-1-1870 - 1973), directeur van de Moordrechtse vereniging "Euterpe". Notabene 9003 Brief van Desiderius Erasmus aan Herman Lethmaet (Gouda ca. 1492- ... ca.1556), theoloog, 21 februari 1523 1 stuk Nog controleren: zie L.A. Kesper, Een vervalschte brief van Erasmus? (in: De Nederlandsche Spectator 1904). Erasmiana_AX Notabene Libr. 0959 EA 01 (of 02 ?) Oude signatuur 10000-10042 Telefoongidsen voor het district Rotterdam, zonder de woonplaats Rotterdam (later: Gouda - Schoonhoven - Woerden, vanaf 1996: Gouda - Waddinxveen - Woerden), 1960 - 2004/2005 43 delen Vanaf 1980/1981 alleen regio Oost. In 1995 niet verschenen. Notabene Goudana L 011 a Oude signatuur 10000 April 1960 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10001 Mei 1961 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10002 Mei 1962 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10003 Me 1963 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10004 Mei 1964 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10005 Februari 1966 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10006 Februari 1967 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10007 Maart 1968 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10008 Februari 1969 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10009 Januari 1970 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10010 1971/1972 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10011 1972/1973 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10012 1973/1974 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10013 1974/1975 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10014 1975/1976 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10015 1976/1977 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10016 1977/1978 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10017 1978/1979 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10018 1979/1980 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10019 1980/1981 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10020 1981/1982 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10021 1982/1983 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10022 1983/1984 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10023 Maart 1984 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10024 Februari 1985 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10025 Februari 1986 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10026 Maart 1987 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10027 Maart 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10028 Maart 1989 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10029 Maart 1990 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10030 Maart 1991 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10031 Maart 1992 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10032 Maart 1993 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10033 Maart 1994 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10034 Maart 1996 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10035 Maart 1997 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10036 Maart 1998 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10037 (Januari) 1999 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10038 (Januari) 2000 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10039 (Maart) 2001 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10040 (Maart) 2002/2003 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10041 (Maart) 2003/2004 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10042 (Maart) 2004/2005 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10050-10083 "De Gouden Gids". Gidsen voor bedrijven en instellingen ("zaken- en beroepengids") in de regio Gouda, 1971/1972 - 2004/2005 29 delen etiketten hiervoor in hangmap -5.2 Notabene Goudana L 011 a Oude signatuur 10050 1971/1972 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10051 1972/1973 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10052 1973/1974 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10053 1974/1975 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10054 1975/1976 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10055 1976/1977 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10056 1967/1978 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10057 1978/1979 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10058 1979/1980 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10059 1980/1981 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10060 1981/1982 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10061 1982/1983 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10062 1983/1984 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10063 1984/1985 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10064 1985/1986 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10065 1986/1987 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10066 1987/1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10067 1988/1989 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10068 1989/1990 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10069 1990/1991 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10070 1991/1992 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10071 1992/1993 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10072 1993/1994 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10073 1994/1995 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10074 1995/1996 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10075 1996/1997 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10076 1997/1998 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10077 1998/1999 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10078 1999/2000 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10079 2000/2001 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ONTBREEKT. Notabene 10080 2001/2002 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10081 2002/2003 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ONTBREEKT. Notabene 10082 2003/2004 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10083 2004/2005 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10090 "Zakelijk Telefoonboek". Gids voor bedrijven en instellingen in de regio Gouda (incl. westelijk Utrecht), 1991/92 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10091 "Tele-index". Gids voor bedrijven en instellingen in de regio Gouda, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995 5 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10092 "Dringend 't is raak". Gids voor bedrijven en instellingen in de regio Gouda, 1990/1991 - 1995 5 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10093 "De regionale zaken en beroepengids". Gids voor bedrijven en instellingen in met name de regio Gouda (Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen, Woerden), 1987/88 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10100-10118 Stukken bewaard vanwege de aanwezigheid van briefhoofden van Goudse bedrijven, 20e eeuw 19 omslagen 10100 A Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10101 B Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10102 C, D Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10103 E, F Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10104 G Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10105 H Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10106 I, J Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10107 K Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10108 L Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10109 M Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10110 N Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10111 O Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10112 P, Q Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10113 R Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10114 S Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10115 T, U Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10116 V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10117 W Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10118 X, Y, Z Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10120-10128 Stukken betreffende de opening, verplaatsing, jubilea en opheffing van Goudse bedrijven, 20e eeuw - heden 9 omslagen 10120 A - C Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10121 D - F Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10122 G - I Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10123 J - L Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10124 M - O Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10125 P - R Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10126 S - U Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10127 V - W Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10128 X - Z Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10130 Stukken betreffende de ABN-AMRO bank te Gouda, 1994 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10131 Stukken betreffende de fabriek Royal Goedewaagen Gouda te Nieuw-Buinen, (1997) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10132 Stukken betreffende het automatiseringsbedrijf Multihouse, 1994, 1995 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10133 Stukken betreffende Gouda Vuurvast, 1987 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10134 Stukken betreffende de Waarborg Holland (Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V.) te Gouda, (ca. 2000) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10135 Stukken betreffende het financieel toezicht door de provincie Zuid-Holland op de gemeente Gouda, 1994 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10140-10141 Stukken betreffende T.P. Viruly & Co.'s Stoomzeepziederij De Hamer, 1918 - 1953, 1966 2 omslagen 578 A 89 Oude signatuur 10141 Stukken (vnl. facturen) betreffende de levering van produkten, 1918 - 1943 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10140 Stukken betreffende voorlichting en reclame, ca. 1923 - 1953, 1966 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. de brochure "125 jaar Viruly", 1966; gedrukt. Notabene 10150-10151 Overzichten van de arbeidsmarktsituatie in Gouda en omgeving, samengesteld door het GAB (gewestelijk arbeidsbureau), later in samenwerking met de Kamer van Koophandel, 1981 - 1988 (hiaten); afdrukken 2 pakken 10150 1981 - 1983 (enkele hiaten) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10151 1984 - 1988 (grote hiaten) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10160 Stukken betreffende buslijnen van N.V. Verenigd Streekvervoer Westnederland (later: ZWN, later: Connexxion), 1978, 1979, 1987 - 1990, 1993, 1994, 1997, 2004, 2005, 2006 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10162 Stukken betreffende wijzigingen in het spoorwegnet van de Nederlandse Spoorwegen, o.a. in de regio Gouda, 1985, 1988, 1990, 1992 - 1995, 1997 3 katerns, 14 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10163 Stukken betreffende wijzigingen het stadsvervoer (stadsbus) in Gouda, 1971 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10180-10181 Overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in Midden-Holland, uitgegeven door makelaardij Van 't Hof te Gouda. Gedrukt, 1974, 1990 - 1995 6 katerns 1140 A 186 Oude signatuur 10180 Woningen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10181 Bedrijven Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10182 "Woningvizier". Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door enkele makelaars; gedrukt, 1994 - 1996 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10183 Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door makelaardij Vlietland; gedrukt, 1993 - 1996 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10184 Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door RABO-makelaardij, later makelaardij Boer; gedrukt, 1990 - 1996 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10185 Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door makelaardij Rijnland; gedrukt, 1994 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10186 Maandelijkse overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door makelaardij Plikaar; gedrukt, 1991 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10187 (Afzonderlijke) beschrijvingen van beschikbare koopwoningen en bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door verschillende makelaars, 1995, 1996 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nog te ordenen op plaats / straatnaam. Notabene 10188 "Woningbeurskrant (later: Woningpresentatie) Midden-Holland". Overzichten van beschikbare koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Gouda, uitgegeven door verschillende makelaars; gedrukt, 1995, 1996 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10190 Krantenknipsels betreffende stadsvernieuwing en de Stichting Stadsherstel, 1977 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10191 Stukken betreffende de Stuurgroep en Projectgroep Hollandsche IJssel, 1994 - 1996, 2004. Met krantenknipsels, 1996 1 band, 1 deeltje, 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10192 Stukken betreffende de slechte bodem (verzakkende veengrond) in Gouda en de kosten van wegonderhoud, 2001 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10193 Stukken betreffende het Serviceburo Stadsvernieuwing, 1993/1994 1 band, 1 stuk 10200 Tekst van de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad van Gouda, oktober 1989; afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10210 Stukken betreffende de Stichting Buitenschoolse Opvang (BSO) Gouda, 1989/90, 1993 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10211 Stukken betreffende de Goudse stichting voor onderwijs aan zieke kinderen, 1973 - 1975 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10220 Stukken betreffende de Stichting Welzijn Ouderen (SWO), 1989 - 1996 1 band, 4 katerns, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10221 Stukken betreffende de Stichting Open Bejaardenwerk, 1974, 1978 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10222 Stukken betreffende de Stichting Huize Groeneweg, 1995 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10223 Stukken betreffende de Stichting RCJ (Regionaal Centrum Jeugdhulpverlening) Midden-Holland, ca. 1995 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10224 Stukken betreffende de Bijstandswinkel, (1994) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10225 Stukken betreffende het r.k. zorgcentrum Savelberg, 1970, (1979) 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10226 Stukken betreffende de Rotonde, activiteitencentrum voor lichamelijk gehandicapte volwassenen in Midden-Holland, ca. 1993 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10227 Stukken betreffende de Stichting Inloophuis (Domino) Gouda, (1995), 1996 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10228 Stukken betreffende het Gouds Vakantie Kinderfeest (GVK), 1977, 1985, (1994) 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10229 Stukken betreffende de Bewonersorganisatie Stichting Opbouwwerk Korte Akkeren (SOKA), ca. 1980, en het Wijkteam Korte Akkeren, 1994 1 deeltje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10230 Stukken betreffende het UNICEF comité Gouda, 1994 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10231 Stukken betreffende de Wereldwinkel Gouda, ca. 1985 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10232 Stukken betreffende het wijkcentrum 't Wiel, 1990, 1992 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10233 Stukken betreffende de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland, afd. Gouda, 1986 - 1998 1 bandje, 2 katerntjes, 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1139 D 75 Oude signatuur 10243 Stukken betreffende de multifunctionele opvang Het Kompas van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam van het Leger des Heils, z.d. (ca. 2004) 1 stuk 10244 Stukken betreffende de Ark-gemeenschap te Gouda, z.d. (ca. 1998). 1 stuk 10310 Overzichten van artsen en instellingen op het gebied van de gezondheidszorg in Gouda en omgeving, 1985. Bladzijden uit het "Geneeskundig adresboek voor Nederland" 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10311 Stukken betreffende het RIAGG Midden-Holland, 1990, 1995, 1996 1 katern, 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10312 Stukken betreffende het St. Jozefziekenhuis, 1954, 1977, 1979, 1987 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10313 Stukken betreffende het Verpleeghuis Bloemendaal, 1975, 1978, 1982 3 banden Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10314 Stukken betreffende het Bleuland ziekenhuis, 1985, 1987 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10315 Stukken betreffende de Stichting Laboratorium van de Goudse ziekenhuizen, 1984, z.d 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10316 Stukken betreffende de Stichting Verpleeghuizen voor de regio Gouda, 1979 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10340 Stukken betreffende de Dieren Ambulance Gouda & Omstreken (DAGO), 1994 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10350 Stukken betreffende het Overlegorgaan Natuur- en Milieu-educatie Gouda en omgeving, 1991 - 1993 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10400 "Theaterprogramma". Aktiviteitenprogramma's (seizoenprogramma's) van de Goudse schouwburg; gedrukt, 1971/1972, 1974/1975 - 1997/1998, 2002/2003, 2005/2006, 2008/2009 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van 1986/1987 - 1991/1992 tevens van creatief centrum De Werkschuit, van 1987/1988 - 1991/1992 tevens van de muziekschool en van 1989/90-1991/92 tevens van de Culturele Raad. Notabene 10402 Stukken betreffende filmvertoningen in de bioscoop van de schouwburg, 1982 - 1983 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10403 "Cultuur- en theatergids 19.. / Culturele informatie met plattegrond", 1990/1991, 1991/1992, 1993/1994, 1994/1995. Gedrukt 4 bandjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uitgegeven door Cambla Promotions te Schoonhoven. Bevat tevens een plattegrond. Notabene 10404 Aktiviteitenprogramma's van de Garenspinnerij, 1985 (openingsprogramma), 1990 - 1991, 1994; gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. de programmering van de z.g. Glanszaal. Notabene 10405 Stukken betreffende het Gouds Poppentheater, 1992, 1994, 1995 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10406 Stukken betreffende het Filmhuis, 1980, 1991, 1993 - 1995 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10407 Stukken betreffende Open Monumentendag, 1987 - 2000 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10408 Stukken betreffende orgel- en andere concerten in de St.-Janskerk, 1971 - 1986, 1999 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10409 Stukken betreffende de beiaard en "torenmuziek" (beiaardconcerten) van de toren van de St.-Janskerk, 1966, 1992, 1996 4 stukken, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10410 Stukken betreffende de Jenaplan basisschool De Carrousel, 1989 - 1992 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen in depot 2 als apart archief bewaard Notabene 10411 Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Livingstone, 1985 - 1998 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10412 Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Plaswijckschool, 1989 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10413 Stukken betreffende de Technische School voor Gouda en omstreken, 1985, ca. 1987 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vanaf 1989 opgegaan in het Delta College. Notabene 10414 Stukken betreffende de r.k. basisschool 't Carillon, 1989, 1990, 1991 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10415 Stukken betreffende de openbare basisschool De Schakel, 1984, 1987, 1988/1989, 1989/1990 2 katerns, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10416 Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Goejanverwelle, ca. 1990 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10417 Stukken betreffende de neutrale basisschool Vrije School Gouda, 1990 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10418 Stukken betreffende het ID College, voorheen de scholengemeenschap voor onderwijs aan volwassenen Gouwe College, 1980 - 1990, 1995/1996, 2004/2005 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10419 Stukken betreffende de Christelijke Technische School "Nieuwe Vaart", vanaf 1991/1992 De Gouwelanden, Christelijke school voor basisvorming en voorbereidend beroepsonderwijs, 1977, 1981, 1983, 1989 - 1992 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 401 G 41 Oude signatuur 10420 Informatieboekje van de jaarlijkse onderwijsmarkt, 1987 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw. 1987/205 Oude signatuur 10421 Stukken betreffende de r.k. St. Petrus Canisius Mavo, 1989 - 1990 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10422 Stukken betreffende de r.k. scholengemeenschap voor LBO De Rietgors, 1988 - 1989, (ca. 1990), 1994 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10423 Stukken betreffende de r.k. school voor voortgezet speciaal onderwijs De Sprong, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10424 Stukken betreffende de scholengemeenschap voor beroepsonderwijs Delta College, 1989, 1996 en z.d. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10425 Stukken betreffende de prot. chr. scholengemeenschap voor LBO De Wegwijzer, 1989 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook varia 10419 (Nieuwe Vaart). Notabene 10426 Stukken betreffende de Chr. Lagere Land- en Tuinbouwschool Gouda, 1984 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10427 Stukken betreffende de Commissie R.K. BOVO, regio Gouda, 1984 en z.d 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft een overlegorgaan voor de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs. Notabene 10428 Stukken betreffende het Crabeth College voor middelbaar beroepsonderwijs, 1978, 1980, (1991), 1993, 1995, 1996 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10429 Stukken betreffende de reformatorische scholengemeenschap De Driestar, thans het reformatorisch college De Driestar, 1972, 1985 - 1987, 1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 1998 8 stukken, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorlopig incl. PABO en MO-opleidingen (Hogeschool). Notabene 10430 Stukken betreffende de gemeentelijke scholengemeenschap GSG, 1991/1992, 1994, 1996 2 stukken, 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uit de gemeentelijke periode: t.z.t. te lichten en naar archief over te brengen! Notabene 10431 Stukken betreffende de r.k. scholengemeenschap St.-Antoniuscollege, 1989, 1994, 1998 2 stukken, 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10432 Stukken betreffende de Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek, 1981, 1985, 1988, 1990, 1993, 1999 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tevens enige stukken afkomstig van het Onderwijsvoorrangsgebied Gouda-Moordrecht, 1993. Notabene 10433 Stukken betreffende de Rijksscholengemeenschap, 1969, 1977, 1988 - 1990 1 stuk, 3 deeltjes, 2 bandjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10434 Stukken betreffende de r.k. basisschool De Cirkel, 1994,1995 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10435 Stukken betreffende de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving, 1994, 1995 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hieronder vallen de voormalige scholen De Gouwelanden, Chr. Lyceum - Havo, Johannes Calvijnmavo en Maarten Luthermavo. Notabene 10436 Stukken betreffende de openbare basisschool (Daltonschool) De Boei, (1996) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10437 Stukken betreffende de Stichting Organisatie Protestants Christelijk Vormingswerk voor Gouda en omgeving, 1984, 1987 2 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft "De Ontmoeting" (Bleulandweg). Notabene 10438 Stukken betreffende de (prot.) chr. scholengemeenschap voor (I)VBO, Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium De Goudse Waarden, 1996/1997 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10439 Stukken betreffende het Onderwijs Anderstaligen, 1985 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10449 Stukken betreffende de Chr. zang- en oratoriumvereniging Laus Deo, 1952 - 1962 3 stukken, 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10450 Stukken betreffende tentoonstellingen in de stedelijke musea Het Catharina Gasthuis en de Moriaan, 1955, 1960, 1974 - 2005 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. toevoegen aan archief stedelijke musea. Notabene 10451 Stukken betreffende de Regionale Kunststichting en de (tentoonstellingen in de) Stadsgalerie, 1990 en z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10452 Stukken betreffende de Kunstuitleen en tentoonstellingen in de Kunstuitleengalerie, 1990, 1993 - 1995, 2000 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10453 Stukken betreffende het Zuid-Hollands Verzetsmuseum, later: Verzetsmuseum Zuid-Holland (VMZH), 1986 - 1999 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10454 Stukken betreffende kunstcentrum Burgvliet, 1955, 1959, 1980 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10455 Stukken betreffende het Kaasexposeum in de Waag, later het museum Kaaswaag Gouda, 1992, 1995 - 1996, 1999 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10456 Stukken betreffende de teken- en schilderclub De Goudse Streek, 1976, 1981, 1994 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10457 Stukken betreffende het Gouds Catharina Gilde, 1990 - 1997 - 1999 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10458 Stukken betreffende "Jongeren exposeren" in de burgerhal, 1970 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10459 Stukken betreffende diverse particuliere cursussen op het gebied van vrije expressie (dans, drama, e.d.), ca. 1990 - 1996 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10460 Stukken betreffende creatief centrum De Werkschuit, 1969 - 2002 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft deels ook Boskoop en Woerden. Notabene 10461 Stukken betreffende het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen Gouda, 1989, 1994 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10462 Stukken betreffende de Alliance Française afd. Gouda, 1989/1990, 1995/1996, 1996/1997, 1997 2 stukken, 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10463 Stukken betreffende cursuscentrum Koppers (centrum voor studie, beweging, ontspanning), 1988/89 - 1993, 1998/1999 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10464 Stukken betreffende het Educatief Centrum Midden-Holland (voorheen: Educatieve Wegwijzer), 1990/1991 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10465 Programma van de Goudse Hofstedendagen, 1990 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10466 Stukken betreffende het Vrouwenhuis Anna en het Vrouwencentrum Sappho, 1988 - 1991 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10467 Stukken betreffende het wijkcentrum De Noorderzon, 1990-1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2002 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10468 Stukken betreffende de Stichting Steunfunctie Kunstzinnige Vorming Zuid-Holland, regionaal steunpunt Rijnstreek en Midden-Holland te Gouda, 1991, 1993 1 katern, 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10469 Stukken betreffende het Gouds Symphonie Orkest, 1982, 1986 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen aanw.bibl. 1986/... Oude signatuur 10470 Stukken betreffende de Muziekschool, 1979 - 1987, 1991/1992, 1993/1994, 1994, 1997/1998, 1998, 1998/1999 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10471 Stukken betreffende cursuscentrum De Pauw (beweging, ontspanning), 1991 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10472 Stukken betreffende het buurthuis De Spoel, 1991, 1995 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10473 Stukken betreffende de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), afd. Gouda, 1992 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10474 Stukken betreffende de Stichting Vrijwilligers Centrale Gouda e.o., 1978 - 1981 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10475 Stukken betreffende de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, afd. Gouda, 1993, 1994, 1998, 1999 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10476 Stukken betreffende de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland, afd. Gouda, 1988 - 1996 1 katerntje, 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10477 Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwen Beweging, afd. Gouda, 1977 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10478 Stukken betreffende de volksdansgroep Eleni, 1994, 1996 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10479 Stukken betreffende de Goudse Stichting voor de letteren Gheraert Leeu, 1995 - 1998 4 stukken, 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10480 Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Gouda en Gouwenaars, 1936 - 1996, 2004 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10481-10486 Stukken (vnl. circulaires en ander drukwerk) van en betreffende het Fonds Goudse Glazen, 1940 - (1996) 9 omslagen Goudana H 011 a + N 031 + Libr. 1228 bb + 1139 D 76 Oude signatuur 10481 (1936) 1940 - ca. 1959 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10482 ca. 1960 - 1969 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10483 ca. 1970 - 1979 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10484 1980 - 1989 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10485 1990 - heden (1998) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10486 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10490 Stukken betreffende de oudheidkundige kring Die Goude, 1954, 1955, 1977 - 1991, 1995 - 2004 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen t.z.t. bij archief voegen = eigendom gemeente Gouda Notabene 10491 Stukken betreffende het buurthuis De Kade, 1996 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10492 Stukken betreffende de stichting Raamtheater, 1995 - 1998 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10493 Stukken betreffende exposities in atelier Josche Roverts, 1975 - 1983 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10494 Stukken betreffende het Chr. gemengd koor Hosanna, 1979, 1994 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10495 Stukken betreffende de archeologische vereniging Golda, 1991, 1993 - 1996, 1998, 2001 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen t.z.t. bij archief voegen = eigendom gemeente Gouda Notabene 10496 Stukken betreffende het bewonersplatform Nieuwe Park, 1999 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10497 Stukken betreffende de stichting SPOOR, (1998) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10498 Stukken betreffende de stichting Gouds Metaheerhuis, ca. 1995 - (1998) 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10499 Stukken betreffende de bescherming van monumenten in Gouda, 1977 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10510 Stukken betreffende de S.V. DONK (afd. voetbal), 1972, 1987 - 1989 1 omslag 10511 Stukken betreffende de ISV Gouda en Omstreken, 1990 - 1996 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10512 Stukken betreffende de Goudse jeu de boules-vereniging, 1990 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10513 Stukken betreffende de Bridgekring Gouda 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10514 Stukken betreffende de (voetbal)sportvereniging S.V. Gouda, 1946, 1971, 1991/1992, 1993 2 katerns, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. toe te voegen aan het archief = ac 515. Notabene 10515 Stukken betreffende de stichting Bureau Medische Sportkeuring Gouda, 1970-1971 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10516 Stukken betreffende de Atletiekvereniging Gouda (A.V. Gouda), 1988, 1993, ca. 1997 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10517 Stukken betreffende de Rugbyfootballclub Gouda, 1991 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10518 Stukken betreffende de vereniging van postzegelverzamelaars Gouda, 1973, 1985, 1990 (1991) 2 katerns, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 167 Oude signatuur 10519 Stukken betreffende de politiesportvereniging Gouda, 1967 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10520 Stukken betreffende de avondvierdaagse (incl. de jeugdavondvierdaagse), 1960, 1969, 1980, 1995 3 stukken, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 272 Oude signatuur 10521 Stukken betreffende de zwem- en poloclub Keller Keukens DONK, 1980 - 1995 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat o.a. "hoofdstuk 26" van het jubileumboek uit 1995. Notabene 10522 Stukken betreffende de NTTB afd. Gouda, 1979, 1994/1995 - 1997/1998 7 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10523 Stukken betreffende de Goudse Reddingsbrigade, 1991 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10524 Stukken betreffende de ENFB afd. Gouda, ca. 1983, 1995 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10525 Stukken betreffende lange-afstandslopen (o.a. Goudse Singelloop), 1994 - 1995, 1998, 1999 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10526 Stukken betreffende de Goudse watersportvereeniging Elfhoeven, 1970 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10527 Stukken betreffende de Schaatsclub Gouda, 1990 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10528 Stukken betreffende Sportschool Walter de Mooy, 1987 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10529 Stukken betreffende de Langlaufvereniging Gouda, 1988, 1999/2000 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10530 Stukken betreffende de K.N.B.B. afdeling Gouda, 1986 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10531 Jubileumuitgaven van verenigingsbladen van resp. de Goudse tafeltennisvereningingen ILAC, 1983, Vriendenschaar, 1984, en TTV Gouda, 1991 2 katerns, 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10532 Stukken betreffende de Kantkring Gouda, 1997 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10533 Stukken betreffende Sportschool Den Edel, (1994) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10534 Stukken betreffende de schietvereniging de Gouwe Schutters, 1994 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10535 Stukken betreffende de voetbalvereniging ONA (Ontspanning na Arbeid), 1940, 1947, 1956, 1967, 1969, 1999, 2000 - 2003, 2008 8 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10536 Stukken betreffende de tennisvereniging Ad Astra, 2002 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10539 Stukken betreffende de roei- en zeilvereninging Gouda, 1958 - 1983 1 omslag 10540 Stukken betreffende de Stichting Zeekadetkorps Gouda, 1984, 1994, 1999 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. bij archief voegen! Notabene 10541 Stukken betreffende de r.k. zeeverkennersgroep Neptunus afd. Gouda, 1972 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10550 Stukken betreffende Gouda bij kaarslicht (z.g. Kaarsjesavond), 1968, 1974, 1978 - 1997 (hiaten) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 256 Oude signatuur 10560 Stukken betreffende de bevordering van het toerisme in Zuid-Holland, ca. 1953, 1959, 1990, 2005 2 katerns, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Folders e.d. Bewaard vanwege gegevens over Midden-Holland. Notabene 10561 Stukken betreffende het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen, 1990 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10562 Stukken betreffende natuurgebieden in Zuid-Holland, ca. 1989 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Folders e.d. van provincie ZH e.d.. Bewaard vanwege gegevens over Midden-Holland. Notabene 10563 Stukken betreffende de Stichting het Zuidhollands Landschap, 1991 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. de Krimpenerwaard Notabene 10564 Stukken betreffende de Kinderboerderij (Bloemendaalse weg), 1991 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10565 Stukken betreffende de NJN afd. Gouda, 1974, 1994 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10570 Stukken betreffende de (sociëteit) R.K. Leesvereniging Concordia, 1982 - 1987 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10571 Stukken betreffende de viering van carnaval in Gouda, 1982, 1987 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 222 Oude signatuur 10572 Stukken betreffende De Klup, 1999 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft aktiviteiten voor verstandelijk gehandicapten, o.a. in gebouw de Kluphoeve. Notabene 10576 Stukken betreffende de stichting Gouda Floreert, 1992, 1993, 1999. 3 stukken 10601 Stukken betreffende het CDA, afd. Gouda, 1993 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Toevoegen aan ac ... (archief CDA). Notabene 10603 Stukken betreffende de SP, afd. Gouda, (1999). 1 stuk 10610 Stukken betreffende de Kwartaal Club Gouda, 1985 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10612 Stukken betreffende de Lionsclub Gouda - Reeuwijk, 1997. 1 katern 10620-10626 Stukken betreffende verkiezingspropaganda van de Goudse politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen, 1914, (1966), 1982, 1986, 1990, 1994, 2006. Met bijlage 6 omslagen 10623 1914, 1935 1 stuk, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 166 Oude signatuur 10622 1966 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10625 1982 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10620 1986 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10621 1990 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10624 1994 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10626 2006 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10640 Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVH), afd. Gouda, 1993 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10641 Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), afd. Gouda, 1990 - 1993 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10642 Stukken betreffende de afd. Gouda van Amnesty International, 2001 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10643 Stukken betreffende het Vrouwen Netwerk Gouda (VNG), 2001 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10650 Stukken betreffende het Nationaal Territoriaal Commando, o.a. gelegerd in de Prins Willem-Alexanderkazerne te Gouda, 1968, 1989 1 band, 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10660 Stukken betreffende aktiviteiten in het kader van de jumelage van Gouda met andere gemeenten, 1992, 1994 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10700 "Kerkdiensten in Gouda / Er is ook een kerk in uw wijk". 1994, 1995 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10701 Stukken betreffende de diakonie van de hervormde gemeente, 1989, 2001, 2004, 2005 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10702 Stukken betreffende wijkgemeente IV van de hervormde gemeente, 1988, 1990 - 2006 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10703 Stukken betreffende gemeente-toerustingswerk en jeugdwerk van de hervormde gemeente, 1988 - 1991, 1995, 1996, 2001 9 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk in samenwerking met andere protestantse kerkgenootschappen. Notabene 10704 Liturgieën van kerkdiensten in hervormde kerken, 1987 - 1997, 1999 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10705 Stukken betreffende wijkgemeente II van de hervormde gemeente, 1988 - 1989, 1993, 1994, 1995 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10706 Stukken betreffende wijkgemeente V van de hervormde gemeente, 1990, 1995 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10707 Stukken betreffende wijkgemeente III van de hervormde gemeente, (1971), (1994), 1995 1 katern, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 401 A 74 Oude signatuur 10708 Stukken betreffende wijkgemeente VI van de hervormde gemeente, (1973) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 401 A 73 Oude signatuur 10709 Stukken betreffende de hervormde gemeente Gouda (algemeen), 1971, 1982, 1993, 1994 1 katerntje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Toevoegen aan ac ... Notabene 401 A 130 Oude signatuur 10710 Stukken betreffende gezamenlijke kerkdiensten van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk, 1991 - 1992, 2001 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10711 Stukken betreffende de werkgroep pastoraat geestelijk (later: verstandelijk) gehandicapten van de Gemeenschap van Kerken (voorheen: Raad van Kerken), 1989 - 1996 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10712 Stukken betreffende de zondagsschool "Laat de kinderen tot mij komen" van de hervormde gemeente, 1979 - 1990 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10713 Stukken betreffende het kerkelijk jeugdwerk De Sloep, ca. 1997 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10714 Stukken betreffende de kerkvoogdij van de hervormde gemeente, 1991 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10720 Stukken betreffende de parochie Gouda West (Allerheiligst Sacrament), 1982, 1991, 1996 6 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10721 Stukken betreffende de r.k. parochies (algemeen), 1990, 1993, 1996 3 stukken, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10722 Stukken betreffende de parochie O.L.V. Hemelvaart, 1942, 1980, 1991 - 1997 (hiaten) 2 stukken, 7 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. toe te voegen aan parochie-archief. Notabene 10723 Stukken betreffende de St. Jozef parochie, 1993 - 1998, 2004 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen T.z.t. toe te voegen aan parochie-archief. Notabene 10730 Stukken betreffende de gereformeerde gemeente (synodaal) aan de Ronsseweg, 2001 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10750 Stukken betreffende het Evangeliecentrum Gouwekerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending, 1979, 1989 - 1995. Met een ïnfo-pakket" van de gemeente ten behoeve van potentiële gegadigden voor koop van de kerk, 1975 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1139 F 43 Oude signatuur 10751 Stukken betreffende het Nederlands Bijbelgenootschap, afd. Gouda. 1987. 1 stuk 10752 Stukken betreffende de Vrije Evangelische Gemeente Gouda, 1992. 1 stuk 12000 Stukken betreffende Bodegraven, ca. 1975 - 1985 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nog te ordenen Notabene 13170 Circulaires betreffende de waterschapslasten ("ingezetenenomslag") geheven door het waterschap De Gouwelanden (Rijnland), 1979 - 1993, 1995 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 13171 Stukken betreffende (o.a. verkiezingen van het bestuur van) het waterschap De Gouwelanden (Rijnland), 1995 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 13401 Stukken betreffende de Historische Vereniging Boskoop (HVB), 1998 - 2001 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 13402 Stukken betreffende het Boomkwekerijmuseum Boskoop, (1992), 2006 2 katerns, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 13500 "Luilakprogramma". Programma's voor het z.g. luilak voetbaltoernooi te Boskoop, 1988, 1990. Met een bijlage, 1988 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14170 Stukken betreffende de bemaling van de Rotte door het hoogheemraadschap van Schieland, (1977) 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14401 Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Rehoboth te Moerkapelle, 1992/1993, 1995/1996, 2006 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14402 Stukken betreffende de Stichting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle, ca. 1986, 1991, 1997 - 1999 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14403 Stukken betr effende de Stichting De Zeven Muzen te Zevenhuizen, 1998, 2000, 2003, 2005/2006 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14500 Stukken betreffende de vereniging L.R. en P.C. de Eendrachtruiters te Zevenhuizen, 1986 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14501 Stukken betreffende de Stichting tot instandhouding van de molenviergang van de Tweemanspolder, 1985 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14502 Stukken betreffende het kanobedrijf Kim Kano te Zevenhuizen, ca. 1994 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14505 Stukken betreffende het Recreatieschap Rottemeren, 2005. Bevat F. 1 stuk 15100 Stukken betreffende de Kon. Vereenigde Tapijtfabrieken (KVT) N.V. te Moordrecht, z.d. (ca. 1985) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15400 Stukken betreffende monumenten te Moordrecht, 1989 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft de wandelroute t.g.v. Open Monumentendag 1989 Notabene 15401 Stukken betreffende de R.K. basisschool Sint Jozef te Moordrecht, 1989/1990 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15402 Stukken betreffende de openbare basisschool Prins Willem Alexander te Moordrecht, 1990 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15403 Stukken betreffende de Historische Vereniging Moordrecht (HVM), 1995 - 1999 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15404 Stukken betreffende de harmonie Kunst na Arbeid, 1995 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15405 Stukken betreffende het jeugdkoor Sycomore, 1992 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15500 Krantenknipsel betreffende de schaakvereniging De IJssel te Moordrecht, 1993 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15601 Stukken betreffende de PvdA, afd. Moordrecht, 1948 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft debat met AR. Notabene 16101 Stukken betreffende de opening van het nieuwe NS-station te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989, de uitbreiding van de spoorlijn, 1997, de opening van het treintaxi-station, 2001, en de sluiting van het loket, 2004 5 stukken, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16102 Stukken betreffende het Elysée Park Hotel te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1990 - 1991 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16103 Stukken betreffende Ph.A. Dijksman & Zn. B.V., verwarmings-installatiebedrijf te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1984 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16104 Stukken betreffende B.V. Machine- en Lierenfabiek J.H. Bodewes, Kortenoord, te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1980 - 1990) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16105 Stukken betreffende Contar B.V., fabriek en reparatiewerkplaats van transportmateriaal (o.a. vrachtwagens) te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1985 - 1990 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16106 Stukken betreffende Dunnewolt Hangbanen-Techniek B.V. te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1985 - 1990 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16107 Stukken betreffende de Rabobank te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1986, 1990 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16108 Stukken (formulieren inzake waterhoogten) betreffende het dijkleger van (de polder) Esse, Gansdorp en Blaardorp, z.d. (ca. 1930) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16109 Stukken (vnl. kwitanties) ontvangen door Aris Molenaar, veehandelaar aan de Parallelweg te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1937 - 1954 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16110 "Albert van 't Hartweg : de glastuinbouw in een reconstructiegebied ten zuidwesten van Gouda". Onderzoeksrapport door R.A.M. Schrijver van het Landbouw-Economisch Instituut, 1989. Met een informatiekrant van de Reconstructiecommissie Albert van 't Hartweg over de reconstructie van het oude tuinbouwgebied aldaar, 1993 1 deeltje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16111 Stukken betreffende carosseriefabriek Firma Paul & Van Weelde an transportmateriaal (o.a. vrachtwagens) te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1965) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16112 Brochure betreffende de opening van de nieuwe metrolijn in Capelle a/d IJssel, met gegevens over de routes van buslijnen in de regio, met name in Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16113 Reclamefolder van Atelier Decor Art te Breda voor porseleinen borden met afbeeldingen van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994, 1996 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16114 Informatieblad van IngenieursBureau Zuid-Holland betreffende de aanleg van het Burgemeester Van Heugtenplein te Nieuwerkerk a/d IJ., 1992 - 1993 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16115 Stukken bewaard vanwege de aanwezigheid van briefhoofden van Nieuwerkerkse bedrijven, 1935, 1938 en z.d 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16170 Stukken betreffende de rioolwaterzuiveringsinstallatie Kortenoord te Nieuwerkerk a/d IJssel van het hoogheemraadschap van Schieland, 1985 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16180 "Wonen in Nieuwerkerk a/d IJssel". Krant met overzichten van beschikbare (nieuw te bouwen) koop- en huurwoningen resp. bedrijfspanden in de regio Nieuwerkerk a/d IJssel, uitgegeven door o.a. enkele makelaars; gedrukt, 1994 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16200 Stukken betreffende de woningbouwvereniging "Ons Huis" te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1986 - 1998 1 deel, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16201 Stukken betreffende de vereniging maatschappelijke dienstverlening "Zuidplas", (centrum te Nieuwerkerk a/d IJssel), 1990 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16202 Stukken betreffende de Stichting Bejaardenzorg te Nieuwerkerk a/d IJssel, (1982) 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16203 Stukken betreffende de Prot.-Chr. Ouderenbond (PCOB) afd. Nieuwerkerk a/d IJssel, (1996) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16204 Stukken betreffende de Stichting Vluchtelingenwerk Nieuwerkerk-Moordrecht, 1997 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16206 Stuk betreffende de Stichting Netwerk Nieuwerkerk a/d/ IJssel, 2003, 2005. 2 stukken 16300 Kwitantiekaarten van de vereniging Ziekenhuisverpleging te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1951, 1952 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16400 Stukken betreffende de Openbare Nutsbibliotheek (later: Openbare bibliotheek) te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1986 - 1996, 2003 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook varia 16402 Notabene 16401 Stukken betreffende de openbare Prins Bernhard MAVO te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989, 1994 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16402 Stukken betreffende (de opening van) tentoonstellingen te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1988 - 1992, 1995, 1997, 1999 - 2003, 2005 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16403 Stukken betreffende de Jenaplanschool voor openbaar basisonderwijs te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1986 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16404 Stukken betreffende de IJsselsalon - tweejaarlijkse expositie van beeldende kunstenaars uit de gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel en Ouderkerk, 1993 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16405 Stukken betreffende de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) en haar Oudheidkamer, ca. 1994, 1997, 2000, 2005 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16406 Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Nieuwerkerk aan den IJssel, 1999 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16407 Stukken betreffende de muziekvereniging Door Kunst Verkregen (D.K.V.) te Nieuwerkerk aan den IJssel, 2000 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16408 Stukken betreffende de mandolineverengiging Tahiti te Nieuwerkerk aan den IJssel, z.d. (1962) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16500 Stukken betreffende het zwembad Polderbad te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1966, 1985 - 1990 1 bandje, 3 delen, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16501 Ontwerp-landinrichtingsplan van de Landinrichtingscommissie over de herinrichting van Hitland, 1986. Met informatiekrant, 1993, en nieuwsbrief, 1996 3 stukken, 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16502 Stukken betreffende het Recreatieschap Hitlandbos, 1986, 1994, 1995, 1998, 2004 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16503 Stukken betreffende de voetbalvereniging Nieuwerkerk, 1954, 2000 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16600 Stukken betreffende de aktiegroep Dorrestein te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16601 Stukken betreffende de PvdA, afd. Nieuwerkerk a/d IJssel, 1989 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16602 Stukken betreffende de SGP (kiesvereniging Tot de wet en de getuigenis), afd. Nieuwerkerk a/d IJssel, 1962 en 1986 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16700 Stukken betreffende de r.k. Sint Josephparochie te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1987 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 17400 Stukken betreffende de r.k. basisschool Gerardus Majella te Reeuwijk, 1986 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 17500 Stukken betreffende de waterspektakeldag te Reeuwijk, 1993 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18110 Stukken bewaard vanwege de aanwezigheid van briefhoofden van Waddinxveense bedrijven, 1917 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18130 Stukken betreffende de kaarsenfabriek Gouda Kaarsen (Bolsius groep) te Waddinxveen, 1995 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18170 Stukken betreffende de bemaling van de Zuidplaspolder door het hoogheemraadschap van Schieland, (1977), 1991 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft het gemaal Zuidplas (bij het aquaduct in rijksweg 12) onder Waddinxveen en het gemaal Abraham Kroes tussen Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel. Notabene 18200 Stukken betreffende Huize Souburgh te Waddinxveen), z.d. (na 1982) en 1991 1 deel, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18300 Stukken betreffende de kruisvereniging Gouwe IJssel (centrum: Waddinxveen), 1987 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18400 Stukken betreffende de prot.chr. basisschool Groen van Prinstererschool te Waddinxveen, 1985 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18401 Stukken betreffende sociaal-cultureel werk vanuit De Bonkelaar te Waddinxveen, 1985 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18402 Stukken betreffende het Historisch Genootschap Waddinxveen (HGW), 1995 - 2003 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18403 Stukken betreffende de kunstenares Anke Mensink, 1995 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18404 Stukken betreffende de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (PCOW) te Waddinxveen, 1983/1984 en 1984/1985 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18405 Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Waddinxveen, 1993 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18500 Stukken betreffende het zwembad De Sniep te Waddinxveen, 1990, 1995, 1997 2 stukken, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18501 Stukken betreffende de voetbalvereniging WSE te Waddinxveen, 1991 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18502 Krantenknipsels betreffende de luilakviering te Waddinxveen, 1987 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18503 Stukken betreffende de Coenecooploop te Waddinxveen, 1993 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18504 Stukken betreffende de Langs de Gouwe loop te Waddinxveen, 1991 - 1992 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18505 Stukken betreffende de schaakvereniging WSV te Waddinxveen, 1993 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18601 Stukken betreffende de rijkspolitie, groepsbureau Waddinxveen, 1988 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 80 Oude signatuur 19100 Agenda voor de vergadering van de algemene raad van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. (GEB), november 1981. Met bijlagen. Afdrukken 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19111 Stukken betreffende de Stichting Midden-Holland Promotie, ca. 1989, ca. 1990 1 stuk, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19150 Stukken betreffende het vraagafhankelijk openbaar vervoer in Midden-Holland, 2003. 1 stuk Groene Hart Hopper Notabene 19170 Circulaires en een krantenknipsel betreffende de algemene omslag geheven door het hoogheemraadschap van Rijnland, 1964, 1982 - 1995, 1999, 2001 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19171 Circulaires betreffende de verontreinigingsheffing geheven door het hoogheemraadschap van Rijnland, 1981 - 1991, 1995, 2000 - 2003 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19172 Stukken betreffende het hoogheemraadschap van Schieland, z.d ca. 1980), 1994, 1999, 2003 3 katerns, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19173 Stukken betreffende (o.a. verkiezingen van het bestuur van) het hoogheemraadschap van Rijnland, 1967, 1995, 1999, 2002 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19174 Circulaires betreffende de ingezetenenomslag geheven door het waterschap Wilck en Wiericke, 2000 - 2002 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19302 Stukken betreffende het regionaal afvalbedrijf Cyclus, 2005 - 2006. 1 katern, 1 stuk 19303 Stukken betreffende de spoedzorg (HAP= huisartsenpost, DAM = Dienst Apotheek Midden-Holland en SEH = spoedeisende hulp) in Miidden-Holland, 2007. 1 stuk 19401 Stukken betreffende het (museum) gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht, 1994, 1995, 2005 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19501 Informatiebrochures met bijlagen van de Landinrichtingscommissie Krimpenerwaard, 1992 - 1997. Met krantenknipsel, 1993 3 katerns, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19502 "Kanovaren in het Groene Hart - Zuidplaspolder". Informatiefolder met routes, ca. 1994. Met krantenknipsel en foto's van Kanocentrum Haastrecht, 1985 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21000-21023 Geboorte- en doopberichten betreffende inwoners van Gouda, 19.. - 19..; grotendeels gedrukt 24 omslagen 21000 A Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21001 B Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21002 C Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21003 D Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21004 E Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21005 F Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21006 G Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21007 H Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21008 I Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21009 J Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21010 K Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21011 L Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21012 M Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21013 N Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21014 O Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21015 P en Q Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21016 R Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21017 S Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21018 T Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21019 U Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21020 V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21021 W Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21022 X en Y Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21023 Z Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21024-21047 Huwelijks- en verlovingsberichten betreffende inwoners van Gouda, 19.. - 19..; grotendeels gedrukt 24 omslagen Betreft ook huwelijksjubilea. Notabene 21024 A Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21025 B Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21026 C Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21027 D Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21028 E Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21029 F Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21030 G Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21031 H Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21032 I Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21033 J Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21034 K Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21035 L Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21036 M Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21037 N Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21038 O Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21039 P en Q Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21040 R Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21041 S Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21042 T Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21043 U Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21044 V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21045 W Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21046 X en Y Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21047 Z Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21048-21071 Overlijdensberichten en necrologieën betreffende inwoners van Gouda, 19.. - 19..; grotendeels gedrukt 24 omslagen 21048 A Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21049 B Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21050 C Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21051 D Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21052 E Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21053 F Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21054 G Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21055 H Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21056 I Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21057 J Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21058 K Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21059 L Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21060 M Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21061 N Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21062 O Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21063 P en Q Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21064 R Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21065 S Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21066 T Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21067 U Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21068 V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21069 W Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21070 X en Y Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21071 Z Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21072-21095 Aankondigingen van en uitnodigingen voor jubilea en afscheidsbijeenkomsten wegens vertrek of pensionering betreffende inwoners van Gouda, 19.. - 19..; grotendeels gedrukt 24 omslagen Voor huwelijksjubilea: zie vnrs. 21024 - 21047. Notabene 21072 A Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21073 B Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21074 C Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21075 D Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21076 E Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21077 F Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21078 G Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21079 H Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21080 I Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21081 J Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21082 K Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21083 L Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21084 M Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21085 N Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21086 O Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21087 P en Q Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21088 R Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21089 S Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21090 T Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21091 U Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21092 V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21093 W Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21094 X en Y Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21095 Z Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 30100 Prospectus betreffende door Bouwburo De Vries en Verburg B.V. voor Nieuwe Park V.O.F. (P.L. Hoogendoorn B.V. en Intervastgoed Midden Holland B.V.) te bouwen koopwoningen (appartementen) aan de Kattensingel, ca. 1993 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 30400 Prospectus betreffende door N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te bouwen huurwoningen (appartementen) aan de Lekkenburg, ca. 1985 1 katern, 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 30500 Prospectus betreffende door Woonpartners Midden-Holland te bouwen koopwoningen aan de Groen van Prinsterersingel, ca. 2001 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 30700 Prospectus betreffende door IBS Kondor te Sassenheim te bouwen koopwoningen nabij de Achterwillenseweg (project Willenslande), 2002 3 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31400 Prospectus betreffende door Bouwbedrijf Van der Waal te Vlaardingen voor Woonpartners Midden-Holland te Waddinxveen te bouwen koopwoningen in het project Catsburg te Zevenhuizen, 2004 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31600 Prospectus betreffende door Van Geest Bouw B.V. voor Eurowoningen B.V. te bouwen koopwoningen in de wijk Parkzoom te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994 1 deel, 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31601 Prospectus betreffende door Hijbeek Projectontwikkeling B.V. te Zwijndrecht te bouwen koopwoningen in de wijk Esse Hoog te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1996) en 1996 3 stukken, 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31602 Prospectus betreffende door Thunnissen Röttger SSN Ontwikkelingsgroep B.V. (TRS) te bouwen koopwoningen in de wijk Esse Hoog te Nieuwerkerk a/d IJssel, (1997) 3 stukken, 1 bandje in een omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31603 Prospectus betreffende door B.V. Aannemingsbedrijf Bontenbal te Reeuwijk te bouwen vrije-sector en premiekoopwoningen in het bestemmingsplan Zuidplaspolder te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1977 2 bandjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31604 Prospectus betreffende door B.V. Aannemingsbedrijf Bontenbal te Reeuwijk te bouwen vrije-sector en premiekoopwoningen in het bestemmingsplan Zuidplaspolder te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1979 3 bandjes, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31800 Prospectus betreffende te bouwen koopwoningen in de wijk Zuidplas ("90 extra") te Waddinxveen, z.d. (1997) 1 band, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31801 Prospectus betreffende door Noorlander Bouw B.V. te Katwijk te bouwen koopwoningen in de wijk Zuidplas (aan en nabij de Zuidplaslaan) te Waddinxveen, z.d. (1984) 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 32100 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Bouwgroep Ouwe Gouwe B.V. voor de Woningbouwvereniging Ter Gouw te bouwen koopwoningen (winkels en appartementen) aan de Raam (Jaapjeserf / Japieserf), 1993 (1994) 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen oudvaria 1066 Oude signatuur 32101 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door B.V. Bouw- en Aannemingsbedrijf Van Willigen te bouwen koopwoningen (appartementen) aan de Raam 61 - 63, 1996 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 32300 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Proper-Stok Woningen B.V. te Rotterdam te bouwen eiland villa's in plan Waterrijk fase 3 te Boskoop, 1996 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 32301 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Amstelland Vastgoed B.V. te Amsterdam te bouwen koopwoningen in plan Waterrijk fase 4 te Boskoop, 1996 1 band, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 32302 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door J & W Verweij Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. te Boskoop te bouwen koopwoningen aan de Zuidkade te Boskoop, 1996 1 band, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 32500 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Frans Vink en Zonen B.V. te Moordrecht te bouwen koopwoningen aan het Kerkplein en de Oostbuurtstraat te Moordrecht, 1999 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 32800 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Mabon B.V. te Rijswijk te bouwen koopwoningen aan de Sterrenlaan in de wijk Zuidplas te Waddinxveen, 1996 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 32801 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door Variant B.V. te Alphen a/d Rijn te bouwen appartementen aan de Kerkweg-Oost te Waddinxveen, 1998 1 band, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 66 Stukken betreffende de overdracht van Westhaven 14; vnl. authentieke afschriften, 1798 - 1937 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie specificatie varia 66 (volgnrs. 01 - 07). Voor charter 1798 , zie varia nr. 1904. Notabene 7000 "Krimpenerwaard". Tekst met toeristische informatie, ontleend aan Het Parool van 21 mei 1960; lichtdruk 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7001 "De N.V. Stoomboot-Reederij op de Lek bestaat honderd jaar". Krantenknipsel uit het Rotterdamsch Nieuwsblad, augustus 1957 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Traject Rotterdam - Schoonhoven. In 1948 overgegaan op wegvervoer. Notabene 7002 "Krimpenerwaard vroeger en nu". Catalogus van de gelijknamige fototentoonstelling, georganiseerd door de fotoclub "Krimpen" onder auspiciën van de Stichting Krimpenerwaard, ca. 1966; gestencild 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7003 "Bodemverzakking bedreigt de Krimpenerwaard; waterleidingbedrijf de schuldige?". Krantenknipsel uit De Tijd, 22 maart 1973 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7004 "Lek en IJssel: het oudste streekwaterleidingbedrijf". Krantenknipsel uit De IJssel- en Lekstraat, 6 juni 1973. Met envelop met informatieve folder en circulaires voor nieuw aangeslotenen, 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7005 "De beurtvaart ..... hoe het groeide, IX; N.V. Reederij op de Lek". Exemplaar van De Nederlandsche Transport Courant van 9 mei 1942 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7006 Exemplaar van Vakblad voor de Bouwbedrijven van 26 oktober 1942 met artikel over daken en houtwerk in de Nederlandse volksbouwkunst 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7007 "Stadswandeling Schoonhoven". Tekst van een wandeling langs diverse stadsvernieuwingsprojecten in de historische binnenstad; uitgegeven door de Woningbouwvereniging Schoonhoven, 1986; tekst Onno J. Trim, tekeningen Theo Doornheim en Onno J. Trim; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7008 "Jubileumboekje Muziekvereniging T.A.V.E.N.U. Schoonhoven, 1906-1986". 1986; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7009 "Zwembad 't Wilgerak vijfentwintig jaar". Pprogramma van de festiviteiten ter gelegenheid van het jubileum, 1992 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7010 "Doelenplein wat doen we ermee?". Verslag van het symposium gehouden op 12 april 1994 in 't Bastion te Schoonhoven ter gelegenheid van het afscheid van wethouder A.L. van den Broeck; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2260 "Programma der feestelijkheden te Schoonhoven ter herinnering aan het honderdjarig herstel onzer onafhankelijkheid op woensdag en donderdag 29 en 30 october 1913". Gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fotokopie kan worden verwijderd. Notabene 7011 "Copye eens Briefs gheschreven uyt Schoonhoven den VIII. September inhoudende alle het ghene aldaer ghepasseert is sedert dat den doorluchtighen Prince van Oraengien met zijn ghenade graef Ernst daer binnen ghekomen zijn.", 1618; gedrukt; fotokopie 1 stuk (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2261 "Ned. Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum Schoonhoven". Gids voor het museum, 1985; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2262 "Schoonhovense kunstenaars". Uitnodiging voor de opening van een tentoonstelling op 8 september 1990 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH423 Oude signatuur 2263 Programma's voor de viering van koninginnedag te Schoonhoven, 31 augustus 1928 (fotokopie) en 1996, 1997, 2000 1 bandje, 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1928 = zeer vage fotokopieën! Notabene SCH349 Oude signatuur 7012 "Middelbare technische school "Vakschool Schoonhoven"". Informatieve brochure in verband met de ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw, 1972 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH330 Oude signatuur 7013 "Archeologisch nieuws". Mededeling van H. Sarfatij in het Nieuwsbulletin KNOB inzake oudheidkundig bodemonderzoek naar sporen van het kasteel te Schoonhoven, 1973; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH151 Oude signatuur 2264 "Schoonhoven en zijn garnizoen 1862-1962; feestelijkheden voor burgers en militairen ...". Programma van de feestelijkheden t.g.v. het honderdjarig bestaan van de Artillerie-Instructie Compagnie te Schoonhoven, 1962 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2 ex. Notabene SCH326 Oude signatuur 7014 "De Bartholomeustoren te Schoonhoven". Artikeltje van C. Vreedenburgh in het tijdschrift Eigen Haard over de mogelijke sloop, 1911; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH317 Oude signatuur 7015 "De groote toren". Krantenknipsel uit de Schoonhovensche Courant over de acties tegen de plannen voor de sloop van de Bartholomeuskerk, juli 1911 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH314 Oude signatuur 2265 "Laudate dominum in chordis et in organo". Programma van de ingebruikname van het nieuwe orgel in de Bartholomeuskerk te Schoonhoven op 20 augustus 1975 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH310 Oude signatuur 7016 "Verdwenen dorpsgemeenten". Artikel van E.H. Cossée in het Remonstrants Weekblad 38 nr. 15 (1979) over de remonstrantse gemeente Nieuwpoort, later samengevoegd met de remonstrantse gemeente Schoonhoven; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH309 Oude signatuur 7017 "Voorlopige uitkomsten 14e algemene volkstelling". Tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake de gemeenten in de Krimpenerwaard, (1971) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De gemeenten Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Stolwijk ontbreken. Notabene KRW123 Oude signatuur 2266 "Loopt u even mee....... Gemeentehuis Nederlek". Informatieve brochure ter gelegenheid van de ingebruikneming van het gemeentehuis van de gemeente Nederlek, samengesteld door Sj.J. Veerman, 1990; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen NDL001 Oude signatuur 7018 Exemplaar van de jubileumuitgave ter gelegenheid van 100 jaar Schoonhovensche Courant, 1969. Met een exemplaar van de herdruk van het eerste nummer uit 1869 3 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2267 "Open kaart; een informatief boekje over het kadaster en openbare registers". Gedrukt, (1975); met een verslag van een rondleiding bij het kadasterkantoor Rotterdam, vanuit het gezichtspunt van een archiefdienst, 1977 1 deeltje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen A205 Oude signatuur 7019 Krantenknipsel uit het Nederlands Dagblad met artikel van Hans Werkman over Jo van Dorp-Ypma (Haastrecht 1908-1986), auteur van streekromans, 27 oktober 2000; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7020 Exemplaar van (een gedeelte van) Elseviers Weekblad met uitgebreide reportages over Schoonhoven, 30 juni 1951. Met een krantenknipsel met commentaar, 6 julin 1951 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk drievoud. Notabene SCH040 Oude signatuur 2268 "150 jaren Rijksarchief". Brochure uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling in het Prinsenhof te Delft, 1952; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen A249 Oude signatuur 7021 "Staat van de natuur; een graadmeter voor de natuur in Zuid-Holland". Informatieve brochure van de provincie Zuid-Holland, o.a. over het veenweidegebied, (1993); gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KRW104 Oude signatuur 7022 "Ter nagedachtenis J. van Waning 7 augustus 1859 - 6 april 1937". Verzameling teksten van in memoriams en verslag van de begrafenis van Jac. van Waning, burgemeester van Ouderkerk a/d IJssel en actief op het gebied van de organisatie van de politie, 1939 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen OIJ011 Oude signatuur 2269 "Vak-tentoonstelling". Catalogus van de tentoonstelling van "oude en nieuwe kunstvoorwerpen", georganiseerd door de vereniging Onderling Belang te Schoonhoven, 1896; met prospectus en inschrijvingsbiljet, 1896, en met uitnodigingen voor ds. P. van Willenswaard te Krimpen a/d IJsse voor het bijwonen van bijeenkomsten, 1896 en 1897.l 1 deeltje, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De catalogus in tweevoud. Notabene SCH278 Oude signatuur 7023 "Oranje en Schoonhoven; een belangrijke expositie." Inleidende tekst van G.J. Lugard jr. bij de tentoonstelling van Oranjeportretten in de Veerpoort te Schoonhoven, 1939. Met bezoekersregister 1 stuk, 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De portretten waren aan het gemeentearchief geschonken uit de nalatenschap van gemeentesecretaris Geelhoed. Notabene SCH275 Oude signatuur 7024 "Oranje en Schoonhoven; een belangrijke expositie." Krantenknipsel uit de Schoonhovene Courant (tekst: J. Willems), 31 december 1978 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH308 Oude signatuur 2270 Aantekeningen van C.L. van Willenswaard betreffende het klooster De Hem bij Schoonhoven, z.d. (ca. 1900 ?) 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH299 Oude signatuur 7025 "Informatieve gegevens over de gemeente Schoonhoven en haar recreatiecentrum gelegen in de gemeente Lopik", 1968; gestencild 1 stuk (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH285 Oude signatuur 2271 "Clubtentoonstelling". Catalogus van de tentoonstelling van de konijnen- en pluimveefokkersvereniging Zilverschoon te Schoonhoven, 1975; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH280 Oude signatuur 2272 Vacant Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7026 Prospectus van de vakschool voor goud- en zilversmeden, juweliers, uurwerkmakers en graveurs te Schoonhoven, 1956; gedrukt. Met inschrijfformulier 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH255 Oude signatuur 7027 Historisch overzicht van de ontwikkeling van de N.V. Chrmische Industrie & Handelmaatschappij Wed. Hondorff-Block & Braet te Schoonhoven, 1959; met programma van een groepsbezoek en reclamefolders, 1959 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH220 Oude signatuur 7028 Informatieblad betreffende HASCO (Schreuder's lakfabrieken Schoonhoven), ca. 1960; gestencild 1 stuk (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH217 Oude signatuur 7029 "Schoonhoven de zilverstad aan den Lek". Feestnummer van Goud en Zilver, uitgegeven t.g.v. de herdenking van het 75-jarig bestaan van de Schoonhovensche Nijverheidsvereniging, 1862-1937. Met losse stukken betreffende de herdenking van dit jubileum en het 100-jarig bestaan van de Waarborg 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ingeplakt krantenknipsels en andere stukken betreffende de herdenking. Stukken verzameld door C.L. van Willenswaard. Notabene SCH213 Oude signatuur 7030 Exemplaar van Goud en Zilver met artikel over de vakschool voor goud- en zilversmeden te Schoonhoven, 1937 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH213 Oude signatuur 7031 Lijst van goud- en zilversmeden te Schoonhoven per 1 januari 1968, met opgave van de specialiteit; gestencild 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH212 Oude signatuur 7032 Exemplaar van Groot-Rotterdam met fotoreportage over Schoonhoven, 15 augustus 1924 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH038 Oude signatuur 7033 "Schoonhoven". Scriptie van Ton Versteeg en Wim Korevaar voor de (lerarenopleiding geschiedenis ?). 1977/1978; fotokopie 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met nadruk op de ruimtelijke ontwikkeling in historisch perspectief en een suggestie voor lessen aan leerlingen. Notabene SCH031 Oude signatuur 7034 "Reeds Jacoba van Beieren maakte Schoonhoven beroemd". Wervingsfolder voor Schoonhoven, ca. 1955 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH077 Oude signatuur 2273 "Bezoekt Schoonhoven". Toeristische folders, 1933, 1934 en z.d. (ca. 1952 - 1955); gedrukt 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een exemplaar in tweevoud. Notabene SCH076 Oude signatuur 7035 Lijst van gemeenteraadsleden van Schoonhoven, 1923 - 1978 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH075 Oude signatuur 7036 Lijst van burgemeesters van Schoonhoven, 1 april 1846 - 1957 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH074 Oude signatuur 7037 "Schoonhoven; de zilverstad". Draaiboek van een klankbeeld door Karel van Dorp, z.d. (ca. 1942); getypt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uitgezonden via Hilversum I op 1 juni 1942. Notabene SCH069 Oude signatuur 7038 "Het oudste Schoonhoven". Tekst van een lezing door C.R. Schoute, streekarchivaris, 1975; doorslag 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH067 Oude signatuur 7039 Fragment betreffende Schoonhoven uit "De noodmunten van de 80-jarige oorlog" door H.E. van Gelder; fotokopie. Met fotokopie van het besluit van de Staten van Holland betreffende "het remboursement van het tinnegeldt aan de stad Schoonhoven gedurende haar belegering aan de soldaten verstrekt, 24 september 1579" 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH061 Oude signatuur 7040 "Jaartallenlijstje voor de geschiedenis van Schoonhoven". Samengesteld door C.R. Schoute, ca. 1975 1 stuk (5 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH003 Oude signatuur 7041-7042 Aantekeningen van en stukken verzameld door ds. P. van Willenswaard betreffende de geschiedenis van Schoonhoven, z.d. en ca. 1890 - 1926 1 deel en 1 omslag SCH032 Oude signatuur 7041 z.d. (aangelegd ca. 1884 (?), bijgehouden tot na 1918); achterin ingeplakt afbeeldingen van de (deels afgebroken) stadspoorten 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7042 Losse aantekeningen, krantenknipsels, een brief en foto's, ca. 1884 - 1926 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7043 "Schoonhovens stedelied". Volkslied van Schoonhoven, geschreven door N. Vogel, op muziek gezet door Gé van der Beek, aangeboden aan burgemeester en wethouders door Schoonhovens Gemengd Koor, 1952 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een exemplaar zonder muziek en een exemplaar (fotokopie) met muziekschrift. Notabene SCH060 Oude signatuur 7044 Aantekeningen van C.R. Schoute in het kader van onderzoek naar straatnamen in Schoonhoven en de kwartieren-indeling volgens het gaderboek van de ordinaris verponding 1734-1740, ca. 1975 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH059 Oude signatuur 7045 "Herinneringen aan het oude Schoonhoven". Aantekeningen van (?), gepubliceerd in de Schoonhovense Courant van 31 mei 1972; fotokopie 1 stuk (4 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH058 Oude signatuur 7046 "Schoonhoven". Historisch overzicht, gepubliceerd in Cobouw, 22 januari 1960; fotokopie 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH056 Oude signatuur 7047 Beleidsnotitie van het gemeentebestuur van Schoonhoven mett opsomming van zaken die in de aanbiedingsbrief bij de begroting 1973 niet aan de orde zijn gesteld, 1972; gestencild; met bijlage 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overbrengen naar secretarie-archief Sch. Notabene SCH053 Oude signatuur 7048 "De oude stadskern". Notitie met uitgangspunten voor het hoofdstuk over de stadskern in een structuurplan, 1969. Met een concept-hoofdstuk voor het structuurplan, (1969) 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overbrengen naar secretarie-archief Sch. Notabene SCH051-0052 Oude signatuur 7049 Beschrijving van monumenten in Schoonhoven: het stadhuis, de St.-Bartholomeuskerk, de waag, het Doelenhuis en de vier poorten, ca. 1965; fotokopie. Met fotokopieën van teksten uit naslagwerken op het lemma Bartholomeus, ca. 1960 7 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH045 Oude signatuur 7050 "Pennevruchten van historische aard niet de geschiedenis van Schoonhoven / Deventer betreffende". Overdrukken van artikelen gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. naar aanleiding van onderzoek in het archief van Schoonhoven. Bevat: - Bijdragen tot de geschiedenis van den handel in Barbarije in de achttiende eeuw; in: Economisch-Historisch Jaarboek 9 (1923) 231-244. - Het feest om en in den hofvijver anno 1586; in: Het Vaderland 29 april 1927. - Fragmenten van Jacob van Maerlant 's Spieghel Historiael; in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde 46 (1927) 187. - Holland, Zeeland en de verheffing van den prins in 1666; in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6.9 (1929) 121-126.historiografie 1 cahier (convoluut) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH044 Oude signatuur 2274 "Opuscula omnia historiae Schoonhovenensis II". Krantenknipsels van artikelen gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in de Schoonhovenche Courant, 1935 - 1937; met een aanvullende aantekening, z.d. Bevat: - Het verkeer tusschen Gouda en Schoonhove, 9 januari 1935. - De Groote of St. Bartholomeuskerk, 22 februari 1935. - Van 2 doodvonnissen en een geraamte, 12 april 1935. - De gemeenteraadsverkiezingen, 28 juni 1935. - Brandweer in vroeger tijd, 19 februari 1936. - Sprokkels uit het verleden : hoe een Schoonhovenaar van het Oudemannenhuis in het Tuchthuis kwam, 22 februari 1937. - Sprokkels uit het verleden : burgemeestersbeslommeringen van weleer en een bode als modedictator, 28 mei 1937. - Schoonhoven's eerste kaasmarkt, 22 oktober 1937. 1 cahier en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het eerste cahier ontbreekt. Notabene SCH043 Oude signatuur 7051 Persberichten van burgemeester en wethouders van Schoonhoven en Bureau Intveld te Delft inzake de veerdienst, 1970; gestencild 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overbrengen naar secretarie-archief Sch. Notabene SCH200 Oude signatuur 2275 Aantekeningen van J. van Kuyk betreffende de tafel, vervaardigd door Dirk van Rijswijk voor de arts J.A. Block in 1762, 1926 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen oud nr. F 10 Notabene SCH130 Oude signatuur 7052 "Het stadhuis te Schoonhoven". Krantenknipsels uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant jrg. 86 (1929) naar aanleiding van de heropening van het gerestaureerde stadhuis; fotokopieën 3 stukken SCH128 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In tweevoud. Notabene 7053 "Beschrijving der schilderij, voorstellende een familie-raadsel, hangende in het gereformeerde weeshuis te Schoonhoven". Gedrukt, ca. 1900. Met een aantekening over het formaat van het schilderij, 1932, en de tekst met toelichting van het "Raadsel van Nijmegen", afschrift uit: Kabinet van Oudheden, XV, nr. 27a 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk tweevoud. De foto's van het schilderij zijn toegevoegd aan de fotocollectie SAMH. Notabene SCH127 Oude signatuur 2276 "Korte beschrijving van de inrichting van het stadhuis te Schoonhoven". Getypt, ca. 1975; met een kopie van de tekst en toelichting van het "familieraadse". Fotokopieën 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH124 Oude signatuur 7054 "Het Schoonhovensch stadhuis". Krantenknipsels van artikelen gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in de Schoonhovenche Courant, 8 en 10 juli 1929 1 cahier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen oud F 28 Notabene SCH123 Oude signatuur 7055 "Het feest om en in den hofvijver, anno 1586". Krantenknipsel van een artikel over de inhuldiging van graaf Leicester als voorlopig landsheer in Den Haag, gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in Het Vaderland, 29 april 1927 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Oud F 22 Notabene SCH107 Oude signatuur 7056 "Stadhouder Willem II te Schoonhoven". Krantenknipsels van artikelen gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in de Schoonhovenche Courant, 30 april en 7 mei 1926. Met een aanvullende aantekening, z.d 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Oud F 43 Notabene SCH106 Oude signatuur 7057 Krantenknipsel uit de de Schoonhovenche Courant met artikel bij het afscheid van Gerh.J. Lugard jr. als gemeentearchivaris van Schoonhoven, 23 augustus 1969; fotokopie 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH093 Oude signatuur 2277 "1627 - 22 februari - 1927". Krantenknipsel van een artikel over de ontdekkingsreiziger Olivier van Noort (1559-1627), gepubliceerd door Gerh.J. Lugard jr. in de Schoonhovenche Courant, 21 februari 1927. Met een exemplaar van "Logboek" (personeelsblad van de S.H.V.) met artikel over met name de vernoeming van Van Noort in o.a. Rotterdam, 1959 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7058 "Wegwijzer van de Hervormde Gemeente Krimpen aan den IJssel". Gedrukt, ca. 1970 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KRIJ29 Oude signatuur 2278 "Feest-programma winkelweek 17 tot en met 22 september 1928". Georganiseerd door de Vereeniging van Winkeliers en Handeldrijvenden Schoonhoven Vooruit; fotokopie 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH351 Oude signatuur 2279 "Héél Gouderak feest mee!". Brochure met programma ter gelegenheid van de opening van de Dorpsstraat te Gouderak op zaterdag 20 juni 1992 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen GDK017 Oude signatuur 2280 "Berkenwoude het groene hart van de Krimpenerwaard". Gemeentegids, 1978; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen BKW003a Oude signatuur 2281 "Voetbalvereniging Dilettant 60 jaar 1927 - 1987". Met presentatiegids seizoen 1987/1988 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KRL18 Oude signatuur 7059 "Bolnes Dieselmotorenfabriek". Prospectus van Bolnes Motorenfabriek BV te Krimpen aan de Lek, ca. 1980; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KRL16 Oude signatuur 2282 "Copij brieveboek van Pieter van der Hoog, gezagvoerder van de Bastiaan Pot". Afschriften uitgaande brieven, 24 november 1863 - 26 april 1867; met een afdruk van het zegel van P. van der Hoog en tekeningen van zijn wapen en standaard, in bezit van zijn kleinzoon Willem van der Hoog, 1933 1 deel en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KRL07 Oude signatuur 7060 Krantenknipsel uit de IJssel en Lekstreek van 13 juni 1973 met een artikel over de overdracht van boerderij Welgelegen van de familie Huyzer aan de gemeente Krimpen aan de Lek 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KRL04 Oude signatuur 7061 "Gründlicher Bericht und warhafte beschreibung von der gewaltigen Festung, genant die Krimpe, in Holland gelegen, wie dieselvige durch den Prinssen van Oranien erobert und eingenommen ...". Pamflet betreffende de verovering van de schans bij Krimpen aan de Lek, 1576; fotokopie 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nog controleren: xxx bij Knuttel ? Notabene KRL03 Oude signatuur 7062 "Van boterhuis tot muziektent"; afdrukken van documenten met betrekking tot het behoud van de muziektent in Schoonhoven, 1920 - 1925, 1948, 1949, 1952, 1991 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verzameld door C. van Holten (?). Notabene SCH427 Oude signatuur 7063 "Rapport van de opgravingen te Haastrecht en de daaraan te verbinden conclusies". Tekst van een lezing door NN, (1979). Met een persbericht van de oudheidkundige werkgroep Trifortes, 1979 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Rapport in tweevoud. Notabene HSTR10 Oude signatuur 2283 "Wetenswaardigheden van de Nederlandse Hervormde Kerk van Lekkerkerk". Informatieve brochure, geschreven door L.G. van der Graaf, met foto's van J.W. de Kok, ca. 1995 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen LKK50 Oude signatuur 2284 "Verzorgingstehuis De Breeje Hendrick". Informatieve brochure ter gelegenheid van de bouw van het tehuis in Lekkerkerk, 1974; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen LKK42 Oude signatuur 2285 "Mannenkoor Zanglust Lekkerkerk 65 jaar 1919 1984". Programma voor het jubileumconcert op 30 november 1984 in de Nederlands Hervormde kerk 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen LKK27 Oude signatuur 7064 Dagboek van Jacob van der Graaf, 1865 - 1867; fotokopie 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen LKK26 Oude signatuur 7065 Kalender 1979, uitgegeven door de Stichting ter bevordering van de restauratie der Nederlandse Hervormde kerk te Lekkerkerk. Met bijlage 1 band en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen LKK12 Oude signatuur 7066 "Lekkerkerk bijna zeven eeuwen jong". Krantenknipsel uit De Havenloods van 30 mei 1979 met historisch overzichtsartikel door G. van Ipenburg; fotokopie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen LKK07 Oude signatuur 7067 "Out Leckelant of Leckerkercke in 1980 zeven eeuwen oud". Krantenknipsel uit de Schoonhovense Courant van 28 maart 1979 met historisch overzichtsartikel door Ad van den Dool 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen LKK06 Oude signatuur 7068 "Joods verleden leeft in Lekdorp". Krantenknipsel uit Trouw van 7 juli 1979 met artikel door Huib Goudriaan en Joop van Vlies 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen LKK05 Oude signatuur 2286 "Voortgezet Onderwijs in de Krimpenerwaard". Informatieve brochure van de directies van de scholen voor voortgezet onderwijs, ca. 1973 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KRW126 Oude signatuur 2287 "Krimpenerwaard Holland". Folders van de VVV Krimpenerwaard, z.d. (ca. 1950 - 1965) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7069 "Droppingsmonument Lekkerkerk". Folder van de vereniging Lekkerkerk Door De Tijd, (1998) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7070 "Recreatieschap Krimpenerwaard". Gemeenschappelijke regeling voor de recreatie in de Krimpenerwaard; ontwerpregeling met toelichting en begeleidende circulaire, 1970 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KRW029 Oude signatuur 7071 Gemeenschappelijke regeling Technisch Bureau in de Krimpenerwaard; tekst na vaststelling van de vierde wijziging, 1974 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen KRW024 Oude signatuur 6893 Uittreksels uit notariële akten betreffende Gouda, berustende in het gemeentearchief Amersfoort, 1627 - 1631 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft Geraerdt (Gerrit) Jansz Schade (apotheker), Harman Bartholomeus, Aert Thonisz en zijn vrouw Jannitgen Vereem en Jacob Woutersz Both. Notabene 6894 "Heren van stand". Leerpakket, bestaande uit een handleiding voor docenten, werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de leerlingen bij de -- niet aanwezige diskette, samengesteld door Arie de Jongh, Bart Munsters en Hubert Schrijnemakers, ca. 1988. Met een ingevuld enquêteformulier over de werking van het computerprogramma 3 bandjes, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gebaseerd op gegevens over 125 Goudse regenten uit de periode 1700 - 1780. Notabene 6896 "Verzamelalbum van plaatjes der schoonste plekjes van ons land". Geproduceerd door Philips Reclamehandel te Amsterdam, z.d. (ca. 1930) 2 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat een afbeelding van de St.-Janskerk (zuidzijde) (afb. 38). Op het ene exemplaar op het voorplat in goudstempeling: Bakkerij C. Ooms Gouderak. Eigendomsstempel A. Dogterom, Berkenwoude. Op het andere exemplaar op het voorplat in goudstempeling: Frans van Vliet, Kolonialewaren, delicatessen, comestibles, fijne vleeswaren enz. Gouda Notabene 6897 "Het persoonlijk archief van F.J. Brekelmans". Uittreksel uit de archiefinventaris met inleiding, (1991), met correspondentie tussen de archivarissen van Breda en de Krimpenerwaard inzake foto's van de timmerfabriek Berga, 1991 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Brekelmans(1886-1949) woonde van 1923 - 1925 te Schoonhoven en werkte als directeur bij de N.V. Stoomtimmer- en meubelfabriek v/h Van Meggelen en Co., later N.V. Timmerfabriek Berga, te Bergambacht. Hij was belast met de liquidatie van deze fabriek na de brand in 1924. Het privé-archief (in GA Breda) bevat een reeks archiefstukken met betrekking tot de afwikkeling van de liquidatie. Notabene 32103 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door B.V. Bouw- en Aannemingsbedrijf Van Willigen te bouwen koopwoningen (appartementen) aan de Wilhelminastraat / hoek Nieuwe Markt ("Coopmanserf"), 1998 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1067 "Voorin een index op persoonsnamen." Genealogische aantekeningen en aantekeningen en uittreksels uit doop-, trouw- en begraafboeken en andere archiefstukken uit Gouda , opgemaakt door ... Beelaerts van Blokland, (na 1727); fotokopie 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2288 Exemplaar van de "Aankondiger van nieuwe muziek-uitgaven", 15 oktober 1913, en prospectus van de serie Kleuter-boekjes, z.d. (1914), met stempels van boekhandel Firma Edauw 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2289 Briefkaart, uitgegeven door B. Gompers in de serie "Ländliches Idyll", met afbeelding van een herder met kudde geiten in een licht glooiend landschap, z.d. (ca. 1910) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aan de beeldzijde gesigneerd "J. Hoogland". Notabene 2290 Programma's van de stichting De Zonnebloem met activiteiten in de zomerperiode, ca. 1961 - 1968 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deze recreatieve programma's sloten aan op de (driejarige) wintercursus voor (werkende meisjes en jonge vrouwen?). Notabene pernr. 6082 Oude signatuur 2291 Gedichten van Bernard Boogaerdt (1808-1874), houthandelaar te Krimpen a/d Lek, 1832 - 1869, met enkele aantekeningen. Met een afschrift van een door J. van Beers uit het Frans vertaald gedicht 1 band, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een deel van de gedichten is voorgedragen op bijeenkomsten van het departement Krimpen aan de Lek van de Mij. tot Nut van 't Algemeen. Zie ook inv.nr. 6900. Notabene 6900 "Genealogie van het geslacht Boogaerdt". Genealogische aantekeningen (stamreeks) betreffende de familie Boogaerdt, met een kwartierstaat van Cornelia Agatha en Adriaan Boogaerdt, 2002; met aanvullingen en correcties; afdrukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6901 "Almanak voor eene eeuw". Hulptabellen voor het berekenen van de weekdag of de datum, gebaseerd op zondagsletters, voor de periode 1794 tot 1893; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6902 Akte van transport van drie morgen land (Z = Catharinagasthuis te G; N = Neel Dirck van Rijnnen weduwe met haar zoon), belast met 3 kronen per jaar ten gunste van de vicarie van de ijzeren kapel in de St.-Janskerk, door Maritgen Pieter Feyssen weduwe aan Jan Cornelisz Benscooper ten overstaan van schepenen van Broek en Tuil, 17 november 1522 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1085 "Geschiedenis van de bouw en restauratie van het Goudse stadhuis". Toelichtende tekst bij een aquarel van Bart Peizel, ca. 1950; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6903 "Betje Wolff en de Pijpenburgers". Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van H. Tempelman over de relaties van Betje Wolff met inwoners van Gouda, november - december 1954. Met een krantenknipsel uit Trouw over ds. P.T. Couperus en zijn vriendschap met Betje Wolff, 18 december 1954 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6904 "Heliodorus de tempelrover". Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met inleidend artikel en feuilleton van H. Tempelman gebaseerd op een legende over glas 8 in de St.-Janskerk, ontworpen door Wouter Crabeth, juli - augustus 1953 10 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6905 "St. Jozef Paviljoen in 't zilver". Krantenknipsel uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikel van (H. Tempelman) ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het St. Jozefpaviljoen, 13 november 1954 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6906 "Katholiek Gouda in de catacomben". Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van (H. Tempelman) over de periode van vervolging van de rooms-katholieken in de periode na de protestantisering, mei 1953 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6907 "De Lange van Wijngaarden als politiek denker". Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van (H. Tempelman), januari 1954 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6908 "St. Jansdag - 24 juni - Goudse glazendag". Krantenknipsel uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikel van (H. Tempelman) over de viering van Sint Jansdag, 24 juni 1954 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6909 "Gouds dichter als hekeldichter". Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van (H. Tempelman) over onbekende verzen van Jan van Hoogstraten, januari 1955 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6910 "Boskoop onder de abdissen van Rijnsburg". Krantenknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander met artikelen van (H. Tempelman), februari 1955 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2292 "Familie register". Trouwboekje van Jan de Visser, onderwijzer te Berkenwoude (1882-1920), en Geertje de Jong, 1884, bijgehouden tot 1901 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2293 "Toespraak, gehouden bij mijne intrede in de gemeente te Berkenwoude". Tekst van de preek van ds. ..., hervormd predikant, 1891 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6911 Verzoekschriften van Leendert Moreth te Krimpen, compagnon van Ary Foppen, pachter van het gemaal, aan het Hof van Holland om teruggave van gelden, die door de procureur Carel Disponteyn ten onrechte zijn gevorderd en stopzetting van de beslaglegging door Disponteyn, 15 juli 1697, met beschikking 17 juli 1697; afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2468 Oude signatuur 6912 Overeenkomst, waarbij Matthijs Melkert van de schout en gezworenen van Stolwijk een stukje land achter zijn huis in de Stolwijkse boezem onder de jurisdictie van Haastrechtin erfpacht ontvangt, 1 december 1737 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 823 2470 Oude signatuur 6913 Akte, waarbij Johannis Drost Dammisz in opdracht van Jan van Vuure aan Adrianus van Pelt een huis in Haastrecht verhuurt voor 2 jaar, 1795; met aantekening van huurbetaling voor het eerste jaar, 1796 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 824 2471 Oude signatuur 6914 Verklaring van eedsaflegging door Willem Jan Goudriaan als openbaar notaris in Haastrecht, 3 april 1815; met aantekening van registratie 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 824 2472 Oude signatuur 2294 Geboorteakte van Leendert Christiaan, zoon van Leendert Stofberg en Christina van den Berg, geboren 27 oktober 1823 te Gouda; (afschrift) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 824 2473 Oude signatuur 6915 Akte van benoeming van M. Bisdom van Vliet, burgemeester van Haastrecht, tot lid van het college van toezicht over het huis van bewaring te Schoonhoven, 1 november 1855 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 824 2474 Oude signatuur 6916 Genealogische gegevens met bijlagen voor Theodorus Oosterling om zijn recht op de boedel Van Achthoven te doen gelden, 1895 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 824 2475 Oude signatuur 6917 Archiefstukken van de subcommissie Haastrecht voor de aanbieding van een nationaal huldeblijk aan koningin-regentes Emma, 1896 - 1898 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 824 2476 Oude signatuur 6918 Brief van de secretaris-penningmeester van de vereniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid-Holland aan G.W.V. baron van Hemert, burgemeester van Haastrecht, met mededeling dat hij is toegelaten als lid, 1924. Met statuten, 1916, en statutenwijziging, 1919; gedrukt 2 stukken, 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 824 2477 Oude signatuur 2295 Register van geïnde huren en uitgaven aan enkele (drie ?) huizen (van de Israëlitische gemeente?) (aan de Nes ?) te Schoonhoven, 1928 - 1942 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6919 Gedeelte van het album amicorum van Johannes Houtam (overl. 1787 te Haastrecht), vervaardigd in 1776, maar pas beschreven van 1783 tot 1787; met aantekeningen van diens kleinzoons G. Overeijnder sr., 1881, J. Overeijnder, 1891, 1893, en H. Overeijnder, 1891, achterkleizoon (?) A.M. Overeijnder en van Adam Haag, 1937; fotokopieën 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1934 Akte van hypotheek op twee morgen twee hond land in de polder Langeland onder Krimpen a/d IJssel, strekkende vanaf dit perceel en het erf van Poulus van de Grijp zuidwaarts tot de eigendom van Leendert den Boer (O = Liedewij Jongebreur; W = Pieter van Vliedt), een huis en erf aldaar, strekkende van halverwege de IJssel tot Ary van Herk (O = Ary van Herk; W = de heer Zwaan) en een perceel van vijf morgen een hond vijftig roeden aldaar, ten laste van Jacobus Broeren en ten gunste van Pieter Cente Jongebreur, 26 juni 1793; met aantekeningen inzake de rentebetaling en aflossing, 1794 - 1808 1 charter (lakzegel van schout J. Verschoor Hz) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 862 inv.nr. 307 Oude signatuur 6920 Overeenkomst tussen Wullem Pieterse de Graaf, mede namens de weduwe en het nagelaten kind van Aart Pieterse de Graaf en namens Jan Pieterse de Graaf, bezitters in erfpacht van het buurpad op Stormpolder, en Jacobus Baanen, koper van een naast dit pad gelegen erf van 3 roeden (gekocht van de hervormde gemeente Ouderkerk en Krimpen a/d IJssel), 25 februari 1750. Eerstgenoemde verklaart het buurpad te zullen verbreden tot 9 voet, en laatstgenoemde zal op het erf een huisje bouwen en het buurpad op zijn kosten onderhouden en een jaarlijkse 10 stuivers in de erfpacht bijdragen; afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 846 z.nr. Oude signatuur 6921 Kalender voor 1968 met foto's van dorpsgezichten en groepsfoto's in Zevenhuizen; gedrukt 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2296 "Schoonhoven kwartet". Kwartetspel met afbeeldingen van (details van) Schoonhovense gebouwen en andere topografische foto's, uitgegeven door V.V. Schoonhoven in samenwerking met de gemeente, ca. 1980; gedrukt 1 pakje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2297 "Gids voor Lekkerkerk Bergambacht Berkenwoude Stolwijk en Haastrecht". Gedrukt, (1934). Bevat: Bevat voor bijna elke gemeente een korte inleiding, een dienstregeling en tarieventabel voor de autobusdienst Gouda - Lekkerkerk en verder foto's en advertenties. 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6922-6926 Archiefstukken van de kunstaardewerkfabriek Quo Vadis aan de Graaf Florisweg / Vierde Kade, 1947 - 1949, 1963 en 1966 5 omslagen 6922 Brief van de directie van Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken Zenith met verzoek om een van die fabriek afkomstige glazuurder niet in dienst te nemen, 1947 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6923 Ingekomen kwitanties wegens betaalde fakturen en fakturen, 1947 - 1949, 1963 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6924 Niet afgegeven kwitanties voor afnemers, die op een andere manier betald hebben, 1948 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6925 Ontwerp van een bord voor het 50-jarig jubileum van ..., 1949 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft mogelijk bank T. Goedewaagen & Zonen? Notabene 6926 Briefkaart van Handelsonderneming F.F. Hunia te Rotterdam met bestelling van jubileumbordjes wegens 25-jarig lidmaatschap van de NHB, 1966 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6927 "Jeugd en toekomst". Rapport van de commissie jeugdbelangen aan het bestuur van de stichting Krimpenerwaard, 1962; gedrukt. Met praeadvies van directeur J.H.Th. Kouwenhoven 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6928 "Chrysanthemum 40 jaar". Jubileumeditie van De Bosviool, uitgave van zorgcentrum Chrysanthemum te Nieuwerkerk a/d IJssel, 2005. Met een folder van stichting zorgbeheer De Zellingen, ca. 2005 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2298 "De noodzaak van een nationaal kabinet". Brochure van C.J. van den Heuvel te Ouderkerk a/d IJssel, lid van de adviesraad van de ARP, 1980. Met aanbiedingsbriefje en een blad errata 1 deeltje en 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16301 Stukken betreffende Dagcentrum Korenaer in de molen Windlust (Kortenoord) te Nieuwerkerk a/d IJssel, 2005 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2299 "Gouda kaasmarkt cheese-market Käsemarkt Marché au fromage". Reclamefolders van het Nederlands Zuivelbureau voor de Goudse kaasmarkt, z.d. (ca. 1950 - 1965). Met een folder over zuiveltoerisme in Nederland en adressenlijst, (1994) 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk is de folder "Gouda au centre de la Hollande" door iemand hieruit gelicht en niet teruggeplaatst (constatering 13-1-2009). Notabene 14700 Stukken betreffende de hervormde gemeente Zevenhuizen, 2006 - 2007 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14701 Stukken betreffende de gereformeerde kerk van Zevenhuizen-Moerkapelle, 2006 - 2007 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5511 Programma's van de zilverstad taptoe, georganiseerd door de stichting Sport muziek zang (Spomuza) te Schoonhoven, 1994 - 1997, 2001 5 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2300 Kwitanties van de thesaurier van de Districts-commissie tot aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden voor de plaatselijke commissie te Berkenwoude wegens afdracht van collectegelden, 1822 - 1850 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac0777 inv.nr. 321 Oude signatuur 2301 Recept om inkt te maken 1 stuk ac0776.284 Oude signatuur 2302 Sententiën Aantekening betreffende het toekennen van pondgeld aan o.a. de schout van Moordrecht bij vonnis van het Hof van Holland in 1627, ca. 1800. 1 stuk ac0776.284 Oude signatuur 6929 Gekwiteerde aanslagbiljetten voor Cornelis de Jong en zijn vrouw Geertje Johannesse te Berkenwoude wegens verschuldigde grondbelasting en hoofdelijke omslag, 1844 - 1859, met kennisgevingen wegens herziening van de belastbare opbrengst van gebouwde eigendommen, 1875 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6930 Vergunningen van de opperhoutvester voor Ary Johannisse en A. Verheul te Berkenwoude om te mogen vissen met schakels resp. schakels en fuiken, 1815 resp. 1819 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6931 Bestek voor het leveren van hout en het timmeren van een gebint aan de schuur van Ary Johannisse te Berkenwoude, z.d. (ca. 1815) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6932 Gekwiteerde rekeningen voor de weduwe van Arie Johannisse (Johannesse) te Berkenwoude wegens timmer- en verfwerk, 1836 - 1840 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6933 Stukken betreffende belastingen, betaald door Gerrit en Alida de Vries te Krimpen a/d IJssel, 1811 - 1815 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6934 Aanslagbiljet in de directe belastingen voor O.W.J. Berg te Stolwijk, 1822; gedeeltelijk gewkiteerd 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6935 Kennisgeving van de directeru van de directe belastingen in Zuid-Holland voor J. Snel c.s. te Moordrecht, dat op grond van zijn bezwaarschrift de aanslag over 1822 is verlaagd, 1823 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6936 "Schutters Marsch". Muziekstuk voor piano, gecomponeerd door J.A. Vreeswijk ter gelegenheid van het scherpschutters concours te Gouda en opgedragen aan het Scherpschuttersgenootschap Prins van Oranje, 1879; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6937 Authentiek uittreksel uit de akte van boedelscheiding tussen de erfgenamen van Dirk van Baren te Berkenwoude, waarbij aan Johanna en Adriana van Baren, elk voor de helft, een stukje griendland aan de Benedenheul nz te Stolwijk (O = Christiaan Everhard Vaillant; W en N = David Jacob van Eys) wordt toebedeeld, 1807; met aantekening van de registratie ten name van hun echtgenoten Willem Kastelein en Cornelis Verwey 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6938 Onderhandse akte waarbij Jan François te Moordrecht verklaart van Klaas Ceelen te Lekkerkerk tot zekerheid van een lening van fl. 2000 een aantal obligaties in onderpand te hebben ontvangen, 1804 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6939 Stukken voor Pieter Snel te Moordrecht, secretaris van Berkenwoude, betreffende de afhandeling van privé transacties met Pieter Potuyt, korenmolenaar te Berkenwoude, en diens broer Daam Potuyt, 1801 - 1805 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6940 Onderhandse akte van verhuur van een huis, schuur, erf, wei-, hennep- en griendland in het westeinde van de Achterbroek onder Berkenwoude door Poulis Dirkse (Derkse) aan Teunis Koorevaar, 1799; met aantekening van ontvangst van huurpenningen, 1801 - 1802 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6941 Authentiek uittreksel d.d. 21 januari 1779 uit het testament van dr. Willem van der Hoeve, burgemeester, waarbij zijn neef Willem Frederiksz van der Hoeve tot universeel erfgenaam wordt benoemd, 13 september 1773 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6942 Fragment van een akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Jan Ingensz, in leven getrouwd met Weyntje Huyberts, waarbij o.a. onroerende zaken te Berkenwoude worden verdeeld, z.d. (ca. 1700) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6943 Authentiek uittreksel uit het wederzijds langstlevende testament van Pieter Cornelisz en zijn vrouw Claesgen Claes, wonende in het oosteinde van de Achterbroek onder Berkenwoude, 1651 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6944 Akte van verdeling van het gemeenschappelijk recht op onroerende zaken te Berkenwoude en Stolwijk tussen Aryen Aryensz Potuyt, Pieter Aryensz Potuyt en Aryen Woitersz, allen wonende in de Achterbroek; authentiek afschrift, 1719. Met een voorstuk uit 1708 1 katern, 1 charter (zegel verloren) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6945 Akte waarbij Aryen Aertsz te Lekkerkerk als weduwnaar van Margriet Pietersdr enerzijds en Jan Wouters als man van Anneken Pouwels, Willem Jacobsz als man van Neeltgen Pouwels en Jacob Karssen als man van Merchgin Pouwels, erfgenamen van Margriet Pietersdr anderzijds, overeenkomen hun geschil over de nalatenschap voor te leggen aan de arbitrage van Johan van Wijngaarden en Anthonis van Slichtenhorst, procureurs bij het Hof van Holland, 1602 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6946 Authentiek uittreksel uit de akte van huwelijksvoorwaarden tussen Cornelis Willemsz te Hendrik-Ido-Ambacht en Maertge Pietersdr te Krimpen aan de Lek, 1632 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6947 Akte van transport van een stuk land van 3 morgen 3/4 hond aan de Huisweg in het westeinde van de Achterbroek onder Berkenwoude (strekkende tot aan de Kattendijkse landscheiding) (O = Leendert Dammisse, Jacob Dircksz en Pieter Thonisz c.s.; W = Aryen Jacobsz Karc (?) c.s.) door Jan Aryensz, zoon van wijlen Aryen Willemsz en erfgenaam van zijn grootouders Willem Jacobsz en Merrichtgen Commersdr, aan Jan Pietersz, 1632 1 charter (zegel verloren) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7072 Tekst van een toespraak van burgemeester J. Aten bij de opening van het Edelambachtshuis, maart 1953; gestencild 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH265 Oude signatuur 6948-6955 "O.a. knipsels uit de rubriek Uit Gouda's verleden in de Goudsche Courant." Plakboeken met krantenknipsels betreffende de geschiedenis van Gouda, Goudse monumenten en personen, verzameld door G.A. van Leeuwen, 1970 - 1988 8 banden xxx Schonen t.o.v. reeds aanwezige knipsels. Notabene 6948 1970 - 1979 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6949 1980 - mei 1981 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6950 September 1981 - februari 1982 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6951 November 1982 - oktober 1983 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6952 Augustus 1983 - oktober 1984 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6953 November 1984 - 1985 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6954 1986 - 1987 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6955 Juli 1987 - juni 1988 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2303 "Gedenkboek 1924 . 9 januari . 1934". Jubileumverslag van de Zuid-Hollandsche Provinciale Brandweerbond, 1934; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Diverse personen en gemeenten uit de regio Midden-Holland worden genoemd. Notabene 6956 Relaes van het gepasseerde binnen Schoonhoven betreklijk de heuglijke revolutie in 1795, 10 januari 1795; gedrukt. 1 stuk Tekstverlies door mechanische schade. Notabene ac0776.282 Oude signatuur 6957 Dictums van het Hof van Holland in zaken contra Jacob Leenderts Hartog te Gouderak, 1691 - 1692; afschrift. 1 stuk ac0776.284 Oude signatuur 2304 "Posthema der bruine brooden". Briefkaart met spotdicht op de maatregel van de minister van landbouw, nijverheid en handel dr. F.E. Posthuma om in het kader van de voedseldistributie het bakken van tarwebrood in plaats van wit brood te verplichten, z.d. (1916); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6962 Biografische aantekeningen betreffende dr. Daniel den Hoed (Gouda 1897 - Rotterdam 1950) en stukken betreffende de Daniel den Hoed Kliniek te Rotterdam, 1914 - 1975 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 223 Oude signatuur 2305 Folder betreffende kunstenaar Arie J. Bouter (atelier Achter de Kerk 12), ca. 1985; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigt collages van gebruikte materialen. Notabene 1140 A 225 Oude signatuur 6963-6967 Stukken betreffende de Rijks HBS, later de Rijks Scholengemeenschap (RSG), 1894 - 1991, voornamelijk verzameld door dr. A. Scheygrond (oud-leraar) 6963 "Catalogus van de bibliotheek der Rijks Hoogere Burgerschool ...". 1894, 1910; gedrukt 2 deeltjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 15 en 16 = Goudana G 094 Oude signatuur 6967 Stukken betreffende een reunie, 1947 1 katerntje, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 271 Oude signatuur 6964 Krantenknipsel betreffende het 120-jarig jubileum, 1985 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6965 Stukken betreffende het 125-jarig jubileum, (1989), 1990 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1139 F 32 Oude signatuur 6966 Krantenknipsel betreffende de naamswijziging in Regionale Scholengemeenschap Gouda, 1991 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1139 F 32 Oude signatuur 2306 Programma's voor de (wieler)ronde van Gouda, georganiseerd door GRTC Excelsior, 1984 - 1986, 1988, 1991. Met een uitnodiging voor het bijwonen van de derde ronde, (1939) 5 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 215 - 219 Oude signatuur 10448 Stukken betreffende het Binnenhavenmuseum en de museumhaven aan de Turfsingel, 1992, 1998, 2003 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 201 Oude signatuur 2307 "Keur of politieverordening voor de polder Willens". 1961; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 241 Oude signatuur 2308 Programma voor het "buitengebeuren" te Gouda ter gelegenheid van het 1e lustrum van de Delftse studentenvereniging SSR-D, 29 januari 1972, met krantenknipsels en aantekeningen van dr. A. Scheygrond voor de opening van een tentoonstelling ten behoeve van het Wereld Natuurfonds 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 242 Oude signatuur 2309 "Catalogus leesbibliotheek G.J. van Burk". Z.d. (ca. 1955); gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 237 Oude signatuur 2310 "Gids voor de Boskoopsche bloemententoonstelling te Gouda 22 april - 2 mei 1921". Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 208 Oude signatuur 6968 "Geschiedenis van de bouw en restauratie van het Goudse stadhuis". Tekst bij een (niet aanwezige) aquarel, z.d. (ca. 1951); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 258 Oude signatuur 2311 "Ontwerp-reglement voor de bedijking en droogmaking van de uitgeveende plassen onder Sluipwijk, Reeuwijk en Stein, onder de benaming van de Zoutmans-polder". Z.d. (ca. 1870); gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet doorgegaan. Notabene Librije 1050 2c = 1140 A 265 Oude signatuur 2312 "Catalogus expositie 1962". Georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 197 Oude signatuur 2313 "Gouda kongres 1956". Concovatie en programma voor het congres van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), december 1956; gestencild 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 174 Oude signatuur 2314 "Inwijding van het verjongde Bolwerk ... op zaterdag 11 juni 1960". Tekst van het kijk- en hoorspel 'Het raadsel der drie Goudse Pieten'; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 238 Oude signatuur 2315 "De zes sterren". Reclamefolder van het "museumrestaurant" Achter de Kerk 14, z.d. (ca. 1965); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6969 Eigendomsbewijzen betreffende het huis aan de Markt A 148, kad. B 153, 1863, 1867. Met bijlage, 1868 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10447 Stukken betreffende het Pijpenkabinet (eerste te Leiden, later te Amsterdam), beheerd door drs. Don Duco, 1983 - 1985 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard vanwege de vele relaties met Gouda. Notabene 1140 A 177 - 179 Oude signatuur 2316 Exemplaar van AVRO Servicebrief 5 (1990) nr. 39 met routekaartje en wandeling ter gelegenheid van Ontdek je plekje, Gouda 28 oktober 1990 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 159 Oude signatuur 6970 Stukken betreffende burgemeester mr. R.M. van Reenen, 1965 - 1966 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6971 Knipsel uit de Margriet van 26 april 1947 met artikel over Maria Blom, eerste vrouwelijke beiaardier in Nederland. Met afschrift (muziekschrift) van de steekzetting van het Meilied, 1948, een krantenknipsel "In Gouda zingt de toren" (uit ?) met artikel van Hans Verhoeven, 1950, een krantenknipsel met artikel van Ad van Gent over de "meideun" op het carillon, 1967, fotokopieën van stukken betreffende de meideun met cd van melodieën op de speeltrommel van de St.-Janskerk verzameld door H.W. Hooimeijer, 2003. 3 stukken, 1 katern, 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 98 en N 44 (1139 F 130 - 132 en 1140 B 93) Oude signatuur 6972 "Gouda kreeg een nieuwe telefooncentrale". Exemplaar van PTT bedrijfsbanden, november 1962, met reportage; gedrukt 1 kataerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana L 011a (1139 F 122) Oude signatuur 6973-6975 Plakboeken met krantenknipsels, grotendeels uit de Goudsche Courant, betreffende Goudse monumenten en de geschiedenis van Gouda, verzameld door J.E.J. Geselschap, 1940 - 1977 3 banden Gedeeltelijk in de vorm van (slechte) fotokopieën. Betreft deels door Geselschap geschreven artikelen. Notabene 6974 Rubrieken "Zo was het vroeger" en "Goudse straten en hun geschiedenis", 1954 - 1962. Met een knipsel uit 1940 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 048 II (1139 F 135) Oude signatuur 6973 1941 - 1976. Bevat: Voorin een inhoudsopgave. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 048 I (1139 F 134) Oude signatuur 6975 1976 - 1977 (3 stukken) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 048 III (1139 F 136) Oude signatuur 6976 "Clinckdicht voor Anthonis Cloot onwaerdich officier der stede van der Gou". Hekeldicht op baluw Anthonis Cloots, ca. 1633; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Knuttel 4006a. Notabene Goudana M 062 (1139 F 115) Oude signatuur 6977 "Instructie voor de onderscheidene municipaliteiten van het voormalig gewest Holland". 1795; transcriptie, getypt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana M 075 (1139 F 113) Oude signatuur 6978 Exemplaar van De wereld achter de cijfers met verslag van een rondetafelgesprek met o.a. E.A. Kraan, directeur van woningbouwvereniging Ter Gouw, 1994 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1139 F 28 Oude signatuur 2317 Exemplaar van het Weekblad van ... de RLV (Vereniging van Leraren aan Rijks Hogere Burgerscholen) met herdenkingsartikel betreffende het 40-jarig bestaan van de vereniging, 1957 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. de voorgeschiedenis met actie van leraren van de RHBS te Gouda sinds 1913 vanwege de slechte salariëring. Notabene 1140 A 204 Oude signatuur 6979 "Congres A.N.V.V. Gouda 15 - 18 juni 1931". Programma voor het congres van de ANVV; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 255 Oude signatuur 2318 Enveloppe en consumptiebon voor een deelnemer aan de excursie naar Gouda en Reeuwijk van de padvinders jamboree 1937 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 259 Oude signatuur 2319 "Algemeene reiswijzer". Dienstregeling van alle middelen van openbaar vervoer (trein, autobus, boot) van en naar Gouda en lijst van vrachtschippers en bodediensten, 1942 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 202 Oude signatuur 2320 "Lijst van Goudse pijpmerken". Samengesteld door N. Augustin, Ceramisch Museum Willemstad, in samenwerking met F.F. Kompier, (1981); gestencild 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 267 Oude signatuur 6980-6988 Stukken betreffende de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda e.o., 1853 - 1923 9 omslagen 6980 Lijst van inzendingen op het gebied van vee en pluimvee voor de tentoonstelling, augustus 1853. Met proces-verbaal van beoordeling. Gedrukt 1 katerntje en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana E 047 Oude signatuur 6981 Programma van de jaarlijkse tentoonstelling van fokvee, te houden in de periode 1863 - 1867 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana E 047 Oude signatuur 6982 Verslagen van de afdelingen Gouda e.o., Oudewater e.o. en Waddinxveen, Zevenhuizen en omstreken over 1864; gedrukt 1 katerntje (restanten) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6983 Programma, catalogus en lijst van bekroonde inzendingen van de tentoonstelling, september 1873; gedrukt 3 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana E 047 Oude signatuur 6988 Stukken betreffende de algemene vergadering en tentoonstelling, 1882 3 katerns, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana E 048 Oude signatuur 6984 Stukken betreffende de tentoonstelling in het gebouw van de sociëteit "Ons Genoegen", juli 1894; gedrukt 3 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6985 Bekendmaking door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda e.a., van een lezing te Stolwijk door W.L. Scheltema over "De bedriegerijen in den veehandel", z.d. (ca. 1915 ?); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6986 Stukken betreffende de landbouwtentoonstelling met concours-hippique en springconcours ... op 31 augustus, 1, 2, en 3 september 1909 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana E 51 (= 1140 .. en 1140 B 137) Oude signatuur 6987 Goudsche Land- en Tuinbouw-tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de afdeling, 1923 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 B 136 en 137 Oude signatuur 6989 "Certificat d'honneur". Getuigschrift van de Franse school van mw. G.M. Krom voor mw. C.A. Brants wegens het behalen van een 6e prijs, 1843 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6990 Stukken betreffende de uitreiking van de zilveren anjer van het Prins Bernhard Fonds aan o.a. A.P.M. Lafeber te Gouda en kapitein ter zee b.d. C.J.W. van Waning (geb. Ouderkerk a/d IJssel, wonende Reeuwijk), 1965 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 164 Oude signatuur 2321 "Een mijlpaal bereikt!". Reclamebrochure naar aanleiding van het gereedkomen van de uitbreiding van garage en autohandel De Jong aan de Fluwelensingel 59a, maart 1951. Met uitnodiging voor het bijwonen van de officiële ingebruikneming 1 katerntje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 213 Oude signatuur 16205 Stukken betreffende de Belangenvereniging WAO/AAW/WW-ers Nieuwerkerk a/d IJssel en omstreken, 1985 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16409 Stuk betreffende de Stichting Cultureel Netwerk Nieuwerkerk aan den IJssel, 2007 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft theaterproject Een dubbeltje op z'n kant. Notabene 2322 "Feestwijzer 1913". Programma voor de feestelijkheden ter herdenking van de onafhankelijkheid na de Franse bezetting in 1813 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 046 (= Librije 0844 jj) = 1140 B 142 Oude signatuur 18701 Stukken betreffende de hervormde gemeente Waddinxveen, 1994, 1996, 1998 - 2000, 2005, 2006 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6993 Krantenknipsel uit de Goudsche Courant met verslag van een lezing door H. de Groot over de geschiedenis van de librije voor de Oudheidkundige Kring Die Goude, z.d. (ca. 1932). Met krantenknipsel uit de NZH met mededelingen over de librije, 1954 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 B 145 Oude signatuur 2323 Plaatsbewijs voor .. Sikkinga (= Jacob Sickenga uit Wolvega) voor een reis met de postwagen van Van Gend & Loos van Gouda naar Utrecht, 1844. Met toelichtende brief van de schenker, 1964 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 B 146 Oude signatuur 2324 Couponboekjes met plaatsbewijzen "2e kajuit" voor enkele reizen met Stoomboot-Maatschappij De Volharding van Gouda naar Boskoop resp. Alphen a/d Rijn v.v., ten name van NN Soufrée, z.d. (ca. 1915) 2 katerntjes Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 B 146 Oude signatuur 2325 Dienstregeling van de N.V. Tramweg Gouda - Bodegraven met tarieflijstje per 1 januari 1917; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 B 146 Oude signatuur 6575 "Privilegiën en voornaame archiven der stad Gouda en van den lande van Steyn". Register met afschriften van privileges en andere akten, vervaardigd door K. (Cornelis) van Alkemade en P. van der Schelling, z.d. (ca. 1730); met voorin een trefwoordenindex 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1935 Eigendomsbewijzen betreffende een erf (later: huis en erf) aan de IJsseldijk (buitendijks; strekkende tot in de IJssel) te Moordrecht, 1703, 1732 2 charters (een onbezegeld) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen varia 00246 Oude signatuur 1936 Akte van belening door de Staten van Holland van Adriaan Verschuur met een kwart van 6 viertel land (elk viertel groot 8 morgen) en met 1/2 huis en erf (nr. 103) in Ouderkerk a/d IJssel, 1701 1 charter (zegel beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 986 inv.nr. 538 Oude signatuur 6994 Akte van verhuur, verleden voor schout en heemraden van Ouderkerk a/d IJssel, van een vierde deel van 11,5 morgen land ca. door Joris Tonissen aan zijn broer Adriaan Tonisz, 1634 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 986 inv.nr. 535 Oude signatuur 6995 Notitie betreffende de nalatenschap van (Margje Ooms), nagelaten bij testament van 7 februari 1752 voor notaris D. de Haas te Krimpen a/d IJssel, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 986 inv.nr. 539 Oude signatuur 6996 Akten van verhuur door Daniël de Lely uit Bergambacht van landerijen in de Nesse onder Ouderkerk a/d IJssel, 1798 - 1804 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 986 inv.nr. 540 Oude signatuur 2326 Krantenknipsels uit de Schoonhovensche Courant met advertenties van boekhandel / drukkerij S. & W.N. van Nooten met aankondiging van de beschikbaarheid van stadsgezichten (cabinet-foto's) van Schoonhoven, 1898, de gelgenheid om in te tekenen op het Album van Schoonhoven, 1900, en de beschikbaarheid van nieuwe ansichtkaarten (nrs. 297 - 362), 1903 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enkele jaren na 1898 zouden de eerstgenoemde foto's model staan voor de eerste serie anscihten van Van Nooten. Notabene SAK ansichtkaarten 2b, 2c en 2d Oude signatuur 2327 "Beste jarige". Dubbelgevouwen correspondentiekaart, waarmee de hervormde predikanten J.C. Schuurman en H. Jongerden lidmaten met hun verjaardag feliciteerden, ca. 1950; gedrukt. Bevat: Foto's van de toren van de NH kerk en van de grote zaal van het Hervormd Centrum. 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 3a Oude signatuur 2328 "Van de Wal af gezien". Krantenknipsel (uit De Havenloods of Elsevier?) met tekening van Octave DeConinck (gezicht op de toren van de NH kerk vanaf de joodse begraafplaats), 12 september 1968 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De tekening is als illustratie gebruikt voor de (eerste?) uitgave van het "Kunstreisboek" van de ANWB. Notabene SAK ansichtkaarten 3b Oude signatuur 2329 "Eeuwenoud familieraadsel". Krantenknipsel uit De Havenloods met een artikeltje plus afbeelding over het schilderij "Een familieraadsel", dat in de raadszaal in het Schoonhovense stadhuis hangt, 6 juni 1968 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 3c Oude signatuur 2330 Krantenknipsel uit De Havenloods met artikeltje over de Waag te Schoonhoven, ca. 1970 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 3d Oude signatuur 2331 Krantenknipsel uit verschillende kranten, o.a. Het Parool, over een 80-tal mensen die een salmonella-vergiftiging hebben opgelopen van leverworst van een Schoonhovense slager, mei 1953 3 stukken op 1 blad Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 3e en 3i Oude signatuur 2332 "Op de buitenkant van de folder een gedrukte luchtfoto van het pand met omgeving (tegenover stadhuis)." Reclamefolder ter gelegenheid van de opening van een filiaal van de Nederlandsche Middenstandsbank aan de Haven 29, z.d. (ca. 1965) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 3f Oude signatuur 2333 Krantenknipsel uit de Schoonhovensche Courant over het dempen van de Haven in Haastrecht, 9 december 1964 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 3g Oude signatuur 2334 Krantenknipsel (uit de Schoonhovensche Courant?) met artikel over een nieuwe brug in Vlist, 9 december 1964 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 3h Oude signatuur 2335 Plaatsbewijs (spoorkaartje) voor een reis met de stoomtram Gouda - Schoonhoven, z.d. (ca. 1930) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 368 Oude signatuur 2336 Reclamekaartje met op de voorzijde een interieurfoto van restaurant Tino aan de Haven 14 - 16 te Schoonhoven, z.d. (ca. 1968) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 411 Oude signatuur 2337 Krantenknipsel (uit ?) met een foto van kapsalon Hoefnagels te Schoonhoven, die zijn drie dochters heeft opgeleid in het scheren van heren, 18 januari 1913 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 424 Oude signatuur 6997 "Tussentyd ...". Lofdicht door Joh.Ant. van Kinschot op het huwelijk van mr. Vincent van Eyck, stadssecretaris van Gouda, en Catharina Hofkens te Utrecht, 1733; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 105 (= 1140 A 308) Oude signatuur 2338 "Bruylofst-gedicht ter eeren van den eersamen vromen ende seer voorsienighen jonghman Steven Doensz. Groenendijck ende de eerbare deuchdrijcke jonghe dochter Annetgen Pieters de Lange". Gedicht door P.E.P., 2 december 1618; gedrukt door Jasper Tournay 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 102 (= 1140 A 306) Oude signatuur 6998 "Bruylofst-gedicht ter eeren van den eersamen vromen ende seer voorsienighen jonghman Steven Doensz. Groenendijck ende de eerbare deuchdrijcke jonghe dochter Annetgen Pieters de Lange". Lofdichten van Arn.Henr. Westerhovius, rector van de Latijnse school, op Reynier Crabeth ter gelegenheid van diens verkiezing tot burgemeester respectievelijk diens huwelijk met Hermina Quirina Doelman, 1727; gedrukt bij Willem en Johannes van Esch respectievelijk Jacobus van der Kloes 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 95 en 96 (= 1140 A 304 en 305) Oude signatuur 2339 "Genealogie der familie Verzijl". Stamreeks, ca. 1580 - 1944, samengesteld door Jan Verzijl, 1946; doorslag 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gepubliceerd in Gens Nostra 1946. Notabene Goudana D 79 (= 1140 A 296) Oude signatuur 2340 Voorwaarden waarop (in hotel De Zalm) een boerderij te Waddinxveen met wei- en hooiland en landerijen aldaar en in Gouda in het openbaar zullen worden verkocht, 1897. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 86 (= 1140 A 295) Oude signatuur 2341 Voorwaarden waarop (in koffiehuis De Harmonie) onroerende zaken in het openbaar zullen worden verkocht, 1899. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 86 (= 1140 A 294) Oude signatuur 2342 Voorwaarden waarop (in hotel De Zalm) de boerderij Elisabethshoeve te Waddinxveen met landerijen aldaar en in Gouda in het openbaar zullen worden verkocht, 1901. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 86 (= 1140 A 294) Oude signatuur 2343 Voorwaarden waarop (in koffiehuis De Harmonie) onroerende zaken in het openbaar zullen worden verkocht, 1902. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 86 (= 1140 A 294) Oude signatuur 2344 Voorwaarden waarop (in koffiehuis De Harmonie) onroerende zaken in het openbaar zullen worden verkocht, 1905. Met staat van de te verkopen percelen en aantekeningen betreffende de kopers en de opbrengst. Gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 86 (= 1140 A 294) Oude signatuur 2345 Programma van de feestelijkheden ter ere van burgemeester mr. A.A. van Bergen IJzendoorn, 19 juli 1880; gedrukt. Met een programma van het vuurwerk 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 92 (= 1140 A 293) Oude signatuur 2346 "Een jubileum in een oude Goudsche fabriek". Brochure ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van I. van der Want als directeur van de aardewerkfabriek firma P. van der Want ("de Gekroonde WS"), 1948; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 203 Oude signatuur 2347 "Pijpenkrabbels". Brochure van Douwe Egberts Tabaksfabriek N.V. over pijproken, z.d. (1954 ?) 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 192 Oude signatuur 2348 "Reünie Ridder van Catsweg". Begeleidende brochure bij een reünie van (oud)straatgenoten, 1 december 1984 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 184 Oude signatuur 6999 "Aanteekening van stukken betreffende de geschiedenis van Ouderkerk op den IJssel berustende in het Rijksarchief". Opgemaakt door J.H. Hingman, commies-chartermeester, z.d. (ca. 1880) 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7073 Akte van verhuur van het grootste deel van een huis in Ouderkerk a/d IJssel door Evert Rhoda aan Cornelis Ariense Boer (alias Ouwerkerk), 1722. Met aantekeningen van betaling van de huur, 1723 - 1730 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ac 877 inv.nr. 20-II Oude signatuur 2349 Aantekening betreffende de vereisten ten aanzien van verklaringen inzake het overlijden van ouders en grootouders bij het sluiten van een huwelijk, z.d. (ca. 1815) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7074 Lofdicht door Nicolaas Fek op het huwelijk van Allard Pierson en Cornelia Geertruyda Boon, 1762; gedrukt bij Gijsbert en Willem de Vrij 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana D 133 (= 1139 F 98) Oude signatuur 2350 "Genealogie vanhet geslacht Van Rosendael". Stamreeks, ca. 1329- 1843, samengesteld door jhr. mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, 1906; doorslag; met ingeplakte aanvulling door dr. C.J. Matthijs 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gepubliceerd in Genealogische en Heraldische Bladen 1906 Notabene Ab 428 (= 1140 A 73) Oude signatuur 2351 "Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Holland". Gedrukt, 1825 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 22 Oude signatuur 2352 Catalogus van de liquidatieveiling van de machines en andere inboedel van de Goudse Stoomblekerij "De Drie Notebomen", 1972; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 145 (= 1140 B 117) Oude signatuur 2353 Catalogi van de clubmatch van de Kynologenclub Gouda en Omstreken, 1948 - 1961 (hiaten) 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 281 (= 1140 B 116) Oude signatuur 7075 Folder van de rietplankenfabriek J.W. Molijn, Turfsingel 92, ca. 1895 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft gipsplaten volgens het systeem Giraudi. Notabene Goudana D 133 (= 1139 F 98) Oude signatuur 2354 "Reglement der vereeniging IJsclub Gouda". 1891; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 83 (= 1140 B 111) Oude signatuur 2355 "Reglement voor de billartclub", 1906; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 83 (= 1140 B 110) Oude signatuur 2356 "Catalogus der tentoonstelling van handel, industrie, kunst te Gouda ... 1913". Gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana N 75 (= 1140 B 108) Oude signatuur 2357 "Catalogus ... van de tweede huisvlijt-tentoonstelling". Catalogus van de afdeling Gouda van de Volksbond tegen drankmisbruik, 1912; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 71 (= 1140 B 107) Oude signatuur 2358 "Statuten der schietvereeniging Koningin Wilhelmina". 1898; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 77 (= 1140 B 105) Oude signatuur 2359 "Reglement voor de Goudse ofsierstafel". Reglement van een eetgelegenheid voor officieren, 1899; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 78 (= 1140 B 104) Oude signatuur 2360 Programma voor een uitvoering van de onderofficiersvereniging Eensgezindheid in zaal Concordia, 1908; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 B 103 Oude signatuur 2361 Menu's ter gelegenheid van reünies van het Wielrijdersdepot Gouda, 1920 - 1937 (hiaten); gedeeltelijk met handtekeningen van de aanwezigen. Met het gedicht "Het depot" door J.H. Speenhoff, 12 december 1918 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 78 (= 1140 B 102) Oude signatuur 2362 Programma van de te houden bus- en boottochten, excursies, sportdemonstraties, concerten enz. in de week van 5 tot 10 augustus 1946, georganiseerd door het plaatselijk comité "Vacantie 1946" te Gouda; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 84 (= 1140 B 97) Oude signatuur 2363 Statuten van rederijkerskamer De Goudsbloem, 1851; gedrukt. Met programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, 1861; gedrukt 1 katerntje, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Goudana H 101 (= 1140 B 91 - 92) Oude signatuur 2364 Krantenknipsel (uit ?) met een foto van de Oude Haven te Schoonhoven, ca. 1953 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK ansichtkaarten 759 Oude signatuur 2365 Verpakkingswikkel van Droste melkchocolade met een afbeelding van het stadhuis, ca. 1960 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAMH stamnr. 57391 Oude signatuur 1086 "L'illustration : journal universel hebdomadaire". Aflevering van zaterdag 24 juni 1916, geheel gewijd aan de eerste wereldoorlog, met o.a. de "tableau d'honneur de la guerre", waarin een portretfoto van generaal Pétain 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bewaard voor expositiedoeleinden. Notabene 7076 "Ter herinnering aangeboden den edelachtbaren heer F.H. van Kempen burgemeester van Schoonhoven 1915-1924". Herinneringsalbum van een commissie uit de burgerij bij het afscheid van de burgemeester, met namen van inwoners (die aan een geschenk hebben bijgedragen?), 1924 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Franse titel en titelpagina ontworpen door H. Ellens. Notabene 7077 Brief van het bestuur van de Zuid-Hollandsche Vereeniging tot Bevordering van Kunstnijverheid en Volkskunst aan F.H. van Kempen, burgemeester van Schoonhoven, met mededeling dat hij is benoemd tot lid van het algemeen bestuur, 1916 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2366 "Statuten en huishoudelijk reglement van de Woningbouwvereeniging (Ammerstol)". 1919; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voorgedrukt exemplaar voor de verenigingen aangesloten bij de Centrale van Arbeiderswoningbouwvereenigingen in Zuid-Holland (CABIZH). Notabene 7078-7081 Stukken betreffende het financieel beheer van de feestcommissie bevrijdingsfeest te Ammerstol, 1945 1 deeltje, 3 omslagen 7078 Kasboek 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7079 Intekenlijsten van bijdragen door inwoners 7 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7080 Kwitanties wegens gedane betalingen. Met een rekening wegens nog te betalen drukwerk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7081 Brief van b. en w. met verzoek om toezending van een overzicht van inkomsten en uitgaven 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7082 Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van J. de Jong, raadslid voor de SDAP te Ammerstol, o.a. als voorzitter van Het Gebouw (NVV), 1926 - 1934. Bevat: Een afschrift van een brief van oud-wethouder A. Zanen Hzn aan SDAP-gedeputeerde J.H.A. Schaper, 1926. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2367 Dienstregeling van de Stadsautobusdienst Gouda (N.V. v/h A.M. van Eldik) per 17 februari 1954; gedrukt. Met blanco vervoersbewijzen, ca. 1954 - 1960 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2368 "Statuten en reglement van den IJsbond Krimpenerwaard". 1899; gedrukt, 1900 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2369 "Moet dit nu zo?" Brochure van het bestuur van de AR kiesvereniging Nederland en Oranje te Ouderkerk a/d IJssel tegen de propaganda van de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen, (1958); gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 31300 Prospectus met tekeningen en bijlagen betreffende door B.V. Bouwbedrijf B.A. Waaijer te Leidschendam te bouwen patiobungalows en kubuswoningen aan de Bellefleur en Appelgaarde (plan Waterrijk) te Boskoop, 1993 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen varia 6367 Oude signatuur 2370 "Bevroren Turfsingel, Gouda". Reproductie van een ets (?) van Herman van der Jagt (1882-1970), ca. 1990 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2371 "Rotterdamse beeldende kunstenaars". Reproducties, met inleiding van P.A. Begeer; gedrukt, z.d. (ca. 1960). Bevat: Afbeelding van een schilderij van de Goudse kunstenaar Jan van Straaten. 1 deel tje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7083 Toelichtende teksten van J. Compeer bij de tentoonstelling over het openbaar vervoer in de regio Gouda sinds eind 19e eeuw, gehouden in het stadhuis, 1979; fotokopieën. Met krantenknipsels betreffende de tentoonstelling 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16410 Stukken betreffende de Koningin Julianschool voor lager onderwijs en de kleuterschool Beaxtrix te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1982 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7084-7085 Krantenknipsels uit De Telegraaf en de Goudsche Courant betreffende gijzelingen door Zuidmolukkers in Nederland, 1975, 1977 1 pak, 1 omslag 7084 Treinkaping bij Beilen en overval op Indonesisch consulaat te Amsterdam, december 1975 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7085 Bezetting openbare basisschool Bovensmilde en treinkaping bij De Punt (tussen Vries en Groningen), mei 1977 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2372 "Liedjes uit het repertoire van humoristisch gezelschap Kars en De Vos". Programmaboekje, z.d. (ca. 1935); afdruk 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bram Kars (1897-1985) was tot ca. 1950 werkzaam als cabaretier; De Vos was pianist. Notabene SAK 10.2.268 Oude signatuur 2373 "Koppermaandag 1983". Reproductie van vier aquarellen door D.J. van Vreumingen Dzn, met toelichting, uitgegeven door drukkerij Twigt 1 katerntje en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De originele aquarellen bevinden zich in museum GoudA. Notabene 7086 Ledenlijst van de r.k. middenstandsvereniging De Hanze, met aantekening van contributiebetaling, 1954 - 1959; fotokopie 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10715 Stukken betreffende de oecumenische werkgroep Vespers Gouda, 2005, 2006 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10446 Stukken betreffende tentoonstellingen van Goudse kunstenaars buiten Gouda, 1998 - 2004 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10445 Stukken betreffende galeries en ateliers, 1984 - 2001 en z.d 4 stukken - algemeen; - Gouda Art Gallery; - Josche Roverts; - Menno Meyer; - Mathot; - Museum De Verborgen Tijd; - Nieuwehaven 43 Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10444 Stukken betreffende de Stichting Jeugdtheaterschool Zuid-Holland, 1999 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gevestigd te Gouda. Notabene 10573 Stukken betreffende de Oranjenacht in Gouda, 1998 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7087 "Een School met den Bijbel en zijn meester". Serie artikelen door Jan de Rek in het Zondagsblad, 1940, over de school in Ouderkerk a/d IJssel, gesticht in 1887 en hoofdonderwizjer C. Brouwer uit Driebergen; fotokopieën 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7088 Aantekeningen van G.J. Lugard jr. uit A.S. de Blécourt, Ambacht en gemeente (1912), ca. 1934 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen F 174a Oude signatuur 7089 Transcripties en uittreksels van de beschikkingen van de Staten van Holland betreffende vicarieën, 1601 - 1713, vervaardigd door H.B. Eldermans, 1988 - 1991; met indices op geografische aanduidingen, namen van kerken en altaren en persoonsnamen 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7090 Transcriptie van de blafferd van de vicarieën en dergelijke in de kerken in Holland, 1653. Vervaardigd door H.B. Eldermans, 1992; met indices op geografische aanduidingen, namen van kerken en altaren en persoonsnamen. Met een transcriptie van de specificatie van de geestelijke goederen in het Land van Altena, 1573 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7091 Kohier van de personele quotisatie te Schoonhoven, 1744; fotokopie 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7092 "1872 - 1932". Tekst van een gelukwens ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest van C. Koning en echtgenote, met handtekeningen van de medebewoners van de Eerste Olivier van Noortstraat te Schoonhoven, 1932 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook fotocollectie stamnrs. 78224 - 78227. Notabene SAK HII/F7e Oude signatuur 7093 "Opzichters dagboek". Dagboek van opzichter J.A. Oooms bij de bouw van de Christelijke Lagere school (later: Rehobothschool) aan de Bermweg (later: Schoolstraat) te Nieuwerkerk a/d IJssel, oktober 1923 - april 1924 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2374 Entreebewijs voor de Nieuwerkerkse zwemclub De IJssel, z.d. (ca. 1940) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7094 Exemplaar van De Omroeper : (tweewekelijks) advertentieblad voor Schoonhoven en omgeving, 23 oktober 1941 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Laatst verschenen nummer. De voorpagina is volledig gebruikt voor de introductie van nieuwe Philips radio's. Notabene 2375 Militair zakboekje van Gerrit Willem Dimmendaal, geboren te Lochem (lichting 1922), soldaat bij het regiment wielrijders te Gouda, 1925, bijgehouden tot 1937 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7095 Aantekeningen over de geschiedenis van Ouderkerk a/d IJssel; getypt (fotokopie), met illustraties en topografische kaart, z.d. (ca. 1979) 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ex libris C.C.J. Lans (die ook in de tekst wordt geciteerd). De auteur is onbekend, maar niet Verboom (A'dam), Smit (Krimpen a.d IJssel) of Arnzt (Wassenaar). Notabene SAK 4345 Oude signatuur 2376 "Schoonhoven. Beschrijving, geschiedenis, enz. I". Aantekeningen over de geschiedenis van Schoonhoven door H.M. den Uijl; manuscript, z.d. (ca. 1921) 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH032a Oude signatuur 7096 "Bijdragen van A. den Ouden Bergambacht". Aantekeningen over zijn mobilisatie in 1939 - 1940 bij de 3e compagnie III RI in Noord-Brabant, zijn vrijwillige militaire opleiding in Schoonhoven en over de winter van 1929; gedeeltelijk getypt; fotokopie 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De auteur is geboren op 8 juli 1916 te Bergambacht. Notabene BG012 Oude signatuur 7097 "De onafhankelijkheidsfeesten te Gouda op 19 nov. l.l.". Foto in het weekblad Buiten van 29 november 1913; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 503 B 27 Oude signatuur 2377 "Vergeten eten". Recepten, ingeleverd door bezoekers van het RAAK-project "Vergeten eten", een kraam van het streekarchief Midden-Holland en de Patchingzone op de Markt te Gouda op 27 maart 2008, waar gerechten uit de 16e en 17e eeuw werden geserveerd 1 pakje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2378 "Groet uit Schoonhoven". Leporello met foto's van Schoonhoven, uitgegeven door Firma J. de Gruijter, ca. 1910; gedrukt 1 mapje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Formaat afbeeldingen ca. 5 x 9 cm. Notabene SAK z.nr. Oude signatuur 2379 Fragment van een beschrijving van Schoonhoven, hoofdzakelijk betreffende de afwatering op de Lek en de bouw van de sluis tussen de Wal en de Kat, in 1761 - 1762, z.d. (ca. 1870) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geschreven op briefpapier van G. van Ewijk, fabriek van goud- en zilverwerken Notabene SAK z.nr. Oude signatuur 7098 Toegang (beknopte samenvattingen) op resoluties van de Staten van Holland met betrekking tot Schoonhoven, 1588 - 1700, 19e eeuw (ca. 1870?) 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK z.nr. Oude signatuur 7099 Kalender voor november 1949 - december 1950 met foto's van o.a. riviergezichten (Lek bij Lekkerkerk); uitgegeven door Gebr. Den Oudsten te Lekkerkerk in verband met het 60-jarig jubileum; gedrukt 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7100 Autobiografische aantekeningen over de eerste levensperiode van Jan Willem van Wijngaarden (geb. 8-10-1900 te Schoonhoven; overl. 13-8-1984 te Rotterdam), z.d. (ca. 1970), met foto's en afdrukken van de geboorteakte, 1900 en getuigschriften, 1928 en 1929 1 stuk (5 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor de originele foto's ac 440 stamnrs. 26599 - 26605. Notabene 7101 "Krimpen aan den IJssel 1940-1945 : een gewoon dorp in een buitengewone tijd". Lesbrieven voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, samengesteld door J. Stijnen resp. A. Bloot, (2000) 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SAK Krij 33 (110 D 53) Oude signatuur 7102 Persoonlijke documenten van J.A. Donker (1864-1938), sigarenfabrikant, raadslid en wethouder te Gouda, 1884 - 1938 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7103 Krantenbericht van betreffende het 25-jarig jubileum van de heer P. van der Pol als lid van het R.K. Schoolbestuur te Gouda, 13 juni 1925 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1087 "Reclame Map". Een rijk van reclames voorziene leesportefeuille voor het tijdschrift "De Prins der geïllustreerde bladen voor Gouda en omstreken", ca. 1920 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1088 Exemplaar van Bouwkundig Weekblad Architectura, 1934 nr. 16 met foto's, plattegrond en doorsnede van de ULO-school voor openbaar en christelijk onderwijs te Schoonhoven 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH 415 Oude signatuur 2380 "Verslag over het jaar 1918". Jaarverslag van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met een rapport van jhr.mr. Van Rheineck Leyssius over de geschiedenis van het gereformeerde weeshuis te Schoonhoven (blz. 199-211) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH 230 Oude signatuur 2381 Biografie van dr. A. Pannevis (1838-1884) door I. Lewe, ca. 1970. Met een fotokopie van een kwitantie voor A. Pannevis als abonnee op Die Afrikaanse patriot, 1877 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen OIJ 16 Oude signatuur 7104 Beschrijvingen van de panden Lange Weistraat 87 en Lopikerstraat 37 te Schoonhoven. Kopie uit "Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800", van R. Meischke en H.J. Zantkuijl 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen SCH 343 Oude signatuur 1089 "Ter gedachtenis aan de plechtige ure uwer belijdenis des geloofs". Getuigschrift van de kerkenraad van de hervormde gemeente Gouderak voor Wilhelmina Maria Stigter, 27 maart 1910 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7105 "Waddinxveense oorlogsslachtoffers 1940-1945". Lijst van slachtoffers, met inleiding, samengesteld door Hans Geel 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7106 "De militaire wielrijders". Fragmenten betreffende Gouda uit het gedenkboek door L.J.P. Knoops, 1995; fotokopieën 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2382 "Welkomst groet aan onzen nieuw benoemden hoofd onderwijzer ...". Gelegenheidsgedicht van Jannetje Gijsberta Schouten voor Jan de Visser, onderwijzer te Berkenwoude (1882-1920), z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2383 Onderhandse verklaring van Johannes Vente te Hazerswoude, Adriana Vente te Moordrecht en Dirk Breedveld te Nieuwerkerk a/d IJssel, kinderen van Adriana Stolk te Zevenhuizen, weduwe van (1) Hendrik Breedveld en (2) Albert Vente, dat zij bij overlijden van hun moeder aan hun broer Albert Vente, rietdekker te Zevenhuizen, het beheer van de nalatenschap toevertrouwen, 28 juni 1869 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7107 Fragment uit een register van de hervormde gemeente Moerkapelle, aangelegd ca. 1651, gedeeltelijk bijgehouden tot 1798. Bevat: - Lijst van predikanten, 1656 - 1798. - Reglement op het beroepen van predikanten, z.d., met bijbehorende formulieren. - Voorschriften voor de visitatie, vastgesteld in de Zuid-Hollandse synoden van 1621, met latere aanvullingen, ook uit de classis Schieland, tot 1660, en voorschriften tegen het dansen, gebaseerd op besluiten van de nationale synode 1678. - Uittreksel uit de voorschriften tegen "het stoute pausdom" , vastgesteld in de Zuid-Hollandse synoden van 1651 en 1652. 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (In potlood gepagineerd 1 - 9.) Notabene 7108 Bewijs van aandeel in de renteloze lening ten laste van de hervormde gemeente Moerkapelle, 1911 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7109 Notitie van de archivaris van de 3e afdeling van het Algemeen Rijksarchief voor de hervormde gemeente Moerkapelle betreffende de betekenis van een bewijs van inschrijving in het Grootboek van de nationale uitgestelde schuld, 1921 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14503 Stukken betreffende de viering van koninginnedag te Zevenhuizen, 2001, 2003 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14504 Stukken betreffende de viering van koninginnedag te Moerkapelle, 2006, 2007 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14404 Stukken betreffende de programmering van dorpshuis Swanla, 2005/2006, 2006/2007 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18406 Stukken betreffende kunst- en cultuurcentrum Kreater te Waddinxveen, 2005/2006 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10611 Stukken betreffende de Probusclub Gouda, 2001 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19503 Stukken betreffende de Imkersvereniging Hollands Midden, 2006 1 stuk, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19300 Stukken betreffende de Reumapatiëntenvereniging (RPV) Gouda e.o., 2006 - 2007 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10164 Stukken betreffende omroep RTV Gouwestad, 1997, z.d. (ca. 2006) 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10360 Stukken betreffende woningcorporatie Mozaïek Wonen, ca. 2006 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19402 Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Midden-Holland en de Krimpenerwaard, 1984, 1999, 2000 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15460 Stukken betreffende de Molukkers, met name in Moordrecht, 2003, 2008 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10440 Stukken betreffende de onderwijstoneelgroep De Goudsbloem, 2002, 2003 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10234 Stukken betreffende de vereniging De Zonnebloem, afd. Gouda, 1996, 1997 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7110 Recensie door J. Taal, gemeentearchivaris van Gouda, van de autobiografie "Eenzaam maar niet alleen" van koningin Wilhelmina, (ca. 1960); gedrukt 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uit een onbekend r.k. tijdschrift (p. 150-152). Notabene 14120 Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen, 2006 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2384 "Reglement van de Vereeniging tot Onderlinge Brandverzekering voor Berkenwoude en omstreken", 1923; gedrukt 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7111 "Verjaardagskalender". Kalender met stadsgezichten uit de periode 1910 - 1938; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 13403 Stukken betreffende de Historische Kring Krimpen aan den IJssel, 2002, 2003 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12500 Stukken betreffende ijsclub De Zilveren Schaats te Schoonhoven, 1994/1995 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2385 "Mobiliteit en senioren". Voorlichtingsbrochure van de provincie Zuid-Holland met nadruk op het Groene Hart (Midden-Holland en Rijnstreek), 2005; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19301 Stukken betreffende het Dierentehuis Midden-Holland, z.d. (ca. 2005) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10537 Stukken betreffende de handboogsportvereniging Gravin Jacoba van Beieren, 2000 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7112 "Hoe reageert de "omgeving" in Nieuwerkerk aan den IJssel op de oudere werkloze?". Scriptie door mw. Th.J.M. van den Bosch voor de MBO-studie sociale dienstverlening, 1976; gestencild 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7113 Folder van de Nederlandse regering met aanmoediging om bij het referendum vóór de Europese grondwet te stemmen, mei 2005. Met samenvatting van het verdrag en met franstalige kranten over de resultaten van de referenda in Frankrijk en Nederland, waarbij het ontwerp van de grondwet werd verworpen, april - juni 2005 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14601 Stukken betreffende de PvdA, afd. Zevenhuizen-Moerkapelle, 2007 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7114 Krantenknipsels betreffende cirurg en gynaecoloog dr. A. Montagne, 1948, 1956; fotokopieën 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7115 Hoofdstuk uit H. Voorn, De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe (Wormerveer, Drukkerij Meijer, 1973) betreffende papierfabriek De Betere Hoop (A.J.J. Vos) in Noord-Waddinxveen en Gouda; fotokopieën. Met briefhoofden, 1916, 1917; ged. fotokopie Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7116 Authentiek uittreksel uit het testament van Dirk van der Wolff Lambertszoon aan de Goudkade onder Bloemendaal, waarbij zijn neef Cornelis Ramp en Jan Zoet te Zuid-Waddinxveen en Hermanus van Duyn te Noord-Waddinxveen worden benoemd tot executeurs-testamentair en voogden over zijn minderjarige en in het buitenland verblijvende erfgenamen, 1793 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2386 "Jan Lubken ...". Het levensverhaal van Jan Lubken (geb. 23-8-1910 te Stompwijk) op rijm gezet door zijn zuster Johanna (geb. 15-11-1911 te Gouda, geprofest als zuster Clementino) ter gelegenheid van zijn huwelijk te Gouda op 7 juni 1945. Bevat: Enkele foto's ingeplakt, waaronder van zijn onderduikadres bij Aalsmeer en zijn woning te Gouda. 1 cahier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10399 Stukken betreffende de Stichting Stadsjagt van Gouda, 2007 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12400 Stukken betreffende de eendenkooi Bakkerswaal te Lekkerkerk, 1969 - 1970 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10361 Stukken betreffende kringloopwinkel Wat is in de neem, later De Greep, 1996 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19510 Stukken betreffende de KNVB afd. Gouda, 1954/1955 - 1965 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2387 Toegangsbewijs voor het Thalia-theater aan de Kleiweg, z.d. (ca. 1960) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7117 Knipsels betreffende de Goudsche Courant uit het personeelsblad "Meer nieuws" van de Sijthoff Pers, 1982 - 1989, 1995. Met circulaire over de wisseling van hoofdredactie, 1994 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12401 Stukken betreffende de culturele zondagen te Schoonhoven, 2005 - 2006 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12402 Stukken bevattende aankondigingen en recensies van boeken over Schoonhoven, 1994 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10441 Stukken betreffende buurthuis De Speelwinkel, 1994 1 katern, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10644 Stukken betreffende de Stichting Ontwikkelingshulp Gouda (SOG), 1994 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10442 Stukken betreffende peuterspeelzaal Dribbel, 1994 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10235 Stukken betreffende de woningcorporatie Samenwerking, 1994 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10236 Stukken betreffende de huurdersvereniging Beter Wonen Gouda (BWG), 2007 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7118 Exemplaar van De Soldatencourant : orgaan voor leger en vloot, 3 maart 1915 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7119-7121 Uitgaven van drukkerij Twigt ter gelegenheid van koppermaandag, 1984 - 1986 3 omslagen 7119 Reproducties van vier kleurenlitho's door Gijsbertus Johannes Verspuy, 1859, met toelichting, 1984. Bevat: - Lazaruspoortje. - Keizerstraat met Barbartoren. - Catharinagasthuis. - St.-Janskerk vanaf de Spieringstraat. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7120 Reproducties van vier kleurenlitho's van werkzaamheden in de Kaarsenfabriek door Jan Toorop, 1905, met toelichting en krantenknipsel, 1985 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7121 Reproducties van twee schilderijen door Jaap Nefkens (geb. 1926), 1986. Bevat: - Gezicht op de Visbanken met St-Janstoren. - Hofje van Jansenius. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10317 Stukken betreffende de Schoolartsendienst Gouda, 1950 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7130 Catalogus van leverbare gymnastiektoestellen en sportartikelen door fa. Cha-s Disse te Hilversum, z.d. (ca. 1920); gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat tientallen afbeeldingen. Bewaard ten behoeve van expositiedoeleinden. Notabene 2388 Aantekeningboekje van Hendrik Loeve of Klaas van Dam te (Stolwijk ?), ca. 1887 - 1893. Bevat: Aantekeningen over visvangsten, veeteelt, vertrektijden van treinen te Gouda, huismiddeltjes tegen o.a. griep en reumatiek, prijzen van steenkool, adressen van familieleden en afnemers of leveranciers. 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10237 Stukken betreffende de Christelijke stichting voor begeleide kamerbewoning De Reling, 1998 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10362 Stukken betreffende de volkstuinvereniging Nieuw-Leven, 1993 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10542 Stukken betreffende de kanovereniging De Goudse Peddel, 1992 en z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19504 Stukken betreffende de skivereniging Midden-Holland, 1999 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7122 Krantenknipsel uit het kerkblad voor de hervormde gemeente door H.A. van Dolder-de Wit, 1981 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7123 "Wandelen langs het rijke verleden van Gouda". Krantenknipsel uit het maandblad Tussen de rails met (foto)reportage door Rien van der Gaag, augustus 1977 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19505 Folders van de gezamenlijke VVV's in Midden-Holland over recreatiemogelijkheden in het Groene Hart (o.a. Groene Hart Dagen), 1998, 2004 en z.d. (ca. 2000) 1 stuk, 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12501 Stukken betreffende het Artotheater te Schoonhoven, 2005 1 stuk 10724 Stukken betreffende het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG), 1998 - 1999 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10443 Stukken betreffende Gouda cultuurstad 1994 en betreffende het Kunstmoment, 1999, 2000, 2005 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10398 Stukken betreffende individuele beeldende kunstenaars, 1989 - 2003. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7124 Staat met absolute aantallen vreemdelingen in Nederland per 1 januari 1982; gedrukt 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft alle gemeenten in Midden-Holland met uitzondering van Moordrecht, Stolwijk en Vlist. Notabene 10645 Stukken betreffende het 5 mei-comité Gouda, 1994 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7125 Programma voor het internationaal beiaardfestival, 1999. Met bijlagen 1 katern, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft met name ook Gouda, Bergambacht en Schoonhoven. Notabene 7126 Congresmap van het internationaal congres over conservering van gebrandschilderd glas, met nadruk op Gouda, 1981 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10238 Stukken betreffende het Wijkteam Bloemendaal, 2005 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10239 Stukken betreffende de stichting voor Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk Gouda e.o. (VO), 1978 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10240 Stukken betreffende de Onderling Samenwerkende Ouderenbonden Gouda (OSO), 1994 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10318 Stukken betreffende de stichting Terminale Thuiszorg Gouda, 1985 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10241 Stukken betreffende de stichting Katholieke Gezinszorg Gouda e.o., 1951, 1953 1 stuk, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18407 Stukken betreffende de protestantse basisschool De Savonin Lohmanschool te Waddinxveen, 1994 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2389 Beschrijving van de herinrichting van de Dorpsstraat te Zevenhuizen in 1977 - 1978 in de VNG-publikatie "Gemeentelijk verkeersbeleid", met foto's, 1982; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7127 Kwartierstaat van Susanna Soffree (geb. 1918), samengesteld door M. Hooftman, ca. 1994 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11350 Stukken betreffende toneelvereniging De Schijnwerper te Haastrecht, 2002 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7128 "Goudse geboden uit wanhoop". Krantenknipsels betreffende de tien gouden stadsregels van Gouda, 2002, 2003 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10574 Stukken betreffende het Gouds Pottenbakkersfestival, 2003 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10397 Stukken betreffende de stichting Gouds Monumentenfonds, 1985 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19112 Stukken betreffende de toekomst van de Zuidplaspolder en het project Driehoek RZG Zuidplas, 2003, 2004 1 stuk, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2390 Aantekeningen over met name de Alblasserwaard, met enkele aantekeningen betreffende o.a. de Krimpenerwaard en Koudekerk, 1331 - 1761 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7129 "De straat". Krantenknipsel uit Trouw met reportage over bewoners van de Landmeterslag, met name de leefbaarheid van de buurt, 2004 1 stuk (3 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7131 "Handel en wandel in Gouda". Lesbrief betreffende handel (o.a. de VOC) en markten, met leerkrachtengedeelte en bijlagen, 2002 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geproduceerd door de onderwijswerkgroep open monumentendag voor het project streekarchiefdienst. Notabene 18201 Stukken betreffende de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (Vrouwen van Nu) afd. Waddinxveen, 2004 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19403 Stukken betreffende het Streekmuseum Krimpenerwaard, z.d. (ca. 2003) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2391 Cahier met bladmuziek en liedteksten, afgeschreven door A. Vuik jr. te Nieuwerkerk a/d IJssel als lid van de christelijke zangvereniging Hallelujah, z.d. (ca. 1900). Bevat: Voorin een ingeplakte tekst over "Theorie der muziek". 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7132 "De spagaat van de kerklieddiscussie". Krantenknipsel uit het Nederlands Dagblad met interview met Christiaan Ingelse, hoofdorganist van de St.-Janskerk, 2007 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7133 Formulier voor een verzoekschrift aan de eerste kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse volk om af te zien van de voorgenomen gemeentelijke herindeling, (1801) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19113 Stukken betreffende de stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder, 2008 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7134 "Gouda ... Havenstad? : Studie naar herstel van de relatie Hollandsche IJssel - Gouda". Rapport van de initiatiefgroep Gouda Havenstad, 1987 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2392 Bureaukalendertje 2009 uitgegeven door de Nederlandse Document Reproductie B.V. met foto's van o.a. stadsgezichten uit Gouda en de Hollandsche IJssel bij Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel; gedrukt 1 bandje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2393 "Jan Boezeroen : de arbeidende klasse in Nederland in de negentiende eeuw". Projectkatern in de geschiedenisleergang "Achteraf bekeken" voor Mavo, uitgaande van de situatie in Moordrecht ca. 1870 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen bibl. 1982/358 Oude signatuur 12300 Stukken betreffende de bodemverontreiniging in Lekkerkerk in 1980, 2008 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2394 "Verslag van den keuringsdienst van waren voor het gebied Rotterdam over het jaar 1924". Gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft o.a. de gemeenten in de Krimpenerwaard en Nieuwerkerk a/d IJssel. Notabene 11500 Stukken betreffende ijsclub Stolwijk, 1979 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7135 Akte van transport van een huismanswoning (boerderij) bestaande uit een huis, kookhuis, wagenschuur, baandersschuurm mattenschuur, berg en erf in het dijkland aan het Oosteinde van Moordrecht, met een weiland en drie akkertjes hooiland achter de eigendom van Willem van der Kleyn, strekkende van de buitendijkse zelling tot de "zoohoeke" en het water van Eldert Leeflang (O = het volgende stukje tuin en Willem van der Kleyn; W = het volgende perceel), en een tuinhoekje ernaast gelegen, strekkende van de dijkwetering tot het eigendom van Willem van der Kleyn (O = Willem van der Kleyn; W = het voorgaande perceel), samen 2 morgen, verpondingsnr. 305, door Gerrit de Wit aan Jan Kranenburg, 1780; afschrift, ca. 1890 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7136 "Reis- en verblijfpas". Formulieren voor een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland, z.d. (19e eeuw) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15110 Stukken bewaard vanwege de aanwezigheid van briefhoofden van Moordrechtse bedrijven, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2395 Kwitanties van de thesaurier van de Districts-commissie tot aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden voor de plaatselijke commissie te Moordrecht wegens afdracht van collectegelden, 1879 - 1880 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7137 "Soms voelen we de eenzaamheid". Krantenknipsel uit de Goudsche Courant met artikel over de positie van de bevindelijk protestanten (orthodox gereformeerden) in Nederland, met o.a. de mening van ir. M. Houtman, voorzitter van de centrale directie van De Driestar, 1993 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10319 Stukken betreffende de Stichting Schooltandverzorging Gouda, 1968 - 1971 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7143 Oproep tot deelname aan een stille tocht ter nagedachtenis van de op 4 november vermoorde Mariëlla de Geus, (november 2001). Met oproep van misdaadverslaggever Peter R. de Vries om informatie in het kader van zijn tv-programma, 2005 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7144 Aantekeningen over 350 jaar militaire garnizoenen in de stad Gouda 1572 tot 1922. Samengesteld door H.A. Treu ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van de Prins Willem Alexanderkazerne, 1968; gestencild. 1 katern 7145 Een historische schets betreffende de stad Gouda, gezien in haar betrekkingen tot de krijgsmacht: als garnizoensplaats en anderszins. (Samengesteld door H.A. Treu, ca. 1969.) 1 katern Bijlage bij het 62e jaarverslag van de sectie krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht. Notabene 7146 Exemplaar van De Krimpenerwaard : Nieuws- en Advertentieblad ... met artikelen over de geschiedenis van het hoogheemraadschap door T. Vink, het landschap door A. Scheygrond, en korte artikelen over elke gemeente, 7 april 1937. 2 stukken 7147 Een vergeten kind. Artikel in NRC Handelsblad over Malva Marina Reijes (1934-1943), dochter van de Chileense dichter Pablo Neruda, die in Gouda ligt begraven, door Rien Vroegindeweij, 2005; fotokopie. 1 stuk 7148 1888 100 jaar bruggen 1988. Gedenkboekje van de buurtvereniging Benedenkerk ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de gietijzeren ophaalbruggen over de ringvaart van de polder Stolwijk (Stolwijkse Vaart), 1988. Met informatieblad van het Streekarchief Krimpenerwaard en krantenknipsels. 1 omslag 7149 Gouds marktlied. Tekst van L. Carlier, z.d. (ca. 1970?). 1 stuk Uitsluitend tekst. De muzieknotatie (door N. van Leeuwen) ontbreekt. Notabene 7150 Octroy voor Jan Jacobsz Speckstruyff om te mogen stellen sekere molen. Octrooi van de Staten van Holland voor Jan Jacobsz Speckstruyff, meester timmerman, om als enige de door hem ontworpen molen voor de productie van pottenbakkers-, pannenbakkers- en pijpmakersaarde gedurende 12 jaar te vervaardigen, 10 oktober 1642; fotokopie. 1 stuk (2 bladen) Deze molen kon door één paard worden aangedreven, in plaats van door twee ossen met twee begeleiders. Notabene 7151 Circulaire met uitnodiging om zitting te nemen in het erecomité ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de gemengde zangvereniging Gouda, 1930. 1 stuk 7152 Advies over tweetalig opvoeden. Rapport van het Regionaal Platform Jonge Allochtonen Midden-Holland, 1999. Met fotokopie van een interview met Farid Bourjila van de SBD Midden-Holland in het tijdschrift In Zicht, 1999). 1 katern, 1 stuk 7153 Opmetingen door S.L. Wouteren van de driehoek spoorlijn - Winterdijk - Kattensingel, 1866, en de vierhoek Bodegraafsestraatweg - Breevaart - spoorlijn - Kleiweg, 1867; fotokopieën. Met beschrijvingen uit de database van het Legermuseum. 4 stukken 7154 Overzicht van de geschiedenis van het schoolgebouw van de Brede School aan het Wilsonplein, ca. 2007. 1 stuk (3 bladen) 7155 Het Hollandse gravenhuis als projektontwikkelaar. Artikelen van Jan den Ouden, gepubliceerd in de Goudse Post, 1993 - 1994; fotokopieën. <BEVAT>(2) Julius Caesar aan de Gouwe. (3) Friezen, Franken, Denen en Noormannen trokken in bonte stoet voorbij. 2 stukken 7156 Circulaires van de Algemeene R.K. Propagandaclub Gouda aan de besturen van r.k. verenigingen en instellingen met verzoeken om bijdragen ten behoeve van de exploitatie van het r.k. bevolkingsregister, 1933, 1938. 2 stukken 7157 Akte van attestatie op verzoek van schout en ambachtsbewaarders van Moordrecht ten overstaan van burgemeesters, schepenen en raad van Gouda door de Moordrechtse schepenen Jan Jansz van Alphen en Willem Jansz Judt en de oud-schepenen Cornelis Cornelisz Cleynmeel, Bastiaen Cornelisz, Cornelis Jan Dirck Aertsz, Cornelis Claesz Paeu en Leendert Kersz, waarbij comparanten verklaren dat zij - geboren en getogen Moordrechtenaren - hennep kweken zonder ooit henneptienden betaald te hebben; ook hebben zij nooit gehoord dat hun ouders henneptienden betaalde zouden hebben; wel hebben zij begrepen dat de heer van Goudriaan onlangs heeft beweerd dat hem henneptienden toekomen en dat hij enkele inwoners heeft gedagvaard voor het Hof van Holland, 21 september 1632. 1 charter (met restant van zegel) aanw. 1946/5 Oude signatuur 7158 Akte van transport van een losrente van ƒ 40 per jaar, gevestigd in 1640 ad ƒ 1000 ten laste van de Staten van Holland, door Kers Heyndricxsz van Maren als mede-erfgenaam van zijn moeder Aeltge Kerssen aan Jacob den Raedt, 5 november 1674. 1 charter (zegels ontbreken) aanw.1948/6 Oude signatuur 7159 Akte van transport van een losrente van ƒ 96 per jaar, gevestigd in 1639 ad ƒ 2400 ten laste van de Staten van Holland, door Matthijs de Grande, oud-schepen, als mede-erfgenaam van Matthijs Maten, aan Huych van den Bogaert, 8 mei 1690. 1 charter ( zegels ontbreken) aanw.1948/6 Oude signatuur 7160 Akte ten overstaan van schout en buurlieden van Haastrecht waarbij Pieter Ellertsz ten gunste van het Catharinaklooster in de Rozendaal te Gouda - vertegenwoordigd door pater Cornelis Dammaszoen - een eeuwigdurende rente van 2 nobels per jaar vestigt op zijn land, 12 oktober 1487. 1 charter (restant zegel) aanw.1948/6 Oude signatuur 7161 Akte ten overstaan van schout en gezworenen van Lange Ruige Weide waarbij Elbert Gerytsz ten gunste van Geertruyt Claes van Maerlogh weduwe een eeuwigdurende rente van 2 1/2 Beierse gulden per jaar, aflosbaar met 50 Beierse gulden, vestigt op 10 morgen land te Ruige Weide (boven: Adriaen Andriesz; beneden: Dirck Jansz), 1 juni 1518. 1 charter (zegel ontbreekt) Op de achterkant aantekening betreffende opvolgende schuldenaars (?): Nelle Jacobs moy Geert, Cornelis Ellertsz, Jacob Wyllemsz Hollander, Cornelis Jacobsz Hollander. Notabene aanw.1948/6 Oude signatuur 7162 Register met financiële overzichten van de IJsclub Gouda, aangelegd 1910, bijgehouden tpt 1915. <BEVAT>- Staten van bezittingen en schulden, 1910 - 1915. - Lijst van aandeelhouders in de geldlening van 1908 per 1 november 1910. - Staat van overdracht van aandelen. - Lijst van uitgelote aandelen in de geldlening van 1908, met staat van jaarlijkse uitlotingen in 1909 - 1911. - Staten van uitbetaalde coupons per 1909 - 1912. 1 katern aanw.1951/3 Oude signatuur 7163 Formulier voor een bewijs van aandeel in de "negotiatie tot den aanleg van eenen straatweg en vaart van Gouda naar Bodegraven", 1839; gedrukt. Met aangehechte afdruk van het KB waarbij toestemming wordt verleend om aanvullend aandelen uit te geven tot een bedrag van ƒ 45000, 1838; gedrukt. 2 stukken aanw.1956/2 Oude signatuur 7164 Geloofsbrieven van de Staten-Generaal voor Hieronymus van Beverning als gezant naar Engeland, 1653; afschriften. 2 stukken In het Frans. Een exemplaar voor de "Conseil d'Estat" van Engeland, het andere voor "Votre excellence" (Cromwell). Notabene aanw.1964/1 Oude signatuur 7165 Akte van transport ten overstaan van schout en heemraden van Ouderkerk a/d IJssel van een steenplaats met toebehoren en 2 morgen 3 hond land met hennepwerf, gelegen in de Crommepolder te Nieuwerkerk a/d IJssel, strekkende uit de IJssel tot de kampsloot en het kampje van Pieter Cornelisz Camers (O = Cornelis Willemsz timmerman; W = Cornelis Jansz Decker) door Cornelis Wiggertsz, oom en voogd van de weeskinderen van Adriaen Wiggertsz en Wiggert Wiggertsz, Jan Jacobsz (te Nieuwerkerk), oom en voogd van de weeskinderen van Adriaen Wiggertsz, Pleuntgen Jans (weduwe van Wiggert Wiggertsz) met haar broer Adriaen Jansz Backer, aan Adriaen Anthonisz Verbie, wonende aan de 's-Gravenweg te Nieuwerkerk, 1631. Ter betaling dient onder andere een rentebrief ten laste van Adriaen Adriaensz van der Duyn te Moordrecht. 1 charter (op linnen geplakt; zegel ontbreekt) aanw.1965/9 Oude signatuur 7166 Akte waarbij burgemeester Pieter Pietersz Trist verklaart dat hij van het stadsbestuur toestemming heeft gekregen een doorvaart te graven vanuit de stadsgracht door zijn land tot aan de droogplaats buiten de Dijkspoort (O = de stadsdrogerij; W = de wecht naar de Nieuwe Korte Akkeren; Z = de hoge dijk), onder voorwaarde dat hij zijn land niet zal bebouwen of beplanten ten nadele van de drogerij, 10 november 1615; 19e-eeuws afschrift. 1 stuk Dit land is door de stad gekocht van de voogden van Gerrit Floris Cinq, voordien van Jan Claesz Cinq, 1612. Notabene aanw.1948/6 Oude signatuur 7167 Congres A.N.V.V. Gouda 15 - 18 juni 1931. Programma voor het congres van de ANVV; gedrukt. 1 stuk 1140 A 255 Oude signatuur 7168 Lijst van voorwerpen aangetroffen in een slaapkamer, z.d. (ca. 2e helft 18e eeuw). 1 stuk 7169 Staat van roerende zaken, nagelaten door Cornelia van Nooten te Gouda, gedeclareerd door haar zuster Janna, getrouwd met Pieter Jansz Blanken, wonende in de Vlist, 24 juli 1812; concept. 1 stuk 7170 Affiches met bekendmakingen van boelhuizen (openbare verkopingen) van koeien te Reeuwijk, 1780, 1784; gedrukt te Gouda 3 stukken 7171 Fragmenten van een missaal (?), ca. 1545; gedrukt. 2 stukken 7172 Stukken betreffende de Breevaart (Reeuwijkse watering) en de Karnemelksloot, met name het geschil tussen Sluipwijk enerzijds en Reeuwijk en Broekvelden anderzijds, 1601 - 1608; 19e-eeuwse afschriften. 5 stukken aanw.000 Oude signatuur 7173 Losrentebrieven van de Staten van Holland ad ƒ 100 en ƒ 70 per jaar ten gunste van Gijsbert Pietersz de Lange, 10 augustus 1638 en 1 juli 1644. 2 charters (zegels ontbreken) aanw.001 Oude signatuur 7174 Akte van attestatie ten overstaan notaris Cornelius de Capella (te Utrecht ?), opgemaakt in herberg De Eenhoorn aan de Markt, in het bijzijn van Dirck Pietersz Blenckvliet, kapelaan te Den Haag, en Jacob Joostenz, waard, op verzoek van Gijsbrecht Thymansz, poorter van Gouda, 26 september 1546. Gijsbrecht heeft vertoond het testament van Jacob Pietersz van Kort Haarlem, verleden voor wijlen Willem Jansz, in leven secretaris en notaris te Gouda, en Aelbrecht Baerntsz Raidt en Kers (ook: Kors) Claesz als getuigen, tevens door hen samen met Pieter Jansz Benninck voor het gerecht van Gouda bevestigd. Omdat notaris Willem Jansz is overleden, verklaart Benninck dat hij op verzoek van de overledene de minuut van het testament heeft gegrosseerd, maar deze heeft het stuk niet meer kunnen bekrachtigen. De beide andere getuigen verklaren dat de grosse overeenkwam met de minuut. Dit testament wordt vervolgens geïnsereerd. Bij dit testament worden als erfgenamen de vier kinderen van de zuster van de testator aangewezen, te weten Dirck Dircxz, Heynrick Dircxz, Floris Florisz en Agnies Florisdr, met uitsluiting van zijn enige zuster Cornelia Floris Dammasz weduwe. De testator is universeel vruchtgebruiker van de nalatenschap van zijn broer Gerrit Pietersz. 1 stuk (perkament met notarismerk) aanw.003 Oude signatuur 7175 Stukken betreffende de distributie van niet-levensmiddelen, 1917 - 1918. 1 omslag 7176 Notariële attestatie de vita - op verzoek van hun vader - betreffende Marie en Catherinne Bulleman, dochters van Jehan Bulleman, chirurgijn te Cambrai (F), en diens vrouw Pasquet Lyamant, 12 juli 1578. Met verklaring van Jan Cornelisz, poorter van Gouda, dat Jehan Pietersz Bulleman rond die tijd nog in leven was, 2 februari 1580. 1 stuk aanw.005 Oude signatuur 7177 Notariële akte waarbij Dirk Daniel de Kedts Houtman, vroedschap, verklaart zijn benoeming tot universeel erfgenaam van Anna Maria Sas, ongehuwd overleden, aan te nemen, 1766; authtentiek afschrift. 1 stuk 7178 Fragment van het grootboek en financiële aantekeningen van Simon en Matteus Tengnagel, suikerhandelaren te Amsterdam, inzake levering van Portugese suiker aan Adriaen Groenendijk te Gouda en de stad Gouda, 1675 - 1679 en z.d. 1 omslag aanw.009 Oude signatuur 7179 Fragment van de rekening van inkomsten en uitgaven van Allert Vromert als deurwaarder van de gemenelandsmiddelen wegens de parate executie van de roerende zaken van de weduwe van Jan Claesz Boer te Haastrecht, z.d. (ca. laatste kwart 17e eeuw). 1 stuk aanw.017 Oude signatuur 7180 Vonnis van het Hof van Holland in de zaak in appèl tussen mr. Lambrecht van Wijngaarden enerzijds en Wouter Jacobsz Maes, prior van Stein, als executeur-testamentair van Dirck Maes, houtkoper te Gouda, zwager van Van Wijngaarden, anderzijds, 22 december 1568. 1 charter (zegel ontbreekt) aanw.023 Oude signatuur 7181 Testament van Claesghen Everts, verleden voor voor notaris Jan Reyniersz van Wourden en getuigen Gielis Rabereck (?) en Jacob Cornelisz lijndraaier, waarbij zij haar testament van 8 oktober 1595 herroept en haar broer Wolphert Evertsz, wonende in de Zeugstraat, tot haar universele erfgenaam benoemt, en bij diens overlijden zijn dochter Grietgen Wolpherts, 19 september 1609. 1 stuk (perkament) aanw.027 Oude signatuur 7182 Afrekening tussen Jacob Lievensz Walop en Neeltgen Isbrants, vrouw van Cornelis Thijsz, marktschipper van Utrecht op Gouda, als gemachtigde van Adriaen Cornelisz Verboom, enerzijds en Frans Jacobsz Verrijn anderzijds inzake de betaling door laatstgenoemde van het huis in de Peperstraat dat hij van de voornoemde gemachtigde heeft gekocht, 1644. 1 katern aanw.028 Oude signatuur 7183 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Andries Verveen, 1684 - 1686. 1 katern aanw.029 Oude signatuur 7184 Akte van schuldbekentenis van Dirick Jansz Diert ad ƒ 4650 ten gunste van zijn vader Jan Claesz Diert, zijn broers mr. Nicolaes en Jan en zijn zuster Weyntgen wegens de hem op 4 juli toebedeelde huis en brouwerij, 2 augustus 1563. 1 charter (zegels ontbreken) Op de achterzijde aantekeningen betreffende de aflossing. Notabene personalia III Oude signatuur 7185 Oproepzeedel. Lijst van personen die in kennis gesteld moeten worden van het overlijden van Cornelis Voordewind, z.d. (ca. 1800). personalia III Oude signatuur 7186 Brief van Jan van de Polder te Batavia, executeur-testamentair van zijn oom .. de Cordua, aan Hendrik Houtam, gerechtsbode te Gouda, onder andere betreffende het aandeel van diens vrouw Margaretha Fek als nicht van De Cordua in de nalatenschap, 16 oktober 1779. 1 katern Houtam trouwde 1-7-1776. Notabene personalia III Oude signatuur 7187 Bief van NN aan Antony Camerlingh, advocaat te Hoogeveen, bij een rekening betaald door Maria Duyf, weduwe van Cornelis de Licht, koopman in vlas, 17 februari 1701. 1 stuk personalia III Oude signatuur 7188 Brieven van de burgergecommitteerden van Amsterdam aan die van Gouda resp. aan burgemeester mr. M. van Toulon, 1786. Circulaire inzake de oprichting van een gedenkteken voor J.D. van der Capellen tot den Poll; gedrukt. - Uitnodiging voor het bijwonen van een feestmaaltijd wegens de alliantie met Frankrijk. 2 stukken aanw.1922/1 (personalia III) Oude signatuur 7189 Akte van aanstelling door Gecommitteerde Raden van Zuid-Holland van Marcelis van Beerestein tot luitenant in de compagniet van kapitein Lijnslager, 1e bataljon regiment Van Holsten, 1762; met aantekening van eedsaflegging. 1 stuk aanw.1968 (personalia II) Oude signatuur 7190 Kennisgevingen van overlijden van Margaretha van Lakerveld door haar man A. Blanken Jz, 1823, resp. Cornelia Maria Hondorff Block door haar man J. van Lakerveld Blanken, 1843. 2 stukken M 209 (personalia III) Oude signatuur 7191 Brief van raadpensionaris L.P. van de Spiegel aan burgemeester Metelerkamp inzake verhoging van de belastingen, 4 oktober 1792. 1 stuk aanw.1910/1 (personalia III) Oude signatuur 7192 Stukken van de Conseil d'administration resp. administration générale des postes te Parijs aan A. Brans, postdirecteur te Gouda, 1811-1823 3 stukken in het Frans Notabene personalia III Oude signatuur 7193 Brieven van minister A.F. Falck aan burgemeester L. van Toulon, 1820 - 1823 en z.d. 6 stukken personalia III Oude signatuur 7194 Aantekeningen van mr. Gerrit Gerritsz Bouwens van diverse, o.a. huishoudelijke en genealogische aard, aangelegd ca. 1562, bijgehouden tot ca. 1577. Met transcriptie van een aantekening over de opdracht voor het schilderen van het St.Pietersaltaar (in de St. Janskerk) aan Pieter Pietersz, 1569. 1 katern, 2 stukken Onvolledig. De genealogische aantekeningen gaan terug tot 1529. Kennelijk aangetroffen in het doopboek van r.k. statie De Tol, 1635-1673 Notabene personalia III Oude signatuur 7195 Brief van ds. P. Weiland, remonstrants predikant te Rotterdam, aan ds. J.W. Bussingh, lid van het Koninklijk Instituut, over de uitblijvende "indemniteiten"(vergoedingen) voor de leden, 23 april 1810 1 stuk personalia III Oude signatuur 7196 Verklaring van ds. Abdias Widmarius (vanaf 1644 hoogleraar te Harderwijk) betreffende het huwelijk van Claes Pietersz en Trijntgen Joosten op 29 mei 1622. Met aantekeningen en literatuuropgave betreffende Widmarius door (ds. Vorstman?), 19e eeuw 2 stukken aanw.1961 (port III) Oude signatuur 7197 Getuigenverklaring van Augusteyn Ravesteyn en Arien Meuleman, ten overstaan van burgemeesters van Gouda en op verzoek van Lijsbeth Eewouts Verswaan, vrouw van Willem Cornelisz, betreffende haar gedrag en het vertrek van haar man in 1711 op een VOC-schip naar Oost-Indië, 25 oktober 1713. 1 stuk aanw.1961 (port. III) Oude signatuur 7198 Schuldbekentenis van Russent, weduwe van Claes Diericz van Crimpen, en Melys Claesz voor Claes Kronser van Kampen wegens de levering van dekens, 1515; authentiek afschrift van notaris Splinter Lourisz; met aantekeningen van de aflossing. 1 stuk aanw.1962 (port III) Oude signatuur 7199 Plattegrond van een bouwplan van 12 huizen in twee rijen van 6 aan een bleekveld land de "stadts waeteringe", z.d. (ca. 1e helft 17e eeuw). 1 stuk aanw.1963/2 Oude signatuur 7200 Akte waarbij stadhouder Frederik Hendrik als heer van Naaldwijk enz. aan Hillebrandt Pietersz Heerenbras toestaat 5 morgen land met een huis in Zuid-Waddinxveen voortaan als allodiaal goed te bezitten, 3 februari 1644. Daartegenover draagt heerenbras zijn 6 morgen land in Broekhuizen, strekkende van de buitendijkse sloot nooordwaarts tot de dwarssloot van het erf van Cornelis Branden (O = voor de weduwe van Cornelis de Lange en achter de weduwevan Michiel de Packer; W = het Heilig Geesthuis en Hubrecht Lenartsz) op aan de heer van Naaldwijk, waarna hij vervolgens met dit land wordt beleend. Op de achterkant aantekening van vernieuwing van de eed als leenman na het overlijden van Frederik Hendrik in 1647. 1 charter (zegel ontbreekt) aanw.1963/5 Oude signatuur 7201 Onderhandse koopakten van onroerende zaken door Johan de Haen, schout-bij-nacht, 1670. Van Hendrick Cornelisz van Cootwijxck: een oofttuin aan de Kattensingel, strekkende van de singel tot de eigendom van de weduwe van Jonasz, metselaar (Z=voor de weduweJoost verhoeck en achter Joost Paeuw met zijn kleingarenbanen; N= de gemeenschappelijk kade). 31 mei 1670. Van Araentje Cornelis, weduwe van Joost Verhoeck: een schuur, erf en scheepswerf aan de Kattensingel, strekkende van de gracht tot de eigendom van de koper (O = Job Adriaensz Pauw; W= de koper, 9 juli 1670. 2 stukken 7202 Stukken betreffende Abraham Taalman (-1753), kapitein ter zee, 1746, en de familie Taalman, ca. 1880. Brief aan de admiraliteitover het bereiken van Cadiz en de gezondheid van de bemanning, 1746. Genealogische aantekeningen, ca. 1880 2 stukken mus. 181 Oude signatuur 7203 Onderhandse koopakte door Pieter van Middellandt, kapitein der zee, van een oofttuin in de Korte Akkeren in de middelste kade, strekkende tot de vaarsloot (O= Gerrit Laurenburch, de weduwe van Adriaen de Reus en het weeskind van Dirck Claesz Schoonouwen; W= dr. Petrus Trist) van Ariaentjen Kers, weduwe van Gerrit Dircxsz Verwint, 27 mei 1670. 1 stuk 7204 Octrooi van stadhouder Willem III en het hof van Utrecht voor het echtpaar Jan van Veen en Zegertje Terwe om te testeren, 29 oktober 1694. 1 charter (zegel ontbreekt) aanw.1963/10 Oude signatuur 7205 Losrentebrief van de Staten van Holland ad f 40 per jaar ten gunste van Donatus van Groenendijck, 4 december 1655. 1 charter (zegel ontbreekt) aanw.1963/10 Oude signatuur 7206 Akte van toelating als bewaarschoolhouderes voor Cornelia Elizabeth van de Putte, 1907. Met diploma's als onderwijzeres handwerkrn, 1909, en hoofdonderwijzeres bewaarschool, 1912. 3 stukken port. II Oude signatuur 7207 Voorblad van de boedelinventaris en -rekening van de nalatenschap van Andries Endenburg, in leven stadsdrukker, 1755-1756. 1 stuk 037 Oude signatuur 7208 Akte van ontslag voor Joseph Amreyn als gewoon lid van de "Standes Compagnie" van het kanton Luzern (CH), 1816. 1 stuk A. was tapper te Gouda; ov. 5 december 1829 Notabene aanw. 1976/4 Oude signatuur 7209 Lijst van aanwezige vreemde valuta met omrekening in guldens, z.d. (ca. 1650). 1 stuk 7210 Overeenkomst betreffende dienstbaareden tussen de percelen aan de Westhaven kad. D 529 en 1095, eigendom van WicherWernink, enerzijds en D 525, eigendom van Barend Scholten, anderzijds, 1873; afschrift. 1 stuk 7211 Heilwens van P. Hofman voor zijn nichtje Meinsje Blom bij haar 12e verjaardag, 1931. 1 stuk (2 bladen) aanw. 1976 (port III) Oude signatuur 7212 Gedeelte van een akte van scheiding van de nalatenschap van Cornelis Brugman, gehuwd met Beatrix Kuypers, ca. 1755. 3 katerns 031 Oude signatuur 7213 Verklaring van stadsarts W.F. Büchner dat Frans Pijpenzeel krankzinnig is en niet geschikt is voor militaire dienst, 29 maart 1811. 1 stuk 034 Oude signatuur 7214 Exemplaar van het Dagblad van Gouda, 10 juli 1917. 1 stuk 7138 "Water stuurt landgebruik in Krimpenerwaard". Exemplaar van De Water met artikel over het zogenoemde Veenweidepact Krimpenerwaard, 2006. Bevat: Foto van de hoge waterstand in de Turfmarktgracht te Gouda. 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2397 "Verslag van de U.L.O.-conferentie ... georganiseerd door de afdelingen 's-Gravenhage, Gouda en Leiden van de Vereniging voor MULO ...". Gestencild 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2398 "Gouda doet een boekje open". Informatiegids voor nieuwe bewoners, (1971); gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2399 "De Krimpenerwaard". Informatieve brochure van de Stichting Krimpenerwaard, met beknopte gegevens over de 12 gemeenten in de waard, 1958; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst van M.J. Muller (?). Notabene 2400 KEK Eerste aflevering van de Kleine Encyclopedie van de Krimpenerwaard met artikel van Johan van Rodam over de parochie Haastrecht, (1976); gestencild. 1 katern Voorloper van het tijdschrift HEK. Een gedeelte van de tekst ontbreekt. Notabene 2401 Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude ... Eerste aflevering van het derde deel, bewerkt door J.N. Scheltema, naar de aantekeningen van C.J. de Lange van Wijngaarden; gedrukt, 1876. 1 katern 2402 Iets over de geschiedenis. Brochure over de eendenkooi Bakkerwaal, z.d. (ca. 1974). 1 katerntje 2403 Natuurpad Bisdom van Vliet. Brochure van de IVN-afdeling IJssel en Gouwe bij de natuurwandeling in het park Bisdom van Vliet te Haastrecht, 1990. 1 katern 2404 Dat mysterieuze ... Reclame-prospectus van drukkerij Den Oudsten te Lekkerkerk, z.d. (ca. 1970). 1 katerntje 2405 Toegangsbewijs voor de opvoering van de klucht "'t Is een schandaal, Generaal" in zaal Concordia, 1 februari 1953 ten bate van de R.K. Kinderbescherming; gedrukt. 1 stuk Niet doorgegaan vanwege de watersnoodramp. Notabene 2406 Russst! : Krimpenerwaard, rustpunt van Nederland. Overzicht van het religieus erfgoed in de waard, uitgegeven door Krimpenerwaard Promotie, ca. 2005; gedrukt. 1 katerntje 2407 De omstreken van Gouda. Artikel van G. Houtman betreffende flora en fauna, gepubliceerd in Ameuba (NJN), 1927; fotokopie. 1 stuk (bladen) 2408 Nederland zingt. Programmaboekje voor de televisie-opnamen van de Evangelische Omroep in de St.-Janskerk, 1993. 1 katerntje 2409 Programma van het concert door W.P. de C. Vrugt in zaal Nut en Vermaak, 1841. 2410 Akte ten overstaan van Lauris Baernt, notaris te Gouda, en getuigen Wouter Maertz en Jacob Kerstantz, waarbij Thoenis Willemsz en Thoenis Cornelisz, kerkmeesters te Berkenwoude, verklaren aan te nemen 3 morgen land - dat jaarlijks 27 stuivers opbrengt - als legaat van wijlen Jacob Willemsz. Als tegenprestatie dient wekelijks een halve zielenmis te worden gelezen. Met toestemming van de erfgenamen hebben de kerkmeesters het land verkocht en van de opbrengst stenen gekocht voor de bouw van de kerktoren. Pastoor Jan Dircxz verklaart dat indien de tweewekelijkse mis niet kan worden gelezen, dat dan het geld aan de armen moet worden gegeven. 1 charter (notarismerk) aanw. 1961/2 Oude signatuur 2411 Klachtenboek Roei- en Zeilvereeniging "Gouda". April 1916 - september 1917. aanw.1951/5 Oude signatuur 2412 Verzendlijst van een rond te zenden object (nr. 101) van J. van Bentum via 21 tussenliggende adressen naar J.G. Gerlagh, 1838 - 1839. 1 stuk 2413 Bewijzen van toekenning van prijzen aan leerlingen van de Latijnse school, 1708 - 1764. Met begeleidend briefje van dr. S. Muller Fz, gemeentearchivaris van Utrecht, z.d. (ca. 1910). Johannes van Leeuwen, 1708. - Willem van Noort, 1733 en 1736. - Gerard Corn. Bastiaense, 1740. - Dirk Hoola van Nooten, 1761. - Pieter Gibbon, 1794. 7 stukken aanw.002 Oude signatuur 2414 Debiteurenboekje van de Vlaamse bierhandelaar Zijbrant Wiltens, woonachtig in het land van Waas (Sint Niklaas en omgeving), 1576 - 1577. 1 deeltje Misschien geëmigreerd naar Gouda? Notabene aanw.024 Oude signatuur 2415 Inkwartieringsbriefjes voor A. Voordewind in de Kleiwegstraat, 1793 - 1810. 1 omslag personalia III Oude signatuur 2416 Brief van .. Voordewind te Leiden aan zijn oom Adrianus Voordewind, binnenvader in het Catharinagasthuis, 1821. 1 stuk personalia III Oude signatuur 2417 Kwitantie voor Jeremias van der Grijp wegens betaalde verponding 1799, extraordinaris verponding, klap- en lantaarngeld en straatgeld 1800. 1 stuk 2418 Kwitantie van Nicolaas Fek voor de opzichter van het gewestelijk "recht op de gezegelde en ongezegelde billietten" wegens ontvangst van een "collectboek", 1754. 1 stuk personalia III Oude signatuur 2419 Brief van C.J. de Lange van Wijngaarden aan H. van Wijn, rijksarchivaris, over hun wederzijdse gezondheidstoestand, 31 mei 1818. 1 stuk aanw.1963/3 Oude signatuur 2420 Akte van venia aetatis van de Staten van Holland voor Jacobus Staal, 26 januari 1747. 1 charter (zegel ontbreekt) aanw.1963/4 Oude signatuur 2421 Briefje van Rommer (Roemer) Vlacq, kapitein ter zee, aan procureur Van der Togt met verzoek om de rechtzaak tegen advocaat Lautzenburgh te beginnen, 28 februari 1701. Met een brief aan de admiraliteit betreffende het verloop van zijn reis, 1745. 2 stukken Gedeeltelijk enig tekstverlies. Notabene mus.178 Oude signatuur 2422 Concept-verzoekschrift van turfstekers aan keizer Karel V om vergunning tot het uitvoeren van turf, z.d. (ca. 1550) 1 stuk 2423 Convocatie voor A.J. Meurs wegens een bijeenkomst van wijkmeesters voor het bijhouden van de bevolkingsregisters, 1854. 1 stuk 037 Oude signatuur 2424 Verklaring van de chirurgijn N. Grootendorst dat hij Matthias Verboom en Abraham Grendel als leerlingen heeft aangenomen, 1814. 1 stuk 037 Oude signatuur 2425 Verklaring van C. Bleuland dat Hendrik van 't Hof twee breukbanden nodig heeft, 1794. 1 stuk 037 Oude signatuur 2426 Consentbriefjes voor de schippers Jan Baars en ... Noppen om door de Mallegatsluis te varen met stenen voor Amsterdam, juli 1773. 2 stukken 037 Oude signatuur 2427 Aantekening van vervoer van passagiers, mogelijk via de trekschuit, van Gouwsluis naar Amsterdam en Uithoorn, z.d. (ca. 1680). 1 stuk 2428 Het plantsoen. Tekst van een gedicht op de beplanting (?) van de voormalige stadswallen, 1852. 1 stuk 036 Oude signatuur 2429 Plaatsbewijzen voor de veerponten over de Kattensingel en de Turfsingel, 1892. 6 stukken 2430 Zakboekje van Jan Schouten, geboren te Gouderak, fuselier bij de 5e afdeling infanterie, 1839; met aantekeningen over de periode 1832 - 1839. 1 katerntje 1761 Stukken betreffende propaganda van politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Berkenwoude, 1966 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19200 Stukken betreffende Abva Kabo afd. Midden-Holland, 2006/2007 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10320 Stukken betreffende het Groene Hart ziekenhuis, 2007 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14702 Stukken betreffende de hervormde gemeente Moerkapelle, 2006 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10602 Stukken betreffende de SGP, afd. Gouda, 2005 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7142 Exemplaar van de Volkskrant magazine met interview met Jamai Loman, eerste winnaar van "Idols", 2003 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10575 Stukken betreffende de Goudse Horeca- en Evenementenkalender, 2005 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 17100 Stukken betreffende de polder Berkenwoude, 1948 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7139 Bijlage bij "De Zeelt" (Nieuws en advertentieblad voor Berkenwoude en Omgeving) met plaatselijk nieuws uit Berkenwoude en Stolwijk, mei 1966 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10396 Stukken betreffende muziekgroep The Firestarters, z.d. (ca. 2007) 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10395 Stukken betreffende zangkoor Menoraj, (2001) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7140 Gedenkplaat bij het 50-jarig jubileum van de christelijke school aan de Lange Groenendaal, 1916. Bevat: Foto's van de drie directeuren: A. van der Sluys (1866-1873), J. van de Putte (1873-1914) en P.M. Both (1914-(1916)). 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7141 "Het landschap om Gouda in den loop der eeuwen". Afleveringen van Weekblad De Zuidplas, Weekblad voor Waddinxveen en De Boskooper met artikel van dr. A. Scheygrond, 1937 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2396 "Instituut voor weefselonderzoek Gouda : taak en betekenis voor de wasindustrie ...". Reclamebrochure ter gelegenheid van het 12 1/2-jarig bestaan, z.d. (ca. 1948?) 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1140 A 198 Oude signatuur 10538 Stukken betreffende de voetbalvereniging GSV, 2008 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10242 Stukken betreffende het Wijkteam Gouda-Noord, (1998), 2002 1 katern, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Nieuwe kerk van AlphenDe bevrijding van Alphen aan den Rijn (mei 1945) Molen 't SlotVoormalig raadhuis Alphen aan den Rijn