Archief van het Oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis) te Gouda, (1364) 1555-2000

0089 Archief van het Oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis) te Gouda, (1364) 1555-2000 1555 9999 S.M.J. Janzing, 1996,1997, E. van der Hulst, 2013 0089 Archief van het Oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis) te Gouda, (1364) 1555-2000 Groene Hart Archieven Soort toegang Inventaris Auteur S.M.J. Janzing, 1996,1997, E. van der Hulst, 2013 Nadere toegang Regestenlijst van de charters (1364 - ca. 1800) = NT 1105. Openbaarheid na 50 jaar, maar ged. wegens inventarisatie niet raadpleegbaar Vestiging voor raadplegen Gouda, Groeneweg 30 Archiefdienst 66 - Streekarchief Midden-Holland Zonder categorie Categorie Inleiding Voor een overzicht van de geschiedenis van het huis en het archief zie: Drs. S. van der Mark-Hoevers, "Het huis van Willem Vroesen. De lotgevallen van een Huis met zijn Bewoners en Regenten", Gouda 1992. Inventaris 1. Archief van de regenten 1.1. Stukken van algemene aard 1 "Copiën van rentebrieven 'th Oude Mannenhuys ter Goude competerende ...". Cartularium, aangelegd 1559, bijgehouden tot 1593. Bevat: Authentieke afschriften van akten uit de periode ca. 1530 - 1587. 1 band (70 genummerde bladen (perkament)) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen bruikleen ARA 1951 Oude signatuur 2 Stukken betreffende het proces van de kerkmeesters, heiligegeestmeesters en de regenten van het oudemannenhuis contra de erfgenamen van Aelbert Gerrebrantz, 1602-1603 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3 "Memoriael". Register met aantekeningen, meest van financiële aard, maar ook betreffende besluiten, benoemingen, enz., 1630-1687 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11 Oude signatuur 4-14 Registers van resoluties en notulen van de regenten, nu en dan van regenten en regentessen gezamenlijk; met hiaten, 1632 - 1976 9 delen en 2 omslagen Zie voor gedeeltelijke opvulling van de hiaten de inv.nrs. 11 - 13. Notabene 1 en 2 Oude signatuur 4 1632 - 24 april 1795. Bevat: De periode 1632 - 1764 bevat slechts afschriften van resoluties; aantekeningen betreffende aanstellingen van chirurgijns, regenten, rentmeesters en binnenmoeders; aantekeningen van de opname van proveniers en van hun overlijden of van hun vertrek uit het huis wegens wangedrag; aantekeningen alsmede een afschrift van een akte betreffende het recht van voordracht van oude mannen; en een afschrift van een akte van décharge van rentmeester Gerard Pijper wegens zijn vrijwillig ontslag. In de notulen van 20 mei 1765 een instructie voor de rentmeester. In de notulen van 21 januari 1792 een instructie voor de binnenmoeder. In de notulen van 9 augustus 1792 een reglement voor de mannen van het oudemannenhuis. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De echte notulen beginnen op 27 februari 1765. Notabene 1 Oude signatuur 5 24 juni 1795 - 17 juni 1815 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10 Oude signatuur 6 1826 - 1837. Bevat: In de notulen van 30 december 1829 een staat met namen van de inwoners van het huis, hun leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, godsdienstige gezindheid en beroep, opgesteld op verzoek van de wijkmeester. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2 Oude signatuur 7 1845 - 2 november 1861 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3 Oude signatuur 8 16 november 1861 - 22 mei 1891. Bevat: In de notulen van 2 oktober 1869 een reglement voor het oudemannenhuis door regenten en door de raad van de gemeente Gouda gezamenlijk vastgesteld. In de notulen van 28 januari 1871 een reglement voor de regenten. In de notulen van 25 oktober 1872 een instructie voor de chirurgijn. In de notulen van 23 augustus 1889 een instructie voor de secretaris. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4 Oude signatuur 9 29 mei 1891 - 14 november 1903 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5 Oude signatuur 10 18 november 1903 - 5 oktober 1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6 Oude signatuur 11 19 oktober 1912 - 29 september 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7 Oude signatuur 12 13 oktober 1923 - 22 juli 1933 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 8 Oude signatuur 13 5 augustus 1933 - 7 januari 1939 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 9 Oude signatuur 14 21 januari 1939 - 6 november 1976 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 165 Oude signatuur 15 Stukken betreffende het proces tussen de regenten en de erfgenamen van Pieter Maertens Mangelaer, 1644 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16 Stukken betreffende het proces tussen de regenten en de erfgenamen van Willem van der Nijpoort, omstreeks 1660 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 17 Afschrift uit het comparitieboek, betreffende het proces tussen de regenten en de erfgenamen van Pieter Martenz. Mangelaer. Met een afschrift uit het 'tuijghboeck' waarin de getuigenisverklaring van Marritgen Dircks is opgenomen, 1662-1663 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18 Privilegeboek van de stad Gouda, ca. 1750 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 279 Oude signatuur 19-37 Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgaande stukken; met hiaten, 1789 - 1974 7 stukken en 14 omslagen 1, 3, 4, 5, 27, doos 41, 47 Oude signatuur 19 1789 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15 Oude signatuur 20 1808 - 1809 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16 Oude signatuur 21 1814, 1817 - 1820 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 17 Oude signatuur 22 1821 - 1830 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18 Oude signatuur 23 1831 - 1832, 1836, 1838, 1840 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19 Oude signatuur 24 1845 - 1850 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 20 Oude signatuur 25 1851 - 1853, 1855, 1857, 1860 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21 Oude signatuur 26 1863 - 1864, 1870 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 22 Oude signatuur 27 1871 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 23 Oude signatuur 28 1887, 1889 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 49 Oude signatuur 29 1901, 1903, 1906, 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 50 Oude signatuur 30 1912, 1914 - 1916, 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 43 Oude signatuur 31 1923 - 1925, 1928 - 1930 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 40 Oude signatuur 32 1931 - 1940 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 48 Oude signatuur 33 1941 - 1950 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 51 Oude signatuur 34 1951 - 1960 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 52 Oude signatuur 35 1961 - 1970 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 53 Oude signatuur 36 1971 - 1974 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 54 Oude signatuur 37 1850 - 1973 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 38 Extracten uit de decreten van de municipaliteit van Gouda, 1796,1817-1850 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 39-42 Kladnotulen en -besluiten van de regenten in beknopte en samengevatte vorm; met bijlagen, 1817 - 1827 en 1835 - 1837 4 omslagen 2 Oude signatuur 39 1817 - 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11 Oude signatuur 40 1820 - 1823 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12 Oude signatuur 41 1824 - 1827 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 13 Oude signatuur 42 1835 - 1837 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14 Oude signatuur 43-51 Staten met opgaven van aantallen verpleegden en verpleegdagen en van de ontvangsten en uitgaven van het Oudemannenhuis, jaarlijks opgesteld op last van de minister van Binnenlandse Zaken voor de statistiek van het armwezen; minuten; met hiaten; met bijlagen, 1820 - 1956 2 stukken en 8 omslagen doos 47, 55 Oude signatuur 43 1820, 1824, 1826, 1837, 1843 - 1844, 1855, 1858 - 1859 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 212 Oude signatuur 44 1883 - 1890 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 213 Oude signatuur 45 1891 - 1900 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 214 Oude signatuur 46 1901 - 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 215 Oude signatuur 47 1911 - 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 216 Oude signatuur 48 1921 - 1930 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 217 Oude signatuur 49 1931 - 1943, 1945 - 1950 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 218 Oude signatuur 50 1951 - 1953, 1955 - 1956 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 219 Oude signatuur 51 1957, 1959-1962 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 52 Beurtlijst van het voorzitterschap van het college van regenten, medio 19e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 53 Brief afkomstig van de burgemeester van Gouda, gericht aan de regenten, met een beschrijving van de herkomst van het cartularium van het Oudemannenhuis uit de zestiende eeuw, 1889 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 54-55 Registers van afschriften van uitgaande brieven van de regenten, 1891 - 1935 2 delen 4 en ongenummerd Oude signatuur 54 1891 - november 1916 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 24 Oude signatuur 55 December 1916 - 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 157 Oude signatuur 1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 1.2.1. Organisatie van het huis 1.2.1.1. Reglementering, status 56 Reglement voor de oude mannen, opgesteld in 1686, 1765 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 57 Extract uit het vroedschapboek van Gouda, met daarin de statuten voor de oude mannen, opgesteld in 1683, 1774 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 58 Reglement voor de oude mannen, opgesteld in 1792 en herzien in 1847, 1889 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 59 Conceptstukken voor reglementen, omstreeks 1850 en 1968 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 60 Stukken betreffende een geschil met het gemeentebestuur over de vraag of Het Oudemannenhuis een instelling van weldadigheid is in de zin van de Armenwet van 1854 en of het gerangschikt moet worden onder de gemeente-, de particuliere- of de gemengde instellingen, 1855 - 1864, 1870 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1, 3, 4, 5, 27, doos 41, 47 Oude signatuur 61 Reglementen voor het oudemannenhuis, 1871, 1892, 1908 en 1949; met een afschrift van het reglement van 1892 en concept-reglementen van 1908 en 1949 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor het reglement van 1871 tevens de notulen van 28 januari 1871, rubriek 1.1, inv.nr. 4. De reglementen van 1892 en 1908 bevatten tevens de handtekeningen van nadien benoemde regenten als bewijs dat zij de daarin bevatte bepalingen zullen naleven. Notabene 5 en doos 55 Oude signatuur 62 Statuten van de "Stichting Het Oude Mannenhuis"; authentieke afschriften, 1959 en 1979; met concept-statuten, 1959 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen doos 47, 55 Oude signatuur 1.2.1.2. Regenten 63 Register met de namen van de regenten, 1555-1701. Met een afschrift van de ordonnantie van het Oude Mannenhuis, 1555, extracten uit het vroedschapsboek, 1600-1668, en gegevens over diverse fundaties, 1555-1670. Bevat tevens een lijst van officieren van de Schutterij, 1598-1707 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6 Oude signatuur .-- Staat met namen van regenten, de datum van hun benoeming en de datum van hun aftreden of overlijden, aangelegd ca. 1870 en bijgehouden tot 1911. Zie: inv.nr. 350 64 Reglement voor de regenten van het oudemannenhuis, 1871 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5 Oude signatuur 1.2.1.3. Secretaris, penningmeester en archief 65 Instructie voor de secretaris, 1889 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5 Oude signatuur 66 Archiefinventaris opgesteld door J. Huges; met aanvulling en specificaties, 1913 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 170, doos 55 Oude signatuur 67 Aantekening van de inbewaringgeving van het archief van de Stichting "Het Oude Mannenhuis" aan het Gemeentearchief, 1978 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 171, doos 55 Oude signatuur 1.2.1.4. Personeel in dienstbetrekking 1.2.1.4.1. Binnenmoeder, directrice, huismeester en huismeesteres 68 Contract tussen de regenten en vertrekkende binnenmoeder Geertgen Willems, met daarin de afspraken die zijn gemaakt over de pensionering en nagelaten goederen van Geertgen, 1642-1643 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 69 Specificatie van de goederen op naam van Neeltgen Gerritsdr en een akte waarin Neeltgen bekent 136 gulden schuldig te zijn aan binnenmoeder Martijntje Gerritsdr, 1647 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 70 Stukken betreffende de nalatenschap van moeder Maertijngen en de afbetaling van haar doodsschulden, medio 17e eeuw 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 71 Instructies voor de binnenmoeder; ca. 1800, 1819 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 28 Oude signatuur 72 Stukken betreffende de benoeming van J.W. Vermeulen en zijn echtgenote tot huismeester en huismeesters, 1911 - 1912 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 228, doos 47 Oude signatuur 73 Stukken en correspondentie betreffende de levensverzekering en pensionering van huismeesteres mw. Zoet, 1911-1932 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 74 Instructie voor de huismeester en huismeesteres, 1912 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5 Oude signatuur 441 Stukken betreffende de begrafenis en grafrechten van mevrouw Hardenberg, 1932 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 75 Stukken betreffende de benoeming van mw. G. Meijer tot directrice, 1937 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 229, doos 47 Oude signatuur 76 Stukken betreffende het pensioen van mw. J.G.C. Meijer, 1954 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 226, doos 41 Oude signatuur 77 Afschrift van de brief gericht aan de redactie van het dagblad Trouw, waarin de pensionering van directrice mevrouw J. Meijer en de aanstelling van haar opvolgster mevrouw Jo Ewoldt wordt aangekondigd, 5 oktober 1959 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 78 Correspondentie tussen M.van de Zande en D.Vis betreffende de betrouwbaarheid van de nieuwe binnenjuffrouw Leentje Broekhuizen, 1961-1962 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 79 Stukken betreffende het ontslag van mevrouw A. Ulrich als directrice, 1967; met een ingekomen brief van de Goudse Levensverzekering Maatschappij betreffende de verzekering van ouderdomspensioen ten behoeve van de directrice, 1965 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 166, doos 55 Oude signatuur 80 Stukken betreffende de pensioenregeling van de directrice, mevrouw E.F.L. Buitink-Verstreeg, juli-augustus 1970 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1.2.1.4.2. Dokter, chirurgijn en barbier 81 Instructies voor de chirurgijn en de dokter; met bijlagen, 1846 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 28 Oude signatuur 1.2.1.4.3. Portier, huisknecht 82 Aantekening van de werkzaamheden van de portier annex huisknecht, z.d. (ca. 1845) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 28 Oude signatuur 1.2.2. Beheer van het vermogen 1.2.2.1. Algemeen 83 Register van rentebrieven over de periode 1364-1605, aangelegd ca. 1605 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15 Oude signatuur 84-90 Leggers van effecten, van erfpachten, van hofsteden, huizen en grond, van grafsteden, van te betalen kostgelden en vergoedingen bij opname door proveniers en kostkopers (het zg. "recht van inkomen") en van het recht op de appelton; met aantekeningen van ontvangsten aan rente, pacht en huur, 1610 - 1823 7 delen 13 Oude signatuur 84 Aangelegd in 1610, bijgehouden tot 1657. Bevat: Een alfabetische index op de plaatsnamen. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch ingericht op plaatsnamen waar de losrenten en goederen zich bevinden resp. waar de schuldenaars wonen. Notabene 158 Oude signatuur 85 Aangelegd in 1652, bijgehouden tot 1737. Bevat: Een alfabetische index op plaatsnamen waar de losrenten en goederen zich bevinden; bevat verder een lijst met namen van regenten van de jaren 1600 - 1702; een staat met grafsteden die het Oudemannenhuis bezit in de St.-Janskerk (op folio 463); en een afschrift van een akte van transport door Cornelis de Lange, gevolmachtigde van de domdeken en kanunniken van de Dom van Utrecht, aan de regenten van van het Oudemannenhuis van vijf morgen land genaamd "de Mooleviertel" en gelegen in het land van Stein d.d. 1697 en afschriften van daarbij horende retroacta, 1695 en 1697. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 159 Oude signatuur 86 Aangelegd in 1728, bijgehouden tot 1737. Bevat: Een inhoudsopgave achterin. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 160 Oude signatuur 87 Aangelegd in 1728, bijgehouden tot 1761. Bevat: Een inhoudsopgave achterin. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 161 Oude signatuur 88 Aangelegd in 1762, bijgehouden tot 1764. Bevat: Een inhoudsopgave voorin en met verwijzingen naar de hoofdstukken en folio's in de legger van 1765 - 1823, inv.nr. 163. 162 Oude signatuur 89 Aangelegd in 1765, bijgehouden tot 1823. Bevat: Een inhoudsopgave voorin. 163 Oude signatuur 90 Aangelegd in 1788 als duplicaat van de legger van 1765 - 1823, maar bijgehouden tot 1821 164 Oude signatuur 91-95 Testamenten en boedelinventarissen, 1619-1866 4 pakken 91 1595, 1619 - 1726 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 92 1727 - 1730 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 93 1731 - 1770 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 94 1771 - 1866 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 95 Afschrift van het legaat van G.F. Witte van de Velde, waarin hij een Japanse gelakte kast nalaat aan het Oudemannenhuis om geplaatst te worden in de regentenkamer, 30 oktober 1943 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 96 Reglement voor de oude mannen; uittreksel, 1652 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het betreft slechts de artikelen 1 en 8 uit het reglement die handelen over de goederen die de oude mannen bij opname moeten meebrengen, over de aangifte bij de regenten van alle toekomstige inkomsten of erfenissen en over het verbod om testamentair te beschikken over hun goederen. Notabene 27 Oude signatuur 97 Stuk waarin de schrijver aangeeft geld te hebben opgenomen in opdracht van de regenten, ten behoeve van Ariaentgen Sonnevelt, 5 mei 1663 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 98-99 Manualen van renten en obligaties, 1666-1737 2 delen 98 1666-1702 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14 Oude signatuur 99 1707-1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14 Oude signatuur 100 Testament van mr. Cornelis Cincq, 1699 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 278 Oude signatuur 101 Staat met nakomelingen van de heer Warbout Crijnen met verwijzing naar het register van de stichters van de proven en diens nakomelingen (inv.nr.47), eind 17e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 102 Register van notariële beschikkingen, ten gunste van het Oude Mannenhuis, betreffende de periode 1598-1693, aangelegd ca. 1700 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16 Oude signatuur 103 Register met de rekening van de ijzeren kist, 1721-1727 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 29 Oude signatuur 104 Nota's van de ontvangen rente op het Grootboek der Nationale Schuld, 1818-1930 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 105 Koninklijk Besluit waarbij wordt gelast het Oudemannenhuis te plaatsen op de lijst van inrichtingen van weldadigheid en het daarmee vrij te stellen van de personele belasting; afschrift, 1908; met bijlagen 1906 - 1908 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 210, doos 48 Oude signatuur 106 Aangifteformulieren voor de dodehandbelasting over de jaren 1934 en 1936; concepten; met bijlagen, 1934 - 1937 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 168 Oude signatuur 107 Correspondentie betreffende het verzoek, gedaan door de regenten, tot teruggaaf van de dividendbelasting, 1954-1955 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1.2.2.2. Onroerende zaken 108 "Boeck van de timmeringe van het nieuwe gebouw vant Oudemannenhuys - mitsgaders der loterije ontfange", 1608-1611 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19 Oude signatuur 109 Memorie van de verkoop van een huis en erve gelegen aan het Agnietenwater, verkocht door Jan Crynen van der Isel en Aert Ariens Hogerwaert aan Pieter Maertensz Mangelaer. Met kwitanties van ontvangen betalingen, omstreeks 1640 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 110 Diverse stukken betreffende het beheer van onroerend goed, 1596 - 1967 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 111 Transportakte van een huis en erf aan de Spieringstraat, verkocht door Hendrik Barents en Ary Millart aan Hillegonda van der Kint, 11 september 1807 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 112 Onderhandse akte van verhuur aan Peter Compier van een hofstede gelegen aan de Lazaruskade en een stuk grond gelegen in Broek, Tuil en 't Weegje, 1808. Met bijlage 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 222, doos 47 Oude signatuur 113 Koopakte van de hofstede Hartenlust in Bloemendaal, verkocht door W.F. van der Burcht van Lichtenberg aan Cornelis Isaac van der Vliet, 1824 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 114 Stukken betreffende de koop en verkoop van het oude kerkhof achter de St.Janskerk door het Oudemannenhuis, 1849-1916 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 115 Lijst van verkochte bomen voor de regenten van het Oudemannenhuis, 31 oktober 1850 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 116 Bestek van het ijzeren hek en het plantsoen van het Oudemannenhuis, omstreeks 1880 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 117 Plattegrond van de tuin van het Oudemannenhuis, omstreeks 1880 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 118 Rapport betreffende de inspectie van verwarmingsinstallatie van het Oudemannenhuis, de geconstateerde gebreken en voorgestelde verbeteringen; opgesteld door ingenieur F.G. Unger, 1929 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 227, doos 41 Oude signatuur 119 Stukken betreffende de veiling van bouwterrein tussen de Reigerstraat en Onder de Boompjes, op verzoek van J. Kortenoever Sr., oktober 1937 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 120 Proces-verbaal van het onderzoek naar de schade in het perceel aan de Spieringstraat 2a, de benodigde herstelwerkzaamheden en de geraamde kosten, 1940. Met bijlage 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 221, doos 47 Oude signatuur 121 Rekening waarin de lijst met planten is opgenomen die zijn aangelegd in de tuin van het Oudemannenhuis, 22 november 1945 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 122 Afschriften van vergunningen die zijn afgegeven voor de ingebruikname van woongelegenheden in het Oudemannenhuis, 1951-1965 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 123 Begroting van de verbouwing van een aantal kamers in het huis tot eetzaal, 1955. Met bijlagen, waaronder een bouwtekening 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 224, doos 41 Oude signatuur 124 Stukken betreffende het beroep bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, Belastingkamer, tegen een door de gemeente Gouda over het jaar 1962 opgelegde aanslag wegens het "recht lozing bedrijfswater" (rioolbelasting), 1962 - 1963 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 169, doos 55 Oude signatuur 125 Ontwerptekening voor de wijziging en verplaatsing van de badkamer, 1966 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 126 Taxatierapport van het Willem Vroesenhuis, 1973,1980 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 127-129 Bouwtekeningen voor de restauratie van het Willem Vroesenhuis, 1977-1980 3 pakken 127 Oktober 1977 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 128 Januari - maart 1978 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 129 Mei - december 1978, augustus 1980 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1.2.2.3. Roerende zaken 442-587 Chartercollectie, voornamelijk losrentebrieven en schuldbekentenissen, 1346-1784 146 charters 442 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jan Jacobsz die verwer bekende schuldig te zijn aan Gheye Volprechtsz een eeuwigdurende rente van 40 schellingen Hollands per jaar, onder verband van zijn huis en erf aan de Kerkstraat (W = Alijt Pieter Woutersz' weduwe; O = de schuldeiser), 23-02-1364 (des vrijdaghes na Sinte Pietersdach in zulle). In dorso: Goevert Hoen Zegel: (aanhangend) Gheret Jansz (beschadigd), Nanne Claesz (beschadigd) en Claes Jansz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 015 Oude signatuur 443 Akte waarbij schepenen verklaren dat Everet Claesz bekende schuldig te zijn aan Katelijne Foeyendr een eeuwigdurende rente van 3 pond Hollands per jaar, onder verband van zijn huis en erf aan de (Lage) Gouwe aan het einde van de Vismarkt (W = heer Jan van der Goude; O = Gheret Arntsz), 13-05-1366 (op Sinte Servaesdach). Zegel: (aanhangend) Jan Stove, Vrederic Dyvel (beschadigd) en Jan Mouwenz (beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 029 Oude signatuur 444 Akte waarbij schepenen verklaren dat Hughe Jacobsz en Katherijn, weduwe van meester Jacob, bekenden gezamenlijk schuldig te zijn aan Aernd Scutter een eeuwigdurende rente van 4 oude schilden per jaar, onder verband van hun beider huizen en erven aan de Westhaven (Z = Lauwe Claesz; N = Jan Rose),08-11-1387 (des vrijdaghes na Sinte Willeboertsdach). In latere hand onderaan: "op Dirc Jansz Hoppecoper huus", "erf 4 rijnsgulden", "Willibrordusdach". In dorso: "Hughe Jacobz vier ou(t)scilde". Zegel: (aanhangend) Jan Dyrcxz, Dyrc die poerter en Mathijs Claesz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 005 Oude signatuur 445 Akte waarbij schepenen verklaren dat Claes Ockersz die cuper bekende schuldig te zijn aan Griet Hughe Hughensz' dochter een eeuwigdurende rente van 2 Franse kronen per jaar, onder verband van zijn woonhuis en erf in de Spieringstraat (O = het St.-Margaretaklooster ("die oude besloten susteren") en de Spieringstraat; W = de gracht ("die stede waterscap")), 28-11-1423 (des sonnendaghes na Sinte Katherinendach). Getransfigeerd geweest met een akte van 4-8-1447 (regest nr. 452). Zegel: (aanhangend) Dirc van Elten (beschadigd); de zegels van Jan Gherydsz en Pieter Florysz ontbreken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 019 Oude signatuur 446 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jacob Claesz bekende schuldig te zijn aan Dirc Jacobsz een eeuwigdurende rente van 1½ pond Hollands per jaar, onder verband van zijn drie kamers en erven in de Geryd Gijbensoenssteeg (een steeg tussen de Oosthaven en de Spieringstraat) (W = Pieter Scilt; O = Dirc Jansz), 27-02-1433 (opten zevenendetwintichsten dach in zulle). Zegel: (aanhangend) Dirc van Elten (iets beschadigd), Harman Jacobsz en Jacob Robbrechtsz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 022 Oude signatuur 447 Akte waarbij schepenen verklaren dat Florys Jansz bekende schuldig te zijn aan Pieter Woutersz een eeuwigdurende rente van 1 pond Hollands per jaar, onder verband van zijn kamer en erf, waar hij nu in woont, in de Scutterdoelenstege (Doelenstraat) (W = Heinric Jacobsz; O = Pieter Woutersz), 01-06-1435. Onderaan: "M. Sans Gré" (= Maarten Sonderdanc). Zegel: (aanhangend) Huge Dappersz (beschadigd) en Geryt Woutersz; het zegel van Jacob van Dobben ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 031 Oude signatuur 448 Akte waarbij schepenen verklaren dat Claes Ocker die cuper bekende schuldig te zijn aan Traveys Heyenz een eeuwigdurende rente van 1 gouden Engelse nobel per jaar, onder verband van zijn drie huizen erven Achter de Kerk "bi de stede wedde" (hoek Spieringstraat / Molenwerf) (O = het St.-Margaretaklooster ("die nonnen uutter Spierincstraet"); W = Rijcoud Mathijsz; N = de Molensteeg (straat?); Z = Claes Kerstantz), 26-10-1435. Beschadigd, waardoor gedeeltelijk onleesbaar; getransfigeerd met een akte van 4-8-1447 (zie regest nr. 452); onderaan: "M. Sans Gré" (= Maarten Sonderdanc). Zegel: (aanhangend) Jan Gerydsz, Harman Jacobsz en Jacob van Dobben (iets beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 016 (1) Oude signatuur 449 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jan Baertsz bekende schuldig te zijn aan Govert Jansz een eeuwigdurende rente van 2 pond Hollands per jaar, onder verband van zijn vier kamers en erven aan de Cappenersteeg (O = Jacob Jansz; W = de schuldenaar), en voorts zijn woonhuis aan de Zeugstraat (Suychstraet) (Z = Geryt Roynck; N = de Cappenersteeg), 01-02-1438. Onderaan: "M. Sans Gré" (= Maarten Sonderdanc) Zegel: (aanhangend) Dirc van der Goude, Pieter Willamsz en Jan Aryaensz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 010 Oude signatuur 450 Akte waarbij schepenen verklaren dat Huge Roeloffsz bekende schuldig te zijn aan Jacob Dircxz een eeuwigdurende rente van 1 gouden Engelse nobel per jaar, onder verband van zijn woonhuis aan de Hoogstraat, (N = Dirc Govertsz; Z = Martijn Claesz, Wigger Jansz en Katherijn Harmans weduwe), 01-03-1439. In dorso: "Calf in den Wage (?) 1 nobel tsjaars". Zegel: (aanhangend) Vreric Gerytsz (iets beschadigd), Pieter Scilt en Maertijn Sonderdanc Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 013 Oude signatuur 451 Akte waarbij schepenen verklaren dat Aryaen Allertsz te kennen heeft gegeven dat hij eigenaar is van een erfrente van een pond Hollands per jaar ten laste van het huis van Jacob Jacobsz in de Groenendaalsteeg (W = Huge Jacobsz; O = Jacob Gijsbertsz), 19-12-1439. De originele akte, die dateerde van Sint-Jansdag in midzomer 1391, is tijdens de grote stadsbrand (van 1438) verloren gegaan. Om die reden wordt deze akte daarvoor in de plaats gesteld.Zegel: (aanhangend) Dirc Pietersz, Pieter Scilt en Willam Lambertsz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 008 Oude signatuur 452 Akte waarbij schepenen verklaren dat de Heilige-Geestmeesters bekenden krachtens testament van Lijsbeth Geerloff Gerytsz' weduwe, non in het St.- Mariaklooster aan de Gouwe, een "schepenen rentenbrieff" te hebben ontvangen van 1 Engelse nobel per jaar, waar doorheen deze akte is getransfigeerd. Zij beloven deze rentebrief niet te zullen vervreemden, 04-08-1447. Getransfigeerd door een akte van 26-10-1435 (regest nr. 448). Zegel: (aanhangend) Jan Ockersz (iets beschadigd), Aryaen Jacobsz en Florys Claes Gaergoets z (beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 016 (2) Oude signatuur 453 Akte waarbij schepenen verklaren dat de Heilige Geest-meesters bekenden krachtens testament van Lijsbeth Geerloff Gerytsz' weduwe, non in het St.-Mariaklooster aan de Gouwe, een "schepenen rentenbrieff" te hebben ontvangen van 2 Franse kronen per jaar, waar doorheen deze akte is getransfigeerd. Zij beloven deze rentebrief niet te zullen vervreemden, 04-08-1447. Getransfigeerd geweest door een akte van 28-11-1423 (regest nr. 445). Zegel: (aanhangend) Jan Ockersz (beschadigd, ten onrechte aan de middelste staart gehecht) en Florys Claes Gaergoetsz; het zegel van Aryaen Jacobsz ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 020 Oude signatuur 454 Akte waarbij schepenen verklaren dat Adriaen Allaertsz in een panding gewonnen heeft een eeuwigdurende rente van 9 schellingen en 10 penningen per jaar, rustende op een rij van vier huizen en erven van Nellen Peyen, gelegen Achter de Kerk (Z = de Koster Gijzensteeg; N = Hillebrant die kistenmaker), 29-03-1452. Deze erfrente spruit uit een erfrente van een Engelse nobel per jaar van 13 november 1450. Zegel: (aanhangend) Harman Jacobsz, Willem Aelbrechtsz en Jan van Leeuwen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 030 Oude signatuur .__ Akte waarbij schout van het IJsselveer buiten Oudewater verklaart dat een eeuwigdurende "erfpacht" van 3 gouden Bourgondische Philipsschilden per jaar is gevestigd op de beterschap van een uiterdijk en boomgaard in IJsselveer, 28-04-1454 (den laetsten sonnendach in april). Gegevens ontleend aan een charter van 21-11-1611 (zie regest nr. 502) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 085 (2) Oude signatuur 456 Akte waarbij schepenen verklaren dat coman Claes Jansz bekend heeft een eeuwigdurende rente van 16 nieuwe plakken per jaar schuldig te zijn aan Heynric Claesz, onder verband van zijn tuin in de Korte Akkeren (Prins Hendrikstraat ?) op de hoek van de Middelsteeg (Z = Symon Willemsz die Lege; N = de genoemde steeg, die bij de tuin behoort over de lengte van de tuin tot aan Willem Willemsz), 31-12-1455 (upten Jairsavont). Getransfigeerd met een akte van 19-4-1602 (regest nr. 483). Zegel: Ghijsbrecht Dirc Hagensz (licht beschadigd), Jacob Rommersz en Claes Jan Ockerszoonsz (licht beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 034 (1) Oude signatuur 457 Akte waarbij schepenen verklaren dat Airnt Claesz bekend heeft een eeuwigdurende rente van 1 pond Hollands per jaar schuldig te zijn aan Claes Jansz, onder verband van zijn woonhuis, het naastgelegen erf en een derde deel van zijn lijnbaan, naast elkaar in de Vlamingstraat gelegen (O = het erf van Wouter Jacobsz; W = de stadsmuur), 15-04-1457. In dorso: "Ariaen Aertsen die lindrajer". Zegel: (aanhangend) Geryt Claesz, Jacob Cuter Dircxz en Willem Jan Willemszoonsz (alle beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 004 Oude signatuur 458 Akte waarbij schepenen verklaren dat Claes Gerytsz bekende schuldig te zijn aan Pieter Gerytsz een eeuwigdurende rente van 1½ pond Hollands per jaar, onder verband van zijn huis en erf aan de Oudelle (Markt wz) (W = Willem Jansz de metselaar; O = Walich Mertijnsz), 15-03-1459. In dorso: "Claes Gerritsz 21 stuvers tsjaers". Zegel: (aanhangend) Jan van Leeuwen en Wouter Jansz; het zegel van Witte Wittenz. ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 006 Oude signatuur 459 Akte waarbij schepenen verklaren dat Kerstant Pietersz bekende schuldig te zijn aan Willem Aelbrechtsz een eeuwigdurende rente van 1 pond Hollands per jaar, onder verband van zijn huis en erf aan de Kleiweg (Z = Jan Joistenz.; N = Geryt Mairtijnsz), 17-06-1461. Zegel: (aanhangend, enigszins beschadigd) Harman Jacobsz, Gijsbrecht Jan Symonsz en Wouter Jansz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 011 Oude signatuur .__ Akte waarbij schepenen verklaren Schout en gezworenen van Krimpen a/d IJssel verklaren dat Claes Bouwensz bekende schuldig te zijn aan Lydewij die Goutsmitsdochter een losrente van 3 pond Hollands per jaar, onder verband van 10 hond land in Kortland, strekkende vanuit de IJssel tot aan de landscheiding (O = Huychges land; W = het molenweer). 02-05-1530 (zie inv.nr. 1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ARA 1951 blz 03r Oude signatuur 461 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jacob Jansz die Vrije, tevens namens zijn vrouw Marichgen Gerrit de Vrijen dochter, als erfgenamen van Meynsge Gerrit die Vrije, overgedragen heeft aan Aeltgen Gerritsdr, weduwe van Gheen Symonsz, een aantal z.g. tuinrenten, betrekking hebbende op tuinen tussen de Potterspoort en de Kleiwegspoort, vanaf de tuin van Wouter die Lymsiers tot die van Gerrit Florysz toe. Het betreft renten op de volgende tuinen: 1 schild op die van Wouter die Lymsiers, 1½ op Fije Jan die Moyen, 3½ op Aert Cluyten, 12 stuivers op Dirrick Roloffsz, 3 schilden op Jan Willemssoon, 2½ op Dirrick Roloffsz, 33½ stuivers op Adriaen Dirrick Huyges., 8 stuivers op Jan Houten, 1½ schild op Jan Houten, 17½ stuivers op coman Symon, ½ schild op het St.-Catharinagasthuis, 10½ stuivers op Dirrick Claessoon, 5 groten op resp. Braechgen Goessen, Dirrick Stellegen en Baernt Dirricxs., en ½ schild op Gerryt Florysz. Eventuele vrijwaring vindt plaats onder verband van het huis en erf van de verkoper aan de Westhaven, genaamd de Twaelff Manen (Z = Adriaen Jansz), 07-10-1536. In dorso: Aantekening (zeer verbleekt) betreffende de aflossing van de volgende renten: 8 stuivers en 21 stuivers op Jan Houten en 5 stuivers en (een oort?) (d.w.z. de helft van 10½ stuivers) op Dirck Claesz, in verband met de verkoop van de tuin (door?) Cornelis Jacobsz (Magerman?), 25 sept. (1577?). Op 14 okt. 1588 is door Floorys Claesz 7 stuivers afgelost op de tuin van Gerrit Floorisz, achtergelaten door Jacop Aelbrecxs. van Teytringen (?) en door de gezamenlijke crediteuren geëxecuteerd. (dwars: "thuynrenten") Zegel: Jan Jacob Rommersz en Andries Barthoutsz; het zegel van Ghijsbrecht Huygez ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 032 Oude signatuur 462 Akte waarbij schout en gezworenen van Bodegraven verklaren dat Marijtgen, weduwe van Willem Philips, met haar voogd Kers Philipsz, bekende schuldig te zijn aan Kathrijn, weduwe van Maerten Aelbertsz, een losrente van 52½ stuivers per jaar, onder verband van haar woonhuis (O = Willem Cornelisz; W = Claes Gelisz en Jacob Wijten), 04-05-1541. Zegel: Cornelis Cornelisz, schout Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 007 Oude signatuur .__ Akte waarbij schout en buurlieden van Moordrecht verklaren dat Wouter IJsbrantsz heeft gekocht van mr. Gheryt Heynricxz uit Gouda twee viertel land te Moordrecht, strekkende van de Tiendeweg tot halverwege de IJssel (O = Daem Jansz; W = de erfgenamen van Cornelis Cornelisz). De koper blijft de koopsom schuldig tegen een rente van de "penninck twintich" onder verband van het gekochte, alsmede van een viertel land in Moordrecht (O = mr. Cornelis Jansz Prins te Den Haag; W = Wouter IJsbrantsz), 30-05-1551 (zie inv.nr. 1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ARA 1951 blz 02r Oude signatuur 464 Akte waarbij schout en buurlieden van Sluipwijk c.a. verklaren dat Dirck Gyelisz van mr. Geryt Heynrixz. een elzenhouttuin heeft gekocht en daarop een huis heeft gebouwd, gelegen in het ambacht Ravensberg, aan weerszijden belend door de verkoper en strekkende van de Schoonbroekerdijk tot het land van de verkoper. De koper blijft de koopsom schuldig tegen een rente van de "penning sestyen" onder verband van het gekochte, 18-12-1552. In dorso: "Twee gulden op Dirck Gyelisz". Zegel: Gerit Sijmensz, schout Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 001 Oude signatuur 465 Akte waarbij schout van Noord- en Zuid-Waddinxveen en buurlieden "in den zelfven ambocht" (Noord- èn Zuid-W. ?) verklaren dat Cornelis Willem Janszoon (Cornelis Willemsz) aan het Oudemannenhuis een losrente schuldig is van 1 pond Vlaams per jaar, onder verband van zijn hofstede, huis, enz. met ca. 17 morgen land in Hubertsgerecht, strekkende van de Noordeindse weg tot de Alpher wetering, (N = Adriaen Hobbensz; Z = Willem Pietersz en Griete Reyers weduwe), 05-10-1564. Zegel: Huybert Jansz, schout; handtekeningen en handmerken van Frans Claesz en Jan Dircksz, buurlieden Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .__ Akte waarbij verklaring dat mr. Gheryt Heinricksz (nu) te Haarlem een aantal rentebrieven (waarvan de transcriptie volgt) heeft geschonken aan het Oudemannenhuis. Hiervoor krijgt hij (en zijn erfgenamen) de nominatie van twee proveniers. Voorts moet het Oudemannenhuis elke vrijdag aan elf oude mannen, door hem aan te wijzen, een groot uitkeren, mits zij die dag de mis hebben bijgewoond, 17-08-1569. Aantekening in latere hand: "ende dat in Gherret Heye coppelle, blijckende ... 27 augusty anno 1569". (zie inv.nr. 1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen ARA 1951 blz 02r Oude signatuur .__ Akte waarbij schout Dirck van Vliet (van IJsselveer of Snelrewaard ?) verklaart dat ten gunste van Dievertgen Henricxdr een losrente is verkocht (aan Adriaen Goesenz ?) van 3 gouden Bourgondische Philipsschilden (nu ƒ 3.3.0) per jaar, ter vervaging van een erfpachtakte uit 1454, die (tijdelijk) vermist is, 13-02-1581. Gegevens ontleend aan een charter van 21-11-1611 (zie regest nr. 502). Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 085 (3) Oude signatuur 468 Akte waarbij schout en heemraden van Noord-Polsbroek verklaren dat Claes Willemsz en zijn zuster Aeltgen Willemsdr hebben verkocht aan Jan Adriaensz van Donghen te Schoonhoven en Wijtman Jan Wijtmansz van Bavel, een zoon van Marrijcken Adriaensdr, een lijfrente van ƒ 18 per jaar, aflosbaar met ƒ 150. Tot zekerheid stellen de verkopers een stuk land van 8 morgen met daarop een huis, hof, (hooi)berg en schuur, gelegen te Noord-Polsbroek, alsmede de aanspraken op 5 morgen land die zij in erfpacht bezitten van het kapittel te IJsselstein, gelegen direkt boven de voornoemde 8 morgen, terwijl beneden deze 8 morgen Claes Sebastiaensz c.s. een stuk grond van 12 morgen in eigendom heeft; de 8 morgen strekt zich uit van de halve voorwetering tot halverwege de landscheiding. Gehecht aan een akte en een charter (zie regest nr. 471), 29-10-1581. In dorso: Aantekening van aflossing van de helft van deze rentebrief door Egbaert Adriaensz als man van Aelken Willemsdr in 1584. Zegel: (beschadigd) Maerten Janz Snouck (schout), Lenaert Anthonisz en Jochim Florisz. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 075 (1) Oude signatuur 469 Akte waarbij schepenen verklaren dat Wouter Diertsz bekende schuldig te zijn aan Neeltgen Claesdr een eeuwigdurende erfrente van 5 schellingen min 4 groten Vlaams per jaar, onder verband van het door hem gekochte huis en erf aan de Wijdstraat op de hoek van de Kerksteeg (N = Maerten Jansz Moel), 06-05-1582. Zegel: Bruyn Woutersz (beschadigd) en Adriaen Jansz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 025 Oude signatuur 470 Akte waarbij schout en buurluiden van Broek, Thuil en 't Weegje verklaren dat de voogden van Cornelis Engelsz, weeskind van Engel Cornelisz hebben overgedragen aan Jacob Jacobsz van Wijngaerden ca. 2 morgen land in Thuil bij de Mallemolen, strekkende van het land van Heyndrick Gerritsz Buytenwech tot de Tiendeweg of aan de vliet van de Mallemolen (O = de leprozen en het land afkomstig van de nonnen op de Gouwe; W = de Waddinxveense wetering of mr. Heyndrick Dircxz te Amsterdam). Op de grond rust een losrente van 6 pond Vlaams ten gunste van de kinderen van Gerrit Beuckelsz te Leiden.Geliasseerd met akten van 27 april 1599, 19 april 1601 en 26 augustus 1639. In dorso: Jaartal (18e-eeuwse hand ?), 21-03-1587. Zegel: ontbreekt (Ghijsbrecht Aelbrechtsz, schout); ondertekend door Joest Cornelisz en Daniel Heymansz, buurluiden Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 095 (1) Oude signatuur 471 Akte waarbij broeder Wouter Jacobsz Maes en Heyndrick Heyndricxz, priester, verklaren dat zij Wijtman Jan Wijtmansz, jongeman uit Dongen, in levenden lijve hebben aangetroffen ten huize van Nellitge, weduwe van mr. Jan Adriaenz. van Dongen.Papier; gehecht aan twee charters (zie regesten nrs. 468 en 472). In de tekst is sprake van "daechs voer Sint Thomasavont in december". Dat zou de woensdag voor 21 december betekenen. Onderaan verklaart Wijtman dat Jan Adriaensz van Dongen zijn oom is (zuster van zijn moeder), 18-12-1590 (dinsdag voor St. Thomas) Zegel: ondertekend en voorzien van handmerken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 075 (2) Oude signatuur 472 Akte waarbij notaris Cornelis Willemsz verklaart dat Petronella Bastiaansdr van Schoonhoven, weduwe van Jan Adriaansz van Donghen, nu woonachtig te Gouda, heeft geschonken aan de regenten van het Oudemannenhuis een lijfrente van ƒ 18, op het leven van Jan Adryaansz van Donghen en Wijtman Jan Wijtmansz van Vavel (= Bavel); van deze lijfrente is de helft ad ƒ 75 afgelost. Van de rente moet op alle vier hoogtijdagen een half vat bier ten behoeve van de oude mannen worden gekocht, 24-04-1591. Perkament; gehecht aan twee charters (zie regest nr. 468). Getuigen zijn Wouter Jacobsz Maas en Henrick Henricxsz Junius, poorters. Zegel: notarismerk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 075 (3) Oude signatuur 473 Akte waarbij schepenen verklaren dat Heyltgen Henrixdr., weduwe van Cornelis Cornelisz, krachtens het testament van laatstgenoemde, aan het Heilige Geesthuis en het Oudemannenhuis een losrente heeft overgedragen van 9 gulden per jaar, op 11 maart 1582 gevestigd door Leuloff Lourisz (te Bodegraven), alsmede aan het Oudemannenhuis een losrente van 1 gulden per jaar, op 17 januari 1546 gevestigd door Cornelis Gerritsz ten overstaan van Jan Pietersz, schout van Nieuwerkerk a/d IJssel. De inkomsten voor het Oudemannenhuis zullen moeten worden gebruikt ter verbetering van het bier dat de oude mannen totnutoe te drinken kregen. Blijft het Oudemannenhuis in gebreke, dan vervallen alle inkomsten aan het Heilige Geesthuis, 04-01-1592. In dorso: akte van 15 februari 1592 (regest nr. 474) Zegel: Bruyn Woutersz Verdoes en Adriaen Jansz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 002 (1) Oude signatuur 474 Akte waarbij schepenen verklaren dat Heyltgen Henrixsdr erin heeft toegestemd dat de renten die in de akte aan de voorzijde aan het Oudemannenhuis zijn overgedragen niet aan het Heilige Geesthuis zullen vervallen, ook al mocht worden verzuimd ze voor verbetering van het bier van de oude mannen te gebruiken. Van hun kant hebben mr. Cornelis Henrixsz en mr. Gerrit Gerrit Bouwensz als vaders van het Oudemannenhuis beloofd de inkomsten jaarlijks voor het beoogde doel te zullen gebruiken en dat ten behoeve van hun opvolgers te registreren; Heyltgen zal te allen tijde vrij toegang tot dat register hebben, 15-02-1592. Met de handtekeningen van schepenen en de stadssecretaris; in dorso van de akte van 4 januari 1592 (regest nr. 473) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 002 (2) Oude signatuur 475 Akte waarbij schepenen verklaren dat Thomas Mestdach heeft verkocht aan Jacob Joosten, metselaar, een losrente van 3 gulden per jaar. Tot zekerheid is aan de schuldeiser de eigendom overgedragen van een huis en erf aan de noordzijde van de Nieuwehaven (O = de schuldeiser; W = Neeltgen Benyens), 28-07-1595. Zie regest nr. 477 d.d. 24-1-1598. Zegel: Harman Dirxsz en Pieter Pietersz Trist (licht beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 018 Oude signatuur 476 Akte waarbij schepenen verklaren dat Trijn Jansdochter, weduwe van Huych Lenertsz, heeft verkocht aan Hillegondt Ghijsbertsdr een losrente van ƒ 2 per jaar, onder eigendomsoverdracht tot zekerheid van haar huis en erf aan de zuidzijde van de Lange Noodgodsstraat ("Oostnoodgodsteech") (O = Jacob Symonsz Sobbe; W = Cornelis Govertsz, kleermaker). Na aflossing van de losrente is de schuldeiser verplicht de eigendom weer over te dragen, 15-12-1595. Zegel: Bruyn Woutersz Verdoes en Pieter Pieterse Trist. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 084 Oude signatuur 477 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jacob Joosten Spelle, metselaar, heeft overgedragen aan Ghijsbert Harmansz Bouwen vier losrenten elk van 3 gulden per jaar, respectievelijk gevestigd door Pouwels Jorisz, schuitevoerder, Jan Gerritsz van de Walle, linnenwever, Thomas Mestdach en Michiel Joosten van de Want, elk onder verband van zijn huis aan de Nieuwehaven. Ghijsbert Harmensz heeft op zijn beurt deze rentebrieven overgedragen aan het Oudemannenhuis in mindering op een preuve ten behoeve van een oude man die hij in dat huis heeft gekocht, 24-01-1598. Zie regest nr. 475 d.d. 28-7-1595. In dorso: aantekening dat de losrente ten laste van Paulus Jorisse in 1659 is afgelost Zegel: Pieter Pietersz van Hooren en Adriaen Jansz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 003 Oude signatuur 478 Akte waarbij schout, burgemeesters en molenmeester(s) van Moordrecht verklaren overeengekomen te zijn met Jacob Jacobsz van Wingerden, dat zij - in ruil voor enkele roeden land om de Mallemolenwerf te verbreden - laatstgenoemde het eeuwigdurende recht geven om een brug te leggen over (de sleuven bij ?) de tocht van de molen een brug te leggen om met zijn vee zijn land te kunnen bereiken. Zo nodig zal men hem een nadere akte daarvan verstrekken, 27-04-1599. Geliasseerd met akten van 21 maart 1587, 19 april 1601 en 26 augustus 1639. In dorso: jaartal (18e-eeuwse hand ?) Zegel: ongezegeld; ondertekend door Jan Cornelisz, schout, Jan Brantsz, Jan Willemsz Thoen en Aert Jacobsz, burgemeesters, en Michgael Cornelis Bruintsz (Bruyn), molenmeester, en door Jacob Jacobsz van Wyengaerden Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 095 (2) Oude signatuur 479 Akte waarbij schout en schepenen van Moordrecht verklaren dat Maerten Tonisz bekende "bij decreet" gekocht te hebben een stuk land, toebehoord hebbende aan de kinderen van zijn broer Arien Tonisz, met uitzondering van een werf, waarop ten gunste van Heynderick Jansz een hypotheek rust. Deze werf is gelegen tussen de dijkwetering en de dubbele dijkwetering (O = Claes Luyten; W = Maerten Tonisz). Hij doet afstand van alle aanspraken op deze werf ten gunste van Heynderick, mits deze het banwerk aan beide weteringen zal verrichten ter breedte van de werf; de overige lasten komen ten laste van Maerten, 14-06-1599. Gehecht aan een akte van 27 november 1610 (zie regest nr. 501). In dorso: Lysbeth de weeu (bij?) Corn. op den Tiendewech bij de pijper. Lade 6. Zegel: Jan Cornelisz, schout; ondertekend (handmerk) door Arien Jansz en Cornelis Pietersz, schepenen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 077 (1) Oude signatuur 480 Akte waarbij burgemeesters, schepenen en raad verklaren dat de regenten van het Oudemannenhuis bekenden ontvangen te hebben van de executeurs van het testament van Dirck Jansz Thoen, alias Cock, een losrentebrief van 75 pond Vlaams per jaar (hoofdsom twaalfhonderd ponden ? - onleesbaar wegens tekstverlies). De regenten beloven hiervoor een eeuwigdurende preuve in stand te zullen houden, ter begeving van Ghijsbert Jansz Sas, broer van de testateur, en zijn nakomelingen, samen met twee verwanten van de kant van Alijt Dirck Hoensz, zijn grootmoeder en zusters van moederszijde. Een arm familielid heeft voorrang bij plaatsing boven een vreemde. De regenten zullen bij aflossing van de losrente steeds zorgdragen voor een nieuwe belegging van het geld. Indien het Oudemannenhuis zou ophouden te bestaan, zal de losrente of de vervangende belegging ten goede komen aan de Heilige Geest en het St.-Catharinagasthuis; mocht daarna het Oudemannenhuis toch weer als zodanig fungeren, dan moeten deze instellingen het kapitaal weer restitueren, 08-01-1601. In dorso: "Fondatie van een preuve in 't Oudemannenhuis gemaeckt bij Dirck Jansz Thoen alias Kock ... 1601" (schrift vrijwel vervaagd). "Orsineelle (?) brief van het Oudemanhuis" Zegel: ontbreken (stadszegel "ten saecken") Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 092 Oude signatuur 481 Akte waarbij schepenen verklaren dat de regenten van het Oudemannenhuis bekenden ontvangen te hebben wegens de verkoop van zes losrentebrieven, gelegateerd door Annitgen Jacob Molen dochter als beurs voor een student, een bedrag van ƒ 179.10.-. Als belegging hebben zij een losrente van 5 pond Vlaams per jaar gekocht ten laste van de stad Delft uit 1483; deze dient tevens als belegging van een som van ƒ 200, gefundeerd door Geerte Pieters, weduwe van Willem Pietersz Storm, 12-03-1601. Zegel: Bruyn Woutersz Verdoes en Gerrit Cornelisz van Wourden Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 079 Oude signatuur 482 Akte waarbij schout en buurluiden van Broek, Thuil en 't Weegje verklaren dat de voogden van de kinderen van Maritgen Dircxdr te Oudewater, verwekt door wijlen Jacob Meesz en door Thomas den Engelsman, als erfgenamen van wijlen Emmichgen Hermensdr, vrouw van Jacob Jacobsz van Wijngaerden, hebben overgedragen aan Willem Pietersz 2 morgen weiland in Thuil bij de Mallemolen, strekkende van de wetering waar het land van Jacob Pietersz Thuynman begint tot in de molenvliet, met de brug tot op de Tiendeweg (O= de leprozen; W = de Waddinxveense wetering, 19-04-1601. Geliasseerd met akten van 21 maart 1587, 27 april 1599 en 26 augustus 1639. In dorso: Jaartal (18e-eeuwse hand ?). Zegel: ontbreekt (Dirck Pietersz, schout); ondertekend door Daniel Heymensz en Jacob Pietersz, buurluiden Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 095 (3) Oude signatuur 483 Akte waarbij schepenen verklaren dat Crijn Harmensz en Jan Barentsz, als man van Ningichgen Harmans, voor een derde deel, mede namens Kerstiaen Pietersz als man van Lysbeth Jans te Rotterdam en de genoemde Crijn Harmansz als voogd van Symon Symonsz, weeskind van Symon Jansz, eveneens voor een derde deel erfgenamen van Poulyntgen Jansdr, ongehuwd overleden, hebben overgedragen aan het Oudemannenhuis twee derde van een rentebrief van 16 nieuwe plakken (8 stuivers) per jaar, waar doorheen deze akte is getransfigeerd. Een derde deel van de rentebrief is reeds in het bezit van het Oudemannenhuis vanwege Arien Jansz Mos, mede-erfgenaam van de genoemde Pouwelyntgen. De rente is gevestigd op een tuin in de Korte Akkeren (Prins Hendrikstraat ?), tegenwoordig in het bezit van Govert Egbertsz Verstael, brouwer, 19-04-1602. Getransfigeerd door een akte van 31-12-1455 (regest nr. 456). Zegel: Gerardt Cornelisz van Wourden en Adriaen Claesz Goudswaert (beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 034 (2) Oude signatuur 484 Akte waarbij schepenen verklaren dat Pieter Jochumsz, schipper, verkocht heeft aan Jacob Michielsz, echtgenoot van Ariaentgen Jacobsdr, vruchtgebruiker van de goederen van heer Simon Jacobsz, en aan dezelfde Jacob Michielsz en Cornelis Harmensz, bakker, als gevolmachtigden van de erfgenamen van heer Simon, een losrente van ƒ 6.5.- per jaar, onder verband van een huis en erf aan de westzijde van Keizerstraat, onder één dak met het huis van Neeltgen Cornelis, weduwe van Barent Jansz (Z = de genoemde Neeltgen; N = Vrouchgen Harmans, weduwe van Cornelis Jacobsz, slotemaker). Dit huis is belast met een losrente van 6 gulden per jaar ten gunste van de weeskinderen van wijlen Elisabeth Florisdr en Jacob Cornelisz Bosch, en met een hofstedegeld van 9 duiten. Tevens heeft Marrichgen Kerssen, weduwe van Jacob Cornelisz en schoonmoeder van de verkoper, tot meerdere zekerheid van de betaling van rente en hoofdsom verbonden een huis en erf aan de noordzijde van de (Hoge) Gouwe, bij de Langebrug (O = Maerten Cornelisz; W = Aert Cornelisz, schipper); dit zal duren totdat de losrente voor de bovengenoemde weeskinderen afgelost zal zijn, 25-05-1602. In dorso: "Een losrent van ses gulden en vijf stuivers tsjaers op Pieter Jochemsz". Zegel: Jan Dirxsz de Bruyn (licht beschadigd) en Adriaen Claesz Goudswaert Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 076 Oude signatuur 485 Akte waarbij notaris Adriaen Jansz ver Meull verklaart dat Cornelis Adriaensz Diephorst aan het Oudemannenhuis ƒ 400 heeft geschonken, alsmede een jaarlijkse betaling van 6 pond Vlaams, totdat de renten van de schenking met de jaarlijkse betalingen samen opgelopen zullen zijn tot een bedrag van ƒ 800, waardoor in totaal een kapitaal van ƒ 1200 beschikbaar is. Voor dat bedrag sticht Diephorst in het Oudemannenhuis een eeuwigdurende preuve, ter vrije begeving. Hij mag zelf direkt van deze preuve gebruik maken of iemand anders aanwijzen, mits hij meteen het kapitaal tot ƒ 1200 aanvult. Komt hij zelf in het huis, dan is hij ontslagen van mee ter begrafenis te gaan en om aalmoezen te vragen; ook behoeft hij alleen het bed en de andere goederen afkomstig uit het klooster van de regulieren in te brengen, alsmede wat hem bij testament van Willeboort Gielisz is toebedeeld. Al deze goederen, met inbegrip van de de boeken uit het klooster (die voorzien van een catalogus overgeleverd zullen worden), zal het Oudemannenhuis niet mogen vervreemden. Mocht zijn broer Jan Adriaensz in het huis komen, dan is hij vrij van dezelfde verplichtingen, maar moet wel de gebruikelijke goederen inbrengen. Na zijn dood zal de begeving van de preuve toekomen aan het regulierenklooster, en indien dat niet bestaat, aan zijn naaste verwanten; de preuve zal bezet worden door een van zijn verwanten of anders een lid van de familie van Marrichgen Floren, dochter van Floris Dircksz, scheepmaker; bij ontstentenis daarvan aan een ander. Na zijn dood moet Marrichgen elke begeving goedkeuren. Degene die geplaatst wordt is gehouden de boeken van het klooster in goede staat te houden. In het nieuw te bouwen huis zullen twee kamer naast elkaar worden gebouwd, een voor de preuve en een voor het bewaren van de goederen. Regenten van het Oudemannenhuis nemen de stichting van de preuve onder deze voorwaarden aan, Afschrift van 17-02-1604; met aanvulling van 15-12-1603 (afschriften van 18-2-1604) (zie regest nr. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 120 (1) Oude signatuur 486 Akte waarbij Cornelis Gilaynsz (Geleynssen), verver, als principaal en Claes (Niclaes) van Huemen, lakenkoper, als borg en mede-principaal, burgers te Utrecht, verklaren verkocht te hebben aan Marichgen Hermans van der Goude te Gouda een losrente van ƒ 450, Cornelis Gilaynsz (Geleynssen), verver, als principaal en Claes (Niclaes) van Huemen, lakenkoper, als borg en mede-principaal, burgers te Utrecht, verklaren verkocht te hebben aan Marichgen Hermans van der Goude te Gouda een losrente van ƒ 450, 02-12-1603 (22 novembris 1603 stilo antiquo). Een kleine aantekening op papier was aangehecht aan het charter. Zegel: (licht beschadigd) Claes van Huemen en Jan Antonisz uuten Wael, notaris (voor Cornelis Gilaynsz) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 083 Oude signatuur 487 Akte waarbij notaris Adriaen ver Meull Jansz verklaart dat de regenten van het Oudemannenhuis beloofden - zodra de koopsom van de preuve, gesticht door Cornelis Adriaensz Diephorst, volledig ontvangen zal zijn - aan Diephorst, of na zijn dood aan Marrichgen Floris, dochter van Floris Dircksz, scheepmaker, jaarlijks tien pond Vlaams uit te keren, alsmede op Allerheiligen een pond voor een maaltijd voor de bewoners van het Oudemannenhuis; wat overschiet komt aan het huis toe. Deze regeling geldt, totdat een oude man met de preuve begiftigd zal zijn. Na de dood van de stichter en van Marrichgen Floris zullen degenen die over de begeving van de preuve beschikken terstond een oude man daarin mogen plaatsen.15-12-1603. Afschrift van 18-02-1604; zie ook regest nr. 485. Zegel: notarismerk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 120 (2) Oude signatuur 488 Akte waarbij notaris Cornelis Willemsz verklaart dat Griete Cornelis de Lichtendr, weduwe van Jan Dircksz, lakenbereider, haar testament van 1 oktober 1604 herroept, alsmede alle andere voorgaande testamentaire beschikkingen, en een nieuw testament maakt. Daarbij legateert zij aan het St.-Catharinagasthuis ƒ 100, aan het Heilige Geesthuis, het Leprooshuis en het Aalmoezeniershuis elk ƒ 25, aan het Oudemannenhuis, conform de lijfrente van 6 pond Vlaams per jaar, gevestigd 11 april 1607 ten laste van dit huis, ƒ 100. Voorts voor ƒ 25 een uitdeling van witbrood aan alle bewoners van de godshuizen. Zij schenkt legaten aan haar broer, zusters en andere familieleden en vrienden. De kinderen van haar broer en zusters worden gezamenlijk, ieder voor een even groot deel, tot universele erfgenamen benoemd; al haar bezittingen moeten worden verkocht en de opbrengst moet worden belegd onder controle van de weeskamer, totdat de jongste erfgenaam 33 jaar zal zijn. Het vruchtgebruik van de jaarlijkse rente zal haar broer en zusters toekomen. De regenten van het Oudemannenhuis worden benoemd tot executeurs-testamentair, onder vergoeding van 20% van de opbrengst van haar nalatenschap, na aftrek van de legaten. Indien de regenten deze functie niet willen aanvaarden, hoopt zij dat de regenten van een van de andere godshuizen deze taak willen overnemen. De zuster of broer die iets tegen dit testament onderneemt, verbeurt daardoor haar of zijn legaat resp. vruchtgebruik en voor haar of zijn kinderen het aandeel in de nalatenschap; dit zal dan ten gunste komen van het godshuis waarvan de regenten executeurs-testamentair zijn. 16-07-1607. Geliasseerd met 3 codicillen op papier van resp. 11, 16 en 19 mei 1609. In dorso: "Den halven Loncq". Zegel: notarismerk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 121 (1) Oude signatuur 489 Akte waarbij schepenen van Amsterdam verklaren dat Reynier van Heemskerck aan Claes Simonsz van Heemskerck een losrente van 300 gulden per jaar heeft overgedragen. 22-05-1608. Zegel: ontbreken (Jan Thomasz en Jan ten Grootenhuys) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 039 Oude signatuur 490 Akte waarbij notaris Cornelis Willemsz verklaart dat Griete Cornelis de Lichtendr, weduwe van Jan Dirxz, lakenbereider te Gouda, haar testament van 16 juli 1607 bevestigt, met uitzondering van het legaat aan het St.-Catharinagasthuis van ƒ 100, dat zij herroept. Indien de regenten van het Oudemannenhuis de functie van executeurs-testamentair niet willen aanvaarden, benoemt zij de regenten van het Heilige Geesthuis in die functie, en vervolgens eventueel de regenten van een van de andere godshuizen. Zij schenkt nieuwe legaten aan onder andere familieleden en vrienden, alsmede aan het Oudemannenhuis een losrente van 1 pond Vlaams per jaar, ten laste van de stad Gouda, en een gebrandschilderd raam, te voorzien van de afbeeldingen van St. Jan Evangelist en Sint Margareta en van haar familiewapen. 11-05-1609. Geliasseerd met het testament van 16-07-1607 en twee codicillen op papier van resp. 16 en 19 mei 1609. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 121 (2) Oude signatuur 491 Akte waarbij Griete Cornelis de Lichtendr, weduwe van Jan Dircksz, lakenbereider, corrigeert haar codicil van 11 mei in die zin, dat de losrente van 1 pond Vlaams per jaar, ten laste van de stad Gouda, die zij aan het Oudemannenhuis heeft gelegateerd, zal komen in de plaats van de bij testament van 16 juli 1607 aan dat huis geschonken lijfrente van 6 pond Vlaams per jaar, zodat die schenking wordt herroepen, 16-05-1609. Met notarismerk van Cornelis Willemsz als getuige; geliasseerd met het testament van 16-07-1607 en twee codicillen op papier van resp. 11 en 19 mei 1609. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 121 (3) Oude signatuur 492 Akte waarbij Griete Cornelis de Lichtendr, weduwe van Jan Dircksz, lakenbereider, schenkt, in aanvulling op haar testament van 16 juli 1607 en verdere codicillen, nieuwe legaten aan familieleden en anderen, 19-05-1609. Met notarismerk van Cornelis Willemsz als getuige; geliasseerd met het testament van 16-07-1607 en twee codicillen op papier van resp. 11 en 16 mei 1609. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 121 (4) Oude signatuur 493 Akte waarbij schepenen verklaren dat Pieter Joosten, lijndraaier, bekende schuldig te zijn aan de regenten van het Oudemannenhuis een bedrag van ƒ 326, onder verband van een huis en erf aan de Vogelenzang, strekkende achter tot de afscheidingssloot met de tuin van Geertgen Barents (Z = Cornelis IJsbrantsz; N = Lysbeth Dircxdr); de schuld is ontstaan door (koop van) dit huis. Jacob Cornelisz, kleingarenspinner, en Willem Ariensz Coutijser stellen zich borg voor de aflossing. Eventuele nieuwe of hogere belastingen op het huis zullen, tegen rentebetaling, mogen worden ingehouden van de hypotheekpenningen, 10-05-1610. In dorso: Pieter Joosten lijndrayer. Lade 24. Zegel: (zwaar beschadigd) Dirck Jacobsz Starre en Adriaen Aertsz Bosch Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 033 Oude signatuur 494 Akte waarbij schepenen verklaren dat Pieter Joosten, lijndraaer, bekende schuldig te zijn aan Thonis Willemsz als man van Nyesgen Jans, dochter van wijlen Jan Jansz Ka, een bedrag van ƒ 133.13.5, onder verband van een huis en erf aan de Vogelenzang, strekkende achter tot de afscheidingssloot met de tuin van Geertgen Baernts (Z = Cornelis IJsbrantsz; N = Lysbeth Dircxdr); de schuld is ontstaan door (koop van) dit huis. Jacob Cornelisz, kleingarenspinner, en Willem Ariensz Coutijser stellen zich borg voor de aflossing. Eventuele nieuwe of hogere belastingen op het huis zullen, tegen rentebetaling, mogen worden ingehouden van de hypotheekpenningen.Getransfigeerd met een akte van 22-07-1610 (zie regest nr. 498); vrijwel identieke tekst als regesten nrs. 499 en 500, 10-05-1610. Zegel: Dirck Jacobsz Starre en Adriaen Aertsz Bosch (enigszins beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 080 (1) Oude signatuur 495 Akte waarbij schepenen verklaren dat Pieter Joosten, lijndraaer, bekende schuldig te zijn aan Ninnichgen Jans, dochter van wijlen Jan Jansz Ka, een bedrag van ƒ 133.13.5, onder verband van een huis en erf aan de Vogelenzang (strekkende achter tot de afscheidingssloot met de tuin van Geertgen Baernts; Z = Cornelis IJsbrants; N = Lysbeth Dircx). De schuld is ontstaan door (koop van) dit huis. Jacob Cornelis., kleingarenspinner, en Willem Ariensz Coutijser stellen zich borg voor de aflossing. Eventuele nieuwe of hogere belastingen op het huis zullen, tegen rentebetaling, mogen worden ingehouden van de hypotheekpenningen. 10-05-1610. Getransfigeerd met een akte van 22-07-1610 (zie regest nr. 498); vrijwel identieke tekst als regesten nrs. 494 en 500. Zegel: Dirck Jacobsz Starre (enigszins beschadigd) en Adriaen Aertsz Bosch Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 018 (1) Oude signatuur 496 Akte waarbij schepenen verklaren dat Pieter Joosten, lijndraaer, bekende schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Jan Ka, een bedrag van ƒ 133.13.5, onder verband van een huis en erf aan de Vogelenzang (strekkende achter tot de afscheidingssloot met de tuin van Geertgen Barents; Z = Cornelis IJsbrantsz; N = Lysbeth Dircxdr). De schuld is ontstaan door (koop van) dit huis. Jacob Cornelisz, kleingarenspinner, en Willem Ariensz Coutijser stellen zich borg voor de aflossing. Eventuele nieuwe of hogere belastingen op het huis zullen, tegen rentebetaling, mogen worden ingehouden van de hypotheekpenningen, 10-05-1610. Getransfigeerd met een akte van 22-07-1610 (zie regest nr. 498); vrijwel identieke tekst als regesten nrs. 498 en 499. Zegel: Dirck Jacobsz Starre en Adriaen Aertsz Bosch (beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 082 (1) Oude signatuur 497 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jan Pietersz Bal, schipper, heeft overgedragen aan Pieter Jansz, lijndraaier, een huis en erf aan de Spieringstraat (Z = Marritgen Gerrits, weduwe van Jan Jansz Waghenaer; N = de poort of gang van George Bailliotis, tafelhouder (in de bank van lening)), belast met een losrente van 9 gulden per jaar ten gunste van de kinderen van Maerten AelbertszIn dorso: Aantekeningen betreffende aflossing van de losrente en vestiging en aflossing van nieuwe losrenten, 1598 - 1635; in 19e-eeuwse hand: "Spieringstraat - boedel Hillegonda van der Kint, weduwe Hermanus van Es, 11-05-1610. Inventaris letter B no. 4". Zegel: (fragmenten) Jan Willemsz den Halven en Dirck Jacobsz Starre Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 026 Oude signatuur 498 Akte waarbij schepenen verklaren dat Thonis Willemsz als man van Nyesgen Jansdr, dochter van wijlen Jan Jansz Ka, heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een hypotheek van ƒ 133.13.5, ten laste van Pieter Joosten, lijndraaier, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 23-07-1610. Getransfigeerd door een akte van 10-05-1610 (zie regest nr. 494); vrijwel identieke tekst als regesten nrs. 499 en 500. Zegel: (beschadigd) Jan Adriaensz de Vrije en mr. Adriaen Cool Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 80 (2) Oude signatuur 499 Akte waarbij schepenen verklaren dat Ningichgen Jans, dochter van wijlen Jan Jansz Ka, heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een hypotheek van ƒ 133.13.5, ten laste van Pieter Joosten, lijndraaier, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 22-07-1610. Getransfigeerd door een akte van 10-05-1610 (zie regest nr. 495); vrijwel identieke tekst als regesten nrs. 494 en 496. Zegel: Jan Adriaensz de Vrije en (zwaar beschadigd) mr. Adriaen Cool Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 081 (2) Oude signatuur 500 Akte waarbij schepenen verklaren dat Cornelis Jansz Jan Ka heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een hypotheek van ƒ 133.13.5, ten laste van Pieter Joosten, lijndraaier, waar doorheen deze akte was getransfigeerd.Getransfigeerd door een akte van 10-05-1610 (zie regest nr. 496); vrijwel identieke tekst als regesten nrs. 494 en 495, 22-07-1610. Zegel: Jan Adriaensz de Vrije en (beschadigd) mr. Adriaen Cool Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 082 (2) Oude signatuur 501 Akte waarbij Agnies Gerritsdr, weduwe van Cornelis Jacobsz Foreest, moeder van Elisabeth Cornelisdr, weduwe van Henrick Jansz, korenkoper, en Marritgen Jansdr, verklaren ten behoeve van de regenten van het Oudemannenhuis, dat Elisabeth Cornelisdr tijdens haar ziekte mondeling aan het Oudemannenhuis heeft gelegateerd een werf, gelegen te Moordrecht tussen de dijkwetering en de dubbele dijkwetering (O = Claes Luyten; W = Maerten Thonisz), zoals beschreven in de aangehechte akte van 1599. De regenten zullen de vrije beschikking hebben over deze werf.Papier; gehecht aan een charter van 14 juni 1599 (zie regest nr. 479), 27-11-1610. In dorso: "Den brootacker gelegen tot Moort. Aen oostzijde Pieter Pietersz biersteker ende aen westzijde Arien Jansz". Zegel: ondertekend door Agnies Gerritsdr (handmerk) en Marrytghen Jans Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 077 (2) Oude signatuur 502 Akte waarbij schout en gezworenen van Snelrewaard en de Lange Linschoten verklaren dat Adriaen Goesenz schuldig is aan de regenten van het Oudemannenhuis 3 gouden Bourgondische Philipsschilden (nu ƒ 3.3.0) per jaar, onder verband van een werf van ca. 2 hond buiten Oudewater aan de zuidzijde van de Lange Linschoten, strekkende van de Linschoten tot achter aan het land van Huych Willemsz van Sweeten en Cornelis Cornelisz Bosch (O = Jannichgen Willem Jansz' weduwe; W = de voornoemde Huych Willemsz). De schuld is ontstaan uit een erfpacht, ten overstaan van de gewzorenen gecancelleerd, op de beterschap van een uiterdijk en boomgaard in IJsselveer, gevestigd in 1454. Wegens vermissing was de erfpachtakte in 1581 tijdelijk vervangen door een losrente ten gunste van Dievertgen Henricxdr, 21-11-1611 (stilo novo) Zegel: Jacob Huygensz Cock, schout; handtekeningen van Frederick Adriaensz en Pieter Jansz Cock, gezworenen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 085 (1) Oude signatuur 503 Akte waarbij schepenen verklaren dat Cornelis Pyeterssz, fusteindrapier, bekende schuldig te zijn aan de regenten van het Oudemannenhuis een bedrag van ƒ 900 wegens de koop van een huis en erf aan de Vogelenzang, strekkende achter tot de afscheidingssloot met de tuin van Geerte Rochen (Z = Cornelis IJsbrantsz; N = de erfgenamen van Lysbet Dirckx). Het recht op de koopsom is door de verkoper, Pyeter Joosten, overgedragen aan het Oudemannenhuis voor een bedrag van ƒ 727, zijnde het bedrag van een hypotheek gedateerd 10 mei 1610. Michiel Robbrechsz, saaidrapier, stelt zich borg voor de aflossing.In dorso: Aantekeningen betreffende de aflossingen in de periode 1613 - 1630, 10-06-1613. Zegel: Jan Adriaensz de Vrije en Gerrit Adriaensz Cooll (beide iets beschadigd Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 009 Oude signatuur 504 Akte waarbij schepenen verklaren dat de Heilige-Geestmeesters bekenden met goedvinden van de magistraat 1600 gulden in de vorm van erfrenten ontvangen te hebben van de erfgenamen van Aert Jansz Moel. Zij beloven daarvan jaarlijks een uitdeling van roggebrood aan de armen te doen, ten overstaan van twee verwanten van Moel.In dorso: "Hypo. 1613 fol. 110"; een andere aantekening is vanwege tekstverlies onleesbaar geworden, 07-05-1614. Zegel: ontbreken (Gerrit Adriaensz Cooll en Gijsbert Aertsz Sloos) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 037 Oude signatuur 505 Akte waarbij schepenen verklaren dat de regenten van het Oudemannenhuis anderhalf jaar geleden een overeenkomst hebben gesloten met mr. Gillis van Olms, medisch doctor, en zijn vrouw Anthonette Bollen, waarbij dezen een eeuwigdurende preuve stichten voor een oude man. De preuve gaat in zodra zij ƒ 1200 hebben betaald; de betaling zal plaatsvinden zodra zij de achterstallige renten zullen hebben ontvangen op een losrente onder verband van goederen en huizen van wijlen de heer van Cruyckenburch in de Lange Ridderstraat te Brussel, nu in het bezit van de heer Forneau, lid van de raad aldaar. De nominatie voor de preuve zal door de stichters en hun nakomelingen gebeuren; bij ontstentenis daarvan door de regenten.In dorso: Akte van 6 september 1619 (regest ...), 21-07-1614. Zegel: Adriaen Aertsoon Bos (fragment); het zegel van Albert Adriaensoon Minne ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 093 (1) Oude signatuur 506 Akte waarbij regenten van het Oudemannenhuis verklaren van mr. Jelis van Olms, medisch doctor, ƒ 1200 ontvangen te hebben, waardoor deze een eeuwigdurende preuve sticht voor een oude man. Voor de bezetting van deze preuve nomineert de stichter Frans Jansz, schipper uit Gouda. In dorso van de akte van 21 juli 1614 (regest nr. 505), 06-09-1618. Zegel: ondertekend door Pieter Tristen, D. (?) Schoonhoven en G. Aaertsz Sloos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 093 (2) Oude signatuur 507 Akte waarbij schout en gezworenen van Haastrecht verklaren dat Dirck Willemsz bekende schuldig te zijn aan Pieter Doensz van Groenendijck uit Gouda een losrente van ƒ 500, onder verband van ongeveer twee morgen land in Beneden-Haastrecht buiten de Tiendeweg, strekkende van de Tiendeweg tot de Bilwijkse landscheiding (O = Jan Ariensz Kanneken; W = Lieuw Thonis e.a.).In dorso: Aantekening van aflossing "bij preferentie" op 30 januari 1730, 14-12-1627. Zegel: Laurens Pietersz Crom, schout; ondertekening door Aerien Florisz en handmerk van Cornelis Ariensz Jongsten, gezworenen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 021 Oude signatuur 508 Akte waarbij schepenen verklaren dat de regenten van het Oudemannenhuis bekenden ƒ 1200 ontvangen te hebben van Gijsbert Jansz Roloos en Jacob Cornelisz Bosch als mede-erfgenamen van Pieter Willemsz Trommelaer, krachtens diens legaat, waarvoor zij een eeuwige preuve voor de plaatsing van een oude man hebben verkocht, welke plaats nu door Willem Willemsz Blaeubeck wordt ingenomen. Na diens dood staat de preuve ter begeving van de oudste nakomelingen van resp. Gijsbert Aertsz Bockenborch en Jan Aertsz Bockenburgh. Bij de plaatsing zal een arm familielid voorrang hebben. Voorts hebben zij van Roloos en Bosch nog ƒ 200 ontvangen, krachtens codicil van Trommelaer, voor een jaarlijkse uitdeling van linnen laken. Tenslotte nog ƒ 300, bij codicil gelegateerd aan het St.-Catharinaklooster indien het weer als klooster zal fungeren, en tot die tijd eveneens te gebruiken door het Oudemannenhuis voor een uitdeling van linnen laken.In dorso: Verwijzing naar Hyp. 1625 fol. 73 (oud), fol. 20 (nieuw boek), 30-04-1629. Zegel: Aelbert Martensz Houtman (beschadigd); het zegel van Frans Henrixsz ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 078 Oude signatuur 509 Akte waarbij schepenen verklaren dat Adriaen Willemsz, metselaar, bekende schuldig te zijn aan de regenten van het Oudemannenhuis ƒ 375, onder verband van het gekochte, wegens de koop van 5/6 deel van een huis en erf aan de Lange Noodgodsstraat ("Oost Noodtgodtsteech") (O = Pyeter Hendricx, knoopmaker; W = Gerrit Claesz, houtzager). Dit huis, dat voor 1/6 deel reeds zijn eigendom was, heeft hij voor 3/6 deel gekocht van het Oudemannenhuis en voor elk 1/6 deel van Leendert Jansz, scheepstimmerman, en Adriaen Pauwen, blokmaker, die hun aandeel in de schuld aan de regenten van het Oudemannenhuis hebben overgedragen. Leendert Jansz en Jan de Zeeuw stellen zich borg voor de koper. In dorso: Aantekeningen betreffende de aflossing, 1631-1641; een akte d.d. 4-5-1641 (zie regest 512), 22-05-1629. Zegel: Maerten Reymersz Schoonhofsman; van het zegel van Frans Herberts resteert alleen een fragment Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 024 (1) Oude signatuur 510 Akte waarbij schepenen verklaren dat Gijsbert Jacobsz Verhoeff en Jan Jacobsz van de Booch bekenden schuldig te zijn aan Kers Aertsz Cramer een losrente van 16 gulden 10 stuivers per jaar. Tot zekerheid is aan de schuldeiser de eigendom overgedragen van drie huizen en erven aan de zuidzijde van de Jan Kottensteeg (O = de waterschap van de Doelen; W = het erf van Aryen Woutersz), 27-08-1638. Zegel: Johan Crabeth en Daem Abbesteech Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 012 Oude signatuur 511 Akte waarbij schout en heemraden van Broek, Thuil en 't Weegje verklaren dat mr. Floris de Jager, advocaat bij het hof van Holland, als man van Aeltgen Meulendr. heeft overgedragen aan de regenten van het Leprooshuis 2 morgen weiland in Thuil bij de Mallemolen, strekkende van de vaart genoemd Verlorenkost langs de Waddinxveense wetering tot de molenvliet, met een brug over deze vliet tot op de Tiendeweg (O = de kopers; W = de Waddinxveense wetering).Geliasseerd met akten van 21 maart 1587, 27 april 1599 en 19 april 1601; aantekening in 18e-eeuwse hand: "Opdragtbrieven gehoorende tot den coop van een stukje weyland ..., gedaan door regenten van 't Leprooshuys ...". In dorso: "Een stuck land van twee morgen land aengecocht bij 't Leproosland, 1683. Lade 5." Jaartal (18e-eeuwse hand ?), 26-08-1639. Zegel: ontbreekt (mr. Anthony van der Wolff, schout) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 095 (4) Oude signatuur 512 Akte waarbij Saertgen Jans de Zeeuw, weduwe van Aryen Willemsz, metselaar, verklaart de resterende schuld van ƒ 100,-- op de hypotheekakte van 22 mei 1629 aan de regenten van het Oudemannenhuis te zullen voldoen in vier jaarlijkse termijnen. Rochus Gerritsz Meerlingh en Jacob Maertensz (Wannemaker), tapijtwerker. stellen zich borg, 04-05-1641. In dorso van een akte d.d. 22-5-1629 (zie regest nr. 509). Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 024 (2) Oude signatuur 513 Akte waarbij schepenen verklaren dat Boudewijn de Mol, wijnkoper, heeft overgedragen aan Marritgen Aerts van der Waes, weduwe van Aryen Aryensz Hoebeeck, een losrente van ƒ 800 ten laste van het gewest Holland, van 11 januari 1646, waar doorheen deze akte was getransfigeerd.Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 11-01-1646; zie ook regesten nrs. 525 en 585, 17-11-1652. Zegel: dr. Johan de Vrije (afbeelding versmolten); het zegel van Albert Zas ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 036 Oude signatuur 514 Akte waarbij de staten van Utrecht vonnissen, in revisie van het vonnis van het hof van Utrecht, in het geschil tussen Balthazar Vosch enerzijds en Gerrit van Reygersteyn en Willem van der Nijpoort c.s. anderzijds, dat laatstgenoemden aan de eiser de resterende ƒ 1700 van de koopsom van de hofstede Rijsesteyn moeten betalen, met de rente sinds 23 augustus 1617, met uitzondering van de periode dat eiser dit geld onder zijn beheer heeft gehad.Geliasseerd met een akte van 14 mei 1653 (zie regest nr.515), 31-03-1653. Zegel: opgedrukt met papieren ruit Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 096 (1) Oude signatuur 515 Akte waarbij de staten van Utrecht geven hun eerste deurwaarde opdracht om over te gaan tot reële executie van het vonnis in revisie van 31 maart 1653 in het geschil tussen Balthazar Vosch enerzijds en Gerrit van Reygersteyn en Willem van der Nijpoort c.s. anderzijds. 14-05-1653. Geliasseerd met een akte van 31 maart 1653 (zie regest nr. 514). Zegel: opgedrukt zegel met papieren ruit ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 096 (2) Oude signatuur 516 Akte waarbij schepenen verklaren dat de erfgenamen van Aechgen Thijsz, zuster van Lijsbet Thijsz, hebben overgedragen aan Marritgen Ariens, weduwe van Michiel Daemsz Vermeul, oud-burgemeester, een losrente van ƒ 700, ten laste van het gewest Holland van 24 december 1647, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 29-06-1663. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 24-12-1647. Zegel: ontbreken (Cornelis de Lange en mr. Jacob Bonser) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 041 Oude signatuur 517 Akte waarbij schepenen verklaren dat Cornelis Dircxz. de Vries te Oudewater heeft overgedragen aan Cornelis Dircx Schoonhoven, weduwe van Johan Lambersz Buys, een losrente van ƒ 1000, ten laste van het gewest Holland van 7 augustus 1651, waar doorheen deze akte was getransfigeerd.25-04-1664. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 07-08-1651. Zegel: ontbreken (Hans Felbier en Govert Suys) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 043 Oude signatuur 518 Akte waarbij schepenen verklaren dat Pietertjen Hendricks, weduwe van Bastiaen Jan Coes. Vlasblom, wonende te 's-Gravendeel, mede-erfgename van Applonia Cornelis, weduwe van Leendert Claes. Thuynman heeft overgedragen aan Pieter Claes. en Marrichje Claes, weduwe van Leendert Janz. van Vliet een losrente van ƒ 1000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 6 juni 1646, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 09-11-1666. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 06-06-1646 (= 1647 ?); getransfigeerd met een akte van 17-04-1719 (regest nr. 550). Zegel: ontbreken (Hans Felbier en Lucas de Veth) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 100 (1) Oude signatuur 519 Akte waarbij schepenen van Schoonhoven verklaren dat de erfgenamen van Meynsgen Gerrits de Bruyn hebben overgedragen aan mr. Johan van der Croeff, burgemeester van Schoonhoven, een losrente van ƒ 1100, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 18 december 1636, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 26-03-1671. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 18-12-1636. Zegel: ontbreken (Adriaen Block, oud-burgemeester, en Jacob van den Broeck) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 097 Oude signatuur 520 Akte waarbij schepenen van 's-Gravenhage verklaren dat Hillegonda Spiegels, vrouwe van Achttienhoven, wonende in 's-Gravenhage, heeft overgedragen aan Petrus Oostdorp, predikant te Geertruidenberg een losrente van ƒ 3000, ten laste van het gewest Holland, kantoor 's-Gravenhage, van 28 december 1668, waar doorheen deze akte was getransfigeerd. 08-03-1673. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 28-12-1668. Zegel: ontbreken (Johan van der Naa en Petrus Pots) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 101 Oude signatuur 521 Akte waarbij schepenen verklaren dat de erfgenamen van Grietgen Harmens hebben overgedragen aan Adriaen Louff, kapitein van de schutterij, een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland van 7 september 1641, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 15-06-1673. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 07-09-1641; zie ook regest nr. 528. Zegel: ontbreken (Florens de Lange en Adriaen van Schie) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 040 Oude signatuur 522 Akte waarbij schout en schepenen van de heerlijkheid Schoonderloo (in Schieland) verklaren dat Steven Haga de la Rosa, koopman te Rotterdam, als erfgenaam van zijn vrouw Barbara Amerentia Pelt, heeft overgedragen aan Nicolaes van Cleeff, notaris te Rotterdam, een losrente van ƒ 2600, ten laste van het gewest Holland (kantoor Rotterdam?) van 24 mei 1665, 29-05-1677. In dorso: "Opdraghtbrieff 2600.0.0 Nicolaes van Cleeff". Zegel: ontbreken (Dirck Verburgh, Johan Groenrijs en Aelbrecht Coel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 044 Oude signatuur 523 Akte waarbij schepenen van Gorinchem verklaren dat Jeremias de Bont, lid van de vroedschap, heeft overgedragen aan Paulus Vinck, burger van Gorinchem, een losrente van ƒ 4000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Dordrecht, van 30 april 1665, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 28-04-1678. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 30-04-1665. In dorso: Aantekening van betaling van de 40e penning. Zegel: ontbreken (Hendrick Brouwer en dr. Johan van Duren) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 045 Oude signatuur 524 Akte waarbij schepenen van Leiden verklaren dat Maria Lamshoeck, laatst weduwe van Chaerl de Ronseau, als erfgenaam van Leentje Jans, weduwe van Adriaen Lamshoeck, heeft overgedragen aan Adriaentge Thomasdr te Rotterdam, een losrente van ƒ 40 per jaar, ten laste van het gewest Holland, kantoor Rotterdam, van 15 januari 1672, 02-06-1681. Zegel: ontbreken (mr. Theodorus Schrevelius en mr. Cornelis Wittens) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 046 Oude signatuur 525 Akte waarbij schepenen verklaren dat Boudewijn de Mol, man van Annitgen Daniels, als vruchtgebruiker, en hun zoon Robbert de Mol als eigenaar met toestemming van de magistraat hebben overgedragen aan Maria Soetemans, weduwe van Hendrick Gijsberts Antwerpen, een losrente van ƒ 800 ten laste van het gewest Holland, van 11 januari 1646, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 13-06-1682. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 11-01-1646; zie ook regesten nrs. 513 en 585. Zegel: Willem de Veth (afbeelding geheel versmolten); het zegel van Jan van Immerseel ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 035 Oude signatuur 526 Akte waarbij schepenen verklaren dat de kinderen van Dieuwertje van Eyck, erfgenaam van Maria de Lange, weduwe van mr. Harmen Cincq, heeft overgedragen aan Emmerentia Luyt, weduwe van mr. Jacob van der Tocht, pensionaris en oud-burgemeester, ten behoeve van haar minderjarige zoon Cornelis, een losrente van ƒ 1600, ten laste van het gewest Holland van 31 januari 1640, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 22-12-1682. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 31-01-1640. Zegel: ontbreken (Johan van Immerzeel en mr. Hugo van Strijen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 047 Oude signatuur 527 Akte waarbij schepenen verklaren dat Cornelis Looy, als man van Geertruyt IJsbrants Schoonhouwe, heeft overgedragen aan Jacob Jansz Maerschalck, een losrente van ƒ 1000, ten laste van het gewest Holland van 18 juni 1668, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 27-10-1684. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 18-06-1668. In dorso: "Corn. van der Tocht" Zegel: ontbreken (Johan van Dam en Matthijs de Grande) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 048 Oude signatuur 528 Akte waarbij schout en schepenen van Haastrecht verklaren dat Marya Elecourt en haar zoon Pauwlus Louff hebben overgedragen aan Gerrit Gerritsz te Giessen-Oudekerk een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 7 september 1641, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 12-02-1685. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 07-09-1641 (zie ook regest nr. 521). In dorso: "20 a 48 st." Zegel: ontbreekt (mr. Corn. van Stralen, schout); ondertekend door Ary Cornelyse van der Meyden en Jacob Jacobsz Groen, schepenen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 098 Oude signatuur 529 Akte waarbij schepenen verklaren dat Dirck Frans. Palmboom als erfgenamen van Willem Fransz Palmboom heeft overgedragen aan Willem Dircxs. van Neck een losrente van ƒ 1000, ten laste van het gewest Holland van 24 februari 1665, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 12-09-1685. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 24-02-1665. Zegel: ontbreken (Johan Santvoort en Johan Suys) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 042 Oude signatuur 530 Akte waarbij schepenen verklaren dat Antony Verhaer te Schoonhoven, zoon en erfgenaam van Guilliaem Verhaer, en getrouwd geweest met Catarina van der Mast, mede-erfgenaam van Dirck Reyniersz, heeft overgedragen aan Aernout van Cuyck een losrente van ƒ 1200, ten laste van het gewest Holland van 11 november 1625, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 08-02-1686. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 11-11-1625; getransfigeerd met een akte van 1-1-1728 (regest 556). In dorso: "50 a 48" Zegel: ontbreken (Johan van Dam en mr. Hugo van Strijen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 049 (1) Oude signatuur 531 Akte waarbij schepenen verklaren dat mr. Cornelis van Groenendijck, raad en schepen, in zijn hoedanigheid van mede-erfgenaam van dr. Pieter van Groenendijck, die mede-erfgenaam was van Sophia van der Hoeve, dochter van Maria Bosch (weduwe van Fredrick van der Hoeve), heeft overgedragen aan Albartus Lethmaet een losrente van ƒ 6000, ten laste van het gewest Holland, van 21 juni 1653; de onderhavige akte is met die van 1653 getransfigeerd. 01-10-1688. De akte uit 1653 ontbreekt. Zegel: ontbreken (Hendrick Daesdonck en Johan Santvoort) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 038 Oude signatuur 532 Akte waarbij schepenen verklaren dat dr. Arnoldus Kemp, als man van Helena Ophoven, dochter van Leendert Willemsz Ophoven, heeft overgedragen aan de weeskinderen van Maria Schooff en Dirck Vos een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, van 22 augustus 1654, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 17-12-1688. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 22-08-1654; getransfigeerd met een akte van 15-02-1709 (zie regest nr. 103). Zegel: Boudewijn Jongkint (beschadigd); het zegel van Johan Santvoort ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 113 (1) Oude signatuur 533 Akte waarbij schout en gerechten van Zuid-Polsbroek verklaren dat de erfgenamen van Jannitje Dircxs, weduwe van Aert Goverts Mourick, hebben overgedragen aan Gerriet van Breenen, koopman te Schoonhoven, een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Dordrecht, van 12 februari 1656, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 22-06-1690. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 12-02-1656. In dorso: "fol. 6527 van Aart Govertse van Maurik van tagtig ponde den 12 augustus 1756" Zegel: ontbreekt (Theunis den Vijll, schout) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 050 Oude signatuur 534 Akte waarbij schepenen verklaren dat Anthony Cloots, zoon van Jacob Cloots, en tevens rechtsverkrijger van Pieter Vrijthoff, zoon van Hendrick Vrijthoff en erfgenaam van Evert Pietersz, heeft overgedragen aan regenten van het Oudemannenhuis twee losrenten van ƒ 2000 elk, ten laste van het gewest Holland, van resp. 3 december 1635 en 28 juli 1656, 16-03-1691. Zegel: mr. Daniel Lestevenon (beschadigd) en Pieter van Someren van Vrijenes (iets beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 014 Oude signatuur 535 Akte waarbij schepenen van Oud-Mathenesse verklaren dat de erfgenamen van Catharina van Cleeff, overleden te Delft, hebben overgedragen aan hun mede-erfgenaam Abraham Snouck van Cleeff, het vijf-zesde deel van een losrente van ƒ 3000, ten laste van het gewest Holland, van 1 juni 1660. De koper is reeds als erfgenaam voor een-zesde deel eigenaar van de losrente.Ondertekend door Gerrit Symonse van Bleyswijck en Franck Jansse van Velden, schepenen; zie ook regesten nrs. 98 en 132, 03-08-1694. In dorso: "Transport van een losrente ten comptoire generaal 3000 gl. capitaal". Zegel: ambacht Oud-Mathenesse (beschadigd, geen afbeelding meer zichtbaar) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 109 Oude signatuur 536 Akte waarbij schepenen van Rotterdam verklaren dat Emanuel van Welsenes, substituut-secretaris van Rotterdam, als curator van de failliete boedel van Cornelis de Voogt, heeft overgedragen aan mr. Adriaen Groenendijk, secretaris van Gouda, een losrente van ƒ 4000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 16 juli 1665, 16-10-1694. Zegel: ontbreken (mr. Johan van der Linden en Petrus Baldaeus) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 051 Oude signatuur 537 Akte waarbij schout en schepenen van Broek, Thuil en 't Weegje verklaren dat Adriaen Cornelisz van Leeuwen heeft overgedragen aan Aryen Thonisz Beulingh een losrente van ƒ 500, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 24 december 1665, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 25-10-1698. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 24-12-1665. Zegel: ontbreekt (mr. Melchior Snels, schout) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 052 Oude signatuur 538 Akte waarbij schepenen van Zaltbommel verklaren dat Maghtelt van Wel en Bruysten van Wel, erfgenamen van Margareta van der Sluys (te Zaltbommel), een losrente van ƒ 725 ten laste van het gewest Holland, kantoor Dordrecht, van 9 oktober 1642, hebben overgedragen aan Hanibal Vivian, majoor van een regiment infanterie, 10-03-1705. Zegel: Leonaert van Meurs (beschadigd) en Aelbrecht van Nuyssenborgh Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 017 Oude signatuur 539 Akte waarbij schout en schepenen van Zouteveen verklaren dat Abraham Snoeck van Cleeff te Delft heeft overgedragen aan Anthony de Man te Delft een losrente van ƒ 3000, ten laste van het gewest Holland, kantoor 's-Gravenhage, van 1 juni 1660, 07-05-1705. Zegel: Juliaen van Groenewegen (schout); handtekeningen van Simon Janse van Rijt en Ary Gerritse van den Bergh, schepene Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 086 Oude signatuur 540 Akte waarbij schepenen verklaren dat Pieter Verhoogh en zijn vrouw Jannitje Soet, mede-erfgenaam van haar oudtante Jacobmijntje Harmens en gerechtigde in de nalatenschap van Servaes Paulus Verbijl, hebben overgedragen aan Andries Timmer, notaris, procureur en luitenant van de schutterij, een losrente van ƒ 1600, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 30 april 1644, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 08-09-1705. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 30-04-1644. Zegel: ontbreken (mr. Isaacq Drolenvaux en dr. Georgius Boudens) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 053 Oude signatuur 541 Akte waarbij secretaris en schepenen van Ter Aar verklaren dat Henderik van Blijdesteyn, schout van Ter Aar, en zijn vrouw Cornelia van Stoopenburg een losrente van ƒ 2500 ten laste van de stad Woerden, van 27 september 1653, hebben overgedragen aan Helena Velters, douairière van dr. Huybert van Kreuningen.In dorso: "Transport van de rentebrief gekocht van de schout van Langeraar; vervalt in mey anno 1706 ... no. 35 fol. 9 vs." (in latere hand bovenaan: No. 13 ?), 21-06-1706. Zegel: Henderik van Blijdesteyn, schout (ondertekening door Jacob Pietersz Lelivelt en Kornelis Symonsz Weselenburgh, schepenen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 023 Oude signatuur 542 Akte waarbij schepenen verklaren dat de erfgenamen van mr. Adriaen Basson hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland van 16 mei 1642, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 11-03-1706. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 16-05-1642. Zegel: ontbreken (Johan Suys en mr. Franco de Vrij) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 054 Oude signatuur 543 Akte waarbij schepenen verklaren dat Pieter Soet als mede-erfgenaam van zijn oudtante Jacobmijntje Harmens heeft overgedragen aan Andries Timmer, notaris en procureur, de helft van een losrente van ƒ 1600, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 30 april 1644, waar doorheen deze akte was getransfigeerd. De andere helft van de losrente is reeds eigendom van de koper, 02-05-1708. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 30-04-1644. Zegel: mr. Arent van den Burch; het zegel van mr. Damianus van Abbesteech ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 094 Oude signatuur 544 Akte waarbij schepenen verklaren dat Arnoldus de Vos, zoon en mede-erfgenaam van Maria Schoof en Dirck de Vos, heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, van 22 augustus 1654, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 15-02-1709. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 22-08-1654 en een akte van 17-12-1688 (zie regest nr. 91). Zegel: dr. Justus van den Bogaert; het zegel van mr. Gerard van Brandwijck ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 113 (2) Oude signatuur 545 Akte waarbij schepenen verklaren dat Hendrick Suerevelt, zoon en universeel erfgenaam van Anna van Schie, laatst weduwe van Joris Decker, mede krachtens overeenkomst met Paulus Loef, burgemeester, als man van Anna van Groenendijck en met Hermanus Flentrop als man van Maria Roelen Reynegom, heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 3000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 18 januari 1672, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 07-02-1710. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 18-01-1672. Zegel: ontbreken (Gerard van Brandwijck en Govert Cincq) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 055 Oude signatuur 546 Akte waarbij schepenen verklaren dat de executeurs van de nalatenschap van Hendrik Piek, overleden in het Leprooshuis, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 500, ten laste van het gewest Holland, kantoor 's-Gravenhage, van 16 augustus 1655, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 11-06-1711. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 16-08-1655; getransfigeerd met een akte van 26-10-1731 (zie regest nr. 121). Zegel: ontbreken (mr. Adriaan van Groenendijk en mr. Gijsbert van den Bogaart) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 110 (1) Oude signatuur 547 Akte waarbij schepenen verklaren dat de erfgenamen van Cornelia Trompers, weduwe en universeel erfgename van Nicolaes Maurick, lid van de vroedschap en oud-burgemeester van Oudewater, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 18 januari 1630, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 17-02-1713. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 18-01-1630. Zegel: ontbreken (mr. Jacob van der Tocht en mr. Pieter de Witte) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 099 Oude signatuur 548 Akte waarbij schepenen verklaren dat Adriana de Bonte, weduwe van Nicolaas Boot, heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 700, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 24 december 1647, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 29-08-1713. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 07-09-1647. Zegel: ontbreken (Willem Pieter de Witte en Theodore Jongkint) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 056 Oude signatuur 549 Akte waarbij schepenen verklaren dat Gerrit Vermeulen, mede-erfgenaam van zijn overgrootmoeder Heyltge Jans Caen, heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 7 juli 1654, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 11-03-1718. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 07-07-1654. Zegel: ontbreken (mr. Willem van den Kerkhoven en Reinier Crabeth Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 067 Oude signatuur 550 Akte waarbij schout en gezworenen van Stolwijk verklaren dat Cornelis Dirckse Roos en zijn vrouw Neeltje Maertens Vervliet, wonende in 't Beierse, hebben overgedragen aan Reyer Hofacker en zijn vrouw Marrigje Dirckd. een losrente van ƒ 1000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 6 juni 1647, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 17-04-1719. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 06-06-1647 (= 1646 ?) en een akte van 09-11-1666 (regest 77). Zegel: ontbreken (Gulliam Verhaar, schout) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 100 (2) Oude signatuur 551 Akte waarbij schepenen verklaren dat de erfgenamen van Johannes Pietersz van den Driessen hebben overgedragen aan Fredrik Rochuis een huis en erf aan de westzijde van de Spieringstraat (Z = Jan de Koster; N = het voormalige pand van de bank van lening).Zie ook regest nr. 107, 29-10-1721. In dorso: Verwijzing naar het XIe Renteboek fol. 68v; in 19e-eeuwse hand: "Boedel Hillegonda van der Kint, weduwe Hermanus van Es, inventaris letter B no. 3" (paraaf: CH). Zegel: Reynier Crabeth; het zegel van mr. Daniel Willem Lestevenon ontbreekt. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 027 Oude signatuur 552 Akte waarbij schepenen verklaren dat de executeurs van het testament van Pieter van Someren van Vrijenes hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis twee losrenten van resp. ƒ 1000 en ƒ 500, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 21 december 1651 resp. 14 december 1658, 30-08-1723. Zegel: mr. Daniel de Lange en Jacob Slicher Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 087 Oude signatuur 553 Akte waarbij schepenen verklaren dat mr. Johan de Witt, ontvanger-generaal van de tol van Geervliet te Dordrecht heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 9000, ten laste van het gewest Holland, kantoor 's-Gravenhage, van 3 augustus 1668, waar doorheen deze akte was getransfigeerd.Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 03-08-1668, 30-08-1725. Zegel: ontbreken (dr. Gualterus de Moor van Immerzeel en mr. Willem Hendrick van Cattenburgh) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 057 Oude signatuur 554 Akte waarbij schepenen verklaren dat Abraham de Bruyn jr., schoolmeester, en zijn vrouw Catharina Pieters Ameloot hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis twee losrenten van elk ƒ 1500, ten laste van het gewest Holland, kantoor Rotterdam, beide van 12 januari 1672, 28-03-1727.Zegel: ontbreken (mr. Jacob van der Tocht en Adriaen van der Does) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 058 Oude signatuur 555 Akte waarbij schepenen verklaren dat Willem van den Heuvel en zijn vrouw Barbera Vinck, als universeel erfgename van Alexander Vinck, die enig erfgenaam was van Paulus Vinck, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 4000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Dordrecht, van 30 april 1665, waar doorheen deze akte was getransfigeerd.Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 30-04-1665, 10-07-1727. Zegel: ontbreken (mr. Thielman van Zeebergh en Govert Suys) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 059 Oude signatuur 556 Akte waarbij schepenen verklaren dat mr. Bernard Joseph van Cuyck, heer van Voorn (in Utrecht), als erfgenaam van Petrus van Cuyck, heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 1200, ten laste van het gewest Holland van 11 november 1625, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 01-10-1728. Getransfigeerd door een akte van 08-02-1686. Zegel: ontbreken (mr. Adriaen van Groenendijck en Daniel de Lange) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 049 (2) Oude signatuur 557 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jan van Leeuwen heeft bekend schuldig te zijn aan Jan Crawaet een losrente van ƒ 800 onder eigendomsoverdracht tot zekerheid van zijn huis en erf aan de noordzijde van de Lange Tiendeweg, met de gang en poort aan de westzijde (O = Pieter Verboon; W = Cornelis Smit).Gecancelleerd, 20-02-1728. In dorso: "Jan van Leeuwe op sijn huys agthondert gulde, staat op den Tiendewegh, verschijnt 31e jan. 1729". Zegel: ontbreken (mr. Gijsbert van den Bogaert en Cornelis Arkenboudt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 060 Oude signatuur 558 Akte waarbij schepenen verklaren dat Eva van Cleef, laatst weduwe van Hermanus Warsinck, enig nagelaten kind van Nicolaes van Cleef, notaris te Rotterdam, heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2600, ten laste van het gewest Holland, kantoor Rotterdam, van 24 mei 1665, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 26-08-1728. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 24-05-1665. Zegel: ontbreken (mr. Daniel de Lange en Gijsbert van den Bogaert) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 066 Oude signatuur 559 Akte waarbij schepenen van Rotterdam verklaren dat Aemilia Storm, vrouwe van Hoogeveen, laatst weduwe van mr. Gerard van Brandwijk, heer van Bleskensgraaf en burgemeester van Gouda, heeft overgedragen aan Philippus Polijn te Gouda een losrente van ƒ 5000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Den Haag, van 1 juni 1659, 12-09-1730. Zegel: ontbreken (Johannes Ravesteyn en mr. Diderik Johan van Hogendorp van Hofwegen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 061 Oude signatuur 560 Akte waarbij schepenen verklaren dat Abraham van Vlissinge en zijn vrouw Anna Maria de Leeuw, enige nagelaten dochter van Johannes de Leeuw en Catharina van der Burgh, hebben overgedragen aan de voogden van de minderjarige erfgenamen van Adriaen de Ligt een losrente van ƒ 1100, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 18 december 1636, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 16-02-1731. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 18-12-1636. Zegel: ontbreken (mr. Gijsbert van den Bogaert en Cornelis Arkenboudt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 062 Oude signatuur 561 Akte waarbij schepenen verklaren dat mr. Rogier Camerbeeck, advocaat voor het hof van Utrecht, en zijn vrouw Johanna Theresia Doncker, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis twee losrenten van resp. ƒ 210 en ƒ 200, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gorinchem, van 28 december 1600 resp. 2 januari 1654, 08-09-1731. Zegel: mr. Willem van Strijen en mr. Daniel de Lange Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 089 Oude signatuur 562 Akte waarbij schepenen verklaren dat de executeur van de nalatenschap van Margaretha Bonser, weduwe van mr. Hendrik Storm, heeft overgedragen aan de erfgenamen van Hendrik Piek een losrente van ƒ 500, ten laste van het gewest Holland, kantoor 's-Gravenhage, van 16 augustus 1655, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 26-10-1731. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 16-08-1655 en een akte van 11-06-1711 (zie regest nr. 105). Zegel: mr. Jacob van der Tocht en Adriaan van der Does Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 110 (2) Oude signatuur 563 Akte waarbij schepenen verklaren dat de erfgenamen van mr. Johan Bernard Dellafaille, auditeur der domeinen van de Staten van Holland hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis vijf losrenten ten laste van het gewest Holland, kantoor Amsterdam, te weten: ƒ 3600 van 8 februari 1601, ƒ 317.10.- van 10 augustus 1625, ƒ 290 van 16 juli 1625, ƒ 640 van 24 oktober 1570 en ƒ 1200 van 3 mei 1600, 02-04-1732. Zegel: Cornelis de Lange en mr. Hieronimus Goudanus Snels Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 108 Oude signatuur 564 Akte waarbij schepenen verklaren dat mr. Wolphert Nobeling, advocaat-fiscaal en procureur-generaal van Holland en Zeeland als enige erfgenaam van mr. Willem van Abbesteegh, oud-schepen en vroedschap, heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis veertien losrenten ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda. Te weten: ƒ 400 van 27 mei 1645, ƒ 500 van 2 augustus 1651, ƒ 200 van 30 november 1661, ƒ 350 van 8 augustus 1653, ƒ 600 van 10 februari 1610, ƒ 600 van 10 april 1630, ƒ 1400 van 2 september 1658, ƒ 1000 van 5 april 1668, ƒ 1000 van 14 maart 1672, ƒ 600 van 25 augusrus 1661, ƒ 400 van 13 april 1638, ƒ 1500 van 29 oktober 1638, ƒ 400 van 1 februari 1630 en ƒ 200 van 7 juli 1659, 08-12-1732. In dorso: "Transport van 14 losrentebrieven, monterende in capitaal een somme van ƒ 9150 van dato den 8e dec. 1732". Zegel: mr. Hieronimus Goudanus Snels; het zegel van mr. Gerard Hendrik Storm ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 091 Oude signatuur 565 Akte waarbij schepenen verklaren dat de erfgenamen van Johan Roeland Cau, oud-burgemeester van Zierikzee, en zijn vrouw Catharina Maria Bornius, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 10 augustus 1638, waar doorheen deze akte was getransfigeerd. 17-06-1734. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 10-08-1638. Zegel: ontbreken (mr. Gerard van Brandwijk en dr. Dirck de Vrije) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 068 Oude signatuur 566 Akte waarbij schout en schepenen van (Buiten) Wittevrouwen (bij Utrecht) verklaren dat de erfgenamen van Cornelia Bom en haar man Pieter van Spal hebben overgedragen aan Gijsbert de Wijs een warmoeziershof van ca. 1½ hond, gelegen in de Nachtegaalsteeg of in de dwarssteeg die in de genoemde steeg naar het "wijckje" uitgaat (O = de heer Pith; W = Gregorius Versteegh; N = een zekere hof; Z = de Nachtegaalsteeg), 10-08-1734. In dorso: "Transport gedaan door d'erfgenaamen van Pieter van Spall en Cornelia Bom, echteliede, ten behoeve van Gijsbert de Wijs, in dato 10 aug. 1734". Zegel: ontbreken (Abel de Coole, schout) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 102 Oude signatuur 567 Akte waarbij schepenen verklaren dat de executeurs van het testament van Andries Timmer, notaris en procureur, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis twee losrenten, resp. van ƒ 1600 en ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 30 april 1644 resp. 7 juni 1660, 16-12-1735. Zegel: Adriaan van der Does en Cornelis Arkenboudt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 088 Oude signatuur 568 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jan Floris graaf van Nassauw La Lecq en zijn vrouw Cornelia Ivoy hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis vijf losrenten ten laste van het gewest Holland, kantoor Rotterdam, te weten: ƒ 400 van 2 januari 1621, ƒ 3300 van 31-1-1651, ƒ 3800 van 31-7-1651, ƒ 800 van 10 mei 1656 en ƒ 900 van 24 mei 1656, 14-02-1739. Zegel: ontbreken (Michiel van Coxie en dr. Cornelis Gerard Moeringh) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 103 Oude signatuur 569 Akte waarbij schepenen verklaren dat de executeurs van de nalatenschap van Benjamin van Leeuwen hebben overgedragen aan Cornelis Lans en Machteltje Lans te Woubrugge in de heerlijkheid Esselijkerwoude een losrente van ƒ 6000, ten laste van het gewest Holland van 21 juni 1653, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 22-09-1740. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 21-06-1653. Zegel: ontbreken (mr. Johan de Lange en mr. Pieter van Heuven) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 063 Oude signatuur 570 Akte waarbij schepenen verklaren dat de erfgenamen van Alletta Looy, "bejaarde geestelijke dochter", hebben overgedragen aan Maria Elisabeth de Laat, vrouw van Gerard van Sevenhove, eerste klerk ter secretarie, een losrente van ƒ 1000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 9 december 1644, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 24-12-1742. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 09-12-1644. Zegel: ontbreken (Cornelis de Lange en Michiel van Coxie) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 114 Oude signatuur 571 Akte waarbij schepenen verklaren dat Adriaan de Ligt heeft overgedragen aan Gerard Pijper, notaris en procureur, een losrente van ƒ 1100, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 18 december 1636, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 02-10-1750. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 18-12-1636. Zegel: ontbreken (dr. Willem van der Hoeve en mr. Gualterus de Moor) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 064 Oude signatuur 572 Akte waarbij schepenen verklaren dat Lucia Donker, weduwe van Jacobus van Crimpen, wonende te Bunnik, en haar broer Theodore Donker, enige overlevende kinderen van Paulus Donker, als gelegateerden bij testament van Theodorus Donker, overleden te Amsterdam, (eerstgenoemde tevens gemachtigd door Geertruy van Nek), hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis twee losrenten resp. van ƒ 2100 en van ƒ 1000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 18 januari 1672 resp. 24 februari 1665. Fredrik Luyt, notaris en procureur, stelt zich borg voor eventuele vrijwaring, 24-03-1752. Zegel: Franco Gerard de Vrije en mr. Bartholomeus de Moor van Immerzeel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 111 Oude signatuur 573 Akte waarbij schepenen van Delft verklaren dat de executeurs van de nalatenschap van Cornelis de Man Anthonysz, notaris te Delft, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 3000, ten laste van het gewest Holland, kantoor 's-Gravenhage, van 1 juni 1660.Zie ook regesten nrs. 94 en 98, 11-04-1753. Zegel: mr. Salomon van Groenewegen en Willem Vlaardingerwoud Robbertsz Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 118 Oude signatuur 574 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jacob Bernouw te Schiedam heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 1500, ten laste van het gewest Holland, kantoor Rotterdam, van 9 mei 1636, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 01-08-1753. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 09-05-1636. Zegel: ontbreken (mr. Johan de Lange en Dirk Æmilius Jongkint) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 116 Oude signatuur 575 Akte waarbij schepenen verklaren dat Johannes Endenburg heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Dordrecht, van 12 februari 1656, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 25-06-1756. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 12-02-1656. Zegel: ontbreken (mr. Cornelis Adriaan van den Kerkhove en mr. Daniel Willem Lestevenon) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 069 Oude signatuur 576 Akte waarbij schepenen verklaren dat Maria Rochuis heeft overgedragen aan Jan Thomas een huis en erf aan de westzijde van de Spieringstraat (Z = Jan van Meurs; N = Jan Souffreu).Zie ook regest nr. 56. In dorso: "Boedel Hillegonda van der Kint, wed. Hermanus van Es. Inventaris letter B no. 2. (w.g.) C.H.", 05-07-1757. Zegel: mr. Cornelis Adriaan van den Kerkhove en mr. Bartholomeus de Moor van Immerzeel (zwaar beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 107 Oude signatuur 577 Akte waarbij schepenen verklaren dat Constantia Maria Cau te Delft heeft overgedragen aan Trijntje Brugman te Boskoop een losrente van ƒ 1200, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 7 mei 1642, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 04-10-1758. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 07-05-1642. In dorso: "Losrente comptoir Gouda groot ƒ 1200 capitaal fol. 4947". Zegel: mr. Bonaventura de Lange; het zegel van mr. Gualtherus de Moor ontbreekt Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 090 Oude signatuur 578 Akte waarbij schepenen verklaren dat de executeurs van de nalatenschap van Catharina Rees, weduwe van Huybert van Lockhorst, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis twee losrenten van resp. ƒ 2050 en ƒ 300, ten laste van het gewest Holland, kantoor Rotterdam, resp. van 4 december 1644 en 1 januari 1672, 12-04-1759. Zegel: ontbreken (mr. Johan Carel van Cattenburg, heer van Grijpskerk en Pottedamme, en mr. Cornelis van der Burch) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 115 Oude signatuur 579 Akte waarbij schepenen verklaren dat Kornelis Brethouwer en zijn vrouw Agnieta Kosterman te Rotterdam hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 1000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Rotterdam, van 15 januari 1672, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 24-04-1760. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 15-01-1672. Zegel: ontbreken (mr. Bonaventura de Lange en mr. Cornelis van der Burch) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 065 Oude signatuur 580 Akte waarbij schepenen verklaren dat ds. Lambertus Evenhuys, predikant te IJsselmonde, en zijn vrouw Catharina van Oosten hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Rotterdam, van 15 april 1665, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 12-04-1760. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 15-04-1665. Zegel: ontbreken (mr. Bonaventura de Lange en mr. Cornelis van der Burch) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 070 Oude signatuur 581 Akte waarbij schepenen van Gorinchem verklaren dat mr. Gillis Graafland, advocaat bij het Hof van Holland, en zijn vrouw Johanna Geertruida van Barnevelt, wonende in Den Haag, hebben overgedragen aan Johanna van Gestel, weduwe van mr. Anthony Vloers, een losrente van ƒ 2600, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gorinchem, van 1 september 1666, 07-04-1762. In dorso: aantekening van betaling van de 40e penning; "Mevr. Vloers" Zegel: Adriaan van Cruyskerken en Johan Snoek (restanten) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 028 Oude signatuur 582 Akte waarbij schepenen verklaren dat Abram Hoebeeck heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 3000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 16 februari 1672, 17-12-1762. Zegel: Willem van der Hoeve en Jacob Boon van Ostade Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 105 Oude signatuur 583 Akte waarbij schepenen van Amsterdam verklaren dat de executeurs van het testament van Johanna Bakker, vrouwe van Honswijk, weduwe van Reinier Uylenburg, na verkoop in het openbaar op 4 augustus, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis twee losrenten van resp. ƒ 1600 en ƒ 1000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Rotterdam, van 12 juni 1636 resp. 26 juli 1632, 28-08-1777. In dorso: "Transportbrief van Jacob Hoppach q.q. van twee losrentebrieven ten laste van 't comptoir van de gemeene middelen binnen Rotterdam, groot capitaal ƒ 2600 gl. van dato 28e augutus 1777. Lade nr. 11." Zegel: Everard Adriaan van Muyden en Matthijs Ooster Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 106 Oude signatuur 584 Akte waarbij de baljuw van de heerlijkheid Esselijkerwoude verklaart dat de executeurs van het testament van Jan Lans, vrijheer van Koudekerk en heer van Poelgeest, overleden te Woubrugge, hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 6000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 21 juni 1653.Zie regest 128. In dorso: "Transport van den WelEdele Gestr. Heer Mr. Gs. Holtius q.q. ten behoeve van 't Oude Mannen Huys ... in dato 12 april 1779", 12-04-1779. Zegel: ontbreekt (voorzijde: heer van Esselijkerwoude, achterzijde: mr. Theodorus van der Aar de Sterke) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 071 Oude signatuur 585 Akte waarbij schepenen verklaren dat Jan Adriaan Balfour, Esq., kapitein in het Staatse leger, en zijn vrouw Susanna Maria de Malapert hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 800, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 11 januari 1646, waar doorheen deze akte was getransfigeerd, 27-12-1782. Was getransfigeerd door een (niet meer aanwezige) akte van 11-01-1646; zie ook regesten nrs. 72 en 84. Zegel: ontbreken (mr. Reinier Swanenburg en Samuel Gideon Wobma) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 117 Oude signatuur 586 Akte waarbij schepenen verklaren dat Pieter Louis de Tavel, kapitein in dienst van de koning van Sardinië en wonende in Bern heeft overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2500, ten laste van de Staten van Holland, kantoor Gouda, verleden door het stadsbestuur van Woerden, van 27 september 1653, 16-01-1783. Zegel: mr. Pieter Leonard Schippers en mr. Alexander Hendrik Metelerkamp Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 104 Oude signatuur 587 Akte waarbij schepenen van Amsterdam verklaren dat de executeurs van de fideicommissaire nalatenschap van Adriaan Isaac van der Cruys, namens Anna Benina de Haas, weduwe van Gerard Wittemeyer, voor de helft erfgename van Van der Cruys, in het openbaar hebben verkocht en nu hebben overgedragen aan de regenten van het Oudemannenhuis een losrente van ƒ 2000, ten laste van het gewest Holland, kantoor Gouda, van 7 september 1641.Zie ook inv.nr. C 040 en regest nr. 87, 14-12-1784. Zegel: Arend van der Waeyen Warin (beschadigd) en Jacob Anthony de Roth (helft ontbreekt). Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen C 119 Oude signatuur 130 Akte van transport van een aantal tuinrenten, verkocht door Jacob Jansz die Vrije aan Aeltgen Gerritsdr, betreffende de tuinen tussen de Potterspoort en de Kleiwegpoort, 1536 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 131-161 Stukken betreffende losrentebrieven 131 Akte van transport van een losrentebrief, 1595 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 132 Akte van transport van een losrentebrief, 1596 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 133 Lootcedulle van de losrentebrieven die eigendom zijn geweest van Marritgen Jansdr, 21 augustus 1600 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 134 Akte van transport van vijf losrentebrieven, 1602 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 135 Stukken betreffende een losrentebrief, 1616 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 136 Stuk betreffende de rentebrieven van Annichgen Jacob Moelen dochter die het Oudemannenhuis in bewaring heeft, 1623 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 137 Stuk betreffende de schenking van een losrentebrief door Marietgen Adriaensdr. aan de regenten, 13 november 1632 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 138 Diverse stukken behorende bij losrentebrieven, 1638, 1641 en 1672 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 139 Stukken behorende bij een losrentebrief op naam van Gerrit Jansz Knoop, 1647 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 140 Stukken betreffende een losrentebrief, 1653 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 141 Extract uit het schuldboek, betreffende een losrentebrief op naam van Leendert Fransen, 23 maart 1662 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 142 Stukken betreffende een losrentebrief op naam van de weduwe en kinderen van Willem van der Pijl, 1672-1774 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 143 Akte van transport van een losrentebrief, 1695 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 144 Stuk betreffende een rentebrief op naam van Johan de Witt, 1725 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 145 Akte van transport van een losrentebrief, 7 februari 1728 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 146 Akte van transport van een losrentebrief, verkocht door Damianus van Abbesteeg aan de regenten van het Oudemannenhuis, 10 september 1728 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 147 Akte van transport van een losrentebrief, 12 jui 1736 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 148 Akte van transport van een losrentebrief. Met zegels, 29 mei 1746 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 149 Stukken betreffende een losrentebrief, 1760 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 150 Akten van transport van een losrentebrief, 1766 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 151 Akten van transport van een losrentebrief, 1767 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 152 Akte van transport van een losrentebrief, 1769 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 153 Akte van transport van een losrentebrief en een huis, met bijbehorend stuk, 1770 1 stuk, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 154 Stukken behorend bij drie losrentebrieven op naam van Gerard Pijper en Willem van Dongen, die zijn getransporteerd aan het Oudemannenhuis, 1772 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 155 Stukken betreffende een losrentebrief op naam van de regenten van het Oudemannenhuis, 1773 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 156 Stukken behorende bij een losrentebrief, 1773 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 157 Stukken behorende bij een losrentebrief, 1777 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 158 Akte van transport van een losrentebrief met bijbehorende stukken, 1782 1 omslag, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 159 Akte van transport van een losrentebrief, 1783 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 160 Akte van transport van een losrentebrief, 1790 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 161 Akten van transport van een losrentebrief, 1791 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 162 Akte waarin Crijn Jorisz Crijneman bekent 100 gulden schuldig te zijn aan de regenten, 14 maart 1616 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 163 Kopie van twee oorkonden, waar in de eerste Cornelis Claesz bekent 650 gulden schuldig te zijn aan Crijn Arienz (5 april 1630) en waar in de andere Thobias Willemz Verbrugge bekent schuldig te zijn 198 gulden aan Leonarda Jansdr(3 juni 1619), 1619, 1630 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 164 Rekening van de bedragen die het Oudemannenhuis schuldig is aan het Heilige Geesthuis, 1646 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 165 Overzicht van de goederen uit het bezit van Jannitgen Leenderts, tijdens haar leven dienstmeid in het Oudemannenhuis, overleden 23 maart 1677 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 166 Lijsten van losrenten, effecten en obligaties die toebehoren aan het Oudemannenhuis, 1708-1815, 1823 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 167 Overzicht van de kosten van bier en gist die het Oudemannenhuis nog schuldig is aan het Gasthuis, 1715-1716 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 168 Overzichten en stukken betreffende renten en obligaties die het Oudemannenhuis schuldig is, 1716-1820 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 169-188 Stukken betreffende obligaties 18 omslagen 169 Procuratie waarin wordt besloten dat de regenten 180 gulden, betreffende een obligatie, mogen vorderen van de erfgenamen van Thonis Pietersz van Wijngaarde, 1687 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 170 Akte van transport door Henricus Ruysch, predikant te Delft, van een obligatie van fl. 2500 ten laste van het gewest Holland, 1733; met retroacta, 1727 en 1733 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 196, doos 53 Oude signatuur 171 Akte van transport door Cornelia Huyshouwer, binnenmoeder, van een obligatie van fl. 500 ten laste van het gewest Holland, 1733; met retroacta, 1709, 1727 - 1728 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 197, doos 53 Oude signatuur 172 Akte van transport van een obligatie, verkocht door Maerten Graswinkel aan de regenten, 29 maart 1735 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 173 Akte van transport door Elisabeth Tijkmaker, wed. Jan Schippers, van een obligatie van fl. 2000 ten laste van het gewest Holland, 1737; met retroacta, 1737 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 200, doos 53 Oude signatuur 174 Akte van transport door Pieter de la Coste, secretaris van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, commies van de gewestelijke magazijnen te Oudewater en notaris te Gouda, van een obligatie van fl. 1500 ten laste van het gewest Holland, 1752; met retroacta en bijlagen, 1723, 1752 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 195, doos 53 Oude signatuur 175 Akte van transport door Fredrik Luyt, notaris, van twee obligaties, een van fl. 2000 en een van fl. 1000 ten laste van het gewest Holland, 1754; met retroacta en bijlagen, 1710, 1730, 1733, 1739 - 1740, 1754 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 199, doos 53 Oude signatuur 176 Akte van transport door Jacob Erbervelt van vijf obligaties, twee van fl. 1000, een van fl. 900 en twee van fl. 500, ten laste van het gewest Holland, 1757; met retroacta en bijlagen, 1679, 1700 - 1701, 1709, 1717, 1756 - 1757 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 194, doos 53 Oude signatuur 177 Akte van transport door Jacob Erbervelt van drie obligaties, elk van fl. 1000 ten laste van het gewest Holland, 1757; met retroacta, 1756 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 204, doos 53 Oude signatuur 178 Akte van transport door Johannis van Meerten en Henricus Marda, diakenen van de gervormde gemeente, van een obligatie van fl. 1000 ten laste van het gewest Holland, 1760; met retroacta en bijlagen, 1757 en 1760 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 201, doos 53 Oude signatuur 179 Akte van transport door Christoffel Pierson van negen obligaties, een van fl. 1200, vijf van fl. 1000, een van fl. 400, een van fl. 376 en een van fl. 330, ten laste van het gewest Holland, 1762; met retroacta en bijlagen, 1680, 1706, 1709, 1724, 1728 - 1729, 1732 - 1733, 1737 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 193, doos 53 Oude signatuur 180 Akte van transport door Johannes Okhuysen, notaris te Woerden, van een obligatie van fl. 1000 ten laste van het gewest Holland, 1762; met retroacta en bijlagen, 1709, 1737 en 1756 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 198, doos 53 Oude signatuur 181 Akte van transport door Sijbrand France van der Dussen, wonende te Ouderkerk a/d IJssel, en Cornelis Groen, wonende te Krimpen a/d Lek, van een obligatie van fl. 1000 ten laste van het gewest Holland, 1764; met retroacta, 1751 en 1764 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 203, doos 53 Oude signatuur 182 Akte van transport door Alewijn van der Dussen, woonachtig te Ouderkerk a/d IJssel, van twee obligaties elk fl. 2000 ten laste van het gewest Holland, 1766; met retroacta 1757 en 1766 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 190, doos 53 Oude signatuur 183 Akte van transport door Reinier Cornelisz Helderop van twee obligaties, elk fl. 400 ten laste van het gewest Holland, 1767 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 206, doos 53 Oude signatuur 184 Akte van transport door Abraham van Vloten, makelaar te Amsterdam en gevolmachtigde van de erfgenamen van Eva van Delden (Fredericus, Cornelia Theodora, Johanna Huberta, Petronnella Hendrika en Anna Gillina van Taak), van een obligatie van fl. 3000 ten laste van het gewest Holland, 1769; met retroacta en bijlagen, 1746, 1768 en 1769 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 191, doos 53 Oude signatuur 185 Akte van transport door Jasper Dabenis en zijn vrouw Christina Carolina van Hamel, woonachtig te Amsterdam, van een obligatie van fl. 5000 ten laste van het gewest Holland, 1769; met retroacta en bijlage, 1769 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 192, doos 53 Oude signatuur 186 Akte van transport door Paulus Geevers, schepen te Rotterdam en bewindhebber van de West-Indische Compagnie, van een obligatie van fl. 2000 ten laste van het gewest Holland, 1770; met retroacta en bijlage, 1767, 1770 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 205, doos 53 Oude signatuur 187 Akte van transport door Top en Compagnie, woonachtig in Rotterdam, van een obligatie van fl. 5000 ten laste van het gewest Holland, 1772; met retroacta en bijlagen, 1772 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 202, doos 53 Oude signatuur 188 Akte van transport van twee obligaties, verkocht door Adrianus van Beusekom aan de regenten van het Oudemannenhuis, 1785 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 189 Stukken behorende bij de rechtszaak van de regenten van het Oudemannenhuis contra Jan Posthoorn en Steven van Veelen, betreffende een obligatie, 1775-1787 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 190 Lijst van keukengoederen, omstreeks 1800 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 191 Overzicht van de ontvangsten uit de afbetaling van de effecten, bij de rentmeester van het Oudemannenhuis, 1 juli 1810 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 192 Insinuatie waarin wordt beschreven dat de inschuld, ten laste van het Oudemannenhuis, is getransporteerd door Pieter Joseph Corvers aan Rein Varkevisser, 7 september 1813 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 193 Overzicht van obligaties in bezit van het Oudemannenhuis, 25 juli 1815 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 194 Overzicht van de werkelijke en uitgestelde schuld ingeschreven in het Grootboek der Nationale Schuld, toebehorende aan het Oudemannenhuis, 25 maart 1816 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 195 Akte waarin wordt bepaald dat de regenten van het Wees-en Aalmoezeniershuis levenslang rente moeten afdragen aan Johannes Heij, 14 februari 1853 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 196 Staat van getaxeerde porceleinen, zilveren en kristallen voorwerpen, 1912 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5 Oude signatuur 197 Akte van schuldbekentenis met hypotheek door de loge van de vrijmetselaren De Ware Broedertrouw van fl. 7000, 1933; grosse. Met bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 225, doos 47 Oude signatuur 198 Stukken betreffende de overdracht van tien aandelen van de N.V. De Goudse Waterleiding Maatschappij aan de Gemeente Gouda, 1956 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 231 Oude signatuur 199 Aanvraagformulieren voor een hypothecaire geldlening; met bijlagen, 1958 - 1960 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 167 Oude signatuur 1.2.2.4. Graven 200 Extracten uit het grafstedeboek van de St. Janskerk, 1607-1775 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 201 Lijst van de graven van het Oudemannenhuis in de St. Janskerk, medio 18e eeuw Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 202 Akte waarbij B&W verklaren dat het Oudemannenhuis ruimte voor vijftien graven is toegewezen op de algemene begraafplaats ter vervanging van gelijke grafruimte in de St.-Janskerk, 1833 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 230, doos 41 Oude signatuur 203 Akte waarin B&W verklaren dat acht graven op de algemene begraafplaats zijn toegewezen aan het Oudemannenhuis, 1833 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1.2.2.5. Fundaties 204-206 Fundatieboeken, ca. 1600-1750 3 delen 204 "Fundatie boeck ...", ca. 1600. Met voorin aantekeningen uit klassieke schrijvers en de ordonantie op het Oude Mannenhuis en achterin een memoriaal van inkomsten en uitgaven (1572-1611) 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21 Oude signatuur 205 "Fondatie boeck van't oude mannen huys de stede Gouda", ca. 1620-1709. Met voorin gevoegd: "Statuten ende Ordonnantie van de Oudemannen van deesen Godtshuyse" uit 1683. Het register heeft tevens dienst gedaan als manuaal voor de uitgaven aan renten, custingbrieven en extra-ordinaris lasten 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 22(1) Oude signatuur 206 "Kopie Fondatie-Boek van het Oude-Mannenhuis binnen de Stad Gouda", ca. 1750. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 274 Oude signatuur .-- Register met de fundateurs van de plaatsen van de oude mannen, 1620-1739 (zie inv.nr.341) 1 deel 207 Stukken betreffende het het betrekken van een preuve, 1633, 1642, 1693 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 208 Register met de namen van de stichters van de proven en van diens nakomelingen of rechtverkrijgenden, samengesteld ten tijde van de regenten Donatus van Groenendijck, Arent Vossenburgh, Joost Verschuere en Jacob van der Dussen; met verwijzingen naar de fundatie-brieven in het fundatie-boek en naar het eerste register met namen van op een prove opgenomen oude mannen (inv.nr. 34) en met een alfabetische index, 1688 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De stichters, hun nakomelingen en rechtverkrijgenden worden ook wel collators of "gifters" genoemd, zij die bij het leegkomen van de plaatsen de oude mannen voordragen. Notabene 23 Oude signatuur 209-436 Registers met namen van fundateurs en rechtverkrijgenden; met vermelding van de datum van fundatie en de betreffende folionummers in het kopie-fundatieboek, van de datum van de laatste voordracht door de rechtverkrijgenden en van de namen en overlijdensdata van de begiftigde oude mannen, 1830-1950 4 delen 435 Aangelegd circa 1677 en bijgehouden tot 1715 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 39 Oude signatuur 436 Aangelegd 1739, lopende over de periode 1715 - 1842 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 35 Oude signatuur 209 Aangelegd circa 1830 en bijgehouden tot 1899 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 211, doos 47 Oude signatuur 210 Aangelegd 1894 en bijgehouden tot ca. 1950 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 25 Oude signatuur 211-212 Stukken betreffende de verschillende fundaties en de bijbehorende rechtverkrijgenden; met vermelding van de datum van fundatie en de betreffende folionummers in het kopie-fundatieboek, van de datum van de laatste voordracht door de rechtverkrijgenden en van de namen en overlijdensdata van de begiftigde oude mannen, ca. 1900-1950 2 pakken 211 Pak I Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 277 Oude signatuur 212 Pak II Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 280 Oude signatuur 1.2.3. Financieel beheer 1.2.3.1. Verantwoording van het beheer (jaarstukken) 213-438 (Jaar)rekeningen van inkomsten en uitgaven opgesteld door (vader-, regent- of secretaris-) penningmeester en/of de rentmeester; met hiaten, 1572 - 1977 12 delen, 9 banden, 28 katernen en 27 omslagen De inv.nrs. 57, 59 en 60 bevatten staten met namen van regenten uit de jaren 1555 tot en met 1722. De inv.nrs. 67 - 71 bevatten borderellen over de jaren 1765 - 1773, 1775 - 1801, 1806 - 1807, 1810 - 1812, 1820 - 1824, 1826 - 1832 en 1835 - 1836. De inv.nrs. 73 - 109 bevatten staten waarin de bestanddelen van het vermogen en hun resp. waarden zijn gespecificeerd (inv.nr. 73 bevat slechts staten voor de jaren 1919 - 1920; inv.nrs. 102 - 109 met vermelding van de resp. waarden aan het begin en het eind van het boekjaar en toelichtingen en correcties op de vermogensopstelling). Met ingang van 1957 komt de balans in de plaats van vermelde staten van de vermogensbestanddelen, en met ingang van 1966 wordt er een verlies- en winstrekening toegevoegd (vanaf 1964 met toelichtingen daarop). De term "jaarrekening" is nu beter op z'n plaats. Andere specificaties in de rekeningen: staten van baten en lasten wegens exploitatie van het huizenbezit en uittreksels van de ontvangsten en uitgaven van kas- en giroboek, 1949 - 1963; staten met opgaven ten behoeve van de aangifte voor de dodehandbelasting, 1937 - 1938; staten van het kapitaal in beheer bij de regentessen, 1941 - 1947; staten met namen van oude mannen, hun geboorte-, opname- en overlijdensdata en andere statistische gegevens, 1934 - 1963; en staten van de opbrengsten van de beleggingen, 1964 - 1972, 1975 - 1977. Zie voor concept-rekeningen 1766 - 1780, 1822, 1824 - 1837, 1845 - 1868 inv.nrs. 129, 131 - 134. Notabene 7 Oude signatuur 213 1572/1573 - 1590. Bevat: Achterin aantekeningen van jaarlijks aan het Oudemannenhuis af te dragen pachten, huren en renten door de steden Gouda en Delft, door de Staten van Holland en door bepaalde ingezetenen van Gouda, Moordrecht, Haastrecht, Waddinxveen, het land van Stein, Sluipwijk, Berkenwoude, Ouderkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Boskoop en Oudewater, met vermelding over welke jaren betaald is en in enkele gevallen in welke rekening de betalingen zijn verantwoord; aantekeningen van jaarlijks door het Oude Mannenhuis verschuldigde renten met vermelding over welke jaren betaald is; en de akte waarbij Willem Vroesen verklaart zijn huis aan de Molenwerf beschikbaar te stellen voor de verzorging van oude arme mannen (de stichtingsakte), waarbij hij tevens een opsomming geeft van de inhoud van de proven van de eerste vier bewoners, van door het huis te ontvangen renten, giften en andere inkomsten, van datgene dat de oude mannen bij opname mee moeten brengen en waarbij Willem Vroesen tevens een reglement geeft voor het tehuis, welk reglement is goedgekeurd door het stadsbestuur (de akte c.a. dateert van 10 april 1555, maar is in de vorm van een afschrift uit ca. 1580 van de hand van Jan Hugensz de Jonge, schoonzoon van Willem Vroesen, overgeleverd). Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 55 Oude signatuur 214 1591 - 1611. Bevat: Achterin een lijst van roerende goederen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 56 Oude signatuur 215 1612 - juni 1638. Bevat: Achter de rekening van 1612 volgt nog een rekening van inkomsten en uitgaven van de loterij van 1609, die is gecontroleerd in 1613. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 57 Oude signatuur 216 Juli 1638 - 1673 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 58 Oude signatuur 217 1674 - 1702 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 59 Oude signatuur 218 1703 - 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 60 Oude signatuur 219 1730 - 1732 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 61 Oude signatuur 220 1733 - 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 62 Oude signatuur 221 1738 - 1743 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 63 Oude signatuur 222 1744 - 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 64 Oude signatuur 223 1751 - 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 65 Oude signatuur 224 1762 - 1764 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 66 Oude signatuur 225 1765 - 1780 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 67 Oude signatuur 437 1766 - 1780 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 129 Oude signatuur 226 1781 - 1795 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 68 Oude signatuur 227 1796 - 1801, 1804 - 1810 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 69 Oude signatuur 228 1811 - 1813, 1815 - 1825 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 70 Oude signatuur 229 1826 - 1844 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 71 Oude signatuur 438 1826 - 1837 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 132 Oude signatuur 230 1845 - 1870 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 72 Oude signatuur 231 1871 - 1920 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 73 Oude signatuur 232 1921 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 74 Oude signatuur 233 1922 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 75 Oude signatuur 234 1923 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 76 Oude signatuur 235 1924 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 77 Oude signatuur 236 1925 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 78 Oude signatuur 237 1926 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 79 Oude signatuur 238 1927 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 80 Oude signatuur 239 1928 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 81 Oude signatuur 240 1929 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 82 Oude signatuur 241 1930 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 83 Oude signatuur 242 1931 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 84 Oude signatuur 243 1932 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 85 Oude signatuur 244 1933 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 86 Oude signatuur 245 1934 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 87 Oude signatuur 246 1935 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 88 Oude signatuur 247 1936 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 89 Oude signatuur 248 1937 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 90 Oude signatuur 249 1938 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 91 Oude signatuur 250 1939 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 92 Oude signatuur 251 1940 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 93 Oude signatuur 252 1941 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 94 Oude signatuur 253 1942 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 95 Oude signatuur 254 1943 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 96 Oude signatuur 255 1944 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 97 Oude signatuur 256 1945 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 98 Oude signatuur 257 1946 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 99 Oude signatuur 258 1947 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 100 Oude signatuur 259 1948 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 101 Oude signatuur 260 1949 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 102 Oude signatuur 261 1950 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 103 Oude signatuur 262 1951 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 104 Oude signatuur 263 1952 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 105 Oude signatuur 264 1953 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 106 Oude signatuur 265 1954 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 107 Oude signatuur 266 1955. Bevat: Een staat met namen en adressen van debiteuren. 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 108 Oude signatuur 267 1956 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 109 Oude signatuur 268 1957 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 110 Oude signatuur 269 1958 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 111 Oude signatuur 270 1959 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 112 Oude signatuur 271 1960 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 113 Oude signatuur 272 1961 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 114 Oude signatuur 273 1962 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 115 Oude signatuur 274 1963 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 116 Oude signatuur 275 1964 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 117 Oude signatuur 276 1965 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 118 Oude signatuur 277 1966 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 119 Oude signatuur 278 1967 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 120 Oude signatuur 279 1968 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 121 Oude signatuur 280 1969 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 122 Oude signatuur 281 1970 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 123 Oude signatuur 282 1971 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 124 Oude signatuur 283 1972 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 125 Oude signatuur 284 1973 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 285 1974 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 286 1975 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 126 Oude signatuur 287 1976 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 127 Oude signatuur 288 1977 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 128 Oude signatuur 289 Nota's en kwitanties, 1585-1866 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 290 Stukken betreffende het financieel beheer van het Oudemannenhuis; met hiaten, omstreeks 1600 - 1957 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 291 Kopie van de specificatie van hetgeen de regenten van de gasthuizen schuldig zijn aan de regenten van het oudemannenhuis, 24 juni 1679 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 292 Nota's en kwitanties, 1762 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 293 Nota's en kwitanties, 1763 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 294 Overzichten van de rekening courant, opgesteld door J.D. van der Burch en J. Leembruggen, 1815-1851 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 295 Uittreksel van inkomsten en uitgaven, januari-december 1815 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 296 Staten met overzichten van de financiële toestand aan het begin van het jaar, 1817 - 1844 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10 Oude signatuur 297 Lijst van openstaande rekeningen die het Oudemannenhuis nog verschuldigd is aan leveranciers, juni en november 1818 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 298 Overzichten van ontvangsten en uitgaven, 1848, 1852, 1891/1892-omstreeks 1920 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 299 Bijlagen bij de rekeningen, 1931, 1939, 1950 en 1952 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 300 Overzichten van gebruikte voeding, drank en huishoudelijke benodigdheden, 1967-1969 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1.2.3.2. Inning van inkomsten en betaling van lasten (boekhouding) 301-329 Kasboeken (journalen) van inkomsten en/of uitgaven; met hiaten, 1690 - 1964 29 delen Vanaf 1929 zijn de kasboeken tabellarisch ingericht (inv.nrs. 149 - 156). De inv.nrs. 146 - 147, 151 en 153 zijn uitgavenboeken, de inv.nrs. 150 en 152 zijn ontvangstenboeken. Vanaf 1951 is er sprake van een gecombineerd kas-giroboek (inv.nrs. 154 - 156). Notabene 8, 9 en ongenummerd Oude signatuur 301 1690 - 5 februari 1703 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 135 Oude signatuur 302 5 februari 1703 - 18 januari 1727 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 136 Oude signatuur 303 1738 - 14 januari 1762 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 137 Oude signatuur 304 30 januari 1762 - 9 februari 1765 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 138 Oude signatuur 305 1845 - januari 1848 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 139 Oude signatuur 306 Januari/februari 1848 - 1856 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 140 Oude signatuur 307 1857 - januari 1862 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 141 Oude signatuur 308 Januari/februari 1862 - januari 1867 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 142 Oude signatuur 309 Januari/februari 1867 - januari 1877 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 143 Oude signatuur 310 Januari/februari 1877 - 1883 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 144 Oude signatuur 311 1884 - augustus 1892 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 145 Oude signatuur 312 1899 - 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 146 Oude signatuur 313 1907 - 1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 147 Oude signatuur 314 1913 - 1929 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 315 1914 - 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 148 Oude signatuur 316 1928 - 1950 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 317 1929 - 1935 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 149 Oude signatuur 318 1930 - 1943 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 319 1936 - 29 augustus 1942 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 150 Oude signatuur 320 1936 - 5 mei 1944 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 151 Oude signatuur 321 1939 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 322 1 september 1942 - 1950 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 152 Oude signatuur 323 6 mei 1944 - 1950 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 153 Oude signatuur 324 1944 - 1951 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 325 1949 - januari 1950 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 326 1951 - 1954 Dit deel begint als giroboek over de jaren 1947 - 1950. Notabene 154 Oude signatuur 327 1952 - 1958 328 1955 - 20 november 1963 155 Oude signatuur 329 22 november 1963 - 1964 156 Oude signatuur 439 Grootboek, 1845-1856 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 133 Oude signatuur 440 Grootboek, 1857-1868 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 135 Oude signatuur .-- Giroboek, 1947 - 1950. Zie: inv.nr. 326 330 Begrotingen voor de jaren 1967-1970, 1976-1977 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1.2.4. Zorg voor de bewoners 1.2.4.1. Algemeen 331 Huishoudelijke reglementen voor de oude mannen, 1683, 1686, 1792, 1847, 1889, 1913 en 1968 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De reglementen van 1683 en 1686 zijn gedrukte afschriften van resp. 1774 en 1710; de overige zijn eigentijdse gedrukte afschriften. Zie voor het reglement van 1792 tevens de notulen van 9 augustus 1792, rubriek 1.1, inv.nr. 1; voor een afschrift van het reglement van 1683 uit 1844, afkomstig van het gemeentebestuur, zie de ingekomen stukken van 1843 - 1850, rubriek 1.1 inv.nr. 20. Notabene 5 en 27 Oude signatuur 332-334 Stukken betreffende Jan van Rensum, 18e eeuw 1 omslag, 2 pakken 332 Diverse stukken, 1719-1766 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 333 Kwitanties, pak I 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 334 Kwitanties, pak II 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 335 Stukken betreffende Jacob Coenraad Carius en zijn vrouw Elisabeth Sprangers, 1745-1776 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 336 Voorwaarden voor de aanbesteding van het rundvlees, 1817-1824 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 337 Stukken betreffende de zorg voor de bewoners, 1854, 1922 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 338 "Omstandigverslag der ontmoetingen enz." van de bewoner W.L.Sauerbier die het huis verlaten heeft, 1896 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 339 Register van goud- en zilverwerken die Dirk Barend Lankhorst in zijn bezit had, 1908-1936 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 340 Stukken betreffende de zorg voor en administratie van Herman van Reede, 1955-1957 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1.2.4.2. Opname en registratie 341 Register van de oude mannen die in het huis zijn opgenomen en van de fundateurs van de plaatsen van de oude mannen, 1617-1721 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 34 Oude signatuur 342 Stuk betreffende de plaats in het Oudemannenhuis, gekocht door Gijsbert Jans Roloos, 1623 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 343 Verzoekschrift aan de vroedschap van Gouda om Gijsbert Pietersz. de Vet op te nemen in het Oudemannenhuis. Met het besluit van de vroedschap om deze man toe te laten, 1693 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 344 Stukken betreffende de registratie van bewoners, 1661, 1811-omstreeks 1950 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 345 Bijlagen bij registers met namen van op een prove opgenomen oude mannen, 1761, z.d. (1777) en 1821 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 24 en 26 Oude signatuur 346 Stukken betreffende de toekenning van preuveplaatsen in het Oudemannenhuis, 1603, 1668, 1797-1850 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 347 Extracten uit doop- en huwelijksregisters, 1676, 1698, 1705, 1810-1850 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 348 Register van verpleegden in het Oudemannenhuis, 1870-1977 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 349 Namen van de verpleegden in het Oudemannenhuis, omstreeks 1910-1950 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 350 Register met namen van kostkopers en proveniers met vermelding van hun geboorteplaats, geboortedatum, opnamedatum, eigenaar van de te begeven plaats, kerkgenootschap, burgerlijke staat en datum van overlijden, aangelegd circa 1870 en bijgehouden tot 1950; met voorin een staat met namen van regenten, de datum van hun benoeming en de datum van hun aftreden of overlijden, ca. 1870 - 1911 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 26 Oude signatuur 351 Staten met namen en kamernummers van de proveniers en kostkopers, 1918 en 1921 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5 Oude signatuur 352 Notitie betreffende de voorwaarden voor opname in het oudemannenhuis, 1918, 1920, 1927 en 1935 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De voorwaarden zijn een uitwerking van artikel 11 van het reglement van het oudemannenhuis van 1908. Notabene 30, doos 55 Oude signatuur 353 Staat van door de oude mannen bij opname mee te brengen goederen, z.d. (ca. 1920) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5 Oude signatuur 1.2.4.3. Geestelijke verzorging 354 Gebedenboekjes voor de mannen in het oudemannenhuis, z.d. (eind 18e eeuw) en 1847; gedrukt 3 katernen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5 en 27 Oude signatuur 1.2.5. Bijzondere aktiviteiten 355 Lijsten van de uitslag van de loterij, gehouden door de Staten van Holland, 1746 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 20 Oude signatuur 356 Stukken betreffende het verzoek door het bestuur van de Goudse tennisclub TIOD om ontheffing van het op het terrein aan de Vossenburchkade rustende servituut om dit terrein uitsluitend te gebruiken ter beoefening van de tennissport, 1976 - 1977. Met een afschrift van de akte van transport door de N.V. Sportterrein Gouda aan TIOD van het betreffende terrein met de vestiging van het servituut waarvan bezitters zijn De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, de Goudsche Cricket- en Footballclub Olympia en Het Oude Mannenhuis, 1953 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 223, doos 41 Oude signatuur 2. Archief van de regentessen 2.1. Stukken van algemene aard 357 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken; met hiaten, 1827, 1895 - 1949 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen doos 55 Oude signatuur 2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 2.2.1. Financieel beheer 2.2.1.1. Verantwoording van het beheer (jaarstukken) 358-373 Rekeningen van inkomsten en uitgaven opgesteld door de regentessen; met hiaat; 1822 - 1839 16 katernen De rekeningen zijn gecontroleerd en goedgekeurd door B&W. Notabene doos 53 Oude signatuur 358 1822 (gecontroleerd in 1825) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 174 Oude signatuur 359 1825 (gecontroleerd in 1826) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 175 Oude signatuur 360 1826 (gecontroleerd in 1827) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 176 Oude signatuur 361 1827 (gecontroleerd in 1828) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 177 Oude signatuur 362 1828 (gecontroleerd in 1829) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 178 Oude signatuur 363 1829 (gecontroleerd in 1830) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 179 Oude signatuur 364 1830 (gecontroleerd in 1831) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 180 Oude signatuur 365 1831 (gecontroleerd in 1832) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 181 Oude signatuur 366 1832 (gecontroleerd in 1833) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 182 Oude signatuur 367 1833 (gecontroleerd in 1834) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 183 Oude signatuur 368 1834 (gecontroleerd in 1835) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 184 Oude signatuur 369 1835 (gecontroleerd in 1836) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 185 Oude signatuur 370 1836 (gecontroleerd in 1837) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 186 Oude signatuur 371 1837 (gecontroleerd in 1838) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 187 Oude signatuur 372 1838 (gecontroleerd in 1839) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 188 Oude signatuur 373 1839 (gecontroleerd in 1840), 1844 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 189 Oude signatuur 2.2.1.2. Inning van inkomsten en betaling van lasten (boekhouding) 374-378 Kasboeken (journalen) van inkomsten en uitgaven; met hiaat, 1717 - 1731 5 delen 374 1717 - 1731 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 207 Oude signatuur 375 1779 - 1842 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 208 Oude signatuur 376 1843 - 1887 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 209 Oude signatuur 377 1934 - 1948 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 378 1949 - 1965 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 379 Stukken betreffende effecten en obligaties ten bate van de regentessen, 1766 - 1833 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 281 Oude signatuur 380-411 Staatjes met dagelijkse uitgaven en kwitanties voor de regentessen, 1900 - 1930 31 omslagen doos 14 Oude signatuur 380 1900 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 232 Oude signatuur 381 1901 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 233 Oude signatuur 382 1902 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 234 Oude signatuur 383 1903 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 235 Oude signatuur 384 1904 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 236 Oude signatuur 385 1905 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 237 Oude signatuur 386 1906 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 238 Oude signatuur 387 1907 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 239 Oude signatuur 388 1908 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 240 Oude signatuur 389 1909 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 241 Oude signatuur 390 1910 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 242 Oude signatuur 391 1911 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 243 Oude signatuur 392 1912 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 244 Oude signatuur 393 1913 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 245 Oude signatuur 394 1914 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 246 Oude signatuur 395 1915 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 247 Oude signatuur 396 1916 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 248 Oude signatuur 397 1917 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 249 Oude signatuur 398 1918 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 250 Oude signatuur 399 1919 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 251 Oude signatuur 400 1920 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 252 Oude signatuur 401 1921 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 253 Oude signatuur 402 1922 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 254 Oude signatuur 403 1923 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 255 Oude signatuur 404 1924 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 256 Oude signatuur 405 1925 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 257 Oude signatuur 406 1926 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 258 Oude signatuur 407 1927 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 259 Oude signatuur 408 1928 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 260 Oude signatuur 409 1929 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 261 Oude signatuur 410 1930 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 262 Oude signatuur 411 Overzichten van uitgaven aan voeding en drank, 1968-1969 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 412 Stukken betreffende de Grootboekkapitalen die toebehoren aan de regentessen van het Oudemannenhuis, 1926-1948 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2.2.2. Beheer van goederen 413 Huurcontract van een kluiskastje bij de Nationale Bankvereniging, verhuurd aan de regentessen van het Oudemannenhuis, 29 november 1917 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 414 Staten van aanwezig linnengoed in de kast van de regentessen, z.d. (ca. 1920) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen doos 55 Oude signatuur 3. Documentatie 415 Briefjes die vermoedelijk behoren bij de charters van het Oudemannenhuis, 15e eeuw - omstreeks 1700 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 416 Memorie met een beschrijving van het verblijf van een jongeman in Taiwan, onbekende auteur, 1642 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 417 'Memorieboek' van een onbekende persoon, 1778 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 591 Verzameling losse zegels die vermoedelijk hebben vastgezeten aan enkele charters van het Oudemannenhuis, 18e eeuw Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 418 Boekje met daarin diverse stukken, 1800-1840 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 419 Boekje met rekeningen en kwitanties, vermoedelijk in bezit geweest van Jacobus van Leeuven, 1825-1842 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 420 Kwitanties van betalingen van B. Bosman aan J.H. Leent voor zijn deelname aan de Koninklijke Nederlandsche Loterij, omstreeks 1840 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 421 Stuk met een korte beschrijving van het schilderij "den dronke Grijsaart" van de schilder Frans Florisz dat in de regentenkamer van het Oudemannenhuis gehangen heeft, medio 18e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 422 Diverse stukken, 1878-1959 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 423 Gegevens verzameld door R.W.H. Pitlo, regent van het Oudemannenhuis te Gouda, 1 februari 1928 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 424 Transcripties uit resolutie- en vroedschapsboeken, onbekende auteur, 1930-1960 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 425 Stuk waarin de bouw van de Van der Vormkapel (bij de St.Janskerk) wordt beschreven, 1 september 1934 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 426 Ontwerptekening voor het plan voor het creëren van een nieuwe ruimte voor "de economische soep", met toepassing van de bewaarde gevel van het voormalig oudevrouwenhuis en plaatsing van het te slopen Lazaruspoortje, omstreeks 1940 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 427 "Oude Mannen Huis Gouda. Voortzetting op de gegevens verzameld door R.W.H. Pitlo", auteur onbekend, omstreeks 1944-1945 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 428 Stukken betreffende de restauratie van de schoorsteen. Met ontwerptekening van de windvaan op de schoorsteen, 1946 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 429 Ontwerptekening van de windvaan op de schoorsteen, 1946 (zie inv.nr.428) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 430 Geschiedenis van het Willem Vroesenhuis door mr. C. Jonker, omstreeks 1955 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 431 Diverse krantenknipsels betreffende het Willem Vroesenhuis, 1955, 1964 en 1978 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 432 Stuk met een beschrijving van de wijziging van de naam van het Oudemannenhuis in Willem Vroesenhuis, medio 20e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4. Stukken waarvan het verband met het archief onduidelijk is 433 Openbare schuldbekentenis, gedaan door Johanus Schultze, 1688 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 434 Instructie voor huismeester en huismeesteres in het Catharina Gasthuis, 1892 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5. Aanvulling 588 Stukken betreffende de Stichting 'Het Oudemannenhuis' (nog te inventariseren), 1974-2000 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 589 Stukken betreffende de Stichting 'Het Oudemannenhuis' (nog te inventariseren), 1974-2000 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 590 Charters (nog te inventariseren), 1710-1796 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 592 Stukken betreffende de woningen aan het Willem Vroesenplein (nog te inventariseren), 1979-1996 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Waddinxveners tijdens WO IIOnderwijzers VermeulenLeimuiden en Vriezekoop aan het einde van de achttiende eeuwKoudekerk aan het einde van de achttiende eeuw