Archief van de stad Gouda, 1311-1815

0001 Archief van de stad Gouda, 1311-1815 1311 1815 J.E.J. Geselschap, 1965; B.J. van der Saag, 2000-2003 (aanvullingen en correcties) 0001 Archief van de stad Gouda, 1311-1815 Groene Hart Archieven Soort toegang Inventaris Auteur J.E.J. Geselschap, 1965; B.J. van der Saag, 2000-2003 (aanvullingen en correcties) Nadere toegang Regestenlijst in inventaris. Van de 15e-eeuwse stadsrekeningen zijn analyses gemaakt (zie NT 1701 en volgende). Op diverse archiefbestanddelen zijn indices gemaakt. Openbaarheid ja (behalve een deel van de bijlagen bij de stadsrekeningen) Vestiging voor raadplegen Gouda, Groeneweg 30 Archiefdienst 66 - Streekarchief Midden-Holland Zonder categorie Categorie Inleiding 0.1. Het stadsbestuur De Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, samengesteld. door mrs. S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin, welke bij het samenstellen van deze inventaris is gevolgd, stelt voorop dat het systeem van indeling van een archief gegrond moet worden op de oorspronkelijke organisatie van het archief, die in hoofdzaak overeenstemt met de inrichting van het bestuur, waarvan het afkomstig is. Daarom moet eerst iets worden medegedeeld over de bestuursorganisatie van Gouda. Het stadsprivilege van 1272 laat ons over de toenmalige inrichting van het stadsbestuur in het onzekere. Voor de veertiende eeuw zijn wij evenmin goed ingelicht. Er is dan herhaaldelijk sprake van een raad, zander dat de samenstelling en de bevoegdheden daarvan duidelijk worden. Voor de opbouw van het archief speelt deze raad geen enkele rol, hij kan dus gevoegelijk buiten beschouwing blijven. De invloed van de heren van der Goude op het bestuur van hun stad mag om dezelfde redenen eveneens verwaarloosd worden. Blijven de in Hollandse steden gebruikelijke colleges van burgemeesters, vroedschap en schepenen. De archieven van schepenen zijn in 1811 afgescheiden van de overige stedelijke archieven. Deze operatie kon in Gouda tamelijk pijnloos geschieden omdat het gerecht daar allang een afzonderlijke secretarie had. Het dagelijks bestuur werd gevoerd door twee - sedert 1477 vier - burgemeesters. In beginsel had de vroedschap het laatste woord, doch in de dagen van de republiek domineerden de burgemeesters steeds meer. Een zelfstandig archief heeft de vroedschap niet gevormd. De financiële administratie werd sedert 1402 gevoerd door het college van tresoriers. Dit, en ook het in 1553 gevormde college van fabricagemeesters dat de dienst van gemeentewerken beheerde, hebben zelfstandige archieven gevormd. Deze archieven en ook die van andere min of meer zelfstandige functionarissen en commissies zijn beschreven na het archief van het stadsbestuur. De gebeurtenissen van 1795 maakten een einde aan de heerschappij van de burgemeesters. Op 24 januari had zich een voorlopige municipaliteit geconstitueerd. Deze nam het gemeentebestuur in handen. Op 24 maart daaraanvolgende werd de door de burgerij gekozen municipaliteit geïnstalleerd. Het voorzitterschap werd door de leden bij toerbeurt bekleed. De hoofdschout of hoofdofficier werd aanvankelijk maire genoemd, doch hij was niet meer dan de opvolger van de baljuw. De Staatsregeling van 1798 had een regeling van de organisatie en de verkiezing van de gemeentebesturen in het vooruitzicht gesteld. Deze is gepubliceerd op 6 februari 1801, doch heeft, naar de raadsnotulen te oordelen, in Gouda geen effect gehad. De Staatsregeling van 1801 herstelde de gemeentelijke autonomie. Dienovereenkomstig arresteerde de raad op 28 maart 1803 een reglement van gemeentebestuur voor de stad Gouda. Artikel III daarvan stelt vast, dat de raad het lichaam uitmaakt, waarbij het "radicale" van de gemeente berust. De voorzitter van de raad werd maandelijks gekozen. Onder het Koninkrijk Holland vond een ingrijpende verandering plaats. De wet van 13 april 1807 gaf het gemeentebestuur aan een college van burgemeester en wethouders. De burgemeester stond aan het hoofd van dit college en van de gemeente. In plaats van de raad kwam een vroedschap, die weinig te betekenen had. Het nieuwe bestuur werd op 2 februari 1808 geïnstalleerd. In 1810 werd de titulatuur gewijzigd in die van maire, adjuncten van de maire en municipale raad. Op 21 november 1813 nam een provisioneel bestuur de macht in handen. Dit fungeerde tot 22 maart 1815, toen een college van drie burgemeesters en een vroedschap het bestuur overnam. Krachtens het Stedelijk Reglement, dat door de koning op 5 november 1815 gearresteerd was, werd op 4 januari 1816 een nieuwe raad (vroedschap) geïnstalleerd, waarmede aan het voorlopig bestuur een eind kwam. 1 0.2. Lotgevallen van het archief; toegankelijkmaking In 1438 brandde Gouda vrijwel geheel af. Het stadhuis, toen nog aan de Gouwe, bleef staan, maar het liep veel schade op. De charters konden gered worden, de overige bescheiden moeten verloren zijn gegaan. Dientengevolge begint de serie stadsrekeningen met het dienstjaar 1437 (opgemaakt in 1438!). Na de voltooiïng van het stadhuis op het marktveld in 1450 werd het archief daarheen overgebracht. Onder invloed van de Bourgondische administratie nam het zo in omvang toe, dat het reeds omstreeks 1567 heel moeilijk was om de weg te vinden in de losse stukken. Burgemeester Jan Gerrit Heye Daemsz heeft toen vele stukken gebundeld en van een beschrijving voorzien. Deze "inventarissen" zijn kenbaar aan het karakteristieke handschrift. Bijzonder verdienstelijk maakte zich Jan Florisz de Jager, die in 1578 in dienst van de secretaris Cornelis Jobsz was getreden. Hij werd secretaris in 1603. Hij heeft beter ordre ingevoert alsser oyt geweest was. Aan hem danken wij ongetwijfeld de eerste inventaris van de "secrete kast", de charterverzameling, welke omstreeks 1604 is vervaardigd. Deze inventaris is in 1706 vernieuwd. Afschriften daarvan en van de privilegeboeken werden aan nieuw gekozen burgemeesters ter hand gesteld. De gebonden archivalia werden in 1763 beschreven in de volgorde waarin zij stonden opgesteld. De pensionaris mr. H. van Wijn - hij werd in 1802 de eerste (algemeen) rijksarchivaris - bracht in 1780 rapport uit over de toestand van de archieven. Op zijn voorstel werd besloten om voor een betere bewaring zakken, kapstokken en loketten aan te schaffen. De nog niet beschreven stukken werden globaal gesorteerd en in zakken verpakt. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw besteedde de klerk Dutilh enige zorg aan de oude stukken, doch van lieverlede verloren zij hun belang voor de administratie, zij werden verwaarloosd en naar de zolders verbannen, ten prooi aan stof en lekkages.beschreven in de volgorde waarin zij stonden opgesteld. De pensionaris Mr. H. van Wijn - hij werd in 1802 de eerste Rijksarchivaris -bracht in 1780 rapport uit over de toestand van de archieven. Op zijn voorstel werd besloten om voor een betere bewaring zakken, kapstokken en loketten aan te schaffen. De nog niet beschreven stukken werden globaal gesorteerd en in zakken verpakt. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw besteedde de klerk Dutilh enige zorg aan de oude stukken, doch van lieverlede verloren zij hun belang voor de administratie, zij werden verwaarloosd en naar de zolders verbannen, ten prooi aan stof en lekkages.beschreven in de volgorde waarin zij stonden opgesteld. De pensionaris Mr. H. van Wijn - hij werd in 1802 de eerste Rijksarchivaris -bracht in 1780 rapport uit over de toestand van de archieven. Op zijn voorstel werd besloten om voor een betere bewaring zakken, kapstokken en loketten aan te schaffen. De nog niet beschreven stukken werden globaal gesorteerd en in zakken verpakt. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw besteedde de klerk Dutilh enige zorg aan de oude stukken, doch van lieverlede verloren zij hun belang voor de administratie, zij werden verwaarloosd en naar de zolders verbannen, ten prooi aan stof en lekkages. Naar aanleiding van het jaarverslag van de (algemeen) rijksarchivaris over 1871 waarin op de onvoldoende toestand van het oud-archief van Gouda werd gewezen, nodigde de minister van Binnenlandse Zaken het gemeentebestuur uit om verbetering aan te brengen. De brief kwam op een gunstig ogenblik; de voorbereiding van de herdenking van het 600-jarig bestaan als stad had belangstelling voor het verleden gewekt. Ds. J.N. Scheltema, remonstrants predikant, en dr. C.A. Tebbenhoff, leraar in de geschiedenis aan de Rijks HBS, kregen opdracht om het oud-archief te ordenen. In 1876 konden zij mededelen dat in de chaos enige orde was gebracht. Zij werden beloond met fl. 200 de man; de inventaris werd gedrukt in 100 exemplaren voor de civiele prijs van fl. 54,96. In de Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde (1877 blz. 65) werd hun werk ongunstig beoordeeld. De recensent, dr. P.L. Muller, meende o.a. dat zij teveel respect voor de oude orde hadden getoond. Een gebrek dat tegenwoordig juist als een verdienste zal worden aangemerkt. Een methode van ordening naar de smaak van dr. Muller en zijn tijdgenoten zou waarschijnlijk meer schade veroorzaakt hebben dan de passieve werkwijze van de bewerkers. In ieder geval hebben zij een bruikbare gids geleverd die vele jaren dienst heeft gedaan. Ds. Scheltema werd in 1877 tot archivaris benoemd voor één uur per week; twee jaar later werd hij wegens vertrek naar elders ontslagen. De gemeentesecretaris werd toen met de waarneming van de functie belast; deze heeft zich hierin niet druk gemaakt. Na lang aandringen van de minister van Binnenlandse Zaken werd in 1892 de voormalige Gasthuiskapel tot archiefbewaarplaats ingericht. Dr. L.A. Kesper, conrector van het gymnasium, werd tot archivaris aangesteld. Men had onder de gegeven omstandigheden geen betere keus kunnen doen. Ofschoon hij een amateur was, had hij begrip voor de beginselen van archiefordening zoals deze sedert juli 1892, de maand waarin hij benoemd werd, in de vergaderingen van de vereniging van archivarissen zijn geformuleerd. Scheltema en Tebbenhoff hadden wel een en ander over het hoofd gezien, veel ook zal door de opstapeling van stukken voor hen ontoegankelijk zijn geweest. Na 1892 zijn meermalen grote hoeveelheden onbeschreven archiefstukken naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebracht, vervuild en in onbeschrijfelijke wanorde. De toenmalige custos, S.H. van der Kraats, die voor het transport moest zorgen, heeft mij dikwijls hiervan verteld. Sommige stukken werden in de inventaris bijgeschreven, van de meeste werden lijsten gemaakt, die gekenmerkt werden door namen als lijst A, lijst B, rode en blauwe nummers. Tenslotte was er dan nog een verzameling "onbeschreven stukken". Een warboel waaruit niet meer wijs te worden was. Het oplappen van de oude inventaris had zijn grenzen. Al spoedig na mijn indiensttreding zag ik in dat een radicale aanpak nodig was. Na mij geörienteerd te hebben, als resultaat waarvan een overzicht van de inhoud van het archiefdepot kon worden gepubliceerd, en nadat de vervanging van de onhandige en propvolle houten kasten door moderne rekken de overzichtelijkheid had bevorderd, heb ik allereerst het gemeentearchief 1816-1912 summier geordend, omdat daarin veel oude stukken waren terechtgekomen en omgekeerd het z.g. oud-archief veel van later datum bevatte. Om dezelfde redenen werden de verzamelingen van eigenbrieven, personalia en handschriften, van particuliere herkomst beschreven, en de inhoud van vier grote kisten gesorteerd. Daarna kwam aan de orde het afscheiden van de archieven welke geheel of ten dele met het oud-archief vermengd waren, zoals het archief van het Leproos- en Proveniershuis, de gildenarchieven, het archief van de bank van lening en het archief van het gymnasium. Dan waren er nog talrijke stukken, meest van schenkingen afkomstig, in het oud-archief gedeponeerd zonder daarmede iets uitstaande te hebben, alleen omdat de inventaris een gemakkelijke kapstok bood. Het speuren naar hun herkomst, waarvan dikwijls geen aantekening was gehouden, kostte veel tijd. Veel daarvan kon warden herkend als te behoren tot het "legaat Kemper" dat in 1873 over het archief en het Stedelijk Museum was verdeeld, en dat o.a. het werkapparaat van de Goudse historicus mr. C.J. de Lange van Wijngaarden bevatte. Omgekeerd moesten vele "interessante" archiefstukken welke gediend hadden om het museum aan te kleden, en die door de tegenwoordige directeur en zijn voorganger waren teruggegeven, worden ingevoegd. De kaartenverzameling blijft voorlopig in het museum, dat daarvoor een betere bergplaats heeft dan het archiefgebouw (in 1965) bieden kan 1 Nadat aldus schoon schip was gemaakt, kon met de beschrijving worden begonnen, waarbij bleek dat de heren Scheltema en Tebbenhoff nogal oppervlakkig te werk waren gegaan. Helaas was hun respect voor de oude orde (of gemakzucht?) later niet altijd geëerbiedigd. Zo zijn van 1908-1914 de ingekomen en uitgaande stukken die van oudsher naar categoriën waren geordend (zie de oude nrs. II A 16, 33 en 37, II B 22 en III N 1), in chronologische orde samengevoegd. Dit gebeurde op werktuigelijke wijze, waarbij de ongedateerde stukken uit hun verband werden gerukt en op een hoop gegooid, zonder dat voor een ingang hierop werd gezorgd. Ook andere onderdelen van het archief werden op deze wijze bewerkt. Het was mij onmogelijk dit alles ongedaan te maken zonder de voltooiïng van de inventaris in gevaar te brengen. Na de beschrijving werd de oude orde in de onderdelen zoveel mogelijk hersteld of gereconstrueerd. Ook de oude orde van de "secrete kast" heb ik aanvankelijk hersteld, doch ik kon deze niet handhaven zonder de samenhang van de inventaris in gevaar te brengen. In verband hiermede is een concordans van de desbetreffende oude en nieuwe nummers aan de inventaris toegevoegd. De concordans van de overige nummers is door de vele splitsingen, samenvoegingen en aanvullingen zo omvangrijk geworden, dat de publicatie daarvan te kostbaar werd. De grens tussen oud en nieuw archief werd in de oude inventaris getrokken tussen 1811 en 1812; men was daarbij evenwel niet consequent. Ik heb er de voorkeur aan gegeven om de caesuur te plaatsen op het tijdstip dat het voorlopig bestuur een einde nam. Het blijft immer een tamelijk willekeurige beslissing: de administratie reageert niet zo snel op revolutionaire veranderingen in het bestuur. Om praktische redenen heb ik een uitzondering gemaakt voor de archieven van de gecommitteerden van Gouda wegens de straatweg naar Rotterdam en van de commissarissen van de waterschappen. De opzet van de inventaris is de thans algemeen gebruikelijke, waarbij uiteraard met plaatselijke eigenaardigheden rekening is gehouden. Voor het gemak van de gebruiker zijn aan de gedrukte inventaris een regestenlijst 1 en een index toegevoegd. De index op de regesten werd vervaardigd door C.H.J. Helders, die zijn sporen op dit gebied verdiend heeft. De archivalia bevinden zich over het algemeen in goede conditie. Opvallend is de grote hoeveelheid losse stukken; deze zijn kwetsbaarder dan banden en hebben daardoor meer geleden. Ik heb de indruk dat er meer verloren is gegaan door nonchalance dan door opzettelijke opruiming. 0.3. Noten 1. Uitvoeriger over de bestuursorganisatie van Gouda zijn C.J. de Lange van Wijngaerden, Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude, deel II (1817) (met reserve te raadplegen), de inleiding tot de Rechtsbronnen der stad Gouda ('s-Gravenhage 1917), van mr. A. Meerkamp van Embden, en mijn studie over de burgemeesters van Gouda in de 12e verzameling bijdragen van de oudheidkundige kring Die Goude (1963). Een studie over het "klerkenambacht" van Gouda is in bewerking. 2. Via het snelzoeksysteem op de website raadpleegbaar (2009). Er zijn nog geen regesten van (o.a.): - schepenoorkonde d.d. 2-2-1522 (in kopie bewaard in inv.nr. 469, laatste katern, laatste stuk); - oorkonde van Adriaen van Borsselen d.d. 2-1-1522 (in inv.nr. 469, voorlaatste katern, voorlaatste stuk). (Mededeling prof.dr. K. Goudriaan 1-6-1990.) 3. In 1978 is deze collectie weer teruggekeerd en opgenomen in de kartografische collectie van het streekarchief. Een lijst van die kaarten was aan de inventaris toegevoegd, maar inmiddels zijn de beschrijvingen via de website van het streekarchief te raadplegen, terwijl ook doorgaans afbeeldingen van de kaarten op de website zijn te vinden. 0.4. Bijlage: Concordantie van de oude en nieuwe inventarisnummers van de stukken in de secrete kast oud: A 1; nieuw: 452 oud: A 2; nieuw: 453 oud: A 3; nieuw: 455 oud: A 4; nieuw: 458 oud: A 5; nieuw: 459 oud: A 6; nieuw: 493 oud: A 7; nieuw: 454 oud: A 8; nieuw: 470 oud: A 9; nieuw: 473 oud: A 10; nieuw: 364 oud: A 11; nieuw: 367 oud: A 12; nieuw: 374 oud: A 13; nieuw: 375 oud: A 14; nieuw: 377 oud: A 15; nieuw: 498 oud: A 16; nieuw: 378 oud: A 17; nieuw: 497 oud: A 18; nieuw: 2746 oud: A 19; nieuw: 379 oud: A 20; nieuw: 404 oud: A 21; nieuw: 481 oud: A 22; nieuw: 165 oud: A 23; nieuw: 481 oud: A 24; nieuw: 481 oud: A 25; nieuw: 481 oud: A 26; nieuw: 481 oud: A 27; nieuw: 405 oud: B 1; nieuw: 373 oud: B 2; nieuw: 395 oud: B 3; nieuw: 396 oud: B 4; nieuw: 397 oud: B 5; nieuw: 368 oud: B 6; nieuw: 369 oud: B 7; nieuw: 370 oud: B 8; nieuw: 371 oud: B 9; nieuw: 372 oud: B 10; nieuw: 2686 oud: B 11; nieuw: 2688 oud: B 12; nieuw: 2703 oud: B 13; nieuw: 2687 oud: B 14; nieuw: 345 oud: B 15; nieuw: 346 oud: B 16; nieuw: 347 oud: B 17; nieuw: 380 oud: B 18; nieuw: 380 oud: B 19; nieuw: 358 oud: B 20; nieuw: 560 oud: B 21; nieuw: 381 oud: B 22; nieuw: 382 oud: B 23; nieuw: 383 oud: C 1; nieuw: 2355 oud: C 2; nieuw: 2356 oud: C 3; nieuw: 2357 oud: C 4; nieuw: 365 oud: C 5; nieuw: 365 oud: C 6; nieuw: 366 oud: C 7; nieuw: 2662 oud: C 8; nieuw: 359 oud: C 9; nieuw: 360 oud: C 10; nieuw: 2361 oud: C 11; nieuw: 671 oud: C 12; nieuw: 616 oud: C 13; nieuw: 552 oud: C 14; nieuw: 554 oud: C 15; nieuw: 555 oud: C 16; nieuw: 361 oud: C 17; nieuw: 965 oud: C 18; nieuw: 1121 oud: C 19; nieuw: 2676 oud: C 20; nieuw: 2347 oud: C 21; nieuw: 2348 oud: C 22; nieuw: 681 oud: C 23; nieuw: 357 oud: C 24; nieuw: 682 oud: C 25; nieuw: 851 oud: C 26; nieuw: 356 oud: C 27; nieuw: 684 oud: C 28; nieuw: 684 oud: D 1; nieuw: 2471 oud: D 2; nieuw: 677 oud: D 3; nieuw: 2706 oud: D 4; nieuw: 2413 oud: D 5; nieuw: 144 oud: D 6; nieuw: 2384 oud: D 7; nieuw: 2579 oud: D 8; nieuw: 2415 oud: D 9; nieuw: 2387 oud: D 10; nieuw: 2667 oud: D 11; nieuw: 2669 oud: D 12; nieuw: 2671 oud: D 13; nieuw: 2670 oud: D 14; nieuw: 2673 oud: D 15; nieuw: 2674 oud: E 1; nieuw: 2623 oud: E 2; nieuw: 2624 oud: E 3; nieuw: 2646 oud: E 4; nieuw: 2629 oud: E 5; nieuw: 2630 oud: E 6; nieuw: 2617 oud: E 7; nieuw: 2626 oud: E 8; nieuw: 2627 oud: E 9; nieuw: 2642 oud: E 10; nieuw: 2665 oud: E 11; nieuw: 2638 oud: E 12; nieuw: 2640 oud: E 13; nieuw: 2638 oud: E 14; nieuw: 2648 oud: E 15; nieuw: 2654 oud: E 16; nieuw: 2636 oud: F 1; nieuw: 950 oud: F 2; nieuw: 951 oud: F 3; nieuw: 952 oud: F 4; nieuw: 953 oud: F 5; nieuw: 954 oud: F 6; nieuw: 955 oud: F 7; nieuw: 956 oud: F 8; nieuw: 957 oud: F 9; nieuw: 958 oud: F 10; nieuw: 959 oud: F 11; nieuw: 960 oud: F 12; nieuw: 961 oud: F 13; nieuw: 962 oud: F 14; nieuw: 963 oud: F 15; nieuw: 964 oud: F 16; nieuw: 976 oud: F 17; nieuw: 978 oud: F 18; nieuw: 977 oud: F 19; nieuw: 977 oud: F 20; nieuw: 988, 989 oud: G 1; nieuw: 2349 oud: G 2; nieuw: 2349 oud: G 3; nieuw: 2680 oud: G 4; nieuw: 2677 oud: G 5; nieuw: 2680 oud: G 6; nieuw: 2683 oud: G 7; nieuw: 2683 oud: G 8; nieuw: 2548 oud: G 9; nieuw: 348 oud: G 10; nieuw: 349 oud: G 11; nieuw: 350 oud: G 12; nieuw: 351 oud: G 13; nieuw: 352 oud: G 14; nieuw: 353 oud: G 15; nieuw: 354 oud: G 16; nieuw: 362 oud: H 1; nieuw: 2476 oud: H 2; nieuw: 2476 oud: H 3; nieuw: 2476 oud: H 4; nieuw: 621 oud: H 5; nieuw: 621 oud: H 6; nieuw: 621 oud: H 7; nieuw: 621 oud: H 8; nieuw: 621 oud: H 9; nieuw: 621 oud: I 1; nieuw: 433 oud: I 2; nieuw: 434 oud: I 3; nieuw: 435 oud: I 4; nieuw: 3552 oud: I 5; nieuw: 3553 oud: I 6; nieuw: 3554 oud: I 7; nieuw: 3555 oud: I 8; nieuw: 3557 oud: I 9; nieuw: 3558 oud: I 10; nieuw: 3559 oud: I 11; nieuw: 3561 oud: I 12; nieuw: 3562 oud: I 13; nieuw: 3563 oud: I 14; nieuw: 2719 oud: I 15; nieuw: 3564 oud: I 16; nieuw: 398 oud: K 1; nieuw: 2618 oud: K 2; nieuw: 409 oud: K 3; nieuw: 410 oud: K 4; nieuw: 2376 oud: K 5; nieuw: 2377 oud: K 6; nieuw: 2378 oud: K 7; nieuw: 432 oud: K 8; nieuw: 411 oud: K 9; nieuw: 412 oud: K 10; nieuw: 413 oud: K 11; nieuw: 421 oud: K 12; nieuw: 414 oud: K 13; nieuw: 415 oud: K 14; nieuw: 2378 oud: K 15; nieuw: 2411 oud: K 16; nieuw: 2383 oud: K 17; nieuw: 2593 oud: K 18; nieuw: 2383 oud: K 19; nieuw: 2393 oud: K 20; nieuw: 416 oud: K 21; nieuw: 2388 oud: K 22; nieuw: 417 oud: K 23; nieuw: 418 oud: K 24; nieuw: 419 oud: K 25; nieuw: 420 oud: K 26; nieuw: 2496 oud: K 27; nieuw: 421 oud: K 28; nieuw: 422 oud: K 29; nieuw: 423 oud: K 30; nieuw: 424 oud: K 31; nieuw: 425 oud: K 32; nieuw: 426 oud: K 33; nieuw: 427 oud: K 34; nieuw: 2449 oud: L 1; nieuw: 2866 oud: L 2; nieuw: 2867 oud: L 3; nieuw: 2869 oud: L 4; nieuw: 2874 oud: L 5; nieuw: 2969 oud: L 6; nieuw: 2925 oud: L 7; nieuw: 2925 oud: L 8; nieuw: 2873 oud: L 9; nieuw: 2872 oud: M 1; nieuw: 991 oud: M 2; nieuw: 1106 oud: M 3; nieuw: 2604 oud: M 4; nieuw: 2604 oud: M 5; nieuw: 2773 oud: M 6; nieuw: 3556 oud: M 7; nieuw: 2830 oud: M 8; nieuw: 3560 oud: M 9; nieuw: 844 oud: M 10; nieuw: 992 oud: M 11; nieuw: 2320 oud: M 12; nieuw: 2907 oud: M 13; nieuw: 711 oud: M 14; nieuw: 2805 oud: M 15; nieuw: 2775 oud: N 1; nieuw: 754 oud: N 2; nieuw: 436 oud: N 3; nieuw: 932 oud: N 4; nieuw: 933 oud: O 1; nieuw: 4113 oud: O 2; nieuw: 4128 oud: O 3; nieuw: 4109 oud: O 4; nieuw: 938 oud: O 5; nieuw: 938 oud: O 6; nieuw: 918 oud: O 7; nieuw: 919 oud: O 8; nieuw: 938 oud: O 9; nieuw: 938 oud: O 10; nieuw: 919 oud: O 10; nieuw: 919 oud: O 12; nieuw: 919 oud: O 13; nieuw: 919 oud: O 14; nieuw: 4108 oud: O 15; nieuw: 4109 oud: O 16; nieuw: 4109 oud: O 17; nieuw: 4114 oud: O 18; nieuw: 715 oud: O 19; nieuw: 669 oud: O 20; nieuw: 670 oud: O 21; nieuw: 919 oud: O 22; nieuw: 919 oud: O 24; nieuw: 918 oud: O 25; nieuw: 918 oud: AA 1; nieuw: 637 oud: AA 2; nieuw: 638 oud: AA 3; nieuw: 639 oud: AA 4; nieuw: 641 oud: AA 5; nieuw: 640 oud: AA 6; nieuw: 645 oud: AA 7; nieuw: 642 oud: AA 8; nieuw: 643 oud: AA 9; nieuw: 657 oud: AA 10; nieuw: 658 oud: AA 11; nieuw: 662 oud: AA 12; nieuw: 646 oud: AA 13; nieuw: 647 oud: AA 14; nieuw: 648 oud: AA 15; nieuw: 649 oud: AA 16; nieuw: 650 oud: AA 17; nieuw: 651, 655 oud: AA 18; nieuw: 652 oud: AA 19; nieuw: 653, 654, 656 oud: AA 20; nieuw: 663 oud: AA 21; nieuw: 678 oud: AA 22; nieuw: 664 oud: AA 23; nieuw: 665 oud: AA 24; nieuw: 675, 683 oud: AA 25; nieuw: 2522 oud: BB 1; nieuw: 2417 oud: BB 2; nieuw: 2910 oud: BB 3; nieuw: 2419 oud: BB 4; nieuw: 2498 oud: BB 5; nieuw: 2418 oud: BB 6; nieuw: 2480 oud: BB 7; nieuw: 2432 oud: BB 7; nieuw: 2432 oud: BB 9; nieuw: 2432 oud: BB 10; nieuw: 2432 oud: BB 11; nieuw: 2432 oud: BB 12; nieuw: 2442 oud: BB 13; nieuw: 920 oud: BB 14; nieuw: 920 oud: BB 15; nieuw: 2442 oud: BB 16; nieuw: 2445 oud: BB 17; nieuw: 2445 oud: BB 18; nieuw: 676 oud: CC 1; nieuw: 719 oud: CC 2; nieuw: 2487 oud: CC 3; nieuw: 659 oud: CC 4; nieuw: 363 oud: CC 5; nieuw: 3588 oud: CC 6; nieuw: 2498 oud: CC 7; nieuw: 2481 oud: CC 8; nieuw: 2421 oud: CC 9; nieuw: 2489 oud: CC 10; nieuw: 2489, 2490 oud: CC 11; nieuw: 2491 oud: CC 12; nieuw: 2491 oud: CC 13; nieuw: 2500 oud: CC 14; nieuw: 2502 oud: CC 15; nieuw: 2504 oud: CC 16; nieuw: 2504 oud: CC 17; nieuw: 2503 oud: CC 18; nieuw: 2463 oud: CC 19; nieuw: 2435 oud: CC 20; nieuw: 2435 oud: CC 21; nieuw: 2506 oud: CC 22; nieuw: 2506 oud: CC 23; nieuw: 2506 oud: CC 24; nieuw: 841 oud: CC 25; nieuw: 2504 oud: CC 26; nieuw: 2504 oud: CC 27; nieuw: 2464, 4031 oud: CC 28; nieuw: 2494 oud: CC 29; nieuw: 937 oud: CC 30; nieuw: 3588 oud: CC 31; nieuw: 3588 oud: CC 32; nieuw: 2464 oud: CC 33; nieuw: 2494 oud: CC 34; nieuw: 2494 oud: CC 35; nieuw: 2493 oud: CC 36; nieuw: 2505 oud: CC 37; nieuw: 2494 oud: CC 38; nieuw: 2494 oud: CC 39; nieuw: 2494 oud: CC 40; nieuw: 2494 oud: CC 41; nieuw: 2472 oud: CC 42; nieuw: 2507 oud: CC 43; nieuw: 2434 oud: CC 44; nieuw: 2492 oud: DD 1; nieuw: 2702 oud: DD 2; nieuw: 915 oud: DD 3; nieuw: 892 oud: DD 4; nieuw: 892 oud: DD 5; nieuw: 901 oud: DD 6; nieuw: 908 oud: DD 7; nieuw: 869 oud: DD 9; nieuw: 813 oud: DD 10; nieuw: 813, 893 oud: DD 11; nieuw: 884 oud: DD 12; nieuw: 885 oud: EE 1; nieuw: 886 oud: EE 2; nieuw: 902 oud: EE 3; nieuw: 830 oud: EE 4; nieuw: 820 oud: EE 5; nieuw: 820 oud: EE 6; nieuw: 827 oud: EE 7; nieuw: 850 oud: EE 8; nieuw: 868 oud: EE 9; nieuw: 843 oud: EE 10; nieuw: 801 oud: EE 11; nieuw: 802 oud: EE 12; nieuw: 912 oud: EE 13; nieuw: 898 oud: EE 17; nieuw: 852 oud: EE 18; nieuw: 883 oud: EE 19; nieuw: 861 oud: FF 1; nieuw: 2486 oud: FF 2; nieuw: 376 oud: FF 3; nieuw: 911 oud: FF 4; nieuw: 844 oud: FF 5; nieuw: 844 oud: FF 6; nieuw: 844 oud: FF 7; nieuw: 840 oud: FF 8; nieuw: 866 oud: FF 9; nieuw: 858 oud: FF 10; nieuw: 859 oud: FF 11; nieuw: 835 oud: FF 12; nieuw: 860 oud: FF 13; nieuw: 824 oud: FF 14; nieuw: 866 oud: FF 15; nieuw: 837 oud: FF 16; nieuw: 881 oud: FF 17; nieuw: 874, 894 oud: FF 18; nieuw: 850 oud: FF 19; nieuw: 895 oud: FF 20; nieuw: ontbreekt oud: FF 21; nieuw: 842 oud: FF 22; nieuw: 871 oud: FF 23; nieuw: 927 oud: FF 24; nieuw: 847 oud: FF 25; nieuw: 848 oud: FF 26; nieuw: 923 oud: FF 27; nieuw: 2495 oud: FF 28; nieuw: 831 oud: FF 29; nieuw: 924 oud: FF 30; nieuw: 862 oud: FF 31; nieuw: 910 oud: FF 32; nieuw: 809 oud: FF 33; nieuw: 808 oud: FF 34; nieuw: 808 oud: FF 35; nieuw: 809 oud: FF 36; nieuw: 905 oud: FF 37; nieuw: 849 oud: FF 38; nieuw: 872 oud: FF 39; nieuw: 917 oud: GG 1; nieuw: 2690-2700 oud: GG 2; nieuw: 821 oud: GG 3; nieuw: ontbreekt oud: GG 4; nieuw: 811 oud: GG 5; nieuw: 916 oud: GG 6; nieuw: 863 oud: GG 7; nieuw: 818 oud: GG 8; nieuw: 880 oud: GG 9; nieuw: 857 oud: GG 10; nieuw: 823, 887, 888 oud: GG 11; nieuw: 887 oud: GG 12; nieuw: 823 oud: GG 13; nieuw: 834 oud: GG 14; nieuw: 880 oud: GG 15; nieuw: 836 oud: GG 16; nieuw: 838 oud: GG 17; nieuw: 838 oud: GG 18; nieuw: 798 oud: GG 19; nieuw: 834 oud: GG 20; nieuw: 877 oud: GG 21; nieuw: 800 oud: GG 22; nieuw: 825 oud: GG 23; nieuw: 800 oud: GG 24; nieuw: 889 oud: GG 25; nieuw: 819 oud: GG 26; nieuw: 819 oud: GG 27; nieuw: 828 oud: GG 28; nieuw: 865 oud: GG 29; nieuw: 812 oud: GG 30; nieuw: 865 oud: GG 31; nieuw: 870 oud: GG 32; nieuw: 865 oud: GG 33; nieuw: 864 oud: GG 34; nieuw: 826 oud: GG 35; nieuw: 936 oud: GG 36; nieuw: 815 oud: GG 37; nieuw: 903 oud: GG 38; nieuw: 907 oud: GG 39; nieuw: 931 oud: GG 40; nieuw: 867 oud: GG 41; nieuw: 947 oud: GG 42; nieuw: 948 oud: GG 43; nieuw: 949 oud: GG 44; nieuw: 825, 855 oud: GG 45; nieuw: 822 oud: GG 46; nieuw: 854 oud: HH 1; nieuw: 941 oud: HH 2; nieuw: 941 oud: HH 3; nieuw: 979 oud: HH 4; nieuw: 980 oud: HH 5; nieuw: 941, 942 oud: HH 6; nieuw: 944 oud: HH 7; nieuw: 945 oud: HH 8; nieuw: 946 oud: II 1; nieuw: 2778 oud: II 2; nieuw: 2847 oud: II 3; nieuw: 2848 oud: II 4; nieuw: 2849 oud: II 5; nieuw: 2850 oud: II 6; nieuw: 2851 oud: II 7; nieuw: 2852 oud: II 8; nieuw: 2853 oud: II 9; nieuw: 2854 oud: II 10; nieuw: 2689 oud: II 11; nieuw: 2855 oud: II 12; nieuw: 2789 oud: II 13; nieuw: 2804 oud: II 14; nieuw: 2792 oud: II 15; nieuw: 2793 oud: II 16; nieuw: 2791 oud: II 17; nieuw: 890 oud: KK 1; nieuw: 852 oud: KK 2; nieuw: 2510 oud: KK 3; nieuw: 600a oud: MM 1; nieuw: 4095 oud: MM 2; nieuw: 4095 oud: MM 3; nieuw: 4095 oud: MM 4; nieuw: 4095 oud: MM 5; nieuw: 4095 oud: MM 6; nieuw: 4095 oud: MM 7; nieuw: 4095 oud: MM 8; nieuw: 4095 oud: MM 9; nieuw: 4095 oud: MM 10; nieuw: 4095 oud: MM 11; nieuw: 4095 oud: MM 12; nieuw: 4095 oud: MM 13; nieuw: 4099 oud: MM 14; nieuw: 4099 oud: MM 15; nieuw: 4095 Inventaris 01. Resoluties, notulen en bijbehorende stukken 01.a. Het stadsbestuur tot 1795 01.a.1. Besluiten van de vroedschap 1-40 "Vroedschapsboeken", memoriaal (register van aantekeningen), later minuten van de resoluties (besluiten) van de vroedschap, 1525 - 1795 1 katern, 3 liassen en 36 banden *** 1 15 mei 1525 - 1527 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0001 Oude signatuur 2 18 juni 1570 - maart 1574 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uitvoerig beschreven in "Rechtsbronnen der stad Gouda" ('s-Gravenhage 1917), p. XXX-XXXII. Notabene 0002 Oude signatuur 3 April 1574 - 3 juli 1577 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0003 Oude signatuur 4 8 juli 1577 - 4 november 1580 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0004 Oude signatuur 5 10 december 1582 - juni 1588 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hiaat van maart - december 1584. Notabene 0005 Oude signatuur 6 Juli 1588 - 15 juni 1598 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0006 Oude signatuur 7 21 juni 1598 - mei 1606. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0007 Oude signatuur 8 Juni 1606 - januari 1623. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0008 Oude signatuur 9 Maart 1623 - 1634 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0009 Oude signatuur 10 1635 - 1649 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0010 Oude signatuur 11 1650 - 8 april 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0011 Oude signatuur 12 8 april 1667 - 1674 1 omslag en 2 pakken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0012 Oude signatuur 13 1675 - 1683 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0013 Oude signatuur 14 1684 - 5 april 1688 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0014 Oude signatuur 15 1724 - 1728 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0015 Oude signatuur 16 1729 - 1732 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0016 Oude signatuur 17 1733 - 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0017 Oude signatuur 18 1738 - 1742 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0018 Oude signatuur 19 1743 - 1747 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0019 Oude signatuur 20 1748 - 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0020 Oude signatuur 21 1751 - 1754 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0021 Oude signatuur 22 1755 - 1757 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0022 Oude signatuur 23 1758 - 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0023 Oude signatuur 24 1762 - 1764 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0024 Oude signatuur 25 1765 - 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0025 Oude signatuur 26 1769 - 1771 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0026 Oude signatuur 27 1772 - 1776 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0027 Oude signatuur 28 1777 - mei 1779. Bevat: (bijgebonden) Afschriften van vroedschapsresoluties betreffende een reglement voor de vergaderingen 1752 - 1760. Een reglement op het begeven van ambten, 1775 - 1777. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0028 Oude signatuur 29 Juni 1779 - juli 1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0029 Oude signatuur 30 Augustus 1780 - augustus 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0030 Oude signatuur 31 September 1782 - 18 september 1783 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0031 Oude signatuur 32 29 september 1783 - 1784 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0032 Oude signatuur 33 1785 - 2 maart 1786 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0033 Oude signatuur 34 13 maart 1786 - 9 juli 1787 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0034 Oude signatuur 35 16 juli 1787 - februari 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0035 Oude signatuur 36 Maart 1788 - februari 1789 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0036 Oude signatuur 37 Maart 1789 - 2 augustus 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0037 Oude signatuur 38 10 augustus 1790 - 1791. Bevat: (bijgebonden) Enkele stukken. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0038 Oude signatuur 39 1792 - 1793 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0039 Oude signatuur 40 1794 - 22 januari 1795 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 248. Notabene 0040 Oude signatuur 41 Bladen uit een vroedschapsboek, 1 febr. 1491 (fol. 16) en 6 maart 1516 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het eerste blad is aangetroffen in de stadsrekening 1491/1492 (inv.nr. 1155). Notabene 42-82 Vroedschapsboeken; netexemplaren, 1465 - 1795 41 banden Men zij bedacht op afwijkingen van de minuut-resoluties (inv.nrs. 1 - 40). De keuren in inv.nrs. 42 - 44 zijn afgedrukt in: Rechtsbronnen der stad Gouda (zie blz. XXV-XXX voor een uitvoerige beschrijving). De meeste resoluties betreffende de dagvaarten van de staten van Holland en van de Staten-Generaal uit de jaren 1501 - 1572 zijn gepubliceerd in de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utreeht, 1916, 1917 en 1918. Notabene 42 1465 - september 1521 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangelegd omstreeks 1495. Zie: Rechtsbronnen der stad Gouda, blz. XXV-XXVIII. Een inhoudsopgave is bijgevoegd. Notabene 0042 Oude signatuur 43 1522 - 1558 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0043 Oude signatuur 44 1559 - 7 juni 1572 Achterin een onvoltooide alfabetische index. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0044 Oude signatuur 45 21 juni 1572 - oktober 1579 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0045 Oude signatuur 46 November 1579 - mei 1601 Voorin een alfabetische index. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0046 Oude signatuur 47 Juni 1601 - 21 juni 1619 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0047 Oude signatuur 48 29 juni 1619 - maart 1624 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0048 Oude signatuur 49 April 1624 - augustus 1631 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0049 Oude signatuur 50 September 1631 - 1639 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0050 Oude signatuur 51 1640 - 1649 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0051 Oude signatuur 52 1650 - 1658 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0052 Oude signatuur 53 1659 - 1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0053 Oude signatuur 54 1669 - 1672 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0054 Oude signatuur 55 1673 - 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0055 Oude signatuur 56 1678 - 1684 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0056 Oude signatuur 57 1685 - 1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0057 Oude signatuur 58 1691 - 1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0058 Oude signatuur 59 1697 - 1705 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0059 Oude signatuur 60 1706 - 1712 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0060 Oude signatuur 61 1713 - 1719 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0061 Oude signatuur 62 1720 - 1728 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0062 Oude signatuur 63 1729 - 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0063 Oude signatuur 64 1738 - 1744 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0064 Oude signatuur 65 1745 - 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0065 Oude signatuur 66 1751 - 1755 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0066 Oude signatuur 67 1756 - 1762 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0067 Oude signatuur 68 1763 - 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0068 Oude signatuur 69 1769 - 1773 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0069 Oude signatuur 70 1774 - 1777 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0070 Oude signatuur 71 1778 - 11 april 1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0071 Oude signatuur 72 24 april 1780 - 12 februari 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0072 Oude signatuur 73 18 februari 1782 - 6 mei 1783 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0073 Oude signatuur 74 15 mei 1783 - 8 november 1784 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0074 Oude signatuur 75 23 november 1784 - 11 juli 1785 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0075 Oude signatuur 76 20 juli 1785 - 20 maart 1786 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0076 Oude signatuur 77 27 maart 1786 - 7 februari 1787 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0077 Oude signatuur 78 13 februari 1787 - februari 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0078 Oude signatuur 79 Maart - december 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0079 Oude signatuur 80 1789 - 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0080 Oude signatuur 81 1791 - 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0081 Oude signatuur 82 1793 - 22 januari 1795 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0082 Oude signatuur 83-86 Uittreksels uit de vroedschapsboeken uit de periode 1465 - 1737 3 delen, 1 band 83 1465 - 1648 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigd omstreeks 1648. Notabene 0083 Oude signatuur 84 1465 - 1692 Achterin een alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0084 Oude signatuur 85 1465 - 1737 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangelegd omstreeks 1664. Notabene 0085 Oude signatuur 86 1465 - 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vervaardigd omstreeks 1737. Notabene 0086 Oude signatuur 87 Alfabetisch repertorium van zaken in de vroedschapsboeken uit de periode 1572 - 1664, aangelegd in 1630 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 88 Alfabetische index van zaken in de vroedschapsboeken uit de periode 1465 - 1737, aangelegd ca. 1730 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 89 Aantekeningen van de beraadslagingen van de vroedschap in de periode 27 nov. 1631 - 2 aug. 1632 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4274-4277 Aantekeningen van M. Bisdom van Vliet van beraadslagingen van de vroedschap en de magistraat in de jaren 1784, 1786, 1787 en 1788, en van vergaderingen van "besognes" van de staten van Holland. Met afschriften van rapporten en brieven en andere bijlagen 3 pakken, 1 omslag hs. 038 Oude signatuur 4274 1784 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4274 Oude signatuur 4275 1786 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4275 Oude signatuur 4276 1787 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4276 Oude signatuur 4277 14 januari 1788. Met twee bijlagen 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4277 Oude signatuur 01.a.2. Besluiten van de magistraat ("kamer") Zie ook rubriek 01.a.1. Notabene 90 Resolutieboek van de magistraat (baljuw, burgemeesters en schepenen), 1613 - 1751. 1 band Achterin een alfabetisch-chronologische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 91-134 "Kamerboeken", memoriaal (register van aantekeningen) betreffende, later minuten van de resoluties (besluiten), verordeningen en beschikkingen van de burgemeesters en de magistraat, 1590 - 1794 44 banden Jaarlijks voorzien van een alfabetische / chronologische index, tenzij het tegendeel is vermeld. Notabene 91 19 februari 1590 - 13 juli 1611 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De index over 1611 is onvolledig. Notabene 0091 Oude signatuur 92 14 juli 1611 - 1613 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De index over 1613 ontbreekt. Notabene 0092 Oude signatuur 93 1614 - 1616 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De indices over 1615 en 1616 ontbreken. Notabene 0093 Oude signatuur 94 1617 - 1620 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De indices ontbreken. Notabene 0094 Oude signatuur 95 1621 - 1625 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De indices over 1621 - 1624 ontbreken. Zie voor 1621 inv.nr. 135. Notabene 0095 Oude signatuur 96 1626 - 1630 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De indices 1626 - 1628 en 1630 ontbreken. Notabene 0096 Oude signatuur 97 1631 - 1635 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0097 Oude signatuur 98 1636 - 1640 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0098 Oude signatuur 99 1641 - 1645 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0099 Oude signatuur 100 1646 - 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0100 Oude signatuur 101 1651 - 1655 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0101 Oude signatuur 102 1656 - 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De indices over 1657 - 1659 ontbreken. Notabene 0102 Oude signatuur 103 1660 - 1664 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De indices over 1660 - 1663 ontbreken. Notabene 0103 Oude signatuur 104 1665 - 1669 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De indices over 1665 en 1666 ontbreken. Notabene 0104 Oude signatuur 105 1670 - 1674 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0105 Oude signatuur 106 1675 - 1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0106 Oude signatuur 107 1680 - 1684 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0107 Oude signatuur 108 1685 - 1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0108 Oude signatuur 109 1691 - 1695 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0109 Oude signatuur 110 1696 - 1700 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0110 Oude signatuur 111 1701 - 1705 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0111 Oude signatuur 112 1706 - 1708 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0112 Oude signatuur 113 1709 - 1712 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0113 Oude signatuur 114 1713 - 1716 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0114 Oude signatuur 115 1717 - 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0115 Oude signatuur 116 1721 - 1724 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0116 Oude signatuur 117 1725 - 1728 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0117 Oude signatuur 118 1729 - 1732 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0118 Oude signatuur 119 1733 - 1736 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0119 Oude signatuur 120 1737 - 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0120 Oude signatuur 121 1741 - 1744 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0121 Oude signatuur 122 1745 - 1748 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0122 Oude signatuur 123 1749 - 1752 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0123 Oude signatuur 124 1753 - 1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0124 Oude signatuur 125 1757 - 1760 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0125 Oude signatuur 126 1761 - 1764 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0126 Oude signatuur 127 1765 - 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0127 Oude signatuur 128 1769 - 1772 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0128 Oude signatuur 129 1773 - 1776 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0129 Oude signatuur 130 1777 - 1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0130 Oude signatuur 131 1781 - 1784 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0131 Oude signatuur 132 1785 - 1787 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Per jaar zijn de resoluties van burgemeesters en de resoluties van de magistraat gescheiden gehouden. Notabene 0132 Oude signatuur 133 1788 - 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0133 Oude signatuur 134 1791 - 1794 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De indices ontbreken. Notabene 0134 Oude signatuur .-- 1 - 22 januari 1795 zie inventarisnummer 248 Notabene .-- Minuut-resoluties van de burgemeesters, 1 - 22 jan. 1795. Zie inv.nr. 248. 135 Index op het kamerboek van 1621 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (III C 15) Oude signatuur 136 Minuut-kamerboek, 1694 - 12 dec. 1696 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afkomstig van de pensionaris B. van der Dussen. In 1911 geschonken door de algemeen rijksarchivaris. Notabene 137-139 Uittreksels uit de kamerboeken over de periode 1590 - 1710 3 delen 137 1590 - 1692 Achterin een alfabetisch repertorium van personen en zaken. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0137 Oude signatuur 139 1590 - 1709 Inhoudsopgave van de kamerboeken 1709 - 1731. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0139 Oude signatuur 138 1590 - 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0138 Oude signatuur 140 Alfabetisch repertorium van personen en zaken in de kamerboeken 1590 - 1779 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (III C 15) Oude signatuur 141 Uittreksels uit de "secrete" kamerboeken 1646 - 1731 en 1732 - 1777 1 deel Voorin een alfabetisch-chronologische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De betreffende kamerboeken zijn verloren gegaan. Notabene 142 "Secreet kamerboek", 1779 - 1794; met bijlagen. 1 deel Achterin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat voornamelijk resoluties wegens uitgaven ten laste van de burgemeesterskas. Notabene 4260 Index op het kamerboek van januari 1795, vervaardigd ca. 1825 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie rubriek 01.b (inv.nr. 248). Betreft de letters B - W. Notabene (Hs. 032) (III C 1) Oude signatuur 4217 Register, aangelegd ca. 1700 (?) 1 band - Korte samenvattingen van resoluties van de magistraat, burgemeesters en schepenen (en de vroedschap) over allerlei zaken, 1613 - 1646. - Een trefwoordenindex op het voorgaande. - Aantekeningen uit de resoluties in de kamerboeken, 1590 - 1635 (1636) en 1698 - 1700. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (Hs. 006) (III A 37 a) Oude signatuur 5052 Index op de kamerboeken uit de periode 1590 - 1745, gedeeltelijk tot 1757 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch op eerste letter(s) van het trefwoord. Notabene (Hs. 033) (III C 15) Oude signatuur 01.a.3. Ingekomen en uitgaande stukken 143-172 Ingekomen stukken, 1439 - 1794 en z.d 3 charters, 30 pakken Betreffen voornamelijk landszaken. Zie voor de vorming van deze serie de inleiding. In de "oude collectie hss." een repertorium op deze serie (plaatsnr. 52), dat niet meer overeenkomt met de huidige situatie. Notabene 143 1439 - 1554 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 143 Oude signatuur 144 1555 - 1567 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een charter: tekst in dorso, geen zegel. Notabene 144 Oude signatuur 145 1568 - 1576 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 145 Oude signatuur 146 1577 - april 1579 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 146 Oude signatuur 147 Mei 1579 - 1581 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 147 Oude signatuur 148 1582 - 1584 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 148 Oude signatuur 149 1585 - 1589 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 149 Oude signatuur 150 1590 - 1601 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 150 Oude signatuur 151 1602 - 1604 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 151 Oude signatuur 152 1605 - 1609 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 152 Oude signatuur 153 1610 - 1614 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 153 Oude signatuur 154 1615 - 1621 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 154 Oude signatuur 155 1622 - juli 1624 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 155 Oude signatuur 156 Augustus 1624 - april 1626 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 156 Oude signatuur 157 Mei 1626 - juni 1629 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 157 Oude signatuur 158 Juli 1629 - 1636 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 158 Oude signatuur 159 1637 - 1640 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 159 Oude signatuur 160 1641 - 1642 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 160 Oude signatuur 161 1643 - 1645 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 161 Oude signatuur 162 1646 - 1648 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 162 Oude signatuur 163 1649 - 1654 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 163 Oude signatuur 164 1655 - 1665 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 164 Oude signatuur 165 1666 - 1678 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 165 Oude signatuur 166 1679 - 1684 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 166 Oude signatuur 167 1685 - 1720 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 167 Oude signatuur 168 1721 - 1750 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 169 1751 - 1794 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 169 Oude signatuur 170 Ongedateerd 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 170 Oude signatuur 171 Ongedateerd 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 171 Oude signatuur 172 Ongedateerd 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 172 Oude signatuur 181 Brief van het stadsbestuur van Gouda aan hertog Karel de Stoute, 1 juni 1475 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Als onbestelbaar teruggekomen. Notabene 175-180 Minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1524, 1564 - 1749 en z.d. (hiaten) 6 pakken Zie voor de vorming van deze serie de inleiding van J.E.J. Geselschap (Gouda 1965), blz. V. Notabene 175 1524, 1564, 1571 - 1627 (hiaten) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0175 Oude signatuur 176 1628 - 1632 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0176 Oude signatuur 177 1633 - 1655 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0177 Oude signatuur 178 1656 - 1672 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0178 Oude signatuur 179 1673 - 1680 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0179 Oude signatuur 180 1681 - 1749 en z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0180 Oude signatuur 173 Brieven ingekomen van de gecommitteerden van Gouda naar de statenvergaderingen, 1607 - 1623 en z.d 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 182-193 Concepten en minuten van brieven uitgaande van de burgemeesters, 1607 - 1621 en 1688 - 1795 2 delen en 10 banden 182 Augustus 1607 - maart 1613 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0182 Oude signatuur 183 April 1613 - oktober 1621 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0183 Oude signatuur 184 Maart 1688 - 1694 Voorin een titulatuurlijst. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0184 Oude signatuur 185 1695 - 11 december 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0185 Oude signatuur 186 12 december 1701 - september 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0186 Oude signatuur 187 Juli 1708 - 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0187 Oude signatuur 188 1721 - april 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0188 Oude signatuur 189 Mei 1735 - augustus 1748 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0189 Oude signatuur 190 Juni 1748 - 1758 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0190 Oude signatuur 191 1759 - 1771 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0191 Oude signatuur 192 1772 - 1786 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0192 Oude signatuur 193 1787 - 21 januari 1795 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0193 Oude signatuur 174 Stukken ingekomen bij de burgemeesters, 1786 september - 1795 jan. 21 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft brieven en afschriften van brieven betreffende landszaken. Notabene 01.a.4. Verzoekschriften ("requesten") 194 Verzoekschriften aan het stadsbestuur, 1609 - 1789 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 195-219 Afschriften van bij de burgemeesters, magistraat, vroedschap en schepenen ingekomen verzoekschriften, met de daarop genomen beschikkingen. 1611 - 1795 25 banden De banden zijn gemerkt A - Z. Aangezien verzoekschriften niet gedagtekend plachten te worden, kunnen de begin- en einddata niet precies opgegeven worden. Voor de periode 1792 - januari 1795, zie: inv.nr. 274. Notabene 195 1611 - 1616 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0195 Oude signatuur 196 1615 - 1622 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0196 Oude signatuur 197 1622 - 1627 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0197 Oude signatuur 198 1627 - 1643 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0198 Oude signatuur 199 1643 - 1660 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0199 Oude signatuur 200 1663 - 1683 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0200 Oude signatuur 201 1683 - 1695 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0201 Oude signatuur 202 1695 - 1707 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0202 Oude signatuur 203 1707 - 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0203 Oude signatuur 204 1718 - 1728 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0204 Oude signatuur 205 1728 - 1734 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0205 Oude signatuur 206 1735 - 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0206 Oude signatuur 207 1740 - 1745 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0207 Oude signatuur 208 1746 - 1749 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0208 Oude signatuur 209 1748 - 1752 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0209 Oude signatuur 210 1752 - 1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0210 Oude signatuur 211 1757 - 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0211 Oude signatuur 212 1761 - 1765 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0212 Oude signatuur 213 1765 - 1769 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0213 Oude signatuur 214 1769 - 1773 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0214 Oude signatuur 215 1772 - 1778 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0215 Oude signatuur 216 1779 - 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0216 Oude signatuur 217 1782 - 1786 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0217 Oude signatuur 218 1785 - 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0218 Oude signatuur 219 1788 - 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0219 Oude signatuur 220 Verzoekschriften aan het stadsbestuur inzake het proces tussen S.M. van der Burch-Bachmann en de andere erfgenamen van haar broer Johann Diederich Bachmann, 1754 - 1763 1 dossier *** Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 01.b. Het gemeentebestuur 1795 - 1807 248 Notulen van de vergaderingen van het comité civiel, 29 jan. 1795 - 10 maart 1798 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In deze band zijn tevens gebonden de minuutnotulen van de vergaderingen van de burgemeesters, 1 - 22 jan. 1795, en van de vroedschap 1 jan. 1795. Notabene 249 Notulen van het comité van financiën, 31 maart 1795 - 27 febr. 1798 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 221-222 Minuut-notulen van de vergaderingen van de municipaliteit, de raad en de provisionele raad, 1795 - 1802 2 banden Onvolledig. In 1901 ontvangen van de gemeente Waddinxveen. Notabene 221 24 januari 1795 - juli 1796 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0221 Oude signatuur 222 Oktober 1796 - 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0222 Oude signatuur 223-232 Notulen van de vergaderingen van de municipaliteit, de raad (vanaf 25 maart 1797), de provisionele raad (vanaf 4 juli 1798) en de raad (vanaf 1803), 1795 - 1807 10 banden 223 24 januari - december 1795 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0223 Oude signatuur 224 1796 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0224 Oude signatuur 225 1797 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0225 Oude signatuur 226 1798 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0226 Oude signatuur 227 1799 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0227 Oude signatuur 228 1800 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0228 Oude signatuur 229 1801 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0229 Oude signatuur 230 1802 - 8 januari 1803 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0230 Oude signatuur 231 8 januari 1803 - 1804 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0231 Oude signatuur 232 1805 - 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0232 Oude signatuur 233-244 Stukken ingekomen bij municipaliteit en raad, 1795 - 1807 11 banden 233 26 januari - december 1795 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0233 Oude signatuur 244 6 februari 1795 - maart 1797 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ingekomen stukken "van ondergeschikt belang". Notabene 0244 Oude signatuur 234 1796 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0234 Oude signatuur 235 1797 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0235 Oude signatuur 236 1798 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0236 Oude signatuur 237 1799 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0237 Oude signatuur 238 1800 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0238 Oude signatuur 239 1801 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0239 Oude signatuur 240 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0240 Oude signatuur 241 1803, 1804 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0241 Oude signatuur 242 1805, 1806 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0242 Oude signatuur 243 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0243 Oude signatuur .-- "Requestboeken", 1795 - 1807. Zie inv.nrs. 274-277. 245-247 Minuten van brieven uitgaande van de municipaliteit, de raad, het comité judicieel, de provisionele raad en de raad, 1795 - 1808 jan 3 banden 245 29 januari 1795 - januari 1800 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0245 Oude signatuur 246 Februari 1800 - 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0246 Oude signatuur 247 1803 - januari 1808 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0247 Oude signatuur 250-250 Notulen van de kamer van finantie, 1803 - 1807, met bijlagen 1 deel en 1 omslag 250.a Bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0250 Oude signatuur 250 Notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0250 Oude signatuur .-- Minuten van de brieven uitgaande van de maire, 1811 en 1812. Zie inv.nr. 254. 01.c. Het gemeentebestuur 1808 - 1813 274-278 Afschriften van bij de municipaliteit en opvolgende colleges en bij het comité judicieel ingekomen verzoekschriften, met de beschikkingen (appointementen), 1795 - 1812 5 banden De banden zijn gemerkt AA - EE. Notabene 274 1792 - 1796 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0274 Oude signatuur 275 1797 - 1800 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0275 Oude signatuur 276 1801 - 1804 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0276 Oude signatuur 277 1804 - 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0277 Oude signatuur 278 1808 - 1812 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0278 Oude signatuur 260 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en vroedschappen, 17 juni 1808 - 1810; met bijlagen 1 band Voorin processen-verbaal van de ontbinding van het gemeentebestuur en van de installatie van burgemeester, wethouders en vroedschappen, van 2 februari en 11 april 1808. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 251-253 Verbalen van de handelingen van de burgemeester, febr. 1808 - 1810 3 banden Opgemaakt ingevolge artikel 27 van het Koninklijk Decreet van 23 okt. 1807. Notabene 251 Februari - december 1808 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0251 Oude signatuur 252 1809 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0252 Oude signatuur 253 1810 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0253 Oude signatuur 256 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 3 februari 1808 - 1810 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 257-259 Stukken ingekomen bij burgemeester en wethouders, 1808 - 1810 3 banden 257 1808 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0257 Oude signatuur 258 1809 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0258 Oude signatuur 259 1810 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0259 Oude signatuur 254-255 Minuten van brieven uitgaande van de burgemeester respectievelijk de maire, 1808 febr. - 1812 1 band en 1 pak 254 Februari 1808 - 1811 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0254 Oude signatuur 255 1812 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig. Notabene 0255 Oude signatuur 261 Verbalen van de vergaderingen van maire en adjuncten, jan. - juli 1811 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 269 Lijst van ingekomen en uitgaande brieven, 25 mei - dec. 1811 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 271 Proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering van maire en municipale raden van 3 juli 1811 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 262-267 Stukken ingekomen bij de maire, 1811 - 1813 nov. 23 6 banden 262 1e halfjaar 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0262 Oude signatuur 263 2e halfjaar 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0263 Oude signatuur 264 1e halfjaar 1812 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0264 Oude signatuur 265 2e halfjaar 1812 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0265 Oude signatuur 266 1e halfjaar 1813 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0266 Oude signatuur 267 2e halfjaar 1813 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0267 Oude signatuur 272 Conceptnotulen van de vergaderingen van de municipale raad, 30 augustus 1811 - 28 augustus 1812 en 26 okt. 1813 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 273 Minuutnotulen van de vergaderingen van de municipale raad, 30 aug. 1811 - nov. 1813 1 band Voorin processen-verbaal van de installatie van maire, adjuncten en municipale raad van 10 en 26 augustus 1811. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 279 Minuten en afschriften van statistische opgaven, 1811 - 1813 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 268 Brief van de maire aan de onderprefect van het arrondissement Rotterdam met verslag van het bezoek van de keizer aan Gouda, 29 okt. 1811; afschrift. Met bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 270 Alfabetisch-chronologische index op zaken in de ingekomen stukken en de minuten van uitgaande stukken in 1812 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 01.d. Het voorlopig bestuur 1813 - 1815 320.a Losse publicaties Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx Datering? Notabene 0320a Oude signatuur 280 Aantekeningen van de vergaderingen van het provisioneel bestuur, 21 nov. 1813 - 11 okt. 1814 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 283-285 Stukken ingekomen bij het provisioneel bestuur en de burgemeesters, 26 nov. 1813 - 1815 3 banden .-- 26 november - december 1813 283 1814 Voorin een inhoudsopgave januari - november. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0283 Oude signatuur 284 1e halfjaar 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0284 Oude signatuur 285 2e halfjaar 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0285 Oude signatuur 286-287 Minuten van brieven uitgaande van het provisioneel bestuur (tot 21 maart 1815) en de burgemeesters, 1813 - 1815 2 stukken en 1 deel 286 29 nov. en 2 december 1813 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0286 Oude signatuur 287 1814 en 1815 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0287 Oude signatuur 5398 Notulen van de vergadering van burgemeesters, 6 jan. - 31 dec. 1815 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 282 Notulen van de vergaderingen van burgemeesters, 22 maart - dec. 1815 1 band Achterin een alfabetisch-chronologische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 281 Conceptnotulen van de vergaderingen van burgemeesters en vroedschappen, 21 maart - 18 juli 1815 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 02. Keuren, ordonnanties en publicaties 288-297 Keurboeken, 1390 - 1805 10 delen Gepubliceerd in: Rechtsbronnen der stad Gouda ('s-Gravenhage 1917) (periode 1390 - 1569). Voor register L ("grote boek") zie inv.nr. 329. Notabene III B 5 Oude signatuur 288 1390 - 1439 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0288 Oude signatuur 289 1488 - 1495 Voorin een onvolledige inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt G. Notabene 0289 Oude signatuur 290 1507 - 1521 - Voorin een onvolledige inhoudsopgave. - Achterin een alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt A. Notabene 0290 Oude signatuur 291 1560 - februari 1566 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt B. Notabene 0291 Oude signatuur 292 Maart 1566 - 1569, 1576 - 1586, met aanvullingen tot 1660 Achterin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt F. Notabene 0292 Oude signatuur 293 1577 - 1617 Voorin een alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt I. Notabene 0293 Oude signatuur 294 Mei 1581 - juni 1582 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt H. Notabene 0294 Oude signatuur 295 1592 - 1606 Achterin een alfabetischezakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt K. Notabene 0295 Oude signatuur 296 1604 - 1693 Voorin een alfabetische zakenindex en een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt M. Notabene 0296 Oude signatuur 297 1695 - 1805 Voorin een alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt N. Notabene 0297 Oude signatuur 300-307 "Keuren en ordonnantiën der stad Gouda", 1460 - 1794; gedrukt 8 banden In 1770 zijn de gedrukte keuren en verordeningen alfabetisch geordend (op trefwoord) en met een speciaal daarvoor gedrukt titelblad ingebonden. Zie voor de gildebrieven ook inv.nr. 308. Notabene 300 A - B Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0300 Oude signatuur 301 C - I Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0301 Oude signatuur 302 K - R Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0302 Oude signatuur 303 S - U Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0303 Oude signatuur 304 V Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0304 Oude signatuur 305 W - Z Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0305 Oude signatuur 306 1e vervolg, 1772 - 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0306 Oude signatuur 307 2e vervolg, 1782 - 1794 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0307 Oude signatuur 314 Keuren, 1551 - 1721. Afschrift 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen - Voorin een alfabetische zakenindex. - Achterin een alfabetisch repertorium. Notabene 328 Aantekeningen betreffende de costumen die te Gouda in zwang zijn; concept, ca. 1568 - ca. 1590 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een afschrift in inv.nr. 331, fol. 126, is afgedrukt in "Rechtsbronnen der stad Gouda" ('s-Gravenhage 1917), blz. 657 vv. Notabene 315-320 Publicatieboeken, 1581 - 1815 6 delen Voor het "ofleesbouck" 1558, zie ac 74 (archieven weeshuizen). Zie Walvis I, 356. Notabene 315 1581 - december 1616 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt 1e G. Notabene 0315 Oude signatuur 316 Maart 1616 - 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt 2e G. Notabene 0316 Oude signatuur 317 1678 - 4 juni 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt H. Notabene 0317 Oude signatuur 318 4 juni 1718 - 1762 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt I. Notabene 0318 Oude signatuur 319 1763 - 21 januari 1795 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt K. Notabene 0319 Oude signatuur 320 24 januari 1795 - 26 februari 1808 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0320 Oude signatuur .-- 10 februari 1808 - 1834. Zie ac 0056, inv.nr. 2486. 5053-5063 Verzameling van gedrukte verordeningen, bekendmakingen en reglementen, 1590 - 1809; grotendeels gedrukt. Met index op trefwoorden 11 banden Vrijwel alle stukken zijn binnen de banden chronologisch geordend. Notabene Libr. 0402 Oude signatuur 5053 1590 - 1707, 1725 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5053 Oude signatuur 5054 1660 - 1689, 1747, 1748 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5054 Oude signatuur 5057 1684, 1730 - 1749, 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5057 Oude signatuur 5055 1689 - 1699, 1716, 1725, 1727 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5055 Oude signatuur 5056 1700 - 1729 en ca. 1800 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5056 Oude signatuur 5058 1750 - 1779 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5058 Oude signatuur 5059 1780 - 1795 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5059 Oude signatuur 5063 Index op trefwoorden, aangelegd door J. Polijn, ca. 1785, bijgehouden tot 1809 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5063 Oude signatuur 5060 1795 - 1798 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5060 Oude signatuur 5061 1798 - 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5061 Oude signatuur 5062 1808 - 1809 Een bekendmaking van de landdrost van Maasland. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5062 Oude signatuur 326 Keurboek van de baljuw, 1604 - 1673 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 298-299 Keurboeken, 1612 - 1805 2 delen 298 1618 - 1703 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt Y. Notabene 0298 Oude signatuur 299 1705 - 1805 Voorin een alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt Z. Notabene 0299 Oude signatuur 322-323 Verzameling van publicaties uit de jaren 1619 - 1811. Gedrukt 1710 - 1811 2 banden 322 1619 - 1767 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0322 Oude signatuur 323 1768 - 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0323 Oude signatuur 324-325 Verzameling van publicaties uit de jaren 1619 - 1811. Gedrukt 1710 - 1811 2 banden 324 1619 - 1770 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0324 Oude signatuur 325 1771 - 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0325 Oude signatuur 5050-5397 Verzameling van gedrukte verordeningen, bekendmakingen en reglementen, 1619-1815 19 banden, 2 dozen 5050 1648-1800. Met index Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (III B 9 a 3) Oude signatuur 5378 1768-1794 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5379 1635-1765 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5380 1671-1751 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5381 1753-1791 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5382 1633-1744. Met index Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5383 1633-1779 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5384 1710-1765 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5385 1688-1766. Met index Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5386 1768-1758 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5387 1729-1756. Met index Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5388 1694-1734 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5389 1648-1766 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5390 1659-1754. Met index Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5391 1655-1718. Met index Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5392 1675-1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5393 1655-1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5394 1808-1810. Met index Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5395 1658-1741 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5396 1619-1780 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5397 1781-1815 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 327 Keurboek van de baljuw, 1648 - 1798 1 band Voorin een alfabetische zakenindex, tevens bestemd voor een eerste deel, dat niet gevonden is. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierin voornamelijk gedrukte keuren. Notabene 4259 Fragment van keurboek "K"; afschrift, 17e eeuw (na 1661) 1 katern - Verordening op de vleeshouwerij. - Verordening op en eed van de "vleesvinders". - Verordening op en instructie voor de "visvinders". - Eed van de visvinders. - Salarisregeling van de visvinders. - Verordening op de doorvaart van schepen. - Eed van de havenmeester. - Verordening op het lontspinnen. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie rubriek 01.d (inv.nr. 295, fol. 1 - 10). Notabene (Hs. 030) (III A 5 gg) Oude signatuur 308 "Gildebrieven van alle de gildens binnen de stad Gouda". Gedrukt. 1713 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De aanvullingen zijn opgenomen in de inv.nrs. 300 - 307. Notabene 309 Alfabetische zakenindex op de verzameling van gedrukte keuren en de verzamelde gildebrieven, 1770 - 1794 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Index op inv.nrs. 300 - 307 resp. 308. Notabene 310 Chronologische zakenindex op de verzameling van gedrukte keuren en de verzamelde gildebrieven, 1770 - 1794 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 321 Publicaties van de municipaliteit van Gouda, 1795 - 1797 sept 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 311-313 Verzameling van gedrukte keuren (verordeningen), 1795 - 1810 3 banden III B 9 Oude signatuur 311 1795 - 1799 (nrs. 1 - 151 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0311 Oude signatuur 312 1800 - 1807 (nrs. 152 - 258) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0312 Oude signatuur 313 1808 - juni 1810 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0313 Oude signatuur .-- Publicaties van het gemeentebestuur, juni 1813 - 1815. Zie ac 0056, inv.nr. 2487. 03. Stadsregisters 343 Alfabetisch repertorium op de inhoud van de stadsregisters 1587 - 1664 1 deel Achterin een inhoudsopgave van het Groot Privilegieboek, inv.nr. 391. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 344 Inhoudsopgave van de stadsregisters 1587 - 1689 1 deel Voorin een alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 342 Uittreksels uit de stadsregisters, 1587 - 1791 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 329-341 "Stadsregisters", ca. 1587 - 1808 13 banden In de stadsregisters werden ordonnanties, contracten, oorkonden en andere belangrijke stukken geregistreerd. Soms werden oorspronkelijke stukken bijgebonden. Notabene 329 Ca. 1587 - maart 1607 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt "L". 1e stadsregister. Notabene 329 Oude signatuur 330 1607 - april 1609 (bijgebonden) - Een register van de erfpachten, 1583 - 1588 (fol. 145 - 172v). - Een inventaris van stukken betreffende een proces met Dordrecht over het stapelrecht (fol. 180 - 200). - "Boek van de caden en wegen" (fol. 47 - 57v). Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt "N". 2e stadsregister. Notabene 330 Oude signatuur 331 Ca. 1608 - januari 1611 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt "P". 3e stadsregister. Notabene 331 Oude signatuur 332 1611 - maart 1613 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4e stadsregister. Notabene 332 Oude signatuur 333 Februari 1613 - december 1619 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5e stadsregister. Notabene 333 Oude signatuur 334 Mei 1619 - november 1635 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6e stadsregister. Notabene 334 Oude signatuur 335 Oktober 1635 - 5 december 1656 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7e stadsregister. Notabene 335 Oude signatuur 336 December 1656 - januari 1674 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 8e stadsregister. Notabene 336 Oude signatuur 337 Januari 1674 - december 1691 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 9e stadsregister. Notabene 337 Oude signatuur 338 December 1691 - 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10e stadsregister. Notabene 338 Oude signatuur 339 1730 - 1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11e stadsregister. Notabene 339 Oude signatuur 340 1757 - 1787 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12e stadsregister. Notabene 340 Oude signatuur 341 1788 - 1808 Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 13e stadsregister. Bestaat vrijwel geheel uit bijgebonden stukken. Notabene 341 Oude signatuur 04. Verhouding tot de landsheer en de Staten van Holland 04.a. Privileges 391 Register met afschriften van privileges, vonnissen en andere voor Gouda belangrijke akten uit de jaren 1272 - 1654 1 deel - Voorin een zakenindex. - Achterin een inhoudsopgave. - Op fol. 179 en 180 een zakenindex betreffende het land van Stein. - Op fol. 250 een index op de vonnissen. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt O. Notabene 4222 Register met afschriften van privileges, verordeningen, eedsformulieren, e.d. Aangelegd na 1689 (ca. 1700) 1 deel Voorin een index op trefwoorden en een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afschrift van inv.nr. 384. Notabene 394 Register met afschriften van privileges van Gouda en andere steden, en van Holland, Zeeland en Utrecht, en van publicaties van de Staten van Holland, 1272 - 1745 1 deel Achterin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Mogelijk uit particulier bezit afkomstig. Notabene 345 Akte waarbij bisschop Jan van Utrecht het privilege van 19 juli 1272 vidimeert (d.w.z. verklaart het privilege gezien te hebben), 1335 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 357 Akte waarbij hertog Albrecht van Beieren de privileges van 1353, 1354 en 1395 bekrachtigt, 3 oktober 1398 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft de inv.nrs. 681, 356 en 851. Notabene 356 Akte waarbij graaf Jan van Beaumont de vererving van goederen van bastaarden regelt, 27 juli 1354 1 charter (zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 368 Akte waarbij graaf Jan van Blois bepalingen geeft betreffende borgtocht, boeten en "maaggeld" bij doodslag, 1374 1 charter (zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 346-347 Akten waarbij hertog Albrecht van Beieren het privilege van 19 juli 1272 bekrachtigt, 1375 en 1398 2 charters 346 Als ruwaard, 1375 1 zegel (zwaar beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 346 Oude signatuur 347 1398 1 zegel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 346 Oude signatuur 348-354 Akten waarbij de landsheren de privileges van Gouda bevestigen, 1390 - 1519 7 charters 348 21 januari 1390 1 zegel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst in dorso. Notabene 348 Oude signatuur 349 23 januari 1419 2 zegels Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst in dorso. Notabene 349 Oude signatuur 350 3 augustus 1428 1 zegel (los) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 350 Oude signatuur 351 4 september 1462 1 zegel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 351 Oude signatuur 352 21 juli 1468 1 zegel (staart gedeeltelijk los) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 352 Oude signatuur 353 28 maart 1478 1 zegel (aan rand beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 353 Oude signatuur 354 18 januari 1519 1 zegel (licht beschadigd, tekst op staart) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 354 Oude signatuur 369 Akte waarbij graaf Guy van Blois bepalingen geeft betreffende manslag op burgers van de stad Utrecht door poorters van de steden en het baljuwschap van Schoonhoven en Gouda, 1395 1 charter (zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 364 Akte waarbij graaf Willem VI belooft het gerecht niet te zullen verpachten, en jaarlijks twee burgemeesters en zeven schepenen te zullen aanstellen, 1414 1 charter (zegel - los en licht beschadigd; staart gelijmd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 367 Akte waarbij hertog Filips de Goede belooft dat hij het gerecht van de stad niet tegen haar privileges zal verzetten, 1428 1 charter (zegel; staart bijna los) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 365 Akte waarbij gravin Jacoba van Beieren enige privileges betreffende het landpoorterschap, de tresoriers, de uitgeweken poorters en de vaart langs haar tollen geeft, 1428. Met een daaraan gehecht vidimus van die akte, 1478 2 charters (lias) (zegels in bruine was) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het charter van 1428 is vrijwel onleesbaar wegens inktvraat. Notabene 366 Akte waarbij koning Filips II het privilege van 1428 bekrachtigt, 1505 1 charter (zegel - licht beschadigd; tekst op staart) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft inv.nr. 365. Notabene 370 Akte waarbij hertog Filips de Goede het vrederecht en het recht van zeventuig regelt, 1446 1 charter (zegel - rand beschadigd; tekst op pliek) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 371 Akte waarbij hertog Filips de Goede de maximale straf en boete bij doodslag vaststelt, 1451 1 charter (zegel - gebroken, los stuk) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 374 Akte waarbij aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn vrouw Maria het privilege van 1477 betreffende de benoeming van de veertig raden herstellen, 1481 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4213 Afschrift van de akte waarbij de aartshertogen Maximiliaan en Maria het privilege van 1477 betreffende de benoeming van de veertig raden herstellen. ca. midden 17e eeuw) 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (aanw. 1988 (veiling Beijers nr. 823)) Oude signatuur 380 Akte waarbij aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn zoon Filips de Schone de stadsvrijheid uitbreiden, 1484. Met bijbehorende kwitantie, 1484 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4268 (Grotendeels authentieke) afschriften van privileges en gewestelijke verordeningen, 1484 - (1521) 1 katern - Opdracht van keizer Karel V aan stadhouder en raad van Holland om bekend te maken nieuwevoorschriften betreffende belastingheffing op het platteland en het stichten van nieuwe kerken en kloosters, 8 september 1518. - Akte waarbij aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn zoon Filips de Schone de stadsvrijheid uitbreiden, 28 juni 1484. Met bijbehorende kwitantie van de ontvanger-generaal wegens betaling van £ 600, 6 juli 1484. - Akte waarbij (keizer) Karel V een einde maakt aan de gewoonte om een hand van de verslagene als bewijs aan de nabestaanden te geven, 14 december 1516. - Akte waarbij keizer Karel bepaalt dat rechtszaken beneden £ 12 mondeling mogen worden behandeld, 10 april 1521. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft (o.a.) inv.nrs. 380, 372 en 373. Notabene 0143.040 Oude signatuur 389-390 Registers met afschriften van privileges, aangelegd ca. 1500 resp. 17e eeuw 2 delen 389 Afschriften van privileges en eedsformulieren van Gouda en andere steden, en van Holland en Utrecht, uit de jaren 1272 - 1495. Enige afschriften zijn in 1562 gecollationeerd Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 389 Oude signatuur 390 Afschrift van inv.nr. 389; met inhoudsopgave Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 390 Oude signatuur 384 "Houteboeck". Register met afschriften van privileges van Gouda, Holland en Utrecht, vervaardigd omstreeks 1500 en aangevuld tot 1689. Voorin een inhoudsopgave, daarachter aanvullingen met akten uit de jaren 1452 - 1689 (fol. 1 - 17), vervolgens akten van 1272 - 1482 (fol. 1 - 180) en tenslotte aanvullingen van 1502 - 1505 (fol. 180 - 191). 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geschreven op perkament en gebonden in een leren band met klampen. Notabene 372 Akte waarbij koning Karel V de gewoonte afschaft om een hand van de verslagene als bewijs aan de naastbestaanden te geven, 1516 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 373 Akte waarbij keizer Karel enige procesrechtelijke voorschriften geeft, 1521 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 375 Akte waarbij keizer Karel V bepaalt hoe in tijdelijke vacatures in de magistraat ("wet") moet worden voorzien, 1541 1 charter (zegel; tekst op staart) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 377 Akte waarbij keizer Karel V het passief kiesrecht regelt, 1547 1 charter (zegel; tekst op staart; tekst in dorso) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 355 Formulier van de eed waarmee kroonprins Filips van Spanje de privileges van Gouda heeft bekrachtigd, 1549 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 376 Akte waarbij koning Filips II de vernieuwing van de magistraat regelt, 1556 1 charter (zegel ontbreekt; tekst in dorso) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 378 Akte waarbij koning Filips II het passief kiesrecht nader regelt, 1557 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 358-363 Akten waarbij de stadhouder, president en raden van Holland verklaren de oorkonden van 1335, 1372, 1375, 1377, 1410 en 1419 te hebben gezien en daarvan een afschrift geven (te vidimeren), 1562 6 charters 358 Akte van 29 juni 1335 1 zegel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 358 Oude signatuur 359 Akte van 17 maart 1372 1 zegel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 359 Oude signatuur 360 Akte van 24 mei 1375 1 zegel (tekst op staart) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 360 Oude signatuur 361 Akte van 24 mei 1377 1 zegel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 361 Oude signatuur 362 Akte van 10 september 1410 1 zegel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 362 Oude signatuur 363 Akte van 23 januari 1419 1 zegel (tekst op staart) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 363 Oude signatuur 385-4417 "Privilegieboek", registers met afschriften van privileges, z.d. (17e eeuw). Met voorin (doorgaans) een zakenindex en een inhoudsopgave. 16 delen Afschriften van inv.nr. 384 en afschriften van afschriften. Zie hiervoor de inleiding. Van inv.nr. 384 zijn voorin alleen de fol. 1 - 8 (tot en met "t' Veer in de Issel") overgenomen; vervolgens begint de foliëring opnieuw met het stadsrecht van 1272. Notabene (Hs. 019-029) (III B 2) Oude signatuur 386 Met inventaris van de secrete kast, bijgewerkt tot ca. 1614, en privileges bijgewerkt tot 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 385 Oude signatuur 387 Privileges bijgewerkt tot 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Eigendomsaantekening van Damianus van Abbesteech, 1700. Notabene 387 Oude signatuur 4248 1614 - 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afwijkende volgorde; ongefolieerd; geen index en inhoudsopgave. Notabene 4248 Oude signatuur 4249 1614 - 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4249 Oude signatuur 4251 Privileges bijgewerkt tot 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4251 Oude signatuur 4252 Privileges bijgewerkt tot 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4252 Oude signatuur 4417 Privileges bijgewerkt tot 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 388 Privileges bijgewerkt tot 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 388 Oude signatuur 4250 1614 - 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De "Copye van de XXVIII" (1650) later voorin bijgeschreven. Geen index. Notabene 4250 Oude signatuur 4253 Privileges bijgewerkt tot 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4253 Oude signatuur 4254 Privileges bijgewerkt tot 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4254 Oude signatuur 4255 Privileges bijgewerkt tot 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4255 Oude signatuur 4256 Privileges bijgewerkt tot 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4256 Oude signatuur 4257 Privileges bijgewerkt tot 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4257 Oude signatuur 4258 Privileges bijgewerkt tot 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4258 Oude signatuur 385 Aangelegd 1642 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 385 Oude signatuur 379 Akte waarbij de staten van Holland toestaan dat het aantal leden van het kiescollege vroedschap wordt teruggebracht van 40 tot 28, 21 december 1650 1 charter (katern met zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 381 Akte waarbij de staten van Holland het stadsbestuur toestaan om het vervenen binnen 800 à 900 roeden van de stad te verbieden, 1653 1 charter (zegel; tekst in dorso) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 382 Akte waarbij de Staten van Holland de stad machtigen om de bedelaars en vagebonden, die in de stad en omgeving worden gevonden, in het tuchthuis op te nemen, 1664 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 383 Authentiek uittreksel uit een resolutie van de Staten van Holland waarbij het stadsbestuur wordt toegestaan om de aanbrengers van de tuindieven bij medeplichtigheid straffeloosheid te beloven, 1742 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 392-393 Inhoudsopgaven van het "houteboek", het "groot privilegieboek" en de secrete kast, 1749 en z.d 2 katerns Opgemaakt ter voorbereiding van de publicatie van de handvesten van Gouda, die niet heeft plaatsgevonden. Notabene 392 1749 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 392 Oude signatuur 393 Afschrift van inv.nr. 392, z.d. (ca. ***) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 393 Oude signatuur 04.b. Andere stukken 395 Akte waarbij de Staten van Holland de verordening betreffende de preferentie van achterstallige hypotheek- en kustingrenten goedkeuren, 1634 1 charter *** (opgeplakt zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 396 Akte waarbij de Staten van Holland de resolutie van de vroedschap van 1592, waarbij de akten van hypotheek en verlei, gepasseerd voor de weeskamer, gelijkgesteld worden met schepenakten, bekrachtigen, 1656 1 charter (zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 397 Akte waarbij de Staten van Holland de verordening betreffende frauduleuze transporten van onroerende goederen bekrachtigen, 8 december 1659 1 charter (katern met zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 05. Verhouding tot verschillende autoriteiten, instellingen en steden 05.a. Admiraliteit 403 Stukken betreffende de admiraliteitscolleges, 1576 - 1793 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk is het grootste deel opgenomen in de series ingekomen en uitgaande stukken (inv.nrs. 143 - 172 en 175 - 180); zie de inleiding van J.E.J. Geselschap (Gouda, 1965) blz. V. Notabene 399-401 Samenvattingen van de notulen van de vergaderingen van de admiraliteit te Amsterdam van 1640 - 1701 3 banden 399 1640 - 1670 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 399 Oude signatuur 400 1671 - 1692 400 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 401 1693 - september 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 401 Oude signatuur 402 Aantekeningen van het verhandelde in de vergaderingen van de admiraliteit te Amsterdam, 1707 - 1719 en z.d 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 05.b. Oost- en West-Indische Compagnie 404 Akte waarbij de bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie het besluit van de gecommitteerden van de kamer te Amsterdam tot het toelaten van een bewindhebber namens Gouda bekrachtigen, 1665 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 405 Stukken betreffende de aanstelling van een bewindhebber van de West-Indische Compagnie door de stad Gouda, 1669 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 05.c. Steden 434 Authentiek afschrift van het privilege van graaf Willem III aan Leiden van 5 januari 1316, 1608 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Processtuk? Notabene 406 Memorie van Gouda aan Leiden inzake de dagvaarding van twee poorters van Gouda door de baljuw van Zuid-Holland en de baljuw van Schoonhoven, ca. 1418 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 409-428 Contracten met andere steden betreffende de vrijstelling van de poorters van het recht van exue, 1472 - 1792 8 charters, 2 omslagen en 11 stukken 409 Haarlem, 1472 1 charter (zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 409 Oude signatuur 410 Delft, 1473 1 charter (2 zegels, waarvan één oppervlak beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 410 Oude signatuur 411 Hoorn, 1525 1 charter (zegel beschadigd (gebrokkeld); tekst in dorso) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 411 Oude signatuur 412 Rotterdam, 1527 1 charter (zegel beschadigd (half); tekst in dorso) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 412 Oude signatuur 413 's-Gravenhage, 1537 1 charter (zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 413 Oude signatuur 414 Middelburg, 1556 1 charter (2 zegels) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 414 Oude signatuur 415 Leiden, 1556 1 charter (2 zegels) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 415 Oude signatuur 416 's-Hertogenbosch, 1738 1 charter (geen zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 416 Oude signatuur 417 Goes, 1742 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 417 Oude signatuur 418 Amsterdam, 1762 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 418 Oude signatuur 419 Gorinchem 1762 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 419 Oude signatuur 420 Weesp, 1763 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 420 Oude signatuur 421 Utrecht, 1795. *** = 1765 *** Met bijlage 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 421 Oude signatuur 422 Woerden, 1768 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 422 Oude signatuur 423 Zutfen, 1768 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 423 Oude signatuur 424 Friesland, 1768 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 424 Oude signatuur 425 Kampen, 1774 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 425 Oude signatuur 426 Zweden, 1775 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 426 Oude signatuur 427 Nijmegen, 1788 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 427 Oude signatuur 428 Zwolle, 1792 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 428 Oude signatuur 431 Verklaring van de baljuw van Weesp betreffende de kwijting van de vordering van Symon Aelbrechtsoon op Gijs Cuper, 1476 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 432 Verklaringen (vidimussen) afgelegd door de stadsbesturen van Leiden en Gouda betreffende de berechting van de wederzijdse poorters ter zake van schulden, 1485 1 charter (zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 407 Stukken betreffende het "jus de non evocando", 1525 - 1564 en z.d 1 lias (2 charters, 1 stuk ***) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 433 Authentiek afschrift van het stadsprivilege van Leiden van 19 december 1266, ca. 1560 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Processtuk? Notabene 429 Stukken van een proces tussen Geen Symonsz en de stad Gouda enerzijds, en de stad Woerden anderzijds over het recht van exue, 1562 - 1567 1 dossier, 2 stukken perkament Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 430 Stukken van een proces tussen de kerkmeesters van Gouda en Jan Pietersz Korver c.s. te Leiden over het recht van exue, 1588 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 701. Notabene 436 Akte van vrijwaring voor de verplichtingen die de stad Gouda jegens de stad Danzig op zich heeft genomen ten behoeve van de erfgenamen van een kind van Dirk Cornelisz Vlack aldaar, 1597 1 charter (2 zegels) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 408 Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan het Hof van Holland over de dagvaarding van een poorter van Gouda door de baljuw van Schoonhoven en Haastrecht; met apostille, 1607 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 435 Brief van de secretaris van Amsterdam aan de secretaris van Gouda met afschrift van het octrooi tot vergroting van Amsterdam van 1609, 1626 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 06. Inrichting van het stadsbestuur 437 Ontwerp van een reglement van gemeentebestuur voor Gouda, opgemaakt in 1802. Afschrift, z.d 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afkomstig uit de nalatenschap van de stadspensionaris mr. H. van Wijn. Notabene 438 Reglement van gemeentebestuur voor de stad Gouda, gearresteerd 28 maart 1803. Gedrukt, 1803 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 07. Functionarissen, personeel 07.a. Algemeen 447-4242 Lijsten van de leden van de z.g. veertigraden en vroedschap over de periode vanaf 1390, en de leden van de magistraat (en andere functionarissen) sinds 1319 2 katerns, 3 delen, 4 banden Oorspronkelijk samengesteld door de klerk Johan Balbian in 1628. Afschriften daarvan werden aan nieuwe burgemeesters geschonken. Notabene (Hs. 007-013) (III A 30 a - 32 b) Oude signatuur 4212 Opgemaakt deels ca. 1628 (door Johan Balbian, klerk ter secretarie ?, met aanvulling tot 1638, voortgezet door andere hand, 1638 - 1645), deels eind 17e eeuw; bijgehouden tot 1700 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het katern betreffende de vroedschap is verkeerd ingebonden. Notabene 4212 (aanw. 1988 (veiling Beijers nr. 823)) Oude signatuur 4236 Bijgewerkt tot 1641 / 1642 1 katern, binding los Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het eerste blad (vroedschapsleden uit het vroedschapsboek 1468) ontbreekt. Notabene 4236 Oude signatuur 4237 Bijgewerkt tot 1664 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4237 Oude signatuur 4238 Bijgewerkt tot 1674 / 1675 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4238 Oude signatuur 447 Bijgewerkt tot 1682 / 1683 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 447 Oude signatuur 4239 Bijgewerkt tot 1682 / 1683 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4239 Oude signatuur 4240 Bijgewerkt tot 1703 / 1704 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4240 Oude signatuur 4241 Bijgewerkt tot 1714 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alleen de lijsten van "officianten". Notabene 4241 Oude signatuur 4242 Bijgewerkt tot 1729 2 katerns los in band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alleen de lijsten van "officianten". Notabene 4242 Oude signatuur 445-446 "Officiantenboeken", 1319 - 1736 2 delen 445 1319 - 1635 (1696), aangelegd in 1609. Een lijst van secretarissen 1393 - 1696 (fol. 1 - 2), van de magistraat 1319 - 1597 (fol. 39 - 73v) met afbeeldingen van familiewapens van schepenen, en van de magistraat en andere functionarissen, 1598 - 1635. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 445 Oude signatuur 446 1636 - 1736 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 446 Oude signatuur 451 Aantekeningen omtrent de benaming en het aantal van de leden van het stadsbestuur en van de subalterne besturen gedurende het tijdvak 1600 - 1795, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 448-449 "Lijsten van de heeren van de regeeringe der stad Gouda sedert 1600". Gedrukt in 1705 en aangevuld tot 1792 resp. 1805. 2 banden 448 Bijgehouden tot 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 448 Oude signatuur 449 Bijgehouden tot 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 449 Oude signatuur 4246 "Namen van de veertigen", lijst van de leden van de z.g. veertigraden en van de vroedschap in 1642, met potloodaantekeningen, 1643 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 450 "Lijsten van de heeren van de regeeringe der stad Gouda sedert 1600". Gedrukt, 1672, 1721, 1736, 1788, 1791 en 1794 - 1807 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Eedsformulierenboek, opgemaakt ca. 1700 en aangevuld tot 1836. Voorin een index. Zie ac 56, inv.nr. 1357. 439 Lijst van de functionarissen die in de periode 13 - 19 juli 1711 beëedigd zijn 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 440-441 Stukken betreffende de begeving van ambten, 1749 1 deel, 1 omslag 440 Lijst van de stedelijke ambten opgemaakt ingevolge de resoluties van de Staten van Holland van 11 november 1747 en 5 juli 1749 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 440 Oude signatuur 441 Dossier betreffende de opstelling van de lijst van stedelijke ambten, 1749 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 441 Oude signatuur .-- "Register van de ampten ..., waarbij de vaste tractementen en emolumenten werden aangetoont ...", met "Lijste van het montant der tractementen ..." en "Lijste van de tractementen die de stad Gouda betaald ...". Alfabetische lijsten van ambten en functies met de daaraan verbonden salariëringen de eventueel aan de stad te betalen recognitie. Zie inv.nr. 5038. 5039 Aantekening betreffende besluiten inzake benoemingen van wagenaars, turftonsters, beurtlieden op Rotterdam en zakkendragers, 1771 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Staat van stedelijke ambten met de tractementen en de daarover te betalen recognities, z.d. (ca. 1790). Met uittreksels uit resoluties van de vroedschap betreffende de begeving van ambten, 1784-1789. Zie inv.nr. 4216. 5357 Lijsten van de leden van de vroedschap (in 1811: de municipale raden), leden van de magistraat (in 1811: maire en adjoints) en andere functionarissen; 1784, 1787 en september 1811; gedrukt 3 stukken De lijst van 1811 bevat geen namen van andere functionarissen en is gesteld in de vorm van een bekendmaking van de maire. Notabene (aanw. 1988 (veiling Beijers nr. 823)) Oude signatuur 442 Prae-adviezen van de meerderheid en de minderheid van het college van burgemeesters betreffende de magistraatsbestelling, 1785 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deze stukken zijn verzegeld aan de pensionaris mr. H. van Wijn in bewaring gegeven en na zijn dood in het archief gedeponeerd. Notabene 443 Dossier met adviezen van verschillende leden van de vroedschap over het rapport van burgemeesters en oud-burgemeesters betreffende de begeving van ambten, 1785 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 444 Lijst van de functionarissen die volgens de resolutie van de Staten van Holland van 15 februari 1788 beëedigd zijn, 1788 - 1789 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 07.b. Baljuw, schout en scherprechter 452 Akte waarbij Johan van Uutkerc, ridder, kastelein van Gouda, het recht van de stad op de helft van de boeten erkent, 1440 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 453.a Akte waarbij hertog Filips van Bourgondië de stad Gouda de helft van de boeten toekent, 1451 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 456 Stukken betreffende een geschil van de stad met de baljuw en kastelein Floris van Assendelft over de interpretatie van het privilege van 23 december 1451 (vnr. 453) betreffende de boeten op het vechten, 1545 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 454 Akte waarbij koning Filips II het privilege van 23 december 1451 (zie inv.nr. 453) na wijziging bekrachtigt, 1566 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 455 Akte van de sententie van het Hof van Holland inzake het recht van de stad Gouda op de helft van de boeten en op het recht van makelaardij, 1469 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 458-462 Akte waarbij Rommer Jacobsz, kastelein van Gouda, het baljuw- en schoutambt aan de stad overdraagt, 1494, met retroacta, 1491 en 1493 4 charters en 1 dossier 458 1494 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 459 Retroakte, 1491 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 460 Retroakte, 23 januari 1491 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 461 Retroakte, 4 mei 1491 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 462 Dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 457 Contract van Cornelis van Berghe, ridder, en de stad Gouda, waarbij eerstgenoemde zich verbindt om tegen betaling van 1600 Rommer Jacobsz in plaats van zijn zoon aan te stellen tot schout en baljuw van Gouda, met bijlagen, 1492 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 463 Akte waarbij Rooms koning Maximiliaan ridder Jacob, bastaard van Borselen, aanstelt tot kapitein en kastelein van Gouda in plaats van Jacob Leeuwen, 8 april 1495; afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hiervan is geen regest gemaakt. Notabene 468 Brief van de burgemeesters van Gouda aan het Hof van Holland betreffende hun weigering om de baljuw afschriften van de stadsrekeningen te geven. Minuut, met retroakte, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 464 Contract van Floris van Assendelft met de stad Gouda betreffende het baljuw- en schoutambt, 1547 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 465 Akte van aanstelling van Jan Geryt Hey Daemsz tot schout van Gouda, 1547 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 466 Contract van de schout met de stad Gouda, o.a. vertegenwoordigd door Job Fransz Brouckhusen, schepen, inzake het innen van de boeten, met bijlage, 31 december 1554 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschadigd. Notabene 467 Declaratie van de substituut-schout Jan Hey Gerritsz wegens door de stad verschuldigd salaris, ca. 1552 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 469 Stukken betreffende een geschil met de baljuw Otto van Assendelft over de aanstelling van een substituut-baljuw of stadhouder, 1555, 1557 en z.d 1 charter, 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 474 Brief van het Hof van Holland aan de schout van Gouda betreffende het dragen van wapenen door de dienaren van de schout en het tarief voor het bezegelen van certificaten, 1556, Authentiek afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 475 Tarief van de scherprechter, vastgesteld 11 februari 1575. Authentiek uittreksel uit het 1e Memoriaalboek van de Rekenkamer van Holland, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 470 Akte waarbij Jhr. Adriaan van Swieten, baljuw en schout van Gouda, voor de duur van zijn leven de schoutambten van Gouda, Bloemendaal en Gouderak aan de stad verpacht, 1579 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 476 Instructie voor de officieren van justitie in criminele zaken, vastgesteld in de Rekenkamer van Holland 20 april 1582. Authentieke afschriften van 1582 en 1620 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 477 Stukken betreffende een vordering van de stad op de baljuw Jhr. Adriaan van Swieten, 1590 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 471 Akte van aanstelling van Dirck Pietersz tot baljuw en schout van Gouda, Bloemendaal en Gouderak, 1594. Afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 479 Aantekeningen betreffende het salaris van de baljuw, z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 364, 374 - 379 en 442. Notabene 472 Akte waarbij de burgemeesters van Gouda twee oud-burgemeesters machtigen om Henrick Harmansz Herberts voor te dragen als baljuw en schout in plaats van Dirck Pietersz, 1604 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 478 Verzoekschrift van de baljuw en schout alsmede de burgemeesters van Gouda aan de Staten van Holland om kwijtschelding van de pacht van het baljuwambt. Minuut, ca. 1605 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 473 Akte waarbij de Staten van Holland de baljuw verbieden gedurende zijn dienst in de vergadering van de vroedschap te compareren, 6 december 1662. Met ampliatie van 1788 1 charter (katern met zegel) en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 472.a Stukken betreffende de aanstelling van Johan Rietvelt tot baljuw, 1676 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 07.c. Magistraat en vroedschap (tot 1795); gemeentebestuur (1795 - 1815) 480 Akte waarbij keizer Karel de commissarissen tot het vernieuwen van de wet gelast om Witte Govaertsz voor twee jaren vrij te stellen van enige functie in het stadsbestuur, 1525 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 481 Stukken betreffende de benoeming van de leden van het stadsbestuur door de stadhouder, 1551, 1672 - 1674, 1689 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.124 Oude signatuur 482 "Redenen ende consideratien aengaende de reductie, verminderinghe ofte uytstervinghe van het getal van de Raetspersonen deser Stede". Ca. 1672 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 487-489 Stukken betreffende de ondercuratelestelling van Willem van den Kerkhoven, raad in de vroedschap van Gouda, 1689 - 1711 2 pakken en 1 deel 487 NOG TE SPECIFICEREN 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0487 Oude signatuur 488 NOG TE SPECIFICEREN 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0488 Oude signatuur 489 NOG TE SPECIFICEREN 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Achterin een katern met aantekeningen uitgescheurd. Notabene 0489 Oude signatuur 484 "Calendrier van de ordinaris besoignes daarop de Heeren van der Gouda jaarlijks te letten hebben". Z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Getrokken uit de kalender gedrukt te Gouda in 1701. Notabene 483 "Calendrier van de besoingien daer de heeren ..... op te letten hebben". Z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 485 "Calendrier van de ordinaris besoignes daerop de Heeren Burgemeesteren te letten hebben". Gedrukt, ca. 1725 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5038 "Calandrier van de ordinaris besoignes, daer op de heeren burgermeesteren der stad Gouda jaerlijcks te letten hebben", jaarlijkse "kalender" van vaste aandachtspunten voor en werkzaamheden door burgemeesters; gedrukt ca. 1750, met aantekening in de marge, 1765. 1 bandje - "Recueil uyt eenige resolutiën, rakende de begeevinge der ampten ...". Overzicht van besluiten met betrekking tot de begeving van ambten genomen in de periode 1675 - 1758. - "Resolutiën raakende eenige poincten van ordre". Overzicht van besluiten inzake diverse procedurele onderwerpen, genomen in de periode 1729 - 1765. - "Notitie van de maanden waarin jaarlijks de gildens ... veranderd worden". - "Register van de ampten ..., waarbij de vaste tractementen en emolumenten werden aangetoont ...". - "Lijste van het montant der tractementen ...". - "Lijste van de tractementen die de stad Gouda betaald ...". - Alfabetische lijsten van ambten en functies met de daaraan verbonden salariëring en de eventueel aan de stad te betalen recognitie. - "Lijste geformeert bij haar ed. gr.mog. commissarissen omme daaruyt een quohier, zoo voor 't amptgeld als den tweehonderste penning ...". - Staat met berekening van oude en nieuwe ambtgelden en 200e penning op de ambten, 1752. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (Hs. 018) (III A 58c) Oude signatuur 4247 Aantekening betreffende de sterflieden die namens de stad gewestelijke beleningen aanvaarden, ca. 1765 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bedoeld als correctie op de "calendrier" (inv.nr. 5038). Notabene 486 Memorie van enige leden van de vroedschap aan de stadhouder wegens het lichten van de resolutie van 29 juli 1768 uit het secreet kamerboek, 16 april 1772. Afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4266 Brief van president-burgemeester J. Boon van Ostade aan de vroedschap waarin hij bericht over het bezoek van een commissie uit de burgersociëteit, die hem heeft verzekerd dat alle geruchten over een plan om een deel van de vroedschap af te zetten, onwaar zijn, en de vroedschap vraagt hoe hij hierin moet handelen, z.d. (oktober 1786); minuut 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Niet opgenomen in de minuut-resoluties van 30-10-1786, wel in de net-resoluties. Notabene 5345 Bekendmaking van de onderprefect van het arrondissement Rotterdam van de vervanging van de maire en zijn adjuncten; bevat tevens een bekendmaking van de maire betreffende zijn spreekuur en de openingstijden van de secretarie, 1813 juni; gedrukt 1 stuk (aanw. 1988 (veiling Beijers nr. 823)) Oude signatuur 07.d. Pensionaris 490 Stukken betreffende het ontslag van de pensionaris mr. Gerrit Marcellus, 1636 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4265 Uittreksels uit de vroedschapsresoluties betreffende de benoeming van mr. Johan van der Does tot pensionaris en diens instructie, 1681; met aantekeningen waaruit blijkt dat de instructie vervolgens is gebruikt voor diens opvolger mr. Bruno van der Dussen, ca. 1689 1 stuk (2 bladen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Op de achterzijde een aantekening over uitkering van nog verschuldigd tractement aan de zoon van de overleden pensionaris mr. Jacob van der Tocht. Notabene 07.e. Secretaris 491 Stukken betreffende de begiftiging van Jan Heynricksz met het klerkambt van Gouda, 1477 - 1501 1 charter, 3 omslagen met charters, 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 492 Stukken betreffende een geschil met de Rekenkamer van Holland over de verpachting van het klerkambt, 1517 en 1518 1 charter, 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 493 Akte waarbij koning Filips II de stad Gouda het secretarisambt en de bodeambten verkoopt, met kwitantie, 1557 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 494 Pachtcontract met mr. Jan Jacobsz betreffende het secretarisambt, 1562. Afschrift, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 495 Stukken betreffende de aanstelling en bezoldiging van de secretarissen, 1630 - 1731 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 496 Lijsten van het salaris en de emolumenten van de secretaris, 1677 - 1700 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 365. Notabene 0501 (III A 33a) Oude signatuur 07.f. Tresoriers en sleutelbewaarders 497 Resolutie van het stadsbestuur betreffende de verkiezing van de tresoriers en sleutelbewaarders, 1431, met aanvulling van 1565 2 charters (transfix) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 498 Ordonnantie van de tresorie, 1555 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 500 Lijsten van de sleutelbewaarders, 1728 - 1781 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De jaren 1735 en 1736 ontbreken. Notabene 499 Instructie voor de ontvanger, vastgesteld 30 januari 1792. Afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 07.g. Stadsdienaren 501 Lijsten van diverse functionarissen, 1484 - 1598 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschadigd. De katerns zijn in onjuiste volgorde ingebonden. Notabene 503 Stukken betreffende het bodeambt, 1533 - 1565 en z.d. (ca. 1690) 1 omslag, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter apart geborgen Notabene 504 Stukken van een proces tussen de schout en burgemeesters van Gouda en Adriaan Heynricxsz, olieslager, wegens belediging van de bode met de roede Dirck Willemsz, 1566 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 502 Akten van aanstelling, 1737 - 1815. Met lijst van de klerken ter secretarie van 1615 - 1817 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie inv.nr. 3582. Notabene .-- Afschriften van stukken betreffende de traktementen van de boden, 1771, 1785 - 1786. Zie inv.nr. 4216. 08. Grondgebied 505 Stukken betreffende de jurisdictie van Gouda als bedoeld in het privilege van 28 juni 1484, 1537, 1630 - 1668 1 omslag, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voor het privilege, zie inv.nr. 380. Charter apart geborgen Notabene 09. Bevolking, verkiezingen, burgerlijke stand 506-509 Poorterboeken, 1390 - 1798 3 delen en 1 katern Nadere toegang: NT 1601. Notabene .-- 1390 - 1417 Zie inv.nr. 288 Notabene 506 1456 - 1466 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Eerste en laatste bladen beschadigd. Gepubliceerd in De Navorscher 1919 p. 33 e.v. Notabene 0506 Oude signatuur 1520 - 1525 Vermeld in de oude inventaris onder III A 43, doch reeds lang zoek. Notabene 507 1561 - januari 1680 - Voorin uittreksel van resoluties betreffende het poorterschap 1515 - 1606. - Achterin een onvolledige index op de voornamen. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0507 Oude signatuur 508 1680 februari - 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0508 Oude signatuur 509 1783 - 1798 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch-chronologisch op familienamen. Notabene 0509 Oude signatuur 519 Akte waarbij enige personen verklaren getuige te zijn geweest van de doop van Louwerys, zoon van Lenert Meesz en Lysbet Feyssendr, wonende in Broek en Thuyl, in april 1563, 1566 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 518 Authentiek uittreksel uit het doopboek van de St. Janskerk te Gouda betreffende de doop van Beatris, dochter van Leenaert Meesz en Lysbeth Feyssen, wonende in Broek bij Gouda, op 8 augustus 1564, 1566 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 511-512 Alfabetisch-chronologische indices op de poorterboeken 1700 - 1768 2 delen 512 Voornamen 1700 - 1763 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0512 Oude signatuur 511 Familienamen 1700 - 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0511 Oude signatuur 4598 Stuk betreffende de verdeling van de stad in wijken, 1719. 1 katern Zie ook toegangsnr. 0056, inv.nr. 1375. Notabene 513-517 Lijsten van tijdelijk geadmitteerde personen en van afgegeven akten van indemniteit, 1727 - 1813 5 delen Nadere toegang: NT 1605. Notabene 513 Maart 1727 - juli 1745 resp. mei 1731 - 1 april 1745 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0513 Oude signatuur 514 1745 augustus-1775 resp. 1745 juni-1775 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0514 Oude signatuur 515 1776 - 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0515 Oude signatuur 516 1793 - 1808 januari Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch-chronologisch ingericht. Notabene 0516 Oude signatuur 517 1808 februari -1813 februari Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch-chronologisch ingericht. Notabene 0517 Oude signatuur 523 Naamlijst van de leden van de Patriottische sociëteit te Gouda. Gedrukt, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 520 Opgave door de wijkmeesters van het aantal inwoners van Gouda op 16 mei 1792 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5009 Bekendmaking van de provisionele burger-commissie met oproep aan "alle weldenkende burgers" om deel te nemen aan een bijeenkomst waarin het voorlopig stadsbestuur ("provisioneel comité") zal worden gekozen, (1795 jan. 24); gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 525 Lijst van handtekeningen ter bekrachtiging van de verklaring door de leden van de grondvergadering, 1795 september 28 1796 juli 7 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 524 Naamlijst van de leden van de grondvergadering, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch ingericht Notabene 526 Kiezerslijsten voor de grondvergadering ter verkiezing van een representant in de Nationale Vergadering, 1796 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 510 Lijst van personen die het poorterrecht hebben ontvangen, februari 1796 - januari 1804 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vanaf januari 1804 - 1808 zijn de admissies geregistreerd in de inv.nrs. 231, 232 en 256. Notabene 527-527 "Naamlijst der stemgerechtigde burgers der stad Gouda voor den jare 1798, tot ultimo Februari 1799". Gedrukt; met geschreven aanvullingen 1 stuk, 1 omslag 527 1798 - 1799 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 527.a 1799 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 528-529 Lijsten van handtekeningen ter bekrachtiging van de belofte van afkeer van het stadhouderlijk bestuur door de stemgerechtigden van de gemeente Gouda, 1798 - 1805 2 katerns 528 1798 - 1801 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 528 Oude signatuur 529 1801 - 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 529 Oude signatuur 530 Lijst van handtekeningen van stemgerechtigden, 1803 maart 14 - 1806 februari 4 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 521 Wijklijsten voor de volkstelling, 1811 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 531-534 Akten van de burgerlijke stand, 1811 november-december 4 banden 531 Akten van huwelijksafkondiging, 15 november - december 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0531 Oude signatuur 532 Akten van huwelijksafkondiging, 15 november - december 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Duplicaat van inv.nr. 531. Notabene 0532 Oude signatuur 533 Huwelijksakten, december 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0533 Oude signatuur 534 Overlijdensakten, 16 november - december 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0534 Oude signatuur 535 Index op de akten van aangifte van geboorte en overlijden opgemaakt in 1813. Kladexemplaar, z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De data zijn van de geboorten, niet van de akten Notabene 522 Stukken die gediend hebben voor het opmaken van een bevolkingsstatistiek, 1815 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10. Beheer van de stedelijke financiën en eigendommen Zie ook inv.nrs. 329-341 en rubriek 27.02. Notabene 10.a. Algemeen 539-550 Registers bevattende afschriften van keuren en contracten betreffende de verpachting van de accijnzen en andere stadsgoederen (onroerende zaken), koopcontracten, arbeidsovereenkomsten e.d., 1390 - 1439, 1491 - 1815 11 delen en 1 katern Gemerkt 1 - 13. Nr. 4 is nu ac 2 (ORA) inv.nr. 323. Notabene .-- 1390 - 1439. Zie inv.nr. 288 Hierin slechts weinig contracten. Notabene 539 1491 - februari 1516 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat geen keuren, alleen verpachting van stadsgoederen en accijnzen. Notabene 0539 Oude signatuur 540 Februari 1492 - 1502 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fragment, fol. 21 - 49 en 58. Gemerkt F. Betreft voornamelijk verpachting van stadsgoederen en accijnzen. Notabene 0540 Oude signatuur 541 ca. 1499 - 1516 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat alleen keuren. Notabene 0541 Oude signatuur 542 Februari 1516 - 1560 0542 Oude signatuur Voorin een onvolledige inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft verpachting van stadsgoederen en accijnzen. Notabene 543 1561 - 1570 Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 6e verhuurboek. Betreft verpachting van stadsgoederen en accijnzen. Notabene 0543 Oude signatuur 544 1571 - 1606 Alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 7e verhuurboek. Betreft o.a. de verkoop van de z.g. geestelijke goederen. Notabene 0544 Oude signatuur 545 1607 - juli 1622 Alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 8e verhuurboek. Betreft o.a. de verkoop van de z.g. geestelijke goederen. Notabene 0545 Oude signatuur 546 Augustus 1622 - oktober 1680 Alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 9e verhuurboek. Notabene 0546 Oude signatuur 547 Juli 1679 - januari 1762 Alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10e verhuurboek. Notabene 0547 Oude signatuur 548 Maart 1762 - 1791 Alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0548 Oude signatuur 549 1792 - 1807 Alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0549 Oude signatuur 550 1808 - augustus 1814 Alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0550 Oude signatuur .-- 1814 en 1815. Zie ac 0056, inv.nr. 1649 5403 Liaspenbriefjes; kaartjes afkomstig van verbroken liassen met de aanduiding van de betreffende lias, 16e / 17e eeuw 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5402 Formulieraktes van het stadsbestuur betreffende de betaling van losrenten, 1640 en z.d. Gedrukt op perkament 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4216 Register, aangelegd ca. 1794. 1 band - Uittreksels uit resoluties van de vroedschap en andere archiefstukken betreffende in hoofdzaak financiële zaken en openbare werken uit 1702, 1747-1794. - Afschriften van stukken betreffende de traktementen van de boden, 1771, 1785-1786. >- Afschriften van stukken betreffende de traktementen van de boden, 1771, 1785-1786. - Staat van stedelijke ambten met de traktementen en de daarover te betalen recognities, z.d. (ca. 1790). - Een trefwoordenindex op de voorgaande stukken. - Uittreksels uit resoluties van de vroedschap betreffende de begeving van ambten, 1784-1789. Bijgebonden een overzicht van de tarieven die procureurs in rekening kunnen brengen, vastgesteld door de magistraat, 1621, 1622; (afschrift). Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (Hs. 005) (III A 37) Oude signatuur 536 Overzicht van de inkomsten en uitgaven van Gouda in 1691 - 1694, z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 551 Alfabetische zakenindex op de verhuurboeken, vervaardigd omstreeks 1705 1 deel Voorin een korte inhoudsopgave van deze registers. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig. Betreft inv.nrs. 288, 539 en 541 - 547. Notabene 537 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van Gouda voor 1809, 1814 en 1815. Afschriften 2 katernen en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 538 Stukken betreffende de begroting voor 1811, 1810 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5400 Registers van inkomsten en uitgaven, 1812 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.b. Accijnzen 552 Akte waarbij graaf Willem VI zijn derdedeel van de vreemde accijnzen in Gouda aan die stad verpacht en de afhoring van de stadsrekeningen regelt, 1410 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 553 Kwitantie voor de betaling van de erfpacht van de vreemde bieraccijns, de botermarkt en de watertol, 1493 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In 1951 van de Algemeen Rijksarchivaris in bruikleen ontvangen Notabene 554 Akte waarbij Filips, koning van Castilië, de erfpacht van het derdedeel van de vreemde bieraccijns, en de erfpacht van de watertol en de botermarkt in Gouda aan die stad verkoopt, 1505. Met kwitantie van de ontvanger-generaal wegens ontvangst van £ 2822.8.-, 1505 okt. 23 1 charter en 1 stuk (perkament zonder zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 555 Akte van de sententie van het Hof van Holland inzake de vrijdom van bieraccijns van de proveniers in het St. Elisabethgasthuis, 1544 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 556 Akte van verpachting van de vreemde bieraccijns, 1551 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 557 Stukken van een proces tussen Gouda en de kapelaan Maerten Heyndricsz over de vrijdom van bieraccijns, 1557. en z.d 1 dossier, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 558 Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de pachters van de azijn-, zout-, zeep- en lakenaccijns van het jaar 1572 over de vermindering van de pachtsom, 1574 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 562-563 Register van ordonnantiën op de verpachting van de stadsgoederen en -accijnzen, ca. 1585 - 1785 1 deel en 1 band 562 ca. 1585 - 1617 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0562 Oude signatuur 563 1618 - ca. 1645 (bijgebonden) Afschriften tot 1785. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0563 Oude signatuur 559 Stuk van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en Grietge Jacob Joestendr aldaar over de betaling van wijnaccijns, 1605 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 560 Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de Staten van Holland om een tapverbod binnen 1/4 mijl rond de stad, met apostille, 1610 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4218 Verklaring van de vinder van het tappersgilde en de pachter van de impost van de grote bieren te Haarlem ten behoeve van Pyeter Heyndricxz. uit Gouda, dat in Haarlem elk dertiende vat bier niet betaald wordt aan de brouwers en dat daarover ook geen gewestelijke impost of stedelijke accijns verschuldigd is, 1612 febr. 13; authentiek afschrift, 1611 april 8 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 564 Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de bieraccijns en de meelaccijns voor het tijdvak 1651 februari-1652 januari 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de burgemeesters 1652 september 4. Zeer beschadigd Notabene 561 Stukken van een geschil met Gouderak over het tappen van bier binnen 1/4 mijl van Gouda, 1657 en 1658 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 565 Kohier van het stads-zout- en zeepgeld voor het tweede kwartier van Gouda, ca. 1680 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschadigd Notabene 570 Verschillende stukken betreffende de heffing van stedelijke accijnzen, 1684 - 1694,1814 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 566 Stukken betreffende een verzoek van de bierbrouwers van Gouda aan de vroedschap om de accijns op het door hen gebrouwen bier te verlagen, 1687 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 567-568 Gaderboeken van de accijns op turf en kolen, 1708 - 1709 1 deel 567 April - oktober 1708 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0567 Oude signatuur 568 November 1708 - maart 1709 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0568 Oude signatuur 569 Gaderboek van de korenaccijns, 1748 augustus 20 - 1749 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Netexemplaar Notabene 10.c. Brandemmer-, klap-, lantaarn- en straatgeld 571-586 Kohieren van het brandemmergeld, ca. 1616 - ca. 1712 16 delen 571 Ca. 1616. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0571 Oude signatuur 572 Ca. 1616. Buitenkwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0572 Oude signatuur 573 Ca. 1632. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0573 Oude signatuur 574 Ca. 1632. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0574 Oude signatuur 575 Ca. 1632. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0575 Oude signatuur 576 Ca. 1632. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0576 Oude signatuur 577 Ca. 1632. Buitenkwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0577 Oude signatuur 578 Ca. 1650. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0578 Oude signatuur 579 Ca. 1680. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0579 Oude signatuur 580 Ca. 1680. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0580 Oude signatuur 581 Ca. 1680. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0581 Oude signatuur 582 Ca. 1680. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0582 Oude signatuur 583 Ca. 1712. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0583 Oude signatuur 584 Ca. 1712. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0584 Oude signatuur 585 Ca. 1712. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0585 Oude signatuur 586 Ca. 1712. Stadskwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0586 Oude signatuur 587-592 Kohieren van het klapgeld, 1654, ca. 1660 en 1666 6 delen 587 1654 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0587 Oude signatuur 588 ca. 1660 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0588 Oude signatuur 589 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0589 Oude signatuur 590 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0590 Oude signatuur 591 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0591 Oude signatuur 592 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0592 Oude signatuur 593 Legger van het klap- en lantaarngeld, 1677 - ca. 1702 1 deel Voorin een index op de straten. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Staten van de ontvangst van het klap- en lantaarngeld, 1694 - 1790. Zie de inv.nrs. 1924-1926 594-595 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het klap- en lantaarngeld over de jaren 1735 - 1810 2 banden Afgehoord door de burgemeesters en opvolgende colleges Notabene 594 1735 - 1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0594 Oude signatuur 595 1757 - 1810 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0595 Oude signatuur .-- Kasboeken van de ontvanger van het klap- en lantaarngeld, 1737 - 1740 en 1764 - 1767. Zie de inv.nrs. 1927-1929. 596 Lijsten van de breedte van de huizen gemeten voor de berekening van de aanslag in het straatgeld ingevolge ordonnantie van 1 maart 1785, met aantekeningen, 1785 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 597 Legger van het straatgeld, 1785 - 1793 1 deel Voorin een alfabetische index op de straten. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ingericht volgens verpondingsnummers, met opgave van de breedte van de percelen. Notabene 598 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het straatgeld over de jaren 1785 - 1810 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de burgemeesters en opvolgende colleges Notabene .-- Legger van het klap- en lantaarngeld, 1814 en 1815. Zie ac 0056, inv.nr. 1743. 10.d. Recognities op de ambten 599-600 Staten van de ontvangsten wegens de recognitiën op de ambten, 1748 - 1774 2 delen Deze belasting werd geheven krachtens resolutie van de vroedschap van 18 december 1747 Notabene 600 1748 - 1768 Een legger van stadsleningen, 1767 - 1769. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0600 Oude signatuur 599 1748 - 1774 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0599 Oude signatuur .-- Staat van stedelijke ambten met de tractementen en de daarover te betalen recognities, z.d. (ca. 1790). Zie inv.nr. 4216. 600.a Octrooi van het departementaal bestuur van Holland voor de raad van Gouda ter invordering van additionele stuivers op de gemene middelen, 1806 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx sub Notabene 10.e. Additionele stuivers op 's lands belastingen 601 Kohier van de personele belasting, 1812 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch ingericht Notabene 602-603 Kohieren van de belasting op ramen en deuren, 1812 2 delen 602 Ingericht volgens de wijken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0602 Oude signatuur 603 Ingericht volgens de namen van de eigenaars Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0603 Oude signatuur 604 Betaalrol van de contribuabelen in de 60% van de opbrengst van de personele belasting toegewezen aan Gouda, 1814 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ingericht volgens de wijken. Notabene 605 Kohier van het paarden-, plaisier- en passagegeld voor 1814 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0605 Oude signatuur 605.a Kohier van het dienstbodengeld voor 1814 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0605a Oude signatuur 4230 Register met overzicht van ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het paarden-, plaisier- en passagiegeld over 1814, met aantekening van de beschikkingen van de (rijks)zetters 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4231 Register met overzicht van ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het dienstbodengeld over 1814, met aantekening van de beschikking van de (rijks)zetters 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4232 Aantekeningen betreffende ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het paarden-, plaisier- en passagiegeld resp. het patentrecht (over 1814) 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Mogelijk concept voor inv.nrs. 4229 resp. 4230. Notabene 10.f. Overige belastingen en retributies 606 Kohier en gaderboek van de 50e penning over de huizen en molens, mei 1590 1 deel Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Deze heffing ten bate van 's lands financiën werd bij besluit van de vroedschap van 15 mei 1590 verdubbeld voor de restauratie van de St. Janskerk. Notabene 5401 Portpandingbriefjes, ca. 1700. Gedrukt op perkament 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 607 Lijsten van ontvangen leges, 1718 maart-1735 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3570 Fragment van een belastingkohier voor wijk Q nrs. 111 - 117, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvoltooid. Notabene 10.g. Baljuw- en schoutambt Zie ook inv.nrs. 452 - 479 Notabene 608-611 Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens het baljuw- en schoutambt over de jaren 1547 - 1552 4 katerns Afgehoord door de vroedschap Notabene 608 Augustus 1547 - juli 1549 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Authentiek afschrift, gemerkt I. Afgehoord 1 juni 1550. Notabene 0608 Oude signatuur 609 1550 augusius-1551 juli Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt III. Afgehoord 10 september 1552. Notabene 0609 Oude signatuur 610 1551 augustus-1552 juli Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt IV. Afgehoord 10 september 1552. Notabene 0610 Oude signatuur 611 Augustus 1552 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gemerkt V. Afgehoord 10 september 1552. Notabene 0611 Oude signatuur 612 Rekening van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda waarnemende het ambt van baljuw in 1620 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de Rekenkamer van Holland 1621 oktober 5. Ren- dantsexemplaar Notabene 10.h. Waag en makelaardij 613 Notarieele akte betreffende het recht van makelaardij van het koren, 1468 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 455. Notabene 614 Contract met de rekenkamer van Holland over de pacht van het recht van de waag en de makelaardij, 1484 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 615 Contract met de rekenkamer van Holland over het bouwen van een waaggebouw, 1484 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 616 Akte waarbij koning Filips de Schone de poorters van Gouda vrijstelt van het recht van makelaardij van het koren, 1505 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 623 Ordonnanties van de waag en de makelaardij, 1551 - 1694 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 617 Akten van verpachting van de waag aan particulieren, 1598 en 1601 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 624 Aantekeningen uit het stadsarchief betreffende de waag, 17e en 18e eeuw 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 618 Stukken betreffende de pacht van de waag door de stad, 1603 en 1604 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 619 Akte van overdracht van de gewichten van de waag door de rentmeester van de grafelijkheidstol te Gouda, 1606 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 620 Declaratie van de kosten van reparatie van de waag in 1610 en 1611, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 621 Akten, waarbij de rekenkamer van de domeinen van Holland het recht van de waag en de makelaardij aan de stad Gouda verpacht, 1667 - 1732 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 622 Stukken betreffende de onderhandelingen over de verkoop van de waag aan de stad. 1730 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 625 Register van de maandelijkse ontvangsten en uitgaven van de collecteur van de waag, 1748 juni - 1753 maart 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 626 Rekening van inkomsten en uitgaven van de collecteur van de waag in 1752 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 1753 april 21. Notabene 10.j. Boterhuis .-- Verordening op het maken, wegen en ijken van vaatwerk voor boter, mei 1679; gedrukt. Zie inv.nr. 5013 627 Verzoekschrift van de pachter van het boterhuis om vermindering van pacht; met beschikking, 1684 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afschrift of kennelijk niet uitgereikt. Notabene 628 Stukken betreffende het recht van de burgers-vetweiders om in het boterhuis te slachten, 1750 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.k. Bank van lening 631 Register van de ordonnanties tot betalingen ten laste van de bank, 1654 - 1815 1 deel Achterin een legger van de losrenten ten laste van de bank, 1654 - 1657. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 632 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de thesaurier van de bank over de jaren 1655/56 - 1662/63, 1666/67, 1686/87, 1687/88, 1689/90, 1690/91, 1692/93, 1695/96, 1696/97, 1747/48, 1750/51. 1790/91 en 1800/01 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 629 Stukken betreffende de bank van lening, 1680 - 1813 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 630 Stukken betreffende een controle van de Bank, 1703 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.l. Jaagpad en trekvaart naar Amsterdam Zie ook inv.nr. 2465. Notabene 633-636 Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens het jaagpad van Gouda naar Amsterdam, 1657 - 1697 4 pakken Afgehoord door de burgemeesters van Gouda. Zie voor de rendantsexemplaren inv.nrs. 4054 - 4057. Notabene 633 1657 april - 1661 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0633 Oude signatuur 634 1661 april - 1668 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0634 Oude signatuur 635 1669 april - 1680 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0635 Oude signatuur 636 1680 april - 1684 maart, 1686 april - 1692 maart, 1693 april - 1694 maart, 1696 april - 1697 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0636 Oude signatuur 10.m. Haastrechtse brug en IJsselveer 637-656 Akten van verlei van het Haastrechtse veer en de helft van de visserij in de IJssel tussen de Gouwe en de Wierikke, 1325 - 1632 19 charters en 2 stukken 637 1 januari 1325 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0637 Oude signatuur 651 6 september 1548 1 charter (1 zegel - beschadigd (los stukje)) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst op zegelstaart. Notabene 0651 Oude signatuur 638 6 december 1389 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0638 Oude signatuur 639 19 januari 1408 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0639 Oude signatuur 640 13 augustus 1442 1 charter (3 zegels) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0640 Oude signatuur 641 17 januari 1443 1 charter (zegel bijna los) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst in dorso. Notabene 0641 Oude signatuur 642 6 of 25 maart 1456 1 charter (3 zegels) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0642 Oude signatuur 643.a 25 april 1457 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst in dorso. Notabene 0643a Oude signatuur 643.b 26 april 1457 (2) zegels ontbreken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0643b Oude signatuur 645 20 mei 1457 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst in dorso. Notabene 0645 Oude signatuur 646 27 mei 1480 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0646 Oude signatuur 647 27 mei 1480 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst in dorso. Notabene 0647 Oude signatuur 648 12 augustus 1480 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst in dorso? Notabene 0648 Oude signatuur 649 23 augustus 1502 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst in dorso. Notabene 0649 Oude signatuur 650 4 februari 1527 1 charter (1 zegel - beschadigd (helft ontbreekt)) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0650 Oude signatuur 652 13 mei 1559 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekst op zegelstaart. Notabene 0652 Oude signatuur 653 Nog specificeren 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0653 Oude signatuur 654 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0654 Oude signatuur 655 Nog specificeren 1 charter (1 zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0655 Oude signatuur 656 Nog specificeren 1 charter (1 zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0656 Oude signatuur 657 Akte waarbij hertog Filips de Goede aan Gouda vergunt om het Haastrechtse veer te vervangen door een brug, 1467 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 658 Koopakte van een erf aan de Veerstal te Haastrecht, 1467 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 662 Akte waarbij hertog Karel de Stoute de overeenkomst van de stad Gouda met de eigenaar van het veer over de IJssel vóór Gouda bekrachtigt, met vertaling, 1471 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 668 Verschillende stukken betreffende het IJsselveer, 1535, 1562 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 659 Contract betreffende het onderhoud van de Haastrechtse brugweg, 1540 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 660 Verklaring van enige ingezetenen van Haastrecht betreffende de onderhoudsplicht voor de steiger en de Brugstraat aldaar, 1554 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 667 Stukken betreffende de eigendom van de bomen op de Gouderakse dijk langs het veerpad, z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 661 Stukken betreffende het onderhoud en de verpachting van de Haastrechtse brug, 1621 - 1812 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 663-666 Akten van verlei van het veer over de IJssel te Gouda, met bijbehorende stukken, 1695 en 1750 3 charters en 1 omslag 663 xxx Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0663 Oude signatuur 666 xxx Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0666 Oude signatuur 664 13 maart 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0664 Oude signatuur 665 14 februari 1750 (dubbelfolio) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0665 Oude signatuur 10.n. Hoge Waddinxveense brug 669-670 Akten van transport van 1/12 resp. 1/6 aandeel in de Hoge Waddinxveense brug, 1718 en 1720 2 charters 669 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0669 Oude signatuur 670 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0670 Oude signatuur 671 Octrooi voor de heffing van tol op de Hoge Waddinxveense brug, 1750. Met een akte van verlenging, 1790 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter apart geborgen Notabene 672 Stukken betreffende de heffing van tol op de Hoge Waddinxveense brug, 1750 - 1815 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.o. Moortse verlaat 673 Stukken betreffende het Moortse verlaat, 1543 - 1810 1 omslag, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook regest nr. 350. Charter apart geborgen Notabene 0143.093 Oude signatuur 674 Stukken van een proces tussen Gouda en Geryt Boeckelsz Buytenwech te Leiden over het graven van een vaart door het land van laatstgenoemde voor de aanleg van het Moortse verlaat, ca. 1547 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 675 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de afkoop van het aandeel van de grafelijkheid in het sluisgeld van het Moortse verlaat en de pacht van het veer van Gouda op Bodegraven voor fl. 5.500, 1769 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.p. Schuitenveer op Bodegraven Zie ook inv.nr. 675. Notabene 676 Pachtcontracten van het veer van Gouda op Bodegraven, 1674 - 1757, met bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.q. Visrechten 677 Akte van erfpacht van de visserij in de sluis naast het slot, 1566 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 683 Notabene 679 Stukken betreffende de verpachting van de visserij in de stadsgrachten, ca. 1638 - 1770 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 680 Stukken betreffende de visserij in de IJssel, 1665 - 1807 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook de inv.nrs. 637 - 656 Notabene 678 Akte van transport van het visrecht in de stadsgrachten tussen de dijk en de kolk van de Gouwe, 1713 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.r. Molens 681 Akte, waarbij Jan van Beaumont de stad Gouda het recht van de wind en twee windmolens verkoopt, 1353 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 682 Akte van de sententie van het Hof van Holland inzake de betaling van de erfpacht van het recht van de wind, 1464 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 684 Stukken betreffende de volmolens, 1631 - 1709 1 omslag, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 683 Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de gecommitteerde raden van de staten van Holland betreffende de afkoop van de erfpacht van het recht van de wind en van de visserij in de sluis naast het slot, met beschikking, 1769 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.s. Haardas 685 Stukken betreffende de verpachting van de haardas, 1755, 1771 en z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.t. Geannoteerde en geconfiskeerde goederen De stad ontving deze goederen van 1575 - 1593 in pandschap. Notabene 686 Stukken betreffende de eigendom van de St. Joostkapel, 1429, 1451, 1510 en 1573 1 omslag, 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 690-691 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de administrateur van de in pandschap ontvangen goederen Gerrit Cornelisz de Lange wegens aflossing van panden over de jaren 1574 - 1580 2 katerns Afgehoord door gecommitteerden van de vroedschap. Notabene 690 1e rekening, juli 1574 - 1580 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 juni 1599. Notabene 0690 Oude signatuur 691 2e rekening, juli 1574 - 1580 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 11 augustus 1599. Notabene 0691 Oude signatuur 688 Legger van de ontvangsten uit de geannoteerde goederen in het ressort van Gouda, 1575 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig. Notabene 689 Bijlagen van de rekening van ontvangsten en uitgaven van de administrateur van de in pandschap ontvangen goederen Wijnandt Jaspersz, 1576 - 1578 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 687 Brief van Wilhelm van Horssen, priester van de St. Nicolauskerk te Utrecht aan de burgemeesters van Gouda betreffende het archief van het St. Catharinaklooster, 1578 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zeer beschadigd. Notabene 701-703 Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de erfgenamen van Geertruyt Vroessen over de geconfiskeerde goederen van haar en Jan Pietersz Korver, 1581 - 1587 en z.d 3 charters en 2 pakken Zie ook inv.nr. 430. Notabene 701 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 0701 Oude signatuur 702 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 0702 Oude signatuur 703 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 0703 Oude signatuur 692-699 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de administrateur van de in pandschap ontvangen goederen Gerrit Cornelisz de Lange, 1587 - 1592 8 katerns Afgehoord door gecommitteerden van de vroedschap. Notabene 692 2e rekening, februari 1587 - januari 1588 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 augustus 1588. Notabene 0692 Oude signatuur 693 Nadere le rek., februari 1587 - januari 1588 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 25 januari 1589. Notabene 0693 Oude signatuur 694 Nadere?) 2e rekening, februari 1588 - januari 1589 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 17 juni 1592. Notabene 0694 Oude signatuur 695 3e rekening, februari 1589 - januari 1590 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 oktober 1590. Notabene 0695 Oude signatuur 696 Nadere 3e rekening, februari 1589 - januari 1590 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 juni 1592. Notabene 0696 Oude signatuur 697 4e rekening, februari 1590 - januari 1591 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 augustus 1591. Notabene 0697 Oude signatuur 698 Nadere 4e rekening, februari 1590 - januari 1591 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 17 oktober 1592. Notabene 0698 Oude signatuur 699 Nadere (?) 5e rekening, februari 1591- 1592. xxx Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 8 november 1596. Notabene 0699 Oude signatuur 700 Akte, waarbij Joachim Hocker, bezitter van een benefice in de kerk van St. Petrus en St. Andreas in Bustorp bij Paderborn, Johan Ridder machtigt om enige achterstallige inkomsten uit 4 morgen land in de Snelrewaard van de steden Rotterdam, Delft en Gouda in te vorderen, 1588. Authentiek afschrift van 1588 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.u. Heerlijkheden Voor Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel, zie rubriek 27.10. Notabene 10.u.1. Bloemendaal De stad verwierf van lieverlee de positie van ambachtsheer van Bloemendaal. Notabene 706 Stukken betreffende het z.g. oude kerkhof, 1569, 1609 en 1625 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2223 D 8. Notabene 707 Stukken betreffende de kerk van Waddinxveen, 1582 - 1612 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bloemendaal behoorde tot de parochie Waddinxveen. Notabene 705 Stukken betreffende de geschillen over de bevoegdheden van het stadsbestuur van Gouda in het bestuur van Bloemendaal, 1590 - 1815 en z.d 1 pak Moderne specificatie. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2206 A 41. Notabene 708 Stukken betreffende de Ommeloopskade in Bloemendaal, 1597 - 1685 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 709 Stukken betreffende de stichting van het Bloemendaalse verlaat, 1605 - 1613 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaarten 2223 D 3 en 4. Notabene 710 Stukken betreffende de Breevaart en het Reeuwijkse verlaat, 1606 - 1725 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2223 B 1. Notabene 711 Akte van vrijwaring voor de kosten van de aanleg van de kade aan de westzijde van de Reeuwijkse watering ten Noorden van de Karnemelksloot, 1607 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 712 Stukken betreffende de wegen en bruggen in Bloemendaal, 1611 - 1808 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2504 Notabene 704 "Register der Notulen van 't gene jaarlijcx voorvalt op de Gemeenlandts Reeckeninghe van Blommendael", 1667 - 1678, 1731 - 1794 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 715 Koopakte van het aandeel van de grafelijkheidsrekenkamer in de koren-, hennep- en smaltienden in Bloemendaal en de Korte Akkeren, met bijlagen, 1716 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 718 Borderellen tot de rekeningen als bovengenoemd over de jaren 1722 - 1726, 1728 - 1738, 1740 - 1746, 1748 - 1751, 1753 en 1755 - 1764 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 716 Stukken betreffende de verpachting van de tienden in Bloemendaal, 1732 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gekocht in 1715. Notabene 717 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schotvangers en landbewaarders van Bloemendaal over de jaren 1765 - 1789 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeesters van Gouda Notabene 713 Stukken betreffende een plan tot vervening van het noordelijk deel van de polder Bloemendaal, 1804 - 1807 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 714 Reglement voor de nachtwacht in Waddinxveen en Bloemendaal, 1811 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.u.2. Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen In 1413 wees de graaf van Holland schout en schepenen van Gouda aan als dijkgraaf en heemraden van dit gebied. Notabene 719 Akte, waarbij Jan, graaf van Blois, het land waar het bos gestaan heeft verkoopt, 1377 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 720 Stukken betreffende Broek c.a., ca. 1531 - 1803 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voornamelijk stukken betreffende jurisdictiegeschillen met Schieland, Moordrecht en Rotterdam. Notabene 721 Stukken betreffende de jurisdictie van Schieland in Broek, Thuyl en 't Weegje, ca. 1557 - 1664 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 730 Stukken van een proces tussen mr. Lambrecht van Wijngaerden c.s. en de burgemeesters van Gouda enerzijds, en de schout van Moordrecht anderzijds over de inning van de verponding, 1559 1 dossier, 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charters elders geborgen Notabene 729 Stukken betreffende Moordrecht, 1559 - 1664 en z.d 1 pak, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 722 Stukken inzake een geschil tussen schout en buren van Moordrecht enerzijds en Pieter Dircxsz anderzijds over het gebruik van de vaart door het land van laatsgenoemde bij 't Weegje, 1560 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 723 Stukken van een proces van Jan Heindrixs c.s. te Broek en Thuyl en de burgemeesters van Gouda contra de baljuw van Schieland over de jurisdictie van Gouda in Broek en Thuyl, 1566 1 dossier, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 731 Stukken van een proces van enige ingelanden van Moordrecht en de burgemeesters van Gouda met de schout van Moordrecht over het pondgeld, 1598 en 1599 1 pak, 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charters elders geborgen Notabene 724-726 Stukken van een proces tussen Broek, Thuyl en 't Weegje met Gouda enerzijds en Schieland anderzijds over het toezicht op de Goutkade, 1608 - 1615 1 deel en 2 pakken 725 Processtukken, 1608 - 1611. Met retroacta, 1582 - 1607 3 pakken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Retroacta in 725-a. Notabene 724 Inventaris van processtukken, deels met afschriften van stukken, ca. 1610 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 726 Processtukken, 1611 - 1615 2 pakken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen a) 1614; b) 1611 - 1615. Vonnis Hof van Holland in 726-b. Notabene 728 Stukken betreffende Broekhuizen, 1612 - 1629 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 727 Stukken betreffende de schouw van de Goutkade, 1615 - 1667 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ookn inv.nr. 720. Notabene 732 Stukken van een proces tussen Gouda en Broek en Thuyl over de inning van de verponding, 1638 - 1640 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 733 Rekening van inkomsten en uitgaven van de baljuw van Broekhuizen over het jaar 1664 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeesters van Gouda 1666 oktober 29 Notabene 10.u.3. Gouderak Gouda kocht deze heerlijkheid in 1663 van de Staten van Holland. Notabene 734 "Boeck van Gouderack", 1663 - 1685 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierin afschriften van belangrijke besluiten, aanstellingen, enz. Bijgevoegd een moderne inhoudsopgave Notabene 741 Resolutie van schout en gezworenen van Gouderak inzake het verhuren van huizen aan onvermogende vreemdelingen, 1664. Authentiek afschrift van 1664 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 742 Contract van de ambachtsheren met de baljuw van Gouderak over de verdeling van de boeten, 1664. Afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 737 Stukken van een geschil met de gezworenen van Gouderak over de aanstelling van officianten, 1666 en 1667 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 738 Stukken van een geschil met de gezworenen van Gouderak over het sluiten van de ambachtsrekening, 1666 en 1667 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 743-744 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gezworenen van Gouderak over de jaren 1666 - 1790 2 pakken Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren Notabene 743 20 juli 1666 - 4 september 1671, 12 december 1672 - 14 juni 1688, 15 augustus 1688 - 4 september 1690, 13 augustus 1762 - 17 september 1771 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0743 Oude signatuur 744 18 september 1771 - 24 september 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0744 Oude signatuur 735 "Register der notulen van 'tgene jaarlijcks voorvalt op de ambachts-rekeninghe van Gouderack, beginnende metten jaere 1666", 1666 - 1795 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 746 Rekening van inkomsten en uitgaven van de gezworenen van Gouderak wegens de koop van de korenmolen staande in het Kattendijksblok van Gouderak, gesloten 21 februari 1668 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren. Notabene 739 Stukken van een geschil met de gezworenen van Gouderak over de aanstelling van een secretaris, 1670 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 740 Stukken van een geschil van de ingelanden van Gouderak met B. Tuynenberg c.s. over de aanstelling van gezworenen, 1691 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 736 Stukken betreffende de verlei van de heerlijkheid, 1729 en 1738 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 745 Borderellen tot de rekeningen als bovengenoemd, gesloten 1732 - 1762 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.u.4. Kalverenbroek Gouda kocht deze heerlijkheid in 1649. Bij verkoop in 1848 zijn diverse leenakten afgegeven aan de koper. Notabene 747 Akte, waarbij Willem, graaf van Holland, de verplichtingen van de bewoners van de Nieuwe Broek regelt, 1311 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 748-751 Akten van verlei van de Kalverenbroek, 1436 - 1552 5 charters, waarvan 1 transfix Inv.nr. 748 is in 1932 geschonken door het hoogheemraadschap Rijnland. Notabene 748 13 april 1436 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0748 Oude signatuur 749 17 februari 1449 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0749 Oude signatuur 750 2 januari 1495 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0750 Oude signatuur 751 29 september en 31 december 1552 2 charters (transfix) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0751 Oude signatuur 752 Akte, waarbij de landrente van de Nieuwenbroek en de Kalverenbroek wordt verminderd, 1486 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 753 Stukken betreffende Kalverenbroek en Nieuwen- of Gravenbroek, ca. 1560 - 1666 en z.d 1 pak Moderne specificatie. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.u.5. Land van Stein Gouda hield deze heerlijkheid sedert 1438 in leen van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. In 1529 door Holland gekocht van Oudmunster. Bij verkoop in 1848 zijn diverse leenakten afgegeven aan de koper. Notabene 754-755 Koopakte van de heerlijkheid van het land van Stein, 1438, met retroakte van 1434 2 charters Zie ook brief in inv.nr. 170. Notabene 755 Retroakte, 1434 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 754 Origineel, 1438 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 761 Akte, waarbij het stadsbestuur van Gouda de ingezetenen van het land van Stein de jaarlijkse tijnspenning verkoopt, 1445 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 756-757 Akten van verlei van de heerlijkheid, 1451 en 1462 2 charters 756 1451 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 757 1462 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 758 Kwitanties en andere stukken betreffende de recognitie door Gouda aan de leenheer van het land van Stein verschuldigd, 1480, 1524 - 1612 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 762 Akte, waarbij deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht de ingezetenen van het land van Stein enige privileges geven, 1484. Authentiek afschrift, ca. 1484 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 760 Stukken betreffende het land van Stein, 1538 - 1702 en z.d 1 pak Moderne specificatie. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 767 Stukken betreffende een geschil over de benoeming van kerkmeesters van de kerk te Haastrecht door de ingezetenen van Stein, 1553. Afschriften, z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 769 Stukken van een proces tussen de tresoriers van Gouda en Gerrit Willem Geerlofsz over de pacht van de Veerlaan in het land van Stein, 1556 - 1566 1 dossier, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 763 Stukken betreffende de baljuw, schout, dijkgraaf en secretaris. 1557 - 1614 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 768 Stukken betreffende de wegen en wateren, 1558 - 1638 en z.d 1 omslag Moderne specificatie. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2506. Notabene 775 Stukken van een proces tussen Cornelis Claesz Jager, pachter van de henneptienden van het land van Stein, mitsgaders de burgemeesters van Gouda c.s. en Gerrit van Poelgeest als verpachters enerzijds, en de landbewaarders, heemraden en ingelanden van het land van Stein anderzijds over de inning van de henneptiend, 1560 - 1562 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 776 Stukken betreffende de eigendom van de hennep- en korentienden in het Willensblok, 1564 - 1754 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een leen van het huis Heulestein. Zie ook inv.nr. 772. Notabene 778-781 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de baljuw en dijkgraaf van Stein, Willens en Kort-Haarlem over de jaren 1588 - 1794 4 pakken Gesloten door de burgemeesters van Gouda Notabene 778 1588, 1590, 19 mei 1607 - 23 november 1612, 24 augustus 1622 - 4 januari 1624, 1628, 1632, 1636, 1638, 1639, 1642, 1647 - 1660, 1662 - 1664, 1666 - 1668, 1671 - 1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1628 ontbreekt. Notabene 0778 Oude signatuur 779 1691 - 1693, 1695 - 1724 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0779 Oude signatuur 780 1725 - 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0780 Oude signatuur 781 1762 - 1794 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0781 Oude signatuur 784 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de heemraden en molenmeesters van Stein over de jaren 1591, 1594, 1597, 1598, 1599, 1606, 1618 en 1764 - 1786 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeesters van Gouda. De rekening van 1594 met bijlagen. Notabene 773-774 Stukken betreffende de inning van de broektienden in het land van Stein, 1592 - 1701 en z.d 2 pakken Dit was een leen van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. De stukken betreffen voornamelijk geschillen tussen de verpachters en de ingezetenen. Notabene 773 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0773 Oude signatuur 774 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0774 Oude signatuur 782 Bijlagen van voornoemde rekeningen, 1607 - 1612 en 1647 - 1721 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De bijlagen van de rekening over 1588 zijn aan die rekening gehecht Notabene 777 Stukken van een proces tussen Gouda en enige ingelanden van het Waggelwijksblok en het Regulieren- of Wouter Gerritsz 's blok in het land van Stein over de inning van de henneptiend, 1614 - 1621 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2223 E 1. Notabene 772 Akten van verlei door de Staten van Utrecht (als burggraaf van Montfoort) van de tienden van Stein, 1615 - 1728 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 776. Notabene 783 Rekening van inkomsten en uitgaven van de armmeester van het land van Stein over het tijdvak 18 december 1664 - 1668 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Overgedragen aan streekarchief Rijnstreek, juni 1992. Gesloten door de burgemeesters van Gouda 3 januari 1669. Notabene 759 "Register der notulen van 'tgene jaarlijcx voorvalt op de gemeenlantsreeckeninghe, beginnende metten jare 1666" 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat slechts enkele aantekeningen en afschriften uit de jaren 1667, 1668, 1683, 1686, 1700 en 1732. Notabene 765 Stukken betreffende de inning van 's lands belastingen en leningen, 1672 - 1701 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk overgedragen aan streekarchief Rijnstreek, juni 1992. Notabene 771 Stukken van een proces tussen de baljuw van het land van Stein en Jan Stevensz Crul en Jacobus Focx, 1686 en 1687 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 764 Stukken betreffende het hoogdijksbestuur van Stein en Willens, ca. 1690 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 766 Stukken betreffende de heffing van de extraordinaris verponding van 1710, 1712 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 785 Borderellen tot de rekeningen als bovengenoemd, over de jaren 1728, 1730 - 1744, 1746 - 1749, 1753 - 1757 en 1759 - 1763 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 787 Borderellen bij de rekeningen over de jaren 1764 en 1775 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De jaren 1728, 1731, 1734 - 1746, 1748, 1749, 1753 - 1757 en 1759 - 1763 zijn niet aangetroffen. Notabene 786 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de heemraden en molenmeesters van de Willens over de jaren 1764 - 1786 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 770 Stukken van een proces tussen dijkgraaf en hoogdijkheemraden van Stein en Willens en Frans Verzijl te Gouda over de gijzeling van laatstgenoemde wegens een onbetaald gebleven vordering op de nalatenschap van Andries Turff, 1780 - 1784 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.u.6. Vrije Hoeve Gouda kocht deze heerlijkheid in 1618. Notabene 789 "Register van de Vrij Hoeve", 1540 - 1610 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aantekeningen van de ontvangsten van de ambachtsheren, ook uit tienden in Broekhuizen en het land van Stein; afschriften van akten van voluntaire jurisdictie van ambachtsheer en gerecht, e.d. Notabene 788 Attestatie betreffende de eigendom van de heerlijkheid van de Vrije Hoeve, 1555 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 790 Stukken van een proces van de baljuw van Stein c.s. met de heer van de Vrije Hoeve over de jurisdictie, 1559 - ca. 1568 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 791 Stukken van een proces van de burgemeesters van Gouda als ambachtsheren van Stein met de heer van de Vrije Hoeve over de jurisdictie van een stuk land aldaar, 1583 en 1588 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 792 Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda als ambachtsheren van Stein en de heer van de Vrije Hoeve over zijn hoge jurisdictie, 1614 en 1615 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 793 Verschillende stukken betreffende de Vrije Hoeve, 1618 - 1624 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.v. Onroerende zaken Hiervoor nog tussenkoppen op straatnaam maken. Notabene 10.v.01. Algemeen .-- Register van erfpachten, 1583 - 1588. Zie inv.nr. 330 794 Lijsten van de stedelijke eigendommen opgemaakt in verband met 's lands belastingen, 1690 - 1705 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 796 Stukken betreffende de aankoop van stadsgoederen, 1703 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 795 Lijsten van de stadsgoederen, 1790 - 1811 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 797 Stukken betreffende de verpachting van stadsgoederen, ca. 1811 - 1813 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.v.02. Gouda 798 Akte van erfpacht van de Alphense kade en watering tussen de Oude Gouwe en de IJssel, 1613 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 799 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis op het terrein van de voormalige St. Anthoniskapel, 1593 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 800 Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op huizen van het St. Agnietenklooster aan de St. Anthoniestraat, 1605 en 1606 5 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 801 Akte van transport van een huis naast de bank van lening, met retroakte, 1666 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangekocht om bij de bank getrokken te worden. Notabene 802 Akte van transport van het erf (aan de St. Anthoniestraat) waarop de calandermolen gestaan heeft, met retroakte, 1669 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 803 Akten van transport van een huis in de St. Anthoniestraat, 1645 en 1675 3 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Omstreeks 1690 door de stad gekocht. De charters zijn niet aangetroffen. Notabene 804 Akte van transport van een huis in de St. Anthoniestraat, verp. nr. 1611, 1791, met retroacta van 1632, 1663, 1701, 1712 en 1790 5 charters, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 805 Akte van transport van een erf aan de Blekerssingel, verp. nr. 3380, 1675, met retroakte van 1605 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 806 Akten van transport van erven aan de Blekerssingel, verpondingsnummer 3404, 1675 5 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door de stad met bomen beplant. Notabene 807 Akte van transport van een erf op de hoek van de Boelekade, verpondingsnummer 3345, 1676 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door de stad met bomen beplant. Notabene 808 Akte van transport van een oofttuin aan de Boelekade, verpondingsnummer 3375, 1758. Met retroacta van 1668, 1674, 1706, 1744 en 1758 5 charters en 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 809 Akte van transport van een stuk warmoesland aan de Boelekade, verp. nr. 3406, 1758, met retroacta van 1669, 1675, 1682, 1720 en 1758 5 charters en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 810 Akte van verkoop bij decreet van een huis aan de Botermarkt aan de stad, 1788, met bijbehorende aantekening, 1788 1 charter 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 811 Akte van erfpacht van een helding gelegen buiten Dijkspoort, voor de steeg naast de kapel van St. Olof, 1568 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 812 Akte, waarbij de eigenaar van een scheepstimmerwerf buiten Dijkspoort zich jegens de stad verbindt tot het onderhoud van de dijk ter plaatse, 1612 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 813 Akte, waarbij de eigenaar van een erf ten westen van de stadsdroogplaats belooft niets te planten of te bouwen wat de drogerij kan hinderen, met conceptvoorwaarden, 1615 1 charter 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 814 Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en mr. Gerrit Cincq, advocaat aldaar, over de geldigheid van de koop van een stuk land buiten de Dijkspoort, 1617 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 815 Akte van erfpacht van de nieuwe buitenvesten buiten de Dijkspoort, 1648 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 816 Akte van erfpacht en akte van een rente gevestigd op het erf aan de Fluwelensingel, waarop het huis van de Raammeester gestaan heeft, 1592 en 1617 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 817 Akten van transport van erven aan de Fluwelensingel, verpondingsnummer 3228, 1675 3 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door de stad met bomen beplant. De charters zijn niet aangetroffen. Notabene 818 Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het klooster van St. Marie aan de Gouwe, 1584 - 1586 12 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 819 Akten van erfpacht van het erf waarop de sacristie van de St. Joostkapel gestaan heeft, 1607 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 820 Akte van transport van een kade naast de voormalige kerk van het klooster van St. Marie aan de westzijde van de Gouwe, met retroakte, 1611 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierop werd een huis voor de turftonsters gebouwd Notabene 821 Akte van een rente gevestigd op een huis aan de oostzijde van de Gouwe, 1616 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 822 Akte van een rente gevestigd op een huis aan de westzijde van de Gouwe, 1616 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 823 Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Catharinaklooster aan de Groeneweg, 1583 - 1598 12 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 824 Akte van transport van een huis aan de Groeneweg, uitmakende een gedeelte van het patershuis van het St. Catharinaklooster, 1601 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verkochtin 1608 Notabene 825 Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op huizen en erven van het St. Catharinaklooster aan de Groeneweg, 1593 - 1595 en 1605 23 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 826 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis aan de Groeneweg, 1620 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 827 Akte van procuratie tot het transport van een erf van het Minderbroedersconvent, 1612 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 828 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf in de Hoefstraat, 1612 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 829 Akte van transport van een huis in de Houtensteeg, verp. nr. 2390, 1770, met retroacta van 1691 en 1727 3 charters en 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het huis is in 1770 afgebroken. Notabene 830 Akte van verhuur van een lijnbaan tussen de Tiendewegspoort en de Doelenpoort (nu Houtmansplantsoen), 1601 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 831 Akte van transport van een buitenvest tussen de Tiendewegspoort en het Doelenpoortje, 1738, met retroacta van 1647, 1682, 1726 en 1737 5 charters en 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 832 Akte van transport van een erf aan de zuidzijde van de Karnemelksloot, verp. nr. 3249, 1675 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door de stad met bomen beplant Notabene 833 Akten van transport van erven aan de Karnemelksloot op de hoek van de Blekerssingel, verp. nr. 3275, 1675 3 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door de stad met bomen beplant Notabene 834 Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Agnietenklooster aan de Kleiweg, 1584 - 1589 9 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 835 Akte van transport van een huis aan de oostzijde van de Kleiweg, 1601 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 836 Waarbrief van een huis aan de oostzijde van de Kleiweg bij de Kleiwegspoort, 1601 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 837 Akte van transport van een erf aan de oostzijde van de Kleiweg aan de vest, 1601 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 838 Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op erven aan de oostzijde van de Kleiweg, 1603 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 839 Akte van transport van drie huizen gelegen buiten de Kleiwegspoort, verp. nrs. 3411, 3412 en 3413, 1770, met retroacta van 1704, 1707, 1708, 1717, 1729, 1749 en 1770 6 charters en 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 840 Akte van transport van een huis aan de zuidzijde van de Korte Geuzenstraat, 1598 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 841 Akte, waarbij Cornelis Aertsz, mastenmaker, zich verbindt om de duiker voor zijn erf in de kade van de Kromme Gouwe te onderhouden, 1616 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 842 Akte van transport van een paardenstal en erf aan de Goudkade, 1665 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 843 Akte van transport van een huis in de Kuipersteeg, 1650 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bijgevoegd door Ds. Scheltema. Particuliere herkomst Notabene 844 Akten van transport van huizen en erven in het tracé van de Lange Geuzenstraat, met een bijlage, 1593 4 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 845 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf in de Lange Geuzenstraat, 1611 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 846 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf naast de St. Joostkapel in de Lange Groenendaal, 1607 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 847 Akte van transport van een huis aan de Lange Tiendeweg naast de Stadsdoelen, 1702, met retroacta van 1603, 1676 en 1701 4 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 848 Akte van transport van een erf aan de vest bij de Tiendewegspoort, 1719 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bij de Stadsdoelen getrokken Notabene 849 Koopakte van een stukje land achter de beukmolen aan het einde van de Lazaruskade, 1765 1 charter, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 850 Akte van transport van een tuin in de Lazarussteeg naast het huis van de leprozen genaamd de Wachter, nu de nieuwe Stadsherberg, 1614, met retroacta van 1612 en 1613 2 charters en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door de stad aangekocht voor het graven van een vaart naar het Moortse verlaat Notabene 851 Akte waarbij Guy van Blois het marktveld eeuwigdurend aan de stad verpacht, 1395 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 357. Notabene 852 Akte van transport van een huis genaamd 't Hert, vulgo Herthuis, aan de Markt, 1664, met retroacta van 1590 - 1664 9 charters en 17 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het huis is in 1679 verkocht. Notabene 853 Akte van verhuur van het Herthuis, 1664 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 854 Akten van erfpacht van huizen en erven van het Clarissenconvent aan de Nieuwehaven, 1590 7 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 855 Akten waarbij renten zijn gevestigd op erven afkomstig van het Clarissenconvent aan de Nieuwehaven, 1593 3 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 856 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis aan de Nieuwehaven, afkomstig van het Clarissenconvent, 1593 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 857 Akten van erfpacht van gebouwen en erven van de Onze Lieve Vrouwekapel aan de Nieuwehaven, 1589 - 1595 8 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 858 Akte waarbij Aef Adriaensdr, weduwe van Cornelis Dirxssz Reus, afstand doet van het recht van erfpacht van twee huisjes aan de Nieuwehaven afkomstig van de Onze Lieve Vrouwekapel, 1600 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In hetzelfde jaar weer verkocht. Notabene 859 Akte van transport van twee huizen aan de Nieuwehaven afkomstig van het Clarissenconvent, 1600 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gecedeerd aan de stad wegens achterstallige renten. Notabene 860 Akte van transport van een huis aan de zuidzijde van de Nieuwehaven, afkomstig van het Clarissenconvent, 1601 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 861 Akten van transport van huizen en erven die zijn aangekocht ter vergroting van de stadstimmerwerf aan de Nieuwehaven, met retroacta, 1694 - 1705 8 charters en 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 862 Akten van transport van twee huizen aan de zuidzijde van de Nieuwehaven, 1754, met retroacta van 1682, 1711 en 1752 5 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangekocht voor de restauratie van de Onze Lieve Vrouwetoren. Notabene 863 Akte van erfpacht van een erf aan de Nieuwe Veerstal naast het slot, tussen Minderbroederserf en bolwerk, 1584 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 864 Akte van erfpacht van de buitenvesten tussen de dijk en de kasteeltoren, 1615 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 865 Akten, waarbij een rente wordt gevestigd op erven in de Nieuwe Zak, afkomstig van het Minderbroedersklooster, 1612, 1613 en 1615 5 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 866 Akte van transport van een schuur in de Nonnensteeg bij de Nieuwe vaart, 1601, met retroacta van 1599 en 1601 3 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangekocht voor de stadsvolderij; verkocht in 1651. Notabene 867 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis in de Nonnensteeg, 1661 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 868 Akte van verkoop van de stadsververij aan het Nonnenwater en een schuldbrief deswege (afgelost), 1615 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 869 Akte, waarbij de eigenaar van een huis aan de Oosthaven bij het voormalige kasteel het onderhoud van de zijl naast dat huis op zich neemt, 1612 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 870 Akte, waarbij de eigenaar van een huis aan de Oosthaven zich verbindt om de stad een recognitie te betalen voor het hebben van een brug over het water van de Spieringstraat, 1614 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 871 Akte van transport van een huis aan de Oosthaven, 1681 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Verkocht in 1682. Notabene 872 Akte van transport van een huis genaamd "de Witte Leeuw" aan de Oosthaven, verp. nr. 138, 1778, met retroacta van 1751, 1756 en 1778 3 charters en 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gekocht in 1778, verkocht in 1786. Notabene 873 Akte van transport van een weiland in de Oude Gouwe, 1785, met retroacta van 1772 - 1785 3 charters en 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangekocht voor de aanleg van een exercitieterrein voor de schutterij. Notabene 874 Akte van transport van een tuin aan de zuidzijde van de Papegaaisteeg naast de stadsdroogplaats, 1613 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 875 Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de erfgenamen van Wouter Thomasz mitsgaders Margriete Jansdr wegens de bostelkuipen tegen hun huizen op de hoek van de Peperstraat en de Veerstal, die het verkeer belemmeren, 1565 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 876 Waarbrief van een oofttuin bij het verlaat buiten de Potterspoort, 1565 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 877 Akte van erfpacht van een boog aan de vest bij de Potterspoort, 1605 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 878 Akte van transport van een sloot en erf buiten de Potterspoort, 1644 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gekocht ten dienste van de fabricage. ----- ONTBREEKT 28-04-2000. ----- Notabene 880 Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het klooster van de Regulieren van Stein aan de Raam, 1589 en 1597 15 charters en 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Datering en omschrijving kloppen niet! Notabene 879 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis aan de Raam, afkomstig van het Regulierenconvent, 1603 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 881 Akte van transport van drie huizen in de Waagstraat bij de Regenboog, met bijlagen, 1603 2 charters en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 882 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis achter de Waag, 1604 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 884 Contract met de eigenaar van een huis oostelijk van het Boterhuis over enige servituten, 1663 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 883 Akten van transport, met retroacta, van huizen en erven die zijn aangekocht voor het bouwen van de nieuwe Waag, 1585 - 1670 43 charters en 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 885 Contract met de eigenaar van de Oude Zalm waarin de voorwaarden voor de herbouw van dat gebouw worden vastgesteld, 1670 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 886 Waarbrief van een huis in de Spieringstraat, 1436, met retroakte van 1435 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 887 Akten van erfpacht van gebouwen en erven van het St. Margaretaklooster aan de Spieringstraat, 1587 - 1592 16 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 888 Akte van erfpacht van een erf van het Minderbroedersklooster aan de Spieringstraat, 1598 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 889 Akte waarbij een rente wordt gevestigd op een erf van het Minderbroedersklooster in de Spieringstraat, 1606 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 890 Akte, waarbij de erfgenamen van mr. Joos Bourgeois, pastoor van Gouda, afstand doen van hun aanspraken op de stad wegens het verhuren van het huis van de erflater in de Spieringstraat, met bijlagen, 1609 en 1610 3 charters en 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nu Spieringstraat 85 / 87. Notabene 891 Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en Henrick Dircxsz aldaar over het onderhoud van een voetpad over het erf van laatstgenoemde naar het wed bij de Tiendewegspoort, 1548 - 1550 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 892 Akten, waarbij Feye Jan Feysz en Jan Willemsz beloven de beschoeiing van de gracht voor hun erven buiten de Tiendewegspoort te zullen onderhouden, 1566 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 893 Aantekening betreffende de aankoop van land voor de stadsdroogplaats aan de Turfsingel, ca. 1612 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 894 Koopakte van een tuin bij de stadsdroogplaats, met bijlage, 1612 en 1613 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 895 Koopakte en akte van transport van een schuur aan de Turfsingel, 1650 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 896 Akten van transport van twee erven aan de Vlaamse haven, verp. nr. 3429, 1692 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door de stad met bomen beplant. Notabene 897 Akte van transport van een oofttuin tussen de dijk en de Vlaamse haven, 1697, met retroakte van 1682 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 898 Akte van transport van een oofttuin aan de Turfsingel, 1703 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 899 Akte van transport van een erf tussen de Turfsingel en de gracht, 1703 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 900 Akte van transport van een huis aan de Veerstal op de hoek van de Vest, 1692, met retroakte van 1684 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gekocht voor de commissarissen van het wagenveer. Notabene 901 Akte, waarbij de eigenaars van de windmolen bij de Sluistoren aan de Vest beloven de brug bij de molen te zullen onderhouden, 1590 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 902 Koopakte van het erf van de voormalige nieuwe of kolveniersdoelen bij de Vest, 1594 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 903 Akte van erfpacht van de buitenvesten tussen het Waterpoortje tegenover de Drapierstraat en de buitenvesten van Arent de Glimmer, 1653 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 904 Akte van transport van de buitenvesten tussen het Waterpoortje tegenover de Drapierstraat en de buitenvesten van Lambert van Merum, 1681 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 905 Akte van transport van een huis aan de Vest bij het Zwaansgat, verp. nr. 2585, 1761 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 909 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een erf in de Vijverstraat afkomstig van het Minderbroedersklooster, 1612 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 906 Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en Govert van Slingelandt en Tete Volckert Pietersz's weduwe over het onderhoud van de kademuur aan de Visbrug, 1549 - 1552 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 908 Akte, waarbij de eigenaars van erven aan de zijl achter het Clarissenconvent zich tot het onderhoud daarvan verbinden, 1602 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 907 Akte van erfpacht van een huisje in de Vlamingstraat, afkomstig van de voormalige Doelen, 1656 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 910 Koopakte en akte van transport van een huis aan de Wachtelstraat, verp. nr. 3705, 1755, met retroakte van 1691 2 charters en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 911 Koopakte van de beterschap van een huis aan de Westhaven op de hoek van de Hoornsebrug, 1568 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 912 Akte van transport van een huis tegenover de Uiterste brug, 1703 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Dit huis is in 1711 verkocht. Notabene 913 Akte, waarbij een rente wordt gevestigd op een huis in de Wijdstraat, 1457 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgelost in 1662. Notabene 914 Stuk van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en Cornelis Sasbouts over de verkoop van een kwart van een huis in de Wijdstraat, 1546 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 915 Akte, waarbij de burgemeesters Bastiaen Rutgersz vergunnen om een deur te plaatsen in de westgevel van zijn huis in de Wijdstraat, 1565 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 916 Akte van verpachting van een plaats aan de IJsseldijk bij de Hanepraai, 1568 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 917 Akte van transport van een huis genaamd 't Fortuyn aan de Zeugstraat, verp. nr. 884, 1798, met retroacta van 1733 - 1790 5 charters en 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.v.03. Benthuizen 920 Stukken betreffende de aankoop van een boerderij onder Benthorn bij Benthuizen belast met erfpacht, door de steden Dordrecht, Haarlem en Gouda, 1552, 1612 en 1613 1 charter en 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2223 B 1. Charter elders geborgen Notabene 918 Contract met de heer van Benthuizen betreffende de Hildam aldaar, met bijlagen, 1589 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 919 Akten van verlei van de overtoom genaamd de Hildam onder Benthuizen, 1589 - 1781 6 charters en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.v.04. Bloemendaal 921 Akte van erfpacht van 7 1/2 morgen land tussen de Kleiweg en de Omloopkade in Bloemendaal, afkomstig van het St. Agnietenklooster, 1586 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 922 Akte van erfpacht van 5 morgen land tussen de Kleiweg en de Ommeloopskade in Bloemendaal, afkomstig van een klooster, 1589 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 923 Koopakte en akte van transport van een strook land aan de oostzijde van de Kleiweg in de Oude Gouwe onder Bloemendaal, 1734 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 924-925 Koopakte en akte van transport van een stuk land langs de Brugweg in Bloemendaal, 1743 1 charter en 1 stuk 924 1743 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0924 Oude signatuur 925 1743 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0925 Oude signatuur 10.v.05. Broekhuizen .-- Stukken betreffende de erfpacht van de kade aan de oostzijde van de Waddinxveense wetering bij Broekhuizen, 1535 - 1555. Zie inv.nr. 2472 10.v.06. 's-Gravenhage 926 Uittreksel uit de resolutie van de raad van Gouda houdende machtiging tot verkoop van het logement van Gouda te 's-Gravenhage, 1806 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.v.07. Reeuwijk 927 Akte van transport van een strook land aan de vaarwatering in het blok de Saten onder Reeuwijk door Dirck Ariensz van Claveren aan het Oudemannenhuis te Gouda, 1702 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Dit stuk berust al heel lang in het stadsarchief, maar behoort denkelijk overgebracht te worden naar het archief van het Oudemannenhuis. Notabene 10.v.08. Land van Stein 931 Koopakte van een rente op een viertel land in het land van Stein, met retroakte van 1478, 1660 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 928 Akten van erfpacht van land in de Willens in het land van Stein afkomstig van het St. Margaretaklooster te Gouda, 1586 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 929 Akte van erfpacht van land in het land van Stein afkomstig van een klooster te Gouda, 1590 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 930 Akte, waarbij het stadsbestuur van Gouda een viertel land in het land van Stein verkoopt, 1595 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 932 Akte van transport van een zelling vóór de boezem van het land van Stein, 1712 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 933 Akte van transport van een huis genaamd de Vuilebras aan de IJsseldijk in de Willens, 1719 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.v.09. Waddinxveen 934 Stukken van een proces tussen Gouda en de baljuw van Schieland over het heffen van tol door de stad op de Dorrekade onder Waddinxveen, 1565 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 935 Stukken betreffende het onderhoud van de Dorrekade, 1569 - 1741 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De koopakte van de Dorrekade (1567 - zie reg.nr. 431) en de contracten met Schieland inzake het onderhoud (1692 en 1741) zijn in 1812 uitgeleend aan de onderprefekt van de Monden van de Maas en nog niet terugontvangen! Zie ook ac 56 inv.nr. 1706. Notabene 936 Akte van erfpacht van een erf aan de Dorrekade, 1647 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 937 Akte van transport van enige veenakkers aan de Dorrekade, 1686 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.v.10. Zevenhuizen 938 Akte van transport van de Moortse zijdewind onder Zevenhuizen, 1600, met retroacta van 1526, 1567 en 1599 5 charters, 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 939 Stukken betreffende de landscheiding van Zevenhuizen, 1565 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 940 Plan tot het droogmaken van de gecombineerde Zuidplas, opgesteld door Jan Evenblij te Gouda, 1792 en 1793. Met schetskaarten 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.w. Obligaties en schuldbekentenissen (ten laste van derden) 941 Obligaties ten laste van de provincie Holland, 1592 - 1636 2 charters en 13 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 947 Schuldbekentenis groot fl. 2.300,-- van Leendert Jansz van der Winden, 1687 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 948 Schuldbekentenis groot fl. 400,-- van Pieter de Lange, tapitsier, 1695 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 949 Schuldbekentenis groot fl. 600,-- van Jannitge Louris, weduwe van Jan Onklaer, tapitsier, 1695 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 944 Obligaties ten laste van het Leprooshuis te Gouda, 1706 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 946 Akte van transport van 18 obligaties ten laste van de provincie Holland door de regenten van het Tuchthuis aan de stad, 1770 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 942 Aantekeningen betreffende de in 1789 en 1791 uit de Secrete kast gelichte obligaties ten laste van de provincie Holland, z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 945 Bewijs van ontvangst van enige obligaties ten laste van Holland die in 1791 door de stad van het Leprooshuis zijn gekregen, afgegeven namens de regenten van het Leprooshuis, 1810 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 943 Staat van de obligaties ten laste van Holland, 1812 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.x. Leningen (van derden) 966 Akte van indemniteit gegeven door Jan van Blois, 1367 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 967-968 Akten van indemniteit gegeven door Guy van Blois, 1382 en 1386 2 charters 967 1382 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 968 1386 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 969-980 Akten van indemniteit inzake de leningen ten behoeve van het gemene land bezegeld door de stad Gouda, 1407 - 1606 15 charters en 4 stukken 969 1407 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0969 Oude signatuur 970 1418. Met een authentiek afschrift Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0970 Oude signatuur 971 24 augustus 1418 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zegels van vele steden. Notabene 0971 Oude signatuur 972 1430 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0972 Oude signatuur 973 1430 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0973 Oude signatuur 974 1449. Met twee bijlagen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0974 Oude signatuur 975 1456. Met twee bijlagen 1 charter en Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0975 Oude signatuur 976 1523. Met een bijlage Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0976 Oude signatuur 977 1528. Met een bijlage Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0977 Oude signatuur 978 1529 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0978 Oude signatuur 979 1599 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0979 Oude signatuur 980 1606 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0980 Oude signatuur 982 Akte, waarbij de steden van Holland en Zeeland zich garant stellen voor de verplichtingen die de vijf grote steden van Holland op zich hebben genomen, 1416 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4279-5311 Vervallen lijfrente-akten ten laste van de stad, 1430 - 1598, 1617, incidenteel met bijlagen (243 + 16) charters In veel gevallen staat de naam van de lijfrenteheffer op de zegelstaart en / of in dorso van het charter. In de 16e eeuw worden soms ook sterfdata en verwijzingen naar registratie in leggers in de marge vermeld. Als het geldbedrag in ponden is aangegeven, betreft het ponden Vlaams. De charters zijn gecancelleerd, met uitzondering van de charters die een correctie op de originele akten bevatten (de transfixen). Bij de charters met zegel gaat het steeds (tenzij anders aangegeven) om zegels in groene was. Notabene 1785-1798 Oude signatuur 4279 .. Engelse nobels, gekocht door Jacob Henrixsone en zijn vrouw Aliden Henrixdochter van Eck op het leven van hun kinderen Jan Jacobssoen (alias Jan den Jongen) en Maritgen Jacobsdochter, 22 februari 1430 (Sinte Pietersdach in zulle) 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 20% rechts(boven). Notabene 1785 Oude signatuur 5192 .. Hollandse schilden, gekocht door Hubrecht Soudenbalch op het leven van zijn dochter jonkvrouw Alijt, 4 (?) augustus 1436 1 charter (stadszegel) Enig tekstverlies. Notabene 1785 Oude signatuur 4280 5 Engelse nobels, gekocht door heer Claes [Hugens] op het leven van zijn vrouw en zijn dochter Machtelt, 18 april 1438 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Veel tekstverlies. Notabene 1785 Oude signatuur 4281 6 Rijnse guldens op het leven van Machtelt Aryaen Dircxsoens dochter, 1 oktober 1445 (... Bavendach) 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 20% rechts(boven). Notabene 1785 Oude signatuur 4282 2 pond op het leven van Volpaert Heynricx, 20 juli 1472 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 10% rechts. Notabene 1785 Oude signatuur 4283 1 pond op het leven van Floris Janszoen, 20 juli 1472 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 5193 1 pond op het leven van Dirck Jan Jacob Gijsbrechtz (alias Dirck Jansz), (minderbroeder), 20 juli 1472 1 charter (stadszegel) 1785 Oude signatuur 4284 1 pond op het leven van Cornelis Pieters. en zijn broer Jan Pieters., 25 augustus 1475 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 4285 1 pond op het leven van Jan Pieters. en zijn broer Cornelis Pieters., 25 augustus 1475 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 4286 6 Rijnse guldens op het leven van Gerytgen, vrouw van Gijsbert Heynric Brantsz, en haar dochter Kathrijn, 25 augustus 1475 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 4287 8 Rijnse guldens op het leven van mr. Aernt Boeklair, priester, vicecureit en vicaris van de Buurkerk (te Utrecht), 25 augustus 1475 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 4288 2 pond op het leven van Reyer Jacobz. en Daniel Jacobsz, 24 december 1477 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enig tekstverlies midden onder, vermoedelijk door het afscheuren van de aanhechting van het zegel. Notabene 1785 Oude signatuur 5194 2 pond op het leven van Janneken Reyer Willemssoons dochtyer en Reyner Reynersoon, 24 december 1477 1 charter (restant van stadszegel) 1785 Oude signatuur 5195 33 schellingen 4 penningen op het leven van heer Willem Danielsz, kanunnik in de Grote kerkte Dordrecht, en Katrijn Bartout Lommez dochter, 24 december 1477 1 charter (restant van stadszegel) 1785 Oude signatuur 4289 5 Rijnse guldens op het leven van Florys van Beest en Cornelis van Beest, 13 mei 1478 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 4290 3 Rijnse guldens op het leven van Agnies Jansdochter, 29 mei 1478 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 4291 10 Rijnse guldens op het leven van mr. Aernt Boekelaer, vicecureit en eeuwig vicaris van de Buurkerk te Utrecht, 12 augustus 1478 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enig tekstverlies. Notabene 1785 Oude signatuur 4302 2 pond op het leven van Jan Eggert Spierincxz. en Alijt Jan Winoutsz dochter, 25 juni 1478; vidimus van 8 oktober 1481 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1787 Oude signatuur 4292 3 pond op het leven van Aechte coman Eelges dochter en Nyese coman Eelges dochter, 31 juli 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1786 Oude signatuur 4293 15 Rijnse guldens op het leven van Abraham Braems dochter van Luttikenhuus, 31 juli 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1786 Oude signatuur 4294 9 Rijnse guldens op het leven van jonkvrouw Machtelt Symon Symonssoens weduwe en Fije Pieter Trinden dochter, 9 augustus 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1786 Oude signatuur 4295 2 pond op het leven van Griete Heynrick Winkel Symons. dochter, 10 augustus 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1786 Oude signatuur 4296 10 Rijnse guldens op het leven van Jacob Loef en zijn natuurlijke zoon Jacob, 10 augustus 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1786 Oude signatuur 4297 1 pond op het leven van Cornelis Pietersz en zijn broer Jan Pieters., 22 augustus 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1786 Oude signatuur 4298 1 pond op het leven van Jan Pieters. en zijn broer Cornelis Pieters., 22 augustus 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1786 Oude signatuur 4299 1 pond op het leven van Florys Jansz en zijn vrouw Alijt Jacobsdochter, 11 september 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1786 Oude signatuur 4300 4 pond op het leven van Maritgen Claesdochter en Heynrick Jansz, 12 oktober 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1786 Oude signatuur 5196 15 schellingen op het leven van zuster Willeburch Dircxdochter, non in het St.-Margarethaklooster, en Emme Aelbrechts Dircxdochter, 9 augustus 1480 1 charter (stadszegel) 1786 Oude signatuur 5198 6 nobels op het leven van Nanne Wouter Maessen dochter, non in het St.-Margarethaklooster, en Kathrijn Wouter Masen dochter, 9 augustus 1480 1 charter (stadszegel) 1786 Oude signatuur 4301 6 nobels 8 schellingen op het leven van (zuster) Ermgart Jansdochter, 31 december [1484] 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 20% rechts. Notabene 1786 Oude signatuur 5199 6 (Engelse nobels ?) op het leven van Willem Dircx Dirc Aerntssoen en zijn zuster Kathrijn, 25 augustus 14.. [1480] 1 charter (beschadigd stadszegel) 1786 Oude signatuur 5197 8 Rijnse guldens op het leven van Pieter mr. Claeszoen te Amsterdam, kanunnik van St. Pieter, en zijn moeder Wiburch Harman[Gerrits] dochter te Haarlem, 9 augustus 1480. Met akte van transport ten overstaan van notaris Valentijn van der Voert door Peter mr. Claessoen van de rente op zijn leven aan Aernt Henricsz "die mesmaker" te Spijkerboer in Utrecht, 9 mei 1505 2 charters (verbroken transfix, stadszegel en contrazegel resp. zonder 1786 Oude signatuur 4303 2 pond op het leven van jonkvrouw Johannen van der Delft en haar zoon Johanne van der Elst, 1 februari 1482 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1787 Oude signatuur 4304 1 pond op het leven van Pieter van Veltbraeck en Ameltruyens, 1 februari 1482 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1787 Oude signatuur 4305 2 pond op het leven van Lodewijck Seylm en zijn dochter Anna, 2 maart 1482 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1787 Oude signatuur 4306 1 pond op het leven van Walich en Haes Jacob Walichsz kinderen, 7 december 1482 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van meer dan 50% (boven). Gegevens deels ontleend aan de registratie van deze akte. Notabene 1787 Oude signatuur 4307 1 pond op het leven van Geertruut Geerlofsdochter, 7 december 1482 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1787 Oude signatuur 4308 1 pond op het leven van Haes Jacob Walichsz dochter en Balich Jacob Walichsz dochter, 7 december 1482 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1787 Oude signatuur 5200 2 pond op het leven van Dirck Jacob Henricxz en zijn vrouw Geertruudt Claesdochter, 2 oktober 1482 1 charter (beschadigd stadszegel) 1787 Oude signatuur 4309 4 pond op het leven van Machtelt Cornelis Jacobszoons dochter en Aerndt Cornelis Jacobszoons zoon, 25 maart [1483] 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 30% links. Notabene 1787 Oude signatuur 4310 2 pond 3 schellingen 4 penningen, op het leven van jonkvrouw Isebelle van Brabant en haar zoon Anthonis van Aemstel, 20 maart 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1788 Oude signatuur 4311 1 pond op het leven van Kathrijn Huuch Gijsbrechtsz dochter, 14 juni 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1788 Oude signatuur 4312 1 pond op het leven van Jan Huuch Gijsbrechtsz zoon, 14 juni 1483 1 charter (zegel ontbreekt - op enkele restanten na) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1788 Oude signatuur 4313 3 pond op het leven van Lievijne dochter Jans van den Stene (uit Bergen) en (haar halfbroer?) Boudewijn Jans van den Stene, 5 augustus 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1788 Oude signatuur 4314 2 pond 6 schellingen 8 penningen op het leven van Lievijn Jans van Stenen sone en (zijn broer?) Jasper Jans van Stenen sone, 5 augustus 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1788 Oude signatuur 4315 13 schellingen 4 penningen op het leven van Engelen, dochter van Jan van der Sluys (poorter van Antwerpen), 16 augustus 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 10% rechts. Notabene 1788 Oude signatuur 4316 1 pond op het leven van Pieter van Veltbraeck en Lysbeth Caters, 20 augustus 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1788 (lade F 32) Oude signatuur 4317 1 pond op het leven van Jan van der Morter en Marie Rombouts, 6 oktober 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enig tekstverlies door brandschade rechtsboven. Notabene 1788 Oude signatuur 4318 1 pond op het leven van Heinric Soeten en zijn zuster Margriet Soetens, 30 november 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1788 Oude signatuur 4319 2 pond op het leven van Jan Dammasz en Claes Dammasz, 31 december 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enig tekstverlies door vocht- / schilmmelschade. Notabene 1788 Oude signatuur 4320 12 pond op het leven van Heynrick heer tot Naaldwijk en zijn vrouw Willem, vrouwe van Montfoort, ..... 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 50% rechts. Notabene 1788 Oude signatuur 5201 5 pond op het leven van Henryck van Detten (alias Westvalynck) en zijn vrouw Johannen Bouts, 21 juli 1483 1 charter (stadszegel) 1788 Oude signatuur 5202 2 pond op het leven van Geryt Aperszoen en Baertout Apersz, 22 juli 1483 1 charter (stadszegel) 1788 Oude signatuur 5203 3 pond op het leven van Hazen, dochter van Anthonys Moekens, 16 augustus 1483 1 charter (stadszegel) 1788 Oude signatuur 5204 3 pond op het leven van Marritgen Jacob Dircxz dochter en Jacob Jacobsz, 6 september 1483 1 charter (stadszegel) 1788 Oude signatuur 5205 1 pond op het leven van mr. Claes van Morter en Marie van der Morter, 6 oktober 1483 1 charter (beschadigd stadszegel) 1788 Oude signatuur 5206 2 pond op het leven van Katheline Pryms en Jan Mussche Gieliszone, 6 oktober 1483 1 charter (beschadigd stadszegel) 1788 Oude signatuur 4321 1 pond op het leven van Alijt Willem Aelbrechtsz dochter en haar dochter Marritgen Heynrick Jansz dochter, 20 januari 1484 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1789 Oude signatuur 4322 4 pond op het leven van Katlinen Hoens Daniels dochter, 1 augustus 1484 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1789 Oude signatuur 5207 1 pond op het leven van Aernt Sassenburch (of: Sassenborch) en zijn vrouw Hillegont Claes Florys dochter, 14 januari 1484 1 charter (stadszegel) Enig tekstverlies. Notabene 1789 Oude signatuur 4323 3 pond op het leven van Gherit Heye Gerytss., 16 september 1485 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1789 Oude signatuur 4324 3 pond op het leven van mr. Jan Andriesz en zijn zoon Andries, 1 maart 1486 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door vochtschade. Notabene 1790 Oude signatuur 4326 20 Rijnse guldens op het leven van Jan Haeck Cornelys Haecxzone en zijn zuster Gheertruyd, 8 maart 1486 (1485 "na maniere ... 's hoifs van Camerijck") 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4327 13 schellingen 4 penningen op het leven van Johanne, dochter van Heinric van Regemortere, 9 maart 1486 (1485 "na costume ... 's hoefs van Camerijck") 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4328 9 Rijnse guldens op het leven van Katheline Ruus, 9 maart 1486 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4329 2 pond 3 schellingen 4 penningen op het leven van mr. Bartelmeeus Rombouts Engebertsz en zijn natuurlijke zoon Jan, 23 maart 1486 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4325 3 pond op het leven van Heylwych en Marie, dochters van wijlen Heynric van Velthoven de bontwerker, 6 maart 1486 (1485 "na costume ... 's hoof van Camerijck"). Met een akte, gepasseerd voor het stadsbestuur van Antwerpen, waarbij Marie van Velthoven haar man Jan van Overhof machtigt om de haar toekomende rente te innen, 10 mei 1505 2 charters (zegels ontbreken) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4330 4 pond op het leven van mr. Simon Claesz van Amsterdam, 12 april 1487 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4331 8 Rijnse guldens op het leven van Katrijn Huuch Gijsbrechtsz dochter, 6 mei 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 5208 2 pond op het leven van broeder Jan Paeu en zijn zuster Kathrien, 10 april 1487 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1790 Oude signatuur 5209 2 pond op het leven van Lysbeth Walichsdochter van Amsterdam en Brecht Heynrick Kroeken dochter, 12 april 1487 1 charter (beschadigd stadszegel) 1790 Oude signatuur 5210 2 pond op het leven van Diewe Beyen Jansz dochter, 15 april 1487 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1790 Oude signatuur 4332 25 Rijnse guldens op het leven van Lysbeth Elbertsdochter, vrouw van Pieter Claes Kanne, 26 juli 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4333 13 schellingen 4 penningen op het leven van Jorys, zoon van Heinrick van Rumpst, en Aert, zoon van Jan van Rumpst, 1 augustus 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4334 2 pond op het leven van Jacomijne, dochter van Heinrick Symoens, en Jacomijne, dochter van Peter Claus Heyns, 1 augustus 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4335 2 pond op het leven van broeder Jan van Bommel en broeder Reyer Jansz, monniken in het Brigittenklooster, 10 december 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1790 Oude signatuur 4336 2 pond op het leven van heer Claes Bauwens, kapelaan van de OLV-kerk te Antwerpen, en Brigitta, dochter van Michiel Jordens, 1 augustus 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In dorso: "... heer Claes Bouwensz, ..., ende Katheline sijn natuerlike dochter ...". Notabene 1791 Oude signatuur 4337 2 pond op het leven van juffrouw Lysbeth Jan Jacopszoens dochter, vrouw van Jacop Peterssone van Verlaer, en hun zoon Jan, 2 augustus 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In dorso: "... Jan Jacop Ghijsbrechts dochter ...". Notabene 1791 Oude signatuur 4338 6 pond op het leven van Jan Ockersz en zijn vrouw Lysbeth Cornelis Boengaerts dochter, 19 augustus 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1791 Oude signatuur 4339 1 pond op het leven van heer Cornelis Dammasz, priester, en (zijn broer) Marten Dammasz, 25 augustus 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1791 Oude signatuur 4340 1 pond 10 schelling op het leven van Govert van Zuutoorde en Jan Rommersz, 7 december 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1791 Oude signatuur 4342 1 pond 10 schelling op het leven van Govaert van Zuytoerde en Marritgen Romersdochter, 8 december 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1791 Oude signatuur 4343 2 pond op het leven van broeder Jan Corneliszoen en Aeff Vrericxdochter Romersdochter, 8 december 1489 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In dorso "fol. 107". Notabene 1791 Oude signatuur 5211 9 Rijnse guldens op het leven van Alijt Dircxdochter (= Dirc Molen dochter) en Cornelis Dircxz respectievelijk 9 Rijnse guldens op het leven van Alijdt Dircxdochter en Jan Dircxz, 26 juli 1489 2 charters (geliasseerd, zwaar resp. licht beschadigd stadszegel) 1790 Oude signatuur 5219 4 pond op het leven van Peter en Jan, zonen van Bouwen Wolffaerts de korenkoper, 1 augustus 1489 1 charter (beschadigd stadszegel) 1791 Oude signatuur 5222 3 pond op het leven van Baernt Pietersz die hopcoper en zijn vrouw Agnyese Gerytsdochter, 25 augustus 1489 1 charter (stadszegel) 1791 Oude signatuur 5223 3 pond op het leven van Dirck Jacob Heinricxzoons zoon en zijn vrouw Geertruut Claesdochter, 31 augustus 1489 1 charter (zwaar beschadigd stadszegel) 1791 Oude signatuur 5224 4 pond respectievelijk 6 pond op het leven van heer Cornelis van Zuutoorde (Zuytoirde), priester, en zijn broer Govert, 2 september 1489 2 charters (geliasseerd, beschadigd resp. ontbrekend stadszegel) 1791 Oude signatuur 5227 8 pond op het leven van Dirck Jacob Heynricxz. en zijn vrouw Geertruut Claesdochter, 13 december 1489 1 charter (stadszegel) 1791 Oude signatuur 4341 2 pond op het leven van Kathrijn Huuch Gijsbrechtsz dochter en Jan Huuch Gijsbrechtsz, 7 december 1489. Met een akte waarbij Huuch Gijsbrechtsz de stad de rente over 1490 - 1493 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 31 december 1495 2 charters (getransfigeerd, zegels ontbreken) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1791 Oude signatuur 5213 26 schellingen 8 penningen op het leven van Geerd(e) van (den) Houte Kaerlssone (Karelssone) en zijn dochter Cornelie(n) van Houte, 1 augustus 1489. Met een akte waarbij de renteheffers de stad de rente over februari 1491 - februari 1496 kwijtschelden, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 30 september 1495 2 charters (getransfigeerd, ontbrekend resp. zeer zwaar beschadigd 1790 Oude signatuur 5214 2 pond op het leven van Jacomijne en Lysbeth, resp. wettige en natuurlijke dochter van Willem Luydinc(k), 1 augustus 1489. Met een akte waarbij de koper de stad de rente over februari 1491 - februari 1496 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 3 september 1495 2 charters (getransfigeerd, fragment resp. zwaar beschadigd stadszegel) 1790 Oude signatuur 5218 2 pond op het leven van zuster Margriet Dirck van Beesten dochter, 31 mei 1489. Met een akte waarbij de koper de stad de rente over 1490 - 1493 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 31 december 1495 2 charters (getransfigeerd, licht beschadigd resp. gaaf stadszegel) 1790 Oude signatuur 5221 2 pond op het leven van Jan van Lyere, kousmaker van Herentals, en Ghijsbrecht, zoon van Ghijsbrecht van Haemstel (Amstel), 16 augustus 1489. Met een akte waarbij Jan van Liere de stad de rente over februari 1491 - februari 1496 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 18 september 1495 2 charters (getransfigeerd, ontbrekend resp. fragment stadszegel) 1791 Oude signatuur 5212 7 Rijnse guldens op het leven van Geertruut Pieter Volpertszoons dochter, 31 juli 1489. Met een akte waarbij Pieter Volpertz als koper de stad de rente over 1490 - 1493 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 9 januari 1496 2 charters (getransfigeerd, zeer zwaar beschadigd resp. beschadigd 1790 Oude signatuur 5215 1 pond op het leven van Goelt Heynrick Ameliszoons dochter, 16 augustus 1489. Met een akte waarbij Heinrick Amelisz de stad de rente over 1490 - 1493 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 4 november 1496 2 charters (getransfigeerd, beschadigd resp. fragment stadszegel) 1790 Oude signatuur 5220 1489, 1496 2 charters (verbroken transfix, beschadigd stadszegel resp. zonder zegel) 1791 Oude signatuur 5225 2 pond op het leven van Aeff Ghijsbertsdochter en haar kind Aerntgin Willem Aerntzoons zoon, 15 september 1489. Met een akte waarbij Willem Aerntz. de stad de rente over 1490 - 1493 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 4 november 1496 2 charters (getransfigeerd, licht beschadigd resp. beschadigd stadszegel) 1791 Oude signatuur 5216 1 pond op het leven van Geertruut Geryt Dirc Hoenssoons dochter, 9 december 1489. Met een akte waarbij de koper de stad de rente over 1496 - 1499 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 17 december 1501 2 charters (getransfigeerd, beschadigd resp. ontbrekend stadszegel) 1790 Oude signatuur 5217 1 pond op het leven van Cornelis Volpertz en Mathijs Volpertz, 10 december 1489. Met een akte waarbij Cornelis Volpertsz de stad de rente over 1496 - 1499 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 8 mei 1501 2 charters (verbroken transfix, fragment stadszegel resp. zonder zegel) Op de achterzijde geplakt (verkleefd) de restanten van een kwitantie wegens rentebetaling, 15.. Notabene 1790 Oude signatuur 5226 2 pond 10 schelling op het leven van mr. Jacob Clementsz en Marritgen Goesensdochter, 7 december 1489. Met een akte waarbij Machtelt Jacob Clementsz weduwe de stad de rente over 1495 - 1498 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 4 november 1501 2 charters (getransfigeerd, beschadigd resp. licht beschadigd stadszegel) 1791 Oude signatuur 5228 Akte waarbij het stadsbestuur verklaart dat Jan Heinricxz. destijds de lijfrente van 1 pond op het leven van zijn kinderen Anna en Volpert tegen "zwaar geld" heeft gekocht, hoewel in die tijd "licht geld" gangbaar was, en dat de rente dus ook in zwaar geld wordt uitbetaald, 20 oktober 1495 1 charter (verbroken transfix, licht beschadigd stadszegel) De lijfrente-akte zelf (vermoedelijk uit 1489) ontbreekt. Notabene 1792 Oude signatuur 4344 1496 1 charter (verbroken transfix, zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De lijfrente-akte zelf (vermoedelijk uit 1489) ontbreekt. Notabene 1792 Oude signatuur 5229 Akte waarbij Bertelmeeus Pietersz de stad de rente van 2 pond op het leven van hemzelf en zijn dochter Barbara over 1490 - 1493 kwijtscheldt, omdat de verkoop destijds tegen "licht geld" heeft plaatsgevonden, 16 mei 1496 1 charter (verbroken transfix, licht beschadigd stadszegel) De lijfrente-akte zelf (vermoedelijk uit 1489) ontbreekt. Notabene 1792 Oude signatuur 4345 2 pond op het leven van Geryt Adriaensz en zijn broer Frans Adriaensz, 1 april 1499 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1792 Oude signatuur 4346 1 pond op het leven van Dirck Roelofsz, 3 oktober 1502 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1792 Oude signatuur 5230 1 pond op het leven van Sannekin Pieter Volpertzoens dochter, 3 oktober 1502 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1792 Oude signatuur 4347 1 pond op het leven van Marritgen Govert Dircxz. dochter, 6 november 1505 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1792 Oude signatuur 4348 2 pond op het leven van Hillegont mr. Cristoffels dochter, 6 november 1505 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1792 Oude signatuur 5231 1 pond op het leven van Alit Pieter oude Jansz dochter, 6 november 1505 1 charter (restanten van stadszegel) 1792 Oude signatuur 5232 13 schellingen op het leven van Maritgen (of: Marritgen) Adriaensdochter, 22 februari 1506 1 charter (geliasseerd geweest; stadszegel) 1792 Oude signatuur 4349 1 pond op het leven van Franz Jan Joostenz., 4 augustus 1508 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1793 Oude signatuur 4350 2 pond op het leven van Trijntgen ..... (ten gunste van Jan Jansz en zijn vrouw Lysbet), 20 oktober 1508 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door vocht. Notabene 1793 Oude signatuur 4351 13 pond op het leven van Baernt Heinricxz. en zijn vrouw Yeff Jan Buyssen dochter, 24 oktober 1508 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1793 Oude signatuur 4352 1 pond op het leven van Cornelis Cornelisz de jonge, 17 oktober 1508 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door vocht. Notabene 1793 Oude signatuur 4353 4 pond op het leven van heer Willem Robbertsz, priester, 11 december 1508 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1793 Oude signatuur 4404 Akte van volmacht gepasseerd voor burgemeesters, schepenen en raad van Kampen voor Jasper Johansz door zijn broers Jacob Johansz, lid van de raad, en mr. Gijsebert Johansz, priester, als erfgenamen van hun zuster Mette van der Hoeve, om achterstallige lijfrentetermijnen van de stad Gouda te innen, 7 september 1508 (avont nativitatis beate Marie virginis) 1 stuk (het opgedrukte stadszegel van Kampen ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1793 Oude signatuur 5233 1 pond op het leven van Jacob Joostenz., 29 juli 1508 1 charter (stadszegel) 1793 Oude signatuur 5234 30 schellingen op het leven van Anna (Gherrit Bouwens) dochter, 29 juli 1508 1 charter (stadszegel) Tekstverlies door vocht. Notabene 1793 Oude signatuur 5235 ... op het leven van Egbert Willemsz, .. ... 1508 1 charter (stadszegel) Tekstverlies door het ontbreken van ca. 40% links(boven) wegens mechanische schade (brand ?). Zeer veel tekstverlies door vocht. Notabene 1793 Oude signatuur 4354 33 schellingen 4 penningen op het leven van Willem Aert Pietersz, 22 februari 1510 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1793 Oude signatuur 4355 1 pond op het leven van Trijntgen Jan Jansz Cossen dochter (ten gunste van Adriaene Jansdochter), 15 april 1510 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1793 Oude signatuur 4356 1 pond op het leven van Trijntgen Jan Jansz Cossen dochter (ten gunste van Jan Vrericxz. en zijn vrouw Marritgen Willemsdochter), 15 april 1510 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 20% rechts(boven). Notabene 1793 Oude signatuur 4357 1 pond op het leven van Hillebrant Pieter Volpertsz (of: Hillebrant Pietersz Lijst), 16 april 1510 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1793 Oude signatuur 5236 2 pond op het leven van Aecht Gherit Rasen dochter, 20 april 1510 1 charter (beschadigd stadszegel) Deels verbleekt schrift. Notabene 1793 Oude signatuur 5238 30 schellingen op het leven van Claer Jansdochter, 2 mei 1510 1 charter (restant stadszegel) 1793 Oude signatuur 5239 3 pond op het leven van mr. Cornelis Jorisz van Ouwerkerck, 4 mei 1510 1 charter (licht beschadigd stadszegel) Zeer gering tekstverlies door het ontbreken van ca. 10% links. Notabene 1793 Oude signatuur 5240 30 schellingen op het leven van Jan Jansz de Vet, 10 mei 1510 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1793 Oude signatuur 5237 1 pond op het leven van Ghijsbert (of: Gijsbrecht) Hugez., 1 mei 1510. Met kwitanties wegens rentebetaling, 1559 en 1560 1 charter (stadszegel met zegelstaart los aanwezig!), geliasseerd met Het charter bevat deels verbleekt schrift. Uit de kwitantie van 1559 blijkt, dat Ghijsbert toen reeds was overleden. Notabene 1793 Oude signatuur 4358 20 schellingen op het leven van Lysbeth Willem Moelen dochter, 17 juni 1513 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4359 5 pond op het leven van Stijn Jacob Jansz Moelen dochter, 8 juli 1513 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4360 2 pond op het leven van Katrijn Bossch Cornelis dochter, 24 december 1513 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4361 2 pond op het leven van Alidt Bossch Cornelis dochter, 24 december 1513 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 5241 20 schellingen op het leven van Dignum Gheryt Ghijsbertszs. dochter, 28 mei 1513 1 charter (beschadigd stadszegel) 1794 Oude signatuur 5242 2 pond op het leven van Jonge Yeff Daem Hugenzs. dochter, 17 juni 1513 1 charter (beschadigd stadszegel) 1794 Oude signatuur 4362 2 pond op het leven van zuster Hillegondt mr. Christoffel Floris dochter, geprofeste non in het convent op de Gouwe, 1 januari 1514 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4363 2 pond op het leven van zuster Hillegont mr. Christoffels dochter, geprofeste non (in het convent) op de Gouwe, 30 april 1514 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4364 3 pond op het leven van Gheryt Gheryt Bouwensz, 15 mei 1514 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4365 20 schellingen op het leven van Anna Gheryt Bouwensz dochter, 20 mei 1514 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4366 20 schellingen op het leven van Heyltgen Dirck Simonszs. dochter, 27 mei 1514 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4367 20 schellingen op het leven van Job Jan Jacobsz van Cortgeen, 29 mei 1514 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4368 2 pond op het leven van Thomas Jan Thomasz, 31 mei 1514. Met een fragment van een (andere) akte, 16e eeuw 1 charter (zegel ontbreekt), 1 stukje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het fragment (papier) zat oorspronkelijk om de zegelstaart gevouwen. Notabene 1794 Oude signatuur 4369 20 schellingen op het leven van Trijntgen Jan Janszs. dochter, 6 juni 1514 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4370 22 schellingen op het leven van Anna Aernt Michielszs. dochter, 8 juni 1514 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 5243 3 pond op het leven van Agnies Willem Gherytszs. dochter, 30 april 1514 1 charter (beschadigd stadszegel) 1794 Oude signatuur 5244 20 schellingen op het leven van Aelbert Joest Aelbertsz, 11 mei 1514 1 charter (beschadigd stadszegel) 1794 Oude signatuur 5245 20 schellingen op het leven van Lysbeth Willem Molen dochter, 11 mei 1514 1 charter (zwaar beschadigd stadszegel) 1794 Oude signatuur 5246 3 pond op het leven van Dirck Gheryt Bouwensz, 15 mei 1514 1 charter (zwaar beschadigd stadszegel) 1794 Oude signatuur 5247 30 schellingen op het leven van zuster Kathrijn Pieter Gheryt Baertszoons dochter, 16 mei 1514 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1794 Oude signatuur 5248 20 schellingen op het leven van zuster Alijt Roelofs dochter, 19 mei 1514. Met losse aantekening van naam, bedrag en vervaldata 1 charter (zwaar beschadigd stadszegel), 1 stukje papier De aantekening op papier zat oorspronkelijk om de zegelstaart. Notabene 1794 Oude signatuur 5249 2 pond op het leven van heer Pieter Pietersz, 8 juni 1514. Met losse aantekening van naam, bedrag en vervaldata om de zegelstaart 1 charter (stadszegel), 1 stukje papier In dorso: "hyervan geen verloop betaelt". Notabene 1794 Oude signatuur 5250 1514 1 charter (stadszegel) 1794 Oude signatuur 5251 20 schellingen op het leven van Jan Bos, 22 november 1514 1 charter (licht beschadigd stadszegel) Tekstverlies door vochtschade. Notabene 1794 Oude signatuur 4371 20 schellingen op het leven van Volck Jan Ariaenszs. dochter, 30 april 1515 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4372 2 pond op het leven van Jan Rommer Jacobsz, 10 oktober 1515 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4373 1 pond op het leven van Clara Andries Janszs. dochter, 13 november 1515 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1794 Oude signatuur 4374 2 pond op het leven van Agnies Jan Dircxz. van [Crimpen's] dochter, 17 november 1515 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enig tekstverlies door vochtschade. Notabene 1794 Oude signatuur 4375 1 pond op het leven van Aeltgen Jacob Simonsz dochter, 20 november 1515 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enig tekstverlies door het ontbreken van ca. 10% rechts. Notabene 1794 Oude signatuur 5252 1 pond op het leven van Jacob Kerstantsz (of: Karstansz), 1 oktober 1515 1 charter (beschadigd stadszegel) 1794 Oude signatuur 5253 10 schellingen op het leven van Katrijn Pieter Gheert Baertsz dochter, 1 oktober 1515 1 charter (stadszegel) 1794 Oude signatuur 5254 4 pond op het leven van mr. Aernt Willem Aertszz., 13 november 1515 1 charter (stadszegel) 1794 Oude signatuur 4376 30 schellingen 4 penningen op het leven van zuster Anna Jacobs dochter, 5 november 1517 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 4377 20 schellingen op het leven van Cornelis Andries Jansz, 10 november 1517 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 4378 - 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 5255 20 schellingen op het leven van heer Cornelis Dammasz, priester, en Aeff Rogels dochter, 1 september 1517 1 charter (stadszegel) 1795 Oude signatuur 5256 20 schellingen op het leven van Margriet Andries Jansz dochter, 10 oktober 1517 1 charter (stadszegel) 1795 Oude signatuur 5257 1 pond op het leven van Jacob Kerstentsz (of: Karstansz), 20 oktober 1517 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 5258 20 schellingen op het leven van Neeltgen Maertens dochter, 25 juni (Sint Jansdach te midsomer) 1519 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 4379 30 schellingen op het leven van Heynrick Symon Jansz, 27 februari 1520 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 4380 2 pond op het leven van mr. Cornelis Jan Mateeuszsz, 8 september 1521 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 4381 2 pond op het leven van Anne (of: Anna) Aert Michielzs dochter, 1 oktober 1521 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 5259 20 schellingen op het leven van Nies Maerten Allertszs. dochter, 1 oktober 1521 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 5260 20 schellingen op het leven van Geerte Dirck Offemans dochter, 1 oktober 1521 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 4382 11 schellingen 8 penningen op het leven van Dirck Wouter Gillisz, 26 februari 1524 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 4383 10 schellingen 4 penningen op het leven van Agnies Jan Vredericxzs dochter, geprofeste non in het Brigittenklooster, 27 februari 1524 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 4384 2 pond op het leven van Agnies Jan Vredericxz dochter, geprofeste non in het Brigittenklooster, 1 juni 1524 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 4385 10 schellingen op het leven van Agnies Jansdr, geprofeste non in het Brigittenklooster, 1 juni 1524 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 4386 26 schellingen 8 penningen op het leven van Anne Jacobs dochter, geprofeste non in het Brigittenklooster, 2 juni 1524 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 5261 26 schellingen 2 penningen op het leven van Jan Cornelis Claess., 26 februari 1524 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 5262 11 schellingen 8 penningen op het leven van heer Jan Frans Brouchuysensz, priester, 26 februari 1524 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 5263 24 schellingen 8 penningen op het leven van Jacob Joost Aelbrechtss., priester, 26 februari 1524 1 charter (beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 5264 21 schellingen 6 penningen op het leven van Niesgen Maerten Allertszs. dochter, 26 februari 1524 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 5265 25 schellingen 4 penningen op het leven van Lysbet Aert Michielszs. dochter, 26 februari 1524 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 5266 24 schellingen 2 penningen op het leven van Thomas Jan Thomasz, 27 februari 1524 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 5267 10 schellingen 4 penningen op het leven van Willem Cornelis Willemsz den Oesterlyncx zoen, 27 februari 1524 1 charter (stadszegel) 1795 Oude signatuur 5268 10 schellingen 4 penningen op het leven van Geertruyt Pieter Claeszs. dochter, te heffen door Heynrick Jan Aertsz en zijn vrouw Goelt Aertsdochter, 1 maart 1524. Met akte van transport door de renteheffers aan Geertruyt van al hun rechten, 12 april 1526 2 charters (getransfigeerd, ontbrekend stadszegel resp. beschadigde Enig tekstverlies in de oorspronkelijke akte wegens schimmelschade. Notabene 1795 Oude signatuur 5269 13 schellingen 4 penningen op het leven van Aechte Egberts dochter, geprofeste non in het St.-Margaretaklooser, 2 maart 1524 1 charter (zwaar beschadigd stadszegel) Mogelijk enig tekstverlies wegens verbleekt schrift (vochtschade). Notabene 1795 Oude signatuur 5270 10 schellingen op het leven van Lysbet Frans Corneliszs. dochter, 2 maart 1524 1 charter (zwaar beschadigd stadszegel) 1795 Oude signatuur 4387 10 schellingen 8 penningen op het leven van Lysbet Frans Cornelisz dochter, 16 augustus 1526 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1795 Oude signatuur 5271 2 pond op het leven van Katrijn Cornelis Jacobszs. dochter, 18 februari 1530 1 charter (beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 5272 2 pond op het leven van Clement Cornelis Jacobsz, 18 februari 1530 1 charter (licht beschadigd stadszegel) Geliasseerd geweest. Notabene 1796 Oude signatuur 4388 20 schellingen op het leven van Zyburch Pieter Baertszs dochter, 9 augustus 1531 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1796 Oude signatuur 5273 2 pond op het leven van Lysbet Reynier Paeuwen dochter, 9 november 1531 1 charter (beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 5274 20 schellingen op het leven van Jan Henrick Jansz die cuper, 24 februari 1532 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 5275 10 schellingen 10 penningen op het leven van Geertruyt Dirck Jansz de Vrijen, 2 februari 1533 1 charter (licht beschadigd stadszegel) Geliasseerd geweest. Notabene 1796 Oude signatuur 5276 3 pond op het leven van Aeffgen Pieter Adriaensz dochter, 31 december 1535 1 charter (beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 4389 25 schellingen op het leven van Adriana, zuster, Mees Saerssens dochter, 22 januari 1536 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1796 Oude signatuur 5277 20 schellingen op het leven van Lysbeth Ghijsbrechts dochter, zuster, 22 januari 1536 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 5278 20 schellingen op het leven van Jan meester Claes Janss., 17 december 1538 1 charter (fragement van stadszegel) 1796 Oude signatuur 5279 20 schellingen op het leven van Emme Witte van Hoven dochter, 9 oktober 1539 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 5280 1 pond op het leven van Celie Dirck Gerritsz dochter, 25 oktober 1539 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 5281 2 pond op het leven van Aeffghen Henrick Jansz cupers dochter, 1 mei 1541 1 charter (beschadigd stadszegel) Enig tekstverlies door vochtschade. Notabene 1796 Oude signatuur 5282 3 pond op het leven van Griete Louweris dochter, 1 september 1541 1 charter (stadszegel) 1796 Oude signatuur 4390 10 Karolusgulden op het leven van Cornelia Jacob Voppen dochter, 2 september 1544 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 15% rechtsonder. Notabene 1796 Oude signatuur 5283 20 schellingen op het leven van Cornelis Simonsz, 18 juni 1544 1 charter (beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 4391 10 schellingen op het leven van Neeltgen Jan Loossen dochter, 15 juli 1545 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1796 Oude signatuur 5284 4 schellingen 2 groten op het leven van Lucia Ghijsberts dochter (of: Lucie Ghijsen), 15 juli 1545 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 5285 10 schellingen op het leven van Margriet Louris dochter, 23 juli 1545 1 charter (fragment van stadszegel) 1796 Oude signatuur 4392 6 gulden op het leven van Aechte Cornelis Dirck Lonckendr, 17 februari 1550 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1796 Oude signatuur 5286 13 schellingen 4 groten op het leven van Elysabeth Jan Geenendr, 6 juli 1552 1 charter (fragment van stadszegel) 1796 Oude signatuur 5287 1 pond op het leven van Adryaen Aertsz, 8 juli 1552 1 charter (stadszegel) Tekstverlies door vochtschade. Notabene 1796 Oude signatuur 5288 6 schellingen 8 groten op het leven van Elysabet Jan Geenendr, 11 juli 1552 1 charter (zwaar beschadigd stadszegel) 1796 Oude signatuur 5289 1 pond op het leven van Dirck Jan Heyez., 31 mei 1556 1 charter (stadszegel) 1796 Oude signatuur 4393 1 pond op het leven van Cornelia Jan Loosdr, 1 februari 1558 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1796 Oude signatuur 4394 20 schellingen op het leven van Adriana Jan Jansz Bosch dochter, 21 november [1530] 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enig tekstverlies door vochtschade, waardoor het jaartal niet geheel leesbaar is. Notabene 1797 Oude signatuur 5290 1 pond op het leven van Aerlant Reyer Paeuwe dochter, 1 februari 1558 1 charter (licht beschadigd stadszegel) Enig tekstverlies door vochtschade. Notabene 1796 Oude signatuur 4395 1 pond op het leven van Clara Jacob Claessz dochter, 15 mei [1558] 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enig tekstverlies door vochtschade. Notabene 1797 Oude signatuur 4396 1 pond op het leven van Gheertruyt Willemsdr de Wilde, [15 mei 1560] 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1797 Oude signatuur 5291 1 pond op het leven van Cornelis Symonss., 28 februari 1560 1 charter (beschadigd stadszegel) 1797 Oude signatuur 5292 10 schellingen op het leven van Maritgen Adriaen Jansz Sangwijn dochter, 29 februari 1560 1 charter (fragment van stadszegel) 1797 Oude signatuur 5293 1 pond op het leven van Elysabeth Jansdr, 21 mei 1560 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1797 Oude signatuur 5294 1 pond 10 schellingen op het leven van Cornelis Fransz, 25 mei 1560 1 charter (zwaar beschadigd stadszegel) Enig tekstverlies door vochtschade. Notabene 1797 Oude signatuur 4397 2 pond op het leven van Willem Jansz, 20 december 1564 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1797 Oude signatuur 4398 ... op het leven van ..... ....., 20 december 1565 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door het ontbreken van ca. 65% boven en rechts, waardoor alle essentiële gegevens onbekend blijven. Er zijn ook geen dorsale aantekeningen. In de marge is aangetekend: "obiit september 1574". Notabene 1797 Oude signatuur 5295 2 pond op het leven van Aechgen Claes dochter, 20 december 1565 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1797 Oude signatuur 5296 2 pond op het leven van Marie Jan Reyniersdr, 20 december 1565 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1797 Oude signatuur 5297 10 schellingen op het leven van Annetgen Lambert Pietersdr, 20 december 1565 1 charter (stadszegel) Enig tekstverlies door vochtschade. Notabene 1797 Oude signatuur 4399 1 pond op het leven van Clara, dochter van Cornelis Jacobsz den jongen Houtman, 20 december 1565. Met een kwitantie van de erfgenamen van Claertje Cornelis wegens ontvangst van de laatste termijn, (1636) 1 charter (zegel ontbreekt) en (aangehecht met speld) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1797 Oude signatuur 5298 6 gulden op het leven van Jannitgen Cornelis, 3 mei 1575 1 charter (stadszegel) 1797 Oude signatuur 5299 5 Carolusgulden op het leven van Jan Dircxz. de Lange, 3 juni 1575 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1797 Oude signatuur 5300 9 Carolusgulden op het leven van Elysabeth Jans, dochter van Jan Geen Symonsz van Peereboomen, 16 juni 1575 1 charter (stadszegel) 1797 Oude signatuur 5301 5 gulden op het leven van Emme Dirck Cornelisz Loncken dochter, 16 juni 1575 1 charter (stadszegel, in dichtgenaaid perkamenten zakje) 1797 Oude signatuur 5302 2 gulden 5 stuivers op het leven van Sophia Arien Gerritsz dochter, 7 september 1575 1 charter (licht beschadigd stadszegel) 1797 Oude signatuur 4400 2 gulden 15 stuivers op het leven van Dirck Reyniersz, 3 december 1586 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1797 Oude signatuur 5303 6 gulden 10 stuivers op het leven van Maria, dochter van Joost Pietersz, "wettewarier", 1 juni 1586 1 charter (stadszegel) 1797 Oude signatuur 5304 ... op het leven van ..... ....., 15 november 1586 1 charter (vervormd stadszegel) Tekstverlies door het ontbreken van ca. 30% linksboven en door vochtschade, waardoor alle essentiële gegevens onbekend blijven. Er zijn beperkt leesbare dorsale aantekeningen. Uit de leesbare bewoordingen, die identiek zijn aan die van inv.nr. 4000, valt af te leiden dat het gaat om een lijfrente. De bewoordingen in de losrente-akten uit 1586 verschillen enigszins. Notabene 1797 Oude signatuur 5305 4 gulden 10 stuivers op het leven van Aertgen Aerts dochter, 1 januari 1587 1 charter (licht beschadigd stadszegel (gebarsten)) 1797 Oude signatuur 5306 3 gulden op het leven van Alijt Jansdr, 12 januari 1587 1 charter (fragment stadszegel) 1797 Oude signatuur 5307 4 gulden 10 stuivers op het leven van Andreas Dircxsz (of: Andryes Dirkz.) [Bockenberch], 19 november 1587 1 charter (stadszegel) 1797 Oude signatuur 5308 13 gulden 17 stuivers 8 penningen op het leven van Jan Claess., 1 december 1587 1 charter (stadszegel) 1797 Oude signatuur 4401 6 gulden op het leven van Reynier Jansz de Vrije, 2 oktober 1590 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1797 Oude signatuur 5309 8 gulden op het leven van Marrigen Ermbouts en Janneghen Gerrits de Langhe, 31 december 1598 1 charter (restant van stadszegel) 1797 Oude signatuur 5310 12 gulden op het leven van Herman (of: Harman) Heyndricxs. en Elizabeth Cornelis Houmes, 31 december 1598 1 charter (restant van stadszegel) 1797 Oude signatuur 5311 5 gulden op het leven van Geertghen Jansdr, 22 november 1617 1 charter (restant van stadszegel) Enig tekstverlies door mechanische schade. "Obiit voor den 1en verschijndagh". Notabene 1798 Oude signatuur 4407-5330 Afgeloste losrente-akten ten laste van de stad, 1448 - 1729 en 1803 17 dozen De lijfrenten zijn in een aparte verzamelbeschrijving beschreven (inv.nrs. 4279-4401 en 6000-6119). Notabene 5320 1830 gouden Franse oude schilden ten gunste van Johan van Treslong, kanunnik van Oudmunster te Utrecht, 27 maart 1448 1 charter (de zegels van de derde, vierde en zesde oorkonder in groene was Lening aangegaan door Jan Woutersz, Roemer Harmansz, Kerstant Claesz, Dirc van der Goude, Pieter Willemsz, Dirc Jacobsz, Gheryt Aelbrechtsz, Dirc Pietersz en Gheen Allartsz, kooplieden, waarbij het stadsbestuur zich door medebezegeling garant stelt voor de aflossing. Notabene 1785 Oude signatuur 4407 16 pond ten gunste van Kathrijn Cornelys Heynricxs dochter, 20 juli 1472 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In dorso "In E". Notabene 1785 Oude signatuur 4408 16 pond ten gunste van Janne Heynric Willemsz weduwe, 20 juli 1472 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In dorso "Desen brief is gelost mit zeker lijfrenten ...". Notabene 1785 Oude signatuur 5321 8 pond ten gunste van Claes Jansz, 20 juli 1472 1 charter (licht beschadigd zegel) 1785 Oude signatuur 5322 8 pond ten gunste van Jan ..... of de Brigitten, 27 november 1477 1 charter (zwaar beschadigd zegel) Tekstverlies door het ontbreken van ca. 25% (links- en rechtsboven) en door vochtschade. Notabene 1785 Oude signatuur 4409 27 pond 4 schellingen ten gunste van Ewout Arienz, 15 mei 1478 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 5324 80 Rijnse guldens ten gunste van Dirck Kerstantsz en Celi Kerstantsdochter, 26 augustus 1478 1 charter (beschadigd stadszegel) 1785 Oude signatuur 5323 80 pond ten gunste van Lauwereys Cornelysz (?) van Puers in Brabant, 17 juni 1478. Met een akte van transport door Pieter Jansz van Akersloet als erfgenaam van Claes Gerytsz van Lymmen aan Willem Jan Willemss., 5 maart 1533 2 charters (getransfigeerd, beschadigd stadszegel resp. zegels van Enig tekstverlies door vochtschade. Notabene 1785 Oude signatuur 4410 64 pond ten gunste van Dirck Dircxz, 22 januari 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 4411 225 pond ten gunste van Franschine, weduwe van Daneel van Baemberge, 26 april 1480 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 5325 32 pond ten gunste van Nanne Vrerick Harmansz weduwe, 22 januari 1480 1 charter (zwaar beschadigd stadszegel) 1785 Oude signatuur 5326 24 pond ten gunste van Machtelt Pieter Jan Aerntsz weduwe, 9 februari 1480 1 charter (beschadigd stadszegel) Enig tekstverlies door vochtschade. Notabene 1785 Oude signatuur 4412 60 pond ten gunste van Aernt Harmansz, 27 augustus 1481 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 4413 45 pond (?) ten gunste van Baernt en Matthijs ....., .. oktober 14(8)1 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Veel tekstverlies door het ontbreken van ca. 65% rechts. Notabene 1785 Oude signatuur 4414 90 pond (?) ten gunste van Wigger Adriaensz, (.5) ..... 14(8)1 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Veel tekstverlies door het ontbreken van ca. 35% rechts. Notabene 1785 Oude signatuur 5327 90 pond ten gunste van prior en convent van de kruisbroeders te Goes, 1 oktober 1482; vidimus door burgemeesters en schepenen van Goes, 10 december 1482 1 charter (beschadigd stadszegel van Goes) 1785 Oude signatuur 5328 60 pond ten gunste van Anthonis Jaecx, 8 mei 1482. Met een akte van transport voor burgemeesters en schepenen van Nieuwpoort (Vlaanderen) door Ameyt de Wale en zijn vrouw Mayken Jaecx aan mr. Aernoudt van Loen, Fransse Hendricxzone en Gheeraert Walemssche genaamd Coeman, 23 juli 1506. Met een akte van verkoop door Dirck Jans Hoensz, lid van de vroedschap, aan Bartout Andriesz, onder verband van het huis van de verkoper aan de Gouwe (O = Lysbet Floren), ... 1545 3 charters (getransfigeerd, beschadigd stadszegel resp. beschadigd zegel van 1785 Oude signatuur 4415 12 pond ten gunste van mr. Allairt Ghenenz, 6 juni 1483 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 5329 30 pond ten gunste van Gerrit Claesz van Egmondt te Leiden, 16 augustus 1485. Met een aangehechte, onderhandse akte van transport door Jan Fransz scoemaker aan Pieter Jansz Bennick (?), 7 februari 1545 1 charter (beschadigd stadszegel) Gedeeltelijk zeer vuil, enig tekstverlies door vochtschade, ingescheurd door droogte. Notabene 1785 Oude signatuur 4416 53 pond 4 schellingen ten gunste van mr. Pieter Jansz, priester, 20 maart 1503, in verband met de splitsing van een losrente-akte, oorspronkelijk van 120 pond ten gunste van Jan Jansz, 2 januari 1483, en op 10 december 1489 omgezet in een akte ad 160 pond, uit de nalatenschap van zijn vader Jan Gheritsz 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1785 Oude signatuur 5330 32 pond ten gunste van Heinrick Aertsz Broeckhuysen, 6 november 1505. Met een getransfigeerde akte van transport door de erfgenamen van de koper aan Ghoelt Aertsdochter, 24 november 1517 1 charter (beschadigd stadszegel) Gedeeltelijk zeer vuil, ca. 30% tekstverlies door vochtschade. Notabene 1785 Oude signatuur 981 Authentieke afschriften van de akten van indemniteit van 1449, 1456 en 1472, en van het octrooi tot negotiatie van penningen van 1505, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft inv.nrs. 974, 975 en 953. Notabene 997 Lijst van los- en lijfrenten verkocht in de jaren 1472, 1476, 1478, 1480 en 1487 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 950-964 Octrooien tot negotiatie van penningen, 1481 - 1548 15 charters 950 1481 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0950 Oude signatuur 951 1481 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0951 Oude signatuur 952 1489 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0952 Oude signatuur 953 1505 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0953 Oude signatuur 954 1505 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0954 Oude signatuur 955 1505 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0955 Oude signatuur 956 1508 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0956 Oude signatuur 957 1513 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0957 Oude signatuur 958 1515 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0958 Oude signatuur 959 1516 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0959 Oude signatuur 960 1517 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0960 Oude signatuur 961 1519 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0961 Oude signatuur 962 1531 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0962 Oude signatuur 963 1543 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0963 Oude signatuur 964 1548 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0964 Oude signatuur 1105 Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvangers van de gedwongen geldleningen van april, juli en augustus 1490, z.d 1 deel Achterin een rekening van de inkomsten en uitgaven wegens de verkoop van renten in 1489, en een aantekening betreffende de aflossing van de leningen van 1490 volgens een besluit van 1513. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Elk van de vier kwartieren of poorterijen van Gouda had daartoe een eigen ontvanger. Notabene 1046-1052 Lijsten van betalingen, 1490 - 1500 7 delen Gedrukt in 1492, vermoedelijk door de Collatiebroeders. De namen van de crediteuren zijn gedrukt, de mutaties en aantekeningen van de betalingen in handschrift. In buitenlandse bibliotheken bevinden (bevonden) zich vijf exemplaren zonder aantekeningen. Notabene 1046 1490 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft betalingen in de periode 1490 - 1493. Notabene 1046 Oude signatuur 1047 1491. Met aantekeningen uit 1518 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie datum brief tussen fol. XX en XXI. Notabene 1047 Oude signatuur 1048 1492 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1048 Oude signatuur 1049 1495 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1049 Oude signatuur 1050 1498 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Doorgehaald, en bijgeschreven 1490 - 1500. Concept van inv.nr. 1025. Notabene 1050 Oude signatuur 1051 1499 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1051 Oude signatuur 1052 1500 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvoltooid. Notabene 1052 Oude signatuur 1037-1045 Leggers van betalingen in de zuidelijke Nederlanden, met uitzondering van Vlaanderen, 1490 - 1554 9 katerns 1037 1490 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1037 Oude signatuur 1038 1494 - 1499 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1038 Oude signatuur 1039 1494 - 1503 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1039 Oude signatuur 1040 1496 - 1505 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig. Notabene 1040 Oude signatuur 1041 1519 - 1531 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1041 Oude signatuur 1042 1525 - 1540 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1042 Oude signatuur 1043 1531 - 1547 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1043 Oude signatuur 1044 1543 - 1549 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1044 Oude signatuur 1045 1550 - 1554 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1045 Oude signatuur 1025-1030 Leggers van de verschuldigde renten, 1490 - 1568 6 delen Het z.g. "nieuwe register" (aangelegd in 1513) ontbreekt. Notabene 1025 1490 - 1500 Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangelegd in 1498. Notabene 1025 Oude signatuur 1026 1501 - 1510 Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1026 Oude signatuur 1027 1510 - 1533, aangelegd in 1511 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1027 Oude signatuur 1028 1533 - 1548 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft geen lijfrenten op inwoners van Gouda. Notabene 1028 Oude signatuur 1029 1548 - 1560 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1029 Oude signatuur 1030 1548 - 1568 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ingericht volgens betaalmaanden. Betreft lijfrenten op inwoners van Gouda. Notabene 1030 Oude signatuur 1102-1104 Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens de lijfrenten ten laste van de grafelijkheid op Gouda verkocht in 1449 en 1456 3 katerns Afgehoord door de Rekenkamer van Holland in 1497. Notabene 1102 December 1491 - november 1492 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1102 Oude signatuur 1103 December 1493 - november 1495 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1103 Oude signatuur 1104 December 1495 - november 1496 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1104 Oude signatuur 4402-5314 Akten betreffende de inning van lijfrenten ten laste van de stad, 1494, 1502, 1508, 1515, 1516 5 charters, 1 stuk 1792-1793, 1795 Oude signatuur 4402 Akte van transport ten overstaan van schepenen van Tiel van een lijfrente van 10 Rijnse gulden ten laste van de stad Gouda op het leven van Dirck van den Boeck door laatstgenoemde aan Clais van Beesde, 13 december 1494 (Sinte Luciendach virginis) 1 charter (fragmentje van het eerste schepenzegel, het tweede ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1792 Oude signatuur 5312 Akte waarbij het stadsbestuur van Sluis heer Jan Bollaert, priester, aanstelt tot voogd over de Clementkin en Grietkin, nagelaten kinderen van heer Wouter Halewijn, priester, in plaats van Ledevaert Claissone en Aernout de Scrivere, met speciale machtiging tot het innen van de lijfrente ten laste van de stad Gouda, 11 mei 1494 1 charter (beschadigd stadszegel van Sluis) 1792 Oude signatuur 4403 Vonnis van het Hof van Holland in het proces van Willem van Loo contra de stad Gouda, wegens 75 pond achterstallige renten sinds 1495 ter zake van een lijfrente van 10 pond, waarbij de stad tot betaling hiervan wordt veroordeeld, 23 december 1502 1 charter (zegel ontbreekt) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tekstverlies door vochtschade. Dorsale aantekeningen. Notabene 1792 Oude signatuur 5313 Akte waarbij het stadsbestuur van Oudenaarde een "attestatie de vita" geeft van o.a. Godelieve Boytacx Cornelisdochter, non in het klooster Maagdendale, 3 december 1515 1 charter (stadszegel van Oudenaarde) 1794 Oude signatuur 5314 Akte waarbij het stadsbestuur van Breda een "attestatie de vita" geeft van jonkvrouw Janne van Mechelen, dochter van Adriaen van Borchhoek en Weyn van Mechelen, 17 juni 1516 1 charter (stadszegel van Breda) 1795 Oude signatuur 993 Akte, waarbij Floris van Egmondt, heer van St. Maartensdÿk, verbiedt om de poorters van Gouda aan te spreken wegens de achterstallige renten ten laste van die stad, 1497 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 990 Relaas van een deurwaarder dat hij het octrooi van 3 februari 1498 aan Haarlem en Leiden heeft betekend, 1498 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft inv.nr. 985. Notabene 985-989 Akten, waarbij de stad Gouda toestemming tot uitstel van betaling van los- en lijfrenten ontvangt, 1498 - 1563 7 charters 985 3 februari 1498 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0985 Oude signatuur 986 4 juli 1516, 2 maart 1517 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0986 Oude signatuur 987 27 april 1518 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0987 Oude signatuur 988 26 mei 1523 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0988 Oude signatuur 989 2 mei 1554 en 31 augustus 1563 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0989 Oude signatuur 994 Stukken van een proces voor het Hof van Holland tussen de steden Dordrecht, Delft, Leiden en Gouda enerzijds en Nicolaas Basijn anderzijds wegens de betaling van achterstallige renten, 1499 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1053 "Achterstallen van 't gemeen lants renten", 15e eeuw 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1034-1036 Leggers van betalingen te Amsterdam, 1500 - 1509 en 1517 - 1528 3 katerns 1034 1500 - 1505 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1034 Oude signatuur 1035 1501 - 1509 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1035 Oude signatuur 1036 1517 - 1528 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1036 Oude signatuur 1021-1024 Lijsten van de renten die ten behoeve van het land zijn verkocht, z.d 5 katerns Bevat leeftijden. Notabene 1021 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1021 Oude signatuur 1022 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1022 Oude signatuur 1023 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1023 Oude signatuur 1024 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1024 Oude signatuur 1024.a Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1024 Oude signatuur 1031-1032 Indices op de leggers inv.nrs. 1026 en 1027 2 delen 1031 1501 - 1510 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1031 Oude signatuur 1032 1510 - 1533 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tevens index op het (ontbrekende) z.g. "nieuwe register" (aangelegd in 1513). Notabene 1032 Oude signatuur 998 Kohier, vermoedelijk van een gedwongen geldlening, ca. 1508 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 983 Akte, waarbij Karel, prins van Spanje, de betaling van de lÿfrenten op de oude voet handhaaft, 1515 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1101 Diverse stukken en fragmenten daarvan betreffende de betaling van renten ten laste van de stad, 1515 - 1708 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1000-1006 Kohieren van de gedwongen geldleningen van 1517, 1524, 1527, 1528 en ca. 1528 7 katerns Straatsgewijs ingericht. Deze leningen strekken om het aandeel van Gouda in buitengewone beden te voldoen. Notabene 1000 Juli 1517 Achterin de ontvangsten van december 1517. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1000 Oude signatuur 1001 Maart 1524 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1001 Oude signatuur 1002 December 1527 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1002 Oude signatuur 1003 Maart 1528 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1003 Oude signatuur 1004 Augustus 1528 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1004 Oude signatuur 1005 December 1528 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1005 Oude signatuur 1006 Ca. 1528 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvoltooid. Notabene 1006 Oude signatuur 984 Akte, waarbij Margaretha, aartshertogin van Oostenrijk, verklaart dat de verplichting die de stad Gouda op zich heeft genomen om losrenten te bezegelen niet prejudiciabel zal zijn, 1522 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1007 Stukken betreffende de leningen ten laste van Holland door Gouda bezegeld, van 1523, 1530, 1542 en 1543 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 995 Stukken betreffende het beslag op renten ten name van ingezetenen van het Nedersticht ingevolge het plakaat van 7 augustus 1526, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1008 Lijst van de losrenten die in 1528 door de vijf grote steden van Holland bezegeld zijn, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 991 Akte, waarbij de rentmeester-particulier in het kwartier van Gouda zekerheid stelt voor de aflossing van rentebrieven ten laste van het land, 1529 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 999 Lijst van ingezetenen, vermoedelijk opgemaakt voor een gedwongen geldlening, ca. 1530 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Straatsgewijs ingericht. Notabene 1106 Rekening van inkomsten en uitgaven van de pensionaris van Gouda wegens de aflossing van renten ten laste van het land, ca. 1530 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1009 Lijst van de renten die in 1532 door de vijf grote steden van Holland bezegeld zijn, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1010 Lijst van de schout, schepenen, vroedschappen en brouwers die de stad op 30 juli 1534 geld voorgeschoten hebben 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 996 Vonnis van het Hof van Holland in het geschil tussen Joost Claesz de Jonge, brouwer te Gouda, en de burgemeesters van die stad betreffende de compensatie van bieraccijns met lijfrenten, 1540 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1011 Lijst van de renten die in 1551 en 1552 zijn gehypothekeerd op de waag en de sluis, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1059-1100 Lijsten van betalingen, 1552 - 1767 42 delen 1059 Februari 1552 - maart 1553 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1059 Oude signatuur 1060 1554 - 1556 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1060 Oude signatuur 1061 1578, 1579 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1061 Oude signatuur 1062 1580 - 1582 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1062 Oude signatuur 1063 1585 - 1587 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1063 Oude signatuur 1064 1599 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1064 Oude signatuur 1065 1600 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1065 Oude signatuur 1066 1602 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1066 Oude signatuur 1067 1602 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft domeinen. Notabene 1067 Oude signatuur 1068 1616 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1068 Oude signatuur 1069 1620 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1069 Oude signatuur 1070 1638 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1070 Oude signatuur 1071 1639 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1071 Oude signatuur 1072 1641 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1072 Oude signatuur 1073 1641 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1073 Oude signatuur 1074 1647 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1074 Oude signatuur 1075 1651 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1075 Oude signatuur 1076 1652 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1076 Oude signatuur 1077 1652 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1077 Oude signatuur 1078 1661 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1078 Oude signatuur 1079 1661 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1079 Oude signatuur 1080 1662 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1080 Oude signatuur 1081 1663 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1081 Oude signatuur 1082 1663 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1082 Oude signatuur 1083 1664 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1083 Oude signatuur 1084 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1084 Oude signatuur 1085 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1085 Oude signatuur 1086 1676 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1086 Oude signatuur 1087 1676 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1087 Oude signatuur 1088 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1088 Oude signatuur 1089 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1089 Oude signatuur 1090 1689 - 1700 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1090 Oude signatuur 1091 1702 - 1704 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1091 Oude signatuur 1092 1711 - 1713 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1092 Oude signatuur 1093 1714 - 1721 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1093 Oude signatuur 1094 1722 - 1728 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1094 Oude signatuur 1095 1729 - 1731 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1095 Oude signatuur 1096 1735 - 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1096 Oude signatuur 1097 1738 - 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1097 Oude signatuur 1098 1747 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1098 Oude signatuur 1099 1760 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1099 Oude signatuur 1100 1767 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1100 Oude signatuur 1012 Lijst van de los- en lijfrenten die in 1553 en 1554 voor het land bezegeld zijn, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1033 Legger van diverse inkomsten en van betalingen van renten, 1553 - 1568 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ingericht volgens betaalmaanden. Betreft lijfrenten verkocht in 1552 en later. Notabene 1013 Lijst van de los- en lijfrenten die in mei 1555 voor het land bezegeld zijn, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1014 Lijst van de renten die in 1557 door de zes grote steden van Holland bezegeld zijn, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1015 Lijst van de aflossing van de lening van 1557 voor de aankoop van koren, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1016 Lijst van de renten die in 1558 voor het land bezegeld zijn, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 965 Akte, waarbij het Hof van Holland het besluit om de defensie van Gouda te financieren door een gedwongen lening en bijdragen van de poorters goedkeurt, 1572 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1017 Lijsten van de los- en lijfrenten voor het land verkocht in 1585 - 1605 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met aantekeningen betreffende de aflossing. Bevat geen leeftijden. Notabene 1107-1107 Rekening van inkomsten en uitgaven van de tresoriers van Gouda wegens de renten in de jaren 1584 en 1585 ten laste van de stad verkocht, 1586 2 delen 1107 1586 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de gecommitteerden tot de afhoring van deze rekening, 1 mei 1589. Geen leeftijden vermeld. Notabene 1107.a 1587 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 22 augustus 1590. Notabene 1018 Stukken betreffende de renten door Gouda ten behoeve van het land verkocht van 1599 - 1601 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat leeftijden. Notabene 992 Verzoekschrift van de burgemeesters van Gouda aan de gecommitteerde raden van de staten van Holland betreffende de restitutie van de renten ten laste van het land door de stad bezegeld; met apostille, 1600 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1054 "Blaffert van de domeynen, losrenten, gemortificeerde renten, hofstedegelt en de buyterenten staende tot laste der stede van der Goude", 1615 - ca. 1640 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangelegd ingevolge resolutie van de vroedschap van 17 maart 1615. Notabene 1019 Lijst van de renten ten laste van Gouda, betaalbaar van juli-december, met de mutaties van 1644 - 1650 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1020 Staten van de renten ten laste van de stad, 1676 - 1690 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1055-1058 Leggers van de houders van obligaties in de stedelijke leningen uitgegeven in 1740 - 1791 4 delen 1055 1740 - 1772 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1055 Oude signatuur 1056 1750 - 1757 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1056 Oude signatuur 1057 1771 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1057 Oude signatuur 1058 1772 - 1791 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1058 Oude signatuur .-- Legger van de stedelijke leningen, aangelegd in 1767 en aangevuld tot 1769. Zie inv.nr. 600 4215 Stukken betreffende de aflossing van obligaties ten laste van de tresorie van de stad Gouda, z.d. (ca. 1784 ?) en 1794 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (aanw. M 159) Oude signatuur 10.y. Beden en andere bijdragen aan de gewestelijke financiën 1111 Kwitanties wegens de betaling van het aandeel van Gouda in de beden, 1420, 1433, 1470 - 1475, 1481 - 1484, 1492, 1493, 1496, 1511, 1516, 1558 (stukken en charters) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De kwitanties van 1481 - 1484 bruikleen van het A.R.A. Notabene 1108 Akte, waarbij Filips, hertog van Bourgondie, terugbetaling van voorgeschoten gelden belooft, 1430 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1109 Akte, waarbij Filips, hertog van Bourgondie, toestemming geeft om de reiskosten van de gedeputeerden van Gouda naar Engeland in rekening te brengen, 1438 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1110 Akte, waarbij Karel, hertog van Bourgondie, belooft in de komende zes jaren geen bijzondere beden te zullen vragen, 1473 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1116-1118 Akten, waarbij het aandeel van Gouda in de beden tijdelijk wordt verminderd, 1491, 1504 en 1555 3 charters 1116 19 juni 1491 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1116 Oude signatuur 1117 19 augustus 1504 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1117 Oude signatuur 1118 3 juli 1555 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1118 Oude signatuur 1112 Staten van de omslag van de bede, met bijlagen, 1496 april 1 en oktober 1 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1113 Akten van consent in de beden, 1511 - 1568. Afschriften, met bijlagen 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1114 Sommaties tot betaling van het aandeel in de beden, 1515 en 1535 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1115 Akte, waarbij de stad Gouda wordt gemachtigd om de bijdrage in de bruidschat van prinses Isabella te verrekenen met de bede, 1519 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1119 Akte van remboursement van voorgeschoten gelden door de landsregering aan de steden van Holland, 1543. Authentiek afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1120 Kohier van de omslag van de extraordinaire contributie van het jaar 1584 in Zuid-Holland, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1121-1123 Rekeningen van Bruyn Woutersz Verdoes, gecommitteerde terzake van de bijdragen van Gouda aan de gemene zaak, voor de jaren 1578 - 1594 3 delen Afgehoord door gecommitteerden. Notabene 1121 1578 - 1586 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 26 augustus 1597. Notabene 1121 Oude signatuur 1122 1586 - 1589 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 augustus 1597. Notabene 1122 Oude signatuur 1123 1589 maart - 1594 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 augustus 1597. Notabene 1123 Oude signatuur 1124 Stukken van een proces voor de Hoge Raad tussen de stad Gouda en Jan Claesz van der Aa over de preferentie van hun vorderingen op de tresorier Bruyn Woutersz Verdoes, 1605 en 1606 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 10.z. Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan Betreft ook deels rekeningen voor bijzondere doeleinden. Deze dienen nog in de desbetreffende rubrieken te worden geplaatst. ------ DE BIJLAGEN ZIJN TOT NADER ORDER NIET TER INZAGE ------- Notabene 1469 Kwitantie afgegeven door Johan van Uutkerc, ridder, kastelein en kapitein van Gouda, wegens de betaling van 150 gouden Bourgondische Philippusguldens die de stad als welkom- en speldegeld aan de hertogin van Bourgondië geschonken heeft, 1433 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschadigd. Notabene 1125-1466 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de tresoriers respectievelijk tresorier-ontvanger(s) over de jaren 1437 - 1815 342 delen Aanvankelijk werden jaarlijks vier tresoriers uit de vroedschap gekozen. Op 13 juli 1553 werd dit college gesplitst in twee tresorier-ontvangers en twee tresorier-fabricagemeesters; de fabricage kreeg een eigen financieel beheer. Vanaf 1658 werd één tresorier-ontvanger benoemd, telkens voor drie jaar. De rekeningen zijn tot 1795 afgehoord door de vroedschap. Sedert 1490 lopen de rekeningen vanaf Onze Lieve Vrouwe Lichtmis (2 februari), sedert 1560 vanaf 1 februari. Vanaf 1600 bevatten zij een inhoudsopgave.Inv.nr. 1249 (1603) is verkeerd herbonden: fol. 6 en 5 bevinden zich na fol. 43; fol. 54 en 44 na fol. 4. Notabene III F 1 = 1190 Oude signatuur 1125 1437 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Uitgegeven door dr. J. Heinsius in de Bijdragen van het Historisch Genootschap (1904) 259 - 324. Een samenvatting van de rekeningen 1437 - 1491 werd door hem gegeven in de Bijdragen voor de Vaderlandsche Geschiedenis (1903) 291 - 375. Notabene 1125 Oude signatuur 1126 1438 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1126 Oude signatuur 1127 1439 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1127 Oude signatuur 1128 1444 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door gerecht en vroedschap 18 april 1449. Notabene 1128 Oude signatuur 1129 1445 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 april 1449. Notabene 1129 Oude signatuur 1130 1447 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door gerecht en vroedschap en veertigen 10 november 1449. Notabene 1130 Oude signatuur 1131 1448 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Laatste blad ontbreekt. Notabene 1131 Oude signatuur 1132 1449 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Laatste bladen ("particulen") ontbreken. Notabene 1132 Oude signatuur 1133 1453 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1133 Oude signatuur 1134 1454 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1134 Oude signatuur 1135 1455 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1135 Oude signatuur 1136 1458 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1136 Oude signatuur 1137 1459 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 4 oktober 1462. De eerste vijf à zes bladen ontbreken. Notabene 1137 Oude signatuur 1138 1461 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1138 Oude signatuur 1139 1469 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1139 Oude signatuur 1140 1475 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tien (blanke?) bladen zijn afgesneden. Notabene 1140 Oude signatuur 1141 1477 en 1e kwartaal 1478 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1141 Oude signatuur 1142 147(9) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk onleesbaar. Notabene 1142 Oude signatuur 1143 1480 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1143 Oude signatuur 1144 2 februari - september 1481 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1144 Oude signatuur 1145 Oktober 1481 - 1 februari 1482 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1145 Oude signatuur 1146 1482 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1146 Oude signatuur 1147 1484 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1147 Oude signatuur 1148 1485 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1148 Oude signatuur 1149 1485 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tweede exemplaar. Notabene 1149 Oude signatuur 1150 1486 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1150 Oude signatuur 1151 1487 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk onleesbaar. Notabene 1151 Oude signatuur 1152 1488 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1152 Oude signatuur 1153 1489 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1153 Oude signatuur 1154 1490 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 6 juni 1494. Notabene 1154 Oude signatuur 1155 1491 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 8 juni 1494. Notabene 1155 Oude signatuur 1156 1492 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 7 januari 1495. Voor het jaar 1493, zie inv.nr. 3605. Notabene 1156 Oude signatuur 1157 1494 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 november 1496. Notabene 1157 Oude signatuur 1158 1495 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 31 oktober 1497. Notabene 1158 Oude signatuur 1159 1496 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 14 augustus 1499. Notabene 1159 Oude signatuur 1160 1497 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1160 Oude signatuur 1161 1497 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 31 augustus 1499. Notabene 1161 Oude signatuur 1162 1499 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 13 augustus 1501. Gedeeltelijk onleesbaar. Zie inv.nr. 3606. Notabene 1162 Oude signatuur 1163 1501 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1163 Oude signatuur 1164 1503 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1164 Oude signatuur 1165 1503 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 14 augustus 1506. Notabene 1165 Oude signatuur 1166 1504 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 11 september 1508. Notabene 1166 Oude signatuur 1167 1505 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door vroedschap en gerecht 10 maart 1509. Notabene 1167 Oude signatuur 1168 1506 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 22 november 1509. Notabene 1168 Oude signatuur 1169 1507 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1169 Oude signatuur 1170 1509 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 december 1512. Het hoofdstuk "timmeren" ontbreekt, maar is wellicht opgenomen onder "particulen". Notabene 1170 Oude signatuur 1171 1510 2 omslagen (bijgebonden) Rekening van de timmermeesters over 1510. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 3 december 1513. Notabene 1171 Oude signatuur 1172 1513 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 26 januari 1516. Notabene 1172 Oude signatuur 1173 1514 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 januari 1516. Notabene 1173 Oude signatuur 1174 1515 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 oktober 1519. Notabene 1174 Oude signatuur 1175 1516 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 juni 1521. Notabene 1175 Oude signatuur 1176 1517 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 juni 1521. Notabene 1176 Oude signatuur 1177 1518 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 26 november 1521. De rekeningen over 1518 - 1557 (inv.nrs. 1177 - 1214) zijn afgehoord door gerecht en vroedschap. Notabene 1177 Oude signatuur 1178 1520 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 januari 1523. Notabene 1178 Oude signatuur 1179 1521 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 6 augustus 1523. Notabene 1179 Oude signatuur 1180 1522 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 oktober 1525. Notabene 1180 Oude signatuur 1181 1523 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 26 september 1526. Notabene 1181 Oude signatuur 1182 1524 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 september 1526. Notabene 1182 Oude signatuur 1183 1525 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 juni 1529. Notabene 1183 Oude signatuur 1184 1527 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 5 november 1530. Notabene 1184 Oude signatuur 1185 1528 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 januari 1533. Notabene 1185 Oude signatuur 1186 1529 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 maart 1534. Notabene 1186 Oude signatuur 1187 1530. Met aanvullende aantekening, 1538 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 februari 1538. Notabene 1187 Oude signatuur 1188 1531 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 17 juni 1538. Notabene 1188 Oude signatuur 1189 1533 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 maart 1539. Notabene 1189 Oude signatuur 1190 1533 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 maart 1539 (tweede exemplaar). Notabene 1190 (III F 1) Oude signatuur 1191 1534 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 april 1541. Notabene 1191 Oude signatuur 1192 1535 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 mei 1541. Notabene 1192 Oude signatuur 1193 1536 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 januari 1542. Notabene 1193 Oude signatuur 1194 1537 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 12 juli 1542. Notabene 1194 Oude signatuur 1195 1538 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 april 1544. Notabene 1195 Oude signatuur 1196 1539 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 januari 1545. Notabene 1196 Oude signatuur 1197 1540 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 2 februari 1545. Notabene 1197 Oude signatuur 1198 1541 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 november 1545. Notabene 1198 Oude signatuur 1199 1542 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 januari 1546. Notabene 1199 Oude signatuur 1200 1543 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 11 januari 1548. Notabene 1200 Oude signatuur 1201 1544 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 4 februari 1548. Notabene 1201 Oude signatuur 1202 1545 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 3 januari 1549. Notabene 1202 Oude signatuur 1203 1546 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 8 februari 1550. Notabene 1203 Oude signatuur 1204 1547 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 juni 1552. Notabene 1204 Oude signatuur 1205 1548 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 juni 1552. Notabene 1205 Oude signatuur 1206 1548 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 juni 1552 (tweede exemplaar). Notabene 1206 Oude signatuur 1207 1549 - juli 1550 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 november 1552. Op 22 januari 1550 besloot de vroedschap de tresoriers te continueren tot 1 juni en op 21 mei 1550 tot St. Pietersdag. Notabene 1207 Oude signatuur 1208 Augustus 1550 - juli 1551 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 mei 1555. Notabene 1208 Oude signatuur 1209 Augustus 1551 - juli 1552 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 april 1555. Notabene 1209 Oude signatuur 1210 Augustus 1552 - juli 1553 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 april 1555. Notabene 1210 Oude signatuur 1211 Augustus 1552 - juli 1553 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 april 1555 (tweede exemplaar). Notabene 1211 Oude signatuur 1212 Augustus 1554 - juli 1555 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 2 december 1558. Notabene 1212 Oude signatuur 1213 Augustus 1555 - juli 1556 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 april 1559. Notabene 1213 Oude signatuur 1214 Augustus 1556 - januari 1557 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 13 juli 1559. In 1556 bepaalde koning Filips II dat de vernieuwing van de wet weer op dertienavond (5 januari) zou plaatsvinden. (inv.nr. 376). Notabene 1214 Oude signatuur 1215 1560 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 12 september 1562. Notabene 1215 Oude signatuur 1216 1564 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 26 maart 15. Notabene 1216 Oude signatuur 1217 1565 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 11 augustus 1569. Notabene 1217 Oude signatuur 1218 1566 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 oktober 1569. Notabene 1218 Oude signatuur 1219 1569 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 6 maart 1577. Notabene 1219 Oude signatuur 1220 1570 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 13 december 1577. Notabene 1220 Oude signatuur 1221 1572 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 april 1580. Notabene 1221 Oude signatuur 1222 1575 (bijgebonden) De tweede rekening van de resterende domeinen, lijf- en losrenten van 1575, afgehoord 20 februari 1587. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 oktober 1583. Notabene 1222 Oude signatuur 1223 1576 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 augustus 1584. Notabene 1223 Oude signatuur 1224 1577 Afgehoord 19 december 1584. Notabene 1224 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1225 1578 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 22 mei 1585. Notabene 1225 Oude signatuur 1226 1579 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 6 augustus 1585. Notabene 1226 Oude signatuur 1227 1580 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 maart 1586. Notabene 1227 Oude signatuur 1228 1581 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 3 december 1586. Notabene 1228 Oude signatuur 1229 1582 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 22 december 1586. Notabene 1229 Oude signatuur 1230 1583 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 2 maart 1587. Notabene 1230 Oude signatuur 1231 1584 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 22 mei 1587. Notabene 1231 Oude signatuur 1232 1585 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 17 juni 1588. Notabene 1232 Oude signatuur 1233 1586 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 juni 1589. Notabene 1233 Oude signatuur 1234 1588 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 15 juni 1594. Notabene 1234 Oude signatuur 1235 1589 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 juni 1595. Notabene 1235 Oude signatuur 1236 1590 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 12 februari 1596. Notabene 1236 Oude signatuur 1237 1591 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 31 augustus 1596. Notabene 1237 Oude signatuur 1238 1592 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 december 1597. Notabene 1238 Oude signatuur 1239 1593 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 april 1598. Notabene 1239 Oude signatuur 1240 1594 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 5 oktober 1598. Notabene 1240 Oude signatuur 1241 1595 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 juni 1599. Notabene 1241 Oude signatuur 1242 1596 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 maart 1600. Notabene 1242 Oude signatuur 1243 1597 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 17 februari 1601. Notabene 1243 Oude signatuur 1244 1598 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 november 1601. Notabene 1244 Oude signatuur 1245 1599 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 maart 1603. Notabene 1245 Oude signatuur 1246 1600 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 oktober 1603. Notabene 1246 Oude signatuur 1247 1601 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 januari 1605. Notabene 1247 Oude signatuur 1248 1602 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 december 1605. Notabene 1248 Oude signatuur 1249 1603 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 20 december 1606. Notabene 1249 Oude signatuur 1250 1604 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 11 augustus 1608. Fol. 250 - 263v ingebonden na fol. 203v. Notabene 1250 Oude signatuur 1251 1605 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 3 december 1608. Notabene 1251 Oude signatuur 1252 1606 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 juli 1610. Notabene 1252 Oude signatuur 1253 1607 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 december 1610. Notabene 1253 Oude signatuur 1254 1608 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 juli 1611. Notabene 1254 Oude signatuur 1255 1609 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 december 1612. Notabene 1255 Oude signatuur 1256 1610 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 25 oktober 1613. Notabene 1256 Oude signatuur 1257 1611 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 2 maart 1615. Notabene 1257 Oude signatuur 1258 1612 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 november 1615. Notabene 1258 Oude signatuur 1259 1613 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 september 1617. Notabene 1259 Oude signatuur 1260 1614 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 november 1617. Notabene 1260 Oude signatuur 1261 1615 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 mei 1620. Notabene 1261 Oude signatuur 1262 1616 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 juli 1621. Notabene 1262 Oude signatuur 1263 1617 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 11 december 1622. Notabene 1263 Oude signatuur 1264 1618 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 10 juni 1624. Notabene 1264 Oude signatuur 1265 1619 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 5 juli 1624. Notabene 1265 Oude signatuur 1266 1620 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 14 december 1624. Notabene 1266 Oude signatuur 1267 1621 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 3 januari 1625. Notabene 1267 Oude signatuur 1268 1622 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 14 februari 1626. Notabene 1268 Oude signatuur 1269 1623 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 10 april 1627. Notabene 1269 Oude signatuur 1270 1624 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 22 december 1628. Notabene 1270 Oude signatuur 1271 1625 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 november 1629. Notabene 1271 Oude signatuur 1272 1626 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 juli 1631. Notabene 1272 Oude signatuur 1273 1627 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 8 juli 1632. Notabene 1273 Oude signatuur 1274 1628 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 4 juni 1633. Notabene 1274 Oude signatuur 1275 1629 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 juli 1633. Notabene 1275 Oude signatuur 1276 1630 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 april 1634. Notabene 1276 Oude signatuur 1277 1631 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 26 maart 1638. Notabene 1277 Oude signatuur 1278 1632 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 december 1638. Notabene 1278 Oude signatuur 1279 1633 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 januari 1640. Notabene 1279 Oude signatuur 1280 1634 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 25 mei 1640. Notabene 1280 Oude signatuur 1281 1635 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 14 maart 1641. Notabene 1281 Oude signatuur 1282 1636 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 7 mei 1641. Notabene 1282 Oude signatuur 1283 1637 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 oktober 1641. Notabene 1283 Oude signatuur 1284 1638 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 februari 1642. Notabene 1284 Oude signatuur 1285 1639 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 25 augustus 1642. Notabene 1285 Oude signatuur 1286 1640 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 3 januari 1643. Notabene 1286 Oude signatuur 1287 1641 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 2 november 1643. Notabene 1287 Oude signatuur 1288 1641 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 2 november 1643 (tweede exemplaar). Notabene 1288 Oude signatuur 1289 1642 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 10 oktober 1644. Notabene 1289 Oude signatuur 1290 1643 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 oktober 1645. Notabene 1290 Oude signatuur 1291 1644 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 26 oktober 1646. Notabene 1291 Oude signatuur 1292 1645 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 2 november 1647. Notabene 1292 Oude signatuur 1293 1646 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 oktober 1648. Notabene 1293 Oude signatuur 1294 1647 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 november 1649. Notabene 1294 Oude signatuur 1295 1648 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 25 november 1650. Notabene 1295 Oude signatuur 1296 1649 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 5 december 1651. Notabene 1296 Oude signatuur 1297 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 14 november 1652. Notabene 1297 Oude signatuur 1298 1651 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 maart 1653. Notabene 1298 Oude signatuur 1299 1652 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 15 oktober 1654. Notabene 1299 Oude signatuur 1300 1653 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 20 november 1655. Notabene 1300 Oude signatuur 1301 1654 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 14 november 1656. Notabene 1301 Oude signatuur 1302 1655 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 17 november 1657. Notabene 1302 Oude signatuur 1303 1656 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 november 1658. Notabene 1303 Oude signatuur 1304 1657 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 20 november 1659. Notabene 1304 Oude signatuur 1305 1658 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 11 november 1660. Notabene 1305 Oude signatuur 1306 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 5 november 1661. Notabene 1306 Oude signatuur 1307 1660 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 11 november 1662. Notabene 1307 Oude signatuur 1308 1660 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 11 november 1662 (tweede exemplaar). Notabene 1308 Oude signatuur 1309 1661 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 november 1663. Notabene 1309 Oude signatuur 1310 1662 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 12 november 1664. Notabene 1310 Oude signatuur 1311 1663 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 20 november 1665. Notabene 1311 Oude signatuur 1312 1664 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 13 november 1666. Notabene 1312 Oude signatuur 1313 1665 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 12 november 1667. Notabene 1313 Oude signatuur 1314 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 15 november 1668. Notabene 1314 Oude signatuur 1315 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 12 november 1669. Notabene 1315 Oude signatuur 1316 1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 1 november 1670. Notabene 1316 Oude signatuur 1317 1669 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 13 november 1671. Notabene 1317 Oude signatuur 1318 1670 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 december 1672. Notabene 1318 Oude signatuur 1319 1671 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 14 december 1673. Notabene 1319 Oude signatuur 1320 1672 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 7 december 1674. Notabene 1320 Oude signatuur 1321 1673 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 13 december 1675. Notabene 1321 Oude signatuur 1322 1674 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 december 1676. Notabene 1322 Oude signatuur 1323 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 25 november 1677. Notabene 1323 Oude signatuur 1324 1676 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 november 1678. Notabene 1324 Oude signatuur 1325 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 november 1679. Notabene 1325 Oude signatuur 1326 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 15 november 1680. Notabene 1326 Oude signatuur 1327 1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 4 december 1681. Notabene 1327 Oude signatuur 1328 1680 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 november 1682. Notabene 1328 Oude signatuur 1329 1681 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 24 november 1683. Notabene 1329 Oude signatuur 1330 1682 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 12 december 1684. Notabene 1330 Oude signatuur 1331 1683 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 12 december 1685. Notabene 1331 Oude signatuur 1332 1684 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 26 november 1686. Notabene 1332 Oude signatuur 1333 1685 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 12 november 1687. Notabene 1333 Oude signatuur 1334 1686 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 november 1688. Notabene 1334 Oude signatuur 1335 1687 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 november 1689. Notabene 1335 Oude signatuur 1336 1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 16 november 1690. Notabene 1336 Oude signatuur 1337 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 5 november 1691. Notabene 1337 Oude signatuur 1338 1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 6 december 1692. Notabene 1338 Oude signatuur 1340 1692 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 december 1694. Notabene 1340 Oude signatuur 1341 1693 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 december 1695. Notabene 1341 Oude signatuur 1342 1694 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 21 november 1696. Notabene 1342 Oude signatuur 1343 1695 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 31 december 1697. Notabene 1343 Oude signatuur 1344 1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 8 november 1698. Notabene 1344 Oude signatuur 1345 1697 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 8 december 1699. Notabene 1345 Oude signatuur 1346 1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 22 december 1700. Notabene 1346 Oude signatuur 1347 1699 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 december 1701. Notabene 1347 Oude signatuur 1348 1700 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1702. Notabene 1348 Oude signatuur 1349 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 december 1703. Notabene 1349 Oude signatuur 1350 1702 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 13 december 1704. Notabene 1350 Oude signatuur 1351 1703 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 4 december 1705. Notabene 1351 Oude signatuur 1352 1704 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 9 december 1706. Notabene 1352 Oude signatuur 1353 1705 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 13 december 1707. Notabene 1353 Oude signatuur 1354 1706 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1708. Notabene 1354 Oude signatuur 1355 1707 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1709. Notabene 1355 Oude signatuur 1356 1708 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 10 december 1710. Notabene 1356 Oude signatuur 1357 1709 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1711. Notabene 1357 Oude signatuur 1358 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 december 1712. Notabene 1358 Oude signatuur 1359 1711 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 december 1713. Notabene 1359 Oude signatuur 1360 1712 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 19 december 1714. Notabene 1360 Oude signatuur 1361 1713 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1715. Notabene 1361 Oude signatuur 1362 1714 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1716. Notabene 1362 Oude signatuur 1363 1715 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1717. Notabene 1363 Oude signatuur 1364 1716 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 december 1718. Notabene 1364 Oude signatuur 1365 1717 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1719. Notabene 1365 Oude signatuur 1366 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 december 1720. Notabene 1366 Oude signatuur 1367 1719 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 december 1721. Notabene 1367 Oude signatuur 1368 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 december 1722. Notabene 1368 Oude signatuur 1369 1721 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1723. Notabene 1369 Oude signatuur 1370 1722 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1724. Notabene 1370 Oude signatuur 1371 1723 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1725. Notabene 1371 Oude signatuur 1372 1724 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1726. Notabene 1372 Oude signatuur 1373 1725 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 december 1727. Notabene 1373 Oude signatuur 1374 1726 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1728. Notabene 1374 Oude signatuur 1375 1727 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1729. Notabene 1375 Oude signatuur 1376 1728 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1730. Notabene 1376 Oude signatuur 1377 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1731. Notabene 1377 Oude signatuur 1378 1730 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1732. Notabene 1378 Oude signatuur 1379 1731 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1733. Notabene 1379 Oude signatuur 1380 1732 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1734. Notabene 1380 Oude signatuur 1381 1733 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1735. Notabene 1381 Oude signatuur 1382 1734 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 december 1736. Notabene 1382 Oude signatuur 1383 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1737. Notabene 1383 Oude signatuur 1384 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1737. Tweede exemplaar. Notabene 1384 Oude signatuur 1385 1736 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 december 1738. Notabene 1385 Oude signatuur 1386 1736 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 27 december 1738. Tweede exemplaar. Notabene 1386 Oude signatuur 1387 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1739. Notabene 1387 Oude signatuur 1388 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1739. Tweede exemplaar. Notabene 1388 Oude signatuur 1389 1738 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1740. Notabene 1389 Oude signatuur 1390 1739 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1741. Notabene 1390 Oude signatuur 1391 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1742. Notabene 1391 Oude signatuur 1392 1741 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1743. Notabene 1392 Oude signatuur 1393 1742 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1744. Notabene 1393 Oude signatuur 1394 1743 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1745. Notabene 1394 Oude signatuur 1395 1744 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1746. Notabene 1395 Oude signatuur 1396 1745 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1747. Notabene 1396 Oude signatuur 1397 1746 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1748. Notabene 1397 Oude signatuur 1398 1747 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 december 1749. Notabene 1398 Oude signatuur 1399 1748 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1750. Notabene 1399 Oude signatuur 1400 1749 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1751. Notabene 1400 Oude signatuur 1401 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1752. Notabene 1401 Oude signatuur 1402 1751 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1753. Notabene 1402 Oude signatuur 1403 1752 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1754. Notabene 1403 Oude signatuur 1404 1753 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1755. Notabene 1404 Oude signatuur 1405 1754 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1756. Notabene 1405 Oude signatuur 1406 1755 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1757. Notabene 1406 Oude signatuur 1407 1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1758. Notabene 1407 Oude signatuur 1408 1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1758. Tweede exemplaar. Notabene 1408 Oude signatuur 1409 1757 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1759. Notabene 1409 Oude signatuur 1410 1758 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 december 1760. Notabene 1410 Oude signatuur 1411 1758 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 december 1760 (tweede exemplaar). Notabene 1411 Oude signatuur 1412 1759 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1761. Notabene 1412 Oude signatuur 1413 1760 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1762. Notabene 1413 Oude signatuur 1414 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1763. Notabene 1414 Oude signatuur 1415 1762 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1764. Notabene 1415 Oude signatuur 1416 1763 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1765. Notabene 1416 Oude signatuur 1417 1764 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 30 december 1766. Notabene 1417 Oude signatuur 1418 1765 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1767. Notabene 1418 Oude signatuur 1419 1766 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1768. Notabene 1419 Oude signatuur 1420 1767 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1769. Notabene 1420 Oude signatuur 1421 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1770. Notabene 1421 Oude signatuur 1422 1769 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1771. Notabene 1422 Oude signatuur 1423 1770 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1772. Notabene 1423 Oude signatuur 1424 1771 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1773. Notabene 1424 Oude signatuur 1425 1772 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1774. Notabene 1425 Oude signatuur 1426 1773 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1775. Notabene 1426 Oude signatuur 1427 1774 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1776. Notabene 1427 Oude signatuur 1428 1775 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1777. Notabene 1428 Oude signatuur 1429 1776 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1778. Notabene 1429 Oude signatuur 1430 1777 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1779. Notabene 1430 Oude signatuur 1431 1778 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1780. Notabene 1431 Oude signatuur 1432 1779 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1781. Notabene 1432 Oude signatuur 1433 1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1782. Notabene 1433 Oude signatuur 1434 1781 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1783. Notabene 1434 Oude signatuur 1435 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1784. Notabene 1435 Oude signatuur 1436 1783 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1785. Notabene 1436 Oude signatuur 1437 1783 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1785. Tweede exemplaar. Notabene 1437 Oude signatuur 1438 1784 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1786. Notabene 1438 Oude signatuur 1439 1784 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1786. Tweede exemplaar. Notabene 1439 Oude signatuur 1440 1785 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 31 december 1787. Notabene 1440 Oude signatuur 1441 1785 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 31 december 1787. Tweede exemplaar. Notabene 1441 Oude signatuur 1442 1786 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1788. Notabene 1442 Oude signatuur 1443 1787 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1789. Notabene 1443 Oude signatuur 1444 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1790. Notabene 1444 Oude signatuur 1445 1789 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1791. Notabene 1445 Oude signatuur 1446 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 15 en 28 december 1792. Notabene 1446 Oude signatuur 1447 1791 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1792. Notabene 1447 Oude signatuur 1448 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1793. Notabene 1448 Oude signatuur 1449 1793 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 december 1794. Notabene 1449 Oude signatuur 1450 1794 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de municipaliteit 29 december 1795. Notabene 1450 Oude signatuur 1451 1795 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de municipaliteit 28 december 1796. Notabene 1451 Oude signatuur 1452 1796 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de raad 28 december 1797. Notabene 1452 Oude signatuur 1453 1797 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1453 Oude signatuur 1454 1798 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de provisionele raad 28 december 1799. Notabene 1454 Oude signatuur 1455 1799 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de provisionele raad 21 oktober 1800. Notabene 1455 Oude signatuur 1456 1800 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de provisionele raad 28 december 1801. Notabene 1456 Oude signatuur 1457 1801 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de provisionele raad 28 december 1802. Notabene 1457 Oude signatuur 1458 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de raad 2 januari 1804. Notabene 1458 Oude signatuur 1459 1803 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de raad 31 december 1804. Notabene 1459 Oude signatuur 1460 1804 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de raad 28 december 1805. Notabene 1460 Oude signatuur 1461 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de raad 29 december 1806. Notabene 1461 Oude signatuur 1462 1806 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de raad 18 januari 1808. Notabene 1462 Oude signatuur 1463 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door burgemeester en vroedschap 25 november 1808. Notabene 1463 Oude signatuur 1464 1808 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door burgemeester en vroedschap 1 december 1809. Notabene 1464 Oude signatuur 1465 1809 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door burgemeester en vroedschap 12 december 1810. Notabene 1465 Oude signatuur 1466 1810 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de municipale raad 15 juli 1812. Notabene 1466 Oude signatuur .-- 1811. Zie ac 56 inv.nr. 1821 Goedgekeurd door de raad op 4 september 1812 en opnieuw op 28 september 1812, doch niet door de prefect. Deze en volgende rekeningen waren op 12 augustus 1823 nog niet vastgesteld! Notabene .-- 1812. Zie ac 56 inv.nr. 1822 .-- 1813. Zie ac 56 inv.nrs. 1823 en 1824 .-- 1814. Zie ac 56 inv.nr. 1825 .-- 1815. Zie ac 56 inv.nr. 1826 Opgemaakt door de commissie van finantiën; vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 1821 juni 18. Notabene 1812 Rekening van inkomsten en uitgaven van de timmermeesters van het Stadhuis over de jaren 1450 - 1452 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgedrukt in Bulletin KNOB 1950 blz. 140 - 145. Notabene 1467-1467 Concepten van de stadsrekening van 1480 en 1501 2 delen 1467 1480 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1467.a 1501 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1813 Rekening van inkomsten en uitgaven van Wouter Jansz wegens de wapening, 1483 juni 10 - ? 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 1486 november 4 Notabene 4405-5319 Kwitanties wegens de ontvangst van lijfrenten ten laste van de stad, 1491 - 1515 5 charters, 3 stukken perkament 1787, 1792 Oude signatuur 5315 10 pond 5 schellingen betaald aan Jan Haesbaert, priester, 1491 1 charter (beschadigd zegel) Betreft de laatste termijn wegens overlijden van zijn vader mr. Cornelis. Door middel van arrestatie van coman Reynier, poorter van Gouda. Notabene 1792 Oude signatuur 5316 Tweemaal 3 pond respectievelijk tweemaal 20 schellingen betaald aan Jan Gillis, priester en kanunnik van St. Donaas te Brugge, 10 juli 1493 2 charters (geliasseerd) De tweede kwitantie betreft een lijfrente op het leven van zijn natuurlijke dochter Maikin Gillis. Notabene 1792 Oude signatuur 5317 20 pond betaald aan Johanna, abdis van het klooster Maagdendale te Oudenaarde, ten behoeve van Godelieve Boytacx, non in dat klooster, oktober 1494 1 charter (beschadigd zegel) 1792 Oude signatuur 4405 5 pond betaald aan Jan van den Poel, poorter van Brugge, namens zijn vrouw Kathelijne Aernoudt de cupers dochter en zijn dochter Hannekin, 20 maart 1495 1 stuk (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft 5 halfjaarlijkse termijnen (2 pond lijfrente per jaar). Notabene 1792 Oude signatuur 5318 20 pond betaald aan Johanna, abdis van het klooster Maagdendale te Oudenaarde, ten behoeve van Godelieve Boytacx, non in dat klooster, 27 mei 1497 1 charter (fragment van zegel) 1792 Oude signatuur 5319 8 pond betaald aan Katherine Lanchalz, voorheen weduwe van Nicolas de Delf, 28 juni 1497 1 charter (beschadigd stadszegel) Betaald via Robert "le canchetteur". Akte van het stadsbestuur van St. Omer (in het Frans). Notabene 1792 Oude signatuur 4406 2 pond betaald aan Jan van Hooms, namens zijn vrouw jonkvrouw Anne (in 1515: Tanne) Steylins Lodewijcx dochter, voorheen weduwe van Jan van Riebek, 31 maart 1506 en 9 juli 1515 2 stukken (perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1787, 1792 Oude signatuur 1759-5377 Bijlagen van de stadsrekeningen betreffende de betaling van lijf- en losrenten ten laste van de stad, 1476-1729 232 pakken, 1 doos 1759 1476-1489 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1759 Oude signatuur 1760 1490 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1760 Oude signatuur 1761 1491 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1761 Oude signatuur 1762 1492 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1762 Oude signatuur 1763 1493/1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1763 Oude signatuur 1764 1493/2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1764 Oude signatuur 1765 1494/1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1765 Oude signatuur 1766 1494/2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1766 Oude signatuur 1767 1494/3 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1767 Oude signatuur 1768 1494/4 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1768 Oude signatuur 1769 1495/1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1769 Oude signatuur 1770 1495/2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1770 Oude signatuur 1771 1495/3 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1771 Oude signatuur 1772 1496/1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1772 Oude signatuur 1773 1496/2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1773 Oude signatuur 1774 1496/3 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1774 Oude signatuur 1775 1497 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1775 Oude signatuur 1776 1498 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1776 Oude signatuur 1777 1499 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1777 Oude signatuur 1778 1500 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1778 Oude signatuur 1779 1501/1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1779 Oude signatuur 1780 1501/2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1780 Oude signatuur 1781 1502 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1781 Oude signatuur 1782 1503/1 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1782 Oude signatuur 1783 1503/2 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1783 Oude signatuur 1784 1503/3 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1784 Oude signatuur 1785 1504/1 1786 1504/2 1787 1504/3 1788 1504/4 1789 1505/1 1790 1505/2 1791 1506/1 1792 1506/2 1793 1507/1 1794 1507/2 1795 1508/1 1796 1508/2 1797 1509/1 1798 1509/2 1799 1510/1 1800 1510/2 1801 1511 4418 1512 4419 1513 4420 1514 4421 1515 4422 1516/1 4423 1516/2 4424 1517/1 4425 1517/2 4426 1518 4427 1519 4428 1520/1 4429 1520/2 4430 1521 4431 1522 4432 1523 4433 1524 4434 1525 4435 1526 4436 1527/1 4437 1527/2 4438 1528 4439 1529 4440 1530/1 4441 1530/2 4442 1530/3 4443 1531 4444 1532 4445 1533 4446 1534 4447 1535 4448 1536 4449 1537 4450 1538 4451 1539/1 4452 1539/2 4453 1540 4454 1541/1 4455 1541/2 4456 1542 4457 1543/1 4458 1543/2 4459 1544/1 4460 1544/2 4461 1544/3 4462 1545/1 4463 1545/2 4464 1546 4465 1547 4466 1548 4467 1549 4468 1550 4469 1551 4470 1552 4471 1553 4472 1554 4473 1555 4474 1556 4475 1557 4476 1558 4477 1559/1 4478 1559/2 4479 1559/3 4480 1559/4 4481 1559/5 4482 1560/1 4483 1560/2 4484 1560/3 4485 1560/4 4486 1560/5 4487 1561/1 4488 1561/2 4489 1561/3 4490 1562 4491 1563 4492 1564 4493 1565 4494 1566 4495 1567/1 4496 1567/2 4497 1568 4498 1569 4499 1570 4500 1571 4501 1572 4502 1573 4503 1574 4504 1575 4505 1576 4506 1577 4507 1578 4508 1579 4509 1580 4510 1581 4511 1582 4512 1583 4513 1584 4514 1585 4515 1586 4516 1587 4517 1588/1 4518 1588/2 4519 1589 4520 1590/1 4521 1590/2 4522 1591 4523 1592/1 4524 1592/2 4525 1593 4526 1594 4527 1595 4528 1596 4529 1597 4530 1598 4531 1599 4532 1600 4533 1603 4534 1610/1 4535 1610/2 4536 1612 4537 1613, 1614 4538 1617, 1619 4539 1620 4540 1624 4541 1625/1 4542 1625/2 4543 1626 4544 1627 4545 1628 4546 1629/1 4547 1629/2 4548 1629/3 4549 1629/4 4550 1630 4551 1631 4552 1632 4553 1633 4554 1634 4555 1635 4556 1636/1 4557 1636/2 4558 1636/3 4559 1636/4 4560 1637 4561 1638/1 4562 1638/2 4563 1638/3 4564 1638/4 4565 1638/5 4566 1639 4567 1640/1 4568 1640/2 4569 1641 4570 1642 4571 1643/1 4572 1643/2 4573 1644 4574 1646 4575 1649 4576 1651 4577 1652 4578 1653 4579 1654 4580 1655 4581 1656 4582 1658 4583 1659 4584 1660/1 4585 1660/2 4586 1661 4587 1662 4588 1663/1 4589 1663/2 4590 1664 4591 1666 4592 1670 4593 1674, 1675 4594 1684 4595 1691 4596 1694, 1696 4597 z.d. 5363 1700 5364 1707 5365 1710 5366 1711 5367 1712 5368 1713 5369 1717 5370 1722 5371 1729 5372 Losrentebrieven (nog te inventariseren), 1505-1520 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5373 Losrentebrieven (nog te inventariseren), 1530-1559 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5374 Losrentebrieven (nog te inventariseren), 1560-1598 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5375 Losrentebrieven (nog te inventariseren), 1604-1627 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5376 Losrentebrieven (nog te inventariseren), 1630-1649 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5377 Nog te inventariseren, ca. 1700-1729 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1801 Oude signatuur 1814 Rekening van de inkomsten en uitgaven wegens de uitrusting van een oorlogschip op de Maas vóór Woudrichem, gesloten 19 december 1511 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1815 Rekening van inkomsten en uitgaven voor het herstel van bruggen, singel en sluizen, 1514 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord in 1517 door de burgemeesters en de tresoriers Notabene 1757-1758 Bijlagen van de rekeningen over 1544 en 1548 2 omslagen Deze stukken betreffen voornamelijk de betaling van de bede Notabene 1757 1544 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1757 Oude signatuur 1758 1548 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1758 Oude signatuur 1816-1817 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de fabricagemeesters over 1554/55 en 1586 2 katerns Zie de aantekening bij inv.nrs. 1125 - 1466. Notabene 1816 Augustus 1554 - juli 1555 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1816 Oude signatuur 1817 1586 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1817 Oude signatuur 1802-1811 Betaalsrollen van de fabricage over de jaren februari 1558 - januari 1559 en februari 1664 - januari 1709 1 band, 9 pakken en 1 omslag Vanaf 1709 bevinden deze rollen zich bij de bijlagen van de stadsrekeningen Notabene 1802 1558, 1559 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1802 Oude signatuur 1803 1664-1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1803 Oude signatuur 1804 1669-1673 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1804 Oude signatuur 1805 1674-1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1805 Oude signatuur 1806 1679-1683 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1806 Oude signatuur 1807 1684-1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1807 Oude signatuur 1808 1689-1693 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1808 Oude signatuur 1809 1694-1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1809 Oude signatuur 1810 1699-1703 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1810 Oude signatuur 1811 1704-1709 1 pak en 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1811 Oude signatuur 1470-1756 Bijlagen van de stadsrekeningen over de jaren 1558 - 1810 287 pakken Van de bijlagen van vóór 1664 is slechts weinig bewaard gebleven. Zie voor de jaren 1811 - 1815 de aantekening bij de rekeningen over die jaren. Geliasseerd volgens de hoofdstukken van de rekening. Notabene 1470 1558, 1559, 1567, 1570 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1470 Oude signatuur 1755 1606, 1616, 1625, 1626, 1629 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1755 Oude signatuur 1756 1634-1651, 1654, 1656, 1658, 1663 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1756 Oude signatuur 1471 1664 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1471 Oude signatuur 1472 1664 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1472 Oude signatuur 1473 1665 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1473 Oude signatuur 1474 1665 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1474 Oude signatuur 1475 1666 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1475 Oude signatuur 1476 1666 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1476 Oude signatuur 1477 1667 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1477 Oude signatuur 1478 1667 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1478 Oude signatuur 1479 1668 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1479 Oude signatuur 1480 1668 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1480 Oude signatuur 1481 1669 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1481 Oude signatuur 1482 1669 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1482 Oude signatuur 1483 1670 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1483 Oude signatuur 1484 1670 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1484 Oude signatuur 1485 1671 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1485 Oude signatuur 1486 1671 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1486 Oude signatuur 1487 1672 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1487 Oude signatuur 1488 1672 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1488 Oude signatuur 1489 1673 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1489 Oude signatuur 1490 1673 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1490 Oude signatuur 1491 1674 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1491 Oude signatuur 1492 1674 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1492 Oude signatuur 1493 1675 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1493 Oude signatuur 1494 1675 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1494 Oude signatuur 1495 1676 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1495 Oude signatuur 1496 1676 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1496 Oude signatuur 1497 1677 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1497 Oude signatuur 1498 1677 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1498 Oude signatuur 1499 1678 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1499 Oude signatuur 1500 1678 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1500 Oude signatuur 1501 1679 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1501 Oude signatuur 1502 1679 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1502 Oude signatuur 1503 1680 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1503 Oude signatuur 1504 1680 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1504 Oude signatuur 1505 1681 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1505 Oude signatuur 1506 1681 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1506 Oude signatuur 1507 1682 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1507 Oude signatuur 1508 1682 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1508 Oude signatuur 1509 1683 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1509 Oude signatuur 1510 1683 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1510 Oude signatuur 1511 1684 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1511 Oude signatuur 1512 1684 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1512 Oude signatuur 1513 1685 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1513 Oude signatuur 1514 1685 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1514 Oude signatuur 1515 1686 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1515 Oude signatuur 1516 1686 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1516 Oude signatuur 1517 1687 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1517 Oude signatuur 1518 1687 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1518 Oude signatuur 1519 1688 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1519 Oude signatuur 1520 1688 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1520 Oude signatuur 1521 1689 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1521 Oude signatuur 1522 1689 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1522 Oude signatuur 1523 1690 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1523 Oude signatuur 1524 1690 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1524 Oude signatuur 1525 1691 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1525 Oude signatuur 1526 1691 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1526 Oude signatuur 1527 1692 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1527 Oude signatuur 1528 1692 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1528 Oude signatuur 1529 1693 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1529 Oude signatuur 1530 1693 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1530 Oude signatuur 1531 1694 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1531 Oude signatuur 1532 1694 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1532 Oude signatuur 1533 1695 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1533 Oude signatuur 1534 1695 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1534 Oude signatuur 1535 1696 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1535 Oude signatuur 1536 1696 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1536 Oude signatuur 1537 1697 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1537 Oude signatuur 1538 1697 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1538 Oude signatuur 1539 1698 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1539 Oude signatuur 1540 1698 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1540 Oude signatuur 1541 1699 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1541 Oude signatuur 1542 1699 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1542 Oude signatuur 1543 1700 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1543 Oude signatuur 1544 1700 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1544 Oude signatuur 1545 1701 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1545 Oude signatuur 1546 1701 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1546 Oude signatuur 1547 1702 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1547 Oude signatuur 1548 1702 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1548 Oude signatuur 1549 1703 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1549 Oude signatuur 1550 1703 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1550 Oude signatuur 1551 1704 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1551 Oude signatuur 1552 1704 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1552 Oude signatuur 1553 1705 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1553 Oude signatuur 1554 1705 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1554 Oude signatuur 1555 1706 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1555 Oude signatuur 1556 1706 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1556 Oude signatuur 1557 1707 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1557 Oude signatuur 1558 1707 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1558 Oude signatuur 1559 1708 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1559 Oude signatuur 1560 1708 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1560 Oude signatuur 1561 1709 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1561 Oude signatuur 1562 1709 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1562 Oude signatuur 1563 1710 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1563 Oude signatuur 1564 1710 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1564 Oude signatuur 1565 1711 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1565 Oude signatuur 1566 1711 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1566 Oude signatuur 1567 1712 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1567 Oude signatuur 1568 1712 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1568 Oude signatuur 1569 1713 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1569 Oude signatuur 1570 1713 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1570 Oude signatuur 1571 1714 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1571 Oude signatuur 1572 1714 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1572 Oude signatuur 1573 1715 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1573 Oude signatuur 1574 1715 (2) 1574 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1575 1716 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1575 Oude signatuur 1576 1716 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1576 Oude signatuur 1577 1717 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1577 Oude signatuur 1578 1717 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1578 Oude signatuur 1579 1718 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1579 Oude signatuur 1580 1718 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1580 Oude signatuur 1581 1719 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1581 Oude signatuur 1582 1719 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1582 Oude signatuur 1583 1720 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1583 Oude signatuur 1584 1720 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1584 Oude signatuur 1585 1721 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1585 Oude signatuur 1586 1721 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1586 Oude signatuur 1587 1722 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1587 Oude signatuur 1588 1722 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1588 Oude signatuur 1589 1723 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1589 Oude signatuur 1590 1723 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1590 Oude signatuur 1591 1724 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1591 Oude signatuur 1592 1724 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1592 Oude signatuur 1593 1725 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1593 Oude signatuur 1594 1725 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1594 Oude signatuur 1595 1726 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1595 Oude signatuur 1596 1726 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1596 Oude signatuur 1597 1727 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1597 Oude signatuur 1598 1727 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1598 Oude signatuur 1599 1728 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1599 Oude signatuur 1600 1728 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1600 Oude signatuur 1601 1729 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1601 Oude signatuur 1602 1729 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1602 Oude signatuur 1603 1730 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1603 Oude signatuur 1604 1730 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1604 Oude signatuur 1605 1731 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1605 Oude signatuur 1606 1731 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1606 Oude signatuur 1607 1732 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1607 Oude signatuur 1608 1732 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1608 Oude signatuur 1609 1733 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1609 Oude signatuur 1610 1733 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1610 Oude signatuur 1611 1734 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1611 Oude signatuur 1612 1734 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1612 Oude signatuur 1613 1735 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1613 Oude signatuur 1614 1735 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1614 Oude signatuur 1615 1736 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1615 Oude signatuur 1616 1736 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1616 Oude signatuur 1617 1737 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1617 Oude signatuur 1618 1737 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1618 Oude signatuur 1619 1738 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1619 Oude signatuur 1620 1738 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1620 Oude signatuur 1621 1739 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1621 Oude signatuur 1622 1740 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1622 Oude signatuur 1623 1740 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1623 Oude signatuur 1624 1741 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1624 Oude signatuur 1625 1741 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1625 Oude signatuur 1626 1742 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1626 Oude signatuur 1627 1742 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1627 Oude signatuur 1628 1743 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1628 Oude signatuur 1629 1743 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1629 Oude signatuur 1630 1744 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1630 Oude signatuur 1631 1744 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1631 Oude signatuur 1632 1745 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1632 Oude signatuur 1633 1745 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1633 Oude signatuur 1634 1746 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1634 Oude signatuur 1635 1746 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1635 Oude signatuur 1636 1747 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1636 Oude signatuur 1637 1748 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1637 Oude signatuur 1638 1748 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1638 Oude signatuur 1639 1749 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1639 Oude signatuur 1640 1749 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1640 Oude signatuur 1641 1750 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1641 Oude signatuur 1642 1750 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1642 Oude signatuur 1643 1751 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1643 Oude signatuur 1644 1751 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1644 Oude signatuur 1645 1752 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1645 Oude signatuur 1646 1752 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1646 Oude signatuur 1647 1753 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1647 Oude signatuur 1648 1753 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1648 Oude signatuur 1649 1754 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1649 Oude signatuur 1650 1754 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1650 Oude signatuur 1651 1755 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1651 Oude signatuur 1652 1755 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1652 Oude signatuur 1653 1756 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1653 Oude signatuur 1654 1756 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1654 Oude signatuur 1655 1757 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1655 Oude signatuur 1656 1757 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1656 Oude signatuur 1657 1758 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1657 Oude signatuur 1658 1758 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1658 Oude signatuur 1659 1759 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1659 Oude signatuur 1660 1759 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1660 Oude signatuur 1661 1760 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1661 Oude signatuur 1662 1760 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1662 Oude signatuur 1663 1761 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1663 Oude signatuur 1664 1761 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1664 Oude signatuur 1665 1762 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1665 Oude signatuur 1666 1762 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1666 Oude signatuur 1667 1763 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1667 Oude signatuur 1668 1763 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1668 Oude signatuur 1669 1764 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1669 Oude signatuur 1670 1764 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1670 Oude signatuur 1671 1765 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1671 Oude signatuur 1672 1765 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1672 Oude signatuur 1673 1766 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1673 Oude signatuur 1674 1766 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1674 Oude signatuur 1675 1767 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1675 Oude signatuur 1676 1767 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1676 Oude signatuur 1677 1768 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1677 Oude signatuur 1678 1768 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1678 Oude signatuur 1679 1769 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1679 Oude signatuur 1680 1769 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1680 Oude signatuur 1681 1770 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1681 Oude signatuur 1682 1770 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1682 Oude signatuur 1683 1771 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1683 Oude signatuur 1684 1771 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1684 Oude signatuur 1685 1772 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1685 Oude signatuur 1686 1772 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1686 Oude signatuur 1687 1773 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1687 Oude signatuur 1688 1773 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1688 Oude signatuur 1689 1774 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1689 Oude signatuur 1690 1774 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1690 Oude signatuur 1691 1775 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1691 Oude signatuur 1692 1776 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1692 Oude signatuur 1693 1777 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1693 Oude signatuur 1694 1777 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1694 Oude signatuur 1695 1778 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1695 Oude signatuur 1696 1778 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1696 Oude signatuur 1697 1779 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1697 Oude signatuur 1698 1779 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1698 Oude signatuur 1699 1780 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1699 Oude signatuur 1700 1780 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1700 Oude signatuur 1701 1781 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1701 Oude signatuur 1702 1781 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1702 Oude signatuur 1703 1782 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1703 Oude signatuur 1704 1782 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1704 Oude signatuur 1705 1783 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1705 Oude signatuur 1706 1783 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1706 Oude signatuur 1707 1784 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1707 Oude signatuur 1708 1784 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1708 Oude signatuur 1709 1785 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1709 Oude signatuur 1710 1785 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1710 Oude signatuur 1711 1786 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1711 Oude signatuur 1712 1786 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1712 Oude signatuur 1713 1787 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1713 Oude signatuur 1714 1787 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1714 Oude signatuur 1715 1788 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1715 Oude signatuur 1716 1788 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1716 Oude signatuur 1717 1789 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1717 Oude signatuur 1718 1789 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1718 Oude signatuur 1719 1790 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1719 Oude signatuur 1720 1790 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1720 Oude signatuur 1721 1791 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1721 Oude signatuur 1722 1791 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1722 Oude signatuur 1723 1792 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1723 Oude signatuur 1724 1792 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1724 Oude signatuur 1725 1793 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1725 Oude signatuur 1726 1793 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1726 Oude signatuur 1727 1794 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1727 Oude signatuur 1728 1794 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1728 Oude signatuur 1729 1795 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1729 Oude signatuur 1730 1795 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1730 Oude signatuur 1731 1796 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1731 Oude signatuur 1732 1796 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1732 Oude signatuur 1733 1797 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1733 Oude signatuur 1734 1797 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1734 Oude signatuur 1735 1798 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1735 Oude signatuur 1736 1798 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1736 Oude signatuur 1737 1799 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1737 Oude signatuur 1738 1799 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1738 Oude signatuur 1739 1800 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1739 Oude signatuur 1740 1800 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1740 Oude signatuur 1741 1801 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1741 Oude signatuur 1742 1801 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1742 Oude signatuur 1743 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1743 Oude signatuur 1744 1803 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1744 Oude signatuur 1745 1803 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1745 Oude signatuur 1746 1804 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1746 Oude signatuur 1747 1805 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1747 Oude signatuur 1748 1805 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1748 Oude signatuur 1749 1806 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1749 Oude signatuur 1750 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1750 Oude signatuur 1751 1808 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1751 Oude signatuur 1752 1809 (1) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1752 Oude signatuur 1753 1809 (2) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1753 Oude signatuur 1754 1810 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1754 Oude signatuur 1818-1819 Rekening van inkomsten en uitgaven door de burgemeesters ten behoeve van de oorlogsvoering, 21 juni 1572 - 1574 2 katerns 1818 Kladexemplaar Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1819 Netexemplaar Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De folio's 1 - 17 ("ontfanck") ontbreken. Notabene 1821-1846 Registers van de oopdrachten tot betaling, afgegeven op de tresoriers van de jaren 1580 - 1811 26 delen 1821 1580 - 1605 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1821 Oude signatuur 1822 1606 - 1613 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1822 Oude signatuur 1823 1614 - 22 november 1619 Voorin een alfabetische zakenindex voor 1614 en 1615. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1823 Oude signatuur 1824 22 november 1619 - 1623 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1824 Oude signatuur 1825 1624 - 1627 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1825 Oude signatuur 1826 1628 - 1632 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1826 Oude signatuur 1827 1633 - 1638 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1827 Oude signatuur 1828 1639 - 1647 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1828 Oude signatuur .-- Februari 1647 - mei 1648 1829 1648 - 1655 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1829 Oude signatuur 1830 1656 - 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1830 Oude signatuur 1831 1668 - 1676 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1831 Oude signatuur 1832 1677 - 1686 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1832 Oude signatuur 1833 1687 - 1694 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1833 Oude signatuur 1834 1695 - 1704 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1834 Oude signatuur 1835 1705 - 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1835 Oude signatuur 1836 1711 - 1717 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1836 Oude signatuur 1837 1718 - 1728 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1837 Oude signatuur 1838 1729 - 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1838 Oude signatuur 1839 1738 - 1746 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1839 Oude signatuur 1840 1747 - 1759 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1840 Oude signatuur 1841 1760 - 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1841 Oude signatuur 1842 1769 - 1778 Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De inv.nrs. 1842 - 1846 zijn ingericht volgens de hoofden van rekening. Notabene 1842 Oude signatuur 1843 1779 - 1791 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1843 Oude signatuur 1844 1792 - 1800 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1844 Oude signatuur 1845 1801 - 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1845 Oude signatuur 1846 1808 - 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1846 Oude signatuur 1847 Memoriaal van de ordonnanties (opdrachten tot betaling) van de burgemeesters op de ontvanger van de gemene middelen in het kwartier van Gouda, augustus 1600 - januari 1650, en op de tresoriers van de stad, februari 1647 - mei 1648 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1820 Rekening van de secretaris wegens allerlei kleine uitgaven in 1635 gedaan 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeesters 4 januari 1636. Notabene 1854-1857 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de secretaris van de burgemeesters wegens briefporten e.d. over de jaren 1657 - 1810, met bijlagen 4 liassen 1854 1657 - 1685 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1854 Oude signatuur 1855 1686 - 1713 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1855 Oude signatuur 1856 1714 - 1760 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1748 en 1754 ontbreken. Notabene 1856 Oude signatuur 1857 1762 - 1810 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1780 ontbreekt. Notabene 1857 Oude signatuur 1848-1853 Maandstaten van de ontvanger, 1678 - 1799 1 pak en 5 banden 1848 1678 - januari 1686, 1691 - 1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1848 Oude signatuur 1849 1686 - 1690 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1849 Oude signatuur 1850 1699 - 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig, o.a. 1732 - 1743 ontbrelen geheel. Notabene 1850 Oude signatuur 1851 1769 - 1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1851 Oude signatuur 1852 1781 - 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1852 Oude signatuur 1853 1791 - 1799 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1853 Oude signatuur 1468 Afschriften van de borderellen op de rekeningen over de jaren 1755 - 1769 1 deel Voorin een lijst van suppoosten. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5350 Bekendmaking van de provisionele raad waarbij de stemgerechtigde burgers worden opgeroepen om in grondvergaderingen vertegenwoordigers te kiezen, die uit hun midden vijf gecommitteerden zullen aanwijzen tot het vaststellen van de rekening van inkomsten en uitgaven over 1795 tot 1797 (of 1797/1798), 30 november 1798; gedrukt 1 stuk (mus. 51.377 c) Oude signatuur 1858 Vorderingen ingediend tengevolge van de oproep van de burgemeester van 9 maart 1808, 1808 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1859 Stukken afkomstig van de commissie van onderzoek naar de schulden van de stad en van de gestichten van weldadigheid, 1812 en 1813 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De commissie werd ingesteld bij besluit van de municipale raad van 24 januari 1812. Notabene 11. Bemoeiingen met 's lands financiën 11.a. Algemeen Zie ook rubriek 27.07 en voorts ac 59 (archief gaarder gemene middelen). Notabene 1860 Stukken betreffende de omslag van de gemenelandslasten, 1526 - 1563 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1861 Aantekeningen betreffende de administratie van inkomsten en uitgaven van de ontvanger-generaal van de Staten van Holland mr. Aerndt Coebel van de imposten over de jaren 1555 - 1568 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1862 Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger-generaal van de Staten van Holland mr. Aerndt Coebel van de imposten op wijn en bier (mei 1564 - april 1565), van de impost op de turf (1564), van de omslagen ten plattelande op de schildtalen en de morgengelden van de landen buiten de schildtalen en de landen onder de vrijheid of schoutambachten van de steden bij niet-poorters in gebruik (1564), afgehoord door de commissarissen van de Staten ter auditie van de rekeningen 26 juni 1568. Afschrift, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1863 Rekening van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de contributiën in de omslagen voor het gemene land, 1575 - 1576. Minuut, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1866 Stukken betreffende de invordering van de gemene middelen, 1586, 1711 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1864 Rekening van de inkomsten en uitgaven van Ghijsbert Zas Jansz, ontvanger van de kapitale quotisatie toegestaan door de vroedschap op 20 augustus 1588. Met bevelschrift aan Zas en erdoes om deze gelden te verantwoorden 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gecontroleerd door de gecommitteerden tot het afhoren van deze rekening 6 juni 1591. Notabene 1865 Bijlagen van voornoemde rekening, 1588 en 1589 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierbij een kohier geformeerd 1588 december 1 Notabene 5032-5037 Verordeningen van de staten van Holland op de heffing van gewestelijke belastingen, met inhoudsopgave voorin, 1588 - 1751; gedrukt 2 pakken, 4 banden AW 1208 - 1212 Oude signatuur 5034 1588 - 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nrs. 1 - 52. Notabene 5034 Oude signatuur 5032 1669 - 1683 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nrs. 1 - 52. Notabene 5032 Oude signatuur 5033 1669 - 1707 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nrs. 1 - 145; nrs. 146 - 148 ontbreken. Notabene 5033 Oude signatuur 5035 1748 - 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nrs. 1 - 21. Notabene 5035 Oude signatuur 5036 1748 - 1750 (vervolg) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nrs. 22 - 55; nrs. 56 - 62 ontbreken. Notabene 5036 Oude signatuur 5037 1749 - 1751. Met enkele aantekeningen en losse aanvullingen, 1752 - 1754 en z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nrs. 1 - 38. Notabene 5037 Oude signatuur 5041-5044 Verordeningen van de staten van Holland, hoofdzakelijk met betrekking tot de heffing van gewestelijke belastingen, 1669 - 1778; gedrukt 4 banden (AW 468 en 1186 - 1188) (II B 23) Oude signatuur 5041 1669 - 1746 Voorin bijgebonden: "Ordres en reglementen voor heere commissarissen van haar edele mogenden", 1674, ca. 1694, 1699 - 1700; gedrukt. - Inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nrs. 1 - 256. Notabene 5041 Oude signatuur 5042 Recuyl van alle de placaaten tot de gemeene middelen gehoorende 1748 - 1772 Inhoudsopgave en zakenindex, 1773. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nrs. 1 - 172. Notabene 5042 Oude signatuur 5043 1749 - 1757 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vanaf nr. 23 (1751) genummerd: nrs. 23 - 94. Notabene 5043 Oude signatuur 5044 1750 - 1778 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vanaf nr. 25 (1751) genummerd: nrs. 25 - 172, vervolgens vanaf 1773 opnieuw genummerd: nrs. 1 - 18. Notabene 5044 Oude signatuur 398 Authentiek uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de executie van vonnissen in belastingzaken, 1690 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1867-1868 Uittreksels uit het register van resoluties van gecommitteerde raden van de Staten van Holland inzake de gemene middelen, 1749 - 1785 2 banden 1867 Juli 1749 - 1759 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1867 Oude signatuur 1868 1760 - juni 1785 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1868 Oude signatuur 1869-1870 Verzamelstaten van de opbrengst (rendement) van de gemene middelen in het kwartier van Gouda, 1750 - 1805 2 delen 1869 1750 - 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1869 Oude signatuur 1870 1750 - 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1870 Oude signatuur 5001 Publikaties van het bestuur van de Bataafse republiek betreffende landsbelastingen op het inkomen en/of het vermogen, december 1797 - februari 1802; gedrukt 7 katerns in een omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5002 Publikatie van het bestuur van de Bataafse republiek betreffende de conversie van alle obligaties, losrenten en andere vormen van schuldbekentenissen ten laste van de generaliteit en generaliteitsorganen en de voormalige gewesten in nationale schuldbrieven, juli 1799; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5358 Publikatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafse republiek betreffende een belasting op het inkomen over 1799 en betreffende de aflossing van gedwongen geldleningen, december 1800; gedrukt 1 stuk 5003 Publikaties van het staatsbewind van de Bataafse republiek betreffende vrijwillige geldleningen, gedeeltelijk met aantekeningen, februari 1802 - juni 1804. Met een prijscourant van obligaties en andere binnen- en buitenlandse effecten per 2 januari 1804; gedrukt 3 katerns en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5004 Publikatie van de vertegenwoordigers van het Bataafse gemenebest van de ordonnantie op het middel van het klein zegel, november 1805; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11.b. Verponding 1871 "Informacie up 't stuck der verpondingh", 6 november 1514. 1 katern "Artyckelen overgegeven den commissarissen bij die van der Goude". Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De "Informacie" is uitgegeven door R. Fruin in 1866 (blz. 372 - 386). De "Artyckelen" bevatten de bezwaren van Gouda tegen de regeling van de heffing; zij zijn uitgegeven door L.M. Rollin Couquerque in de Bijdragen Historisch Genootschap 1900. Notabene 1872 Rapport van het stadsbestuur aan de landsregering over de heffing van de verponding sedert 1514, 1518 mei 8. Minuut 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1875 Verschillende ingekomen stukken betreffende de verponding, 1518, 1631 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1873-1874 Ingekomen stukken en publicaties betreffende de verponding, 1587 - 1804 1 omslag en 1 band 1873 1587 - 1663 1 omsla Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1873 Oude signatuur 1874 1730 - 1804 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1874 Oude signatuur 1912 Kohier van de derde penning van de huishuur van vermogende personen die niet zijn aangeslagen in de 50e penning van de huizen, 1590 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1888-1911 Kohieren en gaderboeken van de verponding binnen Gouda, 1590 - 1620, 1809 - 1811 24 delen De kohieren hebben meestal tevens als gaarder gediend. Notabene .-- 1590. Zie inv.nr. 606 1888 1591. Kohier Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1888 Oude signatuur 1889 1591. Gaarder Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1889 Oude signatuur 1890 1592 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1890 Oude signatuur 1891 1593 Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1891 Oude signatuur 1892 1594 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1892 Oude signatuur 1893 1595 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1893 Oude signatuur 1894 1596 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1894 Oude signatuur 1895 1597 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1895 Oude signatuur 1896 1600 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1896 Oude signatuur 1897 1601 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Fol. 40 en 81 ontbreken. Notabene 1897 Oude signatuur 1898 1603 Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1898 Oude signatuur 1899 1604 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1899 Oude signatuur 1900 1605 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1900 Oude signatuur 1901 1606 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1901 Oude signatuur 1902 1608 Achterin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1902 Oude signatuur 1903 1609 Achterin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1903 Oude signatuur 1904 1610. Gaarder. Opgemaakt in 1611, bijgehouden in 1612 en 1613 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1904 Oude signatuur 1905 1611 (of 1612?). Opgemaakt in 1612/1613 Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1905 Oude signatuur 1906 1612 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1906 Oude signatuur 1907 1616 Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1907 Oude signatuur 1908 1617 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1908 Oude signatuur 1909 1619 Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1909 Oude signatuur 1910 1620 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een belangrijk gedeelte (fol. 39 - 103) ontbreekt. Notabene 1910 Oude signatuur 1911 1809 - 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1911 Oude signatuur 1877-1886 Leggers van de generale contributie in de verponding of 50e penning over de huizen, tuinen, erven en andere onroerende goederen in Gouda, 1616 - 1811 10 delen 1877 1616 - 1631. Stadskwartieren Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1877 Oude signatuur 1878 1632 - 1677. Stadskwartieren Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1878 Oude signatuur 1879 1632 - 1677. Buitenkwartieren (tuinen) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1879 Oude signatuur 1880 1678 - januari 1711. Stadskwartieren Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1880 Oude signatuur 1881 1678 - januari 1711. Buitenkwartieren Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1881 Oude signatuur 1882 Februari 1711 - 1732. Buitenkwartieren Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Door reconstructie van de legger voor de stadskwartieren is het hiaat voor de periode 1711 - 1730 overbrugd. Notabene 1882 Oude signatuur 1883 Oktober 1730 - 1772. 1e en 2e kwartier Voorin een alfabetische stratenlijst. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1885 Oude signatuur 1884 Oktober 1730 - 1772. 3e en 4e kwartier Voorin een alfabetische stratenlijst. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1883 Oude signatuur 1886 Aangelegd ca. december 1765, bijgehouden tot 1811. 1e t/m 4e kwarlier en buitenkwartieren Voorin een alfabetische stratenlijst. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1886 Oude signatuur 1885 Oktober 1730 - 1772. Buitenkwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1884 Oude signatuur 1932 Rekening van inkomsten en uitgaven van de collecteur van de verponding van de huizen van Gouda Maerten Reyersz Schoonhofsman over 1621. Afschrift, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1913-1914 Kohier van het redres van de verponding, 1629 2 delen Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 3 augustus 1627. Notabene 1913 Stadskwartieren Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1913 Oude signatuur 1914 Buitenkwartieren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierin de moes- en enttuinen, lijnbanen en bleekvelden rond Gouda. Notabene 1914 Oude signatuur 1915 Kohier van het redres van de verponding voor Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen, 1629 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1916 Rapport van de wijkmeesters belast met het noteren van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 29 september 1654. Notabene 1917 Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1918 Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1632, 1654. Fragmenten 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1920 Kohier van de nieuwe gebouwen sedert 1654, 1665 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1921 Lijst van de nieuwe gebouwen sedert 1654, waarvoor de termijn van 14 jaren vrijdom van belasting nog niet verstreken is, opgemaakt door de burgemeesters in 1678 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1919 Lijst van de nieuwe gebouwen waarvoor de termijn van 14 jaren vrijdom van verponding nog niet verstreken is, opgemaakt door de burgemeesters van Gouda in 1658 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4233 Instructie voor de ontvangers van de verponding, 1663. Met uittreksels uit de vroedschaps- en kamerboeken betreffende de aanstelling van ontvangers en voorschriften betreffende de invordering, 1671, 1698, 1675, en een memorie van de ontvanger G. Cincq over de interpretatie van sommige voorschriften, met aantekening van de beschikking (van de magistraat), z.d. (1679?). Afschriften, ca. 1700 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1924-1926 Staten van de ontvangsten van de verponding en het lantaren- en klapgeld, 1694 - 1790 3 banden 1924 1694 - 1770 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1924 Oude signatuur 1925 1771 - 1778 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1925 Oude signatuur 1926 1779 - 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1926 Oude signatuur 1922 Lijst van de gebouwen die voorkomen in het kohier van het lantaren- en klapgeld, doch niet in het kohier van de verponding, ca. 1697 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1923 Kohier van het redres van de verponding, 1733 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Opgemaakt ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 20 mei 1730 Notabene 1933-1935 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de verponding over de jaren 1734 - 1755, 1756 - 1784 en 1792 - 1805 3 banden Afgehoord door de burgemeesters Notabene 1933 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1933 Oude signatuur 1934 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1934 Oude signatuur 1935 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1935 Oude signatuur 1936-1938 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de extra-ordinaris verponding over de jaren 1734 - 1805 3 banden Afgehoord door de burgemeesters Notabene 1936 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1936 Oude signatuur 1937 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1937 Oude signatuur 1938 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1938 Oude signatuur 1927-1929 Kasboeken van de ontvanger van de verponding en het lantaren- en klapgeld over 1737 - 1740 en 1764 - 1767 3 delen 1927 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1927 Oude signatuur 1928 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1928 Oude signatuur 1929 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1929 Oude signatuur 1930-1931 Kasboeken van de ontvanger van de extraordinaris verponding over 1738 - 1740 en 1765 - 1767 2 delen 1930 1738 - 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1930 Oude signatuur 1931 1764 - 1767 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1931 Oude signatuur 1876 Brieven van het bestuur van de provincie Holland aan de raad van Gouda waarbij gedisponeerd wordt over de opbrengst van de verponding, 1804 - 1807 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1887 Legger van ongebouwde eigendommen, 1812 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Alfabetisch op naam van de eigenaars. Zie kaart 2201 E 1. Notabene 11.c. Tiende penning 1940 Kohier van de tiende penning van 1553, opgemaakt ca. 1556. Gelijktijdig afschrift 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geheven krachtens accoord van 12 april 1553 van het inkomen uit onroerende goederen, tienden en renten. Afschriften van dit kohier en van de kohieren van 1543 en 1556 (archief Staten van Holland vóór 1572 inv.nr. 209) met indices bevinden zich in de collectie varia = ac 200 inv.nrs. 507, 512, 6142, 6377 en 6602. Notabene 1939 Instructies en andere stukken betrffende de inning van de tiende penning, 1553, 1557 en 1558 3 katerns, 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.125 Oude signatuur 1941 Stukken betreffende de taxaties voor de heffing van de tiende penning van 1553 in Moordrecht, Broek en Thuyl, 1556 - 1558 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11.d. 200e en 100e penning van het vermogen 1942 Kwitanties afgegeven aan de collecteurs van de 100e penning, 1575 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zeer beschadigd Notabene 1943 Instructie voor de commissarissen belast met het opmaken van het kohier voor de kapitale lening van de 200e penning van het vermogen, 1599 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1947-1970 Kohieren van de 200e penning van het vermogen voor het kwartier van Gouda voor de jaren 1599 - 1669 24 delen Straatsgewijs ingericht voorzover het Gouda betreft. Sommige kohieren bevatten een index van straat- en plaatsnamen. Het kwartier van Gouda omvatte tevens Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Gouderak, Haastrecht, Waddinxveen, Broekhuizen, Broek, Thuyl, 't Weegje, Bloemendaal, Boskoop, Middelburg, Raamburg, Reeuwijk, Sluipwijk, Gravekoop, Nieuwebroek, Stein, Willens, Kort-Haarlem, Vrijehoef en Kalverenbroek. Notabene 1947 1599 (achterin) - Een lijst van ontvangsten en uitgaven van de ontvanger. - Een lijst van lijfrenten. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Tevens gaarder. Notabene 1947 Oude signatuur 1948 1599 (bijgebonden) Het kohier van 1601 genaamd "het ruitergeld". Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De gaarder omvat ook de opbrengst van de verhoging van 11 december 1599. Notabene 1948 Oude signatuur 1949 1602 (bijgebonden) De kohieren betreffende Schoonhoven en Woerden met bijbehorende dorpen. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1949 Oude signatuur 1950 1625 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Minuut-kohier. Een ouder kohier is daartoe bijgewerkt. Notabene 1950 Oude signatuur 1951 1625 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Net-kohier. Notabene 1951 Oude signatuur 1952 1628 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Minuut-kohier. Een kohier van de 500e penning is daartoe omgewerkt. Notabene 1952 Oude signatuur 1953 1628 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Netkohier. Notabene 1953 Oude signatuur 1954 1628 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bestemd "voor 't gemeene landt". Notabene 1954 Oude signatuur 1955 1631 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1955 Oude signatuur 1956 1635 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Minuut-kohier. Een exemplaar van het kohier van 1631 is daartoe bijgewerkt. Notabene 1956 Oude signatuur 1957 1638 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1957 Oude signatuur 1958 1644 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1958 Oude signatuur 1959 1646 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1959 Oude signatuur 1960 1652 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1960 Oude signatuur 1961 1653 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1961 Oude signatuur 1962 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Minuut-kohier, uitsluitend de stad betreffend. Notabene 1962 Oude signatuur 1963 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Net-kohier. Notabene 1963 Oude signatuur 1964 1665 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1964 Oude signatuur 1965 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1965 Oude signatuur 1966 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1966 Oude signatuur 1967 1667, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1967 Oude signatuur 1968 1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1968 Oude signatuur 1969 1668, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1969 Oude signatuur 1970 1669 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1970 Oude signatuur 2260 Verschillende stukken betreffende de inning van de 100e en 200e penning, 1625 - 1711 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1971-1972 Kohieren van de 200e penning van het vermogen voor de stad Gouda, ca. 1644, ca. 1653 2 katerns 1971 1e kwartier, ca. 1644. Kladexemplaar Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1971 Oude signatuur 1972 4e kwartier, ca. 1653 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1972 Oude signatuur 1944 Stukken betreffende de vaststelling van het kohier van de 200e penning, 1644 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afkomstig van de secretaris van Gouda mr. Jacob van der Tocht Notabene 2012 Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 200e penning in het kwartier van Gouda over de jaren 1652, 1653, 1665 en 1668 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2002-2011 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van Jan Woutersz van Immerseel, ontvanger van de 200e penning in het kwartier van Gouda, over de jaren 1652 - 1669 10 delen Gesloten door de burgemeesters van Gouda. De rekeningen zijn ingericht op dezelfde voet als de kohieren Notabene 2002 1652 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 13 juli 1655. Notabene 2002 Oude signatuur 2003 1653 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 17 november 1656. Notabene 2003 Oude signatuur 2004 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 17 december 1661. Notabene 2004 Oude signatuur 2005 1665 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 10 september 1666. Notabene 2005 Oude signatuur 2006 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 16 november 1667. Notabene 2006 Oude signatuur 2007 1667. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 13 augustus 1668. Notabene 2007 Oude signatuur 2008 1667. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 20 december 1668. Notabene 2008 Oude signatuur 2009 1668. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten oktober 1669. Notabene 2009 Oude signatuur 2010 1668. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1670. Notabene 2010 Oude signatuur 2011 1669 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 1 juli 1671. Notabene 2011 Oude signatuur 1999 Kohier van de 200e penning van 1653 voor het land van Stein en de Willens, 1653 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aan streekarchief Rijnstreek is in juni 1992 een stuk (of het gehele inv.nr.?) overgedragen. Notabene 2042-2059 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de inning van de 200e penning in het kwartier van Gouda, 1659 - 1679 18 delen Afgehoord door de Rekenkamer Notabene 2042 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 11 oktober 1662. Notabene 2042 Oude signatuur 2043 1665 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 13 december 1667. Notabene 2043 Oude signatuur 2044 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 14 mei 1672. Notabene 2044 Oude signatuur 2045 1667. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 24 januari 1668. Notabene 2045 Oude signatuur 2046 1667. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 13 juni 1688. Notabene 2046 Oude signatuur 2047 1668. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 september 1688. Notabene 2047 Oude signatuur 2048 1668. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 22 oktober 1688. Notabene 2048 Oude signatuur 2049 1669 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 november 1688. Notabene 2049 Oude signatuur 2050 1675. Tweemaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 april 1678. Notabene 2050 Oude signatuur 2051 1675. Tweemaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 20 december 1678. Notabene 2051 Oude signatuur 2052 1676. Tweemaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 april 1679. Notabene 2052 Oude signatuur 2053 1676. Tweemaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 6 juni 1679. Notabene 2053 Oude signatuur 2054 1677. Tweemaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 13 februari 1681. Notabene 2054 Oude signatuur 2055 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 5 april 1681. Notabene 2055 Oude signatuur 2056 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 juli 1681. Notabene 2056 Oude signatuur 2057 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 9 oktober 1681. Notabene 2057 Oude signatuur 2058 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 5 november 1681. Notabene 2058 Oude signatuur 2059 1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 8 mei 1682. Notabene 2059 Oude signatuur 5347 Bekendmaking van de Staten van Holland betreffende de betaling van de 200e penning, geheven op het vermogen en het bezit van ambten, 1666 febr.; gedrukt 2 stukken Betreft vermoedelijk de in 1665 toegestane heffing. Notabene (aanw. M 063) Oude signatuur 2000 Kohier van de tweede 200e penning voor Boskoop, 1667 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vastgesteld door de schout en schepenen van Boskoop 1667 oktober 12 Notabene 2013-2014 Rekening van inkomsten en uitgaven van Jan Woutersz van Immerseel als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over 1672, met bijlagen 1 deel, 1 lias Gesloten 1674 december 24 Notabene 2013 Rekening 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2013 Oude signatuur 2014 Bijlagen 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2014 Oude signatuur 2041 Bijlagen van voornoemde rekeningen, 1672 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2039-2040 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerden tot de inning van de kapitale leningen van tweemaal de 200e penning van juli en augustus 1672 2 delen Afgehoord door de burgemeesters. Notabene 2039 1e en 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 4 juni 1674. Notabene 2039 Oude signatuur 2040 3e en 4e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 29 juni 1674. Notabene 2040 Oude signatuur 1973-1998 Kohieren van de 200e penning van het vermogen voor de stad Gouda voor de jaren 1672 - 1689 en 1722 26 delen Straatsgewijs ingericht. Teneinde de kohieren op hetzelfde belastingjaar betrekking hebbende te onderscheiden is zoveel mogelijk de dag vermeld waarop de Staten van Holland tot de heffing besloten Notabene 1973 1672 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1973 Oude signatuur 1974 1673, 1e en 2e heffing, geconsenteerd 10 januari en 9 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1974 Oude signatuur 1975 1673, 3e heffing volgens resolutie van 8 oktober Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1975 Oude signatuur 1976 1673, 4e heffing volgens resolutie van 22 december Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1976 Oude signatuur 1977 1674, viermaal de 200e penning volgens resolutie van 27 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1977 Oude signatuur 1978 1674, tweemaal de 200e penning volgens resolutie van 28 juli Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1978 Oude signatuur 1979 1675, met 1/6e verhoging.; minuut Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1979 Oude signatuur 1980 1675, met 1/6e verhoging; netexemplaar Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1980 Oude signatuur 1981 1675, met 1/6e verhoging; afschrift met aantekeningen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1981 Oude signatuur 1982 1675, tweemaal de 200e penning volgens resolutie van 24 december 1674 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1982 Oude signatuur 1983 1675, tweemaal de 200e penning volgens resolutie van 24 mei 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1983 Oude signatuur 1984 1676, tweemaal de 200e penning volgens resolutie van 20 december 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1984 Oude signatuur 1985 1676, tweemaal de 200e penning volgens resolutie van 15 juli 1676 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1985 Oude signatuur 1986 1677, tweemaal de 200e penning volgens resolutie van 19 maart 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1986 Oude signatuur 1987 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 30 juli 1677. Notabene 1987 Oude signatuur 1988 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 22 december 1677. Notabene 1988 Oude signatuur 1989 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 8 april 1678. Notabene 1989 Oude signatuur 1990 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 20 augustus 1678. Notabene 1990 Oude signatuur 1991 1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 29 maart 1679. Notabene 1991 Oude signatuur 1992 1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Blijkens een aantekening heeft dit kohier de commissarissen belast met de quotisatie van de impost op de wijnen tot leidraad gediend. Notabene 1992 Oude signatuur 1993 1680 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 31 mei 1680. Notabene 1993 Oude signatuur 1994 1687 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 21 juni 1687. Notabene 1994 Oude signatuur 1995 1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 15 april 1688. Notabene 1995 Oude signatuur 1996 1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 29 oktober 1688. Notabene 1996 Oude signatuur 1997 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 10 augustus 1689. Notabene 1997 Oude signatuur 1998 1722 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 21 april 1722. Notabene 1998 Oude signatuur 2015-2023 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over de jaren 1673 - 1676 9 delen Gesloten door de burgemeesters van Gouda Notabene 2015 1673. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 november 1675. Notabene 2015 Oude signatuur 2016 1673. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 december 1675. Notabene 2016 Oude signatuur 2017 1673. 3e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 16 november 1676. Notabene 2017 Oude signatuur 2018 1673. 4e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 augustus 1677. Notabene 2018 Oude signatuur 2019 1674. Viermaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1675. Notabene 2019 Oude signatuur 2020 1674. Tweemaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 4 januari 1676. Notabene 2020 Oude signatuur 2021 1675. Tweemaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 oktober 1677. Notabene 2021 Oude signatuur 2022 1675. Tweemaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 december 1577. Notabene 2022 Oude signatuur 2023 1676. Tweemaal de 200e penning Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1677. Notabene 2023 Oude signatuur 2037 Stukken betreffende de rekeningen van de ontvangers van de 200e penning over de jaren 1673 - 1689 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2121-2194 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 100e penning over de jaren 1673 en 1689 - 1717 74 delen Gesloten door de burgemeesters. Notabene 2121 1673 Gesloten 14 december 1675. Notabene 2121 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2122 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 december 1692. Notabene 2122 Oude signatuur 2123 1690. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 januari 1694. Notabene 2123 Oude signatuur 2124 1690. 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 4 januari 1694. Notabene 2124 Oude signatuur 2125 1690. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 17 december 1694. Notabene 2125 Oude signatuur 2126 1690. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 21 december 1694. Notabene 2126 Oude signatuur 2127 1691. 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1694. Notabene 2127 Oude signatuur 2128 1691. 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 4 januari 1695. Notabene 2128 Oude signatuur 2129 1692. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 19 november 1695. Notabene 2129 Oude signatuur 2130 1692. 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 6 december 1695. Notabene 2130 Oude signatuur 2131 1692. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 10 december 1695. Notabene 2131 Oude signatuur 2132 1692. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 december 1695. Notabene 2132 Oude signatuur 2133 1693. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 januari 1696. Notabene 2133 Oude signatuur 2134 1693. 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 5 januari 1696. Notabene 2134 Oude signatuur 2135 1693. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 juli 1696. Notabene 2135 Oude signatuur 2136 1693. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 augustus 1696. Notabene 2136 Oude signatuur 2137 1694. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 6 september 1696. Notabene 2137 Oude signatuur 2138 1694. 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 7 september 1696. Notabene 2138 Oude signatuur 2139 1694. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 13 december 1696. Notabene 2139 Oude signatuur 2140 1694. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 14 december 1696. Notabene 2140 Oude signatuur 2141 1695. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 4 december 1697. Notabene 2141 Oude signatuur 2142 1695. 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 12 december 1697. Notabene 2142 Oude signatuur 2143 1695. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 19 december 1697. Notabene 2143 Oude signatuur 2144 1695. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 december 1697. Notabene 2144 Oude signatuur 2145 1696. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1698. Notabene 2145 Oude signatuur 2146 1696. 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1698. Notabene 2146 Oude signatuur 2147 1696. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1699. Notabene 2147 Oude signatuur 2148 1696. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1699. Notabene 2148 Oude signatuur 2149 1697. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 16 december 1699. Notabene 2149 Oude signatuur 2150 1697. 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 december 1699. Notabene 2150 Oude signatuur 2151 1697. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1699. Notabene 2151 Oude signatuur 2152 1697. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1699. Notabene 2152 Oude signatuur 2153 1698. 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1700. Notabene 2153 Oude signatuur 2154 1698. 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1701. Notabene 2154 Oude signatuur 2155 1699. 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 januari 1702. Notabene 2155 Oude signatuur 2156 1699. 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1702. Notabene 2156 Oude signatuur 2157 1700. 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1703. Notabene 2157 Oude signatuur 2158 1700. 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 4 januari 1703. Notabene 2158 Oude signatuur 2159 1701. 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 januari 1704. Notabene 2159 Oude signatuur 2160 1701. 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1704. Notabene 2160 Oude signatuur 2161 1702. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 januari 1705. Notabene 2161 Oude signatuur 2162 1702. 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 januari 1705. Notabene 2162 Oude signatuur 2163 1702. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1705. Notabene 2163 Oude signatuur 2164 1702. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1705. Notabene 2164 Oude signatuur 2165 1703. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1705. Notabene 2165 Oude signatuur 2166 1703. 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1705. Notabene 2166 Oude signatuur 2167 1703. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1705. Notabene 2167 Oude signatuur 2168 1703. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1705. Notabene 2168 Oude signatuur 2169 1704. 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1706. Notabene 2169 Oude signatuur 2170 1704. 2e heffing, 2e temijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1706. Notabene 2170 Oude signatuur 2171 1704. 2e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1706. Notabene 2171 Oude signatuur 2172 1704. 2e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1706. Notabene 2172 Oude signatuur 2173 1705. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 december 1707. Notabene 2173 Oude signatuur 2174 1705. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 december 1707. Notabene 2174 Oude signatuur 2175 1706. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 27 december 1708. Notabene 2175 Oude signatuur 2176 1706. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 27 december 1708. Notabene 2176 Oude signatuur 2177 1707. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1709. Notabene 2177 Oude signatuur 2178 1707. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1709. Notabene 2178 Oude signatuur 2179 1708. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1710. Notabene 2179 Oude signatuur 2180 1708. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1710. Notabene 2180 Oude signatuur 2181 1709. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1711. Notabene 2181 Oude signatuur 2182 1709. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1711. Notabene 2182 Oude signatuur 2183 1710. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 januari 1713. Notabene 2183 Oude signatuur 2184 1710. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 januari 1713. Notabene 2184 Oude signatuur 2185 1711. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 december 1713. Notabene 2185 Oude signatuur 2186 1711. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1713. Notabene 2186 Oude signatuur 2187 1712. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 december 1714. Notabene 2187 Oude signatuur 2188 1712. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 december 1714. Notabene 2188 Oude signatuur 2189 1713. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1715. Notabene 2189 Oude signatuur 2190 1713. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1715. Notabene 2190 Oude signatuur 2191 1714 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1716. Notabene 2191 Oude signatuur 2192 1715 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 december 1717. Notabene 2192 Oude signatuur 2193 1716 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 december 1718. Notabene 2193 Oude signatuur 2194 1717 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1719. Notabene 2194 Oude signatuur 2068-2120 Kohieren van de 100e penning van het vermogen, 1673 en 1689 - 1721 53 delen Straatsgewijs ingericht Notabene 2068 1673 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2068 Oude signatuur 2069 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 5 maart 1689. Notabene 2069 Oude signatuur 2070 1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 16 maart 1690. Notabene 2070 Oude signatuur 2071 1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 31 augustus 1690. Notabene 2071 Oude signatuur 2072 1691 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 9 maart 1691. Notabene 2072 Oude signatuur 2073 1692 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 1 februari 1692. Notabene 2073 Oude signatuur 2074 1692 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 1 juli 1692. Notabene 2074 Oude signatuur 2075 1693 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 17 februari 1693. Notabene 2075 Oude signatuur 2076 1693 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geconsenteerd 15 juli 1693. Notabene 2076 Oude signatuur 2077 1694. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2077 Oude signatuur 2078 1694. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2078 Oude signatuur 2079 1695. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2079 Oude signatuur 2080 1695. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2080 Oude signatuur 2081 1696. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2081 Oude signatuur 2082 1696. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2082 Oude signatuur 2083 1697. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2083 Oude signatuur 2084 1697. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2084 Oude signatuur 2085 1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2085 Oude signatuur 2086 1699 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2086 Oude signatuur 2087 1700 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2087 Oude signatuur 2088 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2088 Oude signatuur 2089 1702. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2089 Oude signatuur 2090 1702. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2090 Oude signatuur 2091 1703. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2091 Oude signatuur 2092 1703. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2092 Oude signatuur 2093 1704. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2093 Oude signatuur 2094 1704. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2094 Oude signatuur 2095 1705. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2095 Oude signatuur 2096 1705. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2096 Oude signatuur 2097 1706. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2097 Oude signatuur 2098 1706. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2098 Oude signatuur 2099 1707. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2099 Oude signatuur 2100 1707. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2100 Oude signatuur 2101 1708. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2101 Oude signatuur 2102 1708. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2102 Oude signatuur 2103 1709. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2103 Oude signatuur 2104 1709. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2104 Oude signatuur 2105 1710. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2105 Oude signatuur 2106 1710. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2106 Oude signatuur 2107 1711. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2107 Oude signatuur 2108 1711. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2108 Oude signatuur 2109 1712. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2109 Oude signatuur 2110 1712. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2110 Oude signatuur 2111 1713. 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2111 Oude signatuur 2112 1713. 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2112 Oude signatuur 2113 1714 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2113 Oude signatuur 2114 1715 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2114 Oude signatuur 2115 1716 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2115 Oude signatuur 2116 1717 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2116 Oude signatuur 2117 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2117 Oude signatuur 2118 1719 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2118 Oude signatuur 2119 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2119 Oude signatuur 2120 1721 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2120 Oude signatuur 2024-2025 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de weduwe van Reinier Crabeth als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda, 1676, tweemaal de 200e penning 2 delen Gesloten 1678 januari 3 Notabene 2024 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2024 Oude signatuur 2025 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2025 Oude signatuur 1945 Minuten van uitgaande brieven van de burgemeesters en andere stukken betreffende de 200e penning, 1676 - 1695 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2026-2036 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Joost Verschuere als ontvanger van de 200e penning in de stad Gouda over de jaren 1677 - 1689 11 delen 2026 1677. Tweemaal de 200e penning Gesloten 24 december 1678. Notabene 2026 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2027 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1678. Notabene 2027 Oude signatuur 2028 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 19 december 1679. Notabene 2028 Oude signatuur 2029 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 21 december 1679. Notabene 2029 Oude signatuur 2030 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 december 1679. Notabene 2030 Oude signatuur 2031 1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 december 1681. Notabene 2031 Oude signatuur 2032 1680 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 4 januari 1687. Notabene 2032 Oude signatuur 2033 1687 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 augustus 1691. Notabene 2033 Oude signatuur 2034 1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 13 december 1691. Notabene 2034 Oude signatuur 2035 1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 3 januari 1692. Notabene 2035 Oude signatuur 2036 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 4 november 1693. Notabene 2036 Oude signatuur 2199-2204 Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens de 200e en 100e penning van de jaren 1679 - 1722 na het sluiten van de rekeningen 6 delen 2199 1679 - 1693 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 9 februari 1697. Notabene 2199 Oude signatuur 2200 1689 - 1695 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 4 januari 1700. Notabene 2200 Oude signatuur 2201 1696 - 1704 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1709. Notabene 2201 Oude signatuur 2202 1705 - 1713 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 30 december 1717. Notabene 2202 Oude signatuur 2203 1714 - 1717 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 januari 1723. Notabene 2203 Oude signatuur 2204 1718 - 1722 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 augustus 1728. Notabene 2204 Oude signatuur 2060-2065 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de inning van de 200e penning in de stad Gouda, 1680 - 1689 en 1722 6 delen 2060 1680 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 11 januari 1691. Notabene 2060 Oude signatuur 2061 1687 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 15 april 1692. Notabene 2061 Oude signatuur 2062 1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 18 april 1693. Notabene 2062 Oude signatuur 2063 1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 25 januari 1695. Notabene 2063 Oude signatuur 2064 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 6 augustus 1698. Notabene 2064 Oude signatuur 2065 1722 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 22 juli 1738. Notabene 2065 Oude signatuur 2001 Sommatiecedulen tot invordering van de 200e penning voor 1688 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2067 Aantekeningen en bewijsstukken betreffende afrekeningen met de ontvanger van de 100e penning, 1689 - 1721 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2205-2257 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de inning van de 100e penning, 1689 - 1721 53 delen Gesloten door de Rekenkamer Notabene 2205 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 24 november 1695. Notabene 2205 Oude signatuur 2206 1690, 1e heffing, 1e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 24 januari 1702. Notabene 2206 Oude signatuur 2207 1690, 1e heffing, 2e termijn Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 24 januari 1702. Notabene 2207 Oude signatuur 2208 1690, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 juli 1717. Notabene 2208 Oude signatuur 2209 1691 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 17 maart 1718. Notabene 2209 Oude signatuur 2210 1692, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 1 november 1718. Notabene 2210 Oude signatuur 2211 1692, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 januari 1719. Notabene 2211 Oude signatuur 2212 1693, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 maart 1719. Notabene 2212 Oude signatuur 2213 1693, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 25 oktober 1719. Notabene 2213 Oude signatuur 2214 1694, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 5 december 1719. Notabene 2214 Oude signatuur 2215 1694, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 27 juni 1720. Notabene 2215 Oude signatuur 2216 1695, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 1720. Notabene 2216 Oude signatuur 2217 1695, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 21 oktober 1721. Notabene 2217 Oude signatuur 2218 1696, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 21 mei 1722. Notabene 2218 Oude signatuur 2219 1696, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 januari 1723. Notabene 2219 Oude signatuur 2220 1697, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 25 april 1724. Notabene 2220 Oude signatuur 2221 1697, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 22 april 1727. Notabene 2221 Oude signatuur 2222 1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 1 oktober 1727. Notabene 2222 Oude signatuur 2223 1699 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 januari 1728. Notabene 2223 Oude signatuur 2224 1700 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 juli 1728. Notabene 2224 Oude signatuur 2225 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 10 februari 1729. Notabene 2225 Oude signatuur 2226 1702, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 15 juni 1729. Notabene 2226 Oude signatuur 2227 1702, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 15 oktober 1729. Notabene 2227 Oude signatuur 2228 1703, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 maart 1730. Notabene 2228 Oude signatuur 2229 1703, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 21 april 1730. Notabene 2229 Oude signatuur 2230 1704, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 28 juli 1730. Notabene 2230 Oude signatuur 2231 1704, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 20 oktober 1730. Notabene 2231 Oude signatuur 2232 1705, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 19 februari 1731. Notabene 2232 Oude signatuur 2233 1705, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 maart 1731. Notabene 2233 Oude signatuur 2234 1706, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 mei 1731. Notabene 2234 Oude signatuur 2235 1706, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 26 juli 1731. Notabene 2235 Oude signatuur 2236 1707, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 13 november 1731. Notabene 2236 Oude signatuur 2237 1707, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 13 november 1731. Notabene 2237 Oude signatuur 2238 1708, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 12 maart 1732. Notabene 2238 Oude signatuur 2239 1708, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 5 mei 1732. Notabene 2239 Oude signatuur 2240 1709, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 juli 1732. Notabene 2240 Oude signatuur 2241 1709, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 12 november 1732. Notabene 2241 Oude signatuur 2242 1710, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 19 maart 1733. Notabene 2242 Oude signatuur 2243 1710, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 6 mei 1733. Notabene 2243 Oude signatuur 2244 1711, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 22 juli 1733. Notabene 2244 Oude signatuur 2245 1711, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 19 november 1733. Notabene 2245 Oude signatuur 2246 1712, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 11 maart 1734. Notabene 2246 Oude signatuur 2247 1712, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 17 juni 1734. Notabene 2247 Oude signatuur 2248 1713, 1e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 17 oktober 1734. Notabene 2248 Oude signatuur 2249 1713, 2e heffing Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 27 november 1734. Notabene 2249 Oude signatuur 2250 1714 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 16 maart 1735. Notabene 2250 Oude signatuur 2251 1715 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 21 juli 1735. Notabene 2251 Oude signatuur 2252 1716 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 18 oktober 1735. Notabene 2252 Oude signatuur 2253 1717 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 18 januari 1736. Notabene 2253 Oude signatuur 2254 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 26 april 1736. Notabene 2254 Oude signatuur 2255 1719 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 oktober 1736. Notabene 2255 Oude signatuur 2256 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 29 april 1737. Notabene 2256 Oude signatuur 2257 1721 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 19 maart 1738. Notabene 2257 Oude signatuur 2066 Minuten van uitgaande brieven van de burgemeesters betreffende de 100e penning, 1705 - 1725 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2195-2198 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Huybert van Eyck als ontvanger van de 100e penning over 1718 - 1721 4 delen 2195 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1720. Notabene 2195 Oude signatuur 2196 1719 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1721. Notabene 2196 Oude signatuur 2197 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1722. Notabene 2197 Oude signatuur 2198 1721 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 december 1723. Notabene 2198 Oude signatuur 1946 Lijsten van rentebrieven toebehorende de Godshuizen te Gouda die krachtens resolutie van 17 januari 1719 zijn vrijgesteld van de 200e penning, 1732 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2038 Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 200e penning over 1722 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 1724 december 28 Notabene 2258 Stukken betreffende de oproeping tot betaling van tweemaal de 100e penning als bedoeld in de resolutie van de Staten van Holland van 3 april 1793, 1794 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2259 Akten van procuratie tot het afleggen van de eed als bedoeld in de resolutie van de Staten van Holland van 3 april 1793,1794 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11.e. 1000e, 500e en 400e penning van het vermogen 2261 Kohier van de dubbele 1000e penning voor het kwartier van Gouda, 1622 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen F.f. 1 - 107 (stad Gouda) ontbreken Notabene 2262-2264 Kohier van de 1000e penning voor het kwartier van Gouda, 1626 3 delen Gesloten door gecommitteerden tot de quotisatie 1626 augustus 8 Notabene 2262 Minuut Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2262 Oude signatuur 2263 Netexemplaar Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2263 Oude signatuur 2264 Netexemplaar Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Ff. 114 - 174 ontbreken. Notabene 2264 Oude signatuur 2265-2266 Kohier van de 500e penning voor het kwartier van Gouda, 1627 3 delen Gesloten door gecommitteerden tot de quotisatie 1627 december 31 Notabene 2265 Minuut Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2265 Oude signatuur 2266 Netexemplaren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2266 Oude signatuur 2266 Netexemplaren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2266 Oude signatuur 2268-2273 Kohieren van de 1000e penning voor het kwartier van Gouda, 1654 - 1658 en 1660 6 delen Gesloten door gecommitteerden van de magistraat Notabene 2268 1654 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 februari 1654. Notabene 2268 Oude signatuur 2269 1655 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 10 juni 1656. Notabene 2269 Oude signatuur 2270 1656 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 10 juli 1656. Notabene 2270 Oude signatuur 2271 1657 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 31 mei 1657. Notabene 2271 Oude signatuur 2272 1658 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 24 februari 1660. Notabene 2272 Oude signatuur 2273 1660 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2273 Oude signatuur 2274-2275 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 1000e penning voor het kwartier van Gouda over 1655 en 1660 2 delen Gesloten door de Rekenkamer Notabene 2274 1655 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 2 april 1658. Notabene 2274 Oude signatuur 2275 1660 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 20 september 1664. Notabene 2275 Oude signatuur 2276 Kohier van de 400e penning voor de stad Gouda, geconsenteerd door de Staten van Holland 1681 december 11 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2277 Aantekeningen betreffende de invordering van de 400e penning van 1681 december 11 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2278 Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de 400e penning van 1681 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeesters 1691 januari 5 Notabene 2279-2280 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens de 400e penning 2 delen Gesloten door de Rekenkamer van Holland. Notabene 2279 Stad Gouda Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 maart 1691. Notabene 2279 Oude signatuur 2280 Kwartier van Gouda Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 24 oktober 1716. Notabene 2280 Oude signatuur 11.f. Haardstedegeld 2289-2291 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de collecteur van het haardstedegeld over de jaren 1600,1604 en 1606, met bijlagen 3 omslagen Afgehoord door de burgemeesters Notabene 2289 1600 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 18 augustus 1603. Notabene 2289 Oude signatuur 2290 1604 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 4 januari 1606. Notabene 2290 Oude signatuur 2291 1606 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 23 december 1611. Notabene 2291 Oude signatuur 2285-2286 Gaarders van het haardstedegeld, 1604 en 1644 2 delen 2285 1604 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Kohier gebruikt als gaarder. Notabene 2285 Oude signatuur 2286 1644 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de Rekenkamer 7 november 1648. Notabene 2286 Oude signatuur 2281-2284 Kohieren van het haardstedegeld, 1604 - 1667 4 delen Gesloten door de magistraat Notabene 2281 1604 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 11 september 1604. Notabene 2281 Oude signatuur 2282 1627 Voorin een alfabetische index op de straten. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 15 januari 1628. Notabene 2282 Oude signatuur 2283 1644 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 12 februari 1646. Notabene 2283 Oude signatuur 2284 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2284 Oude signatuur 2288 Kwitanties wegens teruggave van haardstedegeld, 1638 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2287 Verschillende stukken betreffende de inning van het haardstedegeld, 1643 - 1665 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11.g. Hoofdgeld 2292-2294 Kohier van het hoofdgeld voor het kwartier van Gouda, 1622 2 delen en 1 katern Gesloten door de gecommitteerden tot de quotisatie. Notabene 2292 Stad Gouda Voorin een alfabetische stratenlijst. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten 9 november 1622. Notabene 2292 Oude signatuur 2293 Stad Gouda, fol. 1 - 10 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2293 Oude signatuur 2294 Platteland Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten oktober/november 1622. Notabene 2294 Oude signatuur 2295 Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het hoofdgeld in het kwartier van Gouda, geconsenteerd 29 september 1622 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de Rekenkamer 1633 oktober 18. Notabene 11.h. Zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld 2296-2297 Kohier van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1680.1) 2 delen 2296 Minuut Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2296 Oude signatuur 2297 Netexemplaar Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2297 Oude signatuur 2298 Stukken betreffende de vergunning aan de kleine kramers in zout te Gouda om een halve zak zout ineens te mogen uitslaan, 1750 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11.j. Familiegeld 2299 Stukken betreffende de heffing van het familiegeld volgens de resolutie van de Staten van Holland van 19 april 1715, 1715 - 1717 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2322. Notabene 2300 Kohier van het familiegeld, 1716 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2301 Gaarder van het familiegeld, 1716. 1 deel (bijgebonden) Lijsten van ontvangsten, 1716 en 1717. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2302 Lijsten van ontvangsten, 1716 en 1717 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2301. Notabene 11.k. 100e en 200e penning van de ambten 2305 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het ambtgeld over de jaren 1723 - 1794 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de burgemeesters, de laatste rekening door het comité civiel Notabene 2306-2311 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters van Gouda wegens het ambtgeld, over de jaren 1723 - 1794 6 banden Afgehoord door de Rekenkamer Notabene 2306 1723 - 1727 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2306 Oude signatuur 2307 1728 - 1733 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2307 Oude signatuur 2308 1734 - 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2308 Oude signatuur 2309 1741 - 1749 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2309 Oude signatuur 2310 1750 - 1759 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2310 Oude signatuur 2311 1761 - 1794 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2311 Oude signatuur 2303 Kohieren van het ambtgeld over de jaren 1723 - 1792 en 1800 1 band Geïndiceerd op kaarten. Notabene Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2304 Stukken betreffende de restitutie van een deel van het betaalde ambtgeld aan de baljuw mr. Willem van den Kerckhoven, 1737 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- "Lijste geformeert bij haar ed. gr.mog. commissarissen omme daaruyt een quohier, zoo voor 't amptgeld als den tweehonderste penning, te kunnen werden gearresteerd ...", staat met berekening van oude en nieuwe ambtgelden en 200e penning op de ambten aan de stad te betalen recognitie, 1752. Zie inv.nr. 5038 11.l. Personele quotisatie 2312 Stukken betreffende de vaststelling van het kohier van de personele quotisatie in Gouda, 1743 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een exemplaar van dit kohier bevindt zich in GA Rotterdam (oorspr. collectie Meyners, nu oud-archief inv.nr. 4169). Notabene 2313 Stukken betreffende de inning van een liberale gift, 1747 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11.m. Provisioneel middel 2315 Lijsten van de opbrengst van het provisioneel middel, 1748 augustus 12 - oktober 29 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2314 Notulen van de vergaderingen van de commissie tot vaststelling van de aanslagen in het provisioneel middel tot vervanging van de verpachte belastingen en stedelijke accijnzen, 1748 september 3 - 1749 juni 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De burgemeesters waren met de inning belast. De stad ontving 4%, vanaf 1749 5%, van de opbrengst Notabene 4224 Bezwaarschrift van Jan Leendert Stolwijk uit Broek, Thuyl en 't Weegje, tegen de aanslag in de z.g. taux of provisioneel middel ter vervanging van de verpachte belastingen en accijnzen, 1749. Met formulieren van bezwaarschriften, 1749 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 11.n. Diversen 4272 Stukken betreffende (voorgenomen) belastingmaatregelen ter financiering van de defensie van de keizerlijke Nederlanden, 1542 - 1543; gedeeltelijk afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.072-074, 0143.076-078, 0143.080-089 Oude signatuur 2316 Stukken betreffende een geschil tussen Gouda en Rotterdam over een vordering van Rotterdam op de collecteur van de gemenelandsmiddelen Geryt Geerlofsz, voor wie de stad Gouda zich borg heeft gesteld, 1546 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2317 Rekening van inkomsten en uitgaven van de ontvangers van de impost op bier en wijn te Gouda over het tijdvak 1553 februari - 1554 januari 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door gedeputeerden van de Staten van Holland 1555 augustus 7 Notabene 2318 Rekening van de ontvangsten van de ontvanger van de impost op de turf te Gouda over het tijdvak 24 augustus 1572 - april 1573 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door gedeputeerden van de Staten van Holland 20 januari 1576. Notabene 2319 Gaderboek van de licenten, april - 2 mei 1574 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2320 Rechtsgeleerd advies inzake de insolventie van de ontvanger van de gemenelandsmiddelen Kegelingh, 1607 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2321 Uittreksel uit het gebesoigneerde van de generaals van de convooien en licenten, 1633 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zeer beschadigd. Notabene 2322-2322 "Quohier van de aenteyckeninghe van de familiën binnen de stadt Gouda gedaen in den jare 1674", januari 1674 1 deel, 1 katern 2322.a Buitenkwartieren 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2322 Stadskwartieren 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2325 Stukken betreffende het verzoek van de meebrouwers aan de Staten van Holland om de impost op de mee te verminderen, 1677 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2324 Kohieren van de impost op het gemaal in het kwartier van Gouda, 1680; minuten 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2326 Stukken betreffende de bierimpost, 1680 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2323 Lijsten van de vleeshouwers, varkensslagers, molenaars, bierdragers en wijntappers te Gouda, en van de bakkers in het kwartier van Gouda, die ingevolge de placaten beëedigd zijn, 1680 en 1681 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2327 Akte, waarbij de burgemeesters van Gouda verklaren dat de diakonie van de Nederduits gereformeerde gemeente aldaar vrijdom van 's lands belastingen geniet; minuut, 1694, met aantekeningen van 1700 - 1704 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2328 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de hoofdgaarder van de gemene middelen te Woerden wegens het sluisgeld van het Woerdse verlaat over mei 1754 - april 1771 en mei 1780 - april 1786; met bijlagen 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De rekeningen 1754 - 1771 zijn afgehoord door commissarissen. Notabene 2329-2334 Assignaten ingeleverd in 1795 10 dozen 2329 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2329 Oude signatuur 2330 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2330 Oude signatuur 2331 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2331 Oude signatuur 2332 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2332 Oude signatuur 2333 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2333 Oude signatuur 2334 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2334 Oude signatuur 2334.a Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2334a Oude signatuur 2334.b Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2334b Oude signatuur 2334.c Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2334c Oude signatuur 2334.d Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2334d Oude signatuur 2335-2336 Declaratoiren ingeleverd krachtens de publicatie van de Nationale Vergadering van 12 oktober 1797 betreffende de heffing van een 80e penning 10 dozen De declaratoiren zijn niet geopend. Gedeeltelijk alfabetisch op achternaam. Notabene 2335 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2335 Oude signatuur 2336 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2336 Oude signatuur 2337-2338 Declaratoiren ingeleverd krachtens de publicatie van de Nationale vergadering van 18 januari 1798 betreffende de heffing van een tweede 80e penning 10 dozen De declaratoiren zijn niet geopend. Gedeeltelijk alfabetisch op achternaam. Notabene 2337 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2337 Oude signatuur 2338 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2338 Oude signatuur 2339 Stukken afkomstig van de commissie van onderzoek naar de opbrengst van de geldheffingen van 8, 5, 10, 4 en 1 percent in de zesde ring van het Departement de Delf te Gouda, 1799 - 1801 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2342-2343 Lijsten van de uitgegeven patenten, 1807 en 1812 - 1813 1 katern en 1 band 2342 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2342 Oude signatuur 2343 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2343 Oude signatuur 4226 Staatje van in het district Gouda in juni 1811 geïnde (afgedragen?) (rijks?)belastingen 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft mogelijk de personele belasting? Notabene 2340 Rol van de contribuabelen in de belasting op het vee, ingevolge décret Imperial van 21 oktober 1811 opgemaakt door de maire van Gouda, met bijlagen, 1812 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2344 Brief van de hoofdinspecteur van de Keizerlijke Loterij te Amsterdam aan de maire van Gouda, met bijlagen, 1812 september 27 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2341 Stukken betreffende de administratie van het Octrooi, 1812 - 1815 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4229 Register met overzicht van ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het patentrecht over 1814, met aantekening van de beschikkingen van de (rijks)zetters 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Aantekeningen betreffende ingediende bezwaarschriften tegen de aanslag in het patentrecht (over 1814). Zie inv.nr. 4232 Mogelijk concept voor inv.nr. 4229. Notabene 12. Handel, verkeer en nijverheid 12.a. Markten 2345 Akte waarbij het stadsbestuur van Utrecht de poorters van Gouda voor het tijdvak van 1452 augustus 29 - 1453 februari 14 vrijgeleide toezegt, 1452 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2346 Akte waarbij het stadsbestuur van Utrecht enige poorters van Gouda voor het tijdvak van 1495 december 7 - 1496 januari 6 vrijgeleide toezegt, 1495 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2347 Akte waarbij Filips, aartshertog van Oostenrijk, de tweede vrije paardenmarkt herstelt, 1502 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2348 Akte waarbij Filips, koning van Castilië, een derde vrije paardenmarkt instelt, 1505 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2349 Stukken van de processen tussen Gouda en Schoonhoven over de jaarmarkt voor boter en kaas in laatstgenoemde stad, 1535 - 1548 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charters elders geborgen Notabene 2351 Stukken betreffende de paardenmarkten te IJsselstein en in het land van Utrecht, 1599 en 1600 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2350 Uittreksel uit de verordening op het meten van appelen, peren en ander ooft, 1620 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2353 Publicatie betreffende de veemarkt in oktober, z.d.; gedrukt 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2352 Memorie van de besognes van de commissarissen tot het houden van de paardenmarkt en de daaraan verbonden harddraverij, 1746 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12.b. IJkwezen 2354 Stukken betreffende de ijk van maten en gewichten, 1603, 1703 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Verordening op het maken, wegen en ijken van vaatwerk voor boter, mei 1679; gedrukt. Zie inv.nr. 5013 12.c. Tollen 2355 Akte waarbij Jan van Blois en Machteld, hertogin van Gelre en Zutfen, de poorters van Gouda tolvrijheid in de genoemde landen geven, 1372 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2356 Akte waarbij graaf Willem VI de poorters van Gouda vrijstelt van de markttollen te Woudrichem en Heusden, 1407 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2357 Akte, waarbij Willem, graaf van Holland, de in de stad ingevoerde goederen vrijstelt van tol en de borgstelling bij arrestatie beperkt, 1410 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2360 Stukken betreffende de tolvrijheid van de poorters van Gouda in Holland en Zeeland, 1425, (1547), 1550, 1552 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.103 Oude signatuur 2358 Stukken van een proces tussen Pieter Hillebrantsz en de gewezen tollenaar van Gouda over een borgtocht, 1511 - 1518 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2372 Verschillende stukken betreffende tollen buiten Gouda, 1511 - 1750 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2362 Stukken betreffende de tol te Schoonhoven, 1536 - 1642 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2365 Stukken betreffende de tol te Gorinchem, 1543 - 1600 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2363 Stukken betreffende de betaling van tonnegeld te Brielle, 1544 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.091a Oude signatuur 2364 Stukken betreffende de tol te Utrecht, 1544 - 1765 en z.d 3 charters en 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2366 Stukken van een proces van Anthonis en Jacob Dammasz en de burgemeesters van Gouda met de tollenaar van Gorinchem, 1554, 1555 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2367 Stukken betreffende de tol van Dordrecht en Geervliet, 1557 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2368 Stukken betreffende de markttol te Delft, 1560 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2369 Stukken betreffende de tol van Iersekeroord, 1563 en z.d 1 charter en 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2370 Stukken betreffende de tol te Antwerpen, 1563 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2361 Stukken betreffende de tolvrijheid van de poorters van Gouda in Gelderland en Zutfen, 1567 - 1627 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2355. Notabene 2371 Stukken betreffende de tol te Arnemuiden, 1582, 1584 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2359 Stukken betreffende een geschil met de prins de Ligne, heer van Wassenaar, over de grafelijkheidstol te Gouda, 1610 - 1616 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5348 Bekendmaking van de Staten-Generaal aan de schippers die van plan zijn op Noorwegen te varen dat zij, krachtens gewijzigde overeenkomst met de koning van Denemarken, Noorwegen, etc., verplicht zijn hun schepen te laten meten opdat in Scandinavië de juiste tol betaald kan worden, 1666 maart; gedrukt 1 stuk (aanw. M 063) Oude signatuur 2373 Lijst van aan ingezetenen van Gouda afgegeven tolbrieven, 1743 - 1754 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12.d. Stapel- en Maasrecht van Dordrecht 2374 Akte waarbij Filips, hertog van Bourgondie, het stapelrecht van Dordrecht tijdelijk regelt, 1446 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2375 Akte waarbij het stadsbestuur van Gouda zich aansluit bij de overeenkomst van 22 april 1453 over het stapelrecht, 1458 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2376 Contract van Gouda met Dordrecht betreffende de vrijstelling van Goudse poorters van het stapelrecht van Dordrecht, 1477 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2377-2381 Stukken betreffende de geschillen over het stapelrecht van Dordrecht, 1517 - 1615, 1692 en z.d 1 charter en 5 pakken Zie ook inv. nrs. 330 en 3589. Notabene 2378 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2378 Oude signatuur 2379 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2379 Oude signatuur 2380 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2380 Oude signatuur 2381 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2381 Oude signatuur 2377 18 december 1565 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2377 Oude signatuur 2377.a Sententie van keizer Karel V; gedrukt (Delft), 1541 3 gevouwen katernen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook Nationaal Archief, archief Hof van Holland 3e memoriaal De Jonge fol. 77v. Notabene 2377a Oude signatuur 2382 Akte waarbij burgemeesters, schepenen, raden, oudraden, luiden van de acht dekens en de gemene nering van Dordrecht bepalen welke goederen gaande door de kil van Bonaventura vrij van stapelrecht zullen zijn, 1599 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12.e. Scheepvaart 2406 Stukken betreffende de vaart op Middelburg, 1521 - 1741 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2413 Octrooi van keizer Karel voor de aankoop van graan in Zeeland, 1538 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2396 Stukken betreffende de vaart op Bergen op Zoom, 1543 - 1651 en 1760 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2414 Stukken betreffende de vaart op Zeeland, 1548 - 1750 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2407 Stukken van een geschil tussen de baljuw van de stad Nieuwpoort en enige Goudse schippers, 1560 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2398 Stukken van een proces van Raes van der Goude, schipper, en de burgemeesters van Gouda met de pachters van de vuurboet te Brielle over de betaling van kaap- en tonnegeld, 1563 1 dossier en 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2409 Stukken betreffende de scheepvaart naar de Oostzee, 1566 en 1567 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2405 Stukken van processen tussen Gouda en Middelburg inzake de overlast de Goudse schippers aangedaan, 1567 - 1571, 1588 - 1590 en z.d 1 pak en 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2411 Akte waarbij de burgemeesters van Schoonhoven de schippers van Gouda die komende van de beneden-Maas de Lek opvaren, vrije doorvaart door Schoonhoven en omgeving garanderen, 1574 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2383 Akte waarbij de burgemeesters van Amsterdam en Gouda een verordening op de schuitvoerders tussen beide steden vaststellen, 1581 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2395 Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de tollenaar van Arnemuiden, 1581 - 1589 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2384-2386 Stukken van een proces tussen Gouda en Amsterdam over het laden van Goudse schippers te Amsterdam, 1587 en 1588 3 pakken 2384 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 2384 Oude signatuur 2385 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2385 Oude signatuur 2386 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2386 Oude signatuur 2388 Contract van Gouda met Amsterdam tot aanvulling van het provisioneel accoord tussen beide steden van 19 november 1588, 1742 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2390 Verschillende stukken betreffende de vaart op Amsterdam, 1595 - 1781 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2520. Notabene 2415 Stukken betreffende de vaart op Zierikzee, 1600 - 1703 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2391-2392 Stukken van een geschil met de stad Antwerpen over de belemmeringen door de Goudse schippers aldaar ondervonden, 1609 - 1614 2 pakken 2391 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2391 Oude signatuur 2392 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2392 Oude signatuur 2393 Contract tussen Gouda en Antwerpen betreffende de behandeling van de wederzijdse schippers, 1614 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2412 Stukken betreffende de vaart op Vlaanderen, 1624 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2394 Stukken betreffende de vaart op Antwerpen, 1648 - 1672 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2387 Akte van complainte gelicht door de schippers van Gouda en de burgemeesters aldaar tegen het grootschippersgilde en de burgemeesters van Amsterdam, 1667 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2400 Stukken betreffende de vaart op Gent, 1686 - 1756 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2410 Stukken betreffende de vaart op Rotterdam, 1700 en 1766 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2404 Stukken betreffende de vaart op Londen, 1704 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2401 Stukken betreffende de vaart op Goes, 1708 - 1751 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2397 Stukken betreffende de vaart op Breda, 1713 en 1714 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2416 Stukken betreffende de moeilijkheden door Goudse schippers in de Zuidelijke Nederlanden ondervonden, 1731 - 1742 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2408 Stukken betreffende de vaart op Nijmegen, 1732 - 1757 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2389 Stukken van een proces met het groot- en kleinbinnenlandsvaardersgilde te Amsterdam, 1740 - 1753 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2402 Stukken betreffende de vaart op Gorinchem, 1751 - 1760 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2399 Stukken betreffende de Friese schippers, 1752 en 1753 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2403 Stukken betreffende de vaart op Hamburg en Altona, 1752 - 1754 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12.f. Gecostumeerde binnenvaart 2417 Akte waarbij Albrecht, graaf van Holland, de schippers van Haarlem toestemming geeft om tijdelijk buiten Gouda om te varen, 1398 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2417 (= lade BB 1) Oude signatuur 2420 Stukken betreffende de geschillen over de Leidschendam 1506 - 1792 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2223 I 5 (1617). Notabene 2432-2433 Stukken betreffende de geschillen met Rotterdam over de binnenvaart, ca. 1530 - 1749 2 pakken Zie ac 54 kaarten 2223 G2, H1 en H2. Notabene 2432 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2432 Oude signatuur 2433 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2433 Oude signatuur 2421-2424 Stukken van een proces van Dordrecht, Haarlem en Gouda met de graaf en gravin van Aremberg en de stad Delft over een verlaat in de Leidschendam, 1555 - 1579 4 pakken Zie ac 54 kaart 2223 C 1 (Liefrinck, 1578). Notabene 2421 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2421 Oude signatuur 2422 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2422 Oude signatuur 2423 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2423 Oude signatuur 2424 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2424 Oude signatuur 2439 Stukken betreffende een geschil met Hekendorp en Woerden over de vergroting van de Goejanverwellesluis, 1558, 1559 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Stukken van een proces tussen de tollenaar van Gouda en de ambachtsbewaarders van Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven wegens het varen door de Goejanverwellesluis, 1567 en z.d. Zie inv.nr. 2682. 2419 Akte waarbij de koning Filips II het verbod van de binnenlandse vaart buiten Gouda om bekrachtigt, 1568 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2440-2441 Stukken van een proces tussen Gouda en Woerden, Oudewater en Bodegraven over de scheepvaart door de Goejanverwellesluis, 1568 en 1569 1 charter en 1 omslag Zie ook inv.nr. 2419. Notabene 2440 Dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2440 Oude signatuur 2441 22 januari 1569 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2441 Oude signatuur 2443-2444 Stukken van een geschil met Schoonhoven wegens de scheepvaart van Schoonhoven naar Amsterdam buiten Gouda om, 1568, 1569 en z.d 2 pakken 2443 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2443 Oude signatuur 2444 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2444 Oude signatuur 2418 Vidimus van de bovengenoemde akte, 1579 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2434 Stukken betreffende wijzigingen van de Leimuider brug bij Vriezekoop, 1611 - 1671 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2435 Stukken betreffende de verwijding van de Schootbrug onder Zevenhoven, 1612 - 1614 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2442 Stukken betreffende de opmeting van de Goejanverwellesluis, 1619 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 2910 e.v. Notabene 2445 Contract tussen Floris, graaf van Kuilenburg, en de steden Dordrecht, Haarlem en Gouda over de binnenvaart in het graafschap, 1620, met bijlage 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 2430-2431 Stukken betreffende de uitgaven door Dordrecht, Haarlem en Gouda terzake van de geschillen over de binnenvaart gedaan, 1626 - 1698 2 pakken 2430 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2430 Oude signatuur 2431 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2431 Oude signatuur 2438 Stukken betreffende de vernieuwing van de Gooltjesbrug en de Hoogeveensesluis te Benthuizen, 1639, 1651, 1656 - 1738 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2425 Stukken van een proces van Dordrecht, Haarlem en Gouda met Delft en Leiden over de sluis in de Leidschendam, 1648 - 1652 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2224 K 1 (1650). Notabene .-- Verordening op de doorvaart van schepen en eed van de havenmeester; afschrift, 17e eeuw (na 1661). Zie inv.nr. 4259 2436 Stukken betreffende de onderhandelingen over de aankoop van de ambachtsheerlijkheid van Noord-Waddinxveen, 1666 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2437 Stukken betreffende de verkoop van de heerlijkheid van Benthuizen aan Rotterdam, 1688 - 1695 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2426-2429 Stukken van een proces van Gouda, Haarlem en Dordrecht met Delft en Leiden over een verlaat in de Leidschendam, 1760 - 1772 4 pakken 2426 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2426 Oude signatuur 2427 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2427 Oude signatuur 2428 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2428 Oude signatuur 2429 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2429 Oude signatuur 12.g. Aanleg en onderhoud van waterwegen 2459 Akte waarbij Albrecht, ruwaard van Holland, opdracht geeft om de vaart door de Gouwe te verbeteren, 1358. Authentiek afschrift van 1599 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2446 Stukken betreffende de verbetering van de IJssel, 1492 - 1768 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaarten 2223 A1 en G3. Notabene 2447 Stukken betreffende plannen voor de uitdieping van de IJssel, 1526, met retroacta van 1498 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2455-2456 Afschriften van stukken betreffende de loop van de Maas en Merwede voorheen en thans, 13e - 16e eeuw, 16e eeuw 2 delen De bijbehorende kaarten zijn niet gevonden. Kopiëen daarvan zijn in 1689 aan de koning-stadhouder uitgeleend; zij berusten nu in de kaartenverzameling van het Nationaal Archief, nrs. 812 en 813 van de inventaris van J. Hingman. Zie ook collectie Van Wijn (Nat. Archief) inv.nr. 157. Notabene 2455 Afgeschreven na 1564 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2456 Afschrift van inv.nr. 2455, z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2457 Stukken betreffende het verzet van Gouda en anderen tegen het plan van Rotterdam om de Maas te vernauwen, 1593 en 1594 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaarten 2224 D1. Notabene 2448 Stukken betreffende plannen voor de uitdieping van de IJssel, 1594 - 1617 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2460 Reglement voor de scheepvaart op de Gouwe, 1597. Afschrift van 1656 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2449 Contracten met aangelanden van de IJssel tot verbetering van de bevaarbaarheid van die rivier, 1611 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie collectie Hugo de Groot (Nat. Archief), suppl. nr. 4, fol. 68-122. Notabene 2450 Register van de overeenkomsten met aangelanden van de IJssel tot verbetering van de bevaarbaarheid van die rivier, 1611 - 1613 1 deel - Een inhoudsopgave. - Een index op de voornamen van de contractanten. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie collectie Hugo de Groot (Nat. Archief), suppl. nr. 4, fol. 68-122. Notabene 2465 Stukken betreffende de Wierikke, 1612 - 1638 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 2912 e.v. Notabene 2463 Stukken betreffende de geprojecteerde trekvaart naar Amsterdam, 1612, 1639 - 1643 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie kaarten 2223 L 1 - 8. Notabene 2451 Akte van aanstelling van Adriaen Pieters tot opzichter over het baggeren van klei in de IJssel, 1613 en 1614 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2470 Stukken betreffende de belemmering van de scheepvaart langs het land van Pieter Simonsz te Sluipwijk, 1615 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2466 Procesverbaal van opmeting van de geprojecteerde trekvaart van Gouda naar de Rijn bij Bodegraven door de landmeter B. Rhijnenburgh, 1647 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaarten 2223 I 6. Notabene 2467 Stukken betreffende de geprojecteerde trekvaart naar Rotterdam, 1656 en 1666 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 4172 (1666). Kaarten ontbreken. Notabene 2468 Uittreksel uit het register van appointementen (beschikkingen op verzoekschriften) van de Staten van Holland betreffende een verzoek van Dordrecht en Gouda om een trekvaart tussen beide steden te mogen aanleggen, 1657 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2464 Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van de trekvaart naar Amsterdam, 1657 - 1701 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 4027 e.v. Notabene 2462 Stukken betreffende het malen op de Gouwe, 1663, 1772 - 1780 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2469 Stukken betreffende de geprojecteerde trekvaart van Gouda naar de Rijn langs de Platteweg en de Wierikke, 1664 - 1666 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2224 C 2. Notabene 2452-2453 Processen-verbaal van de inspecties van de IJssel door de burgemeesters van Gouda, 1666 - 1695, met bijlagen 1664 - 1685 1 deel en 1 omslag 2452 Processen-verbaal, 1666 - 1695 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2452 Oude signatuur 2453 Bijlagen, 1664 - 1685 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2453 Oude signatuur 2454 Peilboekje behorende bij de peilkaart van de Hollandsche IJssel tussen de Haastrechtse brug en Moordrecht door de landmeter mr. Nicolaes van der Heyden gemaakt in 1677, aangevuld tot 1697 1 deel en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Van de kaart is slechts een omslag bewaard gebleven. Notabene 4599 Ontwerp van een trekvaart tussen Gouda, Schoonhoven en Gorinchem, 1679. Zie ac 0054 kaarten J 1 - 3, J 5, K1 en K2 1 stuk 2458 Verbaal van inspectie van een rijshoofd in het Swanegat op het eiland Fijenoord, 1742. Afschrift 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2461 Verbaal van de wijdte van de sluizen en bruggen tussen de IJssel en de Gouwe, 1742 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12.h. Sluizen en bruggen Zie ook inv.nrs. 637 e.v., 669 e.v. en 673 e.v. Notabene 2480 Stukken betreffende de Gouwsluis, 1533, 1551 - 1622 en 1691 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2472 Koopakte van de brug en het banwerk van de Waddinxveense wetering bij de Mallemolen, 1555, met retroacta van 1535 - 1537 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2471 Stukken betreffende de Hanepraai- of Mallesluis, 1536 - 1590 2 charters en 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 2475 Stukken betreffende de Havensluis te Gouda, 1564 - 1813 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2477 Stukken betreffende de vaart door de sluis te Gouda, 1566 - 1569 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2481 Akte waarbij Jan Aertsz, wonende bij de Gouwsluis, zich verbindt tot het onderhoud van de Gouwekade op zijn land bij die sluis, 1571 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2484 Verschillende stukken betreffende de sluizen, 1576 - 1741 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2479 Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van de Mallegatsluis of Statenschutsluis en de heffing van consentgeld, 1576 - 1812 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 3718 e.v. en ac 43 (notarieel archief) inv.nr. 55. Notabene 2476 Akten waarbij de Grafelijkheidsrekenkamer de stad Gouda een vergoeding toekent voor het aanbrengen en onderhouden van twee deuren in de Havensluis aldaar, 1633, 1681 en 1688 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2473 Stukken betreffende het Reeuwijkse verlaat, 1670 en 1686 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2474 Stukken betreffende het Huybertsverlaat in de Goutkade, 1687 - 1738 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2478 Stukken betreffende het sluiten van de boom buiten Potterspoort, 1711, 1712 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2482 Stukken betreffende de betaling van sluisgeld aan de Gouwsluis door de schippers van Gouda, 1727 - 1738 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2483 Stukken betreffende de vernieuwing van de grote sluis te Muiden, 1739 - 1740 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12.j. Wegen en kaden 2485 Lijst van de schouw van de singel tussen de IJsseldijk en de Tiendewegspoort op 14 juli 1491 door de schout en het gerecht van Gouda, 1491 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2487 Akte waarbij Louweris Willemsz te Zwammerdam zich verplicht om de overtocht aldaar te onderhouden, 1503 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2488 Stukken betreffende de aanleg van een weg op de Goutkade, 1564 - 1612 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2486 Akte waarbij koning Filips toestaat om percelen te onteigenen voor de aanleg en verbetering van de wegen om de stad, 1565 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2498 Stukken van een proces over de openbaarheid van de Middelburgse rijweg, 1568 en 1569 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2501 Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, aan de burgemeesters van Gouda toestemming geeft om de bomen op de Reyerskoperdijk tussen de Claes Meusz's brug en de Boskoperbrug te doen omhakken, met bijlagen, 1570 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2489 Stukken betreffende het gebruik van het rijpad over het land van Pieter Heyndricxz. bÿ de Hoge Rijndijk onder Alfen, 1587 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2490 Akte van transport van twee morgen land aan de Groeneweg onder Alfen, 1587 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2491 Koopakte en akte van transport van twee morgen land aan de Groeneweg onder Alfen, 1588 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2502 Akte waarbij de abdis van Rijnsburg zich verbindt om de weg vroeger genaamd Kostverloren en nu Vrouwenweg onder Stompwijk achter de Leidschendam te onderhouden en de gedeputeerden van Gouda ter dagvaart vrij te stellen van tolgeld, 1594 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2499 Stukken betreffende de verpachting van de Middelburgse weg aan de stad Gouda, 1594 - 1642 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2500 Stukken van een geschil tussen Gouda en Reeuwijk over de openbaarheid en het onderhoud van de Uitweg tussen Oud-Reeuwijk en Oud-Bodegraven, 1596 - 1598 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Boek van de caden en wegen, 1607-1609. Zie inv.nr. 330 2503 Verzoekschrift van schout en ambachtsbewaarders van Zoetermeer aan de burgemeesters van Gouda om subsidie voor de verbetering van de Marcusweg in Wilsveen, 1610 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2504 Stukken betreffende de Brugweg in Bloemendaal en Kievitshorn, (1607?), 1612, 1631 en 1633 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2500. Notabene 2506 Stukken betreffende de verbetering van de Tiendeweg in het land van Stein, 1615 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2494 Akten van verlei door de graaf van Vianen aan de sterfman van de stad Gouda van 10 hont en 256 roeden land aan het Amsterdamse rijpad onder Alfen. 1701 en 1733, met retroacta van 1661 en 1698 8 charters en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2492 Akte van transport van een woning en land aan het Goudse rijpad in de Steekterpolder onder Alfen, 1701, met retroacta van 1663, 1678, 1698 en 1699 8 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2511 Stukken betreffende het bezanden van de weg van Stolwijkersluis naar Bergambacht, ca. 1679 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2497 Stukken betreffende het geprojecteerde jaag- en rijpad van Gouda naar Bodegraven, 1700 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2509 Lijst van de verhoefslaagden in de Kort-Haarlemse weg, 17e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2507 Akte waarbij Albert Verrijst belooft de kade voor zijn huis aan de Karnemelksloot behoorlijk te zullen onderhouden, 1708 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2508 Aantekening betreffende het onderhoud van de weg langs de Karnemelksloot, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2493 Akte van transport van twee morgen weiland aan het Amsterdamse rijpad in de Steekterpolder onder Alfen, 1729 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2505 Akte van transport van een partij land onder Reeuwijk aan de oostzijde van de Gouwe, zuidelijk begrensd door de scheikade van Reeuwijk, 1731 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2495 Akte van transport van twee morgen land in de polder Rietveld onder Alfen, met bijlagen, 1735 en 1736 2 charters en 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2496 Contract van de stad Gouda met Thomas Hardsprong en Hendrik van Troyen over het lozen van water door de sloten langs het Amsterdamse rijpad bij de Rijndijk, 1763 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2510 Stukken afkomstig van de commissie wegens de stad Gouda tot het herstellen van de 's-Gravenweg, 1804 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12.k. Schuit- en wagenveren 2519 Stukken betreffende een geschil tussen Goudse en Dordtse schippers over het vervoer van personen, 1567 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Stukken betreffende het wagenveer op Rotterdam, 1653 - 1840. Zie ac 56 inv.nr. 2969 2525 Brief van de burgemeesters van Rotterdam aan de burgemeesters van Gouda over het schuitenveer tussen beide steden, 1659 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4261 Concept-contract betreffende de verplichtingen van deze steden in verband met het schuitenveer tussen Leiden en Amsterdam, (1666) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2520 Stukken betreffende het schuitenveer op Dordrecht, 1670 - 1796 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Pachtcontracten van het schuitenveer op Bodegraven, 1674 - 1757. Zie inv.nr. 676 .-- Reglementen en tarieven van verschillende beurtveren, 1674 - 1837. Zie ac 56 inv.nr. 2334 2513 Verordening voor de veerschuiten op Gouda. Concept, z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2514 Stukken betreffende het IJkerveer op Amsterdam, 1686 - 1780 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2523 Stukken betreffende een vordering van de impostmeester van het passage- of veergeld op de directeur van het postwagenveer op 's Hertogenbosch, 1694 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2518 Stukken betreffende het schuitenveer op Delft, 1696 - 1765 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2524 Stukken betreffende het veer op Oudewater, 1706 en z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2522 Stukken betreffende het schuitenveer op 's-Gravenhage, 1708 en 1776 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2521 Stukken betreffende het wagenveer op Dordrecht, 1710, 1781 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2512 Verordeningen, reglementen en tarieven van de beurtveren op Amsterdam, Antwerpen en Walcheren; gedrukt, 1725 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5351 Bekendmaking van het stadsbestuur waarbij wordt bepaald dat na 19.30 uur geen goederen aangetekend via het schuitenveer op Amsterdam kunnen worden verzonden, 1739 april 20; gedrukt 1 stuk (mus. 51.377 c) Oude signatuur 2516 Stukken betreffende het schuitenveer op Bergen op Zoom, 1763 en 1791 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0169.060 Oude signatuur 2526 Stukken betreffende de oprichting van een wagenveer op Schoonhoven, 1780 en 1781 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5360-5361 Staten met vrachttarieven voor het vervoer per schip, vastgesteld door de stadsbesturen 2 stukken mus. 51.379 A en C Oude signatuur 5361 Tussen Gouda en Leiden, 1806 5904 Oude signatuur 5360 Tussen Gouda en Amsterdam, 1815 5903 Oude signatuur 2515 Stukken betreffende het pakschuitenveer op Amsterdam, 1810 - 1815 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2517 Stukken betreffende de oprichting van een diligencedienst tussen Breda en (Amsterdam via) Gouda, 1811 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5349 Uittreksel uit het verbaal van de maire, waarbij de vrachttarieven voor het schuitenveer op Bodegraven opnieuw wordt vastgesteld, 1812 mei 20; gedrukt 1 stuk (mus. 51.379 b) Oude signatuur 12.l. Gilden, neringen en bedrijven Voor stukken betreffende de brouwnering, zie rubriek 12.n; voor stukken betreffende de lakennijverheid, zie rubriek 12.m. De rekeningen van de gilden zijn meestal gesloten ten overstaan van de politiemeesters van Gouda. Notabene 2597 Keur van het zeemwerkersambacht, ca. 1400 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afschrift op perkament. Notabene 2527 Afschriften van gildebrieven verleend aan de bakkers (1469 december 23), drapeniers (1501 augustus 9), kistenmakers (1485 juni 16), linnenwevers (1461 mei 8 en 1528 november 18), lijndraaiers (1519 mei 16), metselaars (1459 september 20 en 1496 november 12), molenaars (1486 februari 4), smeden (1425 december 24), timmerlieden (1495 maart 7) en vollers (1519 juli 15), alsmede een afschrift van een akte van arbitrage tussen de drapeniers en de wevers (1514 september 19). Z.d 1 katern Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De afschriften zijn gedeeltelijk geauthenticeerd. Notabene 5040 Alfabetisch register van 'gildebrieven' uit de periode 1440 - 1712, samengesteld en gedrukt door Johannes Endenburg, 1713; met inhoudsopgave 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor een exemplaar met aanvullingen: inv.nr. 2531. Het deel is gebonden in een perkamenten band met stroken uit een (ca.) 15e-eeuws handschrift. Op de binnenkant van het rugplat eigendomsaantekeningen: "Sieur Johannes van Veen (of: Veer), boekverkooper Leyden" en "Cornelis Adriaensz Kock". Notabene (Goudana F 004) Oude signatuur 2528 Afschriften van gildebrieven verleend aan de bakkers (1469 december 23), kleermakers (1529 juli 19 en 1549), lijndraaiers (1519 mei 6), manden- en korfmakers (1548 december 14), schuitenvoerders (1548 juni 21) en vollers (1519 juli 5), alsmede een afschrift van een akte van arbitrage tussen de linnenwevers en de vrouwenkloosters (1453 december 19). Z.d 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De afschriften zijn gedeeltelijk geauthenticeerd Notabene 2545 Plakaat betreffende de goudsmeden van 8 oktober 1501. Authentiek afschrift van 1501 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2584 Stuk van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de erfgenamen van Frederik Adriaensz wegens de overlast door hun steenoven veroorzaakt, ca. 1504 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2536 Uittreksels uit het kamerboek van de stad Delft betreffende de gilden, 1545 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2578 Stukken betreffende de schoenmakers en leerlooiers, ca. 1550, 1613 - 1696, 1726 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2546 Stukken betreffende de interpretatie van artikel XI van het plakaat van 13 april 1551 betreffende de goudsmeden, 1658 - 1716 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2589 Stukken betreffende de tinnegieters, 1553 - 1768 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2562 Stukken betreffende de totstandkoming van de plakaten aangaande de lijndraaierij van (1550) 1555, 1556, 1579 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.115-116 Oude signatuur 2572 Akte waarbij ten overstaan van de burgemeesters, schepenen en raad van Brugge verklaard wordt dat de schippers van Brugge en Gouda wederkerig retourlading mogen innemen, 1557 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2573-2575 Stukken betreffende de schippers, 1583 - 1811 en z.d 3 pakken 2573 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2573 Oude signatuur 2574 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2574 Oude signatuur 2575 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2575 Oude signatuur 2593 Stukken betreffende de vlas- en hekelnering, 1587 - 1699 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2579 Stukken van een proces tussen de steden Gouda en Zierikzee betreffende de toelating van Goudse schoenmakers tot de jaarmarkten van Zierikzee, 1591 en 1592 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2551 Verzoekschrift van de kalkdragers, 16e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2553 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Kleermakersgilde over de jaren 1613/14, 1614/15, 1616/17, 1617/18, 1623/24 en 1626/27 - 1744/45 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2583 Advies van de advocaten J. Vermeren en J. van Rosendael te 's-Gravenhage in het proces van de speldenmakers te Dordrecht tegen Pouwels Janssoon te Rotterdam betreffende het merk de Rode Laers, 8 november 1614 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2529 Register van gildebrieven, 1614 - 1711 1 deel - Voorin een inhoudsopgave. - (bijgevoegd) Een alfabetische index op de gilden. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2564 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Lijndraaiersgilde over de jaren 1616/17 - 1618/19, 1631/32 - 1664 en 1666 - 1745 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2581 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Smidsgilde over de jaren 1619 - 1648, 1650 - 1653, 1655 - 1671, 1673 - 1706, 1708 - 1745, 1750, 1770, 1780 - 1783, 1788 - 1795 en 1797 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2580 Stukken betreffende de smeden, 1621 - 1677 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2543-2544 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Glazenmakersgilde over de jaren 1621, 1643 - 1745 en 1807 - 1808 1 lias, 2 stukken 2543 1621 en 1643 - 1745 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Blijkens een aantekening in de rekening over 1643 zijn in de voorafgaande jaren geen rekeningen opgemaakt Notabene 2543 Oude signatuur 2544 1807 en 1808 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2544 Oude signatuur 2540 Stukken betreffende de broodbakkers, 1630 - ca. 1780 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2560 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het kuipersgilde over de jaren 1631/32 - 1745 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4219 Verzoekschrift van de vrouwen van de pijpmakende Engelse soldaten, mede namens henzelf, om niet in te gaan op het verzoek van de Goudse pijpmakers en -handelaars om hen uit te sluiten van een pijpmakersgilde (en het pijpmaken te verbieden), omdat zij anders aangewezen zijn op bijstand op kosten van de stad en de godshuizen, (1641); afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Enig tekstverlies door slechte materiële toestand. Notabene (arch. CP 2) Oude signatuur 2567 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Metselaarsgilde over de jaren 1642/43 - 1737/38 en 1739/40 - 1744/45 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2556 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het IJsselveergilde over de jaren 1643/44 en 1644/45, met enige bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2588 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Timmermansgilde over de jaren 1643 - 1744 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1643 ontbreekt. Notabene 2594 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het voerlieden- en slepersgilde over de jaren 1643 - 1655, 1657, 1658, 1660 - 1664, 1666, 1668 - 1740 en 1742 - 1745 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2590 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het tinnegietersgilde over de jaren 1644 - 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1697 en 1699 - 1745 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2558 Aantekening betreffende het koekbakkersgilde, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 170. Notabene 2596 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Zakkendragersgilde en de Zakkendragersbus over de jaren 1650/51 - 1690, 1692 - 1745, 1782/83 - 1797/98, 1802/03 - 1809/10 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2541 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het bakkersgilde over de jaren 1651 - 1745, 1773 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2595 Stukken betreffende de zakkendragers, 1654 - 1785 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2557 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het knoopmakersgilde, over de jaren 1661/62 en 1663/4 - 1719 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2566 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Manden en Bezemmakersgilde over de jaren 1661 - 1740 en 1742 - 1745 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Verordening op de vleeshouwerij en verordening op en eed van de "vleesvinders"; afschrift, 17e eeuw (na 1661). Zie inv.nr. 4259 .-- Verordening op en instructie voor de "visvinders", eed van de visvinders en salarisregeling van de visvinders; afschrift, 17e eeuw (na 1661). Zie inv.nr. 4259 .-- Verordening op het lontspinnen; afschrift, 17e eeuw (na 1661). Zie inv.nr. 4259 5045 Verordening van de staten van Holland op de prijsberekening van goud- en zilverwerk door goud- en zilversmeden, 1663; gedrukt 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vermoedelijk ontbreken enkele bladzijden. Notabene (AW 1185) Oude signatuur 2548 Mandement van het Hof van Holland tegen het stellen van grutmolens op het platteland, 1664 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5356 Verordening op het brood bakken en verkopen; gedrukt, november 1664 1 stuk (mus. 51.377 a) Oude signatuur 2576 Stukken van een proces met Lolle Nolkes te Joure, 1665 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2550 Verzoekschriften van de hoedenmakers, 1665 en 1711 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2552 Stukken betreffende de kleermakers, 1665 en 1773 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2561 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Linnenwerkersgilde over de jaren 1667/68 - 1742 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2549 Stukken betreffende de grutters, 1669 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2577 Stukken van een proces van Cornelis Kooy met de erfgenamen van Jacob Stoopenburch, 1670 - 1680 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2592 Stukken betreffende de vishandel, 1675 - 1753 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2571 Verzoekschriften van het scheepmakersgilde, ca. 1677 en 1687 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2559 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het koekbakkersgilde over de jaren 1677 - 1745 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2565 Brief van overluiden en dekens van het Manden- en Bezemmakersgilde aan de burgemeesters van Gouda houdende de voordracht van dubbeltallen voor de electie van een nieuw bestuur voor 1679, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5013 Verordening op het maken, wegen en ijken van vaatwerk voor boter, mei 1679; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (aanw. bibl. 1981/258 (mus. 60.147)) Oude signatuur 2539 Lijst van reglementen van gilde- en knechtsbussen in het ordonnantieboek Y (inv. nr. 298), ca. 1680 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2570 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het pottenbakkersgilde over de jaren 1683/1684 - 1744/1745, 1792/1793 en 1793/1794 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2570 Oude signatuur 5012 Verordening betreffende de vleeshouwerij, met inhoudsopgave; gedrukt, sept. 1684 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (aanw. bibl. 1981/259 (mus. 60.148)) Oude signatuur 2568 Stukken van een proces tussen de stad Gouda en de ambachtsheer van Oudshoorn en de Gnephoek wegens de stichting van een pottenbakkerij aldaar, 1686 en 1687 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2542 Stukken betreffende de glasblazerij, 1696 - 1699 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In 1696 werd door Nicolaas Jacquet en Nicolaes Knijf met financiële steun van de stad een glasblazerij opgericht die in 1699 heeft opgehouden te bestaan. Notabene 2569 Stukken betreffende de pottenbakkers, 1696 - 1812 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2585 Rapport van enige steenbakkers aan de gecommitteerde raden van de Staten van Holland betreffende de normalisatie van de stenen en pannen. Afschrift, ca. 1699 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2587 Lijsten van de stadsgoederen in gebruik gegeven aan de tapijtwevers Sacharias van Arck en Alexander Baart, ca. 1700 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgedrukt door dr. G. van Ysselsteyn in haar dissertatie "Geschiedenis der tapijtweverijen, 1936, bijlage nr. 851. Notabene 2591 Lijst van uitdraagsters, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2547 Stukken betreffende het redres van de keur op het kleine goud en zilver, 1705 en 1706 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5023 Reglement voor het toezicht op de steenbakkerijen; uittreksel uit het kamerboek, 1705; gedrukt (herdruk), 1748 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het is niet geheel duidelijk of er formeel sprake is van een steenbakkersgilde. Notabene 2531-2534 Gedrukt, Gouda, 1713 4 delen 2531 Met aanvullingen in handschrift tot 1796 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2531 Oude signatuur 2532 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2532 Oude signatuur 2533 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2533 Oude signatuur 2534 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2534 Oude signatuur 2530 Aanvullingen op het bovengenoemde gildenboek, 1714 - 1743 1 deel Voorin een alfabetische index op de gilden. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5011 Februari 1727; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2563 Stukken betreffende de lijndraaiers, 1727 - 1772 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4214 Besluit van burgemeesters inzake het vervoer van graan tijdens de donderdagse markt door de zakkendragers; uitreksel uit het kamerboek, dec. 1740; herdrukt, 1787 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (mus. 51.378 B) Oude signatuur 2554 Ledenlijsten van het kleinschippersgilde, 1742, 1743 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2555 Stukken betreffende het kleinschippersgilde, 1750 - 1799 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2586 Verzoekschrift van de stoeldraaiers, 1771 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2570.a Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de pottenbakkersknechtsbus over 1773 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2570a Oude signatuur 2537 Stukken betreffende pogingen tot instandhouding van de gilden, 1796 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2538 Publicaties betreffende de opheffing van de gilden, 1798 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2535 Formulieren voor de nominatie van gildebesturen, 18e eeuw 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2582 Verzoekschrift betreffende de organisatie van een metaalbewerkerscorporatie, (1808) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5346 Bekendmaking van het bestuur der verenigde rechten betreffende de verplichtingen van de tabakverkopers, december 1811; gedrukt 1 stuk 2598 Rapport van de toestand van de neringen en bedrijven, met bijlagen, ca. 1812 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5017 Reglement op de pijpenfabrieken en de pijpenhandel binnen Gouda, 1814. Met een afschrift van het koninklijk besluit waarbij het reglement wordt vastgesteld en van het begeleidend besluit van gedeputeerde staten. Met een uittreksel uit de notulen van burgemeesters, waarbij bepalingen uit het reglement worden aangevuld en toegelicht, 1815. Gedrukt 3 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (Goudana F 044 (= I Reg) (ged.)) Oude signatuur 4220 Verzoekschrift van de commissarissen van de pijpenfabrieken en de pijpenhandel met voorstellen tot verbetering van het reglement op de pijpenfabrieken en de pijpenhandel binnen Gouda, 1815 mei 24 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (arch. CP 2) Oude signatuur 5352 Bekendmaking van burgemeesters waarbij ten behoeve van de touw- en kleingarenfabrikanten bepalingen worden getroffen betreffende het kopen van vlas en hennep van onbekende personen of van arbeiders die in de genoemde fabrieken werken, 1815 juni 15; gedrukt 1 stuk (mus. 51.377 g) Oude signatuur 12.m. Lakennijveheid Deze stukken betreffende de lakennijverheid werden in 1903 gedeeltelijk geordend door dr. J. Heinsius als z.g. "archief van de generaal der saaien en greinen". Notabene 2602 Keuren van de draperie van Dendermonde, 1472 en z.d. Afschriften 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig Notabene 2599 Verordeningen en keuren van de draperie van Gouda, 1497 en z.d. Afschrift op perkament van 1505 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Beschreven en gepubliceerd in Rechtsbronnen der stad Gouda, blz. XXXIII resp. 629 e.v. Notabene 2604 Ingekomen stukken en minuten van verzonden stukken inzake de lakennijverheid, 1547 - 1703 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2600 Verordeningen betreffende de draperie, 1554 - 1634 en z.d.; afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2616 Stukken betreffende de draperie en de castorenhoedenfabriek, afkomstig van de secretaris van Gouda mr. Jacob van der Tocht, 1569, 1663 en 1674 1 omslag, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2601 Leidse keuren betreffende de lakennijverheid, 1595 - 1601. Afschriften 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2605 Stukken betreffende de maatregelen tot herstel van de nering van de saaien en greinen, 1601 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nrs. 2604 en 2608 Notabene 2608 Bestek van de verbouwing van het koor van de St. Pauluskapel tot looihal, 1601 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2615 Bijlagen van de rekening van 1604 - 1608 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2613-2614 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de generaal van de saaien en greinen over 1604 - 1608 en 1610 - 1611 2 katerns "Voor de stadt". Gesloten door een commissie uit het stadsbestuur 5 en 29 juni 1612. Notabene 2613 Mei 1604 - april 1608 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2613 Oude signatuur 2614 Mei 1610 - april 1611 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2614 Oude signatuur 2609 Stukken betreffende de stadsgetouwen, 1614 en 1704 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2603 Gildebrief voor de lakenbereiders, 1638. Gelijktijdig afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2606 Resoluties van het stadsbestuur betreffende de voortzetting van de draperie, met bijlagen, 1671 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2610 Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende de saaien voor de stad, 1671 juni-1675 1 deel Achterin maandstaten van inkomsten en uitgaven 1671 - juni 1682. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2611 Journaal van inkomsten en uitgaven betreffende de saaien voor de stad, 1671 juni-1682 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2612 Maandstaten van inkomsten en uitgaven, 1671 juni-1682 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2610 Notabene 2607 Stukken betreffende de lakenaccijns, z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 12.n. Bierbrouwerij 2617 Akte waarbij Filips, hertog van Bourgondië, het tarief van de hopaccijns vaststelt, 1456. Met een afschrift, 16e eeuw 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.067 Oude signatuur 2618 Contract van Gouda met Sluis over de heffing van schrijfgeld van Gouds bier, 1462 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2619 Akte waarbij Maximiliaan, Rooms koning, het stadsbestuur van Amsterdam verbiedt om het Goudse bier zwaarder te belasten dan het plaatselijk gebrouwen bier, 1495 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2620 Akte waarbij Filips, aartshertog van Oostenrijk, een onderzoek naar de belasting van Gouds bier in Vlaanderen gelast, 1501 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2621 Dossier betreffende een proces tussen Gouda en Sluis over de heffing van schrijfgeld van Gouds bier, 1506 - 1508 en z.d. Met retroacta 2 rollen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2618. Notabene 2622 Stukken betreffende de belemmering van de verkoop van Gouds bier te Hoorn, 1507 en 1553 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2625 Stukken van een proces tussen Gouda en de stad en het grootwaterschap Woerden over het lozen van brak water op de IJssel tot schade van de brouwerijen te Gouda, 1509 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2623 Akte waarbij keizer Maximiliaan en Karel, aartshertog van Oostenrijk, het Goudse bier voor de accijnzen binnen Brabant, Vlaanderen, Holland, Zeeland en Friesland gelijkstellen met dubbelgebrouwen bier, 18 maart (1508 =) 1509. Met authentiek afschrift, 14 maart (1513 = 1514 ?) 1 charter (met beschadigd zegel) en 1 stuk (perkament zonder zegel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het charter is gerestaureerd, maar veel tekstverlies wegens beschadigingen! Notabene 2626 Stukken van een proces tussen Gouda en Brugge over de belasting van Gouds bier, 1509 - 1518 1 rol Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2644 Stukken van een proces tussen Gouda en het Vrije in Vlaanderen over een overtreding van het octrooi van 1509 (inv. nr. 2623), 1536 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2628 Stukken van een proces tussen Gouda en Veurneambacht over de prijs van het Goudse bier, 1510 en 1511 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2627 Stukken van een proces tussen Gouda en Amsterdam over de prijszetting voor Gouds bier door laatstgenoemde stad, 1510 - 1520 en z.d 1 charter en 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen Notabene 2629 Akte waarbij keizer Maximiliaan en aartshertog Karel het misbruiken van Goudse biertonnen verbieden, 1512 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2631 Akte waarbij keizer Maximiliaan zijn eerste deurwaarder gelast om bij overtreding van de voorschriften op de belasting van Gouds bier maatregelen te treffen, 1513 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hieraan gehecht het relaas van de deurwaarder. Notabene 2632 Stukken betreffende de belemmering van de invoer van Gouds bier te Duinkerken, 1513. 1547 en 1548 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.110 Oude signatuur 2633 Contract met Nieuwpoort over de afkoop van de impost op het Goudse bier voor 12 jaren, 1514 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2634 Stukken van het proces tussen Jan de Vrije, bierbrouwer te Gouda, en de tollenaar van Antwerpen over de tolvrijheid van Gouds bier, 1515. Authentieke afschriften, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2635 Stukken van een proces tussen Gouda en de bierbrouwer Cornelis Jansz de Vrije over de verkoop van bier buiten zijn bierstal, 1515 - 1518 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2636 Akte waarbij Karel, koning van Castilië, het brouwen van bier in de nabijheid van Gouda verbiedt, 18 november 1517. Met authentiek afschrift van een akte waarbij (de stadhouder ?) wordt opgedragen de aan Gouda en Delft verleende octrooien ten uitvoer te laten brengen, ondanks het proces dat Feys Jans contra de stad Gouda heeft aangespannen (en dat hierbij wordt beëindigd), 18 november 1517 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2638 Akte waarbij Karel, koning van Castilië, opdracht geeft om nieuwe keuren op de brouwerij te maken, 28 augustus 1518. Met *** toelichting van 1536. Met een afschrift 2 charters en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2624 Akte waarbij Karel, koning van Castilië, het bovengenoemde octrooi bevestigt en aanvult, 19 januari 1519. Met een volledig en een gedeeltelijk authentiek afschrift 1 charter, 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2642 Akte, waarbij keizer Karel de verordening van 8 november 1519 betreffende het gruitgeld toelicht, 1521 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4269 Akte waarbij landvoogdes Margaretha van Oostenrijk ter aanvulling op het octrooi van 1509 en de bekrachtiging daarvan van 19 januari 1519 de stad toestemming verleent alle overtreders voor de Grote Raad van Mechelen te dagvaarden, 17 november 1519; afschrift. --- Op de achterkant een inventaris van stukken die door burgemeester ... Witte naar Gent zijn meegenomen, z.d. Met andere stukken betreffende de werking van deze octrooien in Vlaanderen en de daarover ontstane geschillen met de vier leden van Vlaanderen, 1520, 1522 en (1541); afschriften 3 stukken, 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk in het Frans. Notabene 2639 Stukken betreffende de belasting van Gouds bier te Hulst en Sluis, 1519 en 1556 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2637 Akte waarbij de stadhouder en raad van Holland bevel geven tot publicatie van het octrooi, waarbij het brouwen van bier in de direkte omgeving van Gouda wordt verboden, 1520 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2640 Akte waarbij Karel, Rooms koning, de vonnissen wegens de overtreding van de keuren op het brouwen bij voorraad executabel verklaart, 3 september 1520. Met afschrift, (ca. 1520) 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2641 Stukken van een proces tussen de schout van Gouda en Geryt Herck, brouwer aldaar, wegens het nalaten van de aangifte van overgebrouwen bier, 1520 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2643 Dossier inzake een proces tegen de kerkmeesters en het bestuur van 's Heeraartskerke over de belasting van Gouds bier, 1535 - 1537 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4271 Bevelschrift van keizer Karel V om de hand te houden aan de verordening op de maximale hoeveelheid per brouwer te brouwen bier, 11 december 1537; authentiek afschrift en afschrift. Met advies van het stadsbestuur aan de grafelijkheids rekenkamer, 26 november 1537; authentiek afschrift, 8 januari 1547. Met beschikking van de keizer om voor drie jaar de maximale hoeveelheid per "broute" te verhogen, 10 augustus 1540; authentiek afschrift en afschrift. Met een verzoek van de rekenkamer om onderzoek en advies inzake het voorstel daartoe, 9 januari 1540; authentiek afschrift 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.063-064, 0143.066, 0143.71 en 0143.094 Oude signatuur 2645 Stukken van een geschil tussen de baljuw van Gouda en de brouwers Reinier Hendriksz Pauw en Simon Gerritsz van Schoonhoven over de uitvoering van de verordening van 1540 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2647 Akten, waarbij Maria, koningin van Hongarije, het octrooi van 10 augustus 1540 verlengt, 1543 en 1546 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2655 Stukken betreffende overtredingen van het octrooi van 10 augustus 1540, 1547 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2646 Stukken van een proces tussen Gouda en Winoksbergen over een overtreding van het octrooi van 1509 (inv. nr. 2623), 1541. Met (authentieke) afschriften van retroacta, 1540 1 charter en 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.069, 0143.070, 0170.80, 0170.81, 0170.83, 0170.84 Oude signatuur 2648 Akte, waarbij de landvoogdes Maria van Hongarije, bepaalt hoe brouwersknechts en -dienstboden voor valse getuigenis gestraft moeten worden, 1541 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2650 Stukken van een geschil met Aardenburg over de belasting van Gouds bier, 1541 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Grotendeels onleesbaar. Notabene 2649 Akte, waarbij de landvoogdes Maria van Hongarije, bepaalt hoe brouwersknechts en -dienstboden voor valse getuigenis gestraft moeten worden, 1541. Afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2651 Stukken betreffende de belasting van het Goudse bier te Gent, 1542 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2652 Stukken aangaande de belemmering van de verkoop van Gouds bier in Vlaanderen, 1544 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2653 Akte waarbij landvoogdes Maria van Hongarije de bierproductie regelt, 19 juni 1546. Met afschrift van het verzoekschrift aan de keizer om verlenging van het octrooi van 41 stocksticken, (31 mei 1546) 1 stuk perkament (ongezegeld charter), 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.100 (lade E 15a) Oude signatuur 2630 Akte waarbij keizer Karel de verordening waarbij het misbruik van Goudse biertonnen wordt verboden, laat publiceren, 1547 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2654 Akte, waarbij Maria, koningin van Hongarije, de intrekking van het bovenvermelde octrooi (van 19 juni 1546) ongedaan maakt, 18 augustus 1547. Met afschrift van het verzoekschrift aan (de rekenkamer ?) om handhaving van het octrooi van 41 stocksticken, 1 februari 1547 1 charter, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.102 Oude signatuur 2656 Akte waarbij keizer Karel het stadsbestuur van Dixmuiden gelast de verkoop van geïmporteerd bier niet te belemmeren, 12 december 1547. Met bijlagen, 1547, en brieven van het genoemde stadsbestuur, 1547 1 charter en 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.104-105 Oude signatuur 2657 Rechtsgeleerd advies aan het stadsbestuur van Gouda terzake van de ordonnantie van de landvoogdes van 10 juni 1547, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2658 Stuk van een proces tussen Woerden en de zes grote steden van Holland en enige brouwers op het platteland van Holland, 1548. Afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2659 Stukken van een proces tussen Gouda en Hoorn wegens de belemmering van de verkoop van Gouds bier, 1548 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.108-109 Oude signatuur 2660 Stukken betreffende het onderzoek (door Gouda en Haarlem) van de bezwaren van de steden Delft, Leiden en Amsterdam tegen de ordonnantie van 18 januari 1550 op het brouwen met de lange peil, 1550 en 1552 1 charter en 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.113-114, 0143.1 Oude signatuur 2661 Akte van ratificatie van de overeenkomst met Gent betreffende de pacht van de vreemde bieren aldaar, 1551 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2662 Stukken betreffende een geschil met de tollenaar van Dordrecht Jan Franchois over de tolvrijheid van het Goudse bier, 1553 en z.d 1 charter en 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2663 Stukken van een proces tussen Gouda en Hulst over de heffing van accijns van het Goudse bier bij het passeren van de sluis in Axelambacht, 1556 en 1557 1 charter en 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2664 Stukken betreffende de belemmering van de invoer van Gouds bier te Dendermonde, 1560 en 1561 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2665 Akte waarbij de schepenen van de keur van Gent last geven om de heffing van vijf groten per ton Gouds bier te staken, 1582 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Verklaring van de vinder van het tappersgilde en de pachter van de impost van de grote bieren te Haarlem ten behoeve van Pyeter Heyndricxz. uit Gouda, dat in Haarlem elk dertiende vat bier niet betaald wordt aan de brouwers en dat daarover ook geen gewestelijke impost of stedelijke accijns verschuldigd is, 13 februari 1612; authentiek afschrift, 8 april 1611. Zie inv.nr. 4218 2666 Diverse stukken betreffende de brouwnering, 1613 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Bekendmaking van de staten van Holland betreffende het misbruik van de tonnen van bier- en azijnbrouwers, 1761; gedrukt. Zie inv.nr. 5050 12.o. Winning en vervoer van turf 2667 Akte waarbij Willem van Egmond aan de poorters van Gouda het recht om veen in Zevenhuizen te delven verkoopt, 1386 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2668 Kwitantie voor de betaling van een boete wegens het delven van turf in Waddinxveen, 1391 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2669 Akte waarbij Willem, graaf van Holland, de poorters van Gouda vrijstelt van het lastgeld van turf, 1405 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2671 Contract tussen Gouda en Hendrik van Naaldwÿk betreffende het delven van veen in de ambachten van Groensvoord en Peulyen, 1416 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2670 Akte waarbij Jacoba, gravin van Holland, het bovengenoemde privilege bevestigt, 1428 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2679 Stukken van een proces tussen de baljuw van Schieland en de schippers Claes Laurensz van Geertruidenberg en Jacob Gerytsz van Goes betreffende het laden van turf over de IJsseldijk bij Nieuwerkerk in strijd met het plakaat van 13 maart 1548, 1556 en 1557 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2684 Stukken betreffende het tonnen van de turf, 1551 - 1761 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie het archief van de Frabricagemeesters, nr. 3642 e.v. Notabene 2678 Stukken betreffende het verladen van turf buitenom de stad Gouda, 1553 - 1675 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2680 Stukken van een proces van de collecteur van het turfgeld en de stad Gouda met Nieuwerkerk over het laden van turf over de IJsseldijk, 1557 - 1564 en z.d 1 charter en 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Charter elders geborgen. Ontbreken D (1548), D (1550), G (1557 of 1562) en M (1559). Notabene 2677 Akte, waarbij Filips, koning van Castilië, het verbod tot het laden van turf buiten Gouda herhaalt, 1558 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2672 Stukken betreffende het slagturven in de omgeving van Gouda, 1559 - 1568 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2681 Stukken van een proces tussen Gouda en Moordrecht over het stoppen van het verlaat in de Jonkerskade onder Moordrecht, 1564 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierdoor werd de verscheping van turf naar Gouda verhinderd. Notabene 2682 Stukken van een proces tussen de tollenaar van Gouda en Nieuwkoop, Zevenhoven en Noorden over het vervoer van turf door de Goejanverwellesluis, 1567 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2676 Attestaties betreffende de betaling van het lastgeld van turf, 1567 en 1568. Afschriften, z.d 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2683 Stukken betreffende de overeenkomst tussen Gouda en Schieland waarbij de burgemeesters van Gouda gemachtigd worden om de schepen waarmede clandestien turf wordt vervoerd, aan te houden, 1568 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2673 Vonnis van het Hof van Holland in het proces tussen Cornelis Gerritsz de Lange, poorter van Gouda, c.s., en de stad Gouda enerzijds, en Jan Claesz van Alphen, schout van Zevenhuizen, over de aanslag van het land van eerstgenoemde in de omslag van 1578 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2674 Akte waarbij Jhr. Hendrik van der Laen toestemming geeft tot het baggeren van veen uit land onder Benthorn, 1609. Notarieel afschrift van 1613 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Verordening op het verpachten of innen van het mande- en zakgeld, geheven ten behoeve van het Aalmoezeniershuis bij het tonnen en vervoeren van turf, met een conversietabel voor de afdracht van een kwart van de heffing aan de zakkedragers, juli 1694; gedrukt. Ziei inv.nr. 5014 2675 Akte van consent van de hoogheemraden van Rijnland tot vervening van land in Voshol, de Wonne, de Broekvelden en de Tempel, 1734. Authentiek afschrift van 1734 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 13. Openbare werken Zie voorts rubriek 27.03. Notabene .-- Uittreksels uit resoluties van de vroedschap en andere archiefstukken betreffende in hoofdzaak financiële zaken en openbare werken uit 1702, 1747 - 1794. Zie inv.nr. 4216 2685 Concept-reglementen voor de commissie van fabricage en de commissie van inkwartiering, 1815. Afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14. Militaire zaken Zie ook ac 81 (archief van de krijgsraad van de schutterij 1613-1795). Notabene 14.a. Schutterij 2690-2700 Rentebrieven en een koopakte die aan het St. Jorisaltaar hebben toebehoord, 1363 - 1491 12 charters 2690 15 mei 1363 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2690 Oude signatuur 2691 24 oktober 1365 en 12 maart 1369 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2691 Oude signatuur 2692 28 juli 1369 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2692 Oude signatuur 2693 29 september 1383 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2693 Oude signatuur 2694 2 februari 1390 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2694 Oude signatuur 2695 9 februari 1397 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2695 Oude signatuur 2696 7 oktober 1417 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2696 Oude signatuur 2697 10 december 1443 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2697 Oude signatuur 2698 20 januari 1444 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2698 Oude signatuur 2699 7 januari 1452 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2699 Oude signatuur 2700 13 november 1491 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2700 Oude signatuur 2686 Akte waarbij Jacoba, gravin van Holland, de schutters van de voetboog te Gouda enige privilege's schenkt, 1428 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2688 Akte waarbij Filips van Bourgondië de beloning van de voetboogschutters verhoogt, 1456 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2689 Akte waarbij het stadsbestuur de overname van het altaar van St. Joris en het Heilig Sacrament in de St. Janskerk door de schutters van St. Joris goedkeurt, 1457. Met afschrift, z.d 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2701 Akte waarbij Maximiliaan en Marie, hertogen van Oostenrijk, de schutterij vernieuwen, 1481 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In 1951 van de Algemeen Rijksarchivaris in bruikleen ontvangen. De bijlage, een lijst van schutters, ontbreekt Notabene 2702 Akte waarbij het bestuur van het St. Sebastiaansgilde in verband met de bouw van een nieuwe doelen enige verplichtingen op zich neemt, 1504 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2703 Akte waarbij keizer Karel toestemming geeft om een schutterij van busschieters op te richten, 1542 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2705 Stukken betreffende de schutterij, 1557 - 1787 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2687 Vidimus van het bovengenoemde privilege, 1565 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2704 0rdonnantie van de schutterij, 1626 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4223 Ontwerp voor de organisatie van de gewapende burgermacht in de provincie Holland; gedrukt, 1795. Met een aanvullend ontwerp van een landelijke commissie voor de gewapende burgermacht in de Bataafse republiek, 1796; met een model voor het vaandel; gedrukt 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het tweede ontwerp is aanvullend ten opzichte van een ander (later) Hollands ontwerp. Notabene (AW 1197) (II A 35.b) Oude signatuur 14.b. Plaatselijke verdediging Zie ac 54 kaarten 2223 D 1, D 2, F1 en F3. Notabene 2706 Akte waarbij prins Willem van Oranje de burgemeesters van Gouda toestemming geeft om een bolwerk bij het slot aan te leggen, 1575 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2708 Stukken inzake het verzet van de boeren tegen inundatie van de omgeving van Gouda, 1672 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2707 Stukken betreffende de verdediging van Gouda, 1672 en 1673 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2709 Stukken betreffende de aanschaffing van nieuw geschut, 1785 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14.c. Landsverdediging 4273 Stukken betreffende de defensie van het gewest, onder andere tegen Gelderland, 1511 - 1513; grotendeels authentieke afschriften 6 stukken (waarvan 1 stuk op perkament) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.032-036, 0143.037a Oude signatuur 2710 Declaratie van de uitgaven door de stad Gouda ten behoeve van de defensie van het gewest, overgegeven aan de commissarissen, 30 juli 1512 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2711 Akte waarbij enige poorters van Dordrecht verklaren dat zij vergoeding hebben ontvangen voor het gebruik van hun schepen ten dienste van de tocht naar Friesland van de heer van IJsselstein, 1516 1 stuk en 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Stukken betreffende (voorgenomen) belastingmaatregelen ter financiering van de defensie van de keizerlijke Nederlanden, 1542 - 1543; gedeeltelijk afschriften. Zie inv.nr. 4272 2712 Rekening van inkomsten en uitgaven van de secretaris van Gouda ten behoeve van 's lands defensie in 1572 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeesters 2 mei 1573. Notabene 2713 Publicatie van de gouverneur van Gouda en Oudewater dat hij de ingezetenen van Zwammerdam onder zijn bescherming neemt, 1574 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4278 Stukken betreffende (de financiering van) de defensie van Bergen op Zoom, 1583 - 1584; gedeeltelijk afschriften 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0148.060, 0148.062, 0148.063, 0148.066, 0148.083, 0148.084 Oude signatuur 2714 Stukken betreffende de vordering van schepen ten behoeve van 's lands defensie, 1589 - 1612 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2715. Notabene 2715 Lijsten van schippers met opgave van soort en grootte van hun vaartuigen, 1599 - 1671 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4221-5343 Verordening van de Raad van State betreffende het vrachtvervoer ten behoeve van militaire doeleinden en het ijken van de schepen; met tarieflijsten; gedrukt, 1636 (1659) 2 bandjes AW 1196 (= II A 29) Oude signatuur 5343 Met uittreksel uit de resoluties van de Raad van State met verbod aan de schippers om zonder toestemming binnen 40 dagen hun dienst aan anderen over te doen; gedrukt, 1636 5601 Oude signatuur 4221 Met uittreksel uit de resoluties van de Raad van State waarbij de tarieflijst wordt aangevuld; gedrukt, 1659. Met een aanvulling+ op de tarieflijst, 1674 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4221 Oude signatuur 2716 Lijst van ingezetenen van Gouda die in Engeland gevangen zitten, 1665 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2717 Monsterrol van de waardgelders van Gouda onder de kapitein Reynier Willemsz op het fort Crevecoeur, 24 mei 1672 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2718 Stukken betreffende 's lands defensie, 1672 - 1678 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2719 Brief van de stadhouder aan de burgemeesters van Gouda met last om de versterkingen aan de Goejanverwellesluis en te Driebruggen te slechten, 1674 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2720 Stukken betreffende 's lands defensie, 1689 en 1690 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2720.a Resoluties van de Staten van Holland betreffende de bewapening van de ingezetenen en het aannemen van waardgelders, 1747 - 1749. Met monsterrollen van waardgelders en lijsten van de schutters, 1747 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2721 Stukken betreffende de verzorging van de vluchtelingen uit Bergen op Zoom en Staats-Vlaanderen, 1748 en 1749 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5353 Bekendmaking van het provisioneel bestuur betreffende wettelijke maatregelen om desertie van onderofficieren en manschappen tegen te gaan, 7 juli 1814; gedrukt 1 stuk (mus. 51.377 f) Oude signatuur 14.d. Garnizoen 2722 Bekendmaking van de stadhouder tegen het molesteren van rooms-katholieken door de troepen, 23 augustus 1572. Afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Te Gouda gepubliceerd 8 september 1572. Notabene 2723 Kwitanties wegens de betaling van leveranties aan het garnizoen, 1574 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2724 Rekening van inkomsten en uitgaven van de fouriers van de burgemeesters van Gouda wegens levering van vivres en munitie aan de troepen in 1587, met bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeesters 1589 februari 24 Notabene 2730 Diverse stukken betreffende het garnizoen van Gouda, 1600 - 1665 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2729 Monsterrollen van te Gouda gelegerde compagnieën, 1606 - 1672 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Betreft de compagniën van Claes Adriaensz de Lange 1606, Hendrick van Dorp 1621, Melchior van Beverningh 1624, Hendrik Cunderturff 1624, Gerrit Baltasar van Goch 1624, Jacob van Teylingen 1624, Hendrik Cunderturff 1627, Isbrandt van Swaenswijck 1627, Baldwyn Reyswick 1629, Pieter Huybrechtsz Middelant 1632, Jan Daemsz van der Linde 1632, Pieter Huybrechtsz Middelant 1633, Pauwels Kies 1634, Hendrik Cunderturff 1634 en 1635, Jacob Lonck 1635, D. Block 1637, Huych Barentsz Meul 1638, Jacob Loncq 1640, Johan van Nimwegen 1672, S. de Sweringue 1672, Jan den Haen 1672, de Sitter 1672 en Caerel Frederick van Heyden 1672. Gepubliceerd in: L.M. van der Hoeven, "Monsterrolle van de compagnie van cappiteijn Heijndrick Cunderturff van der Gouda" (1627); in: Gens Nostra 61 nr. 3 (2006) 149-152. Notabene 2727 Artikelen van de eed van de commandant van het garnizoen en verbalen van beëdiging, 1616 - 1666 1 katern en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2725 Rekening van inkomsten en uitgaven van de garnizoenscommandant Henrick Cunderturff, met bijlagen, 1622 en 1623 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeesters 1623 april 19 Notabene 2726 Rekening van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerde van de bugemeesters tot betaling van de compagnie van kapitein Cornelis Reyniersz Block, 1637 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeesters 27 augustus 1638. Notabene 2731 Memorie van het proviand door het Weeshuis aan de Franse troepen verstrekt, 1795 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2728 Staten van inkomsten en uitgaven voor het garnizoen 1795 - 1806 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2732 Staat van de afrekening met het commissariaat van de Franse troepen voor het tijdvak 1803 augustus 10 - 1806 juli 29, met bewijsstukken 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de burgemeester 1806 december 27 Notabene 14.e. Conscriptie .-- Orderboek van de commandant van de nationale garde, november 1806 - 1813. Zie ac 83 (archief schutterij) inv.nr. 2 1 deel 2744 Oude signatuur 2733-2738 Stukken betreffende de lichtingen 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 en 1813, 1811 - 1813 2 omslagen en 4 pakken 2733 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2733 Oude signatuur 2734 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2734 Oude signatuur 2735 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2735 Oude signatuur 2736 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2736 Oude signatuur 2737 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2737 Oude signatuur 2738 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2738 Oude signatuur 2739 Lijsten van conscripten, 1808 - 1813 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2740 Stukken betreffende de maritieme conscriptie in het kanton Gouda, 1811 en 1812 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2741 Stukken betreffende de vrijwillige dienstneming, 1811 - 1813 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2743 Register van deserteurs, 1811 - 1813 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2742 Stukken betreffende het contingent ruiters door Gouda aan de Keizer aangeboden, 1813 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2745 Lijst van de officieren aangewezen om deel uit te maken van het conseil de discipline van de nationale garde, 5e cohort, 1813 september 9 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 14.f. Nationale militie 5399 Inschrijvingsregisters voor de Nationale Militie, 1808-1813 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2745.a Stukken betreffende de militie, 1814 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5344 Register met alfabetische staten van ingeschreven militieplichtigen, lichting (1815?) 1 band (ac56 invnr. 1583) Oude signatuur 15. Politie, openbare orde, openbare veiligheid 15.a. Toezicht op de bevolking, politie en klapwaak 2747 Akten waarbij het Hof van Holland het stadsbestuur machtigt om de ingezetenen te dwingen tot het verrichten van wachtdiensten, 1565 en 1567 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2746 Akte waarbij prins Willem van Oranje, stadhouder enz., bepaalt dat niemand Gouda mag verlaten zonder toestemming van de burgemeesters, 1577 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5051 Verklaring van (herbergier) D.J. Cörveth dat Johannes Gosweinus Cörveth en zijn vrouw Gertrudis Steevens bij hem logeren en van plan zijn zich in de stad te vestigen, 1673 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2749 Stukken betreffende de afgifte van paspoorten, 1808 - 1812 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2748 Reglement voor de nachtwacht buiten de grachten, 1812 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 15.b. Tuchthuis Zie ook ac 277 (archief van de regenten van het tuchthuis). Notabene 2761 Rekening van inkomsten en uitgaven van de regenten van het tuchthuis in 1611 en 1612 1 deel Voorin en achterin uittreksels uit de resoluties van de vroedschap en de burgemeesters over de oprichting van het tuchthuis. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen "Voor de stadt". Gesloten door gecommitteerden van het stadsbestuur op 20 november 1613. Gepubliceerd door A. Hallema in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 1942 pp. 299-346. Notabene 2750-2751 Dossiers inzake onderzoeken naar onregelmatigheden in het tuchthuis, 1612, 1619 2 omslagen 2750 1612 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2750 Oude signatuur 2751 1619 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2751 Oude signatuur 2752 Brief van het gerecht van Leiden aan de burgemeesters van Gouda met verzoek om ontslag uit het tuchthuis van het dochtertje van Boudewijn de Grave, 1624 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2759 Memorie van Jeronimus de Swaan aan de burgemeesters betreffende de inrichting van een wolweverij in het tuchthuis, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2760 Memorie betreffende het weven van builzakken in het tuchthuis, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2754 Verzoekschrift van de regenten van het tuchthuis aan de burgemeesters van Gouda om een jaarlijkse subsidie, met een overzicht van ontvangsten en uitgaven van 1660 - 1665, 1666 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2753 Stukken betreffende de heffing van een omslag ten plattelande ten behoeve van het tuchthuis te Gouda, 1664 en 1665 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2755 Stukken betreffende het confinement van Sophia van der Maa, weduwe van IJsbrand van Noortwijck, 1702, 1703, en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2756 Rapport van de regenten van het tuchthuis aan de Magistraat van Gouda betreffende het gedrag van Maarten en Klaas de Hoog, 1766 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2757 Verzoekschrift van de regenten van het tuchthuis aan de burgemeesters van Gouda om goedkeuring van het reglement voor de proveniers; met apostille, 1767 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2762 Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van het tuchthuis over de jaren 1790 - 1793, 1795 - 1801 en 1803 - 1809 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor de jaren 1736 - 1788 inv.nr. 2786. Notabene 2758 Rapport van de stadsarchitect aan de maire van Gouda betreffende de toestand van het tuychthuis, 1812 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De bijbehorende plattegrond ontbreekt. Notabene 15.c. Toezicht op de voedingsmiddelen 2763 Middelen tegen de prijsstijging van het koren door de gedeputeerden te Brussel met goedvinden van de Staten beraamd, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2764 Stukken van een proces tussen de procureur-generaal van het Hof van Holland en de burgemeesters en schepenen van Gouda wegens een overtreding van het verbod van voorkoop van levensmiddelen, 1583 en 1584 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2765 Stukken betreffende het keuren en wegen van hooi, 1766 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook rubriek 27.12. Notabene 15.d. Grondrechten, vrijheden 5006 Bekendmaking van de municipaliteit, dat - tot betere uitvoering van het besluit van het gewestelijk bestuur van 8 juni 1795 - alle burgers, ook in hun hoedanigheid van bestuurders van publiek- en privaatrechtelijke instellingen, binnen 14 dagen alle familiewapens moeten verwijderen van de gevels van en uit kerken, liefdadige instellingen, enz., 1798 maart; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (aanw. 1988 (veiling Beijers nr. 825)) Oude signatuur 15.e. Brandweer, brandpreventie 5016 Strafverordening op het roken van tabak op brandgevaarlijke plaatsen, februari 1723; gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (aanw. bibl. 1981/268 = mus.nr. M 50) Oude signatuur 5064 "Ordre ende reglement, op 't gebruyk van de slang-brand-spuyt...", 1750 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 16. Gezondheidszorg 2766 Stukken betreffende het stedelijk toezicht op de chirurgijns, medici en apothekers, ca. 1560 - 1660 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook het archief van de plaatselijke commissie van geneeskundig toeverzicht 1805 - 1865 Notabene 4227 Voorwaarden waarop mr. Ewout Gerritsz genegen is in dienst te blijven als stadschirurgijn; met beschikking van burgemeesters in de marge, 1591 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2767 Stukken betreffende de bestrijding van de besmettelijke veeziekten, 1713 - 1799. Gedrukt 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2767 (II B 25) Oude signatuur 2768 Lijsten van de besmette runderen in Zuid-Holland, 1773 - 1783 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2768.a Stukken betreffende de vaccinatie, 1814, 1815 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 17. Armenzorg 2778 Reglement voor het Leprooshuis, 1408 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2771 Akte waarbij Adriaan Gerritsz zijn huis aan de Haven vermaakt aan het St. Catharinagasthuis en de Heilige geest, 1493 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2772 Verzoekschrift van de Heiligegeestmeesters en de burgemeesters van Gouda aan de Raad van Holland inzake de verzorging van de kinderen van geëxecuteerde anabaptisten (wederdopers); met apostille en aantekeningen, 1544 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2788 Verzoekschrift van Niclaes Pietersz te Gouda, oud 106 jaren, aan de burgemeesters aldaar, met verzoek om herstel van onderstand, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4235 Rekening van inkomsten en uitgaven inzake de inkoop van graan en het bakken van brood voor de armen in 1557, opgemaakt 1558 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2773 Bewijs van ontvangst door de Heiligegeestmeesters van twee lasten roggemeel, 1570 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2780 Stukken betreffende het Oudemannenhuis, 1605 - 1808 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2782 Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van het Weeshuis over de jaren 1651, 1677 en 1678 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2783 Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van het Aalmoezeniershuis over de jaren 1654, 1659, 1666, 1670, 1671, 1673, 1674, 1676, 1677, 1693 en 1697 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2774 Lijst van de opbrengst van de verpachting van de stadskraan in 1670 - 1699, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De opbrengst van die kraan werd in 1429 aan het St. Catharinagasthuis geschonken Notabene 2777 Stukken betreffende een onderzoek naar de finantiën van het Aelmoezeniershuis, ca. 1680 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5362 Vastgesteld door regenten van het Oudemannenhuis; gedrukt, 8 mei 1686 1 stuk Kennelijk toegezonden aan het stadsbestuur. Notabene (mus. 51.378 C) Oude signatuur 5014 Verordening op het verpachten of innen van het mande- en zakgeld, geheven ten behoeve van het Aalmoezeniershuis bij het tonnen en vervoeren van turf, met een conversietabel voor de afdracht van een kwart van de heffing aan de zakkedragers, juli 1694; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (aanw. bibl. 1981/264 (mus. 60.153)) Oude signatuur 2775 Octrooi van de Staten van Holland voor een loterij ten behoeve van de gasthuizen en het aalmoezeniershuis te Gouda, 1695 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2776 Stukken betreffende loterijen ten bate van instellingen van liefdadigheid, 1695 - 1713 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2769 Stukken betreffende de beide gasthuizen, 1697 - 1815 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2785-2787 Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van verschillende stedelijke inrichtingen over de jaren 1701 - 1809 3 banden 2785 Beide gasthuizen, 1709 - 1736 en 1749 - 1787; gasthuisapotheek, 1753 - 1783, 1806; weeshuis, 1749 - 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2785 Oude signatuur 2786 Leprooshuis 1737 - 1787, aalmoezeniershuis 1701 - 1788, en tuchthuis 1736 - 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2786 Oude signatuur 2787 Beide gasthuizen, weeshuis, leprooshuis en aelmoezeniershuis, 1790 - 1809 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2787 Oude signatuur 2784 Rekeningen van winst en verlies opgemaakt door de regenten van het Leprooshuis, 1721 - 1723 en 1727 - 1736 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2770 Stukken betreffende de Stadsapotheek, 1730 en 1805 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2781 Register van fundatiën ten gunste van het Oudemannenhuis, vervaardigd in 1739 en aangevuld tot 1742 1 deel Een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2779 Stukken betreffende het Leproos- en Proveniershuis, 1791 - 1805 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 18. Onderwijs, kunsten en wetenschappen 2798 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rector, 1521 - 1522 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Het ongedateerde stuk is een fragment. De rekeningen mei - oktober 1521 (op een fragment na) en november 1521 - oktober 1522 zijn afgedrukt door dr. L.A. Kesper in zijn Geschiedenis van het Gymnasium te Gouda (Gouda 1897). Notabene 2796 Aantekeningenboek bevattende lijsten van rectores en scholasters over de periode 1521 - 1715, het reglement van 1593 en aantekeningen uit de resoluties van de scholasters en burgemeesters over de periode 1607 - 1712 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2795 Stukken betreffende de Grote en Latijnse school, en de kosterij van de St. Janskerk, ca. 1521 - 1815 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bijgevoegd is een opgave van de stukken die door L.A. Kesper zijn afgedrukt in zijn Geschiedenis van het Gymnasium te Gouda. Notabene 2789 Pachtcontract van de scholasterie, 1527 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2804 Stukken betreffende de beurzen voor arme Goudse studenten aan de universiteit van Leuven, 1528 - 1567 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2792-2793 Stukken van een proces tussen de stad Gouda en de memorieheren van de St..-Janskerk aldaar over het aandeel van de scholaster in de inkomsten van de memorieheren, 1539 - 1543 en z.d 2 charters en 1 dossier 2792 22 december 1543 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2792 Oude signatuur 2793 3 november 1541 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2793 Oude signatuur 2790 Akte van verlei van de scholasterie, 1548 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2791 Akte waarbij keizer Karel de stad Gouda het recht geeft om de schoolmeester aan te stellen, 1554 mei 2 1 charter (zegel beschadigd) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2799-2803 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rector Wijbrant Bornstra, 1554 november-1564 juli 5 katerns Afgehoord door gecommitteerden van de burgemeesters voor de school. Vier katerns zijn gebonden in perkamenten omslagen met tekst. Notabene 2799 November 1554 - oktober 1555 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 31 mei 1556. Notabene 2799 Oude signatuur 2800 November 1555 - oktober 1556 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 23 januari 1557. Notabene 2800 Oude signatuur 2801 November 1556 - oktober 1557 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig, bevat alleen ontvangsten. Notabene 2801 Oude signatuur 2802 November 1557 - oktober 1558 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord 28 december 1558. Notabene 2802 Oude signatuur 2803 Augustus 1563 - juli 1564 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvolledig, bevat alleen ontvangsten. Notabene 2803 Oude signatuur 2794 Stukken van een proces tussen Aert Hermansz, priester, en de burgemeesters van Gouda over de heffing van een bijdrage van de scholieren van de bijscholen voor de rector van de grote school, 1558 - 1560 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2811 Contract van het stadsbestuur met de vier zonen van Willem Adriaensz om op bepaalde tijden met schalmeien te spelen, 1564, met kwitanties van 1568 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2805 Stukken betreffende de aanstelling van schoolmeesters, 1586 - 1693 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2806 Verzoekschrift van Frans van Schooten te Leiden om te verkrijgen een aanstelling tot landmeter en vergunning voor de oprichting van een mathematische school, ca. 1610 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2807 Stukken betreffende het toezicht op de rechtzinnigheid van de schoolmeesters, 1620, 1621 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2808 Uittreksel uit het informatieboek van de baljuw betreffende de schaking van Elisabeth Trist door de schoolmeester Dirck Janse Graeuw, ontvangen februari 1674 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2812 Inventaris van de bezittingen van de Rederijkerskamer "de Goudsblom", 17e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2809 Naamlijst van de schoolmeesters, schoolvrouwen en bewaarvrouwen, opgemaakt door de censeurs van de scholen, 1755 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2797 Blaffert van de vaste goederen, inkomsten en effecten van de scholarchie, 1764 maart-1805 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2810 Aantekeningen van de beraadslagingen van de burgemeesters over een voorstel van de scholarchen om een armenschool op te richten, 1765 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 19. Kerkelijke zaken Voor stukken betreffende het Cellebroedersklooster (1556 - ca. 1573), het St. Agnietenklooster (1543 - 1556 en z.d.) en het Brigittenklooster (1494 - 1551), zie: ac 91 (archieven van de Goudse kloosters). Notabene 2847-2850 Akten betreffende de stichting van het Minderbroedersklooster, 1416 - 1419 4 charters 2847 24 september 1416 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2847 (lade II 2) Oude signatuur 2848 23 maart 1418 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2848 (lade II 3) Oude signatuur 2849 27 december 1418 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2849 (lade II 4) Oude signatuur 2850 3 januari 1419 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2850 (lade II 5) Oude signatuur 2851 Akte waarbij George d'Ornos, bisschop van Vich, opdracht geeft tot hervorming van het Minderbroedersklooster te Gouda, 1439 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2852 Akte waarbij de paus het Minderbroedersklooster te Gouda stelt onder de vicaris van de Keulse provincie, 1447 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2853 Vidimus van de akte van 1449, waarbij Filips, hertog van Bourgondië, de Minderbroeders onder zijn bescherming neemt, 1450 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2825 Verzoekschrift van de pastoor van de St.-Janskerk te Gouda en de burgemeesters, schepenen en vroedschap aan de Paus om moordbranders, zelfmoordenaars en straatrovers in de kerk en op het kerkhof door wereldlijke gerechtsdienaars te mogen arresteren, 15e eeuw; minuut? 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2854 Akte waarbij kardinaal Nicolaas de overeenkomsten van de Minderbroeders met de burgerij bekrachtigt, 1452 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2855 Akte waarbij met het stadsbestuur van Gouda het maximum van de inkomsten van het St. Margaretaklooster wordt vastgesteld, 1466 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4270 Bevelschrift van het Hof van Holland om de vicecureit van Gouda op te dragen bekendheid te geven aan de (pauselijke ?) "gracie" om boter te mogen eten (in de vastentijd ?), en anders zelf voor bekendmaking te zorgen, 28 februari 1533 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.061a Oude signatuur 2826 Brief van de officiaal van het kapittel van Oudmunster te Utrecht aan de deken van Gouda met last om rustverstoringen in de kerk tegen te gaan, z.d. Afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk onleesbaar. Notabene 2813 Verzoekschrift van de markiezin van Bergen op Zoom aan de landvoogdes om uitstel van de loterij ten bate van het herstel van de St.-Janskerk te Gouda tot na de loterij ten bate van de kerk van Bergen op Zoom, met bijlage, 1541. Afschriften 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2814 Verzoekschrift van de kerkmeesters van de St.-Janskerk te Gouda aan de Keizer om gouden en zilveren munten als inleggeld voor de loterij ten bate van de kerk te mogen aannemen, ca. 1541 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2815 Stukken betreffende klachten over de pastoor mr. Jan de Hamalia, 1542, 1543 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2856 Lijst van de vorderingen en schulden van een nietgenoemde instelling (= Maria Magdalenaklooster?), ca. 1556 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2819 Verzoekschrift van het stadsbestuur aan de Keizer om de memoriegelden en de inkomsten van de gilden te mogen gebruiken voor het herstel van de kerk, ca. 1552. Minuut 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2838 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende kerkelijke zaken, 1555 - 1692 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2820 Stukken van een proces van de kerkmeesters van Gouda met de memorieheren aldaar wegens het plaatsen van memoriekaarsen, 1558 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2821 Brief van de Koning met verzoek om advies inzake het bijgevoegde request van de kerkmeesters van de St. Janskerk te Gouda om de gilden te verplichten tot geregelde bijdragen in de restauratie van de kerk, 1562. Afschrift 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2822 Testament van Kathrijna Hendricks Visschers, weduwe van Garbrant Airtz., waarbij zij o.a. aan de St. Janskerk te Gouda en de gasthuizen, het leprooshuis en het oudemannenhuis aldaar geld of goederen vermaakt, 1562. Authentiek afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2823 Contracten van verpachting van de inkomsten van de kosterij en het belichten van begrafenissen in de St. Janskerk, 1564 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2824 Stukken van een proces tussen de kerkmeesters van de St. Janskerk te Gouda en de beheerders van de nalatenschap van Marritge Geerlofsdr, 1570 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2827 Akte waarbij de pastoor Cornelis Schoonhoven en de kapelaan Dirck Cornelisz de Bruyn ten overstaan van de burgemeesters en schepenen van Gouda verklaren tijdens de kerstdagen niet te zullen prediken, 23 en 24 december 1572 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2828 Stukken van een geschil van de stad Gouda met de dekens van het St. Paulusgilde, ook genaamd St. Rochusgilde, wegens de overgifte van de eigendomsbewijzen van het gilde, 1577 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2836 Stukken betreffende de beroeping en de bezoldiging van de predikanten, 1578 - 1711 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2829 Stukken van een proces tussen de kerkmeesters van de St. -Janskerk te Gouda en de koster Maerten Zijvertsz, 1587 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2830 Akte van indemniteit terzake van een lening ten bate van de restauratie van de St. Janskerk bezegeld door de stad Gouda, 1589 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 606 Notabene 2816 Memorie van de kerkrenten, 16e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2817 Rekening van inkomsten en uitgaven van het Jezusaltaar, 16e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2818 Lijst van ornamenten van het St. Joris- en St. Mathijsaltaar, 16e eeuw 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2831 Lijst van de renten die van 1601 - 1603 verkocht zijn voor het herstel van de toren van de St.-Janskerk, 1603 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2832 Verzoekschrift van de leden van de dolerende kerk aan de magistraat tot het houden van vrije openbare eredienst, ca. 1618 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hieraan gehecht twee ledenlijsten Notabene 2833 Lijsten van ouderlingen en diakenen van de dolerende kerk, ca. 1618 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2834 Verordeningen van het stadsbestuur tot handhaving van de orde tijdens de kerkdienst, 1619. Minuten 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gedeeltelijk onleesbaar Notabene 2837 Stukken betreffende de pensionering van predikantsweduwen, 1637 en 1685 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2835 Dossier betreffende een geschil tussen de classis van Gouda en de kerkenraad, 1645 en 1646 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5010 Verordening op het onderhouden van de zondag en andere kerkelijke feestdagen, 1654. Afschrift, (ca. 1950) 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (mus. 60.154 = aanw. 1981/265) Oude signatuur 5007 Aanvulling op en wijziging van de verordening inzake begrafenissen, voor wat betreft het "binnenbidden" (uitnodigen van m.n. verwanten) na afloop van de begrafenis, oktober 1679; gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (mus. 60.155) Oude signatuur 2857 Formulieren van het gebed voor de overheid in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Gedrukt, 1663 en z.d 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2845 Ingekomen stukken en aantekeningen betreffende het toezicht op de uitoefening van de R.K. eredienst, 1702 - 1776 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5008 Reglement op het verhuren van doodskleden e.d., 1704; gedrukt; met aanvulling, juni 1760 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (mus. 60.156) Oude signatuur 5359 Verordening op het toelaten of huisvesten van Duitse joden; gedrukt, oktober 1712 1 stuk (mus. 51.377 B (2e ex.)) Oude signatuur 2844 Register van de verklaringen door de R.K. priesters ingevolge de resolutie van de Staten van Holland van 21 september 1730 afgelegd, 1730 - 1794 1 band (bijgebonden) Plakaten betreffende het toezicht op de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst, 1730 - 1732. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2841 Stukken betreffende de Waalse kerk, 1735 - 1811 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2201 F 34. Notabene 2842 Lijst van de vaste zitplaatsen in de Waalse kerk, ca. 1755 1 deel Achterin een alfabetische index op de voornamen van de rechthebbenden op de zitplaatsen en een lijst van de onkosten van de deputaties naar de synoden 1700 - 1753. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ac 54 kaart 2201 F 17. Notabene 2843 Ramingen van de kosten van herstel van de Gasthuiskerk en het opstellen van een orgel, 1768 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2839 Memorie van de landerijen behorende tot een vicarie op het St. Dirksaltaar in de St. Janskerk, eigendom van H.A. baron van Dam d'Audignies, ca. 1771 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2840 Brief van de burgemeester van Gouda aan de kerkmeesters van de grote kerk aldaar over het ruimen van de graven, 1809. Minuut 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2846 Rapport van de burgemeester van Gouda aan de assessor Loncq te 's-Gravenhage over de gesteldheid van de kerken te Gouda, 1809; minuut 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 20. Geschillen 2858-2860 Stukken betreffende de geweldpleging door enige poorters van Gouda in Sluipwijk bedreven, 1357 en 1358 3 charters 2858 20 september 1357 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2858 Oude signatuur 2859 17 december 1357 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2859 Oude signatuur 2860 9 mei 1358 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2860 Oude signatuur 2861 Akte waarbij hertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn vrouw Maria de plaats gehad hebbende ongeregeldheden vergeven, 1478 1 charter en 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21. Waterstaatszaken 21.a. Algemeen 2864 Verzoekschrift van de hoogheemraden van Delfland aan de Staten van Holland van 27 augustus 1654, met bijlagen, om bekrachtiging van het privilege van hertog Albrecht van 20 november 1391. Gedrukt, ca. 1654 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2863 Register van sententiën van het Hof van Holland van 1557 - 1701 inzake jurisdictiegeschillen met verschillende waterschappen, 1751 1 band Een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2862 Stukken betreffende de hoge waterstand van de Merwede, 1738 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21.b. Schieland 2865 Register van de handvesten van Schieland 1299 - 1582, vervaardigd in 1608 1 deel Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2866 Akte waarbij keizer Karel de ingelanden van Moordrecht toestemming geeft om molens te plaatsen aan de Goudkade, 1530 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2867 Afschrift van de bovengenoemde akte, 1537 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2868 Stukken van een proces tussen mr. Jan Adriaensz, secretaris van de baljuw van Schieland, en Jacob Fransz te Gouda wegens belediging, 1540 en 1541 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2873 Vidimus van een akte waarbij Filips, koning van Castilië, de steden Gouda, Rotterdam en Schiedam machtigt tot het zenden van twee afgevaardigden voor het afhoren van de rekening en het vaststellen van de omslag van Schieland, 1580 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2871 Stukken betreffende het onderhoud van Schielands hoge zeedijk en de Wierikkerdijk, 1581 - 1780 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2869 Akte waarbij de Staten van Holland en de baljuw en hoogheemraden van Schieland beslissen dat de rekening van Moordrecht in het vervolg te Gouda moet worden gedaan, 1582 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zwaar beschadigd. Notabene 2870 Stukken betreffende een proces tussen het hoogheemraadschap Schieland en de steenbakkers van Ouderkerk, Krimpen en Stormpolder over het baggeren van slik in de IJssel onder Schielands hoge zeedijk, 1642 - 1646 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2874 Akte waarbij de Staten van Holland bepalen dat afgevaardigden van Gouda, Rotterdam en Schiedam moeten worden uitgenodigd tot het afhoren van de rekening en het vaststellen van de omslag van Schieland, 1654 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2877-4720 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland over de jaren 1658/59 - 1814 130 omslagen Het boekjaar ving tot 1711 aan op 1 april. Notabene 2877 1658, 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2877 Oude signatuur 2878 1661, 1662 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2878 Oude signatuur 2879 1664, 1665 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2879 Oude signatuur 2880 1666, 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2880 Oude signatuur 2881 1670, 1671 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2881 Oude signatuur 2882 1682, 1683 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2882 Oude signatuur 2883 1683, 1684 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2883 Oude signatuur 2884 1685, 1686 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2884 Oude signatuur 2885 1685, 1686 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2885 Oude signatuur 4600 1687, 1688 4601 1688,1689 4602 1689 4603 1690 4604 1691, 1692 4605 1693, 1694 4606 1694, 1695 4607 1695, 1696 4608 1697, 1697 4609 1697, 1698 4610 1698, 1699 4611 1699, 1700 4612 1700, 1701 4613 1702 4614 1703 4615 1704 4616 1705 4617 1706 4618 1707 4619 1708 4620 1709 4621 1710 4622 1711 4623 1712 4624 1713 4625 1714 4626 1715 4627 1716 4628 1717 4629 1718 4630 1719 4631 1720 4632 1721 4633 1722 4634 1723 4635 1724 4636 1725 4637 1726 4638 1727 4639 1728 4640 1729 4641 1730 4642 1731 4643 1732 4644 1733 4645 1734 4646 1735 4647 1736 4648 1737 4649 1738 4650 1739 4651 1740 4652 1741 4653 1742 4654 1743 4655 1744 4656 1745 4657 1746 4658 1747 4659 1748 4660 1749 4661 1750 4662 1751 4663 1752 4664 1753 4665 1754 4666 1755 4667 1756 4668 1757 4669 1758 4670 1759 4671 1760 4672 1761 4673 1762 4674 1763 4675 1764 4676 1765 4677 1766 4678 1767 4679 1768 4680 1769 4681 1770 4682 1771 4683 1772 4684 1773 4685 1774 4686 1775 4687 1776 4688 1777 4689 1779 4690 1780 4691 1781, 1782 4692 1782, 1783 4693 1783 4694 1784 4695 1785 4696 1786, 1787 4697 1788 4698 1789 4699 1790 4700 1791 4701 1792 4702 1794 4703 1795 4704 1796 4705 1797 4706 1798 4707 1799 4708 1800 4709 1801 4710 1802 4711 1803 4712 1804 4713 1805 4714 1806 4715 1807 4716 1808 4717 1810 4718 1811 4719 1813 4720 1814 2875 Aantekening betreffende het sluiten van de rekeningen van het hoogheemraadschap Schieland, 1666 - 1679 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2876 Stukken en aantekeningen betreffende het sluiten van de rekeningen van Schieland, 1671 - 1756 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2887 Stukken betreffende de verhoging van de Wierikkerdijk in 1673 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2888-4770 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens het onderhoud van de Wierikkerdijk over de jaren 1675/1676 - 1808/1810; afschriften 52 omslagen Schieland droeg bij in het onderhoud van deze dijk. Zie voor de rekening over 1812 - 1815 ac 56 inv.nr. 1967. Notabene 2888 1675-1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2888 Oude signatuur 2889 1689-1708 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2889 Oude signatuur 4721 1708-1710 4722 1710-1712 4723 1712-1714 4724 1714-1716 4725 1716-1718 4726 1718-1720 4727 1720-1722 4728 1722-1724 4729 1724-1726 4730 1726-1728 4731 1728-1730 4732 1730-1732 4733 1732-1734 4734 1734-1736 4735 1736-1738 4736 1738-1740 4737 1740-1742 4738 1742-1744 4739 1744-1746 4740 1746-1748 4741 1748-1750 4742 1750-1752 4743 1752-1754 4744 1754-1756 4745 1756-1758 4746 1758-1760 4747 1760-1762 4748 1762-1764 4749 1764-1766 4750 1766-1768 4751 1768-1770 4752 1770-1772 4753 1772-1774 4754 1774-1776 4755 1776-1778 4756 1778-1780 4757 1780-1782 4758 1782-1784 4759 1784-1786 4760 1788-1790 4761 1790-1792 4762 1792-1794 4763 1794-1796 4764 1796-1798 4765 1798-1800 4766 1800-1802 4767 1802-1804 4768 1804-1806 4769 1806-1808 4770 1808-1810 2895 Rekening van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens het herstel van Schielands hoge zeedijk in 1682, gesloten in 1682. Afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2872 Stukken betreffende het recht van Gouda om bomen op Schielands hoge zeedijk te planten, 1687 - 1767 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2903 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de aflossing van enige leningen, gesloten in 1714 - 1734. Afschriften 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2896-2898 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de verhoging van Schielands Hoge Zeedijk in 1718, gesloten 1720 - 1725; afschriften 3 katerns 2896 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2896 Oude signatuur 2897 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2897 Oude signatuur 2898 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2898 Oude signatuur 2890 Rekening van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de versterking van de Wierikkerdijk in 1726, gesloten in 1727. Afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2899-2901 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de verhoging van Schielands Hoge Zeedijk in 1731 en 1732, gesloten 1731 - 1733; afschriften 3 katerns 2899 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2899 Oude signatuur 2900 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2900 Oude signatuur 2901 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2901 Oude signatuur 2891-2894 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens de verhoging van de Wierikkerdijk in 1747 - 1754, gesloten 1749 - 1755; afschriften 4 katerns 2891 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2891 Oude signatuur 2892 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2892 Oude signatuur 2893 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2893 Oude signatuur 2894 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2894 Oude signatuur 2902 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester van Schieland wegens het verhogen van Schielands hoge zeedijk in 1777 - 1779, over de jaren 1780/81 - 1793/94. Afschriften 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21.c. Rijnland 2905 Stukken betreffende Rijnland, 1540 - 1737 en z.d 1 pak Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2906 Stukken betreffende een geschil met Reeuwijk over de Reeuwijkse watering, 1567 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2904 Brieven ingekomen van het hoogheemraadschap Rijnland, 1597 - 1621 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2907 Akte van vrijwaring voor de kosten van het proces van Sluipwijk met Reeuwijk en Broekveld, waarin de stad Gouda zich gevoegd heeft, 1607 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2908 Stukken van een geschil met het hoogheemraadschap Rijnland over de doorgraving van de kade van de Reeuwijkse watering ten behoeve van de uitwatering van de polder Willens, 1617 en 1618 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2909 Stukken van een geschil over het oprichten van een windwatermolen in de polder Ruigeweide zonder toestemming van Rijnland, 1624. Afschriften van 1624 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21.d. Woerden 2910 Sententie van de keizer inzake het peil van de Dubbele watering en de Wierikke, 1524. Met aangehechte afschriften van stukken uit 1531 en 1589, (1591) 1 charter, 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2911 Uittreksel uit een resolutie van de Staten van Holland waarbij de burgemeesters van Gouda worden gemachtigd om op 's lands kosten de Goejanverwellesluis, die bij het ontzet van Leiden en Woerden beschadigd was, te herstellen, 1576 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2912 Stukken van een proces van Waarder, Hekendorp, het Zuideinde en de Weipoort van Bodegraven, de Langeweide en Gouda met Woerden en Oudewater over het peil van de Dubbele Wierikke, 1583 en 1584 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2913-2914 Stukken van een proces van het Westeinde van Waarder, het Zuideinde en de Weipoort van Bodegraven en de Langeweide met het grootwaterschap Woerden en de steden Woerden en Oudewater over het peil van de Dubbele Wierikke, 1590 en 1591 1 band en 1 pak 2913 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2913 Oude signatuur 2914 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2914 Oude signatuur 2915 Stukken betreffende het peil van de Dubbele Wierikke, 1607 - 1684 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2916 Stukken betreffende de verhoging van de Kromwijkerdijk, 1675 - 1680 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven verwierven in 1423 en later grote invloed op het bestuur van dit hoogheemraadschap Notabene 21.e. Krimpenerwaard De steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven verwierven in 1423 en later grote invloed op het bestuur van dit hoogheemraadschap. Notabene 2922 Lijst van de rentebrieven die door de stad Gouda zijn verkocht ten behoeve van het herstel van de dijken van de Krimpenerwaard, 1423 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2919-2921 Verschillende stukken betreffende de Krimpenerwaard, 1550 - 1792 en z.d 3 pakken 2919 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2919 Oude signatuur 2920 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2920 Oude signatuur 2921 Nog specificeren Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2921 Oude signatuur 2923 Stukken van een proces van de stad Gouda met de ingelanden van de Krimpenerwaard over de benoeming van heemraden, 1553 - 1558 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2924 Stukken betreffende de doorbraak van de Lekdijk bovendams en de Wierikkerdijk, 1624 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2917 Aantekeningen van de vergaderingen van de gedeputeerden tot de zaken van de Krimpenerwaard, 1630 - 1794 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2918 "Stukken rakende de Crimpenerwaard", 1644 - 1798 en z.d. 1 band Voorin afschriften van het reglement van 1413 voor het waterschap Bijleveld (prov. Utrecht). Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voornamelijk bijlagen van het vorige nummer. Notabene 2938-4801 Bijlagen van de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de vier kavelen respectievelijk van de penningmeester van de Krimpenerwaard over de jaren 1649 - 1791 en 1800; afschriften 41 omslagen 2938 1649-1652 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2938 Oude signatuur 2939 1653-1656 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2939 Oude signatuur 2940 1657-1663 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2940 Oude signatuur 2941 1664-1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2941 Oude signatuur 2942 1669-1673 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2942 Oude signatuur 2943 1674-1676 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2943 Oude signatuur 2944 1677-1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2944 Oude signatuur 2945 1680-1686 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2945 Oude signatuur 2946 1687-1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2946 Oude signatuur 2947 1697-1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2947 Oude signatuur 4771 1702-1704 4772 1705-1707 4773 1708-1710 4774 1711, 1712 4775 1713-1716 4776 1717, 1718 4777 1719, 1720 4778 1721, 1722 4779 1723, 1724 4780 1725, 1726 4781 1727, 1728 4782 1729, 1730 4783 1731-1733 4784 1734 4785 1735, 1736 4786 1737-1739 4787 1740-1744 4788 1745-1750 4789 1751-1754 4790 1755-1759 4791 1760 4792 1761 4793 1762 4794 1763, 1764 4795 1765-1769 4796 1770-1774 4797 1775, 1776 4798 1777-1781 4799 1782-1786 4800 1787-1791 4801 1800 2931-2934 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de vier kavelen van de Krimpenerwaard over de jaren 1653 - 1761. Afschriften 3 pakken, 1 omslag Afgehoord door de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven en de schouten en gedeputeerden van de ambachten in de Krimpenerwaard Notabene 2931 5 juni 1653 - 20 juni 1662 en 8 augustus 1664 - 1 juni 1699 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2931 Oude signatuur 2932 2 juni 1699 - maart 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2932 Oude signatuur 2933 April 1735 - maart 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2933 Oude signatuur 2934 1657/1662, 1666/1668, 1672/1673, 1703/1705 en 1725/1727 5 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2934 Oude signatuur 2925 Stukken van een geschil van de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven met de vier kavelen van de Krimpenerwaard, 1666 - 1675 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2950 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van Cornelis Koen, boekhouder van het Oudevrouwenhuis te Schoonhoven, wegens het zanden van het postpad tussen Schoonhoven en de Vrouwenbrug aan de Vlist in 1690 en 1691 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afgehoord door de burgemeesters van Gouda en Schoonhoven 1693 juni 11 Notabene 5047-5048 Keur van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, april 1690; gedrukt 1 deeltje, 1 bandje aanw. bibl. 1981/260 (mus. 60.149) Goudana M 042 (= doorgehaald 221) Oude signatuur 5047 - 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5047 Oude signatuur 5048 - Bijgebonden: - "Handtveste van den Crimpenre-weert". Gedrukt, 1636. --- In de marge zijn de artikelen met pen genummerd in Romeinse cijfers. - "Reglement voor den Crimpenere-Waardt", 1675; met aanvulling, 1679, en besluit om de geldigheidsduur met 12 jaar te verlengen, 1687. Gedrukt, 1688. - "Lyste van de tour-beurten der Dorpen ..." voor de periode 1691 - 1711, waar (om het andere jaar) de rekening van het hoogheemraadschap zal worden vastgesteld, 1690; gedrukt. - "Lyste van de dijck-mergentalen van yeder Dorp ... mitsgaders van 't getal ... geschierde mannen". Lijst van de aantallen morg voor de verdeling van de kosten, alsmede de aantallen mannen die elk dorp voor het dijklever zal moeten leveren, 1691; gedrukt. - "Lyste van de sluysen ...", 1691; gedrukt. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5048 Oude signatuur 2948-2949 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de vier kavelen wegens de dijkdoorbraak op 21 januari 1726; authentieke afschriften 2 katerns 2948 1726 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2948 Oude signatuur 2949 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2949 Oude signatuur 2951 "Constitutie van ... de ambachtsheerlijkheid van Stolwijk". Gedrukt, 1731 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Geveild in 1731. Notabene 2926 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van het herstel van de Lekdijk na de doorbraak bij Bergambacht en de overstroming van de Krimpenerwaard in 1760 (of 1751?) 5 pakken (a - e) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen xxx controleren Notabene 2926 Oude signatuur 2927-2928 Stukken betreffende de hulpverlening wegens de overstroming van de Krimpenerwaard in 1760 xxx controleren Notabene 2927 1760 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2927 Oude signatuur 2928 1760 1 zal Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2928 Oude signatuur 2929 "Memorieboek van gedaane leverantiën aan de in- en opgezetenen van de Crimpenerwaard in den jare 1760". Afschrift, z.d 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2935-2937 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester van de Krimpenerwaard over de jaren 1761 - 1808. Afschriften 3 pakken 2935 1761 april - 1775 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2935 Oude signatuur 2936 1775 april - 1787 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2936 Oude signatuur 2937 April 1787 - maart 1791, april 1799 - maart 1800 en april 1806 - maart 1808 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2937 Oude signatuur 2930 Stukken van een geschil van de ambachten Lekkerkerk en Bergambacht met de dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard over het onderhoud van de dijken, 1765. Authentieke afschriften van 1765 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5015 Keur van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, 1807 nov.; afgekondigd en gedrukt, 1808 1 bandje Index. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat enkele kanttekeningen in potlood. Notabene (Goudana M 043 I) Oude signatuur 21.f. 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht 2962 Stukken betreffende het sluiten van de rekeningen, 1599 - 1758 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2953-2961 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de waarsluiden van 's Heeraartsberg en Bergambacht over de jaren 1614 - 1790; authentieke afschriften 9 pakken Gecontroleerd door de ambachtsheer en de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven Notabene 2953 1614, 1616, 1618, 1621 en 1643 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2953 Oude signatuur 2954 1675 - 1684 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2954 Oude signatuur 2955 1685 - 1695 mei 3 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2955 Oude signatuur 2956 1695 mei 4 - 1714 mei 3 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2956 Oude signatuur 2957 1714 mei 4 - 1734 mei 11 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2957 Oude signatuur 2958 1734 mei 12 - 1748 mei 28 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2958 Oude signatuur 2959 1748 mei 29 - 1762 mei 25 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2959 Oude signatuur 2960 1762 mei 26 - 1777 mei 27 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2960 Oude signatuur 2961 1777 mei 28 - 1790 mei 25 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2961 Oude signatuur 2952 "Register der notulen van 'tgene jaarlijcx voorvalt op de ambachts-reeckeninghe van Berchambacht", 1666 - 1794 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2964 Rekening van inkomsten en uitgaven van de schout en gezworenen van Bergambacht wegens het herstel van de dijk in 1692 - 1702. Afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2963 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven en overige ongeordende stukken van schout en gezworenen van 's-Heeraartsberg en Bergambacht wegens de omslag van de binnenlandse lasten van de kerk, de school, enz. over de jaren 1695, 1696, 1698, 1738, 1740 - 1788; authentieke afschriften 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gecontroleerd door de ambachtsheer en de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven. Notabene 2965 Declaraties van uitgaven wegens de kering van de dijk, 1702 - 1704. Afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2966 Rekening van inkomsten en uitgaven van de schout, waarsluiden en gezworenen van Bergambacht wegens de herbouw van de hoge molen in 1717 - 1719. Authentiek afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21.g. Haastrecht 2971 Stukken betreffende het sluiten van de gemene buitenlandse rekeningen van Haastrecht en het beheer van de Hoge Boezem achter Haastrecht, 1376 - 1762 en z.d 1 pak, 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2972-2976 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van schout, burgemeesters en waarsmannen van Haastrecht wegens het buitenland van Haastrecht over de jaren 1555 - 1790. Afschriften 5 pakken De "gemene buytelantse" rekeningen van Haastrecht werden gesloten door de baljuw van Schoonhoven, Haastrecht en het land van Blois, en gecommitteerden van Gouda en Schoonhoven. Notabene 2972 November 1555 - oktober 1556, november 1557 - oktober 1558, november 1587 - oktober 1588, november 1608 - oktober 1610, november 1611 - oktober 1618, mei 1641 - april 1642, mei 1655 - april 1657, mei 1658 - april 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie voor november 1610 - oktober 1611en mei 1637 - april 1638: inv.nr. 2971 onder 1638. Notabene 2972 Oude signatuur 2973 1665 mei - 1710 april Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2973 Oude signatuur 2974 1710 mei - 1740 april Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2974 Oude signatuur 2975 1740 mei - 1765 april Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2975 Oude signatuur 2976 1765 mei - 1790 april Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2976 Oude signatuur 2967 Stuk van een proces tussen de landbewaarders van Haastrecht en de gezworenen van de Hoge Boezem aldaar over de omslag, ca. 1560 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2977 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters en waarsmannen van Haastrecht wegens de verponding, 1618 en 1619. Authentieke afschriften van 1620 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2968 Stukken van een proces van Haastrecht en Gouda met Willige Langerak, Vijfhoeven, Wilt, Cabau, Vlist en Bonrepas over het onderhoud van de overtocht van de sluis van de Hoge Boezem van Haastrecht, 1634 - 1638 en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook kaart 2223 I 4. Notabene 2969 Octrooi van de Staten van Holland betreffende het opzenden van de gemenelandsrekeningen van Haastrecht naar Gouda en Schoonhoven, 1655 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2970 "Register der notulen van 'tgene jaarlijcx voorvalt op de ambachts-rekeninghe van Haastrecht", 1666 - 1794 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 21.h. Vlist en Bonrepas 2980-2984 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters en gezworenen van de Vlist en Bonrepas over de jaren 1552 - 1789. Afschriften 5 pakken Gesloten door gecommitteerden van Gouda en Schoonhoven Notabene 2980 1552, 1616, 1663 en 1679 - 1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2980 Oude signatuur 2981 1699 - 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2981 Oude signatuur 2982 1721 - 1736 en 1738 - 1742 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2982 Oude signatuur 2983 1743 - 1754 en 1756 - 1766 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2983 Oude signatuur 2984 1767 - 1789 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2984 Oude signatuur 2978 Stukken betreffende het ambacht Vlist en Bonrepas, 1609 - 1743 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2979 "Register der notulen van 'tgene jaarlijcx voorvalt op de ambachts-rekeninghe van de Vlist", 1666 - 1794. Met voorin een authentiek afschrift van 1742 van het reglement voor de oost- en westzijde van de Vlist van 1664. 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 22. Landszaken 22.a. Staten-Generaal en opvolgende besturen Voor "Missiven betreffende 's-lands zaken" en "Instructiën van vreemde ambassadeurs en relatiën met Engeland", zie de serie ingekomen / uitgaande stukken (rubriek 01.a). Notabene 3182-3183 Stukken betreffende de bemoeiingen van de Staten-Generaal met de Oost- en West-Indische compagnieën en de Levantse handel, 1610 - 1785 2 pakken 3182 1610-1784 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3182 Oude signatuur 3183 1785 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3183 Oude signatuur 5049 Aantekening waar de resolutie van de staten van Holland inzake Jan Jacobsz (van Alphen uit Ouderkerk a/d IJssel), die vergunning vroeg om een verlaat in de IJsseldijk aan te brengen, in de vroedschapsresoluties is te vinden, ca. 1626; met verwijzing naar pagina's in de net-resoluties 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4263 Agendapunten voor de vergadering van de staten van Holland in november 1660; met aantekening in de kantlijn inzake het door de Goudse vertegenwoordigers te volgen stemgedrag 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3174-5342 Publicaties van de landsregering en de Staten van Holland, 1665 - 1815; gedrukt 16 banden 3174 1665-1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3174 Oude signatuur 3175 1689-1706 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3174 Oude signatuur 3176 1707-1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3174 Oude signatuur 3177 1741-1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3174 Oude signatuur 5331 1751-1761 3175 Oude signatuur 5332 1761-1782 3175 Oude signatuur 5333 1783-1795 3175 Oude signatuur 5334 1796, 1797 3175 Oude signatuur 5335 1798, 1799 3176 Oude signatuur 5336 1800-1802 3176 Oude signatuur 5337 1803-1805 3176 Oude signatuur 5338 1806, 1807 3176 Oude signatuur 5339 1808, 1809 3177 Oude signatuur 5340 1810, 1811 3177 Oude signatuur 5341 1812 3177 Oude signatuur 5342 1813-1815 3177 Oude signatuur 4264 Memorie inzake de besteding van een deel van de door de staten van Holland "genegotieerde" 5 miljoen gulden voor subsidies aan buitenlandse mogendheden en militaire kosten en de problematische dekking daarvan, 1666 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Behandeld in de statenvergadering van 23-03-1666. Notabene 4262 Tractaat tussen Frankrijk, Engeland en de Republiek inzake de beëindiging van de oorlog tussen Frankrijk en Spanje, 1668; afschrift 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3163-3172 Publicaties van de Staten-Generaal en opvolgende colleges, 1673 - 1780 en 1784 - 1814. Gedrukt 10 banden 3163 1673-1694 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3163 Oude signatuur 3164 1695-1722 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3164 Oude signatuur 3165 1723-1748 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3165 Oude signatuur 3166 1749-1757 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3166 Oude signatuur 3167 1758-1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3167 Oude signatuur 3168 1784-1796 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3168 Oude signatuur 3169 1797-1799 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3169 Oude signatuur 3170 1800-1803 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3170 Oude signatuur 3171 1804-1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3171 Oude signatuur 3172 1808-1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3172 Oude signatuur 3092-3094 Afschriften van ingekomen en uitgaande stukken van de Staten-Generaal, 1682 - 1687 2 pakken, 1 omslag 3092 1682-1684 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3092 Oude signatuur 3093 1685, 1686 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3093 Oude signatuur 3094 1687 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3094 Oude signatuur 2985-3091 Resoluties van de Staten-Generaal, 1694 - 1792; gedrukt 107 banden 2985 1694 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2985 Oude signatuur 2986 1695 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2986 Oude signatuur 2987 1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2987 Oude signatuur 2988 1697 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2988 Oude signatuur 2989 1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2989 Oude signatuur 2990 1699 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2990 Oude signatuur 2991 1700 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2991 Oude signatuur 2992 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2992 Oude signatuur 2993 1702 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2993 Oude signatuur 2994 1703 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2994 Oude signatuur 2995 1704 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2995 Oude signatuur 2996 1705 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2996 Oude signatuur 2997 1706 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2997 Oude signatuur 2998 1707 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2998 Oude signatuur 2999 1708 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 2999 Oude signatuur 3000 1709 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3000 Oude signatuur 3001 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3001 Oude signatuur 3002 1711 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3002 Oude signatuur 3003 1712 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3003 Oude signatuur 3004 1712 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3004 Oude signatuur 3005 1713 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3005 Oude signatuur 3006 1714 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3006 Oude signatuur 3007 1714 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3007 Oude signatuur 3008 1715 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3008 Oude signatuur 3009 1716 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3009 Oude signatuur 3010 1717 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3010 Oude signatuur 3011 1717 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3011 Oude signatuur 3012 1718 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3012 Oude signatuur 3013 1718 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3013 Oude signatuur 3014 1719 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3014 Oude signatuur 3015 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3015 Oude signatuur 3016 1721 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3016 Oude signatuur 3017 1721 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3017 Oude signatuur 3018 1722 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3018 Oude signatuur 3019 1722 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3019 Oude signatuur 3020 1723 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3020 Oude signatuur 3021 1723 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3021 Oude signatuur 3022 1724 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3022 Oude signatuur 3023 1725 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3023 Oude signatuur 3024 1726 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3024 Oude signatuur 3025 1726 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3025 Oude signatuur 3026 1727 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3026 Oude signatuur 3027 1728 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3027 Oude signatuur 3028 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3028 Oude signatuur 3029 1730 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3029 Oude signatuur 3030 1731 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3030 Oude signatuur 3031 1732 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3031 Oude signatuur 3032 1733 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3032 Oude signatuur 3033 1734 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3033 Oude signatuur 3034 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3034 Oude signatuur 3035 1736 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3035 Oude signatuur 3036 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3036 Oude signatuur 3037 1738 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3037 Oude signatuur 3038 1739 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3038 Oude signatuur 3039 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3039 Oude signatuur 3040 1741 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3040 Oude signatuur 3041 1742 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3041 Oude signatuur 3042 1743 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3042 Oude signatuur 3043 1744 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3043 Oude signatuur 3044 1745 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3044 Oude signatuur 3045 1746 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3045 Oude signatuur 3046 1747 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3046 Oude signatuur 3047 1748 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3047 Oude signatuur 3048 1749 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3048 Oude signatuur 3049 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3049 Oude signatuur 3050 1751 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3050 Oude signatuur 3051 1752 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3051 Oude signatuur 3052 1753 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3052 Oude signatuur 3053 1754 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3053 Oude signatuur 3054 1755 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3054 Oude signatuur 3055 1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3055 Oude signatuur 3056 1757 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3056 Oude signatuur 3057 1758 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3057 Oude signatuur 3058 1759 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3058 Oude signatuur 3059 1760 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3059 Oude signatuur 3060 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3060 Oude signatuur 3061 1762 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3061 Oude signatuur 3062 1763 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3062 Oude signatuur 3063 1764 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3063 Oude signatuur 3064 1765 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3064 Oude signatuur 3065 1766 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3065 Oude signatuur 3066 1767 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3066 Oude signatuur 3067 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3067 Oude signatuur 3068 1769 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3068 Oude signatuur 3069 1770 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3069 Oude signatuur 3070 1771 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3070 Oude signatuur 3071 1772 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3071 Oude signatuur 3072 1773 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3072 Oude signatuur 3073 1774 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3073 Oude signatuur 3074 1775 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3074 Oude signatuur 3075 1776 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3075 Oude signatuur 3076 1777 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3076 Oude signatuur 3077 1778 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3077 Oude signatuur 3078 1779 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3078 Oude signatuur 3079 1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3079 Oude signatuur 3080 1781 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3080 Oude signatuur 3081 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3081 Oude signatuur 3082 1783 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3082 Oude signatuur 3083 1784 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3083 Oude signatuur 3084 1785 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3084 Oude signatuur 3085 1786 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3085 Oude signatuur 3086 1787 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3086 Oude signatuur 3087 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3087 Oude signatuur 3088 1789 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3088 Oude signatuur 3089 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3089 Oude signatuur 3090 1791 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3090 Oude signatuur 3091 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3091 Oude signatuur 5020-5022 Handelsverdragen van de Staten-Generaal met andere mogendheden, 1714, 1739, 1753. Gedrukt 3 katerns AW 1182 - 1183 Oude signatuur 5020 Met koning Philips V van Spanje, 1714 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een exemplaar in het Spaans en een in het Frans. Notabene 5020 Oude signatuur 5021 Met de koning van Frankrijk, 1739 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een exemplaar in het Nederlands en een in het Frans; gedrukt 17. Notabene 5021 Oude signatuur 5022 Met de koning van de beide Siciliën, 1753 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Een exemplaar in het Nederlands en een in het Frans. Notabene 5022 Oude signatuur 3095-3146 Rapporten van Nederlandse gezanten aan de Staten-Generaal, met bijlagen, 1741 - 1752, 1754 - 1764, 1766, 1768 - 1771, 1773, 1774, 1776 - 1778, 1780, 1781, 1784 - 1786 en 1788 - 1793 september. Gedrukt 52 banden 3095 1741 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3095 Oude signatuur 3096 1742 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3096 Oude signatuur 3097 1742 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3097 Oude signatuur 3098 1743 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3098 Oude signatuur 3099 1744 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3099 Oude signatuur 3100 1744 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3100 Oude signatuur 3101 1745 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3101 Oude signatuur 3102 1745 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3102 Oude signatuur 3103 1746 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3103 Oude signatuur 3104 1746 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3104 Oude signatuur 3105 1747 (1e deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3105 Oude signatuur 3106 1747 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3106 Oude signatuur 3107 1748 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3107 Oude signatuur 3108 1749 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3108 Oude signatuur 3109 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3109 Oude signatuur 3110 1751 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3110 Oude signatuur 3111 1752 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3111 Oude signatuur 3112 1754 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3112 Oude signatuur 3113 1755 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3113 Oude signatuur 3114 1755 (2e deel), 1756 ( 1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3114 Oude signatuur 3115 1756 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3115 Oude signatuur 3116 1757 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3116 Oude signatuur 3117 1757 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3117 Oude signatuur 3118 1758 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3118 Oude signatuur 3119 1759 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3119 Oude signatuur 3120 1760 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3120 Oude signatuur 3121 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3121 Oude signatuur 3122 1762 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3122 Oude signatuur 3123 1763 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3123 Oude signatuur 3124 1764 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3124 Oude signatuur 3125 1766 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3125 Oude signatuur 3126 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3126 Oude signatuur 3127 1769 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3127 Oude signatuur 3128 1770 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3128 Oude signatuur 3129 1771 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3129 Oude signatuur 3130 1773 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3130 Oude signatuur 3131 1774 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3131 Oude signatuur 3132 1776 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3132 Oude signatuur 3133 1777 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3133 Oude signatuur 3134 1778 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3134 Oude signatuur 3135 1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3135 Oude signatuur 3136 1781 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3136 Oude signatuur 3137 1784 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3137 Oude signatuur 3138 1784 (2e deel, 1785, 1786 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3138 Oude signatuur 3139 1786 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3139 Oude signatuur 3140 1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3140 Oude signatuur 3141 1789 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3141 Oude signatuur 3142 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3142 Oude signatuur 3143 1791 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3143 Oude signatuur 3144 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3144 Oude signatuur 3145 1793 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3145 Oude signatuur 3146 1793 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3146 Oude signatuur 3173 Register van afkondigingen van de publicaties van de Staten-Generaal en opvolgende college's, 1791 - 1811 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5018 "Ontwerp van constitutie voor het Bataafsche volk ...", juni 1797; gedrukt. Met circulaire betreffende correcties, juli 1797 1 deel, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (AW 1181) Oude signatuur 5005 "Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk", maart 1798; gedrukt 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (AW 1181) Oude signatuur 5019 "Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk", (1801). Gedrukt 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen (AW 1180) Oude signatuur 3147-3161 "Notulen van het Staatsbewind der Bataafsche republiek", oktober 1801 - 1805; gedrukt 15 banden 3147 17 okt. - 31 dec. 1801. Bevat: Een index op zaken en personen. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3147 Oude signatuur 3148 jan. - mrt. 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3148 Oude signatuur 3149 apr. - jun. 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3149 Oude signatuur 3150 jul. - sep. 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3150 Oude signatuur 3151 okt. - dec. 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3151 Oude signatuur 3152 jan. - apr. 1803 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3152 Oude signatuur 3153 mei - aug. 1803 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3153 Oude signatuur 3154 sep. - dec. 1803 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3154 Oude signatuur 3155 jan. - apr. 1804 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3155 Oude signatuur 3156 mei - aug. 1804 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3156 Oude signatuur 3157 sep. - dec. 1804 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3157 Oude signatuur 3158 jan. - 29 apr. 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3158 Oude signatuur 3159 29 apr. - aug. 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3159 Oude signatuur 3160 sep. - nov. 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3160 Oude signatuur 3161 dec. 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3161 Oude signatuur 3162 Indices op de besluiten van het Staatsbewind der Bataafsche republiek, 1802 - 1806 juni 9. Gedrukt 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4211 Publikaties van de vertegenwoordigers van het Bataafse gemenebest, 1805 - 1806 mei; gedrukt 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3178-3181 Publicaties van de landsregering, 1805 - 1808; gedrukt 4 banden 3178 Oktober 1805 - mei 1806 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3178 Oude signatuur 3179 September 1805 - oktober 1806 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3179 Oude signatuur 3180 December 1805 - maart 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3180 Oude signatuur 3181 April 1807 - december 1808 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3181 Oude signatuur 5046 Besluiten van de koning van Holland, 1809; gedrukt 1 band Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Nrs. 1 - 76. Notabene (AW 1189) Oude signatuur 3184 Stukken betreffende officiële feestelijkheden, 1811 en 1812 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 22.b. Staten van Holland en opvolgende besturen Voor "Correspondentiën met de staten en andere hoge collegiën", zie de serie ingekomen / uitgaande stukken (rubriek 01.a). Voor defensiezaken, zie rubriek 14.c. Zie ook inv.nrs. 3174 e.v. Notabene 3552 Akte waarbij Filips, aartshertog van Oostenrijk, het exploiteren en ten uitvoer leggen van zijn mandementen en provisiën regelt, 1496. Authentiek afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3553 Akte waarbij Filips, aartshertog van Oostenrijk, de achterstallige schulden van Holland regelt, 1497. Authentiek afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3554 Kwitanties voor de betaling van de kosten van publicatie van de akte waarbij Filips de Schone de achterstallige schulden van Holland regelt, 1497 6 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3483-3493 Index op de resoluties van de Staten van Holland van 1524 - 1723. Geschreven 11 banden 3483 1524-1543 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3483 Oude signatuur 3484 1544-1587 (A-H) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3484 Oude signatuur 3485 1544-1587 (I-Z) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3485 Oude signatuur 3486 1588-1596 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3486 Oude signatuur 3487 1597-1689 (A-G) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3487 Oude signatuur 3488 1597-1689 (H-O) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3488 Oude signatuur 3489 1597-1689 (P-Z) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3489 Oude signatuur 3490 1690-1704 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3490 Oude signatuur 3491 1701-1713 (A-L) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3491 Oude signatuur 3492 1701-1713 (M-Z) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3492 Oude signatuur 3493 1714-1723 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3493 Oude signatuur 3465-3482 Index op de resoluties van de Staten van Holland van 1524 - 1790. Gedrukt 18 banden 3465 1524-1579 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3465 Oude signatuur 3466 1580-1590 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3466 Oude signatuur 3467 1591-1599 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3467 Oude signatuur 3468 1600-1609 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3468 Oude signatuur 3469 1610-1627 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3469 Oude signatuur 3470 1628-1643 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3470 Oude signatuur 3471 1644-1652 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3471 Oude signatuur 3472 1653-1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3472 Oude signatuur 3473 1669-1686 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3473 Oude signatuur 3474 1687-1700 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3474 Oude signatuur 3475 1701-1713 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3475 Oude signatuur 3476 1714-1723 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3476 Oude signatuur 3477 1724-1731 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3477 Oude signatuur 3478 1732-1746 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3478 Oude signatuur 3479 1747-1760 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3479 Oude signatuur 3480 1761-1770 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3480 Oude signatuur 3481 1771-1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3481 Oude signatuur 3482 1781-1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3482 Oude signatuur 3185-3462 Resoluties van de Staten van Holland, 1524 - 1793. Gedrukt 278 banden 3185 1524-1543 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3185 Oude signatuur 3186 1544-1549 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3186 Oude signatuur 3187 1550-1554 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3187 Oude signatuur 3188 1555, 1556 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3188 Oude signatuur 3189 1557, 1558 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3189 Oude signatuur 3190 1559, 1560 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3190 Oude signatuur 3191 1561, 1562 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3191 Oude signatuur 3192 1563-1566 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3192 Oude signatuur 3193 1567-1570 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3193 Oude signatuur 3194 1571-1574 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3194 Oude signatuur 3195 1575 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3195 Oude signatuur 3196 1576 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3196 Oude signatuur 3197 1577, 1578 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3197 Oude signatuur 3198 1579 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3198 Oude signatuur 3199 1580 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3199 Oude signatuur 3200 1581 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3200 Oude signatuur 3201 1582 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3201 Oude signatuur 3202 1583 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3202 Oude signatuur 3203 1584 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3203 Oude signatuur 3204 1585 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3204 Oude signatuur 3205 1586 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3205 Oude signatuur 3206 1587 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3206 Oude signatuur 3207 1588 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3207 Oude signatuur 3208 1589 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3208 Oude signatuur 3209 1590 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3209 Oude signatuur 3210 1591, 1592 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3210 Oude signatuur 3211 1593 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3211 Oude signatuur 3212 1594 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3212 Oude signatuur 3213 1595 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3213 Oude signatuur 3214 1596 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3214 Oude signatuur 3215 1597 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3215 Oude signatuur 3216 1598 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3216 Oude signatuur 3217 1599 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3217 Oude signatuur 3218 1600 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3218 Oude signatuur 3219 1601 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3219 Oude signatuur 3220 1602 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3220 Oude signatuur 3221 1603 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3221 Oude signatuur 3222 1604 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3222 Oude signatuur 3223 1605 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3223 Oude signatuur 3224 1606 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3224 Oude signatuur 3225 1607 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3225 Oude signatuur 3226 1608 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3226 Oude signatuur 3228 1608 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3228 Oude signatuur 3227 1609 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3227 Oude signatuur 3229 1610 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3229 Oude signatuur 3230 1610 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3230 Oude signatuur 3231 1611 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3231 Oude signatuur 3232 1612 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3232 Oude signatuur 3233 1613-1616 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3233 Oude signatuur 3234 1617 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3234 Oude signatuur 3235 1618 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3235 Oude signatuur 3236 1619 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3236 Oude signatuur 3237 1620 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3237 Oude signatuur 3238 1621 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3238 Oude signatuur 3239 1622 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3239 Oude signatuur 3240 1623 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3240 Oude signatuur 3241 1625 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3241 Oude signatuur 3242 1624 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3242 Oude signatuur 3243 1626 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3243 Oude signatuur 3244 1627 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3244 Oude signatuur 3245 1628 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3245 Oude signatuur 3246 1629 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3246 Oude signatuur 3247 1630 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3247 Oude signatuur 3248 1631 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3248 Oude signatuur 3249 1632 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3249 Oude signatuur 3250 1633 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3250 Oude signatuur 3251 1634 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3251 Oude signatuur 3252 1635 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3252 Oude signatuur 3253 1629-1635 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3253 Oude signatuur 3254 1636 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3254 Oude signatuur 3255 1637 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3255 Oude signatuur 3256 1638 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3256 Oude signatuur 3257 1639 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3257 Oude signatuur 3258 1640 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3258 Oude signatuur 3259 1641 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3259 Oude signatuur 3260 1642 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3260 Oude signatuur 3261 1643 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3261 Oude signatuur 3262 1644 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3262 Oude signatuur 3263 1645 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3263 Oude signatuur 3264 1646 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3264 Oude signatuur 3265 1647 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3265 Oude signatuur 3266 1648 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3266 Oude signatuur 3267 1649 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3267 Oude signatuur 3268 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3268 Oude signatuur 3269 1651 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3269 Oude signatuur 3270 1652 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3270 Oude signatuur 3271 1653 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3271 Oude signatuur 3272 1654 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3272 Oude signatuur 3273 1655 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3273 Oude signatuur 3274 1656 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3274 Oude signatuur 3275 1657 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3275 Oude signatuur 3276 1658 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3276 Oude signatuur 3277 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3277 Oude signatuur 3278 1660 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3278 Oude signatuur 3279 1661 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3279 Oude signatuur 3280 1662 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3280 Oude signatuur 3281 1663 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3281 Oude signatuur 3282 1664 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3282 Oude signatuur 3283 1665 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3283 Oude signatuur 3284 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3284 Oude signatuur 3285 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3285 Oude signatuur 3286 1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3286 Oude signatuur 3287 1669 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3287 Oude signatuur 3288 1670 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3288 Oude signatuur 3289 1671 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3289 Oude signatuur 3290 1672 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3290 Oude signatuur 3291 1673 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3291 Oude signatuur 3292 1674 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3292 Oude signatuur 3293 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3293 Oude signatuur 3294 1676 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3294 Oude signatuur 3295 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3295 Oude signatuur 3296 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3296 Oude signatuur 3297 1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3297 Oude signatuur 3298 1680 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3298 Oude signatuur 3299 1681 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3299 Oude signatuur 3300 1682 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3300 Oude signatuur 3301 1683 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3301 Oude signatuur 3302 1684 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3302 Oude signatuur 3303 1685 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3303 Oude signatuur 3304 1686 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3304 Oude signatuur 3305 1687 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3305 Oude signatuur 3306 1688 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3306 Oude signatuur 3307 1689 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3307 Oude signatuur 3308 1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3308 Oude signatuur 3309 1691 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3309 Oude signatuur 3310 1692 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3310 Oude signatuur 3311 1693 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3311 Oude signatuur 3312 1694 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3312 Oude signatuur 3313 1695 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3313 Oude signatuur 3314 1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3314 Oude signatuur 3315 1697 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3315 Oude signatuur 3316 1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3316 Oude signatuur 3317 1699 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3317 Oude signatuur 3318 1699 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3318 Oude signatuur 3319 1700 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3319 Oude signatuur 3320 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3320 Oude signatuur 3321 1702 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3321 Oude signatuur 3322 1703 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3322 Oude signatuur 3323 1704 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3323 Oude signatuur 3324 1705 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3324 Oude signatuur 3325 1706 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3325 Oude signatuur 3326 1707 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3326 Oude signatuur 3327 1708 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3327 Oude signatuur 3328 1709 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3328 Oude signatuur 3329 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3329 Oude signatuur 3330 1711 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3330 Oude signatuur 3331 1712 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3331 Oude signatuur 3332 1713 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3332 Oude signatuur 3333 1714 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3333 Oude signatuur 3334 1715 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3334 Oude signatuur 3335 1716 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3335 Oude signatuur 3336 1717 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3336 Oude signatuur 3337 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3337 Oude signatuur 3338 1719 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3338 Oude signatuur 3339 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3339 Oude signatuur 3340 1721 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3340 Oude signatuur 3341 1722 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3341 Oude signatuur 3342 1723 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3342 Oude signatuur 3343 1724 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3343 Oude signatuur 3344 1725 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3344 Oude signatuur 3345 1726 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3345 Oude signatuur 3346 1727 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3346 Oude signatuur 3347 1728 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3347 Oude signatuur 3348 1728 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3348 Oude signatuur 3349 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3349 Oude signatuur 3350 1730 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3350 Oude signatuur 3351 1730 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3351 Oude signatuur 3352 1731 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3352 Oude signatuur 3353 1732 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3353 Oude signatuur 3354 1733 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3354 Oude signatuur 3355 1733 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3355 Oude signatuur 3356 1734 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3356 Oude signatuur 3357 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3357 Oude signatuur 3358 1736 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3358 Oude signatuur 3359 1737 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3359 Oude signatuur 3360 1738 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3360 Oude signatuur 3361 1739 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3361 Oude signatuur 3362 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3362 Oude signatuur 3363 1741 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3363 Oude signatuur 3364 1742 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3364 Oude signatuur 3365 1743 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3365 Oude signatuur 3366 1744 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3366 Oude signatuur 3367 1745 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3367 Oude signatuur 3368 1746 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3368 Oude signatuur 3369 1747 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3369 Oude signatuur 3370 1748 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3370 Oude signatuur 3371 1748 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3371 Oude signatuur 3372 1749 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3372 Oude signatuur 3373 1749 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3373 Oude signatuur 3374 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3374 Oude signatuur 3375 1751 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3375 Oude signatuur 3376 1751 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3376 Oude signatuur 3377 1752 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3377 Oude signatuur 3378 1752 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3378 Oude signatuur 3379 1753 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3379 Oude signatuur 3380 1753 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3380 Oude signatuur 3381 1754 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3381 Oude signatuur 3382 1754 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3382 Oude signatuur 3383 1755 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3383 Oude signatuur 3384 1755 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3384 Oude signatuur 3385 1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3385 Oude signatuur 3386 1757 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3386 Oude signatuur 3387 1757 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3387 Oude signatuur 3388 1758 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3388 Oude signatuur 3389 1758 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3389 Oude signatuur 3390 1759 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3390 Oude signatuur 3391 1759 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3391 Oude signatuur 3392 1760 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3392 Oude signatuur 3393 1760 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3393 Oude signatuur 3394 1761 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3394 Oude signatuur 3395 1761 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3395 Oude signatuur 3396 1762 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3396 Oude signatuur 3397 1762 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3397 Oude signatuur 3398 1763 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3398 Oude signatuur 3399 1763 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3399 Oude signatuur 3400 1764 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3400 Oude signatuur 3401 1765 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3401 Oude signatuur 3402 1766 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3402 Oude signatuur 3403 1767 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3403 Oude signatuur 3404 1767 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3404 Oude signatuur 3405 1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3405 Oude signatuur 3406 1769 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3406 Oude signatuur 3407 1769 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3407 Oude signatuur 3408 1770 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3408 Oude signatuur 3409 1770 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3409 Oude signatuur 3410 1771 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3410 Oude signatuur 3411 1771 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3411 Oude signatuur 3412 1772 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3412 Oude signatuur 3413 1773 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3413 Oude signatuur 3414 1774 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3414 Oude signatuur 3415 1775 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3415 Oude signatuur 3416 1776 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3416 Oude signatuur 3417 1776 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3417 Oude signatuur 3418 1777 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3418 Oude signatuur 3419 1777 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3419 Oude signatuur 3420 1778 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3420 Oude signatuur 3421 1778 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3421 Oude signatuur 3422 1779 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3422 Oude signatuur 3423 1779 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3423 Oude signatuur 3424 1780 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3424 Oude signatuur 3425 1780 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3425 Oude signatuur 3426 1781 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3426 Oude signatuur 3427 1781 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3427 Oude signatuur 3428 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3428 Oude signatuur 3429 1783 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3429 Oude signatuur 3430 1783 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3430 Oude signatuur 3431 1784 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3431 Oude signatuur 3432 1784 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3432 Oude signatuur 3433 1784 (3e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3433 Oude signatuur 3434 1784 (4e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3434 Oude signatuur 3435 1785 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3435 Oude signatuur 3436 1785 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3436 Oude signatuur 3437 1785 (3e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3437 Oude signatuur 3439 1785 (4e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3439 Oude signatuur 3438 1785 (5e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3438 Oude signatuur 3440 1786 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3440 Oude signatuur 3441 1786 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3441 Oude signatuur 3442 1786 (3e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3442 Oude signatuur 3443 1786 (4e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3443 Oude signatuur 3444 1786 (5e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3444 Oude signatuur 3445 1787 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3445 Oude signatuur 3446 1787 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3446 Oude signatuur 3447 1787 (3e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3447 Oude signatuur 3448 1787 (4e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3448 Oude signatuur 3449 1787 (6e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3449 Oude signatuur 3450 1787 (5e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3450 Oude signatuur 3451 1788 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3451 Oude signatuur 3452 1788 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3452 Oude signatuur 3453 1788 (3e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3453 Oude signatuur 3454 1789 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3454 Oude signatuur 3455 1789 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3455 Oude signatuur 3456 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3456 Oude signatuur 3457 1791 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3457 Oude signatuur 3458 1791 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3458 Oude signatuur 3459 1792 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3459 Oude signatuur 3460 1792 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3460 Oude signatuur 3461 1793 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3461 Oude signatuur 3462 1793 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3462 Oude signatuur 3543 Tractaat van Venlo, waarbij hertog Willem van Gulik en Kleef de gewesten Gelre en Zutfen aan keizer Karel V afstaat, 7 september 1543; afschrift. Met Nederlandstalig afschrift van een verbond met Gulik en Kleef als nadere uitwerking van het tractaat, 2 januari 1544. Met een 17e-eeuwse samenvatting 2 katerns, 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 0143.91 Oude signatuur 3544 Stukken betreffende de dagvaart te 's-Gravenhage in 1543 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3555 Proces-verbaal van beëdiging van Filips, prins van Spanje, en de Staten van Holland, 1549. Authentiek afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3545 Verzoekschrift van de Staten van Holland aan de Landvoogdes tot opheffing van het verbod om te vergaderen, met afwijzende apostille, 1567. Afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3556 Aantekening van de pillegift van 2000 £ per jaar door de staten van Holland en Zeeland aan de jongste dochter van stadhouder Willem van Oranje, 1578 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4225 Brieven van het stadsbestuur aan de afgevaardigden van Gouda in de staten van Holland, uittreksels uit de "vroedschapsboeken" (besluiten van de vroedschap) inzake de "punten van beschrijving" en akten van lastgeving, 1580 - 1589 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Over de periode 1590 - 1599 ontbreken dergelijke stukken. Notabene 3557 Uittreksel uit de resoluties van de staten van Holland betreffende de voorkoming van scheuring door onderlinge geschillen, 1581 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3558 Uittreksel uit de resoluties van de staten van Holland betreffende de beëediging van predikanten en ingezetenen, 1587 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3559 Uittreksel uit de resoluties van de staten van Holland betreffende de rechtspraak over soldaten, 1587 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3560 Bewijs van ontvangst door de registermeester van Holland van de stukken van de staten van Holland in de toren van het slot te Gouda, 1590 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3546 Stukken betreffende de beschrijving ter statenvergadering, 1597 - 1649 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3464 Resoluties van de Staten van Holland, 1641 november - 1642 februari. Geschreven 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3547 Stukken betreffende de beraadslagingen van de vroedschap over de staten van oorlog, 1651 - 1658 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3494 Index op de resoluties van de Staten van Holland van 1653 - 1663 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3511-3512 Index op de secrete resoluties van de Staten van Holland, 1653 - 1751. Gedrukt 2 banden 3511 1653-1751 (A-N) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3511 Oude signatuur 3512 1653-1751 (O-Z) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3512 Oude signatuur 3495-3510 Secrete resoluties van de Staten van Holland, 1653 - 1790. Gedrukt 16 banden 3495 1653-1658 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3495 Oude signatuur 3496 1659-1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3496 Oude signatuur 3497 1669-1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3497 Oude signatuur 3498 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3498 Oude signatuur 3499 1679-1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3499 Oude signatuur 3500 1697-1712 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3500 Oude signatuur 3501 1713-1727 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3501 Oude signatuur 3502 1728-1734 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3502 Oude signatuur 3503 1735-1741 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3503 Oude signatuur 3504 1742-1746 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3504 Oude signatuur 3505 1747-1751 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3505 Oude signatuur 3506 1752-1760 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3506 Oude signatuur 3507 1761-1781 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3507 Oude signatuur 3508 1782-1784 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3508 Oude signatuur 3509 1785-1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3509 Oude signatuur 3510 1789-1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3510 Oude signatuur 3542 Staat van oorlog voor het jaar 1656. Geschreven 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bijlage van de resolutie van de Staten van 22 februari 1656. Notabene 3561 Akte van impuniteit voor de leden van de staten van Holland, 1663 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3562 Akte waarbij de graaf van Kuilenburg (Culemborg) het recht van asiel voor ingezetenen van Holland opheft, 1664 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3513-3520 Aantekeningen van mr. Jacob van der Tocht van het verhandelde in de vergaderingen van de Staten van Holland, 1664 - 1680. Met bijlagen 8 pakken Van der Tocht was van 1664 - 1671 secretaris, van 1672 - 1674 burgemeester en van 1675 - 1680 pensionaris van Gouda. Notabene 3513 1664 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3513 Oude signatuur 3514 1665 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3514 Oude signatuur 3515 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3515 Oude signatuur 3516 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3516 Oude signatuur 3517 1668-1670 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3517 Oude signatuur 3518 1671-1672 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3518 Oude signatuur 3519 1673-1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3519 Oude signatuur 3520 1678-1680 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3520 Oude signatuur 3563 Besluit van de Staten van Holland inzake de regering en de opheffing van het stadhoudersambt, 1667 1 charter (katern) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3521 Stukken van mr. Jacob van der Tocht betreffende zijn missie naar Brussel, januari - maart 1670 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Voornamelijk minuten van uitgaande brieven. Notabene 3564 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende de instelling van het erfstadhouderschap, 1674. Gedrukt 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3523 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland, 1674 - 1790. Gedrukt 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4267 Aantekening van vindplaatsen in bronnen en literatuur over de taak van gecommitteerde raden van de staten van Holland, z.d. (ca. 1700) 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3522 Aantekeningen van de vergaderingen van de Staten van Holland door mr. Daniel Lestevenon als gecommitteerde van Gouda, 1709 - 1713 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3463 Resoluties van de Staten van Holland, 1715, 2e druk 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3524-3541 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland, 1781 - 1784, 1787, 1789 - 1791, 1793 en 1794. Gedrukt 18 banden 3524 1781, notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3524 Oude signatuur 3525 1782 aug. - dec., extract Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3525 Oude signatuur 3526 1782 jan. - jul., extract Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3526 Oude signatuur 3527 1783, notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3527 Oude signatuur 3528 1784, extract Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3528 Oude signatuur 3529 1787 jan. - 15 aug., extract Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3529 Oude signatuur 3530 1787 16 aug. - dec., extract Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3530 Oude signatuur 3531 1789., extract Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3531 Oude signatuur 3532 1789 jul. - dec., notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3532 Oude signatuur 3533 1790 jan. - 2 jul., notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3533 Oude signatuur 3534 1790 6 jul. - dec., notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3534 Oude signatuur 3535 1791 jan. - jun., notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3535 Oude signatuur 3536 1791, extract Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3536 Oude signatuur 3537 1791 jul. - dec., notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3537 Oude signatuur 3538 1793 jan. - jun., notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3538 Oude signatuur 3539 1793 jul. - dec., notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3539 Oude signatuur 3540 1794 jan. - jun., extract Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3540 Oude signatuur 3541 1794 jul. - dec., notulen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3541 Oude signatuur .-- Aantekeningen van M. Bisdom van Vliet van de vergaderingen van "besognes" van de staten van Holland in de jaren 1784, 1786 en 1787. Zie inv.nr. 4274 3548-3550 "Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de provisionele repraesentanten van het volk van Holland", 1795; gedrukt 3 banden 3548 1795 jan. - mei Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3548 Oude signatuur 3549 1795 jul. - aug. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3549 Oude signatuur 3550 1795 sep. - dec. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3550 Oude signatuur 3551 Decreten van de representanten van het volk van Holland, 1795 januari-april 15. Gedrukt 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 23. Diversen 3565 Stukken van een proces tussen de burgemeesters van Gouda en de procureur-generaal van het Hof van Holland over de competentie van het gerecht te Gouda in criminele zaken, 1545 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3565.a Stuk van een proces voor het Hof van Holland tussen Cornelis Sasbouts en het stadsbestuur over de huur van een huis, 1546 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3566 Juridisch advies aan de magistraat van Gouda in een proces tussen Floris van Assendelft, de heer van Goudriaan en Gerrit Visscher, Claes Florisz en Lysbet Floren, 16e eeuw. Authentiek afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3567 Lijst van de onroerende goederen en vorderingen van ingezetenen van Gouda in Vlaanderen resp. op ingezetenen van Vlaanderen, ca. 1611 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Twee bladen ontbreken Notabene 3571 Attestatie de vita betreffende Hendrick Cools, wonende te Antwerpen, 1661 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3569 Rapport van de secretaris van Gouda aangaande de nog hangende processen, 1664 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 24. Oude inventarissen 3588.a Schuldbekentenis van Cornelis Vreem, pastoor te Katwijk aan den Rijn, 1530 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3572-4245 Inventaris van de secrete kast, opgemaakt ca. 1604. Met latere afschriften, ca. 1613 - ca. 1674 (1706) 8 delen Afschriften van deze inventaris werden aan nieuwe burgemeesters gegeven. Bij de inhoudsopgaven wordt steeds een lijst van sleutelhouders gegeven. Notabene (Hs. 014-016) (III A 55) Oude signatuur 3572 Ca. 1604 Inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3572 Oude signatuur 4243 Ca. 1607 Inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Exemplaar van burgemeester Gerard Jansz. Vroesen. Notabene 4243 Oude signatuur 3573 Ca. 1613. Naderhand aangevuld en verbeterd, laatstelijk in 1706 Zakenindex en inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3573 Oude signatuur 3574 Ca. 1615 Inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Secretarie-exemplaar. Notabene 3574 Oude signatuur 3575 Ca. 1628 Zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3575 Oude signatuur 4244 Ca. 1636 Zakenindex en inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Eigendomsaantekeningen van P. van der Schelling (18e eeuw), J.C. Rammelman Elsevier, bibliotheekstempel Historisch Genootschap. Notabene 4244 Oude signatuur 4245 Ca. 1660 Zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Eigendomsaantekening van Damianus van Abbesteech, 1700. Notabene 4245 Oude signatuur 3576 Ca. 1674 Zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3576 Oude signatuur 3577 Fragmenten van inventarissen van de secrete kast, ca. 1700 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3578-3581 Inventaris van de secrete kast, 1706. Met afschriften met aanvullingen, 1756 - 1842 4 delen 3578 Opgemaakt 17 september 1706 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3578 Oude signatuur 3579 Aangevuld c. 1756 3580 Aangevuld c. 1765 3581 Aangevuld tot 1842. Hierin belangrijke aantekeningen betreffende het archief 3582-3583 Inventaris van de boeken in de secretarie in den jare 1763 1 deeltje, 1 katerntje Onder boeken worden verstaan gebonden archivalia. Notabene 3582 Aangevuld tot ca. 1804 1 deeltje Achterin een lijst van de secretarieklerken van 1615 - 1817. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3582 Oude signatuur 3583 Aangevuld tot ca. 1804 1 katerntje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3583 Oude signatuur 3587 "Lijste van kaarten berustende op 't bovensecretarye der stad Gouda", met bijlagen, ca. 1775 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie de inleiding. Notabene 3588 Ontvangstbewijzen van stukken die aan de onderprefect te Rotterdam zijn uitgeleend en nog niet terugontvangen, 1812 1 omslag 3584 "Inventaris van alle hetgeene berustende is op de beide bovensecretaryen ... in de jaaren 1780 en 1781". Met achterin een zakenindex. 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3585-3586 Inventarissen van "boeken" in de secretarie en hetgeen berust op de beide bovensecretariën, 1782, ca. 1793 2 delen 3585 1782, aangevuld tot ca. 1793 Achterin een zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3585 Oude signatuur 3586 Ca. 1793 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3586 Oude signatuur 25. Stukken waarvan het verband met het stadsarchief niet gebleken is Deze stukken zullen worden overgebracht naar de collectie varia. Notabene 3592 Diverse stukken, 1474, 1551 - 1809, en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3589 Stukken van een proces over de gorzen van Mijnsherenland van Moerkerke, 1551. Afschriften, z.d 2 katerns Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 2381. Notabene 3590 Stukken van een proces tussen Johan, heer van Schagen, en Nicolaas van Matenesse, heer van Hazerswoude, over de aflossing van een geldlening, 1615 en 1616 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In dorso de aantekening "diverse papieren" Notabene 3591 Reglement voor de schoolmeester en koster van Moerkapelle, 1670 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 26. Feesten, plechtigheden, herdenkingen 3568 Stukken betreffende de ontvangst van koningin Maria van Engeland in Gouda, 1642 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5354 Bekendmaking van het provisioneel bestuur dat op maandag 13 juni 1814 een officiële feestdag zal worden gehouden ter gelegenheid van de vrede; gedrukt 1 stuk (mus. 51.377 e) Oude signatuur 27. Archieven van functionarissen en ambtenaren 27.01. Archief van de secretaris van de burgemeesters 3593 Modellen en afschriften van akten, en andere stukken, 1594 - 1609 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3594 Rechtsgeleerde adviezen en formulieren, ca. 1600 1 deeltje Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3600 Memorie omtrent het gebruik van het nieuwe stadszegel, 1616 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3595 Concepten en andere stukken afkomstig van de secretaris, 1624 - 1629 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3596 Formulierenboek ten dienste van secretarissen en notarissen, 1658 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Samengesteld door J. van Ravensbergh, secretaris van de heerlijkheid Vrijenhoef en Kalverenbroek Notabene 3598 Stukken afkomstig van de secretaris mr. Jacob van der Tocht, 1670 en 1671 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3597 Formulierenboek van de secretaris, 17e eeuw 1 deel Een zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3599 Stukken afkomstig van de substituut-secretaris Magnus Everswinkel, 1701 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Repertorium van de akten aan het recht van registratie onderworpen, 1812 - 1845. Zie ac 56 inv.nr. 2530 27.02. Archief van de tresoriers respectievelijk de tresorier-ontvanger(s) 3602 Lijsten van de waarde van verschillende munten in 1474, 1478, 1482, 1484, 1485 en z.d. Met transcriptie door C. Doedeijns, 1998 2 omslagen Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3603-3626 Manualen van inkomsten en uitgaven van de tresoriers, 1480 - 1811 (hiaten) 24 delen Sommige manualen hebben voor meer dan één jaar gediend en daardoor het karakter van leggers met aantekening van inkomsten en uitgaven gekregen. Periode 1792 - 1794 en 1812 - 1813 in ac 354 (archief Van der Burch). Notabene III F 24 (= 3609) Oude signatuur 3603 1480 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3603 Oude signatuur 3604 1482 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3604 Oude signatuur 3605 1493/1494 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3605 Oude signatuur 3606 1499/1500 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3606 Oude signatuur 3607 1501 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3607 Oude signatuur 3608 1544 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3608 Oude signatuur 3609 Legger van vaste inkomsten en uitgaven van de stad, aangelegd ca. 1594, bijgehouden tot ca. 1603 Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Bevat aantekeningen betreffende / uittreksels uit de akten waarop de inkomsten en uitgaven gebaseerd zijn. Op basis van deze legger dienden de tresoriers de stadsrekening in te richten. Er werd geen aantekening gehouden van daadwerkelijke ontvangen / uitgaven. Notabene 3609 Oude signatuur 3610 Aangelegd 1595, bijgehouden tot ca. 1613 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3610 Oude signatuur 3611 1616 - 1624 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3611 Oude signatuur 3612 1625 - 1630 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3612 Oude signatuur 3613 1631 - 1636 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3613 Oude signatuur 3614 1637 - 1644 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3614 Oude signatuur 3615 1645 - 1647 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3615 Oude signatuur 3616 1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3616 Oude signatuur 3617 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3617 Oude signatuur 3618 1676 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3618 Oude signatuur 3619 1676 - 1683 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3619 Oude signatuur 3620 1684 - 1693 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3620 Oude signatuur 3621 1699 - 1700 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3621 Oude signatuur 3622 1711 - 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3622 Oude signatuur 3623 1729 - 1746 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3623 Oude signatuur 3624 1747 - 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3624 Oude signatuur 3625 1762 - 1775 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3625 Oude signatuur 3626 1807 - 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3626 Oude signatuur 3601 Ingekomen brieven, 1500 en 1518, met retroacta van 1494 - 1498 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3627-3628 "Schuldboeken", 1607 - 1776 2 delen Aantekening van posten die de tresoriers in hun rekening moesten verantwoorden. Notabene 3627 1607 - 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierin ook andere aantekeningen. Notabene 3627 Oude signatuur 3628 1711 - 1776 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3628 Oude signatuur 3629 Liquidaties door de tresoriers inzake de verrekening van de opbrengst van de gemene middelen over de jaren 1650 - 1680 en 1683 - 1694 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3639-3641 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de tresoriers, 1675 - 1677 3 delen 3639 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3639 Oude signatuur 3640 1676 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3640 Oude signatuur 3641 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3641 Oude signatuur 3630 Conditiën van de verkopingen van bomen en hakhout, 1748 - 1815 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3631 Kasboek van de ontvanger, 1783 februari-1787 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3632 Kasboek van de ontvanger voor het dienstjaar 1811,1811 - 1815 januari 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3633 Register van ontvangsten, 1813 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3634-3638 Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1814-1817 5 delen 3634 Ontvangboek 1814 (kohier) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3634 Oude signatuur 3635 Uitgaafboek 1815-1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3635 Oude signatuur 3636 Uitgaafboek 1814 (kohier) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3636 Oude signatuur 3637 Uitgaafboek 1814 (kohier) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3637 Oude signatuur 3638 Generaal Journaal en Cassaboek 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3638 Oude signatuur 27.03. Archief van de fabricagemeesters Dit college dateert van 1553. In 1510 wordt de term timmermeesters gebruikt (zie inv.nr. 1171). In de jaren 1812 - 1815 zijn geen fabricagemeesters benoemd. Voor de archief van de commissie van fabricage, ingesteld bij besluit van burgemeesters van 12-05-1815, zie het secretarie-archief 1816-1920 (ac 56). xxx Notabene 3703 Kwitantie van mr. Henric wegens zijn jaarlijks salaris voor het stellen van de klok van de Noodgodskapel, 1496 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3669 Proces-verbaal van opmeting van de straten door de landmeter Hendrik Vos, 1611 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3704 Contracten inzake het onderhoud van de stadsuurwerken, 1613, 1614 en 1754 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3673 Uittreksels van allerlei aard betreffende het onderhoud van de grachten en zijlen binnen Gouda, ca. 1615 - 1739 1 deel - Een onvolledige inhoudsopgave. - Een alfabetisehe zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3670 "Quoyer van de langte ende breete van de straten voor de huysen", ca. mei 1617 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Onvoltooid. Bestemming onbekend. Zie ook inv.nr. 596 Notabene 3674-3676 Afschriften van het boek van de waterschappen, 1599-1739 3 delen 3674 ca. 1599-1739 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3674 Oude signatuur 3675 ca. 1608-1692 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3675 Oude signatuur 3676 ca. 1602-1739 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3676 Oude signatuur 3671 Stukken betreffende de taxatie van een huis en erf van Frans Jacobsz Schoon, gelegen op het erf van het voormalige convent van de Regulieren aan de Raam, 1621 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3645-3665 "Fabricageboeken", ca. 1637 - ca. 1787 (1815) 20 delen en 1 omslag Verzamelingen van instructies, privileges, keuren enz., die aan de fabricagemeesters als leidraad werden gegeven. Notabene 3645 ca. 1637 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3645 Oude signatuur 3646 ca. 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangevuld tot 1687. Notabene 3646 Oude signatuur 3647 ca. 1660 Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3647 Oude signatuur 3648 Ca. 1660, aangevuld tot 1685 Voorin een inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3648 Oude signatuur 3649 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3649 Oude signatuur 3650 ca. 1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3650 Oude signatuur 3651 ca. 1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3651 Oude signatuur 3652 Ca. 1690 Voorin een alfabetische zakenindex. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3652 Oude signatuur 3653 ca. 1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangevuld tot 1700. Notabene 3653 Oude signatuur 3654 ca. 1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangevuld tot 1728. Notabene 3654 Oude signatuur 3655 ca. 1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3655 Oude signatuur 3656 Ca. 1704. Aangevuld tot 1795, ook met minuten Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3656 Oude signatuur 3657 ca. 1722 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3657 Oude signatuur 3658 ca. 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3658 Oude signatuur 3659 ca. 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3659 Oude signatuur 3660 ca. 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Aangevuld tot 1759. Notabene 3660 Oude signatuur 3661 ca. 1749 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3661 Oude signatuur 3662 Ca. 1754. Aangevuld tot 1791 met authentieke uittreksels uit kamer- en vroedschapsboeken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3662 Oude signatuur 3663 ca. 1772 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3663 Oude signatuur 3664 Ca. 1787. Met aanvulling van 1803 Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3664 Oude signatuur 3665 Fragmenten. xxx 1 omslag Instructie voor de opzichter, 1815. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3665 Oude signatuur 3695 Keur op het bijten van de stadsgrachten, z.d.; concept 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3693 Bestek voor een nieuwe galg, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3677 Stukken betreffende het onderhoud van de grachten en zijlen, 1658 - 1765 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3679 Stukken betreffende het onderhoud van straten en bruggen, 1658 - 1812 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3705 Rapport van Cornelis Faber van Bloemendaal en Laurens Boll, horlogemakers, over het uur- en speelwerk van de St. Janstoren, 1669 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3666 Begrotingen van uitgaven voor de fabricage voor de jaren 1675, 1679, 1707, 1718, 1811 en 1812 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3706 Stukken betreffende de vernieuwing van het carillon van de St. Janstoren, 1676, 1677 (ingekomen 2 januari 1678) en z.d 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3696 Rapporten van de schouw van de brandemmers in 1677 en 1678 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3680 Bestek voor het slaan van dammen naast het Moortse verlaat, 1689 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3707 Ontwerp voor een overeenkomst met Frederik van den Bergh over de levering van een nieuwe ton voor het carillon, 1690 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3697 Stukken betreffende de aanschaffing en het onderhoud van brandweermaterieel, 1702 en 1767 - 1794 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3681 Stukken betreffende de verbouwing van de Stadsdoelen, 1718 - 1722 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3678 Stukken betreffende het diepen van de haven, 1721 - 1773 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3682 Bestekken voor het onderhoud van de Potterspoort en de bijbehorende werken, 1732, 1756 en 1757 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3683 Stukken betreffende het zanden van de Hoge Schielandse zeedijk, 1748 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3684 Stukken betreffende het herstel van de Vrouwentoren, 1754 en 1755 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3685 Stukken betreffende het herstel van de hamei buiten de Potterspoort, 1757 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3686 Prijsopgave van Hendrik Kuyter te Amsterdam voor het rechtzetten van de Barberatoren, het Harperspoortje en een vleugel van de stal in de Stadsdoelen, 1760 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3687 Stukken betreffende de aanbesteding van het onderhoud van de muren, torens en ander metselwerk rondom de stad, 1761 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3688 Stukken betreffende het onderhoud van het logement van de gedeputeerden van Gouda te 's-Gravenhage, 1762 - 1766 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3694 Stukken betreffende de stadsjachten, 1769 - 1795 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3689 Stukken betreffende het herstel van het Pesthuis, 1770 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3667 Inventaris van de stadsgoederen, ca. 1771 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3698 Rapporten betreffende de brandschouw, 1773 en 1775 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3690 Contract inzake het onderhoud van de stads(deur)sloten, 1777 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3699 Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van de straatverlichting, 1778 - 1813 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3691 Rapport van de stadsbouwmeester omtrent de ontbrekende hoefslagen in het land van Stein, 1779 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4234 Overeenkomst van (thesauriers) fabricagemeesters met IJsbrand Hogendoorn, waard en eigenaar van een huis in Stolwijkersluis en een uiterwaard langs de IJssel ten westen van de Haastrechtse Brugweg, inzake de verhoging en verbreding van, alsmede het onderhoud van de Brugweg van de Haastrechtse burg tot de kruin van de Stolwijkse dijk, 1779 april 17. Deze overeenkomst is aanvullend ten opzichte van de overeenkomst die op 29 april 1540 hierover is gesloten 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3692 Bestek voor de inrichting van een exercitieterrein voor de schutterij in de Oude Gouwe, 1785 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3702 Diverse stukken betreffende de fabricage, 1792 - 1811 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3672 Rekening van inkomsten en uitgaven van de opzichter van de fabricage als beheerder van het veer gedurende de vernieuwing van de Haastrechtse brug, 1794 mei 20 - november 8, met bijlagen 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3668 Instructie voor de opzichter van de fabricage, vastgesteld in 1807. Gedrukt, 1807 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 3665 Notabene 3644 Afschriften van uitgaande stukken, 1807 mei-1812 september 1 deel Moderne inhoudsopgave. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierin ook stukken van de stadsarchitect Notabene 3642-3643 Ingekomen stukken, 1808 - 1813 1 band en 1 omslag 3642 1808 - juli 1811 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3642 Oude signatuur 3643 Januari 1811 - maart 1812 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3643 Oude signatuur 3700 Rapporten van rooimeesters, 1809 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3701 Stukken inzake de arbitrage van geschillen door de fabricagemeesters, 1810 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 27.04. Archief van de ontvanger van de gemenelandsmiddelen in het kwartier van Gouda Misschien afkomstig uit de insolvente boedel van de ontvanger Kegelingh (zie inv.nr. 2320). Notabene 3708-3715 Gaderboeken van de verpachte gemenelandsmiddelen, 1593 - 1606 8 delen 3708 Oktober 1593 - maart 1595 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3708 Oude signatuur 3709 1595 april - 1596 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3709 Oude signatuur 3710 1596 oktober-1598 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3710 Oude signatuur 3711 1601 oktober-1602 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3711 Oude signatuur 3712 1603 oktober-1604 september Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3712 Oude signatuur 3713 1604 oktober-1605 maart Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3713 Oude signatuur 3714 1605 april-1605 september Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3714 Oude signatuur 3715 1606 april-1606 september Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3715 Oude signatuur 3716-3717 Registers van ontvangen muntspeciën, 1597 - 1604 (hiaten) 2 delen 3716 Mei 1597 - augustus 1599 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3716 Oude signatuur 3717 April 1601 - november 1604 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3717 Oude signatuur 27.05. Archief van de beheerder van de burgemeesterskas Deze kas werd voornamelijk gevoed door de opbrengst van de consenten om door de Mallegatsluis te varen (het z.g. armengeld) (sinds 1598), van het recht voor het gebruik van de grote baar bij begrafenissen, van de retributies van geadmitteerde neringdoenden en de rente van de overschotten. De gelden werden besteed aan liefdadige doeleinden, tractementsverhogingen, gratificaties en geschenken. De secretaris van de burgemeesters voerde de administratie. Zie ook inv.nr. 142. Notabene 3718-3720 Aanvragen om toestemming voor de vaart "buitenom", 1613 - 1757 3 pakken 3718 1613-1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3718 Oude signatuur 3719 1697-1706 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3719 Oude signatuur 3720 1707-1757 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3720 Oude signatuur 3722 Meetbrieven van een schip gemeten door B. Rhijnenburg, 1624, en twee schepen gemeten door de landmeter Ezechiel de Decker, 1625 en 1628 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3745 Register van consenten tot verkoop van sterke drank, bier en tabak, en het houden van herberg 1648 - 1721, en register van paspoorten voor het drijven van nering ten plattelande 1649 - 1727 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Vanaf 1701 met aantekening van de retributie. Notabene 3741-3743 Staten van ontvangst van het consentgeld, 1660 - 1696 (hiaten) 1 pak en 2 delen 3741 April 1660 - maart 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3741 Oude signatuur 3742 1688 - augustus 1695 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3742 Oude signatuur 3743 September 1695 - 1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3743 Oude signatuur 3733-3740 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van het schutgeld (sluis- of consentgeld), 1668 - 1812 8 pakken Afgehoord door de burgemeesters. Gedeeltelijk met bijlagen. Notabene 3733 1668, 1671, 1673 - 1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3733 Oude signatuur 3734 1680 - 1685 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3734 Oude signatuur 3735 1702 - 1704 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3735 Oude signatuur 3736 1705 - 1722, 1724 - 1726 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3736 Oude signatuur 3737 1746 - 1751 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3737 Oude signatuur 3738 1752 - 1767 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3738 Oude signatuur 3739 1769 - 1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3739 Oude signatuur 3740 1781 - 1791, 1793 - 1794, 1812 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3740 Oude signatuur 3764-3783 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de beheerder van de burgemeesterskas, 1672 - 1796 20 delen Gesloten door de burgemeesters Notabene 3764 1672 - 1687 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3764 Oude signatuur 3765 1699 - 1704 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3765 Oude signatuur 3766 1705 - 1706 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3766 Oude signatuur 3767 1707 - 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3767 Oude signatuur 3768 1711 - 1714 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3768 Oude signatuur 3769 1715 - 1719 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3769 Oude signatuur 3770 1720 - 1724 juni Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3770 Oude signatuur 3771 1724 juli-1726 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3771 Oude signatuur 3772 1727 - 1733 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3772 Oude signatuur 3773 1734 - 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3773 Oude signatuur 3774 1741 - 1747 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3774 Oude signatuur 3775 1748 - 1753 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3775 Oude signatuur 3776 1754 - 1759 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3776 Oude signatuur 3777 1760 - 1766 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3777 Oude signatuur 3778 1767 - 1771 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3778 Oude signatuur 3779 1772 - 1777 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3779 Oude signatuur 3780 1778 - 1781 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3780 Oude signatuur 3781 1782 - 1785 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3781 Oude signatuur 3782 1786 - 1791, 1795, 1796 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3782 Oude signatuur 3783 1792 - 1796 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3783 Oude signatuur 3746-3749 Lijsten van geadmitteerde tappers, tabakverkopers, enz., 1675 - 1803 1 pak, 3 delen Zeepkramers vanaf 1719, slaaphouders vanaf 1731, kleinbiertappers vanaf 1745, scharbierverkopers, koffie- en theeverkopers, turf- en houtverkopers en spekslagers vanaf 1751 Notabene 3746 1675 - 1680,1687, 1707, 1708,1716 - 1721, 1731 - 1740 en 1745 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3746 Oude signatuur 3747 1749 - 1759 Alfabetische stratenlijst. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3747 Oude signatuur 3748 1762 - 1795 Alfabetische stratenlijst. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3748 Oude signatuur 3749 1796 - 1803 Alfabetische stratenlijst. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3749 Oude signatuur 3758-3759 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de taxe van de geadmitteerde neringdoenden over de jaren, 1675 - 1803 2 pakken Duplicaten; onvolledig. Notabene 3758 1675- maart 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3758 Oude signatuur 3759 April 1718-1803 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3759 Oude signatuur 3752-3757 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de ontvanger van de taxe van de geadmitteerde neringdoenden over de jaren 1675 - 1805 6 pakken Afgehoord door de burgemeesters. Het recht werd geheven krachtens resolutie van 20 februari 1675. Notabene 3752 April 1675 - maart 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3752 Oude signatuur 3753 April 1701 - maart 1713 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3753 Oude signatuur 3754 April 1713 - maart 1725 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3754 Oude signatuur 3755 April 1725 - maart 1747 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3755 Oude signatuur 3756 April 1747 - november 1778 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1761/1762 ontbreekt. Notabene 3756 Oude signatuur 3757 December 1778 - november 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3757 Oude signatuur 3744 Aantekeningen betreffende de vaart buitenom, 1680 - 1700 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3760 Stukken betreffende de belegging van gelden uit de burgemeesterskas, 1680 - 1794 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3761-3762 Leggers van de effecten, 1706 - 1792 2 delen 3761 1706 - 1726 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3761 Oude signatuur 3762 1727 - 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3762 Oude signatuur 3784-3786 Borderellen tot de rekeningen, 1709 - 1794 1 omslag en 2 delen 3784 1709 - 1722 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3784 Oude signatuur 3785 1727 - 1767 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3785 Oude signatuur 3786 1727 - 1794 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3786 Oude signatuur 3763 Bijlagen van de leggers, 1719 - 1796 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3787 Bijlagen van de rekeningen, 1720 - 1724 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3721 Stukken betreffende de meting van de schepen, 1737 en 1804 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3750-3751 Kasboeken van de ontvanger van de taxe van de geadmitteerde neringdoenden, 1739 - 1802 2 delen 3750 1739 - 1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3750 Oude signatuur 3751 1762 - 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3751 Oude signatuur 3723-3732 "Maet- en ijkboeken van de scheepen en schuyten voor de buytenomvaart van Gouda", 1783 - 1794 4 delen en 6 katerns Aangelegd conform de instructie van 5 januari 1783. Notabene 3723 1783 jan. - 21 nov. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3723 Oude signatuur 3724 1783 23 nov. - 1784 27 nov. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3724 Oude signatuur 3725 1785 19 nov. - 1786 18 nov. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3725 Oude signatuur 3726 1786 18 nov. - 1787 23 nov. Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3726 Oude signatuur 3727 1789 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3727 Oude signatuur 3728 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3728 Oude signatuur 3729 1791 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3729 Oude signatuur 3730 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3730 Oude signatuur 3731 1793 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3731 Oude signatuur 3732 1794 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3732 Oude signatuur 27.06. Archief van de collecteur van de kleine renten Hiertoe werden gerekend de huren, pachten en renten van huizen en erven. Notabene 3788-3833 Registers van te innen kleine renten, 1622 - 1702 46 delen De serie is onvolledig. Zie ook de inv.nrs. 3834 en 3835. Notabene 3788 1622 3788 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3789 1631 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3789 Oude signatuur 3790 1633 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3790 Oude signatuur 3791 1634 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3791 Oude signatuur 3792 1636 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3792 Oude signatuur 3793 1637 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3793 Oude signatuur 3794 1641 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3794 Oude signatuur 3795 1643 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3795 Oude signatuur 3796 1644 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3796 Oude signatuur 3797 1645 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3797 Oude signatuur 3798 1646 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3798 Oude signatuur 3799 1647 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3799 Oude signatuur 3800 1648 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3800 Oude signatuur 3801 1649 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3801 Oude signatuur 3802 1650 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3802 Oude signatuur 3803 1651 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3803 Oude signatuur 3804 1652 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3804 Oude signatuur 3805 1653 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3805 Oude signatuur 3806 1654 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3806 Oude signatuur 3807 1655 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3807 Oude signatuur 3808 1656 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3808 Oude signatuur 3809 1657 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3809 Oude signatuur 3810 1658 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3810 Oude signatuur 3811 1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3811 Oude signatuur 3812 1660 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3812 Oude signatuur 3813 1661 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3813 Oude signatuur 3814 1662 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3814 Oude signatuur 3815 1663 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3815 Oude signatuur 3816 1664 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3816 Oude signatuur 3817 1665 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3817 Oude signatuur 3818 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3818 Oude signatuur 3819 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3819 Oude signatuur 3820 1668 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3820 Oude signatuur 3821 1669 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3821 Oude signatuur 3822 1670 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3822 Oude signatuur 3823 1671 (1e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3823 Oude signatuur 3824 1671 (2e deel) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3824 Oude signatuur 3825 1673-1674 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3825 Oude signatuur 3826 1674 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3826 Oude signatuur 3827 1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3827 Oude signatuur 3828 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3828 Oude signatuur 3829 1678-1679 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3829 Oude signatuur 3830 1693 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3830 Oude signatuur 3831 1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3831 Oude signatuur 3832 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3832 Oude signatuur 3833 1702 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3833 Oude signatuur 3834-3835 Registers van te innen kleine renten, ingericht tot gaarder, 1641 - 1701 (hiaten) 2 delen 3834 1641 - 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3834 Oude signatuur 3835 1672 - 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3835 Oude signatuur 3836 Lijst van ontvangen kleine renten, ca. 1662 - 1673 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 27.07. Archief van de stadssecretarissen en de controleur van de vendumeester als collecteurs van de gemene middelen De staten van ontvangsten van het middel van het trouwen en begraven zijn in 1930 (KB 31 mei 1929 Stbl. 269) afgescheiden. Zie ac 59. Notabene 3837-4802 Calculatieboeken van de 40e en 80e penning op de verkoop van onroerende goederen, effecten, enz., 1630 - 1635, 1641 - 1653, 1680 - 1811 21 delen Zie Groot Placcaatboek I nr. 1953 (1598). Notabene 3837 22 april 1630 - 13 juli 1635 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3837 Oude signatuur 3838 April 1641 - september 1644 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3838 Oude signatuur 3839 Oktober 1644 - mei 1649 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3839 Oude signatuur 3840 Juni 1649 - mei 1653 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3840 Oude signatuur 3841 April 1680 - september 1686 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3841 Oude signatuur 3842 Oktober 1686 - september 1693 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3842 Oude signatuur 3843 Oktober 1693 - september 1701 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3843 Oude signatuur 3844 Oktober 1701 - september 1709 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3844 Oude signatuur 4802 Oktober 1709 - september 1716 3844 II Oude signatuur 3845 Oktober 1716 - maart 1723 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3845 Oude signatuur 3846 April 1723 - juni 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3846 Oude signatuur 3847 Juli 1729 - oktober 1735 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3847 Oude signatuur 3848 November 1735 - september 1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3848 Oude signatuur 3849 Oktober 1740 - maart 1748 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3849 Oude signatuur 3850 April 1748 - 1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3850 Oude signatuur 3851 1757 - april 1767 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3851 Oude signatuur 3852 Mei 1767 - 1774 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3852 Oude signatuur 3853 1775 - juni 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3853 Oude signatuur 3854 Juli 1782 - 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3854 Oude signatuur 3855 1791 - mei 1800 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3855 Oude signatuur 3856 Juni 1800 - juli 1811 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3856 Oude signatuur 3857-3880 Registers van aanbreng voor het recht van successie 1), 1630 - 1812 24 banden 3857 Augustus 1630 - september 1660 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3857 Oude signatuur 3858 September 1660 - 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3858 Oude signatuur 3859 1679 - juli 1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3859 Oude signatuur 3860 Augustus 1696 - maart 1707 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3860 Oude signatuur 3861 Maart 1707 - juli 1713 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3861 Oude signatuur 3862 September 1713 - september 1721 3862 Oude signatuur Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3863 Oktober 1721 - april 1729 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3863 Oude signatuur 3864 Mei 1729 - juli 1736 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3864 Oude signatuur 3865 Augustus 1736 - september 1749 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3865 Oude signatuur 3866 1750 - 1763 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3866 Oude signatuur 3867 1763 - juni 1771 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3867 Oude signatuur 3868 Juli 1771 - 1775 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3868 Oude signatuur 3869 1776 - 1779 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3869 Oude signatuur 3870 1780 - februari 1783 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3870 Oude signatuur 3871 1783 maart-1786 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3871 Oude signatuur 3872 1787 - 1789 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3872 Oude signatuur 3873 1790 - 1792 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3873 Oude signatuur 3874 1793 - 1795 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3874 Oude signatuur 3875 1796 - februari 1797 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3875 Oude signatuur 3876 Februari 1797 - 1799 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3876 Oude signatuur 3877 1800 - 1803 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3877 Oude signatuur 3878 1804 - 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3878 Oude signatuur 3879 1806 - 1808 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3879 Oude signatuur 3880 1809 - 1812 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3880 Oude signatuur 3881-5090 Staten van ontvangsten en uitgaven wegens de 40e en 80e penning op de verkoop van onroerende goederen, effecten, enz. en de collaterale successiën, 1636 - 1750 339 pakken De 80e penning werd geheven vanaf oktober 1722. Tot inv.nr. 3915 veel waterschade Notabene 3881 1636 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3881 Oude signatuur 3882 Jan. - mrt. 1673 3883 Apr. - Sep. 1638 3884 Apr., jun. - aug., okt., dec. 1639 3885 Jan. - mrt., jul. - sep. 1640 3886 Apr., jun. - aug. 1641 3887 Nov. 1642 3888 Jan. - mrt., mei, okt. - dec. 1643 3889 Feb., apr., mei, okt., dec. 1644 3890 Jan. - apr., jun., dec. 1645 3891 Apr. - sep. 1646 3892 Apr. - sep., aug. 1647 3893 Okt., nov. 1648 3894 Jan. - mrt., mei 1649 3895 Sep. - dec. 1649 3896 Jan., mrt., nov. 1650 3897 Jan. - mrt., aug. 1651 3898 Okt. - dec. 1651 3899 Jan. - mrt. 1652 3900 Apr. - jun. 1652 3901 Jul. - sep., dec. 1652 3902 Mei 1653 3903 Apr., aug. - dec. 1654 3904 Jan. - mrt 1655 3905 Apr. - jun. 1655 3906 Jul. - sep. 1655 3907 Okt. - dec. 1655 3908 Jan. - mrt. 1656 3909 Apr. - jun. 1656 3910 Jul., sep., nov. 1656 3911 Sep. - dec. 1657 3912 Jan. - mrt. 1658 3913 Okt. - dec. 1658 3914 Jan. - mrt. 1659 3915 Apr. - jun. 1659 3916 Jul. - sep. 1659 3917 Okt. - dec. 1659 3918 Jan. - mrt. 1660 3919 Apr. - jun. 1660 3920 Jul. - sep. 1660 3921 Apr. 1661 3922 Mei 1661 3923 Jun. - aug. 1661 3924 Sep. 1661 3925 Apr. 1662 3926 Mei 1662 3927 Jun. 1662 3928 Jul. - sep. 1662 3929 Okt. - dec. 1662 3930 Jan., feb. 1663 3931 Mrt., apr. 1663 3932 Okt. - dec. 1663 3933 Jan., feb. 1664 3934 Mrt., apr. 1665 3935 Mei, jul., sep. 1665 3936 Okt. - dec. 1665 3937 Jan. - mrt. 1666 3938 Apr. - jun. 1666 3939 Jul. - sep. 1666 3940 Okt. - dec. 1666 3941 Jan. - mrt. 1667 3942 Apr. - jun. 1667 3943 Jul. - sep. 1667 3944 Okt. - dec. 1667 3945 Jan. - mrt. 1668 3946 Mrt. - apr. 1669 3947 Mei 1668 3948 Jun. - sep. 1669 3949 Okt. - dec. 1669 3950 Jan. - mrt. 1670 3951 Apr. - jun. 1670 3952 Jul. - sep. 1670 3953 Okt. - dec. 1670 3954 Jan. - mrt. 1671 3955 Apr. - jun. 1671 3956 Jul. - sep. 1671 3957 Okt. - dec. 1671 3958 Jan. - mrt. 1672 3959 Apr. - jun. 1672 3960 Jul. - sep. 1672 3961 Okt. - dec. 1672 3962 Jan. - mrt. 1673 3963 Mei - jun. 1673 3964 Jul. - sep. 1673 3965 Okt. - dec. 1673 3966 Jan. - mrt. 1674 3967 Apr. - jun. 1674 3968 Jul. - sep. 1674 3969 Okt. - dec. 1674 3970 Jan. - mrt. 1675 3971 Apr., mei 1675 3972 Jun., jul. 1675 3973 Aug., sep. 1675 3974 Okt. - dec. 1675 3975 Jan. - mrt. 1676 3976 Apr. - jun. 1676 3977 Jul. - sep. 1676 3978 Okt. - dec. 1676 3979 Jan., feb. 1677 3980 Mrt., apr. 1677 3981 Mei, jun. 1677 3982 Jul., aug. 1677 3983 Sep. 1677 3984 Okt. - dec. 1677 3985 Jan. - mrt. 1678 3986 Apr. - jun. 1678 3987 Jul. - sep. 1678 3988 Okt. - dec. 1678 3989 Jan. - mrt. 1679 3990 Apr. - jun. 1679 3991 Jul. - sep. 1679 3992 Okt. - dec. 1679 3993 Jan. - mrt. 1680 3994 Apr. - jun. 1680 3995 Jul. - sep. 1680 4803 Okt. - dec. 1680 4804 Jan. - mrt. 1681 4805 Apr. jun. 1681 4806 Jul. - sep. 1681 4807 Okt. - dec. 1681 4808 Jan. - mrt. 1682 4809 Apr. - jun. 1682 4810 Jul. - sep. 1682 4811 Okt. - dec. 1682 4812 Jan. - mrt. 1683 4813 Apr. - jun. 1683 4814 Jul. - sep. 1683 4815 Okt. - dec. 1683 4816 Jan. - mrt. 1684 4817 Apr. - jun. 1684 4818 Jul. - sep. 1684 4819 Okt. - dec. 1684 4820 Jan. - mrt. 1685 4821 Apr. - jun. 1685 4822 Jul. - sep. 1685 4823 Okt. - dec. 1685 4824 Jan. - mrt. 1685 4825 Apr. - jun. 1686 4826 Jul. - sep. 1686 4827 Okt. - dec. 1686 4828 Jan. - mrt. 1687 4829 Apr. - jun. 1687 4830 Jul. - sep. 1687 4831 Okt. - dec. 1687 4832 Jan. - mrt. 1688 4833 Apr. - jun. 1688 4834 Jul. - sep. 1688 4835 Okt. - dec. 1688 4836 Jan. - mrt. 1689 4837 Apr. - jun. 1689 4838 Jul. - sep. 1689 4839 Okt. - dec. 1689 4840 Jan. - mrt. 1690 4841 Apr. - jun. 1690 4842 Jul. - sep. 1690 4843 Okt. - dec. 1690 4844 Jan. - mrt. 1691 4845 Apr. - jun. 1691 4846 Jul. - sep. 1691 4847 Okt. - dec. 1691 4848 Jan. - mrt. 1692 4849 Apr. - jun. 1692 4850 Jul. - sep. 1692 4851 Okt. - dec. 1692 4852 Jan. - mrt. 1693 4853 Apr. - jun. 1693 4854 Jul. - sep. 1693 4855 Okt. - dec. 1693 4856 Jan. - mrt. 1694 4857 Apr. - jun. 1694 4858 Jul. - sep. 1694 4859 Okt. - dec. 1694 4860 Jan. - mrt. 1695 4861 Apr. - jun. 1695 4862 Jul. - sep. 1695 4863 Okt. - dec. 1695 4864 Jan .- mrt. 1696 4865 Apr. - jun. 1696 4866 Jul. - sep. 1696 4867 Okt. - dec. 1696 4868 Jan. - mrt. 1697 4869 Apr. - jun. 1697 4870 Jul. - sep. 1697 4871 Okt. - dec. 1697 4872 Jan. - mrt. 1698 4873 Apr. - jun. 1698 4874 Jul. - sep. 1698 4875 Okt. - dec. 1698 4876 Jan. - mrt. 1699 4877 Apr. - jun. 1699 4878 Jul. - sep. 1699 4879 Okt. - dec. 1699 4880 Jan. - mrt. 1700 4881 Apr. - jun. 1700 4882 Jul. - sep. 1700 4883 Okt. dec. 1700 4884 Jan. - mrt. 1701 4885 Apr. - jun. 1701 4886 Jul. - sep. 1701 4887 Okt. - dec. 1701 4888 Jan. - mrt. 1702 4889 Apr. - jun. 1702 4890 Jul. - sep. 1702 4891 Okt. - dec. 1702 4892 Jan. - mrt. 1703 4893 Apr. - jun. 1703 4894 Jul. - sep. 1703 4895 Okt. - dec. 1703 4896 Jan. - mrt. 1704 4897 Apr. - jun. 1704 4898 Jul. - sep. 1704 4899 Okt. - dec. 1704 4900 Jan. - mrt. 1705 4901 Apr. - jun. 1705 4902 Jul. - sep. 1705 4903 Okt. - dec. 1705 4904 Jan. - mrt. 1706 4905 Apr. - jun. 1706 4906 Jul. - sep. 1706 4907 Okt. - dec. 1706 4908 Jan. - mrt. 1707 4909 Apr. - jun. 1707 4910 Jul. - sep. 1707 4911 Okt. - dec. 1707 4912 Jan. - mrt. 1708 4913 Apr. - jun. 1708 4914 Jul. - sep. 1708 4915 Okt. - dec. 1708 4916 Jan. - mrt. 1709 4917 Apr. - jun. 1709 4918 Jul. - sep. 1709 4919 Okt. - dec. 1709 4920 Jan. - mrt. 1710 4921 Apr. - jun. 1710 4922 Jul. - sep. 1710 4923 Okt. - dec. 1710 4924 Jan. - mrt. 1711 4925 Apr. - jun. 1711 4926 Jul. - sep. 1711 4927 Okt. - dec. 1711 4928 Jan. - mrt. 1712 4929 Apr. - jun. 1712 4930 Jul. - sep. 1712 4931 Okt. - dec. 1712 4932 Jan. - mrt. 1713 4933 Apr. - jun. 1713 4934 Jul. - sep. 1713 4935 Okt. - dec. 1713 4936 Jan. - mrt. 1714 4937 Apr. - jun. 1714 4938 Jul. - sep. 1714 4939 Okt. - dec. 1714 4940 Jan. - mrt. 1715 4941 Apr. - jun. 1715 4942 Jul. - sep. 1715 4943 Okt. - dec. 1715 4944 Jan. - mrt. 1716 4945 Apr. - jun. 1716 4946 Jul. - sep. 1716 4947 Okt. - dec. 1716 4948 Jan. - mrt. 1717 4949 Apr. - jun. 1717 4950 Jul. - sep. 1717 4951 Okt. - dec. 1717 4952 Jan. - mrt. 1718 4953 Apr. - jun. 1718 4954 Jul. - sep. 1718 4955 Okt. - dec. 1718 4956 Jan. - mrt. 1719 4957 Apr. - jun. 1719 4958 Jun. - sep. 1719 4959 Okt. - dec. 1719 4960 Jan. - mrt. 1720 4961 Apr. - jun. 1720 4962 Jul. - sep. 1720 4963 Okt. - dec. 1720 4964 Jan. - mrt. 1721 4965 Apr. - jun. 1721 4966 Jul. - sep. 1721 4967 Okt. - dec. 1721 4968 Jan. - mrt. 1722 4969 Apr. - jun. 1722 4970 Jul. - sep. 1722 4971 Okt. 1722 - mrt. 1723 4972 Apr. - sep. 1723 4973 Okt. 1723 - mrt. 1724 4974 Apr. - sep. 1724 4975 Okt. 1724 - mrt. 1725 4976 Apr. - sep. 1725 4977 Okt. 1725 - mrt. 1726 4978 Apr. - sep. 1726 4979 Okt. 1726 - mrt. 1727 4980 Apr. - sep. 1727 4981 Okt. 1727 - mrt. 1728 4982 Apr. - sep. 1728 4983 Okt. 1728 - mrt. 1729 4984 Apr. - sep. 1729 4985 Okt. 1729 - mrt. 1730 4986 Apr. - sep. 1730 4987 Okt. 1730 - mrt. 1731 4988 Apr. - sep. 1731 4989 Okt. 1731 - mrt. 1732 4990 Apr. - sep. 1732 4991 Okt. 1732 - mrt. 1733 4992 Apr. - sep. 1733 4993 Okt. 1733 - mrt. 1734 4994 Apr. - sep. 1734 4995 Okt. 1734 - mrt. 1735 4996 Apr. - sep. 1735 4997 Okt. 1735 - mrt. 1736 4998 Apr. - sep. 1736 4999 Okt. 1736 - mrt. 1737 5000 Apr. - sep. 1737 5065 Okt. 1737 - mrt. 1738 5066 Apr. - sep. 1738 5067 Okt. 1738 - mrt. 1739 5068 Apr. - sep. 1739 5069 Okt. 1739 - mrt. 1740 5070 Apr. - sep. 1740 5071 Okt. 1740 - mrt. 1741 5072 Apr. - sep. 1741 5073 Okt. 1741 - mrt. 1742 5074 Apr. - sep. 1742 5075 Okt. 1742 - mrt. 1743 5076 Apr. - sep. 1743 5077 Okt. 1743 - mrt. 1744 5078 Apr. - sep. 1744 5079 Okt. 1744 - mrt. 1745 5080 Apr. - sep. 1745 5081 Okt. 1745 - mrt. 1746 5082 Apr. - sep. 1746 5083 Okt. 1746 - mrt. 1747 5084 Apr. - sep. 1747 5085 Okt. 1747 - mrt. 1748 5086 Apr. - sep. 1748 5087 Okt. 1748 - mrt. 1749 5088 Apr. - sep. 1749 5089 Okt. 1749 - mrt. 1750 5090 Apr. - sep. 1750 .-- Oktober 1750 - 1805. Zie ac 0059 (gaarder trouwen en begraven) inv.nrs. 108 - 163 4003-4009 Staten van ontvangsten en uitgaven wegens de boeten van ongefundeerde processen. 1662 april-1744 september 7 pakken Onvolledig. Zie voor het tijdvak oktober 1744 - 1805 de inv.nrs. 3989 - 4001. Notabene 4003 April 1662 - maart 1666 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4003 Oude signatuur 4004 April 1666 - maart 1671 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4004 Oude signatuur 4005 April 1672 - maart 1677 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4005 Oude signatuur 4006 April 1677 - maart 1683 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4006 Oude signatuur 4007 April 1683- maart 1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4007 Oude signatuur 4008 April 1696 - maart 1705 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4008 Oude signatuur 4009 April 1705 - september 1744 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4009 Oude signatuur 5024-5031 Verordeningen van de staten van Holland op de heffing van gewestelijke belastingen; vnl. gedrukt, 1685 - 1744; gedeeltelijk met bijlagen, 1691 - 1796 2 katerns, 7 bandjes Kennelijk exemplaren voor de stadssecretaris als collecteur. Notabene AW 1204, 1214 - 1216 Oude signatuur 5027 Impost op het trouwen en begraven, 1685; met aantekening en bijlagen, 1695, 1696, 1745 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5027 Oude signatuur 5024 40e penning op de overdracht van onroerend goed, hypotheken, los- en lijfrenten, e.d., 1695; - 20e penning op de collaterale successie, 1716; - 40e penning op de overdracht van onroerend goed en de veiling van inboedels, 1723 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5024 Oude signatuur 5028 20e penning op de collaterale successie, 1723; met aantekeningen en bijlagen, 1733 en z.d. - 40e penning op de overdracht van onroerend goed en de veiling van inboedels, 1723. - 40e penning op de overdracht van onroerend goed, hypotheken, los- en lijfrenten, e.d., 1695 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5028 Oude signatuur 5029 Boeten op ongefundeerde processen, z.d. (ca. 1720) Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5029 Oude signatuur 5025 40e penning op de overdracht van onroerend goed en de veiling van inboedels, 1744 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5025 Oude signatuur 5031 Recht van het klein zegel (zegelrecht op akten e.d.) Index, 1794. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5031 Oude signatuur 5030 Recht van het klein zegel (zegelrecht op akten e.d.), met index, 1744; met wijzigingen, 1746 - 1776 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5030 Oude signatuur 5026 40e penning op de overdracht van onroerend goed en de veiling van inboedels, 1744; met bijlagen en wijzigingen, 1691 - 1796 en index; - 40e penning op de overdracht van schepen, 1748; met bijlage, 1699, en index Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5026 Oude signatuur 4024 Verordeningen en resoluties van de Staten van Holland rakende de 20e, 40e en 80e penning en de boeten van ongefundeerde processen, 1691 - 1796 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Staten van ontvangsten en uitgaven wegens het middel van het trouwen en begraven, 1695 - 1805. Zie ac 0059 (gaarder gemene middelen) 4228 Akte van taxatie door schout en schepenen van Bloemendaal van een boerderij en landerijen aan de Goudkade van Pieter Thonisz van der Wael in verband met de betaling van het recht van successie, 1696 okt. 18 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4010-4021 Staten van ontvangsten en uitgaven van de controleur van de vendumeester als ontvanger van de 40e penning van de verkoop van meubile goederen, 1697 - 1805 9 pakken, 3 banden 4010 April - september 1697, april 1699 - maart 1706 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4010 Oude signatuur 4011 April 1706 - maart 1712 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4011 Oude signatuur 4012 April 1712 - maart 1718 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4012 Oude signatuur 4013 April 1718 - maart 1724 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4013 Oude signatuur 4014 April 1724 - maart 1730 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4014 Oude signatuur 4015 April 1730 - maart 1736 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4015 Oude signatuur 4016 April 1736 - maart 1743 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4016 Oude signatuur 4017 April 1743 - maart 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4017 Oude signatuur 4018 1750 april - 1755 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4018 Oude signatuur 4019 1756 - 1766 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4019 Oude signatuur 4020 1767 - 1779 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4020 Oude signatuur 4021 1780 - 1805 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4021 Oude signatuur 4022 Ingekomen stukken en aantekeningen betreffende het recht van successie, 1708 - 1735 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4026-4026 Verordeningen en resoluties van de Staten van Holland betreffende de 20e penning, 1723 - 1805 2 banden 4026 1723 - 1782 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4026 Oude signatuur 4026 1723 - 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4025 Oude signatuur 3996-4002 Staten van ontvangsten en uitgaven wegens het recht van successie en de boeten van ongefundeerde processen, 1751 - 1811 1 pak, 1 omslag, 5 banden Zie voor het tijdvak oktober 1750 - maart 1751 ac 59 (archief van de gaarder van de gemene middelen) inv.nr. 108. Notabene 3996 April 1751 - september 1755 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3996 Oude signatuur 3997 1756 - 1768 Een alfabetische index op de namen van de erflaters. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3997 Oude signatuur 3998 1769 - 1779 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3998 Oude signatuur 3999 1780 - 1790 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 3999 Oude signatuur 4000 1791 - 1802 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4000 Oude signatuur 4001 1803 - 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4001 Oude signatuur 4002 1805 - 1811 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4002 Oude signatuur 4023 Akten van non-prejuditie terzake van nalatenschappen, 1806 - 1811 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 27.08. Archief van de gecomitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad naar Amsterdam Amsterdam en Gouda kregen in 1656 concessie voor het aanleggen van een trekvaart tussen beide steden. Het gezamenlijk beheer eindigde in 1824. Zie ook de inv.nrs. 633 - 636 en 2464, en ac 54 kaarten 2223 L 2 - 8. Notabene 4027-4028 Resoluties van de vergaderingen van de gecommitteerden van Amsterdam en Gouda, 1656 - 1811. Bevat: - Voorin zakenindices. - Ingekomen stukken en afschriften. 1 deel en 1 band 4027 Oktober 1656 - september 1729 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4028 November 1729 - 1811 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4029-4030 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1656 - 1814 2 pakken Zie ook de noot bij de inv.nrs. 4027 en 4028. Notabene 4029 1656 - 1670 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4029 Oude signatuur 4030 1671 - 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4030 Oude signatuur 4032 Proces-verbaal van taxatiën van voor de aanleg benodigde gronden e.d. door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, 1657 april 21 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4033 Lijst van lijfrenten door de stad Gouda ten behoeve van de aanleg in 1657 en 1658 verkocht 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Met aantekeningen betreffende de betalingen tot en met 1674. Notabene 4031 Stukken betreffende de aanleg, 1657 - 1659 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4034 Kasboek van inkomsten en uitgaven wegens rente en aflossing van bovengenoemde lijfrenten, 1657 - 1673 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4054-5191 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester van de gecommitteerden van Gouda ten behoeve van die stad, 1657 april-1697 maart 6 delen 32 katerns Afgehoord door de burgemeesters van Gouda. Rendantsexemplaren. Zie ook inv.nrs. 633 - 636. Notabene 4054 1657 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4054 Oude signatuur 4055 1658 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4055 Oude signatuur 4056 1659 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4056 Oude signatuur 4057 1660 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4057 Oude signatuur 5158 1661 1 deel 5159 1662 1 deel 5160 1663 5161 1664 5162 1665 5163 1666 5164 1667 5165 1668 5166 1669 5167 1670 5168 1671 5169 1672 5170 1673 5171 1674 5172 1675 5173 1676 5174 1677 5175 1678 5176 1679 5177 1680 5178 1681 5179 1682 5180 1683 5181 1684 5182 1685 5183 1686 5184 1687 5185 1688 5186 1689 5187 1690 5188 1691 5189 1692 5190 1693 5191 1696, 1697 4040-4044 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester namens Amsterdam, 1657 april-1812 3 pakken en 2 banden Afgehoord door de gecommitteerden Notabene 4040 April 1657 - maart 1678 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4040 Oude signatuur 4041 April 1678 - maart 1710 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4041 Oude signatuur 4042 April 1710 - maart 1760 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1743/1744 ontbreekt. Notabene 4042 Oude signatuur 4043 April 1760 - april 1794 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4043 Oude signatuur 4044 Mei 1794 - april 1796, mei 1798 - april 1806, mei 1809 - april 1810 en 1812 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De rekening over mei 1806 - april 1809 bevindt zich onder de bijlagen bij de stadsrekeningen over 1806 - 1808. De rekening over mei 1810 - april 1811 bevindt zich onder de bijlagen bij de stadsrekeningen over 1810. Notabene 4044 Oude signatuur 4045-4050 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester namens Gouda, 1657 april-1814 4 pakken en 2 banden Afgehoord door de gecommitteerden. Zie ook G. 1159b Notabene 4045 April 1657 - maart 1661 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4045 Oude signatuur 4046 April 1661 - maart 1680 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4046 Oude signatuur 4047 April 1680 - maart 1707 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4047 Oude signatuur 4048 April 1707 - maart 1750 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4048 Oude signatuur 4049 April 1750 - maart 1792 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4049 Oude signatuur 4050 1792 april-1796 april, 1798 mei-1806 april, 1809 mei 1810 april, 18 november - 1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4050 Oude signatuur 4058-4073 Bijlagen van de rekeningen wegens Gouda, 1657/1658 - 1814 16 pakken 4058 1657-1659 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4058 Oude signatuur 4059 1659-1662 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4059 Oude signatuur 4060 1662-1665 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4060 Oude signatuur 4061 1665-1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4061 Oude signatuur 4062 1667-1669 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4062 Oude signatuur 4063 1669-1675 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4063 Oude signatuur 4064 1676-1680 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4064 Oude signatuur 4065 1680-1684 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4065 Oude signatuur 4066 1684-1690 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4066 Oude signatuur 4067 1713-1719 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4067 Oude signatuur 4068 1720-1727 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4068 Oude signatuur 4069 1727-1768 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4069 Oude signatuur 4070 1768-1779 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4070 Oude signatuur 4071 1779-1788 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4071 Oude signatuur 4072 1788-1800 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4072 Oude signatuur 4073 1801-1814 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4073 Oude signatuur 4051-5157 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de penningmeester namens Gouda, april 1658 - maart 1788 2 delen, 68 omslagen Rendantsexemplaren en duplicaten. Deze serie is onvolledig Notabene 4051 1658 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4051 Oude signatuur 4052 1659 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4052 Oude signatuur 4053 1661 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4053 Oude signatuur 5091 1662 5092 1663 5093 1664 5094 1665 5095 1666 5096 1667 5097 1668 5098 1669 5099 1670 5100 1671 5101 1672 5102 1673 5103 1674 5104 1675 5105 1676 5106 1677 5107 1678 5108 1679 5109 1680 5110 1681 5111 1682 5112 1684 5113 1685 5114 1690 5115 1692 5116 1696 5117 1697 5118 1698 5119 1699 5120 1700 5121 1701 5122 1702 5123 1703 5124 1704 5125 1705 5126 1706 5127 1707 5128 1708 5129 1709 5130 1710 5131 1711 5132 1750 5133 1751 5134 1752 5135 1753 5136 1754 5137 1755 5138 1758 5139 1760 5140 1761 5141 1762 5142 1763 5143 1764 5144 1765 5145 1766 5146 1768 5147 1769 5148 1770 5149 1771 5150 1772 5151 1773 5152 1776 5153 1777 5154 1778 5155 1779 5156 1786 5157 1787 - maart 1788 4035 Stukken betreffende de vernieuwing van de Rijnlandse sluis in de Aar, 1731 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4037 Stukken betreffende de brug tegenover de Gouwsluis, 1733 - 1757 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4038 Stukken betreffende de verwijding van de Hoge brug onder slag Boskoop, 1737 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4036 Advies van de gecommitteerde raden van de Staten van Holland terzake van de continuatie van de heffing van sluisgeld aan het verlaat onder Korteraar, 1753. Afschrift 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4039 Stukken betreffende de vergroting van de Duivelsbrug onder Nieuwveen, 1757 1 dossier Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Legger van de recognitieplichtigen aan het jaagpad, 1765 - 1829. Met achterin een opgave van de schip- en banschouwen in Bloemendaal 1765 - 1811. Zie ac 0056 inv.nr. 2822. Achterin een opgave van de schip- en banschouwen in Bloemendaal 1765 - 1811. Bevat 5355 Bekendmaking van commissarissen van het jaagpad naar Amsterdam dat de verhoging van 1 stuiver op het passagierstarief blijft gehandhaafd voor de jaren 1805 - 1806; gedrukt, 1804 okt. 31 1 stuk (mus. 51.378 d) Oude signatuur 27.09. Archief van de commissarissen van de waterschappen In 1665 werd het onderhoud van de waterschappen (grachten en zijlen van de stad) opgedragen aan commissarissen van de vier kwartieren. Met ingang van 1836 werd het beheer van de waterschappen opgedragen aan de dienst van fabricage (gemeentewerken). Notabene 27.09.1. 1e kwartier (van de Oosthaven tot de Tiendewegspoort) Hiervan is niets bewaard gebleven. Notabene 27.09.2. 2e kwartier (tussen Donkere sluis, Kleiwegspoort en Tiendewegspoort) 4074 Notulen van de handelingen van de Commissarissen, 1666 - 1688 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4075 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Commissarissen, 1827 - 1835 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Na de opheffing heeft de beheerder van het fonds in hetzelfde deel in 1847 aan B. en W. rekening van zijn beheer van 1836 - 1846 afgelegd Notabene 4076 Bijlagen van de rekeningen 1836 - 1846 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 27.09.3. 3e kwartier (tussen Potterspoort en Kleiwegspoort) 4077 Notulen van de handelingen van de Commissarissen, 1666 - 1685 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- Plattegronden van het waterschap van het derde kwartier, 1806 en 1807. Zie (ac 0054 ) 2224 H1 en H2 27.09.4. 4e kwartier (ten weste van de Haven, tussen Potterspoort en Zwaansgat) 4082 Ingekomen stukken, lijsten en rapporten, ca. 1666 - 1792 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4078-4081 Notulen van de handelingen van de commissarissen, 1666 - 1813 (hiaten) 4 delen 4078 1666 - 1667 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4078 Oude signatuur 4079 1666 - 1683 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4079 Oude signatuur 4080 1683 - 1702 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4080 Oude signatuur 4081 1762 - 1813 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4081 Oude signatuur 4083 Aantekeningen en bewijsstukken betreffende inkomsten en uitgaven, 1701 - 1797 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4085-4090 Gaarders van de aanslag wegens het diepgeld en de asraperij, 1711 - 1824 (hiaten) 6 delen (groot formaat) 4085 1711 - 1714 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4085 Oude signatuur 4086 1715 - 1720 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4086 Oude signatuur 4087 1741 - 1744 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4087 Oude signatuur 4088 1745 - 1774 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4088 Oude signatuur 4089 1775 - 1810 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4089 Oude signatuur 4090 1815 - 1824 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4090 Oude signatuur 4084 Kohier van de aanslag wegens het diepgeld en de asraperij. 1745 1 deel Een alfabetische index op de voornamen van de contribuanten. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen In 1694 werd het recht om te baggeren en de asraperij aan het Weeshuis tegen vergoeding onttrokken en aan de Commissarissen van de waterschappen gegeven Notabene 4094 Inventaris van het archief, opgemaakt in 1762 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4091 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Commissarissen, 1762 - 1779 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4092-4093 Bijlagen bij de rekeningen, 1762 - 1815 (hiaten) 1 lias en 1 omslag 4092 1762 - 1774 1 lias Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4092 Oude signatuur 4093 1808 - 1815 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4093 Oude signatuur 27.10. Archief van de burgemeesters als ambachtsheren van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda kocht in 1666 de hoge heerlijkheid van Capelle a/d IJssel, alsmede de ambachtsheerlijkheden van Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel. Wat hiervan restte werd in 1848 verkocht. Notabene 27.10.1. Algemeen De archiefstukken van vóór 1666 zijn in 1978 overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam t.b.v. oud-archief Capelle a/d IJssel. Notabene 4095 Stukken betreffende de eigendom van de heerlijkheden, akten van verlei e.d., 1340, 1345, 1610 - 1769 en z.d 1 omslag en 3 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4109 Stukken betreffende de visserij in de IJssel en de Merwede, leenroerig aan de proost van Oudmunster te Utrecht, 1536 - 1814 en z.d 1 omslag en 2 charters Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 4108. De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam. Notabene 4096 Afschriften van akten betreffende de eigendom van de heerlijkheden uit de jaren 1610 - 1666, ca. 1666 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierbij een moderne inhoudsopgave Notabene 4108 Stukken betreffende de tienden te Capelle tussen de papentienden en Florissen's tiend, leenroerig aan de proost van Oudmunster te Utrecht, 1647 - 1702 5 stukken 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De stukken van vóór 1666 zijn vermoedelijk overgedragen aan het gemeentearchief Rotterdam. Notabene 4100 Stukken betreffende de uitoefening van de hoge jurisdictie, 1666 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4098 Stukken inzake de aankoop van de heerlijkheden door Gouda, 17 maart 1666 - 1671 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4104 Stukken betreffende de steenplaats te Capelle, 1666 - 1680 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4102 Stukken betreffende de leenkamer van de hoge heerlijkheid van Capelle, 1666 - 1682 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4106 Akte van verpachting van het kleine veer over de IJssel ten oosten van Capelle, 1667 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4101 Stukken betreffende het huis te Capelle, 1668 - 1673 en z.d 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4107 Akte waarbij Jacob van Obdam, baanderheer van Wassenaar, de overdracht van de manschap van de zwanen tussen Rotterdam en Gouda aan Dirk Groenhout bekrachtigt, 2 juli 1681. Met een afschrift, z.d 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie inv.nr. 4099. Notabene 4099 Stukken betreffende de verkoop van het huis te Capelle met de hoge jurisdictie, de landerijen, de erfpachten, de steenplaats, de herberg, het kleine veer, de manschap van de zwanen, enige tienden en het recht van vrije tol aan Dirck Groenhout, 1681 en 1682 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4111 Stukken betreffende de uitoefening van de heerlijke rechten in verband met de Constitutie voor het Koningrijk Holland van 1806, 1807 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 27.10.2. Ambachtsheerlijkheid Capelle a/d IJssel 4113 Akte waarbij Albrecht, graaf van Holland, ten verzoeke van de buren van Capelle zijn ordonnantie van 1384 betreffende het schotbare land bevestigt, 1395. Authentiek afschrift van 1618 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4127 Lijst van eigendommen van de Heiligegeestarmen getrokken uit het "armenregister", z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4128 Stukken betreffende het recht van de heer van Capelle op de aangedreven goederen, 1552 - 1569 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4126 Stukken betreffende het patronaat van de kerk, 1558 - 1749 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4112 Verklaring van schout en schepenen van Capelle a/d IJssel, dat Jacob Cornelisz als inwoner van Capelle in het genot is van de tolvrijheid die eertijds door keizerin Margaretha van Beieren is verleend, 7 september 1563; met aantekening van de tollenaar van Oostende, dat deze tolvrijheid niet geldt voor het graafschap Vlaanderen 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4117 Stukken betreffende de schout, de substituut-schout, de secretaris en de bode, 1577 - 1693 en z.d Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4129 Stukken betreffende het recht van naasting van de heer van Capelle, 1592 - 1624 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4139 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de armmeesters van Capelle over de periode 1616 - 5 februari 1617, 25 mei 1664 - 21 mei 1665 en 22 augustus 1764 - 6 augustus 1794 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie de aantekening bij inv.nr. 4132. Notabene 4121 Stukken betreffende de Ketense polder, 1618 - 1747 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4131 Diverse stukken, 1624 - 1798 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4130 Stukken betreffende het grote veer over de IJssel, 1637 - 1742 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4124 Kohier van de 200e penning van 1643. Afschrift, z.d 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4119 Stukken betreffende de aanleg van een zandpad langs Schielands hoge zeedijk, 1643 - 1651 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4116 Stukken betreffende de electie van officianten, 1643 - 1666 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4132 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachtsbewaarders van Capelle a/d IJssel over 29 oktober 1646 - 25 november 1647, 17 mei 1666 - 3 juni 1667 en 17 september 1763 - 10 oktober 1794 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4123 Rekening van inkomsten en uitgaven van de molenmeesters van de Hoogdorpse polder van oktober 1662 - 9 oktober 1663. Authentiek afschrift van ca. 1663 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door hoogheemraden van Schieland. Notabene 4122 Stukken betreffende de Middelmolenpolder, ca. 1663 en 1696 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4137 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en kerkmeesters van Capelle over 1664 mei 25 - 1665 mei 21 en 1764 augustus 22 - 1794 augustus 6 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie de aantekening bij inv.nr. 4132. Notabene 4115 "Boeck van Capelle op d'IJssel", 1666 - 1794 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierin afschriften van belangrijke besluiten, aanstellingen, enz. Een moderne inhoudsopgave is bijgevoegd Notabene 4125 Stukken betreffende de impost op de turf, en het slagturven, 1667, 1671 en 1679 4 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4114 Akte waarbij schout, ambachtsbewaarders en schepenen van Capelle a/d IJssel namens de ingezetenen van het ambacht zich verplichten aan de stad Gouda jaarlijks een recognitie van fl. 30,-- te betalen en het pondgeld van de visserij in de IJssel te voldoen, 15 oktober 1668 1 charter Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Afschrift hiervan in inv.nr. 4115, fol. 17. Notabene 4118 Inventaris van de stukken ter secretarie opgemaakt in verband met het overlijden van de secretaris, 1694 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4134 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachtsbewaarders van Capelle a/d IJssel wegens de recognitie voor het slagturven in 1694 - 1703 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie de aantekening bij inv.nr. 4132. Notabene 4136 Borderellen bij de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1728 - 1746 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4133 Borderellen tot de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1728 - 1748 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4138 Borderellen tot de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1729 - 1748 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4140 Borderellen tot de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1729 - 1748 en 1754 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4120 Stukken betreffende de brandschouw, 1746 en 1747 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4135 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachtsbewaarders van Capelle a/d IJssel wegens de afkoop van de uit te venen landen en de verwaarborging van kaden en wegen in 1767 oktober 7 - 1793 september 21 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie de aantekening bij inv.nr. 4132. Notabene 27.10.3. Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk a/d IJssel 4161 Stukken betreffende het recht van de wind, 1568 - 1657 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4145 Stukken betreffende de schout, substituut-schout, secretaris en bode, 1568 - 1769 en z.d 1 charter en 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4157 Stukken betreffende het pondgeld, 1596 en z.d 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4143 Instructie voor de schout, ambachtsbewaarders, schepenen en andere functionarissen, z.d. Authentiek afschrift van 1605 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4158 Kohier van het schoorsteengeld, opgemaakt door schout en ambachtsbewaarders van Nieuwerkerk in 1627 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4154 Rekening van inkomsten en uitgaven van de molenmeesters van de Essepolder van 1629 oktober 10 - 1630 oktober 9. Authentiek afschrift van 1631 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de hoogheemraden van Schieland 1630 oktober 24. Notabene 4144 Stukken betreffende de verkiezing van functionarissen, 1644 - 1659 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4160 Stukken betreffende het patronaat van de kerk, 1644 - 1735 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4155 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de molenmeesters van de Kortlandsepolder van 1645 oktober 10 - 1646 oktober 9, 1647 oktober 10 - 1648 oktober 9, 1650 oktober 10 - 1651 oktober 9, 1654 oktober 10 - 1655 oktober 9 en 1810 oktober 9 - 1811 oktober 8. Authentieke afschriften van 1647, 1649, 1652, 1656 en z.d 5 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de hoogheemraden van Schieland. Notabene 4156 Stukken betreffende de Wollefoppenpolder en het verlaat aldaar, 1647 - 1791 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4170 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters van Nieuwerkerk over 1647 juli 4 - 1649 januari 4, 1669 juni 7 - 1671 juli 4, 1683 september 3 - 1671 juli 4, 1683 september 3 - 1685 juni 2, 1764 september 10 - 1765 september 25, 1766 december 19 - 1793 december 6 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren en schout en schepenen van Nieuwerkerk Notabene 4163-4167 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachts- bewaarders van Nieuwerkerk over juni 1648 - augustus 1794 5 pakken Gesloten door vertegenwoordigers van de ambachtsheren Notabene 4163 3 juni 1648 - 12 januari 1650, 30 mei 1664 - 17 mei 1666 en 3 juli 1667 - 22 mei 1698 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4163 Oude signatuur 4164 23 mei 1698 - 10 oktober 1730 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4164 Oude signatuur 4165 11 oktober 1730 - 23 augustus 1750 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4165 Oude signatuur 4166 24 augustus 1750 - 2 december 1767 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4166 Oude signatuur 4167 3 december 1767 - 29 augustus 1794 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4167 Oude signatuur 4162 Stukken betreffende geschillen over het sluiten van de ambachtsrekening, 1650 en 1666 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4146 Inventarissen van de stukken der secretarie, in de ambachtskist, in de weeskist en in de kerk, 1659 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4153 Stukken betreffende het beheer van het vermogen van de weeskinderen van Adriaen Claesz Mammesuyger en Maritgen Dircx, 1665 en 1666 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4141 "Boeck van Nieuwerkerck op d'IJsse", 1666 - 1794 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Hierin afschriften van belangrijke besluiten, aanstellingen, enz. Bijgevoegd een moderne inhoudsopgave. Notabene 4171 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de armmeesters van Nieuwerkerk over de periode 10 juni 1669 - 4 juli 1765, september 1683 - 2 juni 1685, 7 september 1764 - 25 september 1771 en juni 1766 - 6 december 1793 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie de aantekening bij inv.nr. 4170. Notabene 4159 Stukken betreffende het vervenen, 1679 - 1791 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4147 Inventaris van de stukken die berust hebben onder de substituut-schout Pieter de Winter, 1688. Authentiek afschrift van 1688 1 katern Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4168 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachts- bewaarders van Nieuwerkerk wegens de recognitie voor het slagturven in 1697, 1698, 1700 - 1718 en 1720 - 1728 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie de aantekening bij inv.nrs. 4163 e.v. Notabene 4148 Inventarissen van de stukken ter secretarie, ca. 1707 en 1758 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4149 Keur op de visserij, vastgesteld door schout, ambachtsbewaarders en schepenen van Nieuwerkerk a/d IJssel in 1736. Gedrukt, 1736 1 stuk Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4150 Stukken betreffende de vestiging van een derde herberg aan de 's-Gravenweg, 1761 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4151 Stukken betreffende de broodzetting, 1772 en 1773 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4152 Stukken betreffende de burgernachtwacht, 1810 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4169 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de schout en ambachts- bewaarders van Nieuwerkerk wegens de afkoop van de uit te venen landen en de verwaarborging van kaden en wegen over 1779 september 13 - 1794 augustus 29 en 1803 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie de aantekening bij inv.nrs. 4163 e.v. Tevoren werden deze inkopmsten en uitgaven in de ambachtsrekening verantwoord. Notabene 4142 Reglement voor het gemeentebestuur en voor de civiele rechtbank van Nieuwerkerk, 1805 3 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 27.11. Archief van de gecommitteerden wegens de straatweg naar Rotterdam In 1679 kregen Gouda en Rotterdam toestemming voor de aanleg van een straatweg tussen beide steden. Het beheer werd in 1857 overgenomen door een commissie uit de aan de weg gelegen gemeenten. De gecommitteerden beheerden tevens het postwagenveer tussen beide steden tot 1852. Zie de inleiding. Notabene 4178 Stukken betreffende het wagenveer tussen Rotterdam en Gouda, 1653 - 1840 en z.d 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4175 Stukken betreffende de aanleg en het beheer van de straatweg, 1672 en 1678 - 1839 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4172-4174 Resoluties van de vergaderingen van de gecommitteerden van Rotterdam en Gouda, 1678 - 1852 2 banden en 1 pak 4172 1678-1756 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4172 Oude signatuur 4173 1756-1812 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4173 Oude signatuur 4174 1820-1756 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4174 Oude signatuur 4187-4189 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerden van Gouda, 1680 - 1807 3 pakken Gesloten door de gezamenlijke gecommitteerden. Notabene 4187 Juli 1680 - maart 1722 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4187 Oude signatuur 4188 April 1722 - mei 1770 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4188 Oude signatuur 4189 Juni 1770 - mei 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1797/1798 ontbreekt. Notabene 4189 Oude signatuur 4190-4193 Bijlagen van voornoemde rekeningen, 1681/82 - 1806/07 4 pakken 4190 1681/1682 - 1683/1684, 1696/1697 - 1698/1699 en 1729/1730 - 1739/1740 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4190 Oude signatuur 4191 1741/1742 - 1760/1761 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4191 Oude signatuur 4192 1761/1762 - 1779/1780 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4192 Oude signatuur 4193 1780/1781 - 1806/1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4193 Oude signatuur 4194-4196 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gecommitteerden van Rotterdam, 1681 - 1807 3 pakken Gesloten door de gezamenlijke gecommitteerden. Notabene 4194 November 1681 (24 augustus 1680) - maart 1722 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4194 Oude signatuur 4195 April 1722 - mei 1770 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4195 Oude signatuur 4196 Juni 1770 - mei 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 1797/1798 ontbreekt. Notabene 4196 Oude signatuur 4176 Verordeningen en andere stukken betreffende het straatgeld, 1700 - 1821 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Zie ook inv.nr. 4175. Notabene 4177 Stukken betreffende de verpachting van het straatgeld en het ouderhoud van de weg, 1701 - 1839 en z.d 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4179-4186 Gaarderboeken van de ontvanger van de heffing op de passagiers van het postwagenveer op Rotterdam, februari 1805 - februari 1809 en februari 1816 - 1826 8 delen 4179 1805 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4179 Oude signatuur 4180 1806 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4180 Oude signatuur 4181 1807 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4181 Oude signatuur 4182 1808, 1809 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4182 Oude signatuur 4183 1816, 1817 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4183 Oude signatuur 4184 1818, 1819 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4184 Oude signatuur 4185 1820-1822 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4185 Oude signatuur 4186 1823-1826 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4186 Oude signatuur 4197 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de straatweg en de postwagens tussen Gouda en Rotterdam, 1811 - 1858 april 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen Gesloten door de gecommitteerden respectievelijk door de burgemeester en wethouders van beide steden. De jaren 1812, 1814, 1817, 1819 - 1822, 1848 - 1851 en 1856 ontbreken Notabene 4199 Stukken afkomstig van de inspecteur van de straatweg, 1816 - 1857 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4198 Bijlagen van voornoemde rekeningen over de jaren 1830, 1832, 1835 - 1837, 1839, 1840, 1844, 1853 en 1855 - 1857 1 pak Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4200 Inventarissen, 1836 - 1842 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 27.12. Archief van de commissarissen van de vleeshal Zie ook ac 2 inv.nrs. 188-190. Notabene 4201-4202 Resoluties van de commissarissen van de vleeshal, 1686 - 1804 1 katern, 1 deel 4201 23 oktober 1686 - 11 mei 1696 Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4201 Oude signatuur 4202 17 september 1696 - 3 februari 1804 Achterin een aantekening betreffende de admissie van vleeshouwers 1819 - 1829. Bevat Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4202 Oude signatuur 4203 Ingekomen stukken, 1750 2 stukken Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 27.13. Archief van het comité van waakzaamheid en de commissie van binnenlandse correspondentie Het comité werd geconstitueerd 11 maart 1795, gecontinueerd bij decreet van de municipaliteit van 15 mei 1795, en bij decreet van de municipaliteit van 12 april 1796 vervangen door een commissie van binnenlandse correspondentie. Notabene 4204-4206 Notulen, 11 maart 1795 - 30 maart 1796 1 omslag, 1 deel en 1 band 4204 11 maart - 14 mei 1795. Kladexemplaar 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4204 Oude signatuur 4205 11 maart - 14 mei 1795. Netexemplaar 1 deel Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4205 Oude signatuur 4206 20 mei 1795 - 30 maart 1796 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen De binder heeft de chronologische orde verstoord. Notabene 4206 Oude signatuur 4207 Stukken ingekomen van het Algemeen Comité, 1795 mei 30 - 1796 april 12 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4208 Overige ingekomen stukken, 1795 mei 8 - 1796 maart 18 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 4209 "Conceptmissives", 29 mei 1795 - 15 maart 1796 1 band Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen .-- "Interrogatoriën", ingekomen stukken en uittreksels van resoluties, 1 mei 1795 - 17 mei 1796. Zie ac 0002 (ORA) inv.nr. 194 4210 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van de commissie van binnenlandse correspondentie, 1796 mei - 1799 februari 1 omslag Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 28. Aanvulling 5404-5406 Diverse archiefstukken nog uit te zoeken 3 dozen 5404 - Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5405 - Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5406 - Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5407 Charterbeschrijvingen, 18e eeuws 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen 5408 Charters, deels losrentebrieven, 15e- en 16e eeuw. Slechte staat. Nog uit te zoeken 1 doos Gouda, Groeneweg 30 Vestiging voor raadplegen

Zoeken in:

Selecteer wat u zoekt:

zoekhulp

Spoorlijn Alphen aan den Rijn-GoudaZevenhoven in de negentiende eeuwHuis de Driesprong NieuwveenGoudse stadslibrije